Vertigo způsobené hypermobilitou pohybového segmentu páteře. Fakulta zdravotnických studií, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vertigo způsobené hypermobilitou pohybového segmentu páteře. Fakulta zdravotnických studií, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem"

Transkript

1 Vertigo způsobené hypermobilitou pohybového segmentu páteře Miroslav Tichý Fakulta zdravotnických studií, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Abstrakt Sympatikus, regulující prokrvení mozkového kmene a vnitřního ucha, pochází z horních hrudních segmentů míchy. Do oblasti hlavy a krku se šíří po povrchu tepen. Tzv. zadní sympatikus se šíří po a. vertebralis, která prochází skrze foramina transversaria krčních obratlů. Pohybový segment páteře je tvořen dvěma sousedními obratli a spoji mezi nimi. Podstatnou roli zde hrají ligamenta. Experimentální práce ukazují, že toto vazivo je mnohem náchylnějším k poškození, pokud není dostatečně chráněno okolními svaly. K výraznému snížení svalového napětí vede například viróza, která snižuje konduktivitu nervových vláken. V anamnéze také nacházíme úrazy, nárazy hlavou, silné otřesy (kýchání, kašel) apod. Poškození vaziva pohybového segmentu vede k jeho hypermobilitě, ke které přispívá reflexní hypotonus okolních svalů. Hypermobilita segmentu se nachází buď v horní hrudní oblasti (po Th 4), odkud pochází sympatikus pro oblast hlavy a krku, nebo v oblasti krční páteře (v rozsahu průběhu a. vertebralis příčnými výběžky obratlů). Tato segmentová hypermobilita je zjistitelná manuálním vyšetřením. Jsou zvětšené rozsahy pohybu, chybí kloubní vůle všemi směry pohybu, dolní obratel vůči hornímu je vychýlený všemi směry, trnový výběžek tohoto obratle je zapadlý, vychýlený do strany a palpačně výrazně bolestivý. Subjektivně jsou zcela typické bolesti v šíji při maximálních rotacích hlavy s její propagací buď kraniálním směrem do týlní oblasti hlavy, nebo kaudálním směrem ke stejnostranné lopatce. Vertigo se objevuje výhradně s pohybem hlavou. Terapie spočívá v omezení hybnosti hypermobilního pohybového segmentu. K terapii používáme 1) kožních reflexních tejpů, které vyvolávají nervové reflexy zvyšující svalové napětí kolem hypermobilního segmentu, 2) zpevňujících kineziotejpů, 3) ortézu (krční límec). Dle naší vlastní, poměrně bohaté zkušenosti, trvá léčba průměrně 2 3 týdny. Výsledky této terapie jsou velmi dobré. Subjektivně mizí vertigo a bolesti šíje spojené zejména s rotačními pohyby hlavou, objektivně dochází k normalizaci funkce původně hypermobilního pohybového segmentu. Klíčová slova: vertigo vertebrogenního původu, kloub, traumatizace vaziva kloubu 1

2 1. Anatomické poznámky Pohybový segment páteře se typicky skládá ze dvou sousedních obratlů a všech spojů mezi nimi, které jsou tvořené měkkými tkáněmi. V souvislosti s předkládaným tématem nás zajímají především spoje vazivové. Vazy na páteři lze rozdělit na krátké a dlouhé (Newell 2008). Krátké vazy propojují navzájem stejné kostěné útvary sousedních obratlů (OBR. 1). Jsou to ligg. interspinalia, ligg. intertransversalia a ligg. interarcualia (flava). K těmto krátkým vazům je nutné řadit i vazivo meziobratlové ploténky (discus intervertebralis) (OBR. 2). Silná kolagenní vlákna procházejí různými směry od směru vertikálního, přes šikmý až po horizontální. Především vlákna horizontální tvoří typické vazivové prstence ve tvaru spirálních (anulus spiralis). prstenců OBR. 1: (nahoře) Krátké vazy páteře. 1- lig. intertansversarium,2- lig. interarcuale, 3 lig. interspinale Prokrvení zadní jámy lební včetně vnitřního ucha se statokinetickým ústrojím pochází z míšních segmentů C8 Th 3. Sympatické motorické pregangliové motoneurony vystupují z míchy předními míšními kořeny a vstupují do autonomních ganglií, kde dochází k přepojení na OBR. 2: (vlevo) Discus intervertebralis. 1 corspus vertebrae, 2 discus intervertebralis, 3 anulus spiralis, 4 kolagenní vlákna spojující obratlová těla postgangliové motoneurony. Touto nervovou uzlinou je OBR. 3: Krční obratel, foramen transversarium ganglion cervicale inferius (stellatum), které (šipka) je součástí truncus sympatikus. Tato uzlina je uložena v místě odstupu a. vertebralis z a subclavia. Sympatická vlákna zde přestupují na povrch a. vertebralis. Tato tepnu v oblasti krku přechází otvory v příčných výběžcích krčních obratlů (foramina transversaria). (OBR. 3) 2

3 Po vstupu do zadní jámy lební se a. vertebralis levé a pravé strany spojují v jeden tepenný kmen (a. basilaris). Tento kmen vysílá celou řadu menších tepenných větví, které kromě jiného zásobují orgány vnitřního ucha včetně statokinetického ústrojí (aa. vestibulares). 2. Pohyblivost pohybového segmentu páteře ve zdraví a při hypermobilitě Pohyblivost pohybového segmentu páteře je daná především tvarem a velikostí kloubních ploch. Tyto plochy (facies articulares) jsou přítomné v intervertebrálních kloubech. U krční páteře jsou tvarově ploché, tedy tříosé. Lze zde provádět flexi a extenzi (předklon a záklon), inklinaci (úklon) k oběma stranám a rotace k oběma stranám. Pohyblivost páteře jako celku a jednotlivých pohybových segmentů byla studována již od počátku 20. století. Lovett jako jeden z prvních upozornil na to, že se páteř při pohybu hýbe současně kolem více os. Později byl tento fenomén studován podrobněji (Roozmon et al. 1993, citace.). Bylo zjištěno, že se při různých pohybech krční páteře k prvotnímu pohybu (flexe, extenze, inklinace, rotace) automaticky přidružují pohyby i kolem všech ostatních os. Tento fenomén se pravidelně vyskytuje i u končetinových kloubů. Biomechanické studie celkem jasně prokazují, že dokonce existují pohybové vzorce končetinových kloubů, které lze označit za flekční a extenční. (OBR. 4) Například při elevaci paže (flekční pohyb) se lopatka pohybuje směrem dolů (deprese), směrem k páteři (addukce) a dolním úhlem laterálně (zevní rotace). Při extenčním pohybu paže se kombinuje zbývající trojice základních pohybů lopatkou (elevace, abdukce a vnitřní rotace dolního úhlu). (Karduna et al. 2000, Sakiko et al. 2010) Podobně u zápěstí lze stanovit flekční vzorec pohybu (dorzální flexe + radiální dukce) a vzorec extenční (palmární flexe a ulnární dukce). (Morimoto et al. 2004, Kaufmann et al. 2005) (OBR. 5) OBR. 4: Pohybové vzorce lopatky. Vlevo flekční, vpravo extenční. 3

4 OBR 5: Funkční vzorce zápěstí. Vlevo palmární flexe + ulnární dukce, vpravo dorzáůlní flexe + radiální dukce. U pohybových segmentů páteře dosud žádné typické pohybové vzorce kolem všech os otáčení stanoveny nebyly. Tichý (2005) vyvinul novou manuální metodu, ve které stanovil pravidla pro mechanické chování kloubu, pokud je kloub zdravý, nebo je postižen tzv. funkční blokádou nebo strukturální poruchou. U funkční blokády je příčinou změna svalového napětí, přičemž stavba kloubu (kosti a vazivo) není narušena. Naopak u strukturální poruchy kosti nebo vazivo (nebo obojí) narušené jsou. Výsledkem je buď omezení celkového rozsahu pohybu (například artróza), nebo naopak rozšíření celkového rozsahu pohybu (například přetržení předního zkříženého vazu kolene). Z hlediska probírané problematiky je nejdůležitější strukturální porucha klubu, která zvětšuje celkový rozsah pohybu. Její příčinou bývá nejčastěji mikrotraumatizace či dokonce přerušení vazivových struktur kloubu. To vede ke zvětšení celkového rozsahu pohybu kloubu kolem všech os současně a k vychýlení dolního obratle vůči hornímu rovněž kolem všech os. (OBR. 6) Následkem celkového rozšíření pohybu v kloubu dochází ke generalizované hypotonii kosterních svalů, které v kloubu vykonávají pohyby, což je vědecky podloženo v následující kapitole. OBR. 6: Vychýlení obratle kolem všech os. 4

5 3. Svalové napětí a jeho reflexní změny v důsledku prodloužení vaziva V této kapitole se budeme zabývat vztahem mezi délkou vaziva a rozsahem pohybu v kloubu na straně jedné a svalovým napětím a svalovou sílou na straně druhé. Solomonow et al. (1999) dávají do souvislosti pevnost vaziva a aktivitu kosterních svalů. Studovali vliv pevnosti (tuhosti) ligament páteře u kočky a její vliv na aktivaci kosterních svalů. Na základě výsledků těchto pokusů dospěli k obecnému závěru, že snížená pevnost vazů způsobuje sníženou aktivitu kosterních svalů. Dále odvozují, že přechodné zvýšení tuhosti fascií, způsobené kontrakcí myofibroblastů, by mohlo naopak aktivitu kosterních svalů kolem kloubu, a tím i jeho stabilitu, zvyšovat. Současně může dojít i ke zrychlení svalových reflexů. Bylo popsáno, že množství nervových zakončení ve vazivových strukturách (fascie, ligamenta) se může měnit za patologických situací. Například nadměrné mechanické zatížení některých ligament kolene, konkrétně retinaculi patellae, způsobuje zničení nervových zakončení uvnitř nich (Sanchis-Alfonso a Rosello-Sastre 2000). Tento názor může být podpořen nálezem Bednara et al. (1995), kteří nenalezli žádná nervová zakončení ve vzorcích thorakolumbální fascie u pacientů trpících chronickými bolestmi dolních zad (low back pain). Podobně Panjabi (2006) se domnívá, že bolesti dolních zad mohou vznikat jediným poraněním nebo po opakovaných mikrotraumatech vazivové tkáně podél bederní páteře a mechanoreceptorů, které toto vazivo obsahuje. Dle autora to vede k poničení zpětnovazebných nervových reflexů, které z těchto mechanoreceptorů vycházejí, což dále vede k opětovnému poškozování pojivové tkáně. Na Panjabiho názor navazují Schleip et al. (2007), kteří tvrdí, že mikrotraumatizace bederních fascií vede k porušení řízení kosterních svalů. Další práce se zabývaly zjišťováním maximální únosnosti ligament páteře. Panjabi a White (1990) zjistili, že existuje značný rozptyl, a to od 35 N (necelé 4 kg) do 450 N (přibližně 50 kg). Nejsilnější je podle autorů lig. longitudinale anterius, zatímco nejslabší ligg. interspinalia. Noyes et al. (1983) se zajímali o to, o kolik procent se musí prodloužit délka vaziva, aby začalo docházet k jeho mikrotraumatizaci, nebo aby došlo k úplnému přetržení. Zjistili, že mikrotraumatizace začíná při prodloužení vaziva přibližně o 3% jeho délky, k úplnému přetržení při prodloužení o 8%. Dospěli k závěru, že síla, kterou je potřeba vyvinout k mikrotraumatizaci vaziva se pohybuje od 224 N (cca 24 kg) do N (cca 115 kg). 5

6 4. Vertigo, příznaky a klasifikace, neurologové Pojem vertigo lze přeložit do českého jazyka jako točení hlavy nebo závrať. Při závrati vnímá postižená osoba zdánlivý pohyb okolí vůči své osobě a není schopna zcela přesně rozpoznat polohu svého těla v prostoru. Při závrati může docházet k pocitům na zvracení nebo dokonce ke zvracení. Hlavním receptorem, který vnímá polohu hlavy v prostoru je statokinetické ústrojí, uložené ve vnitřním uchu. Tyto informace jsou přenášeny do prodloužené míchy osmým hlavovým nervem (n. vestibulocochlearis). Důležitou úlohu však hrají také informace přicházející z oka a z receptorů, které jsou uložené v kostech, šlachách a svalech. Tyto receptory jsou obvykle označovány jako prorioceptory. Příčinami vertiga mohou být nádory, poruchy prokrvení, úrazy a řada dalších. Naše klinická zkušenost ukazuje, že velmi častou příčinou je příčina vertebrogenní, jejíž klinické příznaky jsou popsány v další kapitole. (Ambler 2011) 5. Vertebrogenní vertigo a jeho příznaky v pohybovém aparátu Strukturální porucha kloubu, která rozšiřuje celkový rozsah pohybu, se v oblasti páteře vyskytuje dle našich, dnes již možno říci bohatých, klinických zkušeností velmi často a celkem rovnoměrně postihuje krční, hrudní i bederní oblast. Toto narušení páteře je však tak diskrétní (mikrotraumatizace vaziva), že veškeré zobrazovací techniky nejsou obvykle schopné je zachytit. Pacient se pak ocitá ve slepé uličce. Subjektivní potíže má, často velmi výrazné a zneschopňující práce, ale objektivně se nic nezjistí. Takový pacient může být považovaný (a leckdy bývá) za simulanta nebo za psychiatrického pacienta se somatizací potíží. Tato strukturální porucha se chová zcela typickým způsobem při manuálním vyšetření. Při tomto vyšetření postačí pracovat pouze s trnovými výběžky obratlů, které reprezentují postavení a pohyblivost celých obratlů. Výše bylo zdůvodněno, že funkčně narušený kloub (pohybový segment páteře) je vychýlený kolem všech os, které má kloub k dispozici. Trnový výběžek dolního obratle vůči obratli hornímu je typicky zapadlý do hloubky obvykle o několik milimetrů a je vychýlen laterálním směrem. (OBR. 7) 6

7 7

8 a vstupují do autonomního ganglia (ganglion cervicale inferius, stellatum), které se nachází při odstupu a. vertebralis z a. subclavia. Odtud se šíří sympatická inervace dále po povrchu a. vertebralis (zadní krční sympatikus). K podráždění sympatických vláken může tedy dojít dvojím způsobem, ve foramen intervertebrale, nebo ve foramen transversarium krčních obratlů. Skrze foramen intervertebrale procházejí všechna motorická a senzitivní nervová vlákna, která vystupují z, nebo vstupují do příslušného míšního segmentu, včetně motorických vláken sympatických. Vzhledem k tomu, že při strukturální poruše pohybového segmentu páteře dochází k vychýlení dolního obratle vůči obratli horními kolem všech tří pohybových os, dojde ke zúžení foramina intervertebralia. To vede k podráždění sympatických nervových vláken. Zvýšená pohyblivost pohybových segmentů krční páteře může při dosažení nejkrajnějších rozsahů pohybu podráždit sympatická vlákna na povrchu a. vertebralis. 6. Terapie hypermobilního pohybového segmentu páteře Z předchozího textu vyplynulo, že v důsledku traumatizace vaziva dochází ke zvětšení celkového rozsahu pohybu pohybového segmentu páteře a následně k reflexní hypotonii příslušejících kosterních svalů. Hlavním cílem terapie se tedy stává zpevnění poškozeného vaziva, aby se pohybový segment vrátil do osového postavení a aby se normalizoval jeho celkový rozsah pohybu. K tomu používáme jednak léčby reflexní k facilitaci svalového napětí, jednat zpevňující tejpování a ortéz ke zpevnění poškozeného vaziva. Kožní receptory fungují jako proprioceptory, pokud jsou něčím drážděné. Tímto drážděním může být například tlak na, nebo tah za kůži. Přitom existuje topografická a směrová specifita. To znamená, že záleží na tom, ve kterém místě je kůže drážděna, nebo kterým směrem je tažena (Sayenko et al. 2007). Například tah kůže jedním směrem facilituje flexorové svaly, tak opačným směrem naopak svaly extenzorové. K tahovému podráždění kůže lze použít jakoukoli zdravotnicky používanou lepicí pásku. Vzhledem k tomu, že páska zůstává na kůži delší dobu (v řádu dnů až týdnů), využíváme raději pásek hypoalergenních. Šířka pásky není rozhodující, my používáme šířku kolem 1 cm. (OBR. 9) 8

9 Délka pásky bývá kolem 5 cm. Jeden konec pásky nalepíme horizontálně nad zapadlý a vychýlený trnový výběžek dolního obratle. Druhým koncem táhneme kůži laterálním směrem tak, jako bychom táhli vychýlený trn do osového postavení (při vychýlení trnu doprava táhneme směrem doleva a naopak). Přitom kůži jemně řasíme. Po přilepení pásky se palpačně přesvědčíme, OBR. 9: Směr tahu kožního, reflexního tejpu. zda byla reflexní léčba úspěšná. Pokud ano, trnové výběžky jsou v ose nad sebou. Druhým terapeutickým krokem je zpevnění poškozeného vaziva. Je celkem všeobecně známo, že vazivo rádo tuhne, pokud se mu dá k tomu příležitost. Těmito příležitostmi je jednak dlouhodobější imobilizace (v řádu týdnů), jednak posilování kosterních svalů (v řádu měsíců). Dle naší klinické zkušenosti jsou pro tento účel dostatečné zpevňující tejpování (OBR. 10), nebo použití ortézy (u krční páteře používáme krční límec). V obou případech jsou postačující dobou 3 týdny. Je ovšem nutná spolupráce pacienta. Pacient musí udržet postiženou oblast co nejvíce v klidu. Ortézu je nutné nosit 24 hodin denně s výjimkou osobní hygieny. OBR. 10: Zpevňující tejp nad hypermobilním pohybovým segmentem páteře. 7. Diskuze a závěr Strukturální porucha kloubu, která má zcela charakteristické vlastnosti a příznaky (Tichý 2005), je novinkou, která nemá v manuální medicíně obdoby. Lewit (1990), který ve své metodě vychází z Mennella, uznává pouze jeden typ kloubní blokády, pro který je typické omezení rozsahu pohybu v kloubu. Tento Lewitův závěr má velmi negativní důsledky pro klinickou praxi, protože se všichni snaží jakoukoli kloubní dysfunkci (včetně strukturální poruchy rozšiřující celkový rozsah pohybu) rozhýbávat prostřednictvím manipulací, nebo mobilizací kloubů, relaxací kosterních svalů, užíváním myorelaxačních léků apod. Tyto 9

10 postupy pochopitelně zvětšený rozsah pohybu u vedené strukturální poruchy neomezí, ale naopak ještě podporují. Nárazové manipulace mohou tuto patologii dokonce vyvolat. A tak se u našich pacientů setkáváme se subjektivními potížemi, které jsou typické pro strukturální poruchu trozšiřující celkový rozsah pohybu, které se u nich objevily právě po této nárazové terapii. Výše jsme uvedli, že vazivo páteře není stejně pevné. Nejslabší ligamenta odolávají dle literárních údajů pouze zatížení v řádu jednotek či desítek kilogramů (Noyes et al. 1983, Panjabi a White 1990). Tvrdší manipulační náraz tedy snadno tato slabší ligamenta poškodí. Dalším důležitým zjištěním je fakt, že poškození kloubního vaziva vede ke zvětšení celkového rozsahu pohybu kloubu a reflexní cestou ke generalizovanému svalovému hypotonu kolem postiženého kloubu (Solomonow et al. 1999). Dojde tak k uzavřenému kruhu. Poškození vaziva způsobuje svalový hypotonus. Oslabené svaly nechrání dostatečně vazivo svého kloubu, které je náchylnější k dalšímu poškozování. Uzavřený kruh je možné rozetnout podle našeho názoru pouze zpevněním vaziva. Tím doje k omezování pohybu na normální, zdravou úroveň a následně dojde reflexní cestou ke zvýšení svalového napětí a svalové síly. Někteří zastávají opačný postup. To znamená, že se snaží facilitovat svalové napětí například tréninkem malé nohy při uvolněných kloubů nohy. To však nemůže být úspěšné. Drobné klouby nohy při tomto cviku dosahují krajních poloh, což znemožňuje zpevňování vaziva. Takto postižený kloub je potřeba léčit pomocí zpevňujících tejpů, nebo pomocí pohyblivé ortézy. Podle naší zkušenosti musí tato léčba trvat několik týdnů a zpevňující tejpy, nebo ortézu je třeba nosit 24 hodin denně kromě osobní hygieny. V klinické praxi však přetrvává škodlivé dogma, podle kterého se nesmí ortéza nosit stále, protože by prý došlo k ochabování svalů pod ortézou. To by mohla být pravda pouze za předpokladu, že by došlo k úplnému znehybnění kloubu například sádrovou dlahou. My ovšem používáme ortézy pohyblivé, pod kterými se kloub hýbe a jeho kosterní svaly pracují. Navíc skutečnost, že ortéza omezí krajní rozsahy pohybu v kloubu, dojde okamžitě reflexní cestou ke zvýšení svalového napětí a tím také ke zvýšení svalové síly. 10

11 Literatura Ambler, Z. Základy neurologie. 7. vyd., Praha: Galén, 2011, 351 stran. Bednar, D.A., Orr, F.W., Simon, G.T. Observations on the pathomorphology of the thoracolumbar fascia in chronic mechanical back pain. A microscopic study. Spine, 20: , Čihák, R. Anatomie vydání, Praha: Grada Publishing, 1997, 672 stran. Karduna, A. R., McClure, P. W., Michener, L. A. Scapular kinematics: effects of altering the Euler angle sentence of rotations. J. Biomech., 33: , Kaufmann, R., Pfaeffle, J., Blankenhorn, B. et al. Kinematics of the midcarpal and radiocarpal joints in radioulnar deviation: an in vitro study. J. Hand Surg. Am., 30 (5): , Lewit, K. Manipulační léčba v rámci léčebné rehabilitace. Praha: NADAS, Moritomo, H., Murase, T., Coto, A., et al. Capitate-based kinematics of the midcarpal joint during wrist radioulnar deviation: an in vivo three-dimensionl motion analysis. J. Hand Surg. Am., 29 (4): , Newell, R.M.L. The Back, In: Gray s Anatomy, Chapter No. 42, 40th ed., Ed. in Chief: Standring, S., Churchill Livingstone, 2008, str Noyes, F.R., Butler, D.L., Paulos, L.E., Grood, E.S. Intra-articular cruciate reconstruction. I: Perspectives on graft strength, vascularization and immediate motion after replacement. Clin Orthop, 172: 71-77, Panjabi, M.M., White, A.A. Clinical biomechanice of the spine. 2nd ed., Philadelphia: JB Lippincott Co., 1990, pp Panjabi, M.M. A hypothesis of chronic back pain: ligament subfailure injuries lead to muscle control dysfunction. Eur Spine J, 15(5): , Roozmon, P, Gracovetsky, S.A., Gouw, G.J., Newman, N. Examining motion in the cervical spine. II. Characterization of coupled joint motion using an opto-electronic device to track skin markers. J. Biomed. Eng., 15: 13-22, Sakiko, O. et al. Three-dimensional scapular and clavicular kinematics and scapular muscle aktivity during retraction exercises. J. Orthop. Sports Phys. Ther., 40 (3): Sanchis-Alfonso, V., Rosello-Sastre, E. Immunohistochemical analysis for neural markers of the lateral retinaculum in patients with isolated symtomatic patellofemoral 11

12 malalignment. A neuroanatomic basis for anterior knee pain in the active young patient. Am. J. Sports Med., 28: , Sayenko, D.G., Vette, A.H., Kamibayashi, K. et al. Facilitation of the soleus stretch reflex induced by electrical excitation of plantar cutaneous afferents located around the heel. Neurosci. Lett., 415 (3), 294-8, Schleip, R., Kingler, W., Lehmann-Horn, F. Fascia is able to contract in a smooth muscle-like manner and thereby influence musculoskeletal mechanics. In: Findley, T.W., Schleip, R. (eds.) Fascia research basic science and implications for conventional and complementary health care. Münich: Elsevier, 2007, pp Solomonow, M., Zhou, B., Barrata, R. et al. Biomechanics of increased exposure to lumbal injury caused by cyclic loading: part I. Loss of reflexive muscular stabiliztion. Spine, 24: , Tichý, M. Dysfunkce kloubu. I. Podstata konceptu funkční manuální medicíny. Miroslav Tichý, Praha,

Anatomie I přednáška 6. Svaly hrudníku. Svaly krku.

Anatomie I přednáška 6. Svaly hrudníku. Svaly krku. Anatomie I přednáška 6 Svaly hrudníku. Svaly krku. Pohyby v kloubech -při jejich popisu vycházíme ze základní polohy kloubu (základní anatomický postoj) Zmenšení nebo zvětšení úhlu mezi pohybujícími se

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU Cílem 1. části je pochopení teoretických východisek pro úspěšnou aplikaci principů metody v praxi. Znát všechny facilitační prvky (procedury) a jejich praktické

Více

Obsah. Předmluva...13

Obsah. Předmluva...13 Obsah Předmluva...13 1 Pohyb jako základní projev života...17 1.1 Pohyb obecně...17 1.2 Pohybové chování...17 1.3 Vliv pohybu na životní pochody...18 1.4 Vztah pohybu k funkci CNS...19 1.5 Psychomotorické

Více

Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum jako učební text pro FTVS UK Sazba DTP Nakladatelství Karolinum První vydání, první dotisk

Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum jako učební text pro FTVS UK Sazba DTP Nakladatelství Karolinum První vydání, první dotisk Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 2. část Mgr. Jiřina Holubářová doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. Recenzenti: doc. MUDr. František Véle, CSc. MUDr. Jan Vacek, Ph.D. Vydala Univerzita Karlova v

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

Praktické cvičení TESTY NA VYŠETŘENÍ PÁTEŘE a JEJÍ POHYBLIVOSTI

Praktické cvičení TESTY NA VYŠETŘENÍ PÁTEŘE a JEJÍ POHYBLIVOSTI Jméno a příjmení: Studijní kombinace : datum: Praktické cvičení TESTY NA VYŠETŘENÍ PÁTEŘE a JEJÍ POHYBLIVOSTI Úvod: Jedním z prvních hlavních znaků správného držení těla je správné fyziologické zakřivení

Více

kód ZP 04/0011656 - plně hrazeno

kód ZP 04/0011656 - plně hrazeno PAN 4.01 - Ortéza lokte s klouby kód ZP 04/0011656 - plně hrazeno Elastická loketní ortéza rozepinatelná s jednoosými klouby, umožňující plný rozsah pohybu. Zajišťuje oporu lokte i v rotaci. poranění vazů

Více

Poranění a zlomeniny dolní končetiny. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Poranění a zlomeniny dolní končetiny. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Poranění a zlomeniny dolní končetiny Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Luxace kyčelního kloubu Méně časté poranění Nejčastěji dorzální luxace mechanismem je síla v podélné ose femuru se současnou

Více

Kosterní soustava I. - Kostra osová

Kosterní soustava I. - Kostra osová I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 2 Kosterní soustava I. - Kostra

Více

NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI. Klíčová slova - periprostetická zlomenina, osteosyntéza, svorková dlaha.

NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI. Klíčová slova - periprostetická zlomenina, osteosyntéza, svorková dlaha. NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI L. Pleva, R. Madeja, M. Šír Traumatologické centrum FNsP Ostrava Souhrn Autoři ve svém sdělení uvádějí možnosti léčby periprostetických

Více

Poranění krční páteře

Poranění krční páteře Poranění krční páteře Mrůzek M.,Paleček T. Neurochirurgická klinika FN Ostrava Přednosta: MUDr Tomáš Paleček Ph.D. Neurochirurgická klinika Úvod Poranění C páteře: 64 spinálních poranění/ 1milion obyvatel/1rok

Více

7 (2) Opěrná soustava KOSTRA pasivní pohybový aparát spojen pomocí vazů pohybuje se činností svalů Kostra 206

7 (2) Opěrná soustava KOSTRA pasivní pohybový aparát spojen pomocí vazů pohybuje se činností svalů Kostra 206 7 (2) Opěrná soustava KOSTRA Kostra představuje pasivní pohybový aparát, který je spojen pomocí vazů a pohybuje se činností svalů. Kostra je soustava 206 kostí, které: umožňují pohyb, nebo tvoří oporu

Více

Elektrofyziologická vyšetření u radikulopatií. Blanka Mičánková Adamová Neurologická klinika FN Brno

Elektrofyziologická vyšetření u radikulopatií. Blanka Mičánková Adamová Neurologická klinika FN Brno Elektrofyziologická vyšetření u radikulopatií Blanka Mičánková Adamová Neurologická klinika FN Brno Definice Radikulopatie postižení míšního kořene Míšní kořeny 8 krčních kořenů, 12 hrudních kořenů, 5

Více

Stabilografie x Statokinezimetrie

Stabilografie x Statokinezimetrie Stabilografie x Statokinezimetrie Využití -fyziologie, pat.fyziologie, farmakologie, neurologie, ORL, sportovní medicína, preventivní lékařství, toxikologie. Nejčastější použití při Dg. poruch rovnováhy

Více

Strečink a cvičení s míčem

Strečink a cvičení s míčem Strečink a cvičení s míčem Strečink pro hráče ledního hokeje Strečink je účinná metoda pro zlepšení pohyblivosti svalů a vazivových tkání, snižuje riziko poranění, zmenšuje svalovou bolestivost po tréninku,

Více

Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza

Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza DEFORMITY PÁTERE Obsah prednášky Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza Detská kyfóza (školní kulatá záda) Prícina:

Více

Svalové dysbalance. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz

Svalové dysbalance. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz Svalové dysbalance Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz FLEXORY-ohybače: dvojhlavý sval pažní flexe loketního kloubu sval bedrokyčlostehenní flexe kyčelního kloubu EXTENZORY natahovače, napínače trojhlavý

Více

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA Marta Benešová, lektorka sboru žen ČASPV Obrázky: Draha Horáková 1. díl Už v době, kdy se člověk naučil chodit vzpřímeně začal zřejmě velký problém se zády a s páteří, neboť vzpřímenou

Více

Zlomeniny a poranění kloubů a svalů

Zlomeniny a poranění kloubů a svalů Zlomeniny a poranění kloubů a svalů NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.-9.3.2012 BRNO Úrazy pohybového ústrojí 1. místo v úmrtnosti do 40 let věku 40% úrazů nastává v dopravě 2004 - zranění u dopravních

Více

Nativní rtg v diagnostice onemocnění nervového aparátu. Ladislav Stehlík Odd. zobrazovacích metod VFU Brno

Nativní rtg v diagnostice onemocnění nervového aparátu. Ladislav Stehlík Odd. zobrazovacích metod VFU Brno Nativní rtg v diagnostice onemocnění nervového aparátu. Ladislav Stehlík Odd. zobrazovacích metod VFU Brno Neurocranium Kongenitální anomálie Infekční a zánětlivé změny Neoplazie 2 Hydrocefalus Dorzální

Více

Výcvikové centrum a kynologická poradna

Výcvikové centrum a kynologická poradna Stránka 1 Svalová soustava Povrchová svalovina trupu - pohled zleva 1 - kápový sval 2 - vzpřimovač hlavy a krku 3 - deltový sval 4 - trojhlavý sval 5 - nejširší zádový sval 6 - prsní svaly 7 - zevní šikmý

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_05_01 Tématický celek: Člověk Autor: Mgr. Andrea Teplá Datum: září 2011 Anotace:

Více

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka Šablona č. 01.33 Přírodopis Opakování: Kosterní soustava člověka Anotace: Opakování učiva o kosterní soustavě člověka Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Písemné opakování učiva o kosterní soustavě.

Více

Bederní algický syndrom - diferenciální diagnostika. Bartoš. M. Ochrana zdraví ŠKODA AUTO a.s.

Bederní algický syndrom - diferenciální diagnostika. Bartoš. M. Ochrana zdraví ŠKODA AUTO a.s. Bederní algický syndrom - diferenciální diagnostika Bartoš. M. Ochrana zdraví ŠKODA AUTO a.s. Úvod Algický bederní syndrom - Bolest zad - terminologie, definice Dělení bolestí zad Etiologie a diagnostika

Více

Jak podpořit naši stabilitu, PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Jak podpořit naši stabilitu, PaedDr. Mgr. Hana Čechová Jak podpořit naši stabilitu, rovnováhu PaedDr. Mgr. Hana Čechová OSNOVA 1. Rovnováha, stabilita 2. Poruchy rovnováhy 3. Rovnovážný systém 4. Projevy poruchy rovnováhy 5. Co může způsobit poruchu rovnováhy

Více

SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ. Vývoj a růst kostí. Tvary kostí

SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ. Vývoj a růst kostí. Tvary kostí SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ Tvoří celek, který plní několik funkcí: - je oporou těla - chrání životně důležité orgány (lebka, páteř, hrudník) - je zásobárnou minerálních látek-vápník - umožňuje pohyb KOSTRA

Více

kód ZP 04/0011647 - plně hrazeno Anatomicky tvarovaný krční límec vyrobený z dostatečně tuhé pěnové hmoty, potažený bavlněným úpletem.

kód ZP 04/0011647 - plně hrazeno Anatomicky tvarovaný krční límec vyrobený z dostatečně tuhé pěnové hmoty, potažený bavlněným úpletem. PAN 1.01 - límec krční kód ZP 04/0011647 - plně hrazeno Anatomicky tvarovaný krční límec vyrobený z dostatečně tuhé pěnové hmoty, potažený bavlněným úpletem. Výška límce 8 a 10 cm lehké případy tortikolis

Více

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní TV Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní tělesná výchova forma tělesné výchovy určená pro zdravotně oslabené jedince (z hlediska zdravotnické klasifikace se jedná o III. zdravotní

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze pokračuje v Roce prevence

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze pokračuje v Roce prevence Všeobecná fakultní nemocnice v Praze pokračuje v Roce prevence Únorová akce upozornila: nesprávné provádění každodenních činností má za následek bolesti zad ZAČÍNÁ EPIDEMIE BOLESTÍ ZAD? Bolesti zad velmi

Více

Míšní syndromy. Martina Hoskovcová

Míšní syndromy. Martina Hoskovcová Míšní syndromy Martina Hoskovcová Úvod Provazec dlouhý 40-50cm, kraniálně přechází prodlouženou míchu, kaudálně se zužuje v conus medullaris končící na rozhraní obratle L1- L2 filum terminale k S2 Embryonálně

Více

Marek Mechl. Radiologická klinika FN Brno-Bohunice

Marek Mechl. Radiologická klinika FN Brno-Bohunice Marek Mechl Radiologická klinika FN Brno-Bohunice rentgenový snímek kontrastní RTG metody CT MR Anatomie - obratle 33 ks tělo a oblouk - 2 pedikly - 2 laminy - 4 kloubní výběžky -22 příčnép výběžky - 1

Více

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce KOMPENZAČNÍ PROGRAM Seminární práce Trenérská škola II.ročník Vypracoval: Zbyněk Mařák Specializace : Lední hokej Datum: 16.5.2011 1 OBSAH 1. Lední hokej 2. Kompenzační cvičení 2.1. Kompenzační cvičení:

Více

Soubor kompenzačních cvičení

Soubor kompenzačních cvičení Soubor kompenzačních cvičení součást přípravy každého sportovce - silné a protažené svaly - rovnováha - pohyb, jako dárek pro každý den - způsob, jak mohu předcházet zranění soustředění plynulost kontrola

Více

www.rehabilitacenj.wz.cz

www.rehabilitacenj.wz.cz Co mohou mít společné bolesti hlavy, šíje, bederní páteře, bolesti kolen nebo kyčlí, křeče lýtek a chodidel, otoky nohou, deformity chodidel jako vbočený palec či kladívkové prsty? Špatně zvolená obuv,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: Třída/ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_TVD539 Mgr. Lucie

Více

Krční páteř vsedě. Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky. Před cvičením...

Krční páteř vsedě. Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky. Před cvičením... Stránka 1 z 11 Stránka 2 z 11 Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky Pochází z letáku firmy Boehringer-Ingelheim k preparátu Movalis. Před cvičením... Krční páteř vsedě Cviky provádějte vsedě na židli s

Více

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Současná civilizace je charakteristická nedostatečnou pohybovou aktivitou. ICHS obesita DM hemoroidy ICHDK bolesti zad stoupá počet profesí se sedavým charakterem

Více

Doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc Neurologická klinika 3.LF UK a FNKV

Doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc Neurologická klinika 3.LF UK a FNKV Doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc Neurologická klinika 3.LF UK a FNKV Páteř pohybová osa těla intervertebrální a ukovertebrální skloubení ligamenta meziobratlové ploténky obratle paravertebrální svaly ochrana

Více

Anatomie I přednáška 2. Pojiva. Stavba kostí. Typy kostí. Růst a vývoj kostí.

Anatomie I přednáška 2. Pojiva. Stavba kostí. Typy kostí. Růst a vývoj kostí. Anatomie I přednáška 2 Pojiva. Stavba kostí. Typy kostí. Růst a vývoj kostí. Obsah přednášek Úvod. Přehled studijní literatury. Tkáně. Epitely. Pojiva. Stavba kostí. Typy kostí. Růst a vývoj kostí. Spojení

Více

Posviťme si na břemena

Posviťme si na břemena EVROPSKÝ TÝDEN BOZP 2007 Posviťme si na břemena Muskuloskeletální nemoci z povolání v České republice 1. Úvod Sledování výskytu nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání je významným ukazatelem zdravotního

Více

Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím

Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím Cviky provádějte raději z počátku s odborně vyškoleným fyzioterapeutem, který má osvědčení pro práci metodou Mojžíšové, vyvarujete se chyb

Více

10 pravidel pro správné sezení

10 pravidel pro správné sezení Ergonomie sezení Řada z nás tráví v zaměstnání většinu pracovní doby vsedě. Připočteme-li navíc dobu strávenou vsedě u jídla, v dopravních prostředcích nebo televize, prosedíme neuvěřitelných 80 000 hodin

Více

Cervikální myelopatie, dg. a dif. dg., terapie. Doc.MUDr. Ivana Štětkářová, CSc Neurologická klinika 3.LF UK a FNKV

Cervikální myelopatie, dg. a dif. dg., terapie. Doc.MUDr. Ivana Štětkářová, CSc Neurologická klinika 3.LF UK a FNKV Cervikální myelopatie, dg. a dif. dg., terapie Doc.MUDr. Ivana Štětkářová, CSc Neurologická klinika 3.LF UK a FNKV pohybová osa těla intervertebrální a ukovertebrální skloubení ligamenta meziobratlové

Více

Příčin je celá řada, jednak funkčních, ale i strukturálních na kostech, kloubech, vazech, svalech, nervech.

Příčin je celá řada, jednak funkčních, ale i strukturálních na kostech, kloubech, vazech, svalech, nervech. VAS - VERTEBROGENNÍ ALGICKÝ SYNDROM Téměř každý z nás má v průběhu života zkušenosti s bolestí v zádech. Tyto obtíže často člověka omezují v běžných denních činnostech, vedou často k pracovní neschopnosti.

Více

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 Kraniocerebrální a spinální trauma Anesteziologie,

Více

Akupuntura(akupresura) na cesty

Akupuntura(akupresura) na cesty Akupuntura(akupresura) na cesty 1. Základní body TS 4 v 1. meziprstním prostoru ve výši středu 1. záprstní kosti Ž 36 tři proporcionální cuny (palce) pod čéškou, jeden prst vně od hrany holenní kosti Bod

Více

Jak na zvětšenou kyfózu: Co je kyfóza, rozdělení, příčiny, co cvičit a čemu se vyhnout

Jak na zvětšenou kyfózu: Co je kyfóza, rozdělení, příčiny, co cvičit a čemu se vyhnout Jak na zvětšenou kyfózu: Co je kyfóza, rozdělení, příčiny, co cvičit a čemu se vyhnout Kyfóza dostala své jméno z řeckého slova kyfos, což značí přední ohyb, což je to, co kyfóza je: ohnutí či zaokrouhlení

Více

Velký prsní sval je vějířovitý sval, který

Velký prsní sval je vějířovitý sval, který HRUDNÍK 2 KAPITOLA Velký prsní sval je vějířovitý sval, který má dvě anatomické části neboli hlavy. Horní klavikulární hlava vychází z klíční kosti a dolní sternální hlava z kosti hrudní. Tyto dvě hlavy

Více

Onemocněnípáteře jako nemoci z povolánív jiných zemích. Jako první: chron. onemocněníbedernípáteře z přetěžování

Onemocněnípáteře jako nemoci z povolánív jiných zemích. Jako první: chron. onemocněníbedernípáteře z přetěžování Onemocněnípáteře jako nemoci z povolánív jiných zemích Požadavek na aktualizaci seznamu nzp a zařazení onemocnění páteře i u nás Jako první: chron. onemocněníbedernípáteře z přetěžování Dosavadnípracovnínávrh

Více

Korden se může používat v domácím prostředí i v léčebně- preventivních zařízeních, je možné jej také vzít s sebou na cesty.

Korden se může používat v domácím prostředí i v léčebně- preventivních zařízeních, je možné jej také vzít s sebou na cesty. Korden je určený pro úpravu páteře, odstranění bolesti kloubů a svalů, relaxaci hlubokých paravertebrálních svalů, uzdravení a korekci funkčního stavu páteře. Mechanismus umožňuje selektivně působit na

Více

Metodické postupy využívané na rehabilitačním oddělení NMSKB. Bc. Anna Miškovská a kolektiv

Metodické postupy využívané na rehabilitačním oddělení NMSKB. Bc. Anna Miškovská a kolektiv Metodické postupy využívané na rehabilitačním oddělení NMSKB Bc. Anna Miškovská a kolektiv Úvod - lékař: vyšetření, diagnóza, předpis - fyzioterapeut: kineziologické vyšetření terapie Metoda Ludmily Mojžíšové

Více

VY_32_INOVACE_11.05 1/7 3.2.11.5 Svalová soustava Svalová soustava

VY_32_INOVACE_11.05 1/7 3.2.11.5 Svalová soustava Svalová soustava 1/7 3.2.11.5 Cíl charakterizovat druhy svalstva - popsat stavbu svalu - objasnit pojmy výživa a únava svalstva - chápat význam relaxace a tréninku - vyjmenovat nejznámější druhy svalstva - uvést úrazy,

Více

59/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví

59/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví 59/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 13. března 1997, kterou se stanoví indikační seznam pro zdravotní péči v odborných dětských léčebnách Změna: 350/2008 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více

Zásobník protahovacích cviků

Zásobník protahovacích cviků Zásobník protahovacích cviků 1. Ohybače paže 1. Ohybače paže 2. Natahovače paže 3. Natahovače kyčle a ohybače kolena 4. Ohybače kyčle a natahovače kolena 5. Ohybače kyčle 6. Odtahovače a zevní rotátory

Více

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Předmět: ANATOMIE A FYZIOLOGIE Obor vzdělání: DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ

Více

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny.

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny. Statistiky uvádí, že potíže se zády, šíjí a rameny přivádí do ordinací lékařů stále více lidí. 80% populace již zažilo bolesti v zádech. Nemoci s tím související přispívají značným dílem k rozsahu pracovní

Více

Doporučené cviky po svalových skupinách

Doporučené cviky po svalových skupinách Horní část těla prsní sval Dolní část těla lýtkové svaly - šíjové svaly (trapéz. sval) - svaly ramene - svaly paží a zápěstí - hamstringy (zadní str. st.) - dolní část trupu - quadriceps (přední strana

Více

Procvičování kloubů CX - 01

Procvičování kloubů CX - 01 Procvičování kloubů CX - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Posilování, rozvoj a zlepšování svalů ramen. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití: Přidržte

Více

POHYBOVÉ ÚSTROJÍ. 10 100 svalových vláken + řídká vaziva = snopečky + snopečky = snopce + snopce = sval 18.

POHYBOVÉ ÚSTROJÍ. 10 100 svalových vláken + řídká vaziva = snopečky + snopečky = snopce + snopce = sval 18. POHYBOVÉ ÚSTROJÍ - rozlišujeme ho podle složení buněk : HLADKÉ(útrobní) PŘÍČNĚ PRUHOVANÉ ( kosterní) SRDEČNÍ - tělo obsahuje až 600 svalů, tj. 40% tělesné hmotnosti HISTORIE: - vypracované svalstvo bylo

Více

Anatomie. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz

Anatomie. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz Anatomie Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz Přehled uvedených systémů: Soustava kosterní Pohybový aparát Srdce a cévní systém Dýchací ústrojí Trávicí systém Neurofyziologie Specifika dětského věku Kostra

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_100_Nervová soustava II. AUTOR: Naděžda Čmelová ROČNÍK,

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_100_Nervová soustava II. AUTOR: Naděžda Čmelová ROČNÍK, NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_100_Nervová soustava II. AUTOR: Naděžda Čmelová ROČNÍK, DATUM: 8., 27. 4. 2012 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Přírodopis,

Více

Fyzikální terapie. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. září 2010 Bc.

Fyzikální terapie. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. září 2010 Bc. Fyzikální terapie Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Bc. Zouharová Klára Fyzikální terapie využívá různé druhy energie (umělé,

Více

Svaly hlavy m. temporalis m. masseter Svaly krku m. scaleni m. sternocleidomastoideus Svaly hrudníku m. intercostales ext m.

Svaly hlavy m. temporalis m. masseter Svaly krku m. scaleni m. sternocleidomastoideus Svaly hrudníku m. intercostales ext m. Svaly hlavy Dvě funkční skupiny: 1. žvýkací svaly - začínají na kostech lebky, překlenují kloub čelisti a upínají se na dolní čelist, kterou pohybují - spánkový sval m. temporalis - žvýkací sval m. masseter

Více

Správné odpovědi Navazující magisterský studijní program N 7401 Tělesná výchova a sport 3. 6. 2008

Správné odpovědi Navazující magisterský studijní program N 7401 Tělesná výchova a sport 3. 6. 2008 PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Katedra tělesné výchovy Správné odpovědi Navazující magisterský studijní program N 7401 Tělesná výchova a sport 3. 6. 2008 Ostrava 2008 ANATOMIE 4. M.

Více

Zásobník protahovacích cviků

Zásobník protahovacích cviků Zásobník protahovacích cviků Obsah Úvod 1. Ohybač paže 2. Natahovače paže 3. Natahovače kyčle a ohybače kolena 4. Ohybač kyčle a natahovače kolena 5. Ohybače kyčle 6. Odtahovače a zevní rotátory kyčle

Více

Homeopatická první pomoc

Homeopatická první pomoc Homeopatická první pomoc MUDr. Petr Pudil Nakladatelství Alternativa MUDr. Petr Pudil, 2003 Vydalo Nakladatelství Alternativa Elišky Přemyslovny 380 Praha 5 Tel./fax: 257 922 331 e-mail: info@alternativa.cz

Více

Kvantitativní testování termického a vibračního prahu. Lenka Mlčáková

Kvantitativní testování termického a vibračního prahu. Lenka Mlčáková Kvantitativní testování termického a vibračního prahu Lenka Mlčáková Základní anatomie senzitivního Přímá senzitivní dráha : 1. Receptory systému 2. První periferní senzitivní neurony (v gangliích zadních

Více

VĚDOMÍ tří základních životních funkcí

VĚDOMÍ tří základních životních funkcí VĚDOMÍ Vědomí je vedle spontánního dýchání a krevního oběhu jedou ze tří základních životních funkcí Stav mysli, který je výsledkem komplexních funkcí mozku Nejčastějšími příčinami poruch vědomí jsou alkohol,

Více

Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1

Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1 Název: Autor: Kompenzační cvičení Marta Bursová Formát: 17x24 cm, 196 stran Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1 Anotace Jedinečná publikace předkládá všem kondičním, výkonnostním i vrcholovým

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Krční páteř MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek 1 Léčebná tělesná výchova ovlivňující krční páteř Potíže s krční páteří nelze ovlivnit cvičením pouze krční páteře, ale

Více

Stavba pojivová tkáň (spojuje a izoluje orgány, složí k ukládání rezervních látek, plní funkci ochrannou). Tvoří ji: - vazivo - chrupavka - kost

Stavba pojivová tkáň (spojuje a izoluje orgány, složí k ukládání rezervních látek, plní funkci ochrannou). Tvoří ji: - vazivo - chrupavka - kost Opěrná (kosterní) soustava (skelet) - Tvořena pevnou a pohybovou oporu celého těla - orgán pasívního pohybu - krvetvorba - ochrana ostatních orgánů (např. páteř mícha, hrudník plíce, srdce aj.) Stavba

Více

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal 15 let příznivých se systémovou enzymoterapií (SET) v komplexní léčbě postižení pohybového aparátu v leteckém průmyslu

Více

Vztah mezi pohybovým systémem a trávicím traktem. P. Bitnar, M. Smejkal, J. Dolina, J. Procházková, A. Hep, J. Soška, P. Kolář

Vztah mezi pohybovým systémem a trávicím traktem. P. Bitnar, M. Smejkal, J. Dolina, J. Procházková, A. Hep, J. Soška, P. Kolář Vztah mezi pohybovým systémem a trávicím traktem P. Bitnar, M. Smejkal, J. Dolina, J. Procházková, A. Hep, J. Soška, P. Kolář Viscerální vzorec v PS Vzniká na podkladě změny aferentace ( nocicepce) z vnitřních

Více

AEGON Direkt. Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu (Příloha č. 2)

AEGON Direkt. Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu (Příloha č. 2) AEGON Direkt AEGON Pojišťovna, a.s., Na Pankráci 26/322, 140 00 Praha 4, IČ 27182461, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9577 Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Lidské tělo BSP Multimedia - úvodní obrazovka = 3D laboratoř: Zobrazení systémů - v pravé části je menu: Oběhový systém 3D Lab návrat do úvodní obrazovky Rejstřík Rejstřík A-Z Rejstřík 3D modelů Rejstřík

Více

Kostra. Osová kostra. Kostra končetin. Páteř Kostra hrudníku Kostra hlavy. Horní končetina Dolní končetina. Pletenec pánevní

Kostra. Osová kostra. Kostra končetin. Páteř Kostra hrudníku Kostra hlavy. Horní končetina Dolní končetina. Pletenec pánevní Pohybový aparát Kostra 206 kostí v těle závislé na věku, novorozence 270 Cca 14%hmotnosti Opora těla Ochrana orgány, mozek Pohyb Krvetvorba Zásobárna minerálů Ca (až 1,5 kg), P Kostra Osová kostra Páteř

Více

OSTEOPATICKÁ MEDICÍNA

OSTEOPATICKÁ MEDICÍNA U příležitosti plánovaného otevření Školy osteopatické medicíny v České republice pořádá Evropský Osteopatický Institut ve spolupráci s Centrem komplexní péče ROSETA PRVNÍ MEZINÁRODNÍ ODBORNÝ KONGRES V

Více

Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené

Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené Hlavním důsledkem svalové dysbalance je to, že namísto vyváženého zatěžování kloubů a vyváženého tvaru těla dochází k nerovnoměrnému zatěžování

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_14 Název materiálu: Nejčastější sportovní úrazy úrazy Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém.

Více

KOSTERNÍ SOUSTAVA. DLOUHÉ KOSTI(stehenní), PLOCHÉ ( lopatka), KRÁTKÉ ( články prstů)

KOSTERNÍ SOUSTAVA. DLOUHÉ KOSTI(stehenní), PLOCHÉ ( lopatka), KRÁTKÉ ( články prstů) KOSTERNÍ SOUSTAVA - základním projevem je pohyb, rozhodující úlohu má kostra a svalstvo - určuje základní tvar a chrání lehce zranitelná vnitřní ústrojí KOSTI - člověk má průměrně 206 kostí - nejtěžší

Více

rehabilitační centrum

rehabilitační centrum rehabilitační centrum CEník CEník REHABILITAČNÍHO CENTRA SANTÉ masáže KLASICKÉ MASÁŽE (lze masírovat šíji, záda, horní a dolní končetiny, plosky nohou či celé tělo) Klasická masáž (15 min.) 230 Kč Klasická

Více

Vertebrogenní algický syndrom?

Vertebrogenní algický syndrom? Vertebrogenní algický syndrom? Machartová V. Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační číslo projektu CZ.01.07/3.2.02/01.0026 10.11.

Více

CARE MED ORTHO. > Nea International bv. More about Push

CARE MED ORTHO. > Nea International bv. More about Push > Nea International bv More about Push P.O. Box 05 699 ZN Maastricht-Airport The Netherlands T: + (0)4-407 9 0 www.push.eu info@push.eu CARE MED ORTHO care/med/ortho 5:45 h Getting back your active life

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM15260NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Trpíte defekty artikulární chrupavky? My máme řešení. ChondroFiller. Informace pro pacienty

Trpíte defekty artikulární chrupavky? My máme řešení. ChondroFiller. Informace pro pacienty Trpíte defekty artikulární chrupavky? My máme řešení. ChondroFiller Informace pro pacienty Vážený paciente, trpíte bolestmi kolenního, hlezenního nebo ramenního kloubu máte diagnostikovaný defekt kloubní

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Hrudní páteř MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek 1 Cvičení pro hrudní páteř. Cviky v leže na zádech 1. Leh na zádech, pokrčená kolena, celá páteř na podložce, obě lopatky

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_19_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA II.

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_19_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA II. Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_19_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA II. DÝCHACÍ SOUSTAVA Dolní dýchací cesty Hrtan (larynx) velikost hrtanu ženy 5 cm, muži 7 cm chrupavčitý,

Více

Veterinární ortopedie zažívá, stejně jako většina jiných oborů veterinární

Veterinární ortopedie zažívá, stejně jako většina jiných oborů veterinární Co nového v ortopedii malých zvířat? Veterinární ortopedie zažívá, stejně jako většina jiných oborů veterinární medicíny v posledních letech, závratný rozvoj a to nejen v zahraničí, ale také u nás. V následujícím

Více

Procvičování kloubů LK - 01

Procvičování kloubů LK - 01 Procvičování kloubů LK - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Procvičování, posilování a rozvoj svalů ramen a rukou. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití:

Více

Opěrná a pohybová soustava

Opěrná a pohybová soustava Kosti kostra (skelet) - dospělý cca 206 kostí, dítě cca 300-13 14% hmotnosti - kosti dlouhé, krátké, ploché - chrupavka, vazivo Funkce: opora ochrana (orgánů) tvorba krve pohyb ukládání minerálních látek

Více

1. 4. týden. Chyba č. 1 Velké rozkročení nožiček (Odborně: Hyperabdukce kyčlí)

1. 4. týden. Chyba č. 1 Velké rozkročení nožiček (Odborně: Hyperabdukce kyčlí) 1. 4. týden Chyba č. 1 Velké rozkročení nožiček (Odborně: Hyperabdukce kyčlí) - nožičky skrčené pod bříškem - úhel rozkročení je 90 (stehna svírají úhel 90 ) - skrčené nožičky a kolena směřují do stran

Více

ILEUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

ILEUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové ILEUS Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ileus Neprůchodnost střevní Porucha střevní pasáže Rozepnutí střevních kliček nad překážkou NPB Nemocný je ohrožen na životě, nutnost adekvátní léčby Ileus

Více

Neurorehabilitace u vertebrogenních syndromů. MUDr. Martina Hoskovcová Mgr. Ota Gál Neurologická klinika 1.LF UK a VFN v Praze

Neurorehabilitace u vertebrogenních syndromů. MUDr. Martina Hoskovcová Mgr. Ota Gál Neurologická klinika 1.LF UK a VFN v Praze Neurorehabilitace u vertebrogenních syndromů MUDr. Martina Hoskovcová Mgr. Ota Gál Neurologická klinika 1.LF UK a VFN v Praze Rozdělení vertebrogenních bolestivých syndromů (VAS) 1. VAS = projev organického

Více

LÉČEBNĚ-REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP U ALGICKÉHO VERTEBROGENNÍHO SYNDROMU DEGENERATIVNÍ ETIOLOGIE

LÉČEBNĚ-REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP U ALGICKÉHO VERTEBROGENNÍHO SYNDROMU DEGENERATIVNÍ ETIOLOGIE Masarykova univerzita Lékařská fakulta LÉČEBNĚ-REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP U ALGICKÉHO VERTEBROGENNÍHO SYNDROMU DEGENERATIVNÍ ETIOLOGIE Bakalářská práce v oboru fyzioterapie Vedoucí bakalářské práce: Mgr.

Více

Zdravotní tělesná výchova Obsah

Zdravotní tělesná výchova Obsah Zdravotní tělesná výchova Obsah Odborné učiliště Chelčického 2, Praha 3 zpracoval: Mgr. Milan Kubic 1 Zdravotní tělesná výchova ZTV vychází ze tří na sebe navazujících fází: - Fáze dechová - Fáze pohybová

Více

Kinesio - taping a jeho využití ve sportovní praxi Kinesio- taping and its usage in sport

Kinesio - taping a jeho využití ve sportovní praxi Kinesio- taping and its usage in sport Kinesio - taping a jeho využití ve sportovní praxi Kinesio- taping and its usage in sport Mgr. Radka Doležalová Mgr. Eva Roupcová Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D Mgr. Martin Zvonař, PhD. Fakulta sportovních

Více

SOUSTAVA SMYSLOVÁ UCHO (sluchový orgán)

SOUSTAVA SMYSLOVÁ UCHO (sluchový orgán) a) Stavba ucha Smyslové buňky vnímají zvukové podněty Zvuk = mechanické vlnění Ucho se skládá ze tří částí: 1. Vnější ucho (boltec a zevní zvukovod) 2. Střední ucho (středoušní dutina se středoušními kůstkami

Více

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ. Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ. Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ ÚVOD Vlivem nerovnoměrné zátěže pohybového aparátu vznikají u hokejistů svalové dysbalance a poruchy držení těla skolióza, bederní hyperlordóza,

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Standard komplexní plicní rehabilitace u nemocných s CHOPN

Standard komplexní plicní rehabilitace u nemocných s CHOPN Standard komplexní plicní rehabilitace u nemocných s CHOPN Mgr. K. Neumannová, Ph.D. Katedra fyzioterapie a katedra přírodních věd v kinantropologii, FTK UP Plicní rehabilitace: definice ATS/ERS 2006 Plicní

Více