Školní řád Gymnázia Sokolov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní řád Gymnázia Sokolov"

Transkript

1 Gymnázium Sokolov, Husitská 2053, Sokolov Školní řád Gymnázia Sokolov I) Školní řád gymnázia vychází zejména z těchto obecně platných právních předpisů: a) zákon č. 561/2004 o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), b) zákon č. 563/2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, vyhláška MŠMT č. 13/2004 Sb. c) o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři školách a vyhláška č. 263 /2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení, d) zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, e) zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, f) zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon a zákona č. 200/1990 Sb., zákon o přestupcích, g) zákon č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. Text školního řádu není neměnné dogma, je možné a nutné ho přizpůsobovat novým podmínkám a požadavkům právních a školských předpisů, morální vyspělosti žáků školy a nově vzniklým podmínkám v provozu školy. II) Na tvorbě školního řádu se podíleli: a) vedení školy b) pedagogičtí pracovníci c) správní zaměstnanci d) zástupci žáků A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Gymnázium jako všeobecně vzdělávací střední škola zajišťuje výchovně vzdělávací činnosti, výchovné poradenství, technicko-ekonomické a personální činnosti související s výchovně vzdělávací činností a provozem školy. 2. Gymnázium je vnitřně diferencovanou školou, která vybavuje své žáky takovými klíčovými kompetencemi a takovým všeobecným rozhledem, aby mohli dále studovat na vysokých školách a byli připraveni pro další typy terciárního vzdělávání, profesní specializaci a pro občanský život. Gymnázium je osmileté a čtyřleté. Studium je ukončováno maturitní zkouškou. 3. Gymnázium uplatňuje jednotu výchovy a vzdělávání, spojení školy se životem, usiluje o harmonický a všestranný rozvoj osobnosti mladého člověka, vychovává jej ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami humanity a demokracie, formuje jeho intelektuální a mravní rozvoj, připravuje jej pro tvořivou práci, poskytuje výchovu estetickou, zdravotní, tělesnou, ekologickou. Umožňuje též výchovu náboženskou. 4. Vyučování se uskutečňuje podle platných učebních dokumentů, plánů a osnov, od školního roku 2007/2008 se na nižším stupni osmiletého gymnázia uskutečňuje dle ŠVP (školní vzdělávací program), a to s účinností od primy. Na vyšším stupni gymnázia se bude dle ŠVP vyučovat nejdříve od školního roku 2009/ Ředitel gymnázia může v rozsahu stanoveném v učebním plánu (popřípadě ŠVP) upravovat počty vyučovacích hodin jednotlivých vyučovacích předmětů. 6. Vedle učebnic a učebních textů uvedených v seznamu učebnic vydaném MŠMT je možné používat i jiné učebnice a texty, jejichž obsah je v souladu s platnými učebními dokumenty (osnovami, ŠVP). Žáci nižšího stupně gymnázia dostávají standardní učebnice zdarma, studenti vyššího stupně gymnázia si učebnice platí. 7. Ředitel gymnázia stanoví pro příslušný školní rok rozvrhem vyučování začátek a konec vyučování. Vyučování začíná nejdříve v 7:00 hod., konec vyučování je nejpozději v 17:00 hod. V případě povinné školní docházky (prima až kvarta) je nejvyšší počet vyučovacích hodin povinných předmětů v jednom dni 7 hodin. V případě středního vzdělávání (kvinta oktáva a čtyřleté gymnázium) je nejvyšší počet vyučovacích hodin povinných předmětů v jednom dni s polední přestávkou 8 hodin (ve výjimečných případech 9 hodin), bez polední přestávky nejvýše 7 hodin. Vyučovací hodina teoretických předmětů trvá 45 minut. Přestávky mezi hodinami trvají 10 minut, po šesté vyučovací hodině se zkracují na 5 minut, po třetí vyučovací hodině je zařazena přestávka 20 minut. Pokud není doslovně uvedena výjimka pro zletilé žáky, týkají se ustanovení pro žáky všech žáků bez ohledu na věk.

2 8. Areál školy je ohraničen oplocením. 9. V celém areálu školy je zakázáno: a) kouřit a požívat alkoholické nápoje, omamné a podobné látky (zákon č. 379/2005 Sb. a školský zákon), b) provádět činnost a propagaci politických stran a hnutí a zakázanou reklamu podle 32 školského zákona, c) nechávat volně pobíhat a venčit psy, d) poškozovat komunikace, zeleň, dopravní značení, bezpečnostní a informativní značení a značky, neoprávněně vstupovat a zasahovat do technických zařízení, e) provozovat další činnosti, které nejsou v souladu s jinými platnými právními předpisy, tímto školním řádem nebo posláním školského zařízení. 10. Vjezd motorovými vozidly do areálu školy je dopravním značením povolen pouze dopravní obsluze (zákon č. 111/1994 Sb. a vyhláška č. 478/2000 Sb.), parkování na vyhrazených místech pouze zaměstnancům školy a osobám s povolením k vjezdu (vydává sekretariát školy). Rychlost jízdy v areálu školy je omezena na 20 km/hod. Dopravním značením je zakázáno stání a zastavení na ploše určené pro hasiče a záchrannou službu. 11. Majetek školy podléhá pravidelné inventarizaci a ve stanovených případech odborným kontrolám a revizím. Každé přemisťování nábytku mimo místnost, kde je evidován, musí schválit hospodářka školy nebo správce budov. Každý zásah do interiéru učeben je nutno konzultovat se správcem budov. Zapůjčené židle z jiných učeben je nutné na konci vyučovací hodiny vrátit. V době jarních a letních prázdnin nesmí být ze školy odnášeny žádné školní elektrické spotřebiče (provádí se odborné kontroly). B. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ I. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků ( 21 zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon) 1. Žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků mají právo a) na vzdělávání a školské služby podle školského zákona, b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, c) volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí, d) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat, e) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje, f) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona. 2. Práva uvedená v odstavci 1 s výjimkou písmen a) a d) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků. 3. Na informace podle odstavce 1 písm. b) mají v případě zletilých žáků a studentů právo také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům a studentům plní vyživovací povinnost. II. Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků ( 22 zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon) 1. Žáci jsou povinni a) řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat, b) dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, c) plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem. 2. Zletilí žáci jsou dále povinni a) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, b) dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, c) oznamovat škole údaje podle 28 odst. 2 a 3 školského zákona a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích. 3. Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy, b) na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka, c) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, d) dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, e) oznamovat škole údaje podle 28 odst. 2 školského zákona a další údaje nezbytné pro vedení povinné dokumentace škol, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích.

3 III. Ostatní práva a povinnosti žáků 1. Žáci podávají stížnosti řediteli školy prostřednictvím třídního učitele. Pokud se stížnost týká třídního učitele, pak přímo řediteli školy. 2. Pokud se žák domnívá, že je pokyn pedagogického pracovníka v rozporu s právními předpisy, se školním řádem či všeobecně akceptovanými společenskými normami, obrátí se na třídního učitele nebo ředitele školy (popřípadě jeho zástupce). 3. Žák má právo na pomoc vyučujícího, pokud neporozuměl učivu, rovněž má právo navštěvovat konzultační hodiny učitelů. 4. Žák má právo na vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se ho týkají, a to přiměřenou formou. 5. Je-li žák zletilý, má právo, aby veškeré informace o studiu s ním byly projednávány osobně. 6. Žák má právo být na začátku školního roku seznámen s požadavky a způsobem hodnocení v každém předmětu. Rovněž má právo na zdůvodnění hodnocení. 7. Žák má právo požádat v posledních dvou ročnících studia o změnu volitelného předmětu. Ředitel školy povolí změnu, pokud žák úspěšně vykoná rozdílové zkoušky a pokud je v daném volitelném předmětu volné místo. Žádost se podává vždy do konce června předcházejícího školního roku. 8. Žáci nižších ročníků gymnázia, kteří obdrží učebnice od školy zdarma, zodpovídají za jejich stav. V případě poškození učebnice bude školou vymáhána náhrada škody. C. PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ MEZI ŽÁKY, ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI A PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY Žák se dobrovolným rozhodnutím ke studiu na našem gymnáziu zavazuje řádně chodit do školy, dodržovat školní řád a osvojit si znalosti a kompetence stanovené učebními dokumenty (osnovy, ŠVP). Současně má žák právo na důstojnou komunikaci se všemi zaměstnanci gymnázia, musí být respektována jeho osobnost a za žádných okolností nesmí být žák jakýmkoliv způsobem diskriminován a nesmí být snižována jeho důstojnost. I. Chování žáka v době vyučování a při činnostech s ním souvisejících 1. Žáci ve škole dodržují zásady slušného chování a obecně uznávaná společenská pravidla. Měli by být dobrým příkladem v chování především mladším žákům. Mimo školu by měli žáci vystupovat tak, aby školu v kladném smyslu reprezentovali. 2. V případech chování žáka v době vyučování a při činnostech s ním souvisejících, kdy jednání žáků nabývá charakteru protiprávní činnosti, bude záležitost předána k vyšetření Policií ČR. Přestupky a trestné činy spáchané v době mimo vyučování budou postihovány v souladu s pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání. Výchovné opatření, které je v kompetenci školy, ale současně se vztahuje na chování žáka v době, kdy nad ním škola není povinována dohledem, bude použito pouze na základě rozhodnutí soudu pro mládež. 3. Žák zdraví všechny zaměstnance gymnázia. Při vstupu pedagogického pracovníka do učebny a při jeho odchodu z učebny zdraví žáci povstáním, stejně tak při vstupu jiné dospělé osoby do třídy v průběhu vyučování. 4. Zvláště hrubé slovní nebo úmyslné fyzické útoky žáka, který splnil povinnou školní docházku, vůči zaměstnanci školy považuje školský zákon za důvod pro vyloučení žáka ze školy. 5. Na začátku vyučovací hodiny musí být žák na svém místě v učebně, během vyučovací hodiny je možné opustit učebnu jen se souhlasem učitele. 6. Při pobytu ve třídě během přestávek se žáci nezdržují na místě určeném pro vyučujícího (prostor katedry a kolem ní) a neprovádí na něm žádné činnosti. 7. Své místo v učebně udržuje každý žák v pořádku, žádným způsobem nepoškozuje nebo neznečišťuje lavice ani židle, nepohazuje odpadky, neničí a neznečišťuje interiérové zařízení učeben a dalších prostor školy. Pokud je svědkem této činnosti, snaží se jí přiměřeným způsobem zabránit, pokud škodě nebo jednání zabránit nemůže nebo nedovede, ohlásí ji neprodleně třídnímu učiteli nebo jeho zástupci. Úmyslně způsobenou škodu na zařízení, inventáři, pomůckách nebo učebnicích je povinen žák nebo jeho zákonný zástupce nahradit ( 391 zák. 262/2006 Sb., zákoník práce).

4 8. Po ukončení vyučovací hodiny (před odchodem do jiné učebny a na konci vyučování) žáci uklidí svá pracovní místa i ostatní prostory třídy a zanechají je v naprosté čistotě a pořádku, aby v ní mohla pokračovat další výuka. Po skončení provozu v dané učebně (podle rozvrhu učebny) žáci zvednou židle. 9. Do odborných učeben, laboratoří a přípraven je vstup povolen jen na pokyn a v přítomnosti vyučujícího. Před začátkem vyučovací hodiny v odborných učebnách a laboratořích se žáci shromáždí u dveří příslušné místnosti. II. Docházka žáků do školy 1. Žák dochází do školy pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu hodin, řádně se na vyučování připravuje a zúčastňuje se vyučování všem povinným, volitelným i nepovinným vyučovacím předmětům, které si zvolil (opakované a nezdůvodněné pozdní příchody do hodin budou považovány za porušování školního řádu). 2. Během výuky (včetně přestávek) není dovoleno svévolně opouštět budovu školy ani odcházet z vyučovací hodiny. Pokud je žák z vážných důvodů nucen z výuky nebo z budovy školy odejít, musí být řádně omluven. Žák se omlouvá předem, a to jednotlivým vyučujícím, v jejichž hodinách bude mít absenci, popřípadě třídnímu učiteli. Žáky omlouvá zákonný zástupce (omluvenka podepsaná zákonným zástupcem). 3. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z předem známých důvodů (dovolená s rodiči, sportovní turnaj apod.), podá zákonný zástupce žáka předem písemnou žádost. Absenci do 3 dnů včetně omlouvá třídní učitel, absenci delší než 3 dny omlouvá ředitel gymnázia. Pokud nebude písemná žádost podána, je absence považována za neomluvenou. Pokud je žák na základě omluvenky uvolněn z vyučování, zodpovídají po opuštění budovy školy za jeho bezpečnost jeho zákonní zástupci. 4. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodu, který nemohl předem předvídat, je zákonný zástupce povinen nejpozději do 3 kalendářních dnů oznámit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti. 5. Jestliže se žák, který splnil povinnou školní docházku, nezúčastní vyučování po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů a jeho neúčast nebyla omluvena, vyzve ředitel gymnázia písemně zákonného zástupce žáka (v případě zletilosti žáka samotného), aby neprodleně doložil důvod nepřítomnosti. Jestliže do 10 dnů od doručení výzvy žák do školy nenastoupí, posuzuje se, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty. 6. Nepřítomnost žáka ve škole omlouvá zpětně písemnou formou jeho zákonný zástupce. Gymnázium může v případě absence delší než 3 dny požadovat vyjádření lékaře, a to jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem. 7. V případě neomluvených absencí budou uložena tato výchovná, popřípadě kázeňská opatření: 1 neomluvená hodina - napomenutí třídního učitele 2-3 neomluvené hodiny - důtka třídního učitele 4-7 neomluvených hodin - důtka ředitele školy 2 až 4 vyučovací dny - podmíněné vyloučení žáka ze školy 5 a více vyučovacích dnů - vyloučení žáka ze studia 8. Žák je povinen se zúčastňovat všech kursů, jež jsou součástí osnov, popřípadě ŠVP (např. kurs lyžařský). 9. Společensky prospěšnou práci je možno konat výhradně mimo vyučování. III. Specifické úkoly žáků 1. Žáci konají během vyučování drobné služby podle pravidel, na kterých se dohodnou s třídními učiteli. 2. Všichni žáci se informují o zastupování za nepřítomné učitele a s těmito změnami seznamují své spolužáky (vše ve vývěsní skříňce v přízemí budovy). Nepřítomnost učitele oznámí zástupci tříd (popřípadě služba) nejpozději 10 minut po začátku vyučovací hodiny, a to zástupci ředitele pověřeného organizací zastupování (v době jeho nepřítomnosti oznámit absenci vyučujícího v sekretariátu školy). D. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ Gymnázium zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech, které přímo souvisejí s výchovně vzdělávací prací, soustavně vytváří podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví žáků a kontroluje jejich dodržování. I. Práva a povinnosti žáků

5 1. Žák nesmí ohrožovat zdraví a bezpečnost nejen vlastní, ale i bezpečnost a zdraví jiných osob. Žák je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí ( 415 obč. zák.). 2. Žák odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti ( 420 obč. zák., 391 zák. 262/2006 Sb., zákoník práce). 3. V prostoru chodeb, schodišť a učeben není žákům dovoleno provozovat žádné sportovní aktivity. 4. Žákům není dovoleno do interiéru budovy vjíždět na kolečkových bruslích nebo jim podobné sportovní obuvi, vnášet jízdní kola nebo koloběžky v rozloženém stavu, vodit nebo vnášet zvířata. 5. Žák dodržuje požadavky školního řádu a provozních řádů (PŘ), provozních předpisů (PP) a pokynů školy k zajištění ochrany majetku školy. Žákům jsou, kromě školního řádu, trvale přístupné zejména: Školní řád, Požární řád, Požární poplachová směrnice, Požární evakuační plán, PŘ šatny, PŘ odborných učeben, PŘ tělocvičny a venkovních sportovišť. 6. Každý žák má právo být chráněn před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace (například fyzické a psychické násilí, xenofobie, rasismus, apod.). Gymnázium svou výchovně vzdělávací činností těmto jevům předchází. Pokud budou známky těchto jevů zaregistrovány, bude postupováno podle platných právních předpisů a metodických pokynů MŠMT (ve spolupráci se zákonnými zástupci žáka, třídním učitelem, školním psychologem a orgány a institucemi, kterým přísluší šetření těchto událostí.), zejména podle: a) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, b) zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, c) metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, d) metodického pokynu MŠMT k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže, e) metodického pokynu MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance. 7. Žáci nesmí do areálu školy nosit věci nebezpečné pro život a zdraví, jako jsou např. zbraně, výbušniny, chemikálie, drogy, alkoholické nápoje, tabákové výrobky ani jiné omamné nebo psychotropní látky apod., ani jiné věci, které by mohly ohrožovat mravní výchovu žáků. 8. Žákům je v době vyučování, při činnostech s ním souvisejících a během akcí pořádaných školou zakázáno kouřit a požívat nebo konzumovat drogy, alkoholické nápoje, tabákové výrobky ani jiné omamné nebo psychotropní látky, a to v areálu školy i mimo něj. 1) V případě, kdy se škola o takovém chování dozví, bude tuto skutečnost hlásit rodičům nebo zákonnému zástupci ( 7, odst.1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí). 2) V případě, že se škola o takovém chování dozví, je povinna splnit zákonnou ohlašovací povinnost vůči orgánům sociálněprávní ochrany ( 10, odst. 4 téhož zákona). 9. Žáci nenosí do školy bez vážného důvodu větší peněžní částky či cennější věci. Pokud se tak stane, je možné je uložit do trezoru v sekretariátu gymnázia. Žáci si v průběhu výuky a o přestávkách své věci hlídají, v případě přesunu do jiné třídy si je berou s sebou nebo odkládají na místo k tomu určené, tj. uzamknou v osobní skříňce žáka. 10. Pokud žáci nosí do školy mobilní telefony, musí je mít vypnuté od začátku do konce každé vyučovací hodiny. Žák uschovává mobil takovým způsobem, aby zamezil jeho zcizení. 11. Žákům je zakázáno pořizování a publikování zvukových, fotografických, audio (popř. i jiných) záznamů zaměstnanců školy nebo spolužáků bez jejich souhlasu. Porušení zákazu bude řešeno kázeňským opatřením, popř. řešeno ve spolupráci s Policií ČR. II. Zajištění povinného dohledu nad žáky 1. Budova školy se otevírá pro žáky v 6:45 hodin. a) Od 6:45 do 7:45 hodin mají žáci přístup pouze do šatny, studovny a knihovny + chodeb k nim přilehlých (dohled vykonává správce budov nebo jím pověřená osoba, knihovnice, popř. vyučující, který má se žáky v této době domluvenou činnost ve škole). b) Od 7:45 hodin do konce vyučování probíhá činnost žáků dle rozvrhu vyučování a dohled nad žáky podle rozvrhu dozorů, vydaného ředitelem školy. c) Po skončení poslední vyučovací hodiny příslušného dne mají žáci přístup pouze do šatny, studovny a knihovny + chodeb k nim přilehlých a dohled vykonávají pedagogičtí pracovníci a provozní zaměstnanci školy, kteří jsou na daném úseku budovy školy právě přítomni (knihovnice, pracovnice sekretariátu, správce budov, uklízečky a údržbář). Žáci jsou povinni uposlechnout jejich pokynů k zajištění bezpečnosti, pořádku a ochraně majetku školy. d) Provozní doba knihovny a studovny končí v 15:30 hodin, žáci opustí areál školy do 15:45 hodin. e) Pokud žák nevyužívá služeb knihovny nebo internetu ve studovně, opustí areál školy do 15 minut po ukončení své poslední vyučovací hodiny. f) Pokud se musí žák z nějakého důvodu do školy po odchodu vrátit, je povinen ohlásit svůj příchod a odchod v sekretariátu jako každá jiná návštěva.

6 2. Organizace dohledu nad žáky při jiných činnostech organizovaných školou: a) Před doučováním, konzultací, nultou hodinou v době do 7:45 hod. a po skončení vyučování (ukončen dohled podle rozvrhu dozorů) přebírá zodpovědnost za žáky příslušný vyučující.to platí i pro divadelní, hudební a podobné kroužky činné v objektech školy a tělocvičny i pro nácviky maturitních předtančení, hudebních vystoupení atp., kde nese odpovědnost pověřený vedoucí. b) Při akcích konaných mimo školu dohled nad žáky stanoví ředitel školy ve schváleném plánu akce (všechny soutěže, olympiády, exkurze, výlety, zahraniční zájezdy a pobyty apod.). Podrobné podmínky stanoví školský zákon a pracovní řád. c) Plán akce má obsahovat: termín, místo konání, seznam žáků, organizační zajištění, náplň činnosti, kontakt. d) Před odjezdem si vyzvedne každý organizátor akce v sekretariátu školy formulář Poučení o bezpečnosti během školní akce, žáky seznámí s pravidly chování, jednání a zajištění bezpečnosti podle osnovy tohoto poučení a nechá žáky podepsat přiloženou prezenční listinu (odevzdané prezenční listiny archivuje bezpečnostní technik po dobu příslušného školního roku). 3. Z důvodu problematického zajištění povinného dohledu nad žáky a jejich bezpečnosti není žákům dovoleno samostatné používání únikových schodišť v pavilonech A, B a C. To se netýká přesunů na pokyn a současné přítomnosti vyučujícího a evakuace osob z objektu školy. 4. Žáci nejsou oprávněni do budovy školy vpouštět žádné osoby, o kterých neví, zda jsou zaměstnanci nebo žáci školy. Toho dbají zejména při příchodu a odchodu ze školy. Po ukončení vyučování nevpouští do budovy ani jiné spolužáky, kteří již budovu školy opustili a vracejí se. 5. Přesuny v době vyučování, provoz v odborných předmětech a učebnách a úpravy rozvrhu a) Přesuny tříd v době vyučovací hodiny zabezpečuje příslušný vyučující, přesuny tříd mimo budovu gymnázia jsou zajištěny podle ředitelem školy schváleného plánu akce. b) Vyučující v odborných učebnách seznámí na začátku školního roku žáky s provozním řádem příslušné učebny nebo laboratoře a hlavními riziky při dané činnosti, žáci poučení podepíší na prezenční listině, která obsahuje osnovu, popř. náplň poučení. Informaci o uskutečnění poučení se zapíše rovněž do třídní knihy (odevzdané prezenční listiny archivuje bezpečnostní technik po dobu příslušného školního roku). c) Vyučující v odborných učebnách, laboratořích a při tělesné výchově věnují zvýšenou pozornost oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví žáků a požární ochraně. d) Bez vědomí vedení školy není přípustné upravovat si rozvrh hodin či obsazování učeben. 6. Vstup do technického podlaží pavilonu A je možný jen za přítomnosti osoby, která zajišťuje dohled nad žáky. Vstup do prostor technických zařízení (strojovny, výměníková stanice apod.) je žákům zakázán. E. PODMÍNKY PRO ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY ZE STRANY ŽÁKŮ 1. Žákům a zaměstnancům školy a všem dalším osobám, které jsou účastníky vzdělávání, je zakázáno ničit a zcizovat majetek školy ( 415 zákona č.40/1964 Sb.);. a) Každý je odpovědný za škodu, kterou svým jednáním způsobil. aa) V případě poškození nebo zničení školního majetku bude škola vymáhat náhradu škody na tom, kdo ji způsobil. ( 420a, odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku, 391 zák. 262/2006 Sb., zákoník práce). ab) V případě, kdy nedojde k uhrazení prokázané škody, bude škola náhradu vymáhat soudní cestou. b) Zcizit někomu jeho majetek je v České republice považováno za trestný čin nebo přestupek, a to podle výše škody, která byla způsobena. ba) V případě, že dojde ke zcizení školního majetku, ohlásí škola celou záležitost včetně jména pachatele (pokud je znám) Policii ČR ( 247 zákona č. 140/1961 Sb; 50 zákona č. 200/1990 Sb. ) bb) Pachatel z řad žáků bude hodnocen sníženou známkou z chování, a to bez ohledu na výši škody, kterou svým jednáním způsobil a nezávisle na policejním šetření. bc) Na pachateli bude vymáhána náhrada škody. bd) Pachatel mladší 18 let bude ohlášen orgánu sociálně-právní ochrany ( 10, odst.4 zákona č. 359/1999 Sb.) 2. Žáci se z důvodu zajištění hygienických pravidel, čistoty a bezpečnosti při pohybu v budově školy přezouvají do obuvi (dále jen přezůvky ), která - nevytváří rizika při pohybu, zdravotní nebo hygienická rizika (jehlové podpadky, poškozená, nadměrně velká, neprodyšná obuv apod.). - bude nezaměnitelná s venkovní obuví, - žádným způsobem nepoškozuje interiérové podlahové krytiny (měkká černá guma, podpadky, boty s kolečky nebo válečky apod.), O výjimkách rozhoduje ředitel školy (maturity, slavnostní akce, zdravotní důvody pod.).

7 Do sportovní obuvi určené pro tělesnou výchovu se žáci přezují až v šatně tělocvičny (po ukončení TV se opět v šatně tělocvičny přezují do přezůvek). Pokud žák opouští budovu školy, nesmí tak činit v přezůvkách. Při TV ve venkovním areálu nesmí používat sportovní obuv, kterou používá v interiérech tělocvičných sálů. 3. Žáci zacházejí s majetkem školy a používají ho takovým způsobem, aby ho nepoškozovali a neznečišťovali. Pokud po předchozí třídě zjistí závady nebo poškození majetku, neprodleně to ohlásí svému třídnímu učiteli. Pokud škodu bez zbytečného prodlení nenahlásí, nemohou prokázat, že poškození nezpůsobili sami, a bude postupováno, jako by škodu sami způsobili. 4. Své místo ve třídě, skříňku v šatně a prostor kolem nich udržuje žák v pořádku a čistotě, závady bez zbytečného prodlení hlásí správci budovy. Žáci používají nábytek a zařízení školy pouze k těm účelům, ke kterým jsou výrobci určeny (nesedají na desky lavic a stolů,, topná tělesa, nehoupají se na židlích apod. - hrozí prolomení a úraz). Znají a dodržují ustanovení provozních řádů šatny, učeben a tělocvičny, které se týkají ochrany majetku školy. 5. Žáci se nezdržují o přestávkách a volných hodinách na místě pro vyučujícího (katedra se židlí) a nevykonávají zde žádné činnosti. 6. Manipulace se spotřební elektronikou ve škole je žákům povolena pouze se souhlasem a současné přítomnosti vyučujícího. 7. Z důvodu zajištění bezpečnosti žáků a ochrany majetku školy je žákům povoleno otevírání oken pouze do polohy ventilace. Otevírání celých okenních křídel je možné jen na pokyn a při současné přítomnosti vyučujícího. Žákům je zakázáno se z oken vyklánět a vyhazovat jakékoliv předměty. 8. Žákům není v objektech školy dovoleno zasahovat do technických zařízení vybavení školy, poškozovat je nebo zneužívat. Neoprávněná manipulace s požárním zařízením nebo vybavením (přenosné hasící přístroje, požární hydranty) je zákonem o požární ochraně považována za přestupek, popř. trestný čin (rozhoduje výše škody). 9. Žáci neplýtvají teplem, elektrickou energií, ani vodou a pomáhají tak škole šetřit finanční prostředky využitelné pro modernizaci a vybavení školy. 10. Z důvodu zajištění bezpečnosti žáků, bezpečného provozu výtahu a pořádku ve výtahové kabině smějí žáci používat výtah pouze se souhlasem správce budovy (popř. třídního učitele, který povolení správci oznámí) a vždy v souladu s Provozním řádem výtahu. Žák, kterému je užívání výtahu povoleno, je povinen seznámit se s Provozním řádem výtahu, umístěným v kabině výtahu, a dodržovat v něm uvedené povinnosti pro přepravované osoby. F. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou uvedeny v Příloze č.1 tohoto školního řádu. I. Obecné G. PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI 1. Pedagogičtí pracovníci by měli svým jednáním a vystupováním být příkladem žákům a poskytovat tak záruku zdárné výchovy a kvalitního vzdělání žáků. Povinnosti a práva pedagogických pracovníků blíže rozvádí Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení. 2. Učitel je pracovníkem školy, který přispívá svou činností k naplnění výše uvedených práv a povinností žáka. Má právo na zdvořilé chování a důstojné prostředí, ve kterém vykonává svoji práci. Rozhoduje o metodách a postupech, které slouží k naplnění výchovně vzdělávacího cíle školy. 3. Učitelé musí vystupovat směrem k žákům tak, aby nebyly překročeny hranice korektního jednání. Za žádných okolností nesmí být při vzájemné komunikaci zneužity osobní údaje žáka či informace z jeho privátní sféry. Učitel je pro žáka (a pro jeho zákonné zástupce) partnerem (totéž platí recipročně). 4. Studenti vysokých škol na praxi nesmí zahájit činnost bez řádného a písemně stvrzeného poučení o podmínkách zajištění BOZP a PO v objektech školy (provádí bezpečnostní technik) a rizicích při prováděné činnosti (provádí učitel, ke kterému je student přiřazen), viz Směrnice pro zajištění BOZP a PO v objektech Gymnázia Sokolov. II. Pracovní doba a další povinnosti

8 Pedagogičtí pracovníci jsou povinni nastoupit do školy nejméně 15 minut před začátkem své první vyučovací hodiny. V případě, že se pracovník nemůže dostavit do školy, je povinen o tom neprodleně uvědomit vedení školy, a to nejdéle do 7:15 hod. V budově školy mohou být pedagogičtí pracovníci do 18:00 hod., výjimky je třeba projednat s vedením gymnázia. Vyučující jsou povinni informovat se každý den o zastupování za nepřítomné učitele a seznamovat se s novými informacemi. Činí tak při příchodu do školy a opětovně při odchodu, a to ve sborovně gymnázia. Jsou povinni nastoupit do vyučovací hodiny neprodleně po zvonění. Vyučující přinášejí třídní knihu na první vyučovací hodinu. Vyučující poslední vyučovací hodiny odnášejí třídní knihu do sborovny, kde ji uloží na vyhrazené místo. Vyučující si připravují pomůcky před vyučováním. Není přípustné posílat žáky pro pomůcky a třídní knihy do sborovny, kabinetů a laboratoří (pokud nelze jinak, může vyučující pověřit donesením pomůcek žáka, jehož věk, schopnosti a spolehlivost zaručují, že nedojde k poškození jeho zdraví nebo majetku školy). Vyučující končí vyučovací hodinu až po zazvonění. Až na výjimky není dovoleno vyučovat o přestávkách. Výjimkami se rozumí pouze tzv. dvojhodinovky, a to jen ty, které jsou v rozvrhu koncové nebo jejichž náplň neumožňuje z bezpečnostních důvodů výuku přerušit (laboratorní práce, praktika apod.). Vyučující v průběhu vyučování dbají, aby byly ve třídách a přilehlých prostorách zajištěny kázeň a pořádek. Ze třídy odcházejí až po zjištění, že jsou zajištěny bezpečnost žáků (např. zavřena velká křídla oken, vypnuté uzávěry plynu, vypnuté, popř. uzamčené el. spotřebiče apod.) a celkový pořádek. III. Vedení dokumentace Veškerá dokumentace na škole se vyplňuje dle písemných Pokynů ředitele školy k vyplňování školní dokumentace. Za vedení třídní dokumentace odpovídá třídní učitel (dle písemných pokynů ze strany vedení gymnázia), přičemž ostatní vyučující jsou povinni plnit své úkoly tak, aby neztěžovali práci třídnímu učiteli. Vyučující jsou povinni řádně a čitelně zapisovat do třídní knihy probrané učivo a absenci žáků v každé vyučovací hodině. Příslušné údaje musí být doplněny nejpozději do konce následujícího týdne (s výjimkou dlouhotrvajících absencí). IV. Účast na poradách a školeních Kmenoví pedagogičtí pracovníci školy jsou povinni účastnit se pracovních porad, pedagogických rad (platí i pro externí pedagogy), provozních porad, porad vedoucích předmětových komisí, schůzí předmětových komisí a školení k BOZP a PO. Neúčast na poradách je nutno omluvit. Pokud není ze závažných důvodů pracovník přítomen na poradě, je povinen informovat se o obsahu a úkolech, které z porady vyplynuly (lze vyžádat u ředitele gymnázia zápis z pedagogické rady). Všichni vyučující musí sledovat informace předávané prostřednictvím nástěnky ve sborovně. V. Časový rozpis teoretického vyučování 1. hodina: 8:00 8:45 2. hodina: 8:55 9:40 3. hodina: 9:50 10:35 4. hodina: 10:55 11:40 5. hodina: 11:50 12:35 6. hodina: 12:45 13:30 7. hodina: 13:35-14:20 8. hodina: 14:25 15:10 VI. Povinnosti správců kabinetních sbírek a jednotlivých místností Vyučující, kteří byli pověřeni správou kabinetních sbírek, mají tyto povinnosti: Vedou řádně evidenci předmětů, pomůcek, materiálu atd. prostřednictvím inventárních knih, provádějí návrhy na odpisy, zapisují a označují inventárními čísly předměty nové (netýká se interiérového vybavení). Ve stanoveném termínu provádějí řádnou inventarizaci. Zabezpečují inventář proti poškození nebo odcizení. H. HLAVNÍ SOUVISEJÍCÍ INTERNÍ PŘEDPISY 1. K zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti osob a technických zařízení Směrnice pro zajištění BOZP a PO v objektech Gymnázia Sokolov Provozní řády, provozní předpisy a podmínky pro používání technických zařízení a odborných učeben Provozní řád podle zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví 2. K zajištění podmínek požární ochrany Směrnice pro zajištění BOZP a PO v objektech Gymnázia Sokolov Směrnice k zajištění a organizaci PO pro objekty Gymnázia Sokolov Požární řád školy + přílohy

9 Požární poplachové směrnice + přílohy Požární evakuační plán (škola) + přílohy Požární evakuační plán (tělocvična) + přílohy Provozní předpisy, provozní řády I. PŘÍLOHY Příloha č. 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v Sokolově PaedDr. Milan Hric ředitel školy

Školní řád Gymnázia Sokolov

Školní řád Gymnázia Sokolov Gymnázium Sokolov, Husitská 2053, 356 11 Sokolov Školní řád Gymnázia Sokolov I) Školní řád gymnázia vychází zejména z těchto obecně platných právních předpisů: a) zákon č. 561/2004 o předškolním, základním,

Více

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: A. Práva žáků B. Povinnosti žáků C. Práva zákonných zástupců žáka D. Povinnosti zákonných zástupců žáka E. Provoz školy F. Bezpečnost

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád zahrnuje základní údaje, týkající se práv a povinností žáků SOUE a jejich zákonných zástupců, organizace vyučování

Více

V n i t ř n í ř á d. Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě. Docházka do školy

V n i t ř n í ř á d. Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě. Docházka do školy V n i t ř n í ř á d Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě Docházka do školy 1. Vyučování probíhá podle rozvrhu, který byl schválen ředitelem školy. 2. Začátek dopoledního vyučování a délku přestávek

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

ŠKOLNÍ ŘÁD. 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah Čl. 1 Úvod Čl. 2 Práva a povinnosti žáků 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 2.2 Další práva žáků 2.3 Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 2.4 Povinnosti

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

DDM ULITA BROUMOV Směrnice 2/2-9-2007. Článek 1 Úvodní ustanovení

DDM ULITA BROUMOV Směrnice 2/2-9-2007. Článek 1 Úvodní ustanovení V N I TŘNÍ Ř Á D Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Ulita Broumov, Komenského 245, 550 01 Broumov (dále jen DDM nebo Ulita) vydává ředitel na základě 30 Zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř I. Základní povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků 1. Žáci a studenti jsou povinni: a) řádně docházet do

Více

Školní řád I. Docházka do školy

Školní řád I. Docházka do školy Ředitelka školy na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění vydává Školní řád I. Docházka do školy Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z příčin předem známých, předloží

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA. č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D

ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA. č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D Jméno Funkce Zpracoval Romana Ficencová zástupce ředitele školy pro EPÚ Schválil Mgr. Jan Cigánik ředitel školy Datum 1. 9. 2011 1. 9. 2011 Podpis

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení VNITŘNÍ ŘÁD 1 Úvodní ustanovení Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí(dále jen DDM) vydává ředitel organizace na základě 30 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Š K O L N Í Ř Á D Vydán: ve Zlíně 24. 8. 2011 Schvaluje: Mgr. Marta Fojtíková, ředitelka Úvod V souladu s ustanoveními

Více

- str. 1 - ŠKOLNÍ ŘÁD

- str. 1 - ŠKOLNÍ ŘÁD - str. 1 - ŠKOLNÍ ŘÁD Student se dobrovolným rozhodnutím ke studiu na SUPŠ sv. Anežky České zavazuje řádně docházet do školy, řádně se vzdělávat, dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně

Více

střední škola a vyšší odborná škola Trutnov, Lesnická 9 ŠKOLNÍ ŘÁD Čl. I Čl. V

střední škola a vyšší odborná škola Trutnov, Lesnická 9 ŠKOLNÍ ŘÁD Čl. I Čl. V Školní řád je k dispozici na internetu a v sekretariátu školy ČESKÁ LESNICKÁ AKADEMIE TRUTNOV střední škola a vyšší odborná škola 541 11 Trutnov, Lesnická 9 ŠKOLNÍ ŘÁD Čl. I Ředitel ČLA v Trutnově, Lesnická

Více

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Školní řád

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Školní řád I. Základní ustanovení Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 Školní řád 1) Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL

ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL Školní řád Lauderových škol stanoví základní práva a povinnosti žáků základní školy Gur Arje, gymnázia Or Chadaš a některá práva a povinnosti učitelů, ředitele a dalších pracovníků

Více

Základní škola Krucemburk, příspěvková organizace. Č.j.: Spisový znak Skartační znak 3 2/5/2015 A. 1. A10. Mgr. Jiří Šikl, ředitel školy

Základní škola Krucemburk, příspěvková organizace. Č.j.: Spisový znak Skartační znak 3 2/5/2015 A. 1. A10. Mgr. Jiří Šikl, ředitel školy Základní škola Krucemburk, příspěvková organizace se sídlem Školní 440, Krucemburk, 582 66 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Spisový znak Skartační znak 3 2/5/2015 A. 1. A10 Vypracoval: Schválil:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Rokycany, Čechova 40, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSCech40/96/2013 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 19.9.2013 Školská

Více

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň tel. 377 183 311, fax: 377 183 310, e-mail: gop@pilsedu.cz. Školní řád

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň tel. 377 183 311, fax: 377 183 310, e-mail: gop@pilsedu.cz. Školní řád Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň tel. 377 183 311, fax: 377 183 310, e-mail: gop@pilsedu.cz Školní řád Úvod Ke studiu na Gymnáziu Luďka Pika v Plzni se rozhodl každý žák školy svobodně

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD (řád základní školy)

ŠKOLNÍ ŘÁD (řád základní školy) Vnitřní předpis č.: 11/2017 ŠKOLNÍ ŘÁD (řád základní školy) Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a zaměstnanci školy A. Práva žáků B. Povinnosti

Více

Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně. Středisko volného času. Vnitřní řád 2016/2017

Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně. Středisko volného času. Vnitřní řád 2016/2017 Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně Středisko volného času Vnitřní řád 2016/2017 Číslo jednací: OAJL2016/105 Ředitelka Obchodní akademie, odborné školy a praktické

Více

Školní řád. Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského. IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava

Školní řád. Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského. IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava Školní řád Článek I. Obecná ustanovení 1. Školní řád vyšší odborné školy je vydáván v souladu s ustanovením

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace Školní řád V souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb. par. 30, o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Více

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek. Školní řád

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek. Školní řád Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek Školní řád Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, z vyhlášky č.48/2005 Sb., v platném znění, z vnitrorezortních

Více

Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace. Školní řád

Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace. Školní řád Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace Školní řád Je vydán v souladu s 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Klimkovice, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Vypracoval: Pedagogická rada projednala

Více

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav VNITŘNÍ ŘÁD Vnitřní řád vydává ředitel DDM. Zveřejňuje jej na přístupném místě (úřední deska) prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance DDM, účastníky

Více

Gymnázium Dr. Karla Polesného, Znojmo, Komenského náměstí 4

Gymnázium Dr. Karla Polesného, Znojmo, Komenského náměstí 4 Gymnázium Dr. Karla Polesného, Znojmo, Komenského náměstí 4 ŠKOLNÍ ŘÁD Úvod Tento školní řád vydává ředitel školy na základě 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658

Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658 Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracovala: Marie Machátová, vedoucí vychovatelka ŠD Školská rada projednala dne: Pedagogická rada projednala dne: 3.9.2012

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

Školní řád. 16. doložit důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem.

Školní řád. 16. doložit důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem. Školní řád Žák má právo: 1. na vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Vzdělávání žáků

Více

Základní škola Osík, okres Svitavy ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Eva Hrdonková, ředitelka školy

Základní škola Osík, okres Svitavy ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Eva Hrdonková, ředitelka školy Základní škola Osík, okres Svitavy ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Eva Hrdonková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2012 Směrnice nabývá

Více

A - Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců

A - Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců Š K O L N Í Ř Á D A - Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců Žáci jsou povinni: plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a Školním řádem, dodržovat

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Školní řád Základní školy a Mateřské školy Babice vychází ze Zákona č. 561/2004 Sb., 30, o předškolním,

Více

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Úvodní ustanovení Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání žáků má výkon dozoru nad činností

Více

Základní škola Hlučín Rovniny, okres Opava ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Hlučín Rovniny, okres Opava ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Hlučín Rovniny, okres Opava ŠKOLNÍ ŘÁD Projednáno pedagogickou radou 29.8.2011 Platnost od 1.9.2011 čj.: HL-ROV/422/2011 A. Práva žáků Žák má právo: Na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ, OSTRAVA, příspěvková organizace Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava Š K O L N Í ŘÁD

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ, OSTRAVA, příspěvková organizace Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava Š K O L N Í ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ, OSTRAVA, příspěvková organizace Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava Š K O L N Í ŘÁD Škola, kterou si její učitelé a žáci na základě své svobodné vůle zvolili, stanovuje tato

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno SEZNÁMENÍ STUDENTŮ S PŘEDPISY V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1) Požární ochrana V souladu se zákonem č.133/85 Sb. o požární ochraně, v platném znění, studenti jsou k

Více

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010 Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD Zpracovala: Mgr. Jana Kunstová Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010 Platnost: 01. 09. 2010 2 Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU. Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006. Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12.

1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU. Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006. Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12. 1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006 Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12. 2006 Dodatek nabývá účinnosti dne: 5. 12. 2006 1. Vnášení, držení, distribuce,

Více

Školní řád. 2. základní škola Plzeň, Schwarzova 20, příspěvková organizace. Obecná ustanovení

Školní řád. 2. základní škola Plzeň, Schwarzova 20, příspěvková organizace. Obecná ustanovení 2. základní škola Plzeň, Schwarzova 20, příspěvková organizace Školní řád Obecná ustanovení Školní řád je vydán na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Školní řád byl projednán na pedagogické radě Školní řád schválila školská rada dne. č.j. ZŠ/ŘŠ spisový znak: 3.1.1. skartační znak: A-5

Školní řád byl projednán na pedagogické radě Školní řád schválila školská rada dne. č.j. ZŠ/ŘŠ spisový znak: 3.1.1. skartační znak: A-5 Školní řád byl projednán na pedagogické radě Školní řád schválila školská rada dne Mgr. Petra Židková ředitelka školy Mgr. Eva Bečvaříková zástupce školské rady č.j. ZŠ/ŘŠ spisový znak: 3.1.1. skartační

Více

Všeobecné podmínky Práva a povinnosti účastníků, lektorů a zaměstnanců zájmového vzdělávání v Domu Digitálních Dovedností Jméno Datum Podpis

Všeobecné podmínky Práva a povinnosti účastníků, lektorů a zaměstnanců zájmového vzdělávání v Domu Digitálních Dovedností Jméno Datum Podpis Vydání č.: 5 Počet stran: 7 Počet příloh: 0 Účinnost od: 12.8.2014 Všeobecné podmínky Práva a povinnosti účastníků, lektorů a zaměstnanců zájmového vzdělávání v Domu Digitálních Dovedností Jméno Datum

Více

Š K O L N Í Ř Á D Střední školy Pohoda s.r.o., Kosmonautů 2022, Litoměřice

Š K O L N Í Ř Á D Střední školy Pohoda s.r.o., Kosmonautů 2022, Litoměřice Š K O L N Í Ř Á D Střední školy Pohoda s.r.o., Kosmonautů 2022, Litoměřice I. Práva žáků, studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků 1) Žáci a studenti mají právo a) na vzdělání a školské služby podle

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA J. A. KOMENSKÉHO FULNEK, ČESKÁ 339, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA J. A. KOMENSKÉHO FULNEK, ČESKÁ 339, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA J. A. KOMENSKÉHO FULNEK, ČESKÁ 339, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VNITŘNÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE A POKYNY ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád stanovuje základní pravidla vzájemného soužití ve škole, práva a povinnosti

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní řídící dokument organizace (dokument úrovně A ) ŠKOLNÍ ŘÁD

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní řídící dokument organizace (dokument úrovně A ) ŠKOLNÍ ŘÁD Strana 1 z 7 ŘÍZENÝ DOKUMENT ŠKOLNÍ ŘÁD (základní řídící dokument SMJ úrovně A zpracovaný dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001) Datum platnosti: ode dne schválení Výtisk číslo: 1 Nahrazuje: Vydání č. 10

Více

Školní řád školní rok 2016/2017

Školní řád školní rok 2016/2017 Školní řád školní rok 2016/2017 Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Lomnice, okres Bruntál, příspěvkové organizace vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy ŠKOLNÍ ŘÁD I. Docházka do školy 1. Žák je povinen chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Žáci OU jsou povinni chodit pravidelně a včas i na odbornou praxi. 2. Docházka do zájmových kroužků

Více

Školní řád. I. Obecná ustanovení. Práva a povinnosti žáků. a) Práva žáků

Školní řád. I. Obecná ustanovení. Práva a povinnosti žáků. a) Práva žáků I. Obecná ustanovení Školní řád 1. Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění je vydán

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Brno, Řehořova 3 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZS BR 431/2012 Vypracoval: Schválil: Mgr. Josef Binek, ředitel školy Mgr. Josef Binek, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení

Více

VNITŘNÍ ŘÁD školní družiny

VNITŘNÍ ŘÁD školní družiny VNITŘNÍ ŘÁD školní družiny a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Školní družina (dále jen družina ) je školským zařízením pro

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov. P r a k t i c k á š k o l a Praktická škola dvouletá při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.cz Č.j. 74/05/Var ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Příloha školního řádu

Příloha školního řádu Příloha školního řádu Kázeňský a sankční řád Základní škola, Rudná, 5. května 583 SANKČNÍ ŘÁD V souladu s preventivním programem zabývajícím se rizikovými faktory chování žáků základní školy jsme vypracovali

Více

Vnitřní řád Domova mládeže (DM)

Vnitřní řád Domova mládeže (DM) Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 Vnitřní předpis ředitele školy Vnitřní řád Domova mládeže (DM) (Červený Kostelec, Lhota 333) I. Práva ubytovaných studentek

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015

Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015 Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015 1. Školní klub je umístěn v pavilonu C školní budovy. Zabezpečuje žákům zájmovou činnost v době po skončení vyučování, případně v době polední

Více

Základní škola speciální, praktická škola a dětský domov Vřesovice, příspěvková organizace Č.j. SŠVŘ- 88/B 2017

Základní škola speciální, praktická škola a dětský domov Vřesovice, příspěvková organizace Č.j. SŠVŘ- 88/B 2017 Základní škola speciální, praktická škola a dětský domov Vřesovice, příspěvková organizace Č.j. SŠVŘ- 88/B 2017 Vnitřní řád školní družiny 2017-2018 Školní družina (ŠD) se ve své činnosti řídí vyhláškou

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola, Tišnov, okres Brno - venkov Dvořáčkova 316, 666 01 Tišnov Tel. 549410017, 549410655 zus@zustisnov.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 6. Školní řád Č.j.: S 06/2010 Vypracoval: Mgr.Tomáš

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč, Masarykovo nám. 108, 533 41 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním,

Více

PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S PEDAGOGY ŠKOLY:

PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S PEDAGOGY ŠKOLY: Š K O L N Í Ř Á D Mateřské školy a Základní školy při Nemocnici, Žatec, o.p.s., Husova 2796, součást Základní školy a Mateřské školy, Žatec, Jižní 2777, okres Louny V souladu se Zákonem č.561/2004 Sb.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, Brno

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, Brno ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno 1. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v zákonem stanoveném termínu

Více

Školní řád Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2

Školní řád Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Školní řád Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců vycházejí ze Zákona č. 561/2004 Sb., 21 a 22, o předškolním,

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice OBSAH: ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Práva a povinnosti žáka 2. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků 3. Zacházení se školním majetkem, učebnicemi a školními potřebami 4. Vnitřní režim školy 5. Zákonní

Více

263/2007 Sb. VYHLÁŠKA

263/2007 Sb. VYHLÁŠKA 263/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. října 2007, kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným

Více

Základní škola Jungmannovy sady Mělník, příspěvková organizace tel ,

Základní škola Jungmannovy sady Mělník, příspěvková organizace tel , Školní řád Základní škola Jungmannovy sady Mělník, příspěvková organizace I. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků a. Práva žáka b. Práva zákonných zástupců žáků c. Povinnosti žáka d. Povinnosti

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2012 Vypracoval: Dagmar Křivánková vedoucí vychovatelka Schválil: PaedDr. Marcela Vaňková ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 3. 9. 2012 Směrnice nabývá

Více

Gymnázium, Střední odborná škola ekonomická a Střední odborné učiliště, Kaplice, Pohorská 86 ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium, Střední odborná škola ekonomická a Střední odborné učiliště, Kaplice, Pohorská 86 ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium, Střední odborná škola ekonomická a Střední odborné učiliště, Kaplice, Pohorská 86 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Martina Malotová, ředitelka školy

Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Martina Malotová, ředitelka školy Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Spisový / skartační znak 3/2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Martina Malotová, ředitelka školy Mgr. Martina Malotová,

Více

Š K O L N Í Ř Á D (platnost od 1. 9. 2015)

Š K O L N Í Ř Á D (platnost od 1. 9. 2015) Š K O L N Í Ř Á D (platnost od 1. 9. 2015) I. Úvodní ustanovení V souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláškou č. 13/2005 Sb. z. (o středním vzdělávání) vydává ředitel školy

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Školní družina (dále jen družina) je školským zařízením pro zájmové vzdělávání zřízené v souladu se zákonem 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠ 181/12 Vypracoval: Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2012 Mgr. Hana Dolejší, ředitelka školy Směrnice nabývá účinnosti

Více

Školní řád Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy, Písek, Karla Čapka 402

Školní řád Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy, Písek, Karla Čapka 402 Školní řád Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy, Písek, Karla Čapka 402 1 Práva a povinnosti studentů (1) Studenti mají právo a) na vzdělávání a školské služby podle zákona č. 561/2004 Sb. o

Více

Školní řád. Č.j.: 56/2012/RE Spisový znak: A 10

Školní řád. Č.j.: 56/2012/RE Spisový znak: A 10 Základní škola Jablonné nad Orlicí Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 tel: 461 100 016 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz Školní řád Č.j.: 56/2012/RE Spisový znak: A 10 Skartační znak: A/5 Platnost:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace č. j.: 271/2015 I.

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace č. j.: 271/2015 I. ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace č. j.: 271/2015 I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Smysl, cíl, působnost školního řádu (1) Školní řád definuje

Více

- informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh

- informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh Řád školní družiny Motto: Rodiče a pedagogové jsou rovnocennými partnery, kteří se spolupodílejí na vzdělávání a výchově dětí a jsou spoluodpovědní za výsledky tohoto procesu. I. Práva a povinnosti žáků

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracovala: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Dražice, okres Tábor příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: 14. 11. 2016 Směrnice nabývá platnosti ode

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Základní škola Kolová, příspěvková organizace se sídlem Kolová 97, 362 14 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Směrnice nabývá platnosti ode dne: 3. 9. 2012 Mgr. Bc. Petra Hnátková, ředitelka

Více

Za porušení školního řádu lze žákovi udělit tato kázeňská opatření:

Za porušení školního řádu lze žákovi udělit tato kázeňská opatření: Základní škola Postřelmov, okres Šumperk, příspěvková organizace Školní 290, 789 69 Postřelmov Sankční řád Č.j.: M/014/14/2 Platnost od: 25. 8. 2014 Skartační znak: A 10 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Obsah: Školní řád základní školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Obsah: Školní řád základní školy Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov okres Hodonín, příspěvková organizace 696 72 IČO: 750 233 77 tel.: 518 338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah: Školní řád základní školy

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

ZAHRNUJÍCÍ VNITŘNÍ ŘÁD ŠD

ZAHRNUJÍCÍ VNITŘNÍ ŘÁD ŠD ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZAHRNUJÍCÍ VNITŘNÍ ŘÁD ŠD Vypracovala : Myslikovjanová Ivana, vedoucí vychovatelka Schválil : Mgr. Skýpalová Monika, statutární zástupce Pedagogická rada schválila dne : 29. 8. 2015

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Štěchovice, příspěvková organizace se sídlem Školní 122, 252 07 Štěchovice VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠŠ2015/1/162 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 14.9.2015

Více

I. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

I. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Tábor, Nám. T.G.Masaryka 788 5.2. Školní řád - střední škola Platný a účinný od 1.11. 2010 Schválen Školskou radou 7.10. 2010 I. Práva žáků a zákonných zástupců

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Němčice nad Hanou, okres Prostějov Tyršova 360, 798 27 Němčice nad Hanou VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 666 / 2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 1. 9. 2014 Směrnice

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Základní škola, Blatná, Holečkova 1060 Činnost školní družiny 1. Školní družina poskytuje žákům školy zájmové vzdělávání, odpočinkový program, společenské, kulturní, sportovní

Více

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola, Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace se sídlem Brumovice 140, 691 11 Brumovice 2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 264/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Marie

Více

Vnitřní řád. Městský dům dětí a mládeže Sluníčko Aš

Vnitřní řád. Městský dům dětí a mládeže Sluníčko Aš Vnitřní řád Název právnického subjektu: Městský dům dětí a mládeže Sluníčko Aš Adresa: Štefánikova 2515, Aš IČO: 47722363 IZO: 102109435 Indikátor právnické osoby: 600 066 657 Středisko volného času poskytující

Více

Školní řád Sportovního gymnázia, Kladno, Plzeňská 3103

Školní řád Sportovního gymnázia, Kladno, Plzeňská 3103 V souladu s ustanovením odst. 1 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává ředitel školy tento

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vypracoval: Ivana Štefková Schválil: Mgr. Ilona Racková Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. I. OBECNÁ

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 160 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 15.1.2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

Školení pověřených osob (instruktorů) odpovědných za žáky a studenty u firmy. Autorem materiálu a všech jeho částí je Karel Putna

Školení pověřených osob (instruktorů) odpovědných za žáky a studenty u firmy. Autorem materiálu a všech jeho částí je Karel Putna Školení pověřených osob (instruktorů) odpovědných za žáky a studenty u firmy Autorem materiálu a všech jeho částí je Karel Putna Čerpáno legislativa: Zákon 262/2006 Sb. Zákon 309/2006 Sb. Zákon 258/2000

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Práva a povinnosti žáků Čl. 1 Práva žáků

ŠKOLNÍ ŘÁD. Práva a povinnosti žáků Čl. 1 Práva žáků ŠKOLNÍ ŘÁD, KRHANICE 149, 257 42 KRHANICE Základní škola Krhanice vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Vnitřní řád ŠKOLA 1. Režim dne Vyučování začíná dopoledne v 8.00 hodin v obou budovách školy. Odpolední vyučování začíná ve 12.45

Více