IV. HERNÍ SYSTÉM Pravidla k deskové høe V. HRANÍ HRY I. OBSAH HRY Attack! stolní hra obsahuje následující èásti: VI.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.blackfire.cz IV. HERNÍ SYSTÉM Pravidla k deskové høe V. HRANÍ HRY I. OBSAH HRY Attack! stolní hra obsahuje následující èásti: VI."

Transkript

1 IV. HERNÍ SYSTÉM Pravidla k deskové høe Systém Attacku! je navržen tak, aby vám umožnil poøídit si základní sadu pravidel a èástí, se kterými si mùžete užít tuto hru jako samostatný produkt. Až budete pøipraveni dosáhnout ve høe hlubších zkušeností, je tu k dispozici Expanze. Attack! Expanze obsahuje více všeho: èástí, karet, pravidel, scénáøù a další mapu, kterou mùžete položit vedle mapy obsažené v této krabici, abyste vytvoøili obrovskou mapu svìta kolem roku 935. V. HRANÍ HRY Attack! je hra o válce a dobývání. Na zaèátku hry se stanete vùdcem mocného národa (zmínìno jako Hlavní národ - Major Nation), který se snaží ovládnout svìt. Hru zaènete s nìkolika regiony, pøièemž se budete se snažit v prùbìhu každého kola pøidat svému národu další. Toho mùžete dosáhnout buï snahou o pøesvìdèení regionù, které ještì nepatøí žádnému hráèi, aby se k vám pøidaly (Politický útok), nebo vpádem vašich vojenských jednotek (útok - Attack!). Kompletní pravidla v elektronické podobì, nové výklady pravidel, nová rozšíøení a v neposlední øadì spousty dalších kvalitních her naleznete na I. OBSAH HRY Attack! stolní hra obsahuje následující èásti: - herní plán - herní návod (Tato pøíruèka pravidel) - plastových èástí obsahujících jednotlivé díly (pìchota, tanky, dìlostøelectvo, letadla a jedno hlavní mìsto na plato) - 8 èervených bitevních kostek (s jedním symbolem na každé stranì: pìšákem, tankem, dìlostøelectvem, letadly a prázdnou èástí) - modré normální kostky - balíèek Ekonomických karet - balíèek Karet váleèného loïstva II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII. Seznam pravidel Úvod Attack! herní systém Hraní hry Herní plán Pøíprava hry Kola Vojenské jednotky Pohyb Pohyb pøi bleskové válce Strategický pohyb Pozemní bitvy Ovládání moøe Námoøní bitvy Diplomatický útok Neutrální regiony Ekonomické karty Hlavní mìsta Obchodování Výroba nových jednotek Vítìzství III. ÚVOD Premiér se sklánìl nad obrovskou mapou ve štábní místnosti. Sledoval, jak štáb aktualizuje stavy bitev, které zuøily na celém svìtì. Dlouhé hùlky posunovaly malé tanky, letadla, dìlostøelectvo a vojáky reprezentující armády šesti hlavních národù, které se snažily ovládnout svìt. Pohlédl na generály, aby mu podali nejnovìjší zprávy, pøestože zde strávil dost èasu, aby poznal, když se vìci nevyvíjely dobøe. Na to, aby byly zprávy dobré bylo právì odstranìno pøíliš malých modrých kouskù. Pokaždé, když svému národu pøidáte nový region, vezmete si ekonomickou kartu, která ukáže ekonomickou sílu nového regionu. Tuto kartu si vložíte do své ekonomické ruky a bude vám pøidávat peníze, které budete dostávat v každém kole. Tyto peníze potom použijete k nákupu ètyø typù vojenských jednotek (pìchoty, tankù, dìlostøelectva nebo letadel) nebo ètyø typù námoøních jednotek (ponorek, torpédoborcù, bitevních lodí a letadlových lodí).vojenské jednotky se používají k útoku a okupaci regionù, zatímco námoøní jednotky (karty) se používají k ovládnutí moøí. Hra konèí, pokud je kterýkoliv hráè vyøazen ze hry nebo pokud vyprší èas dohodnutý na poèátku hry. Hru vyhrává hráè, který má na jejím konci nejvíce regionù. VI. HERNÍ PLÁN Herní plán pøedstavuje západní polovinu svìta v roce 935, pouze pár let pøed tím, než zaèala druhá svìtová válka v Evropì. Èásti zemì jsou rozdìleny na regiony pro úèel pohybù a bitev. Každý region ve høe má své jméno. Nemùžete se pohybovat na èásti zemì, které nejsou pojmenované. Moøe jsou také rozdìlena na rùzné èásti. Ty, které jsou oznaèeny jako Moøské zóny (Sea Zones), umožòují oživelný pohyb z kteréhokoliv regionu, který sousedí s moøskou zónou do jiného regionu, který sousedí s tou samou moøskou zónou (podívejte se na Oživelný pohyb níže). Moøské èásti, které nejsou oznaèeny jako Moøské zóny, nemají žádnou speciální funkci, pokud nepoužíváte pravidla k Attack expanzi (prodáváno samostatnì). Šedé linie, které se táhnou pøes moøe z jednoho pozemního regionu k jinému, se nazývají moøské trasy (Sea Lanes). Moøské trasy umožòují oživelný pohyb mezi regiony, které jsou jimi spojeny. Nìkteré moøské trasy nejsou spojeny s žádným pozemním regionem. Tyto moøské trasy nemají žádnou speciální funkci, pokud nepoužíváte východní pùlku svìta, která patøí do Attack expanze (prodáváno zvláš ), a mìly by být ignorovány pokud hrajete pouze se západní pùlkou svìta. Poznámka: Èerné moøe (moøe pøesnì na jih od Ukrajiny) je èástí Støedozemní moøské zóny. Poznámka: Karibská moøská zóna obsahuje oblast východnì od Panamy. VII. PØÍPRAVA HRY KROK : Každý hráè si pro své èásti vybere jednu barvu z tìch, které jsou k dispozici. Toto bude jeho barva pro celou hru. Každému hráèi dejte následující: Èásti armády (v hráèovì barvì): pìšákù, tankù, 4 dìlostøelce a letadla x x 4x x Karty váleèného loïstva: bitevní loï, torpédoborce a ponorky Dobrá, jaká je situace, pánové? podaøilo se mu øíci, když se narovnal do své plné výšky. Dùstojník, který zøejmì velel shromáždìnému štábu pøedstoupil pøed premiéra a hlásil: Útok fašistù nás zatlaèil zpìt na africké frontì, pane premiére. Evropská fronta je v souèasné dobì stabilní, ale em zde jsme ztratili témìø polovinu naší síly. Pokud je neposílíme, naši chlapci by nemuseli být schopni vydržet pøíští útok. Premiér vážnì pøikývl. Jak pokraèuje výroba tìch nových tankù?, zeptal se. Budou dokonèeny podle rozvrhu? Malý, holohlavý muž akademického vzhledu s brýlemi vystoupil dopøedu a váhavì odpovìdìl: Pane premiére, slíbené dodávky surovin od našich komunistických spojencù ještì nedorazily. Tvrdí, že kvùli problémùm s železnicí se dodávka zdrží nejménì o týden. Upøímnì, pane, nemyslím si, že náklad dorazí. Ministr ukázal na jihozápadní kvadrant mapy a zeptal se: A jaké jsou poslední informace od našich agentù v Jižní Americe? Vedle vojenského dùstojníka se postavil velice nenápadnì vypadající muž obleèený v šedém, jednoduchém obleku s velice tmavýma oèima. Ukázalo se, že naši komunistiètí spojenci shromažïují vojenské jednotky poblíž našich kolonií. Prohlašují, že chrání své teritorium pøed možným útokem jejich demokratických nepøátel, ale demokratické síly v jižní Americe jsou pøíliš slabé, než aby mohly znamenat vážnìjší ohrožení. Náš agent v Buenos Aires také nahlásil, že právì uprostøed vzestupu aktivity dorazil hlavní komunistický generál Field Marshall Tchukov. Jak spolehlivá je tato informace?, zeptal se premiér. Naprosto., pøišla odpovìï. Generále?, zeptal se premiér hledíc na mapu. Má naše armáda v Jižní Americe stále pøevahu nad komunisty? Ano, pane premiére. Bez mrknutí oka se premiér zeptal: Jak nutnì potøebuje ekonomika ty suroviny? Brýlatý plešatý muž vyhrkl: Pokud je nedostaneme, naše produkce klesne o 40% bìhem následujících mìsícù. Budeme témìø bezmocní. Po velice dlouhé chvíli se premiér otoèil a pohlédl na celý štáb. Generále, formálnì vám rozkazuji, abyste uvedl do akce Plán èervená. Pane?, øekl dùstojník s pochybami. Vùdce národa pohlédl zpøíma do generálových oèí a bez sebemenšího zaváhání vydal jednoslovný pøíkaz: Zaútoète! Ekonomické karty: 4 karty náhodnì vybrané z ekonomického balíèku (Economics) (který by mìl být zamíchán, než budou hráèùm rozdány karty). Poté, co hráèùm rozdáte jejich ekonomické karty, položte zbývající ekonomické karty lícem dolù. Z tohoto balíèku si hráèi budou brát pozdìji, když získají nové (nikým nevlastnìné) regiony. KROK : Hoïte si, abyste zjistili, kdo zaène. Hráè s nejvyšším hodem na normálních ti stìnných kostkách zaèíná, pokraèuje hráè po jeho levé ruce a ostatní hráèi po smìru hodinových ruèièek kolem stolu. KROK 3: Poèínaje prvním m, odehraje každý hráè kolo tak, že položí jednotku pìchoty na jakýkoliv, nikým nevlastnìný region (jakmile hráè na region položí jednotku, vlastní ho). Jakmile si každý hráè vybere 4 regiony, pokraèujte dalším krokem. Zvláštní pravidlo: Pokud chcete mít hru s vìtší interakcí, musí si každý hráè vzít region z každého ze 4 kontinentù: Severní Amerika, Jižní Amerika, Afrika a Eurasie)

2 KROK 4: Poèínaje prvním m, každý hráè odehraje kolo tak, že umístí 5 svých jednotek. Mohou si vybrat kteroukoliv jednotku a umístit ji na kterýkoliv region nebo regiony, které vlastní. Takto pokraèujte, dokud všichni hráèi neumístí všechny své jednotky. KROK 5: Poèínaje prvním m, odehraje každý hráè kolo tak, že umístí své hlavní mìsto na jeden ze svých regionù. VIII. KOLA Teï jste pøipraveni zaèít hrát ATTACK! Zaèíná první hráè a poté každý hráè ve smìru hodinových ruèièek odehraje své kolo. Bìhem svého kola mùžete provést až 3 akce. Každá akce mùže být vybrána jen jednou bìhem kola. (Výjimkou z tohoto pravidla je Diplomatický útok, který mùže být vybrán více jak jednou v hráèovì kole). Seznam akcí ze kterých si mùžete vybrat je: POHYB - Pohybování s vašimi jednotkami a v jakýchkoliv bitvách, které z toho vyplynou POHYB BLESKOVÉ VÁLKY - Druhý pohyb po dokonèení normálního pohybu mùže být udìlán jen tanky a letadly. Bitvy vyplývající z pohybu bleskové války se øeší na konci této akce. STRATEGICKÝ POHYB - Pohyb na dlouhou vzdálenost. Jednotky by mìly být pøemístìny z regionu hrajícího do jiného regionu, který také patøí hrajícímu hráèi a sousedí s regiony, které také vlastní hrající hráè. Pohyb pøes vodu mùže být zastaven m, který ovládá moøe. Ze strategického pohybu by nemìla vyplynout žádná. NÁMOØNÍ BITVA - Posuòte své váleèné loïstvo na moøe a ujte v námoøní bitvì o ovládnutí moøe. DIPLOMATICKÝ ÚTOK - Pokus o získání kontroly nad nikým nevlastnìným regionem bez e. Toto je jediná akce, která mùže být provedena víc jak jednou v hráèovì kole. VÝROBA NOVÝCH JEDNOTEK - Seètete své produkèní body, které vám dají vaše ekonomické karty, a použijete je k nákupu nových jednotek. OBCHODOVÁNÍ - Vymìníte vaše ekonomické karty za jiné ekonomické karty nebo laskavosti. IX. VOJENSKÉ JEDNOTKY Ve høe máte k dispozici dva typy vojenských jednotek:. POZEMNÍ JEDNOTKY (øíká se jim také armáda): 4 druhy reprezentované plastovými figurkami : Když chcete pohnout s nìkterou figurkou oživelnì, oznámíte pohyb a umístíte figurku na moøskou trasu. Poté co skonèíte svùj pohyb, ale ještì pøed tím, než vyujete jakoukoliv bitvu, øekne vám hráè, který ovládá moøe (ten, který má své Karty váleèného loïstva uprostøed hrací plochy), jestli vám povoluje tento pohyb. Pokud ho povolí, vaše jednotky dokonèí pohyb a dorazí do svého cílového regionu. Pokud pohyb nepovolí, vrátí se vaše jednotky do svého startovního regionu a nesmí se opìt pohnout bìhem této akce. Výjimkou z tohoto pravidla jsou letadla, která pøi oživelném pohybu nemohou být blokována. POZNÁMKA: Pokud s jednotkami provádíte oživelný pohyb a ten je blokován m, který ovládá moøe, mùžete se rozhodnout, jestli s letadly pohyb dokonèíte, nebo je vrátíte zpìt s ostatními jednotkami. BITVY Bitvy vznikají, když posunete své jednotky na region vlastnìný jiným m. Poté, co posunete všechny své jednotky, vyøešíte jakékoliv bitvy (podívejte se na Pozemní bitvy níže). Jakmile je zapoèata, nesmíte bìhem této akce posunout už žádné jednotky, takže se ujistìte, že jste posunuli všechny jednotky døíve než zaènete bitvy. XI. POHYB BLESKOVÉ VÁLKY Jakmile byla jednou akce Pohyb použita (a všechny vzniklé bitvy vyøešeny) a zbyly vám pro kolo ještì nìjaké akce, mùžete si vybrat jednu k provedení Pohybu bleskové války. Pohyb bleskové války je v podstatì stejný jako pohyb normální (použijte všechna normální pravidla pro pohyb), kromì toho, že mùžete pohnout pouze s tanky èi letadly. Když používáte pohyb bleskové války, tanky a letadla se mohou pohnout o jeden nebo dva regiony, i když se pøedtím posunuly pøi normálním pohybu. Oživelný pohyb pøes moøské trasy není pøi pohybu bleskové války povolen. Bitvy vyplývající z pohybu bleskové války jsou øešeny podle standardních pravidel pro bitvy. XII. STRATEGICKÝ POHYB Pokud si vyberete akci strategického pohybu, mùžete posunout jednu nebo všechny své pozemní jednotky. Mohou se pohnout o libovolný poèet sousedících regionù (spojených), které vlastníte a musí konèit v regionu, který také vlastníte. Musíte být schopni ukázat neblokovanou cestu ze startovního regionu do cílového (tato cesta nesmí obsahovat regiony vlastnìné jinými hráèi ani žádné nikým nevlastnìné neutrální regiony). Pokud cesta obsahuje moøské trasy, mùže být blokována m, který ovládá moøe. POZNÁMKA: Bìhem strategického pohybu nesmí vzniknout žádná, jelikož se nesmíte pohybovat do regionù, které ještì nevlastníte. XIII. POZEMNÍ BITVY Když posunete své pozemní jednotky na neutrální region nebo na region vlastnìný jiným m, zaèíná pozemní. Všechny pozemní bitvy jsou øešeny poté, co dokonèíte akci pohyb, ale ještì pøed zaèátkem další akce. PÌCHOTA TANKY DÌLOSTØELECTVO LETADLA Tyto jednotky jsou používány k obsazování regionù a ování v bitvách. V každém regionu, který vlastníte musíte mít vždy alespoò jednu pozemní jednotku. Nemìli byste ze svého regionu odstranit poslední jednotku, dokud nejprve neposunete na její místo jinou. JEDNOTKA POZNÁMKA: Všimnete si, že každý druh pozemních jednotek je ve dvou velikostech: velké a malé. Malé figurky pøedstavují jednu jednotku daného typu, zatímco velké pøedstavují pìt jednotek daného typu. Kdykoliv mùžete nahradit pìt jednotlivých 5 JEDNOTEK jednotek daného typu za jednu velkou jednotku stejného typu a obrácenì. Takto se pøedejde pøeplnìní hrací plochy, pokud vytvoøíte velkou armádu v jednom regionu.. NÁMOØNÍ JEDNOTKY (øíká se jim také váleèné loïstvo): ètyøi druhy reprezentované kartami váleèného loïstva: TORPÉDOBOREC PONORKA BITEVNÍ LOÏ LETADLOVÁ LOÏ (Destroyer) (Submarine) (Battleship) (Aircraft Carrier) Když koupíte vaše váleèné loïstvo, položte tyto karty pøed sebe, dokud se z vás nestane hráè, který ovládá moøe. Hráè, který ovládá moøe potom položí své Karty váleèného loïstva doprostøed mapy (v severním Atlantiku). X. POHYB Když si vyberete akci pohyb, mùžete pohnout s jakoukoliv jednou, nebo se všemi pozemními jednotkami. Každá jednotka by mìla být posunuta z regionu, ve kterém zaèínala do regionu sousedícího. Letadla a tanky se mohou pohybovat o regiony ze svého startovního regionu. Pokud se pohybujete o regiony, nesmí se vaše tanky pohybovat pøes region, který nevlastníte, letadla však mohou. OBOJŽIVELNÝ POHYB Oživelný pohyb je pohyb, kdy pohybujete jednotkou z jejího startovního regionu do jiného regionu, který je s ním spojen moøskou trasou (šedá linie). Všechny jednotky, které používají oživelný pohyb, musí svùj pohyb zaèít v regionu na jedné stranì moøské trasy a dále se nepohybovat, když dorazí do regionu na druhém konci moøské trasy. Jinými slovy, nesmí se dále pohybovat pøed nebo po oživelném pohybu (toto se týká i tankù a letadel). Moøské èásti, které jsou oznaèeny jako Moøské zóny a mají symbol kotvy (pøíklad: Severní moøská zóna), umožòují oživelný pohyb z kteréhokoliv regionu sousedícího s moøskou zónou do jakéhokoliv regionu, který sousedí s tou samou moøskou zónou. Je to jakoby regiony sousedící s moøskou zónou mìly moøské trasy jdoucí do všech ostatních regionù sousedících s moøskou zónou. PØÍPRAVA: Na zaèátku bitvy oba hráèi vezmou všechny jednotky z regionu ve kterém vznikla a položí je pøed sebe na stùl (toto jsou rezervní jednotky, které zatím nebyly poslány do bitvy). Útoèník (pohybující se hráè) si vybere ètyøi ze svých rezerv, které zaènou bitvu. Tyto jednotky jsou posunuty dopøedu k oznaèení, že jsou v bitvì. Obránce poté vybere ètyøi ze svých rezervních jednotek, které pošle do bitvy, a posune je dopøedu. Pokud má kterýkoliv hráè na poèátku bitvy ménì než ètyøi jednotky, musí posunout všechny své rezervní jednotky do bitvy. Bitva je poté vyøešena v kolech (jako boxerský zápas..:)). V každém kole se oba hráèi støídají v jednání (nejdøíve obránce provede všechny ètyøi kroky a poté všechny ètyøi kroky provede útoèník) : KROK : POSÍLENÍ: Hrající hráè posílí tak, že posune jednotky ze svých rezerv do bitvy. Maximální poèet jednotek, které mùže mít hráè v bitvì se zvyšuje s každým kolem o jedna. Maximální poèet v prvním kole je ètyøi, ve druhém pìt, ve tøetím šest a tak dále. Tudíž obránce neposiluje v prvním kole bitvy, pokud zaèal se ètyømi jednotkami. POZNÁMKA: Hrající hráè nemusí posílit do maximálního poètu jednotek, ale musí mít nejménì jednu jednotku v bitvì po posílení. KROK : HÁZENÍ: Hrající hráè si hodí jednou speciální kostkou pro každou jednotku, kterou poslal do bitvy (dvìma kostkami se háže pro každou jednotku tankù). Pro jednotky v rezervì se neháže. Hrající hráè nikdy neháže ménì jak dvìmi kostkami. KROK 3: STANOVENÍ POÈTU ZÁSAHÙ: Každý hod kostkou, kdy padne symbol odpovídající jedné jednotce hrajícího, znamená zásah. Pouze jeden hozený symbol odpovídá jedné jednotce hrajícího. POZNÁMKA: Symbol na kostce odpovídá jednotkám házejícího, abychom urèili poèet zásahù, ne zasažené jednotky. Pøíklad : Obránce má jednu jednotku pìchoty a dvì tankové jednotky v bitvì, proto si hodí pìtkrát (jednou pro jednotku pìchoty a ètyøikrát pro dvì jednotky tankù- dvakrát pro každou). Výsledkem tìchto hodù jsou symboly pìchoty, symboly letadel a jeden prázdný symbol. Pouze jeden zásah je odpovídající jednotce pìchoty. Pøíklad : Útoèník má jednu jednotku pìchoty, jednu tankovou jednotku, jedno letadlo a jednu dìlostøeleckou jednotku, proto si háže pìtkrát. Výsledkem hodu jsou 3 symboly letadla a symboly tanku. Dosáhli jste dvou zásahù: jednoho pro letadlo a jednoho pro tank. Zbývající hody tanku a letadla propadnou. KROK 4: ODSTRANÌNÍ SOUPEØOVÝCH JEDNOTEK: Za každý úspìšný zásah je odstranìna jedna jednotka zasaženého. Musí být odstranìny ve speciálním poøadí:. Jednotky pìchoty jsou odstranìny jako první.. Poté, co byly odstranìny všechny jednotky pìchoty, odstraníme jednotky tankù. 3. Poté, co byly odstranìny všechny jednotky tankù, odstraníme jednotky dìlostøelectva. 4. Poté, co odstraníme všechny jednotky dìlostøelectva, odstraníme jednotky letadel.

3 Jakmile obránce provede všechny ètyøi kroky, zopakuje je i útoèník, posílí pro kolo na maximum (4 v prvním kole, 5 ve druhém, ve tøetím atd.), hodí bitevní kostkou, urèí kolik má úspìšných zásahù a odstraní pøesnì tolik obráncových jednotek. Jakmile oba hráèi odehrají své ètyøi kroky, zaèíná další kolo, dokud jeden z hráèù nepøijde o všechny jednotky v bitvì. Pøeživší hráè vyhrává bitvu a vlastnictví regionu, ve kterém se ovalo. Pøeživší jednotky jsou poté vráceny zpìt do tohoto regionu. ZELENÝ HRÁÈ [hody kola ] Zelený hráè posílí Pìchotou, Tankem a Letadlem (protože toto je druhé kolo, omezení jednotek, které mohou být v bitvì, se zvedá na 5 ). Hodí -ti kostkami. Výsledek hodu: Pìchoty, Tank, Dìlostøelectvo a symboly Letadla. Zpùsobil pìt zásahù! Nicménì Hnìdý hráè má pouze 4 jednotky v i, takže tyto jsou vše, co mùže ztratit v tomto kole. POZNÁMKA: Neexistuje zde žádný ústup. Bitva pokraèuje tak dlouho, dokud jednomu hráèi nezbudou žádné jednotky v bitvì. PLNÝ PØÍKLAD POZEMNÍ BITVY PØÍPRAVA Situace: Hnìdý hráè posune armády na Ukrajinu, útoèí na a vyvolá bitvu. Hnìdý hráè má nyní na Ukrajinì následující jednotky (ve svých bitevních rezervách): 5 pìšákù, 3 tanky, dìlostøelce a letadla. Zelený hráè má na Ukrajinì 3 pìšáky, tanky, dìlostøelce a letadla. hnìdìho PØÍPRAVA Hnìdý hráè vybere do zaèátku bitvy 4 jednotky pìchoty. Zelený hráè pošle do e jednu jednotku od každého typu ( Pìchotu, Tank, Dìlostøelectvo, Letadlo) HNÌDÝ HRÁÈ [hody kola ] Hnìdý hráè posílí linii všemi svými pìti zbývajícími jednotkami. Hodí -ti kostkami. Výsledek hodu: Pìchota, Tanky, Letadla a prázdný symbol. Zpùsobil 3 a znièí Zelenému hráèi jednotky Pìchoty, Tanku a Dìlostøelectva. zázahy Hnìdého zezerva Zeleného ZELENÝ HRÁÈ [hody kola ] Zelený hráè hodí pìti kostkami (Jednou za každou jednotku vyjma Tanku, za který háže dvìmi). Výsledek hodu : Pìchota, Dìlostøelectva a symboly Letadel. Tímto zpùsobí 3 a znièí 3 jednotky Hnìdé Pìchoty. Zásahy ZELENÝ HRÁÈ [hody kola 3] Zelený hráè posílí linii svými zbývajícími jednotkami a hodí 4-mi kostkami. Výsledek hodu je: symboly Pìchoty, symbol Dìlostøelectva a jeden prázdný symbol. To se rovná zásahùm. Hnìdý hráè ztrácí jednotky Pìchoty a Tanku. zázahy zezerva Minutí HNÌDÝ HRÁÈ [hody kola ] Hnìdý hráè posílí linii Tanky a Letadlem. Hodí -ti kostkami ( za jednotku pìchoty, za letadlo a za každý tank). Výsledek hodu: Tank, Dìlostøelectvo a 4 symboly Letadla. Zpùsobí ( jeden za Tank, druhý za Letadlo). Proto znièí Zelenému hráèi Pìchotu a Tank. HNÌDÝ HRÁÈ [hody kola 3] Hnìdý hráè už nemá žádné posily. Hodí 3-mi kostkami a padne prázdný symbol, Dìlostøelectvo a Letadlo, to jsou. Zelený hráè ztrácí svoji Pìchotu a Dìlostøelectvo. zázahy

4 ZELENÝ HRÁÈ [hody kola 4] Zelenému hráèi už nezbyly žádné posily. Hodí -mi kostkami a padnou symboly Pìchoty. Žádné! XIV. Ovládání moøe Jenom jeden hráè mùže mít kontrolu nad moøem. Hráè ovládající moøe umístí svoje karty váleèného loïstva do støedu hrací plochy (Atlantického oceánu). První hráè, který zvolí akci Námoøní Bitva, dostane moøe pod svoji kontrolu aniž by musel ovat, jelikož na moøi není nepøátelská flotila. Jenom umístí svoji flotilu do støedu hrací plochy. Pokud je již moøe ovládáno jiným m a vy ho chcete ovládnout, musíte vyzvat jeho flotilu k i zvolením akce Námoøní Bitva. Když zvolíte akci námoøní, hráè ovládající moøe mùže ovat s vaší flotilou, nebo mùže stáhnout svoje lodì bez e. Pokud ustoupí, pøemístí svoje karty váleèného loïstva pøed sebe, a vy umístíte svoje do støedu hrací plochy. Nyní ovládáte moøe. Pokud zvolí, potom oba vyujete námoøní bitvu (viz. níže) Vítìz bitvy získá kontrolu nad moøem. Hráè ovládající moøe má právo rozhodnout, kdo mùže provést oživelné pohyby a kdo ne. Mùže také zablokovat všechny obchody mezi hráèi, kteøí nemají navzájem žádné sousední regiony (viz. Obchody níže). XV. Námoøní bitvy HNÌDÝ HRÁÈ [hody kola 4] Hnìdý hráè hodí 3-mi kostkami a padne Letadlo, Tank a prázdný symbol. Jeden zásah. Námoøní bitvy se uskuteèní pokud hráè bìhem svého kola zvolí akci Námoøní, a hráè který ovládá moøe radìji zvolí, než aby stáhnul své námoøní jednotky bez e, za cenu ztráty kontroly nad moøem. PØÍPRAVA: Oba hráèi vezmou svoje karty váleèného loïstva do ruky. Bitva se vyhodnocuje v kolech. Každé kolo se skládá z následujících krokù: KROK : Oba hráèi umístí svoje karty váleèného loïstva lícem dolù tak, aby každá byla pøesnì naproti kartì patøící protivníkovi. Musí zahrát tolik karet, kolik vlastní, maximálnì však osm. Pozn.: První karta položená útoèníkem a karta protivníka, která je naproti ní, jsou prvními kartami ové linie (poèátek ové linie ). ZELENÝ HRÁÈ [hody kola 5] Zelený hráè hází -mi kostkami (minimum) a hodí symbol Pìchoty a Tanku. Žádné. KROK : Karty jsou poté otoèeny lícem nahoru a odhalí se tak typy lodí a páry. Lodì, které jsou naproti sobì jsou pár v bitvì. Pozn.: Ve høe mùže být jenom tolik párù, kolik je položených karet lodí, který jich má ménì. Nejsou žádné automatické výhry u lodí, které nemají soupeøe, takže jediná výhoda ve vlastnìní vìtšího poètu lodí než má soupeø, je vetší možnost volby a schopnost vydržet vìtší škody vis. níže. KROK 3: Každý pár je vyhodnocen, poèínaje prvními kartami na ové linii a dále smìrem doprava (z pohledu útoèníka). Pro každý pár hodí oba hráèi dvìmi obyèejnými kostkami a pøiètou všechny odpovídající modifikátory (viz. Námoøní modifikátory níže). Hráè s vyšším celkovým souètem úspìšnì zasáhne loï protivníka. Pozn.: Pokud je výsledek hodu nerozhodný, nezasáhl žádný z hráèù a pokraèuje se dalším párem lodí. Zásah je ihned proveden na lodi prohrávajícího, která je momentálnì na poèátku ové linie. Výjimka z tohoto pravidla je, pokud obì lodì v ujícím páru byly Letadlové lodì. V tomto pøípadu je zasažena letadlová loï prohrávajícího místo první lodì v ové linii. Pokud je zasažená loï torpédoborec, ponorka nebo letadlová loï, jeden zásah staèí k potopení lodì, je odstranìna ze hry a položena zpìt do balíèku rezervních námoøních karet. Bitevní loï je potopena až po obdržení dvou zásahù. První zásah se znaèí natoèením karty bitevní lodi na bok (pro zvýraznìní zásahu). KROK 4: Kolo bitvy konèí a všechny bitevní lodì které utrpìly jeden zásah jsou odstranìny z bitvy, nejsou ale potopeny. Nemohou znovu ovat v této bitvì a jsou položeny bokem, ale nejsou znièeny. Pøed další námoøní bitvou vlastníka jsou úplnì opraveny. KROK 5: Oba hráèi vezmou svoje lodì, které nebyly zasaženy a pøidají k nim lodì (pokud nìjaké mají), které toto kolo neovaly. Teï se mùže každý z hráèù rozhodnout pro útìk. Prohraje tak sice bitvu, ale zachrání zbývající lodì. Pokud oba hráèi chtìjí pokraèovat, zaèíná další kolo bitvy krokem. Hráè, který vyhrál bitvu, nyní ovládá moøe a poražený hráè vrátí všechny svoje zbylé lodì na stùl pøed sebe. NÁMOØNÍ MODIFIKÁTORY Námoøní modifikátory jsou body pøidané k výsledku hodu kostky bìhem námoøní bitvy. Je tu pìt možných modifikátorù : HNÌDÝ HRÁÈ [hody kola 5] Hnìdý hráè hodí 3 kostkami a padnou 3 symboly Letadla. Jeden zásah staèí ke znièení poslední Zelené jednotky. Ukrajina nyní patøí Hnìdému hráèi. - Vaše Bitevní loï je v páru s nepøátelským Torpédoborcem: Pøidáte si body k souètu hodu kostek. - Vaše Ponorka je v páru s Bitevní lodí: Pøidáte si body k souètu hodu kostek. - Váš Torpédoborec je v páru s Ponorkou: Pøidáte si body k souètu hodu kostek. - Vaše Letadlová loï je v páru s kteroukoliv lodí kromì Letadlové lodi: Pøidáte si bod k souètu hodu kostek. - Jakákoliv vaše loï sousedí s jednou nebo s dvìmi vašimi Letadlovými lodìmi: Pøidáte si bod k celkovému souètu za každou Letadlovou loï, která s ní sousedí (Nejvýše ). Tyto modifikátory jsou vytištìny na kartách váleèného loïstva pro snadnou kontrolu. Pokud vyhovuje víc než jeden modifikátor, pøiètou se všechny modifikátory.

5 Flotila ÚPLNÝ PØÍKLAD NÁMOØNÍ BITVY PØÍPRAVA Situace: Hnìdý hráè ovládá moøe s Bitevní lodí, Torpédoborcem a Ponorkou. Zelený hráè se rozhodne provést akci Námoøní Bitva a pokusit se získat kontrolu nad moøem od Hnìdého. Zelený hráè má Bitevní loï, Torpédoborce, Ponorku a Letadlovou loï. Hnìdý hráè se rozhodne ovat. Flotila Flotila KOLO [Lícem dolù] Oba hráèi rozmístí 3 karty. (Položí pouze tøi karty, protože to je poèet lodí, které má ve flotile hráè s nižším poètem karet). Rozmístìní Hnìdého : Ponorka, Bitevní loï a Torpédoborec. Rozmístìní Zeleného : Bitevní loï, Letadlová loï a Torpédoborec. Zaèátek ové linie Flotila Karty [ nejsou zapojeny do e ] KOLO [Lícem nahoru a první pár] Oba hráèi otoèí karty lícem nahoru. První pár je Bitevní loï Zeleného proti Ponorce Hnìdého. Zelený hráè hodí dvìmi kostkami a pøidá + protože jeho loï sousedí s Letadlovou lodí. Hodí a celkový souèet je tedy. Hnìdý hráè hodí dvìmi kostkami a pøidá + k hodu, protože jeho Ponorka má výhodu proti Bitevní lodi. Hnìdý hodí 8 a souèet je tedy 0. Zelený hráè vyhrává a zasáhne Ponorku Hnìdého ( první loï v ové linii), èímž ji potopí. Flotila Flotila KOLO [Druhý pá ] Druhý pár je Letadlová loï Zeleného proti Bitevní lodi Hnìdého. Oba hráèi hodí dvìmi kostkami, Zelený pøidá + za Letadlovou loï proti Bitevní lodi. Oba hráèi hodí 7. Zelený hráè vyhrává a zasahuje Bitevní loï Hnìdého, která je otoèena na bok pro zvýraznìní zásahu. Flotila Flotila

6 KOLO [Tøetí pár] Tøetí pár je Torpédoborec proti Torpédoborci. Oba hráèi hodí dvìmi kostkami, Zelený pøidá + za Letadlovou loï, která sousedí s jeho Torpédoborcem. Zelený hráè hodí 5 a Hnìdý hodí 8. Hnìdý hráè vyhrál a zasáhne první loï Zeleného v bitevní linii : Bitevní loï. První kolo bitvy konèí, Hnìdý ztratil Ponorku a oba hráèi mají svoje Bitevní lodì vyøazené z dalších kol bitvy (ale ne potopeny). Hnìdý hráè se rozhodne pro ústup a pøenechá kontrolu nad moøem Zelenému hráèi. Flotila Flotila XVI. DIPLOMATICKÝ ÚTOK Pokud se rozhodnete pro akci Diplomatický útok, ukážete na neutrální region, ve kterém se snažíte získat kontrolu, a hodíte dvìmi kostkami. Pokud vámi vyhlášený region sousedí s nìjakým regionem, který již ovládáte, musíte na kostkách hodit 8 a více pro úspìch. Pokud vyhlášený region nesousedí s žádným vaším regionem, musíte k ovládnutí hodit na kostkách 9 nebo více. Pozn.: Sousední regiony zahrnují regiony spojené pomocí moøských tras. Pokud jste uspìli, získáte zdarma jednotku pìchoty a umístíte ji na tento region, èímž oznaèíte svoje vlastnictví. Pokud selžete, všichni ostatní hráèi hodí dvìmi kostkami. Když kterýkoliv z nich hodí 9 nebo více, dostane zdarma jednotku pìchoty a vlastnictví regionu. Pokud pøehodí èíslo 9 více hráèù, hráè s nejvyšším èíslem vyhrává. Jestliže má nejvyšší hozené èíslo více jak jeden hráè, pak tito hráèi hází znovu, dokud se nerozhodne a vítìz získává region. Hráè který získal nový region také získá náhodnì jednu kartu z balíèku volných ekonomických karet (viz. níže). Pozn.: Toto je jediná akce kterou mùžete bìhem jednoho kola provést vícekrát. Pozn.: Nemùžete použít Diplomatický útok na region, který už vlastní nìjaký hráè. Každá z ekonomických karet má barvu a hodnotu. Barva je uvedena na horní èásti karty a hodnota je uvedena hned pod barvou a také v pravém dolním rohu. Hodnota uvedená na kartì udává jaká je cena této karty v Produkèních bodech ( mìna, za kterou se kupují nové jednotky). Je zde pìt typù: Populace, Ropa, Minerály, Továrny a Železnièní doprava. Když zvolíte akci Výroba nových jednotek, seètìte všechny produkèní body na všech vašich kartách a zjistíte, kolik mùžete utratit za nové jednotky bìhem tohoto tahu. Toto je jednoduchý proces s jedním háèkem: Každá karta, která tvoøí èást Sady má hodnotu dvojnásobku poètu bodù na ní uvedených. Sada je tvoøena ètyømi kartami, po jedné z každého typu kromì Populace. Takže Sada musí mít jednu od KAŽDÉ karty: Ropu, Minerály, Továrny a Železnièní dopravu. Populace nemùže být NIKDY èástí Sady. XIX. Hlavní mìsta Hlavní mìsto umístìte bìhem pøípravy hry do jednoho ze ètyø vašich poèáteèních regionù. Nemùže být bìhem hry pøesunuto ani znièeno. Je možné zajmout region obsahující hlavní mìsto nìkterého a získat tak ekonomickou výhodu. Bìhem akce Výroba nových jednotek získáváte 0 produkèních bodù za každé hlavní mìsto, které ovládáte. XVII. Neutrální Regiony Regiony které nejsou ovládány žádným m jsou Neutrální Regiony. Vaše armády se nesmí pohybovat skrz tato území bez bitvy (kromì leteckých jednotek, které mohou proletìt nad neutrálním regionem po cestì do jiného sousedícího území). Mùžete ovšem pøesunout armády do neutrálního regionu a tím zaútoèit. Když útoèíte na neutrální území, vezmìte si vrchní kartu z balíku nepoužitých ekonomických karet. Tuto kartu získáte, pokud vyhrajete bitvu proti obráncùm. Jednotky se kterými musíte ovat jsou uvedeny na spodní èásti ekonomické karty. Jakýkoli hráè (kromì vás) mùže ovládat tyto jednotky bìhem e proti vám, ale tento hráè by mìl být ten kdo bude ovat nejefektivnìji (jinými slovy, hráè, který má zájem na znièení co nejvìtšího poètu vašich jednotek). Pokud chce neutrální jednotky v bitvì ovládat více hráèù, hodí si dvìmi kostkami a vítìz pøevezme kontrolu nad neutrálními silami v této bitvì. Bìhem pøípravy na bitvu s neutrální silou, použije hráè, který ji ovládá, vlastní jednotky, které momentálnì nejsou na hrací ploše k reprezentování neutrální armády. Po konci bitvy, pokud neutrální armáda vyhraje, jsou všechny pøeživší neutrální jednotky opìt odebrány z hrací plochy a ekonomická karta je vrácena do balíku ekonomických karet a tento je zamíchán. Pokud je neutrální území znovu napadeno, je brána nová karta. XVIII. Ekonomické Karty Každý hráè zaèíná se ètyømi ekonomickými kartami ( jedna karta za každý region, se kterým zaèíná). Poté, co hra zaène, získáváte další ekonomické karty pomocí ètyø zpùsobù: ) Útoèením na neutrální regiony a vítìzstvím v následné bitvì (viz. Neutrální Regiony výše) ) Útoèením na region ovládaný jiným m a vítìzstvím v následné bitvì. V tomto pøípadì si vyberete náhodnì jednu z karet poraženého (Poražený hráè zamíchá svoji ruku ekonomických karet a nabídne vám výbìr). 3) Provedením úspìšné akce Diplomatický útok. V tomto pøípadì si vezmete náhodnì jednu kartu z balíku nepoužitých ekonomických karet. 4) Pomocí obchodu s jiným m ( viz. Obchodování níže) Pozn.: Díky obchodování je možné vlastnit více nebo ménì ekonomických karet než regionù. Je také možné, aby hráè díky obchodùm nemìl vùbec žádnou ekonomickou kartu, když mu zaberete jeho území. V tomto pøípadì nezískáte ani vy žádnou ekonomickou kartu. Barva Hodnota Pozn.: Neztra te region s vaším hlavním mìstem! Na druhou stranu, pokud vlastníte více než jedno hlavní mìsto, uèiníte tím vaši ekonomiku velmi silnou. Snažte se zabrat hlavní mìsto jiného, pokud k tomu budete mít pøíležitost. XX. Obchodování Bìhem hry mùžete obchodovat s ostatními hráèi a získat lepší výbìr ekonomických karet. Výbìr akce Obchod vám umožní vymìnit jakýkoliv poèet vašich ekonomických karet za libovolný poèet ekonomických karet od jiného. Není žádné omezení poètu obchodù, které mohou být provedeny m bìhem jeho akce Obchod, dokud tato akce trvá. Akce Obchod konèí, když zaène další akce. Pozn.: Za akci se Obchod považuje pouze tehdy, pokud je obchod skuteènì proveden. Diskuse nad obchody nebo obchod zablokovaný m ovládajícím moøe se nepoèítá jako akce. Kromì ekonomických karet mohou hráèi obchodovat s jakýmikoliv sliby nebo laskavostmi, které nejsou pravidly zakázány. Pozemní jednotky, karty váleèného loïstva, hlavní mìsta, produkèní body a regiony se nemohou stát souèástí obchodu. Pokud máte vy a hráè, se kterým obchodujete, nìjaké sousední regiony, potom vám nemùže nikdo bránit. Ovšem pokud nemáte s obchodujícím m žádné sousední regiony, jakýkoliv obchod mezi vámi mùže být zablokován m, který ovládá moøe ( viz. Ovládání moøe výše ). Pozn.: Žádný obchod není povolen bìhem 30 minut pøed vypršením èasového limitu pokud hrajete hru omezenou èasem. XXI. Výroba nových jednotek Bìhem vaší akce Výroba nových jednotek nejprve seètete poèet vašich produkèních bodù (PB) a tyto potom utratíte nakoupením nových pozemních nebo námoøních jednotek. Tyto nové pozemn jednotkyí poté umístíte na hrací plán tam, kde máte své území. PRODUKÈNÍ BODY Pøi seèítání vašich produkèních bodù obdržíte: - 0 PB za každé hlavní mìsto, které vlastníte - PB rovné hodnotì natištìné na každé z ekonomických karet, které vlastníte a která není èástí sady ( viz. Ekonomické karty výše) - PB rovné dvojnásobku hodnoty natištìné na každé ekonomické kartì, kterou vlastníte a která JE èástí sady.

7 Pøíklad: vlastníte svoje hlavní mìsto a máte následující karty: Seznam akcí (tøi za kolo) Vaše produkèní body pro tuto akci budou: 0 za hlavní mìsto + 8 za sadu (dvojnásobek hodnot na kartách) + 9 za zbytek karet, které nejsou souèástí sady = 37 Produkèních Bodù NÁKUP POZEMNÍCH JEDNOTEK A KARET VÁLEÈNÉHO LOÏSTVA Jestliže se rozhodnete pro nákup nových jednotek, musíte utratit veškeré PB body najednou. Všechny neutracené produkèní body jsou ztraceny a nemohou být pøeneseny do dalšího kola. Pøi nákupu nových pozemních jednotek, odeètìte cenu novì vyrobené jednotky z vašeho zbytku celkového souètu, vezmìte jednu jednotku z nepoužitých jednotek vaší barvy a položte ji pøed sebe. Podobnì pøi výrobì nových karet váleèného loïstva, odeètìte cenu karty z vašeho zbylého poètu bodù, vezmìte kartu z balíku nepoužitých karet váleèného loïstva a položte ji pøed sebe. Pozn.: Pozemní jednotky a karty váleèného loïstva jsou kupovány použitím stejné zásoby produkèních bodù. Èasto se musí provést tìžká rozhodnutí mezi budováním armády nebo námoønictva. Cena pozemních jednotek Cena karet váleèného loïstva Pìchota 5PB Torpédoborec 5PB Tank 0PB Ponorka 5PB Dìlostøelectvo 8PB Bitevní loï 0PB Letadlo 5PB Letadlová loï 0PB Jedna sada POHYB - Pohybování s vašimi jednotkami a v jakýchkoliv bitvách, které z toho vyplynou POHYB BLESKOVÉ VÁLKY - Druhý pohyb po dokonèení normálního pohybu mùže být udìlán jen tanky a letadly. Bitvy vyplývající z pohybu bleskové války se øeší na konci této akce. STRATEGICKÝ POHYB - Pohyb na dlouhou vzdálenost. Jednotky by mìly být pøemístìny z regionu hrajícího do jiného regionu který také patøí hrajícímu hráèi a sousedí s regiony, které také vlastní hrající hráè. Pohyb pøes vodu mùže být zastaven m, který ovládá moøe. Ze strategického pohybu by nemìla vyplynout žádná. NÁMOØNÍ BITVA - Posuòte své váleèné loïstvo na moøe a ujte v námoøní bitvì o ovládnutí moøe. DIPLOMATICKÝ ÚTOK - Pokus o získání kontroly nad nikým nevlastnìným regionem bez e. Toto je jediná akce, která mùže být provedena víc jak jednou v hráèovì kole. VÝROBA NOVÝCH JEDNOTEK - Seètete své produkèní body, které vám dají vaše ekonomické karty a použijete je k nákupu nových jednotek. OBCHODOVÁNÍ - Vymìníte vaše ekonomické karty za jiné ekonomické karty nebo laskavosti. UMÍSTÌNÍ NOVÝCH JEDNOTEK (A KARET) Novì vyrobené pozemní jednotky rozmístìte ihned po nákupu, tzn. pøed zapoèetím další akce. Mohou být umístìny do libovolného regionu, který ovládáte. Není žádné omezení poètu jednotek, které mohou být v jednom regionu. Karty váleèného loïstva koupené m ovládajícím moøe jsou ihned umístìny do støedu hrací plochy. Všichni ostatní hráèi položí jejich nové karty váleèného loïstva pøed sebe. Pozn.: Je vìtšinou dobré umís ovat pozemní jednotky tak, aby tvoøily malé armády, které jsou složené ze všech ètyø typù (Pìchoty, Tankù, Dìlostøelectva a Letadel). Tímto zpùsobem pokryjete pìt ze šesti možných hodù na kostce bìhem bitvy, èímž maximalizujete svoje šance na bìhem bitvy. Pozn.: Hráèi nejsou omezeni poètem jednotek a karet obsažených ve høe. Pokud si to pøejí, mohou si pøidat víc jednotek nebo karet. XXII. Vítìzství Hra konèí ihned po porážce libovolného. Jakmile hráèi na hrací ploše nezùstaly žádné pozemní jednotky (armády), je eliminován a hra konèí. Hra mùže skonèit také uplynutím urèeného èasu. Pokud se hráèi dohodnout na høe do urèitého èasu, poslední kolo je to, bìhem kterého vyprší urèený èas. Hra skonèí poté co všichni hráèi skonèí s provedením všech svých akcí posledního kola. Vítìzem je ten hráè, který vlastní nejvíc regionù na konci hry. Pokud dva nebo více hráèù mají stejný poèet regionù, vyhrává hráè s nejvyšším poètem regionù a nejvyšším poètem pozemních jednotek (armád). VOJENSKÉ JEDNOTKY POZEMNÍ JEDNOTKY Cena pohyb speciální Pìchota 5 Tank 0 - hod kostkami Dìlostøelectvo 8 Letadlo 5 - pohyb pøes nepøátelské nebo neutrální regiony (pøeletí je) - oživelný pohyb nemùže být blokován KARTY VÁLEÈNÉHO LOÏSTVA Cena speciální Torpédoborec 5 Ponorka 5 Bitevní loï 0 k potopení Letadlová loï 0 VOLITELNÉ: Pokud se na tom shodnou všichni hráèi, mohou se rozhodnout hrát do znièení všech hráèù vyjma posledního. Vìnování za ATTACK a ATTACK Expanzi Stejnì tak jako množství dráždivých nápadù, které pøicházejí v umìleckých dílech, pøichází i velké množství myšlenek do mého vìnování pro tyto hry. Jelikož je Attack vlastnì dvìmi hrami v jedné, cítím, že je vhodné mít dvojnásobné vìnování. Když jsem dokonèil poslední èásti návrhu pro tuto hru, nemohl jsem si pomoci nemyslet na podíl všech, kteøí uvedli dokonèení projektu, jako je tento, do reality. Dává mi to pocit velké radosti a pýchy vìnovat tuto práci všem skvìlým, talentovaným, tvrdì pracujícím lidem tady v Eagle Games, zamìstnancùm i pøispìvovatelùm. Hlavnì, ale ne pouze, Glenn Drover, Jim Provenzale, Jacoby O'Connor, a Jack Provenzale. Je to radost dìlat tak jedineènou práci s tak velice talentovanými lidmi. Cítím se skvìle, když vám mohu øíkat mí pøátelé. Nemám co nabídnout kromì krve, døiny, slz a potu. - Sir Winston Churchill Kvìten 940 Druhá pùlka mého vìnování jde ke všem tìm stateèným mužùm, ženám a dìtem, kteøí žili, zemøeli, kteøí byli pronásledováni a kteøí ukuli budoucnost v tìch temných dnech známých jako Druhá svìtová válka. Vaše životy byly navždy zmìnìny, jakožto i vaše životy zmìnily svìt. Vydáte se na Velkou køížovou výpravu, o kterou usilujeme tolik mìsícù. Oèi svìta se upírají na vás. Hodnì štìstí! - Generál Dwight D. Eisenhower. èerven, 944, den D Paul E. Niemeyer.èerven, 003 Pøeklad pravidel: Iva Zachrlová a Petr Vítek Výhradní Distributor pro ÈR: ADC Blackfire Ent. s.r.o. Více informací o této a dalších velice zajímavých hrách naleznete na

Samuraj & Katana HERNÍ PRAVIDLA 1. CÍL HRY 2. POČET HRÁČŮ 3. OBSAH 4. PŘÍPRAVA KE HŘE

Samuraj & Katana HERNÍ PRAVIDLA 1. CÍL HRY 2. POČET HRÁČŮ 3. OBSAH 4. PŘÍPRAVA KE HŘE Samuraj & Katana HERNÍ PRAVIDLA Samuraj & Katana je diplomatická a strategická hra odehrávající se v Japonsku 16tého století, uprostřed SENGOKU-JIDAI ( věku země ve válce ), který trval od Onin válek (1477)

Více

Příprava hry. Průběh hry

Příprava hry. Průběh hry Ve Vikings: Warriors of the North se hráči ujímají rolí vikingských jarlů, kteří bojují o nadvládu nad severem a korunu Konunga. Moc získá ten, kterému se jako prvnímu podaří vyloupit všechny vesnice a

Více

CÍL HRY HERNÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA HRY

CÍL HRY HERNÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA HRY VÝSTAVBA PRVNÍ ČÁSTI POBŘEŽÍ Začíná hráč se světlými figurkami. Táhne vrchní krajinu z balíčku a přiloží ji ke krajině s delfínem uprostřed stolu. Nakonec položí jednoho svého Řeka do města, jednu svou

Více

Obsah krabice. 1 hrací deska 60 karet. 1 karta hotelu. 32 karet pohybu 2 karet fotografií. 34 dřevěných částí

Obsah krabice. 1 hrací deska 60 karet. 1 karta hotelu. 32 karet pohybu 2 karet fotografií. 34 dřevěných částí Po celá desetiletí pátrají reportéři z celého světa po Lochnesské příšeře. Poslední dobou se ale zvěstí o jejím spatření objevují stále častěji. Tyto zvěsti přirozeně upoutaly pozornost řady reportérů,

Více

- Karty energie safírové (3-7), smaragdové (5-10), diamantové (8-12), rubínové (13-17)

- Karty energie safírové (3-7), smaragdové (5-10), diamantové (8-12), rubínové (13-17) ŽEZLO ZE ZAVADORU I. Obsah hry - Herní deska obsahující stupnice Znalostí a stupnici vítězných bodů - Žetony v barvách jednotlivých hráčů - Desky hráčů obsahující stupnici limitu karet v ruce, pole pro

Více

Poté hráči spočtou své Body prestiže a vítězem se stává ten, kdo jich nashromáždil nejvíce.

Poté hráči spočtou své Body prestiže a vítězem se stává ten, kdo jich nashromáždil nejvíce. Pravidla hry Rokoko Cíl hry V Rokoku se stáváte majitelem oděvnické dílny na dvoře francouzského krále Ludvíka XV., kde se snažíte získat co nejvíce prestiže. Během každého tahu zahrajete kartu jednoho

Více

Stavba lodí. 3. Instalace plachty Plachtu navlečte na stěžeň směrem k přídi (A) a posouvejte ji, dokud nezapadne do zářezu č. 4 (B).

Stavba lodí. 3. Instalace plachty Plachtu navlečte na stěžeň směrem k přídi (A) a posouvejte ji, dokud nezapadne do zářezu č. 4 (B). Pro 2 4 hráče od 10 let Autor oblíbené hry Osadníci z Katanu vás nyní zve s novou originální hrou do rozbouřených mořských vln. Bojujte proti pirátům, chytře naplánujte své obchodní strategie a pomozte

Více

Héra a Zeus. Cíl hry Héra zvítězí, pokud najde Arguse a osvobodí ho. Zeus zvítězí, pokud najde Io a osvobodí ji.

Héra a Zeus. Cíl hry Héra zvítězí, pokud najde Arguse a osvobodí ho. Zeus zvítězí, pokud najde Io a osvobodí ji. Héra a Zeus Když se hádají bohové, země se třese. Zeus, otec bohů a jeho žena Héra se často neshodnou na věcech pozemských i olympských. A často tato neshoda přejde v hádku, kdy si oba z bohů přivolávají

Více

KUBA. Pravidla přeložil Bednin (připomínky posílejte na Bednin@email.cz)

KUBA. Pravidla přeložil Bednin (připomínky posílejte na Bednin@email.cz) KUBA Pravidla přeložil Bednin (připomínky posílejte na Bednin@email.cz) Za nepříznivých okolností se vesnice na ostrově snaží získat nezávislost, vliv a bohatství.kdo bude schopen nejvýhodněji prodávat

Více

PŘEHLED PRAVIDEL STOP! Výkladový slovník strany 2 10 Hlavní část přehledu, ve které naleznete podrobný popis všech pravidel v abecedním pořadí.

PŘEHLED PRAVIDEL STOP! Výkladový slovník strany 2 10 Hlavní část přehledu, ve které naleznete podrobný popis všech pravidel v abecedním pořadí. PŘEHLED PRAVIDEL d JAK POUŽÍVAT TENTO PŘEHLED d Tento přehled pravidel je určen jako odpověď ke všem dotazům, které se týkají pravidel hry. Na rozdíl od průvodce hrou se podle přehledu pravidel nenaučíte

Více

K O M P O N E N T Y. 4 ukazatele vítězných bodů. 14 pro každého hráče. Počítadlo vítězných bodů

K O M P O N E N T Y. 4 ukazatele vítězných bodů. 14 pro každého hráče. Počítadlo vítězných bodů V roce 1861 dostal sir Raffles za úkol vybudovat stanici pro Východoindickou společnost na ostrově Singapur. Nebyl to jednoduchý úkol, protože ostrov byl pokryt zejména lesy a bažinami. Raffes problém

Více

Souhrn. Cíl hry. Autoři: Marco Rusowski a Marcel Süßelbeck

Souhrn. Cíl hry. Autoři: Marco Rusowski a Marcel Süßelbeck Biskup očekává velmi váženou návštěvu, ale bohužel velká freska - malba na stropě katedrály - zoufale volá po zrestaurování. Souhrn Autoři: Marco Rusowski a Marcel Süßelbeck pro 2-4 hráče od 10 let Proslulí

Více

Eufrat a Tigris HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA NA HRU. Sestavení monumentů. Příprava hrací desky. Výběr dynastie

Eufrat a Tigris HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA NA HRU. Sestavení monumentů. Příprava hrací desky. Výběr dynastie HRACÍ MATERIÁL Eufrat a Tigris 1 hrací deska 153 civilizačních kartiček - 30 černých osady - 57 červených chrámy - 36 modrých farmy - 30 zelených tržiště 8 kartiček katastrof 4 spojovací kartičky 4 kartičky

Více

THE FORGOTTEN PLANET. Hra pro 2-4 hráče od 12 let

THE FORGOTTEN PLANET. Hra pro 2-4 hráče od 12 let THE FORGOTTEN PLANET Hra pro 2-4 hráče od 12 let Po celém vesmíru probíhá nekonečná honba za energetickými krystaly. Velká obchodní gilda platí ohromné sumy peňez a tak existuje spousta pátračů, kteří

Více

KINGSBURG. ukazatel armád (Heeresanzeige) znázorněný štíty, přímo pod ním 5 polí pořadí tahů

KINGSBURG. ukazatel armád (Heeresanzeige) znázorněný štíty, přímo pod ním 5 polí pořadí tahů KINGSBURG Andrea Chiarvesio Luca Iennaco Ve fantastické říši Kingsburg král Tritus právě jmenoval slibné guvernéry (hráče), kteří mají rozvíjet v jeho jménu provincie na okraji říše. Svou provincii budete

Více

I. Nové terény. Russian Villages. City Ruins. Winter Forest. Zákop. Ruská vesnice. Pravidla stejná, jako pro Města a vesnice (základní var.

I. Nové terény. Russian Villages. City Ruins. Winter Forest. Zákop. Ruská vesnice. Pravidla stejná, jako pro Města a vesnice (základní var. Východní fronta Pravidla I. Nové terény Zákop Trenches Pohyb: Pěchota nebo tanky, které vstoupí do zákopu, masí zastavit a jejich další pohyb je možný až v příštím kole. Zákopy jsou nepřístupné pro dělostřelectvo.

Více

Varování! Hry jsou nevhodné pro děti do 3 let. Výrobce: BEX Sport AB, Švédsko. Dovozce: STOA-Zahradní minigolf s.r.o.

Varování! Hry jsou nevhodné pro děti do 3 let. Výrobce: BEX Sport AB, Švédsko. Dovozce: STOA-Zahradní minigolf s.r.o. Výrobce: BEX Sport AB, Švédsko Dovozce: STOA-Zahradní minigolf s.r.o. Údržba: Skladujte na suchém místě uložené ve vaku/boxu, který je součástí balení. Výrobky odpovídají normě EN-71. Distributor: Varování!

Více

RST Morava S = Turnaj RST Morava - STABLEFORD. 1) RST Morava R+S = Turnaj RST Morava - RÁNY + STABLEFORD.

RST Morava S = Turnaj RST Morava - STABLEFORD. 1) RST Morava R+S = Turnaj RST Morava - RÁNY + STABLEFORD. REGION SENIOR TOUR MORAVA 2016 X. ročník Hřiště Brno Kaskáda, Austerlitz, Jezera, Kořenec, Mnich, Olomouc, Svratka, Telč, Adamstal, Diamond, Haugschlag, Hrubá Borša, Poysdorf, Senica, Skalica, Velten Báč,

Více

Habermaaß-hra 4530. Terra Kids Země světa

Habermaaß-hra 4530. Terra Kids Země světa CZ Habermaaß-hra 4530 Terra Kids Země světa Terra kids Země světa Vzrušující poznávací hra pro 2-4 cestovatele ve věku od 8 do 99 let. Herní nápad: zaměstnanci Haba Ilustrace: Albert Kokai Délka hry: cca.

Více

PŘED PRVNÍ HROU OPATRNĚ VYLAMTE KARTÓNOVÉ HRACÍ KOMPONENTY Z DESEK. Líc. HERNÍ KOMPONENTY 4 balíčky karet: Líc Rub. Líc. Líc

PŘED PRVNÍ HROU OPATRNĚ VYLAMTE KARTÓNOVÉ HRACÍ KOMPONENTY Z DESEK. Líc. HERNÍ KOMPONENTY 4 balíčky karet: Líc Rub. Líc. Líc Aquileia, druhé nejdůležitější město Římské říše, byla původně založena jako výspa proti barbarským útočníkům. Její vojenský původ má za následek její podivnou čtyřúhelníkovou strukturu, rozdělenou hlavními

Více

ANDREAS SEYFARTH CÍL HRY HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA HRY PRŮBĚH HRY

ANDREAS SEYFARTH CÍL HRY HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA HRY PRŮBĚH HRY ANDREAS SEYFARTH San Juan Zlatokop nebo guvernér, radní nebo stavitel? Ať už v Novém světě hrajete jakoukoliv roli, máte jen jeden cíl: dosáhnout co největšího blahobytu a věhlasu! Kdo bude vlastnit nejvýnosnější

Více

WAR AT SEA pravidla hry do češtiny přeložil Panzer (v1.2 opravy 11.6 a 14.8)

WAR AT SEA pravidla hry do češtiny přeložil Panzer (v1.2 opravy 11.6 a 14.8) WAR AT SEA pravidla hry do češtiny přeložil Panzer (v1.2 opravy 11.6 a 14.8) 1 Cíl hry War at Sea je hra pro dva hráče, kdy jeden hráč kontroluje jednotky Osy (Němci a Italové) a druhý hráč Spojenecké

Více

2 hráči Grand Slam. Týmy. Tiráž. Během přípravy hry si každý hráč zvolí dva titány. Složte herní plán ze tří okruhů dle své volby.

2 hráči Grand Slam. Týmy. Tiráž. Během přípravy hry si každý hráč zvolí dva titány. Složte herní plán ze tří okruhů dle své volby. VaRIaNTy hráči Grand Slam Během přípravy hry si každý hráč zvolí dva titány. Při hře se postupně střídají (hráč A hraje prvního titána, hráč B hraje prvního titána, hráč A hraje druhého titána, hráč B

Více

Autor: Sébastien Pauchon Výtvarník: Arnaud Demaegd Hra pro 2-4 hráčů od 8 let. Doba hraní 45-60 minut. Herní materiál

Autor: Sébastien Pauchon Výtvarník: Arnaud Demaegd Hra pro 2-4 hráčů od 8 let. Doba hraní 45-60 minut. Herní materiál 1 herní plán - město Autor: Sébastien Pauchon Výtvarník: Arnaud Demaegd Hra pro 2-4 hráčů od 8 let. Doba hraní 45-60 minut. Herní materiál 1 herní plán - karavana 1 herní plán - věž 4 herní plány hráčů

Více

Strana 1. Vysoké napětí FACTORY MANAGER / Ředitel továrny FRIEDEMANN FRIESE

Strana 1. Vysoké napětí FACTORY MANAGER / Ředitel továrny FRIEDEMANN FRIESE Strana 1 Vysoké napětí FACTORY MANAGER / Ředitel továrny FRIEDEMANN FRIESE 1 Strana 2 Předmluva Vítejte ve světě podnikatelů. Ve hře Vysoké napětí - Factory Manager se každý z hráčů vžije do role majitele

Více

RST Morava S = Turnaj RST Morava - STABLEFORD. 1) RST Morava R+S = Turnaj RST Morava na RÁNY + STABLEFORD.

RST Morava S = Turnaj RST Morava - STABLEFORD. 1) RST Morava R+S = Turnaj RST Morava na RÁNY + STABLEFORD. REGION SENIOR TOUR MORAVA 2016 X. ročník Hřiště Brno Kaskáda, Austerlitz, Jezera, Kořenec, Mnich, Olomouc, Svratka, Telč, Adamstal, Diamond, Haugschlag, Hrubá Borša, Poysdorf, Senica, Skalica, Welten Báč

Více

OBSAH BALENÍ PREHLED ˇ A CÍL HRY. Kupujte nejlepší domy, když jsou levné, protihráče přinuťte hodně utrácet a svůj majetek prodávejte s velkým ziskem!

OBSAH BALENÍ PREHLED ˇ A CÍL HRY. Kupujte nejlepší domy, když jsou levné, protihráče přinuťte hodně utrácet a svůj majetek prodávejte s velkým ziskem! PRAVIDLA HRY 1 Kupujte nejlepší domy, když jsou levné, protihráče přinuťte hodně utrácet a svůj majetek prodávejte s velkým ziskem! OBSAH BALENÍ 30 karet domů očíslovaných od 1 do 30. 15 17 1 19 22 21

Více

Úvod. Obsah. Dvě mapy Severní Amerika a Evropa. Vysoké napětí deluxe pro 2 hráče: Proti Trustu. Příprava hry

Úvod. Obsah. Dvě mapy Severní Amerika a Evropa. Vysoké napětí deluxe pro 2 hráče: Proti Trustu. Příprava hry Úvod Hra Vysoké napětí deluxe vychází z velmi úspěšné hry Vysoké napětí. Není to však pouze stejná hra s většími, propracovanějšími a krásnějšími komponentami, ale svébytná verze připravená k desátému

Více

TAJ MAHAL MOCNÍ MAHARADŽOVÉ HONOSNÉ PALÁCE

TAJ MAHAL MOCNÍ MAHARADŽOVÉ HONOSNÉ PALÁCE TAJ MAHAL MOCNÍ MAHARADŽOVÉ HONOSNÉ PALÁCE Indie začátkem 18 století. Téměř 200 let trvající vláda Velkých mogulů se očividně rozpadá. Toho využívají ve svůj prospěch maharadžové a kmenoví vládci na severozápadě

Více

Hra obsahuje: Příprava na hru: Desková hra pro odvážné dobrodruhy s chladnou hlavou č e s k ý n á v o d

Hra obsahuje: Příprava na hru: Desková hra pro odvážné dobrodruhy s chladnou hlavou č e s k ý n á v o d Desková hra pro odvážné dobrodruhy s chladnou hlavou č e s k ý n á v o d Počet hráčů: 2-4 Věk hráčů: 10-99 let Hra obsahuje: 1 herní plán 36 šestiúhelníkových tabulek, znázorňujících prostor, odhalovaný

Více

Autoři: David V. H. Peters a Harry Wu. hra pro 2-5 hráčů

Autoři: David V. H. Peters a Harry Wu. hra pro 2-5 hráčů Bohaté obchodnické rodiny táhnou se svou karavanou po Hedvábné stezce, aby uzavřely lukrativní obchody. Hráči se vžijí do rolí obchodníků, Obsah hry 1 hrací deska znázorňuje mapu s políčky. Na horním a

Více

DUST SETUP. následně každý hráč odloží hranou kartu a začíná první kolo. HERNÍ KOLO

DUST SETUP. následně každý hráč odloží hranou kartu a začíná první kolo. HERNÍ KOLO SETUP karty: každý hráč si náhodně vylosuje 6 karet, zvolí jednu a současně s ostatními hráči ji odkryje. města: každý hráč si zvolí barvu jednotek a umístí hlavní město. Při hře dvou, tří a čtyř hráčů

Více

SMLOUVA O PATENTOVÉ SPOLUPRÁCI

SMLOUVA O PATENTOVÉ SPOLUPRÁCI Smlouva o patentové spolupráci (PCT*) SMLOUVA O PATENTOVÉ SPOLUPRÁCI pøijatá ve Washingtonu dne 19. èervna 1970, zmìnìná dne 28. záøí 1979, dne 3. února 1984 a dne 3. øíjna 2001 (sdìl. fed. min. zahr.

Více

HRY S KLASICK MI BODOV MI KOSTKAMI

HRY S KLASICK MI BODOV MI KOSTKAMI HRY S KLASICK MI BODOV MI KOSTKAMI Pro vût inu her je potfieba mít tuïku a papír. Jako Ïetony mûïete vyuïívat zápalky. BANK 1 kostka KaÏd hráã obdrïí 5 ÏetonÛ a hází tfiikrát za sebou kostkou. Ten, kdo

Více

Obsah herní sady: 40x dřevěný kámen hrací deska návod

Obsah herní sady: 40x dřevěný kámen hrací deska návod Obsah herní sady: 40x dřevěný kámen hrací deska návod www.shogi.cz info@shogi.cz /Shogicz Online návod: http://www.shogi.cz/zviratkanavod.pdf CZ Rychlá pravidla 1 Rozestavění kamenů 3 Hrací kameny a pohyb

Více

Sumatra ostrov mnoha vzácných druhů zvířat 2 4 hráči, 30 45 minut, věk 8+ Obsah krabice. větvení (na jedné straně každého dílku cesty)

Sumatra ostrov mnoha vzácných druhů zvířat 2 4 hráči, 30 45 minut, věk 8+ Obsah krabice. větvení (na jedné straně každého dílku cesty) Sumatra ostrov mnoha vzácných druhů zvířat 2 4 hráči, 30 45 minut, věk 8+ Vysláni nejslavnějšími zoologickými zahradami Západního Světa, vydávají se týmy lovců zvěře do džunglí Sumatry, aby chytily a přivezly

Více

Napínavé soutěžení pro 2 až 4 hráče od 9 let.

Napínavé soutěžení pro 2 až 4 hráče od 9 let. CZ Napínavé soutěžení pro 2 až 4 hráče od 9 let. Autoři: Günter urkhardt a Wolfgang Kramer Ilustrace: Franz Vohwinkel Design: DE Ravensburger, KniffDesign (playing instructions) Editorial work: Philipp

Více

Dinosauří Člověče nezlob se

Dinosauří Člověče nezlob se Dinosauří Člověče nezlob se Hra pro 2 až 4 hráče od 4 let. Každý dětský soubor her musí obsahovat nejoblíbenější hru Člověče nezlob se. Zahrajte si tuto klasiku hracím plánu s dinosaury. 1.1. Každý hráč

Více

Pravidla hry. Herní materiál

Pravidla hry. Herní materiál Průmyslovou revoluci v Americe by si bez železnice snad ani nikdo nedokázal představit. Rozvíjet tak velkou zemi bez možnosti přepravovat potřebný materiál na velké vzdálenosti zkrátka nejde. Železniční

Více

Gorka Morka 2013 07042016 PS Marie Sedláčkové. Gorka Morka

Gorka Morka 2013 07042016 PS Marie Sedláčkové. Gorka Morka Prostředí: louka, hřiště Počet hráčů v družstvu: 6 20 (turnaj: 10 + 4 náhradníci) Gorka Morka Tato hra vychází z pravidel hry Russkaja lapta (Zapletal; Velká encyklopedie her 3). Na našich táborech jsme

Více

KOLÉBKA RENESANCE. (Die Wiege der Renaissance)

KOLÉBKA RENESANCE. (Die Wiege der Renaissance) KOLÉBKA RENESANCE (Die Wiege der Renaissance) Hanno Kuhn Wilfried Kuhn Počet hráčů: 2-4 Věk: od 12 let Délka hry: 45-60 min Herní materiál 36 historických událostí Poznámka: Texty událostí mají různou

Více

Starodávné relikvie dřímají od nepaměti v nejtemnějších koutech džungle. Jakmile však praskne, že byly objeveny, vyrazí kdejaký rádoby archeolog

Starodávné relikvie dřímají od nepaměti v nejtemnějších koutech džungle. Jakmile však praskne, že byly objeveny, vyrazí kdejaký rádoby archeolog Starodávné relikvie dřímají od nepaměti v nejtemnějších koutech džungle. Jakmile však praskne, že byly objeveny, vyrazí kdejaký rádoby archeolog Vysloužilý universitní profesor, nabubřelý průzkumník, hbitá

Více

DOBA KAMENNÁ: Styl je cíl

DOBA KAMENNÁ: Styl je cíl DOBA KAMENNÁ: Styl je cíl S herním materiálem pro 5. hráče Rozšíření musí být hráno s hrou Doba kamenná Příprava Obsah: 1 herní plán 1 deska hráče (pro 5. hráče) 10 dřevěných figurek (černé) 3 černé dřevěné

Více

Před první hrou setřiďte karty podle přiloženého pořadníku do drážek v krabici. 500 karet 130 karet peněz Název

Před první hrou setřiďte karty podle přiloženého pořadníku do drážek v krabici. 500 karet 130 karet peněz Název Něco visí ve vzduchu. Správce vypadá, jako by skrýval tajemství. Tvůj věrný sluha tě však varuje. Chystá se spiknutí. Tohle si přece nenecháš líbit. Vymysli vlastní plán, využij svého vlivu a známostí.

Více

Rituál. Potřebné vybavení. Terén. Rozestavení. Speciální pravidla. Zahájení hry. Ukončení hry

Rituál. Potřebné vybavení. Terén. Rozestavení. Speciální pravidla. Zahájení hry. Ukončení hry Rituál Někdo se pokouší vyvolat odporného démona. Takže je potřeba mu to zatrhnout, ať už proto, že je to zlo, nebo proto, že je to konkurence Potřebné vybavení Přírodní terén Terén Uprostřed bojiště je

Více

Mlýnek (typový výrobek)

Mlýnek (typový výrobek) Mlýnek (typový výrobek) Popis: Středověká a dodnes oblíbená desková hra, známá po celé Evropě (například u Velkomoravanů). Hra je určena pro dva hráče. Počet žetonů celkem: 9 vs. 9 Parametry: Čtvercová

Více

Historické pozadí Santy Anno

Historické pozadí Santy Anno Historické pozadí Jsi jedním z pirátů, kteří na palubě trojstěžníku Santy Anno nahánějí hrůzu celému Karibiku. Po celonoční zábavě a nestřídmém pití rumu jsi ovšem dočista zapomněl, kde je zakotven tvůj

Více

Karty Prší. Anotace: Abstract: Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 předmět Programování, vyučující Tomáš Obdržálek

Karty Prší. Anotace: Abstract: Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 předmět Programování, vyučující Tomáš Obdržálek Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 předmět Programování, vyučující Tomáš Obdržálek Karty Prší ročníkový projekt, Tomáš Krejča 1E květen 2014 Anotace: Mým cílem bylo vytvořit simulátor karetní hry prší. Hráč

Více

Napínavé letecké závody pro dva chytré havrany od 10 let

Napínavé letecké závody pro dva chytré havrany od 10 let Napínavé letecké závody pro dva chytré havrany od 10 let CELKOVÝ POHLED Odin, otec bohů, posílá své dva havrany: Hugina a Mugina do světa, aby dohlíželi na Zemi. Hráči vykládají karty, aby pohybovali opeřenými

Více

OPERACE: Work the Angles

OPERACE: Work the Angles OPERACE: Work the Angles Briefing: Říše objevila záhadný objekt, který by mohl znamenat porážku Unie. Unie musí zabránit kurýrovi v předání předmětu do rukou Císaře. Říše musí dostat předmět k agentovi

Více

C06223 GALAXY-XT 3v1

C06223 GALAXY-XT 3v1 C06223 GALAXY-XT 3v1 Seznam dodaných dílů: 06-003K-1 kulečník 05-003-K2 pravá noha 05-003K-3 levá noha 06-003K-4 šroub 06-003K-5 podložka 06-003K-6 hrací plocha ping-pong/hokej 06-003K-7 puk na hokej 06-003K-8

Více

Cíl hry. Herní komponenty

Cíl hry. Herní komponenty Matthias Cramer, Louis Malz, Stefan Malz pro 2-5 hráčů od 12 let Vítejte v éře rokoka. Francii vládne Ludvík XV. a opulentní bály se stávají bontonem. Významné osobnosti se zahalují do vznešených kabátů

Více

1. BITVY ODDÍLŮ... 3 2. SANDBOX... 6

1. BITVY ODDÍLŮ... 3 2. SANDBOX... 6 Dodatek č.4 verze 1.1 vytvořil Gediman 2014 Void: Sci-Fantasy, jejímž autorem je Gediman, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-neužívejte dílo komerčně-nezasahujte do díla 3.0 Česko 1 1. BITVY

Více

Habermaaß-hra 4232. Černý pirát

Habermaaß-hra 4232. Černý pirát CZ Habermaaß-hra 4232 Černý pirát Černý pirát Hra pro 2-4 hráče, ve věku od 5-99 let. Dobří a poctiví mořeplavci plují od jednoho ostrova pokladů k dalšímu. V patách je jim ale Černý pirát Černovous Mořský

Více

obchodních smluv s místními panovníky.

obchodních smluv s místními panovníky. V roce 1498 dorazila portugalská výprava Vasca da Gamy do indického Kalikutu. V té době to byl pozoruhodný čin. Bylo to totiž první obeplutí Afriky. Místní panovníci proto portugalským kupcům umožnili

Více

Nezovo kladivo. Pokud myš útočí s tímto kladivem na stejné pole, jako stojí, pak získá k hodnotě boje bonus pouze +1 (místo +2). NEZ.

Nezovo kladivo. Pokud myš útočí s tímto kladivem na stejné pole, jako stojí, pak získá k hodnotě boje bonus pouze +1 (místo +2). NEZ. Collinův meč Nezovo kladivo +2 Bojovník Tyldin palcát Pokud myš útočí s tímto kladivem na stejné pole, jako stojí, pak získá k hodnotě boje bonus pouze (místo +2). TILDA Lilyin luk Mystik Dýka Dýka Pokud

Více

Komponenty. Obchodní soutěž ve věku výsadních společností. Hra a historie

Komponenty. Obchodní soutěž ve věku výsadních společností. Hra a historie Obchodní soutěž ve věku výsadních společností pro 2 až 4 hráče od 12 let Autor: Alexander Pfister Vývoj a pravidla: Viktor Kobilke Ilustrace: Klemens Franz, Andreas Resch Hra a historie Ve hře Mombasa

Více

Cesta kolem světa za 80 dní. Cesta kolem světa pro 2-6 hráčů od 10 let od Michaela Rienecka, Kosmos 2004

Cesta kolem světa za 80 dní. Cesta kolem světa pro 2-6 hráčů od 10 let od Michaela Rienecka, Kosmos 2004 Cesta kolem světa za 80 dní. Cesta kolem světa pro 2-6 hráčů od 10 let od Michaela Rienecka, Kosmos 2004 Hra je nejlépe hratelná ve 3-5 hráčích, při 6 hráčích se neúměrně prodlužuje. Speciální pravidla

Více

ODDVILLE hra pro 2 4 hráče od 10 let

ODDVILLE hra pro 2 4 hráče od 10 let ODDVILLE hra pro 2 4 hráče od 10 let Obsah hry: 64 karet budov/mincí 1 karta startovního náměstí 16 karet dělníků (4 od barvy) 36 figurek (9 od barvy) 1 deska zdrojů 12 karet postav (3 od jené gildy) Hráči

Více

Hra o trůny: Desková hra

Hra o trůny: Desková hra Hra o trůny: Desková hra Hra pro 3 5 hráčů, autor Christian T. Petersen, na motivy bestselleru Georgea R.R. Martina A Song of Ice & Fire (Píseň ledu a ohně). Doba hraní: 2 4 hodiny. Vítejte ve Westeros

Více

Obsah - 1 - WWW.STOLNIHOKEJ-SHOP.CZ

Obsah - 1 - WWW.STOLNIHOKEJ-SHOP.CZ Obsah I. HRACÍ PLOCHA A ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ II. SLOŽENÍ MUŽSTEV III. HRACÍ DOBA IV. ZÁKLADNÍ ROZESTAVENÍ V. ROZEHRÁVKA VI. SCHÉMA UTKÁNÍ VII. REGULÉRNÍ A NEREGULÉRNÍ TAHY VIII. FAULY IX. ZAHRÁVÁNÍ VÝHODY

Více

ROZHODČÍ DOLOŽKA ROZHODČÍ SMLOUVA PRO ŘEŠENÍ SPORŮ ZE SPOTŘEBITELSKÝCH SMLUV

ROZHODČÍ DOLOŽKA ROZHODČÍ SMLOUVA PRO ŘEŠENÍ SPORŮ ZE SPOTŘEBITELSKÝCH SMLUV ROZHODČÍ DOLOŽKA ROZHODČÍ SMLOUVA PRO ŘEŠENÍ SPORŮ ZE SPOTŘEBITELSKÝCH SMLUV Smluvní strany : Real estate financial hospital s.r.o., IČO 28626389, společnost zapsaná do obchodního rejstříku Krajského soudu

Více

Příprava hry. Centrální karty

Příprava hry. Centrální karty Jak se má chovat pravý viktoriánský gentleman? Měl by starostlivě pečovat o svůj majetek, účastit se opulentních hostin, dělat dojem na vlivné osoby Jinými slovy, pravý viktoriánský gentleman je nesnesitelně

Více

Razzia!. Od Reinera Knizia

Razzia!. Od Reinera Knizia Razzia!. Od Reinera Knizia Počet hráčů: 2 5 Věk: od 12 let Hrací doba: přibližně 45 minut Herní materiál. 99 karet kořistí (obsahují 6 typů karet s barevně odlišným rámečkem) 20 červených 20 cetek (4 od

Více

Hráč, který je na tahu musí vyložit předem daný počet karet z ruky. Počet karet je určen počtem symbolů

Hráč, který je na tahu musí vyložit předem daný počet karet z ruky. Počet karet je určen počtem symbolů EMANUELLE ORNELLA OLTRE MARE BENÁTŠTÍ OBCHODNÍCI MEZI ORIENTEM A ZÁPADEM HERNÍ MATERIÁL 98 karet zboží sedmi druhů (8x drahokamy, 10x svitky, 12x hedvábí, 14x sůl, 16x keramika, 18x olivy, 20x obilí) 1

Více

PODMÍNKY KONÁNÍ AUKCE

PODMÍNKY KONÁNÍ AUKCE PODMÍNKY KONÁNÍ AUKCE VÝROBNÍ KAPACITA VIRTUÁLNÍ ELEKTRÁRNY I. VYHLAŠOVATEL AUKCE Vyhlašovatelem aukce je ČEZ, a. s., se sídlem Duhová 2/1444, Praha 4, PSČ 140 53, IČ 45274649, zapsaný v obchodním rejstříku

Více

Začínáme s pyramidkami Pravidla pěti her

Začínáme s pyramidkami Pravidla pěti her Začínáme s pyramidkami Pravidla pěti her Začínáme s pyramidkami pravidla pěti her Pyramideto a Šestka Trojka Dvě věže Evropská válka Pyramideto autor Jan Divecký sad pyramidek 1 další vybavení karty Pyramideto

Více

SUROVINY 5 HRÁČŮ 13 LET

SUROVINY 5 HRÁČŮ 13 LET 1 5 HRÁČŮ 13 LET AŽ OD 45 MINUT Píše se rok 2212. Jinan dvoulaločný, latinsky Ginkgo Biloba, nejstarší a nejsilnější strom světa, se stal symbolem nové metody výstavby měst v symbióze s přírodou. Lidé

Více

CHYTRÝ FOTBAL. fotbal.indd 1 22.5.2012 15:16:03

CHYTRÝ FOTBAL. fotbal.indd 1 22.5.2012 15:16:03 CHYTRÝ FOTBAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 fotbal.indd 1 22.5.2012 15:16:03 Chytrý fotbal Stolní logická hra inspirovaná fotbalem Pravidla a situace této hry vychází ze skutečného fotbalu. Vyhraje ten, kdo

Více

Když už má vykopané cesty, může postavit domyr opět přesně podle obrázku. Domy se objeví najednou. Program opět čeká.

Když už má vykopané cesty, může postavit domyr opět přesně podle obrázku. Domy se objeví najednou. Program opět čeká. POVLTAVSKÉ SETKÁNÍ BALTÍKŮ - 10. ročník - 23. 24. 10. 2015 1. Budování města (20 bodů) a) Lidé se po válce schovali v podzemí. Nejprve si museli vykopat cesty. Baltík čaruje předměty číslo 2 146 rychlostí

Více

O soutěži MaSo. Co je to MaSo? Třinácté MaSo, 78 družstev, 46 škol. Organizace. maso.mff.cuni.cz. o dvakrát za rok o nejen počítání o soutěž družstev

O soutěži MaSo. Co je to MaSo? Třinácté MaSo, 78 družstev, 46 škol. Organizace. maso.mff.cuni.cz. o dvakrát za rok o nejen počítání o soutěž družstev MaSo jaro 2013 Co je to MaSo? o dvakrát za rok o nejen počítání o soutěž družstev O soutěži MaSo spolupráce, komunikace, týmová hra Třinácté MaSo, 78 družstev, 46 škol Praha + 10 Organizace o studenti

Více

Předpisy WPA Strana 1 z 7

Předpisy WPA Strana 1 z 7 Předpisy WPA Strana 1 z 7 Obsah strana 1. Správní pravomoc 2 2. Výjimky z pravidel 2 3. Oblečení 2 3.1 Muži 2 3.2 Ženy 2 4. Stavění / naklepání koulí 2 5. Hra s plošnými rozhodčími. 3 6. Penalizace nesportovního

Více

Zajímavosti ze zahraničního obchodu

Zajímavosti ze zahraničního obchodu Zahraniční obchod se zbožím v přeshraničním pojetí Ročník 2015 Zahraniční obchod V Praze dne 30. 4. 2015 Kód publikace: 241019-15 Pořadové číslo v roce: 1 Zajímavosti ze zahraničního obchodu Zpracovalo:

Více

Obrázek I: Víceúčelové automaty na jízdenky ve stanicích hamburského metra a jednotné symboly systému HVV Zdroj: hvv.de

Obrázek I: Víceúčelové automaty na jízdenky ve stanicích hamburského metra a jednotné symboly systému HVV Zdroj: hvv.de Příloha 5: OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA Obrázek I: Víceúčelové automaty na jízdenky ve stanicích hamburského metra a jednotné symboly systému HVV Zdroj: hvv.de Obrázek II: Ukázka podoby dopravního informačního centra

Více

OBSAH ČLÁNKY. Článek 2 Přihlášky a průmyslové vzory, na které se uvedené články použijí

OBSAH ČLÁNKY. Článek 2 Přihlášky a průmyslové vzory, na které se uvedené články použijí OBSAH ČLÁNKY Článek 1 Zkrácené výrazy Článek 2 Přihlášky a průmyslové vzory, na které se uvedené články použijí Článek 3 Přihláška Článek 4 Zástupci, adresa pro doručování nebo korespondenční adresa Článek

Více

Směrnice pro činnost rozhodčích ČSFu Č 1 / 2010

Směrnice pro činnost rozhodčích ČSFu Č 1 / 2010 Směrnice pro činnost rozhodčích ČSFu Č 1 / 2010 Část první Základní ustanovení Čl. I. Rozhodčí a) Rozhodčí je odborný, sportovně technický činovník, který na soutěžích rozhoduje podle příslušných sportovních

Více

Habermaaß-hra 5581. Život na farmě Velká sada

Habermaaß-hra 5581. Život na farmě Velká sada CZ Habermaaß-hra 5581 Život na farmě Velká sada Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti učit se prostřednictvím

Více

A. Cíl hry. Vítězem je hráč s nejvíce vítěznými body po 5 kole. Vítězné body můžete získat dvěma způsoby. a) každé kolo -za darování zboží do senátu

A. Cíl hry. Vítězem je hráč s nejvíce vítěznými body po 5 kole. Vítězné body můžete získat dvěma způsoby. a) každé kolo -za darování zboží do senátu A. Cíl hry Vítězem je hráč s nejvíce vítěznými body po 5 kole. Vítězné body můžete získat dvěma způsoby. a) každé kolo -za darování zboží do senátu b) na konci hry -za nejvíce peněz - za největší rozmanitost

Více

Korea. Průběh hry. Poznámka: Severní Korea neobchoduje vůbec s uranem.

Korea. Průběh hry. Poznámka: Severní Korea neobchoduje vůbec s uranem. Hrací plány Čína a Korea mohou být použity pouze s komponentami základní hry Vysoké napětí. Při hře s hracím plánem Čína nebo Korea zůstávají v platnosti pravidla základní hry kromě několika zde uvedených

Více

Nejprve si malého ostrůvku uprostřed jezera nikdo nevšiml - ani podivné postavy sedící s obrovským grimoárem uprostřed vydlabaného kmene.

Nejprve si malého ostrůvku uprostřed jezera nikdo nevšiml - ani podivné postavy sedící s obrovským grimoárem uprostřed vydlabaného kmene. NEKROMANCERŮV OSTROV Nejprve si malého ostrůvku uprostřed jezera nikdo nevšiml - ani podivné postavy sedící s obrovským grimoárem uprostřed vydlabaného kmene. Shrbená postava pádlovala pomocí staré lopaty

Více

DDC - Double Disc Court

DDC - Double Disc Court DDC - Double Disc Court 201. Komentář Účelem následujících pravidel je poskytnout instrukce k hraní této hry. Hry s létajícím talířem tradičně spoléhají na sportovního ducha, který vkládá zodpovědnost

Více

Zahrajeme si kopanou 1

Zahrajeme si kopanou 1 Zahrajeme si kopanou 2 3 5 6 7 8 9 0 Fotbal Stolní hra na logickém základu inspirovaná fotbalem Pravidla a situace této hry vychází ze skutečného fotbalu. Vyhraje ten, kdo prokáže více opravdového fotbalového

Více

18 tabulek 6 ostrovů 6 pirátských lodí 6 domorodých vesnic 30 žetonů mincí 20 žetonů embarga 26 podkladových karet

18 tabulek 6 ostrovů 6 pirátských lodí 6 domorodých vesnic 30 žetonů mincí 20 žetonů embarga 26 podkladových karet Zde je tvá loď a posádka, co netrpělivě čeká na svého kapitána... Konečně můžeš vyplout na širé moře. Čeká tě dlouhá a náročná cesta ke vzdáleným přístavům. Během plavby budeš čelit nástrahám pirátů, kteří

Více

Habermaaß-hra 8679A /4716N. Hrad Strašidlákov karetní hra

Habermaaß-hra 8679A /4716N. Hrad Strašidlákov karetní hra CZ Habermaaß-hra 8679A /4716N Hrad Strašidlákov karetní hra Hrad Strašidlákov karetní hra Roztřesená hra pro 2-4 malé duchy ve věku 4 do 99 let. Autoři: Kai Haferkamp & Markus Nikisch Ilustrace: Sabine

Více

Závěrečná práce studentského projektu OPPA

Závěrečná práce studentského projektu OPPA Závěrečná práce studentského projektu OPPA Desková hra - Závod o Afriku 1/18 2015 Matouš Fibrich, Jonatan Šercl, Josef Rais, Helena Krejčí, Anežka Šímová Prohlášení My, níže podepsaní, prohlašujeme, že

Více

Habermaaß-hra 4089 CZ

Habermaaß-hra 4089 CZ CZ Habermaaß-hra 4089 Schuhbidu Dvě barevné hry rozvíjející pozorování a reakci pro 2-4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Autoři: Christian Barnikel & Heike Rosskopf Ilustrace: Clara Suetens Délka hry: cca.

Více

PROPOZICE pro starší a mladší přípravky v roč. 2014-2015

PROPOZICE pro starší a mladší přípravky v roč. 2014-2015 PROPOZICE pro starší a mladší přípravky v roč. 2014-2015 Systém soutěže: OP - starší: OP - mladší: turnajově turnajově Starší: 4 skupiny A-B-C-D dvoukolový systém turnajů (podzim) Mladší: 6 skupin A-B-C-D-E-F

Více

HERNÍ KOLO. Sestavení po adí na ukazateli iniciativy. as se krátí. Tah myších hrdin. Karta vlastnosti myší

HERNÍ KOLO. Sestavení po adí na ukazateli iniciativy. as se krátí. Tah myších hrdin. Karta vlastnosti myší HERNÍ KOLO Každé herní kolo se skládá z jednotlivých tah. Nejprve hraje postava, která má kartu nejvýše na ukazateli iniciativy. Po ní další nejvyšší v po adí atd.. Další kolo za íná poté, když odehraje

Více

Materiál: Cíl hry: Umístění na hrací plochu:

Materiál: Cíl hry: Umístění na hrací plochu: vesmírných stanovišť a umístěte je do kruhu. Karty odpalovací rampa a recyklace skladu se musí vyrovnat proti sobě, 4 další karty jsou umístěny jakkoliv například jako na obrázku: Materiál: Překlad ŽUŽU

Více

PRAVIDLA FOTBALU 1) HRACÍ PLOCHA. Rozměry hrací plochy. Pokutové území

PRAVIDLA FOTBALU 1) HRACÍ PLOCHA. Rozměry hrací plochy. Pokutové území PRAVIDLA FOTBALU 1) HRACÍ PLOCHA Rozměry hrací plochy Hrací plocha musí mít tvar obdélníku. Délka hrací plochy musí být větší než šířka. Délka: minimum 25 m, maximum 42 m Šířka: minimum 15 m, maximum 25

Více

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany SMLOUVA na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru (číslo

Více

Od Uwe Rosenberga Pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 40 minut

Od Uwe Rosenberga Pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 40 minut Od Uwe Rosenberga Pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 40 minut Herní materiál 65 karet přísad na pizzu (13 od každého druhu: olivy, papričky, žampiony, salám a ananas) 40 karet s objednávkami (8 od každé v 5 barvách

Více

Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY CÍL HRY

Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY CÍL HRY Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY 104 hracích karet s čísly 1 104, pravidla hry CÍL HRY Na všech kartách jsou symboly krav. Každá kráva, kterou během hry vezmete, znamená jeden minusový bod.

Více

4 ) Čl. 54 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, v platném. znění..

4 ) Čl. 54 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, v platném. znění.. Strana 5018 Sbírka zákonů č.369 / 2010 369 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 1. prosince 2010, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor,

Více

Habermaaß-hra 3389A /4521N. Počítání s piráty (mini verze)

Habermaaß-hra 3389A /4521N. Počítání s piráty (mini verze) CZ Habermaaß-hra 3389A /4521N Počítání s piráty (mini verze) Počítání s piráty mini verze Vzdělávací hra pro 2 až 4 piráty ve věku od 6 do 99 let. Obsahuje variantu pro jednoho hráče. Autor: Wolfgang Dirscherl

Více

Částka 82. ZÁKON ze dne 14. června 2012, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka 82. ZÁKON ze dne 14. června 2012, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Strana 3218 Sbírka zákonů č. 239 / 2012 Částka 82 239 ZÁKON ze dne 14. června 2012, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament

Více

Doufáme, že si s rozrůstajícím se světem Dominionu užijete spoustu zábavy!

Doufáme, že si s rozrůstajícím se světem Dominionu užijete spoustu zábavy! Připravte si mapy a zásoby, výprava do neznámých krajin právě začíná! Kdo ví, co se nachází za hustou džunglí, nad níž každé ráno vychází slunce? Jen málo je známo a je na čase tato místa prozkoumat. Věštba

Více

Habermaaß-hra 4446. Nadýchaný koláč

Habermaaß-hra 4446. Nadýchaný koláč CZ Habermaaß-hra 4446 Nadýchaný koláč Nadýchaný koláč Foukací hra pro 1-4 hráče ve věku od 4 do 12 let s herní variantou pro foukače profesionály. Tato hra procvičuje motoriku rtů a úst čímž se hravou

Více

Herní součásti. 24 karet zdrojů Rebelů 24 karet zdrojů Impéria. 5 karet strategie Rebelů 5 karet strategie Impéria. 16 žetonů vlivu.

Herní součásti. 24 karet zdrojů Rebelů 24 karet zdrojů Impéria. 5 karet strategie Rebelů 5 karet strategie Impéria. 16 žetonů vlivu. 1 Přehled hry Občanská válka přinesla do celé galaxie chaos a zmatek. Rebelové se snaží obnovit svobodu a volnost po celé galaxii, zatímco Impérium plánuje zkázu Rebelům a jakékoli naději, kterou probouzejí.

Více

Hry a rošťárny pro kluky a holky

Hry a rošťárny pro kluky a holky Hry a rošťárny pro kluky a holky Vyšlo také v tištěné verzi www.fragment.cz Hry a rošťárny pro kluky a holky e-kniha Vybrala a uspořádala Hana Janoušková Ilustroval Antonín Šplíchal Copyright Fragment,

Více