F ABIA I Servis 6) I. Motor 2,0/85 -mechanika Vydání Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "F ABIA 2000... I Servis 6) I. Motor 2,0/85 -mechanika Vydání 04.01. Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5307.00."

Transkript

1 Servis 6) Dílenská F ABA 2000 pøíruèka Motor 2,0/85 -mechanika Vydání 0401 Kód motoru AZL é' Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic

2 f) Servis; - Toto dílo je autorskoprávnì chránìno Printed in Czech Republic Každé použití bez souhlasu autora je nepøípustné ŠKODA AUTO a s

3 FABA 2000 >- Motor 2,0/85 -mechanika Pøehled dodatkù Dílenské pøíruèky F ABA 2000 >-- Motor 2,0/85 -mechanika Vydání 0401 Dodatek Vydání Název Objednací èíslo 0401 Základní vydání Dílenské pøíruèky Vydání Pøehled dodatkù

4 FABA 2000 >- Motor 2,0/85 -mechanika,!! - Pøehled dodatkù Vydání

5 FABA 2000 >- Motor 2,0/85 -mechanika Obsah 00 -Technická data, Technická data 00-1 strana 1 -Èíslo motoru 00-1 strana 1 -Údaje o motoru 00-1 strana Demontáž a montáž motoru Demontáž a montáž motoru 10-1 strana 1 Rozebrán~~ -Demontáž motoru '""' "'' '' 10-1 strana 1 -Upevnìní motoru na montážním stojanu 10-1 strana 4 -Montáž motoru ''''' "' 10-1 strana 4 -Utahovací momenty 10-1 strana 5 -Dodateèné pokyny a montážní práce u vozídel s klimatízací 10-1 strana Klikové ústroji sestav,~ní ~~tor~ 'v' ' ''' '" 13-1 strana 1 -Demontaz a montaz drazkoveho remene, 13-1 strana 2 -Demontáž montáž a napínání ozubeného øemene 13-1 strana 3 -Demontáž a montáž tìsnicí pøíruby a setrvaèníku 13-1 strana 3 -Demontáž a montáž klikového høídele 13-1 strana 3 -Rz o e br" ani a ses t avenl " pls t u a ojnice, 13-1 strana Hlava válcù, ventilový rozvod D - - hl ' ' emon az a mon az avy va cu 15-1 strana 1 -Demontáž a montáž hlavy válcù 15-1 strana 1 -Oprava ventilového rozvodu 15-1 strana Mazání D t'- -, emon az a mon az mazacl soupravy 17-1 strana 1 -Dem t" t'vd'l', on az a mon az u mazacl sous tavy '' '"' ''' ' 17-1 strana Chlazení Díl~ chladi~í,soustavy :, 19-1 strana 1 -Dlly chladlcl soustavy na karoserll 19-1 strana 2 -Demontáž montáž a kontrola termoregulátoru chladicí kapaliny 19-1 strana 3 -Dem on t" az a mon t az 'v, cerpa dl a c hld a ' C kapa lny 19-1 strana 3 -Montáž trubky chladicí kapaliny 19-1 strana 3 -Schéma pøipojení hadic chladicí kapaliny 19-1 strana 3 hld " k -v yp uvtv' s enl a nap V' nenl c a C apa lny, 19-1 strana 4 -Demontáž a montáž chladièe 19-1 strana 6 D 20 -Palivová soustava D t- - dl' ", emon az a mon az u pa vove soustavy 20-1 strana 1 -Demontáž a montáž palivové nádrže s pøíslušenstvím a palivovým filtrem, 20-1 strana 1 -Bezpeènostní opatøení pøi práci na palivové soustavì 20-1 strana 3 -Pravidla èistoty 20-1 strana 3 -Demontáž a montáž palivového èerpadla 20-1 strana 4 -emonazamonazsnlmaceu t" t'" V kazaeezaso ti ' bypalva,20-1 strana 5 D t'v t", ' d ' -emon az a mon az pa vove na rze 20-1 strana 5 Vydání 0401 Obsah

6 FABA 2000 >- Motor 2,0/85 -mechanika,! -Odpojení palivového èerpadla crash-signálem 20-1 strana 6 : Kontrola elektronické regulace výkonu motoru 20-2 strana 1 -i -Montážní pøehled 20-2 strana 1 Odvìtrávací systém s aktivním uhlím 20-3 strana 1 -Montážní pøehled odvìtrávacího systému s aktivním uhl;m 20-3 strana Výfuková soustava Demontáž a montáž dílù výfukové soustavy 26-1 strana 1 -Sbìrné potrubí s pøedkatalyzátorem, výfukové potrubí pøední s katalyzátorem a montážní díly 26-1 strana 1 -Støední a zadní díl výfuku se závìsy 26-1 strana 3 2 -Kontrola katalyzátoru 26-1 strana 4 Systém sekundárního vzduchu 26-2 strana 1 -Funkce systému sekundárního vzduchu 26-2 strana 1 -Montážní pøehled systému sekundárního vzduchu 26-2 strana 1 -Demontáž a montáž kombinovaného ventilu 26-2 strana Obsah Vydání

7 FABA 2000" Motor 2,0/85 -mechanika 00 ~~~~ 1[:j~t3rl' ~t3~~j ~~~~l[~~l : 00-1 Technická data Èíslo motoru Èíslo nachází motoru v pøedu ("kód na motoru" oddìlovací a "prùbìžné spáøe motoru èíslo") a pøevodov- se ky Navíc je i na krytu ozubeného øemenu pøipevnìna nálepka s "kódem motoru" a "prùbìžným èíslem" Kód motoru se nachází také na datovém štítku Údaje o motoru Kód motoru AZL Výroba 0800 Zdvihový objem 1,984 Ventilù na válec 2 Výkon kw pøi 1/min 85/5400 Toèivý moment Nm pøi 1/min 170/2400 Vrtání (2} mm 82,5 Zdvih mm 92,8 Kompresní pomìr 10,5: 1 Palivo-oktanové èíslo min 95 bezolovnatýa) Vstøikování, zapalování Bosch ME 75 Regulace klepání ano Vlastní diagnostika ano Lambda-regulace 2 lambda-sondy Systém sekundárního vzduchu ano Katalyzátor 2 katalyzátory Pøeplòování ne Splòuje limity emisní normy EU-4 a) Ve vyjimeèných pripadech min oktanové èislo 91, avšak s nižším výkonem Vydáni 0401 Technická data 00-1 strana

8 00 FABA 200O Motor 2,0/85 -mechanika ~! -i 00-1 strana 2 --" Technická data Vydání

9 FABA 2000 Motor 2,0/85 -mechanika 10 i :J J[;í~'['~í'[;~J~ ~l lí'~'j¾[i~j~~ 1í-'['J[i=~ 8,l : 10-1 Demontáž a montáž mo- toru Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje a pomocné prostøedky Závìsné zaøízení, napø -MP Montážní stojan -MP Držák motoru -MP Distanèn í pouzdra -T Dílenský jeøáb, napø -VAG 1202 A- Záchytná vana, napø -VAG Momentový klíè Kleštì na pružné spony Mazací tuk -G Kabelové pøíchytky Pomocný drát Demontáž motoru 8: Upozornìní! Všechny kabelové pøíchytky, které byly pøi demontáži motoru uvolnìny nebo rozøíznuty, musí být pøi montáži motoru opìt pøipevnìny na stejném místì -Nejprve zkontrolovat, zda je zabudováno autorádio s bezpeènostním kódováním V tom pøípadì zjistit kód -Odpojit vedení akumulátoru pøi vypnutém zapalování mulátoru -Rozpojit plus -šipka- vedení v pojistkovém boxu na aku- -Demontovat kabelové vedení od akumulátoru k pojistkovému boxu na akumulátoru a odložit stranou -Demontovat držák akumulátoru a vyjmout akumulátor z akumulátorového boxu -Demontovat akumulátorový box ~ Elektrická zaøízení; opr sk 27 -Uvolnit plus vedení od akumulátoru ke spouštìèi (demontuje se spoleènì s agregátem) -Demontovat vzduchový kryt motoru filtr -šipky- s pøípoji ~ Motor 2,0/85 - vstøikování; opr sk 24 Vydání 0401 Demontáž a montáž motoru 1 O-i strana

10 10 FABA 200O Motor 2,0/85 -mechanika u _-, c pozornenl! -Odpojit svorkovnici øídicí jednotky motoru -šipka-! c ~ Agregát se demontuje spolu s kabelovým svazkem -Rozpojit propojovací svorkovnice kabelového svazku vlevo v motorovém prostoru -Uvolnit hlavní motorový svazek od pøíchytek, pøíp svorkovnic a odložit jej na agregát -Vpravo v motorovém prostoru odpojit el vedení od elektromagnetického ventilu -N80- a lambda-sondy pøed katalyzátorem -G39- -Odpojit svorkovnice a vedení od alternátoru (pøípadnì kompresoru klimatizace) => Elektrická zaøízení; opr sk 27, svazek uvolnit z pøíchytek a volnì jej položit na karoserii -Pro snížení tlaku v chladicím systému otevøít uzávìr vyrovnávací nádobky -Vypustit chladicí kapalinu => Kap Stáhnout horní a spodní hadice chladicí kapaliny z chladièe rn Upozornìní! Pøi rozpojení hadic vyteèe zbytek chladicí kapaliny! Proto je nutné pøistavit zachycovací vanu -Demontovat šrouby spodního krytu motoru a kryt odejmout -Rozpojit svorkovnici spínaèe zpìtného chodu z pøevodovky -Rozpojit následující svorkovnice: svorkovnici el vedení k vìtrákùm na chladièi svorkovnici teplotního spínaèe -F18- svorkovnici el vedení k hlavním svìtlometùm a svìtlometùm do mlhy -Odšroubovat pøední výfukové potrubí od sbìrného výfukového potrubí => Kap Demontovat -Odšroubovat kyvnou pravý a vzpìru levý kloubový -šipky- høídel od pøevodovky a uvázat je nahoru ke karoserii => Podvozek; opr sk 40 Vozidla s klimatizací j : Upozornìní! Dodržet dodateèné pokyny a montážní práce => 10-1 strana 5 -Demontovat drážkový øemen => Kap13-1 -Odpojit svorkovnici z kompresoru klimatizace -Demontovat kompresor klimatizace a pøivázat jej na nosník zámku, pøièemž hadice zùstanou zapojené strana 2 Demontáž a montáž motoru Vydání

11 FABA 2000 Motor 2,0/85 -mechanika 10 A Pozor!! Okruh chladici kapaliny klimatizace se nesmi otevøit, proto je tøeba pøi odkládáni nosniku zámku stranou dbát zvýšené pozornosti hadicim klimatizace, které se nesmìji zlomit ani pøíliš namáhat Pokraèováni pro všechna vozidla -Demontovat práce; opr sk nosník 50 a zámku odložit jej =:> stranou Karoserie -montážní dení -Rozpojit svorkovnici spouštìèe -Demontovat kloubová táhla ovládání øazení od pøevodovkya odložit stranou =:> Pøevodovka 02T; opr sk 34 -Demontovat spojkový váleèek od pøevodovky a odložit jej stranou =:> Pøevodovka 02T; opr sk 30 Vezùstane zapojené c8 1; Upozornìní! Spojkový pedál nesmi být sešlápnutý -Odpojit kostøicí kabel na pøevodovce -Povolit pružné spony a stáhnout následující hadice chladicí kapaliny: Pøi pøívodní hadici topení z pøípoje výmìníku tepla odvodní hadici topení z pøípoje výmìníku tepla odvzdušòovací výmìníku tepla hadici chladicí kapaliny z pøípoje vratnou hadici topení z pøípoje výmìníku tepla odvzdušòovací ic Upozornìní! hadici od vyrovnávací nádobky rozpojeni hadic vyteèe zbytek chladici kapaliny! Proto je nutné pøistavit zachycovací vanu -Odpojit liva pøívodní, zpìtné a odvzdušòovací vedení pa- & Pozor! 01 -Upevnit Palivové vedeni je pod tlakem! Pøed uvolnìnim hadicových spojeni položit kolem mista spoje èistý hadr Potom opatrným stažením hadice tlak uvolnit -Odvzdušòovací hadici chladicí kapaliny a odvzdušòovací palivovou hadici spolu s elektromagnetickým ventilem -N80- volnì zavìsit na agregát -Stáhnout podtlakovou hadici z posilovaèe brzd lehce zvednout závìsné dílenským zaøízení -MP jeøábem: podle obrázku a 095 v~ Vydání 0401 Demontáž a montáž motoru 10-1 strana

12 10 FABA 2000 >- Motor 2,0185 -mechanika Strana øemenice: 3 otvor svislé lišty v poloze 2! Strana setrvaèníku: 3 otvor svislé lišty v poloze 8 - & Pozor! Závìsný hák a kolíky pøípravku zajistit tak, aby nedošlo k vysmeknutí Upozornìni! Otvor nosného tømenu smìøuje k øemenici Otvory ve svislých lištách jsou poèítány od háku -Vyšroubovat šrouby -šipky- lùžka motoru -A- a lùžka pøevodovky -B- -Agregát spustit dolù a vyjet s nim dopøedu EU Upozornìni! Agregát musí být peèlivì veden, aby nedošlo k poškození karoserie Upevnìní motoru na montážním stojanu viz => DP OCTAVA Motor 2,01/85 kw -mechanická èást; opr sk 10 Montáž motoru Montáž se provede v opaèném poøadí, pøièemž je tøeba dbát na následující: -Uložení agregátu => 10-1 strana 5 -Utahovací momenty => 10-1 strana 5 -Elektrické pøípoje a vedení => Elektrická schémata, "" """ hledání závad a montážní místa Vše~h~y pøerušené pøíchytky el vedení nahradit novyml -Vymìnit samojisticí matice EU Upozornìni! Vypuštìnou chladicí kapalinu lze použít pouze tehdy, jestliže nedošlo k výmìnì bloku motoru, hlavy válcù, chladièe nebo výmìníku tepla -Po zapojení akumulátoru zadat kód proti odcizení autorádia -Pøed nastartováním zkontrolovat stav hladiny oleje -Pøizpùsobit Fídicí jednotku motoru jednotce ovládání škrticí klapky => Motor 2,0/85 -vstøikování; opr sk 24 -Pøi odpojení a následném pøipojení kostøicího kabelu akumulátoru je nutné provést nìkteré dodateèné práce => Elektrická zaøízení; opr sk strana 4 Demontáž a montáž motoru Vydání

13 FABA 2000 >- Motor 2,0/85 -mechanika 10 Utahovacímomenty Díl Utahovací mo- frj;- ment šrouby, matice M 6 10 Nm M 8 20 Nm M M Nm 60 Nm 1 z toho odlišné: držák motoru, držák pfevodovky, =:> 10-1 strana 5 i 2 Uložení kyvná vzpìra spojovací šrouby motoru a pøevodovky =:> Pfevodovka; opr sk 02T kloubový hfídel na pfírubu pfevo- =:> Podvozek; opr 1 dovky sk 40 1 ~ agregátu t ~n n"" Lùžko motoru: n 1-20 Nm (1/4 otáèky) -vymìnit Nm (1/4 otáèky) -vymìnit Lùžko pøevodovky: ~ Nm (1/4 otáèky) -vymìnit t,> f Nm (1/4 otáèky) -vymìnit " / ) Kyvná vzpìra: Upozornìní! Namontovat šrouby -1- do podélných otvorù vzpìry tak, aby mezi pøevodovkou a nápravnicí existovala maximální možná vzdálenost 1-30 Nm (1/4 otáèky) -vymìnit 2-40 Nm (1/4 otáèky) -vymìnit Okruh Dodateèné pokyny a montážní práce u - vozidel s klimatizací 2 ~~ A Pozor! klimatizace se nesmi otevøit Vydání 0401 Demontáž a montáž motoru 10-1 strana

14 10 FABA 2000 >- Motor 2,0/85 -mechanika [J] Upozornìní! i Pro zamezení poškození kondenzátoru, vedení a hadic - klimatizace je nutné dát pozor, aby vedení a hadice nebyly nadmìrnì roztaženy, zalomeny nebo vyhnuty Pro demontáž motoru i bez otevøení okruhu klimatizace: -Odšroubovat pøíchytky vedení klimatizace -Demontovat drážkový øemen => Kap Demontovat kompresor klimatizace => Klimatizace; opr sk 87 Hadice zùstanou zapojené -Upevnit kompresor klimatizace k nosníku zámku tak, aby se odlehèilo vedení a hadice klimatizace 10-1 strana 6 Demontáž a montáž motoru Vydání

15 FABA 2000>- Motor 2,0/85 -mechanika 13 i ~j ~~ ~[j~'j=~,(~[i,í='l,j 13-1 Rozebrání a sestavení motoru 1 -Ochranný kryt ozubeného øemene -spodní díl O pro demontáž sejmout drážkový øemen ~ 2 -Ochranný kryt ozubeného j øemene -støední díl r 3-10 Nm 4 -Konzola motoru 5-45 Nm 6 6 -Ochranný kryt ozubeného øemene -horní díl 7 -Ozubený øemen 15 O pøed demontáží vyznaèit 16 smìr otáèení 5 O zkontrolovat na opotøebení 17 ~ Servisní prohlídky a 18 údržba; opr sk 02 høídele 21- O nelámat O demontáž a montáž ~ 13-1 strana Nm 9 -Podložka Nm O pro povolení a utažení pøid ržovat zajiš ovací pákou -T a aretaèním klíèem 1 -MP Øemenice vaèkového høídele O se snímacím kolem pro sní maè polohy vaèkového -G O montážní polohu zajistit perem ~ poz Kryt øemene 13-10Nm 14 -Pero O zkontrolovat pevnost usazaní 15 -Snímaè polohy vaèkového høídele -G163- O pøi našroubování 16-10Nm 17 -Zadní kryt ozubeného øemene Nm 19 -Napínací kladka ozubeného øemene dbát na vystøedìni základové desky O kontrola poloautomatické napínací kladky ~ 13-1 strana Èerpadlo chladící kapaliny O demontáž a montáž ~ Kap Nm Vydání 0401 Rozebrání a sestavení motoru 13-1 strana

16 13 FABA 200O" Motor 2,0/85 -mechanika 22 -Øemenice ozubeného øemene na klikovém høídeli! O na styèné ploše mezi øemenicí a klikovým høídelem se nesmí nacházet žádný olej - O montáž je možná pouze v jedné poloze Nm + dále pootoèit o 1/4 otáèky (90 O) O vymìnit O montovat v pùvodním stavu, neolejovat a nemazat O pro povolení a utažení pøidržovat zajiš ovací pákou -T nebo podpìrným ramenem -MP O pøi montáži podpìrného ramena -MP vložit 2 podložky mezi øemenici ozubeného øemene a podpìrné rameno Demontáž a montáž drážkového øemene Prùbìh drážkového øemene Pro vozy bez klimatizace 1 -Alternátor 2 -Klikový høídel 3 -Napínací kladka -- Pro vozy s klimatizací \ \ 1 -Kompresor klimatizace 2 -Klikový høídel 3 -Napínací kladka 4 -Alternátor strana 2 Rozebráni a sestavení motoru Vydáni

17 FABA 2000 Motor 2,0/85 -mechanika 13 Demontáž! -Vyznaèit smìr otáèení drážkového øemene -Pro uvolnìní drážkového øemene pootoèit napínacím zaøízením ve smìru -šipky- Demontáž, montáž a napínání ozubeného øemene viz =:> DP OCTAVA Motor 2,01/85 kw -mechanická èást; opr sk 13 Je nutno dbát na rozdílné provedení uložení agregátu =:> Kap 10-1 Kontrola poloautomatické napínací kladky viz =:> DP OCTA VA Motor 2,0 1/85 kw -mechanická èást; opr sk 13 Demontáž a montáž tìsnicí pøíruby a se- trvaèníku viz =:> DP OCTAVA Motor 2,01/85 kw -mechanická èást; opr sk 13 Demontáž a montáž klikového høídele viz =:> DP OCTAVA Motor 2,01/85 kw -mechanická èást; opr sk 13 Rozebrání a sestavení pístu a ojnice viz =:> DP OCTAVA Motor 2,01/85 kw -mechanická èást; opr sk 13 Vydání 0401 Rozebrání a sestavení motoru 13-1 strana

18 13 FABA 2000 >- Motor 2,0/85 -mechanika,, strana 4 Rozebráni a sestavení motoru Vydání

19 FABA 2000 >- Motor 2,0/85 -mechanika 13 Demontáž : -Vyznaèit smìr otáèení drážkového øemene -Pro uvolnìní drážkového øemene pootoèit napínacím zaøízením ve smìru -šipky- Demontáž, montáž a napínání ozubeného øemene viz => OP OCTAVA Motor 2,01/85 kw -mechanická èást; opr sk 13 Je nutno dbát na rozdílné provedení uložení agregátu => Kap 10-1 Kontrola poloautomatické napínací kladky viz => OP OCTAVA Motor 2,01/85 kw -mechanická èást; opr sk 13 Demontáž a montáž tìsnicí pøíruby a se- trvaèníku viz => OP OCTAVA Motor 2,01/85 kw -mechanická èást; opr sk 13 Demontáž a montáž klikového høídele viz => OP OCTAVA Motor 2,01/85 kw -mechanická èást; opr sk 13 Rozebrání a sestavení pístu a ojnice viz => OP OCTAVA Motor 2,01/85 kw -mechanická èást; opr sk 13 Vydání 0401 Rozebrání a sestavení motoru 13-1 strana

20 13 FABA 2000 >- Motor 2,0/85 -mechanika -! 13-1 strana 4 Rozebráni a sestavení motoru Vydání

21 FABA 2000 ~ Motor 2,0/85 -mechanika 15 i ~~ :1~J~~~l ~'~~J =t3ci" ~'~=~J'L; ~'~~'J~~ =:r~~~~'j~ : 15-1 Demontáž a montáž hlavy válcù Demontáž a montáž hlavy válcù viz: => OP CGT A VA Motor 2,0 1/85 kw -mechanická èást; opr sk 15 Oprava ventilového rozvodu viz => OP CGT A VA Motor 2,0 1/85 kw -mechanická èást; opr sk 15 Vydání 0401 Demontáž a montáž hlavy válcù 15-1 strana

22 15 FABA 2000 >- Motor 2,0/85 -mechanika! 15-1 strana 2 Demontáž a montáž hlavy válcù Vydání

23 FABA 2000 Motor 2,0/85 -mechanika 17 i rj ~'i rj~~¾", 17-1 Demontáž a montáž ma- zací soupravy Demontáž a montáž dílù mazací soustavy "- viz =:> OP OCTAVA Motor 2,01/85 kw -mechanická èást; opr sk 17 Vydání 0401 Demontáž a montáž mazací soupravy 17 -i strana

24 17 FABA 2000 ~ Motor 2,0/85 -mechanika ~! í! 17-1 strana 2 Demontáž a montáž mazací soupravy Vydání

25 FABA 2000 Motor 2,0/85 -mechanika 19 i' ~~ --[~il~j~~~::;í'" : 19-1 Díly chladicí soustavy Upozornìni! Je-i motor teplý, je chladicí soustava pod tlakem Pøed opravou pøíp tlak snížit otevøením uzávìru chladicí kapaliny na vyrovnávací nádržce Hadicové spoje jsou zajištìny pomocí pružných spon V pøípadì oprav používat jen pružné spony Provést kontrolu tìsnosti chladicí soustavy kontrolnim pøístrojem, napø -VAG a adaptérem -VAG 1274/9- Díly chladicí soustavy na karoserií => 19-1 strana 2 Montážní pøehled termoregulátoru viz => DP OCTAVA Motor 2,01/85 kw -mechanická èást Schéma pøipojeni hadic chladici kapaliny => 19-1 strana 3 Vypuštìni a naplnìni chladicí kapaliny => 19-1 strana 4 Mísici pomìry chladici kapaliny => 19-1 strana 4 Vydání 0401 Díly chladicí soustavy 19-1 strana

26 19 FABA 2000 Motor 2,0/85 -mechanika Díly chladicí soustavy na karoserii 1 -Chladiè - O demontáž a montáž => strana 6 j Upozornìní! Po výmìnì vymìnit celou náplò chladicí kapaliny 2 -O-kroužek O vymìnit Hadice chladicí kapaliny horní 4 O zajistit pøíchytkami k chladièi O schéma pøipojení hadic chla- 5 dící kapaliny => strana 3 4 -Lapaè vzduchu 5-10 Nm Pøídavný ventilátor 17 O jen u vozidel s klimatizací 9, 7 -Kroužek ventilátoru 8 -Pøíchytka 16 :o ======~~~~~l' O zkontrolovat pevné usazení 15=::::::::====~~====~D 9 -Svorkovnice 14 ==~=~V 10 -Ventilátor chladíèe Ke skøíni termoregulátoru 13~-- ~ 5 O dlc s~~éma kapaliny pøípojení => 19-1 hadic chla- 5, ---, ~: strana Vyrovnávací nádržka ' 13- Uzávìr 14- Držák O pro svorkovnici ventilátoru 15 -Hadice chladicí kapaliny dolní O zajistit pøíchytkami k chladièi O schéma pøipojení hadic chladicí kapalíny => 19-1 strana O-kroužek O vymìnit 17 -Teplotní spínaè -F18-, 35 Nm O pro elektrický ventilátor O spínací teploty: 1 stupeò zapnuto: 8491 C 2 stupeò zapnuto: 9198 C 18 -Držák O chladièe O dodržet montážní polohu O respektovat rozdílná provedení 19-15Nm 19-1 strana 2 Díly chladicí soustavy Vydání

27 FABA 2000 Motor 2,0/85 -mechanika 19 Demontáž, montáž a kontrola termore-! gulátoru chladicí kapaliny viz => OP OCTAVA Motor 2,01/85 kw -mechanická èást; opr sk 19 Demontáž a montáž èerpadla chladicí kapaliny viz => OP OCTAVA Motor 2,01/85 kw -mechanická èást; opr sk 19 1 Montáž trubky chladicí kapaliny viz => OP OCTAVA Motor 2,01/85 kw -mechanická èást; opr sk 19 Schéma pøipojení hadic chladicí kapaliny -Chladiè O po výmìnì vymìnit celou náplò chladicí kapaliny 2 -Chladiè motorového oleje O demontáž a montáž => Kap Termoregulátor chladicí kapaliny O demontáž, montáž a kontrola => 19-1 strana 3 4 -Èerpadlo chladicí kapaliny O demontáž, montáž a kontrola => 19-1 strana 3 5 -Blok válcù t 6 -Vyrovnávací nádržka 7 -Sací potrubí - 8 -Jednotka ovládání škrticí 9 -Výmìník klapky tepla Pøípojné hrdlo 11 -Trubka chladicí kapaliny 3 Vydání Díly chladicí soustavy 19-1 strana

28 19 FABA 2000 >- Motor 2,0/85 -mechanika Vypuštìní a naplnìní chladicí kapaliny : Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje i a pomocné prostøedky - Zachycovací vana, napø -VAG Kleštì na pružné spony Pøístroj pro kontrolu mrazuvzdornosti chladicí kapaliny Vypuštìní -Otevøít uzávìr chladicí kapaliny na vyrovnávací nádržce -Demontovat spodní kryt motoru -šipky- & Pozor! Pøi otevøeni vyrovnávaci nádobky mùže unikat horká pára Uzávìr zakrýt hadrem a opatrnì otevøít -Povolit výpustný šroub -šipka- na chladièi v Upozornenl! Dbát pøedpisù platných pro likvidaci chladicích kapalin! Naplnìní Množství chladicí kapaliny cca 6,06,5 i Upozornìní! Jako chladicí kapalina smí být použita pouze G 12 podle" TL VW 774 Ou Rozpoznávací znak: èervená barva Chladicí kapalina G12 nesmí být v žádném pøípadì smíchána s jinými chladicími kapalinami! Je-i kapalina ve vyrovnávací nádržce hnìdá, byla G12 smíchána s jinou chladicí kapalinou V tom pøípadì musí být chladicí kapalina vymìnìna G12 a chladicí kapaliny podle "TL VW 774 Ou zabraòují zamrznutí, korozi, usazení minerálù a kromì toho zvyšují bod varu Z tìchto dùvodù musí být chladicí soustava bezpodmíneènì celoroènì naplnìna mrazuvzdorným prostøedkem s tìmito vlastnostmi Zejména v zemích s tropickým klimatem pøispívá chladicí kapalina vyšším bodem varu pøi vysokém zatížení motoru k bezpeènosti provozu Mrazuvzdornost musí být zaruèena asi do -25 "G (v zemích s arktickým klimatem asi do -35 "G) Koncentrace chladicí kapaliny nesmí být ani v teplém roèním období, resp v zemích s teplejším klimatem snížena doplnìním vody Podíl mrazu vzdorné pøísady musí obnášet minimálnì 40 % 19-1 strana 4 Díly chladicí soustavy Vydání \

29 FABA 2000 ~ Motor 2,0/85 -mechanika 19 Je-i z klimatických dùvodù zapotøebí vìtší ochrana i proti mrazu, mùže být podíl G12 zvýšen, ale pouze do 60 % (mrazuvzdornost asi do -40 'C), jinak se mrazuvzdornost snižuje a zhoršuje se chladicí úèinek Pokud byly chladiè, výmìník tepla, hlava válcù nebo tìsnìní hlavy válcù vymìnìny, vymìnit chladicí kapalinu Doporuèené mísicí pomìry: Ochrana pøed Podíl mrazuvz- Voda zamrznutím do dorného prostøedkua) -25 C 40 % 60 % -35 C 50 % 50 % aj Podíl mrazuvzdorného prostfedku nesmí pfekroèit 60 %; pfi vyšším podflu se snižuje odolnost proti zamrznutí a zhoršuj se chladicí úèinky Schválené chladicí kapaliny Chladicí kapalina Glysantin G XT 4030 Coolant ETX 6280 FROSTOX SF-D 12 Výrobce BASF AG ALF OL AG TEXACO HENKEL HAERTOL GmbH i Upozornìní! Uvedené chladicí kapaliny jsou navzájem mísitelné -Naplnit Napuštìní -Zavøít -Namontovat výpustní ventil na chladièi spodní kryt motoru vnávací chladicí nádržce kapalinu až ke znaèce "max" na vyro- -Vyrovnávací nádržku uzavøít -Nastartovat motor a nechat jej bìžet do doby, dokud se nezapne ventilátor & Pozor! Pøí otevøení vyrovnávací nádobky mùže unikat horká pára Uzávìr zakrýt hadrem a opatrnì otevøít -Zkontrolovat hladinu chladicí kapaliny a pøíp doplnit V U zahøátého motoru musí být hladina chladicí kapaliny na znaèce "max", u studeného motoru mezi znaèkami "min" a "max" Vydání 0401 Díly chladící soustavy 19-1 strana

30 -- 19 FABA 2000 >- Motor 2,0/85 -mechanika Demontáž a montáž chladièe! Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje ~ a pomocné prostøedky ~" Zachycovací vana, napø -VAG Momentový klíè (550 Nm) Kleštì na pružné spony Pøístroj na kontrolu mrazuvzdornosti chladicí kapaliny Demontáž -Nejprve zkontrolovat, zda je zabudováno autorádio s bezpeènostním kódováním V tom pøípadì zjistit kód -Odpojit kostøicí kabel akumulátoru -Vypustit chladicí kapalinu ~ 19-1 strana 4 -Odpojit -Odpojit hadice chladicí kapaliny od chladièe svorkovnici od ventilátoru chladièe -Odpojit svorkovnici teplotního spínaèe -F18- Vozidla s klimatizací: -Demontovat drážkový øemen ~ Kap Odpojit svorkovnici kompresoru klimatizace -Demontovat kompresor klimatizace a zavìsit jej na nosník zámku Vedení zùstanou zapojená Pokraèování pro všechna vozidla: -Demontovat ~ Karoserie nosník -montážní zámku práce; a odložit opr sk jej 50 stranou -Vyšroubovat upevòovací šrouby chladièe a vyjmout jej spolu s lapaèem vzduchu s ventilátorem pøíchytky hadic klimatizace na lapaè vzduchu Vozidla s klimatizací: -Demontovat Pokraèování pro všechna vozidla: -Vyšroubovat upevòovací šrouby chladièe a vyjmout lapaè vzduchu s ventilátorem Vozidla s klimatizací: Odšroubovat chladiè od kondenzátoru klimatizace a opatrnì je vyjmout -Dbát na dodateèné pokyny a montážní práce ~ 19-1 strana 7 Montáž Montáž se provádí v opaèném poøadí Pøitom je nutné dodržet následující: -Naplnit chladicí kapalinu ~ 19-1 strana strana 6 Díly chladicí soustavy Vydání

31 FABA 2000 ~ Motor 2,0/85 -mechanika 19 -Pøi odpojení a následném pøipojení kostøicího kabelu akumulátoru je nutné provést nìkteré dodateèné práce ~ Elektrická zaøízení; opr sk 27 Dodateèné pokyny a montážní práce u vozidel s klimatizací: -Dbát na dodateèné pokyny a montážní práce ~ Kap 10-1 hadice & Pozor! Okruh klimatizace nesmi být otevøen 1 Upozornìní! Aby se zabránilo poškození kondenzátoru, vedení chladicí kapaliny a hadic, je tøeba dbát na to, aby vedení a nebyly pøíliš napnuty, zlomeny nebo ohnuty Vydání 0401 Díly chladicí soustavy 19-1 strana

32 19 FABA 2000 ~ Motor 2,0/85 -mechanika - i 19-1 strana 8 Díly chladicí soustavy Vydání

33 FABA 2000 Motor 2,0/85 -mechanika 20 ~]~~ -~~J! c~'j~'j~'j~ ~~'J,~~[;rJ~'JrJ 20-1 Demontáž a montáž dílù palivové soustavy Montážní í Hadicové Upozornìní! spoje jsou zajištìny rychlospojkami Palivové hadice na motoru smìjí být zajištìny pouze pružnými sponami Použití svorkových nebo šroubových spon není dovoleno Dbát na bezpeènostní opatfení => 20-1 strana 3 Dbát na pravidla èistoty => 20-1 strana 3 Demontáž a montáž palivové nádrže s pfíslušenstvím a palivovým filtrem => 20-1 strana 1 pfehled dílù nádobky s aktivním uhlím => Kap 20-3 Demontáž a montáž palivové nádrže s pøíslušenstvím a palivovým filtrem 1 -Palivová nádrž ~ O demontáž a montáž => ~(~~~~~:===~ --16 strana 5 ~~ Nm Upevòovací pás '"' O 3 4 -Odvzdušòovací vedení O bílé O k elektromagnetickému ventilu -N80- odvìtrávacího sys- 20 tému v motorovém prostoru 5 -Zpìtné vedení paliva 21 O modré od regulátoru tlaku paliva na 22 rozdìlovaèi paliva 6 -Pøívodní vedení paliva O èerné 23 O k regulátoru tlaku paliva na rozdìlovaèi paliva 7 -Palivový filtr O poloha montáže, šipka uka- 2 zuje smìr prùtoku 8-5Nm O pro pøíchytku palivového fil- 1 tru 9 -Snímaè ukazatele zásoby paliva 2 O demontáž a montáž => 20-1 strana Vydání 0401 Demontáž a montáž dílù palivové soustavy 20-1 strana

34 20 FABA 200O" Motor 2,0/85 -mechanika, 10 -E palivové èerpadlo : O demontáž a montáž => 20-1 strana 4 - O sito pøi zneèištìní vyèistit O montážní poloha pøíruby el palivového èerpadla => Obr 1 v 20-1 strana Zpìtné potrubí O modré 12 -Pøívodní potrubí O mezi el palivovým èerpadlem a palivovým filtrem O èerné 13 -Tìsnicí kroužek O pøed montáží potøít palivem 14 -Pøevleèná matice, 80 Nm O demontáž a montáž pomocí pøípravku -MP => 20-1 strana Odvzdušòovací ventil O k demontáži uvolnit ventil ze západek vyhnutim do strany O pøed montáží vyšroubovat uzávìr => poz 16 v 20-1 strana 2 O kontrola => Obr 2 v 20-1 strana Uzávìr 17-1,5 Nm 18 -Uzavírací víèko nádrže O s prachovkou 19 -Gravitaèní ventil O pro demontáž uvolnit ventil ze západek smìrem vzhùru O zkontrolovat ventil prùchodnost ventilu: ve svislé poloze: otevøen ventil naklonìný o 45 : uzavøen 20 -Odvzdušòovací vedení O mezi nádobkou s aktivním uhlim => poz 21 v 20-1 strana 2 a odvzdušòovacím vedením => poz 4 v 20-1 strana Nádobka s aktivním uhlím O pøehled odvìtrávacího systému nádobky s aktivním uhlím => Kap Nm 23 -Odvzdušòovací vedení O upevnìno na palivové nádrží Obr 1: padla Montážní poloha pøíruby palivového èer- Znaèka na pøírubì musí souhlasit se znaèkou na palivové nádrži -šipky- 2 Modré vratné vedení -1- oznaèené na pøípoji -R- Èerné pøívodní vedení -2- oznaèené na pøípoji -V- rn Upozornìní! Po montáži pøíruby palivového èerpadla zkontrolovat, zda je pøívodní, vratné a odvzdušòovací vedení upevnìno na palivové nádrži A strana 2 Demontáž a montáž dílù palivové soustavy Vydání

35 - FABA 2000 >-- Motor 2,0/85 -mechanika 20, Páka Obr 2: v klidové Kontrola poloze: odvzdušòovacího ventil uzavøený ventilu Páka stisknutá ve smìru šipky: ventil otevøený í Upozornìní! Pøed montáží odvzdušòovacího uzávìr z palivové nádrže ventilu vyšroubovat Bezpeènostní opatøení pøi práci na palivové soustavì & Pozor! V Palivové pøívodní vedení je pod tlakem! Pøed uvolnìním hadícových spojù položit kolem spoje èistý hadøík Pak opatrným uvolnìním spoje snížit tlak Pøí demontáži a montáží snímaèe ukazatele zásoby palíva nebo palivového èerpadla z plné nebo èásteènì plné palivové nádrže je tøeba dbát na následující: Již pøed zaèátkem práce položit v blízkosti montážního otvoru palivové nádrže hadice zapnutého odsávacího zaøízení pro odsávání palivových výparù Pokud není žádné odsávací zaøízení k dispozici, je možné použít i radiální ventilátor (motor je mimo proud vzduchu) s dopravním objemem vìtším než 15 m3/h Zabránit kontaktu paliva s pokožkou! Nosit rukavice odolné proti palivové smìsi! Pravidla èistoty peèlivì do- Pøi práci na palivové a vstøikovací soustavì držovat následujících "5 pravidel èístoty": Pøed montáží dùkladnì oèistit místa spojù a jejich okolí Demontované díly pokládat na èistou podložku a zakrýt Nepoužívat hadøíky, které uvolòují vlákna! Otevøené díly peèlivì zakrýt nebo uzavøít, nebude-i ihned oprava provádìna Montovat jen èisté díly: Náhradní díly vybalovat z obalu až tìsnì pøed montáží Nepoužívat díly, které byly skladovány bez obalu (napø v bednì s náøadím, apod) U otevøené soustavy: Nepracovat se stlaèeným vzduchem Nepohybovat vozidlem Vydání 0401 Demontáž a montáž dílù palivové soustavy 20-1 strana

. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5317.00.15

. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5317.00.15 - Servis t) i Dílenská F Pøevodovka ABA 200002R pøíruèka dovky Vydán í 0700 Kód pfevo Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic 80053170015 f) Servis A, _/ Toto dílo je autorskoprávnì

Více

Servis 8 F ABIA 2000 >- Motor 1,2/40 -mechanika Vydání 08.02 ,:;",;"-- ~2~

Servis 8 F ABIA 2000 >- Motor 1,2/40 -mechanika Vydání 08.02 ,:;,;-- ~2~ ,:;",;"-- ~2~ Servis 8 Dílenská F ABIA 2000 >- pøíruèka Motor 1,2/40 -mechanika Vydání 08.02 ; U Servisní služby. Technické informace Printed in zech Republic 800.5322.00.15 8 Servis ',-J :) \J I Toto

Více

I Servis t) i F ABIA 2000... Pøevodovka 002 Vydání 08.99. .dovky. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5315.00.15.

I Servis t) i F ABIA 2000... Pøevodovka 002 Vydání 08.99. .dovky. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5315.00.15. Servis t) i Dílenská F ABA 2000 Pøevodovka 002 Vydání 0899 Kód pøevo- pøíruèka dovky Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic 80053150015 8 Servis -) Toto dílo je autorskoprávnì chránìno

Více

Servis 5. Dílenská příručka FABIA 2000. Motor 1,4/55; 1,4/74 - mechanika Vydání 08.99. Servisní služby. Technické informace AUA AUB BBY BBZ

Servis 5. Dílenská příručka FABIA 2000. Motor 1,4/55; 1,4/74 - mechanika Vydání 08.99. Servisní služby. Technické informace AUA AUB BBY BBZ Servis 5 Dílenská příručka FABIA 2000 Motor 1,4/55; 1,4/74 - mechanika Vydání 08.99 Kód motoru AUA AUB BBY BBZ Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic S00.5306.00.15 5 Servis Toto

Více

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU Nářadí [1] Tyčka na zajištění setrvačníku (dvojitý setrvačník) : (-).0198.A [2] Přípravek pro vystředění krytu pohonu rozvodu : (-).0198.G [3] Tyčka na zajištění ozub. kola vačkového

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

COMPASS, Prelátská 13/8, Praha 9, 198 00, CZ; tel.: 281 863 061, 281 862 427 fax: 281 864 321 e-mail: info@cmps.cz internet: www.compass.

COMPASS, Prelátská 13/8, Praha 9, 198 00, CZ; tel.: 281 863 061, 281 862 427 fax: 281 864 321 e-mail: info@cmps.cz internet: www.compass. Vodní pumpa klínový øemen FAV-FEL 1,3 Vodní pumpa 4-drážkový øemen FAV-FEL 1,3 SK0003 047 121 011 A SK0039 047 121 011 Rozdìlovaè FAV-FEL 1,3 SK0051 115 911 000 Palec rozdìlovaèe Š105-Š120-FAV-FEL 1,3

Více

. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5318.00.15

. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5318.00.15 Servis 8 Dílenská F ABA 2000 pøíruèka Automatická pøevodovka 001 Vydání 0900 Kód pøevo- dovky Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic 80053180015 - 8 Servis ; ~ --J Toto dílo je autorskoprávnì

Více

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,6/75 kw Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BGU

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,6/75 kw Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BGU Servis 5 Dílenská příručka OCTAVIA II 2004 Motor 1,6/75 kw Kód motoru BGU Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně chráněno. Každé použití bez

Více

Servis.I F ABIA 2000... Topení, klimatizace Vydání 08.99. .Servisní služby. Technické informace so~~~nj~~.~o~~

Servis.I F ABIA 2000... Topení, klimatizace Vydání 08.99. .Servisní služby. Technické informace so~~~nj~~.~o~~ Servis Dílenská F ABA 2000 Topení, klimatizace Vydání 0899 pøíruèka '3 ~ Servisní služby Technické informace so~~~nj~~~o~~ f) Servis ~ ~ (o Dílenská pøíruèka je urèena výhradnì pro potøebu v rámci servisní

Více

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C.

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C. RÙZNÉ ARMATURY evidenèní èíslo název RÙZNÉ ARMATURY jmenovitá svìtlost 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 C26 101 540 ventil odvodòovací X C26 103 516 ventil uzavírací s elektromagnetickým

Více

Servis f) F ABIA 2000... Motor 1,2/40 -vstøikování Vydán í 04.02. Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5323.00.

Servis f) F ABIA 2000... Motor 1,2/40 -vstøikování Vydán í 04.02. Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5323.00. '.. --- I Servis f) Dílenská F ABIA 2000... pøíruèka Motor 1,2/40 -vstøikování Vydán í 04.02 Kód motoru AWY (' Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic { 8 Servis ~ I Toto dílo je

Více

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Obsah Úvodem...9 Základní technický popis...10 Škoda Felicia se představuje...10 Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Údržba a kontrola technického stavu...14 Pravidelná

Více

Servis 8. I Pøevodovka

Servis 8. I Pøevodovka , Servis 8 Dílenská pøíruèka FELCA Pøevodovka ] Servisní služby Technické informace 50052050015 Vydání 1194, " ~ Dílenská pøíruèka je urèena výhradnì pro potøebu v rámci servisní sítì ŠKODA Její pøedání

Více

Staré díly BOSCH k repasi :

Staré díly BOSCH k repasi : Staré díly BOSCH k repasi : - startéry a generátory - měřiče množství vzduchu - vstřikovače - jednotky centrálního vstřikování Podmínky vrácení: - originální obal - díl je dostatečně očištěn, aby bylo

Více

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně Stránka č. 1 z 7 Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozidel s volantem na levé straně Potřebné speciální nářadí, zkušební a měřicí přístroje a pomocné prostředky Hadicové

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ÈLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ÈERPADLA 32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 Chladič 10 Čistič 11 Zapalování - úplné 12 Přístrojová

Více

Servis (!) ..' Dílenská pøíruèka FELICIA. I Servisní prohlídky a údržba I ~ Servisní služby. Technické informace. 500.5201.00.15 Vydání 11.

Servis (!) ..' Dílenská pøíruèka FELICIA. I Servisní prohlídky a údržba I ~ Servisní služby. Technické informace. 500.5201.00.15 Vydání 11. Servis (!) ' Dílenská pøíruèka FELICIA I Servisní prohlídky a údržba I ~ ~, Servisní služby Technické informace 50052010015 Vydání 1194 I! ~I -I!! Dílenská pøíruèka je urèena výhradnì pro potøebu v rámci

Více

FABIA Montážní místa È. 1/1 I. Pojistkový box, pojistkový box na akumulátoru, reléový box, pøídavný držák pojistek.

FABIA Montážní místa È. 1/1 I. Pojistkový box, pojistkový box na akumulátoru, reléový box, pøídavný držák pojistek. FABIA Montážní místa È 1/1 I Pojistkový box, pojistkový box na akumulátoru, reléový box, pøídavný držák pojistek Obsah P k ' - Jlst ovy ox 1/2 b -Pojistkový box na akumulátoru "' " " " "' " "' 1/4 -Reléový

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Pøi provozu nebo likvidaci zaøízení nutno dodržet pøíslušné národní pøedpisy o životním

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU)

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) 0100 Chybný signál od váhy vzduchu 0101 Chybný signál od váhy vzduchu 0102 Signál od váhy vzduchu nízký 0103 Signál od váhy vzduchu za vysoký 0104 Chybný

Více

Servis f> Dílenská pøíruèka F ABIA 2000... ..."' Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -vstøikování Vydání 08.99

Servis f> Dílenská pøíruèka F ABIA 2000... ...' Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -vstøikování Vydání 08.99 Servis f> Dílenská pøíruèka F ABIA 2000 Kód motoru f Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -vstøikování Vydání 0899 "' Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic 80053080015 8 Servis -I ~ ~ t

Více

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Topení, klimatizace Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Topení, klimatizace Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace Servis 5 Dílenská příručka OCTAVIA II 004 Topení, klimatizace Vydání 0.04 Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic S00.570.00.5 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně chráněno. Každé

Více

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg SK 04J-2 SK04J-2 SK04J-2 VÝKON SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg KAPACITA LOPATY 390 kg VÝKON RUKU V RUCE S BEZPEÈNOSTÍ SK04J-2 je se svou šíøkou, 920 mm vèetnì kol a úzké lopaty (nadstandard),

Více

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05 SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ÈERPADLA SVA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 60 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 46.98 16.05 Použití Samonasávací èerpadla

Více

Regulátor tlaku plynu typ RR 16

Regulátor tlaku plynu typ RR 16 (1/16) Regulátor tlaku plynu typ RR 16 Se zabudovaným bezpeènostním uzavíracím ventilem II - 33 (2/16) Regulátor tlaku plynu typ RR 16 Jmenovitý tlak PN 16 Se zabudovaným bezpeènostním uzavíracím ventilem

Více

www.tona.cz 159 Dílenské vybavení 160 Vypouštění oleje 162 Svíčky 164 Brzdy 165 Kola 166 Boxy a montážní skříně Klíče Ráčny a hlavice

www.tona.cz 159 Dílenské vybavení 160 Vypouštění oleje 162 Svíčky 164 Brzdy 165 Kola 166 Boxy a montážní skříně Klíče Ráčny a hlavice Boxy a montážní skříně Klíče Ráčny a hlavice Šroubováky a bity Momentové klíče NÁŘADÍ PRO AUTOSERVISY Kleště Úderné nářadí Stříhání značení Svítidla, instalatérské nářadí pro elektrikáře a elektroniku

Více

Záruční doklady, které obdržíte při uzavření prodloužené záruky CarGarantie, mají skutečné výhody:

Záruční doklady, které obdržíte při uzavření prodloužené záruky CarGarantie, mají skutečné výhody: BEZSTAROSTNÁ JÍZDA Profitujte z dlouhodobé záruky. Váš prodejce Opel Vám nabízí optimální jistotu. Díky prodloužené záruce pro nové vozy Opel budete jezdit i po uplynutí dvouleté výrobní záruky i nadále

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

Servis 8! FELICIA. I Podvozek. služby. Technické informace. - 500.5206.00.15 Vydání 11.94

Servis 8! FELICIA. I Podvozek. služby. Technické informace. - 500.5206.00.15 Vydání 11.94 - Servis 8! Dílenská FELCA pøíruèka Podvozek / Servisní služby Technické informace - 50052060015 Vydání 1194 ị ~ - / - Dílenská pøíruèka je urèena výhradnì pro potøebu v rámci servisní sítì ŠKODA Její

Více

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Ford Focus C-Max 1,6 l Ti s kódem motoru HXDA, SIDA Při výměně ozubeného řemene se často dělají fatální chyby. Pro zajištění

Více

DIAGNOSTICKÉ LISTY SPOJKA

DIAGNOSTICKÉ LISTY SPOJKA DIAGNOSTICKÉ LISTY SPOJKA OBSAH LIST È. TÌŽKÝ CHOD PØI ZAØAZENÍ PØEVODOVÉHO STUPNÌ, NOVÁ SPOJKA... 1 VOZIDLO SE BLOKUJE, SKORO NOVÁ SPOJKA... 2 PROKLUZOVÁNÍ SPOJKY... 3 RÁNY PØI ZAPÍNÁNÍ SPOJKY... 4 VOZIDLO

Více

01 - Vlastní diagnostika. 01-1 Vlastní diagnostika I. Vlastnosti vlastní diagnostiky. Technická data vlastní diagnostiky

01 - Vlastní diagnostika. 01-1 Vlastní diagnostika I. Vlastnosti vlastní diagnostiky. Technická data vlastní diagnostiky FABIA 2000>- Motor 1,4/55; 1,4n4 - vstrikování 01 \ 01 - Vlastní diagnostika 01-1 Vlastní diagnostika I Vlastnosti vlastní diagnostiky Vlastní diagnostika sleduje jen cást vstrikovacího a zapalovacího

Více

Obsah. Úvodem... 9. Přehled výroby traktorů Zetor v letech 1946 2008... 17. Provoz a údržba traktorů Zetor... 141

Obsah. Úvodem... 9. Přehled výroby traktorů Zetor v letech 1946 2008... 17. Provoz a údržba traktorů Zetor... 141 Obsah Úvodem............................................................. 9 Historie traktorů Zetor................................................ 10 Traktory Zetor UŘ I..................................................

Více

Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015

Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015 Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015 č. artiklu artikl počet kusů cena Kč / ks bez DPH 301069 Ventilátor alternátoru avie 2 36,89 73,78 301076 Relé alternátoru s uhlíkem 28V 1 286,63 286,63

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Kat.číslo Název 34-07-009-2 sahara 34-07-026-2 pouzdro 34-07-040-2 koleno 34-09-000-3 Převodovka kompl.p 34-09-500-3 Převodovka kompl.l 34-09-001-3 Pastorek kompletní

Více

I Servis 8 I F ABIA 2000... Motor 2,0/85 -vstøikování Vydání 03.01. Kód motoru. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5310.00.

I Servis 8 I F ABIA 2000... Motor 2,0/85 -vstøikování Vydání 03.01. Kód motoru. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5310.00. I Servis 8 I I Dílenská F ABIA 2000 pøíruèka ~ Motor 2,0/85 -vstøikování Vydání 0301 Kód motoru Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic 80053100015 f) Servis i ~ I -' I ~/ Toto dílo

Více

Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou

Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Elektrický prùtokový ohøívaè vody je urèen pro pevnou instalaci v obytných a podobných

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání Obsah balení 2x dvou vodičový servomotor 4x táhla 4x sada (4 šrouby, 1x objímka táhla, 1x úchytka) 1x kabelový svazek 2x pět vodičový

Více

01-5 Vlastní diagnostika V. Bloky namerených hodnot. Zásady bezpecnosti. Nactení bloku namerených. 01-5 strana1

01-5 Vlastní diagnostika V. Bloky namerených hodnot. Zásady bezpecnosti. Nactení bloku namerených. 01-5 strana1 FABIA2000»- Motor 1,4/55; 1,4/74 -vstrikování 01 "y 01-5 Vlastní diagnostika V. Bloky namerených hodnot Zásady bezpecnosti práce Je-Ii pri zkušebních jízdách treba použít kontrolní a mericí prístroje,

Více

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 18.12.2013 Název zpracovaného celku: Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Vstřikováním paliva dosáhneme kvalitnější přípravu směsi

Více

ZDVIH Maximální výška zdvihu 504 mm.

ZDVIH Maximální výška zdvihu 504 mm. ZDVIH Maximální výška zdvihu 504 mm. OCHRANA Pěnový obal rukojeti chrání karosérii zvedaného vozidla před poškozením. VÝŠKA Minimální světlá výška pro zasunutí zvedáku 145 mm. OCHRANA Ochranný gumový kryt

Více

Servis 8 F ABIA 2000... Servisní prohlídky a údržba Vydání 08.99. Servisní služby. Technické informace Printed in CR 500.5301.00.

Servis 8 F ABIA 2000... Servisní prohlídky a údržba Vydání 08.99. Servisní služby. Technické informace Printed in CR 500.5301.00. , Servis 8 Dílenská F ABIA 2000 pøíruèka Servisní prohlídky a údržba Vydání 0899 Servisní služby Technické informace Printed in CR 50053010015 8 Servis 18, Dílenská pøíruèka je urèena výhradnì pro potøebu

Více

SV7 Pojistné ventily. 1. Popis

SV7 Pojistné ventily. 1. Popis IM-S13-33 CH Vydání 1 SV7 Pojistné ventily Návod k montáži a údržbì 1. Popis 2. Manipulace a skladování 3. Montáž 4. Údržba Copyright 2000 Popis Pojistné ventily øady SV7 s tìlesem ze šedé litiny nebo

Více

FAG opravárenská řešení ložisek kol pro užitková vozidla

FAG opravárenská řešení ložisek kol pro užitková vozidla FAG opravárenská řešení ložisek kol pro užitková vozidla Mercedes-Benz Sprinter, Viano, Vito a Volkswagen Crafter přední náprava Obsah této brožury je právně nezávazný a je určen výhradně k informačním

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

TEMPA01. TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat

TEMPA01. TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat TEMPA01 TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat Montážní návod Škoda Octavia TEMPOMAT ŠKODA OCTAVIA Sada tempomatu obsahuje: Název dílu Přepínač

Více

Přehled výrobků ADEX. Mikroprocesorové regulátory ADEX Numira. ADEX Numira. ADEX Numira 6.1 DIN. ADEX Numira 5.1. ADEX Numira 4.1. ADEX Numira 3.

Přehled výrobků ADEX. Mikroprocesorové regulátory ADEX Numira. ADEX Numira. ADEX Numira 6.1 DIN. ADEX Numira 5.1. ADEX Numira 4.1. ADEX Numira 3. Stránka č. 1 z 9 Přehled výrobků ADEX Mikroprocesorové regulátory ADEX Numira ADEX Numira Mikroprocesorové regulátory pro regulaci směšováním podle vnitřní teploty s teplotní ochranou kotlového okruhu.

Více

Obsah. Úvod... 11 Seznámení s vozidlem... 14. Příprava vozidla před jízdou... 29. Ovládáte správně svůj automobil?... 39

Obsah. Úvod... 11 Seznámení s vozidlem... 14. Příprava vozidla před jízdou... 29. Ovládáte správně svůj automobil?... 39 Obsah Úvod.............................................................. 11 Seznámení s vozidlem........................................... 14 Všeobecný technický popis...........................................

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Technická specifika zboží

Technická specifika zboží Technická specifika zboží Příloha č. 2 zadávací dokumentace 1 ks automobilu ve specifikaci: Model: typ: provedení: automobil osobní silniční vyšší střední třída; sedan; počet dveří: minimálně 4; počet

Více

Regulátory tlaku plynu typ 133/233

Regulátory tlaku plynu typ 133/233 (1/17) Regulátory tlaku plynu typ 133/233 II - 15 (2/17) Ragulátory tlaku plynu Typ 133 a 233 - maximální vstupní tlak bar ( bar) s bezpeènostním uzávìrem (BU) - s ochranou proti poklesu (ztrátì) tlaku

Více

SP19-1. dva výkonné benzinové motory nové generace. s technikou nových motorů, dozvíte se, jaké jsou jejich zvláštnosti i co jim je společné.

SP19-1. dva výkonné benzinové motory nové generace. s technikou nových motorů, dozvíte se, jaké jsou jejich zvláštnosti i co jim je společné. SP19-1 ŠKODA nabízí na přání další dva výkonné benzinové motory nové generace. V této učební pomůcce se seznámíte s technikou nových motorů, dozvíte se, jaké jsou jejich zvláštnosti i co jim je společné.

Více

OBSH Seznam použitých symbolù... 9 1 ÚVOD 11 2 DO TERÉNU I N SILNICI 15 2.1 Definice terénního vozidla... 17 2.2 Základní technické pøedpisy... 18 2.3 Od tvrdých tereòákù k vozidlùm pro volný èas... 18

Více

Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2

Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2 Kostečka Group spol. s r.o. Borského 1011/1 CZ 152 00 Praha 5 IČ: 14501899 DIČ: CZ14501899 Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2 Účel použití: Domácí úpravna vody JUDO PROmi je určena k filtraci

Více

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012 /, /3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH5-16 HC 03 9/01 D n 16 p max 350 bar / 0 bar Q max 300 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 03 6/01 Rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH Rozváděče s hydraulickým

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 B 1 D C E A 2.0 vydání A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia

Více

Uvedené motory jsou zástupci nové generace motorů používaných v rámci koncernu.

Uvedené motory jsou zástupci nové generace motorů používaných v rámci koncernu. Nové moderní vozy, jakým Fabia je, vyžadují odpovídající hnací agregáty. U Fabie se používají dva nové zážehové motory 1,4 l - 16 V 55 kw 1,4 l - 16 V 74 kw Uvedené motory jsou zástupci nové generace motorů

Více

Přívodní vzduchotechnická jednotka. Duben 2003. Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1. Změny vyhrazeny

Přívodní vzduchotechnická jednotka. Duben 2003. Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1. Změny vyhrazeny Přívodní vzduchotechnická jednotka Montáž a údržba Duben 2003 Fläkt Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1 Změny vyhrazeny Bezpečnostní pokyny Provoz vzduchotechnických jednotek a příslušenství UPOZORNĚNÍ

Více

KOMPONENTY PRO INSTALACE

KOMPONENTY PRO INSTALACE 4 KOMPONENTY PRO INSTLE Komponenty pro instalace 93 Kompenzátory délkové roztažnosti 94 Komponenty pro odvzdušnění a plnění 95 Rozdělovače vody pro připojení vodoměrů, průchodky pro bytová jádra 96 Křížení

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00 NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00 Obsah balení 2x dvu vodičový servomotor 2x pěti vodičový servomotor 4x táhla 4x upevňovací plech 1x sada (4 šrouby,

Více

Záznamy vozidla. Popis počet cena/ks cena nakup vozu cena 169 tis. (viz smlouva) 0:00 300,00 0,00

Záznamy vozidla. Popis počet cena/ks cena nakup vozu cena 169 tis. (viz smlouva) 0:00 300,00 0,00 Záznamy vozidla Str. 1 26.6.2013 22:21:54 Záznamy vozidla SPZ: 2B6 8788 Jméno: Sobek, Martin Značka, typ: Volkswagen Passat Variant B5 3BGAVBXOS...Adresa: Na lánech 22 Motor: AVB 1,9 TDI PD 74/4000 BOLATICE

Více

Listy pro záchranáře. C Citigo 3-dveřové provedení od 2011 Citigo 5-dveřové provedení od 2012

Listy pro záchranáře. C Citigo 3-dveřové provedení od 2011 Citigo 5-dveřové provedení od 2012 Listy pro záchranáře Název modelu Cyklus modelu C Citigo 3-dveřové provedení od 2011 Citigo 5-dveřové provedení od 2012 F Felicia 1994-2001 Felicia Combi 1995-2001 Fabia I 1999-2007 Fabia Sedan I 2001-2008

Více

ŠKODA OCTAVIA. 1.600i, 1.800i - 20 V, 1.800 Turbo - 20V Motor AEH, AKL, AGN, AGV S posilovaèem øízení

ŠKODA OCTAVIA. 1.600i, 1.800i - 20 V, 1.800 Turbo - 20V Motor AEH, AKL, AGN, AGV S posilovaèem øízení ŠKODA OCTAVIA 1.600i, 1.800i - 20 V, 1.800 Turbo - 20V Motor AEH, AKL, AGN, AGV S posilovaèem øízení Objednací èislo: YKM 309 003 (1AU10600E/6+MAN039/1) Klimatizace pro dodateènou montáž Železnièní 469/4,

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS VFBMA548 Datový list Danfoss DHP-A Tepelné čerpadlo zajišťující vytápění i teplou vodu. Možnost účinného provozu až do -20 C. Systém

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání Obsah balení 1x kabelový svazek 1x řídící jednotka 2x dvu vodičový servomotor 2x pěti vodičový servomotor 2x dálkový ovladač 4x táhla

Více

FInformace o systémech. FPokyny k montáži a. Produktová informace. Elektrická palivová čerpadla Přehled produktů pro univerzální použití PI 0034 4 1/8

FInformace o systémech. FPokyny k montáži a. Produktová informace. Elektrická palivová čerpadla Přehled produktů pro univerzální použití PI 0034 4 1/8 roduktová informace OUZ RO TCHNCKÉ RACOVNÍKY! /8 MS Motor Service nternational GmbH 69 CZ lektrická palivová čerpadla řehled produktů pro univerzální použití Vozidlo/použití: Výrobek: lektrické palivové

Více

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27 Obsah Úvodem............................................................ 9 Seznámení s vozidlem........................................... 10 Technický popis Škody Fabia..........................................

Více

OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ... 11

OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ... 11 OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ............................... 11 1.1 Kontrola vůlí v řízení a v zavěšení kol....................... 12 1.1.1 Mechanická vůle řízení

Více

OPEL CARE DELŠÍ BEZSTAROSTNÁ JÍZDA

OPEL CARE DELŠÍ BEZSTAROSTNÁ JÍZDA OPEL CARE DELŠÍ BEZSTAROSTNÁ JÍZDA Opel Service Od pondělí do pátku od 8 do 17 hodin: www.cargarantie.com 105807.2 06/2012 TAKTO OMEZÍTE NÁKLADY NA OPRAVY V případě záruční opravy hradí CarGarantie plné

Více

VODA NO OVÁ ŠOUPÁTKA MEZIPØÍRUBOVÁ JEDNOSMÌRNÁ, SÉRIE 19

VODA NO OVÁ ŠOUPÁTKA MEZIPØÍRUBOVÁ JEDNOSMÌRNÁ, SÉRIE 19 NO OVÁ ŠOUPÁTKA MEZIPØÍRUBOVÁ JEDNOSMÌRNÁ, SÉRIE 19 NO OVÉ ŠOUPÁTKO MEZIPØÍRUBOVÉ JEDNOSTRANNÉ TÌSNÌNÍ BRA.19.0 a BRA.19.6 doporuèené projektové oznaèení: IVAR.BRA.19.0 - - DN, IVAR.BRA.19.6 - - DN pro

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 Biopowers E-motion Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ BIOPOWERS E-MOTION SMÍ PROVÁDĚT POUZE AUTORIZOVANÉ MONTÁŽNÍ STŘEDISKO. OBSAH 1. Informace o obsluze vozidla a popis

Více

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 Bezpeènostní dveøe SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 spol. s r.o. Pobøežní 8, Praha 8, 186 00 Tel: 224 816 458 Fax: 224 816 459 Nonstop infolinka: 602 335 878, 777 335 878 e-mail: next@next.cz

Více

Katalog náhradních dílů IGLAND 55

Katalog náhradních dílů IGLAND 55 Katalog náhradních dílů IGLAND IG LES, s.r.o. J. Tomáška 7 0 ROKYCANY Tel.: +0 0 9 Fax: +0 0 9 Email: vacovsky@igland.cz www.igland.cz, www.igles.cz IGLAND AS Roresanden 09 N Grimstad, Norway Phone + 7

Více

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40)

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40) REGULAČNÍ LAMELOVÉ KT 1015 12/11 Jmem. velikost 12; 25; 40; 63 do pn 10 MPa Vg 8,5; 19; 32; 47 cm3/ot automatické odvzdušnění umožňuje snadné uvedení do provozu nízká hlučnost hydrodynamické mazání zajišťuje

Více

Praga AN 1:20. www.hzscr.cz. Hasièská vystøihovánka

Praga AN 1:20. www.hzscr.cz. Hasièská vystøihovánka Oficiální premiéru si tento malý nákladní automobil odbyl na Mezinárodním pražském autosalonu poøádaném roku 92. Samotné zkrácené oznaèení nového vozu písmeny AN napovídalo o tomto automobilu trochu více.

Více

Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector.

Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector. Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector. LEHKÉ A JEDNODUCHÉ Je vašim cílem udržení stálé teploty na dlouhé vzdálenosti s maximálním užitečným zatížením a minimálním prostojem? Jednotka Vector 1350 v sobě

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

KIA GARANT pojištění prodloužené záruky

KIA GARANT pojištění prodloužené záruky KIA GARANT pojištění prodloužené záruky Vážená paní, vážený pane, blahopřejeme Vám k pořízení vozidla KIA. Velmi nám záleží na Vaší spokojenosti. Proto vozidlo poskytujeme s mimořádnou prodlouženou zárukou.

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

Program armatur KFE Kulové kohouty, Kuelové kohouty, Napouštìcí a vypouštìcí ventily

Program armatur KFE Kulové kohouty, Kuelové kohouty, Napouštìcí a vypouštìcí ventily Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle IN-EN-ISO 9001. atový list Program armatur KFE Oventrop se pouívá v otopných soustavách, kotlích, otopných tìlesech a rozvodech, které jsou vybaveny

Více

pavilon CH2 Soupis prací a dodávek

pavilon CH2 Soupis prací a dodávek Ústřední vojenská nemocnice v Praze 6 - Střešovicích pavilon CH2 Posílení klimatizace angiografických vyšetřoven F1.4.b zařízení pro ochlazování staveb Soupis prací a dodávek INVESTOR : ÚVN Praha DATUM

Více

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min ELEKTRONÁŘADÍ Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 65mm plast 2mm ocel 8mm) Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 85mm plast 2mm ocel 8mm Nastavitelný kmit:4 (3+0) Pila přímočará 79034 750 počet kmitů 800-3000

Více

SMĚŠOVACÍ SYSTÉMY OLEJ VZDUCH PRO VŘETENA

SMĚŠOVACÍ SYSTÉMY OLEJ VZDUCH PRO VŘETENA SMĚŠOVACÍ SYSTÉMY OLEJ VZDUCH PRO VŘETENA POUŽITÍ Mazací systémy olej - vzduch jsou užívány pro trvalé, pravidelné mazání a chlazení směsí oleje a vzduchu různých strojů, strojních technologií a zařízení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS Datový list Danfoss DHP-AL Tepelné čerpadlo vzduch/voda, které zajišťuje vytápění i ohřev teplé vody Může účinně a spolehlivě pracovat

Více

FAC, FAD, FAT, FAG, FAH, FACV, FADV, FATV SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.99 22.02

FAC, FAD, FAT, FAG, FAH, FACV, FADV, FATV SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.99 22.02 SIGMA PUMPY HRANICE FAC, FAD, FAT, FAG, FAH, FACV, TØÍVØETENOVÁ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz FADV, FATV

Více

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw ELEKTRICKÉ STROJE A POHONY ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw Asynchronní dynamometry øady ASD jsou urèeny k mìøení mechanického výkonu na høídeli zkou¹eného stroje a k vyvozování regulovaného

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE OBSAH 1 DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE (V. Kemka).............. 9 1.1 Zdvihadla a jeřáby....................................... 11 1.1.1 Rozdělení a charakteristika zdvihadel......................... 11 1.1.2

Více