Vertigo způsobené hypermobilitou pohybového segmentu páteře. Fakulta zdravotnických studií, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vertigo způsobené hypermobilitou pohybového segmentu páteře. Fakulta zdravotnických studií, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem"

Transkript

1 Vertigo způsobené hypermobilitou pohybového segmentu páteře Miroslav Tichý Fakulta zdravotnických studií, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Abstrakt Sympatikus, regulující prokrvení mozkového kmene a vnitřního ucha, pochází z horních hrudních segmentů míchy. Do oblasti hlavy a krku se šíří po povrchu tepen. Tzv. zadní sympatikus se šíří po a. vertebralis, která prochází skrze foramina transversaria krčních obratlů. Pohybový segment páteře je tvořen dvěma sousedními obratli a spoji mezi nimi. Podstatnou roli zde hrají ligamenta. Experimentální práce ukazují, že toto vazivo je mnohem náchylnějším k poškození, pokud není dostatečně chráněno okolními svaly. K výraznému snížení svalového napětí vede například viróza, která snižuje konduktivitu nervových vláken. V anamnéze také nacházíme úrazy, nárazy hlavou, silné otřesy (kýchání, kašel) apod. Poškození vaziva pohybového segmentu vede k jeho hypermobilitě, ke které přispívá reflexní hypotonus okolních svalů. Hypermobilita segmentu se nachází buď v horní hrudní oblasti (po Th 4), odkud pochází sympatikus pro oblast hlavy a krku, nebo v oblasti krční páteře (v rozsahu průběhu a. vertebralis příčnými výběžky obratlů). Tato segmentová hypermobilita je zjistitelná manuálním vyšetřením. Jsou zvětšené rozsahy pohybu, chybí kloubní vůle všemi směry pohybu, dolní obratel vůči hornímu je vychýlený všemi směry, trnový výběžek tohoto obratle je zapadlý, vychýlený do strany a palpačně výrazně bolestivý. Subjektivně jsou zcela typické bolesti v šíji při maximálních rotacích hlavy s její propagací buď kraniálním směrem do týlní oblasti hlavy, nebo kaudálním směrem ke stejnostranné lopatce. Vertigo se objevuje výhradně s pohybem hlavou. Terapie spočívá v omezení hybnosti hypermobilního pohybového segmentu. K terapii používáme 1) kožních reflexních tejpů, které vyvolávají nervové reflexy zvyšující svalové napětí kolem hypermobilního segmentu, 2) zpevňujících kineziotejpů, 3) ortézu (krční límec). Dle naší vlastní, poměrně bohaté zkušenosti, trvá léčba průměrně 2 3 týdny. Výsledky této terapie jsou velmi dobré. Subjektivně mizí vertigo a bolesti šíje spojené zejména s rotačními pohyby hlavou, objektivně dochází k normalizaci funkce původně hypermobilního pohybového segmentu. Klíčová slova: vertigo vertebrogenního původu, kloub, traumatizace vaziva kloubu 1

2 1. Anatomické poznámky Pohybový segment páteře se typicky skládá ze dvou sousedních obratlů a všech spojů mezi nimi, které jsou tvořené měkkými tkáněmi. V souvislosti s předkládaným tématem nás zajímají především spoje vazivové. Vazy na páteři lze rozdělit na krátké a dlouhé (Newell 2008). Krátké vazy propojují navzájem stejné kostěné útvary sousedních obratlů (OBR. 1). Jsou to ligg. interspinalia, ligg. intertransversalia a ligg. interarcualia (flava). K těmto krátkým vazům je nutné řadit i vazivo meziobratlové ploténky (discus intervertebralis) (OBR. 2). Silná kolagenní vlákna procházejí různými směry od směru vertikálního, přes šikmý až po horizontální. Především vlákna horizontální tvoří typické vazivové prstence ve tvaru spirálních (anulus spiralis). prstenců OBR. 1: (nahoře) Krátké vazy páteře. 1- lig. intertansversarium,2- lig. interarcuale, 3 lig. interspinale Prokrvení zadní jámy lební včetně vnitřního ucha se statokinetickým ústrojím pochází z míšních segmentů C8 Th 3. Sympatické motorické pregangliové motoneurony vystupují z míchy předními míšními kořeny a vstupují do autonomních ganglií, kde dochází k přepojení na OBR. 2: (vlevo) Discus intervertebralis. 1 corspus vertebrae, 2 discus intervertebralis, 3 anulus spiralis, 4 kolagenní vlákna spojující obratlová těla postgangliové motoneurony. Touto nervovou uzlinou je OBR. 3: Krční obratel, foramen transversarium ganglion cervicale inferius (stellatum), které (šipka) je součástí truncus sympatikus. Tato uzlina je uložena v místě odstupu a. vertebralis z a subclavia. Sympatická vlákna zde přestupují na povrch a. vertebralis. Tato tepnu v oblasti krku přechází otvory v příčných výběžcích krčních obratlů (foramina transversaria). (OBR. 3) 2

3 Po vstupu do zadní jámy lební se a. vertebralis levé a pravé strany spojují v jeden tepenný kmen (a. basilaris). Tento kmen vysílá celou řadu menších tepenných větví, které kromě jiného zásobují orgány vnitřního ucha včetně statokinetického ústrojí (aa. vestibulares). 2. Pohyblivost pohybového segmentu páteře ve zdraví a při hypermobilitě Pohyblivost pohybového segmentu páteře je daná především tvarem a velikostí kloubních ploch. Tyto plochy (facies articulares) jsou přítomné v intervertebrálních kloubech. U krční páteře jsou tvarově ploché, tedy tříosé. Lze zde provádět flexi a extenzi (předklon a záklon), inklinaci (úklon) k oběma stranám a rotace k oběma stranám. Pohyblivost páteře jako celku a jednotlivých pohybových segmentů byla studována již od počátku 20. století. Lovett jako jeden z prvních upozornil na to, že se páteř při pohybu hýbe současně kolem více os. Později byl tento fenomén studován podrobněji (Roozmon et al. 1993, citace.). Bylo zjištěno, že se při různých pohybech krční páteře k prvotnímu pohybu (flexe, extenze, inklinace, rotace) automaticky přidružují pohyby i kolem všech ostatních os. Tento fenomén se pravidelně vyskytuje i u končetinových kloubů. Biomechanické studie celkem jasně prokazují, že dokonce existují pohybové vzorce končetinových kloubů, které lze označit za flekční a extenční. (OBR. 4) Například při elevaci paže (flekční pohyb) se lopatka pohybuje směrem dolů (deprese), směrem k páteři (addukce) a dolním úhlem laterálně (zevní rotace). Při extenčním pohybu paže se kombinuje zbývající trojice základních pohybů lopatkou (elevace, abdukce a vnitřní rotace dolního úhlu). (Karduna et al. 2000, Sakiko et al. 2010) Podobně u zápěstí lze stanovit flekční vzorec pohybu (dorzální flexe + radiální dukce) a vzorec extenční (palmární flexe a ulnární dukce). (Morimoto et al. 2004, Kaufmann et al. 2005) (OBR. 5) OBR. 4: Pohybové vzorce lopatky. Vlevo flekční, vpravo extenční. 3

4 OBR 5: Funkční vzorce zápěstí. Vlevo palmární flexe + ulnární dukce, vpravo dorzáůlní flexe + radiální dukce. U pohybových segmentů páteře dosud žádné typické pohybové vzorce kolem všech os otáčení stanoveny nebyly. Tichý (2005) vyvinul novou manuální metodu, ve které stanovil pravidla pro mechanické chování kloubu, pokud je kloub zdravý, nebo je postižen tzv. funkční blokádou nebo strukturální poruchou. U funkční blokády je příčinou změna svalového napětí, přičemž stavba kloubu (kosti a vazivo) není narušena. Naopak u strukturální poruchy kosti nebo vazivo (nebo obojí) narušené jsou. Výsledkem je buď omezení celkového rozsahu pohybu (například artróza), nebo naopak rozšíření celkového rozsahu pohybu (například přetržení předního zkříženého vazu kolene). Z hlediska probírané problematiky je nejdůležitější strukturální porucha klubu, která zvětšuje celkový rozsah pohybu. Její příčinou bývá nejčastěji mikrotraumatizace či dokonce přerušení vazivových struktur kloubu. To vede ke zvětšení celkového rozsahu pohybu kloubu kolem všech os současně a k vychýlení dolního obratle vůči hornímu rovněž kolem všech os. (OBR. 6) Následkem celkového rozšíření pohybu v kloubu dochází ke generalizované hypotonii kosterních svalů, které v kloubu vykonávají pohyby, což je vědecky podloženo v následující kapitole. OBR. 6: Vychýlení obratle kolem všech os. 4

5 3. Svalové napětí a jeho reflexní změny v důsledku prodloužení vaziva V této kapitole se budeme zabývat vztahem mezi délkou vaziva a rozsahem pohybu v kloubu na straně jedné a svalovým napětím a svalovou sílou na straně druhé. Solomonow et al. (1999) dávají do souvislosti pevnost vaziva a aktivitu kosterních svalů. Studovali vliv pevnosti (tuhosti) ligament páteře u kočky a její vliv na aktivaci kosterních svalů. Na základě výsledků těchto pokusů dospěli k obecnému závěru, že snížená pevnost vazů způsobuje sníženou aktivitu kosterních svalů. Dále odvozují, že přechodné zvýšení tuhosti fascií, způsobené kontrakcí myofibroblastů, by mohlo naopak aktivitu kosterních svalů kolem kloubu, a tím i jeho stabilitu, zvyšovat. Současně může dojít i ke zrychlení svalových reflexů. Bylo popsáno, že množství nervových zakončení ve vazivových strukturách (fascie, ligamenta) se může měnit za patologických situací. Například nadměrné mechanické zatížení některých ligament kolene, konkrétně retinaculi patellae, způsobuje zničení nervových zakončení uvnitř nich (Sanchis-Alfonso a Rosello-Sastre 2000). Tento názor může být podpořen nálezem Bednara et al. (1995), kteří nenalezli žádná nervová zakončení ve vzorcích thorakolumbální fascie u pacientů trpících chronickými bolestmi dolních zad (low back pain). Podobně Panjabi (2006) se domnívá, že bolesti dolních zad mohou vznikat jediným poraněním nebo po opakovaných mikrotraumatech vazivové tkáně podél bederní páteře a mechanoreceptorů, které toto vazivo obsahuje. Dle autora to vede k poničení zpětnovazebných nervových reflexů, které z těchto mechanoreceptorů vycházejí, což dále vede k opětovnému poškozování pojivové tkáně. Na Panjabiho názor navazují Schleip et al. (2007), kteří tvrdí, že mikrotraumatizace bederních fascií vede k porušení řízení kosterních svalů. Další práce se zabývaly zjišťováním maximální únosnosti ligament páteře. Panjabi a White (1990) zjistili, že existuje značný rozptyl, a to od 35 N (necelé 4 kg) do 450 N (přibližně 50 kg). Nejsilnější je podle autorů lig. longitudinale anterius, zatímco nejslabší ligg. interspinalia. Noyes et al. (1983) se zajímali o to, o kolik procent se musí prodloužit délka vaziva, aby začalo docházet k jeho mikrotraumatizaci, nebo aby došlo k úplnému přetržení. Zjistili, že mikrotraumatizace začíná při prodloužení vaziva přibližně o 3% jeho délky, k úplnému přetržení při prodloužení o 8%. Dospěli k závěru, že síla, kterou je potřeba vyvinout k mikrotraumatizaci vaziva se pohybuje od 224 N (cca 24 kg) do N (cca 115 kg). 5

6 4. Vertigo, příznaky a klasifikace, neurologové Pojem vertigo lze přeložit do českého jazyka jako točení hlavy nebo závrať. Při závrati vnímá postižená osoba zdánlivý pohyb okolí vůči své osobě a není schopna zcela přesně rozpoznat polohu svého těla v prostoru. Při závrati může docházet k pocitům na zvracení nebo dokonce ke zvracení. Hlavním receptorem, který vnímá polohu hlavy v prostoru je statokinetické ústrojí, uložené ve vnitřním uchu. Tyto informace jsou přenášeny do prodloužené míchy osmým hlavovým nervem (n. vestibulocochlearis). Důležitou úlohu však hrají také informace přicházející z oka a z receptorů, které jsou uložené v kostech, šlachách a svalech. Tyto receptory jsou obvykle označovány jako prorioceptory. Příčinami vertiga mohou být nádory, poruchy prokrvení, úrazy a řada dalších. Naše klinická zkušenost ukazuje, že velmi častou příčinou je příčina vertebrogenní, jejíž klinické příznaky jsou popsány v další kapitole. (Ambler 2011) 5. Vertebrogenní vertigo a jeho příznaky v pohybovém aparátu Strukturální porucha kloubu, která rozšiřuje celkový rozsah pohybu, se v oblasti páteře vyskytuje dle našich, dnes již možno říci bohatých, klinických zkušeností velmi často a celkem rovnoměrně postihuje krční, hrudní i bederní oblast. Toto narušení páteře je však tak diskrétní (mikrotraumatizace vaziva), že veškeré zobrazovací techniky nejsou obvykle schopné je zachytit. Pacient se pak ocitá ve slepé uličce. Subjektivní potíže má, často velmi výrazné a zneschopňující práce, ale objektivně se nic nezjistí. Takový pacient může být považovaný (a leckdy bývá) za simulanta nebo za psychiatrického pacienta se somatizací potíží. Tato strukturální porucha se chová zcela typickým způsobem při manuálním vyšetření. Při tomto vyšetření postačí pracovat pouze s trnovými výběžky obratlů, které reprezentují postavení a pohyblivost celých obratlů. Výše bylo zdůvodněno, že funkčně narušený kloub (pohybový segment páteře) je vychýlený kolem všech os, které má kloub k dispozici. Trnový výběžek dolního obratle vůči obratli hornímu je typicky zapadlý do hloubky obvykle o několik milimetrů a je vychýlen laterálním směrem. (OBR. 7) 6

7 7

8 a vstupují do autonomního ganglia (ganglion cervicale inferius, stellatum), které se nachází při odstupu a. vertebralis z a. subclavia. Odtud se šíří sympatická inervace dále po povrchu a. vertebralis (zadní krční sympatikus). K podráždění sympatických vláken může tedy dojít dvojím způsobem, ve foramen intervertebrale, nebo ve foramen transversarium krčních obratlů. Skrze foramen intervertebrale procházejí všechna motorická a senzitivní nervová vlákna, která vystupují z, nebo vstupují do příslušného míšního segmentu, včetně motorických vláken sympatických. Vzhledem k tomu, že při strukturální poruše pohybového segmentu páteře dochází k vychýlení dolního obratle vůči obratli horními kolem všech tří pohybových os, dojde ke zúžení foramina intervertebralia. To vede k podráždění sympatických nervových vláken. Zvýšená pohyblivost pohybových segmentů krční páteře může při dosažení nejkrajnějších rozsahů pohybu podráždit sympatická vlákna na povrchu a. vertebralis. 6. Terapie hypermobilního pohybového segmentu páteře Z předchozího textu vyplynulo, že v důsledku traumatizace vaziva dochází ke zvětšení celkového rozsahu pohybu pohybového segmentu páteře a následně k reflexní hypotonii příslušejících kosterních svalů. Hlavním cílem terapie se tedy stává zpevnění poškozeného vaziva, aby se pohybový segment vrátil do osového postavení a aby se normalizoval jeho celkový rozsah pohybu. K tomu používáme jednak léčby reflexní k facilitaci svalového napětí, jednat zpevňující tejpování a ortéz ke zpevnění poškozeného vaziva. Kožní receptory fungují jako proprioceptory, pokud jsou něčím drážděné. Tímto drážděním může být například tlak na, nebo tah za kůži. Přitom existuje topografická a směrová specifita. To znamená, že záleží na tom, ve kterém místě je kůže drážděna, nebo kterým směrem je tažena (Sayenko et al. 2007). Například tah kůže jedním směrem facilituje flexorové svaly, tak opačným směrem naopak svaly extenzorové. K tahovému podráždění kůže lze použít jakoukoli zdravotnicky používanou lepicí pásku. Vzhledem k tomu, že páska zůstává na kůži delší dobu (v řádu dnů až týdnů), využíváme raději pásek hypoalergenních. Šířka pásky není rozhodující, my používáme šířku kolem 1 cm. (OBR. 9) 8

9 Délka pásky bývá kolem 5 cm. Jeden konec pásky nalepíme horizontálně nad zapadlý a vychýlený trnový výběžek dolního obratle. Druhým koncem táhneme kůži laterálním směrem tak, jako bychom táhli vychýlený trn do osového postavení (při vychýlení trnu doprava táhneme směrem doleva a naopak). Přitom kůži jemně řasíme. Po přilepení pásky se palpačně přesvědčíme, OBR. 9: Směr tahu kožního, reflexního tejpu. zda byla reflexní léčba úspěšná. Pokud ano, trnové výběžky jsou v ose nad sebou. Druhým terapeutickým krokem je zpevnění poškozeného vaziva. Je celkem všeobecně známo, že vazivo rádo tuhne, pokud se mu dá k tomu příležitost. Těmito příležitostmi je jednak dlouhodobější imobilizace (v řádu týdnů), jednak posilování kosterních svalů (v řádu měsíců). Dle naší klinické zkušenosti jsou pro tento účel dostatečné zpevňující tejpování (OBR. 10), nebo použití ortézy (u krční páteře používáme krční límec). V obou případech jsou postačující dobou 3 týdny. Je ovšem nutná spolupráce pacienta. Pacient musí udržet postiženou oblast co nejvíce v klidu. Ortézu je nutné nosit 24 hodin denně s výjimkou osobní hygieny. OBR. 10: Zpevňující tejp nad hypermobilním pohybovým segmentem páteře. 7. Diskuze a závěr Strukturální porucha kloubu, která má zcela charakteristické vlastnosti a příznaky (Tichý 2005), je novinkou, která nemá v manuální medicíně obdoby. Lewit (1990), který ve své metodě vychází z Mennella, uznává pouze jeden typ kloubní blokády, pro který je typické omezení rozsahu pohybu v kloubu. Tento Lewitův závěr má velmi negativní důsledky pro klinickou praxi, protože se všichni snaží jakoukoli kloubní dysfunkci (včetně strukturální poruchy rozšiřující celkový rozsah pohybu) rozhýbávat prostřednictvím manipulací, nebo mobilizací kloubů, relaxací kosterních svalů, užíváním myorelaxačních léků apod. Tyto 9

10 postupy pochopitelně zvětšený rozsah pohybu u vedené strukturální poruchy neomezí, ale naopak ještě podporují. Nárazové manipulace mohou tuto patologii dokonce vyvolat. A tak se u našich pacientů setkáváme se subjektivními potížemi, které jsou typické pro strukturální poruchu trozšiřující celkový rozsah pohybu, které se u nich objevily právě po této nárazové terapii. Výše jsme uvedli, že vazivo páteře není stejně pevné. Nejslabší ligamenta odolávají dle literárních údajů pouze zatížení v řádu jednotek či desítek kilogramů (Noyes et al. 1983, Panjabi a White 1990). Tvrdší manipulační náraz tedy snadno tato slabší ligamenta poškodí. Dalším důležitým zjištěním je fakt, že poškození kloubního vaziva vede ke zvětšení celkového rozsahu pohybu kloubu a reflexní cestou ke generalizovanému svalovému hypotonu kolem postiženého kloubu (Solomonow et al. 1999). Dojde tak k uzavřenému kruhu. Poškození vaziva způsobuje svalový hypotonus. Oslabené svaly nechrání dostatečně vazivo svého kloubu, které je náchylnější k dalšímu poškozování. Uzavřený kruh je možné rozetnout podle našeho názoru pouze zpevněním vaziva. Tím doje k omezování pohybu na normální, zdravou úroveň a následně dojde reflexní cestou ke zvýšení svalového napětí a svalové síly. Někteří zastávají opačný postup. To znamená, že se snaží facilitovat svalové napětí například tréninkem malé nohy při uvolněných kloubů nohy. To však nemůže být úspěšné. Drobné klouby nohy při tomto cviku dosahují krajních poloh, což znemožňuje zpevňování vaziva. Takto postižený kloub je potřeba léčit pomocí zpevňujících tejpů, nebo pomocí pohyblivé ortézy. Podle naší zkušenosti musí tato léčba trvat několik týdnů a zpevňující tejpy, nebo ortézu je třeba nosit 24 hodin denně kromě osobní hygieny. V klinické praxi však přetrvává škodlivé dogma, podle kterého se nesmí ortéza nosit stále, protože by prý došlo k ochabování svalů pod ortézou. To by mohla být pravda pouze za předpokladu, že by došlo k úplnému znehybnění kloubu například sádrovou dlahou. My ovšem používáme ortézy pohyblivé, pod kterými se kloub hýbe a jeho kosterní svaly pracují. Navíc skutečnost, že ortéza omezí krajní rozsahy pohybu v kloubu, dojde okamžitě reflexní cestou ke zvýšení svalového napětí a tím také ke zvýšení svalové síly. 10

11 Literatura Ambler, Z. Základy neurologie. 7. vyd., Praha: Galén, 2011, 351 stran. Bednar, D.A., Orr, F.W., Simon, G.T. Observations on the pathomorphology of the thoracolumbar fascia in chronic mechanical back pain. A microscopic study. Spine, 20: , Čihák, R. Anatomie vydání, Praha: Grada Publishing, 1997, 672 stran. Karduna, A. R., McClure, P. W., Michener, L. A. Scapular kinematics: effects of altering the Euler angle sentence of rotations. J. Biomech., 33: , Kaufmann, R., Pfaeffle, J., Blankenhorn, B. et al. Kinematics of the midcarpal and radiocarpal joints in radioulnar deviation: an in vitro study. J. Hand Surg. Am., 30 (5): , Lewit, K. Manipulační léčba v rámci léčebné rehabilitace. Praha: NADAS, Moritomo, H., Murase, T., Coto, A., et al. Capitate-based kinematics of the midcarpal joint during wrist radioulnar deviation: an in vivo three-dimensionl motion analysis. J. Hand Surg. Am., 29 (4): , Newell, R.M.L. The Back, In: Gray s Anatomy, Chapter No. 42, 40th ed., Ed. in Chief: Standring, S., Churchill Livingstone, 2008, str Noyes, F.R., Butler, D.L., Paulos, L.E., Grood, E.S. Intra-articular cruciate reconstruction. I: Perspectives on graft strength, vascularization and immediate motion after replacement. Clin Orthop, 172: 71-77, Panjabi, M.M., White, A.A. Clinical biomechanice of the spine. 2nd ed., Philadelphia: JB Lippincott Co., 1990, pp Panjabi, M.M. A hypothesis of chronic back pain: ligament subfailure injuries lead to muscle control dysfunction. Eur Spine J, 15(5): , Roozmon, P, Gracovetsky, S.A., Gouw, G.J., Newman, N. Examining motion in the cervical spine. II. Characterization of coupled joint motion using an opto-electronic device to track skin markers. J. Biomed. Eng., 15: 13-22, Sakiko, O. et al. Three-dimensional scapular and clavicular kinematics and scapular muscle aktivity during retraction exercises. J. Orthop. Sports Phys. Ther., 40 (3): Sanchis-Alfonso, V., Rosello-Sastre, E. Immunohistochemical analysis for neural markers of the lateral retinaculum in patients with isolated symtomatic patellofemoral 11

12 malalignment. A neuroanatomic basis for anterior knee pain in the active young patient. Am. J. Sports Med., 28: , Sayenko, D.G., Vette, A.H., Kamibayashi, K. et al. Facilitation of the soleus stretch reflex induced by electrical excitation of plantar cutaneous afferents located around the heel. Neurosci. Lett., 415 (3), 294-8, Schleip, R., Kingler, W., Lehmann-Horn, F. Fascia is able to contract in a smooth muscle-like manner and thereby influence musculoskeletal mechanics. In: Findley, T.W., Schleip, R. (eds.) Fascia research basic science and implications for conventional and complementary health care. Münich: Elsevier, 2007, pp Solomonow, M., Zhou, B., Barrata, R. et al. Biomechanics of increased exposure to lumbal injury caused by cyclic loading: part I. Loss of reflexive muscular stabiliztion. Spine, 24: , Tichý, M. Dysfunkce kloubu. I. Podstata konceptu funkční manuální medicíny. Miroslav Tichý, Praha,

Patologické vzorce kloubů a jejich vliv na kinematiku pohybu

Patologické vzorce kloubů a jejich vliv na kinematiku pohybu Patologické vzorce kloubů a jejich vliv na kinematiku pohybu Miroslav Tichý Klíčová slova: vzorec kloubu, kosterní sval, kinematika kloubu Abstrakt Biomechanické studie ukazují, že končetinové klouby mají

Více

PÁTEŘ. Komponenty nosná hydrodynamická kinetická. Columna vertebralis 24 pohybových segmentů, 40 % délky těla

PÁTEŘ. Komponenty nosná hydrodynamická kinetická. Columna vertebralis 24 pohybových segmentů, 40 % délky těla BIOMECHANIKA PÁTEŘ PÁTEŘ Komponenty nosná hydrodynamická kinetická Columna vertebralis 24 pohybových segmentů, 40 % délky těla PÁTEŘ STRUKTURA Funkce: stabilizace, flexibilita, podpora, absorpce nárazu,

Více

Dysfunkce kloubu a kinematika pohybu (Miroslav Tichý)

Dysfunkce kloubu a kinematika pohybu (Miroslav Tichý) Dysfunkce kloubu a kinematika pohybu (Miroslav Tichý) Toto sdělení se zamýšlí nad základní otázkou: Co ovlivňuje provedení sportovního výkonu, obecněni řečeno pohybového stereotypu? V zásadě možno odpovědět,

Více

Příloha č. 1- Kazuistika č. 1

Příloha č. 1- Kazuistika č. 1 Příloha č. 1- Kazuistika č. 1 Průběh terapie Pacientka celkem absolvovala 10 fyzioterapií, kdy při první návštěvě bylo provedeno vstupní kineziologické vyšetření na jehož základě byla stanovena terapie.

Více

Anatomická stavba a přirozené pohyby v kloubu. Anatomy and Natural Joint Movements. Miroslav Tichý

Anatomická stavba a přirozené pohyby v kloubu. Anatomy and Natural Joint Movements. Miroslav Tichý ORIGINÁLNE PRÁCE Anatomická stavba a přirozené pohyby v kloubu Anatomy and Natural Joint Movements Miroslav Tichý Ústav zdravotnických studií Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Česká republika

Více

Anatomie I přednáška 6. Svaly hrudníku. Svaly krku.

Anatomie I přednáška 6. Svaly hrudníku. Svaly krku. Anatomie I přednáška 6 Svaly hrudníku. Svaly krku. Pohyby v kloubech -při jejich popisu vycházíme ze základní polohy kloubu (základní anatomický postoj) Zmenšení nebo zvětšení úhlu mezi pohybujícími se

Více

Key words: skeletal muscle locomotion joint stabilization pattern muscles

Key words: skeletal muscle locomotion joint stabilization pattern muscles SVALOVÝ VZOREC KLOUBU Muscle pattern of joints Miroslav Tichý, Eva Macková, Marek Jelínek, František Ťupa Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Ústav zdravotnických studií 12: 464 471, 2010 ISSN 1212-4117

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU Cílem 1. části je pochopení teoretických východisek pro úspěšnou aplikaci principů metody v praxi. Znát všechny facilitační prvky (procedury) a jejich praktické

Více

TYPY KLOUBNÍCH SPOJENÍ

TYPY KLOUBNÍCH SPOJENÍ BIOMECHANIKA KLOUBY TYPY KLOUBNÍCH SPOJENÍ SYNARTRÓZA VAZIVO (syndesmóza) sutury ligamenta KOST (synostóza) křížové obratle CHRUPAVKA (synchondróza) symfýza SYNOVIÁLNÍ (diartróza) 1-5 mm hyalinní chrupavka

Více

Obsah. Předmluva...13

Obsah. Předmluva...13 Obsah Předmluva...13 1 Pohyb jako základní projev života...17 1.1 Pohyb obecně...17 1.2 Pohybové chování...17 1.3 Vliv pohybu na životní pochody...18 1.4 Vztah pohybu k funkci CNS...19 1.5 Psychomotorické

Více

Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace. Chyby při polohování. Markéta Stošková DiS.

Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace. Chyby při polohování. Markéta Stošková DiS. Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace Chyby při polohování Markéta Stošková DiS. Zásady, které se často porušují Polohovat po 2 hodinách, podle potřeb pacienta i častěji, mikropolohování, v noci

Více

Úrazy opěrné soustavy

Úrazy opěrné soustavy Úrazy opěrné soustavy EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.6 Předmět: Biologie Tematická oblast: Biologie člověka Autor: RNDr. Marta Najbertová

Více

Anatomie I přednáška 7. Svaly zad.

Anatomie I přednáška 7. Svaly zad. Anatomie I přednáška 7 Svaly zad. Svaly zad I. 4 vrstvy (od povrchu k hlouběji uloženým) 1. vrstva (povrchová) sval trapézový široký sval zádový 2. vrstva zdvihač lopatky svaly rhombické Svaly spinohumerální

Více

TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST?

TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST? TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST? ZDE APLIKUJEME -MD INJEKCE Kompletní řada certifikovaných zdravotnických středků terapii bolesti způsobené onemocněním pohybového a podpůrného aparátu. zmírnění bolesti

Více

BIOMECHANIKA BIOMECHANIKA RAMENNÍHO PLETENCE

BIOMECHANIKA BIOMECHANIKA RAMENNÍHO PLETENCE BIOMECHANIKA BIOMECHANIKA RAMENNÍHO PLETENCE USPOŘÁDÁNÍ RAMENNÍHO PLETENCE Kosti: lopatka, kost klíční, kost pažní, kost hrudní Klouby: akromioklavikulární (AC), sternoklavikulární (SC), glenohumerální-ramenní

Více

Praktické cvičení TESTY NA VYŠETŘENÍ PÁTEŘE a JEJÍ POHYBLIVOSTI

Praktické cvičení TESTY NA VYŠETŘENÍ PÁTEŘE a JEJÍ POHYBLIVOSTI Jméno a příjmení: Studijní kombinace : datum: Praktické cvičení TESTY NA VYŠETŘENÍ PÁTEŘE a JEJÍ POHYBLIVOSTI Úvod: Jedním z prvních hlavních znaků správného držení těla je správné fyziologické zakřivení

Více

Kořenové syndromy. MUDr.Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB

Kořenové syndromy. MUDr.Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Kořenové syndromy MUDr.Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Kořenové syndromy Cervikobrachiální syndrom Hrudní úžinový syndrom Výhřez bederní meziobratlové ploténky Pseudoradikulární bolesti Spondylolýza,

Více

BIOMECHANIKA ŠLACHY, VAZY, CHRUPAVKA

BIOMECHANIKA ŠLACHY, VAZY, CHRUPAVKA BIOMECHANIKA ŠLACHY, VAZY, CHRUPAVKA FUNKCE ŠLACH A VAZŮ Šlachy: spojují sval a kost přenos svalové síly na kost nebo chrupavku uložení elastické energie Vazy: spojují kosti stabilizace kloubu vymezení

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

HLAVOVÉ NERVY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HLAVOVÉ NERVY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HLAVOVÉ NERVY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 18. 9. 2009 Mgr. Radka Benešová Nervový systém dělíme na centrální = mozek a mícha periferní

Více

Obsah. Předm luva Ú v o d... 13

Obsah. Předm luva Ú v o d... 13 Obsah Předm luva... 11 Ú v o d... 13 Základní anatomie a fyziologie páteře... 14 Základní tvar obratlů... 15 Spojení obratlů... 16 Pohybový segment... 18 Páteř jako c e le k... 20 Pohyblivost páteře jako

Více

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ a STREČINK. Mgr. Ivana Sahánková

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ a STREČINK. Mgr. Ivana Sahánková KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ a STREČINK Mgr. Ivana Sahánková Kompenzační cvičení HLUBOKÝ STABILIZAČNÍ SYSTÉM často nazývaný jako,,core svalová souhra zajišťující stabilizaci páteře při statickém zatížení a doprovází

Více

Variace Svalová soustava

Variace Svalová soustava Variace 1 Svalová soustava 21.7.2014 16:15:35 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA SVALOVÁ KOSTERNÍ SOUSTAVA Stavba a funkce svalů Sval ( musculus ) hybná, aktivní část pohybového aparátu, kosterní sval

Více

Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum jako učební text pro FTVS UK Sazba DTP Nakladatelství Karolinum První vydání, první dotisk

Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum jako učební text pro FTVS UK Sazba DTP Nakladatelství Karolinum První vydání, první dotisk Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 2. část Mgr. Jiřina Holubářová doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. Recenzenti: doc. MUDr. František Véle, CSc. MUDr. Jan Vacek, Ph.D. Vydala Univerzita Karlova v

Více

SZZK magisterská. - speciální a vývojová kineziologie - léčebná rehabilitace

SZZK magisterská. - speciální a vývojová kineziologie - léčebná rehabilitace SZZK magisterská Studijní program: Studijní obor: Teoretická zkouška: Praktická zkouška: Specializace ve zdravotnictví Fyzioterapie - biomechanika člověka - speciální a vývojová kineziologie - léčebná

Více

Poranění horní krční páteře u dětí školního věku

Poranění horní krční páteře u dětí školního věku Poranění horní krční páteře u dětí školního věku Mrůzek M.,Krejčí O. Neurochirurgická klinika LF OU a Fakultní nemocnice Ostrava poranění horní krční páteře v dětském věku je vzácné cca 1% ze všech úrazů

Více

MUDr. Richard Smíšek MUDr. Kateřina Smíšková MUDr. Zuzana Smíšková

MUDr. Richard Smíšek MUDr. Kateřina Smíšková MUDr. Zuzana Smíšková MUDr. Richard Smíšek MUDr. Kateřina Smíšková MUDr. Zuzana Smíšková Páteř vytváří v průběhu chůze dvě S křivky, které se střídají Skolióza má jednu S křivku, která se při chůzi prohlubuje Oslabení řetězce

Více

Části kostry, končetiny

Části kostry, končetiny AM110-0104 AM110-0084 AM110-0086 AM110-0102 AM110-0088 AM110-0065 AM110-0063 AM110-0059 AM110-0082 AM110-0090 AM110-0057 AM110-0061 AM110-0088 Kostra ruky, spojeno drátem, volba L/P AM110-0078 AM110-0080

Více

Pohybový systém KOSTRA A KOSTI. 2. Klouby. 1. Kosti fce. Kost

Pohybový systém KOSTRA A KOSTI. 2. Klouby. 1. Kosti fce. Kost KOSTRA A KOSTI Pohybový systém 1. Kosti 2. Klouby 3. Svaly 4. Vazy Mgr. Jiří Okrouhlý Ph.D. 1. Kosti fce. - pevnost a pružnost - chrání orgány - umožňuje pohyb (úpony svalů) 2. Klouby - část organická

Více

Anatomie I přednáška 3. Spojení kostí. Klouby.

Anatomie I přednáška 3. Spojení kostí. Klouby. Anatomie I přednáška 3 Spojení kostí. Klouby. Obsah přednášek Úvod. Přehled studijní literatury. Tkáně. Epitely. Pojiva. Stavba kostí. Typy kostí. Růst a vývoj kostí. Spojení kostí. Klouby. Páteř, spojení

Více

Bolest a pohybový systém

Bolest a pohybový systém Bolest a pohybový systém Bolest je pro organismus nepostradatelný signál, neboť ho informuje o poškození integrity organismu, a proto je provázena nezbytnými preventivními pochody. Bolest je vědomě vnímaným

Více

Příloha II Speciální vyšetřovací testy kolenního kloubu. Příloha IV Příklady aplikace tejpů a kinezio-tejpů na kolenní kloub

Příloha II Speciální vyšetřovací testy kolenního kloubu. Příloha IV Příklady aplikace tejpů a kinezio-tejpů na kolenní kloub 5 PŘÍLOHY Příloha I/A Vazy v oblasti kolenního kloubu Příloha I/B Svaly v oblasti kolenního kloubu Příloha I/C Přehled svalů v okolí kolenního kloubu Příloha II Speciální vyšetřovací testy kolenního kloubu

Více

1) Vyšetření flexorů (ohybačů) šíje Základní pozice

1) Vyšetření flexorů (ohybačů) šíje Základní pozice 1) Vyšetření flexorů (ohybačů) šíje Ležíme na podložce, dolní končetiny pokrčíme, chodila máme opřené o zem. Paže jsou volně podél těla. Vyšetřovaná osoba provede pomalu a plynule flexi (předklon) hlavy

Více

MOTION. 100 kg. 5 let záruka

MOTION. 100 kg. 5 let záruka MOTION elektricky Výškově stavitelné stoly +5 100 kg certifikace EU 5 let záruka snadná montáž nosnost 100 kg elektricky pohon HOBIS MOTION Stoly, které se vám dokáží přizpůsobit. HOBIS MOTION vám nabízí

Více

Základy funkční anatomie bederní páteře. Fotodokumentace terapeutických McKenzie procedur. Vyplněné vstupní McKenzie spisy pacientů

Základy funkční anatomie bederní páteře. Fotodokumentace terapeutických McKenzie procedur. Vyplněné vstupní McKenzie spisy pacientů 8. Přílohy Příloha 1 Příloha 2 Příloha 3 Příloha 4 Příloha 5 Příloha 6 Základy funkční anatomie bederní páteře Fotodokumentace terapeutických McKenzie procedur Fotodokumentace pacientů Vyplněné vstupní

Více

As.MUDr. Martina Hoskovcová Mgr. Ota Gál Rehabilitační oddělení Neurologické kliniky 1.LF UK a VFN v Praze

As.MUDr. Martina Hoskovcová Mgr. Ota Gál Rehabilitační oddělení Neurologické kliniky 1.LF UK a VFN v Praze As.MUDr. Martina Hoskovcová Mgr. Ota Gál Rehabilitační oddělení Neurologické kliniky 1.LF UK a VFN v Praze Rehabilitace hodnotí a léčí příznaky syndromu centrálního motoneuronu s ohledem na poruchu funkce

Více

kód ZP 04/0011656 - plně hrazeno

kód ZP 04/0011656 - plně hrazeno PAN 4.01 - Ortéza lokte s klouby kód ZP 04/0011656 - plně hrazeno Elastická loketní ortéza rozepinatelná s jednoosými klouby, umožňující plný rozsah pohybu. Zajišťuje oporu lokte i v rotaci. poranění vazů

Více

BIOMECHANIKA KOLENNÍ KLOUB

BIOMECHANIKA KOLENNÍ KLOUB BIOMECHANIKA KOLENNÍ KLOUB KOLENNÍ KLOUB (ARTICULATIO( GENU) Složený kloub, největší a nejsložitější v lidském těle. 3 kosti - femur, tibie, patela 3 oddíly - mediální, laterální, patelofemorální 4 ligamenta

Více

Zlomeniny - fraktury. Jde o trvalé oddálení dvou částí přerušené kostní tkáně. Druhy zlomenin: traumatická zlomenina, která vzniká u zdravých kostí

Zlomeniny - fraktury. Jde o trvalé oddálení dvou částí přerušené kostní tkáně. Druhy zlomenin: traumatická zlomenina, která vzniká u zdravých kostí Zlomeniny, dysplazie, luxace, subluxace, pohmoždění svalů, zánět šlach, křivice, osteomalacie, osteoporóza, hypertrofická osteodystrofie, dna, podvýživa, otylost. Zlomeniny - fraktury Jde o trvalé oddálení

Více

Využití přípravku GUNA MD při terapii bolesti u pacientky s koxartrózou při onemocnění MS

Využití přípravku GUNA MD při terapii bolesti u pacientky s koxartrózou při onemocnění MS Využití přípravku GUNA MD při terapii bolesti u pacientky s koxartrózou při onemocnění MS MUDr. Josef Zoul rehabilitační lékař Ústí nad Labem ČR INTERNATIONAL PRM CONGRESS PRAGUE, CZ 1 Základní údaje Iniciály:

Více

Velké poděkování patří Střední škole oděvní, služeb a podnikání p.o., Příčná 1108, Ostrava-Poruba, v jejímž ateliéru byly foceny fotky uvedené v této

Velké poděkování patří Střední škole oděvní, služeb a podnikání p.o., Příčná 1108, Ostrava-Poruba, v jejímž ateliéru byly foceny fotky uvedené v této Velké poděkování patří Střední škole oděvní, služeb a podnikání p.o., Příčná 1108, Ostrava-Poruba, v jejímž ateliéru byly foceny fotky uvedené v této knize. MUDr. Kamil Ramík STREČINK Jednoduché protažení

Více

Kosterní soustava I. - Kostra osová

Kosterní soustava I. - Kostra osová I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 2 Kosterní soustava I. - Kostra

Více

Interdisciplinární charakter ergonomie. Dynamické tělesné rozměry. Konstrukce oděvů. Interdisciplinární charakter ergonomie Dynamické tělesné rozměry

Interdisciplinární charakter ergonomie. Dynamické tělesné rozměry. Konstrukce oděvů. Interdisciplinární charakter ergonomie Dynamické tělesné rozměry Na Interdisciplinární charakter ergonomie. Dynamické tělesné rozměry. Konstrukce oděvů Interdisciplinární charakter ergonomie Dynamické tělesné rozměry Interdisciplinární charakter ergonomie Ergonomie

Více

Přehled svalů a svalových skupin

Přehled svalů a svalových skupin Přehled svalů a svalových skupin SVALY ZAD A TRUPU sval trapézový (kápovitý) m. trapezius funkce: extenze hlavy, napomáhá vzpažení horní vlákna zvednutí lopatky střední vlákna přitažení lopatky k páteři

Více

Poradna stresové inkontinence z pohledu fyzioterapeuta. Mgr. Petra Brédová Rehabilitační oddělení KN Liberec a.s.

Poradna stresové inkontinence z pohledu fyzioterapeuta. Mgr. Petra Brédová Rehabilitační oddělení KN Liberec a.s. Poradna stresové inkontinence z pohledu fyzioterapeuta Mgr. Petra Brédová Rehabilitační oddělení KN Liberec a.s. Co nás vedlo k otevření poradny? Nedostatečná péče o tuto problematiku v okolí Vysoký počet

Více

Poranění a zlomeniny dolní končetiny. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Poranění a zlomeniny dolní končetiny. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Poranění a zlomeniny dolní končetiny Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Luxace kyčelního kloubu Méně časté poranění Nejčastěji dorzální luxace mechanismem je síla v podélné ose femuru se současnou

Více

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Zapracovaná změna provedená NV č. 68/2010 Sb. a změna č. 93/2012 Sb.)

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Zapracovaná změna provedená NV č. 68/2010 Sb. a změna č. 93/2012 Sb.) Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Zapracovaná změna provedená NV č. 68/2010 Sb. a změna č. 93/2012 Sb.) Fyzická zátěž, její hygienické limity a postup jejich stanovení ČÁST A Přípustné a průměrné

Více

MOTION ERGO, MOTION ELEKTRICKY VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ STOLY

MOTION ERGO, MOTION ELEKTRICKY VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ STOLY Platnost od 1. 8. 2017 ERGO, ELEKTRICKY VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ STOLY +5 100 kg certifikace EU 5 let záruka snadná montáž nosnost 100 kg elektricky pohon Špatné a dlouhodobé sezení je v dnešní době civilizační

Více

TEPNY LIDSKÉHO TĚLA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

TEPNY LIDSKÉHO TĚLA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje TEPNY LIDSKÉHO TĚLA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2010 Mgr. Jitka Fuchsová TEPNY TEPNA = arteria vede krev okysličenou vede krev

Více

Přednáška Klinická kineziologie II Kinetika kloubů ruky

Přednáška Klinická kineziologie II Kinetika kloubů ruky Přednáška Klinická kineziologie II 25. 3. 2013 Kinetika kloubů ruky - pohyblivost ruky patří z největší části do oblasti jemné motoriky = větší roli zde hraje pohybová koordinace, než svalová síla - pro

Více

Příloha č. 1 Ukázka cvičení dle Ludmily Mojžíšové

Příloha č. 1 Ukázka cvičení dle Ludmily Mojžíšové Příloha č. 1 Ukázka cvičení dle Ludmily Mojžíšové Výchozí poloha: leh pokrčmo, kolena a chodidla asi 20 cm od sebe, paže volně podél těla Průběh: přitisknout bederní páteř, aktivace přímého břišního svalů

Více

Medim spol. s r.o., Selská 80, 614 00 Brno. AM110-0018 "Max" kostra se znázorněnými

Medim spol. s r.o., Selská 80, 614 00 Brno. AM110-0018 Max kostra se znázorněnými Kostry v životní velikosti AM110-0015 "Stan" standardní kostra na pojízdném stojanu, výška 170 cm AM110-0016 "Stan" standardní kostra, závěsná verze, výška 186 cm AM110-0017 "Stan" standardní kostra, vyztužený

Více

6. Přílohy. Příloha č. 1: Vyjádření etické komise. Příloha č. 2: Vzor informovaného souhlasu pacienta

6. Přílohy. Příloha č. 1: Vyjádření etické komise. Příloha č. 2: Vzor informovaného souhlasu pacienta 6. Přílohy Příloha č. 1: Vyjádření etické komise Příloha č. 2: Vzor informovaného souhlasu pacienta Příloha č. 3: Fotodokumentace terapie cvičení na Redcordu cvik č. 1 Příloha č. 4: Fotodokumentace terapie

Více

Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza

Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza DEFORMITY PÁTERE Obsah prednášky Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza Detská kyfóza (školní kulatá záda) Prícina:

Více

Řízení svalového tonu Martina Hoskovcová

Řízení svalového tonu Martina Hoskovcová Řízení svalového tonu Martina Hoskovcová Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Svalový tonus Reflexně

Více

Strečink a cvičení s míčem

Strečink a cvičení s míčem Strečink a cvičení s míčem Strečink pro hráče ledního hokeje Strečink je účinná metoda pro zlepšení pohyblivosti svalů a vazivových tkání, snižuje riziko poranění, zmenšuje svalovou bolestivost po tréninku,

Více

Vstupní dotazník. 5. Budí Vás bolesti v noci? ano ne. 6. Máte úlevovou polohu, manévr? ano ne Jakou(ý)?

Vstupní dotazník. 5. Budí Vás bolesti v noci? ano ne. 6. Máte úlevovou polohu, manévr? ano ne Jakou(ý)? Seznam příloh Příloha č. 1: Vstupní dotazník Příloha č. 2: Kontrolní dotazník Příloha č. 3: Autodemograf vzor Příloha č. 4: Straight leg raise test Příloha č. 5: Prone knee band (obrácený Lasségue) Příloha

Více

DRUHY SPORTOVNÍ MASÁŽE

DRUHY SPORTOVNÍ MASÁŽE DRUHY SPORTOVNÍ MASÁŽE SPORTOVNÍ MASÁŽ Cíl sportovní masáže : příprava na sportovní výkon pomoc při rozcvičování specifická pomoc při strečinku podpora zotavovacích procesů po zátěži navození pocitu pohody

Více

Elektrofyziologická vyšetření u radikulopatií. Blanka Mičánková Adamová Neurologická klinika FN Brno

Elektrofyziologická vyšetření u radikulopatií. Blanka Mičánková Adamová Neurologická klinika FN Brno Elektrofyziologická vyšetření u radikulopatií Blanka Mičánková Adamová Neurologická klinika FN Brno Definice Radikulopatie postižení míšního kořene Míšní kořeny 8 krčních kořenů, 12 hrudních kořenů, 5

Více

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní TV Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní tělesná výchova forma tělesné výchovy určená pro zdravotně oslabené jedince (z hlediska zdravotnické klasifikace se jedná o III. zdravotní

Více

NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI. Klíčová slova - periprostetická zlomenina, osteosyntéza, svorková dlaha.

NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI. Klíčová slova - periprostetická zlomenina, osteosyntéza, svorková dlaha. NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI L. Pleva, R. Madeja, M. Šír Traumatologické centrum FNsP Ostrava Souhrn Autoři ve svém sdělení uvádějí možnosti léčby periprostetických

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_05_01 Tématický celek: Člověk Autor: Mgr. Andrea Teplá Datum: září 2011 Anotace:

Více

BIOMECHANIKA BIOMECHANIKA KLOUBŮ

BIOMECHANIKA BIOMECHANIKA KLOUBŮ BIOMECHANIKA BIOMECHANIKA KLOUBŮ TYPY KLOUBNÍCH SPOJENÍ SYNARTRÓZA VAZIVO (syndesmóza) sutury ligamenta KOST (synostóza) křížové obratle CHRUPAVKA (synchondróza) symfýza SYNOVIÁLNÍ (diartróza) 1-5 mm hyalinní

Více

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka Šablona č. 01.33 Přírodopis Opakování: Kosterní soustava člověka Anotace: Opakování učiva o kosterní soustavě člověka Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Písemné opakování učiva o kosterní soustavě.

Více

SOMATICKÁ A VEGETATIVNÍ NERVOVÁ SOUSTAVA

SOMATICKÁ A VEGETATIVNÍ NERVOVÁ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_14_BI2 SOMATICKÁ A VEGETATIVNÍ NERVOVÁ SOUSTAVA NS: anatomický a funkční celek řídí kosterní a útrobní orgány > řízeny odděleně

Více

6 PŘÍLOHY. Č. 1 Souhlas etické komise. Č. 2 Vzor informovaného souhlasu. Č. 3 Seznam tabulek. Č. 4 Seznam zkratek. Č. 5 Obrázky

6 PŘÍLOHY. Č. 1 Souhlas etické komise. Č. 2 Vzor informovaného souhlasu. Č. 3 Seznam tabulek. Č. 4 Seznam zkratek. Č. 5 Obrázky 6 PŘÍLOHY Č. 1 Souhlas etické komise Č. 2 Vzor informovaného souhlasu Č. 3 Seznam tabulek Č. 4 Seznam zkratek Č. 5 Obrázky Příloha č. 2 - Vzor informovaného souhlasu INFORMOVANÝ SOUHLAS Vážená paní, vážený

Více

Stabilografie x Statokinezimetrie

Stabilografie x Statokinezimetrie Stabilografie x Statokinezimetrie Využití -fyziologie, pat.fyziologie, farmakologie, neurologie, ORL, sportovní medicína, preventivní lékařství, toxikologie. Nejčastější použití při Dg. poruch rovnováhy

Více

PERIFERNÍ NERVOVÝ SYSTÉM

PERIFERNÍ NERVOVÝ SYSTÉM PERIFERNÍ NERVOVÝ SYSTÉM 1 Kraniální nervový systém dvanáct párů nervů vystupujících z mozku z lebky vystupují zvláštními otvory inervují hlavu a krk nervus vagus inervuje navíc orgány hrudníku a břišní

Více

FZS UJEP Katedra fyzioterapie a ergoterapie Tematické okruhy pro státní závěrečnou zkoušku FYZIOTERAPIE 2016

FZS UJEP Katedra fyzioterapie a ergoterapie Tematické okruhy pro státní závěrečnou zkoušku FYZIOTERAPIE 2016 FZS UJEP Katedra fyzioterapie a ergoterapie Tematické okruhy pro státní závěrečnou zkoušku FYZIOTERAPIE 2016 1. Fraktury v oblasti pletence ramenního a proximálního konce humeru - anatomie v oblasti pletence

Více

Nervová soustava. Funkce: řízení organismu. - Centrální nervová soustava - mozek - mícha - Periferní nervy. Biologie dítěte

Nervová soustava. Funkce: řízení organismu. - Centrální nervová soustava - mozek - mícha - Periferní nervy. Biologie dítěte Funkce: řízení organismu - Centrální nervová soustava - mozek - mícha - Periferní nervy Nervová buňka - neuron Neuron zákl. stavební a funkční jednotka Složení neuronu: tělo a nervové výběžky - axon =

Více

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zlomenina vzniká v důsledku přímého působení hrubé síly (tlaku, tahu nebo krutu) nebo přenosu síly z kloubů na kost u luxačních zlomenin. Příčinami

Více

KOSTRA HLAVY. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

KOSTRA HLAVY. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková KOSTRA HLAVY Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Lebka - CRANIUM Obličejová část SPLANCHNOCRANIUM -u člověka je poměrně malá - spojení kostí mají přibližně klínový tvar - horní oddíl pevně spojené kosti

Více

Dechové techniky. Dechová cvičení a harmonizace Typy dýchání svalstvo, polohy

Dechové techniky. Dechová cvičení a harmonizace Typy dýchání svalstvo, polohy Dechové techniky Dechová cvičení a harmonizace Typy dýchání svalstvo, polohy Dýchání (respirace, ventilace) Pohybovou osu dýchání tvoří pánev páteř hlava. Dýchací pohyby slouží k ventilaci plic a současně

Více

Možnosti fyzioterapie u pacientů s míšním poraněním v subakutní fázi v průběhu hospitalizace na spinální jednotce

Možnosti fyzioterapie u pacientů s míšním poraněním v subakutní fázi v průběhu hospitalizace na spinální jednotce Možnosti fyzioterapie u pacientů s míšním poraněním v subakutní fázi v průběhu hospitalizace na spinální jednotce Klinika úrazové chirurgie a spinální jednotka FN Brno Hana Jakšová Pacienti po poranění

Více

Jak podpořit naši stabilitu, PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Jak podpořit naši stabilitu, PaedDr. Mgr. Hana Čechová Jak podpořit naši stabilitu, rovnováhu PaedDr. Mgr. Hana Čechová OSNOVA 1. Rovnováha, stabilita 2. Poruchy rovnováhy 3. Rovnovážný systém 4. Projevy poruchy rovnováhy 5. Co může způsobit poruchu rovnováhy

Více

Poranění krční páteře

Poranění krční páteře Poranění krční páteře Mrůzek M.,Paleček T. Neurochirurgická klinika FN Ostrava Přednosta: MUDr Tomáš Paleček Ph.D. Neurochirurgická klinika Úvod Poranění C páteře: 64 spinálních poranění/ 1milion obyvatel/1rok

Více

Útlak krční míchy (spondylogenní cervikální myelopatie)

Útlak krční míchy (spondylogenní cervikální myelopatie) Útlak krční míchy (spondylogenní cervikální myelopatie) Autor: Lukáš Krška, Školitel: doc. MUDr. Lumír Hrabálek Spondylogenní cervikální myelopatii bychom mohli volně přeložit, jako útlak krční míchy páteřními

Více

TINNITUS UŠNÍ ŠELESTY. cca u 10-15% lidí, více staršího věku (ve věku let jím trpí každý druhý)

TINNITUS UŠNÍ ŠELESTY. cca u 10-15% lidí, více staršího věku (ve věku let jím trpí každý druhý) z lat. tinnio = cinkat tinnire = znít TINNITUS UŠNÍ ŠELESTY je to: typickými zvukovými projevy jsou: cca u 10-15% lidí, více staršího věku (ve věku 60-65 let jím trpí každý druhý) Lékařské hledisko porucha

Více

Vertebrogenní onemocnění: Klasifikace,, terminologie, základy z anatomie

Vertebrogenní onemocnění: Klasifikace,, terminologie, základy z anatomie Vertebrogenní onemocnění: Klasifikace,, terminologie, základy z anatomie Josef Bednařík II. Neurologická klinika LF MU a FN Brno Zaměř ěření kursu Existují dva extrémy: Manuáln lní přístup stup důraz na

Více

Zlomeniny a poranění kloubů a svalů

Zlomeniny a poranění kloubů a svalů Zlomeniny a poranění kloubů a svalů NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.-9.3.2012 BRNO Úrazy pohybového ústrojí 1. místo v úmrtnosti do 40 let věku 40% úrazů nastává v dopravě 2004 - zranění u dopravních

Více

Kinetická analýza. jak staticky tak dynamicky a určit situaci, která způsobuje krajní momenty a síly.

Kinetická analýza. jak staticky tak dynamicky a určit situaci, která způsobuje krajní momenty a síly. Kinetická analýza umožňuje určit velikost sil a momentů působících na kloub, které jsou vyvozeny vahou těla působením svalů kladením odporu měkkých tkání vně aplikovaným zatížením jak staticky tak dynamicky

Více

Stavba kosti (Viz BIOLOGIE ČLOVĚKA, s. 12-13) Mechanické vlastnosti kosti. Vznik a vývoj kosti

Stavba kosti (Viz BIOLOGIE ČLOVĚKA, s. 12-13) Mechanické vlastnosti kosti. Vznik a vývoj kosti S_Kost1a.doc S O U S T A V A K O S T E R N Í Autor textu: RNDr. Miroslav TURJAP, 2004. Určeno: Jako pomocný text pro žáky III. ročníku gymnázia. Odkazy: Novotný, I. - Hruška, M. : BIOLOGIE ČLOVĚKA. Praha,

Více

Velký prsní sval je vějířovitý sval, který

Velký prsní sval je vějířovitý sval, který HRUDNÍK 2 KAPITOLA Velký prsní sval je vějířovitý sval, který má dvě anatomické části neboli hlavy. Horní klavikulární hlava vychází z klíční kosti a dolní sternální hlava z kosti hrudní. Tyto dvě hlavy

Více

ORTÉZY VE SPORTU. Černá, Mostecká, Tučková. Jiří Radvanský (ed.) 2007

ORTÉZY VE SPORTU. Černá, Mostecká, Tučková. Jiří Radvanský (ed.) 2007 ORTÉZY VE SPORTU Černá, Mostecká, Tučková Jiří Radvanský (ed.) 2007 Ortéza, bandáž, tape - 1) Ortéza- slouží k náhradě zhoršené nebo ztracené biomechanické funkce pohybového ústrojí. Má omezit zatížení

Více

Předmět: Biologie Školní rok: 2011/12 Třída: 1.L. Jméno: Jan Grygar Datum:10.1.2012. Referát na téma: bolest. Definice bolesti:

Předmět: Biologie Školní rok: 2011/12 Třída: 1.L. Jméno: Jan Grygar Datum:10.1.2012. Referát na téma: bolest. Definice bolesti: Jméno: Jan Grygar Datum:10.1.2012 Referát na téma: bolest Definice bolesti: Bolest je definována jako nepříjemná vjemová a emocionální zkušenost související se skutečným nebo potenciálním poškozením tkáně,

Více

Pozdrav slunci - zaktivování těla a mysli ROZCVIČENÍ

Pozdrav slunci - zaktivování těla a mysli ROZCVIČENÍ Pozdrav slunci - zaktivování těla a mysli ROZCVIČENÍ PROTAŽENÍ Výdrž do 8 sekund Opakování 5x 1. opakování tělo zaznamená pohyb 2. opakování tělo mobilizuje svaly 3. opakování tělo začíná protahovat 4.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

kód ZP 04/0011647 - plně hrazeno Anatomicky tvarovaný krční límec vyrobený z dostatečně tuhé pěnové hmoty, potažený bavlněným úpletem.

kód ZP 04/0011647 - plně hrazeno Anatomicky tvarovaný krční límec vyrobený z dostatečně tuhé pěnové hmoty, potažený bavlněným úpletem. PAN 1.01 - límec krční kód ZP 04/0011647 - plně hrazeno Anatomicky tvarovaný krční límec vyrobený z dostatečně tuhé pěnové hmoty, potažený bavlněným úpletem. Výška límce 8 a 10 cm lehké případy tortikolis

Více

Velké poděkování patří Střední škole oděvní, služeb a podnikání p.o., Příčná 1108, Ostrava-Poruba, v jejímž ateliéru byly foceny fotky uvedené v této

Velké poděkování patří Střední škole oděvní, služeb a podnikání p.o., Příčná 1108, Ostrava-Poruba, v jejímž ateliéru byly foceny fotky uvedené v této Velké poděkování patří Střední škole oděvní, služeb a podnikání p.o., Příčná 1108, Ostrava-Poruba, v jejímž ateliéru byly foceny fotky uvedené v této knize. MUDr. Kamil Ramík STREČINK Jednoduché protažení

Více

Funkce míchy a Reflexy

Funkce míchy a Reflexy Funkce míchy a Reflexy Funkce páteřní míchy fylogeneticky nejstarší funkce koridor pro přenos informací mezi mozkem a orgány Nervové centrum pro zpracování části reflexů Reflexy zprostředkované páteřní

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci nervové soustavy.

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci nervové soustavy. Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci nervové soustavy. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu.

Více

Polohování prevence a terapie dekubitů. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Polohování prevence a terapie dekubitů. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Polohování prevence a terapie dekubitů Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Polohování Správné uložení těla nemocného díky změnám poloh Systematická, přesnými pravidly se řídící změna polohy pacienta

Více

Problematika ramenního kloubu a ruky u hemiplegie

Problematika ramenního kloubu a ruky u hemiplegie Problematika ramenního kloubu a ruky u hemiplegie Patokineziologie a principy terapie podle Bobath konceptu Mgr. Petra Valouchová, Ph.D. Klinika rehabilitace, 2.LF, FN Motol Funkce horní končetiny Manipulace

Více

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE OBSAH Úvod do studia 11 1 Základní jednotky živé hmoty 13 1.1 Lékařské vědy 13 1.2 Buňka - buněčné organely 18 1.2.1 Biomembrány 20 1.2.2 Vláknité a hrudkovité struktury 21 1.2.3 Buněčná membrána 22 1.2.4

Více

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA Marta Benešová, lektorka sboru žen ČASPV Obrázky: Draha Horáková 1. díl Už v době, kdy se člověk naučil chodit vzpřímeně začal zřejmě velký problém se zády a s páteří, neboť vzpřímenou

Více

Akupuntura(akupresura) na cesty

Akupuntura(akupresura) na cesty Akupuntura(akupresura) na cesty 1. Základní body TS 4 v 1. meziprstním prostoru ve výši středu 1. záprstní kosti Ž 36 tři proporcionální cuny (palce) pod čéškou, jeden prst vně od hrany holenní kosti Bod

Více

Soubor kompenzačních cvičení

Soubor kompenzačních cvičení Soubor kompenzačních cvičení součást přípravy každého sportovce - silné a protažené svaly - rovnováha - pohyb, jako dárek pro každý den - způsob, jak mohu předcházet zranění soustředění plynulost kontrola

Více

Léze nervus ulnaris v oblasti lokte v praxi

Léze nervus ulnaris v oblasti lokte v praxi Léze nervus ulnaris v oblasti lokte v praxi Nakládalová, M. 1, Pešáková, L. 2, Nakládal, Z. 2, Bartoušek, J. 3, Fialová, J. 1 1 Klinika pracovního lékařství a 3 Neurologická klinika FN a LF UP Olomouc

Více

Nativní rtg v diagnostice onemocnění nervového aparátu. Ladislav Stehlík Odd. zobrazovacích metod VFU Brno

Nativní rtg v diagnostice onemocnění nervového aparátu. Ladislav Stehlík Odd. zobrazovacích metod VFU Brno Nativní rtg v diagnostice onemocnění nervového aparátu. Ladislav Stehlík Odd. zobrazovacích metod VFU Brno Neurocranium Kongenitální anomálie Infekční a zánětlivé změny Neoplazie 2 Hydrocefalus Dorzální

Více

Energetický výdej Jednotky Muži Ženy Sm nový pr m rný MJ 6,8 4,5 Sm nový p ípustný MJ 8 5,4 Ro ní MJ Minutový p ípustný kj.min -1.

Energetický výdej Jednotky Muži Ženy Sm nový pr m rný MJ 6,8 4,5 Sm nový p ípustný MJ 8 5,4 Ro ní MJ Minutový p ípustný kj.min -1. PrÏõÂloha cï. 5 k narïõâzenõâ vlaâdy cï. 361/2007 Sb. Fyzická zát ž, její hygienické limity a postup jejich stanovení ÁST A Hygienické limity energetického výdeje p i práci s celkovou fyzickou zát ží Tabulka.

Více