ZPRAVODAJ BENÁTECKA. Letní prázdniny skonèily, ve školách je opìt rušno. Partnerská smlouva s Roßdorfem podepsána. 8. záøí 2004 strana 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ BENÁTECKA. Letní prázdniny skonèily, ve školách je opìt rušno. Partnerská smlouva s Roßdorfem podepsána. 8. záøí 2004 strana 1"

Transkript

1 ZPRAVODAJ BENÁTECKA 8. záøí 2004 strana 1 èíslo: 9 roèník: 28 cena: 7 Kè 8. záøí 2004 Partnerská smlouva s Roßdorfem podepsána V pionýrských dobách roku 1992 byly na podnìt nìmecké strany nastoleny pøátelské vztahy mezi okresy Darmstadt-Dieburg, Zwickau a Mladá Boleslav. Pøi pøátelské návštìvì zmínìných nìmeckých okresù starosty osmi mìst a dalšími pøedstaviteli Mladoboleslavska zaèaly vznikat i neformální dvoustranné vztahy mezi obcemi tìchto okresù. Mìsto Benátky nad Jizerou zaèalo postupnì jednat s obcí Reinsdorf (5,5 tisíce obyvatel, pøedmìstí Zwickau) a obcí Roßdorf (12 tisíc obyvatel, 7 km od Darmstadtu). Vztahy s Reinsdorfem se vyvíjely intenzivnìji hlavnì proto, že obèané obou obcí mìli spoleènou minulost. Mohli jsme vzájemnì porovnávat vývoj v obou místech, velkého pøítele jsme poznali ve Steffenu Ludwigovi, starostovi obce. V roce 1996 jsme podepsali partnerskou smlouvu a její znìní postupnì naplòujeme (spoleèná úèast našich žákù v programu Komenius, pøátelství hasièù atd.). Dokonèení na str. 4 Ve støedu 1. záøí zaèal nový školní rok 2004/2005. V ZŠ Pražská se slavnostní zahájení konalo na školním høišti (foto nahoøe). Prvòáèky na první cestì do školy doprovází jejich rodièe. Tak tomu bylo i v ZŠ Husovo námìstí. Podpis partnerské smlouvy - Christel Sprössler, starostka Roßdorfu a Jaroslav Král, starosta Benátek nad Jizerou Foto Magdalena Dìdková Letní prázdniny skonèily, ve školách je opìt rušno Zahájení nového školního roku První den školního roku 2004/05 svítilo školákùm na cestu sluníèko. Ti, kteøí šli do školy úplnì poprvé - žáci prvních tøíd, pøicházeli za doprovodu rodièù i prarodièù. V dìtských oèích se odrážela zvìdavost, oèekávání, ale i obavy a nìkde se zaleskly i slzièky. Nejistota z nového a neznámého prostøedí bude jistì rychle rozptýlena, ve škole budou noví kamarádi a kamarádky, zajímavé uèení a paní uèitelky, které mají pochopení pro dìtskou dušièku. V letošním roce byly v Základní škole na Husovì námìstí otevøeny dvì první tøídy po osmnácti žácích - v 1. A je tøídní uèitelkou Ludmila Novotná, v 1. B Kvìtoslava Jará. V Základní škole Pražská ulice byly otevøeny také dvì první tøídy s 24 a 23 žáky. Tøídními uèitelkami jsou Jana Mlèochová a Jana Mouchová. Základní škola Husovo námìstí Stavební skupina mìsta ještì o prázdninách dokonèila stavební úpravy v prvním patøe školní budovy. Vznikla tak nová, lépe umístìná øeditelna, nové prostory sekretariátu, které usnadní jeho øádný provoz, nový školní archiv a zasedací místnost. Zbývá dokonèit úpravy sociálního zaøízení v pøízemí budovy, které nezasahují do provozu školy. Pokraèování na str. 2 Øeditelé Základní školy Husovo námìstí a Základní školy Pražská vyhlašují pro své žáky øeditelské volno na pondìlí 27. záøí 2004 V tomto èísle najdete: Skautské prázdniny str. 5 Benátky oèima výtvarníkù str. 6 Deset let skládky str Výslech na faøe str Benátecký hokej str

2 strana 2 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka Z deníku Policie ÈR Trestní stíhání dvou mladíkù ve vìku 19 a 22 let bylo zahájeno 6. srpna. Je jim kladeno za vinu, že koncem kvìtna vnikli do objektu firmy Skol SP Dražice, s.r.o., kde odcizili a na pøívìsném vozíku za vlastním vozidlem odvezli štìtovnice znaèky Larsen - Nielsen, které se pokusili odevzdat do výkupny Sbìrných surovin v Benátkách nad Jizerou. Dále bylo prokázáno, že v blízkosti motorestu Tempo odcizili pro poruchu odstavené osobní motorové vozidlo Š 105, které èásteènì demontovali a poté odevzdali do soukromé sbìrny druhotných surovin ve Zdìtínì. Z trestného èinu krádeže byl obvinìn osmadvacetiletý muž z Pøedmìøic nad Jizerou. Jmenovaný - øidiè nákladního vozidla - násilnì vnikal pøi pøepravì souèástek motorových vozidel ze skladu ke koneènému spotøebiteli do pøepravních klecí, z nichž odcizil náhradní díly v hodnotì témìø milion korun. Èást odcizených vìcí byla zajištìna pøi domovní prohlídce. Dvaadvacetiletý muž v Pøedmìøicích nad Jizerou fyzicky napadl po pøedchozí slovní rozepøi mladíka, kterému zpùsobil zlomeninu kotníku. Doba léèení bude trvat déle než ètyøi mìsíce. Policejním radou byl obvinìn z trestného èinu výtržnictví a ublížení na zdraví podle paragrafu 202/1 a 221/1 trestního zákona. LETNÍ PRÁZDNINY SKONÈILY,... Pokraèování ze str. 1. Základní škola, Pražská ulice Firma AB stav Praha zajistila v prùbìhu prázdnin v Základní škole v Pražské ulici pøístavbu šaten ve staré školní budovì. Tím jsou vytvoøeny vhodné podmínky provozu v šatnách pro všechny žáky v této budovì. Stavební skupina mìsta odstranila rozpadající se ohradní zeï mezi areálem školy a sousední nemovitostí a vystavìla novou. Na nové školní budovì byla opravena støecha. Práce provedla firma Gekon Chomutov. Kostel Narození Panny Marie v zámeckém areálu Firma Dalibor Fròka, Frýdek - Místek dokonèuje opravu ochozu zámecké vìže, oprava omítky vìže postupuje smìrem dolù a v letošním roce bude dokonèena až k øímse nad pøízemím. Barevné øešení omítky je shodné s barvou na zámecké budovì. Døevìné malované ciferníky hodin na vìži se restaurují, zábradlí na ochoze vìže bylo odmontováno, pozinkováno, poškozené prvky byly vymìnìny, bylo provedeno nové kotvení a nátìr. Vzhledem k provedené úpravì podlahy ochozu byly sloupky zábradlí oproti pùvodnímu stavu prodlouženy. V souèasné dobì je zábradlí opìt namontováno na ochozu. Na lodi kostela je dokonèena oprava krovù, položena nová prejzová krytina, provedeno mìdìné oplechování. Vikýøe na støeše byly vymìnìny za nové. Husovo námìstí èp. 60 Firma FAS Maniny Praha zahájila opravu oken a fasády na èelní stìnì domu èp. 60 na Husovì námìstí (bývalá Obèanská záložna) v polovinì srpna. Okna budou opravena a opatøena novým nátìrem, venkovní køídla oken budou vzhledem k jejich velmi špatnému stavu vymìnìna. Nátìr nového titanzinkového oplechování bude proveden v barvì fasády. Nápisy nad výlohou se zakonzervují pøekrytím nátìru, a tím zachovají pro budoucí dobu. Plastický nápis Obèanská záložna, který oznaèoval pùvodní využití objektu, bude obnoven. V souèasné dobì jsou v uvedeném domì dva nebytové prostory a pìt bytù, z nichž tøi jsou situovány smìrem do Husova námìstí. Dùm èp. 60 na Husovì námìstí byl postaven v roce 1905 v secesním slohu podle projektu Josefa Podaøila. Husovo námìstí èp vyèištìní fasády Pro letošní rok bylo do plánu prací zaøazeno také vyèištìní travertinového obkladu na budovì èp. 39 (Záložna), a to na stìnì do Husova námìstí. Èištìní provádí dodavatelská firma Beránek z Ostromìøe omýváním tlakovou vodou a pomocí chemických pøípravkù. Poškozené èásti žulových obkladù okolo oken byly vymìnìny a desky poškozené v místì uchycení obkladù budou doplnìny kamenem. Spoleèenský sál Záložna Koncem srpna skonèila druhá etapa rekonstrukce osvìtlení ve spoleèenském sále Záložna. Dodavatelem akce byla firma JGS, s.r.o., Praha. Nevyhovující osvìtlení, sloužící již pøes 50 let, bylo nahrazeno osvìtlením, které odpovídá podmínkám provozu divadelní scény. Celkové náklady na tuto akci dosahují výše asi 200 tisíc korun. Z podvodu byl policisty obvinìn pachatel, který uzavøel ústní dohodu s majitelem vyøazeného stavebního stroje (buldozeru) o zprostøedkování jeho prodeje. Stavební stroj pøevzal a po jeho rozøezání prodal do výkupny Kovošrotu v Mladé Boleslavi za 36 tisíc korun. Utržené peníze si ponechal pro vlastní potøebu a dohodnutý podíl z prodeje i pøes urgence majiteli nepøedal. V období od 3. èervence letošního roku došlo na území pùsobnosti benáteckého obvodního oddìlení ke ètyøem pøípadùm vloupání do stavebních bunìk, skladù a maringotek na staveništích rodinných domkù. Pachatel páèil møíže oken a zámky dveøí a kradl sekací kladiva, bourací kladivo, elektrické vrtaèky, kompresor k omítaèce, prodlužovací kabely, pøímotopy, radiátory a drobný stavební materiál, èímž zpùsobil majitelùm škodu za témìø 200 tisíc korun. Z uvedených skutkù byl nyní obvinìn 19letý mladík z Mladé Boleslavi. Je stíhán pro trestné èiny krádeže podle 247/1b, 2 trestního zákona. mjr. Jiøí Drak, vedoucí obvodního oddìlení Rekonstrukce Obèanské záložny Fotografie Ing. Alena Kratochvílová Podoba Obèanské záložny, jak ji navrhl J. Podaøil.

3 8. záøí 2004 ZPRAVODAJSTVÍ strana 3 Stará vodárenská vìž Nadále se øeší majetkoprávní vztahy ke staré vodárenské vìži. Pøed zahájením plánovaných prací, pro zamezení rychle pokraèujícího rozpadání objektu ve Vanìèkovì ulici, jichž se ujme firma Dalibor Fròka Frýdek - Místek se pøipravuje vyklizení zhruba metrové vrstvy holubího trusu, který se tady bìhem ubíhajícího èasu nahromadil. Výstavba kanalizace v lokalitì Nad Vinicemi Rekonstrukce komunikace v Lipnické ulici Dlouho oèekávaná rekonstrukce komunikace v Lipnické ulici byla zahájena firmou Zeteza, s.r.o., Dolní Bousov. Povrch celé ulice bude zhotoven ze zámkové dlažby s pojízdným, barevnì odlišeným chodníkem. Dodavatelská firma vymìní staré nevyhovující vodovodní pøípojky, popøípadì i kanalizaèní pøípojky k jednotlivým nemovitostem. V souèasné dobì pokraèují zemní práce, akce bude provádìna postupnì po etapách. Oprava povrchu vozovek v ulicích Šnajdrova a Kalistova V èástech ulice Šnajdrova a Kalistova vyspraví firma M.S.B. z Mnichova Hradištì stávající nerovnosti a celý povrch vozovky opatøí emulsním kalovým zákrytem. K opravì dojde ještì v záøí. Oprava povrchù chodníkù Pøed panelovými domy èp a Na Burse projdou v záøí opravou chodníky, které se doèkají nového asfaltového koberce. VÝZVA OBÈANÙM Mìsto Benátky nad Jizerou pøipravuje rekonstrukci Husova námìstí, která by mìla zaèít v pøíštím roce. Rádi bychom shromáždili vaše nápady, námìty, pøipomínky a názory, co by se na námìstí mìlo zachovat, zmìnit nebo pøidat. Husovo námìstí jako centrum památkové zóny je veøejným prostorem, proto vás - veøejnost - vyzýváme ke konstruktivnímu rozhovoru. Vaše pøipomínky je možno projednat osobnì, pomocí u nebo zaslat poštou do 15. øíjna Ing. Alena Kratochvílová RNDr. Pavel Štifter tel.: tel.: Pøístavba šaten na letním stadionu Souèasnì je v plánu vybudování odstavné plochy pro asi 20 automobilù v prostoru naproti výmìníkové stanici v Oøechové ulici. Pøíprava na zimní období V rámci zajiš ování bezpeèné schùdnosti komunikací a chodníkù v zimním období mìsto v loòském roce zakoupilo a podle potøeby v ulicích rozmístilo 25 kusù nádob na zimní posyp. V letošním roce mìsto poøídí dalších 13 nádob. Veøejné osvìtlení u dražického hradu V souèasné dobì probíhá výbìrové øízení na dodavatele této akce, jejíž realizace je plánována ještì na letošní rok. Stavební povolení je již vydáno. V prostoru souèasné pìší stezky vedoucí od mostu zhruba ke køižovatce na Zdìtín bude novì instalováno celkem 7 sloupù veøejného osvìtlení. Druhá etapa výstavby rodinných a bytových domù V rámci výstavby inženýrských sítí a komunikací v lokalitì Nad Vinicemi byla v trase komunikace zajištìna skrývka ornice a zeminy a pokraèuje výstavba splaškové kanalizace - v souèasné dobì je položeno asi 250 metrù. Následovat budou pokládky deš ové kanalizace, vodovodu, plynovodu, elektrokabelù, telefonního vedení, kabelù veøejného osvìtlení a místního rozhlasu. V závìreèné fázi budou realizovány finální povrchy komunikací a chodníkù. Dokonèení stavby firmou H-Intes, s.r.o., Mladá Boleslav se pøedpokládá v letních mìsících pøíštího roku. Prùmyslová zóna Bylo zrealizováno prodloužení kanalizaèního øadu, na který se napojila nová firma Gigasport. Ta zde vybudovala centrální sklad pro své èeské obchody prodávající veškeré sportovní zboží. Provoz firma zahájí v první polovinì záøí. Dále v prùmyslové zónì buduje pro své skladovací prostory zázemí firma Vèas - velkoobchod s domácími potøebami. Vedou se jednání s dalšími zájemci o pozemky v prùmyslové zónì. Zároveò pokraèuje výbìrové øízení na dodavatele prodloužení komunikací a chodníkù a instalaci veøejného osvìtlení v prùmyslové zónì. K realizaci dojde ještì letos. Mìsto Benátky nad Jizerou získalo na tuto akci dotaci ve výši 7 milionù korun. Pøístavba šaten na letním stadionu Firma AB stav Praha zahájila první etapu pøístavby odpovídajícího zázemí ke stávajícím šatnám na letním stadionu. Souèasný stav neodpovídá zdravotnickým a hygienickým podmínkám a lze jej oznaèit jako havarijní. Sportovní hala na Námìstí 17. listopadu V letošním roce bude zateplena støecha na sportovní hale. V prùbìhu podzimních mìsícù zajistí potøebné práce firma FASE Litomìøice. V pøíštím roce se plánuje rekonstrukce sociálního zázemí a šaten jmenované haly, nyní se pøipravuje projektová dokumentace. Pøipravila Emilie Jeøábková OPRAVA V srpnovém èísle Zpravodaje Benátecka došlo vinou redakce ke zkomolení jmen nìkdejších benáteckých obèanù a živnostníkù v èlánku Václava Vondry Z Revoluèní do Smetanovy. Vzpomínka na nì byla tím znaènì zkreslena. Místo øeznictví pana Krèky má být pana Krèka, místo Kristýnka Kolonová mìlo být Kolocová. František Herout byl nesprávnì pøejmenován na Herolta a místo Cicerovo pekaøství mìlo být správnì Cinerovo pekaøství. Ètenáøùm a pøedevším autorovi èlánku se omlouváme. Redakce

4 strana 4 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka Partnerská smlouva s Roßdorfem podepsána Dokonèení ze str. 1 V Roßdorfu byla situace složitìjší. Iniciátor našeho sblížení, velice komunikativní starosta Alfred Jakoubek (èeští pøedkové), byl zvolen landratem. Jeho nástupci, starostovi Manfredu Pfeifferovi, bylo za jeho návštìvy v Praze odcizeno auto. Vztahy zùstaly i nadále pøátelské, ale nespìly k podpisu partnerské smlouvy. V loòském roce byla v Roßdorfu zvolena starostkou Christel Sprössler. Pøi jejím oficiální potvrzení do funkce byla dohodnuta další iniciativa vedoucí k podpisu partnerské smlouvy a pøi její jarní návštìvì spoleènì s landratem Jakoubkem v Benátkách byl dohodnut i obsah a termín podpisu smlouvy. Ve dnech 13. až 15. srpna letošního roku se zúèastnila delegace Zastupitelstva mìsta Benátky nad Jizerou 22. Ortskernfestu v Roßdorfu. Pøi této pøíležitosti byla partnerská smlouva mezi obcí Roßdorf a mìstem Benátky nad Jizerou podepsána, a to 14. srpna v 11 hodin v kongresovém sále Haufplichtkasse. Podpis probìhl dùstojným zpùsobem za úèasti landrata, vedení obce, zastupitelstva a zahranièních delegací zúèastnìných na Ortskernfestu. Starostka Christel Sprössler ve svém sympatickém projevu vyjádøila pøání, aby naše pøátelství bylo souèástí mozaiky lepšících se èesko-nìmeckých vztahù vyjádøených ve smlouvì na úrovni obou státù. Potvrdila pøání obou partnerù ve vizi pøátelství v budoucnosti. Starosta Jaroslav Král krátce zhodnotil vývoj vzájemných vztahù a vyjádøil pøání, aby další neformální setkání pøinášela lepší poznání ve sjednocené Evropì. Landrat Alfred Jakoubek ve svém projevu pøivítal podpis smlouvy s tím, aby zbývající 3 mìsta Delegace Benátek nad Jizerou s pøáteli z Roßdorfu. Zleva: RNDr. Milan Procházka, Mgr. Radek Dostál, Eva Kroèová (tlumoènice), RNDr. Pavel Štifter, Alfred Jakoubek (landrat), Christel Sprössler (starostka obce Roßdorf), Jaroslav Král, PhDr. Bohumil Bartoò, Karel Krinwald, Magdalena Dìdková (MìÚ), Mgr. Ludmila Doležalová a Jiøí Rákosník Foto: Nadine Weygandt okresu Mladá Boleslav (Bakov nad Jizerou, Dobrovice a Dolní Bousov) v nejbližší dobì rovnìž našla své partnery v okresu Darmstadt- Dieburg, což bude vlastnì uskuteènìní jeho iniciativy. Starosta rakouského Vösendorfu, pan Kronister, pronesl pozdravný projev za dalších 5 obcí, které mají partnerské vztahy s Roßdorfem. Pøi podpisu smlouvy pøedal benátecký starosta Jaroslav Král starostce Roßdorfu Christel Sprössler prapor mìsta a vázu a pøevzal prapor Roßdorfu s rytinou staré roßdorfské radnice. Slavnostní rámec akce podtrhl i hudební doprovod a zpìv místní umìlkynì Anke Haas. Pøed slavnostním podepsáním smlouvy se v malém zasedacím sále pojiš ovny konala schùze komise pro partnerské vztahy za úèasti všech pøítomných delegací partnerských obcí. Zde se již v praxi projevil vstup Èeské republiky do Evropské unie a také to, že se mìsto Benátky nad Jize- rou stává partnerem Roßdorfu. Rozhovory probíhaly ve velice pøátelském duchu s tím, že se s Benátkami poèítá v nìkterých akcích plánovaných na rok Všichni èlenové benátecké delegace se shodli na tom, že podpis partnerské smlouvy je závazný pro reprezentaci mìsta i Èeské republiky do budoucnosti. Vyjádøili rovnìž uznání nad dùstojným a pøátelským prùbìhem celé jejich návštìvy v Roßdorfu. Jaroslav Král, starosta mìsta Landrat Alfred Jakoubek pøi svém slavnostním projevu a Eva Kroèová, tlumoènice Foto Magdalena Dìdková Slavnostní zahájení Ortskernfestu 14. srpna Foto Jiøí Rákosník

5 8. záøí 2004 strana 5 ZPRAVODAJSTVÍ V zátoce U bahenního dubu se malým skautíkùm moc líbilo V letošním roce nastal velký pøedìl v poøádání letního tábora skautským støediskem Povodeò Benátky nad Jizerou. Ti starší vyslovili na zaèátku roku pøání táboøit samostatnì v lokalitì Železných hor pod mìsteèkem Chotìboø, kde již dlouhá léta táboøí naši pøátelé ze støediska Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Byl jsem jeden z mála, SKAUTSKÉ PRÁZDNINY SKAUTSKÉ PRÁZDNINY A jak to bylo v táboøe U raèí øeky? Táborem skautù a skautek u Chotìboøe vládla samostatnost, ke které by mìl skauting vést pøedevším. Poprvé samostatnì vedli tábor Kra as, Wanji, Líma a Oèeti. Ale také dìti musely od pøíjezdu vlakem na táboøištì všechno udìlat samy, bez pomoci rodièovských automobilù a bez jejich rukou pøi stavbì tábora až po služby v kuchyni, kde opravdu musely pøiložit ruku k dílu a dìlat vše, i když pod Alíkovým dohledem. Ètyøèlenná služba, složená z dvou klukù a dvou holek, pøipravovala každý den døevo do táborových kamen, topila v nich, pøivážela pitnou vodu, myla nádobí, nakupovala a hlavnì vaøila. Dobøe se poznalo, kdo mamince doma pomáhá a kdo je v kuchyni poprvé. Ale zvládli to všichni. Nejen prací živ je skaut. Samozøejmì se konala tentokrát pro všechny spoleèná celotáborová hra. Kameny moci, ukradené èarodìjem Momorosem, byly získány od všech ètyø druidù zpìt, pøedány vládci Aspronie a svìt byl zachránìn. A pak bìžný táborový život. Hry, noèní hlídky, táboráky, výpravy, soutìže a zkoušky. Ètyøi skautky splnily nováèkovskou zkoušku a složily skautský slib, Brumla, Tendr a Buldok ušli svou Dlouhou míli a zkoušku nejtìžší - Tøi orlí pera - splnil tentokrát Adams. Zdaleka ne každému se to povede. A tak, když jsme pøedávali vyklizené a èisté táboøištì skautkám ze Staré Boleslavi, byli všichni spokojeni. Alík Tak se vaøí na táboøe......a tak na výpravì. který hned na poèátku dal této zmìnì zelenou, a pak na pøedtáborové schùzce pøesvìdèil rodièe o správnosti této cesty. Nemýlil jsem se. Vše dopadlo na jednièku a oba tábory naplnily mé oèekávání. Naši nejmenší táboøili v údolí øíèky Mohelky pod jedním z nejhezèích zámkù naší vlasti, Sychrovem.Tøicet vlèat a svìtlušek, deset vùdcù a jedna želva tvoøili osazenstvo útulného ležení, které jsme za pomoci rodièù zbudovali 3. èervence. Ještì další dva dny jsme pak dokonèovali nezbytné táborové stavby, poèínaje kuchyní a zvraceèem barelù na vodu konèe. To už se ale rozebìhly oddílové celotáborové hry, kde dìvèata naplòovala dobovými zvyky ètvero roèních období a chlapci prožívali dávná dobrodružství Rychlých šípù. Hlavní postavou byl opìt Široko a dominantou ježek v kleci. Ani letos nechybìly vícedenní výpravy, noèní bojovky, hry a sportovní klání. Vše se podaøilo, snad jen Tøi bílé tesáky opìt nikdo z chlapcù nezískal. Je vidìt, že bobøík mlèení je nad síly tìch nejmenších, a tak za celou historii novodobého skautování mají tuto zkoušku odolnosti stále jen dva skauti, dnes už skoro tátové od rodin. U závìreèného hodnotícího táboráku dostali všichni jednièku a plus k tomu jako vždy táborový kuchaø Jarda a táborový školník Standa. Tentokrát jsme tábor nebourali, ale s radostí jsme poskytli azyl skautùm z Turnova, kteøí tu po nás táboøili dalších ètrnáct sluneèných dní, a tím jsme i naplnili skautský zákon, který øíká, že skaut je bratrem každého skauta a všech lidí dobré vùle. Cháïa, vùdce tábora Kolik chlebù asi sním? V zamoøeném území se mùžem pohybovat jenom po kládách. Rozcvièka Po dešti Veèerní spacákové blues

6 strana 6 Už nadpis bezesporu vyjadøuje náplò a ducha setkání støedoèeských malíøù na Benáteckém plenairu 2004 o posledním srpnovém víkendu. Hlouèky zahledìných básníkù barev postávaly i posedávaly u svých štaflí v okolí benáteckého zámku a pøetavovaly hmotu okolního prostoru do pláten. Prostøedí, které oèi malíøù vnímaly, se prostøednictvím tahù štìtcù zpoèátku zdálo být pouhou smìsicí barevných skvrn a èar, které pøesto posléze nalezly svùj øád a postupnì se pøetváøely ve tvary, v nichž náhodní návštìvníci zaèali poznávat rysy nejbližšího okolí a diváci z øad Benátèanù svùj domov, dalo by se i øíci kulisy, které dotváøejí jejich životy. KULTURA Zpravodaj Benátecka BENÁTKY OÈIMA VÝTVARNÍKÙ Malebná zákoutí našeho mìsta v sobotu a v nedìli 28. a 29. srpna nejen obdivovali ale výtvarnì se snažili zachytit úèastníci Benáteckého malíøského plenairu pod záštitou Sdružení výtvarníkù ÈR. Akce se zúèastnilo 10 malíøù. Škoda, že benáteètí výtvarníci neprojevili vìtší zájem a nechali se zastupovat iniciátorem setkání známým benáteckým výtvarníkem Romanem Pavlíkem. Prostøedí, které nás obklopuje, bezesporu významnì ovlivòuje naše jednání, naše makroklima a psychiku a asociuje jistì i mnohé rùzné podnìty - k tìm tvùrèím jistì patøí pøedevším inspirace. Tedy nejen Benátèanùm pøináší poklid zámeckého parku a jeho okolní lokality uspokojení, ale pøineslo i bohaté plenairové námìty a tolik potøebnou, by pracovní, pohodu pro úèastníky výtvarného soustøedìní a jejich výtvarné práce, které zde vytvoøili. Záleží samozøejmì na naturelu a výtvarném cítìní každého umìlce zvláš, jak dalece se nechá ovlivnit, pøípadnì nadchnout prostøedím, èi zda nechá spíše hovoøit vlastní - nìkdy i cizí - individualitu ve své tvorbì. Jistì však stojí za porovnání zhmotnìné vidìní stejného prostøedí oèima rùzných lidí - zde rùzných výtvarníkù - v jejich dílech. Je pravdou, že tento dar vidìní není výsadou pouze malíøù, ba dokonce ani umìlcù vùbec, ale pøesto výtvarné vize a jejich ztvárnìní patøí k jednomu z nejbohatších prožitkù a ve fázi zrodu pøedevším pro samotné tvùrce. Podobné srovnání mohou prožít návštìvníci výstavní sínì mìstského muzea na vernisáži výstavy pod názvem Benátky oèima výtvarníkù, a to 6. øíjna v 17 hodin a v prùbìhu mìsíce øíjna, kdy mohou zhlédnout své Benátky v dílech výtvarníkù z Mladé Boleslavi, Prahy, Kladna, Liberce a dalších mìst i z øad místních, škoda jen, že pouze v poètu dvou. Úèast na tomto plenairu, by konaného pod záštitou Sdružení výtvarníkù ÈR, totiž nebyla podmínìna èlenstvím v nìm! Toto již tradièní setkání èlenù Sdružení výtvarníkù ÈR v Benátkách nad Jizerou konané ve dnech 28. a 29. srpna, které nebylo posledním - bude na nìj navazovat i roèník Malíø a jeho objekt 2005 ve stejném termínu, jistì pøineslo pøítomným mnoho tvùrèích podnìtù, radost ze spoleèné práce a setkání v pùvabném mìsteèku, ateliéru na Husovì námìstí i na malíøské zábavì v restauraci Na Baštì, která korunovala nadšeneckou vitalitu úèastníkù. Rád bych jim na závìr touto cestou ještì jednou za jejich plodnou úèast podìkoval stejnì jako i Benátèankám Dagmar Zítkové, Monice Gürtlerové, Janì Vernerové a manželce Ivanì Pavlíkové, které mi byly nápomocny pøi organizaci tohoto setkání. výtv. arch. Roman Pavlík Fotografie poskytli Jaromír Polák a Roman Pavlík Pozvánka na vernisáž ve støedu 6. øíjna 2004 v 17 hodin a výstavu obrazù Benátecký plenair 2004 Benátky oèima støedoèeských výtvarníkù konané v øíjnu 2004 v zámeckém muzeu z výtvarných prací vzniklých pøi plenairovém soustøedìní výtvarníkù v Benátkách nad Jizerou ve dnech

7 8. záøí 2004 KULTURA strana 7 Podzimní sezona divadla Hvìzdièka Podzim, podzim pøichází, nadìlá mi nesnází, tento textík Jiøího Grossmanna mne napadl na úvod dnešního psaní. S podzimem pøicházejí dìti nejen do školy, ale i do zájmových kroužkù, sportovních oddílù atd. Také dìti z divadla Hvìzdièka zahajují svá setkání a zkoušení nových kouskù, které se chystáme pøedvést. V záøí nejprve musíme pøekonat nesnáze zkoušek, abychom mohli v Záložnì 10. øíjna zahrát maòásky Zvíøátka na vandru. Další premiérou bude opìt maòásková jednoaktovka Bolavý zub aneb Honza zubaøem, doplnìná starým kusem Prase Rudolf. Tyto hry bychom pøedvedli v polovinì listopadu nejspíše v rámci pøipravovaného malého divadelního festivalu pro dìti. Zatím jednáme s nìkolika divadelními soubory a doufáme, že se nám nìkteré podaøí do Benátek nad Jizerou pøilákat. V pøedvánoèním období chystáme tématickou èinohru Kde žije Ježíšek?, doplnìnou soutìžemi (kurzy herectví) a zpíváním. Nároènìjší èinoherní pøedstavení Víla na Klapech bychom chtìli uvést na konci února pøíštího roku. Vìøíme, že se nám všechny tyto plány podaøí realizovat. Také vìøíme, že se na nás pøijdete se svými dìtmi podívat. Ing. Jan Tichý Léto v Lodìnici na Urbanovce Koncert ve stylu hip hop pøedvedla v Lodìnici v sobotu 21. srpna dvojice s názvem Supa Croo Dj Stalone. Další skupinou hostující v Lodìnici 28. srpna byla Cocote Minute. Spokojené diváky vyprovokovala hudební produkce k svérázným taneèním kreacím. Mìsto Benátky nad Jizerou poøádalo ve spoleèenském sále Záložna v sobotu 28. srpna Travesti show. Hostem byla skupina Kabaret Praha. Pøedstavení spojené s bohatým obèerstvením se setkalo s kladným ohlasem divákù všech vìkových kategorií. Fotografie Jaroslav Houštecký a Miroslav Megliè Øíká se, že basa tvrdí muziku. Možná, ale v dobì elektronických hudebních nástrojù jsou to spíš zvukaøi. Ty benátecké vidíte na snímku - Ivan Zíma s Vojtou Špalkem. Fotografie Jaromír Polák

8 strana 8 SPOLEÈENSKÁ NABÍDKA l 11. záøí od hod., motokrosové závodištì - Motokros - pøebor støedních, západních a severních Èech ve tøídì 50, 65, 85, 125 ccm, Open, Veteran a Hobby, poøádá Motokrosový klub AÈR l 15. záøí od hod., Záložna - Historie benáteckého znaku - pøednáška PhDr. Romana Ferstla, poøádá Spolek rodákù l 18. záøí od hod., Myslivecká chata v Okrouhlíku - Setkání èlenù MS s veøejností, poøádá myslivecké sdružení l 21. záøí od hod., kostel Nanebevzetí Panny Marie v Benátkách nad Jizerou II - Lyra da camera - koncert, poøádá Kruh pøátel umìní l 22. záøí od 8.00 do a od do hod., mìstská knihovna - Den otevøených dveøí, poøádá mìstská knihovna l 23. záøí od hod., Záložna - Setkání s dùchodci, poøádá mìsto l 29. záøí od hod., Záložna - Láska, sex a žárlivost - divadelní pøedstavení, poøádá mìsto, pøedprodej vstupenek od v podatelnì MìÚ nebo na tel.: l 30. záøí od hod., zámecký areál - Bìh zámeckým parkem, poøádá ZŠ Husovo nám. l 6. øíjna od 17. hod., muzeum - vernisáž výstavy obrazù Benátecký plenair Benátky oèima støedoèeských výtvarníkù, poøádá Sdružení výtvarníkù ÈR l 7. øíjna od hod., Záložna - Koncert: Alžbìta Fuxová - Falcníková - housle a Miroslav Sekera - klavír, poøádá Kruh pøátel umìní -mìú- KULTURA Renata Drösslerová vystoupila v hospùdce Š astný hroch za klavírního doprovodu Michala Hájka. Foto Ing. Jiøí Winter Š astný hroch pøekvapil Recitál šansoniérky, muzikálové zpìvaèky a hereèky Renaty Drösslerové, nazývané také èeskou Marlene Dietrich èi knìžnou šansonu, se konal 19. srpna veèer na zahradì hospùdky Š astný hroch. Umìlkynì pøednesla skladby, které pøímo pro ni napsali renomovaní èeští a polští skladatelé, šansony Edith Piaf i písnì na hudbu Frederika Chopina. Renata Drösslerová, absolventka pražské DAMU, má bohaté muzikálové zkušenosti, a tak její pozoruhodný scénický projev, ve kterém se nerozluènì snoubí slovo, hudba i pohyb, tvoøí svým zpùsobem unikátní divadlo písnì. Všichni diváci, kteøí vystoupení navštívili, byli jejím projevem nadšeni a zároveò pøekvapeni. Pøekvapeni tím, jak kvalitní umìlecký zážitek pro nì organizátoøi pøipravili. K pohodì letního kulturního veèera jistì pøispìlo hezké prostøedí zahrady hospùdky Š astný hroch i velmi pøíznivé poèasí. Po skonèení recitálu mnozí posedìli nad sklenkou dobrého moravského vína èi sklenicí piva a bavili se do pozdních hodin. Na závìr veèera majitel podniku Ing. Jiøí Winter pøislíbil, že toto pøedstavení nebylo poslední, a podìkoval za podporu firmì MTC - Doza, s. r. o., díky jejíž pomoci se mohl koncert uskuteènit. Renata Drösslerová nasadila vysokou la ku kvality, a pokud se ji podaøí udržet, èeká vás v hospùdce Š astný hroch jen to nejlepší. Ti, kteøí pøijdou pøíštì, urèitì nebudou litovat. Lenka Stehlíková Zpravodaj Benátecka Mìsto Benátky nad Jizerou Vás zve na SETKÁNÍ S DÙCHODCI Koná se ve ètvrtek 23. záøí v sále Záložny od hodin. Mìstská knihovna vás srdeènì zve na DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ Støeda 22. záøí od 8.00 do a od do hod. Myslivecké sdružení poøádá v sobotu 18. záøí od hod. na myslivecké chatì v Okrouhlíku SETKÁNÍ ÈLENÙ MS S VEØEJNOSTÍ Spolek rodákù a pøátel Benátek nad Jizerou zve benátecké obèany na pøednášku PhDr. Romana Ferstla HISTORIE BENÁTECKÉHO ZNAKU. Støeda 15. záøí od 18 hodin v sále Založny Vstupné 10,- Kè, èlenové spolku zdarma. Tìšíme se na vaši návštìvu. Mìsto Benátky nad Jizerou Vás zve na divadelní pøedstavení LÁSKA, SEX A ŽÁRLIVOST, které se koná ve støedu 29. záøí v sále Záložny od hodin. Vstupné: 100,- Kè, pøedprodej vstupenek od 15. záøí v podatelnì Mìstského úøadu Benátky nad Jizerou nebo na telefonním èísle Maestro Sri Chinmoy Koncert meditativní hudby pro vaše srdce Hudba bývá klíèem k našim myšlenkám a pocitùm a pro Sri Chinmoye k vnitønímu tichu. Jeho hudba pramení z hlubokého svìta našeho srdce, v nìmž jsou radost, ticho, síla a svoboda nièím nezastínìnou a hmatatelnou skuteèností. Sri Chinmoy vìøí, že tyto vnitøní poklady jsou ukryty v každém z nás a mají schopnost dát našemu životu více štìstí. Sri Chinmoy hraje v prùbìhu koncertu vlastní skladby a improvizuje na celou øadu východních i západních hudebních nástrojù. Zatímco jeho hra na flétnu a indický esraj vyvolává atmosféru hlubokého a naplòujícího klidu, jeho ohromující improvizace na klávesy jsou projevem dynamické duchovní energie. Svou hru také èasto doprovází písnìmi v angliètinì nebo ve své rodné bengálštinì. V nedìli 3. øíjna 2004 v T-Mobile Arénì na Výstavišti v Praze 7, zahájení v hodin. Vstup zdarma, poèet míst je však omezen. Vstupenky si mùžete vyzvednout bìhem záøí v síti Ticketpro nebo rezervovat na telefonním èísle: Další informace získáte na infolince ( hod.) nebo na Alice Hradilová

9 8. záøí 2004 KULTURA strana 9 Tøi pozvánky Kruhu pøátel umìní Smetanùv klavír v podání Jana Novotného V letošním Roce èeské hudby pøipravila agentura Art Accord putovní klavírní cyklus Smetanùv klavír, v nìmž pøední èeští smetanovští interpreti hrají klavírní skladby Bedøicha Smetany v místech, kde tento skladatel pùsobil. A jedním z tìchto míst jsou i Benátky nad Jizerou, respektive novobenátecký zámek, kde Smetana pùsobil jako uèitel hudby v první polovinì ètyøicátých let. Ve ètvrtek 2. záøí proto ve sále novobenátecké Záložny (ve Smetanovì ulici) bude Smetanovy skladby hrát legenda èeské smetanovské interpretace, pianista Jan Novotný. V první èásti zazní Tøi salónní polky, výbìr z Six morceaux caractéristiques, lístek do památníku Robertu Schumannovi a skica ke scénì Macbeth a èarodìjnice ze Shakespeara, nazvaná Macbeth. Po pøestávce pak uslyšíme kompletní druhou øadu Smetanových Èeských tancù. Tento výjimeèný koncert zaèíná ve ètvrtek 2. záøí v hodin v sále Záložny v Nových Benátkách. *** Lyra da camera a oslava èeské hudby Na úvodním koncertu nové sezony Kruhu pøátel umìní uvítáme v úterý 21. záøí v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Benátkách nad Jizerou II soubor staré hudby Lyra da camera ve složení Jitka Navrátilová - cembalo, Johana Rosická - soprán, Josef Sadílek - trubka a Bledar Zajmi - violoncello. Na programu pak budou skladby velkých èeských skladatelù 17. a 18. století. Uslyšíme hudbu dvou pøedstavitelù vrcholného baroka, kteøí spolu nìkolik let pùsobili vedle sebe v kromìøížské arcibiskupské kapele: možná nejvìtšího èeského hudebníka 17. století, Heinricha Ignaze Franze Bibera, a nejvìtšího Vážení ètenáøi, pod patronátem mìsta Benátky nad Jizerou, muzea a Spolku rodákù a pøátel Benátek nad Jizerou pøipravujeme rozsáhlý soubor fotografií mapující stavební vývoj mìsta a život v nìm v jeho nejrùznìjších podobách. V souèasné dobì máme na poèítaèi zpracováno na kusù fotografií. Obracíme se na vás všechny o pomoc pøi vytváøení Slezana té doby, Pavla Josefa Vejvanovského. První ze skladatelù pocházel z Vartenberka, dnes Stráž pod Ralskem, druhý z Hluèína. Zazní i hudba louòovického rodáka Jana Dismase Zelenky a ve stejné dobì pùsobícího Bohuslava Matìje Èernohorského. A nás (staro)benátecké obèany potìší i skladby obou našich nejslavnìjších rodákù, Františka i Jiøího Antonína Bendových. Koncert, slibující stát se svátkem staré hudby, zaèíná v úterý 21. záøí v hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Benátkách nad Jizerou II. *** Housle a klavír v Záložnì Tentokrát mimoøádnì ve ètvrtek 7. øíjna zahájí mladá houslistka Alžbìta Falcníková další koncert Kruhu pøátel umìní skladbou, jíž shodou okolností zahajovali své poslední benátecké koncerty Èenìk Pavlík a Ivan Ženatý, Preludiem z 3. partity pro sólové housle J. S. Bacha. V další skladbì, Sonátì è. 9 A dur pro klavír a housle, opus 47, zvané Kreutzerova od Ludwiga van Beethovena, se k ní pøipojí Miroslav Sekera. Po pøestávce dojde k další zmìnì v nástrojovém obsazení - k protagonistce koncertu se pøidá její sestra Marie Fuxová a zahrají skladby Jeana Marii Leclaira, vynikajícího pøedstavitele francouzské houslové školy první poloviny 18. století. Ze sbírky Sonáty pro dvoje housle bez doprovodu, op. 3, vydané roku 1730, zaznìjí pátá sonáta E moll a šestá D dur. Dalším èíslem v podání tohoto dua bude Sonatina pro dvoje housle Jindøicha Felda. Na závìr, opìt s pianem, uslyšíme Sonatinu pro dvoje housle a klavír Bohuslava Martinù. Koncert mistrovských skladeb tøí staletí zaèíná v sále novobenátecké Záložny ve ètvrtek 7. øíjna v hod. Lubomír Filipec MÌSTSKÉ PAMÁTKY Socha svatého Jana Nepomuckého Další mìstskou památkou byla socha svatého Jana Nepomuckého na Køemenì. Vypínala se nad tùní na ostrohu v zeleni u silnièky, která se stala hlavní tepnou do podniku Carborundum-Electrite. Žila si svùj kamenný život. Zažila ruch kolem Müllerova hostince i založení komunistické strany v témže domì. Pozdìji sledovala nové pracovní síly, které se do tohoto objektu pøicházely hlásit o práci v Karbu. Když byla postavena nová brána do Karba, ztratila socha trochu ze své dùstojnosti, protože ruch kolem ní ustal. Z parkovištì u podniku si málokdo všiml, že nìkde v zeleném roští stojí socha. Pøestála mnoho povodní i vichøici v roce Svùj konec bohužel našla 10. bøezna 2000, kdy Benátky postihla nìkolikasetletá povodeò. Pøi kontrole škod se zjistilo, že proud vody sochu nejen shodil z podstavce, ale i dokonale znièil. Pøipravila Jana Vernerová VÝZVA BENÁTECKÝM OBÈANÙM tohoto ojedinìlého obrovského souboru. Máme zájem o zapùjèení vašich fotografií zobrazujících naše mìsto a jeho jednotlivé èásti v rùzných èasových obdobích od nejstarších po nejnovìjší, fotografií významných benáteckých osobností, významných událostí (1918, 1939, 1945, 1948, 1968, 1989 apod.), oslav, èinnosti politických stran, spolkù a organizací, zábìrù z kultury, sportu, podnikání, prostì o vše, co se váže k našemu mìstu. Zapùjèené fotografie vám nejpozdìji do 10 dnù nepoškozené osobnì vrátíme. Pokud se rozhodnete s námi spolupracovat, uvádím kontaktní adresu: Jaromír Polák, Nové Benátky, ulice Dr. Nováka è. 504, telefon Zároveò využíváme pøíležitosti podìkovat vám všem, kteøí jste nám už jednotlivé fotografie i celé vaše sbírky fotografií a starých pohlednic nezištnì zapùjèili. Vaší pomoci si nesmírnì vážíme. Pro majitele poèítaèù chceme utøídìné soubory postupnì vydávat na CD, aby se s nimi mohla seznámit nejširší veøejnost. Po úspìchu prvního dílu Fotoarchivu vyjde v listopadu letošního roku další díl - Fotoarchiv 2 vìnovaný Starým Benátkám, Obodøi, Dražicím a Kbelu. O možnostech zakoupení vás budeme vèas informovat.

10 strana 10 ným i budoucím pohledem. Tehdy skládka znamenala øešení kritické ekologické situace v oblasti hospodaøení s odpady celého regionu dolního Pojizeøí. Samotné Benátky nad Jizerou disponovaly pouze divokou skládkou nad Obodøí. V regionu a bývalém VVP však bylo takových skládek s neidentifikovatelnými odpady mnoho, šlo o pozùstatek doby, která se touto problematikou nezabývala. Že je situace v Benátkách kritická, potvrdila snaha bývalého vedení mìsta a dominantního Carborunda vybudovat skládku v rekreaèní zónì, v prostoru za stadionem pøímo nad zdroji pitné vody. Rok 1989 udìlal pøítrž tomuto snažení, nové vedení mìsta muselo pøijít s jiným øešením. Výbìr lokality pro novou skládku, její legalizace (prùzkumy a boj s úøedním šimlem), získání pozemkù do vlastnictví mìsta i výbìr silného investora - tak byla charakterizována léta až do roku Teprve stavební povolení a vlastní rekordní výstavba skládky pøinesly mìstu výsledky nìkolikaletého snažení. 10 LET SKLÁDKY Zpravodaj Benátecka SKLÁDCE ODPADÙ JE UŽ DESET LET Ano, je tomu již 10 let, co tehdejší premiér a dnešní prezident Václav Klaus pøestøihl slavnostnì pásku a zahájil provoz nové moderní skládky tuhého komunálního odpadu (TKO) a prùmyslového odpadu (PO) v bývalém Vojenském výcvikovém prostoru (VVP) Mladá u Benátek na Jizerou. Podívejme se na tuto událost minulým, pøítom- U Benátek vyrostla jedna z nejvìtších, nejmodernìjších (i nejdražších) skládek ve støední Evropì. Nastala nová éra v hospodaøení s odpady. Obèan si musel zaèít zvykat, že likvidace odpadù je služba, která nìco stojí. Vlivem pøibližování èeské legislativy legislativì evropské došlo i na øešení výstupù, z nichž vìtšina kladla nároky jak na mìsto, tak i na obèana. Vytvoøení vlastní svozové služby, systém plateb obèanù, platby na skládce i separace odpadù se èasem zažily, i když také prošly svým vývojem. Silný nìmecký partner - firma RWE AG - v poèátcích dceøinou firmu SOH, s.r.o., Benátky silnì podržel tak, že se stala ekonomicky stabilní. Nyní po deseti letech provozu mùžeme øíci, že skládka byla a je pro Benátky dùležitým subjektem nejen v oblasti hospodaøení s odpady, ale i ekonomickým. Pøíjmy ze skládky (celkový pøínos za 10 let je kolem 150 mil. Kè) zásadním zpùsobem pomohly øešit kritické situace ve mìstì vyplývající Tisková konference pøi otevøení skládky, zleva Dr. Theissen, ERW AG, J. Král, prof. V. Klaus, Ing. F. Benda, H. Musilová, SOH, s. r. o., a Ing. J. Jílek, hlavní projektant Fotografie archiv MìÚ Projev premiéra pøi slavnostním otevøení skládky 1. záøí 1994, zleva radní Karel Krinwald,starosta Jaroslav Král, premiér Václav Klaus a ministr životního prostøedí František Benda z nedobrého stavu v Carborundu (10 mil. Kè úvìr na nákup mateøských školek, pùjèka 25 mil. Kè od Státního fondu životního prostøedí a úvìr 16 mil. Kè od Èeské spoøitelny na výstavbu nové kotelny a teplofikaci), z následkù povodní v roce 2000 (škody ve výši asi 18 mil. Kè bez jakékoliv podpory vlády) a z øešení problémù v oblasti životního prostøedí, hlavnì již zmínìného bezpeèného uložení odpadù, možnosti výpomoci ve svozu a zajištìní služeb v separaci odpadù. Je nutno pøiznat i úsporu prostøedkù na vybudování sbìrného dvora. Blízkost skládky i zpùsob organizace sbìru nebezpeèných odpadù to umožòují. Pohled do budoucnosti je nutno vnímat i pod optikou evropské, a tím i naší legislativy. Víme, že skládkování bude postupnì na ústupu. Spolu s novým partnerem, spoleèností AVE Linz, budeme muset hledat zpùsoby pro ekonomický provoz prostorù skládky, skládkování popílkù ze spaloven a další úpravy zpracování a tøídìní odpadù. Co si pøát do budoucnosti? Stabilitu provozu a podnikání v hospodaøení s odpady. To bude i nadále pøinášet mìstu ekonomický efekt (v roce 2003 byl pøíjem ze skládky asi 20 mil. Kè) a mimo jiné umožní dotovat obèanùm paušální poplatky za odpady (obèan platí 380,- Kè/osobu/rok - skuteèné náklady jsou pøes 500,- Kè/osobu/rok). Obèané, hlavnì z ulice Mladská, si urèitì pøejí i vybudování sestupné komunikace od Motorestu Tempo (v souèasné dobì se øeší na úrovni Støedoèeského kraje) tak, aby se tìžká vozidla vyhnula jejich ulici. Urèitì bude naší snahou, aby se skládka TKO a PO Benátky nad Jizerou stala nedílnou souèástí prosperující industriální zóny, která pomáhá v ekologické likvidaci odpadù a pøispívá k celkové revitalizaci døíve postižené oblasti bývalého VVP Mladá. Jaroslav Král, starosta mìsta

11 8. záøí LET SKLÁDKY strana 11 Provozovna AVE CZ odpadové hospodáøství s. r. o., Benátky nad Jizerou Spoleènost AVE CZ odpadové hospodáøství s.r.o., provozovna Benátky nad Jizerou, jako nový vlastník stoprocentního obchodního podílu bývalé spoleènosti RWE Umwelt CZ, s.r.o., provozuje skládku komunálního a prùmyslového odpadu, která je projektována ve skupinì S-NO s celkovou kapacitou m 3. Skládka je vybudována v souladu s platnou legislativou Èeské republiky - charakter a úèel je dán úrovní technického zabezpeèení skládky. Tìsnìní dna skládek TKO a PO je provedeno minerálním tìsnìním tl cm v sekcích TKO, a tl cm v sekcích PO, dále fóliovým tìsnìním z PEHD tl. 2,5 mm. Ochranná vrstva je z geotextilie 800 g/cm 2 v I. etapì a 1600 g/cm 2 v II. a III. etapì. Drenáž je tvoøena vrstvou kaèírku tl. 30 cm a drenážním potrubím pro vedení prùsakových vod PEHD. Drenážní vrstva je kryta separaèní geotextilií 300 g/cm 2. Prùsakové vody se odpady prùsakových vod odvádìjí do kontrolních jímek, kde jsou automaticky pøeèerpávány dle potøeby pomocí výtlaèného potrubí zpìt na tìleso skládky, kde jsou likvidovány odparem. Pøebyteèné vody jsou doèis ovány èistírnou a mobilní pomocnou èistírnou na principu reverzní osmózy. Obvodové hrázky složiš brání výtoku prùsakových vod ze skládky a pøítoku povrchových vod z okolního území do skládky. Pro akumulaci povrchové vody a vyèištìné vody slouží retenèní nádrž. Jímání skládkového plynu je zabezpeèeno trubním vedením, které je zakonèeno v plynové stanici na spalování plynu ve fléøe. Možnosti naložení s odpady pøivezenými do zaøízení: - odstranìní uložením na skládku TKO nebo PO - umístìní do skladu s možností dalšího využití jako druhotné suroviny a s odvozem na místo využití - uložení na mezideponii pro následné využití k rekultivaci - uložení na dekontaminaèní plochu - dekontaminace biodegradaèní metodou s následným využitím popøípadì odstranìní uložením - uložení na recyklaèní plochu s následným využitím popøípadì odstranìním uložením - uložení na kompostovací plochu s následným využitím popøípadì odstranìním uložením - uložení na manipulaèní plochu - úprava odpadu na stabilizaèní lince Biodegradace - dekontaminaèní plocha urèená pro degradaci ropných uhlovodíkù v kontaminovaných zeminách je vybudována na složišti TKO i PO. Celkový objem dekontaminaèních ploch èítá cca m 3, pøièemž èást plochy je v rámci sekce TKO využíván jako kompostovací plocha, kde jsou upravovány metodou biodegradace dovezené vyhnilé kaly z ÈOV. Stabilizace - úprava vybraných typù odpadù, zejména odpadù kategorie N se zvýšeným obsahem tìžkých a toxických kovù a ropných látek, z jejich nevhodného nativního stavu na vhodnou skládkovatelnou nebo jinak využitelnou formu. Výsledný produkt úpravy se odstraòuje uložením na skládce PO nebo se dle svých vlastností využívá v provozu skládky. Foto Pavel Hegr Recyklaèní plocha - zpracovává dovezenou škváru ze spaloven TKO - zrecyklovaná škvára se využívá jako doplòkový stavební materiál. Skládka zahájení výstavby skládky zahájení provozu skládky rozšíøení skládky - II. etapa skládky rozšíøení skládky - III. etapa skládky pøedpokládaný rok uzavøení skládky 2040 pøedpokládaná životnost skládky: celková cca 46 let I. etapy 5 let (do roku 1999) II. etapy 4 roky (do roku 2003) III. etapy 2 roky (do roku 2005) Celý prostor skládky byl rozdìlen do 25 sekcí. Od západu od sekce è. 1 je budována skládka TKO, od východu k západu od kazety è. 25 je postupnì budována skládka PO. Plocha celé skládky je 27,1 hektarù, objem celé skládky je m 3. Objem 1. etapy TKO m 3 (kazeta 1-4) Objem 1. etapy PO m 3 (kazeta 25-24) Objem 2. etapy TKO m 3 (kazeta 5) Objem 2. etapy PO m 3 (kazeta 23) Objem 3. etapy TKO m 3 (kazeta 6) Objem 3. etapy PO m 3 (kazeta 22) Svoz TKO AVE CZ odpadové hospodáøství s.r.o., provozovna Benátky nad Jizerou, pøevzala v roce 2001 ve mìstì Brandýs nad Labem - Stará Boleslav kompletní systém veøejnì prospìšných služeb vèetnì nakládání s komunálním a nebezpeèným odpadem, separovaného sbìru, provozu sbìrného dvora, èištìní komunikací, zimní údržby a dalších èinností. V souèasné dobì sváží TKO od obyvatel regionu. Záruka jakosti služeb V roce 2001 byla naše spoleènost certifikována akreditovanou agenturou DET NORSKE VERI- TAS dle normy Splnìním požadavkù této normy AVE CZ odpadové hospodáøství s.r.o. deklaruje maximální dùraz na stoprocentní kvalitu a spolehlivost našich služeb. Stejný dùraz je však kladen na výbìr a dùkladnou kontrolu subdodavatelù, zvyšování kvalifikace zamìstnancù, zpøehlednìní systému plnìní zakázek a zlepšení komunikace se zákazníky i obecnou veøejností. V roce 2002 splnila AVE CZ odpadové hospodáøství s.r.o. požadavky normy ISO a získala pøíslušný certifikát této normy. Vlastní certifikát jen dokazuje dlouhodobou snahu spoleènosti o maximální snížení celkového dopadu provozu firmy na životní prostøedí. Tento certifikát neznamená jen plnìní základních požadavkù èeské legislativy, ale také dobrovolné zlepšování fungování firmy z enviromentálního pohledu ve všech aspektech podnikání. Oba certifikáty však sledují pouze jediný cíl, a tím je maximální uspokojení požadavkù zákazníka a vyjádøení odpovìdnosti firmy za spoluvytváøení životního prostøedí nás všech. Ing. Luboš Kaèírek, vedoucí poboèky AVE CZ odpadové hospodáøství s.r.o.

12 strana 12 Francouzský filosof, spisovatel a dramatik Jean-Paul Sartre kdysi vyslovil následující myšlenku: Ten, kdo se nepouèil z dìjin, musí je znovu prožívat. To je hluboká pravda. Historie je moudrá uèitelka, žel my, lidé, jsme jejími nepozornými a pøedevším nepouèitelnými žáky. Nezkrotná touha po moci a bohatství nás stále znovu a znovu zaslepuje, nutí nás opakovat stejnì chybná øešení. Nevìøíte? Zalistujte v novinách z dvacátých let minulého století, kdy se lidstvo otøesené válkou ubezpeèovalo, že nic podobného se již nesmí opakovat. A pøece staèilo pouhých dvacet let, aby svìt zachvátila válka nová, nesrovnatelnì nièivìjší. Dokonce ji rozpoutal stejný stát jako tu první. Nebo jiný pøíklad. Pøeètìte si knihu vynikajícího èeského publicisty Ferdinanda Peroutky Budování státu, popisující problémy novì vzniklé Èeskoslovenské republiky dvacátých let. A pøesnì tytéž problémy jsme øešili v letech devadesátých, snad jen trochu hùøe. To jen namátkou. Takových pøípadù by bylo možné nalézt bezpoèet. Zvláš naše èeské dìjiny, dìjiny malého státu v exponovaném prostoru støední Evropy, jsou na nì bohaté. Ale já vám chci pøedložit jiný pøíbìh. Odehrál se v našem mìstì pøed 270 lety, tedy pøesnì poèátkem roku 1734 na benátecké faøe. Právì sem si jezuita a misionáø pro Boleslavsko páter Václav Krèínský pøedvolal strobenátecké manžele Bendovy k výslechu. Dùvod? Navštívili své dva syny - Františka a Jana - v Berlínì, kde pùsobili jako hudebníci u pruského královského dvora. Doslovný pøepis výslechu zveøejnil Václav Vanìk v knize Historické obrázky z Boleslavska: Examen Jana Jiøího Bendy, tkalce ve Starých Benátkách Otázka: Jak vám øíkají? Odpovìï: Jan Jiøí Benda, starý jsem okolo 50 let. Ot.: Kolik máte dìtí? Odp.: Šest synù a jednu dceru. Ot.: Kde se zdržují? Odp.: Dcera a ètyøi synové jsou doma a dva synové jsou v Berlínì. Ot.: Copak v Berlínì dìlají, proè tam odešli, aneb jak se tam dostali? Odp.: Nejstaršího syna Františka rekomandoval pan hrabì do Vídnì a odtamtud dostal se do zemì Sedmihradské, odkud se zase se svým pánem do Vídnì navrátil. Pak šel s Jiøím Èartem, muzikantem z Nìmeckého Brodu, do Polska a tam byl tøi léta muzikantem u jednoho starosty. Nato se dostal k nebožtíkovi králi polskému a byl u nìho až do smrti, pak ho pøijal syn, nynìjší král, a ponìvadž ho nepotøeboval, propustil ho a on šel do Berlína, kde se dal za muzikanta k mladému princovi, synu krále pruského. Potom mnì psal, abych tam také mladšího syna poslal, že v houslích ho utvrdí, a já jsem ho tam s povolením pana hrabìte poslal. Ot.: Kolikrát jste vy v Berlínì byl a co jste tam dìlal? Odp.: Na dvì nedìle pøed vánocemi rok minul, byl jsem tam jednou a tu asi pøed tøemi nedìlemi jsem tam byl podruhé. Starší syn František mi psal, že má jeti do øíše, abych k nìmu pøišel, že mi dá nìjaké šaty a nìjaký krejcar penìz, jakož i také dal. Však jsem tam byl s povolením p. hrabìte. Ot.: Proè jste tam šel ponejprv? Odp.: Šel jsem tam pro peníze naší vrchnosti za výhost staršího syna, pøinesl jsem za nìj 100 zl. a syn pøed tím již také dal 100 zl. Ot.: K èemupak váš syn výhost potøeboval, vždy se tam na poddanost neptají? Odp.: Pøece praví páni, že neradi mají poddané. Ot.: Povìzte, kdo ten výhost pro nìho od vaší vrchnosti vyzdvihoval a kdy, zdaliž pøed jeho odchodem, anebo již po odchodu? Odp.: Syn ho sobì sám v Praze od pana hrabìte vyzdvihl, a to tenkráte, když ještì v Drážïanech u krále polského ve službì byl, stalo se to døíve, nežli do Berlína odešel. Ot.: Také-li jste nìkdy vidìl nìjaký výhost? Odp.: Nevidìl nikdy žádný. Ot.: Je-li pravda, že jste mu také od nebožtíka pana faráøe benátského køestní list vyzdvihl a proè? Odp.: Je pravda, on psal, když má svobodný list, aby také mìl køestní, aby vìdìl, kolik mu je let. Ot.: Já ale toho jinaèí zprávu mám, a to takovou, že syn váš chce tam zùstati a že pøestoupil k bludu kacíøskému? Odp.: Vašnosti, to byla omylná zpráva, on je dobrý katolík, on to neudìlá, proto také pravil, že bude psáti do Vídnì, aby se tam do služby dostati mohl. Druhý syn je volen vždycky se navrátiti, kdykoliv ho vrchnost potøebovati bude, nebo ten je posaváde poddaný. HISTORIE Zpravodaj Benátecka VÝSLECH NA BENÁTECKÉ FAØE Jan Jiøí Benda, tkadlec a muzikant ( ) Ot.: Také-li jste nìjaké kacíøské knihy z Berlína pøinesl? Odp.: Jak jsem už vyznal pøed panem páterem missionáøem a naším p. faráøem, tak se znám až posavád: pøinesl jsem odtamtud zákonek neb Harfu*) a jedny modlitby. Ot.: Kam jste ty knihy dal? Odp.: Ten zákonek neb Harfu dal jsem v Lysé tìm pánùm páterùm, co tam kázali, modlitby dal mùj syn Chemlovému synu v Benátkách za obrázek, však je pater missionáø také dostal. Ot.: Na kterémpak místì a v který èas jste jim tu knihu dal? Odp.: Bylo to loòského roku okolo svatodušních svátkù, však dokonale nepamatuji, kdy to bylo. Žena moje tam byla a tu knihu v jednom domì, kde ten jezuvit zùstával, jemu dala a zase jiné modlitby od nìho dostala. Já jsem je dal synkovi po mém švagrovi, co se ve Škvorci uèí sklenáøství, abych mu jiných koupiti nemusel. Ot.: Mám toho jistou zprávu, že všude proti víøe až hanba mluvíte a tu berlínskou vychvalujete? Odp.: Poníženì prosím, to není žádná pravda, neb z pouhé nenávisti tak udán jsem. Toliko jsem pravil, když jsem v Pruské zemi trefil se na jistou svatbu v hospodì, že jsem od nich neslyšel, aby byl nìkdo z nich zaèertoval, jako u nás pøi takové pøíležitosti se dìje. Proti víøe katolické ani slova jsem neøekl, Bùh je mùj svìdek! Ot.: Také-li jste nìkomu jinému kacíøské knihy z Berlína pøinesl? Odp.: Nepøinesl, ale ten švec, Krištof Freiman, kterého jsem pro øeè s sebou vzal, pøinesl modlitby do Brodec Kateøinì Trùmové od jejích synù z Berlína. Když jsme už tøi míle od Berlína byli, teprve povídal, že jí nese knížku a psaní. Ot.: Já slyším, že jste také na rozlièná místa psaní z Berlína pøinesl, a to do tìch, kteøí odtud pro bludy kacíøské utekli, povìzte od koho a komu? Odp.: Já jsem nic nenosil, ale má žena, když tam ve žních sama byla, pøinesla do Prahy psaní jistému studentovi, který zùstával U Èerné lišky blíž židovského mìsta a byl u sv. Mikuláše preceptorem. Jak se ten student jmenoval, to nevím, ale jeho bratr, který mu z Berlína psaní poslal, jmenoval se Jiøí Èart, rodilý z Nìm. Brodu, je posavád s mým synem v Berlínì. To psaní já jsem nedodával, ale posláno bylo po panském poslu do hrabìcího domu v Praze a on sobì tam pro nì pøišel, byly v nìm 2 dukáty. Ot.: Váš švagr praví, že jste v úmyslu za syny do Berlína jíti a od katolické víry odpadnouti? Odp.: Jakživo mi nic takového na mysl nepøišlo. Ot.: Jste-li hotov pøísahou tìlesnou se zavázati, že netoliko do zemì kacíøské odejíti, ale ani v Berlínì vaše syny více navštíviti nechcete, tím ménì odtamtud knihy kacíøské, psaní a jiná poselství neb vzkázání pøinášeti? Odp.: Pøed živým Bohem, hned jsem svolen! Examen Doroty Bendové ze Starých Benátek Ot.: Jak vám øíkají? Jak stará? Jaké víry? Odp.: Dorota Bendová, mám asi 49 let, víry katolické. Ot.: Kterakpak jste katolická køes- anka, ponìvadž jste svému muži luteránskou knihu dala a ji bezpochyby také sama èetla? Odp.: Žádnou knihu jsem mu nedala, neb cokoliv mùj muž v prvním examentì mluvil, on to všecko pøed p. páterem missionáøem a p. faráøem odvolal a se pøiznal, že to strachy mluvil. Ot.: Co jste sobì z té knihy znamenala? Odp.: Nic, protože v ní nic nebylo, než modlitby ku Kristu Pánu. Ot.: Kdy jste byla v Berlínì? Odp.: Rok bude po žních, byla jsem tam pro navštívení svých synù, abych se s nimi shledala. Ot.: Povìzte, také-li vás k tomu mìli, abyste tam s nimi zùstala a od pravé katolické víry odstoupila? Odp.: Poníženì Vašnosti prosím, a sobì neráèejí žádné takové myšlenky dìlat! Uchovejž Syn Boží! Dorota Bendová, rozená Brixiová, ( ) Ot.: Komu jste odtamtud psaní pøinesla? Odp.: Pøinesla jsem do Prahy dvoje psaní, jedno jistému studentovi na Malé Stranì a druhé do seminária novomìstského, také studentovi, od jistého velkého vojáka, jeho bratrance. Mùj muž je tam nesl, ale ten student v Praze nabyl, proèež dal psaní vrátnému. Ot.: Komu jste více psaní nosila? Odp.: Do Chlumce od jednoho velkého vojáka, mùj muž je nesl do Lysé. Komu ale patøilo, to nevím, abych urèiti mìla. Ot.: Komu ještì více?

13 8. záøí 2004 HISTORIE strana 13 Bendùv domek ve Starých Benátkách Odp.: Také do Brodec Kateøinì Trumové, jinak Èihákové, od syna jejího. Ot.: Komu ještì více? Odp.: Mùj muž mìl také jedno do Humpolce nìjakému soukeníku, ale dodáno mu nebylo, roztrhali jsme je, bylo nìmecké. Ot.: Také-li jste odtamtud nìjaké kacíøské knihy pøinesla? Odp.: Vašnosti, raète vìøit, jak Bùh je živý, žádnému nic! Já tìm vìcem jsem protivna. Ot.: Také-li jste v Berlínì byla v jejich kostele, jejich predikantu se zpovídala a veèeøi lutránskou od nìho pøijímala? Odp.: Ó Matièko Krista Pána! Jakživa ne, uchovej Bùh! Já jsem si jedinì vinšovala, abych už zase doma byla. Ot.: Mìl nìkdo úmysl s vámi do Berlína odejít? Odp.: Ó, Vašnosti, ne, kdo by se smìl opovážit! Ot.: Copak zapíráte, vždy se Kateøina Šedivá ze Zdìtína pøiznala, že s vámi odejíti chtìla, a vy jste jí pravili, že by se to prozradilo a že by lidé øekli, že jste ji odvedli, a proto aby tenkráte ještì doma zùstala. Odp.: Mìla-li jsem ten úmysl, to já nevím. Ona pravila: Že prý hodláte do Berlína jíti? Já, že ano, a ona na to, abych jí povìdìla kdy, že by s námi šla. Já jsem jí ale odpovìdìla, aby doma zùstala, že by potom lidé øekli, že jsem ji odvedla. Ot.: Máte-li nìjaké luteránské knihy? Odp.: Ó, Vašnosti, pøed Bohem všemohoucím vyznávám se, že nemám. Ot.: Víte-li alespoò nìkde jinde o takových knihách? Odp.: Ó, Vašnosti, nevím. Ot.: Váš švagr povídal, že jste v úmyslu za syny do Berlína odejíti a od víry katolické, bez které nikdo spasen býti nemùže, odpadnouti, zdaž ten zlý úmysl máte? Odp.: Ó, Vašnosti, ne, zachovej Bùh, ten úmysl nemáme, a kdybychom mìli, nestavìli bychom chlívy a jiné vìci potøebné. Ot.: Jste li hotova s pøísahou se zavázati, že netoliko do Berlína odejíti, ale ani v Berlínì vaše syny více navštíviti nechcete? Odp.: Jsem hotova a nežádám tam do své smrti více jíti. Musím uznat, že paní Dorota byla kurážnìjší než její muž. A ta odzbrojující logika! Kdybychom chtìli odejít, nestavìli bychom chlívek. Pokud vám ten výslech nìco pøipomíná, asi to nebude náhodné. A jaký byl konec tohoto pøíbìhu? Pro rodinu Bendových neobyèejnì dobrý. Pro Františkovo a posléze i Janovo hudební umìní si je pruský král Fridrich II natolik oblíbil, že se zaèal zajímat i o další sourozence. A když František projevil pøání mít u sebe rodièe i sourozence, èekalo se jen na vhodnou pøíležitost. Ta nastala v roce 1741 pøi vpádu pruského vojska do Èech. Toho roku byl další sourozenec, osmnáctiletý Josef, pøevezen z Benátek do Postupimi za bratry. V únoru 1742 pøikázal Fridrich II. princi Anthalskému, tehdy sídlícímu se svým vojskem v Mladé Boleslavi, aby zaøídil legální pøestìhování celé zbývající rodiny Bendovy do Pruska. Již 27. února vydal se osobnì princ Anthalský do Nových Benátek požádat jménem krále Fridricha II. o výhost pro rodièe Bendovy, syna Viktorína, dalšího syna Jiøího Antonína, který studoval v jezuitské koleji v Jièínì, a pro dceru Annu Františku. 5. bøezna 1742 hlásil princ Anthal králi Fridrichovi splnìní úkolu. Také novobenátecký faráø P. Girth neopomnìl informovat pražskou konzistoø o emigraci rodiny Bendovy, která byla usazena v èeské kolonii Nová Ves u Postupimi. A že se tam všichni dobøe uplatnili, je myslím zbyteèné dodávat. Tak konèí pøíbìh snad nejprivilegovanìjších èeských emigrantù, rodiny chudého tkalce a pøíležitostného muzikanta Jana Jiøího Bendy, jejichž vystìhování na pøání samotného krále osobnì zajiš oval princ. Pøipravil Jaromír Polák *) Pravdìpodobnì Harfa nová na hoøe Sion znìjící od Jana Liberdy - evangelický kancionál, který patøil mezi nejvýznamnìjší spisy tištìné èeskými exulanty v Sasku a Prusku a šíøené mezi skrytými evangelíky v Èechách a na Moravì v dobì vrcholícího temna - pozn. red. - pøed 65 lety - Nebezpeèný milý V pondìlí veèer ztropil velkou výtržnost v jednom hostinci na Podolci žárlivý milý, který ohrožoval v hostinci služebnou, když odpírala se k nìmu vrátit do spoleèné domácnosti. Aby jí asi pøipomnìl slasti rodinného života, hodil po ní velkou vázou, a když to nepomohlo, rukou roztøíštil velkou okenní tabuli. Násilníka, který se zranil na ruce, zatklo èetnictvo a posadilo do vazby okresního soudu v Nových Benátkách. Zde bude míti dosti èasu, aby snil o klidu rodinného života. Benátky è. 22 z Šmolka - moøidlo na prádlo, mìlo ji pøivésti na onen svìt. Z rozèílení v sebevražedném úmyslu vypila L. S. ze Høivna roztok moøidla. V bolestech byla dopravena do boleslavské nemocnice, kde byla životu zachránìna. Benátky è. 22 z Veèerní èaje poøádá AFK Benátky každou nedìli v hostinci pana Millera na Køemenì. Zaèátek v 8 hodin. Jazz pana Chramosty. Benátky è. 22 z A zase rybáøská Tuhle jedem rybáø, který na okamžik spustil svoji udièku s oèí, nalezl splávek hluboko ponoøený. Tahá, tahá a na háèku se vesele tøepetá - bota. Byla docela pìkná, zánovní, ale rybáø zaslepen vztekem ani na ni nekoukal a velkým obloukem ji zahodil do Jizery. Marnì ho jeden kibic dobrácký upozoròoval vždy ji mùžeš potøebovat. Za tu dobráckou radu dostal v odpovìï tøi slova, která vydala za deset vìt. Když ale chtìl jít náš rybáø veèer domù a hledal perka, jež si u vody vyzul, nenalezl než jedno. Již pozdì shledal, že úlovek, kterým tak opovrhoval a který vlastnoruènì do vody zahodil, bylo jeho vlastní perko Benátky è. 23 z Pro zmìnu jedna houbaøská Dva pánové ze Starých Benátek se vsadili o tuplák piva, kdo najde v lese prvního høibka. Jeden z nich pamatoval již napøed na pøípad možného nezdaru, a proto si nesl jednoho høibka v kapse. Tìšil se, že jej tam nalezne. Ale jeho soudruh èul èertovinu a nespustil z nìho zraku. A náhoda pøála, že p. Ch. našel prvního høibka døíve, než se druhému podaøilo jej z kapsy vytáhnout a uplatnit. Druhý se dopálil, vytáhl høibka z kapsy, praštil jím o zem CO SE PSALO a zahromoval: Z domova si ho nesu a ještì ho nenajdu první a musím tuplák piva zaplatit. Benátky è. 23 z Krádež V noci na 14. t. m. vloupal se neznámý pachatel do výèepu p. Zahrádky v restauraci na Støelecké baštì v Nových Benátkách a odnesl gramofonové desky, gramofonovou zvukovku, likéry, kuøivo a salámy v úhrnné cenì K. Po muzikálním labužníkovi pátrá èetnictvo. Benátky è. 23 z O kbelském uhlí Družstevní závody v Dražicích n. Jiz. podjaly se úkolu pro celý kraj velmi dùležitého: provádìjí sondy a vrty na pozemcích kbelských za úèelem zjištìní, jak bohatá ložiska uhlí se zde nalézají. Vítáme, že tohoto úkonu se podjal domácí závod, u nìhož je jistota, že provede veškerá šetøení nejen peèlivì, ale také poctivì. Benátky è. 24 z Jedna veselá Jeden pán se tuze moc v hostinci chlubil, že má vycvièeného psa. Od cizího prý nevezme z ruky ani párek. Byla provedena zkouška, a hle, psisko obstálo. Bylo sice zapotøebí dùkladného køiku jeho pána, ale párek zùstal netknutý. Všeobecná chvála psa a jeho majitel záøil, jako by se to týkalo jeho samotného. Sláva psa pohasla v okamžiku, když jeho pán chtìl si na párku pochutnat a tento v roztržitosti snížil o trochu níže pro psí slušnost. Psisko párek popadlo, nic nedbaje, že na nìm tkví vrstva hoøèice, a - co dál povídat, rozumí se samo sebou, že párek ihned zmizel v bezedném psím chøtánu. Naštìstí majitel psa neztratil duchapøítomnost a praštil po nìm chlebem, který mu zbyl v ruce a prý si potvora sežere chleba také, když shltla párek. Ke cti psa ale svìdèí, že oním chlebem opovrhl Benátky è. 24 z Nový plán mìsta V nejbližších dnech vyjde nákladem První èeské nototiskárny Kamila Kische - Trojana barevný plán mìsta Nových Benátek za cenu 5 K. Na plánu bude vyznaèen souèasný stav zastavení mìsta, pojmenování ulic, èísel domovních, správného znaku mìsta aj. Pro úøady a obchody bude vydáno nìkolik plánù na tuhém papíru. Na obálku vytiskneme trochu statistiky a inserty místních podnikù. Do každé domácnosti našeho mìsta - mìstský plán! Benátky è. 24 z Pøipravil Jaromír Polák

14 strana 14 Benátky nad Jizerou šedesátileté V naprosté tichosti probìhlo letos 60. výroèí vzniku mìsta Benátky nad Jizerou. Možná, že se to nìkomu bude zdát jako nesmysl. Vždy Nové Benátky byly založeny pøed rokem 1349, první písemná zmínka o Starých Benátkách je z roku 1259 a první neovìøená zpráva o Obodøi se dokonce váže k roku Jak to tedy je? V katastru našeho mìsta byly pùvodnì tøi samostatné obce. Mìsto (do roku 1928 dokonce okresní) Nové Benátky, obec Staré Benátky, nìkolikráte marnì usilující o povýšení na mìstys, a samostatná obec Obodø. V èele všech tøí obcí byli volení starostové. Staré Benátky nejednou nabízely slouèení, leè pro Nové Benátky to byla chudá nevìsta. Až za nacistické okupace rozhodl ministr vnitra Protektorátu Èechy a Morava o slouèení všech tøí obcí v jedno mìsto tehdejšího politického okresu Brandýs nad Labem s nìmeckým úøedním názvem Benatek an der Iser v èeském pøekladu Benátky nad Jizerou. Zpráva o slouèení byla uveøejnìna v Úøedním listì èíslo 171 z 22. èervence 1944 a tímto zveøejnìním vstoupila i v platnost. Vedením mìsta byl jmenován benátecký obèan, schopný øeditel Okresní hospodáøské záložny Jan Rolenec, který tuto funkci zodpovìdnì vykonával do kvìtnové revoluce Jeho období dodnes pøipomíná parková úprava Husova námìstí. Když v roce 1945 byla v obnovené Èeskoslovenské republice provìøována rozhodnutí z váleèného období, dostaly benátecké obce možnost svobodného rozhodnutí o dalším osudu mìsta. Tehdy se správnì rozhodly jít dále spoleènì v jednom rovnoprávném svazku. Proto tedy letos to opomenuté šedesáté výroèí ustanovení mìsta Benátky nad Jizerou. Tak tedy hodnì úspìchù do dalších let! Pøipravil Jaromír Polák HISTORIE Zpravodaj Benátecka BENÁTKY VÈERA A DNES Benátky nad Jizerou mají, pokud správnì poèítám, 59 ulic, ale pouze jednu tøídu. Jak jsem se doèetl v nauèném slovníku, tøída je dùležitá komunikace lišící se od ulice svým významem, polohou, šíøkou a výstavností zde umístìných budov. Zpravidla je i obchodním centrem mìsta. Zajímavé je, že benátecká tøída Osvobozených politických vìzòù vìtšinu tìchto kritérií nesplòuje a v minulosti ani nesplòovala. Vzácnou výjimkou byla a je její dùležitost, nebo spojuje Staré Benátky s Novými. Pùvodní snímek, poøízený - jak jinak - Josefem Polákem nìkdy ve dvacátých letech minulého století, zachycuje na levé stranì tehdejší pøízemní stavení, v popøedí výbornì vedený hostinec pana Voborníka, pøes ulièku k tenisu krámek Kramerùv. Tato a další stavení musela v polovinì sedmdesátých let ustoupit novému nájezdu na silnièní most. Zmizel na pravé stranì i malièký domeèek, kde se ještì na poèátku dvacátého století vybíralo mýtné, poplatek za pøechod mostu. Oblouky tohoto železného mostu jsou viditelné uprostøed snímku. Jen silueta zámku s èástí Nových Benátek se za ta desetiletí nezmìnila. Letošní snímek ukazuje novou tváø tøídy Osvobozených politických vìzòù. Pravda, neoplývá monumentální výstavností domù, které se po obou stranách této komunikace dají spoèítat na prstech jedné ruky - abych neurazil, výjimkou je jistì vkusnì opravená obytná budova sladovny, ale vnáší do støedu mìsta prostor obohacený udržovanou zelení. Zapomenout nelze ještì na další prvenství této jediné benátecké tøídy. Má totiž také nejdelší místní pojmenování tvoøené ètyømi slovy - Tøída Osvobozených politických vìzòù. Pøipravil Jaromír Polák INZERUJTE VE ZPRAVODAJI BENÁTECKA

15 8. záøí 2004 INZERCE strana 15 Marie Blechová ofsetová tiskárna NYMBURK Vyrábíme: knihy èasopisy noviny brožurky pohlednice štítky na zboží kalendáøe desky na spisy letáky plakáty propisovací tiskopisy hospodáøské tiskopisy dopisní papíry reklamní - firemní bloky dodací listy svatební oznámení a další tiskoviny Marie Blechová - ofsetová tiskárna Potoèní 1847, Nymburk Mobil: , tel./fax: Nymburk: VÝKUP PADANÝCH JABLEK: Josef Janda - Mladská 394, Benátky II Otevírací doba: úterý - pátek od do hodin, sobota a nedìle od do hodin. Informace na tel.: MOŠTOVÁNÍ OVOCE v moštárnì ZO ÈZS v ulici U kostela v Benátkách n. J. II bude pokraèovat do ukonèení zájmu, pravdìpodobnì do 1. listopadu Každé pondìlí vždy od hod. Jednièka ve stavebním spoøení - l - V úterý 21. záøí 2004 zahájí èinnost nové poradenské místo ÈMSS v prodejnì potravin JIST (p. Støeleèka) v ulici Dražická 67, v Benátkách nad Jizerou I. Potøebujete peníze na koupi bytu èi jeho rekonstrukci nebo jen rádi výhodnì spoøíte? Využijte veškerých výhod stavebního spoøení s liškou: l Garážová a prùmyslová vrata - od 8.900,- vè. l Plotové brány l Dálková ovládání l Pøedokenní rolety l Vjezdové závory l Zámeènické výrobky l Pøístupové a vjezdové systémy Dodává firma: AVRAS - R. FILIPI, Èeská Lípa Tel.: Fax: státní podpora ve výši 15% z roènì uspoøené èástky - úroèení zùstatku 2% po celou dobu spoøení - vklady jsou pojištìny - úvìr s výhodnou úrokovou sazbou - l - Pøijïte se osobnì informovat na veškeré výhody stavebního spoøení. Otevøeno: každé úterý od 10 do 16 hod a ve støedu od 10 do 17 hod. - l - Na Vaši návštìvu se tìší team pí Marie Kuklové Informujte se na telefonu: nebo

16 strana 16 INZERCE Zpravodaj Benátecka PROSTØEDEK NA RUÈNÍ MYTÍ NÁDOBÍ Úèinný prostøedek na mytí nádobí s citrusovým olejem. Dobrá mycí schopnost, støední pìnivost neztìžující oplach nádobí a vysoký obsah pøísad chránících pokožku, umožòující i trvalé použití u osob s dermálními problémy. Vyrábí a dodává : DETA - výzkumný ústav spotøební chemie Husovo nám.61, Benátky n.jiz., ÈR Tel./fax ; ÈESKÝ VÝROBCE - ÈESKÉ CENY Miroslav Duštíra DUKAR V Zahrádkách Benátky n. J. Provozovna: Cukrovarská Benátky n. J. Miroslav Duštíra DUKAR P O D L A H Y Vsypy pro prùmyslové podlahy Spojovací mùstek na beton Barevné nátìry na beton Samonivelaèní stìrky Hydroizolaèní program F A S Á D Y Disperzní strukturální omítky Fasádní a interiérové barvy Soklové dekorativní mozaiky Zateplovací systém fasád Pøíslušenství pro zateplovací systémy Fasádní náøadí a doplòky Sanaèní materiály tel./fax: infoline: NECHCEME BÝT NEJVÌTŠÍ, ALE NEJLEPŠÍ

17 8. záøí 2004 INZERCE strana 17 INZERCE Kadeønictví u p. Cekotové nabízí každou støedu modeláž nehtù a manikúru. Tel , l Koupím garáž na Kosince tel Fyzioterapeut Milena Míková oznamuje od 1. záøí 2004 zahájení privátní praxe, v ul. Jana z Dražic 405, Benátky II. Poskytované služby: - masáže reflexní, klasické - mobilizace páteøe a periferních kloubù - rekondice a rehabilitaèní poradenství Telefon SPORTOVNÍ NADŠENCI POZOR! DOBØE ZAVEDENÁ FIRMA KASTNER + ÖHLER, S. R. O. SE SÍDLEM: NA PØÍKOPÌ 19-21, PRAHA 1 pøijme pro centrální sklad v Benátkách nad Jizerou pracovníka vnitøní ostrahy SPORTOVNÍ NADŠENCI POZOR! DOBØE ZAVEDENÁ FIRMA KASTNER + ÖHLER, S. R. O. SE SÍDLEM: NA PØÍKOPÌ 19-21, PRAHA 1 pøijme pro centrální sklad v Benátkách nad Jizerou skladníka POŽADUJEME: SŠ vzdìlání znalost NJ nebo AJ Èasovou flexibilitu Bezúhonnost, smysl pro zodpovìdnost Zaškolení nutné (možné i v Praze) Nástup IHNED NABÍZÍME: Zajímavou práci Pøíspìvek na sportovní aktivity Pøíspìvek na stravování Odpovídající ohodnocení POŽADUJEME: SŠ vzdìlání Èasovou flexibilitu Bezúhonnost, smysl pro zodpovìdnost Zaškolení nutné Nástup IHNED NABÍZÍME: Zajímavou práci Pøíspìvek na sportovní aktivity Pøíspìvek na stravování Odpovídající ohodnocení Tìšíme se na Vaší písemnou nabídku s fotografií a životopisem na adrese: Kastner + Öhler, s. r. o. Personální oddìlení - pí Øešátková, tel.: , fax: Obchodní 112, Dobøejovice Tìšíme se na Vaší písemnou nabídku s fotografií a životopisem na adrese: Kastner + Öhler, s. r. o. Personální oddìlení - pí Øešátková, tel.: , fax: Obchodní 112, Dobøejovice

18 strana 18 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka Mìsto Benátky nad Jizerou, Zámek 49, Benátky nad Jizerou Koncepce plánu odpadového hospodáøství Støedoèeského kraje Mìsto Benátky nad Jizerou bylo ve smyslu 16 odst. 3 zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí vyzváno Ministerstvem životního prostøedí, Vršovická 65, Praha 10 - Vršovice, ke zveøejnìní informace o závìru zjiš ovacího øízení ke koncepci Plán odpadového hospodáøství Støedoèeského kraje. Závìr zjiš ovacího øízení je pøiložen k tomuto oznámení a lze do nìj také nahlédnout v - Informaèním systému SEA na internetových stránkách Èeského ekologického ústavu (http://www.ceu.cz/eia/sea), kód koncepce MZP001K - na stránkách Ministerstva životního prostøedí (http://www.env.cz). Informace o závìru zjiš ovacího øízení byla zveøejnìna v Benátkách nad Jizerou na úøední desce mìsta a mìstským rozhlasem. Doba zveøejnìní je 15 dní. Emilie Jeøábková, tajemnice mìstského úøadu Benátecká hokejová pøíprava ve výsledcích Úspìšných výsledkù v pøípravì dosáhli bìhem srpna hokejisté HC Benátky nad Jizerou. Mimo jiné dokázali dvakrát porazit prvoligový Písek, pøehráli pražskou Hvìzdu nebo na domácím ledì Jablonec nad Nisou. O síle mužstva ale pochopitelnì více ukáží až mistrovské zápasy. Už 11. záøí èeká Benátky zápas v Jablonci a doma se poprvé svìøenci trenérské dvojice Vladimír Lejsek - Aleš Vladyka pøedstaví poprvé v sobotu 18. srpna v derby proti Nymburku. HC Benátky n. J. - Písek 4:1 (1:1, 1:0, 2:0) Do pøípravy vstoupili hokejisté druholigových Benátek úspìšnì. Na domácím ledì totiž zdolali prvoligový Písek. Trenér Vladimír Lejsek pak dal pøíležitost v sestavì i nìkterým posilám. V brance tak nastoupil Barek (pøíchod z Pardubic) a v poli se pøedstavili plzeòský Špindler, Hamrlík ze Sparty a Florián z ostravské Sarezy. Prvoligového soupeøe pak Benáteètí zaskoèili nejen herní aktivitou, ale také pøesnìjší a èastìjší støelbou. S prvním vystoupením svých svìøencù v pøípravì jsem spokojen, konstatoval kouè Vladimír Lejsek a dodal: Naší høe totiž nechybìlo nasazení a byli jsme i aktivnìjší ve støelbì. Soupeø sice nepatøí k lídrùm prvoligové soutìže, v každém pøípadì to ale pro nás byl kvalitní protivník a výhry si cením. Na druhou stranu nelze v této fázi pøípravy výsledek pøeceòovat. Není ani v této chvíli rozhodující. V rámci letošních oslav 70. výroèí založení hokeje v Benátkách nad Jizerou bylo v úterý 10. srpna sehráno mezinárodní utkání HC Sparta Praha s vítìzem ruské ligy Metalurg Magnitogorsk. Po šedesáti minutách hry skonèilo vzájemné mìøení sil smírnì 2:2. HC Benátky n. J. - Jablonec n. J. 5:2 (1:1, 1:1, 3:0) Také druhý pøípravný zápas zvládli hokejisté Benátek nad Jizerou úspìšnì. Domácí byli pøitom po celých šedesát minut lepším mužstvem, jenže støelecky se prosadili až v závìreèné èásti hry. Vstup do zápasu pøitom vyšel lépe hostùm a už v 1. minutì šli do vedení. Domácí ještì do sirény srovnali krok. Nerozhodný výsledek, tentokrát 2:2, svítil na ukazateli skóre také po ètyøiceti minutách hry. Až v závìreèné dvacetiminutovce svìøenci trenéra Vladimíra Lejska protrhli støeleckou smùlu a zaslouženì zvítìzili. Myslím si, že výsledek je tentokrát lepší, než pøedvedená hra, mínil po zápase benátecký asistent Aleš Vladyka a dodal: Hlavnì s hrou v obranné fázi nemùžeme být pøíliš spokojeni. Naopak v dobrém svìtle se pøedstavily naše útoèné formace. Trojice Vasilev-Kocman- Jakeš si na své konto pøipsala ètyøi z pìti gólù v jablonecké síti. Daøilo se i Kuèerovi s Rybínem a Kadeøábkem. Mladí hokejisté zaslouží za svùj výkon rovnìž pochvalu. Krátké hodnocení pøipojil také benátecký manažer Petr Antal: Zkoušíme všechny hráèe, které máme v pøípravì. Bylo to prùmìrné utkání - zvítìzili jsme, ale soupeø byl teprve tøi dny na ledì. Nebyl to proto žádný srovnatelný soupeø, který by nás mìl vyzkoušet. HC Benátky - Chur 2:2 (1:1, 1:1, 0:0) Na domácím ledì svìøenci trenéra Vladimíra Lejska hostili druholigový švýcarský Chur a utkání po šedesáti minutách hry skonèilo nerozhodnì 2:2. Hosté pøitom pøíliš sympatií v Benátkách nezanechali, prezentovali se øadou zákeøných zákrokù a vyfasovali celkem ètrnáct dvouminutových trestù! Domácímu celku opìt nevyšel vstup do utkání a ve 2. minutì Benátky prohrávaly 0:1. Z vedení se ale naštìstí Švýcaøi neradovali dlouho. V pøesilové høe srovnával Kocman. V dalším prùbìhu úvodní tøetiny byli domácí aktivnìjší, skórovat však nedokázali. Také na zaèátku prostøední dvacetiminutovky si Benáteètí vytvoøili šance, jenže opìt chybìl gólový efekt. To hosté byli v tomto smìru úspìšnìjší a znovu šli do vedení - 1:2. Vyrovnání pøišlo opìt pøi pøesilovce, kdy Klaban ideálnì vybídl ke skórování Špindlera - 2:2. Poslední tøetina se odehrála pod taktovkou Benátek. Jenže další branky se již diváci nedoèkali, pøestože šance si domácí dokázali vypracovat. Hráli i dvojnásobnou pøesilovku, støelecká muška jim ale tentokrát zvlhla. Mínusem je pro nás nepromìòování šancí, posteskl si po utkání benátecký asistent Aleš Vladyka a dodal: Chybìl nám finální dùraz pøi zakonèování. Naopak potìšitelné je, že jsme dokázali pøijmout tvrdou hru soupeøe, který se na benáteckém ledì prezentoval spoustou zákeøných zákrokù. O neèisté høe Švýcarù svìdèí nejlépe poèet vylouèených, který, a to bez nadsázky, mohl být v jejich pøípadì možná i dvojnásobný. Hvìzda Praha - HC Benátky 2:4 (1:1, 1:2, 0:1) Opravdu netypický zápas sehráli hokejisté Benátek v další pøípravì na ledì pražské Hvìzdy. Zvítìzili sice 4:2, ale myšlenkami byli úplnì nìkde jinde. K utkání totiž odjeli krátce po skonèení smuteèního obøadu, kde se rozlouèili se svým nedávným spoluhráèem Pavlem Hrubým. A to na všech pochopitelnì zanechalo citelné stopy. Pøesto Benáteètí zaèali náporem a v 6. minutì Špindler skóroval. Bohužel rozhodèí, snad jako jediný na ledì, jeho branku nevidìl a tudíž ani neodpískal. Prakticky z protiútoku využili domácí pøeèíslení dvou na jednoho a naopak šli oni do vedení. V 11. minutì však Benátky hrály pøesilovku, Jakeš vyjel zpoza branky a bekhendem nadvakrát upravil na 1:1. Ve 23. minutì benátecký Vasilev využil chyby domácích v rozehrávce a støelou pod víko zajistil hostùm vedení 1:2. Vzápìtí tentýž hráè našlápl k sólovému nájezdu, tentokrát však úspìšný nebyl. Ve 26. minutì se ale skóre opìt mìnilo. Kocman pøesnou pøihrávkou vybídl ke skórování Hamrlíka a ten zvýšil na 1:3. Domácím ke zkorigování výsledku pomohla ještì ve druhé tøetinì dvojnásobná pøesilovka - 2:3. Poslední gól vidìli diváci

19 8. záøí 2004 SPORT strana 19 v 50. minutì. To když benátecký Zajíèek se nejlépe orientoval ve skrumáži pøed domácí brankou a upravil na koneèných 2:4. Byl to pro nás všechny opravdu zvláštní zápas, myšlenkami jsme všichni ještì byli s Pavlem Hrubým, konstatoval po zápase asistent benáteckého trenéra Aleš Vlkadyka a dodal: I na klucích bylo vidìt, že je to poøádnì vzalo. Èlovìk si pøi smuteèním obøadu vlastnì uvìdomil, jak se v životì nesmyslnì honí za celou øadou vìcí a jaké to jsou nakonec malièkosti ve srovnání s tím, co se stalo a co už nelze napravit. Øada hokejistù mìla slzy v oèích a vùbec se za to nestydìli. Vždy pøišli o kamaráda, který ještì v loòské sezonì usedal s nimi do spoleèné šatny. A zápas na Hvìzdì jako takový? Hvìzda bude naším soupeøem v nadcházejícím roèníku II. ligy, a tak jsme si mohli vyzkoušet sílu jednoho z našich soupeøù. Mimochodem, v souboji s Hvìzdou nás neèeká vùbec jednoduchý úkol. Hvìzda hraje tvrdý a místy až záludný hokej. To nìkterým našim hráèùm není pøíliš po chuti. Špatnì se ovládají a ztrácejí koncentraci na hru. Hokejová kvalita byla sice na naší stranì, ale vinou nízké koncentrace se pak rozdíly stírají. Na disciplínì proto musíme ještì zapracovat. Jinak nás podržel brankáø Maøík, prezentoval se øadou dobrých zákrokù. HC Benátky - Hvìzda Praha 5:1 (1:0, 3:0, 1:1) Vítìzství potìšilo, kromì hokeje byla ale pøedevším ze strany hostujícího celku vidìt celá øada neèistých zákrokù, která dojem z jinak Jsou zprávy, které se píší velice tìžko a kterým se zdráháte uvìøit. Mezi nì patøí i informace o tragické nehodì, pøi které pøišel o život jednadvacetiletý hokejista PAVEL HRUBÝ. Pavel ještì loni patøil do kádru druholigového týmu HC Benátky. Letos v létì pak pøestoupil do prvoligové Mladé Boleslavi. Naskoèil do pøípravy, druhou nejvyšší soutìž si už ale bohužel nezahrál. Jeho životní dráha skonèila pøíliš brzy. Pavel a jeho kariéra Právì možnost zahrát si v Mladé Boleslavi I. ligu pøedstavovala pro Pavla obrovskou motivaci. Mìl vynikající fyzickou kondici a tu si pochvaloval i trenér Miloslav Hoøava, jinak mistr svìta ze šampionátu v Praze v roce S hokejem Pavel Hrubý, jinak také student pražské Vysoké školy finanèní a správní, zaèínal právì v Mladé Boleslavi. Pozdìji za hokejem vyrazil do Liberce a také do pražské Slavie, kde si zahrál také juniorskou extraligu. Následoval pøestup do Benátek n. J. Krutý Pavlùv osud Pavla všichni blízcí znali jako hodného èlovìka mírné povahy. Byl to zkrátka bezvadný kluk, který nikdy nikoho nenechal na holièkách. Pavel mìl také velice rád život. Nezajímalo ho to, co bude za deset, dvacet nebo tøicet let. Žil pøedevším souèasností a celý svùj život spojil s hokejem. Ještì pøed tragickou událostí mu ale život uštìdøil tvrdou ránu - lékaøi u nìj totiž zjistili onemocnìní rakovinou. Samotná léèba ale probíhala úspìšnì. Pavel s rakovinou bojoval stateènì a mìl pøed sebou poslední ze ètyø terapií. Šance na návrat mezi hokejisty už pak byla témìø stoprocentní. Oporou v tìžkých chvílích pøitom Pavlovi byli nejen rodièe, ale i bratr Martin a pøedevším jeho velká životní V posledním utkání HC Benátky versus HC Klatovy výsledek 3:3 odpovídal pomìru sil na ledì. V jubilejním roce pøejeme benáteckým hokejistùm hodnì sportovních úspìchù! Fotografie Jaromír Polák slušného zápasu pokazila. Každopádnì Benátecké hokejisty v pøípadì Pražanù èeká ve II. lize velmi nepøíjemný soupeø. Domácí zaèali aktivnìji a v 8. minutì šli také zaslouženì do vedení. Rybín našel zpìtnou pøihrávkou Keltyèku (nová benátecká akvizice z Plznì) a ten nedal Malíkovi šanci. Gólovì nejbohatší byla prostøední dvacetiminutovka, kdy domácí bìhem jedenácti minut tøikrát zamíøili do èerného a zvýšili své vedení na 4:0. Postupnì se do listiny støelcù zapsali Kadeøábek, Špindler a Vasilev. V závìreèné èásti zvyšoval v pøesilovce na 5:0 Hart, jeho rána od modré skonèila pod víkem branky Hvìzdy. O zkorigování výsledku se postaral ve 45. minutì hostující Sviták. Na jeho dorážku už výbornì chytající Barek nedosáhl - 5:1. V závìru se hosté prezentovali zákroky, které na ledovou plochu, zvláštì pak v pøípravì, rozhodnì nepatøí. Zbyteènì si tak na benáteckém ledì pokazili dojem. Jsem samozøejmì rád, že jsme utkání zvládli a zvítìzili, uvedl po skonèení zápasu benátecký trenér Vladimír Lejsek. Zároveò si však postìžoval na agresivitu soupeøe: Mrzí mì øada vylouèených a množství záludných faulù. To by k vidìní být nemìlo. Mìl by se hrát hokej, který se hraje pro diváky. A hlavnì to chce udìlit soupeøi lekci a nastøílet mu góly. Ne aby byla k vidìní podobná extempore. Nicménì myslím si, že naše výhra 5:1 je naprosto zasloužená. Chybìlo pouze to koøení. To znamená, aby tìch branek do sítì hostujícího celku padlo více a diváci byli spokojení. A jak jsem zatím spokojen s herní pøípravou? Pøípravná utkání zatím zvládáme velice dobøe. Pøíprava je dobrá a pøijdou i tìžší soupeøi. Provìøí nás už nadcházející týden, kdy narazíme na dva kvalitní týmy. Nejprve jedeme do Písku a v pátek nás èekají Klatovy. Myslím si ale, že vše zatím probíhá podle plánu. Byl bych rád, kdyby se už sestava rýsovala a my se tak mohli co nejlépe pøipravit na první mistrovské utkání. Písek - HC Benátky 2:4 (0:0, 0:3, 2:1) Hosté v utkání podali zøejmì nejlepší výkon v pøípravì na nový roèník II. ligy. Skuteènì, hráèi se na ledì prvoligového týmu pøedstavili ve velmi dobrém svìtle, uvedl benátecký asistent Aleš Vladyka a pokraèoval v hodnocení: Samozøejmì výhra na ledì mužstva, které hraje o soutìž výše, má svou cenu. Na druhou stranu je to pochopitelnì jen a jen pøíprava, nikdo z nás nemùže výsledek pøeceòovat. Nicménì pøesvìdèili jsme se o tom, že hrát se dá skuteènì s každým. láska - pøítelkynì Petra. Oni všichni mìli podíl na tom, že Pavlova léèba probíhala úspìšnì a Pavel se už moc tìšil na to, jak opìt vezme za kliku v kabinì mladoboleslavského áèka. Jeho velký sen zahrát si prvoligovou soutìž ale bohužel kvùli jedné osudové chybì za volantem automobilu zùstal nenaplnìn. Pavlùv mladý život vyhasl na silnici z Doks na Mimoò. Poslední rozlouèení Pátek 13. srpna Smuteèní síò Nového høbitova v Mladé Boleslavi je zaplnìna do posledního místeèka. Sportovní veøejnost se pøišla naposledy rozlouèit s Pavlem Hrubým. Na bílé rakvi leží hokejový dres s Pavlovou jmenovkou. Èestnou stráž stojí tøi hokejisté Benátek - Pavel Štìpánek, Petr Klaban a David Hart. Kluci se nestydí za své slzy, stejnì tak jako jejich kolegové z Mladé Boleslavi - Petr Weiss, Martin Krupka a Lukáš HC Benátky - Klatovy 3:3 (1:2, 1:0, 1:1) Konfrontace úèastníkù druholigové soutìže pøinesla zajímavý hokej a nakonec nerozhodný výsledek. Po výborném výkonu v Písku však tentokrát benáteètí trenéøi tolik dùvodù ke spokojenosti nemìli. Je to pravda. Na rozdíl od Písku nebyl tentokrát náš výkon dobrý. Musím ale øíci, že Klatovští se pøedstavili jako silný soupeø. Mimochodem, byl to asi nejlepší tým, který se v pøípravì na našem ledì pøedstavil, svìøil se po zápase asistent Aleš Vladyka. Prozradil také, že právì po tomto utkání dojde k zúžení benáteckého hráèského kádru. Zbývající dva zápasy (31. srpna v Kadani a 8. záøí doma proti norskému Lillehameru) už budou generálkou na druholigovou soutìž. Tu Benátky zahájí 11. záøí v Jablonci. Tedy stejnì jako v uplynulé sezonì. Pavel Petr Zpráva, která zarmoutila - tragická nehoda Pavla Hrubého Derner. U rakve se tak symbolicky objevili hráèi z klubù, se kterými byl Pavel v posledních letech spjatý. Nikdo pøitom nerozumìl tomu, že vedle nich leží jejich velký kamarád Pavel Hrubý. Na rozdíl od nich už ale bohužel žádné další hokejové øádky nenapíše a všem, kteøí ho znali, bude Pavel moc a moc chybìt. Pavle, èest tvé památce! Pavel Petr Podìkování od rodiny Chtìli bychom touto cestou podìkovat Vám všem, kteøí jste se v pátek 13. srpna 2004 pøišli naposledy rozlouèit s naším milovaným synem PAVLEM HRUBÝM. Dìkujeme také za kvìtinové dary, projevenou soustrast a slova útìchy. Vìøíme, že ti, co mìli Pavla rádi, na nìj nikdy nezapomenou. Rodina Hrubých

20 strana 20 Muži A Po úspìších na extraligových turnajích Antukové ligy (6. a 9. místo) a v Døevìnicích (8. místo) se volejbalové áèko zaèalo pøipravovat na novou sezonu. Jako každý rok jsou to hlavnì tréninky v srpnu pro nabrání fyzické kondice na letním stadionu a následnì pak od polovièky záøí tréninky v hale u internátu. První provìrkou staronového týmu bude 1. kolo èeského poháru, které jedou Benátky sehrát do Letovic. O týden pozdìji již nastoupí doma od 19 hodin k prvnímu zápasu dalšího roèníku 1. ligy proti družstvu MFF Praha a druhý den od 17 hodin proti loòskému vítìzi ligy Ústí nad Labem. Letošní sestava: Pavel Sýkora, David Stanìk, Kamil Tuèek, Daniel Strnad, Patrik Feštr, Václav Nìmeèek, Zdenek Kaláb, Marek Dlouhý, Pavel Starý, Vladimír Nìmeèek, Pavel Hrouda, Miroslav Žmuda, Martin Ticháèek, trenér Vladimír Nìmeèek a vedoucí Václav Nìmeèek. Muži B Nová sezona v kraji zaèala také pro volejbalové béèko. 28. srpna sehráli doma úvodní zápasy s Brandýsem a dvakrát po boji zvítìzili 3:2. Pøíští týden je èeká venku Kladno. Dále pak nastoupí doma 11. a 25. záøí a 9. øíjna k zápasùm s družstvy ze Slaného, Kralup a Mladé Boleslavi. Mládež Od 8. do 14. srpna se v Jizerských horách konalo první soustøedìní volejbalové mládeže. Celkem se soustøedìní zúèastnilo 18 mladých volejbalistek ze všech vìkových kategorií. Uvádíme nìkteré zkrácené ohlasy pøímo od samotných sportovcù: Mirka Doušová: Ráno výbìh, potom snídanì a trénink. Byli jsme rozdìleni do dvou skupin. Kadetky mìli Marka Dlouhého a starší a mladší žá- SPORT Zpravodaj Benátecka JAKÁ BYLA VOLEJBALOVÁ PØÍPRAVA kynì Vladimíra Nìmeèka. Každý veèer nìco bylo. Jednou softbal, vyvolávání duchù nebo opékání buøtù. Také jsme ve dvojicích hráli nudle. Vítìzkami byli Evièka Karásková a Bára Menèíková, poražení uklízeli chatu. Taky jsme hráli pøátelák s Ml. Boleslaví v Rokytnici a i s místními domorodci. Poslední den, ale i celý týden probìhl v pohodì. Martina Heømanová: Asi dvì hodiny po odjezdu z Benátek dorazil žlutý autobus do jakési Pardubické chaty u jakýchsi Pøíchovic a volejbalové soustøedìní mohlo zaèít. Ještì ten den jsme se rozdìlili podle neznámých kritérií do dvou družstev a trenéøi si nás prozkoušeli z klasických disciplín. Nejlíp dopadla Adéla. A co dál? Ve zkratce asi takhle: ráno bìhat, dopoledne hrát volejbal, k obìdu psí øízek, odpoledne hrát volejbal, k veèeøi další neidentifikovatelné, sotva poživatelné jídlo - kromì støedy, to jsem poznala, to byly špagety - a veèer pro zmìnu volejbalový turnaj dvojic. Pochopitelnì už ve støedu vìtšina vstávala s bolestmi zad, nohou, rukou. Zkrátka bolelo skoro všechno. Nevadí! Ten den jsme si zahráli proti jakýmsi rekreantùm. Nevidím jiný dùvod než únavu, nicménì rekreanti porazili naše družstvo mladších i starších žákyò. Ovšem pak pøišel na øadu All Stars Team kadetek a rekreanti tvrdì narazili. Kadetky, vèetnì mì, je rychle poslali domù. Ve støedu se nám povedlo vyvolat ducha nìjakého kapra, kterého snìdli na Vánoce. Ráda bych ještì pogratulovala Pavlínì Michálkové k jejímu životnímu úspìchu. Bìhem sobotního obìda se totiž nauèila rozeznávat zelíèko od salátu. Výbornì! A taky díky trenérùm. Odvedli slušnou práci. Snad to na nás bude nìkdy poznat. Bára Doušová a Terka Stránská: Píše se 8. srpen roku Pøijíždí autobus žluté barvy, do kterého nasedají mladší, starší žákynì a kadetky. Øadu uzavírá velitel zájezdu VLadimír Nìmeèek. V Mladé Boleslavi pøistupuje 2. krotitel Marek Dlouhý. Na místì nás uvítala chata se 4 pokoji, kam jsme se spravedlivì rozdìlili. Prvním pøekvapením byly fyzické testy, které ukázaly, jak na tom jsme. Den zaèínal kondièním bìhem po okolí. Po snídani nás rozdìlili do dvou družstev k fyzickému tréninku, který byl pøerušen obìdem a poledním klidem. Den konèil vyvoláváním duchù nebo spoleèenskými hrami. Soustøedìní se obešlo bez úrazu, jenom vedoucím pøibilo pár šedivých vlasù. Za rok ahoj! Mgr. Vladimír Nìmeèek Fotografie ze soustøedìní volejbalové mládeže poskytl volejbalový klub Mládežnické soutìže zaèínají Všechny volejbalové soutìže žákyò a kadetek se na podzim sehrají systémem nìkolika turnajù. Mladší žákynì nastoupily již 4. záøí na høišti v Roztokách u Prahy, Starší žákynì jely 5. záøí do Neratovic a kadetky sehrály svùj první turnaj rovnìž 4. záøí na domácích høištích na letním stadionu. Další domácí zápasy - mladší žákynì 18. 9, starší žákynì Urèitì pøijïte mladé hráèky povzbudit! Mgr. Vladimír Nìmeèek Sestavy jednotlivých družstev Mladší žákynì: Klára Paøízková, Adéla Poluhová, Brigita Pecháèková, Tereza Stránská, Tereza Sládková, Andrea Benešová, Sandra Vašíèková, Aneta Ulmanová, Klára Šípková a Miroslava Krejèíková. Starší žákynì: Lucie Nìmeèková, Tereza Stránská, Tereza Sládková, Aneta Hýsková, Klára Paøízková, Michaela Krausová, Andrea Benešová, Eliška Holzmanová, Brigita Pecháèková, Miroslava Doušová, Adéla Dvoøáková, Tereza Dejmková, Martina Heømanová, Pavlína Michálková, Jana Kroupová, Barbora Menèíková a Barbora Zahrádková. Kadetky: Tereza Dejmková, Martina Heømanová, Pavlína Michálková, Michaela Krausová, Eva Karásková, Bára Doušová, Klára Pikešová, Lenka Langšádlová, Eliška Jeøábková, Jana Menèíková, Lucie Nìmeèková, Miroslava Doušová a Adéla Dvoøáková.

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

http://www.knihovny.cz Jindøiška POSPÍŠILOVÁ Karolína KOŠ ÁLOVÁ Knihovny v Èeské republice poskytují širokou paletu veøejných knihovnických a informaèních služeb. Každá vìtší knihovna dnes zpøístupòuje

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999 o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù Zmìna: 320/2002 Sb. Zmìna: 46/2006 Sb. Parlament ve snaze zmírnit následky nìkterých

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 8, èíslo 1 vyšlo: záøí 2013 V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H Vítejte v novém školním roce 2013/2014, vítejte

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Každé mìsto má svou historii a své zajímavosti. Vydej se s námi nyní na procházku po Blatné. Na trase budeš plnit úkoly v pracovních listech

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Ahoj mladý odvážlivèe. Já jsem divoké prasátko Karel a tohle je mùj kamarád lev Pepa. Místní lidé nás oba zvolili do znaku mìsta. Jsme moc

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999,

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999, 194/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999, kterým se mìní zákon è. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù Parlament se usnesl na tomto zákonì

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBESTVOLÍNKY Vypracoval: Michal Šustek Datum: Øíjen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Stvolínky 1.

Více

6. Z Chodova do Kunratic

6. Z Chodova do Kunratic 6. Z Chodova do Kunratic Celková délka trasy: 8,2 km Poèet stromù: 8 Poèet informaèních tabulí: 1 Vycházka má jako výchozí bod zastávku autobusù MHD Chodovská tvrz, kde je možné vystoupit z linek è. 125,

Více

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn È.j. MHMP-192143/2005/00PNI/EIA/156-2/Nov Vyøizuje/ linka Ing. Novotný/4278 Datum 7. 11. 2005 podle 7 zákona è.

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Øízení a vizualizace technologických procesù Jaroslav Vlach Kniha se zabývá základy techniky øízení technologických procesù, probírá základní pojmy z obvodové techniky systémù pro øízení strojù a technologických

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBECPLANÁ Vypracoval: Michal Šustek Datum: Srpen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Planá 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

Struèný návod pro realizaci zahradního jezírka.

Struèný návod pro realizaci zahradního jezírka. Struèný návod pro realizaci zahradního jezírka. 1. Volba typu jezírka. Pokud se rozhednete pro stavbu zahradního jezírka èi rybníèku, je nutné si stanovit a definovat co od tohoto díla oèekáváte. Lze uvazovat

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 CHEMIE NA GYMNÁZIU POLIÈKA Becario - støedoškolská soutìž v experimentální chemii Becario - støedoškolská soutìž v experimentální

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

skupina PASPORTAPROJEKT

skupina PASPORTAPROJEKT skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECDOBŘ ANY Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Dobøany 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

skupina PASPORTAPROJEKT

skupina PASPORTAPROJEKT PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECDEŠ TNÉVORLICKÝCHORÁCH Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Deštné v Orlických

Více

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012 Øešitel Body celkem Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha. prosinec 0 BLK Køížky a koleèka Zrcadla Padouši a poctivci Tykadla Bludištì / Mrakodrapy Hvìzdy a mìsíce Lev a Jednorožec Nejbližší úseèka

Více

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc Pavel Grulich Zeptejte se Boha, která cesta je správná????? Univerzální cesta Božích dìtí Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators,

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, KLASTRY Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, 2004 www.klastr.cz CO JSOU TO KLASTRY? Regionální seskupení firem a pøidružených organizací pùsobících

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn. È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac Vyøizuje/linka Ing. Vaculová/4322 Datum 4.4. 2005 ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Informace obèanùm obce

Informace obèanùm obce Informace obèanùm obce Ohlédnutí za minulým volebním obdobím 2 875 let a sjezd rodákù 7 Obec Strážovice sjezd rodákù a oslava 875 let od založení obce 4. až 6. srpna 2006 Vážení spoluobèané, dostává se

Více

Svìtové dìdictví UNESCO

Svìtové dìdictví UNESCO Svìtové dìdictví UNESCO VLKOLÍNEC Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Slovensko VLKOLÍNEC 3 SK STØEDNÍ SLOVENSKO Památková rezervace lidové architektury Vlkolínec byla

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-553908/2009/00PNI/E 1A/64 7-2/Be Vyøizuje/ linka Ing. Beranová / 4443 Datum 18.9.2009 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf V Praze dne 29. 11.2004 È.j.: MHMP-142090/2004/0ZPNI/EIA/11 0-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona è. 100/2001 Sb.,

Více

Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999. Obsah

Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999 Obsah Pozvánka na další jeskyòáøskou víkendovku.

Více

skupina PASPORTAPROJEKT Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201

skupina PASPORTAPROJEKT Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201 skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECBĚ LEČ Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201 Pasport a projekt dopravního znaèení obec Bìleè 1. ÚVOD K PASPORTU A

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

Prostor. pro rychlé a úsporné øešení

Prostor. pro rychlé a úsporné øešení Vybudovat bezpeèné a kvalitní stropní, schodiš ové a balkónové nosné konstrukce znamená hodnì organizaèních, èasových a finanèních výdajù. Železobetonový stavební systém STROPSYSTEM GOLDBECK nabízí výstavbu

Více

o b o D Volby 2006 Ètvrtletník roèník I. èíslo 1 leden - bøezen 2007

o b o D Volby 2006 Ètvrtletník roèník I. èíslo 1 leden - bøezen 2007 Z pravo d a leden - bøezen 2007 j o b lo plazy Vážení spoluobèané, dostáváte do rukou první èíslo místního zpravodaje, prozatím zamýšleného jako ètvrtletník. Dovoluji si Vás oslovit touto, pro Doloplazy

Více

P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA

P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA Mikroregion Konstantinolázeòsko BEZDRUŽICE - dobrovolný svazek obcí - vznikl v roce 2000 - nyní jej tvoøí

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s.

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. Územní plán Prahy Územní plán Prahy - úèast veøejnosti a otevøená debata Øešitel projektu: Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. Vedoucí projektu: Michaela Valentová Asistence projektu: Leona Kupèíková Partner

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Školní rok 1905. - 1906. Sbor uèitelský: Zmìny ve sboru:

Školní rok 1905. - 1906. Sbor uèitelský: Zmìny ve sboru: Školní rok Sbor uèitelský: 1905. - 1906. Poèátkem školního roku ustanoven sbor takto: Emanuel Rosol, uèitel 1. tøídy Rudolf Pech, uèitel 1. tøídy František Hájek, uèitel 2. tøídy Karel John, uèitel 2.

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Výroèní zpráva školy. Kontakt

Výroèní zpráva školy. Kontakt Kontakt MŠ, ZŠ speciální a praktická škola Diakonie ÈCE Rolnièka Mrázkova 700/III, 392 01 Sobìslav Tel: 381 522 054 739 570 420 recepce 739 633 993 øeditelka školy E-mail: skola@rolnicka.cz www.rolnicka.cz

Více

ŠKVORECKÝ ZÁMEK Tìším se dovnitø, já ve Škvorci vyrostla, ale teï poprvé mám možnost do zámku se podívat, nechala se slyšet jedna sedmdesátiletá dáma. Bylo to v sobotu 18. záøí, v rámci Škvoreckého jarmarku,

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU Manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Realizátorem

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

Klasické námìty ve výtvarném umìní

Klasické námìty ve výtvarném umìní Narození Ježíše Krista VV-1 Námìty DUM è. 4 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvoøen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdìlávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice 1- Kde a kdy se

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

VYSOKÉ UÈENÍ TECHNICKÉ V BRNÌ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMÌNÍ FACULTY OF FINE ART

VYSOKÉ UÈENÍ TECHNICKÉ V BRNÌ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMÌNÍ FACULTY OF FINE ART VYSOKÉ UÈENÍ TECHNICKÉ V BRNÌ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMÌNÍ FACULTY OF FINE ART ATELIER PRODUKTOVÉHO DESIGNU STUDIO OF PRODUCT DESIGN STUDIE SAKRÁLNÍHO PROSTORU STUDY OF SACRED

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

Vèera... a dnes... Rezoluce OSN vyhlásila 1. øíjen Mezinárodním dnem seniorù Leto ní Mezinárodní den seniorù je souèasnì zahájením Mezinárodního roku seniorù. Chceme v em seniorùm popøát hodnì zdraví,

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

Èíslo 2-2010 VÝTISK ZDARMA

Èíslo 2-2010 VÝTISK ZDARMA Èíslo 2-2010 VÝTISK ZDARMA Dne 8. února se uskuteèní jednání zastupitelstva, které bude volit nového èlena rady za zemøelého Mgr. Rudolfa Ondøicha a projednávat definitivní verzi rozpoètu mìsta na letošní

Více

Výsledky sèítání turistù

Výsledky sèítání turistù Výsledky sèítání turistù Metodika Kvantitativní monitoring turistického ruchu (sèítání návštìvníkù) probíhal na pøedem vybraných lokalitách Kunratického lesa a Obory Hvìzda. Sbìr dat byl v KL provádìn

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více