Obchodní akademie Pelhřimov Jirsíkova 875,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní akademie Pelhřimov Jirsíkova 875, 393 01"

Transkript

1 Obchodní akademie Pelhřimov Jirsíkova 875, Školní řád platný od Zásady a ustanovení školního řádu (ŠŘ) se vydávají v souladu se zákonem 561/2004 Sb. a vyhláškou MŠMT ČR č. 13/2005 Sb. v platném znění. I. a) Práva a povinnosti žáků: 1. Ţáci mají právo na zpřístupnění informačních zdrojů i nad rámec osnov v zájmu rozvíjení jejich individuálních zájmů, pokud jsou tyto zdroje ve škole k dispozici a nenarušuje to výuku. 2. Ţáci mají právo na přiměřené uspokojení svých individuálních zájmů formou krouţků, zpřístupnění prostor a vybavení školy, pokud to nenarušuje výuku. 3. Ţáci mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání, dále o základním vývoji školy, o zásadních rozhodnutích vedení školy a mají právo se přiměřeným způsobem v rámci třídnických hodin nebo prostřednictvím samosprávy k těmto problémům vyjadřovat. 4. Ţáci mají právo na individuální přístup a přiměřenou pomoc v případě nemoci a při řešení osobních problémů, a to především v rámci spolupráce s třídním učitelem a výchovným poradcem školy při zachování soukromí. 5. Ţáci mají právo na školní samosprávu, jejíţ činnosti škola napomáhá. Prostřednictvím samosprávy ţáci podávají náměty, stíţnosti a protesty pedagogickým pracovníkům i přímo vedení školy. Aktuální formou samosprávy je parlament dětí a mládeţe. Zletilí ţáci mají právo volit a být voleni do školské rady. 6. Ţáci mají právo na profesionální přístup zaměstnanců školy, na ochranu před sociálně patologickými jevy, šikanou, projevy diskriminace apod. Případné problémy mohou řešit s třídním učitelem, výchovným poradcem nebo přímo s vedením školy. 7. Základní povinností ţáků je řádně docházet do školy podle rozvrhu hodin a řádně se vzdělávat. 8. Všichni ţáci jsou povinni plnit pokyny pracovníků školy, znát a plnit pravidla ŠŘ. 9. Všichni ţáci jsou povinni chodit do školy čistě a slušně oblečeni a upraveni. 10. Po příchodu do budovy /tj. v době od 7:30 hodin/ se kaţdý ţák přezuje a převlékne ve stanoveném šatnovém boxu, uloţí své šaty a boty, box zamkne a odejde do třídy. 11. Po zazvonění v 7:50 hodin zaujmou ţáci svá místa ve třídě. Připraví si vše potřebné pro vyučování. V klidu očekávají zahájení první hodiny. 12. Nepřipravenost na hodinu, nebo nesplnění domácích úkolů hlásí ţáci vyučujícímu na začátku hodiny a řádně před celou třídou zdůvodní. 13. Nemůţe-li se nezletilý ţák zúčastnit vyučování, poţádá zákonný zástupce ţáka třídního učitele o uvolnění z vyučování. Zletilý ţák můţe o uvolnění poţádat sám. V případě krátkodobé nepřítomnosti se ţák omlouvá i vyučujícímu, na jehoţ hodině nebude přítomen.

2 14. Nemůţe-li se ţák zúčastnit vyučování z důvodu, který nemohl předem předvídat, je zástupce ţáka /zletilý ţák/ povinen nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti oznámit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti. Třídní učitel omluví nepřítomnost nezletilého ţáka při vyučování na základě omluvenky podepsané zástupcem ţáka. Zletilý ţák dokládá nepřítomnost úřední omluvenkou /od lékaře, úřadu apod./. Ţák je povinen předloţit omluvenku v den příchodu do školy. Nepřinese-li bez závaţného důvodu omluvenku do týdne, povaţuje se absence za neomluvenou. 15. Jestliţe se ţák neúčastní vyučování po dobu nejméně pěti vyučovacích dnů a jeho neúčast při vyučování není omluvena, vyzve ředitel střední školy písemně ţáka, a je-li nezletilý, zástupce ţáka, aby neprodleně doloţil důvod ţákovy nepřítomnosti, zároveň upozorní ţáka, ţe jinak bude posuzován, jako by studia zanechal. Jestliţe do deseti dnů od doručení výzvy ţák do střední školy nenastoupí, nebo nedoloţí důvod nepřítomnosti, posuzuje se, jako by studia zanechal posledním dnem této lhůty. Tímto dnem přestává být ţákem školy. 16. V odůvodněných případech můţe třídní učitel pravidla pro omlouvání zpřísnit. 17. V průběhu nepřítomnosti na vyučování je ţák povinen zjistit si včas informace o probírané látce, domácích úkolech a akcích pořádaných školou. 18. O udělení a uloţení výchovných opatření nezletilému ţáku uvědomí ředitel střední školy prokazatelným způsobem zástupce ţáka. 19. Ţák uznává učitele a zaměstnance školy jako autoritu, učitelé a zaměstnanci uznávají ţáka jako osobnost. 20. Zástupci ţákovského parlamentu mají právo se zúčastnit jednání pedagogické rady v případě, ţe se projednávají záleţitosti týkající se okruhu působnosti parlamentu a jsou-li k účasti vyzváni ředitelem školy, nebo si účast předem dohodnou. Ib) Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků 1. Zákonný zástupce ţáka má právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte, které obdrţí obvykle na pravidelných třídních rodičovských schůzkách, nebo ve výjimečném případě individuálně. 2. Zákonný zástupce ţáka má právo volit a být volen do školské rady. 3. Rodiče ţáků jsou členy Sdruţení rodičů a přátel Obchodní akademie Pelhřimov (SRPOA), které jedná podle vlastních stanov a jednacího řádu. 4. Zákonný zástupce ţáka má právo podávat podněty vedení školy týkající se podmínek vzdělávání a výchovy na škole buď přímo nebo prostřednictvím zástupců ve školské radě a SRPOA. 5. Zákonný zástupce ţáka má povinnost spolupracovat se školou v oblasti vzdělávání a výchovy svého dítěte a poskytovat k tomuto účelu veškeré potřebné informace v duchu platných právních norem. 6. Zákonný zástupce ţáka má povinnost ze závaţných důvodů omlouvat ţáka z vyučování podle ustanovení tohoto řádu.

3 IIa). Provoz a vnitřní režim ve škole 1. Pro všechny ţáky je budova školy otevřena od 7.30 hodin. Do této doby nemají ţáci přístup do školy, pokud nemají vyučování. Výjimka platí pro dojíţdějící v případě nepříznivého počasí. 2. Na vyučování v odborných učebnách čekají ţáci před učebnami. Po příchodu vyučujícího urychleně zaujmou svá místa. Řídí se důsledně řády pro jednotlivé učebny. Porušování řádů učeben bude kvalifikováno jako prohřešek proti tomuto ŠŘ. Na hodiny tělesné výchovy čekají ţáci v šatně tělocvičny. 3. Částky peněz nad Kč 50,-- a jiné cenné věci ukládají ţáci u hospodářky školy, v jiných případech škola za ztrátu peněz a cenných věcí neručí. Pokud mají ţáci ve škole mobilní telefon, nesmí ho pouţívat v průběhu vyučovacích hodin k ţádnému účelu a v tuto dobu ho musí mít vypnutý a uloţený ve své tašce. 4. Veškerá potvrzení /o návštěvě školy, sociálních dávkách apod./ obstarává pouze týdenní ţákovská sluţba /zapsaná v třídní knize/, a to jen ve stanovené době, tj. 9:35 9:55 hodin u tajemnice školy. 5. Po skončení vyučování v poslední vyučovací hodině zvednou ţáci ţidle na lavice a ukázněně odejdou do šaten. Sluţba odchází poslední, a to aţ po splnění povinností uvedených dále. 6. Ţákům je zakázáno v prostorách a v blízkém okolí školy (na pozemku školy) a při činnostech organizovaných školou /exkurse, praxe, výlety apod./ kouřit. 7. Při všech činnostech organizovaných školou je zakázáno poţívat alkoholické nápoje a jiné zdraví škodlivé látky a to i zletilým ţákům. Zakazuje se také jejich donášení a přechovávání v prostorách školy. Povinnosti sluţeb 1. Pořádkovou sluţbu ve třídě vykonává dvojice ţáků, kterou určuje třídní učitel a kterou zapisuje na příslušný týden do třídní knihy. Chybí-li některý z této sluţby, určí předseda třídy /jeho zástupce/ náhradu. Sluţby spoluzodpovídají za pořádek ve všech prostorách školy, kterých třída uţívá. Zanedbání povinností sluţbou se povaţuje za provinění proti ŠŘ. 2. Sluţba zabezpečuje tyto úkoly: - na začátku kaţdé vyučovací hodiny bez vyzvání ohlašuje vyučujícímu nepřítomné ţáky, příp. změny apod., - při děleném předmětu obstarává co nejdříve doručení třídní knihy do druhého oddělení, - nepřijde-li vyučující do 5 min. do třídy, ohlásí sluţba nepřítomnost vyučujícího v ředitelně /nebo u zástupce ředitele/, - obstarává učební pomůcky, dbá, aby po skončení vyučovací hodiny byla tabule čistě utřena, při přesunu do jiné učebny prohlédne třídu, zhasíná světla a zjištěné závady hlásí třídnímu učiteli a tajemnici školy. Kontroluje, zda po skončení vyučování všichni ţáci zvedli ţidle na lavice, - zavírá okna po vyvětrání třídy, při odchodu třídy do jiné učebny a po skončení vyučování. IIb) Zacházení s majetkem školy 1. Ţáci šetří školní majetek. Jeho poškození bude odstraněno na náklad toho, kdo škodu způsobil nebo zavinil. Ţákům není dovoleno přemisťovat předměty z učebny do učebny nebo na jiná místa bez souhlasu vyučujícího.

4 2. Nalezené předměty ţáci odevzdají v kanceláři školy. 3. Kaţdé poškození majetku školy jsou ţáci povinni neprodleně hlásit v kanceláři školy, nebo vyučujícímu. 4. Kaţdý havarijní stav, nebo nebezpečí havárie jsou ţáci i zaměstnanci školy povinni hlásit neprodleně vedení školy. 5. Při větrání tříd nesmí ţáci otevírat velká okna a v podkroví střešní okna bez přítomnosti vyučujícího. 6. Šatnové boxy musí být během vyučování zamčeny. V prostorách šaten udrţují ţáci pořádek, ţádné věci nesmí být mimo šatnové boxy a v boxech nenechávají cenné osobní věci a peníze, šatnové boxy ţáci nesmí poškozovat, polepovat ani pomalovávat. III. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 1. Všichni ţáci v zájmu ochrany svého zdraví respektují pokyny vyučujících, řídí se pravidly školního řádu a ustanoveními řádů odborných učeben. 2. Všichni ţáci a zaměstnanci školy jsou povinni předcházet, a v případě zjištění oznámit vedení školy, verbální, fyzickou i kombinovanou šikanu, diskriminaci a jakoukoli formu násilí. 3. Všichni ţáci jsou na začátku školního roku informováni o pravidlech BOZP a PO a své chování jim přizpůsobují. 4. Před zahájením kaţdé aktivity mimo školu poučí pověřený učitel všechny zúčastněné ţáky o pravidlech BOZP při této akci. 5. Všichni ţáci se seznámí s poţárními poplachovými směrnicemi a únikovými cestami a pravidly evakuace školy v případě poţáru. IV. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání Střední vzdělávání vede k tomu, aby si ţáci osvojili a rozvinuli potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoţivotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a ţivotní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné moţnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další ţivotní dráze a svém profesním uplatnění. Učitelé přistupují k průběţnému hodnocení vzdělávacích činností ţáků s vědomím motivační funkce hodnocení a jeho formativního významu. Jako přirozenou součást hodnocení rozvíjejí sebehodnocení a vzájemné hodnocení. V hodnocení výsledků vzdělávání berou na zřetel úroveň dosaţených cílů středního vzdělávání, jak jsou uvedeny ve školském zákoně a dalších souvisejících normách. Podrobnosti k pravidlům hodnocení jsou uvedeny ve školních vzdělávacích programech. 1. Hodnocení výsledků vzdělávání Základní formou hodnocení je klasifikace vyjádřená známkou podle stupnice 1-5. Definice úrovně vědomostí a dovedností odpovídající jednotlivým stupňům známek:

5 klasifikace výborný: ţák(yně) bezpečně ovládá probrané učivo předepsané učebními osnovami, projevuje samostatnost, pohotovost a logičnost myšlení, dovede samostatně řešit úkoly a výsledky řešení zevšeobecňovat, vyjadřuje se přesně, plynule a s jistotou. Grafické práce jsou po stránce obsahu i provedení bez závad. klasifikace chvalitebný: ţák(yně) ovládá probrané učivo předepsané učebními osnovami, myslí samostatně a logicky správně, ale ne vţdy pohotově a přesně, umí bez větších potíţí řešit úkoly, při práci se dopouští jen občas nepodstatných chyb, vyjadřuje se věcně správně, ale s menší přesností a pohotovostí. Grafické práce jsou po stránce obsahu i provedení s drobnými závadami. klasifikace dobrý: ţák(yně) ovládá probrané učivo předepsané učebními osnovami v jeho podstatě tak, ţe na ně můţe bez obtíţí navazovat při osvojování nového učiva, myšlení je méně samostatné, při řešení úkolů se dopouští nepodstatných chyb, které s návodem učitele dovede odstranit, vyjadřuje se celkem správně, ale s menší jistotou. Grafické práce mají po stránce obsahu i provedení závady, které se netýkají podstaty. klasifikace dostatečný: ţák(yně) má ve znalostech probraného učiva předepsaného učebními osnovami, takové nedostatky, ţe při osvojování dalšího učiva lze navazovat s většími obtíţemi. Chybí samostatnost v myšlení a při řešení úkolů. Dopouští se podstatných chyb, vyjadřuje se nepřesně. Grafické práce jsou po stránce obsahu i provedení s velkými závadami. Klasifikace nedostatečný: student(tka) má ve znalostech probraného učiva předepsaného učebními osnovami, takové nedostatky, pro které nelze navazovat při probírání nového učiva. Na otázky učitele odpovídá špatně nebo neodpovídá vůbec. Nedovede řešit úkoly ani s pomocí učitele. Grafické práce mají po stránce obsahu i provedení zásadní závady. Hodnocení předmětu na konci pololetí Pro hodnocení vědomostí a dovedností za celé pololetí vyučující daného předmětu bere v úvahu všechna hodnocení za individuální zkoušení a výsledky pozorování v daném pololetí. Minimální počet individuálních hodnocení za pololetí je stanoven na Hodnocení chování Podle četnosti a závaţnosti porušování školního řádu navrhuje třídní učitel na závěr kaţdého pololetí jednotlivé stupně chování: klasifikace velmi dobré: v daném pololetí: - nedošlo k porušení školního řádu, - nebylo uloţeno ţádné kázeňské opatření, - bylo uloţeno pouze kázeňské opatření napomenutí třídním učitelem,

6 - byla uloţena jedna důtka třídního učitele, - byla uloţena důtka ředitele školy s následným zřetelným zlepšeným přístupem k plnění studijních povinností a pravidel ŠŘ, klasifikace uspokojivé: v daném pololetí: - došlo k opakovanému porušení školního řádu, - bylo uloţeno opakovaně kázeňské opatření důtka třídního učitele, - byla uloţena důtka ředitele školy s následným zřetelným zlepšeným přístupem k plnění studijních povinností a pravidel ŠŘ, klasifikace neuspokojivé: v daném pololetí: - došlo k opakovanému závaţnému porušení školního řádu, - bylo opakovaně uloţeno kázeňské opatření důtka ředitele školy, - uloţeno kázeňské opatření podmíněné vyloučení ze studia. Jestliţe bylo ţákovi uděleno výchovné opatření podmínečné vyloučení ze studia a ve zkušební lhůtě ţák poruší školní řád, je to důvod k vyloučení ze studia. V průběhu pololetí lze ţákovi udělit výchovná opatření. Udělení výchovného opatření navrhuje třídní učitel po komplexním posouzení kaţdého jednotlivého případu, ale bez zbytečného odkladu. Neomluvená absence je vţdy důvodem k udělení kázeňského opatření a TU tuto skutečnost oznamuje řediteli školy bez zbytečného odkladu. Neomluvenou absenci do 8 hodin řeší TU ve své kompetenci, nad 8 hodin ředitel školy. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky ţáka nebo studenta vůči pracovníkům školy nebo školského zařízení se vţdy povaţují za závaţné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem. 3. Opravná zkouška, klasifikace v náhradním termínu, komisionální zkouška a) Opravná zkouška Opravnou zkoušku koná ţák(yně) je-li nejvýše ze dvou vyučovacích předmětů na konci 2. pololetí hodnocen prospěchem nedostatečný. Termín opravné zkoušky určí ředitel školy tak, aby opravné zkoušky byly vykonány nejpozději 31. srpna; ţákovi, který se z váţných důvodů nemůţe dostavit k opravné zkoušce ve stanoveném termínu, můţe na základě ţádosti ředitel školy povolit vykonání opravné zkoušky nejpozději do konce září příštího školního roku. Ţák(yně) který se bez váţných důvodů k vykonání opravné zkoušky nedostaví, je klasifikován ve vyučovacím předmětu, z něhoţ měl konat opravnou zkoušku, stupněm prospěchu nedostatečný. b) Klasifikace v náhradním termínu Nelze-li ţáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do konce června. Není-li moţné ţáka hodnotit ani v náhradním termínu, ţák se za první pololetí nehodnotí. Není-li ţák hodnocen z povinného předmětu vyučovaného pouze v prvním pololetí ani v náhradním termínu, neprospěl. Nelze-li ţáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září

7 následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje ţák nejbliţší vyšší ročník. Není-li ţák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl. Ţák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze 2 povinných předmětů, nebo ţák, který neprospěl na konci prvního pololetí nejvýše ze 2 povinných předmětů vyučovaných pouze v prvním pololetí, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Opravné zkoušky jsou komisionální. Ţák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závaţných důvodů můţe ředitel školy ţákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby náhradního termínu opravné zkoušky navštěvuje ţák nejbliţší vyšší ročník. Nelze-li ţáka klasifikovat ve druhém pololetí, je ţák zkoušen a klasifikován za toto období zpravidla v posledním týdnu měsíce srpna v den určený ředitelem školy. Při klasifikaci za druhé pololetí můţe ředitel školy na základě ţádosti ţáka(yně) ze závaţného důvodu povolit vykonání vyzkoušení nejpozději do 15. října příštího školního roku. Klasifikaci v náhradním termínu můţe nařídit ředitel školy na návrh vyučujícího především v těchto případech: - absence ţák(yně) v daném předmětu za příslušné pololetí je vyšší neţ 20% z celkového mnoţství odučených hodin v daném předmětu - vyučující nemá dostatek podkladů pro klasifikaci (např. časté omlouvání ţáka(yně) ze zkoušení, absence při písemných pracích apod.) - ţák(yně) neodevzdal všechny poţadované písemné práce do uzavření klasifikace za příslušné pololetí Klasifikace v náhradním termínu není komisionální zkouška. Klasifikaci provede vyučující daného předmětu nebo vyučující stejné nebo podobné aprobace, kterého určí ředitel školy. Ţák(yně) který se bez váţných důvodů k vykonání zkoušky nedostaví, zůstává neklasifikován. Je-li ţák(yně) v náhradním termínu hodnocen(a) stupněm 5 - nedostatečný, stanoví ŘŠ náhradní termín opravné zkoušky tak, aby bylo hodnocení dokončeno do dalšího školního roku. Ţák postupuje do dalšího ročníku do úspěšného vykonání opravné zkoušky. c) Komisionální zkouška Komisionální zkoušku koná ţák(yně) v těchto případech: - koná-li rozdílovou zkoušku, - poţádá-li ţák(yně) nebo zákonný zástupce ţáka(yně) o přezkoušení nebo koná-li se přezkoušení z podnětu ředitele školy, - koná-li opravné zkoušky, - je-li ţák(yně) osvobozen od povinnosti docházet do školy. Komise pro komisionální zkoušky je nejméně tříčlenná. Jejím předsedou je ředitel školy nebo jím pověřený učitel, zkoušející učitel a přísedící, který má aprobaci pro týţ nebo příbuzný vyučovací předmět. Pokud je ředitel střední školy zároveň vyučujícím, jmenuje předsedu komise školský úřad. Členy komise jmenuje ředitel školy. Výsledek zkoušky vyhlásí předseda veřejně v den konání zkoušky. Rozhodnutí o klasifikaci je v případě přezkoušení a v případě opravné zkoušky konečné.

8 d) Grafické, písemné a domácí práce Grafické, písemné a domácí práce jsou ţákům(yním) školy zadávány vyučujícími jednotlivých předmětů. Jejich počet, rozsah, způsob vypracování, termín odevzdání určuje vyučující daného předmětu po projednání v PK. Za klasifikační období musí všichni ţáci(kyně) odevzdat poţadované práce. Řešení nestandardních situací: Neodevzdání práce ve stanoveném termínu bez závaţného důvodu - vyučující stanoví náhradní termín (zpravidla 1 týden aţ 14 dnů), ţákovi(yni) je uloţeno kázeňské opatření za nedodrţení stanoveného termínu odevzdání. Neodevzdání práce ve stanoveném termínu s udáním důvodu - vyučující daného předmětu posoudí váţnost udávaného důvodu a stanoví náhradní termín (zpravidla 1 týden aţ 14 dnů). V případě, ţe udávaný důvod nedodrţení termínu odevzdání není vyučujícím daného předmětu přijat, je ţákovi(yni) je uloţeno kázeňské opatření. Neodevzdání práce ani v náhradním termínu lze klasifikovat stupněm nedostatečný. Ţák(yně) není přítomen(a) na vyučování v čase zadávání písemné nebo grafické práce vyučující daného předmětu posoudí důleţitost této práce a zvolí z těchto moţností: - rozhodne, ţe ţák(yně) nemusí toto zadání vypracovat, - stanoví náhradní zadání. Ţák(yně) není přítomen(a) ve škole v den odevzdání zadání vypracované zadání odevzdá na 1. vyučovací hodině daného předmětu po nástupu do školy. Odevzdaná práce vykazuje velké nedostatky ve formě zpracování, obsahu, a technické správnosti vyučující ţákovi(yni) sdělí zjištěné nedostatky a vrátí práci k odstranění nedostatků, zároveň stanoví náhradní termín odevzdání (zpravidla 1 týden aţ 14 dnů). Pokud vyučující posoudí zjištěné nedostatky především ve formě zpracování a obsahu práce jako zásadní, bude práce posuzována jako neodevzdání práce ve stanoveném termínu bez závaţného důvodu. Práce, které obsahují pasáţe zkopírované z jiných zdrojů, zejména z prací jiných ţáků, studentů, či z internetu posuzuje vyučující jako nesplněné a hodnotí jako závaţné porušení školního řádu. Pelhřimov Ing. Radoslav Kučera ředitel školy

9 Rozpis zvonění: Hodina OD - DO 0 7:05 7:50 1 8:00 8:45 2 8:50 9:35 3 9:55 10: :50 11: :45 12: :35 13: :30 14: :25 15: :15 16:00

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 ŠKOLNÍ ŘÁD Účelem školního řádu je vytvoření příznivých podmínek pro vyučování v budově školy i ve zdravotnických zařízeních, ve kterých výuka probíhá. Důsledným dodržováním řádu pedagogickými pracovníky

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Zároveň je ţákům zaručeno dodrţení všech práv v tomto řádu vymezených.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Zároveň je ţákům zaručeno dodrţení všech práv v tomto řádu vymezených. Střední škola obchodu, řemesel a sluţeb, Ţamberk Preambule ŠKOLNÍ ŘÁD Ţáci se dobrovolným rozhodnutím ke studiu na naší škole zavazují akceptovat jednotlivé články tohoto řádu. V průběhu studia napomáhá

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV,

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www.ssamp-krnov.cz vydaný

Více

Š K O L N Í Ř Á D G Y M N Á Z I A P E L H Ř I M O V

Š K O L N Í Ř Á D G Y M N Á Z I A P E L H Ř I M O V Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244, 393 01 Pelhřimov Tel: 565 324 428, fax: 565 325 654 Email: gype@gymnazium-pe.cz; http://www.gymnazium-pe.cz Š K O L N Í Ř Á D G Y M N Á Z I A P E L H Ř I M O V Obsah:

Více

Střední odborná škola managementu a práva s.r.o. Sídlo: Macharova 1376, Kolín V.,280 02, Doručovací adresa: Haštalská 28, Praha 1, 110 00, ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborná škola managementu a práva s.r.o. Sídlo: Macharova 1376, Kolín V.,280 02, Doručovací adresa: Haštalská 28, Praha 1, 110 00, ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborná škola managementu a práva s.r.o. Sídlo: Macharova 1376, Kolín V.,280 02, Doručovací adresa: Haštalská 28, Praha 1, 110 00, ŠKOLNÍ ŘÁD pro školní rok 2012-2013 platnost od 3.9.2012 do 31.8.2013

Více

Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752 ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752 ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád byl schválen Školskou radou při Základní škole ZŠ Petřiny

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Střední školy technické a zemědělské, Nový Jičín, příspěvkové organizace. platný od 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Střední školy technické a zemědělské, Nový Jičín, příspěvkové organizace. platný od 1. 9. 2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední školy technické a zemědělské, Nový Jičín, příspěvkové organizace platný od 1. 9. 2014 Zpracovali: PaedDr. Bohumír Kusý, ředitel školy RNDr. Jiří Trávníček, statutární zástupce ředitele

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD DÁLKOVÉ STUDIUM PŘI ZAMĚSTNÁNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD DÁLKOVÉ STUDIUM PŘI ZAMĚSTNÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD DÁLKOVÉ STUDIUM PŘI ZAMĚSTNÁNÍ ČLÁNEK 1. VYMEZENÍ POJMU ŠKOLNÍ ŘÁD PLATNÝ PRO DÁLKOVÉ STUDIUM PŘI ZAMĚSTNÁNÍ 1.1 Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Školní řád Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Uherský Brod

Školní řád Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Uherský Brod Školní řád Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Uherský Brod ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 2 1. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ KE ŠKOLE A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

Více

Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková organizace Š k o l n í ř á d

Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková organizace Š k o l n í ř á d Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková organizace Š k o l n í ř á d Mgr. Jarmila Motlíčková ředitelka školy I. Úvodní ustanovení Školní řád vydává ředitelka školy.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Dřívější školní řád byl platný od 1. 9. 2013 a ztrácí platnost dnem 31. 8. 2014.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Dřívější školní řád byl platný od 1. 9. 2013 a ztrácí platnost dnem 31. 8. 2014. STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA Plzeň, Klatovská 109 ŠKOLNÍ ŘÁD Dřívější školní řád byl platný od 1. 9. 2013 a ztrácí platnost dnem 31. 8. 2014. Součástí

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ HORSTAV U HRADISKA 4, 772 00 OLOMOUC

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ HORSTAV U HRADISKA 4, 772 00 OLOMOUC STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ HORSTAV U HRADISKA 4, 772 00 OLOMOUC Školní řád je vydán Střední školou stavební Horstav Olomouc,(dále jen škola) se sídlem v Olomouci, U Hradiska 4, PSČ 779 00, na základě zákona

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Masná 700/13, 110 00 Praha 1

ŠKOLNÍ ŘÁD. 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Masná 700/13, 110 00 Praha 1 ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Masná 700/13, 110 00 Praha 1 Tento školní řád byl vytvořen v souladu s platnou legislativou a vychází především: ze zákona

Více

Základní škola a Mateřská škola Sedlnice Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Účinnost: od 1.září 2011. Část I. Hodnocení prospěchu žáků

Základní škola a Mateřská škola Sedlnice Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Účinnost: od 1.září 2011. Část I. Hodnocení prospěchu žáků Základní škola a Mateřská škola Sedlnice Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Účinnost: od 1.září 2011 Pracoviště Základní škola Vypracovala: PaedDr. Blanka Šťastná Číslo jednací ZŠMŠ-Sedl/120/2011

Více

Z á k l a d n í š k o l a Košťálov, okres Semily ŠKOLNÍ ŘÁD

Z á k l a d n í š k o l a Košťálov, okres Semily ŠKOLNÍ ŘÁD Z á k l a d n í š k o l a Košťálov, okres Semily ŠKOLNÍ ŘÁD Článek 1 - Práva žáků Ţák má právo : 1. Na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu. 2. Na odpočinek a volný čas. 3. Na zabezpečení přístupu k

Více

S t ř e d n í p r ů m y s l o v á š k o l a J i h l a v a. Školní řád

S t ř e d n í p r ů m y s l o v á š k o l a J i h l a v a. Školní řád S t ř e d n í p r ů m y s l o v á š k o l a J i h l a v a Školní řád 2010 OBSAH OBSAH... 2 I. OBECNÁ USTANOVENÍ... 4 II. Podrobnosti k výkonu povinností dotčených osob... 4 A. Docházka do školy... 4 B.

Více

Gymnázium Jana Amose Komenského Nové Strašecí ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium Jana Amose Komenského Nové Strašecí ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium Jana Amose Komenského Nové Strašecí ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: I. Úvod II. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Dagmar Válková, ZŘTV Mgr. Lubomír Škoda, ZŘTV. PhDr. Ladislav Pochyla ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Dagmar Válková, ZŘTV Mgr. Lubomír Škoda, ZŘTV. PhDr. Ladislav Pochyla ředitel školy Č.j.: Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Spisový znak 1.4. Skartační znak A 10 Vypracoval Schválil SSOS/625/2014 Mgr. Dagmar Válková, ZŘTV Mgr. Lubomír Škoda, ZŘTV

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA VETERINÁRNÍ, MECHANIZAČNÍ A ZAHRADNICKÁ A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY ČESKÉ BUDĚJOVICE, RUDOLFOVSKÁ 92, PSČ: 372 16 ŘÁD ŠKOLY PLATNOST

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Š K O L N Í Ř Á D. Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Š K O L N Í Ř Á D Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Školní řád Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy, Přerov, Denisova 3 (GJB a SPgŠ) vychází z 30

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 tel.: 499 315 111, e-mail: sekretariat@sou-trutnov.cz, www.sou-trutnov.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 tel.: 499 315 111, e-mail: sekretariat@sou-trutnov.cz, www.sou-trutnov. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 tel.: 499 315 111, e-mail: sekretariat@sou-trutnov.cz, www.sou-trutnov.cz ŠKOLNÍ ŘÁD 1) Úloha školního řádu Školní řád je základní

Více

S t ř e d n í š k o l a t e c h n i c k á a o b c h o d n í, Kosinova 4, Olomouc

S t ř e d n í š k o l a t e c h n i c k á a o b c h o d n í, Kosinova 4, Olomouc S t ř e d n í š k o l a t e c h n i c k á a o b c h o d n í, Kosinova 4, Olomouc V souladu s 30 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání (školský zákon) je vydán

Více

Soukromá obchodní akademie Podnikatel, s.r.o. nám. V. Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD

Soukromá obchodní akademie Podnikatel, s.r.o. nám. V. Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD Soukromá obchodní akademie Podnikatel, spol. s r. o. nám. V. Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve střední škole Název zařízení: Soukromá obchodní

Více

Školní řád SPŠ textilní v Liberci

Školní řád SPŠ textilní v Liberci Školní řád SPŠ textilní v Liberci Z organizačních i výchovných důvodů jsou tímto řádem v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (změna 472/2011) a s vyhláškou MŠMT č 13/2005 Sb. o středním vzdělání a metodickým

Více

2 Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

2 Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků Broučkova 372, 750 01 Zlín, tel.: 577 088 111, e-mail: info@szszlin.cz, www.szszlin.cz Školní řád pro žáky Střední zdravotnické školy Označení dokumentu: Zpracoval: ŘÁD-2015-školní řád SŠ Mgr. Hynek Steska

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 13/2005

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ SVATÉ ZDISLAVY PRAHA 2, JEČNÁ 33. Část I.

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ SVATÉ ZDISLAVY PRAHA 2, JEČNÁ 33. Část I. ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ SVATÉ ZDISLAVY PRAHA 2, JEČNÁ 33 právní forma: školská právnická osoba obor: sociální činnost veřejnosprávní činnost typ studia: odborná škola druh školy: střední

Více

Školní řád pro žáky Gymnázia, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62

Školní řád pro žáky Gymnázia, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62 Školní řád pro žáky Gymnázia, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62 Ředitel Gymnázia, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, vydává školní řád, jehož smyslem je zajištění plynulé a nerušené školní práce,

Více

SEZNAM SMĚRNIC A PRÁVNÍCH PŘEDPISU platných na OA, SPgŠ a JŠ Beroun ke dni 1.září 2006. A) Pedagogicko organizační. B) Ekonomické

SEZNAM SMĚRNIC A PRÁVNÍCH PŘEDPISU platných na OA, SPgŠ a JŠ Beroun ke dni 1.září 2006. A) Pedagogicko organizační. B) Ekonomické Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, U Stadionu 486, 266 37 Beroun IČO 47558415, tel. 311 622 311 SEZNAM SMĚRNIC A PRÁVNÍCH PŘEDPISU platných

Více

EDUCA Pardubice Střední odborná škola, s. r.o. Školní 143, 533 54 Rybitví IČ: 252 62 351. Č.j.: EDUPAR/473/2014

EDUCA Pardubice Střední odborná škola, s. r.o. Školní 143, 533 54 Rybitví IČ: 252 62 351. Č.j.: EDUPAR/473/2014 EDUCA Pardubice Střední odborná škola, s. r.o. Školní 143, 533 54 Rybitví IČ: 252 62 351 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: EDUPAR/473/2014 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ: Tento školní řád má charakter vnitřního předpisu školy EDUCA

Více