MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD TMB PS 031 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ. pro automobily

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD TMB PS 031 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ. pro automobily"

Transkript

1 1 VW Golf IV. Hatchback (4x2) ( ) VW Golf IV. Variant (4x2) ( ) VW Bora. Sedan (4x2) ( ) ŠKODA Octavia I. Hatchback/Combi (4x2) ( ) AUDI A3 (4x2) (1996 4/03) SEAT Toledo ( ) SEAT Leon (4x2) (1999 5/05) MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD TMB PS 031 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ pro automobily VW Golf IV, VW Bora, Audi A3, Škoda Octavia I, Seat Toledo, Seat Leon s pišroubovaným tažným ramenem e8 * 94/20 * 0061 * 00

2 2 TAŽNÉ ZAÍZENÍ PS 031 Upozornní Díl tažné zaízení, TMB PS 031 je uren pouze k odborné montáži v autorizovaném servisu. Montáž vyžaduje použití speciálního náadí, dílenských píruek a proto nesmí být díl tažné zaízení prodán konenému uživateli v nenamontovaném stavu. Tažné zaízení je vyrobeno podle schválené dokumentace a odpovídá homologaci e8*94/20*0061*00. Všeobecné údaje Konstrukce tažného zaízení odpovídá všem mezinárodním pedpism. Zaízení prošlo pevnostními zkouškami dle evropské smrnice 94/20ES, Tažné rameno je opateno kulovým epem o prmru 50 mm dle ISO Elektrická instalace pro tažné zaízení není souástí dodávky. Pi montáži je nutné vyíznout otvor na spodní stran zadního nárazníku. Technické parametry Tažné zaízení je konstruováno pro: maximální povolenou hmotnost tažného vozidla kg maximální hmotnost brzdného pívsu kg maximální hmotnost nebrzdného pívsu 750 kg. max. svislé statické zatížení na kulový ep 75 kg. (Platí omezení hmotnosti pívsu dle technického prkazu vozidla.) Tažné rameno je opateno kulovým epem o prmru 50 mm dle ISO D C Wert (vztažná síla) 8,91 kn. T C D C g T C g tíhové zrychlení (g = 9,81 ms -2 ) T hmotnost tažného vozidla [t] C hmotnost pívsu [t] Celková hmotnost tažného zaízení 15 kg.

3 3 Seznam díl tažného zaízení (pozice dle obr. 1 a 2): Název dílu Kus Pozice Nosník úplný (s identifikaním štítkem na levém držáku tažného ramene) 1 1 Tažné rameno 1 2 Šroub M10 x Šroub M12 x Matice M Podložka ø Držák zásuvky 1 5 Krytka kulového epu 1 6 Samolepící štítek 75 kg 1 - Seznam speciálního náadí : Pila pro vyíznutí otvoru do nárazníku Momentový klí Postup montáže - Ustavte vozidlo na ramena dílenského zvedáku. - Demontujte zadní svtla a obložení zav. prostoru. - Demontujte zadní nárazník (lapae neistot jsou-li na vozidle) - Demontujte píník zadního nárazníku, samotné šrouby namontujte zpt. Vystižení otvoru do zadního nárazníku - Demontovaný zadní nárazník položte na mkkou plstnou podložku. - Na vnítní stran nárazníku namte jeho sted a nakresletete rysku. - Vystihnte papírovou šablonu piloženou v návodu. - Piložte papírovou šablonu na vnitní stranu nárazníku, dle popisu na šablon a obkreslete tvar vystižení. - Podle vzníklé rysky vystihnte (vyíznte) vhodným nástrojem otvor pro tažné rameno a držák zásuvky (pozor na poškození laku nárazníku). Otvor zaistte. - Takto pipravený zadní nárazník odložte na vhodné místo.

4 4 Montáž tažného zaízení na vozidlo - Strhnte záslepky otvor pro uchycení tažného zaízení na zadních podélnících (ob strany vozu). V pípad poteby odstrate ásti plastizolu uvnit podélník. - Tažné zaízení nasute podélnými nosníky do otvor na zadním ele vozu a ustavte ho do správné polohy. - Nosníky pišroubujte pomocí ty šroub M10 x 35 k podvozku vozidla a šrouby (stídav) na obou stranách dotáhnte utahovacím momentem 70 Nm. Montáž tažného ramena - Tažné rameno (2) pišroubujte pomocí šroub M12 x 65 (3), podložek ø13 a matic M12 (4) mezi držáky tažného zaízení. - Na levý držák tažného ramena pod matici (4) (vzdálenjší od kulového epu) vložte držák zásuvky (obr.3). - Šrouby provléknte otvorem tak, aby hlava šroubu byla na pravém držáku tažného ramena (ve smru jízdy). - Šrouby dotáhnte utahovacím momentem 80 Nm.- - Pokraujte montáží elektrické instalace tažného zatížení na vozidlo. - Po skonení montáže elektrické instalace namontujte zpt všechny demontované díly a píslušné spoje utáhnte pedepsanými utahovacími momenty. - Na zadní nárazník nad tažné rameno nalepte samolepicí štítek 75 kg (píslušné místo ped nalepením oistte a odmastte). - Na kulový ep tažného zaízení nasate krytku (6).

5 5 A B A Jen pro VW Golf IV Kombi B Pro ostatní vozidla Obr.1 Obr.2

6 Upozornní pro zákazníka 6 - Dotažení šroub upevujících tažné rameno (3) kontrolujte pravideln po ujetí cca 1000 km! - Kulový ep obas namažte vhodným mazacím tukem. - Po pipojení pívsu zasute zástrku (od pívsu) do zásuvky tažného zaízení a zkontrolujte funkci svtel na pívsu. - Veškeré zmny a úpravy tažného zaízení jsou nepípustné. - Pi používání tažného zaízení dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu. - Výrobce na sebe nebere zodpovdnost za škody zpsobené chybn namontovaným tažným ramenem, jeho petžováním nebo poškozením pi havárii vozidla. - Tažné zaízení nesmí být provozováno je-li poškozeno nebo je neúplné. - Není-li pipojen pívsný vozík k tažnému zaízení, musí být kulový ep chránn krytkou! - Tažné rameno (pokud ho budete demontovat) uložte a zajistte v zavazadlovém prostoru tak, aby pi náhlém zabrždní nemohlo ohrozit bezpenost cestujících a zpsobit poškození zavazadlového prostoru. Na kulový ep tažného ramena nasate krytku. - Po ujetí prvních asi 500 km s pívsem je nutné zkontrolovat dotažení upínacích šroub nosníku k podvozku vozidla a dotažení tažného ramena a pípadn je dotáhnout pedepsanými utahovacími momenty! Tuto kontrolu Vám doporuujeme provést v nejbližším autorizovaném servisu. Záruní list Výrobce poskytuje záruku na konstrukci, použitý materiál, výrobní provedení a funkci dodaného tažného zaízení 24 msíc od data prodeje. Reklamaci výrobku v zákonné lht uplatní uživatel u prodejce. Podmínkou platnosti záruky je, aby tažné zaízení bylo používáno pouze k tm úelm, pro které je ureno. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé z nedostatku pée, petžováním a neodborným používáním a poškozením zpsobeným živelnými vlivy. Záruka rovnž zaniká, bylo-li tažné zaízení poškozeno havárií (mimo havárie vyvolané samotným tažným zaízením) nebo zásahy do jeho mechanismu, pípadn zmnami provedenými mimo dílny výrobních podnik. Informace o technických údajích, konstrukci, vybavení, materiálech, zárukách a vnjším vzhledu se vztahují na období zadávání návodu do tisku. Výrobce si vyhrazuje právo zmny (vetn zmny technických parametr se zmnami jednotlivých modelových opatení).

7 7

8 8 Šablona Schablone Template

9 9 Šablona Schablone Template

10 10

11 11 Šablona Schablone Template

12 12

13 13 Datum prodeje Date of Sales Datum des Verkaufes Razítko a podpis prodejce Stamp and signature of seller Stempel und Unterschrift des Händlers Výrobní íslo Manufacturing Number Produktionsnummer Datum výroby Date of Manufacture Herstellungsdatum Výstupní kontrola výrobce Manufacturer s final inspection Ausganginspektion des Herstellers Výrobce : Manufacturer: Hersteller: PROF SVAR s.r.o., Pestavlcká 1474, CZ Mnichovo Hradišt, Tel.: Fax.: LDPE

Volkswagen Touran (2003 ) Návod k obsluze a montáži Betriebs und Montageanleitung Owner s and fitting Manual

Volkswagen Touran (2003 ) Návod k obsluze a montáži Betriebs und Montageanleitung Owner s and fitting Manual 1 14.10.2010 Volkswagen Touran (2003 ) Návod k obsluze a montáži Betriebs und Montageanleitung Owner s and fitting Manual TMB PS 029 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ pro automobily Volkswagen Touran s odnímatelným

Více

Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3TP) Typ VP02008

Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3TP) Typ VP02008 MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3) Typ VP02006 Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3T) Typ VP02007 Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3TP)

Více

Propan-butanové topidlo BRI

Propan-butanové topidlo BRI MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Propan-butanové topidlo BRI Typ TB01005 Dležité Peliv si pette tento návod k obsluze, abyste se dobe seznámili se spotebiem ped jeho pipojením k LPG lahvi na plyn.

Více

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA 1 2 I. Výzbroj a vybavení šermí Kapitola 1 Výzbroj Charakteristiky shodné pro všechny zbran. m.1 1 Existují ti typy zbraní: fleret, kord a šavle. 2 Všechny zbran smjí být

Více

PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S)

PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S) PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S) 2 Dkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit UPS PROTECT C od AEG Power Solutions. Zde uvedené bezpenostní pokyny jsou dležitou souástí

Více

Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci

Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci e s k é d r á h y D Op l6 Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci Schváleno rozhodnutím generálního editele eských drah, a.s. dne 26. 10. 2005.j. 59 875/2005-O10 Úinnost od 1. 4. 2006 OBSAH 2 strana

Více

Plastová okna a dvee

Plastová okna a dvee Montážní píruka Plastová okna a dvee íjen 2005 Spolenost pro kvalitu plastových okenních systém v rámci Svazu pro kvalitu plastových výrobk (zapsaná spolenost) znaka kvality plastových výrobk Montážní

Více

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: Msto Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I: 002 50 805 DI: CZ00250805 Penžní ústav: Komerní banka a.s., expozitura Vimperk íslo útu: 9021 722281/0100

Více

Návod k montáži a k obsluze. Nosič jízdních kol na tažné zařízení

Návod k montáži a k obsluze. Nosič jízdních kol na tažné zařízení Basisträger_hoch.fm Seite 0 Dienstag, 8. März 20 9:49 09 Návod k montáži a k obsluze Nosič jízdních kol na tažné zařízení - Uebler P22, pro 2 jízdní kola, obj. č. 500 - Uebler P32, pro 3 jízdní kola, obj.

Více

Evropské technické schválení ETA-05/0280

Evropské technické schválení ETA-05/0280 TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +42 286 019 412 Fax: +42 286 883 897 Internet: www.tzus.cz Authorised and notified according to Article 10 of the

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

EXCEL THERM mineral 12.10.2006 11.10.2011. 922 31 Sokolovce Slovak Republic. 18 stran. 18 pages

EXCEL THERM mineral 12.10.2006 11.10.2011. 922 31 Sokolovce Slovak Republic. 18 stran. 18 pages TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +42 286 019 412 Fax: +42 286 883 897 Internet: www.tzus.cz Authorised and notified according to Article 10 of the

Více

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98 Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek Revised on 7-07-98 Obsah: 1. Úvod...3 2. Technické údaje...4 3. Bezpečnost...5 3.1. Úvod...5 3.2. Popis bezpečnostních opatření...5 3.3. Bezpečnostní předpisy...5

Více

D.1.1 a) Technická zpráva

D.1.1 a) Technická zpráva Zakázka íslo: 2014-000813-LisO D.1.1 a) Technická zpráva PROJEKT OPATENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁRONOSTI OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLA LHOTECKÁ. P. 270, 271 257 08 NAERADEC Zpracováno v období: únor 2014 Vypracoval:

Více

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Joker 6-12 RT Art.: 80800900 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

NÁVOD K POUŽITÍ CROSS

NÁVOD K POUŽITÍ CROSS NÁVOD K POUŽITÍ CROSS Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral kolo KELLYS. Aby jste byl s Vaším kolem spokojen a jeho používaní bylo bezpečné, přečtěte si prosím tento návod. Pomůže Vám seznámit

Více

NÁVOD K OBSLUZE KOLA - ZÁRUCNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE KOLA - ZÁRUCNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE KOLA - ZÁRUCNÍ LIST Vážený zákazníku, gratulujeme Vám ke koupi kola GT. Přejeme Vám hodně příjemných okamžiků a pěkných zážitků na cestách s kolem naší značky. Při nákupu Vám doporučujeme

Více

HORSCH Tiger AS LT MT XL

HORSCH Tiger AS LT MT XL 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Tiger AS LT MT XL Art.: 80580902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

Europe / Middle-East / Africa Asia Microlife BP A6 PC North / Central / South America

Europe / Middle-East / Africa Asia Microlife BP A6 PC North / Central / South America Europe / Middle-East / Africa Microlife AG Espenstrasse 139 9443 Widnau / Switzerland Tel. +41 / 71 727 70 30 Fax +41 / 71 727 70 39 Email admin@microlife.ch www.microlife.com Asia Microlife Corporation.

Více

MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze

MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Propan-butanová jednohořákový vařič VÍKEND mini Propan-butanový dvouhořákový vařič SPORT Propan-butanový dvouhořákový vařič LIPNO Propan-butanový dvouhořákový vařič

Více

MCCULLOCH MEL 235+CHAIN OIL (ELECTRAMAC

MCCULLOCH MEL 235+CHAIN OIL (ELECTRAMAC Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro MCCULLOCH MEL 235+CHAIN OIL (ELECTRAMAC 235;. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající

Více

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Návod k obsluze 818630-00. Průhledítko Vaposkop

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Návod k obsluze 818630-00. Průhledítko Vaposkop GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 Návod k obsluze 818630-00 Průhledítko Vaposkop VK 14, VK 16 Obsah Důležité pokyny Strana Rozsah použití...4 Bezpečnostní pokyny...4 Nebezpečí...4 DGRL (Směrnice pro tlaková

Více

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem PROVOZNÍ ÁD A NÁVOD K OBSLUZE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem (dmychadla AirMac) TopolWater, s.r.o. Nad Rezkovcem 1114 286 01 áslav Tel.+fax: 327 313 001-3 Mobil: 602

Více

SMĚRNICE PRO NÁSTAVBÁŘE

SMĚRNICE PRO NÁSTAVBÁŘE SMĚRNICE PRO NÁSTAVBÁŘE TRUCKNOLOGY GENERATION L a M (TGL/TGM) Edice 2013 překlad 2.0 V Y D A V A T E L MAN Truck & Bus AG Oddělení STPST Dachauer Str. 667 D - 80995 Mnichov E-Mail: esc@man.eu Fax: + 49

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M550/620U/N http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289959

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M550/620U/N http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289959 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operaního programu Vzdlávání pro konkurenceschopnost Registraní íslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnní výuky prostednictvím ICT Sada: 8 B

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

DFG/TFG 316-550. Provozní návod 03.01 - 52027252 12.06

DFG/TFG 316-550. Provozní návod 03.01 - 52027252 12.06 DFG/TFG 316-550 03.01 - Provozní návod C 52027252 12.06 Předmluva K bezpečnému ovládání vozíku jsou potřebné znalosti, které jsou obsaženy v tomto ORIGINÁLNÍM NÁVODU K OBSLUZE. Informace jsou uvedeny v

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Smirková Bruska

NÁVOD K OBSLUZE. Smirková Bruska NÁVOD K OBSLUZE SB Smirková Bruska INDEX 1. Použití 2. Technické údaje 3. Bezpečnostní zásady při používání brusky na podlahu 4. Ovládání stroje 5. Výměna nástrojů 6. Popis stroje, soupis náhradních dílů

Více