F ABIA I Servis 6) I. Motor 2,0/85 -mechanika Vydání Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "F ABIA 2000... I Servis 6) I. Motor 2,0/85 -mechanika Vydání 04.01. Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5307.00."

Transkript

1 Servis 6) Dílenská F ABA 2000 pøíruèka Motor 2,0/85 -mechanika Vydání 0401 Kód motoru AZL é' Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic

2 f) Servis; - Toto dílo je autorskoprávnì chránìno Printed in Czech Republic Každé použití bez souhlasu autora je nepøípustné ŠKODA AUTO a s

3 FABA 2000 >- Motor 2,0/85 -mechanika Pøehled dodatkù Dílenské pøíruèky F ABA 2000 >-- Motor 2,0/85 -mechanika Vydání 0401 Dodatek Vydání Název Objednací èíslo 0401 Základní vydání Dílenské pøíruèky Vydání Pøehled dodatkù

4 FABA 2000 >- Motor 2,0/85 -mechanika,!! - Pøehled dodatkù Vydání

5 FABA 2000 >- Motor 2,0/85 -mechanika Obsah 00 -Technická data, Technická data 00-1 strana 1 -Èíslo motoru 00-1 strana 1 -Údaje o motoru 00-1 strana Demontáž a montáž motoru Demontáž a montáž motoru 10-1 strana 1 Rozebrán~~ -Demontáž motoru '""' "'' '' 10-1 strana 1 -Upevnìní motoru na montážním stojanu 10-1 strana 4 -Montáž motoru ''''' "' 10-1 strana 4 -Utahovací momenty 10-1 strana 5 -Dodateèné pokyny a montážní práce u vozídel s klimatízací 10-1 strana Klikové ústroji sestav,~ní ~~tor~ 'v' ' ''' '" 13-1 strana 1 -Demontaz a montaz drazkoveho remene, 13-1 strana 2 -Demontáž montáž a napínání ozubeného øemene 13-1 strana 3 -Demontáž a montáž tìsnicí pøíruby a setrvaèníku 13-1 strana 3 -Demontáž a montáž klikového høídele 13-1 strana 3 -Rz o e br" ani a ses t avenl " pls t u a ojnice, 13-1 strana Hlava válcù, ventilový rozvod D - - hl ' ' emon az a mon az avy va cu 15-1 strana 1 -Demontáž a montáž hlavy válcù 15-1 strana 1 -Oprava ventilového rozvodu 15-1 strana Mazání D t'- -, emon az a mon az mazacl soupravy 17-1 strana 1 -Dem t" t'vd'l', on az a mon az u mazacl sous tavy '' '"' ''' ' 17-1 strana Chlazení Díl~ chladi~í,soustavy :, 19-1 strana 1 -Dlly chladlcl soustavy na karoserll 19-1 strana 2 -Demontáž montáž a kontrola termoregulátoru chladicí kapaliny 19-1 strana 3 -Dem on t" az a mon t az 'v, cerpa dl a c hld a ' C kapa lny 19-1 strana 3 -Montáž trubky chladicí kapaliny 19-1 strana 3 -Schéma pøipojení hadic chladicí kapaliny 19-1 strana 3 hld " k -v yp uvtv' s enl a nap V' nenl c a C apa lny, 19-1 strana 4 -Demontáž a montáž chladièe 19-1 strana 6 D 20 -Palivová soustava D t- - dl' ", emon az a mon az u pa vove soustavy 20-1 strana 1 -Demontáž a montáž palivové nádrže s pøíslušenstvím a palivovým filtrem, 20-1 strana 1 -Bezpeènostní opatøení pøi práci na palivové soustavì 20-1 strana 3 -Pravidla èistoty 20-1 strana 3 -Demontáž a montáž palivového èerpadla 20-1 strana 4 -emonazamonazsnlmaceu t" t'" V kazaeezaso ti ' bypalva,20-1 strana 5 D t'v t", ' d ' -emon az a mon az pa vove na rze 20-1 strana 5 Vydání 0401 Obsah

6 FABA 2000 >- Motor 2,0/85 -mechanika,! -Odpojení palivového èerpadla crash-signálem 20-1 strana 6 : Kontrola elektronické regulace výkonu motoru 20-2 strana 1 -i -Montážní pøehled 20-2 strana 1 Odvìtrávací systém s aktivním uhlím 20-3 strana 1 -Montážní pøehled odvìtrávacího systému s aktivním uhl;m 20-3 strana Výfuková soustava Demontáž a montáž dílù výfukové soustavy 26-1 strana 1 -Sbìrné potrubí s pøedkatalyzátorem, výfukové potrubí pøední s katalyzátorem a montážní díly 26-1 strana 1 -Støední a zadní díl výfuku se závìsy 26-1 strana 3 2 -Kontrola katalyzátoru 26-1 strana 4 Systém sekundárního vzduchu 26-2 strana 1 -Funkce systému sekundárního vzduchu 26-2 strana 1 -Montážní pøehled systému sekundárního vzduchu 26-2 strana 1 -Demontáž a montáž kombinovaného ventilu 26-2 strana Obsah Vydání

7 FABA 2000" Motor 2,0/85 -mechanika 00 ~~~~ 1[:j~t3rl' ~t3~~j ~~~~l[~~l : 00-1 Technická data Èíslo motoru Èíslo nachází motoru v pøedu ("kód na motoru" oddìlovací a "prùbìžné spáøe motoru èíslo") a pøevodov- se ky Navíc je i na krytu ozubeného øemenu pøipevnìna nálepka s "kódem motoru" a "prùbìžným èíslem" Kód motoru se nachází také na datovém štítku Údaje o motoru Kód motoru AZL Výroba 0800 Zdvihový objem 1,984 Ventilù na válec 2 Výkon kw pøi 1/min 85/5400 Toèivý moment Nm pøi 1/min 170/2400 Vrtání (2} mm 82,5 Zdvih mm 92,8 Kompresní pomìr 10,5: 1 Palivo-oktanové èíslo min 95 bezolovnatýa) Vstøikování, zapalování Bosch ME 75 Regulace klepání ano Vlastní diagnostika ano Lambda-regulace 2 lambda-sondy Systém sekundárního vzduchu ano Katalyzátor 2 katalyzátory Pøeplòování ne Splòuje limity emisní normy EU-4 a) Ve vyjimeèných pripadech min oktanové èislo 91, avšak s nižším výkonem Vydáni 0401 Technická data 00-1 strana

8 00 FABA 200O Motor 2,0/85 -mechanika ~! -i 00-1 strana 2 --" Technická data Vydání

9 FABA 2000 Motor 2,0/85 -mechanika 10 i :J J[;í~'['~í'[;~J~ ~l lí'~'j¾[i~j~~ 1í-'['J[i=~ 8,l : 10-1 Demontáž a montáž mo- toru Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje a pomocné prostøedky Závìsné zaøízení, napø -MP Montážní stojan -MP Držák motoru -MP Distanèn í pouzdra -T Dílenský jeøáb, napø -VAG 1202 A- Záchytná vana, napø -VAG Momentový klíè Kleštì na pružné spony Mazací tuk -G Kabelové pøíchytky Pomocný drát Demontáž motoru 8: Upozornìní! Všechny kabelové pøíchytky, které byly pøi demontáži motoru uvolnìny nebo rozøíznuty, musí být pøi montáži motoru opìt pøipevnìny na stejném místì -Nejprve zkontrolovat, zda je zabudováno autorádio s bezpeènostním kódováním V tom pøípadì zjistit kód -Odpojit vedení akumulátoru pøi vypnutém zapalování mulátoru -Rozpojit plus -šipka- vedení v pojistkovém boxu na aku- -Demontovat kabelové vedení od akumulátoru k pojistkovému boxu na akumulátoru a odložit stranou -Demontovat držák akumulátoru a vyjmout akumulátor z akumulátorového boxu -Demontovat akumulátorový box ~ Elektrická zaøízení; opr sk 27 -Uvolnit plus vedení od akumulátoru ke spouštìèi (demontuje se spoleènì s agregátem) -Demontovat vzduchový kryt motoru filtr -šipky- s pøípoji ~ Motor 2,0/85 - vstøikování; opr sk 24 Vydání 0401 Demontáž a montáž motoru 1 O-i strana

10 10 FABA 200O Motor 2,0/85 -mechanika u _-, c pozornenl! -Odpojit svorkovnici øídicí jednotky motoru -šipka-! c ~ Agregát se demontuje spolu s kabelovým svazkem -Rozpojit propojovací svorkovnice kabelového svazku vlevo v motorovém prostoru -Uvolnit hlavní motorový svazek od pøíchytek, pøíp svorkovnic a odložit jej na agregát -Vpravo v motorovém prostoru odpojit el vedení od elektromagnetického ventilu -N80- a lambda-sondy pøed katalyzátorem -G39- -Odpojit svorkovnice a vedení od alternátoru (pøípadnì kompresoru klimatizace) => Elektrická zaøízení; opr sk 27, svazek uvolnit z pøíchytek a volnì jej položit na karoserii -Pro snížení tlaku v chladicím systému otevøít uzávìr vyrovnávací nádobky -Vypustit chladicí kapalinu => Kap Stáhnout horní a spodní hadice chladicí kapaliny z chladièe rn Upozornìní! Pøi rozpojení hadic vyteèe zbytek chladicí kapaliny! Proto je nutné pøistavit zachycovací vanu -Demontovat šrouby spodního krytu motoru a kryt odejmout -Rozpojit svorkovnici spínaèe zpìtného chodu z pøevodovky -Rozpojit následující svorkovnice: svorkovnici el vedení k vìtrákùm na chladièi svorkovnici teplotního spínaèe -F18- svorkovnici el vedení k hlavním svìtlometùm a svìtlometùm do mlhy -Odšroubovat pøední výfukové potrubí od sbìrného výfukového potrubí => Kap Demontovat -Odšroubovat kyvnou pravý a vzpìru levý kloubový -šipky- høídel od pøevodovky a uvázat je nahoru ke karoserii => Podvozek; opr sk 40 Vozidla s klimatizací j : Upozornìní! Dodržet dodateèné pokyny a montážní práce => 10-1 strana 5 -Demontovat drážkový øemen => Kap13-1 -Odpojit svorkovnici z kompresoru klimatizace -Demontovat kompresor klimatizace a pøivázat jej na nosník zámku, pøièemž hadice zùstanou zapojené strana 2 Demontáž a montáž motoru Vydání

11 FABA 2000 Motor 2,0/85 -mechanika 10 A Pozor!! Okruh chladici kapaliny klimatizace se nesmi otevøit, proto je tøeba pøi odkládáni nosniku zámku stranou dbát zvýšené pozornosti hadicim klimatizace, které se nesmìji zlomit ani pøíliš namáhat Pokraèováni pro všechna vozidla -Demontovat práce; opr sk nosník 50 a zámku odložit jej =:> stranou Karoserie -montážní dení -Rozpojit svorkovnici spouštìèe -Demontovat kloubová táhla ovládání øazení od pøevodovkya odložit stranou =:> Pøevodovka 02T; opr sk 34 -Demontovat spojkový váleèek od pøevodovky a odložit jej stranou =:> Pøevodovka 02T; opr sk 30 Vezùstane zapojené c8 1; Upozornìní! Spojkový pedál nesmi být sešlápnutý -Odpojit kostøicí kabel na pøevodovce -Povolit pružné spony a stáhnout následující hadice chladicí kapaliny: Pøi pøívodní hadici topení z pøípoje výmìníku tepla odvodní hadici topení z pøípoje výmìníku tepla odvzdušòovací výmìníku tepla hadici chladicí kapaliny z pøípoje vratnou hadici topení z pøípoje výmìníku tepla odvzdušòovací ic Upozornìní! hadici od vyrovnávací nádobky rozpojeni hadic vyteèe zbytek chladici kapaliny! Proto je nutné pøistavit zachycovací vanu -Odpojit liva pøívodní, zpìtné a odvzdušòovací vedení pa- & Pozor! 01 -Upevnit Palivové vedeni je pod tlakem! Pøed uvolnìnim hadicových spojeni položit kolem mista spoje èistý hadr Potom opatrným stažením hadice tlak uvolnit -Odvzdušòovací hadici chladicí kapaliny a odvzdušòovací palivovou hadici spolu s elektromagnetickým ventilem -N80- volnì zavìsit na agregát -Stáhnout podtlakovou hadici z posilovaèe brzd lehce zvednout závìsné dílenským zaøízení -MP jeøábem: podle obrázku a 095 v~ Vydání 0401 Demontáž a montáž motoru 10-1 strana

12 10 FABA 2000 >- Motor 2,0185 -mechanika Strana øemenice: 3 otvor svislé lišty v poloze 2! Strana setrvaèníku: 3 otvor svislé lišty v poloze 8 - & Pozor! Závìsný hák a kolíky pøípravku zajistit tak, aby nedošlo k vysmeknutí Upozornìni! Otvor nosného tømenu smìøuje k øemenici Otvory ve svislých lištách jsou poèítány od háku -Vyšroubovat šrouby -šipky- lùžka motoru -A- a lùžka pøevodovky -B- -Agregát spustit dolù a vyjet s nim dopøedu EU Upozornìni! Agregát musí být peèlivì veden, aby nedošlo k poškození karoserie Upevnìní motoru na montážním stojanu viz => DP OCTAVA Motor 2,01/85 kw -mechanická èást; opr sk 10 Montáž motoru Montáž se provede v opaèném poøadí, pøièemž je tøeba dbát na následující: -Uložení agregátu => 10-1 strana 5 -Utahovací momenty => 10-1 strana 5 -Elektrické pøípoje a vedení => Elektrická schémata, "" """ hledání závad a montážní místa Vše~h~y pøerušené pøíchytky el vedení nahradit novyml -Vymìnit samojisticí matice EU Upozornìni! Vypuštìnou chladicí kapalinu lze použít pouze tehdy, jestliže nedošlo k výmìnì bloku motoru, hlavy válcù, chladièe nebo výmìníku tepla -Po zapojení akumulátoru zadat kód proti odcizení autorádia -Pøed nastartováním zkontrolovat stav hladiny oleje -Pøizpùsobit Fídicí jednotku motoru jednotce ovládání škrticí klapky => Motor 2,0/85 -vstøikování; opr sk 24 -Pøi odpojení a následném pøipojení kostøicího kabelu akumulátoru je nutné provést nìkteré dodateèné práce => Elektrická zaøízení; opr sk strana 4 Demontáž a montáž motoru Vydání

13 FABA 2000 >- Motor 2,0/85 -mechanika 10 Utahovacímomenty Díl Utahovací mo- frj;- ment šrouby, matice M 6 10 Nm M 8 20 Nm M M Nm 60 Nm 1 z toho odlišné: držák motoru, držák pfevodovky, =:> 10-1 strana 5 i 2 Uložení kyvná vzpìra spojovací šrouby motoru a pøevodovky =:> Pfevodovka; opr sk 02T kloubový hfídel na pfírubu pfevo- =:> Podvozek; opr 1 dovky sk 40 1 ~ agregátu t ~n n"" Lùžko motoru: n 1-20 Nm (1/4 otáèky) -vymìnit Nm (1/4 otáèky) -vymìnit Lùžko pøevodovky: ~ Nm (1/4 otáèky) -vymìnit t,> f Nm (1/4 otáèky) -vymìnit " / ) Kyvná vzpìra: Upozornìní! Namontovat šrouby -1- do podélných otvorù vzpìry tak, aby mezi pøevodovkou a nápravnicí existovala maximální možná vzdálenost 1-30 Nm (1/4 otáèky) -vymìnit 2-40 Nm (1/4 otáèky) -vymìnit Okruh Dodateèné pokyny a montážní práce u - vozidel s klimatizací 2 ~~ A Pozor! klimatizace se nesmi otevøit Vydání 0401 Demontáž a montáž motoru 10-1 strana

14 10 FABA 2000 >- Motor 2,0/85 -mechanika [J] Upozornìní! i Pro zamezení poškození kondenzátoru, vedení a hadic - klimatizace je nutné dát pozor, aby vedení a hadice nebyly nadmìrnì roztaženy, zalomeny nebo vyhnuty Pro demontáž motoru i bez otevøení okruhu klimatizace: -Odšroubovat pøíchytky vedení klimatizace -Demontovat drážkový øemen => Kap Demontovat kompresor klimatizace => Klimatizace; opr sk 87 Hadice zùstanou zapojené -Upevnit kompresor klimatizace k nosníku zámku tak, aby se odlehèilo vedení a hadice klimatizace 10-1 strana 6 Demontáž a montáž motoru Vydání

15 FABA 2000>- Motor 2,0/85 -mechanika 13 i ~j ~~ ~[j~'j=~,(~[i,í='l,j 13-1 Rozebrání a sestavení motoru 1 -Ochranný kryt ozubeného øemene -spodní díl O pro demontáž sejmout drážkový øemen ~ 2 -Ochranný kryt ozubeného j øemene -støední díl r 3-10 Nm 4 -Konzola motoru 5-45 Nm 6 6 -Ochranný kryt ozubeného øemene -horní díl 7 -Ozubený øemen 15 O pøed demontáží vyznaèit 16 smìr otáèení 5 O zkontrolovat na opotøebení 17 ~ Servisní prohlídky a 18 údržba; opr sk 02 høídele 21- O nelámat O demontáž a montáž ~ 13-1 strana Nm 9 -Podložka Nm O pro povolení a utažení pøid ržovat zajiš ovací pákou -T a aretaèním klíèem 1 -MP Øemenice vaèkového høídele O se snímacím kolem pro sní maè polohy vaèkového -G O montážní polohu zajistit perem ~ poz Kryt øemene 13-10Nm 14 -Pero O zkontrolovat pevnost usazaní 15 -Snímaè polohy vaèkového høídele -G163- O pøi našroubování 16-10Nm 17 -Zadní kryt ozubeného øemene Nm 19 -Napínací kladka ozubeného øemene dbát na vystøedìni základové desky O kontrola poloautomatické napínací kladky ~ 13-1 strana Èerpadlo chladící kapaliny O demontáž a montáž ~ Kap Nm Vydání 0401 Rozebrání a sestavení motoru 13-1 strana

16 13 FABA 200O" Motor 2,0/85 -mechanika 22 -Øemenice ozubeného øemene na klikovém høídeli! O na styèné ploše mezi øemenicí a klikovým høídelem se nesmí nacházet žádný olej - O montáž je možná pouze v jedné poloze Nm + dále pootoèit o 1/4 otáèky (90 O) O vymìnit O montovat v pùvodním stavu, neolejovat a nemazat O pro povolení a utažení pøidržovat zajiš ovací pákou -T nebo podpìrným ramenem -MP O pøi montáži podpìrného ramena -MP vložit 2 podložky mezi øemenici ozubeného øemene a podpìrné rameno Demontáž a montáž drážkového øemene Prùbìh drážkového øemene Pro vozy bez klimatizace 1 -Alternátor 2 -Klikový høídel 3 -Napínací kladka -- Pro vozy s klimatizací \ \ 1 -Kompresor klimatizace 2 -Klikový høídel 3 -Napínací kladka 4 -Alternátor strana 2 Rozebráni a sestavení motoru Vydáni

17 FABA 2000 Motor 2,0/85 -mechanika 13 Demontáž! -Vyznaèit smìr otáèení drážkového øemene -Pro uvolnìní drážkového øemene pootoèit napínacím zaøízením ve smìru -šipky- Demontáž, montáž a napínání ozubeného øemene viz =:> DP OCTAVA Motor 2,01/85 kw -mechanická èást; opr sk 13 Je nutno dbát na rozdílné provedení uložení agregátu =:> Kap 10-1 Kontrola poloautomatické napínací kladky viz =:> DP OCTA VA Motor 2,0 1/85 kw -mechanická èást; opr sk 13 Demontáž a montáž tìsnicí pøíruby a se- trvaèníku viz =:> DP OCTAVA Motor 2,01/85 kw -mechanická èást; opr sk 13 Demontáž a montáž klikového høídele viz =:> DP OCTAVA Motor 2,01/85 kw -mechanická èást; opr sk 13 Rozebrání a sestavení pístu a ojnice viz =:> DP OCTAVA Motor 2,01/85 kw -mechanická èást; opr sk 13 Vydání 0401 Rozebrání a sestavení motoru 13-1 strana

18 13 FABA 2000 >- Motor 2,0/85 -mechanika,, strana 4 Rozebráni a sestavení motoru Vydání

19 FABA 2000 >- Motor 2,0/85 -mechanika 13 Demontáž : -Vyznaèit smìr otáèení drážkového øemene -Pro uvolnìní drážkového øemene pootoèit napínacím zaøízením ve smìru -šipky- Demontáž, montáž a napínání ozubeného øemene viz => OP OCTAVA Motor 2,01/85 kw -mechanická èást; opr sk 13 Je nutno dbát na rozdílné provedení uložení agregátu => Kap 10-1 Kontrola poloautomatické napínací kladky viz => OP OCTAVA Motor 2,01/85 kw -mechanická èást; opr sk 13 Demontáž a montáž tìsnicí pøíruby a se- trvaèníku viz => OP OCTAVA Motor 2,01/85 kw -mechanická èást; opr sk 13 Demontáž a montáž klikového høídele viz => OP OCTAVA Motor 2,01/85 kw -mechanická èást; opr sk 13 Rozebrání a sestavení pístu a ojnice viz => OP OCTAVA Motor 2,01/85 kw -mechanická èást; opr sk 13 Vydání 0401 Rozebrání a sestavení motoru 13-1 strana

20 13 FABA 2000 >- Motor 2,0/85 -mechanika -! 13-1 strana 4 Rozebráni a sestavení motoru Vydání

21 FABA 2000 ~ Motor 2,0/85 -mechanika 15 i ~~ :1~J~~~l ~'~~J =t3ci" ~'~=~J'L; ~'~~'J~~ =:r~~~~'j~ : 15-1 Demontáž a montáž hlavy válcù Demontáž a montáž hlavy válcù viz: => OP CGT A VA Motor 2,0 1/85 kw -mechanická èást; opr sk 15 Oprava ventilového rozvodu viz => OP CGT A VA Motor 2,0 1/85 kw -mechanická èást; opr sk 15 Vydání 0401 Demontáž a montáž hlavy válcù 15-1 strana

22 15 FABA 2000 >- Motor 2,0/85 -mechanika! 15-1 strana 2 Demontáž a montáž hlavy válcù Vydání

23 FABA 2000 Motor 2,0/85 -mechanika 17 i rj ~'i rj~~¾", 17-1 Demontáž a montáž ma- zací soupravy Demontáž a montáž dílù mazací soustavy "- viz =:> OP OCTAVA Motor 2,01/85 kw -mechanická èást; opr sk 17 Vydání 0401 Demontáž a montáž mazací soupravy 17 -i strana

24 17 FABA 2000 ~ Motor 2,0/85 -mechanika ~! í! 17-1 strana 2 Demontáž a montáž mazací soupravy Vydání

25 FABA 2000 Motor 2,0/85 -mechanika 19 i' ~~ --[~il~j~~~::;í'" : 19-1 Díly chladicí soustavy Upozornìni! Je-i motor teplý, je chladicí soustava pod tlakem Pøed opravou pøíp tlak snížit otevøením uzávìru chladicí kapaliny na vyrovnávací nádržce Hadicové spoje jsou zajištìny pomocí pružných spon V pøípadì oprav používat jen pružné spony Provést kontrolu tìsnosti chladicí soustavy kontrolnim pøístrojem, napø -VAG a adaptérem -VAG 1274/9- Díly chladicí soustavy na karoserií => 19-1 strana 2 Montážní pøehled termoregulátoru viz => DP OCTAVA Motor 2,01/85 kw -mechanická èást Schéma pøipojeni hadic chladici kapaliny => 19-1 strana 3 Vypuštìni a naplnìni chladicí kapaliny => 19-1 strana 4 Mísici pomìry chladici kapaliny => 19-1 strana 4 Vydání 0401 Díly chladicí soustavy 19-1 strana

26 19 FABA 2000 Motor 2,0/85 -mechanika Díly chladicí soustavy na karoserii 1 -Chladiè - O demontáž a montáž => strana 6 j Upozornìní! Po výmìnì vymìnit celou náplò chladicí kapaliny 2 -O-kroužek O vymìnit Hadice chladicí kapaliny horní 4 O zajistit pøíchytkami k chladièi O schéma pøipojení hadic chla- 5 dící kapaliny => strana 3 4 -Lapaè vzduchu 5-10 Nm Pøídavný ventilátor 17 O jen u vozidel s klimatizací 9, 7 -Kroužek ventilátoru 8 -Pøíchytka 16 :o ======~~~~~l' O zkontrolovat pevné usazení 15=::::::::====~~====~D 9 -Svorkovnice 14 ==~=~V 10 -Ventilátor chladíèe Ke skøíni termoregulátoru 13~-- ~ 5 O dlc s~~éma kapaliny pøípojení => 19-1 hadic chla- 5, ---, ~: strana Vyrovnávací nádržka ' 13- Uzávìr 14- Držák O pro svorkovnici ventilátoru 15 -Hadice chladicí kapaliny dolní O zajistit pøíchytkami k chladièi O schéma pøipojení hadic chladicí kapalíny => 19-1 strana O-kroužek O vymìnit 17 -Teplotní spínaè -F18-, 35 Nm O pro elektrický ventilátor O spínací teploty: 1 stupeò zapnuto: 8491 C 2 stupeò zapnuto: 9198 C 18 -Držák O chladièe O dodržet montážní polohu O respektovat rozdílná provedení 19-15Nm 19-1 strana 2 Díly chladicí soustavy Vydání

27 FABA 2000 Motor 2,0/85 -mechanika 19 Demontáž, montáž a kontrola termore-! gulátoru chladicí kapaliny viz => OP OCTAVA Motor 2,01/85 kw -mechanická èást; opr sk 19 Demontáž a montáž èerpadla chladicí kapaliny viz => OP OCTAVA Motor 2,01/85 kw -mechanická èást; opr sk 19 1 Montáž trubky chladicí kapaliny viz => OP OCTAVA Motor 2,01/85 kw -mechanická èást; opr sk 19 Schéma pøipojení hadic chladicí kapaliny -Chladiè O po výmìnì vymìnit celou náplò chladicí kapaliny 2 -Chladiè motorového oleje O demontáž a montáž => Kap Termoregulátor chladicí kapaliny O demontáž, montáž a kontrola => 19-1 strana 3 4 -Èerpadlo chladicí kapaliny O demontáž, montáž a kontrola => 19-1 strana 3 5 -Blok válcù t 6 -Vyrovnávací nádržka 7 -Sací potrubí - 8 -Jednotka ovládání škrticí 9 -Výmìník klapky tepla Pøípojné hrdlo 11 -Trubka chladicí kapaliny 3 Vydání Díly chladicí soustavy 19-1 strana

28 19 FABA 2000 >- Motor 2,0/85 -mechanika Vypuštìní a naplnìní chladicí kapaliny : Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje i a pomocné prostøedky - Zachycovací vana, napø -VAG Kleštì na pružné spony Pøístroj pro kontrolu mrazuvzdornosti chladicí kapaliny Vypuštìní -Otevøít uzávìr chladicí kapaliny na vyrovnávací nádržce -Demontovat spodní kryt motoru -šipky- & Pozor! Pøi otevøeni vyrovnávaci nádobky mùže unikat horká pára Uzávìr zakrýt hadrem a opatrnì otevøít -Povolit výpustný šroub -šipka- na chladièi v Upozornenl! Dbát pøedpisù platných pro likvidaci chladicích kapalin! Naplnìní Množství chladicí kapaliny cca 6,06,5 i Upozornìní! Jako chladicí kapalina smí být použita pouze G 12 podle" TL VW 774 Ou Rozpoznávací znak: èervená barva Chladicí kapalina G12 nesmí být v žádném pøípadì smíchána s jinými chladicími kapalinami! Je-i kapalina ve vyrovnávací nádržce hnìdá, byla G12 smíchána s jinou chladicí kapalinou V tom pøípadì musí být chladicí kapalina vymìnìna G12 a chladicí kapaliny podle "TL VW 774 Ou zabraòují zamrznutí, korozi, usazení minerálù a kromì toho zvyšují bod varu Z tìchto dùvodù musí být chladicí soustava bezpodmíneènì celoroènì naplnìna mrazuvzdorným prostøedkem s tìmito vlastnostmi Zejména v zemích s tropickým klimatem pøispívá chladicí kapalina vyšším bodem varu pøi vysokém zatížení motoru k bezpeènosti provozu Mrazuvzdornost musí být zaruèena asi do -25 "G (v zemích s arktickým klimatem asi do -35 "G) Koncentrace chladicí kapaliny nesmí být ani v teplém roèním období, resp v zemích s teplejším klimatem snížena doplnìním vody Podíl mrazu vzdorné pøísady musí obnášet minimálnì 40 % 19-1 strana 4 Díly chladicí soustavy Vydání \

29 FABA 2000 ~ Motor 2,0/85 -mechanika 19 Je-i z klimatických dùvodù zapotøebí vìtší ochrana i proti mrazu, mùže být podíl G12 zvýšen, ale pouze do 60 % (mrazuvzdornost asi do -40 'C), jinak se mrazuvzdornost snižuje a zhoršuje se chladicí úèinek Pokud byly chladiè, výmìník tepla, hlava válcù nebo tìsnìní hlavy válcù vymìnìny, vymìnit chladicí kapalinu Doporuèené mísicí pomìry: Ochrana pøed Podíl mrazuvz- Voda zamrznutím do dorného prostøedkua) -25 C 40 % 60 % -35 C 50 % 50 % aj Podíl mrazuvzdorného prostfedku nesmí pfekroèit 60 %; pfi vyšším podflu se snižuje odolnost proti zamrznutí a zhoršuj se chladicí úèinky Schválené chladicí kapaliny Chladicí kapalina Glysantin G XT 4030 Coolant ETX 6280 FROSTOX SF-D 12 Výrobce BASF AG ALF OL AG TEXACO HENKEL HAERTOL GmbH i Upozornìní! Uvedené chladicí kapaliny jsou navzájem mísitelné -Naplnit Napuštìní -Zavøít -Namontovat výpustní ventil na chladièi spodní kryt motoru vnávací chladicí nádržce kapalinu až ke znaèce "max" na vyro- -Vyrovnávací nádržku uzavøít -Nastartovat motor a nechat jej bìžet do doby, dokud se nezapne ventilátor & Pozor! Pøí otevøení vyrovnávací nádobky mùže unikat horká pára Uzávìr zakrýt hadrem a opatrnì otevøít -Zkontrolovat hladinu chladicí kapaliny a pøíp doplnit V U zahøátého motoru musí být hladina chladicí kapaliny na znaèce "max", u studeného motoru mezi znaèkami "min" a "max" Vydání 0401 Díly chladící soustavy 19-1 strana

30 -- 19 FABA 2000 >- Motor 2,0/85 -mechanika Demontáž a montáž chladièe! Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje ~ a pomocné prostøedky ~" Zachycovací vana, napø -VAG Momentový klíè (550 Nm) Kleštì na pružné spony Pøístroj na kontrolu mrazuvzdornosti chladicí kapaliny Demontáž -Nejprve zkontrolovat, zda je zabudováno autorádio s bezpeènostním kódováním V tom pøípadì zjistit kód -Odpojit kostøicí kabel akumulátoru -Vypustit chladicí kapalinu ~ 19-1 strana 4 -Odpojit -Odpojit hadice chladicí kapaliny od chladièe svorkovnici od ventilátoru chladièe -Odpojit svorkovnici teplotního spínaèe -F18- Vozidla s klimatizací: -Demontovat drážkový øemen ~ Kap Odpojit svorkovnici kompresoru klimatizace -Demontovat kompresor klimatizace a zavìsit jej na nosník zámku Vedení zùstanou zapojená Pokraèování pro všechna vozidla: -Demontovat ~ Karoserie nosník -montážní zámku práce; a odložit opr sk jej 50 stranou -Vyšroubovat upevòovací šrouby chladièe a vyjmout jej spolu s lapaèem vzduchu s ventilátorem pøíchytky hadic klimatizace na lapaè vzduchu Vozidla s klimatizací: -Demontovat Pokraèování pro všechna vozidla: -Vyšroubovat upevòovací šrouby chladièe a vyjmout lapaè vzduchu s ventilátorem Vozidla s klimatizací: Odšroubovat chladiè od kondenzátoru klimatizace a opatrnì je vyjmout -Dbát na dodateèné pokyny a montážní práce ~ 19-1 strana 7 Montáž Montáž se provádí v opaèném poøadí Pøitom je nutné dodržet následující: -Naplnit chladicí kapalinu ~ 19-1 strana strana 6 Díly chladicí soustavy Vydání

31 FABA 2000 ~ Motor 2,0/85 -mechanika 19 -Pøi odpojení a následném pøipojení kostøicího kabelu akumulátoru je nutné provést nìkteré dodateèné práce ~ Elektrická zaøízení; opr sk 27 Dodateèné pokyny a montážní práce u vozidel s klimatizací: -Dbát na dodateèné pokyny a montážní práce ~ Kap 10-1 hadice & Pozor! Okruh klimatizace nesmi být otevøen 1 Upozornìní! Aby se zabránilo poškození kondenzátoru, vedení chladicí kapaliny a hadic, je tøeba dbát na to, aby vedení a nebyly pøíliš napnuty, zlomeny nebo ohnuty Vydání 0401 Díly chladicí soustavy 19-1 strana

32 19 FABA 2000 ~ Motor 2,0/85 -mechanika - i 19-1 strana 8 Díly chladicí soustavy Vydání

33 FABA 2000 Motor 2,0/85 -mechanika 20 ~]~~ -~~J! c~'j~'j~'j~ ~~'J,~~[;rJ~'JrJ 20-1 Demontáž a montáž dílù palivové soustavy Montážní í Hadicové Upozornìní! spoje jsou zajištìny rychlospojkami Palivové hadice na motoru smìjí být zajištìny pouze pružnými sponami Použití svorkových nebo šroubových spon není dovoleno Dbát na bezpeènostní opatfení => 20-1 strana 3 Dbát na pravidla èistoty => 20-1 strana 3 Demontáž a montáž palivové nádrže s pfíslušenstvím a palivovým filtrem => 20-1 strana 1 pfehled dílù nádobky s aktivním uhlím => Kap 20-3 Demontáž a montáž palivové nádrže s pøíslušenstvím a palivovým filtrem 1 -Palivová nádrž ~ O demontáž a montáž => ~(~~~~~:===~ --16 strana 5 ~~ Nm Upevòovací pás '"' O 3 4 -Odvzdušòovací vedení O bílé O k elektromagnetickému ventilu -N80- odvìtrávacího sys- 20 tému v motorovém prostoru 5 -Zpìtné vedení paliva 21 O modré od regulátoru tlaku paliva na 22 rozdìlovaèi paliva 6 -Pøívodní vedení paliva O èerné 23 O k regulátoru tlaku paliva na rozdìlovaèi paliva 7 -Palivový filtr O poloha montáže, šipka uka- 2 zuje smìr prùtoku 8-5Nm O pro pøíchytku palivového fil- 1 tru 9 -Snímaè ukazatele zásoby paliva 2 O demontáž a montáž => 20-1 strana Vydání 0401 Demontáž a montáž dílù palivové soustavy 20-1 strana

34 20 FABA 200O" Motor 2,0/85 -mechanika, 10 -E palivové èerpadlo : O demontáž a montáž => 20-1 strana 4 - O sito pøi zneèištìní vyèistit O montážní poloha pøíruby el palivového èerpadla => Obr 1 v 20-1 strana Zpìtné potrubí O modré 12 -Pøívodní potrubí O mezi el palivovým èerpadlem a palivovým filtrem O èerné 13 -Tìsnicí kroužek O pøed montáží potøít palivem 14 -Pøevleèná matice, 80 Nm O demontáž a montáž pomocí pøípravku -MP => 20-1 strana Odvzdušòovací ventil O k demontáži uvolnit ventil ze západek vyhnutim do strany O pøed montáží vyšroubovat uzávìr => poz 16 v 20-1 strana 2 O kontrola => Obr 2 v 20-1 strana Uzávìr 17-1,5 Nm 18 -Uzavírací víèko nádrže O s prachovkou 19 -Gravitaèní ventil O pro demontáž uvolnit ventil ze západek smìrem vzhùru O zkontrolovat ventil prùchodnost ventilu: ve svislé poloze: otevøen ventil naklonìný o 45 : uzavøen 20 -Odvzdušòovací vedení O mezi nádobkou s aktivním uhlim => poz 21 v 20-1 strana 2 a odvzdušòovacím vedením => poz 4 v 20-1 strana Nádobka s aktivním uhlím O pøehled odvìtrávacího systému nádobky s aktivním uhlím => Kap Nm 23 -Odvzdušòovací vedení O upevnìno na palivové nádrží Obr 1: padla Montážní poloha pøíruby palivového èer- Znaèka na pøírubì musí souhlasit se znaèkou na palivové nádrži -šipky- 2 Modré vratné vedení -1- oznaèené na pøípoji -R- Èerné pøívodní vedení -2- oznaèené na pøípoji -V- rn Upozornìní! Po montáži pøíruby palivového èerpadla zkontrolovat, zda je pøívodní, vratné a odvzdušòovací vedení upevnìno na palivové nádrži A strana 2 Demontáž a montáž dílù palivové soustavy Vydání

35 - FABA 2000 >-- Motor 2,0/85 -mechanika 20, Páka Obr 2: v klidové Kontrola poloze: odvzdušòovacího ventil uzavøený ventilu Páka stisknutá ve smìru šipky: ventil otevøený í Upozornìní! Pøed montáží odvzdušòovacího uzávìr z palivové nádrže ventilu vyšroubovat Bezpeènostní opatøení pøi práci na palivové soustavì & Pozor! V Palivové pøívodní vedení je pod tlakem! Pøed uvolnìním hadícových spojù položit kolem spoje èistý hadøík Pak opatrným uvolnìním spoje snížit tlak Pøí demontáži a montáží snímaèe ukazatele zásoby palíva nebo palivového èerpadla z plné nebo èásteènì plné palivové nádrže je tøeba dbát na následující: Již pøed zaèátkem práce položit v blízkosti montážního otvoru palivové nádrže hadice zapnutého odsávacího zaøízení pro odsávání palivových výparù Pokud není žádné odsávací zaøízení k dispozici, je možné použít i radiální ventilátor (motor je mimo proud vzduchu) s dopravním objemem vìtším než 15 m3/h Zabránit kontaktu paliva s pokožkou! Nosit rukavice odolné proti palivové smìsi! Pravidla èistoty peèlivì do- Pøi práci na palivové a vstøikovací soustavì držovat následujících "5 pravidel èístoty": Pøed montáží dùkladnì oèistit místa spojù a jejich okolí Demontované díly pokládat na èistou podložku a zakrýt Nepoužívat hadøíky, které uvolòují vlákna! Otevøené díly peèlivì zakrýt nebo uzavøít, nebude-i ihned oprava provádìna Montovat jen èisté díly: Náhradní díly vybalovat z obalu až tìsnì pøed montáží Nepoužívat díly, které byly skladovány bez obalu (napø v bednì s náøadím, apod) U otevøené soustavy: Nepracovat se stlaèeným vzduchem Nepohybovat vozidlem Vydání 0401 Demontáž a montáž dílù palivové soustavy 20-1 strana

--I. 8 Servis! ~ I. Toto dílo je autorskoprávnì chránìno. Printed in Czech Republic Každé použití bez souhlasu autora je nepøípustné. 800.5313.00.

--I. 8 Servis! ~ I. Toto dílo je autorskoprávnì chránìno. Printed in Czech Republic Každé použití bez souhlasu autora je nepøípustné. 800.5313.00. Servis f) Dílenská F ABA 2000 pøíruèka Motor 1,9/74 101 -mechanika Vydání 0800 Kód motoru ATD '" Servisní služby'technické informace Printed in Czech Republic SOO53130015 8 Servis! ~ -- C' Toto dílo je

Více

Servis 8. Vydání 08.99. F Motor ABIA 1,4/55; 2000 1,4/74 -mechanika. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5306.00.15.

Servis 8. Vydání 08.99. F Motor ABIA 1,4/55; 2000 1,4/74 -mechanika. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5306.00.15. Servis 8 Dílenská pøíruèka F Motor ABIA 1,4/55; 2000 1,4/74 -mechanika Vydání 0899 Kód motoru Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic 80053060015 f) Servis! - 1 Toto dílo je autorskoprávnì

Více

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,6/85 kw FSI Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BLF

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,6/85 kw FSI Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BLF Servis 5 Dílenská příručka OCTAVIA II 004 Motor,6/85 kw FSI Kód motoru BLF Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně chráněno. Každé použití bez

Více

8 ' I. Servis 8 i. F Motor ABIA 1,0/37; 2000 1,4/44; 1,4/50 -mechanika. Vydání 08.99

8 ' I. Servis 8 i. F Motor ABIA 1,0/37; 2000 1,4/44; 1,4/50 -mechanika. Vydání 08.99 Servis 8 i Dílenská pøíruèka F Motor ABA 1,0/37; 2000 1,4/44; 1,4/50 -mechanika Kód Vydání 0899 motoru 8 ' Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic 80053050015 8 Servis! Toto dílo

Více

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,9/77 kw TDI PD Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BJB

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,9/77 kw TDI PD Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BJB Servis 5 Dílenská příručka OCTAVIA II 2004 Motor 1,9/77 kw TDI PD Kód motoru BJB Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně chráněno. Každé použití

Více

f) Servis Copyright @ 1999 ŠKODA AUTO a.s.

f) Servis Copyright @ 1999 ŠKODA AUTO a.s. Servis 8 Dílenská F ABIA 2000 pøíruèka Kód Motor 1,9/47 SDI -mechanika Vydání 0899 motoru S, I v b T h k ' f Printed in CR ervlsnl S UZ y ec nic e In ormace 50053110015 f) Servis ~ ~ Dílenská pøíruèka

Více

. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5317.00.15

. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5317.00.15 - Servis t) i Dílenská F Pøevodovka ABA 200002R pøíruèka dovky Vydán í 0700 Kód pfevo Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic 80053170015 f) Servis A, _/ Toto dílo je autorskoprávnì

Více

Servis 8 F ABIA 2000 >- Motor 1,2/40 -mechanika Vydání 08.02 ,:;",;"-- ~2~

Servis 8 F ABIA 2000 >- Motor 1,2/40 -mechanika Vydání 08.02 ,:;,;-- ~2~ ,:;",;"-- ~2~ Servis 8 Dílenská F ABIA 2000 >- pøíruèka Motor 1,2/40 -mechanika Vydání 08.02 ; U Servisní služby. Technické informace Printed in zech Republic 800.5322.00.15 8 Servis ',-J :) \J I Toto

Více

AUTO PARTS. náhradní díly automobilù. Obsah

AUTO PARTS. náhradní díly automobilù. Obsah AUTO PARTS náhradní díly automobilù Obsah kategorie strana Motor 1-3 Chlazení, vytápìní, klimatizace 4-5 Vnitøní vybavení 5 Díly karoserie 5 Nápravy a øízení 5-10 Brzdové systémy 10 Pøevodovka a pohon

Více

ARV AQV AZE AZF AME ATZ AQW

ARV AQV AZE AZF AME ATZ AQW Servis 5 Dílenská příručka FABIA 000 Motor,0/37;,4/44;,4/50 - mechanika Vydání 08.99 Kód motoru ARV AQV AZE AZF AME ATZ AQW Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic S00.5305.00.5

Více

Obsah. Obsah. Bìžná údržba a opravy zážehové motory... 25 Technické údaje... 26 Utahovací momenty... 26. Plán údržby - zážehové motory...

Obsah. Obsah. Bìžná údržba a opravy zážehové motory... 25 Technické údaje... 26 Utahovací momenty... 26. Plán údržby - zážehové motory... Úèel knihy... 11 Opravy bìhem jízdy... 13 Nelze nastartovat motor, protože se neotáèí startér... 13 Nelze nastartovat motor, i když startér funguje... 13 Nouzové startování... 14 Výmìna kola... 15 Hledání

Více

FELICIA. Vstøikovací a zapalovací zaøízení Simos 2P. Servisní služby. Technické informace. 500.5216.00.15 Vydáni 10.96, j

FELICIA. Vstøikovací a zapalovací zaøízení Simos 2P. Servisní služby. Technické informace. 500.5216.00.15 Vydáni 10.96, j Servis Ci) Dílenská FELCA pøíruèka Vstøikovací a zapalovací zaøízení Simos 2P /~ ( Servisní služby Technické informace 50052160015 Vydáni 1096, j -- Dílenská pøíruèka je urèena výhradnì pro potøebu v rámcí

Více

Servis. 8 Dodatek è.9. Montážní místa Modelový rok 2000" Vydání: 02.02

Servis. 8 Dodatek è.9. Montážní místa Modelový rok 2000 Vydání: 02.02 Servis 8 Dodatek è9 FABIA e Dílenská pøíruèka: Elektrická schémata, Hledání závad a Montážní místa Modelový rok 2000" Vydání: 0202 Dbejte, prosím, u tohoto dodatku na následující: -Vymìòte první, patnáctou,

Více

I Servis t) i F ABIA 2000... Pøevodovka 002 Vydání 08.99. .dovky. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5315.00.15.

I Servis t) i F ABIA 2000... Pøevodovka 002 Vydání 08.99. .dovky. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5315.00.15. Servis t) i Dílenská F ABA 2000 Pøevodovka 002 Vydání 0899 Kód pøevo- pøíruèka dovky Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic 80053150015 8 Servis -) Toto dílo je autorskoprávnì chránìno

Více

Servis f) Kód pøevo- EVY FDN EYX FDM EYW FDL EJZ FNJ FVS, dovky FVT FVU FCU FCV FW FRA FPU FSP GDN GDH GDL GDG GDM GDJ GDR GEY

Servis f) Kód pøevo- EVY FDN EYX FDM EYW FDL EJZ FNJ FVS, dovky FVT FVU FCU FCV FW FRA FPU FSP GDN GDH GDL GDG GDM GDJ GDR GEY , Servis f) Dílenská F ABA 2000 pøíruèka Pøevodovka 02T Vydání 0899 Kód pøevo- EVY FDN EYX FDM EYW FDL EJZ FNJ FVS, dovky FVT FVU FCU FCV FW FRA FPU FSP GDN GDH GDL GDG GDM GDJ GDR GEY Servisní služby

Více

COMPASS, Prelátská 13/8, Praha 9, 198 00, CZ; tel.: 281 863 061, 281 862 427 fax: 281 864 321 e-mail: info@cmps.cz internet: www.compass.

COMPASS, Prelátská 13/8, Praha 9, 198 00, CZ; tel.: 281 863 061, 281 862 427 fax: 281 864 321 e-mail: info@cmps.cz internet: www.compass. Vodní pumpa klínový øemen FAV-FEL 1,3 Vodní pumpa 4-drážkový øemen FAV-FEL 1,3 SK0003 047 121 011 A SK0039 047 121 011 Rozdìlovaè FAV-FEL 1,3 SK0051 115 911 000 Palec rozdìlovaèe Š105-Š120-FAV-FEL 1,3

Více

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU Nářadí [1] Tyčka na zajištění setrvačníku (dvojitý setrvačník) : (-).0198.A [2] Přípravek pro vystředění krytu pohonu rozvodu : (-).0198.G [3] Tyčka na zajištění ozub. kola vačkového

Více

Bezpeènostní rychlouzávìry typ SL, SID / RSL a 022

Bezpeènostní rychlouzávìry typ SL, SID / RSL a 022 (1/15) Bezpeènostní rychlouzávìry typ SL, SID / RSL a 022 II - 111 (2/15) BU SID BU 022 II - 112 (3/15) BU p emax Konstrukce SL-IZN.1 SL-IZM.1 SL-IZH.1 BU 022 SID-NN SID-MNS* SID-MM SID-HMS* SID-HH 100

Více

FELICIA. I Motor 1,3 1- mechanická èást I. Servisní služby. Technické informace. .500.5202:07.,5 Vydaní 01.98 I

FELICIA. I Motor 1,3 1- mechanická èást I. Servisní služby. Technické informace. .500.5202:07.,5 Vydaní 01.98 I Servis CD Dílenská FELCA pøíruèka Motor 1,3 1- mechanická èást Servisní služby Technické informace 5005202:07,5 Vydaní 0198 ,A ~ Dílenská pøíruèka je urèena výhradnì pro potøebu v rámci servisní sítì ~KODA

Více

Servis 5. Dílenská příručka FABIA 2000. Motor 1,4/55; 1,4/74 - mechanika Vydání 08.99. Servisní služby. Technické informace AUA AUB BBY BBZ

Servis 5. Dílenská příručka FABIA 2000. Motor 1,4/55; 1,4/74 - mechanika Vydání 08.99. Servisní služby. Technické informace AUA AUB BBY BBZ Servis 5 Dílenská příručka FABIA 2000 Motor 1,4/55; 1,4/74 - mechanika Vydání 08.99 Kód motoru AUA AUB BBY BBZ Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic S00.5306.00.15 5 Servis Toto

Více

Servis 5. Dílenská příručka FABIA 2000. Motor 1,9/74 TDI - mechanika Vydání 08.00. Servisní služby. Technické informace ATD

Servis 5. Dílenská příručka FABIA 2000. Motor 1,9/74 TDI - mechanika Vydání 08.00. Servisní služby. Technické informace ATD Servis 5 Dílenská příručka FABIA 2000 Motor 1,9/74 TDI - mechanika Vydání 08.00 Kód motoru ATD Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic S00.5313.00.15 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně

Více

Servis 5. Dílenská příručka SUPERB 2002. Převodovka 01W/012 Vydání 10.01. Servisní služby. Technické informace DVZ FHN EEN EMV EZG GFY GFZ GFN GFL GGB

Servis 5. Dílenská příručka SUPERB 2002. Převodovka 01W/012 Vydání 10.01. Servisní služby. Technické informace DVZ FHN EEN EMV EZG GFY GFZ GFN GFL GGB Servis 5 Dílenská příručka SUPERB 2002 Převodovka 0W/02 Vydání 0.0 Kód převodovky DVZ FHN EEN EMV EZG GFY GFZ GFN GFL GGB Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 5 Servis Toto dílo

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

Servis FELICIA. Mono-Motron ic. Vstøikovací a zapalovací zaøízení. služby. Technické informace. 500.5203.00.15 Vydání 11.94

Servis FELICIA. Mono-Motron ic. Vstøikovací a zapalovací zaøízení. služby. Technické informace. 500.5203.00.15 Vydání 11.94 Servis & Dílenská FELICIA pøíruèka Vstøikovací a zapalovací zaøízení Mono-Motron ic Servisní služby Technické informace 50052030015 Vydání 1194 / ~ ~ Dílenská pøíruèka je urèena výhradnì pro potøebu v

Více

PAD-3-60-UC SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ

PAD-3-60-UC SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÁ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz PAD-3-60-UC 426 2.98

Více

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,6/75 kw Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BGU

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,6/75 kw Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BGU Servis 5 Dílenská příručka OCTAVIA II 2004 Motor 1,6/75 kw Kód motoru BGU Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně chráněno. Každé použití bez

Více

. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5318.00.15

. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5318.00.15 Servis 8 Dílenská F ABA 2000 pøíruèka Automatická pøevodovka 001 Vydání 0900 Kód pøevo- dovky Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic 80053180015 - 8 Servis ; ~ --J Toto dílo je autorskoprávnì

Více

400-BQO SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 11.94

400-BQO SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 11.94 SIGMA PUMPY HRANICE LEHKÁ DIAGONÁLNÍ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 400-BQO 426 2.98 11.94 Použití Èerpadla

Více

FABIA Hledání závad È. 1/1

FABIA Hledání závad È. 1/1 Pøedpoklady FABA Hledání závad È 1/1 Samovolné vybíjení akumulátoru pro kontrolu: akumulátor je v poøádku osvìtlení a všechny systémy vozidla jsou vypnuty Možné pøíèiny závady: zkorodované a zneèištìné

Více

Škoda Fabia 1,2 44 kw

Škoda Fabia 1,2 44 kw Škoda Fabia 1,2 44 kw Subkritérium A1: Práce Práce (bez materiálu) Poznámka kontrola vozu: zjištění závady/ servisní prohlídka prohlédnutí vozu, ať už za účelem zjištění závady před opravou či servisní

Více

Doporučené výměnné intervaly

Doporučené výměnné intervaly 1 8.11.2010 12:34:50 Vozidlo AUDI / A4 2.5 TDI / 08/1997-06/2000 / Limuzína se stupňovitou zádí Země výroby D Zdvih. objem/výkon 2.5 / 110 kw Označení motoru AFB Klíč RB AUD 606 Doporučené výměnné intervaly

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz METRO Elektromechanický podzemní pohon pro jednokøídlé nebo dvoukøídlé brány MONTÁŽNÍ NÁVOD A KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLÙ www.kovopolotovary.cz Tento manuál je urèen pouze pro montážní firmy Typy pohonù a

Více

G 2500 STANDARDNÍ ZAØÍZENÍ VNÌJŠÍ ROZMÌRY KONSTRUKÈNÍ ØADA GARD RYCHLÁ SILNIÈNÍ SKLOPNÁ ZÁVORA. Legenda k obrázku:

G 2500 STANDARDNÍ ZAØÍZENÍ VNÌJŠÍ ROZMÌRY KONSTRUKÈNÍ ØADA GARD RYCHLÁ SILNIÈNÍ SKLOPNÁ ZÁVORA. Legenda k obrázku: KONSTRUKÈNÍ ØADA GARD RYCHLÁ SILNIÈNÍ SKLOPNÁ ZÁVORA G 2500 STANDARDNÍ ZAØÍZENÍ TX 2x1 mm 2 RX 2x1,5 mm 2 4x1 3x1 mm 2 230V 3x1,5 mm 2 Legenda k obrázku: 1 Hnací jednotka G 2500 2 Øídicí panel (øízení

Více

Návod na opravu. De-/montáž ozubeného řemene. Standard PEUGEOT; 607 (9D, 9U); 2.2 HDI. Tiskni

Návod na opravu. De-/montáž ozubeného řemene. Standard PEUGEOT; 607 (9D, 9U); 2.2 HDI. Tiskni Page 1 of 5 Tiskni Návod na opravu De-/montáž ozubeného řemene Standard PEUGEOT; 607 (9D, 9U); 2.2 HDI Bezpečnostní pokyny Otočit motorem pouze za rozvodové kolo klikového ve směru otáčení. Rozvodové kolo

Více

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,4/55 kw Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BCA

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,4/55 kw Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BCA Servis 5 Dílenská příručka OCTAVIA II 2004 Motor 1,4/55 kw Kód motoru BCA Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně chráněno. Každé použití bez

Více

Servis.I F ABIA 2000... Topení, klimatizace Vydání 08.99. .Servisní služby. Technické informace so~~~nj~~.~o~~

Servis.I F ABIA 2000... Topení, klimatizace Vydání 08.99. .Servisní služby. Technické informace so~~~nj~~.~o~~ Servis Dílenská F ABA 2000 Topení, klimatizace Vydání 0899 pøíruèka '3 ~ Servisní služby Technické informace so~~~nj~~~o~~ f) Servis ~ ~ (o Dílenská pøíruèka je urèena výhradnì pro potøebu v rámci servisní

Více

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C.

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C. RÙZNÉ ARMATURY evidenèní èíslo název RÙZNÉ ARMATURY jmenovitá svìtlost 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 C26 101 540 ventil odvodòovací X C26 103 516 ventil uzavírací s elektromagnetickým

Více

BBV980A Ventil odkalu s pneumatickým/hydraulickým pohonem Pøedpis instalace a údržby

BBV980A Ventil odkalu s pneumatickým/hydraulickým pohonem Pøedpis instalace a údržby 4057350/1 IM-P405-28 AB vydání 1 BBV980A Ventil odkalu s pneumatickým/hydraulickým pohonem Pøedpis instalace a údržby 1. Bezpeènost 2. Popis 3. Technické údaje 4. Funkce 5. Instalace 6. Údržba 7. Náhradní

Více

Servis 8. I Pøevodovka

Servis 8. I Pøevodovka , Servis 8 Dílenská pøíruèka FELCA Pøevodovka ] Servisní služby Technické informace 50052050015 Vydání 1194, " ~ Dílenská pøíruèka je urèena výhradnì pro potøebu v rámci servisní sítì ŠKODA Její pøedání

Více

VYPUŠTĚNÍ, NAPLNĚNÍ, ODVZDUŠNĚNÍ CHLADICÍHO OKRUHU MOTORU

VYPUŠTĚNÍ, NAPLNĚNÍ, ODVZDUŠNĚNÍ CHLADICÍHO OKRUHU MOTORU Motory : 6FY RFJ Nářadí [1] Plnicí válec : 4520-T [2] Adaptér pro plnicí válec : 4222-T [3] Tyčka pro uzavření plnicího válce : 4370-T DŮLEŽITÉ : Dodržovat pokyny pro bezpečnost a čistotu. POZN. : Operace

Více

PAX-3-60 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ

PAX-3-60 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÁ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz PAX-3-60 426 2.98

Více

Servis f) F ABIA 2000... Motor 1,2/40 -vstøikování Vydán í 04.02. Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5323.00.

Servis f) F ABIA 2000... Motor 1,2/40 -vstøikování Vydán í 04.02. Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5323.00. '.. --- I Servis f) Dílenská F ABIA 2000... pøíruèka Motor 1,2/40 -vstøikování Vydán í 04.02 Kód motoru AWY (' Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic { 8 Servis ~ I Toto dílo je

Více

REGULÁTOR TLAKU TYP ZSN 3 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Tøinec Samoèinný regulátor tlaku typ ZSN 3

REGULÁTOR TLAKU TYP ZSN 3 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Tøinec Samoèinný regulátor tlaku typ ZSN 3 SAMOÈINNY REGULÁTOR TLAKU TYP ZSN 3 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Tøinec 2000 Samoèinný regulátor tlaku typ ZSN 3 1 1. POPIS FUNKCE Regulátor ZSN 1 se skládá ze tøí hlavních rozebíratelnì spojených èástí (obr.5)

Více

zadního krytu ozubeného řemene.

zadního krytu ozubeného řemene. Olejové čerpadlo vymontovat a namontovat Vymontovat, odmontovat Zadní kryt ozubeného řemenu viz pracovní postup "Zadní kryt ozubeného řemenu odmontovat a namontovat". Přidržovací kozlík přídavných agregátů

Více

TotalCar3 MITSUBISHI ASX GA0W 2011

TotalCar3 MITSUBISHI ASX GA0W 2011 VYHØÍVÁNÍ SEDAÈEK TotalCar3 MITSUBISHI ASX GA0W 2011 Rev.00 MITSUBISHI ASX GA0W 2011 strana 1 z 8 Technické informace pro zapojení: Vyhøívání sedaèek TotalCar3 - objednací kód (006ND0T102527MI) Postup

Více

[3] Napínací páka (-).188 J2.

[3] Napínací páka (-).188 J2. DEMONTÁŽ - MONTÁŽ : ROZVODOVÝ ŘEMEN : URGENTNÍ : Dodržovat pokyny platné pro bezpečnost a čistotu (viz brožura: DOPORUČENÍ - NEZBYTNÉ ZÁSADY). 1. Doporučené nářadí Schéma : E5AP181C [1] přístroj na měření

Více

Armatury a systémy Premium Armatury pro solární techniku Regusol-130

Armatury a systémy Premium Armatury pro solární techniku Regusol-130 Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Rozsah použití: Program armatur Oventrop pro solární techniku umožòuje propojení kolektoru se zásobníkem v okruhu solárního systému.

Více

Schlumberger Europe Regulator

Schlumberger Europe Regulator (1/7) Schlumberger Europe Regulator S.E.R. 10 II - 7 (2/7) Základní vlastnosti - 2-stupòový regulátor se zabudovaným bezpeènostním uzávìrem (HTB) - s ochranou proti poklesu tlaku bezpeènostní membránou

Více

Servis 8 FELICIA. I Elektrická zaøízení I?: .I ~.~R".."'Rg ~g..~~iii I. služba. Technické informace 500.5208.00.15 Vydání 11.94 ,. '.

Servis 8 FELICIA. I Elektrická zaøízení I?: .I ~.~R..'Rg ~g..~~iii I. služba. Technické informace 500.5208.00.15 Vydání 11.94 ,. '. Servis 8 Dílenská FELCA pøíruèka Elektrická zaøízení?: ~~R" "'Rg ~g ~~ "", '-'~ r Servisní služba Technické informace 50052080015 Vydání 1194 ~- - -, ;,cf ',c -, " Dílenská pøíruèka je urèena výhradnì

Více

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 Vnìjší automatický systém s kloubovými rameny pro závìsné brány Vzorová montáž Napájecí vodièe k motoru: 4 x 1,5 mm 2, délka 20 m 4 x 2,5 mm 2, délka 30 m 1 Montážní sada

Více

TC-BQO SIGMA PUMPY HRANICE

TC-BQO SIGMA PUMPY HRANICE SIGMA PUMPY HRANICE ÈERPADLOVÉ TURBÍNY SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz TC-BQO 426 2.98 81.03 Použití Èerpadlové typové

Více

Vekolux. Pøipojovací šroubení s vypouštìním pro otopná tìlesa Ventil-kompakt

Vekolux. Pøipojovací šroubení s vypouštìním pro otopná tìlesa Ventil-kompakt Pøipojovací šroubení s vypouštìním pro otopná tìlesa Ventil-kompakt Popis Pøipojovací šroubení Vekolux firmy HEIMEIER slouží k pøipojení otopného tìlesa typu Ventil-kompakt k otopné soustavì, k jeho uzavírání,

Více

Montážní návod. BITHERM Floor EN E U R O N O R M. Podlahový radiátor

Montážní návod. BITHERM Floor EN E U R O N O R M. Podlahový radiátor BITHERM Floor Podlahový radiátor Montážní návod EN E U R O N O R M 4 4 2 Popis Podlahový radiátor BITHERM Floor se umis uje pøed prosklenou stìnu zapuštìním do podlahy a je urèen k vytápìní vnitøního prostoru

Více

Ventily pro vodu F, FR a KFR Aquastrom PN 16

Ventily pro vodu F, FR a KFR Aquastrom PN 16 Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Datový list Popis: Ventily pro vodu F, FR a KFR Aquastrom PN 16 firmy Oventrop, v provedení s šikmým sedlem, z bronzu, s plastovou

Více

www.saab-servis.cz info@saab-servis.cz tel/fax: 474 332 302 s.r.o.!!! výprodej skladových zásob!!!

www.saab-servis.cz info@saab-servis.cz tel/fax: 474 332 302 s.r.o.!!! výprodej skladových zásob!!! www.saab-servis.cz info@saab-servis.cz tel/fax: 474 332 302 s.r.o.!!! výprodej skladových zásob!!! ceny platí do vyprodání skladových zásob kulový čep 8993339 85.301 260 102 rejdový čep 7372170 85.624

Více

01-3 Vlastní diagnostika III. Tabulka závad, císla závad 16496...17566. FABIA 2000>- Motor 1,4/55; 1,4/74 - vstrikování 01

01-3 Vlastní diagnostika III. Tabulka závad, císla závad 16496...17566. FABIA 2000>- Motor 1,4/55; 1,4/74 - vstrikování 01 FABIA 2000>- Motor 1,4/55; 1,4/74 - vstrikování 01 "- I 01-3 Vlastní diagnostika III Tabulka závad, císla závad 16496...17566 "\ Upozornení. Relevantní závady v systému elektrického ovládání plynu budou

Více

1/5 1 MQ 3-45 A-O-A BVBP. Výrobní è.: 96515415

1/5 1 MQ 3-45 A-O-A BVBP. Výrobní è.: 96515415 Pozice Poèet Popis 1 MQ 3-45 A-O-A VP Pozn.: obr. výrobku se mùže lišit od skuteè. výrobku Výrobní è.: 96515415 Kompletní jednotka Èerpací stanice MQ je kompaktní jednotka, která obsahuje èerpadlo, motor,

Více

Armatury a systémy Premium Aquastrom T plus Termostatické hlavice ventilù s pøedvolbou pro cirkulaèní okruhy

Armatury a systémy Premium Aquastrom T plus Termostatické hlavice ventilù s pøedvolbou pro cirkulaèní okruhy Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001 Armatury a systémy Premium Aquastrom T plus Termostatické hlavice ventilù s pøedvolbou pro cirkulaèní okruhy Datový list Popis: Termostatické

Více

Staré díly BOSCH k repasi :

Staré díly BOSCH k repasi : Staré díly BOSCH k repasi : - startéry a generátory - měřiče množství vzduchu - vstřikovače - jednotky centrálního vstřikování Podmínky vrácení: - originální obal - díl je dostatečně očištěn, aby bylo

Více

HW 25. návod k montáži a nastavení

HW 25. návod k montáži a nastavení HW 25 návod k montáži a nastavení 7 719 001 677 Obsah Obsah 1 Všeobecné 1.1 Použití 1.2 Regulace 1. Rozsah dodávky 2 Možnosti vestavby 2.1 Montážní poloha 2.2 Pøípoje Montáž 4.1 Vertikální montáž 4.2 Vodorovná

Více

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ÈLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ÈERPADLA 32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně Stránka č. 1 z 7 Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozidel s volantem na levé straně Potřebné speciální nářadí, zkušební a měřicí přístroje a pomocné prostředky Hadicové

Více

UTAHOVACÍ MOMENTY ZAVĚŠENÍ MOTORU

UTAHOVACÍ MOMENTY ZAVĚŠENÍ MOTORU UTAHOVACÍ MOMENTY ZAVĚŠENÍ MOTORU Motory : HFX KFV NFU NFS (dan.m) A = HFX KFV B = NFU Pravý závěs motoru (1) : 6 ± 0,4 (2) : 6 ± 0,6 (3) : 4,5 ± 0,4 Táhlo záchytu reakce (4) : 6 ± 0,6 (5) : 6 ± 0,6 (6)

Více

UTAHOVACÍ MOMENTY MOTOR

UTAHOVACÍ MOMENTY MOTOR Hlava válců (dan.m) 1 Šroub sacího potrubí (*) 1,3 ± 0,2 2 Šroub odlučovače oleje (*) 1,3 ± 0,2 3 4 Šroub skříní uložení vačkových hřídelů (*) Závrtný šroub skříní uložení vačkových hřídelů (*) 0,5 ± 0,1

Více

Servis 5. Dílenská příručka SUPERB 2002. Motor 1,9/96 kw TDI Vydání 10.01. Servisní služby. Technické informace AWX AVF

Servis 5. Dílenská příručka SUPERB 2002. Motor 1,9/96 kw TDI Vydání 10.01. Servisní služby. Technické informace AWX AVF Servis 5 Dílenská příručka SUPERB 2002 Motor 1,9/96 kw TDI Vydání 10.01 Kód motoru AWX AVF Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic S00.5408.00.15 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně

Více

Servis 5. Dílenská příručka YETI Motor 1,8 /112; 118 kw TSI Vydání Servisní služby. Technické informace CDAA CDAB

Servis 5. Dílenská příručka YETI Motor 1,8 /112; 118 kw TSI Vydání Servisní služby. Technické informace CDAA CDAB Servis 5 Dílenská příručka YETI 2010 Motor 1,8 /112; 118 kw TSI Kód motoru CDAA CDAB Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně chráněno. Každé

Více

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Obsah Úvodem...9 Základní technický popis...10 Škoda Felicia se představuje...10 Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Údržba a kontrola technického stavu...14 Pravidelná

Více

Ventil E Z. pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy

Ventil E Z. pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy Ventil E Z pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy Popis Ventil E-Z firmy HEIMEIER pro jednobodové pøipojení otopných tìles je zhotoven z korozivzdorného poniklovaného bronzu. Vyrábí se v rohovém i pøímém

Více

Pøed vlastním sestavováním jednotky zkontrolujte základy, aby odpovídaly požadavkùm uvedeným na výkresu základù vìže.

Pøed vlastním sestavováním jednotky zkontrolujte základy, aby odpovídaly požadavkùm uvedeným na výkresu základù vìže. Baltimore Aircoil Chladící vìže Ultralite FCT Pokyny k sestavení a montáži Úvod Chladící vìže FCT by mìly být sestavovány a montovány tak, jak je to uvedeno v tomto manuálu. Tyto postupy je nutno pøed

Více

Servis (!) Dílenská pøíruèka FELICIA. I Topení, Klimatizace. .Servisní služby. Technické. 500.5207.01.15 Vydání 06.95

Servis (!) Dílenská pøíruèka FELICIA. I Topení, Klimatizace. .Servisní služby. Technické. 500.5207.01.15 Vydání 06.95 Servis (!)! Dílenská pøíruèka FELCA Topení, Klimatizace Servisní služby Technické 50052070115 Vydání 0695 informace ~ -- -" 1J Dílenská pøíruèka je urèena výhradnì pro potøebu v rámcí servisní sítì ŠKODA

Více

DET SIGMA PUMPY HRANICE

DET SIGMA PUMPY HRANICE SIGMA PUMPY HRANICE ÈERPADLOVÉ TURBÍNY DET SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 81.01 Použití Èerpadlové turbíny

Více

QUANTUM. Verze F F H TY TAKTNÍ MOTOR BRIGGS & STRATTON 5,5 HP. Vladimír Bernklau

QUANTUM. Verze F F H TY TAKTNÍ MOTOR BRIGGS & STRATTON 5,5 HP. Vladimír Bernklau QUANTUM Verze 128802-0910 12F802-1955 12F802-3168 12H802-3169 TY TAKTNÍ MOTOR BRIGGS & STRATTON 5,5 HP Vladimír Bernklau 000 Filtr vzduchový, výfuk 81 691740 POJISTKA ŠROUBU VÝFUKU 159 691753 DRŽÁK ISTI

Více

Spínací modul ventilátoru pro plynové závěsné kotle (LSM)

Spínací modul ventilátoru pro plynové závěsné kotle (LSM) Návod k instalaci Spínací modul ventilátoru pro plynové závěsné kotle (LSM) Obr. 1: LSM 5, 7 719 001 570 1 spínací modul 2 kabel DC 24 V 3 kabel AC 230 V 4 šrouby 5 připevňovací úhelník (Z.R. 18, 24-3/4

Více

Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS

Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS Popis ovládacího panelu Øídící karta ZBX7 je používána pro dálkové ovládání u jednofázových automatických posuvných závor (230 V), série BX-A/BX-B. Karta je vložena

Více

VÝPRODEJ VYBRANÝCH ZÁSOB ORIGINÁLNÍCH ND PRO SPALOVACÍ MOTORY TEDOM-LIAZ NABÍDKA Č. 007-NZ-2012 (SKLAD J87)

VÝPRODEJ VYBRANÝCH ZÁSOB ORIGINÁLNÍCH ND PRO SPALOVACÍ MOTORY TEDOM-LIAZ NABÍDKA Č. 007-NZ-2012 (SKLAD J87) J87 10357 AKUMULÁTOR PLYNU ÚPLNÝ ( tlakovaný ) 442176812405 7681240 5 290 2 J87 14408 AKUMULÁTOR PLYNU ÚPLNÝ ( tlakovaný ) 44217681234 7681234 6 844 7 J87 10010 ČELO BLOKU MOTORU 442110140035 1014003 2

Více

- Upozornení!. k zobrazovanému poli 2:. Na tfetím zobrazovaném míste se objeví 1 nejprve pfi cástecné záteži

- Upozornení!. k zobrazovanému poli 2:. Na tfetím zobrazovaném míste se objeví 1 nejprve pfi cástecné záteži FABIA 2000» Motor 1,4/55; 1,4/74 vstrikování 01 0 016 Vlastní diagnostika VI Bloky namerených hodnot Bloky namerených hodnot, zobrazované skupiny 030...049,099 lambdaregulace Zobrazovaná skupina 030, lambdaregulace.

Více

RPT SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 23.01

RPT SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 23.01 SIGMA PUMPY HRANICE ROTAÈNÍ OBJEMOVÁ ÈERPADLA RPT SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 23.01 Použití Rotaèní

Více

Øetìzová bariéra CAT

Øetìzová bariéra CAT Øetìzová bariéra CAT ØETÌZOVÁ BARIÉRA PRO VJEZDY DO ŠÍØE 16M. Typ zaøízení 1. Skupina CAT-X 2. Skupina CAT-I 3. Rádiový pøijímaè 4. Øetìz Genovese - Janovský 5. Bezpeènostní vodítko øetìzu umístìné na

Více

VYPUŠTĚNÍ, NAPLNĚNÍ, ODVZDUŠNĚNÍ CHLADICÍHO OKRUHU MOTORU

VYPUŠTĚNÍ, NAPLNĚNÍ, ODVZDUŠNĚNÍ CHLADICÍHO OKRUHU MOTORU Nářadí Motory : HFX KFV NFU NFS KFU [1] Plnicí válec : 4520-T [2] Adaptér pro plnicí válec : 4222-T [3] Kleště na demontáž-montáž pružných upev. pásků : 9029-T Vypuštění POZN. : Operaci provádět u studeného

Více

Datový list. Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001.

Datový list. Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001 Armatury a systémy Premium Aquastrom T plus Termostatické hlavice ventilù s pøedvolbou pro cirkulaèní okruhy s vìtším zbytkovým em než

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

ŠKODA FELICIA. Opravy a údržba. Jiří Schwarz

ŠKODA FELICIA. Opravy a údržba. Jiří Schwarz Jiří Schwarz ŠKODA FELICIA 1994 2001 Opravy a údržba OBSAH KNIHY ŠKODA AUTO a. s. A U T O RIZ O VA L A postupy oprav a seřizování svépomocí diagnostika poruch časový a kilometrový plán údržby elektrická

Více

FELICIA Hledání závad è.1/1

FELICIA Hledání závad è.1/1 , FELIIA Hledání závad è.1/1 Samovolné vybíjení akumulátoru (Podezøení na svodové odpory vùèi kostøe) Technické pøedpoklady: Akumulátor v poøádku Upozornìní: Závada mùže být zpùsobena zkorodovanými nebo

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

Øadové práškové èerpadlo

Øadové práškové èerpadlo Pokyny P/N 397 364B VÝSTRAHA: Následující úkoly mohou provádìt pouze kvalifikované osoby. Dodržujte bezpeènostní pokyny uvedené v tomto dokumentu i ve všech dalších souvisejících dokumentech. Popis se

Více

Popis VIN... 12. Kontrola bloku motoru... 21 Opravy a renovace bloku motoru... 22 Mazací kanály... 22

Popis VIN... 12. Kontrola bloku motoru... 21 Opravy a renovace bloku motoru... 22 Mazací kanály... 22 Obsah Seznámení s vozidlem......................................................... 11 Hlavní součásti vozidla........................................................... 11 Identifikace a vy bavení vozidla.....................................................

Více

UTAHOVACÍ MOMENTY ZAVĚŠENÍ MOTORU

UTAHOVACÍ MOMENTY ZAVĚŠENÍ MOTORU UTAHOVACÍ MOMENTY ZAVĚŠENÍ MOTORU Motory : 9HY 9HZ (dan.m) Táhlo záchytu reakce 1 2 10 6 ± 0,6 Levý horní závěs motoru 3 5,5 ± 0,5 Levý spodní závěs motoru 4 6 ± 0,6 Pravý spodní závěs motoru 5 5,5± 0,5

Více

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 Chladič 10 Čistič 11 Zapalování - úplné 12 Přístrojová

Více

FABIA Montážní místa È. 1/1 I. Pojistkový box, pojistkový box na akumulátoru, reléový box, pøídavný držák pojistek.

FABIA Montážní místa È. 1/1 I. Pojistkový box, pojistkový box na akumulátoru, reléový box, pøídavný držák pojistek. FABIA Montážní místa È 1/1 I Pojistkový box, pojistkový box na akumulátoru, reléový box, pøídavný držák pojistek Obsah P k ' - Jlst ovy ox 1/2 b -Pojistkový box na akumulátoru "' " " " "' " "' 1/4 -Reléový

Více

RPR - Wterm s.r.o. 739 91 Jablunkov, Školní 389

RPR - Wterm s.r.o. 739 91 Jablunkov, Školní 389 Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být montován ve smyslu ÈSN 33 2000-7-701, v koupelnách, sprchách a podobných

Více

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó ann cloj=klk=tsvjmsvmr^ jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 71 74 77 80 83 86 Q R S Zaøízení na sbìr posečené trávy

Více

Montážní návod. Stojatý zásobník SE-1. Wolf GmbH. Postfach 1380. 84048 Mainburg. Tel. 08751/74-0. Fax 08751/741600. Internet: www.wolf-heiztechnik.

Montážní návod. Stojatý zásobník SE-1. Wolf GmbH. Postfach 1380. 84048 Mainburg. Tel. 08751/74-0. Fax 08751/741600. Internet: www.wolf-heiztechnik. Montážní návod Stojatý zásobník Wolf GmbH. Postfach 1380. 84048 Mainburg. Tel. 08751/74-0. Fax 08751/741600. Internet: www.wolf-heiztechnik.de Wolf Česká republika s.r.o.. Rybnická 92. 634 00 Brno. Tel.

Více

Montážní návod. BITHERM Floor. Podlahový radiátor

Montážní návod. BITHERM Floor. Podlahový radiátor BITHERM Floor Podlahový radiátor Montážní návod Popis Podlahový radiátor BITHERM Floor se umis uje pøed prosklenou stìnu zapuštìním do podlahy a je urèen k vytápìní vnitøního prostoru budovy za úèelem

Více

Bezpeènostní pokyny. Technická data. Ovládací prvky. Uvedení do provozu a používání. Pøedepsané použití. Zapnutí a vypnutí

Bezpeènostní pokyny. Technická data. Ovládací prvky. Uvedení do provozu a používání. Pøedepsané použití. Zapnutí a vypnutí 632044A EBV 230 E 4 2 9 3 1 10 7 5 8 6 12 15 11 14 13 14 16 Technická data CZ Bezpeènostní pokyny Vibraèní bruska EBV 230 E Napìtí 230 V Pøíkon 330 W Otáèky 4 000 10 000 min 1 Poèet zdvihù naprázdno 8

Více

Regulátor TERM 2.3 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.3 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.3 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.3 Úvod Regulátor TERM 2.3 je pøístroj který je urèen k regulaci topného systému vybaveného kotlem na tekutá nebo

Více

Návod na obsluhu a údržbu ponorného míchadla QJB

Návod na obsluhu a údržbu ponorného míchadla QJB Návod na obsluhu a údržbu ponorného míchadla QJB 1. Použití a provozní podmínky Díky kompaktní konstrukci, snadné instalaci a údržbì je široce rozšíøen v komerèní sféøe a prùmyslu. Používá se v èistièkách

Více

01-4 Vlastní diagnostika IV

01-4 Vlastní diagnostika IV FABA 2000>- Motor 1,4/55; 1,4/74 - vstrikování 01 01-4 Vlastní diagnostika V Tabulka závad, císla závad 17573...18097 Zobrazení na -V.A.G 1552- Možná prícina závady Možné projevy závady Odstranení závady

Více

01-2 Vlastní diagnostika II

01-2 Vlastní diagnostika II FABA2000 >- Motor 1,4/55; 1,4/74 - vstrikování 01 01-2 Vlastní diagnostika Prectení readinesscodu Funkce Readinessscod je 8-sloupcový císelný blok, který udává stav diagnostiky emisí Pokud bude provedena

Více

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM 4099-T (C.TRONIC 105) Přístroj 4122-T (C.TRONIC 105.5) B1EP135D 63 ŘEMEN POHONU PŘÍSLUŠENSTVÍ Benzin Diesel EW DV DW 7 10 6 10 A TED4 BTED4 1.8i 16V

Více

Servis f> Dílenská pøíruèka F ABIA 2000... ..."' Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -vstøikování Vydání 08.99

Servis f> Dílenská pøíruèka F ABIA 2000... ...' Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -vstøikování Vydání 08.99 Servis f> Dílenská pøíruèka F ABIA 2000 Kód motoru f Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -vstøikování Vydání 0899 "' Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic 80053080015 8 Servis -I ~ ~ t

Více