ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAROMĚŘ - JOSEFOV Vodárenská 370, okres Náchod, Jaroměř - Josefov. Schválený pedagogickou radou dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAROMĚŘ - JOSEFOV Vodárenská 370, okres Náchod, 551 02 Jaroměř - Josefov. Schválený pedagogickou radou dne 30. 8."

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAROMĚŘ - JOSEFOV Vodárenská 370, okres Náchod, Jaroměř - Josefov TEL: FAX: ŠKOLNÍ ŘÁD Schválený pedagogickou radou dne Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky. 1.1 Práva žáků ve škole Žák má právo: na vzdělávání podle školního vzdělávacího programu, na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností, jedná-li se o žáky handicapované, s poruchami učení nebo chování, na speciální péči v rámci možností školy, na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, svobodně, slušnou formou vyjadřovat své názory, na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školního vzdělávacího programu, na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jeho rozumovou a mravní výchovu a nevhodně ovlivňovaly jeho morálku, na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením, na svobodu ve výběru kamarádů, na svobodu pohybu ve stanovených školních prostorách, jež jsou k tomu určeny, na to, aby byl respektován, na volný čas a přiměřený odpočinek a oddechovou činnost odpovídající jeho věku, na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jeho tělesný a duševní vývoj, v případě nejasností v učivu požádat o pomoc vyučujícího, požádat o pomoc či radu třídního učitele, učitele, výchovného poradce, metodika prevence sociálně patologických jevů, či jinou osobu, jestliže se cítí z jakéhokoliv důvodu v tísni, má problémy, apod. 1.2 Povinnosti žáků Žák má povinnost: řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat, účastnit se mimoškolních aktivit, na které se přihlásil, respektovat školní a vnitřní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl seznámen, plnit pokyny pedagogických pracovníků školy, popř. dalších zaměstnanců školy, vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem, své mínění a názory vyjadřovat vždy slušným způsobem, 1

2 ve škole, při akcích pořádaných školou, v areálu školy, dodržovat zákaz kouření, pití alkoholu, používání a distribuce dalších návykových látek. nepoškozovat majetek školy a spolužáků, případné úmyslně způsobené škody zaplatit. 1.3 Práva zákonných zástupců žáků Zákonní zástupci žáků mají právo: na svobodnou volbu školy pro své dítě, na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte, volit a být voleni do školské rady, vyjadřovat se k rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich dětí, na rovné podmínky ve vzdělávání, bezpečné a podnětné prostředí, klid a hygienicky nezávadné podmínky pro práci svého dítěte, vznášet připomínky k práci školy na třídních schůzkách, jednáních Výboru SRPŠ, školské radě nebo u ředitele školy, na informace a poradenskou pomoc školy pro své děti v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školního vzdělávacího programu, požádat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel tohoto řádu. 1.4 Povinnosti zákonných zástupců žáků Zákonní zástupci žáků mají povinnost: zajistit, aby žák docházel řádně do školy, na vyzvání se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka, informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, dokládat důvody nepřítomnosti a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku ( 28 odst. 2 a 3 školského zákona) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost a žáka, a změny v těchto údajích. 1.5 Vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy Pedagogičtí pracovníci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření. Všichni zaměstnanci školy budou ve škole žáky chránit před všemi formami špatného zacházení, sexuálním násilím, zneužíváním. Budou dbát, aby ve škole nepřicházeli do styku s materiály a informacemi pro ně nevhodnými. Zjistí-li, že dítě je týráno, krutě trestáno nebo je s ním jinak špatně zacházeno, spojí se s orgány na pomoc dítěti. Speciální pozornost budou věnovat ochraně před návykovými látkami. Informace, které zákonný zástupce žáka poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o žákovi (zdravotní způsobilost, ), jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Vyzve-li ředitel školy nebo jiný pedagogický pracovník zákonného zástupce k osobnímu projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka, konzultuje termín schůzky se zákonným zástupcem žáka. Pokud není možné stanovit termín 2

3 vzájemnou dohodou, určí ho ředitel nebo jiný pedagogický pracovník a následně doporučeným dopisem informuje zákonného zástupce. Všichni pedagogičtí pracovníci se povinně zúčastňují třídních schůzek, na kterých informují zákonné zástupce žáků o výsledcích výchovy a vzdělávání. 2. Práva a povinnosti pedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci mají právo na vytvoření vhodných podmínek k práci, zajištění těch základních služeb, které jsou nezbytné pro kvalitní práci. Mají právo na přímé a slušné jednání ze strany zaměstnavatele, informační zdroje nutné pro svou práci, odpovídající provozní podmínky a technické zabezpečení odpovídající odborným a didaktickým potřebám učitele. Všichni učitelé dodržují pracovní dobu nekrátí vyučování, dodržují včasné příchody na vyučování. Do školy přicházejí nejméně 15 minut před zahájením své vyučovací hodiny, seznámí se s pokyny a materiály na nástěnkách a přihrádkách, s přehledem suplování. Dodržují dozory na chodbách, dohlížejí na odchody z šaten. Pedagogičtí pracovníci jsou ve škole přítomni v době své výuky, dozorů a dalších souvisejících prací, zejména při schůzích metodických orgánů, poradách svolaných ředitelem školy a informačních třídních schůzkách s rodiči. Dále je učitel na pracovišti přítomný podle pokynů ředitele. Neopouštějí žáky během vyučovacích hodin pouze v nutném případě (při delším jednání ohlásí nutnost zajištění zastupování). Odvádějí žáky do odborných učeben, tělocvičen, do šaten, školní družiny a školní jídelny. Učitelé, kteří odvádějí děti do školní družiny, je osobně předají vychovatelce a zároveň jí odevzdají lístek se jménem dětí, které daný den budou ve školní družině chybět. Závady, které vyžadují odbornější zásah, zapíšou do sešitu závad. Do třídních knih zapíší poučení o bezpečnosti před jednotlivými akcemi, v tělocvičnách, odborných učebnách. Třídní učitelé seznámí žáky se školním řádem toto zapíší do třídních knih. Úrazy a nevolnosti žáků nahlásí v kanceláři, telefonicky oznámí rodičům. Dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy. Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření lékařem. Úraz ihned nahlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dozvěděl první nebo vykonával dozor. Třídní učitelé věnují pozornost zdravotnímu stavu žáků, vlivu rodinného prostředí na prospěch a chování žáků. O závažných skutečnostech informují ostatní vyučující, zejména o závěrech lékařských vyšetření a zpráv z psychologických poraden (pokud budou dodány souhlas rodičů). Třídní učitelé upozorní na schůzce SRPŠ rodiče, že v době vyučování žák nesmí sám odejít ze školy. V době vyučování budou žáci uvolňováni pouze v doprovodu zákonných zástupců nebo jimi pověřenými osobami. Učitelé upozorní žáky na opatrnost při jednání s cizími lidmi, ohlášení šikany ve škole i cestou domů. Vyučující si vedou soustavnou evidenci o každé klasifikaci. Vyučující dbají na ochranu majetku školy, šetření elektrickou energií. Ve škole pedagogičtí pracovníci nekouří. V budově lze používat pouze evidované elektrické spotřebiče. Třídní učitelé zajistí a zveřejní ve své kmenové třídě koncové hodiny, aby bylo možné provést kontrolu učebny. 3

4 Je nepřípustné, aby učitelé posílali žáka v době výuky za dveře. Třídní učitelé určí žáka, který při přesunu třídy do jiné učebny dohlédne, zda jsou zhasnutá světla. Učitelé odvádějící žáky do jiné učebny s tím, že pokud se žáci ten den už do ní nevrátí, učitelé kontrolují pořádek v této učebně, totéž platí i při konci vyučování. Vedou předepsanou pedagogickou dokumentaci. Pravidelně kontrolují žákovské knížky, notýsky, zapisují a hlásí změny. Pro všechny pedagogické pracovníky je povinností sledovat plán práce, změny v průběhu měsíce, akce MěÚ Jaroměř, přehled suplování. Minimálně 1 krát za 2 měsíce se uskuteční schůzky metodických sdružení a předmětových komisí. Zápisy ze schůzek budou odevzdány zástupkyni ředitele školy. Učitelé jsou přítomni ve škole v době stanovené jejich rozvrhem, rozvrhem dozorů, v době porad svolaných vedením školy, v době stanovené pro případné zastupování jiného učitele, v době stanovené pro konzultace s rodiči, v době mimotřídní práce s žáky. Učitelé oznamují vedení školy s dostatečným předstihem záměr zúčastnit se s žáky výchovně vzdělávací akce mimo školu a tuto akci zapíšou na připravený formulář na nástěnce. Řídí se ŠVP, tematickými plány, případně jinými schválenými učebními dokumenty. Do žákovských knížek zapisují známky, pochvaly a poznámky osobně a se zkratkou svého podpisu. Pokud si zapisují žáci sdělení pro rodiče sami, zodpovídá učitel za správnost textu. Spolupracují s rodiči žáků, informují je o prospěchu a chování na třídních schůzkách, popřípadě na individuálně dohodnutých schůzkách. Písemně informují rodiče v případech, kdy je to v zájmu výchovy a vyučování nutné. Opakující se či výraznější kázeňské problémy žáků, neomluvenou absenci řeší učitelé včas. Postupují podle vnitřního předpisu školy. Třídní učitelé podávají návrhy na vyšetření v PPP na žáky se specifickými poruchami učení a chování. Vypracují ve spolupráci s učiteli, kteří tyto žáky učí, individuální výukové plány. Oznamují poznatky o konkrétním ohrožení žáků užívajících návykové látky, alkohol. Oznamují poznatky, které mohou nasvědčovat tomu, že žák je v rodině vystaven týrání, zneužívání, zanedbávání nebo jiným způsobem špatnému zacházení. Dále se vzdělávají v samostatném studiu nebo v organizovaných formách dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Třídní učitelé 1 krát měsíčně podle organizačních možností uskuteční ve své třídě třídnickou hodinu. S žáky ukončujícími základní vzdělávání bude v rámci volby povolání pracovat výchovný poradce. 3. Docházka žáků do školy 3.1 Omlouvání absence Nepřítomnost na vyučování musí být zákonným zástupcem omluvena nejpozději do 48 hodin osobně, písemně nebo telefonicky na číslo nebo em na adresu Po ukončení nemoci má žák povinnost přinést omluvenku (v žákovské knížce) za absenci ve škole do 3 dnů od návratu do školy. Budou-li zákonní zástupci vědět předem o nepřítomnosti žáka, je jejich povinností neprodleně přinést omluvenku. 4

5 Omluvenky budou psány do omluvného listu, žákovské knížky, notýsku, příp. bude přiloženo potvrzení od lékaře. Omluvenky nelze psát na papír. Za pozdní omluvení zameškaných hodin, tj. po třech dnech od návratu do školy (do dalších 4 dnů) bude žákovi udělena důtka třídního učitele. Po další prodlevě budou tyto hodiny považovány za neomluvené a rodiče o tom budou školou písemně vyrozuměni. Při podezření na zneužívání omlouvání rodiči bude vyžadována omluvenka od dětského lékaře. Jednotlivé neomluvené hodiny budou za pololetí sečteny a na pololetní pedagogické radě bude žákovi udělena důtka ředitele školy, 2. nebo 3. stupeň z chování. Zamešká-li žák z jakéhokoli důvodu 40 a více procent hodin předmětu (včetně povinně volitelného předmětu) za pololetí, vykoná komisionální zkoušku v termínu stanoveném pedagogickou radou. Při neúčasti na odpoledním vyučování je povinností žáka předem (ráno téhož dne) přinést omluvenku třídnímu učiteli a ten bude informovat vyučujícího daného předmětu. Pokud žák 2. stupně během polední přestávky opustí areál školy (se souhlasem rodičů) a nevrátí se do školy na odpolední vyučování, přinese třídnímu učiteli omluvenku od rodičů následující den. 3.2 Uvolňování žáků z vyučování Před ukončením vyučování žáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí školní budovu bez vědomí vyučujících. Při náhlé nevolnosti v průběhu vyučování může žák opustit školu v doprovodu svého zákonného zástupce nebo jím pověřenou osobou. Žáka v tomto případě uvolňuje vyučující té hodiny, z níž žák odchází. Při svévolném opuštění školy nemá škola za žáka žádnou odpovědnost. Vyučovací hodiny, na které se žák nedostaví, jsou považovány za neomluvené. Uvolnění žáka ze školy na žádost zákonného zástupce: o I. stupeň žáka si osobně vyzvedne zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba, o II. stupeň zákonný zástupce písemně požádá v žákovské knížce o uvolnění s dodatkem, že po opuštění školy plně přebírá odpovědnost za bezpečnost žáka. Bez tohoto dodatku v žákovské knížce nelze žáka uvolnit. Předem známou nepřítomnost žáka je třeba omluvit před jejím započetím. Na jeden den uvolňuje žáka třídní učitel. Na více než jeden den uvolňuje žáka ředitel školy po předchozí písemné žádosti zákonného zástupce potvrzené třídním učitelem. Tiskopis je k dispozici v kanceláři školy. Žák uvolněný z vyučování je povinen si samostatně doplnit učivo probrané po dobu jeho nepřítomnosti a splnit zadané úkoly. Uvolnění žáka není důvodem k omluvení žáka z důvodu nepřipravenosti na vyučování. 4. Výchovná opatření 4.1 Pochvala Pochvala je žákovi udělována za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin, dlouhodobou úspěšnou práci nebo úspěšnou reprezentaci školy. Pochvalu může žákovi udělit: - ředitel školy na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné osoby po projednání v pedagogické radě - třídní učitel na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních 5

6 vyučujících Forma pochvaly se podle důležitosti a přínosu uděluje těmito způsoby: - ústní pochvala - pochvala do žákovské knížky - pochvala na vysvědčení Škola může pro ocenění pozitivního chování žáků zvolit i jinou formu podle aktuální situace a možností. Udělení pochvaly a jiného ocenění se zaznamená do katalogového listu, na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno. 4.2 Opatření při porušení povinností stanovených školním řádem Napomenutí třídního učitele bude uděleno za menší přestupky proti školnímu řádu, např. nekázeň při vyučování a o přestávkách, zapomínání učebních pomůcek, nevhodné vyjadřování, neplnění povinností služby. Důtku třídního učitele uděluje třídní učitel za opakované drobné přestupky a za závažnější přestupky, např. nevhodné chování vůči spolužákům nebo zaměstnancům školy. Důtka třídního učitele může být udělena i bez předchozího napomenutí třídního učitele. Důtka ředitele školy je udělována v tom případě, že předcházející kázeňská opatření nemají žádoucí účinek a žák stále nerespektuje ustanovení školního řádu a pravidel chování ve společnosti. Důtka ředitele školy může být udělena i bez předchozí důtky třídního učitele v případě, že žák svým momentálním činem závažně poruší školní řád. Ztráta žákovské knížky bude rodičům oznámena v nové žákovské knížce. Za druhou ztrátu žákovské knížky bude žákovi udělena důtka třídního učitele. Odvolané vyučovací hodiny se zapisují pouze do Odvolacího listu, případně mohou vzít rodiče na vědomí odvolané hodiny písemným potvrzením v žákovské knížce (nikoli na lístku). Při první ztrátě Odvolacího listu bude žákovi vydán náhradní, při další ztrátě už nový vydán nebude. Pokud by žák byl v době sdělení odvolaných hodin nemocný, je možno telefonicky kontaktovat rodiče a domluvit se s nimi o uvolnění žáka na jejich odpovědnost. Informace o udělení výchovných opatření se prokazatelně sděluje zákonným zástupcům žáka. Napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele a důtka ředitele školy zápisem v žákovské knížce a důtka ředitele školy, snížený stupeň z chování oznámením zákonným zástupcům. Uložení napomenutí nebo důtky se zaznamená do katalogového listu žáka. 5. Provoz a vnitřní režim školy 5.1. Školní budova Školní budova se pro žáky otvírá v 7.40 hod. v případě nepříznivého počasí v 7.30 hod. Žáci přicházejí nejdříve 15 minut a nejpozději 5 minut před zahájením vyučování. Vyučování začíná v 7.55 hod. Pro vstup do školy je určen pouze hlavní vchod. Dohled vykonává příslušný dozorující učitel nebo ředitelem školy pověřená osoba. Žáci si ukládají oděvy a obuv v šatnách a zavírají současně se zvoněním na hodinu. V šatně se žáci zdržují pouze po dobu nezbytně nutnou k přezutí a převlečení. V kapsách oděvu neponechávají peníze a cenné předměty, mezi které patří i mobilní telefony. 6

7 Žáci navštěvující školní družinu mají vstup do budovy povolen od 6.15 hod. Činnost ranní družiny končí v 7.40 hod, činnost odpolední školní družiny končí v hod. Po skončení vyučování opouštějí žáci třídu v doprovodu vyučujícího poslední vyučovací hodiny. Ve třídách budou zhasnuta světla a uklizeno. Do kabinetů, sborovny, ředitelny a kanceláře vstupují žáci jen tehdy, jsou-li k tomu vyzváni. V odborných učebnách žáci dodržují bezpečnostní řády těchto učeben. Žáci nepobývají mimo vyučování ve školní budově. Výjimkou je účast v zájmových kroužcích a nepovinných předmětech, jejichž doba je oznámena vedením školy. Budova se uzavírá v době, kdy je v ní ukončena veškerá činnost. 5.2 Začátek vyučování a vyučovacích hodin Svá místa v učebnách žáci zaujmou v době do 7.50 hodin a připraví se na vyučování. Příchod žáků mezi hod je pokládán za pozdní (s výjimkou pozdního příjezdu autobusu). Opakuje-li se častěji, upozorní třídní učitel rodiče žáka na jeho nedochvilnost. Neodůvodněný pozdní příchod bude hodnocen jako hrubé porušení školního řádu. Po zazvonění sedí žáci v lavicích, mají připravené všechny potřebné věci na vyučování, včetně žákovské knížky. Jestliže se z vážných důvodů nemohl žák připravit na vyučování nebo nebyl přítomen v minulé hodině, omluví se na začátku vyučovací hodiny. Pokud se nedostaví vyučující do 5 minut po zvonění, oznámí jeho nepřítomnost třídní služba v ředitelně nebo v kanceláři zástupkyně ředitele. Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastní se činností organizovaných školou. Docházka do nepovinných předmětů, zájmových kroužků a školní družiny je pro přihlášené žáky povinná. Odhlásit se může vždy na konci pololetí. Pozdní příchody budou zaznamenány. 5.3 Přestávky Žáci se zdržují na schodištích a v prostorách WC pouze po dobu nezbytně nutnou. Nepoškozují sociální zařízení a vybavení WC. Během přestávky jsou v učebnách okna zavřená. Větrá se do chodby. Okno může otevřít pouze učitel během vyučovací hodiny. Na tělesnou výchovu, pracovní činnosti a při přechodu do odborných učeben žáci 2. stupně čekají ve svých třídách. Příslušný vyučující si je odvede do šaten u tělocvičen a odborných učeben. Žákovská služba připraví před hodinou všechny potřebné pomůcky a čistě setře tabuli. O malých přestávkách mají žáci možnost pohybovat se v klidu po chodbách, kde mají učebny. Během velké přestávky si žáci mohou koupit svačinu ve školním bufetu. Při pohybu po chodbách dodržují zásady bezpečnosti a slušného chování. Žáci nebudou stát ve dveřích učeben. Školní bufet je otevřen od 7.30 do hodin. Pro všechny žáky od 7.45 do 7.50 hod., pro I. stupeň od 8.40 do 8.50 hod., pro II. stupeň od 9.35 do 9.50 hod a další přestávky společně pro všechny. 5.5 Chování žáků Žák respektuje práva spolužáků a spolupracuje s nimi. Nestrpí jakýkoli projev šikanování, projevy rasizmu jak vůči sobě, tak k ostatním. Takovéto projevy řeší 7

8 ve spolupráci s učiteli, výchovným poradcem, školním metodikem prevence sociálně patologických jevů a s vedením školy. Žáci nosí pravidelně do školy žákovskou knížku, kterou na vyzvání předloží. Žákovskou knížku udržují v pořádku. Její ztrátu neprodleně oznámí třídnímu učiteli. S mobilním telefonem nakládá žák jako s cennou věcí. Nosí jej při sobě, neodkládá v šatně a v místech, kde by mohlo dojít k jeho odcizení. Při tělesné výchově a tehdy, když jej nemůže mít při sobě, přístroj odkládá na místě určeném učitelem. Při vyučování jej mají vypnutý a uložený v tašce. Škola za ztrátu mobilního telefonu neručí. Přijatá opatření k zabránění kyberšikany: a) Rozebírání této problematiky se žáky při vyučovacích hodinách. b) Dodržování řádu počítačové učebny veškerá činnost pod kontrolou učitele. c) Zákaz používání mobilního telefonu k fotografování nebo natáčení žáků i pracovníků školy bez jejich výslovného souhlasu. d) Použití mobilního telefonu během výuky pouze v nutném případě po domluvě s učitelem. e) Případné porušení výše uvedených opatření bude hodnoceno jako závažné porušení kázně (důtky třídního učitele, důtky ředitele školy, snížené známky z chování). f) Se všemi opatřeními budou seznámeni žáci, pracovníci školy, zákonní zástupci žáků. Žák chodí do školy vhodně, čistě a bez výstředností upraven a oblečen. Učitele a ostatní zaměstnance školy zdraví žáci vhodným pozdravem. Během vyučování nesmějí žáci používat předměty narušující výuku, včetně provozu mobilního telefonu. Žákům se nedoporučuje nosit do školy cenné věci, větší částky peněz a věci, které neslouží k výuce. Škola za ztrátu těchto věcí nenese odpovědnost. Žák se ve škole chová slušně a zdvořile k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů pracovníků školy. Se všemi záležitostmi se žák obrací na svého třídního učitele. Pokud třídní učitel není přítomen a jde-li o záležitost neodkladnou, obrátí se na zastupujícího učitele, případně na vedení školy. Podle vlastního uvážení mohou žáci své připomínky sdělit prostřednictvím schránky důvěry. Do školní jídelny žáci odcházejí pod dohledem vyučujícího bez tašek a bund, které si nechávají v šatnách, kde hlídá určený žákovský dozor. Vyzvednou si je až po obědě. Ve školní jídelně se žáci chovají slušně a dodržují pravidla kulturního stolování. Školní jídelna vydává obědy od hod. do hod. 6. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků 6.1 Bezpečné chování žáků Žáci dbají na dodržování pravidel bezpečného chování a hygieny. Při svém chování budou mít vždy na paměti nebezpečí úrazu. Žáci se přezouvají v šatně do přezůvek, které nejsou poškozené. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dozoru učitele. O přestávkách není přípustné opouštět školní budovu. Žáci nesedají na okenní parapety a nemanipulují s žaluziemi. Je zakázáno vyhazovat předměty z oken. 8

9 Při hodinách tělesné výchovy, pracovních činnostech, laboratorních pracích, v kroužcích, přesunech na kulturní a sportovní akce se žáci chovají dle bezpečnostních pokynů a podle školního řádu. 6.2 Bezpečnost při školních akcích Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející učitel žáky zvlášť poučí o bezpečnosti. Pro společné výlety a exkurze tříd, lyžařské kurzy, školy v přírodě, plavecký výcvik, bruslení, sáňkování, platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení. Vyučující provedou zápis do třídní knihy o provedení výše uvedených poučeních. Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků. Na školním výletě, škole v přírodě, exkurzích, lyžařském výcviku se žáci musí řídit poučením a pokyny vydanými před odjezdem a školním řádem. Poučení bude zapsáno v třídní knize. 6.3 Poučení žáků o bezpečnosti Poučení na počátku školního roku provádí třídní učitel, který žáky seznámí zejména: a) se školním řádem, b) se zásadami bezpečného chování ve třídě, na chodbách, schodištích, v šatnách, při odchodu ze školy a příchodu do školy, na veřejných komunikacích, při vycházkách a běžném pobytu mimo školu během vyučování c) se zákazem přinášet do školy drahé nebo nebezpečné věci, které nesouvisejí s vyučováním, d) s postupem při úrazech, e) s nebezpečím vzniku požáru a s postupem v případě požáru. Při výuce v tělocvičně, dílnách, učebnách fyziky a chemie, školní cvičné kuchyni zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny, dané vnitřním řádem odborné učebny. Vyučující daného předmětu jsou povinni s nimi seznámit žáky při první vyučovací hodině školního roku a dodatečně poučit žáky, kteří při první hodině chyběli. Řády odborných učeben tvoří přílohu vnitřního řádu školy. Poučení před prázdninami provádí třídní učitel, který: a) varuje žáky před škodlivými vlivy alkoholu, kouření, kontaktem s neznámými lidmi apod. b) upozorní je na možné nebezpečí v případě nálezu a manipulace s nevybuchlou municí a poučí je, jak se v takové situaci zachovat, c) upozorní na respektování dopravních předpisů, d) varuje před koupáním v místech, která neznají, atd. O každém poučení žáků provede učitel záznam do formuláře ve třídní knize. 7. Školní úrazy Třídní učitelé upozorní žáky na úrazy ve škole nebo mimo školní budovu. Všechny školní úrazy žáci hlásí neprodleně pedagogickému pracovníkovi nebo zaměstnanci školy, ti pak vedení školy. O úrazu musí být vykonávajícím dozorem proveden zápis do knihy úrazů. Úrazy oznámené až druhý nebo další den není možné odškodnit. Vyžaduje-li úraz ošetření lékařem, doprovází žáka vždy dospělá osoba, pokud není dohodnuto s rodiči jinak. 9

10 7.1 Kniha úrazů Kniha úrazů je uložena v kanceláři hospodářky školy. V knize úrazů se evidují všechny úrazy žáků, ke kterým došlo při činnostech ve škole nebo na akcích organizovaných školou, a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola o úrazu dozví. Zápis do knihy úrazů provádí: a) vyučující příslušného předmětu (např. úraz při hodině TV), b) učitel konající dozor (např. o přestávkách), c) vedoucí kurzu (např. při úrazu na lyžařském kurzu), d) třídní učitel (všechny ostatní případy). 7.2 Záznam o úrazu Záznam o úrazu za školu vyhotovuje pedagogický pracovník, který provádí zápis do knihy úrazů, ve spolupráci s ředitelem nebo zástupcem ředitele. Záznam o úrazu se vyhotoví na formuláři, který je k dispozici u hospodářky školy. O každém úrazu je informováno vedení školy. O úrazu žáka podá pedagogický pracovník, který je určen pro vyplňování zápisu do knihy úrazů, bez zbytečného odkladu informaci zákonnému zástupci žáka. 8. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků Žák šetrně zachází se svěřenými učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem. Každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, žáků, učitelů či jiných osob hradí v plném rozsahu rodiče (zák. zástupce) žáka, který poškození způsobil. Každé poškození nebo závadu v učebně hlásí žák vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo vedení školy. Požaduje-li škola náhradu škody po žákovi, musí poškození věci vždy prošetřit třídní učitel. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí. Žák odpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa po celou dobu vyučování a při odchodu z učebny své místo řádně uklidí. Po skončení vyučování dá židli na lavici. Žák nemanipuluje bez vědomí učitele s vybavením odborných pracoven, s uloženými exponáty a modely. 9. Ochrana před sociálně patologickými jevy Všichni pedagogičtí pracovníci, zejména školní metodik prevence a výchovný poradce, průběžně sledují konkrétní podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, uplatňují různé formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených žáků. Školní metodik prevence a výchovný poradce zajišťují spolupráci s rodiči v oblasti prevence, informují je o preventivním programu školy a dalších aktivitách. Školní metodik prevence a výchovný poradce spolupracují s vedením školy, dalšími institucemi na sociálně právní ochranu dětí a mládeže. Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků. Žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé např. kouření v prostorách školy a při činnostech organizovaných školou, nošení a pití alkoholických nápojů, distribuce a zneužívání 10

11 návykových a zdraví škodlivých látek). Návykovou látkou se rozumí alkohol, psychotropní a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivňovat psychiku člověka nebo jeho ovládací a rozpoznávací schopnost nebo jeho sociální chování. Je zakázáno nosit do školy a používat věci nebezpečné pro zdraví a život svůj a ostatních osob (zbraně, výbušniny, třaskaviny, petardy,...). Porušení tohoto zákazu se hodnotí jako velmi závažný přestupek proti školnímu řádu. Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy. Podle okolností ředitel školy uváží možnost postihu žáků, kteří tento zákaz přestoupí a bude o svých zjištěních informovat zákonné zástupce. Pedagogičtí pracovníci dbají, aby etická a právní výchova, výchova ke zdravému životnímu stylu a preventivní výchova byla zařazována do vyučovacích předmětů. Pedagogičtí pracovníci jsou povinni v souladu s pracovním řádem vykonávat kvalitní dozor nad žáky o přestávkách, před začátkem vyučování, po jeho skončení, a to hlavně v prostorách, kde by k sociálně patologickým jevům mohlo docházet. V Jaroměři Josefově, dne Mgr. Lukáš Zvěřina ředitel školy 11

12 Dodatek ke školnímu řádu č. 1 opakované zapomínání žákovských knížek 1. na začátku vyučování vyučující zkontroluje a do sešitu v třídní knize zapíše jména žáků, kteří neměli žákovskou knížku. 2. při opakovaném zapomínání žákovské knížky bude žákům v rámci pololetí uděleno výchovné opatření: 5 zapomenutí napomenutí třídního učitele 10 zapomenutí důtka třídního učitele a projednání třídním učitelem s rodiči 15 zapomenutí opakovaná důtka třídního učitele 20 a více zapomenutí důtka ředitele školy V Jaroměři Josefově, dne Mgr. Lukáš Zvěřina ředitel školy Dodatek ke školnímu řádu č. 2 bezpečnost při výuce tělesné výchovy Předměty na těle (řetízky, náramky, piercing, )ohrožující bezpečnost žáka při výuce tělesné výchovy musí být při výuce odloženy. Při nemožnosti sejmutí tohoto předmětu z těla musí být přelepeny náplastí. Pokud žák odmítne sejmutí předmětu z těla nebo jeho přelepení náplastí, bude v danou chvíli vyřazen z výuky tělesné výchovy a bude to oznámeno rodičům. Při opakování odmítnutí nebude z tohoto předmětu klasifikován z důvodu ohrožení jeho bezpečnosti při výuce tělesné výchovy. V Jaroměři Josefově, dne Mgr. Lukáš Zvěřina ředitel školy 12

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAROMĚŘ JOSEFOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAROMĚŘ JOSEFOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAROMĚŘ JOSEFOV Vodárenská 370, okres Náchod, 551 02 Jaroměř Josefov TEL: 491 813 145 e-mail: josefovska.zs@tiscali.cz www.zsjosefov.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Schválený pedagogickou radou dne 31. 8.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Rokycany, Čechova 40, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSCech40/96/2013 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 19.9.2013 Školská

Více

Číslo Datum Strana Účinnost od Provedl Poznámky

Číslo Datum Strana Účinnost od Provedl Poznámky Č.j.548 /2015 Účinnost: od 1.9.2015 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Razítko školy: Masarykova základní škola Žalhostice Počet stran: 11 Podpis ředitele školy: Změny: Školní řád Číslo Datum Strana

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Školní řád Základní školy a Mateřské školy Babice vychází ze Zákona č. 561/2004 Sb., 30, o předškolním,

Více

Školní řád. Žáci mají právo: Žáci mají povinnost: Zákonní zástupci žáků mají povinnost:

Školní řád. Žáci mají právo: Žáci mají povinnost: Zákonní zástupci žáků mají povinnost: Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy 1.1 Práva žáků Žáci mají právo: - na vzdělání podle školního vzdělávacího programu

Více

1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy.

1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. Obsah: Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky. 1.1. Práva a povinnosti žáků ve škole 1.2.

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice OBSAH: ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Práva a povinnosti žáka 2. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků 3. Zacházení se školním majetkem, učebnicemi a školními potřebami 4. Vnitřní režim školy 5. Zákonní

Více

Základní škola Hlučín Rovniny, okres Opava ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Hlučín Rovniny, okres Opava ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Hlučín Rovniny, okres Opava ŠKOLNÍ ŘÁD Projednáno pedagogickou radou 29.8.2011 Platnost od 1.9.2011 čj.: HL-ROV/422/2011 A. Práva žáků Žák má právo: Na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu.

Více

Školní řád. 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy.

Školní řád. 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. 1.1 Práva žáků Žáci mají právo: - na vzdělání podle školního vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD (řád základní školy)

ŠKOLNÍ ŘÁD (řád základní školy) Vnitřní předpis č.: 11/2017 ŠKOLNÍ ŘÁD (řád základní školy) Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a zaměstnanci školy A. Práva žáků B. Povinnosti

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Základní škola, Skuteč, Komenského 150, okres Chrudim Adresa: Komenského náměstí 150, 539 73, Skuteč. Školní řád

Základní škola, Skuteč, Komenského 150, okres Chrudim Adresa: Komenského náměstí 150, 539 73, Skuteč. Školní řád Základní škola, Skuteč, Komenského 150, okres Chrudim Adresa: Komenského náměstí 150, 539 73, Skuteč Školní řád Školní řád byl projednán na pedagogické radě dne 27. 8. 2015 Vypracoval, schválil: Mgr. Jiří

Více

V n i t ř n í ř á d. Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě. Docházka do školy

V n i t ř n í ř á d. Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě. Docházka do školy V n i t ř n í ř á d Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě Docházka do školy 1. Vyučování probíhá podle rozvrhu, který byl schválen ředitelem školy. 2. Začátek dopoledního vyučování a délku přestávek

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád zahrnuje základní údaje, týkající se práv a povinností žáků SOUE a jejich zákonných zástupců, organizace vyučování

Více

DDM Bludiště Chodov Vnitřní řád DDM Účinnost od: 1.11.2015

DDM Bludiště Chodov Vnitřní řád DDM Účinnost od: 1.11.2015 Dům dětí a mládeže,,bludiště Husova 263 357 35 Chodov, okr Sokolov IČO: 709 76 350 Tel: 352 66 52 21, 602 / 944 989 e-mail: ddm-chodov@mybox.cz DDM Bludiště Chodov Vnitřní řád DDM Účinnost od: 1.11.2015

Více

Školní řád ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST A:

Školní řád ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST A: Školní řád ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST A: Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. Provoz a vnitřní režim školy. Práva žáků Žáci mají právo:

Více

2. Do ŠD mohou docházet žáci z tř., kteří jsou zařazeni do oddělení pro 2. stupeň ZŠ.

2. Do ŠD mohou docházet žáci z tř., kteří jsou zařazeni do oddělení pro 2. stupeň ZŠ. ZŠ a MŠ KAMÝK nad VLTAVOU, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY a) Přihlašování a odhlašování účastníka 1. Do ŠD mohou docházet děti z přípravné třídy, žáci z 1. 5. tř., kteří jsou zařazeni

Více

Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků

Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků Žák má právo: 1.Na vzdělávání a účast ve výuce podle rozvrhu. 2. Na odpočinek a volný čas. 3. Na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Vnitřní řád ŠKOLA 1. Režim dne Vyučování začíná dopoledne v 8.00 hodin v obou budovách školy. Odpolední vyučování začíná ve 12.45

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA J. A. KOMENSKÉHO FULNEK, ČESKÁ 339, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA J. A. KOMENSKÉHO FULNEK, ČESKÁ 339, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA J. A. KOMENSKÉHO FULNEK, ČESKÁ 339, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VNITŘNÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE A POKYNY ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád stanovuje základní pravidla vzájemného soužití ve škole, práva a povinnosti

Více

Školní řád Základní škola a mateřská škola Holetín. Základní škola a mateřská škola Holetín. Holetín 20. 539 71 Holetín.

Školní řád Základní škola a mateřská škola Holetín. Základní škola a mateřská škola Holetín. Holetín 20. 539 71 Holetín. Č.j. 2007/25 Spisový znak: 2-1 Razítko školy: Základní škola a mateřská škola Holetín Holetín 20 539 71 Holetín Účinnost: 1. 9. 2007 Skartační znak: A5 Počet stran: 9 Podpis ředitele školy: Školní řád

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

Základní škola a mateřská škola Holetín. Spisový znak: 1.2. Horní Holetín Holetín. Školní řád

Základní škola a mateřská škola Holetín. Spisový znak: 1.2. Horní Holetín Holetín. Školní řád Č.j. 2007/25 Spisový znak: 1.2 Razítko školy: Základní škola a mateřská škola Holetín Horní Holetín 178 539 71 Holetín Účinnost: 1. 9. 2007 Skartační znak: A5 Počet stran: 8 Podpis ředitele školy: Školní

Více

A. Ustanovení pro žáky a zákonné zástupce

A. Ustanovení pro žáky a zákonné zástupce Škola: 22. základní škola, Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace Název: Vnitřní řád školní družiny Číslo směrnice: 3 Provozní řád Vypracoval: Martina Burešová, Božena Světlíková Číslo jednací:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o. ŠKOLNÍ ŘÁD Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o. Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a prováděcích předpisů ke školskému zákonu zpracovaných na podmínky školy v platném znění.

Více

Školní řád Základní školy Praha-Petrovice

Školní řád Základní školy Praha-Petrovice Školní řád Základní školy Praha-Petrovice Označení dokumentu, číslo jednací: ŠŘ01/2708/2014, počet stran: 6 Zpracoval a schválil: Mgr. Petr Zeman, ředitel školy Platnost a účinnost dokumentu ode dne: 27.

Více

Kritéria pro udělování výchovných opatření

Kritéria pro udělování výchovných opatření Kritéria pro udělování výchovných opatření Podle ustanovení 17 vyhlášky č. 454/2006 Sb. a v souladu s ustanovením 31 odst.1) zákona č. 561/2004 Sb., výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vypracoval: Ivana Štefková Schválil: Mgr. Ilona Racková Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. I. OBECNÁ

Více

Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Školní řád

Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Školní řád Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.: 02/10-2007 VDŠ Školní řád (ve znění úprav ke 2. září 2013) Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Školní řád Čj.: 02/10-2007-VDŠ Vypracoval:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OBSAH 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Činnost ŠD 2 Organizace a provoz ŠD 2.1 Odhlašování a přihlašování žáka 2.2 Provoz ŠD 2.3 Docházka do ŠD 2.4 Pravidla chování žáků 2.5 Práva

Více

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice vychází ze zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů Školní družina je školské zařízení určené k zájmovému vzdělávání,

Více

Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků

Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků Žák má právo: 1.Na vzdělávání a účast ve výuce podle rozvrhu. 2. Na odpočinek a volný čas. 3. Na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují

Více

Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658

Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658 Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracovala: Marie Machátová, vedoucí vychovatelka ŠD Školská rada projednala dne: Pedagogická rada projednala dne: 3.9.2012

Více

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek. Školní řád

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek. Školní řád Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek Školní řád Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, z vyhlášky č.48/2005 Sb., v platném znění, z vnitrorezortních

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Klimkovice, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Vypracoval: Pedagogická rada projednala

Více

Školní řád ZŠ Dolní Benešov

Školní řád ZŠ Dolní Benešov Školní řád ZŠ Dolní Benešov 1.1 Práva žáků Žáci mají právo: - na vzdělání podle školního vzdělávacího programu, - na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností, - jedná-li se

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

Školní řád vychází ze znění 21 odst. 1 a 2; 22 odst. 1 a 3 zákona 561/2004 Sb., školský zákon.

Školní řád vychází ze znění 21 odst. 1 a 2; 22 odst. 1 a 3 zákona 561/2004 Sb., školský zákon. Obecná ustanovení Školní řád je vydán na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a

Více

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: A. Práva žáků B. Povinnosti žáků C. Práva zákonných zástupců žáka D. Povinnosti zákonných zástupců žáka E. Provoz školy F. Bezpečnost

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL

ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL Školní řád Lauderových škol stanoví základní práva a povinnosti žáků základní školy Gur Arje, gymnázia Or Chadaš a některá práva a povinnosti učitelů, ředitele a dalších pracovníků

Více

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499 886 128, e-mail:zs.malesv@volny.cz.

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499 886 128, e-mail:zs.malesv@volny.cz. Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499 886 128, e-mail:zs.malesv@volny.cz Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace Školní řád Obecná ustanovení: Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ZAHRNUJÍCÍ VNITŘNÍ ŘÁD ŠD

ZAHRNUJÍCÍ VNITŘNÍ ŘÁD ŠD ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZAHRNUJÍCÍ VNITŘNÍ ŘÁD ŠD Vypracovala : Myslikovjanová Ivana, vedoucí vychovatelka Schválil : Mgr. Skýpalová Monika, statutární zástupce Pedagogická rada schválila dne : 29. 8. 2015

Více

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 I. Úvodní ustanovení 1. Základní škola speciální a Praktická škola vydává podle zákona č. 49/2009 Sb. (školský zákon)

Více

Školní řád. Základní škola Ostrava Stará Bělá

Školní řád. Základní škola Ostrava Stará Bělá Školní řád Základní škola Ostrava Stará Bělá Č. j.: 07/2005/1 Spisový znak:2.1 Účinnost od: 1. 9. 2005 Počet příloh:- Změny: 1. 9. 2006, 1. 1. 2007 (změna názvu školy), 3. 9. 2007(změna dozorů a používání

Více

Základní škola Stříbrná Skalice Školní řád základní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2005. Změny: 1.2.2011. Obsah:

Základní škola Stříbrná Skalice Školní řád základní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2005. Změny: 1.2.2011. Obsah: Základní škola Stříbrná Skalice Školní řád základní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2005 Spisový znak: Počet příloh: Změny: 1.2.2011 Obsah: A Školní řád 2 1 Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy

Více

1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU. Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006. Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12.

1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU. Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006. Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12. 1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006 Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12. 2006 Dodatek nabývá účinnosti dne: 5. 12. 2006 1. Vnášení, držení, distribuce,

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám

Více

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010 Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD Zpracovala: Mgr. Jana Kunstová Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010 Platnost: 01. 09. 2010 2 Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU I. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. Provozní doba 1. Ranní provoz je v budově ZŠ na náměstí od 6.30 do 7.30 hodin. Žáci chodí zadním vchodem - poučí TU 1. den školní

Více

Školní řád základní školy

Školní řád základní školy Škola: Základní škola Sloupnice Školní řád základní školy Č.j.: 105/2009/RE Účinnost od: 1. 9. 2009 Spisový znak: B 10 / A 5 Počet příloh: 8 Změny: A. Školní řád dle 30 zákona 561/2004 Sb.... 1 1. Práva

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Základní škola, Blatná, Holečkova 1060 Činnost školní družiny 1. Školní družina poskytuje žákům školy zájmové vzdělávání, odpočinkový program, společenské, kulturní, sportovní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Práva žáků a jejich zákonných zástupců. Č.j.: 230/2009/RE

ŠKOLNÍ ŘÁD. Práva žáků a jejich zákonných zástupců. Č.j.: 230/2009/RE ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 230/2009/RE Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) vydávám po projednání v pedagogické

Více

Základní škola Osík, okres Svitavy ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Eva Hrdonková, ředitelka školy

Základní škola Osík, okres Svitavy ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Eva Hrdonková, ředitelka školy Základní škola Osík, okres Svitavy ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Eva Hrdonková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2012 Směrnice nabývá

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRONOV - VELKÝ DŘEVÍČ, OKRES NÁCHOD ŠKOLNÍ ŘÁD. Obsah

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRONOV - VELKÝ DŘEVÍČ, OKRES NÁCHOD ŠKOLNÍ ŘÁD. Obsah ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRONOV - VELKÝ DŘEVÍČ, OKRES NÁCHOD ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracovala: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Dražice, okres Tábor příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: 14. 11. 2016 Směrnice nabývá platnosti ode

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

Vnitřní řád. 5) Podmínky závěrečného hodnocení v pravidelné činnosti zájmového vzdělávání.

Vnitřní řád. 5) Podmínky závěrečného hodnocení v pravidelné činnosti zájmového vzdělávání. Vnitřní řád I. Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odstavec 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání školský zákon (ve znění pozdějších předpisů) vydávám

Více

I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky Š K O L N Í ŘÁ D I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky a/ Práva žáků 1. Na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které

Více

1. Práva a povinnosti žáků ve školní družině

1. Práva a povinnosti žáků ve školní družině Základní škola a mateřská škola Hradec nad Svitavou, okres Svitavy, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 3 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: HRS III/ /2015 Skartační znak: S 10 Vypracovaly:

Více

Organizační řád školy vnitřní směrnice č. 1a č.j V 429/13

Organizační řád školy vnitřní směrnice č. 1a č.j V 429/13 Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Školní družina (dále jen družina) je školským zařízením pro zájmové vzdělávání zřízené v souladu se zákonem 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola a mateřská škola Stod, VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání žákům běžných a speciálních tříd ZŠ a MŠ Stod a vykonává činnost ve dnech

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace Školní řád V souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb. par. 30, o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Více

Školní řád. Č.j.: 56/2012/RE Spisový znak: A 10

Školní řád. Č.j.: 56/2012/RE Spisový znak: A 10 Základní škola Jablonné nad Orlicí Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 tel: 461 100 016 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz Školní řád Č.j.: 56/2012/RE Spisový znak: A 10 Skartační znak: A/5 Platnost:

Více

ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA. č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D

ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA. č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D Jméno Funkce Zpracoval Romana Ficencová zástupce ředitele školy pro EPÚ Schválil Mgr. Jan Cigánik ředitel školy Datum 1. 9. 2011 1. 9. 2011 Podpis

Více

1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy.

1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. 1.1 Práva žáků Žáci mají právo: - na vzdělání podle školního vzdělávacího

Více

Školní řád. Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí

Školní řád. Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Š k o l n í ř á d Odborného učiliště Kelč

Š k o l n í ř á d Odborného učiliště Kelč Š k o l n í ř á d Odborného učiliště Kelč Adresa: náměstí Osvoboditelů 1 Telefon: 571 641 321, Fax: 571 641 403 E-mail: oukelc@oukelc.cz Ředitelka: Mgr. Renata Ryšková Č.j.: OU 424/2009 1. Úvodní ustanovení

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dolní Olešnice, okres Trutnov. Školní řád

Základní škola a Mateřská škola, Dolní Olešnice, okres Trutnov. Školní řád Základní škola a Mateřská škola, Dolní Olešnice, okres Trutnov V souladu se zněním ustanovení 30. zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠ 181/12 Vypracoval: Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2012 Mgr. Hana Dolejší, ředitelka školy Směrnice nabývá účinnosti

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy ŠKOLNÍ ŘÁD I. Docházka do školy 1. Žák je povinen chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Žáci OU jsou povinni chodit pravidelně a včas i na odbornou praxi. 2. Docházka do zájmových kroužků

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola,lužany, okres Jičín se sídlem Lužany 155, 507 06 Lužany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2014 Směrnice nabývá

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Němčice nad Hanou, okres Prostějov Tyršova 360, 798 27 Němčice nad Hanou VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 666 / 2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 1. 9. 2014 Směrnice

Více

Školní řád školní rok 2016/2017

Školní řád školní rok 2016/2017 Školní řád školní rok 2016/2017 Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Lomnice, okres Bruntál, příspěvkové organizace vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Golčův Jeníkov, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro škol. rok 2016/2017 Školní družina tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině, není

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Mateřská škola a Základní škola Nový Kostel, okres Cheb tel. 354 599 840 E mail: zs.nk@tiscali.cz Vnitřní řád školní družiny Projednán na pedagogické radě dne 1. 9. 2015 Libuše Návarová ředitelka školy

Více

Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24. Školní řád

Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24. Školní řád Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24 Školní řád Článek 1 Obecná ustanovení 1.1. Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha západ Pokyn ředitele školy k omlouvání žáků Č. j.: 00283/14/ZS Účinnost od: 26.5.2014 Spisový znak: Počet příloh: 3 Skartační znak: Zpracováno podle metodického

Více

Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Mgr. Renata Štěpánová Schválil: Mgr. Renata Štěpánová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 31.

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola, Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace se sídlem Brumovice 140, 691 11 Brumovice 2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 264/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Marie

Více

Základní škola a Mateřská škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Školní řád

Základní škola a Mateřská škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Školní řád Základní škola a Mateřská škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Školní řád Článek 1 Obecná ustanovení 1.1. Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY IČ:70999384 e-mail: zs.bratcice@skolniweb.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Pavla Fialová Schválil: Mgr. Kristýna Dvořáková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2014 Směrnice

Více

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Š K O L N Í Ř Á D Vydán: ve Zlíně 24. 8. 2011 Schvaluje: Mgr. Marta Fojtíková, ředitelka Úvod V souladu s ustanoveními

Více

Školní řád. Základní škola, Grünwaldova 13, České Budějovice

Školní řád. Základní škola, Grünwaldova 13, České Budějovice Školní řád Základní škola, Grünwaldova 13, České Budějovice VIII. 2011 Základní škola, Grünwaldova 13, České Budějovice Grünwaldova 13 370 01 České Budějovice www.zsgrunwaldova.cz tel.: 386 107 711 školní

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015

Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015 Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015 1. Školní klub je umístěn v pavilonu C školní budovy. Zabezpečuje žákům zájmovou činnost v době po skončení vyučování, případně v době polední

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD PREAMBULE:... 2

ŠKOLNÍ ŘÁD PREAMBULE:... 2 ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ, ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ, PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ, PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ, PŘÍPRAVNÝ STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ, ŠKOLNÍ DRUŽINA, STŘEDISKO

Více

Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8.května 29

Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8.května 29 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8.května 29 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD , KRHANICE 149,

ŠKOLNÍ ŘÁD , KRHANICE 149, ŠKOLNÍ ŘÁD, KRHANICE 149, 257 42 V Krhanicích dne 29.8.2011 úprava provedena ke dni 3.9.2012 úprava provedena ke dni 1.9.2013 Základní škola Krhanice vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vnitřní předpis č.: V2/06 Spisový znak: A 10 Obsah: I. Úvodní ustanovení II. III. IV. Práva a povinnosti dětí, jejich zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů mezi dětmi

Více

Řád školní družiny a školního klubu

Řád školní družiny a školního klubu Řád školní družiny a školního klubu Tato směrnice je vydána v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění. Je součástí Školního řádu školy, určuje pravidla provozu školní družiny

Více

Vnitřní řád školy 2011/2012

Vnitřní řád školy 2011/2012 Vnitřní řád školy 2011/2012 I. Práva studentů Student má právo: 1. Na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu. 2. Na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností. 3. Na přiměřený

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Základní a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3, 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Číslo směrnice: 12..2013 Vypracoval: Mgr. Markéta Bajerová,

Více

Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky Teplice, Plynárenská 2953/6

Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky Teplice, Plynárenská 2953/6 Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky Teplice, Plynárenská 2953/6 Š K O L N Í Ř Á D Obsah: A Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Ustanovení pro rodiče a žáky 1.1 Práva žáků

ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Ustanovení pro rodiče a žáky 1.1 Práva žáků ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Ustanovení pro rodiče a žáky 1.1 Práva žáků Žáci mají právo: 1. Na vzdělávání, výchovu, účast ve výuce podle rozvrhu a na školské služby dle zákona 561/2004 Sb. 2. Na informace o průběhu

Více

PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S PEDAGOGY ŠKOLY:

PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S PEDAGOGY ŠKOLY: Š K O L N Í Ř Á D Mateřské školy a Základní školy při Nemocnici, Žatec, o.p.s., Husova 2796, součást Základní školy a Mateřské školy, Žatec, Jižní 2777, okres Louny V souladu se Zákonem č.561/2004 Sb.

Více