Soukromá střední zdravotnická škola Mělník, o.p.s. Školní řád část první - provoz a vnitřní režim školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soukromá střední zdravotnická škola Mělník, o.p.s. Školní řád část první - provoz a vnitřní režim školy"

Transkript

1 Soukromá střední zdravotnická škola Mělník, o.p.s Ředitel školy Školní řád část první - provoz a vnitřní režim školy 1. Řídí školu v souladu s 164 Zákona č.561/2004 Sb., plní povinnosti vedoucího organizace v souladu s Plnou mocí udělenou správní radou o.p.s. 2. Ředitel rozhoduje : - o přijetí ke studiu - o přerušení studia - o podmíněném vyloučení ze studia a o vyloučení ze studia - o žádosti žáka ke změně studijního oboru a opakování ročníku po splnění povinné školní docházky Rozvržení pracovní doby ředitele a doba jeho přítomnosti ve škole se řídí potřebami školy. Přitom je třeba dbát toho, aby v době provozu byl ve škole přítomen ředitel nebo jeho zástupce. Není-li to možné, pověřuje ředitel školy po dobu své nepřítomnosti ve škole zastupováním některého z učitelů nebo provozních zaměstnanců. Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako poradní orgán. Řediteli jsou přímo podřízeni: zástupce ředitele školy vedoucí praktického vyučování hospodářka sekretářka učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů učitelé odborných předmětů Zástupce ředitele školy 1. Zástupce ředitele je pověřen zastupováním ředitele SSZŠ trvale. 2. Zástupce ředitele přejímá úkoly převážně rázu pedagog. organizačního, je ředitelem školy pověřen péčí o úroveň vyučování v předmětech odpovídajících jeho odbornému zaměření. Sestavuje rozvrh vyučování, zajišťuje jeho úpravy a změny a zajišťuje zástup pedagogických pracovníků. Vedoucí praktického vyučování Sestavuje a předkládá řediteli školy plán praktického vyučování na celý školní rok, navrhuje úvazky učitelů praktického vyučování a externích učitelů. Podílí se na hodnocení jejich výchovně vzdělávací činnosti, zajišťuje odborný růst těchto učitelů. Zajišťuje styk mezi školou a zdravotnickými zařízeními, v nichž se uskutečňuje praktická složka vyučování, odpovídá za organizaci a metodické vedení praktického vyučování.

2 Třídní učitelé 1. Ředitel školy určuje pro každou třídu třídního učitele a zastupujícího třídního učitele, který přejímá úkoly třídního učitele v jeho nepřítomnosti. 2. Třídní učitel má vedoucí úlohu ve výchově žáků své třídy a koordinuje úsilí všech vyučujících o zvýšení celkové úrovně jejich vědomostí. Získává a shromažďuje informace o žácích. Sleduje chování žáků třídy, docházku do školy, celkový prospěch žáků, po dohodě s ostatními učiteli činí opatření pro koordinaci náročnější domácí přípravy a zkoušení žáků. 3. Třídní učitel vede třídní knihu, třídní výkaz, ostatní pedagogickou dokumentaci své třídy a administrativní agendu, která souvisí s pedagogickým vedením třídy. Zodpovídá za správnost vedení. 4. Spolupůsobí na mimotřídní a mimoškolní činnost žáků své třídy. 5. Spolupracuje s rodiči žáků. 6. Provádí distribuci učebnic a školních potřeb ve třídě. Výchovný poradce Řeší výchovně vzdělávací problémy žáků, informuje žáky o možnostech dalšího vzdělávání, pomáhá s výběrem školy a registrací na nové škole, vede přehled žáků s poruchami učení, spolupracuje s policií a s pracovníky sociální péče, organizuje seznamovací kurzy pro první ročníky a pomáhá organizovat ostatní kurzy pořádané školou. Metodik prevence sociálně patologických jevů Vytváří minimální preventivní program školy a podílí se na jeho realizaci. Konzultační hodiny metodika jsou určeny zájemcům z řad žáků i rodičů. Učitelé Učitelé pracují v souladu s obecně platnými předpisy pro učitele a pedagogické pracovníky. Učitel je přítomen ve škole v době stanovené rozvrhem hodin, rozvrhem dozorů, v době porad a schůzí svolaných ředitelem školy, v době stanovené pro pohotovost k přechodnému zastupování jiného učitele a v době mimotřídní práce s žáky. Učitel přichází do školy alespoň 15 minut před začátkem výuky. V pracovní době, stanovené obecně platnými předpisy učitel plní míru vyučovací povinnosti, obstarává práce související s vyučováním a práce, které mu uloží zvláštní předpisy nebo ředitel školy v souladu s potřebami školy. Pracemi souvisejícími s vyučováním se rozumí zejména osobní příprava na vyučování, příprava pomůcek a péče o ně, příprava materiálu k vyučování, vedení pedagogické dokumentace, oprava písemných a grafických prací žáků, dozor nad žáky, spolupráce s učiteli vyučujícími ve třídě, s rodiči a s ostatní veřejností, péče o kabinety, laboratoře, účast na poradách svolaných vedením školy, třídních schůzkách a kulturních akcích a podle potřeby i pomoc v administrativních pracích. Všichni učitelé soustavně dbají na dodržování předpisů a pravidel BOZP a PO.

3 Hospodářka - sestavuje návrh rozpočtu a sleduje hospodaření školy - provádí výpočty mezd pracovníků a výplaty - vyhotovuje potřebné doklady pro zdravotní pojišťovny, OSSZ a FÚ - vede evidenci došlých faktur, proplácí je, likviduje - zajišťuje účetní agendu dle platných směrnic pro účetní evidenci - kontroluje bankovní styk, doklady a faktury po finanční stránce - měsíčně předkládá uzávěrku a podílí se na řešení vzniklých problémů - vyhotovuje objednávky a připravuje znění hospodářských smluv - zajišťuje provedení oprav, které nelze provést svépomocí - vede knihu kontrol - sleduje platové postupy všech pracovníků školy - sleduje čerpání dovolených - vede evidenci majetku školy, vyhotovuje inventurní soupisy a provádí inventarizaci, navrhuje vyřazení - vede evidenci ochranných pomůcek pro žákyně a zaměstnance školy a zabezpečuje průběžně jejich použitelnost (opravy, praní oděvů apod.) - vede odbornou knihovnu a knihovnu beletrie, obsluhuje kopírovací stroj - podle pokynů vedení školy vykonává další hospodářské úkoly, které jí byly zadány Sekretářka - vyřizuje podle pokynů ředitele školy korespondenci, poskytuje informace návštěvám - vede evidenci žáků, zpracovává přihlášky ke studiu, vydává žákům potřebná potvrzení o studiu - vyhotovuje statistická a evidenční hlášení o žácích - připravuje, vydává a vede evidenci tiskopisů (vysvědčení, katalogy, třídní knihy) a archivuje doklady (TK, maturitní protokoly, apod.) - přejímá poštu, eviduje ji a předává k vyřízení - vede jednací protokol a zakládá vyřízené spisy - vede příruční pokladnu školy, měsíčně vyúčtovává stav a pohyb - zpracovává agendu žáků na počítači, tiskne vysvědčení - vyhotovuje měsíčně hlášení o spotřebě cenin - provádí vyúčtování cestovních příkazů - vede sklad učebnic a kancelářských potřeb - pomáhá zpracovávat podklady pro výplatu externích vyučujících - provádí drobné kancelářské práce podle pokynů vedení školy - podle potřeby obsluhuje kopírovací stroj - obsluhuje telefonní ústřednu - podle potřeby obsluhuje knihovnu Pracovní doba provozních zaměstnanců Vyučování Po Po,St, Čt Út Út St Pá Čt OSN Pá

4 Pedagogický dozor nad žáky a pohotovosti učitelů 1. Pedagogický dozor nad žáky vykonává učitel nebo jiný pracovník školy pověřený ředitelem školy. Při zajišťování pedagogického dozoru nad žáky se postupuje podle schváleného rozvrhu pedagogického dozoru a individuálních pokynů ředitele školy. 2. Povinnosti služby učitelů o přestávkách : - učitel pověřený dozorem přechází po chodbách, nahlíží do učeben a všímá si chování žáků - provádí kontrolu úsporného větrání učeben - dbá, aby se v prostorách zbytečně nesvítilo - závažná zjištění hlásí ihned řediteli školy Povinnosti správců sbírek, pracoven, kabinetů, laboratoří, knihoven 1. Pracovníci školy pověření správou laboratoří, odborných učeben, pracoven a sbírek pečují o svěřené pomůcky a zařízení. Navrhují řediteli školy doplňování pracovního materiálu, vybavení a vyřazení nepotřebného zařízení. Navrhují provozní řád laboratoří, knihoven atd. a odpovídají za jeho dodržování. 2. Pracovníci školy pověření správou laboratoří, odborných učeben a pracoven dbají na soustavné dodržování bezpečnosti a hygieny práce. Mgr. Ilona Jiřičková ředitelka školy

5

6 Soukromá střední zdravotnická škola Mělník, o.p.s. Školní řád část druhá - pravidla chování žáků a žákyň (dále jen žák ) I. Práva žáků 1. Základním právem žáka Soukromé střední zdravotnické školy Mělník je možnost studovat na této škole, účastnit se vyučování všech předmětů určených osnovami jako povinné a nepovinných předmětů, které si zvolil. Nevyužije- li žák uvedených možností v dostatečné míře, o toto právo přichází. 2. Žák má právo aktivně se účastnit na řízení a chodu školy prostřednictvím zástupců tříd, kteří se pravidelně za tímto účelem scházejí s vedením školy. 3. Žák má právo využívat prostory a vybavení školy určené k výchově, vzdělávání a odpočinku. Toto právo může být částečně omezeno z bezpečnostních důvodů (laboratoř, tělocvična apod.). Šetrné zacházení s majetkem školy a spolužáků je samozřejmostí. 4. Žák má právo na přístup k informacím, které jsou zaměřeny na rozvoj osobnosti. 5. Žáci mají možnost konzultovat a řešit veškeré problémy s třídním učitelem, výchovným poradcem, metodikem prevence sociálně patologických jevů, zástupcem ředitele školy a s ředitelem školy. 6. Všechny dveře ve škole jsou pro žáky otevřeny za předpokladu dodržování pravidel slušného chování.

7 II. Povinnosti žáků 1. Nemůže - li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, předloží včas písemnou žádost o uvolnění z vyučování. Jednodenní, nebo dvoudenní absenci povoluje třídní učitel, delší ředitel školy. Vyšetření u lékaře v době vyučování žák vždy předem domluví s třídním učitelem (zastupujícím tř. učitelem, zástupcem ředitele, ředitelem). 2. Veškeré zameškané hodiny omlouvá žák ve studijním průkazu ihned po příchodu do školy. Omluvenku nezletilých žáků podepisuje zákonný zástupce nebo vychovatel ( i v případě potvrzení od lékaře). U zletilých žáků třídní učitel omluví nepřítomnost na základě omluvenky podepsané lékařem. 3. Nemůže - li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídaného důvodu, oznámí bez zbytečného odkladu škole důvod nepřítomnosti. Za nezletilého žáka činí toto oznámení zákonný zástupce. 4. Zameškané učivo si žák co nejrychleji doplní. Zamešká - li žák v klasifikačním období ( pololetí ) více než 25 % výuky v určitém předmětu, bude konat z tohoto předmětu zkoušku v náhradním termínu. Rozsah a termín zkoušky určí vyučující. Žáci zachovávají mlčenlivost o informacích, které se týkají pacientů Jakékoli poškození majetku školy nahlásí žák bez zbytečného odkladu vedení školy.

8 III. klasifikace žáka ovládá učivo -přesně -úplně -přesně -úplně -v podstatě uceleně -nepodstatné mezery v úplnosti, přesnosti, ucelenosti -závažné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti -neosvojeno uceleně, přesně, úplně -značné mezery požadované intelekt.a motor. činnosti -vykonává pohotově -pohotově -nevykonává vždy přesně -za pomoci učitelé správně kopíruje -málo pohotový s většími nedostatky s pomocí učitele - s podstatnými nedostatky myslí a řeší úkoly -logicky -správně -soustavně - tvořivě -správně -logicky -tvořivě -vcelku správně -není vždy tvořivé -závažné chyby v logice -málo tvořivé -nesamostatné -s logickými chybami, nedostatky uplatňuje poznatky a dovednosti -samostatně -tvořivě a s kvalit. výsledkem -samostatně -tvořivě s menším podnětem učitele -s chybami pracuje podle podnětů učitele -se závažnými chybami -nesamostatný -málo kvalitně -velmi závažné chyby i za pomoci učitele vyjadřuje se studuje vhodné texty -správně -přesně -výstižně -esteticky -ústně i písemně -malé nedostatky správnosti, přesnosti, výstižnosti ve - samostatně -samostatně nebo s menší pomocí -ne vždy přesně, správně a výstižně, s menší estetičností -samostatně podle návodu učitele -vážné nedostatky správnosti, přesnosti, výstižnosti -s velkými těžkostmi ve -na nízké úrovni -nedovede se opravit ani za pomoci učitele -nedovede samostatně studovat Při praktickém vyučování je postup prováděného výkonu, který by vedl k poškození zdraví pacienta, hodnocen nedostatečně. Na základních odděleních při absenci nad 15 % lze na návrh pedagogické rady snížit klasifikaci. Méně než 85 % aktivní účasti v předmětu tělesná výchova bude hodnoceno sníženou klasifikací. Součástí hodnocení je mluvený projev, prezentace a samostatná práce žáka. Komisionální zkoušku koná žák při opravné zkoušce nebo komisionálním přezkoušení. V jednom dni může žák konat pouze jednu tuto zkoušku. Individuální vzdělávací plán se zpracovává pouze ve výjimečných případech, hodnoceny jsou bloky učiva určené vyučujícím v dohodnutých termínech.

9 IV. Obecná ustanovení 1. Žák přichází do školy natolik včas, aby se stačil v klidu převléknout a před začátkem vyučování si připravit potřebné věci na výuku. Při příchodu vyučujícího na jednotlivé hodiny je žák na svém místě, má připraveny všechny pomůcky na příslušnou hodinu a zachovává klid. Při vyučovací hodině mají žáci vypnuté mobilní telefony. 2. Žáci se ve škole převlékají a přezouvají, oděv a obuv si ukládají do přidělených skříněk, které si uzamykají. Každý žák má vždy u sebe klíč od skříňky. 3. O volných hodinách mohou žáci pobývat v neobsazených místnostech školy. Zachovávají zde klid a respektují, že jiné třídy mají vyučování. 4. Žáci udržují pořádek ve všech prostorách školy a v šatně žáků v nemocnici. Třída končící praktické vyučování uklidí přidělenou šatnu v nemocnici a vrátí klíč na určené místo. 5. Žáci dodržují zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zásady protipožární ochrany. Žáci hlásí neprodleně úraz či poranění vyučujícímu, pedagogickému dozoru nebo vedení školy. Při praktickém vyučování a oborné praxi žáci nenosí ozdobné předměty jako například náramky, náramkové hodinky, náušnice větší než dva centimetry, kruhové náušnice, náhrdelníky, prsteny, ozdobné kroužky, piercing na viditelném místě apod. Tyto předměty si žáci mohou odkládat do uzamykatelných skříněk. Poučení žáků provádí třídní učitel vždy na začátku školního roku a před každými prázdninami. Zvláštní poučení žáků provádí nebo zajistí vyučující v předmětech chemie, fyzika, ošetřovatelství (OSE), ošetřování nemocných (OSN praktická výuka), tělesná výchova, informační a komunikační technologie (IKT) a před každým kurzem pořádaným školou. Zápis o poučení se provádí do třídní knihy. 6. Potřebuje - li žák, aby byl ze závažného důvodu uvolněn z vyučování (např. náhlé onemocnění), povoluje uvolnění třídní učitel nebo zástupce třídního učitele, v jejich nepřítomnosti zástupce ředitele školy nebo ředitel školy.

10 7. Onemocní - li žák nebo některá z osob, s nimiž bydlí, nakažlivou chorobou, oznámí to žák ( u nezletilých zákonný zástupce ) písemně ihned řediteli školy. Tento žák se může zúčastnit vyučování jen se souhlasem ošetřujícího lékaře. 8. Žák oznamuje rodičům veškerá sdělení školy ( konzultační hodiny vyučujících, termíny třídních schůzek apod. ) a zapisuje všechny známky do studijního průkazu. 9. Mimo úředně volné hodiny ( dané rozvrhem školy ) žák neopouští školní budovu. 10. Všechny administrativní záležitosti ve škole si vyřizují žáci mimo vyučovací hodiny. 11. Při praktickém vyučování je žák vždy viditelně označen jmenovkou s uvedením ročníku, ve kterém studuje. 12. Žákům je přísně zakázáno kouření, požívání alkoholických nápojů a jiných zdraví škodlivých látek ve všech prostorách školy a školních pracovišť a na všech školních akcích. Prokázané použití omamných látek (drogy) k jiným než léčebným účelům je oprávněným důvodem k vyloučení ze školy. 13. Žák se chová vždy tak, jak to odpovídá morálnímu profilu žáka střední školy a respektuje pokyny pracovníků školy. Za své chování a jednání žák odpovídá i mimo školu a to také ve dnech volna a školních prázdnin. 14. Dojde-li k porušení školního řádu, bude jeho chování posuzováno dle vnitřního předpisu o kázeňských opatřeních. V. Závěrečná ustanovení 1. Ostatní pravidla se řídí platnými právními předpisy. 2. Tento školní řád platí od Mgr.Ilona Jiřičková ředitelka školy

ŠKOLNÍ ŘÁD I. PRAVIDLA CHOVÁNÍ ŽÁKŮ

ŠKOLNÍ ŘÁD I. PRAVIDLA CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice n. L., Neklanova 1806, příspěvková organizace Školní řád Střední odborné školy a Středního odborného učiliště (dále jen školní řád)

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA VETERINÁRNÍ, MECHANIZAČNÍ A ZAHRADNICKÁ A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY ČESKÉ BUDĚJOVICE, RUDOLFOVSKÁ 92, PSČ: 372 16 ŘÁD ŠKOLY PLATNOST

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 ŠKOLNÍ ŘÁD Účelem školního řádu je vytvoření příznivých podmínek pro vyučování v budově školy i ve zdravotnických zařízeních, ve kterých výuka probíhá. Důsledným dodržováním řádu pedagogickými pracovníky

Více

Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany, Nádražní 90, 264 80 Sedlčany ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany, Nádražní 90, 264 80 Sedlčany ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany, Nádražní 90, 264 80 Sedlčany ŠKOLNÍ ŘÁD ( vydaný na základě ustanovení 30 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném

Více

Školní řád. Střední škola hotelová Zlín, s.r.o.

Školní řád. Střední škola hotelová Zlín, s.r.o. Školní řád Střední škola hotelová Zlín, s.r.o. Zápis do obchodního rejstříku Krajského soudu Brno, obchodní rejstřík, oddíl C, vl. 26106 den zápisu: 19. 2. 1997 adresa: Dřevnická 1788, 760 01 Zlín identifikační

Více

S T ŘEDN Í PR Ů MY S L O VÁ Š K O LA, P r a h a 1 0, N a T ř e b e š í n ě 2 2 9 9 p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e z ř í z e n á H M P

S T ŘEDN Í PR Ů MY S L O VÁ Š K O LA, P r a h a 1 0, N a T ř e b e š í n ě 2 2 9 9 p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e z ř í z e n á H M P ŠKOLNÍ ŘÁD Ř002_01092013_Školní řád Stránka 1 z 9 Obsah ŠKOLNÍ ŘÁD... 1 1 Úloha školy... 3 2 Práva žáků žáci mají právo... 3 3 Povinnosti žáků žáci jsou povinni... 4 4 Žákům je zakázáno... 5 5 Práva a

Více

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD 1 A. ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy... str. 3 1.1.

Více

Školní řád. Obchodní akademie Kroměříž

Školní řád. Obchodní akademie Kroměříž Obchodní akademie Kroměříž Školní řád ŠKOLNÍ ŘÁD Ředitel školy vydává v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., (školský zákon), školní řád s platností od 1. 2. 2012, který upravuje: - podrobnosti k výkonu

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ ČESKÉ BUDĚJOVICE NERUDOVA 59

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ ČESKÉ BUDĚJOVICE NERUDOVA 59 ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ ČESKÉ BUDĚJOVICE NERUDOVA 59 A. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NEZLETILÝCH ŽÁKŮ A1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 1. Žáci mají právo

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Článek 1. Všeobecná ustanovení

ŠKOLNÍ ŘÁD. Článek 1. Všeobecná ustanovení Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, Směrnice školy Číslo jednací: MSŠ/700/2014 Datum vyhotovení: 26. 6. 2014 Účinnost od: 1. 9. 2014 Ukončení účinnosti: ŠKOLNÍ ŘÁD Článek

Více

Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101 ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Práva a povinnosti žáka

Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101 ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Práva a povinnosti žáka Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101 ŠKOLNÍ ŘÁD I. Práva a povinnosti žáka 1) Žák má právo na vzdělávání, na informace o jeho průběhu a výsledcích, na použití materiálně

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY A STUDENTY ŠKOLY (příloha k organizačnímu řádu školy č. 1, školní rok 2014-2015)

ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY A STUDENTY ŠKOLY (příloha k organizačnímu řádu školy č. 1, školní rok 2014-2015) Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY A STUDENTY ŠKOLY (příloha

Více

Školní řád Ř - 03-1. Počet stran: 1/25 Vydání č.: 1.0. Schválil: Mgr. Richard Červený. Zpracoval: Mgr. Richard Červený. Platnost od: 01.09.

Školní řád Ř - 03-1. Počet stran: 1/25 Vydání č.: 1.0. Schválil: Mgr. Richard Červený. Zpracoval: Mgr. Richard Červený. Platnost od: 01.09. Počet stran: 1/25 Obsah: A 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky. 1.1 Práva a povinnosti žáků ve

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Š K O L N Í Ř Á D. Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Š K O L N Í Ř Á D Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Školní řád Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy, Přerov, Denisova 3 (GJB a SPgŠ) vychází z 30

Více

Obchodní akademie a Střední odborná škola gen. F. Fajtla, Louny, příspěvková organizace Osvoboditelů 380, 440 58 Louny ŠKOLNÍ ŘÁD

Obchodní akademie a Střední odborná škola gen. F. Fajtla, Louny, příspěvková organizace Osvoboditelů 380, 440 58 Louny ŠKOLNÍ ŘÁD Obchodní akademie a Střední odborná škola gen. F. Fajtla, Louny, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Platnost: od 1. 9. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Školní řád je vydán na základě ustanovení 30 zákona č.

Více

2 Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

2 Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků Broučkova 372, 750 01 Zlín, tel.: 577 088 111, e-mail: info@szszlin.cz, www.szszlin.cz Školní řád pro žáky Střední zdravotnické školy Označení dokumentu: Zpracoval: ŘÁD-2015-školní řád SŠ Mgr. Hynek Steska

Více

Školní řád. Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55

Školní řád. Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55 Školní řád Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55 K zabezpečení chodu školy vydávám v souladu s ustanovením 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia Vysoké Mýto. Příloha č. 4

Školní vzdělávací program Gymnázia Vysoké Mýto. Příloha č. 4 Školní vzdělávací program Gymnázia Vysoké Mýto Příloha č. 4 Školní řád Gymnázia Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto, nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto 566 01 Obsah: Článek 1 Práva a povinnosti žáků a zákonných

Více

ŘÍZENÝ VÝTISK ZÁKAZ KOPÍROVÁNÍ!

ŘÍZENÝ VÝTISK ZÁKAZ KOPÍROVÁNÍ! Bezpečnostně právní akademie Brno, s. r. o., střední škola Zoubkova 20 634 00 Brno-Nový Lískovec RA 7-01 ČSN EN ISO 9001:2001 RA 7-01 3. vydání dne: 03. 01. 2011 Revize: 3 Platnost od: 05. 01. 2011 Vypracoval:

Více

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, MLADÁ BOLESLAV, NA KARMELI 206

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, MLADÁ BOLESLAV, NA KARMELI 206 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. 30 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) vydávám školní řád pro Integrovanou střední školu v Mladé Boleslavi, Na Karmeli

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY DISTANČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY DISTANČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Soukromá střední škola DANAÉ, s.r.o. Svídnická 1A/599, 181 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce č. 51077, dne 18.1.2002 Tel., fax: 233 542 325, tel.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA NA BALABENCE 800, PRAHA 9 - LIBEŇ. Projednán na pedagogické radě dne 1. 9. 2014 se schválenou platností od 1. 9.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA NA BALABENCE 800, PRAHA 9 - LIBEŇ. Projednán na pedagogické radě dne 1. 9. 2014 se schválenou platností od 1. 9. ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA NA BALABENCE 800, PRAHA 9 - LIBEŇ Š k o l n í ř á d Projednán na pedagogické radě dne 1. 9. 2014 se schválenou platností od 1. 9. 2014 Mgr. Božena Žižková ředitelka školy

Více

Střední zemědělská škola, Rakovník Pražská 1222, 269 01 Rakovník ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední zemědělská škola, Rakovník Pražská 1222, 269 01 Rakovník ŠKOLNÍ ŘÁD Střední zemědělská škola, Rakovník Pražská 1222, 269 01 Rakovník ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád Střední zemědělské školy Rakovník je závazný pro všechny žáky a zaměstnance školy. Školní řád platí dnem vyhlášení.

Více

Školní řád. (Úprava platná od 1. 9. 2014)

Školní řád. (Úprava platná od 1. 9. 2014) Školní řád (Úprava platná od 1. 9. 2014) Školní řád Gymnázia, Šternberk, Horní náměstí 5, vychází z 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

II. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ III. VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

II. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ III. VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE I. ŠKOLNÍ ŘÁD II. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ III. VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Školní řád, Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a Vnitřní řád domova mládeže Střední odborné

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 Školní řád střední školy Účinnost od: 23. 10. 2014 Spisový znak: 3.7 Změny: 1. 1.

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 Školní řád střední školy Účinnost od: 23. 10. 2014 Spisový znak: 3.7 Změny: 1. 1. Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 Školní řád střední školy Účinnost od: 23. 10. 2014 Spisový znak: 3.7 Skartační znak: A5 Změny: 1. 1. 2015 název školy Obsah: A Školní řád... 2 1 Práva a

Více

Gymnázium Jana Amose Komenského Nové Strašecí ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium Jana Amose Komenského Nové Strašecí ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium Jana Amose Komenského Nové Strašecí ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: I. Úvod II. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD Ing. Zuzana Chvojková ředitelka Tento Školní řád byl schválen Školskou radou dne 7. května 2014, projednán pedagogickou

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Dagmar Válková, ZŘTV Mgr. Lubomír Škoda, ZŘTV. PhDr. Ladislav Pochyla ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Dagmar Válková, ZŘTV Mgr. Lubomír Škoda, ZŘTV. PhDr. Ladislav Pochyla ředitel školy Č.j.: Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Spisový znak 1.4. Skartační znak A 10 Vypracoval Schválil SSOS/625/2014 Mgr. Dagmar Válková, ZŘTV Mgr. Lubomír Škoda, ZŘTV

Více

Š k o l n í ř á d VS 12/14

Š k o l n í ř á d VS 12/14 Školní řád je součástí Vnitřního řádu zařízení Š k o l n í ř á d VS 12/14 A. PRÁVA ŽÁKŮ 1. Žák má právo na vytváření podmínek pro dosažení vzdělání a pro přípravu na povolání v souladu se svými schopnostmi,

Více