Školní řád pro žáky. I. Chování, práva a povinnosti žáků v době pobytu ve škole

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní řád pro žáky. I. Chování, práva a povinnosti žáků v době pobytu ve škole"

Transkript

1 Školní řád pro žáky Tento školní řád upravuje zejména Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole Podrobnosti o vzájemných vztazích s pedagogickými pracovníky Provoz a vnitřní režim školy Podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy, diskriminací, nepřátelstvím nebo násilím Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků I. Chování, práva a povinnosti žáků v době pobytu ve škole Máš práva, ale i povinnosti jednotlivé články Úmluvy o právech dítěte ti budou připomenuty tímto druhem písma Organizace a průběh školního dne 1. Hlavní vstup do školy se otevírá v 7,40 hod. Žáci přicházejí do školy včas, nejpozději v 7,55 hod. Na tzv. nulté hodiny, hodiny odpoledního vyučování a zájmové kroužky čekají žáci před školou, kde si je vyzvedne vyučující. Na odpolední vyučování mohou žáci čekat v prostorách školní družiny (klubovna, tělocvična). Začíná-li vyučování na jiném místě než v budově školy, shromáždí se žáci přímo na místě samém. Tato skutečnost, stejně jako případné ukončení vyučování na jiném místě než v budově školy, je žákům i jejich rodičům vždy písemně oznámena nejméně den předem. Případný přechod mezi místy, kde probíhá vyučování je prováděn za dozoru vyučujícího. K udělení výjimky je nutný písemný souhlas rodičů. 2. Žáci si s sebou přinášejí obuv na přezutí. Přezují se a odloží boty, bundy a kabáty v šatní skříňce, která mu byla přidělena. Svou skříňku si odemyká i zamyká žák sám. Žák zodpovědný za zamykání a odemykání třídy si klíč převezme ihned po příchodu do školy od pana školníka, nejpozději v 7,55 hod. a po ukončení výuky klíč odevzdává vyučujícímu poslední vyučovací hodiny. Tento je povinen klíč ihned po skončení vyučování odnést i s třídní knihou do sborovny na místa k tomu určená. Pokud probíhá dopolední výuka Tv na hale, pak šatnu centrálně odemyká i zamyká vyučující konající ped.dohled v přízemí pav. C. (odemyká v 9,40 hod.a zamyká v 9,55 hod.) Žák, který přijde do školy pozdě, jde přímo do třídy a věci si odloží do šatny o přestávce. Šatna není určena na odkládání učebnic, pomůcek do Vv, úborů. Ráno pedagog konající ped.dohled v přízemí pav. C uzamyká šatnu v 7,55 hod. 3. Přespolní žáci mohou do školy dojíždět na kole. K tomu je potřeba nejdříve třídnímu učiteli doložit písemný souhlas rodičů. Třídní učitel odevzdá seznam cyklistů panu školníkovi. Žák je povinen mít své kolo uzamčeno a uloženo na k tomu určeném místě. Případná ztráta je řešena se spoluúčastí majitele ( 1 000,- Kč ). 4. Před vyučováním si žák připraví všechny potřeby na vyučování. Zapomene-li pomůcky či domácí úkol nebo není-li připraven na vyučování, omluví se zpravidla na počátku hodiny způsobem, který určí učitel. Nedostaví-li se vyučující do 10 minut po zvonění do třídy, zajistí předseda TŽS, aby vedení školy o této skutečnosti bylo informováno. 5. Ve třídě se žáci chovají jako ve společenské místnosti. Zbytečně nekřičí, neběhají, svým jednáním neobtěžují spolužáky. Aktovky mají žáci zavěšeny na lavicích nebo položeny na zemi z vnitřní strany lavice. Žáci po dobu vyučování udržují ve třídě pořádek, dbají na správné třídění odpadů. 6. Žáci dbají na správné oslovování dospělých osob a jejich pozdrav. Při vstupu učitele do třídy na začátku hodiny a při jejich odchodu po ukončení hodiny zdraví celá třída povstáním v lavicích. Stejně zdraví všichni při vstupu jiných dospělých osob do třídy. 7. Do odborných učeben žáci přecházejí na konci přestávky dvě minuty před zahájením hodiny. Vstup do odborných učeben je žákům dovolen jen se souhlasem vyučujícího. V odborných učebnách se žáci chovají podle režimu platného pro příslušnou odbornou učebnu. Pedagog je zodpovědný za to, že žáci opustí odbornou učebnu uklízenou.

2 Všichni lidé jsou povinni rozvíjet své schopnosti pílí a úsilím, mají mít rovný přístup ke vzdělání a smysluplné práci článek 28: Vzdělání 8. Při vyučování žák svévolně neopouští své místo. Pracuje tak, aby svou činností a jednáním neomezoval a nerušil práci ostatních. O slovo se žák hlásí zdvižením ruky. Pokud je mu uděleno, hovoří. Každý žák má právo se svobodně vyjadřovat, přednést svůj názor, být vyslyšen a uplatňovat právo na přístup k informacím, pokud jsou tyto ve vztahu k vyučování nebo k řešené problematice. Žák je povinen vyjadřovat se slušně a kultivovaně, vulgarizmy nejsou přípustné. Pokud se žák vyjadřuje hrubě a vulgárně, je toto chování hodnoceno důtkou ředitele školy. Každý má mít stejné možnosti. S každým je třeba jednat lidsky článek 2: Nikdo nesmí být diskriminován. Každý člověk je povinen mluvit a jednat čestně, pravdivě a odpovědně článek 12: Názor dítěte. 9. Hlavní přestávku žáci využijí především ke svačině, k relaxaci spojené s pohybem. V případě pěkného počasí mohou žáci využít prostory atrií a umělohmotného hřiště pohybové hry, košíková apod. Učitel vykonávající dohled nad žáky bude dbát na pevnou obuv žáků při sportování. Na tomto hřišti není povolena konzumace jídel nebo nápojů. Malá přestávka je určena k odpočinku a přípravě potřeb na další hodinu. Jakékoliv zranění je žák povinen ihned hlásit pedagogovi konajícímu dohled. Na pozdější sdělení nebude brán zřetel. S těmito podmínkami jsou žáci seznámeni na první třídnické hodině se zápisem v třídní knize. 10. Od 3.ročníku jsou rodiče informováni o prospěchu žáka a jeho chování prostřednictvím žákovské knížky v písemné podobě a elektronické žákovské knížky prostřednictvím internetu. V nižších ročnících je žákovská knížka písemné podoby zastoupena tzv.deníčkem. Pedagog je povinen zapisovat známky do elektronické žákovské knížky pravidelně, nejpozději s dvoudenním zpožděním. Žák je povinen na vyzvání pedagoga žákovskou knížku předložit. 11. Účast na akcích určených vedením školy jako doplňující součást výchovy a vzdělávání je pro žáky povinná. 12. Žákům je umožněno trávit čas mezi dopoledním a odpoledním vyučováním v prostorách školní družiny, kde si mohou zahrát stolní hry, pohybové hry, počítačové hry a další. Při pobytu ve školní družině plně dodržují provozní řád ŠD, p.vychovatelce vždy oznámí svůj příchod a odchod. Omluvení neúčasti 13. Jakákoliv neúčast žáka ve vyučování musí být řádně omluvena písemná nebo osobní omluva zákonného zástupce žáka. Informaci o neúčasti žáka ve vyučování sdělí rodiče nejpozději do třetího dne jeho nepřítomnosti ( je možno i telefonicky ). Pokud jde o neúčast ve vyučování, o které se ví předem, pak uvolnění žáka z jedné vyučovací hodiny schvaluje vyučující, z více hodin ( nejvýše jeden den ) třídní učitel a z více dnů ředitel školy. Omluvení na více dnů se dokládá písemnou žádostí rodičů (vzor je k dispozici na internetových stránkách školy) nejpozději tři dny před omlouvanou absencí. 14. Na základě žádosti zákonného zástupce žáka může žáka ředitel uvolnit ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů zcela nebo z části vyučování některého předmětu. Zároveň určí náhradní způsob vyučování v době vyučování tohoto předmětu. V předmětu Tv je žák uvolněn na základě písemného doporučení lékaře. Na první nebo poslední vyučovací hodinu může být žák uvolněn se souhlasem zákonného zástupce doloženého písemnou formou. Vztah k majetku 15. Propůjčené učebnice a pomůcky nebo jiný majetek školy, majetek v soukromém či obecném držení žák chrání před poškozením, zničením nebo ztrátou. Svěřené učebnice, žákovskou knížku a pomůcky, které žák úmyslně nebo z nedbalosti poškodil či ztratil, jsou rodiče povinni uhradit. Zničíli žák vědomě část školního majetku, rodiče škodu odstraní uvedením do původního stavu a uhradí náklady spojené s odstraněním škody. Žák je povinen na vyzvání vyučujícího předložit žákovskou

3 knížku. Žák 2.stupně plně zodpovídá za stav a provoz své šatní skříňky. Při ukončení vzdělávání na naší škole je povinen třídnímu učiteli vrátit požadovaný typ zámku a dva klíče. Dále žák 2.stupně plně zodpovídá za stav a provoz své žákovské skříňky ve třídě. V případě ztráty klíče nebo poškození skříňky je zákonný zástupce povinen škodu uhradit. Třídní učitel si vede přesnou evidenci čísel skříněk přidělených žákům, jakékoli změny hlásí ZŘ. 16. Užívání mobilů je možné jen v době mimo vyučování a o přestávkách. V době vyučování ponechá vlastník mobil ve vypnutém stavu. Ponechá-li si žák mobil během účasti ve škole k bezprostřednímu užívání, odpovídá za jeho opatrování. Odloží-li žák prokazatelně mobil či jiné cennosti na místo k tomu určené, tj. předá věci do úschovy do kabinetu třídnímu učiteli nebo vyučujícímu Tv, Pč, škola odpovídá za jejich ostrahu v plné míře. Je přísně zakázáno natáčet vyučující nebo spolužáky v době vyučování, používat v době vyučování jakýkoliv druh elektroniky (MP3, tablet, mobil ). Pokud žák nebude dbát tohoto pokynu, přístroj mu bude odebrán a vrácen bude zákonným zástupcům žáka. Hlavní bezpečnostní, hygienické a společenské zásady. Každá lidská osoba je jedinečná a cenná a musí být chráněna článek 6: Zachování života a rozvoj Je věcí nás všech dbát na vše, co je v zájmu dětí a co jim prospívá. Každý člověk je povinen podporovat dobro a bránit zlu článek 3: Přednostní zájem dítěte. Každé dítě má právo na životní úroveň nezbytnou pro jeho tělesný, duševní, duchovní, mravní a sociální rozvoj. 17. Žáci jsou povinni dodržovat tyto hlavní bezpečnostní, hygienické a společenské zásady: Dbát všech pokynů vyučujících a ostatních pracovníků školy Neohrožovat vlastní zdraví ani zdraví svých spolužáků Při vzájemném styku k starším i mladším spolužákům najít odpovídající vztah bez nadřazeného či přezíravého jednání, zamezit šikaně a projevům jakékoliv nesnášenlivosti Chránit svoji identitu oznámit učiteli hrubé chování svých spolužáků, sexuální obtěžování ( ve škole, mimo školu a případně i doma ) Neopouštět bez souhlasu učitele budovu školy Kouřit nebo požívat jakékoli návykové látky Každý úraz, ke kterému dojde ve škole, ihned nahlásit vyučujícímu Povinností žáka je chodit čistý a upravený, bez módních výstřelků či provokujících doplňků, fašistických symbolů nebo takových, které by mohly zapříčinit něčí zranění Do tělesné výchovy a pracovního vyučování nosit cvičební a pracovní úbory, vhodnou obuv, je vhodné mít vlastní ručník Je zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy a na všech akcích pořádaných školou ( exkurze, výlety, LVVZ, soutěže ) Nenosit do školy žádné předměty, které nejsou potřebné k výuce, nenosit ve svém zájmu větší částky peněz a cenné věci Po chodbách a schodištích neběhat a chodit po pravé straně Do odborných učeben odcházet 2 minuty před zvoněním na pokyn ped.dohledu Před ukončením výuky opouštět třídu uklizenou, upravenou po kontrole ped.dohledu nebo vyučujícího dané hodiny Na chodbách a v prostorách před vchody nehrát žádné míčové hry a hry, které svým charakterem ohrožují ostatní Hrát jakékoliv hazardní hry je zakázáno Dodržovat provozní řády odborných učeben a tělocvičny Neničit školní zařízení, učební pomůcky a učebnice Šetřit vodou a elektrickou energií Je zakázáno manipulovat s ohřívači vody na WC, stejně jako s čidly a ventily topení, zásuvkami a elektrospotřebiči Do sborovny žáci nevstupují

4 Bez souhlasu vyučujícího žáci nemění daný zasedací pořádek a nepřemísťují žákovský nábytek Je nutné hlásit třídnímu učiteli jakékoliv změny v osobních údajích ( zdravotní pojišťovna...) Denně nosit do školy žákovskou knížku, tuto pravidelně předkládat rodičům ke kontrole podpis rodičů, třídní učitel je povinen ŽK pravidelně kontrolovat Ve školní jídelně se chovat tiše a kulturně, dbát na čistotu a pořádek v jídelně, šatně i jejím okolí Pokud žák záměrně znečistí prostředí školy (budovy a okolí), je povinen daný prostor uklidit a dát jej do původního stavu Porušení kteréhokoli výše uvedeného článku kapitoly I. může mít za následek kázeňský trest Nikdo nemá právo druhého zraňovat, mučit nebo zabíjet článek 19: Ochrana před násilím a zanedbáváním, článek 34: Ochrana před sexuálním zneužíváním. II. Chování při vyhlášení mimořádných událostí živelné pohromy ( povodeň, požár, zemětřesení ) havárie ( dopravní nebo průmyslové s dopadem na obyvatelstvo ) napadení ( terorizmus, vojenský konflikt ) Hlavní činností je záchrana lidských životů, následně pak omezení škod na majetku. Co se od tebe očekává: zachovej klid a rozvahu, pokus se uplatnit znalosti z vyučování poslouchej pokyny vyučujících, případně zasahujících složek, nepřekážej počítá se s tvou pomocí, je to tvá povinnost umíš přivolat hasičský sbor umíš poskytnout nebo alespoň přivolat první pomoc víš, jak se chovat k neobvyklým, podezřelým nálezům o chování za mimořádných událostí jsou žáci seznamováni od 1.ročníku v předmětech prvouka, přírodověda, výchova k občanství se zápisem v třídní knize III. Chování a povinnosti žáků mimo vyučování 1. Také mimo vyučování, ve volných dnech a o prázdninách jsou žáci povinni chovat se tak, aby dělali čest sobě, rodičům i škole. V tuto dobu není žákům dovoleno bez odpovědné osoby pobývat v areálu školy. 2. Při samostatném pobytu venku jsou žáci povinni dbát uvědoměle pravidlům požární, dopravní bezpečnosti a obecným zásadám vzájemného soužití. 3. Ochrana vlastního zdraví i zdraví obecně vyžaduje respektování všech zákazů zdraví škodlivých činností včetně navádění k těmto aktivitám ( kouření, užívání alkoholu či jiná aplikace návykových drog a látek, manipulace s výbušninami, nebezpečnými látkami a předměty, gamblerství pod. ) IV. Připomínky a náměty 1. připomínky a náměty k řádu školy, jeho dodržování či nedodržování mohou žáci vznášet prostřednictvím TŽS k třídnímu učiteli 2. připomínky a náměty přesahující rámec třídy adresují prostřednictvím třídního učitele vedení školy V. Ustanovení o činnosti žákovské samosprávy ( ŽS ) 1. ŽS se zřizuje od 4.ročníku jako třídní ŽS, spoluorganizuje život a práci třídního kolektivu, pomáhá třídnímu učiteli 2. Představitelem třídní ŽS je třídní výbor, jeho členové jsou voleni v září na dobu jednoho školního roku a dále dle kvality vykonávané činnosti 3. Člen ŽS přestává mimořádně funkci vykonávat, jestliže se sám funkce vzdá nebo je-li funkce zbaven 4. Třídní záležitosti se řeší na třídnických hodinách společně s třídním učitelem, který o schůzce vede záznam v třídní knize

5 5. Třídní učitel usměrňuje činnost třídní samosprávy a poskytuje metodické rady 6. Každý člen třídního kolektivu má právo: Volit členy třídního výboru a být volen Zúčastňovat se všech žákovských shromáždění Přednášet návrhy a připomínky k práci ŽS Podávat námitky proti opatření ŽS 7. Každý žák je povinen: - usilovat o úspěch školní práce vlastní, své třídy a celé školy - mít v žákovské knížce podepsaný výtah ze školního řádu také zákonným zástupcem (školní řád je v plné verzi k dispozici na webových stránkách školy) - usilovat o plnění programu ŽS - dbát pokynů členů ŽS VI. Povinnosti žákovské služby ve třídě Žáci pověření výkonem žákovské služby ve třídě jsou povinni: - podílet se podle pokynů vyučujících na přípravě a úklidu učebních pomůcek, umývat tabuli, zajišťovat křídu, udržovat v pořádku houbu a prachovku - zabezpečovat větrání třídy - průběžně kontrolovat čistotu třídy a pořádek v ní - oznamovat třídnímu učiteli veškeré závady zjištěné ve třídě - žákovská služba je určována na dobu jednoho týdne, v případě, že si ŽS neplní své povinnosti, je prodloužena o další týden VII. Povinnosti služby zamykání třídy 1. Po příchodu do školy vyzvednout klíč od pana školníka nebo z místa k tomu určenému 2. Třídu vždy uzamknout při odchodu z ní, být včas zpět u třídy, aby spolužáci nečekali na její otevření VIII. Přechod žáků z haly na vyučování 1. Žáci sportovních tříd házenkáři se zúčastňují vyučování na sportovní hale HCB Karviná dle stanoveného rozvrhu. 2. Neúčast žáka na výuce omlouvá zákonný zástupce žáka dle bodu I. Omluvení neúčasti Školního řádu. 3. Po ukončení ranní výuky na hale jsou žáci hromadně odvedeni pedagogem trenérem zpět do školy na další výuku, trenér dohlíží na nástup žáků do autobusu Žáci jsou se školním řádem podrobně seznámeni vždy na začátku školního roku se zápisem v třídní knize. IX. Šikanování - každý žák a zákonný zástupce má právo: 1. svobodně vyjádřit svůj názor ve všech věcech, které se ho týkají; tento názor má být vyjádřen adekvátní formou, přičemž tomuto musí být věnována patřičná pozornost. Osobami pro sdělení názorů a připomínek jsou třídní pedagog, zástupce ředitele, ředitel školy, výchovný poradce. 2. být ochráněn před fyzickým nebo psychickým násilím a nedbalým zacházením, nikdo nemá právo druhému žádným způsobem ubližovat. 3. požádat o pomoc nebo radu kohokoli z pracovníků školy pokud se dítě cítí v jakékoli nepohodě nebo má nějaké trápení. Taktéž pracovníci školy jsou povinni věnovat tomu vždy náležitou pozornost. - každý žák a zákonný zástupce má povinnost

6 1. dodržovat kategorický zákaz používání mobilních telefonů a jiné nedovolené techniky ve vyučování (tablety, videokamery ), nenatáčet své spolužáky a dospělé osoby, zaměstnance školy, nezveřejňovat natočené filmy nebo nafocené fotografie na sociálních sítích bez jejich svolení Projevy šikanování mezi žáky, tj. fyzické násilí, omezování osobní svobody, ponižování, zneužívání informačních technologií k znevažování důstojnosti, apod., kterých by se dopouštěl kdokoli vůči komukoli (žáci i dospělí), jsou v prostorách školy a při všech školních akcích a aktivitách přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti školnímu řádu. V případě takovýchto projevů chování postupuje škola dle daného školního programu proti šikanování. Vždy je svolávána výchovná komise, jsou informováni zákonní zástupci a dle platných zákonů má škola ohlašovací povinnost vůči některým dalším institucím (jako je např. orgán sociálně-právní ochrany dítěte, Policie ČR apod.) Za hrubé porušení školního řádu jsou považovány projevy šikanování, tj. cílené a opakované ubližující agresivní útoky. Stejně tak sem mohou patřit i mírné formy psychického útlaku, které byly již dříve prokázány a znovu se opakují. O konkrétním výchovném opatření rozhoduje ředitel školy po projednání ve výchovné komisi a pedagogické radě. V úvahu připadá napomenutí, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy, příp. snížený stupeň z chování.

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Kapitána Jasioka 50, Havířov Prostřední Suchá Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Kapitána Jasioka 50, Havířov Prostřední Suchá Š K O L N Í Ř Á D Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Kapitána Jasioka 50, Havířov Prostřední Suchá Š K O L N Í Ř Á D V souladu s ustanovením 30 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním,

Více

Základní škola Stráž, Stráž 21, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD. s platností od 01.09.2007

Základní škola Stráž, Stráž 21, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD. s platností od 01.09.2007 Základní škola Stráž, Stráž 21, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD s platností od 01.09.2007 1. Úprava schválena na pedagogické radě dne 15. 09. 2012 2. Úprava schválena na pedagogické radě dne 01. 09. 2014 ředitel

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH I. Úvod II. Práva a povinnosti žáků III. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků IV. Práva a povinnosti pracovníků školy V. Docházka do školy VI. Bezpečnost a ochrana zdraví VII. Provoz

Více

Školní řád. Organizační řád školy školní řád - součást 2 školní řád strana 1

Školní řád. Organizační řád školy školní řád - součást 2 školní řád strana 1 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 2 školní řád Čj.: Vypracoval:. Mgr.Pavel Škramlík, ředitel školy Schválil: Mgr.Pavel Škramlík,

Více

Střední průmyslová škola dopravní, a.s.

Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Č. j.: Účinnost od: Spisový znak: Skartační znak: A5 Pedagogická rada projednala dne: Školská rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti dne: Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a,

Více

Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace Školní řád Projednáno na pedagogické radě školy dne 1. 9. 2014 se schválenou platností od 1. 9. 2014 1 Obsah: Školní řád 1. Práva a povinnosti

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA NA BALABENCE 800, PRAHA 9 - LIBEŇ. Projednán na pedagogické radě dne 1. 9. 2014 se schválenou platností od 1. 9.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA NA BALABENCE 800, PRAHA 9 - LIBEŇ. Projednán na pedagogické radě dne 1. 9. 2014 se schválenou platností od 1. 9. ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA NA BALABENCE 800, PRAHA 9 - LIBEŇ Š k o l n í ř á d Projednán na pedagogické radě dne 1. 9. 2014 se schválenou platností od 1. 9. 2014 Mgr. Božena Žižková ředitelka školy

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ vydává škola v souladu se zákonem 561/2004 Sb., 30. Jeho obsah vyplývá z tohoto zákona.

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ vydává škola v souladu se zákonem 561/2004 Sb., 30. Jeho obsah vyplývá z tohoto zákona. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy Stachy 253, Stachy 384 73 tel. ZŠ: 388 428 186, 388 428 055 IČO: 00 58 33 67 ZUŠ: 388 428 289 fax: 388 428 051 MŠ: 388 428 380 e-mail: skola@stachy.net

Více

Soukromá obchodní akademie Podnikatel, s.r.o. nám. V. Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD

Soukromá obchodní akademie Podnikatel, s.r.o. nám. V. Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD Soukromá obchodní akademie Podnikatel, spol. s r. o. nám. V. Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve střední škole Název zařízení: Soukromá obchodní

Více

Základní škola Přerov nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace čp.112, 289 16 Přerov nad Labem ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Přerov nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace čp.112, 289 16 Přerov nad Labem ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Přerov nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace čp.112, 289 16 Přerov nad Labem ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 188 / 2005 Vypracovala: PaedDr.Irena Jarešová Schválila: PaedDr.Irena Jarešová Pedagogická

Více

Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany, Nádražní 90, 264 80 Sedlčany ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany, Nádražní 90, 264 80 Sedlčany ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany, Nádražní 90, 264 80 Sedlčany ŠKOLNÍ ŘÁD ( vydaný na základě ustanovení 30 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary Okružní 367, 364 71 Bochov. Č.j.: 45/2013. Mgr. Věra Sosnovcová, ředitelka školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary Okružní 367, 364 71 Bochov. Č.j.: 45/2013. Mgr. Věra Sosnovcová, ředitelka školy Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary Okružní 367, 364 71 Bochov ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 45/2013 Vypracoval: Schválila školská rada dne: 16.9.2013 Mgr. Věra Sosnovcová, ředitelka školy Pedagogická

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ A LESNICTVÍ BZENEC, NÁMĚSTÍ SVOBODY 318, 696 81 BZENEC ŠKOLNÍ ŘÁD

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ A LESNICTVÍ BZENEC, NÁMĚSTÍ SVOBODY 318, 696 81 BZENEC ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ A LESNICTVÍ BZENEC, NÁMĚSTÍ SVOBODY 318, 696 81 BZENEC ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. SŠ-Bze-1934/2014 Spisový znak: 2-1 Razítko školy: Střední škola gastronomie, hotelnictví a

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov Mgr. Martin Reihs 2014/2015 2014/2015 OBSAH Obecná ustanovení... 2 A. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců... 2 1. Žáci mají právo:... 2 2. Žáci jsou povinni:... 2 3. Zákonní zástupci žáků

Více

Školní řád Obchodní akademie

Školní řád Obchodní akademie Obchodní akademie a Jazyková škola S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, Čelakovského 200, 397 01 Písek Školní řád Obchodní akademie Školní řád Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace Školní řád platnost od 1. září 2013 schváleno pedagogickou radou dne 26.8.2013 schváleno

Více

A Školní řád B Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

A Školní řád B Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obsah: A Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky 1.1 Práva a povinnosti žáků ve škole 1.2

Více

Školní řád. Účinnost: 1.9.2014. Č.j. Základní škola Brigádníků 14/510 Praha 10 100 00. Počet stran: Razítko školy: Podpis ředitele školy: Změny:

Školní řád. Účinnost: 1.9.2014. Č.j. Základní škola Brigádníků 14/510 Praha 10 100 00. Počet stran: Razítko školy: Podpis ředitele školy: Změny: Č.j. Spisový znak: 2-1 Razítko školy: Základní škola Brigádníků 14/510 Praha 10 100 00 Účinnost: 1.9.2014 Skartační znak: A5 Počet stran: Podpis ředitele školy: Školní řád Změny: Číslo Datum Strana Účinnost

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník Č.j.: 1 /2009 Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2009 Směrnice nabývá platnosti dne:

Více

Školní řád ZŠ a vnitřní řád ŠD a ŠK

Školní řád ZŠ a vnitřní řád ŠD a ŠK Č.j. 388/2013 Účinnost: 1. 9. 2013 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A 5 Razítko školy: Počet stran: 20 Podpis ředitele školy: Školní řád ZŠ a vnitřní řád ŠD a ŠK Změny: Číslo Datum Strana Účinno st od

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia Vysoké Mýto. Příloha č. 4

Školní vzdělávací program Gymnázia Vysoké Mýto. Příloha č. 4 Školní vzdělávací program Gymnázia Vysoké Mýto Příloha č. 4 Školní řád Gymnázia Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto, nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto 566 01 Obsah: Článek 1 Práva a povinnosti žáků a zákonných

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD SOŠ Podyjí s.r.o.

ŠKOLNÍ ŘÁD SOŠ Podyjí s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD SOŠ Podyjí s.r.o. Obsah : Účinnost : od 25.3.2015 str. Čl. 1. Úvod základní ustanovení 1 1.1. Základní ustanovení 1 1.2. Úloha školy 1 Čl. 2. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců ve

Více

Střední škola, Havířov Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace. se sídlem Sýkorova 1/613, 736 01 Havířov Šumbark. Školní řád.

Střední škola, Havířov Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace. se sídlem Sýkorova 1/613, 736 01 Havířov Šumbark. Školní řád. Střední škola, Havířov Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace se sídlem Sýkorova 1/613, 736 01 Havířov Šumbark Školní řád Vnitřní řád http://www.outech-havirov.cz e-mail: sout@outech-havirov.cz

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Školní řád Č.j.: 27/03/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh: 3 Změny: pozbývá platnosti předchozí školní

Více

Střední škola a Základní škola Tišnov. Školní řád. Střední škola. Účinnost: od 1.2.2015. Podpis ředitele školy:

Střední škola a Základní škola Tišnov. Školní řád. Střední škola. Účinnost: od 1.2.2015. Podpis ředitele školy: Střední škola a Základní škola Tišnov Školní řád Střední škola Účinnost: od 1.2.2015 Podpis ředitele školy: 1. Ředitel školy vydává, po projednání s pracovníky školy a se souhlasem školské rady na základě

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333 se sídlem Husova 333/II, 377 15 Jindřichův Hradec Vypracoval: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 3.2.2006 Rada školy

Více

IČ: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel.: + 420 222 516 437 Š K O L N Í Ř Á D. I. Základní ustanovení

IČ: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel.: + 420 222 516 437 Š K O L N Í Ř Á D. I. Základní ustanovení STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R. O. IČ: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel.: + 420 222 516 437 Š K O L N Í Ř Á D I. Základní ustanovení vydává ředitelka Střední odborné školy

Více

a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vydal: Mgr.Marie Dostálová Schváleno školskou radou: 26. srpna 2011 Účinnost ode dne: 1. září 2011 Počet stran (příloh) 29 Změny v řádu budou prováděny

Více

Školní řád. Článek 1. Obecná část

Školní řád. Článek 1. Obecná část Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr. Beneše 413/II Školní řád Článek 1 Obecná část Školní řád je základním právním nástrojem, který stanovuje způsob fungování všech součástí a

Více

Organizační směrnice č. 28/2014/SŘ Školní řád

Organizační směrnice č. 28/2014/SŘ Školní řád Organizační směrnice č. 28/2014/SŘ Školní řád Č. j.: SŠNM/1392/2014 Vydala: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. července 2014 Dokument byl schválen Školskou radou dne

Více