Základní škola a Mateřská škola VELKÁ LOSENICE, příspěvková organizace, Velká Losenice 248, Velká Losenice ŠKOLNÍ ŘÁD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola VELKÁ LOSENICE, příspěvková organizace, Velká Losenice 248, 592 11 Velká Losenice ŠKOLNÍ ŘÁD"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola VELKÁ LOSENICE, příspěvková organizace, Velká Losenice 248, Velká Losenice ŠKOLNÍ ŘÁD Č. j.: 84/2012 Vypracovala: Schválila: Mgr. Marie Dobrovolná, ředitelka školy Mgr. Marie Dobrovolná, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: Školská rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: Směrnice nabývá účinnosti ode dne: Případné změny ve směrnici v průběhu školního roku budou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které budou tvořit součást tohoto předpisu. Docházka do školy 1. Žák je povinen řádně docházet do školy a účastnit se výuky podle rozvrhu hodin. 2. Do školy na výuku přicházejí jen zdraví žáci. Nepřítomnost žáka ve škole jsou povinni omluvit pouze jeho zákonní zástupci, a to třídnímu učiteli nejpozději do tří pracovních dnů buď telefonicky, em nebo osobně. Dlouhodobější nepřítomnost žáka ve škole může být omluvena jen pro nemoc, pobyt v léčebném zařízení nebo z vážných rodinných důvodů. 3. Uvolnění z výuky poskytne na základě předložené písemné omluvy z jedné vyučovací hodiny vyučující daného předmětu, do jednoho týdne třídní učitel a nad jeden týden v odůvodněných případech (např. lázeňský, rehabilitační či ozdravný pobyt) ředitelka školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce (formulář žádosti je k dispozici na webových stránkách školy). Ten tuto žádost doručí ředitelce školy nejméně 14 dní předem. O uvolnění žáka musí být vždy současně informován i třídní učitel a tato absence je bez nároků na úlevy v další výuce. 4. Z jednotlivých hodin tělesné výchovy omlouvá žáka písemně jeho zákonný zástupce. V případě dlouhodobějšího nebo úplného uvolnění zákonný zástupce žáka předloží ředitelce školy žádost o uvolnění doloženou lékařským doporučením. 5. Žák navštěvuje lékaře či úřady v době výuky jen v nezbytně nutném případě. 1

2 Chování žáků 1. Žáci dbají všech pravidel hygieny a bezpečnosti. Chovají se tak, aby neohrozili zdraví své ani zdraví spolužáků. Jakýkoliv úraz jsou povinni nahlásit okamžitě vyučujícímu v hodině nebo o přestávce dozoru. 2. Ve třídách používají k osobní hygieně pouze vlastní ručníky. Tyto udržují v čistotě a pravidelně si je 1x týdně vyměňují. Na toaletách pak toaletní papír a papírové ručníky používají pouze k účelům těmto předmětům určeným. Odpad ve třídách důsledně třídí a ukládají do příslušných košů. 3. Žáci dodržují zásady kulturního a společenského chování. Všechny návštěvníky školy, učitele i provozní zaměstnance školy zdraví pozdravem Dobrý den. 4. Po vstupu do školní budovy se žáci přezují v příslušné šatně. Po školní budově a zejména v tělocvičně se mohou pohybovat pouze v obuvi, která nezanechává na podlaze barevné šmouhy. Obuv do tělocvičny není totožná s přezůvkami do třídy! 5. Žáci žádným způsobem nenarušují průběh vyučovacích hodin. Respektují pokyny učitelů a plní zadané úkoly. Po prvním zvonění jsou všichni žáci ve třídě na svém místě. Pokud přecházejí na výuku do jiné třídy či odborné učebny, činí tak ukázněně a těsně před zvoněním na danou vyučovací hodinu. Vstup do tělocvičny a odborných učeben je dovolen jen za přítomnosti vyučujícího. Žáci se rovněž vyvarují zbytečného pobíhání mezi jednotlivými patry. Také není z důvodů bezpečnosti dovolen průchod chodbou u sborovny školy. Toto upozornění je vylepeno na dveřích této chodby. Žáci zde mohou projít pouze tehdy, půjdou-li do ředitelny, kanceláře, do pracovny zástupkyně ředitele nebo za učiteli, kteří zde mají kabinety. 6. Ve školní jídelně se žáci řídí řádem školní jídelny a pokyny přítomného dozoru, popř. pokyny personálu jídelny. Zachovávají všechna pravidla slušného a kulturního stolování. 7. Žáci se přezouvají a převlékají výhradně v šatnách. Tyto jsou po celou dobu výuky zamčené a klíče jsou v době vyučování uloženy v kmenové třídě a po skončení vyučování budou pověšeny na příslušném háčku na desce u sborovny. Cenné věci a peníze žáci do školy nenosí, a pokud si je přinesou, pak na vlastní riziko a nebezpečí a rozhodně je nenechávají v odložených oděvech v šatně či ve školní tašce. Škola za tyto ztráty nenese zodpovědnost. 8. Žáci do školy nenosí věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní výchovu, a předměty, které nesouvisí s výukou (např. digitální záznamová média, atp.). Na hodiny tělesné výchovy z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví svého i spolužáků odkládají velké náušnice, hodinky, řetízky, náramky a jiné ozdoby či šperky na místo k tomu určené. Ze stejných důvodů si spínají dlouhé vlasy sponkami či gumičkami. 9. Nosit do školy mobilní telefony není vhodné. Pokud si ale žák do školy mobilní telefon donese, pak ho musí mít po celou dobu vyučování vypnutý a uložený v tašce. Škola nenese zodpovědnost za jeho případné poškození či ztrátu. V případě, že bude mobilní telefon v době vyučování zapnutý, žák bude kázeňsky potrestán. 10. Pro vstup a odchod ze školy žáci používají výhradně hlavní vchod a řídí se časovým režimem provozu školy. Vzdalovat se v době vyučování a o přestávkách z budovy není dovoleno. 11. Žáci, kteří se účastní výuky nepovinných předmětů či zájmových kroužků, mohou být 2

3 ve vyhrazených třídách jen se svými vyučujícími nebo vedoucími. 12. Malé přestávky slouží žákům k přípravě na další vyučovací hodinu, použití WC nebo občerstvení. 13. Hrát stolní tenis mohou žáci pouze ve sportovní obuvi, s nepoškozeným příslušným sportovním vybavením, podle rozvrhu a jsou povinni dodržovat pokyny učitele konajícího dozor. 14. Jakákoliv manipulace s elektronikou ve třídách a vyndávání krytek z elektrických zásuvek je zakázané. 15. Ventilační okna ve třídách lze k větrání otvírat pouze ve vyučovacích hodinách za přítomnosti vyučujícího. Velká okna mohou otevírat pouze vyučující. Není dovoleno sedět na parapetech oken ani na ochranných krytech topení ve třídách ani v ostatních prostorách školy. O přestávkách je otvírání oken zakázáno stejně jako manipulace s okenními žaluziemi. 16. Žáci, kteří se účastní výuky v odborných učebnách, se řídí jejich řádem a rozvrhem. Nekonzumují zde jídlo ani pití. 17. Všem osobám je v prostorách školy, na jejich pozemcích i na akcích pořádaných školou zakázáno užívat návykové látky či s nimi manipulovat. To neplatí pro případy, kdy osoba návykové látky užívá v rámci léčebného procesu, který jí byl stanoven zdravotnickým zařízením. a) Pokud škola zjistí porušení tohoto nařízení u žáka, oznámí tuto skutečnost neprodleně jeho zákonnému zástupci. b) Při zjištění porušení tohoto nařízení je škola rovněž tuto skutečnost povinna oznámit orgánu sociálně-právní ochrany dětí obecního či městského úřadu obce s rozšířenou působností. c) Distribuce a šíření omamných a psychotropních látek je podle trestního zákona v ČR zakázána a takové jednání je trestným činem nebo přestupkem. Škola je povinna tento trestný čin překazit a učiní tak v každém případě včasným oznámením policejnímu orgánu. d) V případě výskytu látky, u níž je podezření, že se jedná o látku omamnou či psychotropní, v prostorách školy nebo v případě přechovávání takové látky žákem bude škola postupovat stejně jako v bodě c). Zacházení se školním majetkem 1. Žák udržuje v pořádku a nepoškozené všechny věci, které mu byly svěřeny do osobního užívání a taktéž i zařízení školy a tříd. 2. Poškodí-li žák svévolně či dokonce úmyslně majetek či zařízení školy, učebnice nebo učební pomůcky, je povinen veškerou škodu nahradit (např. i zakoupením nového předmětu). 3. Zjistí-li žák ztrátu či poškození osobní věci nebo zařízení či majetku školy, má povinnost tuto skutečnost neprodleně ohlásit vyučujícímu v dané hodině, o přestávce pak dozorujícímu učiteli nebo učiteli třídnímu. Práva žáků 1. Žáci naší školy mají všechna práva, která jsou zakotvena v Úmluvě o právech dítěte. 2. Povinností všech je brát v úvahu jejich nejlepší zájem. 3. Škola a všichni její zaměstnanci jsou povinni plně respektovat práva a odpovědnost rodičů 3

4 vychovávat a vést dítě způsobem, který odpovídá rozvoji jeho schopností. 4. Všichni zaměstnanci školy musí žáky chránit před všemi formami špatného zacházení, sexuálního násilí či zneužívání a kyberšikanou. Jsou povinni rovněž dbát na to, aby žáci nepřicházeli do styku s informacemi či materiály, které jsou pro ně nevhodné. Zásadně se nevměšují do soukromí žáků. Chrání je také před nezákonnými útoky na jejich pověst. Zjistí-li, že je dítě týráno, krutě trestáno nebo je s ním jinak špatně zacházeno, bezodkladně se spojí se všemi orgány, které mohou dítěti pomoci a rovněž jsou povinni tuto skutečnost či podezření oznámit policii. Každý žák školy má také právo: být chráněn před jakoukoli formou diskriminace, šikany a kyberšikany. vyjadřovat své mínění a názory. Musí tak ale vždy činit pouze přiměřeným a slušným způsobem. na svobodu myšlení, svědomí a náboženství a na získávání informací. sdružovat se. na vzdělání. Žák, který má SPU nebo SPCH či je jinak handicapovaný, má právo na speciální péči v rámci možností školy. se se svým problémem osobně obrátit na kteréhokoli učitele, výchovnou poradkyni nebo vedení školy. Stejně tak může využít žákovský parlament či schránku důvěry. Pravidla vnitřního režimu školy 1. Pravidelné vyučování povinných předmětů začíná v 7:50 hod. a končí nejpozději ve 14:35 hod., tedy tak, aby dojíždějící žáci stihli odpolední autobus. 2. Žáci, kteří ráno přijíždějí do školy před půl osmou a nejdou do družiny, mohou za dozoru pověřeného pracovníka školy čekat do 7:30 hod. v šatně svojí třídy. 3. Škola se pro místní žáky otvírá v 7:30 hod. 4. Žákovskou službu určuje třídní učitel (v případě jeho nepřítomnosti či potřeby i kterýkoli člen pedagogického sboru). Její povinností je kontrola čistoty a pořádku v lavicích, stírání tabule a její čistota, zajištění dostatku kříd v učebně, kontrola uložení židlí na lavicích, čistoty třídy a skříní ve třídě po skončení výuky a kontrola uzavírání oken v průběhu a po skončení výuky. 5. S problémy a žádostmi se žáci obracejí na vyučující příslušných předmětů a třídního učitele. Na ředitele školy a jeho zástupce se obracejí jen ve výjimečných případech. 6. Na školním hřišti či zahradě se žáci mohou zdržovat pouze za dozoru pedagogického pracovníka či jiného pověřeného zaměstnance školy. 7. Provoz školní družiny je ráno od 7:00 do 7:30 hod. a odpoledne od 11:50 do 15:00 hod. Žáci navštěvující školní družinu dojdou do školní družiny samostatně bezprostředně po skončení výuky nebo oběda. 8. Pokud v době pobytu ve školní budově dojde k úrazu žáka, je žák povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit v hodině vyučujícímu a o přestávkách dozoru, popřípadě kterémukoli zaměstnanci školy. V případě, že zraněný není schopen úraz oznámit sám, provede oznámení případný svědek události. 9. Pokud žák nemá odpolední výuku a nenavštěvuje školní družinu, opouští budovu školy buď bezprostředně po skončení vyučování nebo po skončení oběda. 4

5 V případě, že žák nebude respektovat pravidla školního řádu, rozhodne podle závažnosti porušení o kázeňském opatření třídní učitel nebo na jeho návrh pedagogická rada. O přijatých kázeňských opatřeních budou neprodleně písemnou formou informováni zákonní zástupci žáka. Režim zvonění Oběd I. IV. třída 7:00-7:45 7:50-8:35 8:45-9:30 9:45-10:30 10:35-11:20 11:50-12:35 11:20-11:50 12:55-13:40 13:50-14:35 V. IX. třída 7:00-7:45 7:50-8:35 8:45-9:30 9:50-10:35 10:45-11:30 11:40-12:25 12:25-12:55 12:55-13:40 13:50-14:35 Práva zákonných zástupců nezletilých žáků Zákonní zástupci nezletilého žáka mají právo: 1. Informovat se o chování a prospěchu svého dítěte u třídního učitele a vyučujících předmětů po předchozí telefonické domluvě kdykoliv. 2. Aktivně se podílet na dění ve škole, navrhovat změny pro zlepšení chodu školy, být voleni do školské rady a vyjadřovat se k rozhodnutím týkajícím se jejich dítěte. 3. Využívat poradenských služeb školy. 4. Podle platných předpisů požádat ředitele školy o změnu formy hodnocení svého dítěte (klasifikační stupnice, slovní nebo kombinované hodnocení). 5. Požádat písemně ředitele školy o uvolnění žáka z vyučování některého předmětu, a to zcela nebo zčásti. (Ředitel školy pak může určit náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu). 6. Požádat o uvolnění svého dítěte z výuky podle pravidel tohoto řádu. 7. Seznámit se s řády školy. Zákonní zástupci nezletilého žáka mají povinnost: 1. Zajistit, aby jejich dítě docházelo řádně do školy, vytvořit optimální podmínky pro jeho vzdělávání. 2. Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. A poskytnout veškeré další údaje, které jsou pro bezpečnost jejich dítěte podstatné (a také změny těchto údajů). 3. Na vyzvání zástupce vedení školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se chování nebo prospěchu jejich dítěte. 4. Pravidelně se informovat o prospěchu a chování svého dítěte. 5. Uvést do původního stavu nebo uhradit škodu na majetku školy, kterou jejich dítě úmyslně nebo 5

6 z nedbalosti způsobilo. 6. V případě nepředpokládané absence žáka ve vyučování: - oznámit škole tuto skutečnost písemně, telefonicky nebo em nejpozději do 3 pracovních dnů od počátku nepřítomnosti žáka, - zajistit, aby po návratu do školy byla neprodleně předložena písemná omluvenka v žákovské knížce třídnímu učiteli. (Při podezření na neomluvenou absenci si škola může vyžádat lékařské potvrzení.) 7. V případě žádosti o krátkodobé uvolnění dítěte během výuky, kdy je dopředu znám termín absence: - na formuláři o uvolnění písemně požádat o uvolnění dítěte (formulář je k dispozici na webových stránkách školy v sekci dokumenty) - v žádosti uvést, zda dítě může opustit budovu školy samo - uvést přesné časové rozpětí absence dítěte (v této době za dítě nezodpovídá škola, nýbrž zákonný zástupce, který o uvolnění požádal). 8. V případě, že dítě bude chybět déle než týden a tato skutečnost je dopředu známa (např. z důvodu ozdravného či lázeňského pobytu apod.), písemně požádat ředitele školy nejméně 14 dní předem o uvolnění a současně informovat třídního učitele (formulář je k dispozici na webových stránkách školy v sekci dokumenty). Mgr. Marie Dobrovolná, ředitelka školy, v. r... 6

7 Dodatek č. 1 ke školnímu řádu Č.j.: 84/2012 ze dne Pedagogická rada projednala dne Školská rada projednala dne Rozvržení hodin a přestávek pro školní rok 2013 / hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8. hodina velká přestávka 15 minut výdej obědů po 4., 5. a 6. vyučovací hodině 2. Žáci jsou povinni oznámit vedení školy nepřítomnost vyučujícího v hodině, pokud se tento nedostaví do 5 ti minut po zvonění na začátku vyučovací hodiny. 3. V souvislosti s novým rozvržením vyučovacích hodin a přestávek dochází také k posunu provozní doby školní družiny. Ráno začíná provoz od 6.40 hodin do 7.25 hodin a odpoledne od hodin do hodin. Ve Velké Losenici dne Mgr. Marie Dobrovolná, ředitelka školy 7

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ vydává škola v souladu se zákonem 561/2004 Sb., 30. Jeho obsah vyplývá z tohoto zákona.

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ vydává škola v souladu se zákonem 561/2004 Sb., 30. Jeho obsah vyplývá z tohoto zákona. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy Stachy 253, Stachy 384 73 tel. ZŠ: 388 428 186, 388 428 055 IČO: 00 58 33 67 ZUŠ: 388 428 289 fax: 388 428 051 MŠ: 388 428 380 e-mail: skola@stachy.net

Více

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov. Školní řád. Čl. 1

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov. Školní řád. Čl. 1 Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Školní řád Čl. 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Školní řád. Základní škola a Mateřská škola Chrášťany. Chrášťany 100, okres České Budějovice. Čl. 1

Školní řád. Základní škola a Mateřská škola Chrášťany. Chrášťany 100, okres České Budějovice. Čl. 1 Základní škola a Mateřská škola Chrášťany Chrášťany 100, okres České Budějovice Školní řád Čl. 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov Mgr. Martin Reihs 2014/2015 2014/2015 OBSAH Obecná ustanovení... 2 A. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců... 2 1. Žáci mají právo:... 2 2. Žáci jsou povinni:... 2 3. Zákonní zástupci žáků

Více

Základní škola Přerov nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace čp.112, 289 16 Přerov nad Labem ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Přerov nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace čp.112, 289 16 Přerov nad Labem ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Přerov nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace čp.112, 289 16 Přerov nad Labem ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 188 / 2005 Vypracovala: PaedDr.Irena Jarešová Schválila: PaedDr.Irena Jarešová Pedagogická

Více

Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace Školní řád Projednáno na pedagogické radě školy dne 1. 9. 2014 se schválenou platností od 1. 9. 2014 1 Obsah: Školní řád 1. Práva a povinnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc. Školní řád. Č. j.: ZŠLG 973 /2012. Osnova:

Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc. Školní řád. Č. j.: ZŠLG 973 /2012. Osnova: Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc Školní řád Č. j.: ZŠLG 973 /2012 Osnova: I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Školní řád Č.j.: 27/03/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh: 3 Změny: pozbývá platnosti předchozí školní

Více

Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace Školní řád platnost od 1. září 2013 schváleno pedagogickou radou dne 26.8.2013 schváleno

Více

Školní řád. Organizační řád školy školní řád - součást 2 školní řád strana 1

Školní řád. Organizační řád školy školní řád - součást 2 školní řád strana 1 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 2 školní řád Čj.: Vypracoval:. Mgr.Pavel Škramlík, ředitel školy Schválil: Mgr.Pavel Škramlík,

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8 700 30 Ostrava-Hrabůvka ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8 700 30 Ostrava-Hrabůvka ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8 700 30 Ostrava-Hrabůvka ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád je sestaven na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Školní řád. Článek 1. Obecná část

Školní řád. Článek 1. Obecná část Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr. Beneše 413/II Školní řád Článek 1 Obecná část Školní řád je základním právním nástrojem, který stanovuje způsob fungování všech součástí a

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracovala: Schválila: Základní škola J. Gutha-Jarkovského, příspěvková organizace se sídlem Praha 1, Truhlářská 22 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka školy PhDr. Jitka

Více

Střední průmyslová škola dopravní, a.s.

Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Č. j.: Účinnost od: Spisový znak: Skartační znak: A5 Pedagogická rada projednala dne: Školská rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti dne: Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a,

Více

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 9.10.2012 SZSBy-240/2012 Školská

Více

Základní škola Stráž, Stráž 21, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD. s platností od 01.09.2007

Základní škola Stráž, Stráž 21, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD. s platností od 01.09.2007 Základní škola Stráž, Stráž 21, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD s platností od 01.09.2007 1. Úprava schválena na pedagogické radě dne 15. 09. 2012 2. Úprava schválena na pedagogické radě dne 01. 09. 2014 ředitel

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník Č.j.: 1 /2009 Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2009 Směrnice nabývá platnosti dne:

Více

Školní řád. Základní škola Spektrum, s.r.o.

Školní řád. Základní škola Spektrum, s.r.o. Školní řád Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích,

Více

Školní řád je vydán na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) Obsah:

Školní řád je vydán na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) Obsah: Školní řád je vydán na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) Oddíl A. Školní řád Obsah: 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými

Více

GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád. Gymnázia Petra Bezruče

GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád. Gymnázia Petra Bezruče GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní řád Gymnázia Petra Bezruče Platnost od 1. září 2014 Školní řád ÚVOD Školní řád je zpracován zejména na základě zákona č. 561/2004 Sb.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary Okružní 367, 364 71 Bochov. Č.j.: 45/2013. Mgr. Věra Sosnovcová, ředitelka školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary Okružní 367, 364 71 Bochov. Č.j.: 45/2013. Mgr. Věra Sosnovcová, ředitelka školy Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary Okružní 367, 364 71 Bochov ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 45/2013 Vypracoval: Schválila školská rada dne: 16.9.2013 Mgr. Věra Sosnovcová, ředitelka školy Pedagogická

Více

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava Poruba, příspěvková organizace. Školní řád

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava Poruba, příspěvková organizace. Školní řád Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava Poruba, příspěvková organizace Školní řád Čl. 1 Žák se dobrovolným rozhodnutím ke studiu na střední škole zavazuje řádně chodit do školy, osvojovat si znalosti stanovené

Více

Školní řád. Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 Č.j.

Školní řád. Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 Č.j. Školní řád Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 Č.j. Vypracoval Mgr. Antonín Sekyrka Školská rada schválila dne 28. 8. 2014 Na provozní poradě projednáno dne 20. 8. 2014 Směrnice nabývá platnosti dne

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH I. Úvod II. Práva a povinnosti žáků III. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků IV. Práva a povinnosti pracovníků školy V. Docházka do školy VI. Bezpečnost a ochrana zdraví VII. Provoz

Více

Školní řád ZŠ a MŠ Kojetice Moravcova 26 250 72 Kojetice

Školní řád ZŠ a MŠ Kojetice Moravcova 26 250 72 Kojetice Školní řád ZŠ a MŠ Kojetice Moravcova 26 250 72 Kojetice Účinnost od: 5..2007 Změny: 2.0.2007 Obsah: A Školní řád. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333 se sídlem Husova 333/II, 377 15 Jindřichův Hradec Vypracoval: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 3.2.2006 Rada školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Všestary, příspěvková organizace se sídlem Všestary 57, 503 12 Všestary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 01. ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: PaedDr. Petr Fikejz, ředitel školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola WALDORFSKÁ Pardubice, Gorkého 867 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. - ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 2 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 26. 8. 2014 Směrnice nabývá platnosti ode

Více

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Š k o l n í ř á d ZŠ Projednán na pedagogické radě dne 27. 8. 2013,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA NA BALABENCE 800, PRAHA 9 - LIBEŇ. Projednán na pedagogické radě dne 1. 9. 2014 se schválenou platností od 1. 9.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA NA BALABENCE 800, PRAHA 9 - LIBEŇ. Projednán na pedagogické radě dne 1. 9. 2014 se schválenou platností od 1. 9. ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA NA BALABENCE 800, PRAHA 9 - LIBEŇ Š k o l n í ř á d Projednán na pedagogické radě dne 1. 9. 2014 se schválenou platností od 1. 9. 2014 Mgr. Božena Žižková ředitelka školy

Více