B O S K O V I C E. Komenského 5, Boskovice. Školní řád

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "B O S K O V I C E. Komenského 5, 680 11 Boskovice. Školní řád"

Transkript

1 Střední pedagogická škola B O S K O V I C E Komenského 5, Boskovice Školní řád Školní řád je vypracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) a vyhlášky č. 374/2006 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění. I. Provoz a vnitřní režim školy: 1. Budova školy se otevírá v 6.30 hod.,uzamyká se v hod., v pátek v hod. 2. Žáci vstupují nejdříve do šatny, kde se přezouvají. Oblečení a boty zamykají do přidělených skříní. Užívají takové přezůvky, které neumožňují uklouznutí a nemohou způsobit úraz. V přezůvkách přecházejí do tříd a pracoven v hlavní budově a v přístavbě. 3. Žáci přicházejí do tříd nejméně 10 minut před zahájením vyučování. Do učeben se o přestávkách přesouvají tak, aby každá vyučovací hodina byla včas zahájena. 4. Po zvonění sedí žáci na svých místech, připravují se na vyučování a očekávají příchod učitele. Nepřijde-li vyučující do 5 minut po zvonění do třídy, oznámí služba tuto skutečnost na ředitelství školy ( ředitelce školy, zástupkyni ředitelky školy, sekretářce). 5. Žáci respektují rozvrh hodin a umístění ve třídách. Jakékoliv změny projednají s vyučujícím a se zástupkyní ředitelky. 6. Během vyučování a krátkých přestávek není dovoleno opouštět budovu školy. Odejít z budovy školy během volných hodin či velké přestávky je dovoleno jen tehdy, pokud žáci třídnímu učiteli předem (na začátku školního roku ) odevzdali písemný souhlas zákonného zástupce zápis ve studijním průkazu. 7. Po skončení každé vyučovací hodiny uklidí své pracovní místo a umyjí tabuli. Po skončení vyučování uklidí třídu, lavice, židličky obrátí na lavice a přes šatnu opouštějí školu. Mohou také zůstat ve škole do skončení provozu školy, cvičit na nástroje a učit se v kmenových učebnách. Dodržují bezpečnost a respektují pokyny správních zaměstnanců, kteří se v tu dobu zdržují v budově školy. 8. Každá třída má přidělenou kmenovou učebnu. Žáci třídu chrání a zodpovídají za její vybavení a udržují čistotu. 9. Služba ve třídě organizuje činnost třídy, podává informace o absenci, zajišťuje zápisy v třídní knize, sleduje suplování a případné změny v rozvrhu

2 10. Žáci dodržují úřední hodiny v kanceláři a o přestávkách zbytečně nevyvolávají učitele ze sborovny. 11. Žáci přinášejí do školy jen věci, které souvisejí s vyučováním. 12. V šatnách je zakázáno ponechávat cenné věci a peněžní částky. Cenné věc i(hodinky, šperky, mobilní telefony apod.) mají stále u sebe. 13. Výjimku tvoří případ, kdy je žák z bezpečnostních důvodů vyzván vyučujícím k jejich odložení. Vyučující je pak povinen zajistit jejich bezpečnou úschovu. Vyšší peněžní částky, které má žák u sebe, se doporučuje ukládat po dobu jeho pobytu ve škole do trezoru školy. 14. Ztrátu věci hlásí žák neprodleně třídnímu učiteli nebo jeho zástupci. 15. Do odborných učeben vstupují žáci jen se svolením vyučujícího. 16. Žákům je zakázáno kouřit v areálu školy, na pracovištích odborného vyučování a při všech aktivitách pořádaných školou. Tento zákaz platí i pro studenty dálkové formy studia. 17. Žákům je zakázáno žvýkání žvýkaček v budově školy v průběhu celého dne. 18. Každý úraz nebo poranění ohlásí žák ihned vyučujícímu nebo třídnímu učiteli. 19. Žákům je zakázáno přinášet, držet a distribuovat ve škole, na pracovištích praktického vyučování nebo na aktivitách pořádaných školou věci nebezpečné, alkoholické nápoje, drogy a jiné zdraví škodlivé látky a používat je ve škole nebo při aktivitách organizovaných školou. Porušení tohoto zákazu je důvodem k vyloučení ze studia. Při podezření na požití alkoholu a jiné návykové látky je žák povinen podrobit se příslušnému testování. 20. Žákům je zakázáno vynášet nápoje z automatů do tříd. Tyto teplé nápoje se konzumují výhradně v jídelně. 21. Žákům je zakázáno v době vyučovací hodiny používat mobilní telefon nebo jím rušit vyučování. Pokud žák poruší toto nařízení, má vyučující právo odebrat žákovi mobilní telefon do konce vyučovací hodiny. Platí přísný zákaz odkládání a nabíjení mobilů. II. Povinnosti pedagogického pracovníka: Povinností učitele první vyučovací hodiny je vyzvednout si třídní knihu ve sborovně a přinést ji do hodiny. Povinností učitele poslední vyučovací hodiny je donést třídní knihu do sborovny a uložit ji do příslušné schránky

3 III. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců žáka: Práva žáka 1. Vyslovovat a hájit svůj názor a uplatňovat svá práva, která jsou v souladu s obecně platnými předpisy a vnitřními předpisy školy. 2. Za podmínek stanovených ředitelem školy využívat všechna zařízení školy a učební pomůcky k výuce určené. 3. Být seznámeni s učebním plánem, osnovami vyučovacích předmětů, profilem absolventa školy, zásadami hodnocení a klasifikace a nařízeními, která upravují vnitřní řád školy. 4. Využívat svých předpokladů a nadání v kroužcích, zájmových skupinách i individuálně. 5. Prostřednictvím třídní samosprávy, třídního učitele nebo zákonného zástupce se vyjadřovat k provozu školy, k problémům a nedostatkům, které se mohou ve škole vyskytnout. 6. Každý zletilý žák má právo volit a být volen do Rady školy. 7. Každý žák má právo zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich volen. 8. Každý žák má právo na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace a násilí, před sociálně patologickými jevy. 9. Žák má právo na náboženské přesvědčení. 10. Využívat školní knihovnu bezplatně v určených půjčovních hodinách nebo po dohodě s pověřeným pracovníkem. Provoz knihovny se dále řídí Řádem školní knihovny. 11. Písemně požádat ředitele školy o změnu oboru, přerušení vzdělávání, ukončení přerušení vzdělávání před uplynutím doby přerušení, opakování ročníku. U žádosti o uvolnění z tělesné výchovy je třeba doložit doporučení registrujícího praktického lékaře nebo odborného lékaře. 12. Součástí každé žádosti zákonných zástupců nezletilého žáka je souhlas žáka. 13. Pokud žák potřebuje pomoc při řešení studijních nebo osobních problémů, má možnost obrátit se na třídního učitele, vyučující, výchovnou poradkyni nebo vedení školy. Povinnosti žáka 1. Dodržovat vnitřní organizační a školní řád ve škole, mimo školu a na akcích pořádaných školou. 2. Osvojovat si zásady společenského chování a vystupování, získávat vědomosti a dovednosti potřebné k dosažení daného vzdělání. 3. Dodržovat vyučovací dobu a účastnit se vyučování v rozsahu stanoveném rozvrhem hodin

4 4. Chodit do školy slušně a přiměřeně oblečeni, přizpůsobovat se potřebám odborných předmětů (tělesná výchova, pedagogická praxe, hra na nástroje, praktika apod.) 5. Spolupracovat s ostatními žáky, akceptovat aktivity pedagogických pracovníků, respektovat práva spolužáků a pokyny vyučujících i ostatních zaměstnanců školy a chovat se tak, aby dělali čest škole i sobě. 6. Dbát úcty k pedagogům a dospělým. 7. Dbát o čistotu a pořádek v areálu školy i na pracovištích praktického vyučování. 8. Dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví a péče o životní prostředí. 9. Ve styku s pedagogickými a výchovnými pracovníky školy, na pracovištích praktického vyučování a při všech aktivitách pořádaných školou používat spisovný jazyk. 10. Šetřit hygienické potřeby, energii a vodu. 11. Povinně se účastnit vyučování nepovinných předmětů, pokud si je žák zvolil. 12. Nosit do výuky učebnice a pomůcky podle požadavků vyučujícího daného předmětu. 13. Nosit studijní průkaz, průběžně zapisovat klasifikaci a pravidelně jedenkrát měsíčně předkládat studijní průkaz k podpisu zákonnému zástupci. 14. Být na výuku řádně připraven, mít vypracovány domácí úkoly. 15. Není-li žák připraven, omlouvá se vždy na začátku dané vyučovací hodiny. 16. Dodržovat vyučovací jednotku, při výuce nevyrušovat. 17. Dodržovat školní řád a pravidla BOZ, se kterými byli žáci seznámeni na začátku a během školního roku. 18. V tělocvičně, bazénu, na stadionu, při sportovních akcích apod. přesně dodržovat pokyny vyučujícího. 19. Plnit pokyny pedagogických pracovníků a jiných zaměstnanců školy, pokud jsou tyto pokyny v souladu s právními předpisy a školním řádem. 20. Předkládat neprodleně třídnímu učiteli omluvenky a každou změnu osobních údajů. 21. Přizpůsobit svou zájmovou činnost tak, aby nenarušila plnění školních povinností. 22. Jestliže žák hodlá zanechat studia, sdělí to písemně řediteli školy. Je-li žák nezletilý, je součástí sdělení souhlasné vyjádření jeho zákonného zástupce. 23. Před každým odchodem ze školy v průběhu vyučování je žák povinen informovat příslušného vyučujícího a současně i třídního učitele (případně jeho zástupce). 24. Při neúčasti na souvislé praxi nahradit tuto praxi po dohodě se stanoveným učitelem ve stanovené době mimo výuku

5 Pravidla pro omlouvání absence žáka 1. V případě nepřítomnosti doložit prokazatelným způsobem třídnímu učiteli (jeho zástupci) důvod absence ve studijním průkaze (vydaném školou) ihned po příchodu do školy. 2. Nezletilý žák předkládá omluvenky od lékaře, rodiče nebo zákonného zástupce. 3. Zletilý žák předkládá omluvenky od lékaře, rodiče nebo osoby, která vůči žákovi plní vyživovací povinnost. V odůvodněných případech může třídní učitel uznat omluvenku podepsanou žákem. 4. Škola může požadovat potvrzení o nemoci vystavené lékařem, jestliže jde o časté absence, které signalizují možné zanedbání školní docházky. Návštěvy lékaře (pokud nejsou akutní) si budou žáci domlouvat především na dobu mimo vyučování nebo tak, aby výuka byla narušena co nejméně. 5. O uvolnění z vyučování z předem známých důvodů žádá žák (bez ohledu na zletilost): - z jedné vyučovací hodiny vyučujícího dané hodiny a tř.učitele; na 1 den třídního učitele; na dobu delší než 1 den ředitele školy. 6. Žádost o uvolnění z vyučování je adresována řediteli školy, musí mít písemnou formu a podává se předem. U nezletilého žáka je součástí písemné žádosti vyjádření rodičů nebo jiného zákonného zástupce žáka. O uvolnění rozhoduje ředitel v součinnosti s třídním učitelem. 7. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů, které nemohl předvídat, omlouvá žáka jeho zákonný zástupce. Omluvu je třeba sdělit třídnímu učiteli neprodleně, nejpozději však do 3 dnů. 8. Jestliže se žák, který splnil povinnou školní docházku, neúčastní vyučování po dobu nejméně pěti vyučovacích dnů a jeho neúčast není omluvena, vyzve ředitel školy písemně zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka ke zdůvodnění absence. U zletilého žáka jsou o této výzvě k omluvě informováni rodiče, popřípadě osoby, které mají vůči zletilému žáku vyživovací povinnost. Zároveň upozorní, že jinak bude žák posuzován, jako by vzdělávání zanechal. Žák, který do 10 dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, se posuzuje, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty. 9. Doručení této výzvy se řídí ustanoveními správního řádu. U nezletilého žáka je situace vyhodnocena jako neplnění základní povinnosti rodiče, nebo zákonného zástupce žáka, a neplnění zákonné povinnosti docházet do školy oznamuje ředitel školy orgánům sociálně právní ochrany

6 Práva zákonného zástupce žáka 1. Být informován o průběhu a výsledcích vzdělávání (i v případě zletilých žáků). 2. Volit své zástupce do Rady školy. 3. Vznášet své připomínky k provozu školy a k organizaci výuky. 4. Žádat ředitele školy o bezplatné zapůjčení požadovaných učebnic pro žáka, jde-li o rodinu se sociálním znevýhodněním nebo jde-li o případ sociální potřebnosti stanovenou zákonem. Povinnosti zákonného zástupce žáka 1. Zajistit, aby žák docházel řádně do školy. 2. Dokládat škole důvody nepřítomnosti žáka. 3. Na výzvu ředitele školy se osobně účastnit projednávání závažných otázek, které se týkají vzdělání a chování žáka. 4. Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, o zdravotních potížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které mohou mít vliv na průběh vzdělání. 5. Oznamovat škole údaje žáka pro tvorbu záznamů v matrice ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon). 6. Úzce spolupracovat se školou při řešení sociálně patologických jevů, projevu diskriminace, nepřátelství nebo násilí. IV. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělání a klasifikační řád: Hodnocením prospěchu se podrobně zabývají Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (příloha č. 1). V. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků. Ochrana před soc.patologickými jevy a ochraně před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí: 1. Každý žák školy musí být každoročně poučen formou proškolení o základních pravidlech BOZ. Proškolení provádí třídní učitel na začátku školního roku a před každým nástupem na prázdniny a zápis o proškolení provede do třídní knihy. 2. Při výuce tělesné výchovy, v odborných pracovnách, pracovištích praktického vyučování provádí úvodní proškolení žáků vyučující první vyučovací hodinu v září. Záznam o proškolení zapíše vyučující do třídní knihy

7 3. Proškolení před sportovními výcvikovými kurzy (lyžařský, turistický, plavecký, ), odbornou exkurzí apod. provádí vedoucí kurzu před jejich zahájením. O proškolení se provádí zápis na předepsaný tiskopis. 4. Žák je povinen chránit své zdraví i zdraví jiných. 5. Žák je povinen informovat nadřízeného o zjištěných závadách a nedostatcích, které ohrožují zdraví a bezpečnost osob nebo o jiných závadách technického rázu. 6. Při úrazu je žák povinen poskytnout první pomoc. Úraz ihned nahlásí pedagogickému pracovníkovi, který koná dozor a který vyplní záznam o úrazu do knihy úrazů, která je uložena u hospodářky školy. Po ošetření žáka se o úrazu neprodleně uvědomí zákonný zástupce žáka. Doprovod žáka k dalšímu ošetření lékařem je možný jen dospělou osobou. 7. Ve všech prostorách školy a rovněž na akcích školy platí přísný zákaz požívání alkoholických nápojů a všech návykových látek. 8. V případě zjištěného drogového dealerství kontaktuje vedení školy okamžitě Policii ČR, žáka zadrží a ihned informuje o situaci zákonného zástupce žáka. Dealerství drog je trestným činem. Dále viz. Krizový scénář řešení šikany příloha č.2 VI.Metodické pokyny pro pedagogy v oblasti návykových látek: 1. Všichni pedagogové (i ostatní zaměstnanci školy) mají oznamovací povinnost vůči řediteli školy, jestliže zaznamenají přechovávání, užívání nebo distribuci návykových látek. 2. Třídní učitelé seznamují žáky (žákyně) na začátku školního roku se zákazem nošení, přechováváním, konzumací a distribucí návykových látek v prostorách školy v době vyučování, ale i při mimoškolních akcích a aktivitách ( exkurze, kurzy, zájmové aktivity). Tato upozornění jsou i součástí poučení, které předchází každé plánované činnosti a jsou poskytována učiteli, jež za tyto akce zodpovídají. 3. Žáci( žákyně) jsou zároveň vždy seznámeni se sankcemi, které je v případě přestupků v této oblasti mohou postihnout. A/ Opatření v případě výskytu návykové látky u žáků /kouření, alkohol, OPL omamné a psychotropní látky/ 1. Zabavit návykovou látku, oznámit to řediteli školy, odevzdat látku vedení školy. 2. Při nálezu OPL v prostorách školy za přítomnosti dalšího pracovníka školy vložit látku do obálky, napsat čas, datum a místo nálezu, obálku přelepit, opatřit razítkem školy, podepsat, vložit do trezoru. O nálezu vyrozumět Policii ČR. 3. Sepsat záznam o dané situaci /datum, místo, čas nálezu, od koho má žák návyk. látku, vyjádření žáka (žákyně)/ - předat školnímu metodikovi prevence /kopii záznamu třídnímu učiteli/. Při nálezu alkoholu a OPL je u zápisu a rozhovoru se žákem (žákyní) přítomen ředitel školy nebo jeho zástupce. 4. Oznámit nález zákonnému zástupci žáka (žákyně), při opakovaném nálezu ředitel vyrozumí orgán sociálně právní ochrany dítěte. - 7

8 B/ Opatření v případě konzumace návykové látky žáky 1. Odebrat návykovou látku, zabránit v další konzumaci. 2. Posoudit, zda žákovi (žákyni) nehrozí akutní nebezpečí. Jestliže nehrozí a žák je schopen pokračovat ve vyučování, sepsat záznam s vyjádřením žáka (žákyně), vyrozumět vedení školy, záznam předat metodikovi prevence /kopii záznamu třídnímu učiteli/. 3. Skutečnost, že žák (žákyně) konzumoval/a návykovou látku, škola oznámí zákonnému zástupci /vždy/ a orgánu sociálně právní ochrany dítěte /u OPL vždy, u alkoholu a tabákových výrobků při opakované konzumaci/. 4. V případě ohrožení na zdraví a životě zajistí škola nezbytnou pomoc a volá lékařskou službu první pomoci. 5. Pokud žák (žákyně) není schopen pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola zákonného zástupce a vyzve ho, aby si žáka (žákyni) vyzvedl. Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany dítěte a vyčká jeho pokynů /může od něho vyžadovat pomoc/. 6. Z konzumace návykových látek škola vyvodí sankce stanovené školním řádem. 7. Distribuce OPL je protiprávním jednáním. Proto je třeba vždy ihned vyrozumět Policii ČR, zkonzultovat s ní další postup, informovat zákonného zástupce a žáka (žákyni) izolovat od ostatních. Nelze provádět osobní prohlídku žáka a jeho věcí. VII. Metodické pokyny pro pedagogy v případech krádeže a vandalismu: 1. V souladu se školním řádem jsou žáci (žákyně) poučeni o riziku odcizení cenných předmětů, které přinášejí do školy, a upozorněni na nevhodnost nošení předmětů, jež nesouvisí s vyučovacím procesem. Učitelé v případě potřeby žákům (žákyním) umožní dočasnou úschovu těchto cenností na zabezpečeném místě. 2. V souladu se školním řádem jsou žáci (žákyně) upozorněni na skutečnost, že každý/á je odpovědný/á za škodu, kterou svým jednáním způsobil/a, a proto po něm bude škola požadovat náhradu. 3. Všechny žáky (žákyně) vést k tomu, aby si všímali protiprávního jednání a okamžitě o něm informovali pedagogické pracovníky. 4. V případě krádeže je pořízen záznam s výpovědí poškozeného /záznam předat metodikovi prevence, kopii záznamu třídnímu učiteli/ a s vědomím ředitele školy událost předána orgánům činným v trestním řízení (tj.ohlášení obvodnímu oddělení Policie ČR nebo sdělení poškozenému a jeho zákonnému zástupci, že má tuto možnost/. V případě, že je pachatel znám a nedosáhl 18 let, ředitel nahlásí věc orgánu sociálně-právní ochrany dítěte a současně věc předá orgánům činným v trestním řízení

9 VIII. Podmínky zacházení s majetkem školy: Žáci jsou povinni: - šetřit zařízení a majetek školy a chránit jej před poškozením - hospodárně zacházet se zapůjčenými pomůckami - nahradit škodu způsobenou zaviněným poškozením inventáře zařízení školy, případně pracoviště praxe - při úmyslném poškození lavic jsou povinni uvést je do stavu, ve kterém byly lavice na začátku školního roku Poškození majetku školy či druhých osob hradí zákonný zástupce žáka a vždy se toto poškození majetku či osoby považuje za závažné porušení školního řádu. Mechanické závady na nábytku hlásí žáci správci učebny nebo třídnímu učiteli. Vyučujícím je zakázáno svěřovat žákům klíče od kabinetů. Posílat žáky pro pomůcky do uzamčených kabinetů je možné jen na vlastní zodpovědnost vyučujícího. IX. Stravování: 1. Žák je povinen čitelně vyplnit přihlášku (studenti 1. ročníků ji vyplní při nástupu do školy). 2. V případě nepřítomnosti žáka (není odhlášen z oběda) činí cena nevyzvednutého oběda první den 28,- Kč a od druhého dne nepřítomnosti 65,- Kč. V případě dopředu známé nepřítomnosti je povinen zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka odhlásit oběd do 10:00 hodin dne předcházejícího. 3. V případě trvalého odhlášení stravy (žák se vůbec nechce stravovat) je třeba písemné vyjádření zákonného zástupce. 4. Platba na každý nadcházející měsíc musí být provedena v hotovosti vždy do konce předcházejícího měsíce. Výjimkou je měsíc září, kdy bude platba na září provedena v hotovosti do poloviny příslušného měsíce

10 X. Závěrečná ustanovení: 1. Se školním řádem seznamuje žáky třídní učitel. 2. Vedení školy si vymezuje právo upravit školní řád při vzniku nových skutečností, které tento školní řád neřeší. O změnách musí být všichni učitelé a žáci informováni. 3. Závažnost porušení školního řádu posuzuje třídní učitel, ředitel školy a pedagogická rada. Vypracovala: PaedDr. Hana Hortová Schválila: PaedDr. Hana Hortová, ředitelka SPgŠ Boskovice Školská rada schválila dne: Pedagogická rada projednala dne: Datum nabytí účinnosti dne:

11

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o. Československé armády 481, 738 01 Frýdek-Místek

Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o. Československé armády 481, 738 01 Frýdek-Místek Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o. Československé armády 481, 738 01 Frýdek-Místek ŠKOLNÍ ŘÁD pro učitele, žáky a ostatní pedagogické zaměstnance Telefon: 558 646 246 E-mail: sekretariat@sumprum.cz

Více

GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád. Gymnázia Petra Bezruče

GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád. Gymnázia Petra Bezruče GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní řád Gymnázia Petra Bezruče Platnost od 1. září 2014 Školní řád ÚVOD Školní řád je zpracován zejména na základě zákona č. 561/2004 Sb.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333 se sídlem Husova 333/II, 377 15 Jindřichův Hradec Vypracoval: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 3.2.2006 Rada školy

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Š K O L Y

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Š K O L Y O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Š K O L Y DRUH NORMY INTERNÍ NORMA NÁZEV NORMY Š K O L N Í Ř Á D ČÍSLO NORMY OŘ VZP 01 2013 DATUM VYDÁNÍ 2012-12-16 AKTUALIZOVÁNO DNE 2014-12-17 ÚČINNOST OD 2015-01-01 VYDAL

Více

Školní řád střední školy

Školní řád střední školy Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště, chladící a klimatizační techniky, Školní řád střední školy platný od 1. 2. 2010 Aktualizace: 1. 9. 2010 6. 4. 2011 - omlouvání absence

Více

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 9.10.2012 SZSBy-240/2012 Školská

Více

Střední průmyslová škola dopravní, a.s.

Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Č. j.: Účinnost od: Spisový znak: Skartační znak: A5 Pedagogická rada projednala dne: Školská rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti dne: Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 P 2.2.3 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: 153/2013-mi Pedagogická rada

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY

STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY Č. j.: 1572/2013/VSŠUČT ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY Česká Třebová 1. září 2013 Školní řád SOŠ od 1.9.2013 1 Obsah Čl. 1 Docházka do školy... 3 Čl. 2 Změna studijního oboru a přestup do jiné školy...

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov Mgr. Martin Reihs 2014/2015 2014/2015 OBSAH Obecná ustanovení... 2 A. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců... 2 1. Žáci mají právo:... 2 2. Žáci jsou povinni:... 2 3. Zákonní zástupci žáků

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA Vypracovala Schválila Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA Pedagogická rada projednala dne 27.

Více

Školní řád. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2

Školní řád. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2 Školní řád Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2 V Ivančicích dne 27. 11. 2013 Obsah 1 Základní ustanovení... 3 A Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a

Více

Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník Školní řád Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník Školní řád Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník Školní řád Školní řád SŠ, jehož nedílnou součástí je organizační řád školy a pravidla hodnocení žáků školy, je prostředkem k tomu, aby výchovně vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Masarykova gymnázia. platný od školního roku 2007/08

ŠKOLNÍ ŘÁD. Masarykova gymnázia. platný od školního roku 2007/08 ŠKOLNÍ ŘÁD Masarykova gymnázia platný od školního roku 2007/08 OBSAH Úvod...2 Provoz a vnitřní režim školy...3 Základní požadavky na chování a jednání žáků...6 Docházka a pravidla pro omlouvání nepřítomnosti...8

Více

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více

Ředitel školy na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění vydává. Školní řád. Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9

Ředitel školy na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění vydává. Školní řád. Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 Ředitel školy na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění vydává Školní řád Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 Olomouc, říjen 2014 Obsah : 1. Organizace vyučování a dalších

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, příspěvková organizace se sídlem Sochorova 15, 682 01 Vyškov ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Eva Novotná RNDr. Petr Hájek Pedagogická

Více

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 Š K O L N Í Ř Á D platný pro žáky střední školy Č.j. 1076/2014 ze dne 7. 7. 2014 Účinnost od 1. 9. 2014 Tento

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. 1 Základní ustanovení

ŠKOLNÍ ŘÁD. 1 Základní ustanovení Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše 14 tř. Kpt. Jaroše 14, 658 70 Brno 2, poštovní přihrádka 270 tel: +420-545 32 12 82, fax: +420-545 57 73 71, email: jaroska@jaroska.cz č.j.: GKJ416/2013 V Brně dne

Více

Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc. Školní řád. Č. j.: ZŠLG 973 /2012. Osnova:

Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc. Školní řád. Č. j.: ZŠLG 973 /2012. Osnova: Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc Školní řád Č. j.: ZŠLG 973 /2012 Osnova: I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů

Více

Č. dokumentu: DI-RS-002-02022015 Strana 1/24. Řád. Školní řád

Č. dokumentu: DI-RS-002-02022015 Strana 1/24. Řád. Školní řád Č. dokumentu: DI-RS-002-02022015 Strana 1/24 Řád Školní řád Tento dokument včetně příloh je výhradním duševním vlastnictvím SPŠCH Pardubice. Pořizování kopií pro jiné osoby, popř. jeho předání jiným osobám,

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ A LESNICTVÍ BZENEC, NÁMĚSTÍ SVOBODY 318, 696 81 BZENEC ŠKOLNÍ ŘÁD

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ A LESNICTVÍ BZENEC, NÁMĚSTÍ SVOBODY 318, 696 81 BZENEC ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ A LESNICTVÍ BZENEC, NÁMĚSTÍ SVOBODY 318, 696 81 BZENEC ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. SŠ-Bze-1934/2014 Spisový znak: 2-1 Razítko školy: Střední škola gastronomie, hotelnictví a

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH I. Úvod II. Práva a povinnosti žáků III. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků IV. Práva a povinnosti pracovníků školy V. Docházka do školy VI. Bezpečnost a ochrana zdraví VII. Provoz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 2. ŠKOLNÍ ŘÁD - pro ZŠ praktickou a speciální - pro ZŠ při zdravotnickém zařízení Č.j. ZŠ/291/2010 Skartační

Více

Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, tř. T. G. Masaryka 451, 738 01 Frýdek-Místek. Školní řád

Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, tř. T. G. Masaryka 451, 738 01 Frýdek-Místek. Školní řád Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, tř. T. G. Masaryka 451, 738 01 Frýdek-Místek Školní řád Školní řád vydává ředitelka školy na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Střední škola a Základní škola Tišnov. Školní řád. Střední škola. Účinnost: od 1.2.2015. Podpis ředitele školy:

Střední škola a Základní škola Tišnov. Školní řád. Střední škola. Účinnost: od 1.2.2015. Podpis ředitele školy: Střední škola a Základní škola Tišnov Školní řád Střední škola Účinnost: od 1.2.2015 Podpis ředitele školy: 1. Ředitel školy vydává, po projednání s pracovníky školy a se souhlasem školské rady na základě

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7. Mgr. Ilona Kopecká, ředitelka školy. Pedagogická rada projednala dne: 20.6.2013

ŠKOLNÍ ŘÁD. Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7. Mgr. Ilona Kopecká, ředitelka školy. Pedagogická rada projednala dne: 20.6.2013 Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Kopecká, ředitelka školy Mgr. Ilona Kopecká, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 20.6.2013 Směrnice nabývá

Více

Střední průmyslová škola stavební, Plzeň 301 00 Plzeň, Chodské nám. 2 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední průmyslová škola stavební, Plzeň 301 00 Plzeň, Chodské nám. 2 ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŠKOLNÍ ROK - 1 - Školní řád Článek 1. Obecná ustanovení Školní řád je závazným předpisem upravujícím práva a povinnosti žáků školy a v příslušné míře i práva a zodpovědnost zákonných zástupců

Více

Organizační směrnice č. 28/2014/SŘ Školní řád

Organizační směrnice č. 28/2014/SŘ Školní řád Organizační směrnice č. 28/2014/SŘ Školní řád Č. j.: SŠNM/1392/2014 Vydala: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. července 2014 Dokument byl schválen Školskou radou dne

Více