Školní řád Gymnázia Sokolov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní řád Gymnázia Sokolov"

Transkript

1 Gymnázium Sokolov, Husitská 2053, Sokolov Školní řád Gymnázia Sokolov I) Školní řád gymnázia vychází zejména z těchto obecně platných právních předpisů: a) zákon č. 561/2004 o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), b) zákon č. 563/2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, vyhláška MŠMT č. 13/2004 Sb. c) o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři školách a vyhláška č. 263 /2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení, d) zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, e) zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, f) zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon a zákona č. 200/1990 Sb., zákon o přestupcích, g) zákon č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. Text školního řádu není neměnné dogma, je možné a nutné ho přizpůsobovat novým podmínkám a požadavkům právních a školských předpisů, morální vyspělosti žáků školy a nově vzniklým podmínkám v provozu školy. II) Na tvorbě školního řádu se podíleli: a) vedení školy b) pedagogičtí pracovníci c) správní zaměstnanci d) zástupci žáků A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Gymnázium jako všeobecně vzdělávací střední škola zajišťuje výchovně vzdělávací činnosti, výchovné poradenství, technicko-ekonomické a personální činnosti související s výchovně vzdělávací činností a provozem školy. 2. Gymnázium je vnitřně diferencovanou školou, která vybavuje své žáky takovými klíčovými kompetencemi a takovým všeobecným rozhledem, aby mohli dále studovat na vysokých školách a byli připraveni pro další typy terciárního vzdělávání, profesní specializaci a pro občanský život. Gymnázium je osmileté a čtyřleté. Studium je ukončováno maturitní zkouškou. 3. Gymnázium uplatňuje jednotu výchovy a vzdělávání, spojení školy se životem, usiluje o harmonický a všestranný rozvoj osobnosti mladého člověka, vychovává jej ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami humanity a demokracie, formuje jeho intelektuální a mravní rozvoj, připravuje jej pro tvořivou práci, poskytuje výchovu estetickou, zdravotní, tělesnou, ekologickou. Umožňuje též výchovu náboženskou. 4. Vyučování se uskutečňuje podle platných učebních dokumentů, plánů a osnov, od školního roku 2007/2008 se na nižším stupni osmiletého gymnázia uskutečňuje dle ŠVP (školní vzdělávací program), a to s účinností od primy. Na vyšším stupni gymnázia se bude dle ŠVP vyučovat nejdříve od školního roku 2009/ Ředitel gymnázia může v rozsahu stanoveném v učebním plánu (popřípadě ŠVP) upravovat počty vyučovacích hodin jednotlivých vyučovacích předmětů. 6. Vedle učebnic a učebních textů uvedených v seznamu učebnic vydaném MŠMT je možné používat i jiné učebnice a texty, jejichž obsah je v souladu s platnými učebními dokumenty (osnovami, ŠVP). Žáci nižšího stupně gymnázia dostávají standardní učebnice zdarma, studenti vyššího stupně gymnázia si učebnice platí. 7. Ředitel gymnázia stanoví pro příslušný školní rok rozvrhem vyučování začátek a konec vyučování. Vyučování začíná nejdříve v 7:00 hod., konec vyučování je nejpozději v 17:00 hod. V případě povinné školní docházky (prima až kvarta) je nejvyšší počet vyučovacích hodin povinných předmětů v jednom dni 7 hodin. V případě středního vzdělávání (kvinta oktáva a čtyřleté gymnázium) je nejvyšší počet vyučovacích hodin povinných předmětů v jednom dni s polední přestávkou 8 hodin (ve výjimečných případech 9 hodin), bez polední přestávky nejvýše 7 hodin. Vyučovací hodina teoretických předmětů trvá 45 minut. Přestávky mezi hodinami trvají 10 minut, po šesté vyučovací hodině se zkracují na 5 minut, po třetí vyučovací hodině je zařazena přestávka 20 minut. Pokud není doslovně uvedena výjimka pro zletilé žáky, týkají se ustanovení pro žáky všech žáků bez ohledu na věk.

2 8. Areál školy je ohraničen oplocením. 9. V celém areálu školy je zakázáno: a) kouřit a požívat alkoholické nápoje, omamné a podobné látky (zákon č. 379/2005 Sb. a školský zákon), b) provádět činnost a propagaci politických stran a hnutí a zakázanou reklamu podle 32 školského zákona, c) nechávat volně pobíhat a venčit psy, d) poškozovat komunikace, zeleň, dopravní značení, bezpečnostní a informativní značení a značky, neoprávněně vstupovat a zasahovat do technických zařízení, e) provozovat další činnosti, které nejsou v souladu s jinými platnými právními předpisy, tímto školním řádem nebo posláním školského zařízení. 10. Vjezd motorovými vozidly do areálu školy je dopravním značením povolen pouze dopravní obsluze (zákon č. 111/1994 Sb. a vyhláška č. 478/2000 Sb.), parkování na vyhrazených místech pouze zaměstnancům školy a osobám s povolením k vjezdu (vydává sekretariát školy). Rychlost jízdy v areálu školy je omezena na 20 km/hod. Dopravním značením je zakázáno stání a zastavení na ploše určené pro hasiče a záchrannou službu. 11. Majetek školy podléhá pravidelné inventarizaci a ve stanovených případech odborným kontrolám a revizím. Každé přemisťování nábytku mimo místnost, kde je evidován, musí schválit hospodářka školy nebo správce budov. Každý zásah do interiéru učeben je nutno konzultovat se správcem budov. Zapůjčené židle z jiných učeben je nutné na konci vyučovací hodiny vrátit. V době jarních a letních prázdnin nesmí být ze školy odnášeny žádné školní elektrické spotřebiče (provádí se odborné kontroly). B. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ I. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků ( 21 zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon) 1. Žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků mají právo a) na vzdělávání a školské služby podle školského zákona, b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, c) volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí, d) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat, e) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje, f) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona. 2. Práva uvedená v odstavci 1 s výjimkou písmen a) a d) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků. 3. Na informace podle odstavce 1 písm. b) mají v případě zletilých žáků a studentů právo také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům a studentům plní vyživovací povinnost. II. Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků ( 22 zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon) 1. Žáci jsou povinni a) řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat, b) dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, c) plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem. 2. Zletilí žáci jsou dále povinni a) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, b) dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, c) oznamovat škole údaje podle 28 odst. 2 a 3 školského zákona a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích. 3. Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy, b) na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka, c) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, d) dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, e) oznamovat škole údaje podle 28 odst. 2 školského zákona a další údaje nezbytné pro vedení povinné dokumentace škol, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích.

3 III. Ostatní práva a povinnosti žáků 1. Žáci podávají stížnosti řediteli školy prostřednictvím třídního učitele. Pokud se stížnost týká třídního učitele, pak přímo řediteli školy. 2. Pokud se žák domnívá, že je pokyn pedagogického pracovníka v rozporu s právními předpisy, se školním řádem či všeobecně akceptovanými společenskými normami, obrátí se na třídního učitele nebo ředitele školy (popřípadě jeho zástupce). 3. Žák má právo na pomoc vyučujícího, pokud neporozuměl učivu, rovněž má právo navštěvovat konzultační hodiny učitelů. 4. Žák má právo na vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se ho týkají, a to přiměřenou formou. 5. Je-li žák zletilý, má právo, aby veškeré informace o studiu s ním byly projednávány osobně. 6. Žák má právo být na začátku školního roku seznámen s požadavky a způsobem hodnocení v každém předmětu. Rovněž má právo na zdůvodnění hodnocení. 7. Žák má právo požádat v posledních dvou ročnících studia o změnu volitelného předmětu. Ředitel školy povolí změnu, pokud žák úspěšně vykoná rozdílové zkoušky a pokud je v daném volitelném předmětu volné místo. Žádost se podává vždy do konce června předcházejícího školního roku. 8. Žáci nižších ročníků gymnázia, kteří obdrží učebnice od školy zdarma, zodpovídají za jejich stav. V případě poškození učebnice bude školou vymáhána náhrada škody. C. PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ MEZI ŽÁKY, ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI A PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY Žák se dobrovolným rozhodnutím ke studiu na našem gymnáziu zavazuje řádně chodit do školy, dodržovat školní řád a osvojit si znalosti a kompetence stanovené učebními dokumenty (osnovy, ŠVP). Současně má žák právo na důstojnou komunikaci se všemi zaměstnanci gymnázia, musí být respektována jeho osobnost a za žádných okolností nesmí být žák jakýmkoliv způsobem diskriminován a nesmí být snižována jeho důstojnost. I. Chování žáka v době vyučování a při činnostech s ním souvisejících 1. Žáci ve škole dodržují zásady slušného chování a obecně uznávaná společenská pravidla. Měli by být dobrým příkladem v chování především mladším žákům. Mimo školu by měli žáci vystupovat tak, aby školu v kladném smyslu reprezentovali. 2. V případech chování žáka v době vyučování a při činnostech s ním souvisejících, kdy jednání žáků nabývá charakteru protiprávní činnosti, bude záležitost předána k vyšetření Policií ČR. Přestupky a trestné činy spáchané v době mimo vyučování budou postihovány v souladu s pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání. Výchovné opatření, které je v kompetenci školy, ale současně se vztahuje na chování žáka v době, kdy nad ním škola není povinována dohledem, bude použito pouze na základě rozhodnutí soudu pro mládež. 3. Žák zdraví všechny zaměstnance gymnázia. Při vstupu pedagogického pracovníka do učebny a při jeho odchodu z učebny zdraví žáci povstáním, stejně tak při vstupu jiné dospělé osoby do třídy v průběhu vyučování. 4. Zvláště hrubé slovní nebo úmyslné fyzické útoky žáka, který splnil povinnou školní docházku, vůči zaměstnanci školy považuje školský zákon za důvod pro vyloučení žáka ze školy. 5. Na začátku vyučovací hodiny musí být žák na svém místě v učebně, během vyučovací hodiny je možné opustit učebnu jen se souhlasem učitele. 6. Při pobytu ve třídě během přestávek se žáci nezdržují na místě určeném pro vyučujícího (prostor katedry a kolem ní) a neprovádí na něm žádné činnosti. 7. Své místo v učebně udržuje každý žák v pořádku, žádným způsobem nepoškozuje nebo neznečišťuje lavice ani židle, nepohazuje odpadky, neničí a neznečišťuje interiérové zařízení učeben a dalších prostor školy. Pokud je svědkem této činnosti, snaží se jí přiměřeným způsobem zabránit, pokud škodě nebo jednání zabránit nemůže nebo nedovede, ohlásí ji neprodleně třídnímu učiteli nebo jeho zástupci. Úmyslně způsobenou škodu na zařízení, inventáři, pomůckách nebo učebnicích je povinen žák nebo jeho zákonný zástupce nahradit ( 391 zák. 262/2006 Sb., zákoník práce).

4 8. Po ukončení vyučovací hodiny (před odchodem do jiné učebny a na konci vyučování) žáci uklidí svá pracovní místa i ostatní prostory třídy a zanechají je v naprosté čistotě a pořádku, aby v ní mohla pokračovat další výuka. Po skončení provozu v dané učebně (podle rozvrhu učebny) žáci zvednou židle. 9. Do odborných učeben, laboratoří a přípraven je vstup povolen jen na pokyn a v přítomnosti vyučujícího. Před začátkem vyučovací hodiny v odborných učebnách a laboratořích se žáci shromáždí u dveří příslušné místnosti. II. Docházka žáků do školy 1. Žák dochází do školy pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu hodin, řádně se na vyučování připravuje a zúčastňuje se vyučování všem povinným, volitelným i nepovinným vyučovacím předmětům, které si zvolil (opakované a nezdůvodněné pozdní příchody do hodin budou považovány za porušování školního řádu). 2. Během výuky (včetně přestávek) není dovoleno svévolně opouštět budovu školy ani odcházet z vyučovací hodiny. Pokud je žák z vážných důvodů nucen z výuky nebo z budovy školy odejít, musí být řádně omluven. Žák se omlouvá předem, a to jednotlivým vyučujícím, v jejichž hodinách bude mít absenci, popřípadě třídnímu učiteli. Žáky omlouvá zákonný zástupce (omluvenka podepsaná zákonným zástupcem). 3. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z předem známých důvodů (dovolená s rodiči, sportovní turnaj apod.), podá zákonný zástupce žáka předem písemnou žádost. Absenci do 3 dnů včetně omlouvá třídní učitel, absenci delší než 3 dny omlouvá ředitel gymnázia. Pokud nebude písemná žádost podána, je absence považována za neomluvenou. Pokud je žák na základě omluvenky uvolněn z vyučování, zodpovídají po opuštění budovy školy za jeho bezpečnost jeho zákonní zástupci. 4. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodu, který nemohl předem předvídat, je zákonný zástupce povinen nejpozději do 3 kalendářních dnů oznámit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti. 5. Jestliže se žák, který splnil povinnou školní docházku, nezúčastní vyučování po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů a jeho neúčast nebyla omluvena, vyzve ředitel gymnázia písemně zákonného zástupce žáka (v případě zletilosti žáka samotného), aby neprodleně doložil důvod nepřítomnosti. Jestliže do 10 dnů od doručení výzvy žák do školy nenastoupí, posuzuje se, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty. 6. Nepřítomnost žáka ve škole omlouvá zpětně písemnou formou jeho zákonný zástupce. Gymnázium může v případě absence delší než 3 dny požadovat vyjádření lékaře, a to jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem. 7. V případě neomluvených absencí budou uložena tato výchovná, popřípadě kázeňská opatření: 1 neomluvená hodina - napomenutí třídního učitele 2-3 neomluvené hodiny - důtka třídního učitele 4-7 neomluvených hodin - důtka ředitele školy 2 až 4 vyučovací dny - podmíněné vyloučení žáka ze školy 5 a více vyučovacích dnů - vyloučení žáka ze studia 8. Žák je povinen se zúčastňovat všech kursů, jež jsou součástí osnov, popřípadě ŠVP (např. kurs lyžařský). 9. Společensky prospěšnou práci je možno konat výhradně mimo vyučování. III. Specifické úkoly žáků 1. Žáci konají během vyučování drobné služby podle pravidel, na kterých se dohodnou s třídními učiteli. 2. Všichni žáci se informují o zastupování za nepřítomné učitele a s těmito změnami seznamují své spolužáky (vše ve vývěsní skříňce v přízemí budovy). Nepřítomnost učitele oznámí zástupci tříd (popřípadě služba) nejpozději 10 minut po začátku vyučovací hodiny, a to zástupci ředitele pověřeného organizací zastupování (v době jeho nepřítomnosti oznámit absenci vyučujícího v sekretariátu školy). D. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ Gymnázium zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech, které přímo souvisejí s výchovně vzdělávací prací, soustavně vytváří podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví žáků a kontroluje jejich dodržování. I. Práva a povinnosti žáků

5 1. Žák nesmí ohrožovat zdraví a bezpečnost nejen vlastní, ale i bezpečnost a zdraví jiných osob. Žák je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí ( 415 obč. zák.). 2. Žák odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti ( 420 obč. zák., 391 zák. 262/2006 Sb., zákoník práce). 3. V prostoru chodeb, schodišť a učeben není žákům dovoleno provozovat žádné sportovní aktivity. 4. Žákům není dovoleno do interiéru budovy vjíždět na kolečkových bruslích nebo jim podobné sportovní obuvi, vnášet jízdní kola nebo koloběžky v rozloženém stavu, vodit nebo vnášet zvířata. 5. Žák dodržuje požadavky školního řádu a provozních řádů (PŘ), provozních předpisů (PP) a pokynů školy k zajištění ochrany majetku školy. Žákům jsou, kromě školního řádu, trvale přístupné zejména: Školní řád, Požární řád, Požární poplachová směrnice, Požární evakuační plán, PŘ šatny, PŘ odborných učeben, PŘ tělocvičny a venkovních sportovišť. 6. Každý žák má právo být chráněn před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace (například fyzické a psychické násilí, xenofobie, rasismus, apod.). Gymnázium svou výchovně vzdělávací činností těmto jevům předchází. Pokud budou známky těchto jevů zaregistrovány, bude postupováno podle platných právních předpisů a metodických pokynů MŠMT (ve spolupráci se zákonnými zástupci žáka, třídním učitelem, školním psychologem a orgány a institucemi, kterým přísluší šetření těchto událostí.), zejména podle: a) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, b) zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, c) metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, d) metodického pokynu MŠMT k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže, e) metodického pokynu MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance. 7. Žáci nesmí do areálu školy nosit věci nebezpečné pro život a zdraví, jako jsou např. zbraně, výbušniny, chemikálie, drogy, alkoholické nápoje, tabákové výrobky ani jiné omamné nebo psychotropní látky apod., ani jiné věci, které by mohly ohrožovat mravní výchovu žáků. 8. Žákům je v době vyučování, při činnostech s ním souvisejících a během akcí pořádaných školou zakázáno kouřit a požívat nebo konzumovat drogy, alkoholické nápoje, tabákové výrobky ani jiné omamné nebo psychotropní látky, a to v areálu školy i mimo něj. 1) V případě, kdy se škola o takovém chování dozví, bude tuto skutečnost hlásit rodičům nebo zákonnému zástupci ( 7, odst.1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí). 2) V případě, že se škola o takovém chování dozví, je povinna splnit zákonnou ohlašovací povinnost vůči orgánům sociálněprávní ochrany ( 10, odst. 4 téhož zákona). 9. Žáci nenosí do školy bez vážného důvodu větší peněžní částky či cennější věci. Pokud se tak stane, je možné je uložit do trezoru v sekretariátu gymnázia. Žáci si v průběhu výuky a o přestávkách své věci hlídají, v případě přesunu do jiné třídy si je berou s sebou nebo odkládají na místo k tomu určené, tj. uzamknou v osobní skříňce žáka. 10. Pokud žáci nosí do školy mobilní telefony, musí je mít vypnuté od začátku do konce každé vyučovací hodiny. Žák uschovává mobil takovým způsobem, aby zamezil jeho zcizení. 11. Žákům je zakázáno pořizování a publikování zvukových, fotografických, audio (popř. i jiných) záznamů zaměstnanců školy nebo spolužáků bez jejich souhlasu. Porušení zákazu bude řešeno kázeňským opatřením, popř. řešeno ve spolupráci s Policií ČR. II. Zajištění povinného dohledu nad žáky 1. Budova školy se otevírá pro žáky v 6:45 hodin. a) Od 6:45 do 7:45 hodin mají žáci přístup pouze do šatny, studovny a knihovny + chodeb k nim přilehlých (dohled vykonává správce budov nebo jím pověřená osoba, knihovnice, popř. vyučující, který má se žáky v této době domluvenou činnost ve škole). b) Od 7:45 hodin do konce vyučování probíhá činnost žáků dle rozvrhu vyučování a dohled nad žáky podle rozvrhu dozorů, vydaného ředitelem školy. c) Po skončení poslední vyučovací hodiny příslušného dne mají žáci přístup pouze do šatny, studovny a knihovny + chodeb k nim přilehlých a dohled vykonávají pedagogičtí pracovníci a provozní zaměstnanci školy, kteří jsou na daném úseku budovy školy právě přítomni (knihovnice, pracovnice sekretariátu, správce budov, uklízečky a údržbář). Žáci jsou povinni uposlechnout jejich pokynů k zajištění bezpečnosti, pořádku a ochraně majetku školy. d) Provozní doba knihovny a studovny končí v 15:30 hodin, žáci opustí areál školy do 15:45 hodin. e) Pokud žák nevyužívá služeb knihovny nebo internetu ve studovně, opustí areál školy do 15 minut po ukončení své poslední vyučovací hodiny. f) Pokud se musí žák z nějakého důvodu do školy po odchodu vrátit, je povinen ohlásit svůj příchod a odchod v sekretariátu jako každá jiná návštěva.

6 2. Organizace dohledu nad žáky při jiných činnostech organizovaných školou: a) Před doučováním, konzultací, nultou hodinou v době do 7:45 hod. a po skončení vyučování (ukončen dohled podle rozvrhu dozorů) přebírá zodpovědnost za žáky příslušný vyučující.to platí i pro divadelní, hudební a podobné kroužky činné v objektech školy a tělocvičny i pro nácviky maturitních předtančení, hudebních vystoupení atp., kde nese odpovědnost pověřený vedoucí. b) Při akcích konaných mimo školu dohled nad žáky stanoví ředitel školy ve schváleném plánu akce (všechny soutěže, olympiády, exkurze, výlety, zahraniční zájezdy a pobyty apod.). Podrobné podmínky stanoví školský zákon a pracovní řád. c) Plán akce má obsahovat: termín, místo konání, seznam žáků, organizační zajištění, náplň činnosti, kontakt. d) Před odjezdem si vyzvedne každý organizátor akce v sekretariátu školy formulář Poučení o bezpečnosti během školní akce, žáky seznámí s pravidly chování, jednání a zajištění bezpečnosti podle osnovy tohoto poučení a nechá žáky podepsat přiloženou prezenční listinu (odevzdané prezenční listiny archivuje bezpečnostní technik po dobu příslušného školního roku). 3. Z důvodu problematického zajištění povinného dohledu nad žáky a jejich bezpečnosti není žákům dovoleno samostatné používání únikových schodišť v pavilonech A, B a C. To se netýká přesunů na pokyn a současné přítomnosti vyučujícího a evakuace osob z objektu školy. 4. Žáci nejsou oprávněni do budovy školy vpouštět žádné osoby, o kterých neví, zda jsou zaměstnanci nebo žáci školy. Toho dbají zejména při příchodu a odchodu ze školy. Po ukončení vyučování nevpouští do budovy ani jiné spolužáky, kteří již budovu školy opustili a vracejí se. 5. Přesuny v době vyučování, provoz v odborných předmětech a učebnách a úpravy rozvrhu a) Přesuny tříd v době vyučovací hodiny zabezpečuje příslušný vyučující, přesuny tříd mimo budovu gymnázia jsou zajištěny podle ředitelem školy schváleného plánu akce. b) Vyučující v odborných učebnách seznámí na začátku školního roku žáky s provozním řádem příslušné učebny nebo laboratoře a hlavními riziky při dané činnosti, žáci poučení podepíší na prezenční listině, která obsahuje osnovu, popř. náplň poučení. Informaci o uskutečnění poučení se zapíše rovněž do třídní knihy (odevzdané prezenční listiny archivuje bezpečnostní technik po dobu příslušného školního roku). c) Vyučující v odborných učebnách, laboratořích a při tělesné výchově věnují zvýšenou pozornost oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví žáků a požární ochraně. d) Bez vědomí vedení školy není přípustné upravovat si rozvrh hodin či obsazování učeben. 6. Vstup do technického podlaží pavilonu A je možný jen za přítomnosti osoby, která zajišťuje dohled nad žáky. Vstup do prostor technických zařízení (strojovny, výměníková stanice apod.) je žákům zakázán. E. PODMÍNKY PRO ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY ZE STRANY ŽÁKŮ 1. Žákům a zaměstnancům školy a všem dalším osobám, které jsou účastníky vzdělávání, je zakázáno ničit a zcizovat majetek školy ( 415 zákona č.40/1964 Sb.);. a) Každý je odpovědný za škodu, kterou svým jednáním způsobil. aa) V případě poškození nebo zničení školního majetku bude škola vymáhat náhradu škody na tom, kdo ji způsobil. ( 420a, odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku, 391 zák. 262/2006 Sb., zákoník práce). ab) V případě, kdy nedojde k uhrazení prokázané škody, bude škola náhradu vymáhat soudní cestou. b) Zcizit někomu jeho majetek je v České republice považováno za trestný čin nebo přestupek, a to podle výše škody, která byla způsobena. ba) V případě, že dojde ke zcizení školního majetku, ohlásí škola celou záležitost včetně jména pachatele (pokud je znám) Policii ČR ( 247 zákona č. 140/1961 Sb; 50 zákona č. 200/1990 Sb. ) bb) Pachatel z řad žáků bude hodnocen sníženou známkou z chování, a to bez ohledu na výši škody, kterou svým jednáním způsobil a nezávisle na policejním šetření. bc) Na pachateli bude vymáhána náhrada škody. bd) Pachatel mladší 18 let bude ohlášen orgánu sociálně-právní ochrany ( 10, odst.4 zákona č. 359/1999 Sb.) 2. Žáci se z důvodu zajištění hygienických pravidel, čistoty a bezpečnosti při pohybu v budově školy přezouvají do obuvi (dále jen přezůvky ), která - nevytváří rizika při pohybu, zdravotní nebo hygienická rizika (jehlové podpadky, poškozená, nadměrně velká, neprodyšná obuv apod.). - bude nezaměnitelná s venkovní obuví, - žádným způsobem nepoškozuje interiérové podlahové krytiny (měkká černá guma, podpadky, boty s kolečky nebo válečky apod.), O výjimkách rozhoduje ředitel školy (maturity, slavnostní akce, zdravotní důvody pod.).

7 Do sportovní obuvi určené pro tělesnou výchovu se žáci přezují až v šatně tělocvičny (po ukončení TV se opět v šatně tělocvičny přezují do přezůvek). Pokud žák opouští budovu školy, nesmí tak činit v přezůvkách. Při TV ve venkovním areálu nesmí používat sportovní obuv, kterou používá v interiérech tělocvičných sálů. 3. Žáci zacházejí s majetkem školy a používají ho takovým způsobem, aby ho nepoškozovali a neznečišťovali. Pokud po předchozí třídě zjistí závady nebo poškození majetku, neprodleně to ohlásí svému třídnímu učiteli. Pokud škodu bez zbytečného prodlení nenahlásí, nemohou prokázat, že poškození nezpůsobili sami, a bude postupováno, jako by škodu sami způsobili. 4. Své místo ve třídě, skříňku v šatně a prostor kolem nich udržuje žák v pořádku a čistotě, závady bez zbytečného prodlení hlásí správci budovy. Žáci používají nábytek a zařízení školy pouze k těm účelům, ke kterým jsou výrobci určeny (nesedají na desky lavic a stolů,, topná tělesa, nehoupají se na židlích apod. - hrozí prolomení a úraz). Znají a dodržují ustanovení provozních řádů šatny, učeben a tělocvičny, které se týkají ochrany majetku školy. 5. Žáci se nezdržují o přestávkách a volných hodinách na místě pro vyučujícího (katedra se židlí) a nevykonávají zde žádné činnosti. 6. Manipulace se spotřební elektronikou ve škole je žákům povolena pouze se souhlasem a současné přítomnosti vyučujícího. 7. Z důvodu zajištění bezpečnosti žáků a ochrany majetku školy je žákům povoleno otevírání oken pouze do polohy ventilace. Otevírání celých okenních křídel je možné jen na pokyn a při současné přítomnosti vyučujícího. Žákům je zakázáno se z oken vyklánět a vyhazovat jakékoliv předměty. 8. Žákům není v objektech školy dovoleno zasahovat do technických zařízení vybavení školy, poškozovat je nebo zneužívat. Neoprávněná manipulace s požárním zařízením nebo vybavením (přenosné hasící přístroje, požární hydranty) je zákonem o požární ochraně považována za přestupek, popř. trestný čin (rozhoduje výše škody). 9. Žáci neplýtvají teplem, elektrickou energií, ani vodou a pomáhají tak škole šetřit finanční prostředky využitelné pro modernizaci a vybavení školy. 10. Z důvodu zajištění bezpečnosti žáků, bezpečného provozu výtahu a pořádku ve výtahové kabině smějí žáci používat výtah pouze se souhlasem správce budovy (popř. třídního učitele, který povolení správci oznámí) a vždy v souladu s Provozním řádem výtahu. Žák, kterému je užívání výtahu povoleno, je povinen seznámit se s Provozním řádem výtahu, umístěným v kabině výtahu, a dodržovat v něm uvedené povinnosti pro přepravované osoby. F. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou uvedeny v Příloze č.1 tohoto školního řádu. I. Obecné G. PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI 1. Pedagogičtí pracovníci by měli svým jednáním a vystupováním být příkladem žákům a poskytovat tak záruku zdárné výchovy a kvalitního vzdělání žáků. Povinnosti a práva pedagogických pracovníků blíže rozvádí Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení. 2. Učitel je pracovníkem školy, který přispívá svou činností k naplnění výše uvedených práv a povinností žáka. Má právo na zdvořilé chování a důstojné prostředí, ve kterém vykonává svoji práci. Rozhoduje o metodách a postupech, které slouží k naplnění výchovně vzdělávacího cíle školy. 3. Učitelé musí vystupovat směrem k žákům tak, aby nebyly překročeny hranice korektního jednání. Za žádných okolností nesmí být při vzájemné komunikaci zneužity osobní údaje žáka či informace z jeho privátní sféry. Učitel je pro žáka (a pro jeho zákonné zástupce) partnerem (totéž platí recipročně). 4. Studenti vysokých škol na praxi nesmí zahájit činnost bez řádného a písemně stvrzeného poučení o podmínkách zajištění BOZP a PO v objektech školy (provádí bezpečnostní technik) a rizicích při prováděné činnosti (provádí učitel, ke kterému je student přiřazen), viz Směrnice pro zajištění BOZP a PO v objektech Gymnázia Sokolov. II. Pracovní doba a další povinnosti

8 Pedagogičtí pracovníci jsou povinni nastoupit do školy nejméně 15 minut před začátkem své první vyučovací hodiny. V případě, že se pracovník nemůže dostavit do školy, je povinen o tom neprodleně uvědomit vedení školy, a to nejdéle do 7:15 hod. V budově školy mohou být pedagogičtí pracovníci do 18:00 hod., výjimky je třeba projednat s vedením gymnázia. Vyučující jsou povinni informovat se každý den o zastupování za nepřítomné učitele a seznamovat se s novými informacemi. Činí tak při příchodu do školy a opětovně při odchodu, a to ve sborovně gymnázia. Jsou povinni nastoupit do vyučovací hodiny neprodleně po zvonění. Vyučující přinášejí třídní knihu na první vyučovací hodinu. Vyučující poslední vyučovací hodiny odnášejí třídní knihu do sborovny, kde ji uloží na vyhrazené místo. Vyučující si připravují pomůcky před vyučováním. Není přípustné posílat žáky pro pomůcky a třídní knihy do sborovny, kabinetů a laboratoří (pokud nelze jinak, může vyučující pověřit donesením pomůcek žáka, jehož věk, schopnosti a spolehlivost zaručují, že nedojde k poškození jeho zdraví nebo majetku školy). Vyučující končí vyučovací hodinu až po zazvonění. Až na výjimky není dovoleno vyučovat o přestávkách. Výjimkami se rozumí pouze tzv. dvojhodinovky, a to jen ty, které jsou v rozvrhu koncové nebo jejichž náplň neumožňuje z bezpečnostních důvodů výuku přerušit (laboratorní práce, praktika apod.). Vyučující v průběhu vyučování dbají, aby byly ve třídách a přilehlých prostorách zajištěny kázeň a pořádek. Ze třídy odcházejí až po zjištění, že jsou zajištěny bezpečnost žáků (např. zavřena velká křídla oken, vypnuté uzávěry plynu, vypnuté, popř. uzamčené el. spotřebiče apod.) a celkový pořádek. III. Vedení dokumentace Veškerá dokumentace na škole se vyplňuje dle písemných Pokynů ředitele školy k vyplňování školní dokumentace. Za vedení třídní dokumentace odpovídá třídní učitel (dle písemných pokynů ze strany vedení gymnázia), přičemž ostatní vyučující jsou povinni plnit své úkoly tak, aby neztěžovali práci třídnímu učiteli. Vyučující jsou povinni řádně a čitelně zapisovat do třídní knihy probrané učivo a absenci žáků v každé vyučovací hodině. Příslušné údaje musí být doplněny nejpozději do konce následujícího týdne (s výjimkou dlouhotrvajících absencí). IV. Účast na poradách a školeních Kmenoví pedagogičtí pracovníci školy jsou povinni účastnit se pracovních porad, pedagogických rad (platí i pro externí pedagogy), provozních porad, porad vedoucích předmětových komisí, schůzí předmětových komisí a školení k BOZP a PO. Neúčast na poradách je nutno omluvit. Pokud není ze závažných důvodů pracovník přítomen na poradě, je povinen informovat se o obsahu a úkolech, které z porady vyplynuly (lze vyžádat u ředitele gymnázia zápis z pedagogické rady). Všichni vyučující musí sledovat informace předávané prostřednictvím nástěnky ve sborovně. V. Časový rozpis teoretického vyučování 1. hodina: 8:00 8:45 2. hodina: 8:55 9:40 3. hodina: 9:50 10:35 4. hodina: 10:55 11:40 5. hodina: 11:50 12:35 6. hodina: 12:45 13:30 7. hodina: 13:35-14:20 8. hodina: 14:25 15:10 VI. Povinnosti správců kabinetních sbírek a jednotlivých místností Vyučující, kteří byli pověřeni správou kabinetních sbírek, mají tyto povinnosti: Vedou řádně evidenci předmětů, pomůcek, materiálu atd. prostřednictvím inventárních knih, provádějí návrhy na odpisy, zapisují a označují inventárními čísly předměty nové (netýká se interiérového vybavení). Ve stanoveném termínu provádějí řádnou inventarizaci. Zabezpečují inventář proti poškození nebo odcizení. H. HLAVNÍ SOUVISEJÍCÍ INTERNÍ PŘEDPISY 1. K zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti osob a technických zařízení Směrnice pro zajištění BOZP a PO v objektech Gymnázia Sokolov Provozní řády, provozní předpisy a podmínky pro používání technických zařízení a odborných učeben Provozní řád podle zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví 2. K zajištění podmínek požární ochrany Směrnice pro zajištění BOZP a PO v objektech Gymnázia Sokolov Směrnice k zajištění a organizaci PO pro objekty Gymnázia Sokolov Požární řád školy + přílohy

9 Požární poplachové směrnice + přílohy Požární evakuační plán (škola) + přílohy Požární evakuační plán (tělocvična) + přílohy Provozní předpisy, provozní řády I. PŘÍLOHY Příloha č. 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v Sokolově PaedDr. Milan Hric ředitel školy

Školní řád střední školy

Školní řád střední školy Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště, chladící a klimatizační techniky, Školní řád střední školy platný od 1. 2. 2010 Aktualizace: 1. 9. 2010 6. 4. 2011 - omlouvání absence

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333 se sídlem Husova 333/II, 377 15 Jindřichův Hradec Vypracoval: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 3.2.2006 Rada školy

Více

GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád. Gymnázia Petra Bezruče

GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád. Gymnázia Petra Bezruče GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní řád Gymnázia Petra Bezruče Platnost od 1. září 2014 Školní řád ÚVOD Školní řád je zpracován zejména na základě zákona č. 561/2004 Sb.

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Š K O L Y

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Š K O L Y O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Š K O L Y DRUH NORMY INTERNÍ NORMA NÁZEV NORMY Š K O L N Í Ř Á D ČÍSLO NORMY OŘ VZP 01 2013 DATUM VYDÁNÍ 2012-12-16 AKTUALIZOVÁNO DNE 2014-12-17 ÚČINNOST OD 2015-01-01 VYDAL

Více

Střední průmyslová škola dopravní, a.s.

Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Č. j.: Účinnost od: Spisový znak: Skartační znak: A5 Pedagogická rada projednala dne: Školská rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti dne: Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany, Nádražní 90, 264 80 Sedlčany ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany, Nádražní 90, 264 80 Sedlčany ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany, Nádražní 90, 264 80 Sedlčany ŠKOLNÍ ŘÁD ( vydaný na základě ustanovení 30 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném

Více

Školní řád. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2

Školní řád. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2 Školní řád Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2 V Ivančicích dne 27. 11. 2013 Obsah 1 Základní ustanovení... 3 A Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a

Více

Školní řád. Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 Č.j.

Školní řád. Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 Č.j. Školní řád Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 Č.j. Vypracoval Mgr. Antonín Sekyrka Školská rada schválila dne 28. 8. 2014 Na provozní poradě projednáno dne 20. 8. 2014 Směrnice nabývá platnosti dne

Více

Školní řád Gymnázia Ostrov platný od 1. 9. 2014. B. Školský zákon práva a povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků

Školní řád Gymnázia Ostrov platný od 1. 9. 2014. B. Školský zákon práva a povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků A. Obecná ustanovení Školní řád Gymnázia Ostrov platný od 1. 9. 2014 Účelem Školního řádu Gymnázia Ostrov je zajištění příznivých podmínek pro vzdělávání žáků, zajištění plynulé a nerušené školní práce,

Více

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA Vypracovala Schválila Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA Pedagogická rada projednala dne 27.

Více

Č. dokumentu: DI-RS-002-02022015 Strana 1/24. Řád. Školní řád

Č. dokumentu: DI-RS-002-02022015 Strana 1/24. Řád. Školní řád Č. dokumentu: DI-RS-002-02022015 Strana 1/24 Řád Školní řád Tento dokument včetně příloh je výhradním duševním vlastnictvím SPŠCH Pardubice. Pořizování kopií pro jiné osoby, popř. jeho předání jiným osobám,

Více

Střední škola, Havířov Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace. se sídlem Sýkorova 1/613, 736 01 Havířov Šumbark. Školní řád.

Střední škola, Havířov Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace. se sídlem Sýkorova 1/613, 736 01 Havířov Šumbark. Školní řád. Střední škola, Havířov Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace se sídlem Sýkorova 1/613, 736 01 Havířov Šumbark Školní řád Vnitřní řád http://www.outech-havirov.cz e-mail: sout@outech-havirov.cz

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA VETERINÁRNÍ, MECHANIZAČNÍ A ZAHRADNICKÁ A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY ČESKÉ BUDĚJOVICE, RUDOLFOVSKÁ 92, PSČ: 372 16 ŘÁD ŠKOLY PLATNOST

Více

Školní řád. Článek 1. Obecná část

Školní řád. Článek 1. Obecná část Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr. Beneše 413/II Školní řád Článek 1 Obecná část Školní řád je základním právním nástrojem, který stanovuje způsob fungování všech součástí a

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. 1 Základní ustanovení

ŠKOLNÍ ŘÁD. 1 Základní ustanovení Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše 14 tř. Kpt. Jaroše 14, 658 70 Brno 2, poštovní přihrádka 270 tel: +420-545 32 12 82, fax: +420-545 57 73 71, email: jaroska@jaroska.cz č.j.: GKJ416/2013 V Brně dne

Více

Školní řád. Střední škola hotelová Zlín, s.r.o.

Školní řád. Střední škola hotelová Zlín, s.r.o. Školní řád Střední škola hotelová Zlín, s.r.o. Zápis do obchodního rejstříku Krajského soudu Brno, obchodní rejstřík, oddíl C, vl. 26106 den zápisu: 19. 2. 1997 adresa: Dřevnická 1788, 760 01 Zlín identifikační

Více

Š K O L N Í Ř Á D. B: Provoz a vnitřní režim školy nebo školského zařízení.

Š K O L N Í Ř Á D. B: Provoz a vnitřní režim školy nebo školského zařízení. 1 Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99, 323 00 Plzeň Platný od 1. září 2014 Š K O L N Í Ř Á D OBSAH: A: Všeobecná ustanovení k výkonu práv a povinností žáků školy a jejich zákonných

Více

Organizační směrnice č. 28/2014/SŘ Školní řád

Organizační směrnice č. 28/2014/SŘ Školní řád Organizační směrnice č. 28/2014/SŘ Školní řád Č. j.: SŠNM/1392/2014 Vydala: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. července 2014 Dokument byl schválen Školskou radou dne

Více

II. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ III. VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

II. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ III. VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE I. ŠKOLNÍ ŘÁD II. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ III. VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Školní řád, Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a Vnitřní řád domova mládeže Střední odborné

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD SZŠ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, BRNO, JASELSKÁ 7/9 OBORY: RAZÍTKO ŠKOLY PODPIS ŘEDITELKY ŠKOLY. PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD.

ŠKOLNÍ ŘÁD SZŠ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, BRNO, JASELSKÁ 7/9 OBORY: RAZÍTKO ŠKOLY PODPIS ŘEDITELKY ŠKOLY. PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD. RAZÍTKO ŠKOLY OBORY: PODPIS ŘEDITELKY ŠKOLY PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD. STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, BRNO, JASELSKÁ 7/9 Zdravotnický asistent denní i večerní forma studia Zdravotnické lyceum Sociální

Více

Školní řád Obchodní akademie

Školní řád Obchodní akademie Obchodní akademie a Jazyková škola S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, Čelakovského 200, 397 01 Písek Školní řád Obchodní akademie Školní řád Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ A LESNICTVÍ BZENEC, NÁMĚSTÍ SVOBODY 318, 696 81 BZENEC ŠKOLNÍ ŘÁD

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ A LESNICTVÍ BZENEC, NÁMĚSTÍ SVOBODY 318, 696 81 BZENEC ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ A LESNICTVÍ BZENEC, NÁMĚSTÍ SVOBODY 318, 696 81 BZENEC ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. SŠ-Bze-1934/2014 Spisový znak: 2-1 Razítko školy: Střední škola gastronomie, hotelnictví a

Více

S T ŘEDN Í PR Ů MY S L O VÁ Š K O LA, P r a h a 1 0, N a T ř e b e š í n ě 2 2 9 9 p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e z ř í z e n á H M P

S T ŘEDN Í PR Ů MY S L O VÁ Š K O LA, P r a h a 1 0, N a T ř e b e š í n ě 2 2 9 9 p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e z ř í z e n á H M P ŠKOLNÍ ŘÁD Ř002_01092013_Školní řád Stránka 1 z 9 Obsah ŠKOLNÍ ŘÁD... 1 1 Úloha školy... 3 2 Práva žáků žáci mají právo... 3 3 Povinnosti žáků žáci jsou povinni... 4 4 Žákům je zakázáno... 5 5 Práva a

Více

Gymnázium Jana Amose Komenského Nové Strašecí ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium Jana Amose Komenského Nové Strašecí ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium Jana Amose Komenského Nové Strašecí ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: I. Úvod II. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů

Více

Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268 Školní řád Vnitřní předpis gymnázia čj. 1/2010 V Pardubicích, 1.2.2010

Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268 Školní řád Vnitřní předpis gymnázia čj. 1/2010 V Pardubicích, 1.2.2010 Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268 Školní řád Vnitřní předpis gymnázia čj. 1/2010 V Pardubicích, 1.2.2010 Sportovní gymnázium je školou pro studijně i pohybově nadanou mládež, jejímž cílem je

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, příspěvková organizace se sídlem Sochorova 15, 682 01 Vyškov ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Eva Novotná RNDr. Petr Hájek Pedagogická

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7. Mgr. Ilona Kopecká, ředitelka školy. Pedagogická rada projednala dne: 20.6.2013

ŠKOLNÍ ŘÁD. Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7. Mgr. Ilona Kopecká, ředitelka školy. Pedagogická rada projednala dne: 20.6.2013 Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Kopecká, ředitelka školy Mgr. Ilona Kopecká, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 20.6.2013 Směrnice nabývá

Více

Školní řád. (Úprava platná od 1. 9. 2014)

Školní řád. (Úprava platná od 1. 9. 2014) Školní řád (Úprava platná od 1. 9. 2014) Školní řád Gymnázia, Šternberk, Horní náměstí 5, vychází z 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, MLADÁ BOLESLAV, NA KARMELI 206

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, MLADÁ BOLESLAV, NA KARMELI 206 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. 30 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) vydávám školní řád pro Integrovanou střední školu v Mladé Boleslavi, Na Karmeli

Více