ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAROMĚŘ - JOSEFOV Vodárenská 370, okres Náchod, Jaroměř - Josefov. Schválený pedagogickou radou dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAROMĚŘ - JOSEFOV Vodárenská 370, okres Náchod, 551 02 Jaroměř - Josefov. Schválený pedagogickou radou dne 30. 8."

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAROMĚŘ - JOSEFOV Vodárenská 370, okres Náchod, Jaroměř - Josefov TEL: FAX: ŠKOLNÍ ŘÁD Schválený pedagogickou radou dne Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky. 1.1 Práva žáků ve škole Žák má právo: na vzdělávání podle školního vzdělávacího programu, na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností, jedná-li se o žáky handicapované, s poruchami učení nebo chování, na speciální péči v rámci možností školy, na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, svobodně, slušnou formou vyjadřovat své názory, na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školního vzdělávacího programu, na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jeho rozumovou a mravní výchovu a nevhodně ovlivňovaly jeho morálku, na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením, na svobodu ve výběru kamarádů, na svobodu pohybu ve stanovených školních prostorách, jež jsou k tomu určeny, na to, aby byl respektován, na volný čas a přiměřený odpočinek a oddechovou činnost odpovídající jeho věku, na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jeho tělesný a duševní vývoj, v případě nejasností v učivu požádat o pomoc vyučujícího, požádat o pomoc či radu třídního učitele, učitele, výchovného poradce, metodika prevence sociálně patologických jevů, či jinou osobu, jestliže se cítí z jakéhokoliv důvodu v tísni, má problémy, apod. 1.2 Povinnosti žáků Žák má povinnost: řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat, účastnit se mimoškolních aktivit, na které se přihlásil, respektovat školní a vnitřní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl seznámen, plnit pokyny pedagogických pracovníků školy, popř. dalších zaměstnanců školy, vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem, své mínění a názory vyjadřovat vždy slušným způsobem, 1

2 ve škole, při akcích pořádaných školou, v areálu školy, dodržovat zákaz kouření, pití alkoholu, používání a distribuce dalších návykových látek. nepoškozovat majetek školy a spolužáků, případné úmyslně způsobené škody zaplatit. 1.3 Práva zákonných zástupců žáků Zákonní zástupci žáků mají právo: na svobodnou volbu školy pro své dítě, na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte, volit a být voleni do školské rady, vyjadřovat se k rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich dětí, na rovné podmínky ve vzdělávání, bezpečné a podnětné prostředí, klid a hygienicky nezávadné podmínky pro práci svého dítěte, vznášet připomínky k práci školy na třídních schůzkách, jednáních Výboru SRPŠ, školské radě nebo u ředitele školy, na informace a poradenskou pomoc školy pro své děti v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školního vzdělávacího programu, požádat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel tohoto řádu. 1.4 Povinnosti zákonných zástupců žáků Zákonní zástupci žáků mají povinnost: zajistit, aby žák docházel řádně do školy, na vyzvání se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka, informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, dokládat důvody nepřítomnosti a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku ( 28 odst. 2 a 3 školského zákona) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost a žáka, a změny v těchto údajích. 1.5 Vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy Pedagogičtí pracovníci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření. Všichni zaměstnanci školy budou ve škole žáky chránit před všemi formami špatného zacházení, sexuálním násilím, zneužíváním. Budou dbát, aby ve škole nepřicházeli do styku s materiály a informacemi pro ně nevhodnými. Zjistí-li, že dítě je týráno, krutě trestáno nebo je s ním jinak špatně zacházeno, spojí se s orgány na pomoc dítěti. Speciální pozornost budou věnovat ochraně před návykovými látkami. Informace, které zákonný zástupce žáka poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o žákovi (zdravotní způsobilost, ), jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Vyzve-li ředitel školy nebo jiný pedagogický pracovník zákonného zástupce k osobnímu projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka, konzultuje termín schůzky se zákonným zástupcem žáka. Pokud není možné stanovit termín 2

3 vzájemnou dohodou, určí ho ředitel nebo jiný pedagogický pracovník a následně doporučeným dopisem informuje zákonného zástupce. Všichni pedagogičtí pracovníci se povinně zúčastňují třídních schůzek, na kterých informují zákonné zástupce žáků o výsledcích výchovy a vzdělávání. 2. Práva a povinnosti pedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci mají právo na vytvoření vhodných podmínek k práci, zajištění těch základních služeb, které jsou nezbytné pro kvalitní práci. Mají právo na přímé a slušné jednání ze strany zaměstnavatele, informační zdroje nutné pro svou práci, odpovídající provozní podmínky a technické zabezpečení odpovídající odborným a didaktickým potřebám učitele. Všichni učitelé dodržují pracovní dobu nekrátí vyučování, dodržují včasné příchody na vyučování. Do školy přicházejí nejméně 15 minut před zahájením své vyučovací hodiny, seznámí se s pokyny a materiály na nástěnkách a přihrádkách, s přehledem suplování. Dodržují dozory na chodbách, dohlížejí na odchody z šaten. Pedagogičtí pracovníci jsou ve škole přítomni v době své výuky, dozorů a dalších souvisejících prací, zejména při schůzích metodických orgánů, poradách svolaných ředitelem školy a informačních třídních schůzkách s rodiči. Dále je učitel na pracovišti přítomný podle pokynů ředitele. Neopouštějí žáky během vyučovacích hodin pouze v nutném případě (při delším jednání ohlásí nutnost zajištění zastupování). Odvádějí žáky do odborných učeben, tělocvičen, do šaten, školní družiny a školní jídelny. Učitelé, kteří odvádějí děti do školní družiny, je osobně předají vychovatelce a zároveň jí odevzdají lístek se jménem dětí, které daný den budou ve školní družině chybět. Závady, které vyžadují odbornější zásah, zapíšou do sešitu závad. Do třídních knih zapíší poučení o bezpečnosti před jednotlivými akcemi, v tělocvičnách, odborných učebnách. Třídní učitelé seznámí žáky se školním řádem toto zapíší do třídních knih. Úrazy a nevolnosti žáků nahlásí v kanceláři, telefonicky oznámí rodičům. Dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy. Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření lékařem. Úraz ihned nahlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dozvěděl první nebo vykonával dozor. Třídní učitelé věnují pozornost zdravotnímu stavu žáků, vlivu rodinného prostředí na prospěch a chování žáků. O závažných skutečnostech informují ostatní vyučující, zejména o závěrech lékařských vyšetření a zpráv z psychologických poraden (pokud budou dodány souhlas rodičů). Třídní učitelé upozorní na schůzce SRPŠ rodiče, že v době vyučování žák nesmí sám odejít ze školy. V době vyučování budou žáci uvolňováni pouze v doprovodu zákonných zástupců nebo jimi pověřenými osobami. Učitelé upozorní žáky na opatrnost při jednání s cizími lidmi, ohlášení šikany ve škole i cestou domů. Vyučující si vedou soustavnou evidenci o každé klasifikaci. Vyučující dbají na ochranu majetku školy, šetření elektrickou energií. Ve škole pedagogičtí pracovníci nekouří. V budově lze používat pouze evidované elektrické spotřebiče. Třídní učitelé zajistí a zveřejní ve své kmenové třídě koncové hodiny, aby bylo možné provést kontrolu učebny. 3

4 Je nepřípustné, aby učitelé posílali žáka v době výuky za dveře. Třídní učitelé určí žáka, který při přesunu třídy do jiné učebny dohlédne, zda jsou zhasnutá světla. Učitelé odvádějící žáky do jiné učebny s tím, že pokud se žáci ten den už do ní nevrátí, učitelé kontrolují pořádek v této učebně, totéž platí i při konci vyučování. Vedou předepsanou pedagogickou dokumentaci. Pravidelně kontrolují žákovské knížky, notýsky, zapisují a hlásí změny. Pro všechny pedagogické pracovníky je povinností sledovat plán práce, změny v průběhu měsíce, akce MěÚ Jaroměř, přehled suplování. Minimálně 1 krát za 2 měsíce se uskuteční schůzky metodických sdružení a předmětových komisí. Zápisy ze schůzek budou odevzdány zástupkyni ředitele školy. Učitelé jsou přítomni ve škole v době stanovené jejich rozvrhem, rozvrhem dozorů, v době porad svolaných vedením školy, v době stanovené pro případné zastupování jiného učitele, v době stanovené pro konzultace s rodiči, v době mimotřídní práce s žáky. Učitelé oznamují vedení školy s dostatečným předstihem záměr zúčastnit se s žáky výchovně vzdělávací akce mimo školu a tuto akci zapíšou na připravený formulář na nástěnce. Řídí se ŠVP, tematickými plány, případně jinými schválenými učebními dokumenty. Do žákovských knížek zapisují známky, pochvaly a poznámky osobně a se zkratkou svého podpisu. Pokud si zapisují žáci sdělení pro rodiče sami, zodpovídá učitel za správnost textu. Spolupracují s rodiči žáků, informují je o prospěchu a chování na třídních schůzkách, popřípadě na individuálně dohodnutých schůzkách. Písemně informují rodiče v případech, kdy je to v zájmu výchovy a vyučování nutné. Opakující se či výraznější kázeňské problémy žáků, neomluvenou absenci řeší učitelé včas. Postupují podle vnitřního předpisu školy. Třídní učitelé podávají návrhy na vyšetření v PPP na žáky se specifickými poruchami učení a chování. Vypracují ve spolupráci s učiteli, kteří tyto žáky učí, individuální výukové plány. Oznamují poznatky o konkrétním ohrožení žáků užívajících návykové látky, alkohol. Oznamují poznatky, které mohou nasvědčovat tomu, že žák je v rodině vystaven týrání, zneužívání, zanedbávání nebo jiným způsobem špatnému zacházení. Dále se vzdělávají v samostatném studiu nebo v organizovaných formách dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Třídní učitelé 1 krát měsíčně podle organizačních možností uskuteční ve své třídě třídnickou hodinu. S žáky ukončujícími základní vzdělávání bude v rámci volby povolání pracovat výchovný poradce. 3. Docházka žáků do školy 3.1 Omlouvání absence Nepřítomnost na vyučování musí být zákonným zástupcem omluvena nejpozději do 48 hodin osobně, písemně nebo telefonicky na číslo nebo em na adresu Po ukončení nemoci má žák povinnost přinést omluvenku (v žákovské knížce) za absenci ve škole do 3 dnů od návratu do školy. Budou-li zákonní zástupci vědět předem o nepřítomnosti žáka, je jejich povinností neprodleně přinést omluvenku. 4

5 Omluvenky budou psány do omluvného listu, žákovské knížky, notýsku, příp. bude přiloženo potvrzení od lékaře. Omluvenky nelze psát na papír. Za pozdní omluvení zameškaných hodin, tj. po třech dnech od návratu do školy (do dalších 4 dnů) bude žákovi udělena důtka třídního učitele. Po další prodlevě budou tyto hodiny považovány za neomluvené a rodiče o tom budou školou písemně vyrozuměni. Při podezření na zneužívání omlouvání rodiči bude vyžadována omluvenka od dětského lékaře. Jednotlivé neomluvené hodiny budou za pololetí sečteny a na pololetní pedagogické radě bude žákovi udělena důtka ředitele školy, 2. nebo 3. stupeň z chování. Zamešká-li žák z jakéhokoli důvodu 40 a více procent hodin předmětu (včetně povinně volitelného předmětu) za pololetí, vykoná komisionální zkoušku v termínu stanoveném pedagogickou radou. Při neúčasti na odpoledním vyučování je povinností žáka předem (ráno téhož dne) přinést omluvenku třídnímu učiteli a ten bude informovat vyučujícího daného předmětu. Pokud žák 2. stupně během polední přestávky opustí areál školy (se souhlasem rodičů) a nevrátí se do školy na odpolední vyučování, přinese třídnímu učiteli omluvenku od rodičů následující den. 3.2 Uvolňování žáků z vyučování Před ukončením vyučování žáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí školní budovu bez vědomí vyučujících. Při náhlé nevolnosti v průběhu vyučování může žák opustit školu v doprovodu svého zákonného zástupce nebo jím pověřenou osobou. Žáka v tomto případě uvolňuje vyučující té hodiny, z níž žák odchází. Při svévolném opuštění školy nemá škola za žáka žádnou odpovědnost. Vyučovací hodiny, na které se žák nedostaví, jsou považovány za neomluvené. Uvolnění žáka ze školy na žádost zákonného zástupce: o I. stupeň žáka si osobně vyzvedne zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba, o II. stupeň zákonný zástupce písemně požádá v žákovské knížce o uvolnění s dodatkem, že po opuštění školy plně přebírá odpovědnost za bezpečnost žáka. Bez tohoto dodatku v žákovské knížce nelze žáka uvolnit. Předem známou nepřítomnost žáka je třeba omluvit před jejím započetím. Na jeden den uvolňuje žáka třídní učitel. Na více než jeden den uvolňuje žáka ředitel školy po předchozí písemné žádosti zákonného zástupce potvrzené třídním učitelem. Tiskopis je k dispozici v kanceláři školy. Žák uvolněný z vyučování je povinen si samostatně doplnit učivo probrané po dobu jeho nepřítomnosti a splnit zadané úkoly. Uvolnění žáka není důvodem k omluvení žáka z důvodu nepřipravenosti na vyučování. 4. Výchovná opatření 4.1 Pochvala Pochvala je žákovi udělována za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin, dlouhodobou úspěšnou práci nebo úspěšnou reprezentaci školy. Pochvalu může žákovi udělit: - ředitel školy na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné osoby po projednání v pedagogické radě - třídní učitel na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních 5

6 vyučujících Forma pochvaly se podle důležitosti a přínosu uděluje těmito způsoby: - ústní pochvala - pochvala do žákovské knížky - pochvala na vysvědčení Škola může pro ocenění pozitivního chování žáků zvolit i jinou formu podle aktuální situace a možností. Udělení pochvaly a jiného ocenění se zaznamená do katalogového listu, na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno. 4.2 Opatření při porušení povinností stanovených školním řádem Napomenutí třídního učitele bude uděleno za menší přestupky proti školnímu řádu, např. nekázeň při vyučování a o přestávkách, zapomínání učebních pomůcek, nevhodné vyjadřování, neplnění povinností služby. Důtku třídního učitele uděluje třídní učitel za opakované drobné přestupky a za závažnější přestupky, např. nevhodné chování vůči spolužákům nebo zaměstnancům školy. Důtka třídního učitele může být udělena i bez předchozího napomenutí třídního učitele. Důtka ředitele školy je udělována v tom případě, že předcházející kázeňská opatření nemají žádoucí účinek a žák stále nerespektuje ustanovení školního řádu a pravidel chování ve společnosti. Důtka ředitele školy může být udělena i bez předchozí důtky třídního učitele v případě, že žák svým momentálním činem závažně poruší školní řád. Ztráta žákovské knížky bude rodičům oznámena v nové žákovské knížce. Za druhou ztrátu žákovské knížky bude žákovi udělena důtka třídního učitele. Odvolané vyučovací hodiny se zapisují pouze do Odvolacího listu, případně mohou vzít rodiče na vědomí odvolané hodiny písemným potvrzením v žákovské knížce (nikoli na lístku). Při první ztrátě Odvolacího listu bude žákovi vydán náhradní, při další ztrátě už nový vydán nebude. Pokud by žák byl v době sdělení odvolaných hodin nemocný, je možno telefonicky kontaktovat rodiče a domluvit se s nimi o uvolnění žáka na jejich odpovědnost. Informace o udělení výchovných opatření se prokazatelně sděluje zákonným zástupcům žáka. Napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele a důtka ředitele školy zápisem v žákovské knížce a důtka ředitele školy, snížený stupeň z chování oznámením zákonným zástupcům. Uložení napomenutí nebo důtky se zaznamená do katalogového listu žáka. 5. Provoz a vnitřní režim školy 5.1. Školní budova Školní budova se pro žáky otvírá v 7.40 hod. v případě nepříznivého počasí v 7.30 hod. Žáci přicházejí nejdříve 15 minut a nejpozději 5 minut před zahájením vyučování. Vyučování začíná v 7.55 hod. Pro vstup do školy je určen pouze hlavní vchod. Dohled vykonává příslušný dozorující učitel nebo ředitelem školy pověřená osoba. Žáci si ukládají oděvy a obuv v šatnách a zavírají současně se zvoněním na hodinu. V šatně se žáci zdržují pouze po dobu nezbytně nutnou k přezutí a převlečení. V kapsách oděvu neponechávají peníze a cenné předměty, mezi které patří i mobilní telefony. 6

7 Žáci navštěvující školní družinu mají vstup do budovy povolen od 6.15 hod. Činnost ranní družiny končí v 7.40 hod, činnost odpolední školní družiny končí v hod. Po skončení vyučování opouštějí žáci třídu v doprovodu vyučujícího poslední vyučovací hodiny. Ve třídách budou zhasnuta světla a uklizeno. Do kabinetů, sborovny, ředitelny a kanceláře vstupují žáci jen tehdy, jsou-li k tomu vyzváni. V odborných učebnách žáci dodržují bezpečnostní řády těchto učeben. Žáci nepobývají mimo vyučování ve školní budově. Výjimkou je účast v zájmových kroužcích a nepovinných předmětech, jejichž doba je oznámena vedením školy. Budova se uzavírá v době, kdy je v ní ukončena veškerá činnost. 5.2 Začátek vyučování a vyučovacích hodin Svá místa v učebnách žáci zaujmou v době do 7.50 hodin a připraví se na vyučování. Příchod žáků mezi hod je pokládán za pozdní (s výjimkou pozdního příjezdu autobusu). Opakuje-li se častěji, upozorní třídní učitel rodiče žáka na jeho nedochvilnost. Neodůvodněný pozdní příchod bude hodnocen jako hrubé porušení školního řádu. Po zazvonění sedí žáci v lavicích, mají připravené všechny potřebné věci na vyučování, včetně žákovské knížky. Jestliže se z vážných důvodů nemohl žák připravit na vyučování nebo nebyl přítomen v minulé hodině, omluví se na začátku vyučovací hodiny. Pokud se nedostaví vyučující do 5 minut po zvonění, oznámí jeho nepřítomnost třídní služba v ředitelně nebo v kanceláři zástupkyně ředitele. Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastní se činností organizovaných školou. Docházka do nepovinných předmětů, zájmových kroužků a školní družiny je pro přihlášené žáky povinná. Odhlásit se může vždy na konci pololetí. Pozdní příchody budou zaznamenány. 5.3 Přestávky Žáci se zdržují na schodištích a v prostorách WC pouze po dobu nezbytně nutnou. Nepoškozují sociální zařízení a vybavení WC. Během přestávky jsou v učebnách okna zavřená. Větrá se do chodby. Okno může otevřít pouze učitel během vyučovací hodiny. Na tělesnou výchovu, pracovní činnosti a při přechodu do odborných učeben žáci 2. stupně čekají ve svých třídách. Příslušný vyučující si je odvede do šaten u tělocvičen a odborných učeben. Žákovská služba připraví před hodinou všechny potřebné pomůcky a čistě setře tabuli. O malých přestávkách mají žáci možnost pohybovat se v klidu po chodbách, kde mají učebny. Během velké přestávky si žáci mohou koupit svačinu ve školním bufetu. Při pohybu po chodbách dodržují zásady bezpečnosti a slušného chování. Žáci nebudou stát ve dveřích učeben. Školní bufet je otevřen od 7.30 do hodin. Pro všechny žáky od 7.45 do 7.50 hod., pro I. stupeň od 8.40 do 8.50 hod., pro II. stupeň od 9.35 do 9.50 hod a další přestávky společně pro všechny. 5.5 Chování žáků Žák respektuje práva spolužáků a spolupracuje s nimi. Nestrpí jakýkoli projev šikanování, projevy rasizmu jak vůči sobě, tak k ostatním. Takovéto projevy řeší 7

8 ve spolupráci s učiteli, výchovným poradcem, školním metodikem prevence sociálně patologických jevů a s vedením školy. Žáci nosí pravidelně do školy žákovskou knížku, kterou na vyzvání předloží. Žákovskou knížku udržují v pořádku. Její ztrátu neprodleně oznámí třídnímu učiteli. S mobilním telefonem nakládá žák jako s cennou věcí. Nosí jej při sobě, neodkládá v šatně a v místech, kde by mohlo dojít k jeho odcizení. Při tělesné výchově a tehdy, když jej nemůže mít při sobě, přístroj odkládá na místě určeném učitelem. Při vyučování jej mají vypnutý a uložený v tašce. Škola za ztrátu mobilního telefonu neručí. Přijatá opatření k zabránění kyberšikany: a) Rozebírání této problematiky se žáky při vyučovacích hodinách. b) Dodržování řádu počítačové učebny veškerá činnost pod kontrolou učitele. c) Zákaz používání mobilního telefonu k fotografování nebo natáčení žáků i pracovníků školy bez jejich výslovného souhlasu. d) Použití mobilního telefonu během výuky pouze v nutném případě po domluvě s učitelem. e) Případné porušení výše uvedených opatření bude hodnoceno jako závažné porušení kázně (důtky třídního učitele, důtky ředitele školy, snížené známky z chování). f) Se všemi opatřeními budou seznámeni žáci, pracovníci školy, zákonní zástupci žáků. Žák chodí do školy vhodně, čistě a bez výstředností upraven a oblečen. Učitele a ostatní zaměstnance školy zdraví žáci vhodným pozdravem. Během vyučování nesmějí žáci používat předměty narušující výuku, včetně provozu mobilního telefonu. Žákům se nedoporučuje nosit do školy cenné věci, větší částky peněz a věci, které neslouží k výuce. Škola za ztrátu těchto věcí nenese odpovědnost. Žák se ve škole chová slušně a zdvořile k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů pracovníků školy. Se všemi záležitostmi se žák obrací na svého třídního učitele. Pokud třídní učitel není přítomen a jde-li o záležitost neodkladnou, obrátí se na zastupujícího učitele, případně na vedení školy. Podle vlastního uvážení mohou žáci své připomínky sdělit prostřednictvím schránky důvěry. Do školní jídelny žáci odcházejí pod dohledem vyučujícího bez tašek a bund, které si nechávají v šatnách, kde hlídá určený žákovský dozor. Vyzvednou si je až po obědě. Ve školní jídelně se žáci chovají slušně a dodržují pravidla kulturního stolování. Školní jídelna vydává obědy od hod. do hod. 6. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků 6.1 Bezpečné chování žáků Žáci dbají na dodržování pravidel bezpečného chování a hygieny. Při svém chování budou mít vždy na paměti nebezpečí úrazu. Žáci se přezouvají v šatně do přezůvek, které nejsou poškozené. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dozoru učitele. O přestávkách není přípustné opouštět školní budovu. Žáci nesedají na okenní parapety a nemanipulují s žaluziemi. Je zakázáno vyhazovat předměty z oken. 8

9 Při hodinách tělesné výchovy, pracovních činnostech, laboratorních pracích, v kroužcích, přesunech na kulturní a sportovní akce se žáci chovají dle bezpečnostních pokynů a podle školního řádu. 6.2 Bezpečnost při školních akcích Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející učitel žáky zvlášť poučí o bezpečnosti. Pro společné výlety a exkurze tříd, lyžařské kurzy, školy v přírodě, plavecký výcvik, bruslení, sáňkování, platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení. Vyučující provedou zápis do třídní knihy o provedení výše uvedených poučeních. Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků. Na školním výletě, škole v přírodě, exkurzích, lyžařském výcviku se žáci musí řídit poučením a pokyny vydanými před odjezdem a školním řádem. Poučení bude zapsáno v třídní knize. 6.3 Poučení žáků o bezpečnosti Poučení na počátku školního roku provádí třídní učitel, který žáky seznámí zejména: a) se školním řádem, b) se zásadami bezpečného chování ve třídě, na chodbách, schodištích, v šatnách, při odchodu ze školy a příchodu do školy, na veřejných komunikacích, při vycházkách a běžném pobytu mimo školu během vyučování c) se zákazem přinášet do školy drahé nebo nebezpečné věci, které nesouvisejí s vyučováním, d) s postupem při úrazech, e) s nebezpečím vzniku požáru a s postupem v případě požáru. Při výuce v tělocvičně, dílnách, učebnách fyziky a chemie, školní cvičné kuchyni zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny, dané vnitřním řádem odborné učebny. Vyučující daného předmětu jsou povinni s nimi seznámit žáky při první vyučovací hodině školního roku a dodatečně poučit žáky, kteří při první hodině chyběli. Řády odborných učeben tvoří přílohu vnitřního řádu školy. Poučení před prázdninami provádí třídní učitel, který: a) varuje žáky před škodlivými vlivy alkoholu, kouření, kontaktem s neznámými lidmi apod. b) upozorní je na možné nebezpečí v případě nálezu a manipulace s nevybuchlou municí a poučí je, jak se v takové situaci zachovat, c) upozorní na respektování dopravních předpisů, d) varuje před koupáním v místech, která neznají, atd. O každém poučení žáků provede učitel záznam do formuláře ve třídní knize. 7. Školní úrazy Třídní učitelé upozorní žáky na úrazy ve škole nebo mimo školní budovu. Všechny školní úrazy žáci hlásí neprodleně pedagogickému pracovníkovi nebo zaměstnanci školy, ti pak vedení školy. O úrazu musí být vykonávajícím dozorem proveden zápis do knihy úrazů. Úrazy oznámené až druhý nebo další den není možné odškodnit. Vyžaduje-li úraz ošetření lékařem, doprovází žáka vždy dospělá osoba, pokud není dohodnuto s rodiči jinak. 9

10 7.1 Kniha úrazů Kniha úrazů je uložena v kanceláři hospodářky školy. V knize úrazů se evidují všechny úrazy žáků, ke kterým došlo při činnostech ve škole nebo na akcích organizovaných školou, a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola o úrazu dozví. Zápis do knihy úrazů provádí: a) vyučující příslušného předmětu (např. úraz při hodině TV), b) učitel konající dozor (např. o přestávkách), c) vedoucí kurzu (např. při úrazu na lyžařském kurzu), d) třídní učitel (všechny ostatní případy). 7.2 Záznam o úrazu Záznam o úrazu za školu vyhotovuje pedagogický pracovník, který provádí zápis do knihy úrazů, ve spolupráci s ředitelem nebo zástupcem ředitele. Záznam o úrazu se vyhotoví na formuláři, který je k dispozici u hospodářky školy. O každém úrazu je informováno vedení školy. O úrazu žáka podá pedagogický pracovník, který je určen pro vyplňování zápisu do knihy úrazů, bez zbytečného odkladu informaci zákonnému zástupci žáka. 8. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků Žák šetrně zachází se svěřenými učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem. Každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, žáků, učitelů či jiných osob hradí v plném rozsahu rodiče (zák. zástupce) žáka, který poškození způsobil. Každé poškození nebo závadu v učebně hlásí žák vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo vedení školy. Požaduje-li škola náhradu škody po žákovi, musí poškození věci vždy prošetřit třídní učitel. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí. Žák odpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa po celou dobu vyučování a při odchodu z učebny své místo řádně uklidí. Po skončení vyučování dá židli na lavici. Žák nemanipuluje bez vědomí učitele s vybavením odborných pracoven, s uloženými exponáty a modely. 9. Ochrana před sociálně patologickými jevy Všichni pedagogičtí pracovníci, zejména školní metodik prevence a výchovný poradce, průběžně sledují konkrétní podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, uplatňují různé formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených žáků. Školní metodik prevence a výchovný poradce zajišťují spolupráci s rodiči v oblasti prevence, informují je o preventivním programu školy a dalších aktivitách. Školní metodik prevence a výchovný poradce spolupracují s vedením školy, dalšími institucemi na sociálně právní ochranu dětí a mládeže. Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků. Žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé např. kouření v prostorách školy a při činnostech organizovaných školou, nošení a pití alkoholických nápojů, distribuce a zneužívání 10

11 návykových a zdraví škodlivých látek). Návykovou látkou se rozumí alkohol, psychotropní a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivňovat psychiku člověka nebo jeho ovládací a rozpoznávací schopnost nebo jeho sociální chování. Je zakázáno nosit do školy a používat věci nebezpečné pro zdraví a život svůj a ostatních osob (zbraně, výbušniny, třaskaviny, petardy,...). Porušení tohoto zákazu se hodnotí jako velmi závažný přestupek proti školnímu řádu. Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy. Podle okolností ředitel školy uváží možnost postihu žáků, kteří tento zákaz přestoupí a bude o svých zjištěních informovat zákonné zástupce. Pedagogičtí pracovníci dbají, aby etická a právní výchova, výchova ke zdravému životnímu stylu a preventivní výchova byla zařazována do vyučovacích předmětů. Pedagogičtí pracovníci jsou povinni v souladu s pracovním řádem vykonávat kvalitní dozor nad žáky o přestávkách, před začátkem vyučování, po jeho skončení, a to hlavně v prostorách, kde by k sociálně patologickým jevům mohlo docházet. V Jaroměři Josefově, dne Mgr. Lukáš Zvěřina ředitel školy 11

12 Dodatek ke školnímu řádu č. 1 opakované zapomínání žákovských knížek 1. na začátku vyučování vyučující zkontroluje a do sešitu v třídní knize zapíše jména žáků, kteří neměli žákovskou knížku. 2. při opakovaném zapomínání žákovské knížky bude žákům v rámci pololetí uděleno výchovné opatření: 5 zapomenutí napomenutí třídního učitele 10 zapomenutí důtka třídního učitele a projednání třídním učitelem s rodiči 15 zapomenutí opakovaná důtka třídního učitele 20 a více zapomenutí důtka ředitele školy V Jaroměři Josefově, dne Mgr. Lukáš Zvěřina ředitel školy Dodatek ke školnímu řádu č. 2 bezpečnost při výuce tělesné výchovy Předměty na těle (řetízky, náramky, piercing, )ohrožující bezpečnost žáka při výuce tělesné výchovy musí být při výuce odloženy. Při nemožnosti sejmutí tohoto předmětu z těla musí být přelepeny náplastí. Pokud žák odmítne sejmutí předmětu z těla nebo jeho přelepení náplastí, bude v danou chvíli vyřazen z výuky tělesné výchovy a bude to oznámeno rodičům. Při opakování odmítnutí nebude z tohoto předmětu klasifikován z důvodu ohrožení jeho bezpečnosti při výuce tělesné výchovy. V Jaroměři Josefově, dne Mgr. Lukáš Zvěřina ředitel školy 12

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ vydává škola v souladu se zákonem 561/2004 Sb., 30. Jeho obsah vyplývá z tohoto zákona.

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ vydává škola v souladu se zákonem 561/2004 Sb., 30. Jeho obsah vyplývá z tohoto zákona. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy Stachy 253, Stachy 384 73 tel. ZŠ: 388 428 186, 388 428 055 IČO: 00 58 33 67 ZUŠ: 388 428 289 fax: 388 428 051 MŠ: 388 428 380 e-mail: skola@stachy.net

Více

Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace Školní řád Projednáno na pedagogické radě školy dne 1. 9. 2014 se schválenou platností od 1. 9. 2014 1 Obsah: Školní řád 1. Práva a povinnosti

Více

Základní škola Přerov nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace čp.112, 289 16 Přerov nad Labem ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Přerov nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace čp.112, 289 16 Přerov nad Labem ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Přerov nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace čp.112, 289 16 Přerov nad Labem ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 188 / 2005 Vypracovala: PaedDr.Irena Jarešová Schválila: PaedDr.Irena Jarešová Pedagogická

Více

Základní škola Stráž, Stráž 21, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD. s platností od 01.09.2007

Základní škola Stráž, Stráž 21, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD. s platností od 01.09.2007 Základní škola Stráž, Stráž 21, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD s platností od 01.09.2007 1. Úprava schválena na pedagogické radě dne 15. 09. 2012 2. Úprava schválena na pedagogické radě dne 01. 09. 2014 ředitel

Více

Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace Školní řád platnost od 1. září 2013 schváleno pedagogickou radou dne 26.8.2013 schváleno

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary Okružní 367, 364 71 Bochov. Č.j.: 45/2013. Mgr. Věra Sosnovcová, ředitelka školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary Okružní 367, 364 71 Bochov. Č.j.: 45/2013. Mgr. Věra Sosnovcová, ředitelka školy Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary Okružní 367, 364 71 Bochov ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 45/2013 Vypracoval: Schválila školská rada dne: 16.9.2013 Mgr. Věra Sosnovcová, ředitelka školy Pedagogická

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Základní škola Nelahozeves, okres Mělník 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA NELAHOZEVES, OKRES MĚLNÍK Š K O L N Í Ř Á D Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Škola: Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní řád Č.j.: 133 / 2015 Účinnost od: 01.04. 2015 Skartační znak: A 10 OBSAH:

ŠKOLNÍ ŘÁD. Škola: Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní řád Č.j.: 133 / 2015 Účinnost od: 01.04. 2015 Skartační znak: A 10 OBSAH: Škola: Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní řád Č.j.: 133 / 2015 Účinnost od: 01.04. 2015 Skartační znak: A 10 ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: Práva a povinnosti žáků,zákonných zástupců a pravidla vztahů.

Více

Školní řád ZŠ a vnitřní řád ŠD a ŠK

Školní řád ZŠ a vnitřní řád ŠD a ŠK Č.j. 388/2013 Účinnost: 1. 9. 2013 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A 5 Razítko školy: Počet stran: 20 Podpis ředitele školy: Školní řád ZŠ a vnitřní řád ŠD a ŠK Změny: Číslo Datum Strana Účinno st od

Více

Školní řád. Účinnost: 1.9.2014. Č.j. Základní škola Brigádníků 14/510 Praha 10 100 00. Počet stran: Razítko školy: Podpis ředitele školy: Změny:

Školní řád. Účinnost: 1.9.2014. Č.j. Základní škola Brigádníků 14/510 Praha 10 100 00. Počet stran: Razítko školy: Podpis ředitele školy: Změny: Č.j. Spisový znak: 2-1 Razítko školy: Základní škola Brigádníků 14/510 Praha 10 100 00 Účinnost: 1.9.2014 Skartační znak: A5 Počet stran: Podpis ředitele školy: Školní řád Změny: Číslo Datum Strana Účinnost

Více

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Š k o l n í ř á d ZŠ Projednán na pedagogické radě dne 27. 8. 2013,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Prof.V.Vejdovského Olomouc. Školní řád. Číslo Datum Strana Účinnost od Provedl Poznámky

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Prof.V.Vejdovského Olomouc. Školní řád. Číslo Datum Strana Účinnost od Provedl Poznámky Č.j. Spisový znak: 2-1 Razítko školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA Prof.V.Vejdovského Olomouc Účinnost: 3.9.2012 Skartační znak: A5 Počet stran: 24 Podpis ředitele školy: Školní řád Změny: Číslo Datum Strana Účinnost

Více

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD Projednán v pedagogické radě dne 26. 8. 2013 Schválen školskou radou dne 27. 8. 2013 Platnost od 2. 9. 2013 1 2 Obsah: A Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a

Více

Základní škola J.A.Komenského Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola J.A.Komenského Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola J.A.Komenského Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 2/2012 Vypracoval: Schválil: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9. 2012 Skartační znak: A5 Mgr. Miloslav Dušek,

Více

Školní řád. Č.j. 1/2005 Účinnost: od 1.9.2010 ŠKOLA Spisový znak: 2-1 Základní škola praktická a. Počet stran: 24 Razítko školy:

Školní řád. Č.j. 1/2005 Účinnost: od 1.9.2010 ŠKOLA Spisový znak: 2-1 Základní škola praktická a. Počet stran: 24 Razítko školy: Č.j. 1/2005 Účinnost: od 1.9.2010 ŠKOLA Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Základní škola praktická a Počet stran: 24 Razítko školy: OU Školní 438 Chrastava Podpis ředitele školy: Školní řád Změny: Číslo

Více

Účinnost od: 2.2.2015

Účinnost od: 2.2.2015 Školní řád základní školy Škola Horní Jiřetín Školní řád základní školy Účinnost od: 2.2.2015 Obsah: A Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA NA BALABENCE 800, PRAHA 9 - LIBEŇ. Projednán na pedagogické radě dne 1. 9. 2014 se schválenou platností od 1. 9.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA NA BALABENCE 800, PRAHA 9 - LIBEŇ. Projednán na pedagogické radě dne 1. 9. 2014 se schválenou platností od 1. 9. ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA NA BALABENCE 800, PRAHA 9 - LIBEŇ Š k o l n í ř á d Projednán na pedagogické radě dne 1. 9. 2014 se schválenou platností od 1. 9. 2014 Mgr. Božena Žižková ředitelka školy

Více

Školní řád ZŠ a MŠ Kojetice Moravcova 26 250 72 Kojetice

Školní řád ZŠ a MŠ Kojetice Moravcova 26 250 72 Kojetice Školní řád ZŠ a MŠ Kojetice Moravcova 26 250 72 Kojetice Účinnost od: 5..2007 Změny: 2.0.2007 Obsah: A Školní řád. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků

Více

Školní řád je vydán na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) Obsah:

Školní řád je vydán na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) Obsah: Školní řád je vydán na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) Oddíl A. Školní řád Obsah: 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník Č.j.: 1 /2009 Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2009 Směrnice nabývá platnosti dne:

Více

A Školní řád B Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

A Školní řád B Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obsah: A Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky 1.1 Práva a povinnosti žáků ve škole 1.2

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia Vysoké Mýto. Příloha č. 4

Školní vzdělávací program Gymnázia Vysoké Mýto. Příloha č. 4 Školní vzdělávací program Gymnázia Vysoké Mýto Příloha č. 4 Školní řád Gymnázia Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto, nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto 566 01 Obsah: Článek 1 Práva a povinnosti žáků a zákonných

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Školní řád Č.j.: 27/03/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh: 3 Změny: pozbývá platnosti předchozí školní

Více

Střední škola a Základní škola Tišnov. Školní řád. Střední škola. Účinnost: od 1.2.2015. Podpis ředitele školy:

Střední škola a Základní škola Tišnov. Školní řád. Střední škola. Účinnost: od 1.2.2015. Podpis ředitele školy: Střední škola a Základní škola Tišnov Školní řád Střední škola Účinnost: od 1.2.2015 Podpis ředitele školy: 1. Ředitel školy vydává, po projednání s pracovníky školy a se souhlasem školské rady na základě

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

Soukromá obchodní akademie Podnikatel, s.r.o. nám. V. Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD

Soukromá obchodní akademie Podnikatel, s.r.o. nám. V. Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD Soukromá obchodní akademie Podnikatel, spol. s r. o. nám. V. Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve střední škole Název zařízení: Soukromá obchodní

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 Školní řád střední školy Účinnost od: 23. 10. 2014 Spisový znak: 3.7 Změny: 1. 1.

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 Školní řád střední školy Účinnost od: 23. 10. 2014 Spisový znak: 3.7 Změny: 1. 1. Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 Školní řád střední školy Účinnost od: 23. 10. 2014 Spisový znak: 3.7 Skartační znak: A5 Změny: 1. 1. 2015 název školy Obsah: A Školní řád... 2 1 Práva a

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD Ing. Zuzana Chvojková ředitelka Tento Školní řád byl schválen Školskou radou dne 7. května 2014, projednán pedagogickou

Více

Základní škola a Mateřská škola Prointepo s.r.o, Hrubínova 1458, Hradec Králové, 500 02 ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Prointepo s.r.o, Hrubínova 1458, Hradec Králové, 500 02 ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Prointepo s.r.o, Hrubínova 1458, Hradec Králové, 500 02 ŠKOLNÍ ŘÁD (Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání- - školský

Více

Školní řád Gymnázia Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázia Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace Č.j. 14/2010 Účinnost: 1. 9. 2010 Spisový znak: Razítko školy: Skartační znak: Počet stran: 13 Podpis ředitele školy: Mgr. Pavel Mrva Školní řád Gymnázia Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace

Více