ŠKOLNÍ ŘÁD. 1. Povinnosti žáků. 2. Chování žáků v době vyučování. 3. Práva žáků. 4. Absence žáků a omluvení nepřítomnosti. 5.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ŘÁD. 1. Povinnosti žáků. 2. Chování žáků v době vyučování. 3. Práva žáků. 4. Absence žáků a omluvení nepřítomnosti. 5."

Transkript

1 ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Povinnosti žáků 2. Chování žáků v době vyučování 3. Práva žáků 4. Absence žáků a omluvení nepřítomnosti 5. Klasifikační řád 6. Domácí řád pro pedagogické pracovníky 7. Zvláštní povinnosti třídního učitele 8. Zvláštní povinnosti zástupce ředitele 9. Společná a závěrečná ustanovení

2 1. Povinnosti žáků 1.1 Žáci se v průběhu studia řídí Provozním řádem školy, řádem Domova mládeže, platným rozvrhem, směrnicemi a pokyny vyučujících, případně dalších zaměstnanců školy 1.2 Svým jednáním a vystupováním ctí žák dobré jméno školy. 1.3 Žáci se řídí pravidly slušného chování k zaměstnancům školy i k sobě navzájem a dodržují pravidla hygieny a čistoty. Při vstupu pedagogických pracovníků, pracovníků ČŠI, případně dalších osob v doprovodu pedagogů školy do třídy v době výuky zdraví tím, že se postaví na svém místě v lavicích. 1.4 Do školy je zakázáno přinášet věci, které by mohly ohrozit zdraví, případně život vlastní nebo životy žáků, pedagogů a zaměstnanců školy. Dále se nedoporučuje přinášet do školy nepřiměřeně vysoké peněžní částky a cennosti vysoké hodnoty. Pokud tak student musí učinit, uloží tyto cennosti po dobu výuky v trezoru školy. 1.5 Žáci mají zakázáno v době vyučování, na akcích školy a ve všech prostorách školy kouřit, pít alkoholické nápoje a požívat jiné omamné a návykové látky. Pod vlivem alkoholických nápojů, omamných a návykových látek je žákům zakázáno zúčastnit se vyučování a dalších akcí školy. Porušení bodu bude chápáno jako hrubé porušení školního řádu. Přestávka mezi vyučovacími hodinami je součástí výuky. 1.6 Žáci šetří majetek školy, zodpovídají za své místo v lavici a společně za vybavení třídy. V případě úmyslného poškození nebo poškození z nedbalosti, uhradí škody v plné výši. Zjistí - li žák poškození svého místa nebo majetku školy, upozorní na to vyučujícího (třídního učitele). 1.7 V budovách školy se žáci přezouvají ze zdravotních a hygienických důvodů do obuvi domácího typu a své věci odkládají do šatny. Uzamčená jízdní kola a motocykly parkují na vyhrazených místech ve dvoře hlavní budovy. Přijede li žák automobilem, zaparkuje jej v blízkosti školy tak, aby neporušil dopravní předpisy. 1.8 Žáci jsou povinni mít od 1. ročníku zdravotní průkaz pro pracovníka v potravinářství. (Analýza potravin, Technologie potravin, Provoz služeb). 2. Chování žáků v době vyučování 2.1. Žák přichází do školy tak, aby nejméně pět minut před zahájením vyučovací hodiny zaujal své místo v učebně a byl připraven na výuku. 2

3 2.2. Podle pokynů třídního učitele je stanovena ve třídě žákovská služba. Služba připravuje o přestávce pomůcky, postará se o přípravu třídy, informuje vyučujícího o všech skutečnostech ovlivňující výuku 2.3. Přesuny žáků mezi učebnami se dějí o přestávkách podle pokynů vyučujícího. Jakékoliv poškození učebny hlásí žáci vyučujícímu. Vyučovací hodina je zahájena řádným pozdravem žáků a vyučujícího V průběhu výuky se žáci chovají dle pokynů vyučujícího a především respektují nutnou míru kázně, stanovenou vyučujícím k naplnění smyslu výuky. V případě nekázně vyučující upozorní žáka, že svým jednáním narušuje výuku. Pokud žák nedbá upozornění, uplatní nebo navrhne vyučující, dle zvážení, některé z výchovných opatření k posílení kázně. Vyučovací hodina končí řádným pozdravem s vyučujícím V případě, že žák má v rozvrhu volnou hodinu, dbá především na to, aby nerušil svým chováním výuku v ostatních třídách Opouští li žák o přestávce nebo volné vyučovací hodině budovu školy, činí tak na vlastní nebezpečí, neboť s výjimkou přesunů mezi budovami školy, které mají souvislost s průběhem výuky, není během vyučování pobyt žáků mimo budovu školy povolen Ohrožení zdraví nebo úraz okamžitě hlásí vyučujícímu nebo třídnímu učiteli Před odchodem ze školy, po skončení poslední vyučovací hodiny žáci složí opatrně židličky na stolky a své místo i celou třídu uvedou do naprostého pořádku. Služba uzavře okna, zhasne světla a přesvědčí se, zda je uzavřen vodovodní kohoutek. Lavice musí zůstat prázdné a tabule smazána. 1 x za týden se tabule očistí omytím čistícím prostředkem. Služba také odchází jako poslední ze šatny, kde po úklidu a odchodu žáků zůstanou uloženy pouze přezůvky žáků Žáci jsou povinni mít v době výuky (kromě přestávek) své mobilní telefony a jiná komunikační zařízení, nahrávací a přehrávací elektronická zařízení vypnutá a uložená v tašce. Jejich nošení do školy je na vlastní odpovědnost. 3. Práva žáků 3.1. Škola je prostředkem pro realizaci práva na vzdělávání občana Žáci mají právo zvolit si ve třídě svobodnou a demokratickou volbou samosprávu třídy v čele s předsedou samosprávy, která je zastupuje v jednání s vyučujícími nebo vedením školy 3.3. Řádem dané postavení vyučujícího, případně dalšího zaměstnance školy, nesmí být zneužito k bezdůvodnému krácení občanských práv žáků (zabavování osobních věcí, ponižování, atd.) 3

4 3.4. Žáci a vyučující si vzájemně vykají. Žáci oslovují vyučujícího buď akademickým titulem pane (slečno, paní) inženýre (-ko), pane (slečno, paní) doktore (- ko), pane (slečno, paní) magistře (-ro), nebo používají oslovení pane (slečno, paní) učiteli (- ko). V případě provozních zaměstnanců pane (- ní) a funkční zařazení zaměstnance například: pane správce, paní asistentko, paní účetní, atd V případě výhrad, problémů, atd. k průběhu výuky nebo studia vůbec, se žáci mohou obracet na vyučujícího, třídního učitele nebo zástupce ředitele školy. Obrací-li se žáci na ředitele školy, činí tak především prostřednictvím své samosprávy a je nutné, aby o věci byl informován třídní učitel. Zároveň se žáci mohou na vedení školy obracet prostřednictvím svého zástupce v Radě školy Žák má právo volit a být volen do Školské rady, je-li zletilý Práva zákonných zástupců Právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka Právo volit a být volen do Školské rady Z důvodů pochybností o správnosti hodnocení žáků požádat o komisionální přezkoušení 3.8. Zástupce žáků v Radě školy má právo zúčastnit se řešení všech otázek činnosti školy. Může také žádat provedení hospitace a zúčastnit se hospitací a následujícího vyhodnocení. 4. Absence žáků a omluvení nepřítomnosti O uvolnění z vyučování žádají žáci: a) vyučujícího, jde-li o jednu hodinu, případně spojené dvou až tří hodinové bloky cvičení b) třídního učitele, jde-li o jeden den c) ředitele, jde-li o více dní Za jakoukoliv nepřítomnost ve škole předloží žáci třídnímu učiteli řádnou omluvenku ve studijním průkazu nejpozději do 2 dnů po nástupu do výuky po ukončení absence. Pokud po 2 dnech po ukončení absence není tato řádně omluvena, může třídní učitel rozhodnout o neomluvení této absence. Ostatní případy nepřítomnosti delší než 1 den povoluje ředitel školy na základě písemné žádosti rodičů, která je podána alespoň týden předem Žáci jsou povinni se řídit pokyny vyučujících tělesné výchovy, které se týkají místa konaní výuky, organizace dané vyučovací hodiny a volby cvičebního úboru (případně dalších cvičebních potřeb). Před zahájením vyučovací hodiny se do cvičebního úboru převlékají všichni žáci kromě těch, kteří jsou osvobozeni z tělesné výchovy na celé pololetí příslušného školního roku na základě vyjádření lékaře. 4

5 Žáci, kteří se účastní v daný den výuky, ale z různých důvodů se omlouvají z fyzické zátěže při hodinách tělesné výchovy, zpracovávají teoretické úkoly a cvičení podle pokynů vyučujícího TV. V případě, že žák zapomene cvičební úbor častěji, může vyučující rozhodnout o neomluvené absenci v hodině TV. 5. Klasifikační řád Klasifikace žáků se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) a souvisejícími předpisy. Tento zákon doplňují tyto následující zásady: 5.1. Je nepřípustné používat ke klasifikaci jiných než zákonem stanovených klasifikačních stupňů nebo nahrazovat jinou symbolikou Vyučující je povinen umožnit žákům prokázání znalostí a tyto znalosti klasifikovat. Tuto povinnost naplňuje zadáním písemných prací, testů a prověřováním znalostí u tabule. Vyučující zkouší učivo probírané v příslušném pololetí Povinností žáka je prokázat své znalosti ve formě umožňující objektivní klasifikaci, přičemž je třeba, aby vyučující provedl minimálně dvě hodnocení za pololetí 5.4. Nenaplní-li žák bod tím, že má absenci vyšší než 25% případně jiným spekulativním chováním (absence v hodinách testů, písemných prací, atd.) neumožní vyučujícímu získat potřebné podklady pro objektivní klasifikaci, může vyučující rozhodnout o neklasifikování žáka z příslušného předmětu bez ohledu na počet známek v daném pololetí Při absenci vyšší než 30% bude žák nehodnocen z daného předmětu bez ohledu na počet známek v daném pololetí. 6. Domácí řád pro pedagogické pracovníky 6.1. Pedagogičtí pracovníci přicházejí do školy podle svého rozvrhu a podle suplování vždy 10 minut před začátkem své hodiny. Učitelé vykonávají dozor na jednotlivých budovách školy dle rozpisu Při zvonění odcházejí učitelé do tříd, nezkracují ani nepřetahují vyučovací hodinu. Výjimku tvoří vícehodinová cvičení, kdy je nutno toto učit v bloku a zkrátit o čas přestávek, avšak pouze se svolením vedení školy Přesun žáků do odborných učeben provede vyučující, který do učebny vpustí žáky teprve tehdy, až ji opustí žáci z předcházející hodiny. 5

6 6.4. Pedagogický pracovník je povinen dbát na dodržování školního řádu, a to i mimo své vyučovací hodiny při zjištění porušení ze strany žáků školy, musí sjednat nápravu V případě zjištění provozních nedostatků, zapíše tyto do Sešitu závad, který je uložen v sekretariátu školy Cenné nebo nebezpečné pomůcky (např. pro chemii, fyziku, biologii, dílenská cvičení, software, apod.) si přináší do hodiny učitel sám Po skončení poslední hodiny dopoledne a odpoledne odpovídá za odchod žáků pedagog, který vyučoval poslední vyučovací hodinu v dané učebně. Dbá především na: a) pořádek ve třídě (lavice musí zůstat prázdné) b) zavření oken c) zvednutí židlí na lavice, vypnutí světel a zastavení vody d) pořádek v šatně Po zkontrolování stavu třídy odchází učitel jako poslední Vyučující, který je pověřen dozorem dle aktuálního rozpisu pro jednotlivá pracoviště, má tento dozor až do skončení poslední vyučovací hodiny v budově. Je nutno po ukončení nechat uzamknout budovu správcem budovy 6.9. Vyučující zapisuje známky do výkazu o studiu (min. 1x za čtvrtletí). Provádí klasifikaci, uděluje nebo navrhuje výchovná opatření přísně v souladu se zákonem 561/2004 Sb. a ostatními souvisejícími předpisy Nastupujícím pedagogickým zaměstnancům je určen zástupcem ředitele uvádějící učitel. Povinností uvádějícího učitele je umožnit radou a příkladem lepší zvládnutí pedagog. práce a také zpracovat hodnocení nového vyučujícího. Na rozsahu a délce uváděcí doby se dohodne uvádějící učitel společně se zástupcem ředitele Pro projednání svých pracovních problémů s vedením školy respektují dobu k tomu určenou Vyučující jsou povinni se vzájemně informovat a spolupracovat spolu při řešení pedagogických problémů. V případě závažných skutečností neodkladně informují vedení školy, výchovného poradce, případně protidrogového preventistu Dbá na pořádek a udržování zařízení ve své učebně. 6

7 7. Zvláštní povinnosti třídního učitele 7.1. Třídní učitel je hlavním činitelem výchovné práce ve třídě. Svým výchovným působením formuje občanské vlastnosti žáků. Spolupracuje s žáky při řešení jejich studijních problémů nebo výhrad k průběhu studia Seznamuje se s podmínkami práce žáků doma. Je ve spojení s vedoucím vychovatelem v případě žáků ubytovaných na domově mládeže. Dále spolupracuje s výchovným poradcem a protidrogovým preventistou Usiluje o jednotné působení školy a rodiny na výchovu žáků a informuje rodiče žáků o průběhu studia Kontroluje průběžné záznamy v ročním katalogu, získává od ostatních učitelů informace a při zjištění mimořádných výkyvů žáků v chování nebo výuce a klasifikaci podá zprávu rodičům. V případě nedostatečných klasifikací toto učiní písemně na pedagogické radě Vede třídní výkaz a třídní knihu, případně další pedagogickou dokumentaci. Na konci týdne kontroluje úplnost záznamů a třídní knihu pravidelně uzavírá. Pedagogickou dokumentaci ukládá ve škole na určených místech Stanoví třídní služby a jejich povinnosti, kontroluje a hodnotí jejich práci Pravidelně vede třídnické hodiny své třídy. Třídnické hodiny jsou zapisovány do třídní knihy. Spolupracuje a podporuje činnost třídní samosprávy, sestavuje plán školních exkurzí a napomáhá rozvoji sportovních a dalších mimoškolních aktivit žáků školy Povinnosti třídního učitele, jako člena maturitní komise, či člena komise závěrečných zkoušek jsou upraveny platnými vyhláškami o ukončení studia (zejména vedení povinné dokumentace) 8. Zvláštní povinnosti zástupce ředitele Zástupce ředitele školy řídí výchovně-vzdělávací proces ve škole V souladu s platnou legislativou organizuje a řídí výchovně vzdělávací činnost Připravuje podklady pro odměňování pedagogických zaměstnanců školy Koordinuje spolupráci školy s Radou školy, Nadačním fondem školy, případně dalšími společenskými a zájmovými organizacemi. 7

8 9. Společná ustanovení 9.1. Provozní řád doplňuje právní normy vyšší právní síly předpisy vymezující chod školy, Zákoník práce V případě porušení Školního řádu žáky, mohou být uplatněna následná výchovná opatření k posílení kázně: - napomenutí třídního učitele drobné přestupky proti školnímu řádu (zápisy v třídní knize aj.) - důtka třídního učitele 1 2 neomluvené hodiny - důtka ředitele školy 3 7 neomluvených hodin - důtka ředitele školy a snížený stupeň z chování (2) = 8 20 neomluvených hodin - podmíněné vyloučení a snížený stupeň z chování (3) = neomluvených hodin V případě hrubého nebo opakovaného porušení bodů 1.3., 1.4., 1.5. bude žák vyloučen ze studia 9.3. Porušení Provozního řádu zaměstnancem školy bude řešeno snížením či odnětím nadtarifní složky mzdy, případně jiným postihem v souladu se Zákoníkem práce. Školní řád nabývá platnosti od Ing. Zdeněk Mendl ředitel školy razítko školy a podpis ředitele 8

Školní řád. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2

Školní řád. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2 Školní řád Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2 V Ivančicích dne 27. 11. 2013 Obsah 1 Základní ustanovení... 3 A Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a

Více

Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany, Nádražní 90, 264 80 Sedlčany ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany, Nádražní 90, 264 80 Sedlčany ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany, Nádražní 90, 264 80 Sedlčany ŠKOLNÍ ŘÁD ( vydaný na základě ustanovení 30 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném

Více

Střední škola a Základní škola Tišnov. Školní řád. Střední škola. Účinnost: od 1.2.2015. Podpis ředitele školy:

Střední škola a Základní škola Tišnov. Školní řád. Střední škola. Účinnost: od 1.2.2015. Podpis ředitele školy: Střední škola a Základní škola Tišnov Školní řád Střední škola Účinnost: od 1.2.2015 Podpis ředitele školy: 1. Ředitel školy vydává, po projednání s pracovníky školy a se souhlasem školské rady na základě

Více

Soukromá obchodní akademie Podnikatel, s.r.o. nám. V. Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD

Soukromá obchodní akademie Podnikatel, s.r.o. nám. V. Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD Soukromá obchodní akademie Podnikatel, spol. s r. o. nám. V. Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve střední škole Název zařízení: Soukromá obchodní

Více

Střední škola umělecká a řemeslná (SŠUAŘ), Nový Zlíchov 1, Praha 5 ŠKOLNÍ ŘÁD. platný od 1. 9. 2013

Střední škola umělecká a řemeslná (SŠUAŘ), Nový Zlíchov 1, Praha 5 ŠKOLNÍ ŘÁD. platný od 1. 9. 2013 Střední škola umělecká a řemeslná (SŠUAŘ), Nový Zlíchov 1, Praha 5 ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 1. 9. 2013 1 Obsah: I. Úvodní ustanovení II. III. IV. Součásti SŠUAŘ Některé základní pojmy Práva a povinnosti žáků

Více

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, MLADÁ BOLESLAV, NA KARMELI 206

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, MLADÁ BOLESLAV, NA KARMELI 206 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. 30 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) vydávám školní řád pro Integrovanou střední školu v Mladé Boleslavi, Na Karmeli

Více

Š k o l n í ř á d VS 12/14

Š k o l n í ř á d VS 12/14 Školní řád je součástí Vnitřního řádu zařízení Š k o l n í ř á d VS 12/14 A. PRÁVA ŽÁKŮ 1. Žák má právo na vytváření podmínek pro dosažení vzdělání a pro přípravu na povolání v souladu se svými schopnostmi,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád vychází ze zákona č.561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 30 Účelem tohoto školního řádu je vytvořit příznivé podmínky

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA VETERINÁRNÍ, MECHANIZAČNÍ A ZAHRADNICKÁ A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY ČESKÉ BUDĚJOVICE, RUDOLFOVSKÁ 92, PSČ: 372 16 ŘÁD ŠKOLY PLATNOST

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Střední odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk

Š K O L N Í Ř Á D. Střední odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk Š K O L N Í Ř Á D Střední odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk V souladu s Organizačním řádem a ostatními předpisy, týkajícími se vnitřní organizace středních škol, vydávám Školní řád, který

Více

IČ: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel.: + 420 222 516 437 Š K O L N Í Ř Á D. I. Základní ustanovení

IČ: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel.: + 420 222 516 437 Š K O L N Í Ř Á D. I. Základní ustanovení STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R. O. IČ: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel.: + 420 222 516 437 Š K O L N Í Ř Á D I. Základní ustanovení vydává ředitelka Střední odborné školy

Více

Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim Š K O L N Í Ř Á D Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim č.j. 1712/08 Š K O L N Í Ř Á D V souladu s 28 a a 30 Zákona č. 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 ŠKOLNÍ ŘÁD Účelem školního řádu je vytvoření příznivých podmínek pro vyučování v budově školy i ve zdravotnických zařízeních, ve kterých výuka probíhá. Důsledným dodržováním řádu pedagogickými pracovníky

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Článek 1. Všeobecná ustanovení

ŠKOLNÍ ŘÁD. Článek 1. Všeobecná ustanovení Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, Směrnice školy Číslo jednací: MSŠ/700/2014 Datum vyhotovení: 26. 6. 2014 Účinnost od: 1. 9. 2014 Ukončení účinnosti: ŠKOLNÍ ŘÁD Článek

Více

S t ř e d n í š k o l a t e c h n i c k á a o b c h o d n í, Kosinova 4, Olomouc

S t ř e d n í š k o l a t e c h n i c k á a o b c h o d n í, Kosinova 4, Olomouc S t ř e d n í š k o l a t e c h n i c k á a o b c h o d n í, Kosinova 4, Olomouc V souladu s 30 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání (školský zákon) je vydán

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 Školní řád střední školy Účinnost od: 23. 10. 2014 Spisový znak: 3.7 Změny: 1. 1.

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 Školní řád střední školy Účinnost od: 23. 10. 2014 Spisový znak: 3.7 Změny: 1. 1. Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 Školní řád střední školy Účinnost od: 23. 10. 2014 Spisový znak: 3.7 Skartační znak: A5 Změny: 1. 1. 2015 název školy Obsah: A Školní řád... 2 1 Práva a

Více

Platnost: od 1. 9. 2014. Příloha č. 7 byla schválena Školskou radou dne 27. 8. 2014.

Platnost: od 1. 9. 2014. Příloha č. 7 byla schválena Školskou radou dne 27. 8. 2014. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání PŘÍLOHA č. 7 ŠKOLNÍ ŘÁD Platnost: od 1. 9. 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU, HUSOVA 579 Příloha č. 7 byla schválena Školskou radou dne 27. 8. 2014.

Více

Školní řád Obchodní akademie

Školní řád Obchodní akademie Obchodní akademie a Jazyková škola S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, Čelakovského 200, 397 01 Písek Školní řád Obchodní akademie Školní řád Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Dagmar Válková, ZŘTV Mgr. Lubomír Škoda, ZŘTV. PhDr. Ladislav Pochyla ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Dagmar Válková, ZŘTV Mgr. Lubomír Škoda, ZŘTV. PhDr. Ladislav Pochyla ředitel školy Č.j.: Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Spisový znak 1.4. Skartační znak A 10 Vypracoval Schválil SSOS/625/2014 Mgr. Dagmar Válková, ZŘTV Mgr. Lubomír Škoda, ZŘTV

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné, Horská 309. srpen 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné, Horská 309. srpen 2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné, Horská 309 srpen 2014 Školní řád vychází ze zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Š K O L Y

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Š K O L Y O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Š K O L Y DRUH NORMY INTERNÍ NORMA NÁZEV NORMY Š K O L N Í Ř Á D ČÍSLO NORMY OŘ VZP 01 2013 DATUM VYDÁNÍ 2012-12-16 AKTUALIZOVÁNO DNE 2014-12-17 ÚČINNOST OD 2015-01-01 VYDAL

Více

Školní řád Gymnázia Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázia Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace Č.j. 14/2010 Účinnost: 1. 9. 2010 Spisový znak: Razítko školy: Skartační znak: Počet stran: 13 Podpis ředitele školy: Mgr. Pavel Mrva Školní řád Gymnázia Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace

Více

Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324

Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 ŠKOLNÍ ŘÁD Platný od 1. 9. 2014 Š K O L N Í Ř Á D Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD SOŠ Podyjí s.r.o.

ŠKOLNÍ ŘÁD SOŠ Podyjí s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD SOŠ Podyjí s.r.o. Obsah : Účinnost : od 25.3.2015 str. Čl. 1. Úvod základní ustanovení 1 1.1. Základní ustanovení 1 1.2. Úloha školy 1 Čl. 2. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců ve

Více

Š k o l n í ř á d. Projednáno a schváleno na jednání školských rad OA a VOŠ dne 17. 4. 2013 bez připomínek a následně vydáno pod novým č. j. 644/2013.

Š k o l n í ř á d. Projednáno a schváleno na jednání školských rad OA a VOŠ dne 17. 4. 2013 bez připomínek a následně vydáno pod novým č. j. 644/2013. Č. j. 644/2013 Š k o l n í ř á d Tento školní řád vychází ze Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), Vyhlášky č. 13/2005 Sb. o středním

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Kapitána Jasioka 50, Havířov Prostřední Suchá Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Kapitána Jasioka 50, Havířov Prostřední Suchá Š K O L N Í Ř Á D Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Kapitána Jasioka 50, Havířov Prostřední Suchá Š K O L N Í Ř Á D V souladu s ustanovením 30 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním,

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Střední odborné školy

Š K O L N Í Ř Á D. Střední odborné školy Š K O L N Í Ř Á D Střední odborné školy Obor vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium Obor vzdělání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Obor vzdělání: 69-41-L/02 Masér sportovní

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 tel.: 499 315 111, e-mail: sekretariat@sou-trutnov.cz, www.sou-trutnov.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 tel.: 499 315 111, e-mail: sekretariat@sou-trutnov.cz, www.sou-trutnov. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 tel.: 499 315 111, e-mail: sekretariat@sou-trutnov.cz, www.sou-trutnov.cz ŠKOLNÍ ŘÁD 1) Úloha školního řádu Školní řád je základní

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Soukromé střední školy PRAKTIK, s.r.o., Tyršova 59, Horní Benešov

Š K O L N Í Ř Á D. Soukromé střední školy PRAKTIK, s.r.o., Tyršova 59, Horní Benešov Š K O L N Í Ř Á D Soukromé střední školy PRAKTIK, s.r.o., Tyršova 59, Horní Benešov Účelem školního řádu je vytvořit příznivé podmínky pro vzdělávání žáků, aby si v průběhu studia osvojili znalosti, praktické

Více