Školní řád Gymnázia Sokolov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní řád Gymnázia Sokolov"

Transkript

1 Gymnázium Sokolov, Husitská 2053, Sokolov Školní řád Gymnázia Sokolov I) Školní řád gymnázia vychází zejména z těchto obecně platných právních předpisů: a) zákon č. 561/2004 o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), b) zákon č. 563/2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, vyhláška MŠMT č. 13/2004 Sb. c) o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři školách a vyhláška č. 263 /2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení, d) zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, e) zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, f) zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon a zákona č. 200/1990 Sb., zákon o přestupcích, g) zákon č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. Text školního řádu není neměnné dogma, je možné a nutné ho přizpůsobovat novým podmínkám a požadavkům právních a školských předpisů, morální vyspělosti žáků školy a nově vzniklým podmínkám v provozu školy. II) Na tvorbě školního řádu se podíleli: a) vedení školy b) pedagogičtí pracovníci c) správní zaměstnanci d) zástupci žáků A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Gymnázium jako všeobecně vzdělávací střední škola zajišťuje výchovně vzdělávací činnosti, výchovné poradenství, technicko-ekonomické a personální činnosti související s výchovně vzdělávací činností a provozem školy. 2. Gymnázium je vnitřně diferencovanou školou, která vybavuje své žáky takovými klíčovými kompetencemi a takovým všeobecným rozhledem, aby mohli dále studovat na vysokých školách a byli připraveni pro další typy terciárního vzdělávání, profesní specializaci a pro občanský život. Gymnázium je osmileté a čtyřleté. Studium je ukončováno maturitní zkouškou. 3. Gymnázium uplatňuje jednotu výchovy a vzdělávání, spojení školy se životem, usiluje o harmonický a všestranný rozvoj osobnosti mladého člověka, vychovává jej ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami humanity a demokracie, formuje jeho intelektuální a mravní rozvoj, připravuje jej pro tvořivou práci, poskytuje výchovu estetickou, zdravotní, tělesnou, ekologickou. Umožňuje též výchovu náboženskou. 4. Vyučování se uskutečňuje podle platných učebních dokumentů, plánů a osnov, od školního roku 2007/2008 se na nižším stupni osmiletého gymnázia uskutečňuje dle ŠVP (školní vzdělávací program), a to s účinností od primy. Na vyšším stupni gymnázia se bude dle ŠVP vyučovat nejdříve od školního roku 2009/ Ředitel gymnázia může v rozsahu stanoveném v učebním plánu (popřípadě ŠVP) upravovat počty vyučovacích hodin jednotlivých vyučovacích předmětů. 6. Vedle učebnic a učebních textů uvedených v seznamu učebnic vydaném MŠMT je možné používat i jiné učebnice a texty, jejichž obsah je v souladu s platnými učebními dokumenty (osnovami, ŠVP). Žáci nižšího stupně gymnázia dostávají standardní učebnice zdarma, studenti vyššího stupně gymnázia si učebnice platí. 7. Ředitel gymnázia stanoví pro příslušný školní rok rozvrhem vyučování začátek a konec vyučování. Vyučování začíná nejdříve v 7:00 hod., konec vyučování je nejpozději v 17:00 hod. V případě povinné školní docházky (prima až kvarta) je nejvyšší počet vyučovacích hodin povinných předmětů v jednom dni 7 hodin. V případě středního vzdělávání (kvinta oktáva a čtyřleté gymnázium) je nejvyšší počet vyučovacích hodin povinných předmětů v jednom dni s polední přestávkou 8 hodin (ve výjimečných případech 9 hodin), bez polední přestávky nejvýše 7 hodin. Vyučovací hodina teoretických předmětů trvá 45 minut. Přestávky mezi hodinami trvají 10 minut, po šesté vyučovací hodině se zkracují na 5 minut, po třetí vyučovací hodině je zařazena přestávka 20 minut. Pokud není doslovně uvedena výjimka pro zletilé žáky, týkají se ustanovení pro žáky všech žáků bez ohledu na věk.

2 8. Areál školy je ohraničen oplocením. 9. V celém areálu školy je zakázáno: a) kouřit a požívat alkoholické nápoje, omamné a podobné látky (zákon č. 379/2005 Sb. a školský zákon), b) provádět činnost a propagaci politických stran a hnutí a zakázanou reklamu podle 32 školského zákona, c) nechávat volně pobíhat a venčit psy, d) poškozovat komunikace, zeleň, dopravní značení, bezpečnostní a informativní značení a značky, neoprávněně vstupovat a zasahovat do technických zařízení, e) provozovat další činnosti, které nejsou v souladu s jinými platnými právními předpisy, tímto školním řádem nebo posláním školského zařízení. 10. Vjezd motorovými vozidly do areálu školy je dopravním značením povolen pouze dopravní obsluze (zákon č. 111/1994 Sb. a vyhláška č. 478/2000 Sb.), parkování na vyhrazených místech pouze zaměstnancům školy a osobám s povolením k vjezdu (vydává sekretariát školy). Rychlost jízdy v areálu školy je omezena na 20 km/hod. Dopravním značením je zakázáno stání a zastavení na ploše určené pro hasiče a záchrannou službu. 11. Majetek školy podléhá pravidelné inventarizaci a ve stanovených případech odborným kontrolám a revizím. Každé přemisťování nábytku mimo místnost, kde je evidován, musí schválit hospodářka školy nebo správce budov. Každý zásah do interiéru učeben je nutno konzultovat se správcem budov. Zapůjčené židle z jiných učeben je nutné na konci vyučovací hodiny vrátit. V době jarních a letních prázdnin nesmí být ze školy odnášeny žádné školní elektrické spotřebiče (provádí se odborné kontroly). B. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ I. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků ( 21 zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon) 1. Žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků mají právo a) na vzdělávání a školské služby podle školského zákona, b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, c) volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí, d) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat, e) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje, f) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona. 2. Práva uvedená v odstavci 1 s výjimkou písmen a) a d) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků. 3. Na informace podle odstavce 1 písm. b) mají v případě zletilých žáků a studentů právo také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům a studentům plní vyživovací povinnost. II. Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků ( 22 zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon) 1. Žáci jsou povinni a) řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat, b) dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, c) plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem. 2. Zletilí žáci jsou dále povinni a) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, b) dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, c) oznamovat škole údaje podle 28 odst. 2 a 3 školského zákona a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích. 3. Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy, b) na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka, c) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, d) dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, e) oznamovat škole údaje podle 28 odst. 2 školského zákona a další údaje nezbytné pro vedení povinné dokumentace škol, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích.

3 III. Ostatní práva a povinnosti žáků 1. Žáci podávají stížnosti řediteli školy prostřednictvím třídního učitele. Pokud se stížnost týká třídního učitele, pak přímo řediteli školy. 2. Pokud se žák domnívá, že je pokyn pedagogického pracovníka v rozporu s právními předpisy, se školním řádem či všeobecně akceptovanými společenskými normami, obrátí se na třídního učitele nebo ředitele školy (popřípadě jeho zástupce). 3. Žák má právo na pomoc vyučujícího, pokud neporozuměl učivu, rovněž má právo navštěvovat konzultační hodiny učitelů. 4. Žák má právo na vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se ho týkají, a to přiměřenou formou. 5. Je-li žák zletilý, má právo, aby veškeré informace o studiu s ním byly projednávány osobně. 6. Žák má právo být na začátku školního roku seznámen s požadavky a způsobem hodnocení v každém předmětu. Rovněž má právo na zdůvodnění hodnocení. 7. Žák má právo požádat v posledních dvou ročnících studia o změnu volitelného předmětu. Ředitel školy povolí změnu, pokud žák úspěšně vykoná rozdílové zkoušky a pokud je v daném volitelném předmětu volné místo. Žádost se podává vždy do konce června předcházejícího školního roku. 8. Žáci nižších ročníků gymnázia, kteří obdrží učebnice od školy zdarma, zodpovídají za jejich stav. V případě poškození učebnice bude školou vymáhána náhrada škody. C. PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ MEZI ŽÁKY, ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI A PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY Žák se dobrovolným rozhodnutím ke studiu na našem gymnáziu zavazuje řádně chodit do školy, dodržovat školní řád a osvojit si znalosti a kompetence stanovené učebními dokumenty (osnovy, ŠVP). Současně má žák právo na důstojnou komunikaci se všemi zaměstnanci gymnázia, musí být respektována jeho osobnost a za žádných okolností nesmí být žák jakýmkoliv způsobem diskriminován a nesmí být snižována jeho důstojnost. I. Chování žáka v době vyučování a při činnostech s ním souvisejících 1. Žáci ve škole dodržují zásady slušného chování a obecně uznávaná společenská pravidla. Měli by být dobrým příkladem v chování především mladším žákům. Mimo školu by měli žáci vystupovat tak, aby školu v kladném smyslu reprezentovali. 2. V případech chování žáka v době vyučování a při činnostech s ním souvisejících, kdy jednání žáků nabývá charakteru protiprávní činnosti, bude záležitost předána k vyšetření Policií ČR. Přestupky a trestné činy spáchané v době mimo vyučování budou postihovány v souladu s pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání. Výchovné opatření, které je v kompetenci školy, ale současně se vztahuje na chování žáka v době, kdy nad ním škola není povinována dohledem, bude použito pouze na základě rozhodnutí soudu pro mládež. 3. Žák zdraví všechny zaměstnance gymnázia. Při vstupu pedagogického pracovníka do učebny a při jeho odchodu z učebny zdraví žáci povstáním, stejně tak při vstupu jiné dospělé osoby do třídy v průběhu vyučování. 4. Zvláště hrubé slovní nebo úmyslné fyzické útoky žáka, který splnil povinnou školní docházku, vůči zaměstnanci školy považuje školský zákon za důvod pro vyloučení žáka ze školy. 5. Na začátku vyučovací hodiny musí být žák na svém místě v učebně, během vyučovací hodiny je možné opustit učebnu jen se souhlasem učitele. 6. Při pobytu ve třídě během přestávek se žáci nezdržují na místě určeném pro vyučujícího (prostor katedry a kolem ní) a neprovádí na něm žádné činnosti. 7. Své místo v učebně udržuje každý žák v pořádku, žádným způsobem nepoškozuje nebo neznečišťuje lavice ani židle, nepohazuje odpadky, neničí a neznečišťuje interiérové zařízení učeben a dalších prostor školy. Pokud je svědkem této činnosti, snaží se jí přiměřeným způsobem zabránit, pokud škodě nebo jednání zabránit nemůže nebo nedovede, ohlásí ji neprodleně třídnímu učiteli nebo jeho zástupci. Úmyslně způsobenou škodu na zařízení, inventáři, pomůckách nebo učebnicích je povinen žák nebo jeho zákonný zástupce nahradit ( 391 zák. 262/2006 Sb., zákoník práce).

4 8. Po ukončení vyučovací hodiny (před odchodem do jiné učebny a na konci vyučování) žáci uklidí svá pracovní místa i ostatní prostory třídy a zanechají je v naprosté čistotě a pořádku, aby v ní mohla pokračovat další výuka. Po skončení provozu v dané učebně (podle rozvrhu učebny) žáci zvednou židle. 9. Do odborných učeben, laboratoří a přípraven je vstup povolen jen na pokyn a v přítomnosti vyučujícího. Před začátkem vyučovací hodiny v odborných učebnách a laboratořích se žáci shromáždí u dveří příslušné místnosti. II. Docházka žáků do školy 1. Žák dochází do školy pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu hodin, řádně se na vyučování připravuje a zúčastňuje se vyučování všem povinným, volitelným i nepovinným vyučovacím předmětům, které si zvolil (opakované a nezdůvodněné pozdní příchody do hodin budou považovány za porušování školního řádu). 2. Během výuky (včetně přestávek) není dovoleno svévolně opouštět budovu školy ani odcházet z vyučovací hodiny. Pokud je žák z vážných důvodů nucen z výuky nebo z budovy školy odejít, musí být řádně omluven. Žák se omlouvá předem, a to jednotlivým vyučujícím, v jejichž hodinách bude mít absenci, popřípadě třídnímu učiteli. Žáky omlouvá zákonný zástupce (omluvenka podepsaná zákonným zástupcem). 3. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z předem známých důvodů (dovolená s rodiči, sportovní turnaj apod.), podá zákonný zástupce žáka předem písemnou žádost. Absenci do 3 dnů včetně omlouvá třídní učitel, absenci delší než 3 dny omlouvá ředitel gymnázia. Pokud nebude písemná žádost podána, je absence považována za neomluvenou. Pokud je žák na základě omluvenky uvolněn z vyučování, zodpovídají po opuštění budovy školy za jeho bezpečnost jeho zákonní zástupci. 4. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodu, který nemohl předem předvídat, je zákonný zástupce povinen nejpozději do 3 kalendářních dnů oznámit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti. 5. Jestliže se žák, který splnil povinnou školní docházku, nezúčastní vyučování po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů a jeho neúčast nebyla omluvena, vyzve ředitel gymnázia písemně zákonného zástupce žáka (v případě zletilosti žáka samotného), aby neprodleně doložil důvod nepřítomnosti. Jestliže do 10 dnů od doručení výzvy žák do školy nenastoupí, posuzuje se, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty. 6. Nepřítomnost žáka ve škole omlouvá zpětně písemnou formou jeho zákonný zástupce. Gymnázium může v případě absence delší než 3 dny požadovat vyjádření lékaře, a to jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem. 7. V případě neomluvených absencí budou uložena tato výchovná, popřípadě kázeňská opatření: 1 neomluvená hodina - napomenutí třídního učitele 2-3 neomluvené hodiny - důtka třídního učitele 4-7 neomluvených hodin - důtka ředitele školy 2 až 4 vyučovací dny - podmíněné vyloučení žáka ze školy 5 a více vyučovacích dnů - vyloučení žáka ze studia 8. Žák je povinen se zúčastňovat všech kursů, jež jsou součástí osnov, popřípadě ŠVP (např. kurs lyžařský). 9. Společensky prospěšnou práci je možno konat výhradně mimo vyučování. III. Specifické úkoly žáků 1. Žáci konají během vyučování drobné služby podle pravidel, na kterých se dohodnou s třídními učiteli. 2. Všichni žáci se informují o zastupování za nepřítomné učitele a s těmito změnami seznamují své spolužáky (vše ve vývěsní skříňce v přízemí budovy). Nepřítomnost učitele oznámí zástupci tříd (popřípadě služba) nejpozději 10 minut po začátku vyučovací hodiny, a to zástupci ředitele pověřeného organizací zastupování (v době jeho nepřítomnosti oznámit absenci vyučujícího v sekretariátu školy). D. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ Gymnázium zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech, které přímo souvisejí s výchovně vzdělávací prací, soustavně vytváří podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví žáků a kontroluje jejich dodržování. I. Práva a povinnosti žáků

5 1. Žák nesmí ohrožovat zdraví a bezpečnost nejen vlastní, ale i bezpečnost a zdraví jiných osob. Žák je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí ( 415 obč. zák.). 2. Žák odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti ( 420 obč. zák., 391 zák. 262/2006 Sb., zákoník práce). 3. V prostoru chodeb, schodišť a učeben není žákům dovoleno provozovat žádné sportovní aktivity. 4. Žákům není dovoleno do interiéru budovy vjíždět na kolečkových bruslích nebo jim podobné sportovní obuvi, vnášet jízdní kola nebo koloběžky v rozloženém stavu, vodit nebo vnášet zvířata. 5. Žák dodržuje požadavky školního řádu a provozních řádů (PŘ), provozních předpisů (PP) a pokynů školy k zajištění ochrany majetku školy. Žákům jsou, kromě školního řádu, trvale přístupné zejména: Školní řád, Požární řád, Požární poplachová směrnice, Požární evakuační plán, PŘ šatny, PŘ odborných učeben, PŘ tělocvičny a venkovních sportovišť. 6. Každý žák má právo být chráněn před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace (například fyzické a psychické násilí, xenofobie, rasismus, apod.). Gymnázium svou výchovně vzdělávací činností těmto jevům předchází. Pokud budou známky těchto jevů zaregistrovány, bude postupováno podle platných právních předpisů a metodických pokynů MŠMT (ve spolupráci se zákonnými zástupci žáka, třídním učitelem, školním psychologem a orgány a institucemi, kterým přísluší šetření těchto událostí.), zejména podle: a) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, b) zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, c) metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, d) metodického pokynu MŠMT k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže, e) metodického pokynu MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance. 7. Žáci nesmí do areálu školy nosit věci nebezpečné pro život a zdraví, jako jsou např. zbraně, výbušniny, chemikálie, drogy, alkoholické nápoje, tabákové výrobky ani jiné omamné nebo psychotropní látky apod., ani jiné věci, které by mohly ohrožovat mravní výchovu žáků. 8. Žákům je v době vyučování, při činnostech s ním souvisejících a během akcí pořádaných školou zakázáno kouřit a požívat nebo konzumovat drogy, alkoholické nápoje, tabákové výrobky ani jiné omamné nebo psychotropní látky, a to v areálu školy i mimo něj. 1) V případě, kdy se škola o takovém chování dozví, bude tuto skutečnost hlásit rodičům nebo zákonnému zástupci ( 7, odst.1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí). 2) V případě, že se škola o takovém chování dozví, je povinna splnit zákonnou ohlašovací povinnost vůči orgánům sociálněprávní ochrany ( 10, odst. 4 téhož zákona). 9. Žáci nenosí do školy bez vážného důvodu větší peněžní částky či cennější věci. Pokud se tak stane, je možné je uložit do trezoru v sekretariátu gymnázia. Žáci si v průběhu výuky a o přestávkách své věci hlídají, v případě přesunu do jiné třídy si je berou s sebou nebo odkládají na místo k tomu určené, tj. uzamknou v osobní skříňce žáka. 10. Pokud žáci nosí do školy mobilní telefony, musí je mít vypnuté od začátku do konce každé vyučovací hodiny. Žák uschovává mobil takovým způsobem, aby zamezil jeho zcizení. 11. Žákům je zakázáno pořizování a publikování zvukových, fotografických, audio (popř. i jiných) záznamů zaměstnanců školy nebo spolužáků bez jejich souhlasu. Porušení zákazu bude řešeno kázeňským opatřením, popř. řešeno ve spolupráci s Policií ČR. II. Zajištění povinného dohledu nad žáky 1. Budova školy se otevírá pro žáky v 6:45 hodin. a) Od 6:45 do 7:45 hodin mají žáci přístup pouze do šatny, studovny a knihovny + chodeb k nim přilehlých (dohled vykonává správce budov nebo jím pověřená osoba, knihovnice, popř. vyučující, který má se žáky v této době domluvenou činnost ve škole). b) Od 7:45 hodin do konce vyučování probíhá činnost žáků dle rozvrhu vyučování a dohled nad žáky podle rozvrhu dozorů, vydaného ředitelem školy. c) Po skončení poslední vyučovací hodiny příslušného dne mají žáci přístup pouze do šatny, studovny a knihovny + chodeb k nim přilehlých a dohled vykonávají pedagogičtí pracovníci a provozní zaměstnanci školy, kteří jsou na daném úseku budovy školy právě přítomni (knihovnice, pracovnice sekretariátu, správce budov, uklízečky a údržbář). Žáci jsou povinni uposlechnout jejich pokynů k zajištění bezpečnosti, pořádku a ochraně majetku školy. d) Provozní doba knihovny a studovny končí v 15:30 hodin, žáci opustí areál školy do 15:45 hodin. e) Pokud žák nevyužívá služeb knihovny nebo internetu ve studovně, opustí areál školy do 15 minut po ukončení své poslední vyučovací hodiny. f) Pokud se musí žák z nějakého důvodu do školy po odchodu vrátit, je povinen ohlásit svůj příchod a odchod v sekretariátu jako každá jiná návštěva.

6 2. Organizace dohledu nad žáky při jiných činnostech organizovaných školou: a) Před doučováním, konzultací, nultou hodinou v době do 7:45 hod. a po skončení vyučování (ukončen dohled podle rozvrhu dozorů) přebírá zodpovědnost za žáky příslušný vyučující.to platí i pro divadelní, hudební a podobné kroužky činné v objektech školy a tělocvičny i pro nácviky maturitních předtančení, hudebních vystoupení atp., kde nese odpovědnost pověřený vedoucí. b) Při akcích konaných mimo školu dohled nad žáky stanoví ředitel školy ve schváleném plánu akce (všechny soutěže, olympiády, exkurze, výlety, zahraniční zájezdy a pobyty apod.). Podrobné podmínky stanoví školský zákon a pracovní řád. c) Plán akce má obsahovat: termín, místo konání, seznam žáků, organizační zajištění, náplň činnosti, kontakt. d) Před odjezdem si vyzvedne každý organizátor akce v sekretariátu školy formulář Poučení o bezpečnosti během školní akce, žáky seznámí s pravidly chování, jednání a zajištění bezpečnosti podle osnovy tohoto poučení a nechá žáky podepsat přiloženou prezenční listinu (odevzdané prezenční listiny archivuje bezpečnostní technik po dobu příslušného školního roku). 3. Z důvodu problematického zajištění povinného dohledu nad žáky a jejich bezpečnosti není žákům dovoleno samostatné používání únikových schodišť v pavilonech A, B a C. To se netýká přesunů na pokyn a současné přítomnosti vyučujícího a evakuace osob z objektu školy. 4. Žáci nejsou oprávněni do budovy školy vpouštět žádné osoby, o kterých neví, zda jsou zaměstnanci nebo žáci školy. Toho dbají zejména při příchodu a odchodu ze školy. Po ukončení vyučování nevpouští do budovy ani jiné spolužáky, kteří již budovu školy opustili a vracejí se. 5. Přesuny v době vyučování, provoz v odborných předmětech a učebnách a úpravy rozvrhu a) Přesuny tříd v době vyučovací hodiny zabezpečuje příslušný vyučující, přesuny tříd mimo budovu gymnázia jsou zajištěny podle ředitelem školy schváleného plánu akce. b) Vyučující v odborných učebnách seznámí na začátku školního roku žáky s provozním řádem příslušné učebny nebo laboratoře a hlavními riziky při dané činnosti, žáci poučení podepíší na prezenční listině, která obsahuje osnovu, popř. náplň poučení. Informaci o uskutečnění poučení se zapíše rovněž do třídní knihy (odevzdané prezenční listiny archivuje bezpečnostní technik po dobu příslušného školního roku). c) Vyučující v odborných učebnách, laboratořích a při tělesné výchově věnují zvýšenou pozornost oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví žáků a požární ochraně. d) Bez vědomí vedení školy není přípustné upravovat si rozvrh hodin či obsazování učeben. 6. Vstup do technického podlaží pavilonu A je možný jen za přítomnosti osoby, která zajišťuje dohled nad žáky. Vstup do prostor technických zařízení (strojovny, výměníková stanice apod.) je žákům zakázán. E. PODMÍNKY PRO ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY ZE STRANY ŽÁKŮ 1. Žákům a zaměstnancům školy a všem dalším osobám, které jsou účastníky vzdělávání, je zakázáno ničit a zcizovat majetek školy ( 415 zákona č.40/1964 Sb.);. a) Každý je odpovědný za škodu, kterou svým jednáním způsobil. aa) V případě poškození nebo zničení školního majetku bude škola vymáhat náhradu škody na tom, kdo ji způsobil. ( 420a, odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku, 391 zák. 262/2006 Sb., zákoník práce). ab) V případě, kdy nedojde k uhrazení prokázané škody, bude škola náhradu vymáhat soudní cestou. b) Zcizit někomu jeho majetek je v České republice považováno za trestný čin nebo přestupek, a to podle výše škody, která byla způsobena. ba) V případě, že dojde ke zcizení školního majetku, ohlásí škola celou záležitost včetně jména pachatele (pokud je znám) Policii ČR ( 247 zákona č. 140/1961 Sb; 50 zákona č. 200/1990 Sb. ) bb) Pachatel z řad žáků bude hodnocen sníženou známkou z chování, a to bez ohledu na výši škody, kterou svým jednáním způsobil a nezávisle na policejním šetření. bc) Na pachateli bude vymáhána náhrada škody. bd) Pachatel mladší 18 let bude ohlášen orgánu sociálně-právní ochrany ( 10, odst.4 zákona č. 359/1999 Sb.) 2. Žáci se z důvodu zajištění hygienických pravidel, čistoty a bezpečnosti při pohybu v budově školy přezouvají do obuvi (dále jen přezůvky ), která - nevytváří rizika při pohybu, zdravotní nebo hygienická rizika (jehlové podpadky, poškozená, nadměrně velká, neprodyšná obuv apod.). - bude nezaměnitelná s venkovní obuví, - žádným způsobem nepoškozuje interiérové podlahové krytiny (měkká černá guma, podpadky, boty s kolečky nebo válečky apod.), O výjimkách rozhoduje ředitel školy (maturity, slavnostní akce, zdravotní důvody pod.).

7 Do sportovní obuvi určené pro tělesnou výchovu se žáci přezují až v šatně tělocvičny (po ukončení TV se opět v šatně tělocvičny přezují do přezůvek). Pokud žák opouští budovu školy, nesmí tak činit v přezůvkách. Při TV ve venkovním areálu nesmí používat sportovní obuv, kterou používá v interiérech tělocvičných sálů. 3. Žáci zacházejí s majetkem školy a používají ho takovým způsobem, aby ho nepoškozovali a neznečišťovali. Pokud po předchozí třídě zjistí závady nebo poškození majetku, neprodleně to ohlásí svému třídnímu učiteli. Pokud škodu bez zbytečného prodlení nenahlásí, nemohou prokázat, že poškození nezpůsobili sami, a bude postupováno, jako by škodu sami způsobili. 4. Své místo ve třídě, skříňku v šatně a prostor kolem nich udržuje žák v pořádku a čistotě, závady bez zbytečného prodlení hlásí správci budovy. Žáci používají nábytek a zařízení školy pouze k těm účelům, ke kterým jsou výrobci určeny (nesedají na desky lavic a stolů,, topná tělesa, nehoupají se na židlích apod. - hrozí prolomení a úraz). Znají a dodržují ustanovení provozních řádů šatny, učeben a tělocvičny, které se týkají ochrany majetku školy. 5. Žáci se nezdržují o přestávkách a volných hodinách na místě pro vyučujícího (katedra se židlí) a nevykonávají zde žádné činnosti. 6. Manipulace se spotřební elektronikou ve škole je žákům povolena pouze se souhlasem a současné přítomnosti vyučujícího. 7. Z důvodu zajištění bezpečnosti žáků a ochrany majetku školy je žákům povoleno otevírání oken pouze do polohy ventilace. Otevírání celých okenních křídel je možné jen na pokyn a při současné přítomnosti vyučujícího. Žákům je zakázáno se z oken vyklánět a vyhazovat jakékoliv předměty. 8. Žákům není v objektech školy dovoleno zasahovat do technických zařízení vybavení školy, poškozovat je nebo zneužívat. Neoprávněná manipulace s požárním zařízením nebo vybavením (přenosné hasící přístroje, požární hydranty) je zákonem o požární ochraně považována za přestupek, popř. trestný čin (rozhoduje výše škody). 9. Žáci neplýtvají teplem, elektrickou energií, ani vodou a pomáhají tak škole šetřit finanční prostředky využitelné pro modernizaci a vybavení školy. 10. Z důvodu zajištění bezpečnosti žáků, bezpečného provozu výtahu a pořádku ve výtahové kabině smějí žáci používat výtah pouze se souhlasem správce budovy (popř. třídního učitele, který povolení správci oznámí) a vždy v souladu s Provozním řádem výtahu. Žák, kterému je užívání výtahu povoleno, je povinen seznámit se s Provozním řádem výtahu, umístěným v kabině výtahu, a dodržovat v něm uvedené povinnosti pro přepravované osoby. F. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou uvedeny v Příloze č.1 tohoto školního řádu. I. Obecné G. PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI 1. Pedagogičtí pracovníci by měli svým jednáním a vystupováním být příkladem žákům a poskytovat tak záruku zdárné výchovy a kvalitního vzdělání žáků. Povinnosti a práva pedagogických pracovníků blíže rozvádí Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení. 2. Učitel je pracovníkem školy, který přispívá svou činností k naplnění výše uvedených práv a povinností žáka. Má právo na zdvořilé chování a důstojné prostředí, ve kterém vykonává svoji práci. Rozhoduje o metodách a postupech, které slouží k naplnění výchovně vzdělávacího cíle školy. 3. Učitelé musí vystupovat směrem k žákům tak, aby nebyly překročeny hranice korektního jednání. Za žádných okolností nesmí být při vzájemné komunikaci zneužity osobní údaje žáka či informace z jeho privátní sféry. Učitel je pro žáka (a pro jeho zákonné zástupce) partnerem (totéž platí recipročně). 4. Studenti vysokých škol na praxi nesmí zahájit činnost bez řádného a písemně stvrzeného poučení o podmínkách zajištění BOZP a PO v objektech školy (provádí bezpečnostní technik) a rizicích při prováděné činnosti (provádí učitel, ke kterému je student přiřazen), viz Směrnice pro zajištění BOZP a PO v objektech Gymnázia Sokolov. II. Pracovní doba a další povinnosti

8 Pedagogičtí pracovníci jsou povinni nastoupit do školy nejméně 15 minut před začátkem své první vyučovací hodiny. V případě, že se pracovník nemůže dostavit do školy, je povinen o tom neprodleně uvědomit vedení školy, a to nejdéle do 7:15 hod. V budově školy mohou být pedagogičtí pracovníci do 18:00 hod., výjimky je třeba projednat s vedením gymnázia. Vyučující jsou povinni informovat se každý den o zastupování za nepřítomné učitele a seznamovat se s novými informacemi. Činí tak při příchodu do školy a opětovně při odchodu, a to ve sborovně gymnázia. Jsou povinni nastoupit do vyučovací hodiny neprodleně po zvonění. Vyučující přinášejí třídní knihu na první vyučovací hodinu. Vyučující poslední vyučovací hodiny odnášejí třídní knihu do sborovny, kde ji uloží na vyhrazené místo. Vyučující si připravují pomůcky před vyučováním. Není přípustné posílat žáky pro pomůcky a třídní knihy do sborovny, kabinetů a laboratoří (pokud nelze jinak, může vyučující pověřit donesením pomůcek žáka, jehož věk, schopnosti a spolehlivost zaručují, že nedojde k poškození jeho zdraví nebo majetku školy). Vyučující končí vyučovací hodinu až po zazvonění. Až na výjimky není dovoleno vyučovat o přestávkách. Výjimkami se rozumí pouze tzv. dvojhodinovky, a to jen ty, které jsou v rozvrhu koncové nebo jejichž náplň neumožňuje z bezpečnostních důvodů výuku přerušit (laboratorní práce, praktika apod.). Vyučující v průběhu vyučování dbají, aby byly ve třídách a přilehlých prostorách zajištěny kázeň a pořádek. Ze třídy odcházejí až po zjištění, že jsou zajištěny bezpečnost žáků (např. zavřena velká křídla oken, vypnuté uzávěry plynu, vypnuté, popř. uzamčené el. spotřebiče apod.) a celkový pořádek. III. Vedení dokumentace Veškerá dokumentace na škole se vyplňuje dle písemných Pokynů ředitele školy k vyplňování školní dokumentace. Za vedení třídní dokumentace odpovídá třídní učitel (dle písemných pokynů ze strany vedení gymnázia), přičemž ostatní vyučující jsou povinni plnit své úkoly tak, aby neztěžovali práci třídnímu učiteli. Vyučující jsou povinni řádně a čitelně zapisovat do třídní knihy probrané učivo a absenci žáků v každé vyučovací hodině. Příslušné údaje musí být doplněny nejpozději do konce následujícího týdne (s výjimkou dlouhotrvajících absencí). IV. Účast na poradách a školeních Kmenoví pedagogičtí pracovníci školy jsou povinni účastnit se pracovních porad, pedagogických rad (platí i pro externí pedagogy), provozních porad, porad vedoucích předmětových komisí, schůzí předmětových komisí a školení k BOZP a PO. Neúčast na poradách je nutno omluvit. Pokud není ze závažných důvodů pracovník přítomen na poradě, je povinen informovat se o obsahu a úkolech, které z porady vyplynuly (lze vyžádat u ředitele gymnázia zápis z pedagogické rady). Všichni vyučující musí sledovat informace předávané prostřednictvím nástěnky ve sborovně. V. Časový rozpis teoretického vyučování 1. hodina: 8:00 8:45 2. hodina: 8:55 9:40 3. hodina: 9:50 10:35 4. hodina: 10:55 11:40 5. hodina: 11:50 12:35 6. hodina: 12:45 13:30 7. hodina: 13:35-14:20 8. hodina: 14:25 15:10 VI. Povinnosti správců kabinetních sbírek a jednotlivých místností Vyučující, kteří byli pověřeni správou kabinetních sbírek, mají tyto povinnosti: Vedou řádně evidenci předmětů, pomůcek, materiálu atd. prostřednictvím inventárních knih, provádějí návrhy na odpisy, zapisují a označují inventárními čísly předměty nové (netýká se interiérového vybavení). Ve stanoveném termínu provádějí řádnou inventarizaci. Zabezpečují inventář proti poškození nebo odcizení. H. HLAVNÍ SOUVISEJÍCÍ INTERNÍ PŘEDPISY 1. K zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti osob a technických zařízení Směrnice pro zajištění BOZP a PO v objektech Gymnázia Sokolov Provozní řády, provozní předpisy a podmínky pro používání technických zařízení a odborných učeben Provozní řád podle zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví 2. K zajištění podmínek požární ochrany Směrnice pro zajištění BOZP a PO v objektech Gymnázia Sokolov Směrnice k zajištění a organizaci PO pro objekty Gymnázia Sokolov Požární řád školy + přílohy

9 Požární poplachové směrnice + přílohy Požární evakuační plán (škola) + přílohy Požární evakuační plán (tělocvična) + přílohy Provozní předpisy, provozní řády I. PŘÍLOHY Příloha č. 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v Sokolově PaedDr. Milan Hric ředitel školy

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: A. Práva žáků B. Povinnosti žáků C. Práva zákonných zástupců žáka D. Povinnosti zákonných zástupců žáka E. Provoz školy F. Bezpečnost

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád zahrnuje základní údaje, týkající se práv a povinností žáků SOUE a jejich zákonných zástupců, organizace vyučování

Více

Školní řád I. Docházka do školy

Školní řád I. Docházka do školy Ředitelka školy na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění vydává Školní řád I. Docházka do školy Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z příčin předem známých, předloží

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř I. Základní povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků 1. Žáci a studenti jsou povinni: a) řádně docházet do

Více

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Š K O L N Í Ř Á D Vydán: ve Zlíně 24. 8. 2011 Schvaluje: Mgr. Marta Fojtíková, ředitelka Úvod V souladu s ustanoveními

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace Školní řád V souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb. par. 30, o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Více

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Školní řád

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Školní řád I. Základní ustanovení Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 Školní řád 1) Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace. Školní řád

Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace. Školní řád Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace Školní řád Je vydán v souladu s 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Školní řád. Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského. IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava

Školní řád. Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského. IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava Školní řád Článek I. Obecná ustanovení 1. Školní řád vyšší odborné školy je vydáván v souladu s ustanovením

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Školní řád Základní školy a Mateřské školy Babice vychází ze Zákona č. 561/2004 Sb., 30, o předškolním,

Více

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň tel. 377 183 311, fax: 377 183 310, e-mail: gop@pilsedu.cz. Školní řád

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň tel. 377 183 311, fax: 377 183 310, e-mail: gop@pilsedu.cz. Školní řád Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň tel. 377 183 311, fax: 377 183 310, e-mail: gop@pilsedu.cz Školní řád Úvod Ke studiu na Gymnáziu Luďka Pika v Plzni se rozhodl každý žák školy svobodně

Více

VNITŘNÍ ŘÁD školní družiny

VNITŘNÍ ŘÁD školní družiny VNITŘNÍ ŘÁD školní družiny a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Školní družina (dále jen družina ) je školským zařízením pro

Více

Š K O L N Í Ř Á D Střední školy Pohoda s.r.o., Kosmonautů 2022, Litoměřice

Š K O L N Í Ř Á D Střední školy Pohoda s.r.o., Kosmonautů 2022, Litoměřice Š K O L N Í Ř Á D Střední školy Pohoda s.r.o., Kosmonautů 2022, Litoměřice I. Práva žáků, studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků 1) Žáci a studenti mají právo a) na vzdělání a školské služby podle

Více

A - Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců

A - Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců Š K O L N Í Ř Á D A - Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců Žáci jsou povinni: plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a Školním řádem, dodržovat

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy ŠKOLNÍ ŘÁD I. Docházka do školy 1. Žák je povinen chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Žáci OU jsou povinni chodit pravidelně a včas i na odbornou praxi. 2. Docházka do zájmových kroužků

Více

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010 Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD Zpracovala: Mgr. Jana Kunstová Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010 Platnost: 01. 09. 2010 2 Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

Školní řád Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2

Školní řád Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Školní řád Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců vycházejí ze Zákona č. 561/2004 Sb., 21 a 22, o předškolním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace č. j.: 271/2015 I.

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace č. j.: 271/2015 I. ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace č. j.: 271/2015 I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Smysl, cíl, působnost školního řádu (1) Školní řád definuje

Více

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav VNITŘNÍ ŘÁD Vnitřní řád vydává ředitel DDM. Zveřejňuje jej na přístupném místě (úřední deska) prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance DDM, účastníky

Více

Školní řád Základní školy Praha-Petrovice

Školní řád Základní školy Praha-Petrovice Školní řád Základní školy Praha-Petrovice Označení dokumentu, číslo jednací: ŠŘ01/2708/2014, počet stran: 6 Zpracoval a schválil: Mgr. Petr Zeman, ředitel školy Platnost a účinnost dokumentu ode dne: 27.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov. P r a k t i c k á š k o l a Praktická škola dvouletá při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.cz Č.j. 74/05/Var ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení VNITŘNÍ ŘÁD 1 Úvodní ustanovení Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí(dále jen DDM) vydává ředitel organizace na základě 30 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Vnitřní řád Domova mládeže (DM)

Vnitřní řád Domova mládeže (DM) Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 Vnitřní předpis ředitele školy Vnitřní řád Domova mládeže (DM) (Červený Kostelec, Lhota 333) I. Práva ubytovaných studentek

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny vychází z vyhlášky č. 74/2005 Sb. a Úmluvy o právech dítěte I. Práva a povinnosti žáků a) Práva žáků: 1. Na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD dodatek platný pro odloučené pracoviště Krupka

ŠKOLNÍ ŘÁD dodatek platný pro odloučené pracoviště Krupka ŠKOLNÍ ŘÁD dodatek platný pro odloučené pracoviště Krupka Školní řád je vypracován na základě 30 zákona č.561 ze dne 24. 9. 2004 ve znění pozdějších předpisů (Školský zákon) a mezinárodní smlouvy o právech

Více

Základní škola Pačejov,

Základní škola Pačejov, Základní škola Pačejov, okres Klatovy, příspěvková organizace Školní řád ZŠ Pačejov stanoví podle zákona 561/2004 Sb. 30 a vyhlášky.48/2005 Sb. tento školní řád: 1. Práva a povinnosti žáků 2. Práva a povinnosti

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE, PRAHA 1, DUŠNÍ 7 ŠKOLNÍ ŘÁD. Článek 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ AKADEMIE, PRAHA 1, DUŠNÍ 7 ŠKOLNÍ ŘÁD. Článek 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ AKADEMIE, PRAHA 1, DUŠNÍ 7 ŠKOLNÍ ŘÁD Článek 1 Úvodní ustanovení Školní řád Obchodní akademie, Praha 1, Dušní 7 stanoví práva a povinnosti žáků této školy a jejich zákonných zástupců. Všichni

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 197/12 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Petra Přikrylová Schválil: PeadDr. Václav Hanč, Ph.D. Pedagogická

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Základní a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3, 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Číslo směrnice: 12..2013 Vypracoval: Mgr. Markéta Bajerová,

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2012 Vypracoval: Dagmar Křivánková vedoucí vychovatelka Schválil: PaedDr. Marcela Vaňková ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 3. 9. 2012 Směrnice nabývá

Více

Školní řád Sportovního gymnázia, Kladno, Plzeňská 3103

Školní řád Sportovního gymnázia, Kladno, Plzeňská 3103 V souladu s ustanovením odst. 1 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává ředitel školy tento

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Část 1 práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců a provoz školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Část 1 práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců a provoz školy A/ Základní práva žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Každý žák má právo svobodně vyslovit svůj názor, své přesvědčení, uvést svou národnost a náboženskou příslušnost. Nesmí být diskriminován, zesměšňován, šikanován, nebo

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Š k o l n í ř á d. pro žáky Gymnázia, Karviná, příspěvková organizace

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Š k o l n í ř á d. pro žáky Gymnázia, Karviná, příspěvková organizace 1 Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace Š k o l n í ř á d pro žáky Gymnázia, Karviná, příspěvková organizace Každý žák (žákyně) se dobrovolným rozhodnutím studovat na Gymnáziu v Karviné zavazuje dodržovat

Více

Školní řád střední školy

Školní řád střední školy Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště, chladící a klimatizační techniky, Školní řád střední školy platný od 1. 2. 2010 Aktualizace: 1. 9. 2010 6. 4. 2011 - omlouvání absence

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OBSAH 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Činnost ŠD 2 Organizace a provoz ŠD 2.1 Odhlašování a přihlašování žáka 2.2 Provoz ŠD 2.3 Docházka do ŠD 2.4 Pravidla chování žáků 2.5 Práva

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 Vnitřní řád

Více

Základní škola Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí Školní řád

Základní škola Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí Školní řád Základní škola Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí Školní řád projednán na pedagogické radě dne 29. 8. 2012 projednán a schválen školskou radou dne 10. 10. 2012 Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 160 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 15.1.2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace, 360 01 Karlovy Vary Vnitřní řád školní družiny V Karlových Varech 30.srpna 2013 Mgr. Jan Poula ředitel školy Vnitřní řád školní družiny

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Práva a povinnosti žáků Čl. 1 Práva žáků

ŠKOLNÍ ŘÁD. Práva a povinnosti žáků Čl. 1 Práva žáků ŠKOLNÍ ŘÁD, KRHANICE 149, 257 42 KRHANICE Základní škola Krhanice vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠspecLa 147/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 03. 09. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola,lužany, okres Jičín se sídlem Lužany 155, 507 06 Lužany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2014 Směrnice nabývá

Více

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola, Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace se sídlem Brumovice 140, 691 11 Brumovice 2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 264/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Marie

Více

Základní škola Mokré Lazce okres Opava, Hájová 98, Mokré Lazce,747 62, tel.:553679120, IČO: 47813164

Základní škola Mokré Lazce okres Opava, Hájová 98, Mokré Lazce,747 62, tel.:553679120, IČO: 47813164 Základní škola Mokré Lazce okres Opava, Hájová 98, Mokré Lazce,747 62, tel.:553679120, IČO: 47813164 Vypracovala: Vlasta Vlčková, ředitelka školy Vydáno dne: 30.8.2002 Účinnost od: 1.9.2002 Počet stran

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 3/2014 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 20.1.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.2014 Mgr. Jiřina Lacinová,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola, Chrast, okres Chrudim příspěvková organizace se sídlem U Pošty 5, 538 51 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Č.j.: ZŠ/CH-370/12b) Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Školní družina (dále jen družina) je školským zařízením pro zájmové vzdělávání zřízené v souladu se zákonem 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24. Školní řád

Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24. Školní řád Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24 Školní řád Článek 1 Obecná ustanovení 1.1. Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Vnitřní řád školní družiny MZŠ a MŠ Brno, Zemědělská 29

Vnitřní řád školní družiny MZŠ a MŠ Brno, Zemědělská 29 Vnitřní řád školní družiny MZŠ a MŠ Brno, Zemědělská 29 Brno říjen 2014 I. Úvod Vnitřní řád Školní družiny vydává ředitel školy a vztahuje se na všechny, účastníky zájmového vzdělávání, jejich zákonné

Více

Školní řád Střední školy ekonomicko-podnikatelské Studénka, o. p. s.

Školní řád Střední školy ekonomicko-podnikatelské Studénka, o. p. s. Školní řád Střední školy ekonomicko-podnikatelské Studénka, o. p. s. Školní řád je vypracován v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Dětská 915. Školní řád. Ředitelka školy vydává školní řád, který podle 30 zákona 561/2004 (školský zákon) upravuje:

Základní škola, Ostrava Poruba, Dětská 915. Školní řád. Ředitelka školy vydává školní řád, který podle 30 zákona 561/2004 (školský zákon) upravuje: 1 Základní škola, Ostrava Poruba, Dětská 915 Školní řád Ředitelka školy vydává školní řád, který podle 30 zákona 561/2004 (školský zákon) upravuje: podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich

Více

Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Bučovice

Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Bučovice Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Bučovice Název zařízení: Dům dětí a mládeže Bučovice, okres Vyškov Adresa : Vyškovská 376, 685 01 Bučovice Právní forma: Příspěvková organizace IČO 70284083 Zřizovatel:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Pecka, příspěvková organizace Pecka, okres Jičín ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 22. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 89 /2012 Spisový znak A.1. Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Vnitřní směrnice č. 1/2006

Š K O L N Í Ř Á D. Vnitřní směrnice č. 1/2006 Š K O L N Í Ř Á D Vnitřní směrnice č. 1/2006 Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Aktualizováno: 29.8.2006 S platností od: 4.9.2006 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 1.1. Ustanovení o školním řádu... 3 1.2.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. ZŠ/0103/2014/04 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Platnost od 1. 9. 2014 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Příloha školního řádu

Příloha školního řádu Příloha školního řádu Kázeňský a sankční řád Základní škola, Rudná, 5. května 583 SANKČNÍ ŘÁD V souladu s preventivním programem zabývajícím se rizikovými faktory chování žáků základní školy jsme vypracovali

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Sloup 679 13 Sloup 200 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: Mgr.Pavel

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Simona Poláková, ředitelka školy

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Simona Poláková, ředitelka školy Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.:ERB/42/13 A.4./A 5 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 21. 1. 2013 Školská rada schválila dne: 28. 1. 2013 Směrnice

Více

Vnitřní řád školy 2011/2012

Vnitřní řád školy 2011/2012 Vnitřní řád školy 2011/2012 I. Práva studentů Student má právo: 1. Na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu. 2. Na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností. 3. Na přiměřený

Více

Školní řád. Sportovního gymnázia, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace

Školní řád. Sportovního gymnázia, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace Školní řád Sportovního gymnázia, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace Legislativní rámec: 1. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno SEZNÁMENÍ STUDENTŮ S PŘEDPISY V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1) Požární ochrana V souladu se zákonem č.133/85 Sb. o požární ochraně, v platném znění, studenti jsou k

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL

ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL Školní řád Lauderových škol stanoví základní práva a povinnosti žáků základní školy Gur Arje, gymnázia Or Chadaš a některá práva a povinnosti učitelů, ředitele a dalších pracovníků

Více

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Komenského 157, 679 32 Svitávka 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 9/2016 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 31. 8. 2015 Mgr. Aleš Antl,

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Úvalno ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydávám po projednání v pedagogické radě tuto novelizaci

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ ZEMĚDĚLSKÉ A SLUŽEB, DAČICE, NÁM. REPUBLIKY 86 ŠKOLNÍ ŘÁD. Článek I. Práva žáků

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ ZEMĚDĚLSKÉ A SLUŽEB, DAČICE, NÁM. REPUBLIKY 86 ŠKOLNÍ ŘÁD. Článek I. Práva žáků STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ ZEMĚDĚLSKÉ A SLUŽEB, DAČICE, NÁM. REPUBLIKY 86 ŠKOLNÍ ŘÁD Ředitel Středního odborného učiliště zemědělského a služeb, Dačice, nám. Republiky 86 (dále jen škola) vydává podle ustanovení

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Šakvice, příspěvková organizace se sídlem Hlavní 41. 691 67 Šakvice VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 23 /12 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2012 Směrnice nabývá

Více

Š k o l n í. ř á d. Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373

Š k o l n í. ř á d. Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373 Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373 Š k o l n í ř á d Školní řád je vydán v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Organizační řád školy vnitřní směrnice č. 1a č.j V 429/13

Organizační řád školy vnitřní směrnice č. 1a č.j V 429/13 Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem 739 59 Střítež 108 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠ/0164/2012 2012/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Pedagogická

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY příspěvková organizace se sídlem Libštát č. p. 17, 512 03 Libštát 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 03/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

c) znát svou klasifikaci a hodnocení po každém zkoušení a na zdůvodnění hodnocení a klasifikace,

c) znát svou klasifikaci a hodnocení po každém zkoušení a na zdůvodnění hodnocení a klasifikace, Gymnázium Jana Palacha Mělník, Pod Vrchem 3421, 276 01 Mělník Školní řád Úvod Školní řád je interním předpisem Gymnázia Jana Palacha v Mělníce vydaným v souladu se zákonem 561/2004 Sb. (Školský zákon),

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice, příspěvková organizace. I. Společná ustanovení

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice, příspěvková organizace. I. Společná ustanovení Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD I. Společná ustanovení 1. Školní budova se otevírá v 6:00 hodin. 2. Vyučování začíná v 7:50 hodin, končí nejpozději v 15:55

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠSnH276/2014/Pru Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2014 Směrnice nabývá

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne 30. 8. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Směrnice

Více

Masarykova střední škola chemická Křemencova 12, 116 28 Praha 1

Masarykova střední škola chemická Křemencova 12, 116 28 Praha 1 Masarykova střední škola chemická Křemencova 12, 116 28 Praha 1 ŠKOLNÍ ŘÁD Základním úkolem školy je výchova žáků v duchu humanity a obecně uznávaného mravního kodexu a jejich všeobecné i odborné vzdělávání

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracovala: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova se sídlem 798 14 Olšany u Prostějova 3 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OLS-370/2015 Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Školní řád

Základní škola a Mateřská škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Školní řád Základní škola a Mateřská škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Školní řád Článek 1 Obecná ustanovení 1.1. Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

I. Obecná ustanovení. II. Práva žáků a zákonných zástupců

I. Obecná ustanovení. II. Práva žáků a zákonných zástupců Z Á K L A D N Í Š K O L A, H E Ř M A N Ů V M Ě S T E C, Okr. Chrudim, nám. Míru 1, tel. 469 695 101, email: zaklskol@mestohm.cz Š K O L N Í Ř Á D Školní řád platný pro Základní školu v Heřmanově Městci

Více

Základní škola Boskovice, okres Blansko

Základní škola Boskovice, okres Blansko Základní škola Boskovice, okres Blansko Školní řád Článek 1 Úvodní ustanovení Zaměstnanci Základní školy Boskovice, žáci a jejich zákonní zástupci jsou rovnoprávnými partnery. Zaměstnanci školy a zákonní

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 122/12 Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2012

Více

Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace Školní řád Obecná ustanovení: Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 vychází ze zákona číslo 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělání (školský zákon),

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní řád Školní řád nabývá účinnosti dnem 1. září 2012 Obsah: A. Práva žáků a zákonných zástupců dětí... 3 B. Povinnosti žáků...

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno 1. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá zpravidla v měsíci květnu formou

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Úvodní ustanovení Ředitel školy vydává podle 30, 21, 22, 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY IČ:70999384 e-mail: zs.bratcice@skolniweb.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Pavla Fialová Schválil: Mgr. Kristýna Dvořáková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2014 Směrnice

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191. ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ERB/42/13 A.4./A 5

Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191. ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ERB/42/13 A.4./A 5 Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191 ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ERB/42/13 A.4./A 5 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 21. 1. 2013 Školská

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.211.1484, please register! Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace se sídlem ve Vápenné 262,

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola a Mateřská škola Huzová, okres Olomouc, příspěvková organizace Směrnice č. 3 Vnitřní řád školní družiny 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školní

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13. Školní řád. Vypracoval: vedení školy

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13. Školní řád. Vypracoval: vedení školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Školní řád Vypracoval: vedení školy Projednáno Pedagogickou radou dne: 1. 9. 2005 Schváleno Školskou radou dne: 26. 9.

Více

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá Kostelní 129, 348 15 Planá ŠKOLNÍ ŘÁD SOU

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá Kostelní 129, 348 15 Planá ŠKOLNÍ ŘÁD SOU Kostelní 129, 348 15 Planá Úkolem školního řádu je vytvořit příznivé podmínky pro teoretické i praktické vyučování a pro plné využívání vyučovací doby tak, aby si žáci v průběhu výuky mohli osvojit vědomosti

Více

0. h 1. h 2. h 3. h 4. h 5. h 6. h 7. h 8. h 7. 00 8. 00 8. 55 10. 00 10. 55 11. 50 12. 45 13. 40 14. 35

0. h 1. h 2. h 3. h 4. h 5. h 6. h 7. h 8. h 7. 00 8. 00 8. 55 10. 00 10. 55 11. 50 12. 45 13. 40 14. 35 Školní řád Motto: Škola je zřízena pro žáky Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) v platném znění, vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., (o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění školní

Více

09 Základní škola, Příbram VII, 28. října 1

09 Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení Řád školní družiny (dále také ŠD) je vydán základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1. A10 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 23.1.2014

Více