Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti"

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti""

Transkript

1 Střední škola umělecká a řemeslná Projekt Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" IMPLEMENTACE ŠVP Prevence negativních jevů I. Primární prevence sociálně patologických jevů u žáků a) předcházení zejména následujícím rizikovým jevům v chování žáků: - záškoláctví, - šikana, rasismus, xenofobie, vandalismus, - kriminalita, delikvence, - užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky dále jen OPL ) a onemocnění HIV/AIDS a dalšími infekčními nemocemi souvisejícími s užíváním návykových látek, - patologické hráčství (gambling) b) rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech: - ohrožování mravní výchovy mládeže, Úvod: Primární prevence sociálně patologických jevů u žáků základním principem strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže ve školství je výchova žáků ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a zachování integrity osobnosti. Jde o to zabránit výskytu rizikového chování v daných oblastech, nebo co nejvíce omezit škody působené jejich výskytem mezi žáky. Nespecifická primární prevence vést žáky ke zdravému životnímu stylu a dobré organizaci volného času zavádění zájmových a sportovních kroužků apod. Specifická primární prevence účast na aktivitách a programech, které jsou zaměřeny na předcházení a omezování výskytu rizikového chování žáků využívání školních filmů s drogovou a jinou problematikou, které jsou vždy doprovázeny rozhovorem a diskusí žáků. Efektivní primární prevence komplexní a interaktivní programy pomáhající čelit žákům

2 sociálnímu tlaku, programy na zkvalitnění komunikace, zvládání konfliktů, odmítání návykových látek, zvyšování zdravého sebevědomí atd. Týká se jednotlivců, kterým je nabízena spolupráce a podpora v PPP. Minimální preventivní program dokument školy zaměřený zejména na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. Je zpracováván na jeden školní rok, je vyhodnocován a jeho vyhodnocení je součástí výroční zprávy o činnosti školy. Začlenění primární prevence sociálně patologických jevů u žáků do školních vzdělávacích programů Prevence sociálně patologických jevů u žáků je přirozenou součástí školních osnov a výuky jednotlivých předmětů. Je uplatňovaná ve všech oblastech, jichž se prevence sociálně patologických jevů u žáků dotýká: oblast zdravého životního stylu (výchova ke zdraví, osobní a duševní hygiena, výživa a pohybové aktivity), oblast společenskovědní (komunikace, sociální dovednosti a kompetence), oblast přírodovědná (biologie člověka, fyziologie, chemie), oblast rodinné a občanské výchovy, oblast sociálně-právní. Školní preventivní program je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení, je součástí školního vzdělávacího programu, který vychází z příslušného rámcového vzdělávacího programu, popř. přílohou dosud platných osnov a učebních plánů, vychází z omezených časových, personálních a finančních investic se zaměřením na nejvyšší efektivitu, jasně definuje dlouhodobé a krátkodobé cíle, je naplánována tak, aby mohla být řádně uskutečňována, se přizpůsobuje kulturním, sociálním či politickým okolnostem i struktuře školy či specifické populaci jak v rámci školy, tak v jejím okolí, respektuje rozdíly ve školním prostředí, oddaluje, brání nebo snižuje výskyt sociálně patologických jevů, zvyšuje schopnost žáků a studentů činit informovaná a zodpovědná rozhodnutí, má dlouhotrvající výsledky, pojmenovává problémy z oblasti sociálně patologických jevů a případné další závislosti, včetně anabolik, dopingu, násilí a násilného chování, intolerance a antisemitismu, pomáhá zejména těm jedincům, kteří pocházejí z nejvíce ohrožených skupin (minoritám, cizincům, pacientům či dětem) při ochraně jejich lidských práv, podporuje zdravý životní styl, tj. harmonickou rovnováhu tělesných a duševních funkcí s pocitem spokojenosti, chuti do života, tělesného i duševního blaha (výchova ke zdraví, osobní a duševní hygiena, výživa a pohybové aktivity), poskytuje podněty ke zpracování Minimálního preventivního programu. Zpracovává metodik primární prevence ve spolupráci s výchovným poradcem a ostatními pedagogickými pracovníky.

3 II. Uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevence a postihy záškoláctví 1. Prevence záškoláctví. Žák je povinen řádně docházet do vyučování pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a dle školního řádu plnit 70 % školní docházky. A to v každém předmětu a v každém vyučovacím období. zodpovídají zletilí žáci nebo zákonní zástupci nezletilých žáků Školní docházku omluvenou i neomluvenou nepřítomnost žáků eviduje třídní učitel a učitel odborného výcviku. V případě nepřítomnosti zletilí žáci nebo zákonný zástupce nezletilého žáka jsou povinni sdělit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději druhý den od počátku jeho nepřítomnosti. Při nepřítomnosti 5 a více pracovních dnů se neúčast dokládá vyjádřením lékaře po ukončení nepřítomnosti. Předběžná omluva žáka se provádí neprodleně zpravidla telefonicky a dále se dokládá písemně. Nepřítomnost se dokládá zápisem v omluvném listu, nebo vyjádřením lékaře. Lékařské vyšetření není důvodem k celodenní absenci žáka - pokud žák není nemocen, dostaví se po vyšetření do školy nebo na pracoviště a zapojí se do výuky. Pokud opakovaná nebo častá souvislá nepřítomnost žáka z důvodu nemoci přesáhne tři vyučovací dny, může třídní učitel nebo učitel odborného výcviku požadovat vždy po předchozím upozornění žáka nebo jeho zákonného zástupce doložení nemoci potvrzením lékaře jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem nezletilého žáka či zletilým žákem. Za doložení se nepovažuje sdělení telefonické, em nebo SMS Po předchozí nepřítomnosti ve vyučování je žák povinen předložit omluvný list se zapsanou omluvenkou v den návratu do výuky, nejpozději však druhý den. Jestliže se žák neúčastní po dobu nejméně pěti vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast není omluvena, vyzve ředitel školy písemně zletilého žáka či zákonného zástupce nezletilého žáka, aby neprodleně doložil důvody žákovy nepřítomnosti. Zároveň ho upozorní, že jinak bude žák posuzován, jako by vzdělání zanechal. Žák, který do deseti dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí, nebo není doložen důvod jeho nepřítomnosti, se posuzuje, jako by studia vzdělání zanechal desátým dnem od doručení výzvy a tímto dnem přestává být žákem SŠUAŘ. Za neomluvené hodiny se považují hodiny nedoložené omluvenkou a opakované neomluvené pozdní příchody žáka do školy. Neomluvená nepřítomnost žáka je vždy považována za závažné porušení školního řádu a proto se řeší v rámci kompetencí třídního učitele nebo učitele odborného výcviku do dvou neomluvených dnů a dále na výchovné komisi, kterou oba pedagogičtí pracovníci iniciují. Na prevenci záškoláctví se podílí individuální pohovory výchovného poradce, spolupráce se zákonnými zástupci žáků, třídní učitelé a UOV, spolupráce s příslušnými pedagogicko psychologickými poradnami i s orgány sociálně právní ochrany dětí. Způsob omlouvání nepřítomnosti Nezletilého žáka omlouvá jeho zákonný zástupce, zletilý žák si omluvu zajišťuje sám. Nepřítomnost nezletilého i zletilého žáka potvrzuje ošetřující lékař, zejména přesáhne-li

4 nepřítomnost žáka tři dny školního vyučování. Ve výjimečných a individuálně stanovených případech (především v případě časté nepřítomnosti žáka nasvědčující zanedbávání školní docházky) může škola žádat potvrzení lékaře na všechny dny. Praktičtí lékaři jsou povinni potvrzovat nepřítomnost zejména u dětí, o kterých je známo, že zanedbávají školní docházku a jejich rodiče neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti. Řešení neomluvené nepřítomnosti Neomluvenou nepřítomnost do součtu 15 vyučovacích hodin řeší se zástupcem žáka nebo se zletilým žákem formou pohovoru třídní učitel nebo učitel odborné výchovy (zákonný zástupce je pozván prokazatelným způsobem) a využije některého z výchovných opatření napomenutí nebo důtka třídního učitele či učitele OV. Učitelé jsou povinni vyplněný formulář uložit do školní počítačové databáze k tomu vytvořené a zároveň upozornit určenou pracovnici, že bylo uděleno výchovné opatření. Ta podnikne další administrativní kroky. Při počtu neomluvených hodin nad 15 svolává výchovný poradce výchovnou komisi. Té se účastní: žák, zákonný zástupce, třídní učitel, UOV, ZŘTV, ZŘPV (v případě potřeby), výchovný poradce případně další odborníci a učitelé. Pozvání pedagogických pracovníků zajišťuje výchovný poradce, pozvání rodičů zajišťuje prokazatelným způsobem třídní učitel. O průběhu a závěrech jednání provádí výchovný poradce zápis, který zúčastněné osoby podepíší. Tato komise navrhuje výchovná opatření řediteli školy v rozsahu ředitelská důtka, podmínečné vyloučení, vyloučení ze studia po pečlivém posouzení každého případu. V případě vyšší neomluvené nepřítomnosti nezletilého žáka ředitelka školy pošle oznámení o pokračujícím záškoláctví orgánu sociálně právní ochrany dětí nebo pověřenému obecnímu úřadu. V případě opakovaného záškoláctví nezletilého žáka v průběhu školního roku, pokud již byli zákonní zástupci postiženi pro přestupek týkající se předešlého bodu, je třeba postoupit druhé hlášení o zanedbání školní docházky Policii ČR. Tentokrát se jedná o trestní oznámení o podezření z páchání trestného činu ohrožení mravní výchovy mládeže. III. Podezření z užití návykové látky Úvod: Drogy (myšleno marihuana, hašiš, pervitin, těkavé látky atd.) na školách jistě jsou a žáci je užívají. Marihuanu určitě někdo kouří, pervitin a heroin se pravděpodobně užívají výjimečně. Žáci nejčastěji pijí alkohol, kouří tabák a někteří marihuanu. Nyní rozdíl mezi pojmem uživatel a distributor. Uživatel je žák, který drogy užívá; distributor je žák, který drogy dodává. Obě role se mohou překrývat, ale nemusí. Užívání drogy není u nás trestné, zatímco prodej, předávání, výroba ano. To však neznamená, že když užívání není trestné, že je žádoucí, zejména u nezletilých. A proto je kategorie dětí, které užívají návykové látky považována za hodnu sociálně právní ochrany. Na tyto uživatele je pohlíženo jako na nemocného člověka, který si s nemocí buď zahrává, nebo si už nemoc zahrává s ním. Naopak distributor je pachatel obzvláště nebezpečného trestného činu, a proto je nutné tyto dvě skupiny dětí odlišovat.

5 Nález drogy: 1) Zabavenou drogu uložit do obálky, zabezpečit a uložit do trezoru. 2) Sepsat o nálezu zápis + podpis 2 dospělých osob + toho, u koho byla droga nalezena, pokud odmítá podepsat, uvede se "odmítl podepsat". 3) O nálezu informovat policii ČR (ne městskou policii). 4) Jednou z dospělých osob, která podepisuje nález je ředitel školy nebo jeho zástupce, tedy v naší škole konkrétně ZŘTV nebo ZŘPV podle místa nálezu, druhou protidrogový koordinátor nebo výchovný poradce. Odhalení distributora - ohlášení na policii, je to trestný čin a tím vzniká ohlašovací povinnost. Nejčastější setkání s drogou 1) Zájezdy na hory, výlety, zahraniční zájezdy apod. 2) Učitelé by měli znát případy intoxikace nejobvyklejšími drogami a pravidla první pomoci a dle toho jednat. 3) Ohlašovací povinnost je v případě distribuce jakékoli drogy a jakéhokoli množství orgánům činným v trestním řízení. 4) Držení jakékoliv omamné a psychotropní látky je v ČR zakázané. Ale proto, aby nedocházelo ke zbytečnému kriminalizování a stíhání uživatelů (tedy osob, které považujeme za nemocné), existuje ono "množství menší než malé". Je to orientační množství drogy, které uživatel u sebe může mít, aniž by spáchal trestný čin. Tento stav je hodnocen jako přestupek a řeší se podle zákona o přestupcích. Zdůrazňuji, jedná se jen o uživatele a drogu musí mít pro vlastní potřebu. Je-li mladší 18 let, řeší se případ s ním a s rodiči i orgánem sociálně právní ochrany. Shrnutí 1) Při zjištění distributora drogy Drogu odebrat a uložit do obálky a trezoru. V přítomnosti žáka sepsat protokol. Tento nechat jím podepsat + 2 dospělé osoby (z toho jeden musí být ředitel školy nebo jeho zástupce, druhý protidrogový koordinátor či výchovný poradce). Oznámit případ rodičům. Ohlásit případ policii ČR.

6 2) Při podezření ze zneužívání drogy Oznámit třídnímu učiteli. Oznámit rodičům. Je-li žák nezletilý, požádat rodiče, aby si žáka odvezli ze školy či z pracoviště. Není-li to možné, požádat je o souhlas k opuštění vyučování (provede třídní učitel nebo učitel OV, podle toho, kde se žák nachází). Oznámit výchovnému poradci, který o tom provede zápis a eviduje dále problém. Výchovný poradce kontaktuje rodiče, informuje o situaci a možnostech dalšího postupu - o jednání provede zápis. Výchovný poradce v rámci měsíčního hlášení informuje na poradě vedení školy. IV. Krádeže a vandalismus Krádeže a ničení školního majetku jsou nejčastější formy protiprávního jednání, se kterými se ve školním prostředí nejčastěji setkáváme. Při řešení těchto problémů doporučuji následující postup: 1. Prevence proti krádeži základní informace o tom, že krádeže jsou protiprávní jednání, je uvedena již ve školním řádě, a proto, jakmile se škola o tomto jednání dozví, je povinna tuto skutečnost hlásit orgánům činným v trestním řízení nebo tento postup doporučit poškozenému nebo jeho zákonnému zástupci. Zákaz nošení cenných věcí, které nesouvisí s vyučováním viz školní řád Zajištění cenných předmětů na určeném místě, pokud je žáci z nevyhnutelných důvodů do školy přinesou určí ZŘTV nebo ZŘPV Škola zodpovídá za škodu způsobenou na vnesených nebo odložených předmětech do výše 5000 Kč, pokud se jedná o předměty převzaté do úschovy, hradí je bez omezení 2. Nahlášení krádeže O krádeži je nutné pořídit záznam na základě výpovědi poškozeného určený pracovník, třídní učitel Poškozený žák nebo jeho zákonný zástupce musí případ ohlásit na místním nebo obvodním oddělení Policie ČR nejlépe okamžitě žáka o tomto informuje pracovník, který pořídil záznam Ohlašovací povinnost, neprovede-li ji žák či jeho zákonný zástupce, má škola V případě, že je znám pachatel, ohlašovací povinnost k orgánům činným v trestním řízení je rovněž na straně školy ohlášení provede ZŘTV nebo ZŘPV, informuje ředitelku školy

7 Vandalismus 1. Prevence proti vandalismu Odpovědnost za škody, které svým jednáním žák způsobil je uvedená ve školním řádu, proto po žákovi škola požaduje náhradu, jestliže škodu způsobil úmyslně nebo z nedbalosti sledují třídní učitelé a učitelé OV Je třeba preventivně upozorňovat na obvyklá jednání, která k poškození školního majetku vedou a jak se takovému jednání vyhnout informují třídní učitelé a učitelé OV na začátku každého škol. roku 2. Postup při vzniku škody Vyhotovit záznam o škodě a pokusit se odhalit viníka pracovník, který škodu zjistil Je-li znám viník, může na něm škola vymáhat náhradu škody. Je-li tento postup neúčinný, může škola vymáhat náhradu soudní cestou. V. Výchova proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance Úvod: Rasismus, xenofobie a intolerance jsou jedním ze současných problémů naší společnosti. Úkoly zabezpečovat prevenci proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance vyplývají z Ústavy České republiky, z Listiny základních práv a svobod, z Úmluvy o právech dítěte a z ostatních mezinárodních paktů a úmluv. Klíčové místo při vedení dětí a mládeže zaujímají školy a jejich výchovné působení. A proto jsou součástí dennodenní práce i naší školy. Konkrétní úkoly : Prevence se týká každého vyučovacího předmětu: zodpovídají všichni pedagogičtí pracovníci. Prevence je nejvíc součástí obsahu dílčích témat v občanské nauce, v českém jazyce, ekonomice a organizaci; jedná se o rozvíjení žádoucích postojů k lidem jiné národnosti, jiné etnické a náboženské příslušnosti: vyučující příslušných předmětů Je důležité se zaměřit na komunikaci na bázi vzájemného porozumění, tolerance a otevřeného jednání, jít osobním příkladem třídní učitelé Nenechat bez povšimnutí jakýkoli náznak projevu rasismu, xenofobie, intolerance a okamžitě provést výchovná opatření. výchovná poradce, preventista, všichni vyučující Využít nabídky přednášek, filmových představení z projektu Jeden svět na školách, exkurzí a výstav, které se zabývají touto tématikou. třídní učitelé, vyučující Pravidelně zařadit do výukových hodin využití DVD a videonahrávek s touto tématikou všichni vyučující

8 Zařazovat neformální rozhovory se žáky o rozdílnosti jednotlivců, učit je vážit si každého člověka, každé minority, každé kultury: všichni pedagogičtí pracovníci Sledovat doporučenou literaturu, průběžně doplňovat školní knihovnu z této oblasti vedoucí předmětových komisí a všichni pedagogičtí pracovníci Seznam doporučené literatury: Šišková T., Výchova k toleranci a proti rasismu, Praha, Portál, 1998 Daniel B., Dějiny Romů, Olomouc, UJP, 1994 Extremismus: Informativní materiál pro učitele, MŠMT ČR, 1999 Kropáček L., Islámský fundamentalismus, Praha, Vyšehrad, 1996 Šatava L., Národnostní menšiny v Evropě, Encyklopedická příručka, Praha, I. Železný, 1994 VI. PREVENCE A ŘEŠENÍ ŠIKANY Cíl: 1. Vytvořit ve škole a na dílně bezpečné, respektující a spolupracující prostředí. 2. Podporovat komunikaci a vztahy mezi žáky ve třídách. Řešení šikany: 1. Škola ji řeší vlastními silami 2. Součinnost se specializovanými pracovišti Postup při řešení: ad 1 řešení vlastními silami Rozhovor s těmi, kteří upozornili na šikanu třídní učitel, UOV Nalezení svědků třídní učitel, UOV Předání informace VUOV, ZŘPV, ZŘTV, VP posouzení situace Řešení na výchovné komisi individuální a konfrontační pohovory, zajištění ochrany oběti, rozhovor s útočníky a stanovení výchovného opatření (při prokázané šikaně) podmínečné vyloučení. Při tomto jednání nutná účast rodičů. V případě nutnosti spolupráce s dalšími odborníky PPP výchovný poradce ad 2 řešení v součinnosti se specializovanými pracovišti Při pokročilé šikaně, kdy šikanování naplnilo skutkovou podstatu trestného činu oznámení na Policii ČR zodpovídá ředitelka školy Rodičům doporučit dobrovolný diagnostický pobyt výchovný poradce Návrh orgánu v sociálně právní oblasti o předběžném opatření či ústavní výchově v diagnostickém ústavu, a to ihned bez odkladu ředitelka školy a výchovný poradce

9

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SPŠ TŘEBÍČ Minimální preventivní program (dále jen MPP) je sestaven na základě Metodického pokynu ministra

Více

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 1. Cíle minimálního preventivního programu 1.1. Stanovení cílů minimálního preventivního programu školy Stanovení cílů je prvním krokem

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o. Československé armády 481, 738 01 Frýdek-Místek

Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o. Československé armády 481, 738 01 Frýdek-Místek Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o. Československé armády 481, 738 01 Frýdek-Místek ŠKOLNÍ ŘÁD pro učitele, žáky a ostatní pedagogické zaměstnance Telefon: 558 646 246 E-mail: sekretariat@sumprum.cz

Více

Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015

Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015 Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015 Tento program je otevřeným materiálem, který je možné kdykoliv doplnit o další náměty, návrhy, poznatky či informace.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Úvod Minimální preventivní program Program prevence rizikového chování Metodik prevence Mgr. Romana Suchá Základní škola praktická, Nový Bor, nám.míru 104, 473 01 Minimální preventivní program vychází

Více

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 O B S A H Metodické doporučení... 1 Metodické doporučení... 3 Preventivní

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBOROVICE, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel. 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz Minimální

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PROČ SE NUDIT školní rok 2011 / 2012 Motto: Nejsilnější je ten, kdo má moc nad sebou. Školní metodik prevence: Mgr. Petra Poslušná

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program 2014 / 2015 Obsah: 1. Úvod...str. 1 2. Charakteristika školy a základní údaje...str. 2 3. Analýza současné situace...str. 5 4. Stanovení cílů MMP... str. 7 5. Skladba aktivit

Více

Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS) Na období šk. roku 2013/14,2014/15.2015/16

Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS) Na období šk. roku 2013/14,2014/15.2015/16 1 Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS) Na období šk. roku 2013/14,2014/15.2015/16 Strana 1. Současný stav problematiky 2 2. Personální zajištění prevence 6 3. Potřebnost projektu 7 4. Cíle projektu

Více

Č. dokumentu: DI-RS-002-02022015 Strana 1/24. Řád. Školní řád

Č. dokumentu: DI-RS-002-02022015 Strana 1/24. Řád. Školní řád Č. dokumentu: DI-RS-002-02022015 Strana 1/24 Řád Školní řád Tento dokument včetně příloh je výhradním duševním vlastnictvím SPŠCH Pardubice. Pořizování kopií pro jiné osoby, popř. jeho předání jiným osobám,

Více

Organizační směrnice č. 28/2014/SŘ Školní řád

Organizační směrnice č. 28/2014/SŘ Školní řád Organizační směrnice č. 28/2014/SŘ Školní řád Č. j.: SŠNM/1392/2014 Vydala: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. července 2014 Dokument byl schválen Školskou radou dne

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ TŘEŠŤ K VALŠE 38, 589 21 TŘEŠŤ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 AUTOŘI BC. MIROSLAV KREJČÍ Školní metodik prevence ING. MARIE ČEJKOVÁ Výchovná poradkyně

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7. Mgr. Ilona Kopecká, ředitelka školy. Pedagogická rada projednala dne: 20.6.2013

ŠKOLNÍ ŘÁD. Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7. Mgr. Ilona Kopecká, ředitelka školy. Pedagogická rada projednala dne: 20.6.2013 Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Kopecká, ředitelka školy Mgr. Ilona Kopecká, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 20.6.2013 Směrnice nabývá

Více

Řešení šikany mezi žáky. Šikana. ( Zpracováno dle Metodického pokynu MŠMT č.j. 24 246/2008-6)

Řešení šikany mezi žáky. Šikana. ( Zpracováno dle Metodického pokynu MŠMT č.j. 24 246/2008-6) KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY Řešení šikany mezi žáky ( Zpracováno dle Metodického pokynu MŠMT č.j. 24 246/2008-6) Šikana 1. Odhalení šikany bývá obtížné. Strach vytváří obvykle prostředí solidarity agresorů i postižených.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ vydává škola v souladu se zákonem 561/2004 Sb., 30. Jeho obsah vyplývá z tohoto zákona.

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ vydává škola v souladu se zákonem 561/2004 Sb., 30. Jeho obsah vyplývá z tohoto zákona. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy Stachy 253, Stachy 384 73 tel. ZŠ: 388 428 186, 388 428 055 IČO: 00 58 33 67 ZUŠ: 388 428 289 fax: 388 428 051 MŠ: 388 428 380 e-mail: skola@stachy.net

Více

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 9.10.2012 SZSBy-240/2012 Školská

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 13/2005

Více

Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Plán pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Ředitel školy: Kontakty: Mgr. Dita Homolková PaedDr. Petr

Více

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY Pedagogicko - psychologická poradna Ol Olomouckého kraje Pracoviště Šumperk Husitská 12, 787 01, Šumperk tel. a fax 583 215 279 e-mail:ppp.spk@seznam.cz MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ A LESNICTVÍ BZENEC, NÁMĚSTÍ SVOBODY 318, 696 81 BZENEC ŠKOLNÍ ŘÁD

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ A LESNICTVÍ BZENEC, NÁMĚSTÍ SVOBODY 318, 696 81 BZENEC ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ A LESNICTVÍ BZENEC, NÁMĚSTÍ SVOBODY 318, 696 81 BZENEC ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. SŠ-Bze-1934/2014 Spisový znak: 2-1 Razítko školy: Střední škola gastronomie, hotelnictví a

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚLNÍK, JAROSLAVA SEIFERTA 148, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Program byl zpracován v souladu s vyhláškou č.72/2005 Sb. a Metodickým pokynem k primární prevenci

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 1. Úvod Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech

Více

Č.j. SŠŘ- 165/2012. Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 IČO: 72549572 ŠKOLNÍ ØÁD

Č.j. SŠŘ- 165/2012. Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 IČO: 72549572 ŠKOLNÍ ØÁD Č.j. SŠŘ- 165/2012 Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 IČO: 72549572 ŠKOLNÍ ØÁD Čl. 1 ÚVOD Podle 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Střední průmyslová škola Třebíč ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední průmyslová škola Třebíč ŠKOLNÍ ŘÁD Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč ŠKOLNÍ ŘÁD I. OBECNÁ USTANOVENÍ Školní řád je vydán na základě platné legislativy ČR, zejména zákona ČR č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚLNÍK, JAROSLAVA SEIFERTA 148, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Program byl zpracován v souladu s vyhláškou č.72/2005 Sb. a Metodickým pokynem k primární prevenci

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333 se sídlem Husova 333/II, 377 15 Jindřichův Hradec Vypracoval: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 3.2.2006 Rada školy

Více

Školní řád pro žáky Gymnázia, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62

Školní řád pro žáky Gymnázia, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62 Školní řád pro žáky Gymnázia, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62 Ředitel Gymnázia, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, vydává školní řád, jehož smyslem je zajištění plynulé a nerušené školní práce,

Více

Minimální preventivní program Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha - východ

Minimální preventivní program Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha - východ Minimální preventivní program Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha - východ Období: 2011-2012 Zpracovala: Lenka Konrádová, školní metodička prevence Realizátor: Základní

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Tento školní řád je povinnou součástí dokumentace Střední školy, Rokycany. 1. ZÁSADY VÝCHOVY K LIDSKÉMU PORUZUMĚNÍ /OSN 1989/

Š K O L N Í Ř Á D. Tento školní řád je povinnou součástí dokumentace Střední školy, Rokycany. 1. ZÁSADY VÝCHOVY K LIDSKÉMU PORUZUMĚNÍ /OSN 1989/ Š K O L N Í Ř Á D Tento školní řád je povinnou součástí dokumentace Střední školy, Rokycany. 1. ZÁSADY VÝCHOVY K LIDSKÉMU PORUZUMĚNÍ /OSN 1989/ A. Všem dětem náleží práva uvedená v Deklaraci práv dítěte

Více