CZ-OCTAVIA centrální zamykání automobilu ŠKODA OCTAVIA NÁVOD KMONTÁ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CZ-OCTAVIA centrální zamykání automobilu ŠKODA OCTAVIA NÁVOD KMONTÁ"

Transkript

1 CZ-OCTAVIA centrální zamykání automobilu ŠKODA OCTAVIA NÁVOD KMONTÁ

2 CZ-OCTAVIA NÁVOD KMONT Souprava je ur ena k montá i centrálního zamykání dve í automobilu ŠKODA Octavia. Obsahuje centrální jednotku, dva p tivodi ové servomotory pro p ední dve e adva dvouvodi ové servomotory pro dve e zadní. Pátých dve í se toto centrální zamykání netýká. Sou ástí dodávky je dále montá ní materiál (táhla, štrouby) aelektroinstala ní materiál (kabelá skonektory, pojistka). Technické parametry: Napájecí nap tí 9 15 V Odb rproudu vklidovém stavu Max. 2 ma Nap ové p etí ení 20 V po dobu 60 sekund POZOR! Mont servis. musí provést autorizovaný prodejce nebo Montá i Odpojte baterii. Jakékoliv zásahy do elektroinstalace vozidla provád jte a po jejím odpojení. i Na obou p edních iobou zadních dve ích demontujte kli ky pro stahování oken avnit ní aloun ní dve í. Ochranný kryt (PVC fólii) opatrn odlepte, tím si umo níte p ístup k vnit nímu zámku dve í. i P ední dve e jsou osazené servomotory sovládacími spína i(servomotory s p ti vodi i). Jsou p išroubovány na plechových nosnících, které se liší pro pravé alevé dve e. Táhlo p edních dve í je kratší s více ohyby aje také jiné pro pravé alevé dve e. i i Zámek dve í nedemontujte, vyndejte pouze p vodní táhlo zamykání. Na dodané táhlo zav ste servomotor atakto ho vlo te do dve í. Druhý konec táhla vlo te pod táhlo p vodní a oba konce mechanicky spojte systémem há ek-o ko viz obr

3 CZ-OCTAVIA NÁVOD KMONT Obr. 1 Montá servomotoru do prostoru p edních levých dve í -2-

4 CZ-OCTAVIA NÁVOD KMONT Obr. 2 Montá servomotoru do prostoru zadních levých dve í -3-

5 CZ-OCTAVIA NÁVOD KMONT i Servomotor pišroubujte na jedné stran pes p vodní technologický otvor šroubem M6 a na druhé stran pod šroub mechanismu stahování oken. i Zadní dve e jsou osazené dvouvodi ovými servomotory a delšími rovnými táhly. Táhlo iservomotor jsou (stejn jako u p edních dve í) jiné pro levé apro pravé dve e. i Na dodané táhlo zav ste servomotor a pipevn te ho šrouby M6 p es p vodní technologické otvory do vnit ku dve í. Druhý konec táhla vlo te pod p vodní táhlo zamykání aoba konce mechanicky spojte systémem há eko ko viz obr. 2. Elektrické zapojení i i Centrální jednotku upevn te na vhodném míst vinteriéru vozidla, nejlépe pod pístrojovou deskou. Do ní zapojte konektor kabelá.do levých p edních dve ípou ijte kratší p tivodi ový kabel a do pravých dve í delší p tivodi ový kabel. Kabely od pedních i zadních dve í provle te gumovými pr chodkami. Podle schématu zapojte vodi e servomotor,barva na barvu. Kabely uchy te tak, aby je nezachytil mechanizmus oken p i stahování a nepoškodil je. Kladný vodi od ídicí jednotky p ipojte p es pojistku do pojistkové sk í ky. Minusové o ko p ipojte kukost ovacímu bodu. Po p ipojení baterie a odzkoušení funk nosti pipevn te na p vodní místa všechny demontované ásti. -4-

6 CZ-OCTAVIA NÁVOD KMONT Schéma zapojení centrálního zamykání -5-

7 CZ-OCTAVIA NÁVOD KMONT Poznámky -6-

8 Dovozce: s.r.o., Praha

9 CZ-U-F-HC centrální zamykání s dálkovým ovladáním NÁVOD KMONTÁ

10 CZ-U-F-HC NÁVOD KMONT Za ízení slou ík dálkovému ovládání centrálního zamykání dve íaum uje i dálkov ovládaným výstupem spínat odjišt ní víka kufru. Dálkové ovládání s dosahem cca 30 mmá zárove funkci jednoduchého imobilizéru. Komunikace mezi ovlada i a ídicí jednotkou je zajišt na rádiovým signálem, který je chrán n tzv. plovoucím kódem. Tento kód pracuje tak, e po ka dém pou ití ovlada ese m ní ídicí kód na jiný náhodným výb rem z ady dvou miliard kombinací. Souprava je dodávána se dv ma ovlada i, ale je mo né pidání dalších - maximáln však do celkového po tu šesti pro jeden pijíma. Souprava dále obsahuje vlastní úst ednu centrálního zamykání, servomotory, relé imobilizéru, servisnítla ítko, svíticí diodu, kompletníinstala nímateriálakompletníkabelá. Montá Montá musí provést autorizovaný prodejce nebo servis. Odpojte baterii. Jakékoliv zásahy do elektroinstalace vozidla provád jte a po jejím odpojení. Na obou p edních i obou zadních dve ích demontujte kli ku pro stahování oken a vnit ní aloun ní dve í. Ochranný kryt (PVC fólii) opatrn odlepte, tím si umo níte p ístup k vnit nímu zámku dve í. P ední dve e jsou osazené servomotory s ovládacími spína i (servomotor s p ti vodi i). Servomotory p ipevn te do technologických otvor dve í pomocí vhodných šroub. Kservomotor m pipevn te spojovací táhla a propojte je se zamykacím mechanismem. Namontujte centrální jednotku do blízkosti pojistkové sk í ky (pod schránku u spolujezdce). Nikdy nemontujte centrální jednotku do motorového prostoru. Na vhodné místo interiéru vozu p ipevn te relé imobilizéru. Servisní tla ítko umist te na utajeném míst. Svíticí diodu vlo te do pedvrtaného otvoru p ístrojové desky. Elektrické zapojení Elektrické zapojení prove te dle p ilo eného schématu zapojení. Svazek drát ve te spodní ástí dve í tak, aby je ádná ostrá hrana nepoškodila. Pokud to bude nutné, pou ijte ochrannou pr chodku. Servomotory s p ti i dv ma dráty p ipojte ke svazku barvu na barvu. erný drát uzemn te, ervený spojte se stálým nap tím +12V. Svazek drát p ipojte kcentrální jednotce. Napájení startéru zapojte pes erný a ervený kontakt relé, které spíná úst edna centrálního zamykání záporným signálem 0,5A. P vodní spojení p erušte. Pípadn m ete pes svorky relé zapojit napájení palivového erpadla. Vobou p ípadech bude znemo no nastartování vozidla vaktivovaném stavu systému.

11 CZ-U-F-HC NÁVOD KMONT Test po prvním p ipojení Pokud je systém poprvé p ipojen ke zdroji 12V nap tí, jako potvrzení p ipojení odemkne automaticky po 3 vte inách systém. Technické údaje: ídicí jednotka: Napájecí nap tí :12 ±3V Teplotní rozsah :-30 a +65 C Klidový odb r :12mA Zatí itelnost výstup :8A pro sm rová sv tla, 0,5A pro kufr a p epínací relé, 15A pro servo motory Pracovní frekvence :433,92 ± 10 MHz Ovlada : Napájecí nap tí :12 ±2V Teplotní rozsah :0a +60 C Spot eba p i vysílání :11mA Pracovní frekvence :433,92 ± 1MHz Úprava kódu : Aktivní kód Pracovní dosah : do 30m (zále ína stavu baterie ovlada e amístních podmínkách) Typ baterie : GP23A 12V

12 Schéma zapojení CZ-U-F-HC Dovozce: s.r.o., Praha

13 CZ-U-F-HC centrální zamykání s dálkovým ovladáním NÁVOD KPO ITÍ

14 CZ-U-F-HC NÁVOD KPOU ITÍ Za ízení slou ík dálkovému ovládání centrálního zamykání dve íaum uje i dálkov ovládaným výstupem spínat odjišt ní víka kufru. Dálkové ovládání s dosahem cca 30 mmá zárove funkci jednoduchého imobilizéru. Komunikace mezi ovlada i a ídicí jednotkou je zajišt na rádiovým signálem, který je chrán n tzv. plovoucím kódem. Tento kód pracuje tak, e po ka dém pou ití ovlada ese m ní ídicí kód na jiný náhodným výb rem z ady dvou miliard kombinací. Souprava je dodávána se dv ma ovlada i, ale je mo né pidání dalších - maximáln však do celkového po tu šesti pro jeden pijíma. Souprava dále obsahuje vlastní úst ednu centrálního zamykání, servomotory, relé imobilizéru, servisnítla ítko, svíticí diodu, kompletníinstala nímateriálakompletníkabelá. Obsluha Dálkové ovlada e Souprava je vybavena dv ma dvoutla ítkovými dálkovými ovlada i. Do jednoho z nich lze ulo it klí.funkce tla ítek jsou tyto: Tla ítko 1 a) Aktivace / deaktivace b) Zam ení za jízdy / odem ení Tla ítko 2 a) Vyhledávání vozidla Ob tla ítka sou asn a) Dálkové odem ení víka kufru Dálkový ovlada pracuje na rádiovém principu a je zabezpe en plovoucím kódem o dvou miliardách kombinací. Funk ním dosah je 30m, ale zále í na místních podmínkách. Rovn zahrnuje ochranu proti duplikaci nebo zjišt ní kódu, co pat ímezi prost edky snejvyššímstupn mzabezpe ení. Aktivace Stiskn te tla ítko 1ovlada e, systém je aktivován, co a) Zam ením centrálního zamykání. b) Jedním bliknutím sm rových sv tel. c) Blikáním kontrolní diody. d) Zablokováním chodu motoru. je potvrzeno: Deaktivace Stiskn te tla ítko 1ovlada e, systém je deaktivován, co a) Odem ením centrálního zamykání. b) Trojím bliknutím sm rových sv tel. c) Zhasnutím kontrolní diody. d) Zrušením blokace motoru. je potvrzeno:

15 CZ-U-F-HC NÁVOD KPOU ITÍ Zam ení b hem jízdy P i zapnutém zapalování stiskn te tla ítko 1 ovlada e, dve e se zamknou. Další stisknutí tla ítka dve eodemkne. Systém bude ovládat pouze centrální zamykání, ostatní funkce budou potla eny. Vyhledání vozidla P i aktivovaném systému stiskn te tla ítko 2 ovlada e, sm rová sv tla 4x bliknou, poté zhasnou. Automatická aktivace Pokud systém deaktivujete ado 60 vte in neotev ete systém se aktivuje automaticky azamkne vozidlo. ádné dve e vozidla, Dálkové otev ení víka kufru Pokud je vozidlo vybaveno elektrickým otvíra em víka kufru (nap. typ TR356), stiskn te najednou tla ítka 1a2, víko kufru bude automaticky odjišt no. Nouzové vypnutí systému Pokud nefunguje dálkový ovlada k deaktivaci systému, m ete zapnout klí kem zapalování a stisknout servisní spína. Sm rová sv tla 2x bliknou, LED dioda bliká. Po 10 vte inách dioda zhasne aimobilizér se vypne. Zál ní pam Pokud byl systém odpojen od zdroje proudu, zapamatuje si p i jeho vypnutí všechna pedchozí nastavení a obnoví je po p ipojení dodávky proudu. Pokud dojde k p erušení dodávky proudu b hem aktivace, systém setrvá vre imu aktivace i po op tovném p ipojení proudu. Programování kódu ovlada e: P i programování kódu nového ovlada epostupujte dle ní euvedených krok : a) Zapn te klí kem zapalování astiskn te servisní tla ítko ve voze. b) Sm rová sv tla 2x bliknou, kontrolní dioda bliká. c) Do 10 vte in stiskn te jakékoli tla ítko ovlada e. Pokud sm rová sv tla bliknou, bylo naprogramování ovlada e úsp šné. Poté do 10 vte in stiskn te jakékoliv tla ítko dalšího ovlada e, pokud sm rová sv tla bliknou 2x, naprogramování druhého ovlada e úsp šné. Opakováním tohoto postupu lze naprogramovat a celkem šest r zných ovlada. d) Pokud ídicí jednotka nezaznamená do 10 vte in ádné stisknutí tla ítka, kontrolní dioda zhasne a systém automaticky ukon í programovací re im.

16 CZ-U-F-HC NÁVOD KPOU ITÍ Technické údaje: ídicí jednotka: Napájecí nap tí :12 ±3V Teplotní rozsah :-30 a +65 C Klidový odb r :12mA Zatí itelnost výstup :8A pro sm rová sv tla, 0,5A pro kufr a p epínací relé, 15A pro servomotory Pracovní frekvence :433,92 ± 10 MHz Ovlada : Napájecí nap tí :12 ±2V Teplotní rozsah :0a +60 C Spot eba p i vysílání :11mA Pracovní frekvence :433,92 ± 1MHz Úprava kódu : Aktivní kód Pracovní dosah : do 30m (zále ína stavu baterie ovlada e amístních podmínkách) Typ baterie : GP23A 12V Dovozce: s.r.o., Praha

17

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka OPERATING GUIDE Uživatelská p íru ka >>> OBSAH Záruka 6 Bezpe nostní pokyny 7 Naviga ní systém 9 Obsah návodu k obsluze 9 Použití 9 Navigace 9 Obrázky* 9 Telefon (vybrané modely) 10 Vybalení naviga ního

Více

computer radio control system COMPLEX RADIO CONTROL SYSTEM Přijímače REX FW 1.00

computer radio control system COMPLEX RADIO CONTROL SYSTEM Přijímače REX FW 1.00 COMPLEX RADIO CONTROL SYSTEM Uživatelský manuál Přijímače REX FW 1.00 ESKY computer radio control system 1. Úvod... 03 2. Technická data... 04 3. Instalace... 05 3.1 Napájecí nap tí... 05 3.2 Provoz...

Více

1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY

1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY 1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY Pokud chcete, aby Vám Vaše váha sloužila spolehliv a k Vaší spokojenosti, prostudujte prosím tento návod a i te se jeho pokyny. V p ípad jakékoliv poruchy volejte

Více

Manufactured under the license from Hyundai Corporation, Seoul, Korea www.hyundaitechnologies.com MB-D125

Manufactured under the license from Hyundai Corporation, Seoul, Korea www.hyundaitechnologies.com MB-D125 Manufactured under the license from Hyundai Corporation, Seoul, Korea www.hyundaitechnologies.com MB-D125 Vítejte! TUTO INFORMACI SI P E T TE P ED POU ITÍM TELEFONU, ABYSTE MOHLI SV J TELEFON LÉPE VYU

Více

DFG/TFG 316-550. Provozní návod 03.01 - 52027252 12.06

DFG/TFG 316-550. Provozní návod 03.01 - 52027252 12.06 DFG/TFG 316-550 03.01 - Provozní návod C 52027252 12.06 Předmluva K bezpečnému ovládání vozíku jsou potřebné znalosti, které jsou obsaženy v tomto ORIGINÁLNÍM NÁVODU K OBSLUZE. Informace jsou uvedeny v

Více

Mars 11. dálkový startér motoru s externím ovládáním NÁVOD K MONTÁŽI

Mars 11. dálkový startér motoru s externím ovládáním NÁVOD K MONTÁŽI dálkový startér motoru s externím ovládáním AKTIVACE DÁLKOVÉHO STARTU Stiskněte modré tlačítko START na ovladači. - parkovací světla 3x zablikají - systém zapne zapalování, parkovací světla se rozsvítí

Více

MEDUMAT Standard 2. Dýchací p ístroj. Návod k použití

MEDUMAT Standard 2. Dýchací p ístroj. Návod k použití MEDUMAT Standard 2 Dýchací p ístroj Návod k použití Obsah Obsah 1 Úvod 5 1.1 Ur ený ú el použití... 5 1.2 Kvalifikace provozovatele a uživatele... 6 1.3 Kontraindikace... 6 1.4 Vedlejší ú inky... 6 2 Bezpe

Více

ECONCEPT TECH 18 A 3540I311 NÁVOD K OBSLUZE, INSTALACI A ÚDRŽBĚ. cod. 3540I311 05/2008 (Rev. 00)

ECONCEPT TECH 18 A 3540I311 NÁVOD K OBSLUZE, INSTALACI A ÚDRŽBĚ. cod. 3540I311 05/2008 (Rev. 00) cod. 3540I311 05/2008 (Rev. 00) 3540I311 ECONCEPT TECH 18 A NÁVOD K OBSLUZE, INSTALACI A ÚDRŽBĚ B Přečtěte si pozorně upozornění uvedená v tomto návodu k použití, protože obsahují důležité pokyny k bezpečné

Více

DIVAtop C 32. cod. 3540E851 01/2007 (Rev. 00)

DIVAtop C 32. cod. 3540E851 01/2007 (Rev. 00) cod. 3540E851 01/2007 (Rev. 00) DIVtop C 32 NÁVOD K OSLUZE, INSTLCI ÚDRŽ HSZNÁLTI, ESZERELÉSI ÉS KRNTRTÁSI UTSÍTÁS INSTRUKCJ OS UGI, INSTLCJI I KONSERWCJI, NÁVOD N POUŽITIE ÚDRŽU, P e t te si pozorn upozorn

Více

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze CZ IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Obsah P ed použitím jednotky Úvod...3 D ležité bezpe nostní informace...4 1. Popis p ístroje...6 2. P

Více

OBSAH. Využití analyzátoru AMP 3. Popis analyzátoru AMP a jeho funkce 3. Technické parametry p ístroje AMP 4

OBSAH. Využití analyzátoru AMP 3. Popis analyzátoru AMP a jeho funkce 3. Technické parametry p ístroje AMP 4 OBSAH Využití analyzátoru AMP 3 Popis analyzátoru AMP a jeho funkce 3 Technické parametry p ístroje AMP 4 Technické provedení a struktura p ístroje AMP 7 Software 13 Sou ásti systému a p íslušenství 14

Více

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém SPY 10 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Tlačítka

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

Č. BUDĚJOVICE. maloobchod - velkoobchod Lidická 167 - Rožnov 370 07 České Budějovice tel.: 386 466 324 mobil: 777 338 228 dstechnik@seznam.

Č. BUDĚJOVICE. maloobchod - velkoobchod Lidická 167 - Rožnov 370 07 České Budějovice tel.: 386 466 324 mobil: 777 338 228 dstechnik@seznam. super nabídka tel.: 380 331 830 tel.: 602 433 922 tel.: 603 816 716 zásilková služba - prodejna VELEŠÍN velkoobchod - maloobchod nám. J. V. Kamarýta 49 382 32 Velešín tel.: 380 331 830 fax: 380 331 091

Více

BIO. Dálkové quartzové ovládání BIO s individuálním kódem Samoučící se

BIO. Dálkové quartzové ovládání BIO s individuálním kódem Samoučící se Dálkové quartzové ovládání s individuálním kódem Samoučící se Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé

Více

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM 19 LED 206 DPVR NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy

Více

13 kole ka s brzdou 2

13 kole ka s brzdou 2 Popis CL 55 s p ítla nou pákou : 8 4 5 7 6 9 10 1 11 1 motorová jednotka 2 zelené tla ítko start 2 3 3 ervené tla ítko stop 4 rameno s tla nou pákou 12 5 kruhový vstupní otvor 6 magnetické jišt ní páky

Více

MAGICAR M870AS. Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru Uživatelský manuál

MAGICAR M870AS. Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru Uživatelský manuál MAGICAR M870AS Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru Uživatelský manuál MAGICAR M870AS Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru Uživatelský manuál 2 OBSAH 1. Důležité

Více

MAGICAR M871A. Autoalarm s integrovaným pagerem Uživatelský manuál

MAGICAR M871A. Autoalarm s integrovaným pagerem Uživatelský manuál MAGICAR M871A Autoalarm s integrovaným pagerem Uživatelský manuál CZ MAGICAR M871A Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru Uživatelský manuál OBSAH 1. Důležité informace...4 2. Úvod...4

Více

24V autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru MAGICAR M680F. uživatelský manuál

24V autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru MAGICAR M680F. uživatelský manuál 24V autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru MAGICAR M680F uživatelský manuál OBSAH 1. Důležité informace...3 2. Úvod...3 3. Dálkový ovladač...3 4. Displej dálkového ovladače...4 4.1.

Více

Antény, hromosvody, p ep ové ochrany. a EN SN 62305 v praxi.

Antény, hromosvody, p ep ové ochrany. a EN SN 62305 v praxi. Antény, hromosvody, p ep ové ochrany Vážení zákazníci, a EN SN 62305 v praxi. z d vodu opakujících se a navzájem si podobných vašich dotaz jsme se rozhodli p idat na naše stránky co nejjednodušší a jasné

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

P enos biologických signál pomocí bezdrátové technologie Bluetooth

P enos biologických signál pomocí bezdrátové technologie Bluetooth ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra m ení Bakalá ská práce P enos biologických signál pomocí bezdrátové technologie Bluetooth Ji í Kube² Vedoucí práce: Ing. Jakub Parák

Více

FLOR&VERYVR. Dálkové ovládání s plovoucím kódem 433,92 MHz

FLOR&VERYVR. Dálkové ovládání s plovoucím kódem 433,92 MHz Dálkové ovládání s plovoucím kódem 433,92 MHz Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. verze

Více

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu)

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) Obsah: 1. Popis činnosti a funkce 2. Technický popis zařízení 3. Technická data zařízení 4. Základní verze a možné sady 5. Obsah

Více

hp photosmart 140 series referenční p íručka

hp photosmart 140 series referenční p íručka hp photosmart 140 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

Instalace CA-1803 Athos RESET 1 do vozidla, které nemá od výrobce dálkové ovládání centrálního zamykání

Instalace CA-1803 Athos RESET 1 do vozidla, které nemá od výrobce dálkové ovládání centrálního zamykání Instalace CA-1803 Athos RESET 1 do vozidla, které nemá od výrobce dálkové ovládání centrálního zamykání V tomto režimu autoalarm umožňuje: řídit centrální zamykání vozu (pokud je instalováno) dálkovým

Více

DOKUMENTACE ETNICTVÍ A MAJETEK

DOKUMENTACE ETNICTVÍ A MAJETEK U IVATELSKÁ DOKUMENTACE ETNICTVÍ A MAJETEK M O D U L E K O N O M I K A STRUKTURA SYSTÉMU...2 MENU SYSTÉMU... 2 VAZBY UVNIT SYSTÉMU S4S (OBCHODNÍ A Ú ETNÍ DATABÁZE)... 4 VNIT NÍ STRUKTURA Ú ETNICTVÍ...

Více

NISSAN MURANO ORIGINÁLNÍ P ÍSLUŠENSTVÍ. Vytisknout Zavřít

NISSAN MURANO ORIGINÁLNÍ P ÍSLUŠENSTVÍ. Vytisknout Zavřít NISSAN MURANO ORIGINÁLNÍ P ÍSLUŠENSTVÍ Vn jší vzhledové dopl ky Vyšší osobnost ve m st 4 5 6 7 DOPL TE SM LÝ DESIGN, KTERÝ ADÍ NISSAN MURANO DO KATEGORIE VOZ CEOSSOVER, TÍMTO DESIGNOVÝM P ÍSLUŠENSTVÍM

Více

WIL. Elektromechanická závora pro intenzivní provoz

WIL. Elektromechanická závora pro intenzivní provoz Elektromechanická závora pro intenzivní provoz Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. verze

Více