Řád školy Školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řád školy Školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Řád školy Školní rok 2013/2014

2 Škola. Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, Lovosice Organizační řád. Řád školy Č.j.: Účinnost od: 15. září 2011 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Číslo: Datum: Změna: Provedl: Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2 Školní řád Pro školní rok 2013/ 2014 Školní řád stanovuje základní pravidla vzájemného soužití ve škole, práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců, pedagogických pracovníků a dalších pracovníků školy. Upravuje provoz a vnitřní režim školy, podmínky pro bezpečnost, ochranu zdraví žáků, ochranu žáků před diskriminací a sociálně patologickými jevy /viz Minimální preventivní program podmínky pro zacházení s majetkem školy žáky. Stanovuje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a chování žáků, včetně výchovných opatření. Vychází z Úmluvy o právech dítěte, ze Školského zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č.48/2005 Sb., Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a školního vzdělávacího programu Škola pro život Škola pro tebe. Školní řád doplňují řády pro prostory školy: odborné učebny, tělocvičnu, školní hřiště, dílny, 2

3 Obsah: Úvod Práva a povinnosti žáků Základní práva a povinnosti žáka Chování žáka Práva a povinnosti zákonných zástupců žáka (dále rodiče) Práva a povinnosti zákonných zástupců Uvolňování a omlouvání žáka Součinnost rodičů a školy Řešení pojistných událostí Pravidla hodnocení a klasifikace Zacházení se školním majetkem Organizace zájmové činnosti Práva a povinnosti zaměstnanců Závěrečná ustanovení 3

4 Úvod Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a 21, 22 školského zákona, 6 zákona o sociálně právní ochraně dětí, 22 odst. 1 občanského zákoníku a 31 zákona o rodině v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. 1. Práva a povinnosti žáků 1.1. Základní práva a povinnosti žáka Žáci mají právo: 1. na vzdělávání a školské služby podle školského zákona. Ve škole má právo získávat informace prostřednictvím výuky, individuálních rozborů s třídním učitelem a vyučujícími, bezplatného přístupu na internet ve volném čase nebo využívání žákovské knihovny; 2. právo účastnit se všech akcí pořádaných školou. Omezen může být v případě, že by touto účastí mohlo být ohroženo zdraví a bezpečnost jeho samého nebo jiných 3. být informováni o průběhu a výsledcích svého vzdělávání; 4. zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků. Volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitelku školy s tím, že ředitelka školy je povinna se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat; 5. žáci mají právo informovat kteréhokoliv učitele nebo přímo ředitele o vzniklých problémech, které se týkají jich samotných nebo jeho spolužáků. Mohou použít schránku důvěry, která je v objektu školy; 6. na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání; 7. na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, mají právo na vzdělávání a svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních hygienických podmínek, mají právo být seznámeni se všemi předpisy se vztahem k jejich pobytu a činnosti ve škole; 8. žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem; 4

5 Žáci jsou povinni: 1. řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat; 2. dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni. Zvláště při praktickém vyučování a sportovních činnostech; 3. plnit pokyny pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem; 4. udržovat v pořádku veškeré prostory školy, nepoškozovat je a dbát, aby k jejich poškozování nedocházelo, což platí i pro předměty, které slouží k výuce (učebnice, pracovní sešity, knihy z knihovny atd.). Při ztrátě či nadměrnému poškození učebnic uhradit poměrnou finanční částku v Kč do pokladny školy; 5. v oblečení a úpravě zevnějšku zachovávat pravidla slušnosti, dobrého vkusu a skutečnosti, že se jedná o žáky základní školy (není vhodné výstřední barvení vlasů a nehtů, doplňky oblečení, které symbolizují různé extrémní skupiny); 6. používat mobilní telefony, hudební a herní přehrávače (telefonovat, posílat SMS, ) pouze o přestávkách, nikoliv v době vyučování (v době výuky musí být vypnuto vyzvánění a telefon uložen v aktovce); 7. neodkládat cenné věci: mobilní telefony, fotoaparáty, kamery, peníze, MP přehrávače, ipody, zlaté a stříbrné šperky, hodinky a další cennosti ve všech školních šatnách. Žákům je zakázáno: 1. užívat drogy, alkohol a kouřit, stejně jako přinášet tyto látek do budovy škol a školských zařízení; 2. nosit a používat nebezpečné předměty, zbraně a předměty, které se jako zbraně dají použít, výbušniny a pyrotechnické výrobky a jiné obdobné předměty ohrožující život a zdraví dalších osob; 3. fotografovat vyučující v době výuky, mimo vyučování jen s výslovným souhlasem dotyčného. Pokud dojde ke zneužití fotografií ze školního prostředí na internetu, bude žák hodnocen sníženou známkou z chování; 4. manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením a zařízením bez dozoru učitele; 5. používání laserových ukazovátek a obdobných nebezpečných předmětů, stejně jako přinášení těchto předmětů do budovy školy. 5

6 Za projevy agresivity, rasismu, xenofobie, šikany, kyberšikany, vulgarity a vandalismu budou žáci po projednání se zákonnými zástupci hodnoceni sníženými známkami chování a zničený majetek školy jim bude dán k úhradě. Zvlášť hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy nebo školského zařízení se vždy považují za závažné porušení povinností ustanovených tímto řádem Chování žáka 1)Jsme rádi, že jsi žákem ZŠ Sady pionýrů 355/2, Lovosice, kterou sis vybral. K docházce na Základní školu Sady pionýrů 355/2 Lovosice ses se svými rodiči rozhodl svobodně s vědomím práva vybrat si školu, kde chceš získat základní vzdělání. Z toho plyne, že sis svobodně zvolil dodržovat povinnosti a využívat podmínek pro práci ve škole. Tvou povinností je dodržovat základní pravidla slušného chování. Chceš-li být řádně připraven na život, řiď se povinnostmi žáků základní školy, využívej všech podmínek k získání vzdělání a výchovy, které Ti nabízejí naši učitelé. Vždy pozdrav je to tvoje vizitka! Chceš-li, řekni PROSÍM. Dostaneš-li, řekni DĚKUJI Nenič věci, které ti slouží! Nebuď hrubý, svou sílu dokaž tím, co umíš! Neponižuj slabší, nepovyšuj se nad ostatními! Nelži a nepomlouvej! O svou radost i bolest se rozděl! 2)Jsi osobností, která chce být spravedlivým partnerem ostatním. Respektujeme, že jsi jedinečnou osobností, ale stejně tak respektuj i ty své spolužáky a učitele. Chceme, aby mezi tebou, spolužáky a učiteli byl partnerský vztah, proložený vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností. 6

7 3)Aktivně se zúčastňuj školní práce. Vzdělání v naší škole dosáhneš aktivním zapojením do výuky, samostatným přemýšlením a vlastní snahou. Nejsi pasivním polykačem informací a dat, ale aktivním spoluhráčem ve vyučování. Pak uvidíš, že do školy budeš chodit rád. 4)Žádné dveře ve škole ti nezůstanou uzamčeny. Využívej vybavení školy. Máš právo využívat veškeré místnosti určené k výuce, materiální vybavení školy a další dostupné prostředky, které škola vlastní ke vzdělávání žáků. Vše můžeš využívat s vědomím dospělého pracovníka školy. Zodpovídáš však za ztrátu, zničení nebo poškození půjčené a tebou využívané pomůcky. Využívej zejména knihovnu, výpočetní techniku, areál školy, školní hřiště. Při návštěvách se řiď řádem jednotlivých místností či hřišť. 5)Dodržuj školní pravidla. Ve škole i na veřejnosti se chováš tak, abys svým jednáním nepoškozoval jméno svých rodičů ani jméno školy. Tvoje chování, chování tvých rodičů a pracovníků školy jsou výsledkem vzájemné dohody. Všichni usilují o dodržování základních společenských pravidel. Přestávek využívej k přípravě na vyučování, přechodu do jiných učeben, osvěžení a odpočinku. Během malých přestávek bezdůvodně neopouštěj učebnu. O velké přestávce se ukázněně pohybuj v prostorách školy. Zbytečně se nezdržuj na WC. Na WC dodržuj základní hygienická pravidla. Neplýtvej papírovými ručníky, toaletním papírem. 6) Chraň svoji školu i své věci. Společně s pracovníky školy udržuješ pořádek a čistotu ve škole, v budově školy se přezouváš do vhodné nesportovní obuvi, zacházíš opatrně s učebnicemi, školními potřebami a pomůckami. Poškodíš-li svévolně majetek školy, žáků, učitelů či jiných osob, zajistí tvoji zákonní zástupci nápravu uvedení do původního stavu nebo finanční náhradu v plné výši. Bezdůvodně nenos do školy peníze a cenné předměty! Místo pro bezpečné uložení cenných věcí (mobilní telefony, velké peněžní částky ) máš v kanceláři školy. V případě, že cennosti neuložíš do bezpečí, jsi sám zodpovědný za případnou ztrátu. Ztrátu věci neprodleně ohlásíš učiteli nebo v kanceláři školy. 7

8 7) Jsi svobodný žák, který se rozhoduje. Máš právo na odpočinek relaxaci a volný čas na hru, na svobodnou účast na akcích školy. Za pěkného počasí máš právo trávit odpočinek také na školním hřišti a v areálu školy. 8) Škola je tvá povinnost a má svůj řád, který musíš dodržovat. Chodíš do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Účastníš se činností, které ředitelka školy vyhlásí jako povinné. Docházka do nepovinných předmětů a zájmových kroužků a školní družiny je pro přihlášené žáky povinná. Přicházíš do školy nejméně 20 minut před zahájením školního dne a nejpozději 5 minut před vyučováním jsi na svém místě ve třídě. Oděvy i obuv si odkládáš v šatnách. Šatna se uzamyká, při příchodu či odchodu ze školy během vyučování požádej službu uklizečky, aby ti šatnu odemkla. Zamykáním se předchází ztrátám. Vcházíš a odcházíš vchodem do šaten. Škola je během svého provozu uzamčena. Příchod do školy během dne je možný hlavním vchodem zvonky do kanceláře školy. Ve škole se přezouváš do hygienicky vhodné nesportovní obuvi. Do tělocvičny je povolen vstup pouze v čisté sportovní obuvi pro vnitřní použití s nebarvící podrážkou. Nezapomeň, že když nejsi ve škole, je dobré si průběžně doplňovat zameškané učivo. Tvojí povinností je si zjistit, co se ve škole děje! 9) Ve škole a na školních akcích za tebe zodpovídáme. Pomoz nám! V době vyučování a kroužků odcházíš jen se souhlasem pedagogického pracovníka. Neopouštíš svévolně školní budovu nebo třídu. Při akcích mimo areál školy se řídíš výhradně pokyny pedagogů. Pokud třídní učitel svolá třídnickou hodinu v době mimo vyučování, jsi povinen se jí zúčastnit. Zodpovídáme za tebe i o přestávkách chovej se vhodně. 10) I vyučování má svá pravidla k dodržování! Máš právo na kvalitní vzdělávání! Vyučování na celé škole může také probíhat v projektech, blocích, a podobně. Začátek vyučování začíná v 8.05 hod. Začátek hodin určuje zvonění, po zazvonění jsi na určeném místě v lavici, dodržuješ zasedací pořádek a máš připraveny všechny potřebné věci k vyučování. Jestliže ses nemohl z vážných důvodů připravit na vyučování, omluvíš se na začátku vyučovací hodiny. Nedostaví-li se vyučující 5 minut po zahájení hodiny do třídy, oznámí to určený žák třídy v kanceláři školy, ředitelně nebo kanceláři zástupce školy. Před začátkem vyučování je tvou povinností uschovat 8

9 vypnutý mobilní telefon do tašky. V celém prostoru školy a při všech akcích školou pořádaných máš přísný zákaz pořizovat jakékoliv audio, video nebo kombinované nahrávky bez předchozí domluvy s učitelem/učitelkou. Pořízení a následné zveřejnění nebo jiné šíření takové nahrávky je považováno za hrubé porušení školního řádu. Jestliže je na zveřejněné nebo jinak šířené nahrávce zachyceno ponižování, ubližování nebo jiná forma útoku vůči spolužákům nebo zaměstnancům školy, případně jejím zjevným cílem je někoho zesměšnit, je toto jednání považováno za závažné zaviněné porušení školního řádu Při vyučování zachováváš klid, aktivně se zúčastníš práce v hodině a udržuješ své pracovní místo v pořádku a čistotě. Při vyučování nejíš a nepiješ. Do třídy, která není připravena na vyučování, nevstupuješ. Po ukončení vyučování ve třídě máš se spolužáky za povinnost uklidit místnost, ve které jste se učili. Zadané úkoly si zapisuješ. Před ukončením vyučování z bezpečnostních důvodů neopouštíš školní budovu bez vědomí vyučujících. V době mimo vyučování zůstáváš ve škole jen se svolením vyučujících a pod jejich dohledem. Máš právo na kvalitní vzdělání. V době polední přestávky (oběda) mezi dopoledním a odpoledním vyučováním odcházíš na oběd do jídelny nebo domů. V této době za tvé chování plně zodpovídají rodiče. O přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučováním ti škola umožní pobyt ve škole. Chceš-li trávit polední přestávku ve škole, musíš se zdržovat pouze na určeném místě a řídit se pokyny učitele, který koná dohled. 11) Starej se o své školní dokumenty. Pravidelně nosíš do školy žákovskou knížku, kterou předkládáš na vyzvání vyučujícímu. Žákovskou knížku udržuješ v pořádku. Ztrátu ŽK neprodleně oznámíš třídnímu učiteli a zajistíš si vystavení duplikátu, včetně doplnění klasifikace od všech vyučujících. Při ztrátě žákovské knížky tě čeká udělení důtky ředitele školy. Za novou žákovskou knížku zaplatíš 50.- Kč. 12) Kdy do školních kanceláří. K potvrzování různých listin a osobních záležitostí v sekretariátu školy je určená doba před vyučováním, po vyučování a o velké přestávce. 13) Dbej o bezpečnost a předcházej úrazům. STOP návykovým látkám! Šetříš zařízení školy a neprodleně nahlásíš zaměstnanci školy zjištěné poškození nebo zničení věcí, které jsou majetkem školy, závady na osvětlení, vodovodním rozvodu a elektroinstalaci. Bez svolení učitele nemanipuluješ s audiovizuálními a dalšími pomůckami 9

10 ve třídě a učebnách. Řídíš se řády učeben. Před akcemi mimo školu a před zahájením odborného vyučování budeš poučen o bezpečnosti a hygieně. Při odborné výuce zachováš vždy příslušné bezpečnostní předpisy. Nezapomeň si před tělesnou výchovou sundat všechny řetízky, náramky, hodinky, které máš na sobě. Při pobytu ve škole se chovej tak, abys neohrozil zdraví svoje ani svých spolužáků, či jiných osob. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde, ihned ohlas vyučujícímu nebo pedagogickému dozoru. Je pro tebe nepřípustné užívání drog, návykových látek, alkoholu a kouření v celém areálu školy. Tato povinnost pro tebe platí i během veškerých školních i mimoškolních akcí. 15) Dodržuj školní řád! Vážné porušení tohoto řádu ze strany žáka je důvodem pro kázeňské opatření. Za hrubé porušení školního řádu je považováno svévolné ničení majetku, krádež, podvod, vyhrožování násilím, nepravdivé obvinění jiné osoby, neomluvená účast na vyučování, používaní mobilního telefonu při vyučování, držení, distribuce a používání návykových látek. Za závažné zaviněné porušení školního řádu je považováno hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči druhým, ponižování, formy týrání, hrožení bezpečnosti a zdraví svého i druhých ve škole, nerespektování pokynů pedagogického pracovníka, které vede k ohrožení bezpečnosti a zdraví druhých. 2. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáka (dále rodiče) 2.1. Práva a povinnosti zákonných zástupců Rodiče mají právo zejména na: 1. svobodnou volbu školy pro své dítě; 2. informace o průběhu vzdělávání dítěte ve škole; 3. informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím; 4. nahlížet do výroční zprávy, pořizovat si z ní opisy a výpisy; 5. právo na vzdělávání v jazyce národnostní menšiny a to za podmínek stanovených v 14 školského zákona; 10

11 6. na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení; v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona; 7. u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení; 8. volit a být voleni do školské rady; 9. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání žáka; 10. požádat o přezkoušení, nebo komisionální přezkoušení žáka. Rodiče mají povinnost zejména: 1. oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle 28 odst. 2 a 3 školského zákona a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích; 2. informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; 3. při uvolňování, omlouvání a přestupu žáka postupovat dle pravidel školního řádu; 4. na vyzvání ředitelky školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka Uvolňování a omlouvání žáka Podmínky pro uvolňování žáka z vyučování a omlouvání neúčasti žáka ve vyučování stanoví školní řád následovně: 1. v případě nemoci je zákonný zástupce žáka povinen neprodleně, nejpozději do tří dnů oznámit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti žáka telefonicky nebo osobně; 2. ihned při příchodu do školy po ukončení absence žák předloží písemnou omluvenku zapsanou v žákovské knížce třídnímu učitel. Omluvenka musí být podepsána zákonným zástupcem žáka; 11

12 3. pokud žák nemá vycházky povolené lékařem, nemůže být v době nemoci viděn venku; 4. z jedné vyučovací hodiny uvolňuje žáka vyučující, na jeden den třídní učitel, vždy na základě předem předložené písemné žádosti zákonných zástupců, ve které musí být uvedeno datum a hodina, kdy má být dítě uvolněno, důvod a podpis zákonných Zástupců.(s dodatkem za své dítě po opuštění školní budovy přebírám právní odpovědnost); Škola žáka bez písemného souhlasu rodičů ze školy neuvolní; 5. na více dnů uvolňuje žáka ředitelka školy na základě písemné žádosti zákonných zástupců předložené s dostatečným předstihem minimálně dva týdny předem, a to pouze ve výjimečných případech. Škola informuje zákonné zástupce na začátku školního roku o termínech všech prázdnin, v této době si musí zákonní zástupci plánovat dovolené tak, aby dítě řádně plnilo povinnou školní docházku. V případě nedodržení těchto ustanovení budou zameškané hodiny hodnoceny jako neomluvené se všemi důsledky v kázeňském hodnocení a vše bude řešeno v rámci platných zákonů; 6. v případě uvolňování žáka v průběhu vyučování jsou zákonní zástupci povinni, z důvodu bezpečnosti žáků a právní ochrany zaměstnanců, vyzvednout si dítě osobně ve škole. Při vyzvednutí vyplní a podepíší formulář o vyzvednutí žáka v kanceláři školy. Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze na základě písemné omluvy rodičů, kterou žák předloží vyučujícímu hodiny (při uvolnění na jednu hodinu), nebo třídnímu učiteli při uvolnění na více hodin. Při náhlé nevolnosti žáka během vyučování budou rodiče informováni o zdravotním stavu svého dítěte a vyzváni k osobnímu vyzvednutí žáka ze školy; 7. žák může být z vyučování uvolněn pouze na základě dokumentu (omluvenky), která obsahuje datum, čas, důvod a podpis zákonného zástupce. Tuto žádost zakládá třídní učitel pro případ dokazování povinného dohledu. Jinak je možnost si dítě vyzvednout osobně, kdy zákonný zástupce v kanceláři školy vyplní a podepíše uvolnění žáka z vyučování; 8. při podezření na neomluvenou absenci si třídní učitel nebo jiný vyučující může vyžádat prostřednictvím zákonných zástupců žáka lékařské potvrzení jako doklad jeho nepřítomnosti; 9. opakuje-li se nepřítomnost žáka ve vyučování pro nemoc častěji, může třídní učitel požadovat doložení žákovy nepřítomnosti delší než 3 dny z důvodu nemoci potvrzením ošetřujícího lékaře, a to pouze jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem; 12

13 10. jestliže dojde k opakovanému bezdůvodnému nebo řádně neomluvenému zanedbání školní docházky, oznámí škola v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí; 11. ředitelka školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo z části z vyučování některého předmětu, zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu; 12. žák může být ze školy odhlášen vždy ke konci pololetí Součinnost rodičů a školy 1) Znáte žákovský řád? Vedou-li rodiče žáky v duchu žákovského školního řádu, pak by neměly vznikat mezi školou a rodinou vážné rozdíly v působení na dítě. Rodiče dbají na přípravu žáků do školy, pravidelně kontrolují jejich školní práci oceňují úspěchy a podpoří je při neúspěchu. Vhodně reagují na zápisy v žákovské knížce a její pravidelnou týdenní kontrolu potvrdí podpisem. 2) Rodiče mají právo: 1. se zúčastnit vyučování, 2. být seznámeni s nároky a hodnocením klasifikací žáků, zúčastnit se práce SRPDŚ, Rady školy. Při návštěvě školy svým jednáním přispívají k pozitivní atmosféře ve škole. 3) Rodiče odpovídají za školní docházku svých dětí. Rodiče zajistí, aby žáci přicházeli do školy na vyučování a školní akce včas, správně vybaveni a připraveni, nebyli infikováni, nemocní či intoxikováni. 4) Škola má oznamovací povinnost chráníme děti! Neomluví-li rodiče žáka do tří dnů od začátku jeho nepřítomnosti ve škole, je třídní učitel povinen kontaktovat rodiče, telefonicky nebo em a zjisti důvod žákovi absence. 13

14 V případě neomluvené absence, časté nepřítomnosti žáka ve škole, při pozdních omluvách absencí, v případě, kdy jsou omezovány osobní svobody žáka, nebo se dostává do zásadních osobních problémů, je škola povinna informovat Oddělení péče o dítě, Oddělení sociálně právní ochrany v Lovosicích. V souladu s klasifikačním řádem při velké absenci a chybějících klasifikačních podkladech může být žákovi odložena klasifikace. 5) Třídní schůzka a konzultace. Pravidelně jsou svolávány třídní schůzky nebo konzultační hodiny, při kterých mají všichni rodiče právo uplatňovat své připomínky a návrhy například prostřednictvím zápisu z třídních schůzek. Kromě třídních schůzek mají rodiče možnost informovat se o chování a prospěchu svých dětí po předchozí dohodě s vyučujícím a zásadně mimo vyučování je nutno si schůzku předem domluvit. Aktuální informace o dění ve škole získáte www. 6) Rodiče berou na vědomí: Řádným přihlášením žáka na ZŠ Sady pionýrů 355/2 Lovosice zákonný zástupce žáka bere na vědomí, že: 1. veškerá fotodokumentace a videonahrávky jeho dítěte po celou dobu školní docházky výhradně slouží k prezentaci školy v tisku, na internetu, popř. kronice školy. Osobní data žáka škola nezveřejňuje a zachovává ochranu jeho osobních údajů; 2. v době polední přestávky (oběda) mezi dopoledním a odpoledním vyučováním odchází žák/žákyně z budovy školy do jídelny nebo domů. V této době do začátku odpoledního vyučování, za dítě zodpovídá plně zákonný zástupce. Nedostaví-li se žák po polední přestávce na vyučování musí být předem omluven (telefonicky nebo písemně); 3. škodu na majetku školy (poškození a ztráta učebnic, pomůcek, vybavení, apod.), kterou způsobí žák z nedbalosti, svévolně nebo úmyslně uhradí zákonný zástupce neprodleně v plném rozsahu. 4. navštěvuje-li žák školní družinu, řídí se řádem školní družiny, za řádné předání dítěte do školní družiny se považuje převzetí žáků vychovatelkou od třídní učitelky po ukončení vyučování. 14

15 7) Rodiče, podporujte školu, kam chodí Vaše děti. Jak? Např. věnovat škole věcný nebo finanční dar, být nápomocný radou a odbornými znalostmi, nabídnout škole náměty pro obohacení výchovně vzdělávacího procesu (exkurze, návštěvy, výlety ) a podobně. Děkujeme Vám Řešení pojistných událostí 1. Žáci jsou povinni ukládat své věci do prostorů k tomu určených, v opačném případě nelze řešit ztráty v rámci pojistné smlouvy. 2. Žáci a jejich zákonní zástupci jsou povinni nahlásit případnou pojistnou událost (úraz, ztrátu či odcizení věci) třídnímu učiteli, a to do 24 hodin od jejího zjištění (nepřípustné je Minulý týden se mi ztratilo ). 3. V případě ztráty či odcizení věci, musí žák událost nejprve ihned oznámit třídnímu učiteli a společně se pokusí se věc dohledat. 4. Při podezření na odcizení věci je pro řešení pojistné události nutné prošetření celé události v součinnosti školy či školského zařízení s Policií ČR. V opačném případě nebude škola na požadavek náhrady reflektovat. 5. Žák si vyzvedne tiskopis Hlášení pojistné události a Čestné prohlášení v sekretariátu školy. Oba formuláře vyplní zákonní zástupci žáka a odevzdají je v sekretariátu školy (v případě ztráty či odcizení věci společně s dokladem o její koupi). Škola oba vyplněné formuláře společně s dalšími doklady odešle pojišťovně. 3. Pravidla hodnocení a klasifikace, výtah nejdůležitějších bodů školního vzdělávacího programu Hodnocení žáků - věcnost, konkrétnost, adresnost - respektování individuálních schopností žáků - využívání vzájemného hodnocení a sebehodnocení 15

16 - ocenění pokroku - zdůvodnění hodnocení žáků učitelem - vhodnost využití metod hodnocení žáků učitelem, využití klasifikačního řádu Každé pololetí škola vydá žákovi vysvědčení. Pokud bude škola zpracovávat vysvědčení tiskem, může žák v 1. pololetí obdržet výpis z vysvědčení. Hodnocení je vyjádřeno klasifikačním stupněm. Slovně mohou být hodnoceni žáci se speciálními poruchami učení. Podmínkou takového hodnocení je žádost zákonného zástupce. Žákům 9. tříd, 5. a popř. 7. tříd bude zároveň s vysvědčením předáno výstupní hodnocení. Rodič se nevyjadřuje, nesouhlas se přikládá. Formou vysvědčení podává škola zákonným zástupcům žáka informaci o celkových výsledcích vzdělávání.. a) Prospěch žáka v povinných, volitelných i nepovinných předmětech je hodnocen stupni: 1 - výborný 2 - chvalitebný 3 - dobrý 4 - dostatečný 5 - nedostatečný alternativní hodnocení: U - uvolněn N - nehodnocen hodnocen slovně b) Celkový prospěch žáka je hodnocen V - prospěl s vyznamenáním P - prospěl N - neprospěl prospěl s vyznamenáním: -v žádném předmětu není hodnocen horším stupněm než chvalitebný -celkový průměr do 1,50 16

17 -chování velmi dobré prospěl: -z žádného předmětu není klasifikován nedostatečně neprospěl: -v některém předmětu je klasifikován nedostatečně c) Práce v zájmových útvarech se hodnotí stupni: - pracoval úspěšně - pracoval d) U žáků s diagnostikovanou specifickou vývojovou poruchou učení nebo chování se při jeho hodnocení a klasifikaci přihlíží k charakteru postižení. f) Chování žáka je klasifikováno stupni: 1 - velmi dobré 2 - uspokojivé 3 - neuspokojivé V průběhu pololetí může být žákovi podle závažnosti provinění uděleno: napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy Škola neprodleně oznámí uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci a zaznamená je do dokumentace školy. 17

18 4. Zacházení se školním majetkem 1. Žák má právo používat zařízení školy, pomůcky a učebnice v souvislosti s výukou. Je povinen se řídit pokyny učitelů nebo jiných zaměstnanců školy. 2. Žáci jsou povinni šetrně zacházet s učebnicemi a školními potřebami, které jim byly svěřeny v souvislosti s výukou. Jejich poškození mají povinnost ihned hlásit učiteli. Při poškození nebo ztrátě bude po nich vyžadována finanční náhrada. 3. Žáci i zaměstnanci školy udržují třídu, vnitřní i okolní prostory školy v čistotě a pořádku, chrání majetek školy před poškozením. 4. Odpovědnost za škody se řídí Občanským zákoníkem nezletilý odpovídá za škodu jím způsobenou, je-li schopen ovládnout své jednání a posoudit jeho následky. 5. Škodu na majetku školy, kterou způsobí žák svévolně, úmyslně nebo z nedbalosti, uhradí žák nebo jeho zákonný zástupce v plném rozsahu. 5. Organizace zájmové činnosti 1. Zájmové kroužky zřizuje škola za účelem rozvoje zájmů a schopností žáků v době mimo vyučování. Zájmová činnost je provozována na základě zájmu a dobrovolnosti žáků. Činnost zájmových kroužků probíhá pouze v době školního vyučování (tzn. mimo prázdnin). Režim zájmových kroužků je upraven týdenním rozvrhem jednotlivých kroužků. S režimem kroužku, který žák navštěvuje, jsou seznámeni rodiče proti podpisu v žákovské knížce, v deníčku nebo na jiném průkazném tiskopisu. 2. Pedagog odpovídá za bezpečnost žáků během činnosti kroužku a také vede odpovídající dokumentaci. 6. Práva a povinnosti zaměstnanců školy 1. Dodržují školní řád a další vnitřní předpisy školy. V zájmu ochrany vlastního zdraví a zdraví žáků jsou povinni se pravidelně účastnit školení v oblasti bezpečnosti zdraví a ochrany při nejrůznějších činnostech a dodržovat veškeré zásady bezpečnosti. Jejich práva a povinnosti dále upravuje pracovní řád a organizační řád školy. Všichni zaměstnanci školy jsou povinni dodržovat a respektovat žákova práva a dbají na jejich výkon. Dbají rovněž na výkon žákovských povinností. 2. Denně sledují v 7.30 hodin zprávy ve sborovně, plán akcí v měsíci. 18

19 3. Nástup všech vyučujících je v 7.30 hodin, vychovatelky 10 min. před začátkem služby. 4. Po skončení hodiny zkontroluje vyučující stav ve třídě, nechá sebrat mechanickou nečistotu, zajistí smazání tabule, zavře okna a zhasne. Pokud žáci končí výuku, zvednou židle a vyučující je odvede do šaten, kde vyčká do odchodu posledního žáka. Za pořádek v šatně zodpovídá žákovská služba a třídní učitel. 5. Mimořádné odchody s dětmi z budovy na akce hlásí vyučující předem v ředitelně (exkurze, vycházky atd.) a současně odchod zapíše do sešitu vycházek v kanceláři školy. Změny v obvyklém režimu školy (exkurze, výlety) sděluje učitel rodičům prostřednictvím žákovské knížky (notýsku) alespoň jeden den předem. Ve zprávě oznámí místo a čas shromáždění žáků, čas a místo ukončení akce. To může být i jinde než ve škole. Před zahájením akce vyučující poučí žáky o bezpečnosti a organizaci při akci a vyplní daný formulář, který odevzdá po ukončení akce zástupkyni ředitele. 6. Suplování probíhá podle připraveného rozpisu nebo podle pokynů vedení školy. 7. Veškeré změny v rozvrhu musí být prokonzultovány se zástupcem ředitele. 8. Chybí - li žák, a rodiče jej do tří dnů neomluví, je povinností třídního učitele ihned třetí den volat rodičům a zjistit důvod nepřítomnosti žáka. 9. Každý zaměstnanec svou nepřítomnost nahlásí osobně nebo telefonem v ředitelně nebo v kanceláři školy včas, aby bylo možno připravit suplování. Nahlásí i předpokládanou délku nepřítomnosti. 10. Třídní učitelé si plní povinnosti uložené náplní práce třídního učitele, evidují absenci žáků, v případě nevěrohodnosti omluvenky nebo žádosti o uvolnění kontaktují ZZ s dotazem, je-li omluvenka platná. V případě zvýšené nepřítomnosti nebo neomluvených hodin informují třídní učitelé výchovného poradce, který tyto údaje vyhodnocuje. 11. Spolupracují s uklizečkou svých prostor. 12. Účast na ranních poradách, pedagogických radách, třídních schůzkách, školení BOZP a PO jsou součástí pracovní doby všech zaměstnanců. 13. Dohledy určené ředitelstvím školy je zaměstnanec povinen dodržovat v určeném rozsahu a tak, aby byla zaručena ochrana žáků ( viz rozpis dohledů) 14. Dohled nad žáky ve školní družině vykonávají po celou dobu pobytu žáků vychovatelky. 15. Použití telefonů služebně je zdarma. Soukromé hovory jsou povoleny pouze ve velmi nutných záležitostech. 19

20 16. Kouření v celém areálu školy je zakázáno. 17. Zaměstnanec je povinen odevzdat podklady pro pohyblivé složky platu nejpozději poslední den v měsíci zástupci ředitele. 18. Poškození majetku nahlásí řediteli školy a údržbáři školy zápisem v sešitě závad. Vede žáky k ochraně majetku školy. 19. Všichni zaměstnanci školy jsou povinni poskytnout žákovi pomoc a ochranu v případě, že jsou o to žákem požádáni. V ostatních případech postupují podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. První pomoc - úraz je povinen nahlásit ještě týž den v kanceláři školy popř. v ředitelně a zapsat do Knihy úrazů. Způsob zajištění lékařského ošetření zařídí ředitel školy nebo ekonomka (spojení s rodiči, doprovod k lékaři určenou osobou). Lékárnička je v kanceláři školy, v kabinetu Tv, v dílně, kabinetu chemie, kuchyňce a školní družině. Úrazy ve ŠD zajistí zapsání do Knihy úrazů a ošetření vychovatelky. 20. Všichni pedagogičtí pracovníci školy jsou povinni poskytnout základní poradenskou pomoc. Specifickou poradenskou pomoc poskytují zejména třídní učitelé, výchovný poradce a metodik prevence. 21. Rozvrhy hodin jsou vyvěšeny na učebnách se jménem vyučujícího. 22. Učitel přešetří stížnosti žáků nebo rodičů, případně je postoupí řediteli školy. 23. Učitel a vychovatel má nárok na přerušení výkonu práce na oběd. 24. Každý pedagogický pracovník je povinen podstoupit vstupní a preventivní lékařské prohlídky dle pokynů ředitele školy. 7. Závěrečná ustanovení 1. Školní řád byl projednán na pedagogické radě dne Seznámení se školním řádem tvoří součást vstupního a periodického školení zaměstnanců školy. Žáci byli seznámeni se školním řádem dne , zákonní zástupci byli informováni na třídní schůzce dne Nedostaví-li se rodič na třídní schůzku je seznámen se školním řádem zápisem do ŽK a svým podpisem potvrdí, že se s ním seznámil. 3. K nahlédnutí je na webových stránkách školy cz 20

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov Mgr. Martin Reihs 2014/2015 2014/2015 OBSAH Obecná ustanovení... 2 A. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců... 2 1. Žáci mají právo:... 2 2. Žáci jsou povinni:... 2 3. Zákonní zástupci žáků

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 13/2005

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333 se sídlem Husova 333/II, 377 15 Jindřichův Hradec Vypracoval: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 3.2.2006 Rada školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola WALDORFSKÁ Pardubice, Gorkého 867 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. - ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 2 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 26. 8. 2014 Směrnice nabývá platnosti ode

Více

Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany, Nádražní 90, 264 80 Sedlčany ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany, Nádražní 90, 264 80 Sedlčany ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany, Nádražní 90, 264 80 Sedlčany ŠKOLNÍ ŘÁD ( vydaný na základě ustanovení 30 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném

Více

Střední škola a Základní škola Tišnov. Školní řád. Střední škola. Účinnost: od 1.2.2015. Podpis ředitele školy:

Střední škola a Základní škola Tišnov. Školní řád. Střední škola. Účinnost: od 1.2.2015. Podpis ředitele školy: Střední škola a Základní škola Tišnov Školní řád Střední škola Účinnost: od 1.2.2015 Podpis ředitele školy: 1. Ředitel školy vydává, po projednání s pracovníky školy a se souhlasem školské rady na základě

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 P 2.2.3 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: 153/2013-mi Pedagogická rada

Více

Gymnázium Jana Amose Komenského Nové Strašecí ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium Jana Amose Komenského Nové Strašecí ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium Jana Amose Komenského Nové Strašecí ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: I. Úvod II. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracovala: Schválila: Základní škola J. Gutha-Jarkovského, příspěvková organizace se sídlem Praha 1, Truhlářská 22 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka školy PhDr. Jitka

Více

Školní řád ZŠ a vnitřní řád ŠD a ŠK

Školní řád ZŠ a vnitřní řád ŠD a ŠK Č.j. 388/2013 Účinnost: 1. 9. 2013 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A 5 Razítko školy: Počet stran: 20 Podpis ředitele školy: Školní řád ZŠ a vnitřní řád ŠD a ŠK Změny: Číslo Datum Strana Účinno st od

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ vydává škola v souladu se zákonem 561/2004 Sb., 30. Jeho obsah vyplývá z tohoto zákona.

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ vydává škola v souladu se zákonem 561/2004 Sb., 30. Jeho obsah vyplývá z tohoto zákona. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy Stachy 253, Stachy 384 73 tel. ZŠ: 388 428 186, 388 428 055 IČO: 00 58 33 67 ZUŠ: 388 428 289 fax: 388 428 051 MŠ: 388 428 380 e-mail: skola@stachy.net

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, příspěvková organizace se sídlem Sochorova 15, 682 01 Vyškov ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Eva Novotná RNDr. Petr Hájek Pedagogická

Více

Školní řád. Účinnost: 1.9.2014. Č.j. Základní škola Brigádníků 14/510 Praha 10 100 00. Počet stran: Razítko školy: Podpis ředitele školy: Změny:

Školní řád. Účinnost: 1.9.2014. Č.j. Základní škola Brigádníků 14/510 Praha 10 100 00. Počet stran: Razítko školy: Podpis ředitele školy: Změny: Č.j. Spisový znak: 2-1 Razítko školy: Základní škola Brigádníků 14/510 Praha 10 100 00 Účinnost: 1.9.2014 Skartační znak: A5 Počet stran: Podpis ředitele školy: Školní řád Změny: Číslo Datum Strana Účinnost

Více

Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc. Školní řád. Č. j.: ZŠLG 973 /2012. Osnova:

Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc. Školní řád. Č. j.: ZŠLG 973 /2012. Osnova: Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc Školní řád Č. j.: ZŠLG 973 /2012 Osnova: I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů

Více

Školní řád. Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 Č.j.

Školní řád. Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 Č.j. Školní řád Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 Č.j. Vypracoval Mgr. Antonín Sekyrka Školská rada schválila dne 28. 8. 2014 Na provozní poradě projednáno dne 20. 8. 2014 Směrnice nabývá platnosti dne

Více

Školní řád. Základní škola Spektrum, s.r.o.

Školní řád. Základní škola Spektrum, s.r.o. Školní řád Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích,

Více

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Š k o l n í ř á d ZŠ Projednán na pedagogické radě dne 27. 8. 2013,

Více

Základní škola J.A.Komenského Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola J.A.Komenského Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola J.A.Komenského Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 2/2012 Vypracoval: Schválil: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9. 2012 Skartační znak: A5 Mgr. Miloslav Dušek,

Více

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 9.10.2012 SZSBy-240/2012 Školská

Více

Základní škola Stráž, Stráž 21, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD. s platností od 01.09.2007

Základní škola Stráž, Stráž 21, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD. s platností od 01.09.2007 Základní škola Stráž, Stráž 21, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD s platností od 01.09.2007 1. Úprava schválena na pedagogické radě dne 15. 09. 2012 2. Úprava schválena na pedagogické radě dne 01. 09. 2014 ředitel

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Střední odborné školy

Š K O L N Í Ř Á D. Střední odborné školy Š K O L N Í Ř Á D Střední odborné školy Obor vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium Obor vzdělání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Obor vzdělání: 69-41-L/02 Masér sportovní

Více

Školní řád. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2

Školní řád. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2 Školní řád Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2 V Ivančicích dne 27. 11. 2013 Obsah 1 Základní ustanovení... 3 A Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a

Více

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov. Školní řád. Čl. 1

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov. Školní řád. Čl. 1 Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Školní řád Čl. 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Školní řád je vydán na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) Obsah:

Školní řád je vydán na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) Obsah: Školní řád je vydán na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) Oddíl A. Školní řád Obsah: 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia Vysoké Mýto. Příloha č. 4

Školní vzdělávací program Gymnázia Vysoké Mýto. Příloha č. 4 Školní vzdělávací program Gymnázia Vysoké Mýto Příloha č. 4 Školní řád Gymnázia Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto, nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto 566 01 Obsah: Článek 1 Práva a povinnosti žáků a zákonných

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Š K O L Y

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Š K O L Y O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Š K O L Y DRUH NORMY INTERNÍ NORMA NÁZEV NORMY Š K O L N Í Ř Á D ČÍSLO NORMY OŘ VZP 01 2013 DATUM VYDÁNÍ 2012-12-16 AKTUALIZOVÁNO DNE 2014-12-17 ÚČINNOST OD 2015-01-01 VYDAL

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD Ing. Zuzana Chvojková ředitelka Tento Školní řád byl schválen Školskou radou dne 7. května 2014, projednán pedagogickou

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Škola: Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní řád Č.j.: 133 / 2015 Účinnost od: 01.04. 2015 Skartační znak: A 10 OBSAH:

ŠKOLNÍ ŘÁD. Škola: Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní řád Č.j.: 133 / 2015 Účinnost od: 01.04. 2015 Skartační znak: A 10 OBSAH: Škola: Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní řád Č.j.: 133 / 2015 Účinnost od: 01.04. 2015 Skartační znak: A 10 ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: Práva a povinnosti žáků,zákonných zástupců a pravidla vztahů.

Více

Školní řád Obchodní akademie

Školní řád Obchodní akademie Obchodní akademie a Jazyková škola S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, Čelakovského 200, 397 01 Písek Školní řád Obchodní akademie Školní řád Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více