B O S K O V I C E. Komenského 5, Boskovice. Školní řád

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "B O S K O V I C E. Komenského 5, 680 11 Boskovice. Školní řád"

Transkript

1 Střední pedagogická škola B O S K O V I C E Komenského 5, Boskovice Školní řád Školní řád je vypracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) a vyhlášky č. 374/2006 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění. I. Provoz a vnitřní režim školy: 1. Budova školy se otevírá v 6.30 hod.,uzamyká se v hod., v pátek v hod. 2. Žáci vstupují nejdříve do šatny, kde se přezouvají. Oblečení a boty zamykají do přidělených skříní. Užívají takové přezůvky, které neumožňují uklouznutí a nemohou způsobit úraz. V přezůvkách přecházejí do tříd a pracoven v hlavní budově a v přístavbě. 3. Žáci přicházejí do tříd nejméně 10 minut před zahájením vyučování. Do učeben se o přestávkách přesouvají tak, aby každá vyučovací hodina byla včas zahájena. 4. Po zvonění sedí žáci na svých místech, připravují se na vyučování a očekávají příchod učitele. Nepřijde-li vyučující do 5 minut po zvonění do třídy, oznámí služba tuto skutečnost na ředitelství školy ( ředitelce školy, zástupkyni ředitelky školy, sekretářce). 5. Žáci respektují rozvrh hodin a umístění ve třídách. Jakékoliv změny projednají s vyučujícím a se zástupkyní ředitelky. 6. Během vyučování a krátkých přestávek není dovoleno opouštět budovu školy. Odejít z budovy školy během volných hodin či velké přestávky je dovoleno jen tehdy, pokud žáci třídnímu učiteli předem (na začátku školního roku ) odevzdali písemný souhlas zákonného zástupce zápis ve studijním průkazu. 7. Po skončení každé vyučovací hodiny uklidí své pracovní místo a umyjí tabuli. Po skončení vyučování uklidí třídu, lavice, židličky obrátí na lavice a přes šatnu opouštějí školu. Mohou také zůstat ve škole do skončení provozu školy, cvičit na nástroje a učit se v kmenových učebnách. Dodržují bezpečnost a respektují pokyny správních zaměstnanců, kteří se v tu dobu zdržují v budově školy. 8. Každá třída má přidělenou kmenovou učebnu. Žáci třídu chrání a zodpovídají za její vybavení a udržují čistotu. 9. Služba ve třídě organizuje činnost třídy, podává informace o absenci, zajišťuje zápisy v třídní knize, sleduje suplování a případné změny v rozvrhu

2 10. Žáci dodržují úřední hodiny v kanceláři a o přestávkách zbytečně nevyvolávají učitele ze sborovny. 11. Žáci přinášejí do školy jen věci, které souvisejí s vyučováním. 12. V šatnách je zakázáno ponechávat cenné věci a peněžní částky. Cenné věc i(hodinky, šperky, mobilní telefony apod.) mají stále u sebe. 13. Výjimku tvoří případ, kdy je žák z bezpečnostních důvodů vyzván vyučujícím k jejich odložení. Vyučující je pak povinen zajistit jejich bezpečnou úschovu. Vyšší peněžní částky, které má žák u sebe, se doporučuje ukládat po dobu jeho pobytu ve škole do trezoru školy. 14. Ztrátu věci hlásí žák neprodleně třídnímu učiteli nebo jeho zástupci. 15. Do odborných učeben vstupují žáci jen se svolením vyučujícího. 16. Žákům je zakázáno kouřit v areálu školy, na pracovištích odborného vyučování a při všech aktivitách pořádaných školou. Tento zákaz platí i pro studenty dálkové formy studia. 17. Žákům je zakázáno žvýkání žvýkaček v budově školy v průběhu celého dne. 18. Každý úraz nebo poranění ohlásí žák ihned vyučujícímu nebo třídnímu učiteli. 19. Žákům je zakázáno přinášet, držet a distribuovat ve škole, na pracovištích praktického vyučování nebo na aktivitách pořádaných školou věci nebezpečné, alkoholické nápoje, drogy a jiné zdraví škodlivé látky a používat je ve škole nebo při aktivitách organizovaných školou. Porušení tohoto zákazu je důvodem k vyloučení ze studia. Při podezření na požití alkoholu a jiné návykové látky je žák povinen podrobit se příslušnému testování. 20. Žákům je zakázáno vynášet nápoje z automatů do tříd. Tyto teplé nápoje se konzumují výhradně v jídelně. 21. Žákům je zakázáno v době vyučovací hodiny používat mobilní telefon nebo jím rušit vyučování. Pokud žák poruší toto nařízení, má vyučující právo odebrat žákovi mobilní telefon do konce vyučovací hodiny. Platí přísný zákaz odkládání a nabíjení mobilů. II. Povinnosti pedagogického pracovníka: Povinností učitele první vyučovací hodiny je vyzvednout si třídní knihu ve sborovně a přinést ji do hodiny. Povinností učitele poslední vyučovací hodiny je donést třídní knihu do sborovny a uložit ji do příslušné schránky

3 III. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců žáka: Práva žáka 1. Vyslovovat a hájit svůj názor a uplatňovat svá práva, která jsou v souladu s obecně platnými předpisy a vnitřními předpisy školy. 2. Za podmínek stanovených ředitelem školy využívat všechna zařízení školy a učební pomůcky k výuce určené. 3. Být seznámeni s učebním plánem, osnovami vyučovacích předmětů, profilem absolventa školy, zásadami hodnocení a klasifikace a nařízeními, která upravují vnitřní řád školy. 4. Využívat svých předpokladů a nadání v kroužcích, zájmových skupinách i individuálně. 5. Prostřednictvím třídní samosprávy, třídního učitele nebo zákonného zástupce se vyjadřovat k provozu školy, k problémům a nedostatkům, které se mohou ve škole vyskytnout. 6. Každý zletilý žák má právo volit a být volen do Rady školy. 7. Každý žák má právo zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich volen. 8. Každý žák má právo na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace a násilí, před sociálně patologickými jevy. 9. Žák má právo na náboženské přesvědčení. 10. Využívat školní knihovnu bezplatně v určených půjčovních hodinách nebo po dohodě s pověřeným pracovníkem. Provoz knihovny se dále řídí Řádem školní knihovny. 11. Písemně požádat ředitele školy o změnu oboru, přerušení vzdělávání, ukončení přerušení vzdělávání před uplynutím doby přerušení, opakování ročníku. U žádosti o uvolnění z tělesné výchovy je třeba doložit doporučení registrujícího praktického lékaře nebo odborného lékaře. 12. Součástí každé žádosti zákonných zástupců nezletilého žáka je souhlas žáka. 13. Pokud žák potřebuje pomoc při řešení studijních nebo osobních problémů, má možnost obrátit se na třídního učitele, vyučující, výchovnou poradkyni nebo vedení školy. Povinnosti žáka 1. Dodržovat vnitřní organizační a školní řád ve škole, mimo školu a na akcích pořádaných školou. 2. Osvojovat si zásady společenského chování a vystupování, získávat vědomosti a dovednosti potřebné k dosažení daného vzdělání. 3. Dodržovat vyučovací dobu a účastnit se vyučování v rozsahu stanoveném rozvrhem hodin

4 4. Chodit do školy slušně a přiměřeně oblečeni, přizpůsobovat se potřebám odborných předmětů (tělesná výchova, pedagogická praxe, hra na nástroje, praktika apod.) 5. Spolupracovat s ostatními žáky, akceptovat aktivity pedagogických pracovníků, respektovat práva spolužáků a pokyny vyučujících i ostatních zaměstnanců školy a chovat se tak, aby dělali čest škole i sobě. 6. Dbát úcty k pedagogům a dospělým. 7. Dbát o čistotu a pořádek v areálu školy i na pracovištích praktického vyučování. 8. Dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví a péče o životní prostředí. 9. Ve styku s pedagogickými a výchovnými pracovníky školy, na pracovištích praktického vyučování a při všech aktivitách pořádaných školou používat spisovný jazyk. 10. Šetřit hygienické potřeby, energii a vodu. 11. Povinně se účastnit vyučování nepovinných předmětů, pokud si je žák zvolil. 12. Nosit do výuky učebnice a pomůcky podle požadavků vyučujícího daného předmětu. 13. Nosit studijní průkaz, průběžně zapisovat klasifikaci a pravidelně jedenkrát měsíčně předkládat studijní průkaz k podpisu zákonnému zástupci. 14. Být na výuku řádně připraven, mít vypracovány domácí úkoly. 15. Není-li žák připraven, omlouvá se vždy na začátku dané vyučovací hodiny. 16. Dodržovat vyučovací jednotku, při výuce nevyrušovat. 17. Dodržovat školní řád a pravidla BOZ, se kterými byli žáci seznámeni na začátku a během školního roku. 18. V tělocvičně, bazénu, na stadionu, při sportovních akcích apod. přesně dodržovat pokyny vyučujícího. 19. Plnit pokyny pedagogických pracovníků a jiných zaměstnanců školy, pokud jsou tyto pokyny v souladu s právními předpisy a školním řádem. 20. Předkládat neprodleně třídnímu učiteli omluvenky a každou změnu osobních údajů. 21. Přizpůsobit svou zájmovou činnost tak, aby nenarušila plnění školních povinností. 22. Jestliže žák hodlá zanechat studia, sdělí to písemně řediteli školy. Je-li žák nezletilý, je součástí sdělení souhlasné vyjádření jeho zákonného zástupce. 23. Před každým odchodem ze školy v průběhu vyučování je žák povinen informovat příslušného vyučujícího a současně i třídního učitele (případně jeho zástupce). 24. Při neúčasti na souvislé praxi nahradit tuto praxi po dohodě se stanoveným učitelem ve stanovené době mimo výuku

5 Pravidla pro omlouvání absence žáka 1. V případě nepřítomnosti doložit prokazatelným způsobem třídnímu učiteli (jeho zástupci) důvod absence ve studijním průkaze (vydaném školou) ihned po příchodu do školy. 2. Nezletilý žák předkládá omluvenky od lékaře, rodiče nebo zákonného zástupce. 3. Zletilý žák předkládá omluvenky od lékaře, rodiče nebo osoby, která vůči žákovi plní vyživovací povinnost. V odůvodněných případech může třídní učitel uznat omluvenku podepsanou žákem. 4. Škola může požadovat potvrzení o nemoci vystavené lékařem, jestliže jde o časté absence, které signalizují možné zanedbání školní docházky. Návštěvy lékaře (pokud nejsou akutní) si budou žáci domlouvat především na dobu mimo vyučování nebo tak, aby výuka byla narušena co nejméně. 5. O uvolnění z vyučování z předem známých důvodů žádá žák (bez ohledu na zletilost): - z jedné vyučovací hodiny vyučujícího dané hodiny a tř.učitele; na 1 den třídního učitele; na dobu delší než 1 den ředitele školy. 6. Žádost o uvolnění z vyučování je adresována řediteli školy, musí mít písemnou formu a podává se předem. U nezletilého žáka je součástí písemné žádosti vyjádření rodičů nebo jiného zákonného zástupce žáka. O uvolnění rozhoduje ředitel v součinnosti s třídním učitelem. 7. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů, které nemohl předvídat, omlouvá žáka jeho zákonný zástupce. Omluvu je třeba sdělit třídnímu učiteli neprodleně, nejpozději však do 3 dnů. 8. Jestliže se žák, který splnil povinnou školní docházku, neúčastní vyučování po dobu nejméně pěti vyučovacích dnů a jeho neúčast není omluvena, vyzve ředitel školy písemně zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka ke zdůvodnění absence. U zletilého žáka jsou o této výzvě k omluvě informováni rodiče, popřípadě osoby, které mají vůči zletilému žáku vyživovací povinnost. Zároveň upozorní, že jinak bude žák posuzován, jako by vzdělávání zanechal. Žák, který do 10 dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, se posuzuje, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty. 9. Doručení této výzvy se řídí ustanoveními správního řádu. U nezletilého žáka je situace vyhodnocena jako neplnění základní povinnosti rodiče, nebo zákonného zástupce žáka, a neplnění zákonné povinnosti docházet do školy oznamuje ředitel školy orgánům sociálně právní ochrany

6 Práva zákonného zástupce žáka 1. Být informován o průběhu a výsledcích vzdělávání (i v případě zletilých žáků). 2. Volit své zástupce do Rady školy. 3. Vznášet své připomínky k provozu školy a k organizaci výuky. 4. Žádat ředitele školy o bezplatné zapůjčení požadovaných učebnic pro žáka, jde-li o rodinu se sociálním znevýhodněním nebo jde-li o případ sociální potřebnosti stanovenou zákonem. Povinnosti zákonného zástupce žáka 1. Zajistit, aby žák docházel řádně do školy. 2. Dokládat škole důvody nepřítomnosti žáka. 3. Na výzvu ředitele školy se osobně účastnit projednávání závažných otázek, které se týkají vzdělání a chování žáka. 4. Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, o zdravotních potížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které mohou mít vliv na průběh vzdělání. 5. Oznamovat škole údaje žáka pro tvorbu záznamů v matrice ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon). 6. Úzce spolupracovat se školou při řešení sociálně patologických jevů, projevu diskriminace, nepřátelství nebo násilí. IV. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělání a klasifikační řád: Hodnocením prospěchu se podrobně zabývají Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (příloha č. 1). V. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků. Ochrana před soc.patologickými jevy a ochraně před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí: 1. Každý žák školy musí být každoročně poučen formou proškolení o základních pravidlech BOZ. Proškolení provádí třídní učitel na začátku školního roku a před každým nástupem na prázdniny a zápis o proškolení provede do třídní knihy. 2. Při výuce tělesné výchovy, v odborných pracovnách, pracovištích praktického vyučování provádí úvodní proškolení žáků vyučující první vyučovací hodinu v září. Záznam o proškolení zapíše vyučující do třídní knihy

7 3. Proškolení před sportovními výcvikovými kurzy (lyžařský, turistický, plavecký, ), odbornou exkurzí apod. provádí vedoucí kurzu před jejich zahájením. O proškolení se provádí zápis na předepsaný tiskopis. 4. Žák je povinen chránit své zdraví i zdraví jiných. 5. Žák je povinen informovat nadřízeného o zjištěných závadách a nedostatcích, které ohrožují zdraví a bezpečnost osob nebo o jiných závadách technického rázu. 6. Při úrazu je žák povinen poskytnout první pomoc. Úraz ihned nahlásí pedagogickému pracovníkovi, který koná dozor a který vyplní záznam o úrazu do knihy úrazů, která je uložena u hospodářky školy. Po ošetření žáka se o úrazu neprodleně uvědomí zákonný zástupce žáka. Doprovod žáka k dalšímu ošetření lékařem je možný jen dospělou osobou. 7. Ve všech prostorách školy a rovněž na akcích školy platí přísný zákaz požívání alkoholických nápojů a všech návykových látek. 8. V případě zjištěného drogového dealerství kontaktuje vedení školy okamžitě Policii ČR, žáka zadrží a ihned informuje o situaci zákonného zástupce žáka. Dealerství drog je trestným činem. Dále viz. Krizový scénář řešení šikany příloha č.2 VI.Metodické pokyny pro pedagogy v oblasti návykových látek: 1. Všichni pedagogové (i ostatní zaměstnanci školy) mají oznamovací povinnost vůči řediteli školy, jestliže zaznamenají přechovávání, užívání nebo distribuci návykových látek. 2. Třídní učitelé seznamují žáky (žákyně) na začátku školního roku se zákazem nošení, přechováváním, konzumací a distribucí návykových látek v prostorách školy v době vyučování, ale i při mimoškolních akcích a aktivitách ( exkurze, kurzy, zájmové aktivity). Tato upozornění jsou i součástí poučení, které předchází každé plánované činnosti a jsou poskytována učiteli, jež za tyto akce zodpovídají. 3. Žáci( žákyně) jsou zároveň vždy seznámeni se sankcemi, které je v případě přestupků v této oblasti mohou postihnout. A/ Opatření v případě výskytu návykové látky u žáků /kouření, alkohol, OPL omamné a psychotropní látky/ 1. Zabavit návykovou látku, oznámit to řediteli školy, odevzdat látku vedení školy. 2. Při nálezu OPL v prostorách školy za přítomnosti dalšího pracovníka školy vložit látku do obálky, napsat čas, datum a místo nálezu, obálku přelepit, opatřit razítkem školy, podepsat, vložit do trezoru. O nálezu vyrozumět Policii ČR. 3. Sepsat záznam o dané situaci /datum, místo, čas nálezu, od koho má žák návyk. látku, vyjádření žáka (žákyně)/ - předat školnímu metodikovi prevence /kopii záznamu třídnímu učiteli/. Při nálezu alkoholu a OPL je u zápisu a rozhovoru se žákem (žákyní) přítomen ředitel školy nebo jeho zástupce. 4. Oznámit nález zákonnému zástupci žáka (žákyně), při opakovaném nálezu ředitel vyrozumí orgán sociálně právní ochrany dítěte. - 7

8 B/ Opatření v případě konzumace návykové látky žáky 1. Odebrat návykovou látku, zabránit v další konzumaci. 2. Posoudit, zda žákovi (žákyni) nehrozí akutní nebezpečí. Jestliže nehrozí a žák je schopen pokračovat ve vyučování, sepsat záznam s vyjádřením žáka (žákyně), vyrozumět vedení školy, záznam předat metodikovi prevence /kopii záznamu třídnímu učiteli/. 3. Skutečnost, že žák (žákyně) konzumoval/a návykovou látku, škola oznámí zákonnému zástupci /vždy/ a orgánu sociálně právní ochrany dítěte /u OPL vždy, u alkoholu a tabákových výrobků při opakované konzumaci/. 4. V případě ohrožení na zdraví a životě zajistí škola nezbytnou pomoc a volá lékařskou službu první pomoci. 5. Pokud žák (žákyně) není schopen pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola zákonného zástupce a vyzve ho, aby si žáka (žákyni) vyzvedl. Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany dítěte a vyčká jeho pokynů /může od něho vyžadovat pomoc/. 6. Z konzumace návykových látek škola vyvodí sankce stanovené školním řádem. 7. Distribuce OPL je protiprávním jednáním. Proto je třeba vždy ihned vyrozumět Policii ČR, zkonzultovat s ní další postup, informovat zákonného zástupce a žáka (žákyni) izolovat od ostatních. Nelze provádět osobní prohlídku žáka a jeho věcí. VII. Metodické pokyny pro pedagogy v případech krádeže a vandalismu: 1. V souladu se školním řádem jsou žáci (žákyně) poučeni o riziku odcizení cenných předmětů, které přinášejí do školy, a upozorněni na nevhodnost nošení předmětů, jež nesouvisí s vyučovacím procesem. Učitelé v případě potřeby žákům (žákyním) umožní dočasnou úschovu těchto cenností na zabezpečeném místě. 2. V souladu se školním řádem jsou žáci (žákyně) upozorněni na skutečnost, že každý/á je odpovědný/á za škodu, kterou svým jednáním způsobil/a, a proto po něm bude škola požadovat náhradu. 3. Všechny žáky (žákyně) vést k tomu, aby si všímali protiprávního jednání a okamžitě o něm informovali pedagogické pracovníky. 4. V případě krádeže je pořízen záznam s výpovědí poškozeného /záznam předat metodikovi prevence, kopii záznamu třídnímu učiteli/ a s vědomím ředitele školy událost předána orgánům činným v trestním řízení (tj.ohlášení obvodnímu oddělení Policie ČR nebo sdělení poškozenému a jeho zákonnému zástupci, že má tuto možnost/. V případě, že je pachatel znám a nedosáhl 18 let, ředitel nahlásí věc orgánu sociálně-právní ochrany dítěte a současně věc předá orgánům činným v trestním řízení

9 VIII. Podmínky zacházení s majetkem školy: Žáci jsou povinni: - šetřit zařízení a majetek školy a chránit jej před poškozením - hospodárně zacházet se zapůjčenými pomůckami - nahradit škodu způsobenou zaviněným poškozením inventáře zařízení školy, případně pracoviště praxe - při úmyslném poškození lavic jsou povinni uvést je do stavu, ve kterém byly lavice na začátku školního roku Poškození majetku školy či druhých osob hradí zákonný zástupce žáka a vždy se toto poškození majetku či osoby považuje za závažné porušení školního řádu. Mechanické závady na nábytku hlásí žáci správci učebny nebo třídnímu učiteli. Vyučujícím je zakázáno svěřovat žákům klíče od kabinetů. Posílat žáky pro pomůcky do uzamčených kabinetů je možné jen na vlastní zodpovědnost vyučujícího. IX. Stravování: 1. Žák je povinen čitelně vyplnit přihlášku (studenti 1. ročníků ji vyplní při nástupu do školy). 2. V případě nepřítomnosti žáka (není odhlášen z oběda) činí cena nevyzvednutého oběda první den 28,- Kč a od druhého dne nepřítomnosti 65,- Kč. V případě dopředu známé nepřítomnosti je povinen zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka odhlásit oběd do 10:00 hodin dne předcházejícího. 3. V případě trvalého odhlášení stravy (žák se vůbec nechce stravovat) je třeba písemné vyjádření zákonného zástupce. 4. Platba na každý nadcházející měsíc musí být provedena v hotovosti vždy do konce předcházejícího měsíce. Výjimkou je měsíc září, kdy bude platba na září provedena v hotovosti do poloviny příslušného měsíce

10 X. Závěrečná ustanovení: 1. Se školním řádem seznamuje žáky třídní učitel. 2. Vedení školy si vymezuje právo upravit školní řád při vzniku nových skutečností, které tento školní řád neřeší. O změnách musí být všichni učitelé a žáci informováni. 3. Závažnost porušení školního řádu posuzuje třídní učitel, ředitel školy a pedagogická rada. Vypracovala: PaedDr. Hana Hortová Schválila: PaedDr. Hana Hortová, ředitelka SPgŠ Boskovice Školská rada schválila dne: Pedagogická rada projednala dne: Datum nabytí účinnosti dne:

11

Komenského 5, 680 11 Boskovice. Účel školního řádu

Komenského 5, 680 11 Boskovice. Účel školního řádu Střední pedagogická škola B O S K O V I C E Komenského 5, 680 11 Boskovice Školní řád SPgŠ Boskovice Úvodní ustanovení: Dobrovolným rozhodnutím ke studiu na SPgŠ Boskovice přijímá žák i závazek řídit se

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád zahrnuje základní údaje, týkající se práv a povinností žáků SOUE a jejich zákonných zástupců, organizace vyučování

Více

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Š K O L N Í Ř Á D Vydán: ve Zlíně 24. 8. 2011 Schvaluje: Mgr. Marta Fojtíková, ředitelka Úvod V souladu s ustanoveními

Více

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: A. Práva žáků B. Povinnosti žáků C. Práva zákonných zástupců žáka D. Povinnosti zákonných zástupců žáka E. Provoz školy F. Bezpečnost

Více

Základní škola Mohelnice, Vodní 27 KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY

Základní škola Mohelnice, Vodní 27 KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY Základní škola Mohelnice, Vodní 27 KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY PŘÍLOHA K MINIMÁLNÍMU PREVENTIVNÍMU PROGRAMU Školní rok 2015/2016 Krizový plán nastiňuje všem zaměstnancům školy postup při řešení vybraných krizových

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD POSTUP PŘI ZJIŠŤOVÁNÍ UŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK V PROSTŘEDÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD POSTUP PŘI ZJIŠŤOVÁNÍ UŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK V PROSTŘEDÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA LUŠTĚNICE, okres Mladá Boleslav Boleslavská 160, 294 42 Luštěnice, tel. 326 357 151 ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha 2: POSTUP PŘI ZJIŠŤOVÁNÍ UŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK V PROSTŘEDÍ ŠKOLY 1. Konzumace tabákových

Více

Postupy při výskytu rizikového chování na naší škole

Postupy při výskytu rizikového chování na naší škole Postupy při výskytu rizikového chování na naší škole 16. října 2007 vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nový metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků

Více

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ LIBEREC Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace. Krizový plán školy. Zpracoval: Mgr.

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ LIBEREC Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace. Krizový plán školy. Zpracoval: Mgr. tel.:+420 601 555 149; 482 771 326 fax: 482 771 329 IČ: 46748075 Krizový plán školy Zpracoval: Mgr. Petr Král Krizový plán školy je dokument, ve kterém je přesný návod postupu při řešení krizových situací

Více

Krizový plán řešení při podezření na užití či výskytu tabákové nebo omamné látky a alkoholu pro I. a II. stupeň:

Krizový plán řešení při podezření na užití či výskytu tabákové nebo omamné látky a alkoholu pro I. a II. stupeň: Krizový plán řešení při podezření na užití či výskytu tabákové nebo omamné látky a alkoholu pro I. a II. stupeň: Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno Metodik prevence: Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Mgr. Andrea

Více

ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA. č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D

ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA. č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D Jméno Funkce Zpracoval Romana Ficencová zástupce ředitele školy pro EPÚ Schválil Mgr. Jan Cigánik ředitel školy Datum 1. 9. 2011 1. 9. 2011 Podpis

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Rokycany, Čechova 40, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSCech40/96/2013 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 19.9.2013 Školská

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř I. Základní povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků 1. Žáci a studenti jsou povinni: a) řádně docházet do

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Kozojedy, okres Plzeň-sever I. OBECNÁ USTANOVENÍ Ředitel školy vydává podle 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658

Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658 Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracovala: Marie Machátová, vedoucí vychovatelka ŠD Školská rada projednala dne: Pedagogická rada projednala dne: 3.9.2012

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Němčice nad Hanou, okres Prostějov Tyršova 360, 798 27 Němčice nad Hanou VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 666 / 2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 1. 9. 2014 Směrnice

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV Václavkova 1082

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV Václavkova 1082 2005/03 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV Václavkova 1082 Š K O L N Í Ř Á D doplněk podle Metodického pokynu č.j. 20 006 / 2007-51 (k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve školách a školských

Více

- str. 1 - ŠKOLNÍ ŘÁD

- str. 1 - ŠKOLNÍ ŘÁD - str. 1 - ŠKOLNÍ ŘÁD Student se dobrovolným rozhodnutím ke studiu na SUPŠ sv. Anežky České zavazuje řádně docházet do školy, řádně se vzdělávat, dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠ 181/12 Vypracoval: Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2012 Mgr. Hana Dolejší, ředitelka školy Směrnice nabývá účinnosti

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Klimkovice, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Vypracoval: Pedagogická rada projednala

Více

V n i t ř n í ř á d. Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě. Docházka do školy

V n i t ř n í ř á d. Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě. Docházka do školy V n i t ř n í ř á d Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě Docházka do školy 1. Vyučování probíhá podle rozvrhu, který byl schválen ředitelem školy. 2. Začátek dopoledního vyučování a délku přestávek

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 I. Úvodní ustanovení 1. Základní škola speciální a Praktická škola vydává podle zákona č. 49/2009 Sb. (školský zákon)

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracovala: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Dražice, okres Tábor příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: 14. 11. 2016 Směrnice nabývá platnosti ode

Více

Postup školy při výskytu podezřelé látky, při podezření na užití omamné látky žákem, kyberšikaně, výskytu vši dětské, infekční nemoci,

Postup školy při výskytu podezřelé látky, při podezření na užití omamné látky žákem, kyberšikaně, výskytu vši dětské, infekční nemoci, Dodatek č. 1 Postup školy při výskytu podezřelé látky, při podezření na užití omamné látky žákem, kyberšikaně, výskytu vši dětské, infekční nemoci, I. Tabákové výrobky Konzumace tabákových výrobků ve škole

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OBSAH 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Činnost ŠD 2 Organizace a provoz ŠD 2.1 Odhlašování a přihlašování žáka 2.2 Provoz ŠD 2.3 Docházka do ŠD 2.4 Pravidla chování žáků 2.5 Práva

Více

Směrnice k řešení rizikového chování žáků

Směrnice k řešení rizikového chování žáků Základní škola a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Směrnice k řešení rizikového chování žáků Číslo směrnice: 4.2013 Vypracoval: Miloslava Pohořská,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Morávka, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Jiří Korneta Schválil: Mgr. Dana Šponarová Pedagogická rada projednala dne

Více

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola, Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace se sídlem Brumovice 140, 691 11 Brumovice 2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 264/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Marie

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 3.9 /2012 Vypracoval: PaedDr. Vaňková Marcela, ředitelka školy Schválil: PaedDr. Vaňková Marcela, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 3. 9. 2012

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Základní škola Kolová, příspěvková organizace se sídlem Kolová 97, 362 14 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Směrnice nabývá platnosti ode dne: 3. 9. 2012 Mgr. Bc. Petra Hnátková, ředitelka

Více

KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY. 1. Užívání omamných a psychotropních látek (OPL)

KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY. 1. Užívání omamných a psychotropních látek (OPL) Vzdělávací institut INTEGRA BRNO - gymnázium, základní škola a mateřská škola, s.r.o. 628 00 Brno, Rašelinová 11 tel. +420 544 211 547, 702 103 892 www.integra.cz KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY Obsah: 1. Užívání omamných

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov. P r a k t i c k á š k o l a Praktická škola dvouletá při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.cz Č.j. 74/05/Var ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Školní řád I. Docházka do školy

Školní řád I. Docházka do školy Ředitelka školy na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění vydává Školní řád I. Docházka do školy Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z příčin předem známých, předloží

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní řídící dokument organizace (dokument úrovně A ) ŠKOLNÍ ŘÁD

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní řídící dokument organizace (dokument úrovně A ) ŠKOLNÍ ŘÁD Strana 1 z 7 ŘÍZENÝ DOKUMENT ŠKOLNÍ ŘÁD (základní řídící dokument SMJ úrovně A zpracovaný dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001) Datum platnosti: ode dne schválení Výtisk číslo: 1 Nahrazuje: Vydání č. 10

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Mgr. Ivana Rosová, ředitelka školy Mgr. Ivana Rosová, ředitelka školy Školská

Více

DODATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDU Č.j.: ZMSPL/0206/2014

DODATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDU Č.j.: ZMSPL/0206/2014 DODATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDU Č.j.: ZMSPL/0206/2014 POSTUP ŠKOLY PŘI VÝSKYTU PODEZŘELÉ LÁTKY A PŘI PODEZŘENÍ NA UŽITÍ OMAMNÉ LÁTKY ŽÁKEM Doporučené postupy školy 1. Vytvořit podmínky pro předcházení výskytu případů

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 3/2014 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 20.1.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.2014 Mgr. Jiřina Lacinová,

Více

PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S PEDAGOGY ŠKOLY:

PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S PEDAGOGY ŠKOLY: Š K O L N Í Ř Á D Mateřské školy a Základní školy při Nemocnici, Žatec, o.p.s., Husova 2796, součást Základní školy a Mateřské školy, Žatec, Jižní 2777, okres Louny V souladu se Zákonem č.561/2004 Sb.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení Školní družina je školským zařízením pro zájmové vzdělávání zřízené v souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vypracoval: Ivana Štefková Schválil: Mgr. Ilona Racková Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. I. OBECNÁ

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 122/12 Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2012

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení

Více

Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně. Středisko volného času. Vnitřní řád 2016/2017

Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně. Středisko volného času. Vnitřní řád 2016/2017 Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně Středisko volného času Vnitřní řád 2016/2017 Číslo jednací: OAJL2016/105 Ředitelka Obchodní akademie, odborné školy a praktické

Více

Jak postupovat při řešení krizových situací. Jak řešit případy související s užíváním návykových látek v prostředí školy

Jak postupovat při řešení krizových situací. Jak řešit případy související s užíváním návykových látek v prostředí školy Krizový plán Jak postupovat při řešení krizových situací Jak řešit případy související s užíváním návykových látek v prostředí školy Pojem návykové látky zahrnuje veškeré látky, které jsou schopné ovlivnit

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola,lužany, okres Jičín se sídlem Lužany 155, 507 06 Lužany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2014 Směrnice nabývá

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Brno, Janouškova 2 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 647/12 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31.8.2012 Školská rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Maleč, příspěvková organizace se sídlem Maleč 77, 582 76 Maleč VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j. 259/14 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 27. 8. 2014 Směrnice

Více

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice, Hybešova 53 ŠKOLNÍ ŘÁD

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice, Hybešova 53 ŠKOLNÍ ŘÁD Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice, Hybešova 53 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád je vypracován na základě školského zákona č. 561/2004 Sb. Školní řád a jeho dodržování se vztahuje

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem 739 59 Střítež 108 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠ/0164/2012 2012/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Pedagogická

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Školní řád Základní školy a Mateřské školy Babice vychází ze Zákona č. 561/2004 Sb., 30, o předškolním,

Více

Krizový plán prevence rizikových jevů a protidrogové prevence na školní rok 2016/2017

Krizový plán prevence rizikových jevů a protidrogové prevence na školní rok 2016/2017 Krizový plán prevence rizikových jevů a protidrogové prevence na školní rok 2016/2017 Krizový plán prevenci rizikových jevů a protidrogové prevence: a) byl vypracován na základě těchto předpisů: Zákon

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 118/15 Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2015

Více

střední škola a vyšší odborná škola Trutnov, Lesnická 9 ŠKOLNÍ ŘÁD Čl. I Čl. V

střední škola a vyšší odborná škola Trutnov, Lesnická 9 ŠKOLNÍ ŘÁD Čl. I Čl. V Školní řád je k dispozici na internetu a v sekretariátu školy ČESKÁ LESNICKÁ AKADEMIE TRUTNOV střední škola a vyšší odborná škola 541 11 Trutnov, Lesnická 9 ŠKOLNÍ ŘÁD Čl. I Ředitel ČLA v Trutnově, Lesnická

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, HAVÍŘOV, příspěvková organizace. 736 01 HAVÍŘOV - PODLESÍ, Kollárova 2

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, HAVÍŘOV, příspěvková organizace. 736 01 HAVÍŘOV - PODLESÍ, Kollárova 2 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, HAVÍŘOV, příspěvková organizace 736 01 HAVÍŘOV - PODLESÍ, Kollárova 2 ŠKOLNÍ ŘÁD Vydal: Ing. Pavel Řehoř, ředitel školy Schválila: školská rada dne 11. 10. 2012 Pedagogická

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Pecka, příspěvková organizace Pecka, okres Jičín ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 22. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 89 /2012 Spisový znak A.1. Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Štěchovice, příspěvková organizace se sídlem Školní 122, 252 07 Štěchovice VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠŠ2015/1/162 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 14.9.2015

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2012 Vypracoval: Dagmar Křivánková vedoucí vychovatelka Schválil: PaedDr. Marcela Vaňková ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 3. 9. 2012 Směrnice nabývá

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Základní škola, Blatná, Holečkova 1060 Činnost školní družiny 1. Školní družina poskytuje žákům školy zájmové vzdělávání, odpočinkový program, společenské, kulturní, sportovní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Brno, Řehořova 3 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZS BR 431/2012 Vypracoval: Schválil: Mgr. Josef Binek, ředitel školy Mgr. Josef Binek, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola, Hostěradice, okres Znojmo příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZSHost/ 35 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 26.8.2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč, Masarykovo nám. 108, 533 41 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním,

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, OKRES VSETÍN čp. 154, 756 21 KATEŘINICE Vnitřní řád školní družiny č. j. 62/2014 Pedagogická rada projednala: 28. 8. 2014 Směrnice nabývá platnosti od: 1. 9.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Brno, Hroznová 1 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 180a Spisový znak: 2a Skartační znak: A5 Vypracoval: Bc.Žaneta Muronová, vedoucí vychovatelka Schválil: Mgr.Zbyněk Krejčíř Datum vydání:

Více

Základní škola Osík, okres Svitavy ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Eva Hrdonková, ředitelka školy

Základní škola Osík, okres Svitavy ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Eva Hrdonková, ředitelka školy Základní škola Osík, okres Svitavy ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Eva Hrdonková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2012 Směrnice nabývá

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace, 360 01 Karlovy Vary Vnitřní řád školní družiny V Karlových Varech 30.srpna 2013 Mgr. Jan Poula ředitel školy Vnitřní řád školní družiny

Více

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY K UVOLŇOVÁNÍ A OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY K UVOLŇOVÁNÍ A OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ Základní škola, Most, Václava Talicha1855, příspěvková organizace Vypracovala: Schválila: POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY K UVOLŇOVÁNÍ A OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ 2015 /2065 Pedagogická rada projednala dne: 28.8.2015 Mgr.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola, Chrast, okres Chrudim příspěvková organizace se sídlem U Pošty 5, 538 51 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Č.j.: ZŠ/CH-370/12b) Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 160 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 15.1.2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

Plavecká škola Zlín, Hradská 888, 760 01 Zlín. Tel. 577 599 918. email: plavskola@zlinedu.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY

Plavecká škola Zlín, Hradská 888, 760 01 Zlín. Tel. 577 599 918. email: plavskola@zlinedu.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY Plavecká škola Zlín, Hradská 888, 760 01 Zlín Tel. 577 599 918 email: plavskola@zlinedu.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY Platnost od 1. 9. 2012 Vladimír Vágner, ředitel školy Plavecká škola Zlín, Hradská 888, 760

Více

Školní řád. 16. doložit důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem.

Školní řád. 16. doložit důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem. Školní řád Žák má právo: 1. na vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Vzdělávání žáků

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD (řád základní školy)

ŠKOLNÍ ŘÁD (řád základní školy) Vnitřní předpis č.: 11/2017 ŠKOLNÍ ŘÁD (řád základní školy) Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a zaměstnanci školy A. Práva žáků B. Povinnosti

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Bystročice 65 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 50.15 Vypracovala: Schválila: Mgr. Hana Zajacová, ředitelka školy Mgr. Hana Zajacová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2015

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Vnitřní řád školní družiny a školního klubu ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j. Vypracoval: Bc. Radomíra Stejskalová Schválila Školská rada dne: Pedagogická rada ZŘ projednala dne: Směrnice

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 188/2013 Vypracovala: Marie Černohorská, vedoucí vychovatelka ŠD Schválila: PaedDr. Ivana

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ, OSTRAVA, příspěvková organizace Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava Š K O L N Í ŘÁD

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ, OSTRAVA, příspěvková organizace Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava Š K O L N Í ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ, OSTRAVA, příspěvková organizace Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava Š K O L N Í ŘÁD Škola, kterou si její učitelé a žáci na základě své svobodné vůle zvolili, stanovuje tato

Více

! ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRŽNO, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK, příspěvková organizace

! ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRŽNO, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRŽNO, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠ08 /2014 Vypracoval: Schválil: Mgr.Dagmar Sedlářová, ředitelka školy Mgr.Dagmar Sedlářová,

Více

CO DĚLAT, KDYŽ INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí doporučení Návykové látky drogy

CO DĚLAT, KDYŽ INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí doporučení Návykové látky drogy CO DĚLAT, KDYŽ INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí doporučení Návykové látky drogy TABÁKOVÉ VÝROBKY Konzumace tabákových výrobků ve škole (1) V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Šakvice, příspěvková organizace se sídlem Hlavní 41. 691 67 Šakvice VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 23 /12 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2012 Směrnice nabývá

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY IČ:70999384 e-mail: zs.bratcice@skolniweb.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Pavla Fialová Schválil: Mgr. Kristýna Dvořáková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2014 Směrnice

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Základní a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3, 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Číslo směrnice: 12..2013 Vypracoval: Mgr. Markéta Bajerová,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 518/2013 Směrnice č.: 03/2013 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠspecLa 147/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 03. 09. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

1. Práva a povinnosti žáků ve školní družině

1. Práva a povinnosti žáků ve školní družině Základní škola a mateřská škola Hradec nad Svitavou, okres Svitavy, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 3 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: HRS III/ /2015 Skartační znak: S 10 Vypracovaly:

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Vnitřní řád ŠKOLA 1. Režim dne Vyučování začíná dopoledne v 8.00 hodin v obou budovách školy. Odpolední vyučování začíná ve 12.45

Více

Základní škola Krucemburk, příspěvková organizace. Č.j.: Spisový znak Skartační znak 3 2/5/2015 A. 1. A10. Mgr. Jiří Šikl, ředitel školy

Základní škola Krucemburk, příspěvková organizace. Č.j.: Spisový znak Skartační znak 3 2/5/2015 A. 1. A10. Mgr. Jiří Šikl, ředitel školy Základní škola Krucemburk, příspěvková organizace se sídlem Školní 440, Krucemburk, 582 66 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Spisový znak Skartační znak 3 2/5/2015 A. 1. A10 Vypracoval: Schválil:

Více

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Komenského 157, 679 32 Svitávka 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 9/2016 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 31. 8. 2015 Mgr. Aleš Antl,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠSnH276/2014/Pru Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2014 Směrnice nabývá

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Hvozd, Hvozd 84, 798 55 Hvozd VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 65/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 12. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Františka Horenského, Boršice, příspěvková organizace Vypracoval: Mgr. Tomáš Kordula, ředitel školy Základní škola Františka Horenského,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Školní 140, PSČ 683 52; telefon 544 223 131, 544 223 073 ; e-mail zs.krenovice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Školní 140, PSČ 683 52; telefon 544 223 131, 544 223 073 ; e-mail zs.krenovice@volny. Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Školní 140, PSČ 683 52; telefon 544 223 131, 544 223 073 ; e-mail zs.krenovice@volny.cz Příloha ke školnímu řádu POSTUP ŠKOLY PŘI VÝSKYTU PODEZŘELÉ

Více

5. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

5. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov 5. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j 117 /2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 3. 9. 2012 Alena

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace č. j.: 271/2015 I.

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace č. j.: 271/2015 I. ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace č. j.: 271/2015 I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Smysl, cíl, působnost školního řádu (1) Školní řád definuje

Více

Postup školy při výskytu nebo uţití alkoholu ve škole

Postup školy při výskytu nebo uţití alkoholu ve škole POSTUP ŠKOLY PŘI ŘEŠENÍ RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŢÁKŮ Zpracováno podle Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, ţáků a studentů ve školách a školských zřízeních, č. j. 21291/2010

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracovala: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova se sídlem 798 14 Olšany u Prostějova 3 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OLS-370/2015 Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Mgr.

Více