F ABIA I Servis 6) I. Motor 2,0/85 -mechanika Vydání Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "F ABIA 2000... I Servis 6) I. Motor 2,0/85 -mechanika Vydání 04.01. Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5307.00."

Transkript

1 Servis 6) Dílenská F ABA 2000 pøíruèka Motor 2,0/85 -mechanika Vydání 0401 Kód motoru AZL é' Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic

2 f) Servis; - Toto dílo je autorskoprávnì chránìno Printed in Czech Republic Každé použití bez souhlasu autora je nepøípustné ŠKODA AUTO a s

3 FABA 2000 >- Motor 2,0/85 -mechanika Pøehled dodatkù Dílenské pøíruèky F ABA 2000 >-- Motor 2,0/85 -mechanika Vydání 0401 Dodatek Vydání Název Objednací èíslo 0401 Základní vydání Dílenské pøíruèky Vydání Pøehled dodatkù

4 FABA 2000 >- Motor 2,0/85 -mechanika,!! - Pøehled dodatkù Vydání

5 FABA 2000 >- Motor 2,0/85 -mechanika Obsah 00 -Technická data, Technická data 00-1 strana 1 -Èíslo motoru 00-1 strana 1 -Údaje o motoru 00-1 strana Demontáž a montáž motoru Demontáž a montáž motoru 10-1 strana 1 Rozebrán~~ -Demontáž motoru '""' "'' '' 10-1 strana 1 -Upevnìní motoru na montážním stojanu 10-1 strana 4 -Montáž motoru ''''' "' 10-1 strana 4 -Utahovací momenty 10-1 strana 5 -Dodateèné pokyny a montážní práce u vozídel s klimatízací 10-1 strana Klikové ústroji sestav,~ní ~~tor~ 'v' ' ''' '" 13-1 strana 1 -Demontaz a montaz drazkoveho remene, 13-1 strana 2 -Demontáž montáž a napínání ozubeného øemene 13-1 strana 3 -Demontáž a montáž tìsnicí pøíruby a setrvaèníku 13-1 strana 3 -Demontáž a montáž klikového høídele 13-1 strana 3 -Rz o e br" ani a ses t avenl " pls t u a ojnice, 13-1 strana Hlava válcù, ventilový rozvod D - - hl ' ' emon az a mon az avy va cu 15-1 strana 1 -Demontáž a montáž hlavy válcù 15-1 strana 1 -Oprava ventilového rozvodu 15-1 strana Mazání D t'- -, emon az a mon az mazacl soupravy 17-1 strana 1 -Dem t" t'vd'l', on az a mon az u mazacl sous tavy '' '"' ''' ' 17-1 strana Chlazení Díl~ chladi~í,soustavy :, 19-1 strana 1 -Dlly chladlcl soustavy na karoserll 19-1 strana 2 -Demontáž montáž a kontrola termoregulátoru chladicí kapaliny 19-1 strana 3 -Dem on t" az a mon t az 'v, cerpa dl a c hld a ' C kapa lny 19-1 strana 3 -Montáž trubky chladicí kapaliny 19-1 strana 3 -Schéma pøipojení hadic chladicí kapaliny 19-1 strana 3 hld " k -v yp uvtv' s enl a nap V' nenl c a C apa lny, 19-1 strana 4 -Demontáž a montáž chladièe 19-1 strana 6 D 20 -Palivová soustava D t- - dl' ", emon az a mon az u pa vove soustavy 20-1 strana 1 -Demontáž a montáž palivové nádrže s pøíslušenstvím a palivovým filtrem, 20-1 strana 1 -Bezpeènostní opatøení pøi práci na palivové soustavì 20-1 strana 3 -Pravidla èistoty 20-1 strana 3 -Demontáž a montáž palivového èerpadla 20-1 strana 4 -emonazamonazsnlmaceu t" t'" V kazaeezaso ti ' bypalva,20-1 strana 5 D t'v t", ' d ' -emon az a mon az pa vove na rze 20-1 strana 5 Vydání 0401 Obsah

6 FABA 2000 >- Motor 2,0/85 -mechanika,! -Odpojení palivového èerpadla crash-signálem 20-1 strana 6 : Kontrola elektronické regulace výkonu motoru 20-2 strana 1 -i -Montážní pøehled 20-2 strana 1 Odvìtrávací systém s aktivním uhlím 20-3 strana 1 -Montážní pøehled odvìtrávacího systému s aktivním uhl;m 20-3 strana Výfuková soustava Demontáž a montáž dílù výfukové soustavy 26-1 strana 1 -Sbìrné potrubí s pøedkatalyzátorem, výfukové potrubí pøední s katalyzátorem a montážní díly 26-1 strana 1 -Støední a zadní díl výfuku se závìsy 26-1 strana 3 2 -Kontrola katalyzátoru 26-1 strana 4 Systém sekundárního vzduchu 26-2 strana 1 -Funkce systému sekundárního vzduchu 26-2 strana 1 -Montážní pøehled systému sekundárního vzduchu 26-2 strana 1 -Demontáž a montáž kombinovaného ventilu 26-2 strana Obsah Vydání

7 FABA 2000" Motor 2,0/85 -mechanika 00 ~~~~ 1[:j~t3rl' ~t3~~j ~~~~l[~~l : 00-1 Technická data Èíslo motoru Èíslo nachází motoru v pøedu ("kód na motoru" oddìlovací a "prùbìžné spáøe motoru èíslo") a pøevodov- se ky Navíc je i na krytu ozubeného øemenu pøipevnìna nálepka s "kódem motoru" a "prùbìžným èíslem" Kód motoru se nachází také na datovém štítku Údaje o motoru Kód motoru AZL Výroba 0800 Zdvihový objem 1,984 Ventilù na válec 2 Výkon kw pøi 1/min 85/5400 Toèivý moment Nm pøi 1/min 170/2400 Vrtání (2} mm 82,5 Zdvih mm 92,8 Kompresní pomìr 10,5: 1 Palivo-oktanové èíslo min 95 bezolovnatýa) Vstøikování, zapalování Bosch ME 75 Regulace klepání ano Vlastní diagnostika ano Lambda-regulace 2 lambda-sondy Systém sekundárního vzduchu ano Katalyzátor 2 katalyzátory Pøeplòování ne Splòuje limity emisní normy EU-4 a) Ve vyjimeèných pripadech min oktanové èislo 91, avšak s nižším výkonem Vydáni 0401 Technická data 00-1 strana

8 00 FABA 200O Motor 2,0/85 -mechanika ~! -i 00-1 strana 2 --" Technická data Vydání

9 FABA 2000 Motor 2,0/85 -mechanika 10 i :J J[;í~'['~í'[;~J~ ~l lí'~'j¾[i~j~~ 1í-'['J[i=~ 8,l : 10-1 Demontáž a montáž mo- toru Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje a pomocné prostøedky Závìsné zaøízení, napø -MP Montážní stojan -MP Držák motoru -MP Distanèn í pouzdra -T Dílenský jeøáb, napø -VAG 1202 A- Záchytná vana, napø -VAG Momentový klíè Kleštì na pružné spony Mazací tuk -G Kabelové pøíchytky Pomocný drát Demontáž motoru 8: Upozornìní! Všechny kabelové pøíchytky, které byly pøi demontáži motoru uvolnìny nebo rozøíznuty, musí být pøi montáži motoru opìt pøipevnìny na stejném místì -Nejprve zkontrolovat, zda je zabudováno autorádio s bezpeènostním kódováním V tom pøípadì zjistit kód -Odpojit vedení akumulátoru pøi vypnutém zapalování mulátoru -Rozpojit plus -šipka- vedení v pojistkovém boxu na aku- -Demontovat kabelové vedení od akumulátoru k pojistkovému boxu na akumulátoru a odložit stranou -Demontovat držák akumulátoru a vyjmout akumulátor z akumulátorového boxu -Demontovat akumulátorový box ~ Elektrická zaøízení; opr sk 27 -Uvolnit plus vedení od akumulátoru ke spouštìèi (demontuje se spoleènì s agregátem) -Demontovat vzduchový kryt motoru filtr -šipky- s pøípoji ~ Motor 2,0/85 - vstøikování; opr sk 24 Vydání 0401 Demontáž a montáž motoru 1 O-i strana

10 10 FABA 200O Motor 2,0/85 -mechanika u _-, c pozornenl! -Odpojit svorkovnici øídicí jednotky motoru -šipka-! c ~ Agregát se demontuje spolu s kabelovým svazkem -Rozpojit propojovací svorkovnice kabelového svazku vlevo v motorovém prostoru -Uvolnit hlavní motorový svazek od pøíchytek, pøíp svorkovnic a odložit jej na agregát -Vpravo v motorovém prostoru odpojit el vedení od elektromagnetického ventilu -N80- a lambda-sondy pøed katalyzátorem -G39- -Odpojit svorkovnice a vedení od alternátoru (pøípadnì kompresoru klimatizace) => Elektrická zaøízení; opr sk 27, svazek uvolnit z pøíchytek a volnì jej položit na karoserii -Pro snížení tlaku v chladicím systému otevøít uzávìr vyrovnávací nádobky -Vypustit chladicí kapalinu => Kap Stáhnout horní a spodní hadice chladicí kapaliny z chladièe rn Upozornìní! Pøi rozpojení hadic vyteèe zbytek chladicí kapaliny! Proto je nutné pøistavit zachycovací vanu -Demontovat šrouby spodního krytu motoru a kryt odejmout -Rozpojit svorkovnici spínaèe zpìtného chodu z pøevodovky -Rozpojit následující svorkovnice: svorkovnici el vedení k vìtrákùm na chladièi svorkovnici teplotního spínaèe -F18- svorkovnici el vedení k hlavním svìtlometùm a svìtlometùm do mlhy -Odšroubovat pøední výfukové potrubí od sbìrného výfukového potrubí => Kap Demontovat -Odšroubovat kyvnou pravý a vzpìru levý kloubový -šipky- høídel od pøevodovky a uvázat je nahoru ke karoserii => Podvozek; opr sk 40 Vozidla s klimatizací j : Upozornìní! Dodržet dodateèné pokyny a montážní práce => 10-1 strana 5 -Demontovat drážkový øemen => Kap13-1 -Odpojit svorkovnici z kompresoru klimatizace -Demontovat kompresor klimatizace a pøivázat jej na nosník zámku, pøièemž hadice zùstanou zapojené strana 2 Demontáž a montáž motoru Vydání

11 FABA 2000 Motor 2,0/85 -mechanika 10 A Pozor!! Okruh chladici kapaliny klimatizace se nesmi otevøit, proto je tøeba pøi odkládáni nosniku zámku stranou dbát zvýšené pozornosti hadicim klimatizace, které se nesmìji zlomit ani pøíliš namáhat Pokraèováni pro všechna vozidla -Demontovat práce; opr sk nosník 50 a zámku odložit jej =:> stranou Karoserie -montážní dení -Rozpojit svorkovnici spouštìèe -Demontovat kloubová táhla ovládání øazení od pøevodovkya odložit stranou =:> Pøevodovka 02T; opr sk 34 -Demontovat spojkový váleèek od pøevodovky a odložit jej stranou =:> Pøevodovka 02T; opr sk 30 Vezùstane zapojené c8 1; Upozornìní! Spojkový pedál nesmi být sešlápnutý -Odpojit kostøicí kabel na pøevodovce -Povolit pružné spony a stáhnout následující hadice chladicí kapaliny: Pøi pøívodní hadici topení z pøípoje výmìníku tepla odvodní hadici topení z pøípoje výmìníku tepla odvzdušòovací výmìníku tepla hadici chladicí kapaliny z pøípoje vratnou hadici topení z pøípoje výmìníku tepla odvzdušòovací ic Upozornìní! hadici od vyrovnávací nádobky rozpojeni hadic vyteèe zbytek chladici kapaliny! Proto je nutné pøistavit zachycovací vanu -Odpojit liva pøívodní, zpìtné a odvzdušòovací vedení pa- & Pozor! 01 -Upevnit Palivové vedeni je pod tlakem! Pøed uvolnìnim hadicových spojeni položit kolem mista spoje èistý hadr Potom opatrným stažením hadice tlak uvolnit -Odvzdušòovací hadici chladicí kapaliny a odvzdušòovací palivovou hadici spolu s elektromagnetickým ventilem -N80- volnì zavìsit na agregát -Stáhnout podtlakovou hadici z posilovaèe brzd lehce zvednout závìsné dílenským zaøízení -MP jeøábem: podle obrázku a 095 v~ Vydání 0401 Demontáž a montáž motoru 10-1 strana

12 10 FABA 2000 >- Motor 2,0185 -mechanika Strana øemenice: 3 otvor svislé lišty v poloze 2! Strana setrvaèníku: 3 otvor svislé lišty v poloze 8 - & Pozor! Závìsný hák a kolíky pøípravku zajistit tak, aby nedošlo k vysmeknutí Upozornìni! Otvor nosného tømenu smìøuje k øemenici Otvory ve svislých lištách jsou poèítány od háku -Vyšroubovat šrouby -šipky- lùžka motoru -A- a lùžka pøevodovky -B- -Agregát spustit dolù a vyjet s nim dopøedu EU Upozornìni! Agregát musí být peèlivì veden, aby nedošlo k poškození karoserie Upevnìní motoru na montážním stojanu viz => DP OCTAVA Motor 2,01/85 kw -mechanická èást; opr sk 10 Montáž motoru Montáž se provede v opaèném poøadí, pøièemž je tøeba dbát na následující: -Uložení agregátu => 10-1 strana 5 -Utahovací momenty => 10-1 strana 5 -Elektrické pøípoje a vedení => Elektrická schémata, "" """ hledání závad a montážní místa Vše~h~y pøerušené pøíchytky el vedení nahradit novyml -Vymìnit samojisticí matice EU Upozornìni! Vypuštìnou chladicí kapalinu lze použít pouze tehdy, jestliže nedošlo k výmìnì bloku motoru, hlavy válcù, chladièe nebo výmìníku tepla -Po zapojení akumulátoru zadat kód proti odcizení autorádia -Pøed nastartováním zkontrolovat stav hladiny oleje -Pøizpùsobit Fídicí jednotku motoru jednotce ovládání škrticí klapky => Motor 2,0/85 -vstøikování; opr sk 24 -Pøi odpojení a následném pøipojení kostøicího kabelu akumulátoru je nutné provést nìkteré dodateèné práce => Elektrická zaøízení; opr sk strana 4 Demontáž a montáž motoru Vydání

13 FABA 2000 >- Motor 2,0/85 -mechanika 10 Utahovacímomenty Díl Utahovací mo- frj;- ment šrouby, matice M 6 10 Nm M 8 20 Nm M M Nm 60 Nm 1 z toho odlišné: držák motoru, držák pfevodovky, =:> 10-1 strana 5 i 2 Uložení kyvná vzpìra spojovací šrouby motoru a pøevodovky =:> Pfevodovka; opr sk 02T kloubový hfídel na pfírubu pfevo- =:> Podvozek; opr 1 dovky sk 40 1 ~ agregátu t ~n n"" Lùžko motoru: n 1-20 Nm (1/4 otáèky) -vymìnit Nm (1/4 otáèky) -vymìnit Lùžko pøevodovky: ~ Nm (1/4 otáèky) -vymìnit t,> f Nm (1/4 otáèky) -vymìnit " / ) Kyvná vzpìra: Upozornìní! Namontovat šrouby -1- do podélných otvorù vzpìry tak, aby mezi pøevodovkou a nápravnicí existovala maximální možná vzdálenost 1-30 Nm (1/4 otáèky) -vymìnit 2-40 Nm (1/4 otáèky) -vymìnit Okruh Dodateèné pokyny a montážní práce u - vozidel s klimatizací 2 ~~ A Pozor! klimatizace se nesmi otevøit Vydání 0401 Demontáž a montáž motoru 10-1 strana

14 10 FABA 2000 >- Motor 2,0/85 -mechanika [J] Upozornìní! i Pro zamezení poškození kondenzátoru, vedení a hadic - klimatizace je nutné dát pozor, aby vedení a hadice nebyly nadmìrnì roztaženy, zalomeny nebo vyhnuty Pro demontáž motoru i bez otevøení okruhu klimatizace: -Odšroubovat pøíchytky vedení klimatizace -Demontovat drážkový øemen => Kap Demontovat kompresor klimatizace => Klimatizace; opr sk 87 Hadice zùstanou zapojené -Upevnit kompresor klimatizace k nosníku zámku tak, aby se odlehèilo vedení a hadice klimatizace 10-1 strana 6 Demontáž a montáž motoru Vydání

15 FABA 2000>- Motor 2,0/85 -mechanika 13 i ~j ~~ ~[j~'j=~,(~[i,í='l,j 13-1 Rozebrání a sestavení motoru 1 -Ochranný kryt ozubeného øemene -spodní díl O pro demontáž sejmout drážkový øemen ~ 2 -Ochranný kryt ozubeného j øemene -støední díl r 3-10 Nm 4 -Konzola motoru 5-45 Nm 6 6 -Ochranný kryt ozubeného øemene -horní díl 7 -Ozubený øemen 15 O pøed demontáží vyznaèit 16 smìr otáèení 5 O zkontrolovat na opotøebení 17 ~ Servisní prohlídky a 18 údržba; opr sk 02 høídele 21- O nelámat O demontáž a montáž ~ 13-1 strana Nm 9 -Podložka Nm O pro povolení a utažení pøid ržovat zajiš ovací pákou -T a aretaèním klíèem 1 -MP Øemenice vaèkového høídele O se snímacím kolem pro sní maè polohy vaèkového -G O montážní polohu zajistit perem ~ poz Kryt øemene 13-10Nm 14 -Pero O zkontrolovat pevnost usazaní 15 -Snímaè polohy vaèkového høídele -G163- O pøi našroubování 16-10Nm 17 -Zadní kryt ozubeného øemene Nm 19 -Napínací kladka ozubeného øemene dbát na vystøedìni základové desky O kontrola poloautomatické napínací kladky ~ 13-1 strana Èerpadlo chladící kapaliny O demontáž a montáž ~ Kap Nm Vydání 0401 Rozebrání a sestavení motoru 13-1 strana

16 13 FABA 200O" Motor 2,0/85 -mechanika 22 -Øemenice ozubeného øemene na klikovém høídeli! O na styèné ploše mezi øemenicí a klikovým høídelem se nesmí nacházet žádný olej - O montáž je možná pouze v jedné poloze Nm + dále pootoèit o 1/4 otáèky (90 O) O vymìnit O montovat v pùvodním stavu, neolejovat a nemazat O pro povolení a utažení pøidržovat zajiš ovací pákou -T nebo podpìrným ramenem -MP O pøi montáži podpìrného ramena -MP vložit 2 podložky mezi øemenici ozubeného øemene a podpìrné rameno Demontáž a montáž drážkového øemene Prùbìh drážkového øemene Pro vozy bez klimatizace 1 -Alternátor 2 -Klikový høídel 3 -Napínací kladka -- Pro vozy s klimatizací \ \ 1 -Kompresor klimatizace 2 -Klikový høídel 3 -Napínací kladka 4 -Alternátor strana 2 Rozebráni a sestavení motoru Vydáni

17 FABA 2000 Motor 2,0/85 -mechanika 13 Demontáž! -Vyznaèit smìr otáèení drážkového øemene -Pro uvolnìní drážkového øemene pootoèit napínacím zaøízením ve smìru -šipky- Demontáž, montáž a napínání ozubeného øemene viz =:> DP OCTAVA Motor 2,01/85 kw -mechanická èást; opr sk 13 Je nutno dbát na rozdílné provedení uložení agregátu =:> Kap 10-1 Kontrola poloautomatické napínací kladky viz =:> DP OCTA VA Motor 2,0 1/85 kw -mechanická èást; opr sk 13 Demontáž a montáž tìsnicí pøíruby a se- trvaèníku viz =:> DP OCTAVA Motor 2,01/85 kw -mechanická èást; opr sk 13 Demontáž a montáž klikového høídele viz =:> DP OCTAVA Motor 2,01/85 kw -mechanická èást; opr sk 13 Rozebrání a sestavení pístu a ojnice viz =:> DP OCTAVA Motor 2,01/85 kw -mechanická èást; opr sk 13 Vydání 0401 Rozebrání a sestavení motoru 13-1 strana

18 13 FABA 2000 >- Motor 2,0/85 -mechanika,, strana 4 Rozebráni a sestavení motoru Vydání

19 FABA 2000 >- Motor 2,0/85 -mechanika 13 Demontáž : -Vyznaèit smìr otáèení drážkového øemene -Pro uvolnìní drážkového øemene pootoèit napínacím zaøízením ve smìru -šipky- Demontáž, montáž a napínání ozubeného øemene viz => OP OCTAVA Motor 2,01/85 kw -mechanická èást; opr sk 13 Je nutno dbát na rozdílné provedení uložení agregátu => Kap 10-1 Kontrola poloautomatické napínací kladky viz => OP OCTAVA Motor 2,01/85 kw -mechanická èást; opr sk 13 Demontáž a montáž tìsnicí pøíruby a se- trvaèníku viz => OP OCTAVA Motor 2,01/85 kw -mechanická èást; opr sk 13 Demontáž a montáž klikového høídele viz => OP OCTAVA Motor 2,01/85 kw -mechanická èást; opr sk 13 Rozebrání a sestavení pístu a ojnice viz => OP OCTAVA Motor 2,01/85 kw -mechanická èást; opr sk 13 Vydání 0401 Rozebrání a sestavení motoru 13-1 strana

20 13 FABA 2000 >- Motor 2,0/85 -mechanika -! 13-1 strana 4 Rozebráni a sestavení motoru Vydání

21 FABA 2000 ~ Motor 2,0/85 -mechanika 15 i ~~ :1~J~~~l ~'~~J =t3ci" ~'~=~J'L; ~'~~'J~~ =:r~~~~'j~ : 15-1 Demontáž a montáž hlavy válcù Demontáž a montáž hlavy válcù viz: => OP CGT A VA Motor 2,0 1/85 kw -mechanická èást; opr sk 15 Oprava ventilového rozvodu viz => OP CGT A VA Motor 2,0 1/85 kw -mechanická èást; opr sk 15 Vydání 0401 Demontáž a montáž hlavy válcù 15-1 strana

22 15 FABA 2000 >- Motor 2,0/85 -mechanika! 15-1 strana 2 Demontáž a montáž hlavy válcù Vydání

23 FABA 2000 Motor 2,0/85 -mechanika 17 i rj ~'i rj~~¾", 17-1 Demontáž a montáž ma- zací soupravy Demontáž a montáž dílù mazací soustavy "- viz =:> OP OCTAVA Motor 2,01/85 kw -mechanická èást; opr sk 17 Vydání 0401 Demontáž a montáž mazací soupravy 17 -i strana

24 17 FABA 2000 ~ Motor 2,0/85 -mechanika ~! í! 17-1 strana 2 Demontáž a montáž mazací soupravy Vydání

25 FABA 2000 Motor 2,0/85 -mechanika 19 i' ~~ --[~il~j~~~::;í'" : 19-1 Díly chladicí soustavy Upozornìni! Je-i motor teplý, je chladicí soustava pod tlakem Pøed opravou pøíp tlak snížit otevøením uzávìru chladicí kapaliny na vyrovnávací nádržce Hadicové spoje jsou zajištìny pomocí pružných spon V pøípadì oprav používat jen pružné spony Provést kontrolu tìsnosti chladicí soustavy kontrolnim pøístrojem, napø -VAG a adaptérem -VAG 1274/9- Díly chladicí soustavy na karoserií => 19-1 strana 2 Montážní pøehled termoregulátoru viz => DP OCTAVA Motor 2,01/85 kw -mechanická èást Schéma pøipojeni hadic chladici kapaliny => 19-1 strana 3 Vypuštìni a naplnìni chladicí kapaliny => 19-1 strana 4 Mísici pomìry chladici kapaliny => 19-1 strana 4 Vydání 0401 Díly chladicí soustavy 19-1 strana

26 19 FABA 2000 Motor 2,0/85 -mechanika Díly chladicí soustavy na karoserii 1 -Chladiè - O demontáž a montáž => strana 6 j Upozornìní! Po výmìnì vymìnit celou náplò chladicí kapaliny 2 -O-kroužek O vymìnit Hadice chladicí kapaliny horní 4 O zajistit pøíchytkami k chladièi O schéma pøipojení hadic chla- 5 dící kapaliny => strana 3 4 -Lapaè vzduchu 5-10 Nm Pøídavný ventilátor 17 O jen u vozidel s klimatizací 9, 7 -Kroužek ventilátoru 8 -Pøíchytka 16 :o ======~~~~~l' O zkontrolovat pevné usazení 15=::::::::====~~====~D 9 -Svorkovnice 14 ==~=~V 10 -Ventilátor chladíèe Ke skøíni termoregulátoru 13~-- ~ 5 O dlc s~~éma kapaliny pøípojení => 19-1 hadic chla- 5, ---, ~: strana Vyrovnávací nádržka ' 13- Uzávìr 14- Držák O pro svorkovnici ventilátoru 15 -Hadice chladicí kapaliny dolní O zajistit pøíchytkami k chladièi O schéma pøipojení hadic chladicí kapalíny => 19-1 strana O-kroužek O vymìnit 17 -Teplotní spínaè -F18-, 35 Nm O pro elektrický ventilátor O spínací teploty: 1 stupeò zapnuto: 8491 C 2 stupeò zapnuto: 9198 C 18 -Držák O chladièe O dodržet montážní polohu O respektovat rozdílná provedení 19-15Nm 19-1 strana 2 Díly chladicí soustavy Vydání

27 FABA 2000 Motor 2,0/85 -mechanika 19 Demontáž, montáž a kontrola termore-! gulátoru chladicí kapaliny viz => OP OCTAVA Motor 2,01/85 kw -mechanická èást; opr sk 19 Demontáž a montáž èerpadla chladicí kapaliny viz => OP OCTAVA Motor 2,01/85 kw -mechanická èást; opr sk 19 1 Montáž trubky chladicí kapaliny viz => OP OCTAVA Motor 2,01/85 kw -mechanická èást; opr sk 19 Schéma pøipojení hadic chladicí kapaliny -Chladiè O po výmìnì vymìnit celou náplò chladicí kapaliny 2 -Chladiè motorového oleje O demontáž a montáž => Kap Termoregulátor chladicí kapaliny O demontáž, montáž a kontrola => 19-1 strana 3 4 -Èerpadlo chladicí kapaliny O demontáž, montáž a kontrola => 19-1 strana 3 5 -Blok válcù t 6 -Vyrovnávací nádržka 7 -Sací potrubí - 8 -Jednotka ovládání škrticí 9 -Výmìník klapky tepla Pøípojné hrdlo 11 -Trubka chladicí kapaliny 3 Vydání Díly chladicí soustavy 19-1 strana

28 19 FABA 2000 >- Motor 2,0/85 -mechanika Vypuštìní a naplnìní chladicí kapaliny : Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje i a pomocné prostøedky - Zachycovací vana, napø -VAG Kleštì na pružné spony Pøístroj pro kontrolu mrazuvzdornosti chladicí kapaliny Vypuštìní -Otevøít uzávìr chladicí kapaliny na vyrovnávací nádržce -Demontovat spodní kryt motoru -šipky- & Pozor! Pøi otevøeni vyrovnávaci nádobky mùže unikat horká pára Uzávìr zakrýt hadrem a opatrnì otevøít -Povolit výpustný šroub -šipka- na chladièi v Upozornenl! Dbát pøedpisù platných pro likvidaci chladicích kapalin! Naplnìní Množství chladicí kapaliny cca 6,06,5 i Upozornìní! Jako chladicí kapalina smí být použita pouze G 12 podle" TL VW 774 Ou Rozpoznávací znak: èervená barva Chladicí kapalina G12 nesmí být v žádném pøípadì smíchána s jinými chladicími kapalinami! Je-i kapalina ve vyrovnávací nádržce hnìdá, byla G12 smíchána s jinou chladicí kapalinou V tom pøípadì musí být chladicí kapalina vymìnìna G12 a chladicí kapaliny podle "TL VW 774 Ou zabraòují zamrznutí, korozi, usazení minerálù a kromì toho zvyšují bod varu Z tìchto dùvodù musí být chladicí soustava bezpodmíneènì celoroènì naplnìna mrazuvzdorným prostøedkem s tìmito vlastnostmi Zejména v zemích s tropickým klimatem pøispívá chladicí kapalina vyšším bodem varu pøi vysokém zatížení motoru k bezpeènosti provozu Mrazuvzdornost musí být zaruèena asi do -25 "G (v zemích s arktickým klimatem asi do -35 "G) Koncentrace chladicí kapaliny nesmí být ani v teplém roèním období, resp v zemích s teplejším klimatem snížena doplnìním vody Podíl mrazu vzdorné pøísady musí obnášet minimálnì 40 % 19-1 strana 4 Díly chladicí soustavy Vydání \

29 FABA 2000 ~ Motor 2,0/85 -mechanika 19 Je-i z klimatických dùvodù zapotøebí vìtší ochrana i proti mrazu, mùže být podíl G12 zvýšen, ale pouze do 60 % (mrazuvzdornost asi do -40 'C), jinak se mrazuvzdornost snižuje a zhoršuje se chladicí úèinek Pokud byly chladiè, výmìník tepla, hlava válcù nebo tìsnìní hlavy válcù vymìnìny, vymìnit chladicí kapalinu Doporuèené mísicí pomìry: Ochrana pøed Podíl mrazuvz- Voda zamrznutím do dorného prostøedkua) -25 C 40 % 60 % -35 C 50 % 50 % aj Podíl mrazuvzdorného prostfedku nesmí pfekroèit 60 %; pfi vyšším podflu se snižuje odolnost proti zamrznutí a zhoršuj se chladicí úèinky Schválené chladicí kapaliny Chladicí kapalina Glysantin G XT 4030 Coolant ETX 6280 FROSTOX SF-D 12 Výrobce BASF AG ALF OL AG TEXACO HENKEL HAERTOL GmbH i Upozornìní! Uvedené chladicí kapaliny jsou navzájem mísitelné -Naplnit Napuštìní -Zavøít -Namontovat výpustní ventil na chladièi spodní kryt motoru vnávací chladicí nádržce kapalinu až ke znaèce "max" na vyro- -Vyrovnávací nádržku uzavøít -Nastartovat motor a nechat jej bìžet do doby, dokud se nezapne ventilátor & Pozor! Pøí otevøení vyrovnávací nádobky mùže unikat horká pára Uzávìr zakrýt hadrem a opatrnì otevøít -Zkontrolovat hladinu chladicí kapaliny a pøíp doplnit V U zahøátého motoru musí být hladina chladicí kapaliny na znaèce "max", u studeného motoru mezi znaèkami "min" a "max" Vydání 0401 Díly chladící soustavy 19-1 strana

30 -- 19 FABA 2000 >- Motor 2,0/85 -mechanika Demontáž a montáž chladièe! Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje ~ a pomocné prostøedky ~" Zachycovací vana, napø -VAG Momentový klíè (550 Nm) Kleštì na pružné spony Pøístroj na kontrolu mrazuvzdornosti chladicí kapaliny Demontáž -Nejprve zkontrolovat, zda je zabudováno autorádio s bezpeènostním kódováním V tom pøípadì zjistit kód -Odpojit kostøicí kabel akumulátoru -Vypustit chladicí kapalinu ~ 19-1 strana 4 -Odpojit -Odpojit hadice chladicí kapaliny od chladièe svorkovnici od ventilátoru chladièe -Odpojit svorkovnici teplotního spínaèe -F18- Vozidla s klimatizací: -Demontovat drážkový øemen ~ Kap Odpojit svorkovnici kompresoru klimatizace -Demontovat kompresor klimatizace a zavìsit jej na nosník zámku Vedení zùstanou zapojená Pokraèování pro všechna vozidla: -Demontovat ~ Karoserie nosník -montážní zámku práce; a odložit opr sk jej 50 stranou -Vyšroubovat upevòovací šrouby chladièe a vyjmout jej spolu s lapaèem vzduchu s ventilátorem pøíchytky hadic klimatizace na lapaè vzduchu Vozidla s klimatizací: -Demontovat Pokraèování pro všechna vozidla: -Vyšroubovat upevòovací šrouby chladièe a vyjmout lapaè vzduchu s ventilátorem Vozidla s klimatizací: Odšroubovat chladiè od kondenzátoru klimatizace a opatrnì je vyjmout -Dbát na dodateèné pokyny a montážní práce ~ 19-1 strana 7 Montáž Montáž se provádí v opaèném poøadí Pøitom je nutné dodržet následující: -Naplnit chladicí kapalinu ~ 19-1 strana strana 6 Díly chladicí soustavy Vydání

31 FABA 2000 ~ Motor 2,0/85 -mechanika 19 -Pøi odpojení a následném pøipojení kostøicího kabelu akumulátoru je nutné provést nìkteré dodateèné práce ~ Elektrická zaøízení; opr sk 27 Dodateèné pokyny a montážní práce u vozidel s klimatizací: -Dbát na dodateèné pokyny a montážní práce ~ Kap 10-1 hadice & Pozor! Okruh klimatizace nesmi být otevøen 1 Upozornìní! Aby se zabránilo poškození kondenzátoru, vedení chladicí kapaliny a hadic, je tøeba dbát na to, aby vedení a nebyly pøíliš napnuty, zlomeny nebo ohnuty Vydání 0401 Díly chladicí soustavy 19-1 strana

32 19 FABA 2000 ~ Motor 2,0/85 -mechanika - i 19-1 strana 8 Díly chladicí soustavy Vydání

33 FABA 2000 Motor 2,0/85 -mechanika 20 ~]~~ -~~J! c~'j~'j~'j~ ~~'J,~~[;rJ~'JrJ 20-1 Demontáž a montáž dílù palivové soustavy Montážní í Hadicové Upozornìní! spoje jsou zajištìny rychlospojkami Palivové hadice na motoru smìjí být zajištìny pouze pružnými sponami Použití svorkových nebo šroubových spon není dovoleno Dbát na bezpeènostní opatfení => 20-1 strana 3 Dbát na pravidla èistoty => 20-1 strana 3 Demontáž a montáž palivové nádrže s pfíslušenstvím a palivovým filtrem => 20-1 strana 1 pfehled dílù nádobky s aktivním uhlím => Kap 20-3 Demontáž a montáž palivové nádrže s pøíslušenstvím a palivovým filtrem 1 -Palivová nádrž ~ O demontáž a montáž => ~(~~~~~:===~ --16 strana 5 ~~ Nm Upevòovací pás '"' O 3 4 -Odvzdušòovací vedení O bílé O k elektromagnetickému ventilu -N80- odvìtrávacího sys- 20 tému v motorovém prostoru 5 -Zpìtné vedení paliva 21 O modré od regulátoru tlaku paliva na 22 rozdìlovaèi paliva 6 -Pøívodní vedení paliva O èerné 23 O k regulátoru tlaku paliva na rozdìlovaèi paliva 7 -Palivový filtr O poloha montáže, šipka uka- 2 zuje smìr prùtoku 8-5Nm O pro pøíchytku palivového fil- 1 tru 9 -Snímaè ukazatele zásoby paliva 2 O demontáž a montáž => 20-1 strana Vydání 0401 Demontáž a montáž dílù palivové soustavy 20-1 strana

34 20 FABA 200O" Motor 2,0/85 -mechanika, 10 -E palivové èerpadlo : O demontáž a montáž => 20-1 strana 4 - O sito pøi zneèištìní vyèistit O montážní poloha pøíruby el palivového èerpadla => Obr 1 v 20-1 strana Zpìtné potrubí O modré 12 -Pøívodní potrubí O mezi el palivovým èerpadlem a palivovým filtrem O èerné 13 -Tìsnicí kroužek O pøed montáží potøít palivem 14 -Pøevleèná matice, 80 Nm O demontáž a montáž pomocí pøípravku -MP => 20-1 strana Odvzdušòovací ventil O k demontáži uvolnit ventil ze západek vyhnutim do strany O pøed montáží vyšroubovat uzávìr => poz 16 v 20-1 strana 2 O kontrola => Obr 2 v 20-1 strana Uzávìr 17-1,5 Nm 18 -Uzavírací víèko nádrže O s prachovkou 19 -Gravitaèní ventil O pro demontáž uvolnit ventil ze západek smìrem vzhùru O zkontrolovat ventil prùchodnost ventilu: ve svislé poloze: otevøen ventil naklonìný o 45 : uzavøen 20 -Odvzdušòovací vedení O mezi nádobkou s aktivním uhlim => poz 21 v 20-1 strana 2 a odvzdušòovacím vedením => poz 4 v 20-1 strana Nádobka s aktivním uhlím O pøehled odvìtrávacího systému nádobky s aktivním uhlím => Kap Nm 23 -Odvzdušòovací vedení O upevnìno na palivové nádrží Obr 1: padla Montážní poloha pøíruby palivového èer- Znaèka na pøírubì musí souhlasit se znaèkou na palivové nádrži -šipky- 2 Modré vratné vedení -1- oznaèené na pøípoji -R- Èerné pøívodní vedení -2- oznaèené na pøípoji -V- rn Upozornìní! Po montáži pøíruby palivového èerpadla zkontrolovat, zda je pøívodní, vratné a odvzdušòovací vedení upevnìno na palivové nádrži A strana 2 Demontáž a montáž dílù palivové soustavy Vydání

35 - FABA 2000 >-- Motor 2,0/85 -mechanika 20, Páka Obr 2: v klidové Kontrola poloze: odvzdušòovacího ventil uzavøený ventilu Páka stisknutá ve smìru šipky: ventil otevøený í Upozornìní! Pøed montáží odvzdušòovacího uzávìr z palivové nádrže ventilu vyšroubovat Bezpeènostní opatøení pøi práci na palivové soustavì & Pozor! V Palivové pøívodní vedení je pod tlakem! Pøed uvolnìním hadícových spojù položit kolem spoje èistý hadøík Pak opatrným uvolnìním spoje snížit tlak Pøí demontáži a montáží snímaèe ukazatele zásoby palíva nebo palivového èerpadla z plné nebo èásteènì plné palivové nádrže je tøeba dbát na následující: Již pøed zaèátkem práce položit v blízkosti montážního otvoru palivové nádrže hadice zapnutého odsávacího zaøízení pro odsávání palivových výparù Pokud není žádné odsávací zaøízení k dispozici, je možné použít i radiální ventilátor (motor je mimo proud vzduchu) s dopravním objemem vìtším než 15 m3/h Zabránit kontaktu paliva s pokožkou! Nosit rukavice odolné proti palivové smìsi! Pravidla èistoty peèlivì do- Pøi práci na palivové a vstøikovací soustavì držovat následujících "5 pravidel èístoty": Pøed montáží dùkladnì oèistit místa spojù a jejich okolí Demontované díly pokládat na èistou podložku a zakrýt Nepoužívat hadøíky, které uvolòují vlákna! Otevøené díly peèlivì zakrýt nebo uzavøít, nebude-i ihned oprava provádìna Montovat jen èisté díly: Náhradní díly vybalovat z obalu až tìsnì pøed montáží Nepoužívat díly, které byly skladovány bez obalu (napø v bednì s náøadím, apod) U otevøené soustavy: Nepracovat se stlaèeným vzduchem Nepohybovat vozidlem Vydání 0401 Demontáž a montáž dílù palivové soustavy 20-1 strana

I Servis 8 I F ABIA 2000... Motor 2,0/85 -vstøikování Vydání 03.01. Kód motoru. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5310.00.

I Servis 8 I F ABIA 2000... Motor 2,0/85 -vstøikování Vydání 03.01. Kód motoru. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5310.00. I Servis 8 I I Dílenská F ABIA 2000 pøíruèka ~ Motor 2,0/85 -vstøikování Vydání 0301 Kód motoru Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic 80053100015 f) Servis i ~ I -' I ~/ Toto dílo

Více

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka Marine program Návod k obsluze a servisní knížka BF2D BF2.3B Honda Motor Co., Ltd. 9/2003, všechna práva vyhrazena. Dìkujeme Vám za nákup lodního motoru znaèky HONDA. Tento návod k obsluze obsahuje informace

Více

ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE

ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE MORA 5106.100 MORA 5107.100 MORA 5108.100 MORA 5109.100 MORA 5110.100 MORA 5111.100 MORA 511.100 MORA 511.100 (18 KK) (18 SK) (18 KT) (18 ST) ( KK) ( SK) ( KT) ( ST) Servisní manuál

Více

REGULAÈNÍ VENTILY TYP BR 11

REGULAÈNÍ VENTILY TYP BR 11 REGULAÈNÍ VENTILY TYP BR s pneumatickými, elektrickými anebo ruèními pohony NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE 2000 Regulaèní ventily typ BR OBSAH:. POPIS FUNKCE... 3 2. BÌŽNÉ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ... 3 3. SKLADOVÁNÍ

Více

REGULAÈNÍ VENTILY TYPU BR 12

REGULAÈNÍ VENTILY TYPU BR 12 REGULAÈNÍ VENTILY TYPU BR 2 s pohony pneumatickými, elektrickými anebo ruèními NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE 2000 Regulaèní ventily typu BR 2 OBSAH. Popis funkce 2. Bìžné podmínky provozování 3. Skladování

Více

NÁVOD K OBSLUZE K INSTALACI, PROVOZU A ÚDRŽBE. Mod. Therm 18 PO (I) Typu B11BS S MODULACÍ PLAMENE, AUTOMATICKÝM ZAPNUTåM A IONIZACå PLAMENE

NÁVOD K OBSLUZE K INSTALACI, PROVOZU A ÚDRŽBE. Mod. Therm 18 PO (I) Typu B11BS S MODULACÍ PLAMENE, AUTOMATICKÝM ZAPNUTåM A IONIZACå PLAMENE NÁVOD K OBSLUZE K INSTALACI, PROVOZU A ÚDRŽBE Mod. Therm 18 PO (I) PRÙTOKOVÝ PLYNOVÝ OHØåVAÈ Typu B11BS S MODULACÍ PLAMENE, AUTOMATICKÝM ZAPNUTåM A IONIZACå PLAMENE 1 OBSAH: Návod k použití a dùležitá

Více

Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7. 0,04-18,5 kw. Katalog K 02-9911 CZ

Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7. 0,04-18,5 kw. Katalog K 02-9911 CZ Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7 0,04-18,5 kw Katalog K 02-9911 CZ Výrobní program Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7 Siemens s.r.o. Nádražní 25, 789 85 Mohelnice

Více

1 - EVGU - 16-8 1 1/4 - EVGU - 25-6

1 - EVGU - 16-8 1 1/4 - EVGU - 25-6 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI PRO PONORNÉ AGREGÁTY 1 - EVGU - 16-8 1 1/4 - EVGU - 25-6 PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ DOPORUČENÍ PRO INSTALACI ČERPACÍHO SOUSTROJÍ: A. Musí být dodržena minimální nutná světlost výtlačného

Více

Pere v dobì, kdy ji naprogramujete Vám umožní naprogramovat zaèátek praní na 1-24 hodin dopøedu. Mùžete si tedy vybrat

Pere v dobì, kdy ji naprogramujete Vám umožní naprogramovat zaèátek praní na 1-24 hodin dopøedu. Mùžete si tedy vybrat Dìkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek od firmy Ariston. Praèka Dialogic je díky svým technickým kvalitám jedním z nejdokonalejších výrobkù, které jsou dnes na trhu. K jejím významným charakteristikám

Více

V OCTAVII nabízí ŠKODA poprvé moderní vznětový. Tento motor dosahuje díky inteligentnímu řízení motoru SP 16-1

V OCTAVII nabízí ŠKODA poprvé moderní vznětový. Tento motor dosahuje díky inteligentnímu řízení motoru SP 16-1 ... velký výkon, malá spotřeba! V OCTAVII nabízí ŠKODA poprvé moderní vznětový motor s přímým vstřikováním. Tento motor dosahuje díky inteligentnímu řízení motoru vysokého výkonu při nízké spotřebě! SP

Více

Zkapalněný plyn (LPG) pro pohon automobilu BiFuel Konstrukce a funkce

Zkapalněný plyn (LPG) pro pohon automobilu BiFuel Konstrukce a funkce Servisní školení Samostudijní program 427 Zkapalněný plyn (LPG) pro pohon automobilu BiFuel Konstrukce a funkce Volkswagen nabízí poprvé přímo z výrobního závodu model Golf 2009 s motorem 1,6 l 75kW MPI

Více

Myèka na nádobí. Návod k použití

Myèka na nádobí. Návod k použití Myèka na nádobí Návod k použití Vážený zákazníku, Pøeètìte si prosím peèlivì celou pøíruèku, než se pustíte do instalace a provozování vaší myèky nádobí. Následující pokyny by mìly zabraòovat riziku úrazu

Více

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody reset min Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody 45 55 65 75 85 reset max max max min max 6 720 613 627-00.1O DAGAS PLUS 03-28 BT DAGAS

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka 1 Prestige 8 1-2 MkIII Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 06/2010 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka

Více

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 730 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 730 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 505 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 505 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

KATALOG 5/2015 VODA TOPENÍ PLYN SANITA. AKVINA SERVIS, spol.s r.o.

KATALOG 5/2015 VODA TOPENÍ PLYN SANITA. AKVINA SERVIS, spol.s r.o. KATALOG 5/2015 filtrace vody - ATLAS FILTRY domovní filtry a patrony filtry na teplou vodu pøíslušenství SLEVOVÝ ji uplatnìna sleva -35% ze základního MO ceníku ceny na eshopu VODA TOPENÍ PLYN SANITA AKVINA

Více

Praktická dílna. Vstřikovací systémy zážehových motorů II. utoexper. ervenec/sr. Automobil od A do Z. Servis Podvozek Organizace práce

Praktická dílna. Vstřikovací systémy zážehových motorů II. utoexper. ervenec/sr. Automobil od A do Z. Servis Podvozek Organizace práce omobil od A do Z Servis Podvozek Organizace práce Motor Systémy a příslušenství Bezpečnost a hygiena práce Geometrie Nářadí a vybavení dílen Paliva a maziva Diagnostika a měření Elektr. zařízení, elektronika

Více

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C.

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C. RÙZNÉ ARMATURY evidenèní èíslo název RÙZNÉ ARMATURY jmenovitá svìtlost 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 C26 101 540 ventil odvodòovací X C26 103 516 ventil uzavírací s elektromagnetickým

Více

FAC, FAD, FAT, FAG, FAH, FACV, FADV, FATV SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.99 22.02

FAC, FAD, FAT, FAG, FAH, FACV, FADV, FATV SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.99 22.02 SIGMA PUMPY HRANICE FAC, FAD, FAT, FAG, FAH, FACV, TØÍVØETENOVÁ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz FADV, FATV

Více

NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840

NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840 Návod k obsluze Mikrovlnná trouba Pro profesionální použití NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840 Pøed použitím trouby si prostudujte kompletní návod k obsluze, který si uschovejte pro pøípadné nahlédnutí

Více

POKYNY PRO MONTÁ A ÚDR BU ELEKTROMECHANICKÉ POHONY

POKYNY PRO MONTÁ A ÚDR BU ELEKTROMECHANICKÉ POHONY Czech republic POKYNY PRO MONTÁ A ÚDR BU ELEKTROMECHANICKÉ POHONY ANT 11 ANT 5 PM - 100/03/03 Pokyny pro montá a údr bu elektromechanických pohonù ANT 11, ANT 5 jsou závazné pro u ivatele k zajištìní správné

Více

DFG/TFG 316-550. Provozní návod 03.01 - 52027252 12.06

DFG/TFG 316-550. Provozní návod 03.01 - 52027252 12.06 DFG/TFG 316-550 03.01 - Provozní návod C 52027252 12.06 Předmluva K bezpečnému ovládání vozíku jsou potřebné znalosti, které jsou obsaženy v tomto ORIGINÁLNÍM NÁVODU K OBSLUZE. Informace jsou uvedeny v

Více

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939.

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939. Originální návod k obsluze 2939.8/0-CS Secochem-Ex Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem Připojovací rozměry podle EN 22 858/ISO 2858 Ochrana proti výbuchu

Více

1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou.

1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou. 1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou. 1. Kola a pneumatiky: - dotažení matic kol - neporušenost ráfků kol - tlak v pneumatikách (i náhradní kolo) a stav dezénu 2. Motor, převodovky, hnací nápravy,

Více

DFG/TFG 316s-550s. Provozní návod 03.01 - 52027271 11.06

DFG/TFG 316s-550s. Provozní návod 03.01 - 52027271 11.06 DFG/TFG 316s-550s 03.01 - Provozní návod C 52027271 11.06 Předmluva K bezpečnému ovládání vozíku jsou potřebné znalosti, které jsou obsaženy v tomto ORIGINÁLNÍM NÁVODU K OBSLUZE. Informace jsou uvedeny

Více

01-5 Vlastní diagnostika V. Bloky namerených hodnot. Zásady bezpecnosti. Nactení bloku namerených. 01-5 strana1

01-5 Vlastní diagnostika V. Bloky namerených hodnot. Zásady bezpecnosti. Nactení bloku namerených. 01-5 strana1 FABIA2000»- Motor 1,4/55; 1,4/74 -vstrikování 01 "y 01-5 Vlastní diagnostika V. Bloky namerených hodnot Zásady bezpecnosti práce Je-Ii pri zkušebních jízdách treba použít kontrolní a mericí prístroje,

Více

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM Výrobní číslo kotle je vyznačené na štítku, který je připevněn na plechu pod ovládacím panelem. Štítek je přístupný po odklopení předního krytu. V časti Návod na obsluhu najdete

Více

Dispunerea în frigider Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri

Dispunerea în frigider Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri RO RO 3mm Alimente Carne şi peşte curăţat Brânzeturi proaspete Alimente preparate Salamuri, pâine feliată, ciocolată Fructe şi verdeţuri Ouă Unt şi margarină Sticle, băuturi răcoritoare, lapte Dispunerea

Více

DFG/TFG 16-50 A/B/C-K

DFG/TFG 16-50 A/B/C-K DFG/TFG 16-50 A/B/C-K 03.01 - Provozní návod C 50045356 12.03 Předmluva K bezpečnému ovládání vozíku jsou potřebné znalosti, které jsou obsaženy v tomto ORIGINÁLNÍM NÁVODU K OBSLUZE. Informace jsou uvedeny

Více