ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ŠENOV 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ŠENOV 1"

Transkript

1 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ŠENOV 1

2 Obsah : I. Práva žáků a zákonných zástupců 3 Práva žáků 3 Práva zákonných zástupců žáků 3 II. Povinnosti žáků a zákonných zástupců 4 Povinnosti žáků 4 Povinnosti zákonných zástupců žáků 4 III. Vztahy žáků a zákonných zástupců k pedagogickým pracovníkům školy 4 IV. Provoz a vnitřní režim školy 5 Organizace školního dne: 5 Docházka do školy 5 Absence 6 Školní budova 9 Vyučovací proces 9 Přestávka 10 Postup při ztrátách 10 Žákovské služby: 11 V. Školní družina samostatný dokument 11 VI. Školní jídelna samostatný dokument 11 VII. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 12 Bezpečnost a ochrana zdraví žáků 12 Záznam o školním úrazu 13 VIII. Ochrana před sociálně patologickými jevy 15 IX. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků 16 X. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků samostatný dokument klasifikační řád 17 XI. Platnost a zrušovací ustanovení 17 2

3 I. Práva žáků a zákonných zástupců Práva žáků Žák má právo: 1. Na vzdělání podle školního vzdělávacího programu. 2. Na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností. 3. Na speciální péči, jedná-li se o žáka handicapovaného, s poruchami učení nebo chování, v rámci možností školy. 4. Na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání. 5. Volit a být volen v rámci školy do samostatného orgánu žáků (žákovský parlament), pracovat v něm a jeho prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že tento je povinen se stanovisky a vyjádřeními orgánů žáků zabývat. 6. Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jeho vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jeho věku a stupni vývoje. Své připomínky může vznést prostřednictvím zákonných zástupců nebo osobně řediteli školy. 7. Zdvořile, slušně a včas požádat o vysvětlení a doplnění, pokud učební látce či příkazu nerozumí. Je však samozřejmostí, že si žák po své nepřítomnosti ve škole sám učivo dopíše a doučí se ho. 8. Na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školního vzdělávacího programu. 9. Na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jeho rozumovou a mravní výchovu a nevhodně ovlivňovaly jeho morálku. 10. Na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením. 11. Na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jeho tělesný a duševní vývoj. 12. Dovolávat se svých práv, která jsou definována v Úmluvě o právech dítěte. 13. Požádat o pomoc či radu třídního učitele, ostatní pedagogy, výchovného poradce či jinou osobu, cítí-li se z jakéhokoliv důvodu v tísni, má problémy apod. Práva zákonných zástupců žáků Zákonní zástupci žáků mají právo: 1. Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte. 2. Volit a být voleni do školské rady. 3. Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí svých dětí, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost. 4. Na informace a poradenskou pomoc školy pro jejich děti v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školního vzdělávacího programu. 5. Požádat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel tohoto řádu. 6. Zúčastňovat se schůzek sdružení rodičů a přednášet tam své připomínky a náměty. Sdružení rodičů je významným partnerem školy v této oblasti. 3

4 II. Povinnosti žáků a zákonných zástupců Povinnosti žáků Žáci mají povinnost: 1. Řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat. 2. Dodržovat školní a vnitřní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni. 3. Účastnit se mimoškolních aktivit, na které se přihlásili. 4. Plnit pokyny pedagogických pracovníků školy popř. dalších zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem. 5. Zdvořilým a slušným způsobem vyjádřit své mínění a názory. 6. Šetrně zacházet se svěřenými učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem. Každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, žáků, učitelů či jiných osob hradí v plném rozsahu rodiče žáka, který poškození způsobil. 7. Žák zdraví v budově a na školních akcích pracovníky školy srozumitelným pozdravem. Povinnosti zákonných zástupců žáků Zákonní zástupci žáků mají povinnost: 1. Zajistit, aby žák docházel řádně do školy. 2. Zúčastnit se osobně na vyzvání ředitele školy projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka. 3. Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. 4. Dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem. 5. Oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku ( 28 odst. 2 a 3 školského zákona) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích. 6. Svým přístupem přispívat k výchovně vzdělávací práci školy. III. Vztahy žáků a zákonných zástupců k pedagogickým pracovníkům školy 4 1. Pedagogičtí pracovníci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření. 2. Všichni zaměstnanci školy budou žáky chránit před všemi formami špatného zacházení, sexuálním násilím, zneužíváním. Budou dbát, aby nepřicházeli do styku s materiály a informacemi pro ně nevhodnými. Budou žáky chránit před nezákonnými útoky na jejich pověst. Zjistí-li, že dítě je týráno, krutě trestáno nebo je s ním jinak špatně zacházeno, spojí se všemi orgány na pomoc dítěti. Speciální pozornost budou věnovat ochraně před návykovými látkami. 3. Informace, které zákonný zástupce žáka poskytne do školní matriky, nebo jiné

5 5 důležité informace o žákovi (zdravotní způsobilost, ) jsou důvěrné. Všichni pedagogičtí pracovníci se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších úprav.

6 4. Vyzve-li ředitel školy nebo jiný pedagogický pracovník zákonného zástupce k osobnímu projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka, dohodne termín schůzky se zákonným zástupcem žáka předem. 5. Pedagogičtí pracovníci mají právo na zdvořilé chování a důstojné prostředí, ve kterém vykonávají svoji práci. 6. Všichni pedagogičtí pracovníci se povinně zúčastní třídních schůzek a konzultačních dnů, na kterých budou informovat zákonné zástupce žáků o výsledcích výchovy a vzdělávání. IV. Provoz a vnitřní režim školy Organizace školního dne: Vyučovací Časové rozpětí hodina Docházka do školy 1. Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Účast na vyučování nepovinných předmětů je pro zařazené žáky povinná. Pozdní příchod bez řádné omluvy je předmětem dalšího jednání dle klasifikačního řádu. 2. Žák chodí do školy i na akce pořádané školou ve vhodném a čistém oblečení. Reprezentuje tuto školu i mimo její budovu, proto by tomu mělo odpovídat jeho jednání a chování. Je nezbytně nutné žákovo respektování pravidel společenského chování, jako je zdravení všech dospělých, úcta ke starším a nemocným. Žák nepoužívá hrubých a vulgárních slov. Je ohleduplný k mladším a slabším spolužákům, zvlášť dbá na to, aby neohrozil jejich zdraví, případně životy. 3. Před nástupem do školy i při jejím opuštění žák dbá zásad bezpečnosti. 4. Žák je povinen se při vstupu do budovy v šatně přezout do vhodné domácí obuvi (platí i pro zájmovou činnost žáků v odpoledních hodinách). Vstupuje do prostor čisté chodby přezutý, k přezutí nesmí sloužit z hygienických a provozních důvodu sportovní obuv, ani žádný druh obuvi s černou podešví. K uskladnění věcí žákům slouží šatní skříňky. Každý žák svou šatní škříňku udržuje v čistotě a pořádku, její případné poškození hlásí školnici nebo zástupci ředitele školy. Do tělocvičny vstupují žáci jen ve sportovní obuvi. V šatnách se zbytečně nezdržují a dodržují rozdělení suchého a mokrého prostoru šaten. 5. Nepřezouvání se v objektu školy je považováno za porušení školního řádu a bude postihováno ve smyslu klasifikačního řádu školy. 6. Škola neručí za odložené věci žáků po skončení vyučování. 6

7 7. Vstup do tělocvičny a odborných učeben je povolen jen za přítomnosti učitele. Členové zájmových kroužků a nepovinných předmětů mohou být ve vyhrazených třídách jen se svými vedoucími, na které čekají před učebnou. 8. Do školy žák nesmí nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní výchovu žáků. Nesmí také nosit věci, které nesouvisí s výukou (rádia, wolkmeny, elektronické hry apod.). Za ztrátu či odcizení těchto věcí škola neručí 9. Přísný zákaz používání mobilních telefonů během vyučování (musí být vypnuty). 10. Žák dojíždějící do školy na kole si jej uloží do kolovny a dodržuje řád pro provoz kolovny. Pokud si nechá kolo ve stojanu venku, nevztahuje se na ztrátu nebo poškození kola pojištění. 11. V celém areálu školy platí zákaz pohybu na kolečkových bruslích, skateboardu a jiném náčiní. 12. Ve škole a v celém areálu platí přísný zákaz používání omamných látek (alkohol) a kouření. Absence 1. Omlouvání nepřítomnosti: Nepřítomnost žáka ve škole omlouvá zákonný zástupce vždy písemně prostřednictvím omluvného listu v žákovské knížce. Škola může ve zcela individuálních případech, zejména při časté krátkodobé nepřítomnosti žáka, požadovat potvrzení ošetřujícího lékaře. Toto potvrzení je však součástí omluvenky, kterou vydává zákonný zástupce žáka. O potvrzení ošetřujícího lékaře žádá ředitel školy na návrh třídního učitele. Lékařské vyšetření není důvodem k celodenní absenci žáka ve škole. V případě, že žák není nemocen, dostaví se po vyšetření do školy a zapojí se do výuky. 2. Doba a způsob uvolnění žáka: Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých žákovi nebo jeho zákonnému zástupci, požádá zástupce žáka třídního učitele nebo ředitele školy o uvolnění z vyučování, a to písemně prostřednictvím omluvného listu v žákovské knížce. Na pozdější omluvenky nebude brán zřetel. Na jeden až dva dny uvolňuje žáka z vyučování na základě žádosti v ŽK třídní učitel. Na více než dva dny uvolňuje žáka z vyučování ředitel školy na základě písemné žádosti se zdůvodněním (formulář), kterou osobně předkládají zákonní zástupci žáka řediteli prostřednictvím třídního učitele, který se k ní vyjadřuje. Pokud žák odchází ze školy v průběhu vyučování, oznámí tuto skutečnost svému třídnímu učiteli. Žáka si zákonní zástupci vyzvedávají osobně nebo žák předloží písemnou žádost o uvolnění. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídaných důvodů (zdravotní důvody), je zástupce žáka povinen nejpozději do dvou dnů oznámit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti. Písemnou omluvenku doručí žák třídnímu učiteli nejpozději do tří dnů po ukončení nepřítomnosti. 3. Způsoby omlouvání žáka Omlouvání je možné provést: 7

8 a. telefonicky do kanceláře školy (sekretářka školy zapíše nepřítomného žáka na příslušný seznam nepřítomných žáků ve sborovně školy) b. písemně třídnímu učiteli c. osobně třídnímu učiteli d. em Každá omluva musí být zapsána v omluvném listu žákovské knížky žáka. 4. Podezření z nevěrohodnosti dokladů V případě podezření z nevěrohodnosti dokladu potvrzujícího důvod nepřítomnosti žáka informuje třídní učitel ředitele školy. Ředitel školy se v dané věci obrátí na zákonného zástupce žáka. V případě opakovaných potíží, kdy již proběhlo jednání se zákonným zástupce žáka a bylo neúspěšné, informuje ředitel školy věcně příslušný správní orgán. Třídní učitel eviduje školní docházku své třídy. V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence informuje třídní učitel ředitele školy, který poskytnuté informace vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost. 5. Neomluvená nepřítomnost žáka Neomluvená absence bude řešena následujícím způsobem: a. Nesrovnalosti v omlouvání V případě nesrovnalostí při omlouvání nepřítomnosti žáka (chybí některé hodiny omluvené, omluvenky nejsou předávány včas apod.) jsou zákonní zástupci žáka informováni dopisem (upozornění na povinnosti, nesrovnalosti v omlouvání žáků). b. Absence do 10 vyučovacích hodin Řeší se se žákem a jeho zákonným zástupcem pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván doporučujícím dopisem. Pohovoru se účastní zákonný zástupce, TU, VP a zástupce vedení školy. Na pohovoru se projedná důvod nepřítomnosti žáka a způsob omlouvání jeho nepřítomnosti a upozorní se na povinnost stanovenou zákonem. Zákonný zástupce je seznámen s možnými důsledky v případě nárůstu neomluvené absence. Z pohovoru je proveden zápis. Zákonný zástupce žáka se s ním seznámí a jeho znění stvrdí podpisem. V případě, že ho odmítne podepsat či převzít, zaznamená se tato skutečnost do zápisu. O jednání škola informuje sociální odbor města. c. Absence nad 10 vyučovacích hodin Ředitel školy svolá výchovnou komisi, složení komise odpovídá závažnosti a charakteru nepřítomnosti žáka (ředitel školy, zákonný zástupce žáka, třídní učitel, zástupce ředitele školy, výchovný poradce, zástupce orgánu sociálněprávní ochrany dětí). Pozvání zákonného zástupce na komisi se provádí doporučeným dopisem. O průběhu a závěrech jednání komise se provede zápis, který zúčastněné osoby podepíší. Neúčast na jednání nebo odmítnutí podepsání zápisu zákonným zástupce žáka se poznamená do zápisu výchovné komise. d. U absence nad 25 vyučovacích hodin Ředitel školy bezodkladně zašle oznámení o pokračujícím záškoláctví sociálně-právní komisi. e. Opakované záškoláctví během školního roku Pokud již byli zákonní zástupci postiženi za přestupek sociálně právní komisí města, podá ředitel školy hlášení o zanedbání školní docházky Policii ČR, kde 8

9 9 bude případ řešen jako trestní oznámení pro podezření spáchání trestného činu ohrožení mravní výchovy mládeže.

10 Školní budova 1. Budova školy se otevírá v 7.25 hod. Žáci nastupují do školy 15 min. před začátkem vyučování, vstupují do školy ukázněně. 2. Pokud výuka začíná v 7.00 hod (na základě povolení ředitele školy), čekají žáci na vyučujícího před hlavním vchodem do školy vstupují s ním. 3. Po zahájení vyučování se uzamykají prosklené dveře v obou částech budovy. Odchod žáků v průběhu dopoledne a příchod návštěv je možný pouze hlavním vchodem. Po 8. hodině otvírá budovu školy školnice. Vede zároveň knihu návštěv. 4. Opustit areál školy v době vyučování a o přestávkách je přísně zakázáno. Vyučovací proces 1. Začátek vyučování je v 7.45 hod. Žák nastupuje do hodin včas. Po příchodu do učebny se žák připravuje na vyučování. 2. Po zvonění sedí všichni žáci v lavicích. Pokud se nedostaví vyučující do 5 min. po zvonění, oznámí jeho nepřítomnost služba třídy v ředitelně. 3. Při vstupu učitele nebo jiné dospělé osoby do třídy žáci pozdraví tím, že tiše povstanou. 4. Žák je povinen nosit do školy požadované učební pomůcky, žákovskou knížku a vypracované domácí úkoly. 5. Na vyučování se žák řádně připravuje doma. 6. Pokud není na hodinu řádně připraven (nemohl se z vážných důvodů připravit, schází mu úkol nebo pomůcka), omluví se na začátku hodiny učiteli. 7. Před začátkem vyučovací hodiny si žák připraví na lavici pomůcky pro příslušný předmět, pouzdro a žákovskou knížku. 8. Aktovku uklidí tak, aby ulička mezi stolky byla prázdná. 9. Vyučující každé hodiny kontroluje a zapisuje absenci. 10. Ve vyučování žák pozorně sleduje a aktivně se účastní vyučování, dbá pokynů vyučujícího a po skončení vyučování zůstává na svém místě, své věci si skládá až na pokyn vyučujícího. Chce-li se na něco zeptat, hlásí se zdvižením ruky. 11. V době vyučování se žáci nezdržují na chodbách, v šatnách ani na sociálních zařízeních. 12. Třídní učitelé organizují péči o pořádek ve svých třídách. 13. Po skončení vyučování žák uklízí své místo, zvedá židličku, pokud není rozhodnuto jinak. 14. Vyučující bezpodmínečně doprovází žáky až k jídelně, kde předává skupinu dozoru. 15. Po skončení vyučování se žák zdržuje v šatně po dobu nezbytně nutnou, přezuje se, oblékne a odchází z budovy. 16. Do kabinetů vstupují jen pověření žáci za přítomnosti učitele, do ředitelny a kanceláře jen tehdy, jsou-li k tomu vyzváni. 17. Platí přísný zákaz používání mobilních telefonů během vyučování (ty musí být vypnuty). 18. Specializované učebny se řídí svým vlastním řádem, se kterým jsou žáci seznámeni příslušným vyučujícím. 19. Hodiny tělesné výchovy a pracovního vyučování se řídí samostatnými řády. 20. Nalezené věci se odevzdávají p. školnici, p. hospodářce nebo do ředitelny. 10

11 21. Žáci jsou povinni chovat se ukázněně, dbát na pořádek ve všech prostorách školy. Vzorně se starat o učebnice a školní potřeby. Jejich poškození nebo ztrátu hlásí vyučujícímu a třídnímu učiteli. 22. Žák zachovává čistotu i v okolí školy, školní jídelny a v areálu školního hřiště. Mimo školu se žák chová v souladu s pravidly slušného chování tak, aby nepoškozoval pověst školy. 23. Žák, který má v průběhu vyučování zdravotní problémy, odchází domů nebo k lékaři pouze v doprovodu rodičů nebo jiné pověřené osoby. Nevolnost hlásí svému vyučujícímu, v případě nutnosti se obrátí na kteréhokoliv zaměstnance školy. Přestávka 1. Velká přestávka začíná v 9.25 hod. a trvá 20 min., malé přestávky trvají 10 min. Během přestávek i volných hodin není žákům dovoleno opustit školní budovu. 2. Žák se v době mimo vyučování nezdržuje v prostorách školy ani v přilehlých částech areálu školy. 3. malých přestávkách žáci přecházejí do další učebny společně a ukázněně. Po chodbách a schodištích se žáci pohybují tak, aby neohrožovali vlastní zdraví a bezpečnost spolužáků. Náležitý dohled nad žáky je v době přestávek zajištěn dozory z řad pedagogů. 4. velké přestávce svačí žáci ve třídách nebo ve školní jídelně, mohou se volně pohybovat po chodbě nebo po respiriu, mohou nakupovat v bufetu. Dbají přitom pokynů dozoru. Dveře třídy nechají otevřeny. Za pěkného počasí mohou žáci 2. pavilonu, po dohodě s dozorem, vyjít o velké přestávce na školní hřiště. 5. Během přestávek se větrá. Je zakázáno vyklánět se z oken a vyhazovat z nich odpadky či jakékoliv věci. 6. Služba třídy zodpovídá za čistotu a pořádek. Postup při ztrátách 1. Z bezpečnostních důvodů se nedoporučuje, aby žáci nosili v průběhu vyučování větší částky peněz, případně další cenné předměty. 2. Cennější věci se v prostoru tělocvičen předávají vyučujícímu do úschovy, jinak se ztráta věci nepovažuje za pojistnou událost. 3. Za pojistnou událost se také nepovažuje věc zapomenutá a hledaná až následující den. 4. Při ztrátě věci postupují žáci následovně: a. žák musí ztrátu věci neprodleně oznámit třídnímu učiteli (nepřípustné minulý týden se mi ztratilo ) b. musí se pokusit o dohledání věci c. vyzvedne si tiskopis o hlášení pojistné události a čestné prohlášení u sekretářky školy d. sekretářce školy odevzdá hlášení pojistné události (vyplněné za svoji osobu) a čestné prohlášení (vyplněné za svého zákonného zástupce) e. sekretářka zkontroluje úplnost, kopii založí, originál zašle do pojišťovny f. sekretářka vyrozumění o likvidaci škodné události po obdržení založí 11

12 Žákovské služby: 1. Podílejí se na zajištění organizace školního dne. 2. Třídní služby jsou složeny z dvojice žáků a pravidelně se po týdnu střídají. Zapisují se do třídní knihy, starají se o pořádek ve třídě v průběhu vyučování a po jeho skončení (dohled na pořádek, mazání tabule, zajištění křídy, zavírání oken atd.). Jestliže se učitel nedostaví do 5 min. po zazvonění do vyučování, služba toto neprodleně ohlásí vedení školy. 3. Služby v jednotlivých předmětech připravují pomůcky podle pokynů vyučujícího. V. Školní družina samostatný dokument VI. Školní jídelna samostatný dokument 12

13 VII. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí Bezpečnost a ochrana zdraví žáků Žák se při všech školních činnostech chová tak, aby neohrozil zdraví své, svých spolužáků či jiných osob. 2. Žák nenosí do školy předměty, kterými by mohl ohrozit zdraví své i ostatních. 3. Žák se řídí platnými zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při všech školních činnostech. 4. Žák plně respektuje pravidla vnitřního režimu školy. 5. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dozoru učitele. 6. Při přecházení žáků na místa vyučování či na jiných akcích mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející učitel žáky zvlášť poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, lyžařské kurzy, školy v přírodě platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení. 7. Při výuce v tělocvičně, dílnách, na pozemcích, v laboratoři zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny, dané vnitřním řádem odborné učebny. Vyučující daného předmětu jsou povinni s nimi seznámit žáky při první vyučovací hodině školního roku a dodatečně poučit žáky, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede učitel záznam do třídní knihy. Řády odborných učeben tvoří přílohu vnitřního řádu školy. 8. Poučení na počátku školního roku provádí třídní učitel, který žáky seznámí zejména: a. se školním řádem b. se zásadami bezpečného chování ve třídě, na chodbách, schodištích, v šatnách, při odchodu ze školy a příchodu do školy a na veřejných komunikacích c. se zákazem přinášet do školy věci, které nesouvisejí s vyučováním d. s postupem při úrazech e. s nebezpečím vzniku požáru a s postupem v případě požáru 9. Poučení na počátku první vyučovací hodiny přichází v úvahu pouze u některých předmětů, zejména fyziky, chemie, tělesné výchovy, pracovního vyučování a podobně nebo před výukou v laboratořích, jazykových učebnách, školních dílnách či na školních pozemcích. 10. Vyučující seznámí žáky s pravidly bezpečného chování a upozorní je na možné ohrožení života, zdraví či majetku. 11. Poučení před činnostmi, které se provádí mimo školní budovu. (Jde o takové činnosti, jakými jsou vycházky, výlety, lyžařské výcviky, exkurze, branná cvičení, plavecké výcviky.) Seznámení se všemi pravidly chování, případnými zákazy apod. a poučení o správném vybavení žáků provede třídní učitel nebo ten, kdo bude nad dětmi vykonávat dohled. 12. Poučení před prázdninami provádí třídní učitel: a. varuje žáky před škodlivými vlivy alkoholu, kouření, známostmi s neznámými lidmi apod.

14 b. upozorní je na možné nebezpečí pro život a zdraví v případě nálezu a manipulace s nevybuchlou municí a poučí je, jak se v takové situaci zachovat c. informuje o nebezpečí vzniku požáru, o dopravní kázni d. varuje před koupáním v místech, která žáci neznají atp. 13. Každý úraz (i malý např. odřenina,.), poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování ve třídě, na chodbě nebo na hřišti, hlásí žáci ihned vyučujícímu nebo dozoru a následně třídnímu učiteli. Záznam o školním úrazu 1. Kniha úrazů je uložena na sekretariátu školy, zodpovídá za ni sekretářka školy. 2. V knize úrazů se evidují všechny úrazy žáků, ke kterým došlo při činnostech ve škole nebo na akcích organizovaných školou, a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola o úrazu dozví. 3. Zápis do knihy úrazů provád : a. vyučující příslušného předmětu (např. úraz při hodině Tv) b. učitel konající dozor (např. o přestávkách) c. vedoucí kurzu (např. při úrazu na lyžařském kurzu) d. třídní učitel (všechny ostatní případy) 4. V knize úrazů se uvede: a. pořadové číslo úrazu b. jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození zraněného c. popis úrazu d. popis události, při které k úrazu došlo, včetně údaje o datu a místě události e. zda a kým byl úraz ošetřen f. podpis zaměstnance, který provedl zápis do knihy úrazů g. další údaje, pokud jsou potřebné k sepsání záznamu o úrazu Osobní údaje, které jsou součástí knihy úrazů, mohou být zpracovávány pouze za účelem evidence úrazů, popřípadě jako podklad pro vyhotovení záznamu o úrazu. 5. Záznam o úrazu: Záznam o úrazu vyhotovuje sekretářka školy (ve spolupráci se zástupcem ředitele) a provádí zápis do knihy úrazů. Uvedený postup platí pro tyto úrazy: a. úraz, jehož důsledkem byla nepřítomnost žáka ve škole delší než 2 dny b. smrtelný úraz (smrtelným úrazem se pro účely této vyhlášky rozumí takové poškození zdraví, které způsobilo smrt po úrazu nebo na jehož následky žák zemřel nejpozději do jednoho roku od vzniku úrazu) 6. Záznam o úrazu se vyhotoví na formuláři, který je k dispozici u sekretářky 7. Na žádost zákonného zástupce žáka škola bezodkladně vyhotoví záznam i o úrazu, který není uveden v odstavci a). Tyto případy rozhoduje ředitel školy. 8. Škola vyhotoví o úrazu, který nezpůsobí nepřítomnost žáka ve škole, záznam, pokud je pravděpodobné, že žáku bude poskytnuta náhrada za bolest a za ztížení společenského uplatnění způsobeného úrazem. 9. Jedno vyhotovení záznamu o úrazu předá škola zákonnému zástupci. 10. Hlášení úrazu: a. o každém úrazu je informován ředitel školy, v případě jeho nepřítomnosti zástupce ředitele školy 14

15 15 b. o úrazu žáka podá pedagogický pracovník ( popřípadě sekretářka školy ), který je určen pro vyplňování zápisu do knihy úrazů, bez zbytečného odkladu informaci zákonnému zástupci žáka c. nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s úrazem byl spáchán trestný čin nebo přestupek nebo jedná-li se o smrtelný úraz, podá ředitel školy bez zbytečného odkladu hlášení místně příslušnému útvaru Policie České republiky d. o úrazu podá sekretářka školy bez zbytečného odkladu hlášení pojišťovně, u které je školní zařízení pojištěno pro případ své odpovědnosti za škodu vzniklou na životě a zdraví žáků e. sekretářka školy bez zbytečného odkladu podá hlášení o úrazu také příslušnému inspektorátu bezpečnosti práce 11. Zasílání záznamu o úrazu : Záznam o úrazu zasílá sekretářka školy ve spolupráci se zástupcem ředitele školy za uplynulý kalendářní měsíc, nejpozději do pátého dne následujícího měsíce, těmto institucím: a. zdravotní pojišťovně žáka b. příslušnému inspektorátu České školní inspekce Záznam o smrtelném úrazu zasílá sekretářka školy ve spolupráci se zástupcem ředitele školy do 5 pracovních dnů po podání hlášení a. zřizovateli b. zdravotní pojišťovně žáka c. příslušnému inspektorátu České školní inspekce d. místně příslušnému útvaru Policie České republiky 12. Jak postupovat, stane-li se žáku úraz : a. poskytnout první pomoc - zjistit poranění, popř. ho konzultovat se zdravotníkem školy a předat zraněného žáka sekretářce nebo školnici. b. v případě vážnějších úrazů zavolat lékařskou službu nebo zajistit doprovod dospělé osoby k lékaři. c. oznámit skutečnost zákonným zástupcům žáka, požádat je o převzetí dítěte a vyplnit formulář o převzetí dítěte. d. provést zápis do knihy úrazů, popř. vyplnit záznam o úrazu. e. informovat třídního učitele, není-li pedagogický pracovník sám třídním učitelem. f. informovat ředitele školy nebo zástupce ředitele školy o závažnějších úrazech

16 VIII. Ochrana před sociálně patologickými jevy 1. Všichni pedagogičtí pracovníci, zejména školní metodik prevence, průběžně sledují konkrétní podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, uplatňují různé formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených žáků. 2. Školní metodik prevence zajišťuje spolupráci s rodiči v oblasti prevence, informuje je o preventivním programu školy a dalších aktivitách. Školní metodik prevence spolupracuje na základě pověření ředitele školy s dalšími institucemi na sociálně právní ochranu dětí a mládeže. 3. Žáci školy mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek (alkohol, drogy a tabák) v areálu školy. Zakázáno je též nošení věcí propagujících tyto návykové látky. Porušení tohoto zákazu se bere jako hrubé porušení školního řádu. Ředitel školy využije všech možností daných mu příslušným zákonem, včetně možnosti dát podnět k zahájení trestního stíhání osob, které se na porušení tohoto zákazu podílely. Ředitel školy nebo jím pověřený pracovník bude informovat zákonné zástupce žáků, u nichž bylo zjištěno porušení tohoto zákazu, o zjištěních a zároveň je seznámí s možností odborné pomoci. 4. Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy. Stejně bude postupováno i při projevech kyberšikany. ( Kyberšikanu definujeme jako zneužití informačních komunikačních technologií, zejména pak mobilních telefonů a internetu, k takovým činnostem, které mají někoho záměrně vyvést z rovnováhy. Je to tedy jedna z forem šikany.) Podle okolností ředitel školy uváží možnost dalšího postihu žáků, kteří tento zákaz přestoupí, a bude o svých zjištěních informovat jejich zákonné zástupce. 16

17 IX. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků 1. Žák šetrně zachází se svěřenými učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem. Každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, žáků, učitelů či jiných osob hradí v plném rozsahu rodiče žáka, který poškození způsobil. 2. Každé poškození nebo závadu ve škole hlásí žák vyučujícímu a třídnímu učiteli. 3. Požaduje-li škola náhradu škody po žákovi, musí poškození věci vždy prošetřit třídní učitel. 4. Každý žák odpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa a nejbližšího okolí. 5. Před odchodem ze třídy každý žák uklidí své pracovní místo a jeho okolí. Služba odpovídá za čistotu prostoru kolem tabule a za pořádek v celé třídě. 6. Žákům je přísně zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči a vypínači. Z bezpečnostních důvodů se žákům zakazuje sezení na okenních parapetech. 7. Žák nemanipuluje s rozvody elektro a plynu v laboratořích, s vybavením odborných pracoven ani s uloženými exponáty a modely. 17

18 X. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků samostatný dokument klasifikační řád XI. Platnost a zrušovací ustanovení 1. Tento školní řád vstupuje v platnost dne Mgr. Naděžda Pavlisková, ředitelka školy 18

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ vydává škola v souladu se zákonem 561/2004 Sb., 30. Jeho obsah vyplývá z tohoto zákona.

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ vydává škola v souladu se zákonem 561/2004 Sb., 30. Jeho obsah vyplývá z tohoto zákona. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy Stachy 253, Stachy 384 73 tel. ZŠ: 388 428 186, 388 428 055 IČO: 00 58 33 67 ZUŠ: 388 428 289 fax: 388 428 051 MŠ: 388 428 380 e-mail: skola@stachy.net

Více

Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace Školní řád Projednáno na pedagogické radě školy dne 1. 9. 2014 se schválenou platností od 1. 9. 2014 1 Obsah: Školní řád 1. Práva a povinnosti

Více

Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace Školní řád platnost od 1. září 2013 schváleno pedagogickou radou dne 26.8.2013 schváleno

Více

Základní škola Přerov nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace čp.112, 289 16 Přerov nad Labem ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Přerov nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace čp.112, 289 16 Přerov nad Labem ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Přerov nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace čp.112, 289 16 Přerov nad Labem ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 188 / 2005 Vypracovala: PaedDr.Irena Jarešová Schválila: PaedDr.Irena Jarešová Pedagogická

Více

Základní škola Stráž, Stráž 21, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD. s platností od 01.09.2007

Základní škola Stráž, Stráž 21, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD. s platností od 01.09.2007 Základní škola Stráž, Stráž 21, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD s platností od 01.09.2007 1. Úprava schválena na pedagogické radě dne 15. 09. 2012 2. Úprava schválena na pedagogické radě dne 01. 09. 2014 ředitel

Více

Školní řád ZŠ a vnitřní řád ŠD a ŠK

Školní řád ZŠ a vnitřní řád ŠD a ŠK Č.j. 388/2013 Účinnost: 1. 9. 2013 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A 5 Razítko školy: Počet stran: 20 Podpis ředitele školy: Školní řád ZŠ a vnitřní řád ŠD a ŠK Změny: Číslo Datum Strana Účinno st od

Více

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD Projednán v pedagogické radě dne 26. 8. 2013 Schválen školskou radou dne 27. 8. 2013 Platnost od 2. 9. 2013 1 2 Obsah: A Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a

Více

Školní řád. Účinnost: 1.9.2014. Č.j. Základní škola Brigádníků 14/510 Praha 10 100 00. Počet stran: Razítko školy: Podpis ředitele školy: Změny:

Školní řád. Účinnost: 1.9.2014. Č.j. Základní škola Brigádníků 14/510 Praha 10 100 00. Počet stran: Razítko školy: Podpis ředitele školy: Změny: Č.j. Spisový znak: 2-1 Razítko školy: Základní škola Brigádníků 14/510 Praha 10 100 00 Účinnost: 1.9.2014 Skartační znak: A5 Počet stran: Podpis ředitele školy: Školní řád Změny: Číslo Datum Strana Účinnost

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Prof.V.Vejdovského Olomouc. Školní řád. Číslo Datum Strana Účinnost od Provedl Poznámky

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Prof.V.Vejdovského Olomouc. Školní řád. Číslo Datum Strana Účinnost od Provedl Poznámky Č.j. Spisový znak: 2-1 Razítko školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA Prof.V.Vejdovského Olomouc Účinnost: 3.9.2012 Skartační znak: A5 Počet stran: 24 Podpis ředitele školy: Školní řád Změny: Číslo Datum Strana Účinnost

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Škola: Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní řád Č.j.: 133 / 2015 Účinnost od: 01.04. 2015 Skartační znak: A 10 OBSAH:

ŠKOLNÍ ŘÁD. Škola: Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní řád Č.j.: 133 / 2015 Účinnost od: 01.04. 2015 Skartační znak: A 10 OBSAH: Škola: Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní řád Č.j.: 133 / 2015 Účinnost od: 01.04. 2015 Skartační znak: A 10 ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: Práva a povinnosti žáků,zákonných zástupců a pravidla vztahů.

Více

Účinnost od: 2.2.2015

Účinnost od: 2.2.2015 Školní řád základní školy Škola Horní Jiřetín Školní řád základní školy Účinnost od: 2.2.2015 Obsah: A Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků

Více

Školní řád ZŠ a MŠ Kojetice Moravcova 26 250 72 Kojetice

Školní řád ZŠ a MŠ Kojetice Moravcova 26 250 72 Kojetice Školní řád ZŠ a MŠ Kojetice Moravcova 26 250 72 Kojetice Účinnost od: 5..2007 Změny: 2.0.2007 Obsah: A Školní řád. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků

Více

Školní řád. Č.j. 1/2005 Účinnost: od 1.9.2010 ŠKOLA Spisový znak: 2-1 Základní škola praktická a. Počet stran: 24 Razítko školy:

Školní řád. Č.j. 1/2005 Účinnost: od 1.9.2010 ŠKOLA Spisový znak: 2-1 Základní škola praktická a. Počet stran: 24 Razítko školy: Č.j. 1/2005 Účinnost: od 1.9.2010 ŠKOLA Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Základní škola praktická a Počet stran: 24 Razítko školy: OU Školní 438 Chrastava Podpis ředitele školy: Školní řád Změny: Číslo

Více

A Školní řád B Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

A Školní řád B Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obsah: A Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky 1.1 Práva a povinnosti žáků ve škole 1.2

Více

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Š k o l n í ř á d ZŠ Projednán na pedagogické radě dne 27. 8. 2013,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Základní škola Nelahozeves, okres Mělník 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA NELAHOZEVES, OKRES MĚLNÍK Š K O L N Í Ř Á D Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA NA BALABENCE 800, PRAHA 9 - LIBEŇ. Projednán na pedagogické radě dne 1. 9. 2014 se schválenou platností od 1. 9.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA NA BALABENCE 800, PRAHA 9 - LIBEŇ. Projednán na pedagogické radě dne 1. 9. 2014 se schválenou platností od 1. 9. ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA NA BALABENCE 800, PRAHA 9 - LIBEŇ Š k o l n í ř á d Projednán na pedagogické radě dne 1. 9. 2014 se schválenou platností od 1. 9. 2014 Mgr. Božena Žižková ředitelka školy

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary Okružní 367, 364 71 Bochov. Č.j.: 45/2013. Mgr. Věra Sosnovcová, ředitelka školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary Okružní 367, 364 71 Bochov. Č.j.: 45/2013. Mgr. Věra Sosnovcová, ředitelka školy Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary Okružní 367, 364 71 Bochov ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 45/2013 Vypracoval: Schválila školská rada dne: 16.9.2013 Mgr. Věra Sosnovcová, ředitelka školy Pedagogická

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Školní řád Č.j.: 27/03/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh: 3 Změny: pozbývá platnosti předchozí školní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník Č.j.: 1 /2009 Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2009 Směrnice nabývá platnosti dne:

Více

Školní řád je vydán na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) Obsah:

Školní řád je vydán na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) Obsah: Školní řád je vydán na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) Oddíl A. Školní řád Obsah: 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými

Více

Základní škola J.A.Komenského Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola J.A.Komenského Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola J.A.Komenského Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 2/2012 Vypracoval: Schválil: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9. 2012 Skartační znak: A5 Mgr. Miloslav Dušek,

Více

Základní škola Tachov, Zárečná 1540, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD. Schválen na pedagogické radě dne 26. 01. 2011 s platností od 01. 02. 2011.

Základní škola Tachov, Zárečná 1540, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD. Schválen na pedagogické radě dne 26. 01. 2011 s platností od 01. 02. 2011. Základní škola Tachov, Zárečná 1540, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD Schválen na pedagogické radě dne 26. 01. 2011 s platností od 01. 02. 2011 ředitel školy 1 Obsah: A Školní řád 1. Práva a povinnosti ţáků, zákonných

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Bohutín, okres Šumperk, příspěvková organizace se sídlem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD sm/02/2013 Mgr. Pavel Tichý, ředitel školy Mgr. Pavel Tichý,

Více

Střední škola a Základní škola Tišnov. Školní řád. Střední škola. Účinnost: od 1.2.2015. Podpis ředitele školy:

Střední škola a Základní škola Tišnov. Školní řád. Střední škola. Účinnost: od 1.2.2015. Podpis ředitele školy: Střední škola a Základní škola Tišnov Školní řád Střední škola Účinnost: od 1.2.2015 Podpis ředitele školy: 1. Ředitel školy vydává, po projednání s pracovníky školy a se souhlasem školské rady na základě

Více

Základní škola a Mateřská škola Prointepo s.r.o, Hrubínova 1458, Hradec Králové, 500 02 ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Prointepo s.r.o, Hrubínova 1458, Hradec Králové, 500 02 ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Prointepo s.r.o, Hrubínova 1458, Hradec Králové, 500 02 ŠKOLNÍ ŘÁD (Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání- - školský

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ BRANNÁ, OKRES TRUTNOV 1.9.2005 aktualizace k : 1.1.2007

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ BRANNÁ, OKRES TRUTNOV 1.9.2005 aktualizace k : 1.1.2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ BRANNÁ, OKRES TRUTNOV 1.9.2005 aktualizace k : 1.1.2007 Skartační znak: A5 Nahrazuje dokument C vnitřní řád školy a dokument V klasifikační řád ze dne14.11.2002 Razítko

Více

Školní řád Ř - 03-1. Počet stran: 1/25 Vydání č.: 1.0. Schválil: Mgr. Richard Červený. Zpracoval: Mgr. Richard Červený. Platnost od: 01.09.

Školní řád Ř - 03-1. Počet stran: 1/25 Vydání č.: 1.0. Schválil: Mgr. Richard Červený. Zpracoval: Mgr. Richard Červený. Platnost od: 01.09. Počet stran: 1/25 Obsah: A 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky. 1.1 Práva a povinnosti žáků ve

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 Školní řád střední školy Účinnost od: 23. 10. 2014 Spisový znak: 3.7 Změny: 1. 1.

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 Školní řád střední školy Účinnost od: 23. 10. 2014 Spisový znak: 3.7 Změny: 1. 1. Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 Školní řád střední školy Účinnost od: 23. 10. 2014 Spisový znak: 3.7 Skartační znak: A5 Změny: 1. 1. 2015 název školy Obsah: A Školní řád... 2 1 Práva a

Více

Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Školní řád základní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2011 Spisový znak: 3-11 A5 Počet příloh: 0 Změny:

Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Školní řád základní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2011 Spisový znak: 3-11 A5 Počet příloh: 0 Změny: Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Školní řád základní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2011 Spisový znak: 3-11 A5 Počet příloh: 0 Změny: Obsah: A Školní řád 1. Práva a povinnosti ţáků, zákonných zástupců

Více