IV. HERNÍ SYSTÉM Pravidla k deskové høe V. HRANÍ HRY I. OBSAH HRY Attack! stolní hra obsahuje následující èásti: VI.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.blackfire.cz IV. HERNÍ SYSTÉM Pravidla k deskové høe V. HRANÍ HRY I. OBSAH HRY Attack! stolní hra obsahuje následující èásti: VI."

Transkript

1 IV. HERNÍ SYSTÉM Pravidla k deskové høe Systém Attacku! je navržen tak, aby vám umožnil poøídit si základní sadu pravidel a èástí, se kterými si mùžete užít tuto hru jako samostatný produkt. Až budete pøipraveni dosáhnout ve høe hlubších zkušeností, je tu k dispozici Expanze. Attack! Expanze obsahuje více všeho: èástí, karet, pravidel, scénáøù a další mapu, kterou mùžete položit vedle mapy obsažené v této krabici, abyste vytvoøili obrovskou mapu svìta kolem roku 935. V. HRANÍ HRY Attack! je hra o válce a dobývání. Na zaèátku hry se stanete vùdcem mocného národa (zmínìno jako Hlavní národ - Major Nation), který se snaží ovládnout svìt. Hru zaènete s nìkolika regiony, pøièemž se budete se snažit v prùbìhu každého kola pøidat svému národu další. Toho mùžete dosáhnout buï snahou o pøesvìdèení regionù, které ještì nepatøí žádnému hráèi, aby se k vám pøidaly (Politický útok), nebo vpádem vašich vojenských jednotek (útok - Attack!). Kompletní pravidla v elektronické podobì, nové výklady pravidel, nová rozšíøení a v neposlední øadì spousty dalších kvalitních her naleznete na I. OBSAH HRY Attack! stolní hra obsahuje následující èásti: - herní plán - herní návod (Tato pøíruèka pravidel) - plastových èástí obsahujících jednotlivé díly (pìchota, tanky, dìlostøelectvo, letadla a jedno hlavní mìsto na plato) - 8 èervených bitevních kostek (s jedním symbolem na každé stranì: pìšákem, tankem, dìlostøelectvem, letadly a prázdnou èástí) - modré normální kostky - balíèek Ekonomických karet - balíèek Karet váleèného loïstva II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII. Seznam pravidel Úvod Attack! herní systém Hraní hry Herní plán Pøíprava hry Kola Vojenské jednotky Pohyb Pohyb pøi bleskové válce Strategický pohyb Pozemní bitvy Ovládání moøe Námoøní bitvy Diplomatický útok Neutrální regiony Ekonomické karty Hlavní mìsta Obchodování Výroba nových jednotek Vítìzství III. ÚVOD Premiér se sklánìl nad obrovskou mapou ve štábní místnosti. Sledoval, jak štáb aktualizuje stavy bitev, které zuøily na celém svìtì. Dlouhé hùlky posunovaly malé tanky, letadla, dìlostøelectvo a vojáky reprezentující armády šesti hlavních národù, které se snažily ovládnout svìt. Pohlédl na generály, aby mu podali nejnovìjší zprávy, pøestože zde strávil dost èasu, aby poznal, když se vìci nevyvíjely dobøe. Na to, aby byly zprávy dobré bylo právì odstranìno pøíliš malých modrých kouskù. Pokaždé, když svému národu pøidáte nový region, vezmete si ekonomickou kartu, která ukáže ekonomickou sílu nového regionu. Tuto kartu si vložíte do své ekonomické ruky a bude vám pøidávat peníze, které budete dostávat v každém kole. Tyto peníze potom použijete k nákupu ètyø typù vojenských jednotek (pìchoty, tankù, dìlostøelectva nebo letadel) nebo ètyø typù námoøních jednotek (ponorek, torpédoborcù, bitevních lodí a letadlových lodí).vojenské jednotky se používají k útoku a okupaci regionù, zatímco námoøní jednotky (karty) se používají k ovládnutí moøí. Hra konèí, pokud je kterýkoliv hráè vyøazen ze hry nebo pokud vyprší èas dohodnutý na poèátku hry. Hru vyhrává hráè, který má na jejím konci nejvíce regionù. VI. HERNÍ PLÁN Herní plán pøedstavuje západní polovinu svìta v roce 935, pouze pár let pøed tím, než zaèala druhá svìtová válka v Evropì. Èásti zemì jsou rozdìleny na regiony pro úèel pohybù a bitev. Každý region ve høe má své jméno. Nemùžete se pohybovat na èásti zemì, které nejsou pojmenované. Moøe jsou také rozdìlena na rùzné èásti. Ty, které jsou oznaèeny jako Moøské zóny (Sea Zones), umožòují oživelný pohyb z kteréhokoliv regionu, který sousedí s moøskou zónou do jiného regionu, který sousedí s tou samou moøskou zónou (podívejte se na Oživelný pohyb níže). Moøské èásti, které nejsou oznaèeny jako Moøské zóny, nemají žádnou speciální funkci, pokud nepoužíváte pravidla k Attack expanzi (prodáváno samostatnì). Šedé linie, které se táhnou pøes moøe z jednoho pozemního regionu k jinému, se nazývají moøské trasy (Sea Lanes). Moøské trasy umožòují oživelný pohyb mezi regiony, které jsou jimi spojeny. Nìkteré moøské trasy nejsou spojeny s žádným pozemním regionem. Tyto moøské trasy nemají žádnou speciální funkci, pokud nepoužíváte východní pùlku svìta, která patøí do Attack expanze (prodáváno zvláš ), a mìly by být ignorovány pokud hrajete pouze se západní pùlkou svìta. Poznámka: Èerné moøe (moøe pøesnì na jih od Ukrajiny) je èástí Støedozemní moøské zóny. Poznámka: Karibská moøská zóna obsahuje oblast východnì od Panamy. VII. PØÍPRAVA HRY KROK : Každý hráè si pro své èásti vybere jednu barvu z tìch, které jsou k dispozici. Toto bude jeho barva pro celou hru. Každému hráèi dejte následující: Èásti armády (v hráèovì barvì): pìšákù, tankù, 4 dìlostøelce a letadla x x 4x x Karty váleèného loïstva: bitevní loï, torpédoborce a ponorky Dobrá, jaká je situace, pánové? podaøilo se mu øíci, když se narovnal do své plné výšky. Dùstojník, který zøejmì velel shromáždìnému štábu pøedstoupil pøed premiéra a hlásil: Útok fašistù nás zatlaèil zpìt na africké frontì, pane premiére. Evropská fronta je v souèasné dobì stabilní, ale em zde jsme ztratili témìø polovinu naší síly. Pokud je neposílíme, naši chlapci by nemuseli být schopni vydržet pøíští útok. Premiér vážnì pøikývl. Jak pokraèuje výroba tìch nových tankù?, zeptal se. Budou dokonèeny podle rozvrhu? Malý, holohlavý muž akademického vzhledu s brýlemi vystoupil dopøedu a váhavì odpovìdìl: Pane premiére, slíbené dodávky surovin od našich komunistických spojencù ještì nedorazily. Tvrdí, že kvùli problémùm s železnicí se dodávka zdrží nejménì o týden. Upøímnì, pane, nemyslím si, že náklad dorazí. Ministr ukázal na jihozápadní kvadrant mapy a zeptal se: A jaké jsou poslední informace od našich agentù v Jižní Americe? Vedle vojenského dùstojníka se postavil velice nenápadnì vypadající muž obleèený v šedém, jednoduchém obleku s velice tmavýma oèima. Ukázalo se, že naši komunistiètí spojenci shromažïují vojenské jednotky poblíž našich kolonií. Prohlašují, že chrání své teritorium pøed možným útokem jejich demokratických nepøátel, ale demokratické síly v jižní Americe jsou pøíliš slabé, než aby mohly znamenat vážnìjší ohrožení. Náš agent v Buenos Aires také nahlásil, že právì uprostøed vzestupu aktivity dorazil hlavní komunistický generál Field Marshall Tchukov. Jak spolehlivá je tato informace?, zeptal se premiér. Naprosto., pøišla odpovìï. Generále?, zeptal se premiér hledíc na mapu. Má naše armáda v Jižní Americe stále pøevahu nad komunisty? Ano, pane premiére. Bez mrknutí oka se premiér zeptal: Jak nutnì potøebuje ekonomika ty suroviny? Brýlatý plešatý muž vyhrkl: Pokud je nedostaneme, naše produkce klesne o 40% bìhem následujících mìsícù. Budeme témìø bezmocní. Po velice dlouhé chvíli se premiér otoèil a pohlédl na celý štáb. Generále, formálnì vám rozkazuji, abyste uvedl do akce Plán èervená. Pane?, øekl dùstojník s pochybami. Vùdce národa pohlédl zpøíma do generálových oèí a bez sebemenšího zaváhání vydal jednoslovný pøíkaz: Zaútoète! Ekonomické karty: 4 karty náhodnì vybrané z ekonomického balíèku (Economics) (který by mìl být zamíchán, než budou hráèùm rozdány karty). Poté, co hráèùm rozdáte jejich ekonomické karty, položte zbývající ekonomické karty lícem dolù. Z tohoto balíèku si hráèi budou brát pozdìji, když získají nové (nikým nevlastnìné) regiony. KROK : Hoïte si, abyste zjistili, kdo zaène. Hráè s nejvyšším hodem na normálních ti stìnných kostkách zaèíná, pokraèuje hráè po jeho levé ruce a ostatní hráèi po smìru hodinových ruèièek kolem stolu. KROK 3: Poèínaje prvním m, odehraje každý hráè kolo tak, že položí jednotku pìchoty na jakýkoliv, nikým nevlastnìný region (jakmile hráè na region položí jednotku, vlastní ho). Jakmile si každý hráè vybere 4 regiony, pokraèujte dalším krokem. Zvláštní pravidlo: Pokud chcete mít hru s vìtší interakcí, musí si každý hráè vzít region z každého ze 4 kontinentù: Severní Amerika, Jižní Amerika, Afrika a Eurasie)

2 KROK 4: Poèínaje prvním m, každý hráè odehraje kolo tak, že umístí 5 svých jednotek. Mohou si vybrat kteroukoliv jednotku a umístit ji na kterýkoliv region nebo regiony, které vlastní. Takto pokraèujte, dokud všichni hráèi neumístí všechny své jednotky. KROK 5: Poèínaje prvním m, odehraje každý hráè kolo tak, že umístí své hlavní mìsto na jeden ze svých regionù. VIII. KOLA Teï jste pøipraveni zaèít hrát ATTACK! Zaèíná první hráè a poté každý hráè ve smìru hodinových ruèièek odehraje své kolo. Bìhem svého kola mùžete provést až 3 akce. Každá akce mùže být vybrána jen jednou bìhem kola. (Výjimkou z tohoto pravidla je Diplomatický útok, který mùže být vybrán více jak jednou v hráèovì kole). Seznam akcí ze kterých si mùžete vybrat je: POHYB - Pohybování s vašimi jednotkami a v jakýchkoliv bitvách, které z toho vyplynou POHYB BLESKOVÉ VÁLKY - Druhý pohyb po dokonèení normálního pohybu mùže být udìlán jen tanky a letadly. Bitvy vyplývající z pohybu bleskové války se øeší na konci této akce. STRATEGICKÝ POHYB - Pohyb na dlouhou vzdálenost. Jednotky by mìly být pøemístìny z regionu hrajícího do jiného regionu, který také patøí hrajícímu hráèi a sousedí s regiony, které také vlastní hrající hráè. Pohyb pøes vodu mùže být zastaven m, který ovládá moøe. Ze strategického pohybu by nemìla vyplynout žádná. NÁMOØNÍ BITVA - Posuòte své váleèné loïstvo na moøe a ujte v námoøní bitvì o ovládnutí moøe. DIPLOMATICKÝ ÚTOK - Pokus o získání kontroly nad nikým nevlastnìným regionem bez e. Toto je jediná akce, která mùže být provedena víc jak jednou v hráèovì kole. VÝROBA NOVÝCH JEDNOTEK - Seètete své produkèní body, které vám dají vaše ekonomické karty, a použijete je k nákupu nových jednotek. OBCHODOVÁNÍ - Vymìníte vaše ekonomické karty za jiné ekonomické karty nebo laskavosti. IX. VOJENSKÉ JEDNOTKY Ve høe máte k dispozici dva typy vojenských jednotek:. POZEMNÍ JEDNOTKY (øíká se jim také armáda): 4 druhy reprezentované plastovými figurkami : Když chcete pohnout s nìkterou figurkou oživelnì, oznámíte pohyb a umístíte figurku na moøskou trasu. Poté co skonèíte svùj pohyb, ale ještì pøed tím, než vyujete jakoukoliv bitvu, øekne vám hráè, který ovládá moøe (ten, který má své Karty váleèného loïstva uprostøed hrací plochy), jestli vám povoluje tento pohyb. Pokud ho povolí, vaše jednotky dokonèí pohyb a dorazí do svého cílového regionu. Pokud pohyb nepovolí, vrátí se vaše jednotky do svého startovního regionu a nesmí se opìt pohnout bìhem této akce. Výjimkou z tohoto pravidla jsou letadla, která pøi oživelném pohybu nemohou být blokována. POZNÁMKA: Pokud s jednotkami provádíte oživelný pohyb a ten je blokován m, který ovládá moøe, mùžete se rozhodnout, jestli s letadly pohyb dokonèíte, nebo je vrátíte zpìt s ostatními jednotkami. BITVY Bitvy vznikají, když posunete své jednotky na region vlastnìný jiným m. Poté, co posunete všechny své jednotky, vyøešíte jakékoliv bitvy (podívejte se na Pozemní bitvy níže). Jakmile je zapoèata, nesmíte bìhem této akce posunout už žádné jednotky, takže se ujistìte, že jste posunuli všechny jednotky døíve než zaènete bitvy. XI. POHYB BLESKOVÉ VÁLKY Jakmile byla jednou akce Pohyb použita (a všechny vzniklé bitvy vyøešeny) a zbyly vám pro kolo ještì nìjaké akce, mùžete si vybrat jednu k provedení Pohybu bleskové války. Pohyb bleskové války je v podstatì stejný jako pohyb normální (použijte všechna normální pravidla pro pohyb), kromì toho, že mùžete pohnout pouze s tanky èi letadly. Když používáte pohyb bleskové války, tanky a letadla se mohou pohnout o jeden nebo dva regiony, i když se pøedtím posunuly pøi normálním pohybu. Oživelný pohyb pøes moøské trasy není pøi pohybu bleskové války povolen. Bitvy vyplývající z pohybu bleskové války jsou øešeny podle standardních pravidel pro bitvy. XII. STRATEGICKÝ POHYB Pokud si vyberete akci strategického pohybu, mùžete posunout jednu nebo všechny své pozemní jednotky. Mohou se pohnout o libovolný poèet sousedících regionù (spojených), které vlastníte a musí konèit v regionu, který také vlastníte. Musíte být schopni ukázat neblokovanou cestu ze startovního regionu do cílového (tato cesta nesmí obsahovat regiony vlastnìné jinými hráèi ani žádné nikým nevlastnìné neutrální regiony). Pokud cesta obsahuje moøské trasy, mùže být blokována m, který ovládá moøe. POZNÁMKA: Bìhem strategického pohybu nesmí vzniknout žádná, jelikož se nesmíte pohybovat do regionù, které ještì nevlastníte. XIII. POZEMNÍ BITVY Když posunete své pozemní jednotky na neutrální region nebo na region vlastnìný jiným m, zaèíná pozemní. Všechny pozemní bitvy jsou øešeny poté, co dokonèíte akci pohyb, ale ještì pøed zaèátkem další akce. PÌCHOTA TANKY DÌLOSTØELECTVO LETADLA Tyto jednotky jsou používány k obsazování regionù a ování v bitvách. V každém regionu, který vlastníte musíte mít vždy alespoò jednu pozemní jednotku. Nemìli byste ze svého regionu odstranit poslední jednotku, dokud nejprve neposunete na její místo jinou. JEDNOTKA POZNÁMKA: Všimnete si, že každý druh pozemních jednotek je ve dvou velikostech: velké a malé. Malé figurky pøedstavují jednu jednotku daného typu, zatímco velké pøedstavují pìt jednotek daného typu. Kdykoliv mùžete nahradit pìt jednotlivých 5 JEDNOTEK jednotek daného typu za jednu velkou jednotku stejného typu a obrácenì. Takto se pøedejde pøeplnìní hrací plochy, pokud vytvoøíte velkou armádu v jednom regionu.. NÁMOØNÍ JEDNOTKY (øíká se jim také váleèné loïstvo): ètyøi druhy reprezentované kartami váleèného loïstva: TORPÉDOBOREC PONORKA BITEVNÍ LOÏ LETADLOVÁ LOÏ (Destroyer) (Submarine) (Battleship) (Aircraft Carrier) Když koupíte vaše váleèné loïstvo, položte tyto karty pøed sebe, dokud se z vás nestane hráè, který ovládá moøe. Hráè, který ovládá moøe potom položí své Karty váleèného loïstva doprostøed mapy (v severním Atlantiku). X. POHYB Když si vyberete akci pohyb, mùžete pohnout s jakoukoliv jednou, nebo se všemi pozemními jednotkami. Každá jednotka by mìla být posunuta z regionu, ve kterém zaèínala do regionu sousedícího. Letadla a tanky se mohou pohybovat o regiony ze svého startovního regionu. Pokud se pohybujete o regiony, nesmí se vaše tanky pohybovat pøes region, který nevlastníte, letadla však mohou. OBOJŽIVELNÝ POHYB Oživelný pohyb je pohyb, kdy pohybujete jednotkou z jejího startovního regionu do jiného regionu, který je s ním spojen moøskou trasou (šedá linie). Všechny jednotky, které používají oživelný pohyb, musí svùj pohyb zaèít v regionu na jedné stranì moøské trasy a dále se nepohybovat, když dorazí do regionu na druhém konci moøské trasy. Jinými slovy, nesmí se dále pohybovat pøed nebo po oživelném pohybu (toto se týká i tankù a letadel). Moøské èásti, které jsou oznaèeny jako Moøské zóny a mají symbol kotvy (pøíklad: Severní moøská zóna), umožòují oživelný pohyb z kteréhokoliv regionu sousedícího s moøskou zónou do jakéhokoliv regionu, který sousedí s tou samou moøskou zónou. Je to jakoby regiony sousedící s moøskou zónou mìly moøské trasy jdoucí do všech ostatních regionù sousedících s moøskou zónou. PØÍPRAVA: Na zaèátku bitvy oba hráèi vezmou všechny jednotky z regionu ve kterém vznikla a položí je pøed sebe na stùl (toto jsou rezervní jednotky, které zatím nebyly poslány do bitvy). Útoèník (pohybující se hráè) si vybere ètyøi ze svých rezerv, které zaènou bitvu. Tyto jednotky jsou posunuty dopøedu k oznaèení, že jsou v bitvì. Obránce poté vybere ètyøi ze svých rezervních jednotek, které pošle do bitvy, a posune je dopøedu. Pokud má kterýkoliv hráè na poèátku bitvy ménì než ètyøi jednotky, musí posunout všechny své rezervní jednotky do bitvy. Bitva je poté vyøešena v kolech (jako boxerský zápas..:)). V každém kole se oba hráèi støídají v jednání (nejdøíve obránce provede všechny ètyøi kroky a poté všechny ètyøi kroky provede útoèník) : KROK : POSÍLENÍ: Hrající hráè posílí tak, že posune jednotky ze svých rezerv do bitvy. Maximální poèet jednotek, které mùže mít hráè v bitvì se zvyšuje s každým kolem o jedna. Maximální poèet v prvním kole je ètyøi, ve druhém pìt, ve tøetím šest a tak dále. Tudíž obránce neposiluje v prvním kole bitvy, pokud zaèal se ètyømi jednotkami. POZNÁMKA: Hrající hráè nemusí posílit do maximálního poètu jednotek, ale musí mít nejménì jednu jednotku v bitvì po posílení. KROK : HÁZENÍ: Hrající hráè si hodí jednou speciální kostkou pro každou jednotku, kterou poslal do bitvy (dvìma kostkami se háže pro každou jednotku tankù). Pro jednotky v rezervì se neháže. Hrající hráè nikdy neháže ménì jak dvìmi kostkami. KROK 3: STANOVENÍ POÈTU ZÁSAHÙ: Každý hod kostkou, kdy padne symbol odpovídající jedné jednotce hrajícího, znamená zásah. Pouze jeden hozený symbol odpovídá jedné jednotce hrajícího. POZNÁMKA: Symbol na kostce odpovídá jednotkám házejícího, abychom urèili poèet zásahù, ne zasažené jednotky. Pøíklad : Obránce má jednu jednotku pìchoty a dvì tankové jednotky v bitvì, proto si hodí pìtkrát (jednou pro jednotku pìchoty a ètyøikrát pro dvì jednotky tankù- dvakrát pro každou). Výsledkem tìchto hodù jsou symboly pìchoty, symboly letadel a jeden prázdný symbol. Pouze jeden zásah je odpovídající jednotce pìchoty. Pøíklad : Útoèník má jednu jednotku pìchoty, jednu tankovou jednotku, jedno letadlo a jednu dìlostøeleckou jednotku, proto si háže pìtkrát. Výsledkem hodu jsou 3 symboly letadla a symboly tanku. Dosáhli jste dvou zásahù: jednoho pro letadlo a jednoho pro tank. Zbývající hody tanku a letadla propadnou. KROK 4: ODSTRANÌNÍ SOUPEØOVÝCH JEDNOTEK: Za každý úspìšný zásah je odstranìna jedna jednotka zasaženého. Musí být odstranìny ve speciálním poøadí:. Jednotky pìchoty jsou odstranìny jako první.. Poté, co byly odstranìny všechny jednotky pìchoty, odstraníme jednotky tankù. 3. Poté, co byly odstranìny všechny jednotky tankù, odstraníme jednotky dìlostøelectva. 4. Poté, co odstraníme všechny jednotky dìlostøelectva, odstraníme jednotky letadel.

3 Jakmile obránce provede všechny ètyøi kroky, zopakuje je i útoèník, posílí pro kolo na maximum (4 v prvním kole, 5 ve druhém, ve tøetím atd.), hodí bitevní kostkou, urèí kolik má úspìšných zásahù a odstraní pøesnì tolik obráncových jednotek. Jakmile oba hráèi odehrají své ètyøi kroky, zaèíná další kolo, dokud jeden z hráèù nepøijde o všechny jednotky v bitvì. Pøeživší hráè vyhrává bitvu a vlastnictví regionu, ve kterém se ovalo. Pøeživší jednotky jsou poté vráceny zpìt do tohoto regionu. ZELENÝ HRÁÈ [hody kola ] Zelený hráè posílí Pìchotou, Tankem a Letadlem (protože toto je druhé kolo, omezení jednotek, které mohou být v bitvì, se zvedá na 5 ). Hodí -ti kostkami. Výsledek hodu: Pìchoty, Tank, Dìlostøelectvo a symboly Letadla. Zpùsobil pìt zásahù! Nicménì Hnìdý hráè má pouze 4 jednotky v i, takže tyto jsou vše, co mùže ztratit v tomto kole. POZNÁMKA: Neexistuje zde žádný ústup. Bitva pokraèuje tak dlouho, dokud jednomu hráèi nezbudou žádné jednotky v bitvì. PLNÝ PØÍKLAD POZEMNÍ BITVY PØÍPRAVA Situace: Hnìdý hráè posune armády na Ukrajinu, útoèí na a vyvolá bitvu. Hnìdý hráè má nyní na Ukrajinì následující jednotky (ve svých bitevních rezervách): 5 pìšákù, 3 tanky, dìlostøelce a letadla. Zelený hráè má na Ukrajinì 3 pìšáky, tanky, dìlostøelce a letadla. hnìdìho PØÍPRAVA Hnìdý hráè vybere do zaèátku bitvy 4 jednotky pìchoty. Zelený hráè pošle do e jednu jednotku od každého typu ( Pìchotu, Tank, Dìlostøelectvo, Letadlo) HNÌDÝ HRÁÈ [hody kola ] Hnìdý hráè posílí linii všemi svými pìti zbývajícími jednotkami. Hodí -ti kostkami. Výsledek hodu: Pìchota, Tanky, Letadla a prázdný symbol. Zpùsobil 3 a znièí Zelenému hráèi jednotky Pìchoty, Tanku a Dìlostøelectva. zázahy Hnìdého zezerva Zeleného ZELENÝ HRÁÈ [hody kola ] Zelený hráè hodí pìti kostkami (Jednou za každou jednotku vyjma Tanku, za který háže dvìmi). Výsledek hodu : Pìchota, Dìlostøelectva a symboly Letadel. Tímto zpùsobí 3 a znièí 3 jednotky Hnìdé Pìchoty. Zásahy ZELENÝ HRÁÈ [hody kola 3] Zelený hráè posílí linii svými zbývajícími jednotkami a hodí 4-mi kostkami. Výsledek hodu je: symboly Pìchoty, symbol Dìlostøelectva a jeden prázdný symbol. To se rovná zásahùm. Hnìdý hráè ztrácí jednotky Pìchoty a Tanku. zázahy zezerva Minutí HNÌDÝ HRÁÈ [hody kola ] Hnìdý hráè posílí linii Tanky a Letadlem. Hodí -ti kostkami ( za jednotku pìchoty, za letadlo a za každý tank). Výsledek hodu: Tank, Dìlostøelectvo a 4 symboly Letadla. Zpùsobí ( jeden za Tank, druhý za Letadlo). Proto znièí Zelenému hráèi Pìchotu a Tank. HNÌDÝ HRÁÈ [hody kola 3] Hnìdý hráè už nemá žádné posily. Hodí 3-mi kostkami a padne prázdný symbol, Dìlostøelectvo a Letadlo, to jsou. Zelený hráè ztrácí svoji Pìchotu a Dìlostøelectvo. zázahy

4 ZELENÝ HRÁÈ [hody kola 4] Zelenému hráèi už nezbyly žádné posily. Hodí -mi kostkami a padnou symboly Pìchoty. Žádné! XIV. Ovládání moøe Jenom jeden hráè mùže mít kontrolu nad moøem. Hráè ovládající moøe umístí svoje karty váleèného loïstva do støedu hrací plochy (Atlantického oceánu). První hráè, který zvolí akci Námoøní Bitva, dostane moøe pod svoji kontrolu aniž by musel ovat, jelikož na moøi není nepøátelská flotila. Jenom umístí svoji flotilu do støedu hrací plochy. Pokud je již moøe ovládáno jiným m a vy ho chcete ovládnout, musíte vyzvat jeho flotilu k i zvolením akce Námoøní Bitva. Když zvolíte akci námoøní, hráè ovládající moøe mùže ovat s vaší flotilou, nebo mùže stáhnout svoje lodì bez e. Pokud ustoupí, pøemístí svoje karty váleèného loïstva pøed sebe, a vy umístíte svoje do støedu hrací plochy. Nyní ovládáte moøe. Pokud zvolí, potom oba vyujete námoøní bitvu (viz. níže) Vítìz bitvy získá kontrolu nad moøem. Hráè ovládající moøe má právo rozhodnout, kdo mùže provést oživelné pohyby a kdo ne. Mùže také zablokovat všechny obchody mezi hráèi, kteøí nemají navzájem žádné sousední regiony (viz. Obchody níže). XV. Námoøní bitvy HNÌDÝ HRÁÈ [hody kola 4] Hnìdý hráè hodí 3-mi kostkami a padne Letadlo, Tank a prázdný symbol. Jeden zásah. Námoøní bitvy se uskuteèní pokud hráè bìhem svého kola zvolí akci Námoøní, a hráè který ovládá moøe radìji zvolí, než aby stáhnul své námoøní jednotky bez e, za cenu ztráty kontroly nad moøem. PØÍPRAVA: Oba hráèi vezmou svoje karty váleèného loïstva do ruky. Bitva se vyhodnocuje v kolech. Každé kolo se skládá z následujících krokù: KROK : Oba hráèi umístí svoje karty váleèného loïstva lícem dolù tak, aby každá byla pøesnì naproti kartì patøící protivníkovi. Musí zahrát tolik karet, kolik vlastní, maximálnì však osm. Pozn.: První karta položená útoèníkem a karta protivníka, která je naproti ní, jsou prvními kartami ové linie (poèátek ové linie ). ZELENÝ HRÁÈ [hody kola 5] Zelený hráè hází -mi kostkami (minimum) a hodí symbol Pìchoty a Tanku. Žádné. KROK : Karty jsou poté otoèeny lícem nahoru a odhalí se tak typy lodí a páry. Lodì, které jsou naproti sobì jsou pár v bitvì. Pozn.: Ve høe mùže být jenom tolik párù, kolik je položených karet lodí, který jich má ménì. Nejsou žádné automatické výhry u lodí, které nemají soupeøe, takže jediná výhoda ve vlastnìní vìtšího poètu lodí než má soupeø, je vetší možnost volby a schopnost vydržet vìtší škody vis. níže. KROK 3: Každý pár je vyhodnocen, poèínaje prvními kartami na ové linii a dále smìrem doprava (z pohledu útoèníka). Pro každý pár hodí oba hráèi dvìmi obyèejnými kostkami a pøiètou všechny odpovídající modifikátory (viz. Námoøní modifikátory níže). Hráè s vyšším celkovým souètem úspìšnì zasáhne loï protivníka. Pozn.: Pokud je výsledek hodu nerozhodný, nezasáhl žádný z hráèù a pokraèuje se dalším párem lodí. Zásah je ihned proveden na lodi prohrávajícího, která je momentálnì na poèátku ové linie. Výjimka z tohoto pravidla je, pokud obì lodì v ujícím páru byly Letadlové lodì. V tomto pøípadu je zasažena letadlová loï prohrávajícího místo první lodì v ové linii. Pokud je zasažená loï torpédoborec, ponorka nebo letadlová loï, jeden zásah staèí k potopení lodì, je odstranìna ze hry a položena zpìt do balíèku rezervních námoøních karet. Bitevní loï je potopena až po obdržení dvou zásahù. První zásah se znaèí natoèením karty bitevní lodi na bok (pro zvýraznìní zásahu). KROK 4: Kolo bitvy konèí a všechny bitevní lodì které utrpìly jeden zásah jsou odstranìny z bitvy, nejsou ale potopeny. Nemohou znovu ovat v této bitvì a jsou položeny bokem, ale nejsou znièeny. Pøed další námoøní bitvou vlastníka jsou úplnì opraveny. KROK 5: Oba hráèi vezmou svoje lodì, které nebyly zasaženy a pøidají k nim lodì (pokud nìjaké mají), které toto kolo neovaly. Teï se mùže každý z hráèù rozhodnout pro útìk. Prohraje tak sice bitvu, ale zachrání zbývající lodì. Pokud oba hráèi chtìjí pokraèovat, zaèíná další kolo bitvy krokem. Hráè, který vyhrál bitvu, nyní ovládá moøe a poražený hráè vrátí všechny svoje zbylé lodì na stùl pøed sebe. NÁMOØNÍ MODIFIKÁTORY Námoøní modifikátory jsou body pøidané k výsledku hodu kostky bìhem námoøní bitvy. Je tu pìt možných modifikátorù : HNÌDÝ HRÁÈ [hody kola 5] Hnìdý hráè hodí 3 kostkami a padnou 3 symboly Letadla. Jeden zásah staèí ke znièení poslední Zelené jednotky. Ukrajina nyní patøí Hnìdému hráèi. - Vaše Bitevní loï je v páru s nepøátelským Torpédoborcem: Pøidáte si body k souètu hodu kostek. - Vaše Ponorka je v páru s Bitevní lodí: Pøidáte si body k souètu hodu kostek. - Váš Torpédoborec je v páru s Ponorkou: Pøidáte si body k souètu hodu kostek. - Vaše Letadlová loï je v páru s kteroukoliv lodí kromì Letadlové lodi: Pøidáte si bod k souètu hodu kostek. - Jakákoliv vaše loï sousedí s jednou nebo s dvìmi vašimi Letadlovými lodìmi: Pøidáte si bod k celkovému souètu za každou Letadlovou loï, která s ní sousedí (Nejvýše ). Tyto modifikátory jsou vytištìny na kartách váleèného loïstva pro snadnou kontrolu. Pokud vyhovuje víc než jeden modifikátor, pøiètou se všechny modifikátory.

5 Flotila ÚPLNÝ PØÍKLAD NÁMOØNÍ BITVY PØÍPRAVA Situace: Hnìdý hráè ovládá moøe s Bitevní lodí, Torpédoborcem a Ponorkou. Zelený hráè se rozhodne provést akci Námoøní Bitva a pokusit se získat kontrolu nad moøem od Hnìdého. Zelený hráè má Bitevní loï, Torpédoborce, Ponorku a Letadlovou loï. Hnìdý hráè se rozhodne ovat. Flotila Flotila KOLO [Lícem dolù] Oba hráèi rozmístí 3 karty. (Položí pouze tøi karty, protože to je poèet lodí, které má ve flotile hráè s nižším poètem karet). Rozmístìní Hnìdého : Ponorka, Bitevní loï a Torpédoborec. Rozmístìní Zeleného : Bitevní loï, Letadlová loï a Torpédoborec. Zaèátek ové linie Flotila Karty [ nejsou zapojeny do e ] KOLO [Lícem nahoru a první pár] Oba hráèi otoèí karty lícem nahoru. První pár je Bitevní loï Zeleného proti Ponorce Hnìdého. Zelený hráè hodí dvìmi kostkami a pøidá + protože jeho loï sousedí s Letadlovou lodí. Hodí a celkový souèet je tedy. Hnìdý hráè hodí dvìmi kostkami a pøidá + k hodu, protože jeho Ponorka má výhodu proti Bitevní lodi. Hnìdý hodí 8 a souèet je tedy 0. Zelený hráè vyhrává a zasáhne Ponorku Hnìdého ( první loï v ové linii), èímž ji potopí. Flotila Flotila KOLO [Druhý pá ] Druhý pár je Letadlová loï Zeleného proti Bitevní lodi Hnìdého. Oba hráèi hodí dvìmi kostkami, Zelený pøidá + za Letadlovou loï proti Bitevní lodi. Oba hráèi hodí 7. Zelený hráè vyhrává a zasahuje Bitevní loï Hnìdého, která je otoèena na bok pro zvýraznìní zásahu. Flotila Flotila

6 KOLO [Tøetí pár] Tøetí pár je Torpédoborec proti Torpédoborci. Oba hráèi hodí dvìmi kostkami, Zelený pøidá + za Letadlovou loï, která sousedí s jeho Torpédoborcem. Zelený hráè hodí 5 a Hnìdý hodí 8. Hnìdý hráè vyhrál a zasáhne první loï Zeleného v bitevní linii : Bitevní loï. První kolo bitvy konèí, Hnìdý ztratil Ponorku a oba hráèi mají svoje Bitevní lodì vyøazené z dalších kol bitvy (ale ne potopeny). Hnìdý hráè se rozhodne pro ústup a pøenechá kontrolu nad moøem Zelenému hráèi. Flotila Flotila XVI. DIPLOMATICKÝ ÚTOK Pokud se rozhodnete pro akci Diplomatický útok, ukážete na neutrální region, ve kterém se snažíte získat kontrolu, a hodíte dvìmi kostkami. Pokud vámi vyhlášený region sousedí s nìjakým regionem, který již ovládáte, musíte na kostkách hodit 8 a více pro úspìch. Pokud vyhlášený region nesousedí s žádným vaším regionem, musíte k ovládnutí hodit na kostkách 9 nebo více. Pozn.: Sousední regiony zahrnují regiony spojené pomocí moøských tras. Pokud jste uspìli, získáte zdarma jednotku pìchoty a umístíte ji na tento region, èímž oznaèíte svoje vlastnictví. Pokud selžete, všichni ostatní hráèi hodí dvìmi kostkami. Když kterýkoliv z nich hodí 9 nebo více, dostane zdarma jednotku pìchoty a vlastnictví regionu. Pokud pøehodí èíslo 9 více hráèù, hráè s nejvyšším èíslem vyhrává. Jestliže má nejvyšší hozené èíslo více jak jeden hráè, pak tito hráèi hází znovu, dokud se nerozhodne a vítìz získává region. Hráè který získal nový region také získá náhodnì jednu kartu z balíèku volných ekonomických karet (viz. níže). Pozn.: Toto je jediná akce kterou mùžete bìhem jednoho kola provést vícekrát. Pozn.: Nemùžete použít Diplomatický útok na region, který už vlastní nìjaký hráè. Každá z ekonomických karet má barvu a hodnotu. Barva je uvedena na horní èásti karty a hodnota je uvedena hned pod barvou a také v pravém dolním rohu. Hodnota uvedená na kartì udává jaká je cena této karty v Produkèních bodech ( mìna, za kterou se kupují nové jednotky). Je zde pìt typù: Populace, Ropa, Minerály, Továrny a Železnièní doprava. Když zvolíte akci Výroba nových jednotek, seètìte všechny produkèní body na všech vašich kartách a zjistíte, kolik mùžete utratit za nové jednotky bìhem tohoto tahu. Toto je jednoduchý proces s jedním háèkem: Každá karta, která tvoøí èást Sady má hodnotu dvojnásobku poètu bodù na ní uvedených. Sada je tvoøena ètyømi kartami, po jedné z každého typu kromì Populace. Takže Sada musí mít jednu od KAŽDÉ karty: Ropu, Minerály, Továrny a Železnièní dopravu. Populace nemùže být NIKDY èástí Sady. XIX. Hlavní mìsta Hlavní mìsto umístìte bìhem pøípravy hry do jednoho ze ètyø vašich poèáteèních regionù. Nemùže být bìhem hry pøesunuto ani znièeno. Je možné zajmout region obsahující hlavní mìsto nìkterého a získat tak ekonomickou výhodu. Bìhem akce Výroba nových jednotek získáváte 0 produkèních bodù za každé hlavní mìsto, které ovládáte. XVII. Neutrální Regiony Regiony které nejsou ovládány žádným m jsou Neutrální Regiony. Vaše armády se nesmí pohybovat skrz tato území bez bitvy (kromì leteckých jednotek, které mohou proletìt nad neutrálním regionem po cestì do jiného sousedícího území). Mùžete ovšem pøesunout armády do neutrálního regionu a tím zaútoèit. Když útoèíte na neutrální území, vezmìte si vrchní kartu z balíku nepoužitých ekonomických karet. Tuto kartu získáte, pokud vyhrajete bitvu proti obráncùm. Jednotky se kterými musíte ovat jsou uvedeny na spodní èásti ekonomické karty. Jakýkoli hráè (kromì vás) mùže ovládat tyto jednotky bìhem e proti vám, ale tento hráè by mìl být ten kdo bude ovat nejefektivnìji (jinými slovy, hráè, který má zájem na znièení co nejvìtšího poètu vašich jednotek). Pokud chce neutrální jednotky v bitvì ovládat více hráèù, hodí si dvìmi kostkami a vítìz pøevezme kontrolu nad neutrálními silami v této bitvì. Bìhem pøípravy na bitvu s neutrální silou, použije hráè, který ji ovládá, vlastní jednotky, které momentálnì nejsou na hrací ploše k reprezentování neutrální armády. Po konci bitvy, pokud neutrální armáda vyhraje, jsou všechny pøeživší neutrální jednotky opìt odebrány z hrací plochy a ekonomická karta je vrácena do balíku ekonomických karet a tento je zamíchán. Pokud je neutrální území znovu napadeno, je brána nová karta. XVIII. Ekonomické Karty Každý hráè zaèíná se ètyømi ekonomickými kartami ( jedna karta za každý region, se kterým zaèíná). Poté, co hra zaène, získáváte další ekonomické karty pomocí ètyø zpùsobù: ) Útoèením na neutrální regiony a vítìzstvím v následné bitvì (viz. Neutrální Regiony výše) ) Útoèením na region ovládaný jiným m a vítìzstvím v následné bitvì. V tomto pøípadì si vyberete náhodnì jednu z karet poraženého (Poražený hráè zamíchá svoji ruku ekonomických karet a nabídne vám výbìr). 3) Provedením úspìšné akce Diplomatický útok. V tomto pøípadì si vezmete náhodnì jednu kartu z balíku nepoužitých ekonomických karet. 4) Pomocí obchodu s jiným m ( viz. Obchodování níže) Pozn.: Díky obchodování je možné vlastnit více nebo ménì ekonomických karet než regionù. Je také možné, aby hráè díky obchodùm nemìl vùbec žádnou ekonomickou kartu, když mu zaberete jeho území. V tomto pøípadì nezískáte ani vy žádnou ekonomickou kartu. Barva Hodnota Pozn.: Neztra te region s vaším hlavním mìstem! Na druhou stranu, pokud vlastníte více než jedno hlavní mìsto, uèiníte tím vaši ekonomiku velmi silnou. Snažte se zabrat hlavní mìsto jiného, pokud k tomu budete mít pøíležitost. XX. Obchodování Bìhem hry mùžete obchodovat s ostatními hráèi a získat lepší výbìr ekonomických karet. Výbìr akce Obchod vám umožní vymìnit jakýkoliv poèet vašich ekonomických karet za libovolný poèet ekonomických karet od jiného. Není žádné omezení poètu obchodù, které mohou být provedeny m bìhem jeho akce Obchod, dokud tato akce trvá. Akce Obchod konèí, když zaène další akce. Pozn.: Za akci se Obchod považuje pouze tehdy, pokud je obchod skuteènì proveden. Diskuse nad obchody nebo obchod zablokovaný m ovládajícím moøe se nepoèítá jako akce. Kromì ekonomických karet mohou hráèi obchodovat s jakýmikoliv sliby nebo laskavostmi, které nejsou pravidly zakázány. Pozemní jednotky, karty váleèného loïstva, hlavní mìsta, produkèní body a regiony se nemohou stát souèástí obchodu. Pokud máte vy a hráè, se kterým obchodujete, nìjaké sousední regiony, potom vám nemùže nikdo bránit. Ovšem pokud nemáte s obchodujícím m žádné sousední regiony, jakýkoliv obchod mezi vámi mùže být zablokován m, který ovládá moøe ( viz. Ovládání moøe výše ). Pozn.: Žádný obchod není povolen bìhem 30 minut pøed vypršením èasového limitu pokud hrajete hru omezenou èasem. XXI. Výroba nových jednotek Bìhem vaší akce Výroba nových jednotek nejprve seètete poèet vašich produkèních bodù (PB) a tyto potom utratíte nakoupením nových pozemních nebo námoøních jednotek. Tyto nové pozemn jednotkyí poté umístíte na hrací plán tam, kde máte své území. PRODUKÈNÍ BODY Pøi seèítání vašich produkèních bodù obdržíte: - 0 PB za každé hlavní mìsto, které vlastníte - PB rovné hodnotì natištìné na každé z ekonomických karet, které vlastníte a která není èástí sady ( viz. Ekonomické karty výše) - PB rovné dvojnásobku hodnoty natištìné na každé ekonomické kartì, kterou vlastníte a která JE èástí sady.

7 Pøíklad: vlastníte svoje hlavní mìsto a máte následující karty: Seznam akcí (tøi za kolo) Vaše produkèní body pro tuto akci budou: 0 za hlavní mìsto + 8 za sadu (dvojnásobek hodnot na kartách) + 9 za zbytek karet, které nejsou souèástí sady = 37 Produkèních Bodù NÁKUP POZEMNÍCH JEDNOTEK A KARET VÁLEÈNÉHO LOÏSTVA Jestliže se rozhodnete pro nákup nových jednotek, musíte utratit veškeré PB body najednou. Všechny neutracené produkèní body jsou ztraceny a nemohou být pøeneseny do dalšího kola. Pøi nákupu nových pozemních jednotek, odeètìte cenu novì vyrobené jednotky z vašeho zbytku celkového souètu, vezmìte jednu jednotku z nepoužitých jednotek vaší barvy a položte ji pøed sebe. Podobnì pøi výrobì nových karet váleèného loïstva, odeètìte cenu karty z vašeho zbylého poètu bodù, vezmìte kartu z balíku nepoužitých karet váleèného loïstva a položte ji pøed sebe. Pozn.: Pozemní jednotky a karty váleèného loïstva jsou kupovány použitím stejné zásoby produkèních bodù. Èasto se musí provést tìžká rozhodnutí mezi budováním armády nebo námoønictva. Cena pozemních jednotek Cena karet váleèného loïstva Pìchota 5PB Torpédoborec 5PB Tank 0PB Ponorka 5PB Dìlostøelectvo 8PB Bitevní loï 0PB Letadlo 5PB Letadlová loï 0PB Jedna sada POHYB - Pohybování s vašimi jednotkami a v jakýchkoliv bitvách, které z toho vyplynou POHYB BLESKOVÉ VÁLKY - Druhý pohyb po dokonèení normálního pohybu mùže být udìlán jen tanky a letadly. Bitvy vyplývající z pohybu bleskové války se øeší na konci této akce. STRATEGICKÝ POHYB - Pohyb na dlouhou vzdálenost. Jednotky by mìly být pøemístìny z regionu hrajícího do jiného regionu který také patøí hrajícímu hráèi a sousedí s regiony, které také vlastní hrající hráè. Pohyb pøes vodu mùže být zastaven m, který ovládá moøe. Ze strategického pohybu by nemìla vyplynout žádná. NÁMOØNÍ BITVA - Posuòte své váleèné loïstvo na moøe a ujte v námoøní bitvì o ovládnutí moøe. DIPLOMATICKÝ ÚTOK - Pokus o získání kontroly nad nikým nevlastnìným regionem bez e. Toto je jediná akce, která mùže být provedena víc jak jednou v hráèovì kole. VÝROBA NOVÝCH JEDNOTEK - Seètete své produkèní body, které vám dají vaše ekonomické karty a použijete je k nákupu nových jednotek. OBCHODOVÁNÍ - Vymìníte vaše ekonomické karty za jiné ekonomické karty nebo laskavosti. UMÍSTÌNÍ NOVÝCH JEDNOTEK (A KARET) Novì vyrobené pozemní jednotky rozmístìte ihned po nákupu, tzn. pøed zapoèetím další akce. Mohou být umístìny do libovolného regionu, který ovládáte. Není žádné omezení poètu jednotek, které mohou být v jednom regionu. Karty váleèného loïstva koupené m ovládajícím moøe jsou ihned umístìny do støedu hrací plochy. Všichni ostatní hráèi položí jejich nové karty váleèného loïstva pøed sebe. Pozn.: Je vìtšinou dobré umís ovat pozemní jednotky tak, aby tvoøily malé armády, které jsou složené ze všech ètyø typù (Pìchoty, Tankù, Dìlostøelectva a Letadel). Tímto zpùsobem pokryjete pìt ze šesti možných hodù na kostce bìhem bitvy, èímž maximalizujete svoje šance na bìhem bitvy. Pozn.: Hráèi nejsou omezeni poètem jednotek a karet obsažených ve høe. Pokud si to pøejí, mohou si pøidat víc jednotek nebo karet. XXII. Vítìzství Hra konèí ihned po porážce libovolného. Jakmile hráèi na hrací ploše nezùstaly žádné pozemní jednotky (armády), je eliminován a hra konèí. Hra mùže skonèit také uplynutím urèeného èasu. Pokud se hráèi dohodnout na høe do urèitého èasu, poslední kolo je to, bìhem kterého vyprší urèený èas. Hra skonèí poté co všichni hráèi skonèí s provedením všech svých akcí posledního kola. Vítìzem je ten hráè, který vlastní nejvíc regionù na konci hry. Pokud dva nebo více hráèù mají stejný poèet regionù, vyhrává hráè s nejvyšším poètem regionù a nejvyšším poètem pozemních jednotek (armád). VOJENSKÉ JEDNOTKY POZEMNÍ JEDNOTKY Cena pohyb speciální Pìchota 5 Tank 0 - hod kostkami Dìlostøelectvo 8 Letadlo 5 - pohyb pøes nepøátelské nebo neutrální regiony (pøeletí je) - oživelný pohyb nemùže být blokován KARTY VÁLEÈNÉHO LOÏSTVA Cena speciální Torpédoborec 5 Ponorka 5 Bitevní loï 0 k potopení Letadlová loï 0 VOLITELNÉ: Pokud se na tom shodnou všichni hráèi, mohou se rozhodnout hrát do znièení všech hráèù vyjma posledního. Vìnování za ATTACK a ATTACK Expanzi Stejnì tak jako množství dráždivých nápadù, které pøicházejí v umìleckých dílech, pøichází i velké množství myšlenek do mého vìnování pro tyto hry. Jelikož je Attack vlastnì dvìmi hrami v jedné, cítím, že je vhodné mít dvojnásobné vìnování. Když jsem dokonèil poslední èásti návrhu pro tuto hru, nemohl jsem si pomoci nemyslet na podíl všech, kteøí uvedli dokonèení projektu, jako je tento, do reality. Dává mi to pocit velké radosti a pýchy vìnovat tuto práci všem skvìlým, talentovaným, tvrdì pracujícím lidem tady v Eagle Games, zamìstnancùm i pøispìvovatelùm. Hlavnì, ale ne pouze, Glenn Drover, Jim Provenzale, Jacoby O'Connor, a Jack Provenzale. Je to radost dìlat tak jedineènou práci s tak velice talentovanými lidmi. Cítím se skvìle, když vám mohu øíkat mí pøátelé. Nemám co nabídnout kromì krve, døiny, slz a potu. - Sir Winston Churchill Kvìten 940 Druhá pùlka mého vìnování jde ke všem tìm stateèným mužùm, ženám a dìtem, kteøí žili, zemøeli, kteøí byli pronásledováni a kteøí ukuli budoucnost v tìch temných dnech známých jako Druhá svìtová válka. Vaše životy byly navždy zmìnìny, jakožto i vaše životy zmìnily svìt. Vydáte se na Velkou køížovou výpravu, o kterou usilujeme tolik mìsícù. Oèi svìta se upírají na vás. Hodnì štìstí! - Generál Dwight D. Eisenhower. èerven, 944, den D Paul E. Niemeyer.èerven, 003 Pøeklad pravidel: Iva Zachrlová a Petr Vítek Výhradní Distributor pro ÈR: ADC Blackfire Ent. s.r.o. Více informací o této a dalších velice zajímavých hrách naleznete na

VYZNÁTE SE VE SVĚTĚ? Pro 2 6 hráčů od 10 let.

VYZNÁTE SE VE SVĚTĚ? Pro 2 6 hráčů od 10 let. KDE LEŽÍ Honolulu VYZNÁTE SE VE SVĚTĚ? Pro 2 6 hráčů od 10 let. Honolulu! Proč právě Honolulu? Že se v evropských, asijských, amerických, či afrických městech skvěle vyznáte? Ale kde leží Honolulu? Zřejmě

Více

Habermaaß-hra 4511. Divocí Vikingové

Habermaaß-hra 4511. Divocí Vikingové CZ Habermaaß-hra 4511 Divocí Vikingové Hra Habermaaß č. 4511 Divocí Vikingové Riskantní sázková hra pro 2 5 odvážných Vikingů ve věku 6 99 let. Autor: Ilustrace: Délka hry: Wolfgang Dirscherl Michael Menzel

Více

Habermaaß-hra 4935. Magie stínů

Habermaaß-hra 4935. Magie stínů CZ Habermaaß-hra 4935 Magie stínů Magie stínů Magická stínová hra pro 2 až 4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Autor: Kai Haferkamp Ilustrace: Marc Robitzky Délka hry: cca. 15 až 20 minut Obsah: 4 malé kouzelné

Více

Usnesení ze ZM Chrastava dne 3. listopadu 2014

Usnesení ze ZM Chrastava dne 3. listopadu 2014 Usnesení ze ZM Chrastava dne 3. listopadu 2014 Datum konání: 3. 11. 2014 Na začátku jednání přítomno 19 členů zastupitelstva - jmenovitě: Ing. Miroslav Balcar, Ing. Michael Canov, ThMgr. Šimon Dvořák,

Více

strategická desková hra pro dva hráče

strategická desková hra pro dva hráče strategická desková hra pro dva hráče Hrací potřeby: Sada 10 hracích kamenů pro každého hráče: 2 Pěšáci, 2 Rytíři, 1 Věž, 1 Zvěd, 1 Generál, 1 Katapult, 1 Lučištník, 1 Král 1 kámen se symbolem vlajky 4

Více

Cíl hry. Obsah. Příprava

Cíl hry. Obsah. Příprava PRAVIDLA HRY Cíl hry Ocitli jste se v kůži malého prasátka. Vaším největším přáním je postavit pevný a krásný dům, kde budete moci trávit dlouhé zimní večery. Abyste toho docílili, nebudete potřebovat

Více

Príprava hry. 1. Umístěte nový herní plán na původní, jak je zobrazeno níže. jídla na loviště

Príprava hry. 1. Umístěte nový herní plán na původní, jak je zobrazeno níže. jídla na loviště Príprava hry Herní materiál: 1 herní plán 1 deska hráče (pro 5. hráče) 10 dřevěných figurek černé barvy (pro 5. hráče) 3 černé dřevěné kostičky (2 velké, 1 malá) 4 malé kostičky ve 4 barvách 10 dřevěných

Více

NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče

NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče Cíl hry: Každý hráč si na začátku vylosuje kartu s tajným kódem (vzorem rozložení kuliček). V průběhu partie hráči pokládají na desku nové kuličky nebo přemisťují stávající

Více

KAMIONEM PO EVROPĚ "Kdo si hraje, nezlobí!" Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany

KAMIONEM PO EVROPĚ Kdo si hraje, nezlobí! Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany KAMIONEM PO EVROPĚ "Kdo si hraje, nezlobí!" Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany OBSAH HRY: 1. Herní plán 2. Kamiony z moduritu - 6 ks. 3. Karty

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obsah Předmluva...9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník...10 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...10 Hlava I Základní ustanovení...10 Díl I Úvodní ustanovení...10 Díl II Podnik a obchodní jmění...12 Díl

Více

OBSAH ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ( 1 4)... 1

OBSAH ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ( 1 4)... 1 OBSAH O autorech.................................................... XV Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory............... XIX Seznam zkratek...............................................

Více

D1 - EXU-UIB. Zadání: Helena Šimková, helena.simkova@dobryweb.cz

D1 - EXU-UIB. Zadání: Helena Šimková, helena.simkova@dobryweb.cz D1 - EXU-UIB Zadání: Helena Šimková, helena.simkova@dobryweb.cz Vypracování: Václav Burda, burdavac@fel.cvut.cz Vlastimil Jinoch, jinocvla@fel.cvut.cz Tomáš Turek, turekto5@fel.cvut.cz Úvod Na základě

Více

A. Smlouva o Evropské unii

A. Smlouva o Evropské unii SROVNÁVACÍ TABULKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 5 LISABONSKÉ SMLOUVY Článek 3 (zrušen) (1) Článek 3a Článek 4 Dosavadní číslování Smlouvy o Evropské unii HLAVA I SPOLEČNÁ USTANOVENÍ A. Smlouva o Evropské unii HLAVA

Více

Hra pro 3 4 hráče od 8 let, hrací doba: 45-60 min.

Hra pro 3 4 hráče od 8 let, hrací doba: 45-60 min. Autor: Sébastien Pauchon Illustrationen: Arnaud Demaegd Layout: Cyril Demaegd Yspahan FAQ & Forum: http://www.ystari.com Překlad: CAULY přeloženo pro www.svet-deskovych-her.cz Hra pro 3 4 hráče od 8 let,

Více

UPPSALA. Herní materiál. Cíl hry. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let

UPPSALA. Herní materiál. Cíl hry. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let UPPSALA Pro 2 až 6 hráčů od 10 let Uppsala! Proč právě Uppsala? Že se v evropských městech skvěle vyznáte? Ale kde je zrovna Uppsala? Zřejmě leží na západ od Sankt Petersburgu. Leží ale na východ, nebo

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_44 Třída / ročník 9.AB / IX. Datum vytvoření 14.9.2011

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

STRATEGICKÁ HRA MAGNETIC CHALLENGE

STRATEGICKÁ HRA MAGNETIC CHALLENGE STRATEGICKÁ HRA MAGNETIC CHALLENGE Jen chvilka postačí k pochopení pravidel a k jejich vysvětlení příteli. Magnetická výzva je zábavná, strhující, poučná kombinační hra, která kombinuje hru a zábavu s

Více

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice CZ Habermaaß-hra 4280 Nešikovná čarodějnice Nešikovná čarodějnice Okouzlující sledovací hra podporující rychlé rozhodování, pro 2 až 4 hráče ve věku od 5 do 99 let. Hra má FEX efekt pro zvýšení stupně

Více

Obsah ČÁST I ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ... 1. Předmluva... XIII Zkratky... XIV Právní předpisy... XV Úvodem... XIX

Obsah ČÁST I ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ... 1. Předmluva... XIII Zkratky... XIV Právní předpisy... XV Úvodem... XIX Obsah Předmluva......................................................... XIII Zkratky............................................................ XIV Právní předpisy......................................................

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

306/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Úřadu práce České republiky

306/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Úřadu práce České republiky 306/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o zrušení karty sociálních systémů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o Úřadu práce České republiky Čl. I Zákon č. 73/2011

Více

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ Soud: Krajský soud v Brně Sp. zn.: i 01 Společný návrh manželů na povolení oddlužení Ano X Ne DLUŽNÍK 02 Typ: Fyzická Státní příslušnost: ii Osobní údaje Trvalé bydliště Příjmení:

Více

Habermaaß-hra 4929. Tajná mise

Habermaaß-hra 4929. Tajná mise CZ Habermaaß-hra 4929 Tajná mise Tajná mise To chce pevné nervy, hra pro 2-5 tajných agentů ve věku od 8 do 99 let. Autoři: Christiane Hüpper, Miriam Košer, Markus Nikisch a Johannes Zirm Ilustrace: Heinrich

Více

Kajot Casino Ltd. Popis hry Joker 27

Kajot Casino Ltd. Popis hry Joker 27 Joker 27 Joker 27 Popis a pravidla Joker 27 je hra se třemi kotouči. Zobrazený výsledek se skládá ze tří řad po třech symbolech (každý kotouč zobrazuje tři symboly). Náhledy Uvedený obrázek představuje

Více

HERNÍ PLÁN IVT SYNOT

HERNÍ PLÁN IVT SYNOT HERNÍ PLÁN IVT SYNOT 1 Celtic Magick Celtic Magick je hra se čtyřmi válci a 81 výherními liniemi. Hra obsahuje 10 různých symbolů. Ve hře Celtic Magick může hráč nastavit sázky v následujících krocích:

Více

HERNÍ PLÁN A POPIS HRY

HERNÍ PLÁN A POPIS HRY Přijímané mince: 10, 20, 50 Kč Přijímané bankovky: 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 Kč Maximální sázka do hry: 50 Kč Maximální výhra z jedné hry: 50 000 Kč Výherní podíl: 93-97 % Výplata kreditu je možná

Více

Chytrý medvěd učí počítat

Chytrý medvěd učí počítat CZ Habermaaß-hra 3151A /4547N Chytrý medvěd učí počítat Medvědí kolekce vzdělávacích her pro 2 až 5 hráčů ve věku od 4 do 8 let. S navlékacím počítadlem Chytrého medvěda a třemi extra velkými kostkami.

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Město Cheb 7/2015 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Rada města Chebu na své schůzi dne 19. února 2015 usnesením č. RM 79/4/2015

Více

NS I BS I L BS I P BS II

NS I BS I L BS I P BS II CENÍK DVEŘÍ Rám dveří je vyroben z masivního smrkového dřeva, výplň papírová voština nebo děrovaná DTD. Povrch dveří je lakovaná MDF nebo dřevotřísková deska s CPL fólií. U prosklených dveří je standardně

Více

M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í

M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. Moravskoslezský kraj a Zlínský kraj S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í schválené ustavující Valnou hromadou dne

Více

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Přítomní: Omluveni: Hosté: Ing. Petr Vítek, Jiří Marčan, Ing. Lenka Stemberková,,

Více

Právníci objevili v závěti vašeho strýčka tajnou klauzuli. Utratit peníze dříve než ostatní příbuzní už nebude stačit. Abyste mohli zdědit strýčkovo

Právníci objevili v závěti vašeho strýčka tajnou klauzuli. Utratit peníze dříve než ostatní příbuzní už nebude stačit. Abyste mohli zdědit strýčkovo Právníci objevili v závěti vašeho strýčka tajnou klauzuli. Utratit peníze dříve než ostatní příbuzní už nebude stačit. Abyste mohli zdědit strýčkovo jmění, musejí vás navíc vyhodit z práce! Herní materiál

Více

Princes of Florence - Pro Ludo

Princes of Florence - Pro Ludo Princes of Florence - Pro Ludo Die Fürsten von Florenz Pravidla pro rozšíření (Pro Ludo) Pravidla pro 2 hráče Při hře 2 hráčů použijte následující pravidla: Peníze do začátku: 2500 Florinů Základní cena

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

MONSTRA & MÝTY. (Monster & Mythen)

MONSTRA & MÝTY. (Monster & Mythen) MONSTRA & MÝTY (Monster & Mythen) Alan R. Moor Richard Borg 1.0 Úvod V jednom fantastickém světě spolu bojují mocní čarodějové, trpaslíci, trollové, skřeti a nemrtví. Hráči velí jejich armádám (pěchotě,

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

Pravidla hry. Herní materiál. PRíprava. a na druhé přísadu

Pravidla hry. Herní materiál. PRíprava. a na druhé přísadu Pravidla hry Cíl hry Po vyklouznutí z pokřivených pařátů Baby Jagy se vám povedlo utéct z jejího domu. A právě tehdy vás čarodějnice začíná pronásledovat ve svém létajícím kotli. Pokud jí chcete uniknout,

Více

JEDNACÍ ŘÁD ELSA BRNO o. s.

JEDNACÍ ŘÁD ELSA BRNO o. s. JEDNACÍ ŘÁD ELSA BRNO o. s. ČÁST PRVÁ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek I. ELSA Brno o.s. (dále jen ELSA Brno ) Článek II. Jednací řád ELSA Brno (dále jen Jednací řád ) je vnitřní normou, která doplňuje Stanovy

Více

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. Zkratky právních předpisů... VIII II. Zkratky sbírek judikátů... IX III. Zkratky zahraničních obchodních společností... X IV.

Více

Hrací potřeby. Cíl hry

Hrací potřeby. Cíl hry Hrací potřeby 1 hrací plán - představuje mapu pralesa rozdělenou na šestiúhelníková pole. První čtyři pole už jsou odkrytá, ostatní pokrývá prales a budou odkrývána v jednotlivých tazích tím, že se na

Více

GOLDEN BANK 300. Universe games, s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4. Herní plán

GOLDEN BANK 300. Universe games, s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4. Herní plán Herní plán vstup mincí: 2, 5, 10, 20 Kč případně 50 Kč vstup bankovek: 100, 200, 500, 1000 Kč případně 2000, 5000 Kč max. SÁZKA na 1 hru : 2 Kč (2 kredity) max. výhra : 300 Kč (300 kreditů) v jedné hře

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy

PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Český svaz ledního hokeje PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Schváleno konferencí ČSLH dne 26.6.2010 a VV ČSLH ČÁST I. Základní ustanovení ČÁST II. Náležitosti žádostí o přestup nebo hostování

Více

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ Soud: Krajský soud v Brně Sp. zn.: i 01 Společný návrh manželů na povolení oddlužení X Ano Ne DLUŽNÍK 02 Typ: Fyzická Státní příslušnost: ii Osobní údaje Trvalé bydliště Příjmení:

Více

N á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna občanského soudního řádu. Čl. I

N á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna občanského soudního řádu. Čl. I IIIb. N á v r h ZÁKON ze dne... 2015, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : 227. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

Více

Stanovy Spolku rodičů při ZŠ Mánesova v Otrokovicích

Stanovy Spolku rodičů při ZŠ Mánesova v Otrokovicích Stanovy Spolku rodičů při ZŠ Mánesova v Otrokovicích Čl. I Úvodní ustanovení Sdružení rodičů při ZŠ Mánesova v Otrokovicích, které bylo Ministerstvem vnitra registrováno dne 4. května 1994, čj. II/s-OS/1-24458/94-2,

Více

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 âást I. Obecné otázky obchodních závazkov ch vztahû... 17 Hlava I. Pojetí a druhy obchodních závazkov ch vztahû...

Více

V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte kombinovat jakou krajinou a jakým dopravním prostředkem budete cestovat.

V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte kombinovat jakou krajinou a jakým dopravním prostředkem budete cestovat. Elfenland Počet hráčů: 2-6 Doporučený věk: nejméně 10 let Délka hry: 60 až 80 minut Vydavatel: Amigo Rok vydání: 1998 Autor: Alan R. Moon V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte

Více

Funkenschlag Power Grid Elektrická síť Hra pro 2 až 6 hráčů od Friedemanna Frieseho

Funkenschlag Power Grid Elektrická síť Hra pro 2 až 6 hráčů od Friedemanna Frieseho Obsah krabice Funkenschlag Power Grid Elektrická síť Hra pro 2 až 6 hráčů od Friedemanna Frieseho 1 hrací deska (mapa, skórovací tabulka, trh se surovinami) na obou stranách (Německo a USA) 132 dřevěných

Více

Herní plán DIRTY MONEY

Herní plán DIRTY MONEY Herní plán DIRTY MONEY Dirty Money 1. Úvod Dirty Money je hra s pěti válci a 9 výherními liniemi. Hra obsahuje 9 různých symbolů. 2. Pravidla hry a její průběh Ve hře Dirty Money může hráč nastavit sázky

Více

Česká asociace squashe občanské sdružení IČ : 481 32 217 Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Strahov Tel./fax.:+420 2 2051 1098, 777/ 638 360

Česká asociace squashe občanské sdružení IČ : 481 32 217 Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Strahov Tel./fax.:+420 2 2051 1098, 777/ 638 360 Zkrácená Pravidla squashe Tato zkrácená verze Pravidel squashe byla vytvořena, aby pomohla hráčům pochopit základy. Všichni hráči by si měli přečíst kompletní verzi Pravidel squashe. Čísla v závorkách

Více

OSADNÍCI Z KATANU JUBILEJNÍ SCÉNÁŘ KOLONIE (Jubiläums-Szenario Die Kolonien )

OSADNÍCI Z KATANU JUBILEJNÍ SCÉNÁŘ KOLONIE (Jubiläums-Szenario Die Kolonien ) OSADNÍCI Z KATANU JUBILEJNÍ SCÉNÁŘ KOLONIE (Jubiläums-Szenario Die Kolonien ) Klaus Teuber Herní materiál 2 rámečkové díly 4 přehledové karty 4 pole moře 3 pole džungle 2 pole sopek 1 pole zlatonosné řeky

Více

Český svaz ledního hokeje. PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy

Český svaz ledního hokeje. PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Český svaz ledního hokeje PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Schváleno konferencí ČSLH dne 16.6.2012 ČÁST I. Základní ustanovení ČÁST II. Náležitosti žádostí o přestup nebo hostování ČÁST III.

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

STANOVY Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z. s.

STANOVY Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z. s. STANOVY Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z. s. Článek I: Úvodní ustanovení Název: Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z. s., (dále jen SPJF). Sídlo: Brno. Článek II: Účel spolku 1. SPJF je dobrovolný,

Více

Habermaaß-hra 3123A /4448N. Tanec s vejci

Habermaaß-hra 3123A /4448N. Tanec s vejci CZ Habermaaß-hra 3123A /4448N Tanec s vejci Tanec s vejci Živá hra plná poskakování s vejci pro 2-4 hráče ve věku od 5 do 99let. Autor: Ilustrace: Roberto Fraga Martina Leykamm Obsah: 1 dřevěné vejce 9

Více

Připojení k bezdrátové síti OAHS

Připojení k bezdrátové síti OAHS Připojení k bezdrátové síti OAHS powered by CompHelp (www.comphelp.cz) (verze 1.3) Obsah: 1. Bezdrátové sítě v OAHS... 2 2. Obecné požadavky... 2 3. Síť OAHS-free... 2 4. Síť OAHS... 2 4.1. Návod na připojení

Více

Český svaz ledního hokeje z.s. PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy

Český svaz ledního hokeje z.s. PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Český svaz ledního hokeje z.s. PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Schváleno konferencí ČSLH dne 14.6.2014 ČÁST I. Základní ustanovení ČÁST II. Náležitosti žádostí o přestup nebo hostování ČÁST

Více

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

7. Pravidla pořadové sazby. Typografie

7. Pravidla pořadové sazby. Typografie 7. Pravidla pořadové sazby www.isspolygr.cz Vytvořila: Ivana Michálková Vytvořeno dne: 23. 10. 2012 Strana: 1/10 Škola Integrovaná střední škola polygrafi cká, Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu

Více

ČEST SAMURAJŮ. (Ehre der Samurai) jednomu ctihodnému daimjóovi (Daimyo). Také hráči usilují o získání cti. Dostávají body,

ČEST SAMURAJŮ. (Ehre der Samurai) jednomu ctihodnému daimjóovi (Daimyo). Také hráči usilují o získání cti. Dostávají body, ČEST SAMURAJŮ (Ehre der Samurai) Scott Kimball Herní materiál 110 karet 6 kostek 60 žetonů s body cti (Ehrenpunkte) v hodnotě 5, 25, 50 a 100 1 herní návod Pozadí hry Hráči se vžívají do rolí samurajů

Více

Základní ustanovení - oddíl prvý

Základní ustanovení - oddíl prvý Základní ustanovení - oddíl prvý.. Stanovy Načeradské služby s.r.o. I. Založení společnosti Společnost byla založena Obcí Načeradec jako jediným zakladatelem. O založení společnosti rozhodlo v souladu

Více

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 Obsah SEZNAM AUTORŮ...5 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 KAPITOLA I. Pojem a právní povaha obchodní korporace... 21 1 Pojem právnické osoby... 21 A. Právní subjektivita, její podstata a rozsah, svéprávnost..

Více

Pojem a prameny obchodního práva, historie obchodního práva na našem území, systematika Obchodního zákoníku. Pojem obchodního práva

Pojem a prameny obchodního práva, historie obchodního práva na našem území, systematika Obchodního zákoníku. Pojem obchodního práva Pojem a prameny obchodního práva, historie obchodního práva na našem území, systematika Obchodního zákoníku 2006 2007 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Pojem obchodního práva Obchodní

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška opakovaná dražba)

Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška opakovaná dražba) Exekutorský úřad Trutnov, Ječná 479, 541 03 Trutnov S o u d n í e x e k u t o r JUDr. Jan Bohutínský tel.: 499841570, fax: 499841570, e-mail: podatelna@exekutor-trutnov.cz číslo soudního exekutora: 158,

Více

Rozšířený obchod. Náhrada za slabý list (karty v ruce)

Rozšířený obchod. Náhrada za slabý list (karty v ruce) Tato alternativní pravidla jsou určena hráčům, kteří již mají s hrou World of Tanks: Rush určité zkušenosti a chtěli by svůj zážitek ze hry prohloubit, a také obecně zkušeným hráčům moderních společenských

Více

PŘÍLOHA PODMÍNEK Č. 6

PŘÍLOHA PODMÍNEK Č. 6 Jihomoravské pivovary, a. s. náměstí Čsl. armády 116/4 682 01 Vyškov Licenční smlouva PŘÍLOHA PODMÍNEK Č. 6 1. SMLUVNÍ STRANY 1.1. obchodní firma : Jihomoravské pivovary, a.s. sídlo : nám. Čsl. armády

Více

INFLAČNÍ OČEKÁVÁNÍ FINANČNÍHO TRHU ČERVEN. Sekce bankovních obchodů Odbor řízení měnových operací a finančních trhů

INFLAČNÍ OČEKÁVÁNÍ FINANČNÍHO TRHU ČERVEN. Sekce bankovních obchodů Odbor řízení měnových operací a finančních trhů INFLAČNÍ OČEKÁVÁNÍ FINANČNÍHO TRHU ČERVEN Sekce bankovních obchodů Odbor řízení měnových operací a finančních trhů 2015 I. SHRNUTÍ 2 Červnového šetření se zúčastnilo třináct domácích a tři zahraniční analytici.

Více

AMUN RE. V zemi Faraónů

AMUN RE. V zemi Faraónů AMUN RE V zemi Faraónů Amun Re se odehrává ve starověkém Egyptě za časů Faraónů. Jednotliví Hráči představují soupeřící dynastie. V průběhu času použijí svůj vliv k převzetí různých provincií a stavění

Více

MAGIC FOX MULTIGAME V.2.3 CZ(750)

MAGIC FOX MULTIGAME V.2.3 CZ(750) MAGIC FOX MULTIGAME V.2.3 CZ(750) OBSAHUJE NÁSLEDUJÍCÍ HRY: HOT COINS ULTRA HEAT CRYSTAL FRUITS SPARKLING HOT WATER WORLD JOKERS DELUXE ROYAL POKER EUROPEAN POKER DELUXE FRUIT POKER TUTTI FRUTTI + HI LO

Více

Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky. Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky. Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Výběrov rová šetření o zdraví a vybrané údaje zdravotnické statistiky, 21. října 2009 Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických

Více

BEZPEČNOST PRÁCE NEDÍLNÁ SOUČÁST ŽIVOTA

BEZPEČNOST PRÁCE NEDÍLNÁ SOUČÁST ŽIVOTA BEZPEČNOST PRÁCE NEDÍLNÁ SOUČÁST ŽIVOTA Jednodenní seminář Vzdělávací program Českomoravská konfederace odborových svazů REALIZAČNÍ PROJEKT VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU X VZDĚLÁVACÍ AKTIVITA VZDĚLÁVACÍ SLUŽBA

Více

Michael Tummelhofer PRAVIDLA HRY

Michael Tummelhofer PRAVIDLA HRY Michael Tummelhofer PRAVIDLA HRY Příprava hry: Herní materiál: Hrací plán Hrací kameny: 48 sloupů ve čtyřech barvách 48 kamenů šlápot ve čtyřech barvách 4 figurky pro bodovací lištu 1 velká šlápota 1 chrám

Více

Osadníci z Katanu tématická sada z karetní hry pro dva hráče

Osadníci z Katanu tématická sada z karetní hry pro dva hráče Osadníci z Katanu tématická sada z karetní hry pro dva hráče Přeložil Jan Štefl 4/2008 Umělec & Dobrodinec Možnosti tématické sady Umělec a dobrodinec Tématická sada Umělec & dobrodinec je jednou z celkem

Více

DĚLENÍ BANÁNU. ti nakonec postoupí zbytek pracovníkům na plantážích.

DĚLENÍ BANÁNU. ti nakonec postoupí zbytek pracovníkům na plantážích. DĚLENÍ BANÁNU Cíl: Informovat o cestě banánů na trh co se s banánem stane před tím, než dojde ke spotřebiteli. Diskuze nad realitou, kdo dostane kolik za produkci a prodej banánů. Pravidla hry: Rozdělte

Více

Pravidla centralizovaného zadávání veřejných zakázek v resortu Ministerstva kultury ČÁST PRVNÍ ÚČEL A PŮSOBNOST. Čl. I. Předmět a účel úpravy

Pravidla centralizovaného zadávání veřejných zakázek v resortu Ministerstva kultury ČÁST PRVNÍ ÚČEL A PŮSOBNOST. Čl. I. Předmět a účel úpravy Příloha č. 1 k Příkazu ministra kultury č. 29/2013 Pravidla centralizovaného zadávání veřejných zakázek v resortu Ministerstva kultury ČÁST PRVNÍ ÚČEL A PŮSOBNOST Čl. I Předmět a účel úpravy 1. Vláda ČR

Více

HROMADNÝ E-MAIL ROZESÍLÁNÍ HROMADNÉHO E-MAILU Z PORTÁLU SLEZSKÉ UNIVERZITY. SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ

HROMADNÝ E-MAIL ROZESÍLÁNÍ HROMADNÉHO E-MAILU Z PORTÁLU SLEZSKÉ UNIVERZITY. SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ HROMADNÝ E-MAIL ROZESÍLÁNÍ HROMADNÉHO E-MAILU Z PORTÁLU SLEZSKÉ UNIVERZITY. SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ Publikováno:15.4.2011 10:46 Obsah OBSAH Obsah... 2 Úvod...

Více

Příloha Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření roku 2010 Obec Božice

Příloha Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření roku 2010 Obec Božice AUDIT KORREKT s.r.o., Tavolníkova 2013, 142 00 Praha 4,Krč, OR MěS Praha oddíl C, vložka 52299 Příloha Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření roku 2010 Obec Božice Ověřovaná obec: Příjemce Ověření

Více

Velká slovesová hra. Návod. Seznam sloves. Pravidelná slovesa

Velká slovesová hra. Návod. Seznam sloves. Pravidelná slovesa Velká slovesová hra Návod Seznam sloves Pravidelná slovesa odpovědět hádat se přijet ptát se objednat si zavolat (při)nést změnit čistit zavřít vařit přejít plakat tančit vysušit se užít si skončit následovat

Více

Dynafleet online Balíček Mapa a sledování (aktuální a historické polohy)

Dynafleet online Balíček Mapa a sledování (aktuální a historické polohy) Dynafleet online Balíček Mapa a sledování (aktuální a historické polohy) Verze 2013.1.1 www.dynafleetonline.com strana 1 / 11 Obsah dokumentu (kliknutím myši na téma z obsahu vás dokument automaticky posune

Více

ZÁKON. ze dne 14. března 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ

ZÁKON. ze dne 14. března 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ 109 ZÁKON ze dne 14. března 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o sociálním

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

The ASE XXII Planetary Congress

The ASE XXII Planetary Congress The ASE XXII Planetary Congress Mezinárodní kongres účastníků kosmických letů pořádaný Association of Space Explorers (ASE) 4.10. 10.10. 2009 Praha, Česká republika Vesmír: příležitost pro všechny! ASE

Více

ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Vlastimil Fidler Obecný přístup k novému zákonu regulace odpovídá evropským směrnicím zpřísnění a doplnění pravidel oproti směrnici

Více

STATUT RADY VYSOKÝCH ŠKOL

STATUT RADY VYSOKÝCH ŠKOL Znění platné od 24. listopadu 2011 STATUT RADY VYSOKÝCH ŠKOL ČÁST PRVÁ Základní ustanovení Čl. I. Rada vysokých škol Rada vysokých škol (dále jen Rada ") je orgánem reprezentace vysokých škol podle 92

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

METODICKÝ POKYN pro zpracování PLÁNU ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ KRAJE

METODICKÝ POKYN pro zpracování PLÁNU ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ KRAJE MINISTERSTVO T ZEMĚDĚLSTVÍ ČR Č METODICKÝ POKYN pro zpracování PLÁNU ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ KRAJE Metodický pokyn pro zpracování plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje. Určeno: Krajským úřadům

Více

Zde jsou naše dotazy pro výzkum názorů.

Zde jsou naše dotazy pro výzkum názorů. Zde jsou naše dotazy pro výzkum názorů. VAŠE ODPOVĚDI ZVÝRAZNĚTE BUĎ PODTRŽENÍM VAŠÍ ODPOVĚDI, NEBO ZTUČNĚNÍM. CHTE-LI SE VYJÁDŘIT OBŠÍRNĚJI, JE MOŽNÉ TAK UČINIT V RÁMCI ODPOVĚDI ČÍSLO 3, V KAŽDÉ OTÁZCE.

Více

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA elektronická dražba - opakovaná

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA elektronická dražba - opakovaná Exekutorský úřad Praha 2 se sídlem Kateřinská 13, 120 00 Praha 2 J U D r. A l e š B a y e r tel: 296 325 556, 224 910 572, fax: 296 325 556, e-mail: info@eup2.cz č.j. 002 Ex 3068/10-36 U S N E S E N Í

Více

listopad 2009 Pobírání penze není pro cizince v České republice samozřejmostí Valentina Batueva ***

listopad 2009 Pobírání penze není pro cizince v České republice samozřejmostí Valentina Batueva *** listopad 2009 Pobírání penze není pro cizince v České republice samozřejmostí Valentina Batueva Abstrakt: Článek popisuje problematiku pobírání starobního důchodu u cizinců s trvalým pobytem v České republice,

Více

STANOVY zájmového sdružení právnických osob Orlické hory a Podorlicko (dále jen Stanovy)

STANOVY zájmového sdružení právnických osob Orlické hory a Podorlicko (dále jen Stanovy) 140226_01_04_05 Příloha č. 5 k čj. MULA 5623/2014 Stanovy aktualizované znění č. 5 [Zadejte citát z dokumentu nebo souhrn zajímavého bodu. Textové pole lze umístit kdekoli v dokumentu. Formátování textového

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Obchodní firma: Metropolitní spořitelní družstvo, zkratka MSD Orlí 482/3 602 00 Brno IČO: 25571150 I. Údaje o družstvu k 30.6.2006 Počet členů družstva: 367 Výše členského podílu

Více

USNESENÍ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU. dne 18.8.2015 v 10.30 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese www.exdrazby.

USNESENÍ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU. dne 18.8.2015 v 10.30 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese www.exdrazby. EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek Rychtaříkova 1, 326 00 Plzeň Tel: +420 377 464 009, fax: +420 377 464 223, E-mail: info@exekutors.cz USNESENÍ Spisová značka: 134 EX 13280/11-200

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU Č.j. 108 EX 07770/05 U S N E S E N Í Soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení

Více

FRAGMASTER ORIGINS. Vítejte u základní návrhové verze hry Fragmaster Origins, která dodává jednoduchá pravidla pro Deathmatch sci-fi arény.

FRAGMASTER ORIGINS. Vítejte u základní návrhové verze hry Fragmaster Origins, která dodává jednoduchá pravidla pro Deathmatch sci-fi arény. FRAGMASTER ORIGINS Vítejte u základní návrhové verze hry Fragmaster Origins, která dodává jednoduchá pravidla pro Deathmatch sci-fi arény. Hra je volně inspirovaná Fraghammerem, českým fan-módem pro Warhammer

Více

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním...

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním... Obsah Část A Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání I. Porovnání starého a nového zákoníku práce na úseku odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání (přehled změn)... 18 1. Co vyplývá

Více

Axis & Allies EUROPE (Osa & spojenci EVROPA)

Axis & Allies EUROPE (Osa & spojenci EVROPA) Axis & Allies EUROPE (Osa & spojenci EVROPA) POČET HRÁČŮ: 2 až 4 VĚK: 12 a více OBTÍŽNOST Náročná Středně těžká Jednoduchá KOMPONENTY Herní plán - mapa 369 plastových figurek Průmyslové výrobní prostředky

Více

Informace k převodu na nový školní rok

Informace k převodu na nový školní rok Informace k převodu na nový školní rok Pokud nebudete chtít využívat nové možnosti průvodce přechodem na nový školní rok, které jsou popsány v následující kapitole, pak použijete volbu základní převod

Více