Řád školy Školní rok 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řád školy Školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Řád školy Školní rok 2013/2014

2 Škola. Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, Lovosice Organizační řád. Řád školy Č.j.: Účinnost od: 15. září 2011 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Číslo: Datum: Změna: Provedl: Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2 Školní řád Pro školní rok 2013/ 2014 Školní řád stanovuje základní pravidla vzájemného soužití ve škole, práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců, pedagogických pracovníků a dalších pracovníků školy. Upravuje provoz a vnitřní režim školy, podmínky pro bezpečnost, ochranu zdraví žáků, ochranu žáků před diskriminací a sociálně patologickými jevy /viz Minimální preventivní program podmínky pro zacházení s majetkem školy žáky. Stanovuje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a chování žáků, včetně výchovných opatření. Vychází z Úmluvy o právech dítěte, ze Školského zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č.48/2005 Sb., Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a školního vzdělávacího programu Škola pro život Škola pro tebe. Školní řád doplňují řády pro prostory školy: odborné učebny, tělocvičnu, školní hřiště, dílny, 2

3 Obsah: Úvod Práva a povinnosti žáků Základní práva a povinnosti žáka Chování žáka Práva a povinnosti zákonných zástupců žáka (dále rodiče) Práva a povinnosti zákonných zástupců Uvolňování a omlouvání žáka Součinnost rodičů a školy Řešení pojistných událostí Pravidla hodnocení a klasifikace Zacházení se školním majetkem Organizace zájmové činnosti Práva a povinnosti zaměstnanců Závěrečná ustanovení 3

4 Úvod Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a 21, 22 školského zákona, 6 zákona o sociálně právní ochraně dětí, 22 odst. 1 občanského zákoníku a 31 zákona o rodině v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. 1. Práva a povinnosti žáků 1.1. Základní práva a povinnosti žáka Žáci mají právo: 1. na vzdělávání a školské služby podle školského zákona. Ve škole má právo získávat informace prostřednictvím výuky, individuálních rozborů s třídním učitelem a vyučujícími, bezplatného přístupu na internet ve volném čase nebo využívání žákovské knihovny; 2. právo účastnit se všech akcí pořádaných školou. Omezen může být v případě, že by touto účastí mohlo být ohroženo zdraví a bezpečnost jeho samého nebo jiných 3. být informováni o průběhu a výsledcích svého vzdělávání; 4. zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků. Volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitelku školy s tím, že ředitelka školy je povinna se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat; 5. žáci mají právo informovat kteréhokoliv učitele nebo přímo ředitele o vzniklých problémech, které se týkají jich samotných nebo jeho spolužáků. Mohou použít schránku důvěry, která je v objektu školy; 6. na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání; 7. na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, mají právo na vzdělávání a svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních hygienických podmínek, mají právo být seznámeni se všemi předpisy se vztahem k jejich pobytu a činnosti ve škole; 8. žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem; 4

5 Žáci jsou povinni: 1. řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat; 2. dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni. Zvláště při praktickém vyučování a sportovních činnostech; 3. plnit pokyny pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem; 4. udržovat v pořádku veškeré prostory školy, nepoškozovat je a dbát, aby k jejich poškozování nedocházelo, což platí i pro předměty, které slouží k výuce (učebnice, pracovní sešity, knihy z knihovny atd.). Při ztrátě či nadměrnému poškození učebnic uhradit poměrnou finanční částku v Kč do pokladny školy; 5. v oblečení a úpravě zevnějšku zachovávat pravidla slušnosti, dobrého vkusu a skutečnosti, že se jedná o žáky základní školy (není vhodné výstřední barvení vlasů a nehtů, doplňky oblečení, které symbolizují různé extrémní skupiny); 6. používat mobilní telefony, hudební a herní přehrávače (telefonovat, posílat SMS, ) pouze o přestávkách, nikoliv v době vyučování (v době výuky musí být vypnuto vyzvánění a telefon uložen v aktovce); 7. neodkládat cenné věci: mobilní telefony, fotoaparáty, kamery, peníze, MP přehrávače, ipody, zlaté a stříbrné šperky, hodinky a další cennosti ve všech školních šatnách. Žákům je zakázáno: 1. užívat drogy, alkohol a kouřit, stejně jako přinášet tyto látek do budovy škol a školských zařízení; 2. nosit a používat nebezpečné předměty, zbraně a předměty, které se jako zbraně dají použít, výbušniny a pyrotechnické výrobky a jiné obdobné předměty ohrožující život a zdraví dalších osob; 3. fotografovat vyučující v době výuky, mimo vyučování jen s výslovným souhlasem dotyčného. Pokud dojde ke zneužití fotografií ze školního prostředí na internetu, bude žák hodnocen sníženou známkou z chování; 4. manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením a zařízením bez dozoru učitele; 5. používání laserových ukazovátek a obdobných nebezpečných předmětů, stejně jako přinášení těchto předmětů do budovy školy. 5

6 Za projevy agresivity, rasismu, xenofobie, šikany, kyberšikany, vulgarity a vandalismu budou žáci po projednání se zákonnými zástupci hodnoceni sníženými známkami chování a zničený majetek školy jim bude dán k úhradě. Zvlášť hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy nebo školského zařízení se vždy považují za závažné porušení povinností ustanovených tímto řádem Chování žáka 1)Jsme rádi, že jsi žákem ZŠ Sady pionýrů 355/2, Lovosice, kterou sis vybral. K docházce na Základní školu Sady pionýrů 355/2 Lovosice ses se svými rodiči rozhodl svobodně s vědomím práva vybrat si školu, kde chceš získat základní vzdělání. Z toho plyne, že sis svobodně zvolil dodržovat povinnosti a využívat podmínek pro práci ve škole. Tvou povinností je dodržovat základní pravidla slušného chování. Chceš-li být řádně připraven na život, řiď se povinnostmi žáků základní školy, využívej všech podmínek k získání vzdělání a výchovy, které Ti nabízejí naši učitelé. Vždy pozdrav je to tvoje vizitka! Chceš-li, řekni PROSÍM. Dostaneš-li, řekni DĚKUJI Nenič věci, které ti slouží! Nebuď hrubý, svou sílu dokaž tím, co umíš! Neponižuj slabší, nepovyšuj se nad ostatními! Nelži a nepomlouvej! O svou radost i bolest se rozděl! 2)Jsi osobností, která chce být spravedlivým partnerem ostatním. Respektujeme, že jsi jedinečnou osobností, ale stejně tak respektuj i ty své spolužáky a učitele. Chceme, aby mezi tebou, spolužáky a učiteli byl partnerský vztah, proložený vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností. 6

7 3)Aktivně se zúčastňuj školní práce. Vzdělání v naší škole dosáhneš aktivním zapojením do výuky, samostatným přemýšlením a vlastní snahou. Nejsi pasivním polykačem informací a dat, ale aktivním spoluhráčem ve vyučování. Pak uvidíš, že do školy budeš chodit rád. 4)Žádné dveře ve škole ti nezůstanou uzamčeny. Využívej vybavení školy. Máš právo využívat veškeré místnosti určené k výuce, materiální vybavení školy a další dostupné prostředky, které škola vlastní ke vzdělávání žáků. Vše můžeš využívat s vědomím dospělého pracovníka školy. Zodpovídáš však za ztrátu, zničení nebo poškození půjčené a tebou využívané pomůcky. Využívej zejména knihovnu, výpočetní techniku, areál školy, školní hřiště. Při návštěvách se řiď řádem jednotlivých místností či hřišť. 5)Dodržuj školní pravidla. Ve škole i na veřejnosti se chováš tak, abys svým jednáním nepoškozoval jméno svých rodičů ani jméno školy. Tvoje chování, chování tvých rodičů a pracovníků školy jsou výsledkem vzájemné dohody. Všichni usilují o dodržování základních společenských pravidel. Přestávek využívej k přípravě na vyučování, přechodu do jiných učeben, osvěžení a odpočinku. Během malých přestávek bezdůvodně neopouštěj učebnu. O velké přestávce se ukázněně pohybuj v prostorách školy. Zbytečně se nezdržuj na WC. Na WC dodržuj základní hygienická pravidla. Neplýtvej papírovými ručníky, toaletním papírem. 6) Chraň svoji školu i své věci. Společně s pracovníky školy udržuješ pořádek a čistotu ve škole, v budově školy se přezouváš do vhodné nesportovní obuvi, zacházíš opatrně s učebnicemi, školními potřebami a pomůckami. Poškodíš-li svévolně majetek školy, žáků, učitelů či jiných osob, zajistí tvoji zákonní zástupci nápravu uvedení do původního stavu nebo finanční náhradu v plné výši. Bezdůvodně nenos do školy peníze a cenné předměty! Místo pro bezpečné uložení cenných věcí (mobilní telefony, velké peněžní částky ) máš v kanceláři školy. V případě, že cennosti neuložíš do bezpečí, jsi sám zodpovědný za případnou ztrátu. Ztrátu věci neprodleně ohlásíš učiteli nebo v kanceláři školy. 7

8 7) Jsi svobodný žák, který se rozhoduje. Máš právo na odpočinek relaxaci a volný čas na hru, na svobodnou účast na akcích školy. Za pěkného počasí máš právo trávit odpočinek také na školním hřišti a v areálu školy. 8) Škola je tvá povinnost a má svůj řád, který musíš dodržovat. Chodíš do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Účastníš se činností, které ředitelka školy vyhlásí jako povinné. Docházka do nepovinných předmětů a zájmových kroužků a školní družiny je pro přihlášené žáky povinná. Přicházíš do školy nejméně 20 minut před zahájením školního dne a nejpozději 5 minut před vyučováním jsi na svém místě ve třídě. Oděvy i obuv si odkládáš v šatnách. Šatna se uzamyká, při příchodu či odchodu ze školy během vyučování požádej službu uklizečky, aby ti šatnu odemkla. Zamykáním se předchází ztrátám. Vcházíš a odcházíš vchodem do šaten. Škola je během svého provozu uzamčena. Příchod do školy během dne je možný hlavním vchodem zvonky do kanceláře školy. Ve škole se přezouváš do hygienicky vhodné nesportovní obuvi. Do tělocvičny je povolen vstup pouze v čisté sportovní obuvi pro vnitřní použití s nebarvící podrážkou. Nezapomeň, že když nejsi ve škole, je dobré si průběžně doplňovat zameškané učivo. Tvojí povinností je si zjistit, co se ve škole děje! 9) Ve škole a na školních akcích za tebe zodpovídáme. Pomoz nám! V době vyučování a kroužků odcházíš jen se souhlasem pedagogického pracovníka. Neopouštíš svévolně školní budovu nebo třídu. Při akcích mimo areál školy se řídíš výhradně pokyny pedagogů. Pokud třídní učitel svolá třídnickou hodinu v době mimo vyučování, jsi povinen se jí zúčastnit. Zodpovídáme za tebe i o přestávkách chovej se vhodně. 10) I vyučování má svá pravidla k dodržování! Máš právo na kvalitní vzdělávání! Vyučování na celé škole může také probíhat v projektech, blocích, a podobně. Začátek vyučování začíná v 8.05 hod. Začátek hodin určuje zvonění, po zazvonění jsi na určeném místě v lavici, dodržuješ zasedací pořádek a máš připraveny všechny potřebné věci k vyučování. Jestliže ses nemohl z vážných důvodů připravit na vyučování, omluvíš se na začátku vyučovací hodiny. Nedostaví-li se vyučující 5 minut po zahájení hodiny do třídy, oznámí to určený žák třídy v kanceláři školy, ředitelně nebo kanceláři zástupce školy. Před začátkem vyučování je tvou povinností uschovat 8

9 vypnutý mobilní telefon do tašky. V celém prostoru školy a při všech akcích školou pořádaných máš přísný zákaz pořizovat jakékoliv audio, video nebo kombinované nahrávky bez předchozí domluvy s učitelem/učitelkou. Pořízení a následné zveřejnění nebo jiné šíření takové nahrávky je považováno za hrubé porušení školního řádu. Jestliže je na zveřejněné nebo jinak šířené nahrávce zachyceno ponižování, ubližování nebo jiná forma útoku vůči spolužákům nebo zaměstnancům školy, případně jejím zjevným cílem je někoho zesměšnit, je toto jednání považováno za závažné zaviněné porušení školního řádu Při vyučování zachováváš klid, aktivně se zúčastníš práce v hodině a udržuješ své pracovní místo v pořádku a čistotě. Při vyučování nejíš a nepiješ. Do třídy, která není připravena na vyučování, nevstupuješ. Po ukončení vyučování ve třídě máš se spolužáky za povinnost uklidit místnost, ve které jste se učili. Zadané úkoly si zapisuješ. Před ukončením vyučování z bezpečnostních důvodů neopouštíš školní budovu bez vědomí vyučujících. V době mimo vyučování zůstáváš ve škole jen se svolením vyučujících a pod jejich dohledem. Máš právo na kvalitní vzdělání. V době polední přestávky (oběda) mezi dopoledním a odpoledním vyučováním odcházíš na oběd do jídelny nebo domů. V této době za tvé chování plně zodpovídají rodiče. O přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučováním ti škola umožní pobyt ve škole. Chceš-li trávit polední přestávku ve škole, musíš se zdržovat pouze na určeném místě a řídit se pokyny učitele, který koná dohled. 11) Starej se o své školní dokumenty. Pravidelně nosíš do školy žákovskou knížku, kterou předkládáš na vyzvání vyučujícímu. Žákovskou knížku udržuješ v pořádku. Ztrátu ŽK neprodleně oznámíš třídnímu učiteli a zajistíš si vystavení duplikátu, včetně doplnění klasifikace od všech vyučujících. Při ztrátě žákovské knížky tě čeká udělení důtky ředitele školy. Za novou žákovskou knížku zaplatíš 50.- Kč. 12) Kdy do školních kanceláří. K potvrzování různých listin a osobních záležitostí v sekretariátu školy je určená doba před vyučováním, po vyučování a o velké přestávce. 13) Dbej o bezpečnost a předcházej úrazům. STOP návykovým látkám! Šetříš zařízení školy a neprodleně nahlásíš zaměstnanci školy zjištěné poškození nebo zničení věcí, které jsou majetkem školy, závady na osvětlení, vodovodním rozvodu a elektroinstalaci. Bez svolení učitele nemanipuluješ s audiovizuálními a dalšími pomůckami 9

10 ve třídě a učebnách. Řídíš se řády učeben. Před akcemi mimo školu a před zahájením odborného vyučování budeš poučen o bezpečnosti a hygieně. Při odborné výuce zachováš vždy příslušné bezpečnostní předpisy. Nezapomeň si před tělesnou výchovou sundat všechny řetízky, náramky, hodinky, které máš na sobě. Při pobytu ve škole se chovej tak, abys neohrozil zdraví svoje ani svých spolužáků, či jiných osob. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde, ihned ohlas vyučujícímu nebo pedagogickému dozoru. Je pro tebe nepřípustné užívání drog, návykových látek, alkoholu a kouření v celém areálu školy. Tato povinnost pro tebe platí i během veškerých školních i mimoškolních akcí. 15) Dodržuj školní řád! Vážné porušení tohoto řádu ze strany žáka je důvodem pro kázeňské opatření. Za hrubé porušení školního řádu je považováno svévolné ničení majetku, krádež, podvod, vyhrožování násilím, nepravdivé obvinění jiné osoby, neomluvená účast na vyučování, používaní mobilního telefonu při vyučování, držení, distribuce a používání návykových látek. Za závažné zaviněné porušení školního řádu je považováno hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči druhým, ponižování, formy týrání, hrožení bezpečnosti a zdraví svého i druhých ve škole, nerespektování pokynů pedagogického pracovníka, které vede k ohrožení bezpečnosti a zdraví druhých. 2. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáka (dále rodiče) 2.1. Práva a povinnosti zákonných zástupců Rodiče mají právo zejména na: 1. svobodnou volbu školy pro své dítě; 2. informace o průběhu vzdělávání dítěte ve škole; 3. informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím; 4. nahlížet do výroční zprávy, pořizovat si z ní opisy a výpisy; 5. právo na vzdělávání v jazyce národnostní menšiny a to za podmínek stanovených v 14 školského zákona; 10

11 6. na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení; v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona; 7. u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení; 8. volit a být voleni do školské rady; 9. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání žáka; 10. požádat o přezkoušení, nebo komisionální přezkoušení žáka. Rodiče mají povinnost zejména: 1. oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle 28 odst. 2 a 3 školského zákona a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích; 2. informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; 3. při uvolňování, omlouvání a přestupu žáka postupovat dle pravidel školního řádu; 4. na vyzvání ředitelky školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka Uvolňování a omlouvání žáka Podmínky pro uvolňování žáka z vyučování a omlouvání neúčasti žáka ve vyučování stanoví školní řád následovně: 1. v případě nemoci je zákonný zástupce žáka povinen neprodleně, nejpozději do tří dnů oznámit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti žáka telefonicky nebo osobně; 2. ihned při příchodu do školy po ukončení absence žák předloží písemnou omluvenku zapsanou v žákovské knížce třídnímu učitel. Omluvenka musí být podepsána zákonným zástupcem žáka; 11

12 3. pokud žák nemá vycházky povolené lékařem, nemůže být v době nemoci viděn venku; 4. z jedné vyučovací hodiny uvolňuje žáka vyučující, na jeden den třídní učitel, vždy na základě předem předložené písemné žádosti zákonných zástupců, ve které musí být uvedeno datum a hodina, kdy má být dítě uvolněno, důvod a podpis zákonných Zástupců.(s dodatkem za své dítě po opuštění školní budovy přebírám právní odpovědnost); Škola žáka bez písemného souhlasu rodičů ze školy neuvolní; 5. na více dnů uvolňuje žáka ředitelka školy na základě písemné žádosti zákonných zástupců předložené s dostatečným předstihem minimálně dva týdny předem, a to pouze ve výjimečných případech. Škola informuje zákonné zástupce na začátku školního roku o termínech všech prázdnin, v této době si musí zákonní zástupci plánovat dovolené tak, aby dítě řádně plnilo povinnou školní docházku. V případě nedodržení těchto ustanovení budou zameškané hodiny hodnoceny jako neomluvené se všemi důsledky v kázeňském hodnocení a vše bude řešeno v rámci platných zákonů; 6. v případě uvolňování žáka v průběhu vyučování jsou zákonní zástupci povinni, z důvodu bezpečnosti žáků a právní ochrany zaměstnanců, vyzvednout si dítě osobně ve škole. Při vyzvednutí vyplní a podepíší formulář o vyzvednutí žáka v kanceláři školy. Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze na základě písemné omluvy rodičů, kterou žák předloží vyučujícímu hodiny (při uvolnění na jednu hodinu), nebo třídnímu učiteli při uvolnění na více hodin. Při náhlé nevolnosti žáka během vyučování budou rodiče informováni o zdravotním stavu svého dítěte a vyzváni k osobnímu vyzvednutí žáka ze školy; 7. žák může být z vyučování uvolněn pouze na základě dokumentu (omluvenky), která obsahuje datum, čas, důvod a podpis zákonného zástupce. Tuto žádost zakládá třídní učitel pro případ dokazování povinného dohledu. Jinak je možnost si dítě vyzvednout osobně, kdy zákonný zástupce v kanceláři školy vyplní a podepíše uvolnění žáka z vyučování; 8. při podezření na neomluvenou absenci si třídní učitel nebo jiný vyučující může vyžádat prostřednictvím zákonných zástupců žáka lékařské potvrzení jako doklad jeho nepřítomnosti; 9. opakuje-li se nepřítomnost žáka ve vyučování pro nemoc častěji, může třídní učitel požadovat doložení žákovy nepřítomnosti delší než 3 dny z důvodu nemoci potvrzením ošetřujícího lékaře, a to pouze jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem; 12

13 10. jestliže dojde k opakovanému bezdůvodnému nebo řádně neomluvenému zanedbání školní docházky, oznámí škola v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí; 11. ředitelka školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo z části z vyučování některého předmětu, zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu; 12. žák může být ze školy odhlášen vždy ke konci pololetí Součinnost rodičů a školy 1) Znáte žákovský řád? Vedou-li rodiče žáky v duchu žákovského školního řádu, pak by neměly vznikat mezi školou a rodinou vážné rozdíly v působení na dítě. Rodiče dbají na přípravu žáků do školy, pravidelně kontrolují jejich školní práci oceňují úspěchy a podpoří je při neúspěchu. Vhodně reagují na zápisy v žákovské knížce a její pravidelnou týdenní kontrolu potvrdí podpisem. 2) Rodiče mají právo: 1. se zúčastnit vyučování, 2. být seznámeni s nároky a hodnocením klasifikací žáků, zúčastnit se práce SRPDŚ, Rady školy. Při návštěvě školy svým jednáním přispívají k pozitivní atmosféře ve škole. 3) Rodiče odpovídají za školní docházku svých dětí. Rodiče zajistí, aby žáci přicházeli do školy na vyučování a školní akce včas, správně vybaveni a připraveni, nebyli infikováni, nemocní či intoxikováni. 4) Škola má oznamovací povinnost chráníme děti! Neomluví-li rodiče žáka do tří dnů od začátku jeho nepřítomnosti ve škole, je třídní učitel povinen kontaktovat rodiče, telefonicky nebo em a zjisti důvod žákovi absence. 13

14 V případě neomluvené absence, časté nepřítomnosti žáka ve škole, při pozdních omluvách absencí, v případě, kdy jsou omezovány osobní svobody žáka, nebo se dostává do zásadních osobních problémů, je škola povinna informovat Oddělení péče o dítě, Oddělení sociálně právní ochrany v Lovosicích. V souladu s klasifikačním řádem při velké absenci a chybějících klasifikačních podkladech může být žákovi odložena klasifikace. 5) Třídní schůzka a konzultace. Pravidelně jsou svolávány třídní schůzky nebo konzultační hodiny, při kterých mají všichni rodiče právo uplatňovat své připomínky a návrhy například prostřednictvím zápisu z třídních schůzek. Kromě třídních schůzek mají rodiče možnost informovat se o chování a prospěchu svých dětí po předchozí dohodě s vyučujícím a zásadně mimo vyučování je nutno si schůzku předem domluvit. Aktuální informace o dění ve škole získáte www. 6) Rodiče berou na vědomí: Řádným přihlášením žáka na ZŠ Sady pionýrů 355/2 Lovosice zákonný zástupce žáka bere na vědomí, že: 1. veškerá fotodokumentace a videonahrávky jeho dítěte po celou dobu školní docházky výhradně slouží k prezentaci školy v tisku, na internetu, popř. kronice školy. Osobní data žáka škola nezveřejňuje a zachovává ochranu jeho osobních údajů; 2. v době polední přestávky (oběda) mezi dopoledním a odpoledním vyučováním odchází žák/žákyně z budovy školy do jídelny nebo domů. V této době do začátku odpoledního vyučování, za dítě zodpovídá plně zákonný zástupce. Nedostaví-li se žák po polední přestávce na vyučování musí být předem omluven (telefonicky nebo písemně); 3. škodu na majetku školy (poškození a ztráta učebnic, pomůcek, vybavení, apod.), kterou způsobí žák z nedbalosti, svévolně nebo úmyslně uhradí zákonný zástupce neprodleně v plném rozsahu. 4. navštěvuje-li žák školní družinu, řídí se řádem školní družiny, za řádné předání dítěte do školní družiny se považuje převzetí žáků vychovatelkou od třídní učitelky po ukončení vyučování. 14

15 7) Rodiče, podporujte školu, kam chodí Vaše děti. Jak? Např. věnovat škole věcný nebo finanční dar, být nápomocný radou a odbornými znalostmi, nabídnout škole náměty pro obohacení výchovně vzdělávacího procesu (exkurze, návštěvy, výlety ) a podobně. Děkujeme Vám Řešení pojistných událostí 1. Žáci jsou povinni ukládat své věci do prostorů k tomu určených, v opačném případě nelze řešit ztráty v rámci pojistné smlouvy. 2. Žáci a jejich zákonní zástupci jsou povinni nahlásit případnou pojistnou událost (úraz, ztrátu či odcizení věci) třídnímu učiteli, a to do 24 hodin od jejího zjištění (nepřípustné je Minulý týden se mi ztratilo ). 3. V případě ztráty či odcizení věci, musí žák událost nejprve ihned oznámit třídnímu učiteli a společně se pokusí se věc dohledat. 4. Při podezření na odcizení věci je pro řešení pojistné události nutné prošetření celé události v součinnosti školy či školského zařízení s Policií ČR. V opačném případě nebude škola na požadavek náhrady reflektovat. 5. Žák si vyzvedne tiskopis Hlášení pojistné události a Čestné prohlášení v sekretariátu školy. Oba formuláře vyplní zákonní zástupci žáka a odevzdají je v sekretariátu školy (v případě ztráty či odcizení věci společně s dokladem o její koupi). Škola oba vyplněné formuláře společně s dalšími doklady odešle pojišťovně. 3. Pravidla hodnocení a klasifikace, výtah nejdůležitějších bodů školního vzdělávacího programu Hodnocení žáků - věcnost, konkrétnost, adresnost - respektování individuálních schopností žáků - využívání vzájemného hodnocení a sebehodnocení 15

16 - ocenění pokroku - zdůvodnění hodnocení žáků učitelem - vhodnost využití metod hodnocení žáků učitelem, využití klasifikačního řádu Každé pololetí škola vydá žákovi vysvědčení. Pokud bude škola zpracovávat vysvědčení tiskem, může žák v 1. pololetí obdržet výpis z vysvědčení. Hodnocení je vyjádřeno klasifikačním stupněm. Slovně mohou být hodnoceni žáci se speciálními poruchami učení. Podmínkou takového hodnocení je žádost zákonného zástupce. Žákům 9. tříd, 5. a popř. 7. tříd bude zároveň s vysvědčením předáno výstupní hodnocení. Rodič se nevyjadřuje, nesouhlas se přikládá. Formou vysvědčení podává škola zákonným zástupcům žáka informaci o celkových výsledcích vzdělávání.. a) Prospěch žáka v povinných, volitelných i nepovinných předmětech je hodnocen stupni: 1 - výborný 2 - chvalitebný 3 - dobrý 4 - dostatečný 5 - nedostatečný alternativní hodnocení: U - uvolněn N - nehodnocen hodnocen slovně b) Celkový prospěch žáka je hodnocen V - prospěl s vyznamenáním P - prospěl N - neprospěl prospěl s vyznamenáním: -v žádném předmětu není hodnocen horším stupněm než chvalitebný -celkový průměr do 1,50 16

17 -chování velmi dobré prospěl: -z žádného předmětu není klasifikován nedostatečně neprospěl: -v některém předmětu je klasifikován nedostatečně c) Práce v zájmových útvarech se hodnotí stupni: - pracoval úspěšně - pracoval d) U žáků s diagnostikovanou specifickou vývojovou poruchou učení nebo chování se při jeho hodnocení a klasifikaci přihlíží k charakteru postižení. f) Chování žáka je klasifikováno stupni: 1 - velmi dobré 2 - uspokojivé 3 - neuspokojivé V průběhu pololetí může být žákovi podle závažnosti provinění uděleno: napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy Škola neprodleně oznámí uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci a zaznamená je do dokumentace školy. 17

18 4. Zacházení se školním majetkem 1. Žák má právo používat zařízení školy, pomůcky a učebnice v souvislosti s výukou. Je povinen se řídit pokyny učitelů nebo jiných zaměstnanců školy. 2. Žáci jsou povinni šetrně zacházet s učebnicemi a školními potřebami, které jim byly svěřeny v souvislosti s výukou. Jejich poškození mají povinnost ihned hlásit učiteli. Při poškození nebo ztrátě bude po nich vyžadována finanční náhrada. 3. Žáci i zaměstnanci školy udržují třídu, vnitřní i okolní prostory školy v čistotě a pořádku, chrání majetek školy před poškozením. 4. Odpovědnost za škody se řídí Občanským zákoníkem nezletilý odpovídá za škodu jím způsobenou, je-li schopen ovládnout své jednání a posoudit jeho následky. 5. Škodu na majetku školy, kterou způsobí žák svévolně, úmyslně nebo z nedbalosti, uhradí žák nebo jeho zákonný zástupce v plném rozsahu. 5. Organizace zájmové činnosti 1. Zájmové kroužky zřizuje škola za účelem rozvoje zájmů a schopností žáků v době mimo vyučování. Zájmová činnost je provozována na základě zájmu a dobrovolnosti žáků. Činnost zájmových kroužků probíhá pouze v době školního vyučování (tzn. mimo prázdnin). Režim zájmových kroužků je upraven týdenním rozvrhem jednotlivých kroužků. S režimem kroužku, který žák navštěvuje, jsou seznámeni rodiče proti podpisu v žákovské knížce, v deníčku nebo na jiném průkazném tiskopisu. 2. Pedagog odpovídá za bezpečnost žáků během činnosti kroužku a také vede odpovídající dokumentaci. 6. Práva a povinnosti zaměstnanců školy 1. Dodržují školní řád a další vnitřní předpisy školy. V zájmu ochrany vlastního zdraví a zdraví žáků jsou povinni se pravidelně účastnit školení v oblasti bezpečnosti zdraví a ochrany při nejrůznějších činnostech a dodržovat veškeré zásady bezpečnosti. Jejich práva a povinnosti dále upravuje pracovní řád a organizační řád školy. Všichni zaměstnanci školy jsou povinni dodržovat a respektovat žákova práva a dbají na jejich výkon. Dbají rovněž na výkon žákovských povinností. 2. Denně sledují v 7.30 hodin zprávy ve sborovně, plán akcí v měsíci. 18

19 3. Nástup všech vyučujících je v 7.30 hodin, vychovatelky 10 min. před začátkem služby. 4. Po skončení hodiny zkontroluje vyučující stav ve třídě, nechá sebrat mechanickou nečistotu, zajistí smazání tabule, zavře okna a zhasne. Pokud žáci končí výuku, zvednou židle a vyučující je odvede do šaten, kde vyčká do odchodu posledního žáka. Za pořádek v šatně zodpovídá žákovská služba a třídní učitel. 5. Mimořádné odchody s dětmi z budovy na akce hlásí vyučující předem v ředitelně (exkurze, vycházky atd.) a současně odchod zapíše do sešitu vycházek v kanceláři školy. Změny v obvyklém režimu školy (exkurze, výlety) sděluje učitel rodičům prostřednictvím žákovské knížky (notýsku) alespoň jeden den předem. Ve zprávě oznámí místo a čas shromáždění žáků, čas a místo ukončení akce. To může být i jinde než ve škole. Před zahájením akce vyučující poučí žáky o bezpečnosti a organizaci při akci a vyplní daný formulář, který odevzdá po ukončení akce zástupkyni ředitele. 6. Suplování probíhá podle připraveného rozpisu nebo podle pokynů vedení školy. 7. Veškeré změny v rozvrhu musí být prokonzultovány se zástupcem ředitele. 8. Chybí - li žák, a rodiče jej do tří dnů neomluví, je povinností třídního učitele ihned třetí den volat rodičům a zjistit důvod nepřítomnosti žáka. 9. Každý zaměstnanec svou nepřítomnost nahlásí osobně nebo telefonem v ředitelně nebo v kanceláři školy včas, aby bylo možno připravit suplování. Nahlásí i předpokládanou délku nepřítomnosti. 10. Třídní učitelé si plní povinnosti uložené náplní práce třídního učitele, evidují absenci žáků, v případě nevěrohodnosti omluvenky nebo žádosti o uvolnění kontaktují ZZ s dotazem, je-li omluvenka platná. V případě zvýšené nepřítomnosti nebo neomluvených hodin informují třídní učitelé výchovného poradce, který tyto údaje vyhodnocuje. 11. Spolupracují s uklizečkou svých prostor. 12. Účast na ranních poradách, pedagogických radách, třídních schůzkách, školení BOZP a PO jsou součástí pracovní doby všech zaměstnanců. 13. Dohledy určené ředitelstvím školy je zaměstnanec povinen dodržovat v určeném rozsahu a tak, aby byla zaručena ochrana žáků ( viz rozpis dohledů) 14. Dohled nad žáky ve školní družině vykonávají po celou dobu pobytu žáků vychovatelky. 15. Použití telefonů služebně je zdarma. Soukromé hovory jsou povoleny pouze ve velmi nutných záležitostech. 19

20 16. Kouření v celém areálu školy je zakázáno. 17. Zaměstnanec je povinen odevzdat podklady pro pohyblivé složky platu nejpozději poslední den v měsíci zástupci ředitele. 18. Poškození majetku nahlásí řediteli školy a údržbáři školy zápisem v sešitě závad. Vede žáky k ochraně majetku školy. 19. Všichni zaměstnanci školy jsou povinni poskytnout žákovi pomoc a ochranu v případě, že jsou o to žákem požádáni. V ostatních případech postupují podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. První pomoc - úraz je povinen nahlásit ještě týž den v kanceláři školy popř. v ředitelně a zapsat do Knihy úrazů. Způsob zajištění lékařského ošetření zařídí ředitel školy nebo ekonomka (spojení s rodiči, doprovod k lékaři určenou osobou). Lékárnička je v kanceláři školy, v kabinetu Tv, v dílně, kabinetu chemie, kuchyňce a školní družině. Úrazy ve ŠD zajistí zapsání do Knihy úrazů a ošetření vychovatelky. 20. Všichni pedagogičtí pracovníci školy jsou povinni poskytnout základní poradenskou pomoc. Specifickou poradenskou pomoc poskytují zejména třídní učitelé, výchovný poradce a metodik prevence. 21. Rozvrhy hodin jsou vyvěšeny na učebnách se jménem vyučujícího. 22. Učitel přešetří stížnosti žáků nebo rodičů, případně je postoupí řediteli školy. 23. Učitel a vychovatel má nárok na přerušení výkonu práce na oběd. 24. Každý pedagogický pracovník je povinen podstoupit vstupní a preventivní lékařské prohlídky dle pokynů ředitele školy. 7. Závěrečná ustanovení 1. Školní řád byl projednán na pedagogické radě dne Seznámení se školním řádem tvoří součást vstupního a periodického školení zaměstnanců školy. Žáci byli seznámeni se školním řádem dne , zákonní zástupci byli informováni na třídní schůzce dne Nedostaví-li se rodič na třídní schůzku je seznámen se školním řádem zápisem do ŽK a svým podpisem potvrdí, že se s ním seznámil. 3. K nahlédnutí je na webových stránkách školy cz 20

Školní řád pro školní rok 2011/2012

Školní řád pro školní rok 2011/2012 Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e Školní řád pro školní rok 2011/2012 ZŠ s RVMPP Buzulucká 392, Teplice 415 03 Školní

Více

Řád školy Školní rok 2016/2017

Řád školy Školní rok 2016/2017 Řád školy Školní rok 2016/2017 Škola. Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, Lovosice Organizační řád. Řád školy Č.j.: Účinnost od: 15. září 2011 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Číslo: Datum:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

vzor KONTAKT NA ŽÁKA jméno žáka/žákyně : datum narození.. bydliště.. telefon domů zdravotní pojišťovna jméno a příjmení otce. telefon do zaměstnání.

vzor KONTAKT NA ŽÁKA jméno žáka/žákyně : datum narození.. bydliště.. telefon domů zdravotní pojišťovna jméno a příjmení otce. telefon do zaměstnání. KONTAKT NA ŽÁKA jméno žáka/žákyně : datum narození.. bydliště.. telefon domů zdravotní pojišťovna jméno a příjmení otce. telefon do zaměstnání. mobilní telefon. jméno a příjmení matky telefon do zaměstnání.

Více

V n i t ř n í ř á d. Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě. Docházka do školy

V n i t ř n í ř á d. Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě. Docházka do školy V n i t ř n í ř á d Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě Docházka do školy 1. Vyučování probíhá podle rozvrhu, který byl schválen ředitelem školy. 2. Začátek dopoledního vyučování a délku přestávek

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20 řádvzor Školní řád Článek I Časový režim školy Začátky a konce vyučovacích hodin 0. hodina 07 00 07 45 1. hodina 07 55 08 40 2. hodina 08 50 09 35 3. hodina 09 50

Více

ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA. č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D

ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA. č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D Jméno Funkce Zpracoval Romana Ficencová zástupce ředitele školy pro EPÚ Schválil Mgr. Jan Cigánik ředitel školy Datum 1. 9. 2011 1. 9. 2011 Podpis

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

Školní řád. Č.j.: 56/2012/RE Spisový znak: A 10

Školní řád. Č.j.: 56/2012/RE Spisový znak: A 10 Základní škola Jablonné nad Orlicí Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 tel: 461 100 016 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz Školní řád Č.j.: 56/2012/RE Spisový znak: A 10 Skartační znak: A/5 Platnost:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Rokycany, Čechova 40, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSCech40/96/2013 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 19.9.2013 Školská

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658

Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658 Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracovala: Marie Machátová, vedoucí vychovatelka ŠD Školská rada projednala dne: Pedagogická rada projednala dne: 3.9.2012

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Golčův Jeníkov, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro škol. rok 2016/2017 Školní družina tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině, není

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Školní řád Základní školy a Mateřské školy Babice vychází ze Zákona č. 561/2004 Sb., 30, o předškolním,

Více

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: A. Práva žáků B. Povinnosti žáků C. Práva zákonných zástupců žáka D. Povinnosti zákonných zástupců žáka E. Provoz školy F. Bezpečnost

Více

Mgr. Alena Charbuláková Monika Skýpalová, ředitel školy. Školská rada schválila dne: 20. 11. 2015

Mgr. Alena Charbuláková Monika Skýpalová, ředitel školy. Školská rada schválila dne: 20. 11. 2015 Základní škola a mateřská škola Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: zš/122 /2015 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 I. Úvodní ustanovení 1. Základní škola speciální a Praktická škola vydává podle zákona č. 49/2009 Sb. (školský zákon)

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Základní a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3, 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Číslo směrnice: 12..2013 Vypracoval: Mgr. Markéta Bajerová,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD (řád základní školy)

ŠKOLNÍ ŘÁD (řád základní školy) Vnitřní předpis č.: 11/2017 ŠKOLNÍ ŘÁD (řád základní školy) Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a zaměstnanci školy A. Práva žáků B. Povinnosti

Více

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola, Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace se sídlem Brumovice 140, 691 11 Brumovice 2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 264/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Marie

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Němčice nad Hanou, okres Prostějov Tyršova 360, 798 27 Němčice nad Hanou VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 666 / 2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 1. 9. 2014 Směrnice

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice OBSAH: ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Práva a povinnosti žáka 2. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků 3. Zacházení se školním majetkem, učebnicemi a školními potřebami 4. Vnitřní režim školy 5. Zákonní

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vypracoval: Ivana Štefková Schválil: Mgr. Ilona Racková Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. I. OBECNÁ

Více

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010 Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD Zpracovala: Mgr. Jana Kunstová Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010 Platnost: 01. 09. 2010 2 Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek. Školní řád

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek. Školní řád Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek Školní řád Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, z vyhlášky č.48/2005 Sb., v platném znění, z vnitrorezortních

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád zahrnuje základní údaje, týkající se práv a povinností žáků SOUE a jejich zákonných zástupců, organizace vyučování

Více

2. Do ŠD mohou docházet žáci z tř., kteří jsou zařazeni do oddělení pro 2. stupeň ZŠ.

2. Do ŠD mohou docházet žáci z tř., kteří jsou zařazeni do oddělení pro 2. stupeň ZŠ. ZŠ a MŠ KAMÝK nad VLTAVOU, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY a) Přihlašování a odhlašování účastníka 1. Do ŠD mohou docházet děti z přípravné třídy, žáci z 1. 5. tř., kteří jsou zařazeni

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Základní škola, Blatná, Holečkova 1060 Činnost školní družiny 1. Školní družina poskytuje žákům školy zájmové vzdělávání, odpočinkový program, společenské, kulturní, sportovní

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Školní družina (dále jen družina) je školským zařízením pro zájmové vzdělávání zřízené v souladu se zákonem 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Š K O L N Í Ř Á D Vydán: ve Zlíně 24. 8. 2011 Schvaluje: Mgr. Marta Fojtíková, ředitelka Úvod V souladu s ustanoveními

Více

Základní škola, Kvasice, okres Kroměříž Husova 642

Základní škola, Kvasice, okres Kroměříž Husova 642 Základní škola, Kvasice, okres Kroměříž Husova 642 768 21 Kvasice Školní řád Platnost dokumentu: od 1. září 2014 Vydal: Mgr. Ladislav Škrabal ředitel školy Schváleno pedagogickou radou: 27. srpna 2015,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola,lužany, okres Jičín se sídlem Lužany 155, 507 06 Lužany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2014 Směrnice nabývá

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Vnitřní řád ŠKOLA 1. Režim dne Vyučování začíná dopoledne v 8.00 hodin v obou budovách školy. Odpolední vyučování začíná ve 12.45

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Základní škola Kolová, příspěvková organizace se sídlem Kolová 97, 362 14 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Směrnice nabývá platnosti ode dne: 3. 9. 2012 Mgr. Bc. Petra Hnátková, ředitelka

Více

ZAHRNUJÍCÍ VNITŘNÍ ŘÁD ŠD

ZAHRNUJÍCÍ VNITŘNÍ ŘÁD ŠD ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZAHRNUJÍCÍ VNITŘNÍ ŘÁD ŠD Vypracovala : Myslikovjanová Ivana, vedoucí vychovatelka Schválil : Mgr. Skýpalová Monika, statutární zástupce Pedagogická rada schválila dne : 29. 8. 2015

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Brno, Hroznová 1 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 180a Spisový znak: 2a Skartační znak: A5 Vypracoval: Bc.Žaneta Muronová, vedoucí vychovatelka Schválil: Mgr.Zbyněk Krejčíř Datum vydání:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠ 181/12 Vypracoval: Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2012 Mgr. Hana Dolejší, ředitelka školy Směrnice nabývá účinnosti

Více

Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8.května 29

Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8.května 29 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8.května 29 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Školní řád vychází ze znění 21 odst. 1 a 2; 22 odst. 1 a 3 zákona 561/2004 Sb., školský zákon.

Školní řád vychází ze znění 21 odst. 1 a 2; 22 odst. 1 a 3 zákona 561/2004 Sb., školský zákon. Obecná ustanovení Školní řád je vydán na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a

Více

ŘÁD ŠKOLY. Žákovský školní řád

ŘÁD ŠKOLY. Žákovský školní řád Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, 580 01 Havlíčkův Brod tel. 569 431 340, e-mail: sekretariat@zswolkerova.cz, www.zswolkerova.cz ŘÁD ŠKOLY Žákovský školní řád - Jsme rádi,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA J. A. KOMENSKÉHO FULNEK, ČESKÁ 339, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA J. A. KOMENSKÉHO FULNEK, ČESKÁ 339, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA J. A. KOMENSKÉHO FULNEK, ČESKÁ 339, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VNITŘNÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE A POKYNY ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád stanovuje základní pravidla vzájemného soužití ve škole, práva a povinnosti

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Kozojedy, okres Plzeň-sever I. OBECNÁ USTANOVENÍ Ředitel školy vydává podle 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Základní škola, Skuteč, Komenského 150, okres Chrudim Adresa: Komenského náměstí 150, 539 73, Skuteč. Školní řád

Základní škola, Skuteč, Komenského 150, okres Chrudim Adresa: Komenského náměstí 150, 539 73, Skuteč. Školní řád Základní škola, Skuteč, Komenského 150, okres Chrudim Adresa: Komenského náměstí 150, 539 73, Skuteč Školní řád Školní řád byl projednán na pedagogické radě dne 27. 8. 2015 Vypracoval, schválil: Mgr. Jiří

Více

1. Práva a povinnosti žáků ve školní družině

1. Práva a povinnosti žáků ve školní družině Základní škola a mateřská škola Hradec nad Svitavou, okres Svitavy, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 3 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: HRS III/ /2015 Skartační znak: S 10 Vypracovaly:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 3/2014 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 20.1.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.2014 Mgr. Jiřina Lacinová,

Více

1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU. Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006. Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12.

1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU. Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006. Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12. 1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006 Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12. 2006 Dodatek nabývá účinnosti dne: 5. 12. 2006 1. Vnášení, držení, distribuce,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř I. Základní povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků 1. Žáci a studenti jsou povinni: a) řádně docházet do

Více

Školní řád byl projednán na pedagogické radě Školní řád schválila školská rada dne. č.j. ZŠ/ŘŠ spisový znak: 3.1.1. skartační znak: A-5

Školní řád byl projednán na pedagogické radě Školní řád schválila školská rada dne. č.j. ZŠ/ŘŠ spisový znak: 3.1.1. skartační znak: A-5 Školní řád byl projednán na pedagogické radě Školní řád schválila školská rada dne Mgr. Petra Židková ředitelka školy Mgr. Eva Bečvaříková zástupce školské rady č.j. ZŠ/ŘŠ spisový znak: 3.1.1. skartační

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám

Více

Číslo Datum Strana Účinnost od Provedl Poznámky

Číslo Datum Strana Účinnost od Provedl Poznámky Č.j.548 /2015 Účinnost: od 1.9.2015 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Razítko školy: Masarykova základní škola Žalhostice Počet stran: 11 Podpis ředitele školy: Změny: Školní řád Číslo Datum Strana

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení Školní družina je školským zařízením pro zájmové vzdělávání zřízené v souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a

Více

Základní škola Hlučín Rovniny, okres Opava ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Hlučín Rovniny, okres Opava ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Hlučín Rovniny, okres Opava ŠKOLNÍ ŘÁD Projednáno pedagogickou radou 29.8.2011 Platnost od 1.9.2011 čj.: HL-ROV/422/2011 A. Práva žáků Žák má právo: Na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu.

Více

Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Martina Malotová, ředitelka školy

Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Martina Malotová, ředitelka školy Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Spisový / skartační znak 3/2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Martina Malotová, ředitelka školy Mgr. Martina Malotová,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Maleč, příspěvková organizace se sídlem Maleč 77, 582 76 Maleč VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j. 259/14 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 27. 8. 2014 Směrnice

Více

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha západ Pokyn ředitele školy k omlouvání žáků Č. j.: 00283/14/ZS Účinnost od: 26.5.2014 Spisový znak: Počet příloh: 3 Skartační znak: Zpracováno podle metodického

Více

Školní řád. 2. základní škola Plzeň, Schwarzova 20, příspěvková organizace. Obecná ustanovení

Školní řád. 2. základní škola Plzeň, Schwarzova 20, příspěvková organizace. Obecná ustanovení 2. základní škola Plzeň, Schwarzova 20, příspěvková organizace Školní řád Obecná ustanovení Školní řád je vydán na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Práva žáků a jejich zákonných zástupců. Č.j.: 230/2009/RE

ŠKOLNÍ ŘÁD. Práva žáků a jejich zákonných zástupců. Č.j.: 230/2009/RE ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 230/2009/RE Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) vydávám po projednání v pedagogické

Více

Organizační řád školy Školní řád 2012-2013

Organizační řád školy Školní řád 2012-2013 Organizační řád školy Školní řád 2012-2013 Obsah 1. Organizační řád... 3 2. Provozní řád... 4 2.1. Provoz školy... 4 2.2. Organizace vyučování... 4 2.3. Stravování... 4 2.4. Hygienický režim školní družina...

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 122/12 Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2012

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč, Masarykovo nám. 108, 533 41 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY IČ:70999384 e-mail: zs.bratcice@skolniweb.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Pavla Fialová Schválil: Mgr. Kristýna Dvořáková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2014 Směrnice

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem 739 59 Střítež 108 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠ/0164/2012 2012/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Pedagogická

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola, Chrast, okres Chrudim příspěvková organizace se sídlem U Pošty 5, 538 51 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Č.j.: ZŠ/CH-370/12b) Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Štěchovice, příspěvková organizace se sídlem Školní 122, 252 07 Štěchovice VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠŠ2015/1/162 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 14.9.2015

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Pecka, příspěvková organizace Pecka, okres Jičín ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 22. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 89 /2012 Spisový znak A.1. Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Komenského 157, 679 32 Svitávka 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 9/2016 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 31. 8. 2015 Mgr. Aleš Antl,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Název školy: Základní škola Nový Hrozenkov, okres Vsetín Sídlo: Nový Hrozenkov 437, 756 04 Nový Hrozenkov IČ: 45211744 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Č.j.: ZŠ 128/2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Brno, Janouškova 2 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 647/12 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31.8.2012 Školská rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace Školní řád Obecná ustanovení: Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, OKRES VSETÍN čp. 154, 756 21 KATEŘINICE Vnitřní řád školní družiny č. j. 62/2014 Pedagogická rada projednala: 28. 8. 2014 Směrnice nabývá platnosti od: 1. 9.

Více

Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Pedagogický sbor školy Pedagogická rada projednala dne: 1. 9. 2014

Více

Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Školní řád 2014/2015

Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Školní řád 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Školní řád 2014/2015 Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Školní řád. platný od 1. 9. 2012

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Školní řád. platný od 1. 9. 2012 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Školní řád platný od 1. 9. 2012 vypracován podle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny vychází z vyhlášky č. 74/2005 Sb. a Úmluvy o právech dítěte I. Práva a povinnosti žáků a) Práva žáků: 1. Na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových,

Více

Základní škola speciální, praktická škola a dětský domov Vřesovice, příspěvková organizace Č.j. SŠVŘ- 88/B 2017

Základní škola speciální, praktická škola a dětský domov Vřesovice, příspěvková organizace Č.j. SŠVŘ- 88/B 2017 Základní škola speciální, praktická škola a dětský domov Vřesovice, příspěvková organizace Č.j. SŠVŘ- 88/B 2017 Vnitřní řád školní družiny 2017-2018 Školní družina (ŠD) se ve své činnosti řídí vyhláškou

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Klimkovice, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Vypracoval: Pedagogická rada projednala

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Šakvice, příspěvková organizace se sídlem Hlavní 41. 691 67 Šakvice VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 23 /12 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2012 Směrnice nabývá

Více

Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24. Školní řád

Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24. Školní řád Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24 Školní řád Článek 1 Obecná ustanovení 1.1. Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 Vnitřní řád

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracovala: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Dražice, okres Tábor příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: 14. 11. 2016 Směrnice nabývá platnosti ode

Více

Š k o l n í ř á d Odborného učiliště Kelč

Š k o l n í ř á d Odborného učiliště Kelč Š k o l n í ř á d Odborného učiliště Kelč Adresa: náměstí Osvoboditelů 1 Telefon: 571 641 321, Fax: 571 641 403 E-mail: oukelc@oukelc.cz Ředitelka: Mgr. Renata Ryšková Č.j.: OU 424/2009 1. Úvodní ustanovení

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. ZŠ/0103/2014/04 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Platnost od 1. 9. 2014 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola, Hostěradice, okres Znojmo příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZSHost/ 35 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 26.8.2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy.

1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. Obsah: Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky. 1.1. Práva a povinnosti žáků ve škole 1.2.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení

Více

2. Školní řád. Č.j.: ZSUN - 14/2016 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak: A10. Mgr. Rostislav Koc, ředitel školy

2. Školní řád. Č.j.: ZSUN - 14/2016 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak: A10. Mgr. Rostislav Koc, ředitel školy Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 2. Školní řád Č.j.: ZSUN - 14/2016 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL

ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL Školní řád Lauderových škol stanoví základní práva a povinnosti žáků základní školy Gur Arje, gymnázia Or Chadaš a některá práva a povinnosti učitelů, ředitele a dalších pracovníků

Více

Základní škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Školní řád Platnost: od 1.9.2008-1 - Pozbývá platnost:

Základní škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Školní řád Platnost: od 1.9.2008-1 - Pozbývá platnost: Platnost: od 1.9.2008-1 - Pozbývá platnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRČEŇ, OKRES PLZEŇ JIH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ŘÁD - 2 - Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola a Mateřská škola Huzová, okres Olomouc, příspěvková organizace Směrnice č. 3 Vnitřní řád školní družiny 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 1.9.2015 Školská rada schválila dne: 7.9.2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2015 ZŠMŠŽ 82/2015-Vi Mgr.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Brno, Řehořova 3 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZS BR 431/2012 Vypracoval: Schválil: Mgr. Josef Binek, ředitel školy Mgr. Josef Binek, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Obsah: Školní řád základní školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Obsah: Školní řád základní školy Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov okres Hodonín, příspěvková organizace 696 72 IČO: 750 233 77 tel.: 518 338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah: Školní řád základní školy

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠspecLa 147/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 03. 09. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 2 /2014 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 1.9.2014 A.1. A5 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy, podle 30

Více

PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S PEDAGOGY ŠKOLY:

PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S PEDAGOGY ŠKOLY: Š K O L N Í Ř Á D Mateřské školy a Základní školy při Nemocnici, Žatec, o.p.s., Husova 2796, součást Základní školy a Mateřské školy, Žatec, Jižní 2777, okres Louny V souladu se Zákonem č.561/2004 Sb.

Více