Zpravodaj pro rodiče č.46

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj pro rodiče č.46"

Transkript

1 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, MERKLÍN Tel * * Zpravodaj pro rodiče č.46 září 2010 Vážení rodiče, v poprázdninovém zpravodaji si můžete přečíst informace k organizaci nového školního roku. 1.Školní rok 2010 / 2011 Škola je tradičně zaměřena na: výuku cizích jazyků od 1. ročníku výuku druhého cizího jazyku od 7. ročníku výuku méně vyučovaných jazyků podle zájmu žáků /Fj,Rj / formou kroužků práci s výpočetní a komunikační technikou sportovní výchovu ekologickou výchovu INP-individuální nápravnou péči jedná se o dlouhodobou individuální práci se žáky, kteří jsou v péči Pedagogicko-psychologické poradny Cíle školy realizované ve výuce: poskytovat žákům takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě všichni pedagogičtí pracovníci i v mimoškolní době ve výuce preferovat efektivní metody výuky, skupinové a projektové vyučování, týmovou práci, vzájemnou spolupráci a pomoc všichni vyučující pro budoucí život v EU poskytnout všem žákům jazykové dovednosti ke komunikaci ve dvou cizích jazycích vyučující cizích jazyků i v mimoškolní době žákům umožnit využívání komunikačních a informačních technologií všichni vyučující,především vyuč. informatiky i v mimoškolní době preferovat sportovní výchovu, vést žáky ke zdravému životnímu stylu všichni vyučující,především vyučující Tv, výchovy ke zdraví,rodinné výchovy,v mimoškolní době vést žáky k ochraně životního prostředí /budování Zelené zahrady / žákům s výukovými problémy napomáhat v jejich práci prostřednictvím ANP 2. Počty žáků ve třídách a třídní učitelé 1.st / 5 2.st. 68 / / 9 Umístění tříd,odd.šd, počet žáků, TU,vychovatelky ŠD Kostelní 11 1.r mgr. Hana Šedivcová 2.r mgr. Jitka Králová 3.r mgr.romana Tykalová 4.r Helena Hájková ŠD - 1. odd. Iveta Feglerová 1. a 2. r ž. 2. odd. Václava Kočíncová 3.a 4.r ž. 1

2 Školní r Helena Bětáková 6.r mgr.hana Vacíková 7.r. - 19/1 mgr. Pavel Zábran 8.r mgr.alena Vozárová 9.r. - 18/1 Zdeňka Poslední 3.Organizace šk. r. 2010/ slavnostní zahájení školního roku zahájení pravidelného vyučování ukončení prvního pololetí pololetí prázdniny: - podzimní 27. a vánoční pololetní jarní velikonoční zápis žáků do 1. ročníku školní kolo dopravní soutěže duben - Den Země oslava Dne dětí exkurze pro žáky 2. stupně podzim - školní výlety červen, v období od pedagogické rady 26.8.,1.9.,18.11., 25.1.,14.4.,23.6., rodičovské schůzky 3.11.,4.1., školní kolo soutěží dle pokynů k okresním kolům - vystoupení pro veřejnost /Vánoční koncert -výročí školy, Den matek / , ročník festivalu Merklínský krokodýl Pohádkový les, Merklínská laťka Člověk za mimořádných událostí pro žáky 1.-9.r akce ŠD (Mikulášská a Vánoční besídka, pravidelná soutěžní odpoledne) - akce ŠP - školní sportovní turnaje - vydání Zpravodaje pro rodiče - vydání Školních novin 4. Učební plán Učební plán Základní škola 5.ročník ve šk.r. 2010/2011 český jazyk 8 cizí jazyk 3 matematika 5 přírodověda 2 vlastivěda 2 hudební výchova 1 výtvarná výchova 2 praktické činnosti 1 tělesná výchova 2 týdenní dotace 26 poznámka: výchova ke zdraví výchova ke zdravému životnímu stylu v rámci výuky přírodovědy projekt Zdravé zuby v rámci výuky prvouky, přírodovědy,šd prevence úrazů a první pomoc v rámci výuky prvouky, přírodovědy, ŠD dopravní výchova - v rámci výuky prvouky, přírodovědy, ŠD, projekt Ajax, dopravní hřiště, dopravní kroužek ochrana člověka za mimořádných událostí jednodenní blok,průběžně v prvouce,přírodovědě 2

3 Učební plán 1.,2.,3.,4.ročník ŠVP pro základní vzdělávání český jazyk 8 +1D 8+1D 7+2D 6+2D cizí jazyk 1D 1D 3 3 matematika D 3+1D informatika 1D prvouka přírodověda 1+1D vlastivěda 1 hudební výchova výtvarná výchova praktické činnosti tělesná výchova disponibilní hodiny týdenní dotace Disponibilní hodiny: 1.r.- 2h 1h český jazyk, 1h cizí jazyk 2.r.- 2h - 1h český jazyk, 1h cizí jazyk 3.r. 3h 2h český jazyk, 1h matematika 4.r. - 5h 2h český jazyk, 1h matematika, 1h informatika, 1h přírodověda Učební plán 6.,7., 8.,9. ročník - ŠVP pro základní vzdělávání český jazyk D 4+1D cizí jazyk matematika 4 +1D D informační tech. 1 D 1D 1D 1 dějepis D vých. k občanství chemie 2 2 fyzika přírodopis 1+1D 1+1D 1 + 1D 1+1D zeměpis 2 1+1D 1 + 1D 1+1D hudební výchova výtvarná výchova svět práce D tělesná výchova D výchova ke zdraví druhý cizí jazyk - 2D 2 D 3D týdenní dotace 29/3D 30/5D 31 /6D 32/10D Disponibilní hodiny: 6.r.- 3 h 1h matematika, 1h informační technologi,1h přírodopis 7.r. 5h 1h informatika, 1h přírodopis, 1h zeměpis, 2h cizí jazyk 8.r. 6h 1h český jazyk, 2h cizí jazyk, 1h informatika, 1h přírodopis, 1h zeměpis 9.r. 10h 1h český jazyk, 3h cizí jazyk, 1h matematika, 1h dějepis, 1h zeměpis, 1h přírodopis, 1h člověk a svět práce, 1h tělesná výchova 5. Vyučovací hodiny 1. hodina hodin 2. hodina hodin 3. hodina hodin 4. hodina hodin 5. hodina hodin 6. hodina hodin 7. hodina hodin (polední přestávka) hodin 8. hodina hodin 9. hodina hodin 3

4 5.Školní řád /úpravy od nového školního roku jsou vyznačeny proloženým písmem / Článek 1: Docházka do školy Žák se chová ve škole slušně, dbá pokynů pracovníků školy, dodržuje školní řád školy a režim školy pro žáky. Žák chodí do školy pravidelně a včas.účastní se činností organizovaných školou. Účast na vyučování nepovinných předmětů a docházka do zájmových kroužků, do školní družiny je pro žáky po zařazení povinná. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých / včetně rodinných důvodů, plánované návštěvy u lékaře /, požádá zástupce žáka o jeho uvolnění na 1 den třídního učitele, na více dnů ředitelku školy. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídaných důvodů (nemoc), je zástupce žáka povinen již 1. den, nejpozději 3.den oznámit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti telefonicky, osobně či písemně.po návratu žáka musí zákonní zástupci nejpozději 3.den doložit důvody nepřítomnosti s přesným vymezením délky. Pozdější omluvy jsou v rozporu se Z č.561/04, 22 (Povinnosti žáků, zákonných zástupců) a 50 (Omlouvání nepřítomnosti žáka ve vyučování). Omluvný list v žákovské knížce vyplňují zásadně zákonní zástupci žáka, popř.lékař.z vyučovací hodiny uvolňuje žáka učitel dané hodiny, delší nepřítomnost žák oznámí třídnímu učiteli. V posledním roce povinné školní docházky je žákům předáváno výstupní hodnocení. Při podávání přihlášky ke studiu na střední školu je třeba přiložit originál nebo ověřenou kopii tohoto hodnocení. a zneužívání návykových látek.za výše uvedené přestupky budou na pedagogické radě navržena výchovná opatření.v prostorách školy je zakázáno užívat návykové látky, manipulovat s nimi. Požívání omamných a psychotropních látek (dále jen OPL ) osobami mladšími 18 let je v České republice považováno za nebezpečné chování. Každý, kdo se ho dopouští, má nárok na pomoc orgánů sociálně-právní ochrany dětí.v případě, kdy se škola o takovém chování dozví, bude tuto skutečnost hlásit zákonnému zástupci žáka. Škola je povinna oznámit orgánu sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že žák požívá návykové látky. Distribuce látek dle 187 trestního zákona a šíření OPL dle 188 trestního zákona je v ČR zakázána a takové jednání je trestným činem nebo proviněním. Škola je povinna v takovém případě takový trestný čin překazit a učiní tak v každém případě včasným oznámením věci policejnímu orgánu. Článek 2: Chování žáka ve škole a při činnostech pořádaných školou Jestliže se žák nemohl na vyučování náležitě připravit nebo vypracovat domácí úkol, omluví se učiteli na počátku vyučovací hodiny.na hodiny TV žáci nosí cvičební úbor, tzn. žáci se musí převlékat. V případě, že žák zapomene cvičební úbor a tudíž se nemůže aktivně zúčastnit hodin TV,bude mu tato skutečnost zaznamenána do třídní knihy jako zapomenutá pomůcka (klasifikační řád ) Při omlouvání z hodin TV rodiče žáků postupují takto:a),,žádáme o uvolnění syna / dcery z hodiny TV.Důvodem je nemoc,popř.doporučení lékaře. Žák je uvolněn z hodiny TV,na hodině není přítomen.žák omluvenku předkládá předem TU a ten jeho nepřítomnost zapíše do TK. b),,žádáme o omluvení syna / dcery z hodiny TV z důvodu (krátká zdravotní indispozice).žák omluvenku předkládá na začátku hodiny vyučujícímu, je přítomen na hodině, necvičí.rodiče omluvenky zapisují zásadně do žákovských knížek.k pracovníkům školy se žák chová zdvořile, při setkání je zdraví. Žák zachází s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udržuje své místo, třídu i ostatní školní prostory v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením.do školy nosí učebnice,notýsek nebo žákovskou knížku a školní potřeby zabalené,nepočmárané a to podle rozvrhu hodin a pokynů učitele. Každé svévolné zničení nebo poškození majetku školy, spolužáků či učitelů hradí rodiče žáka, který škodu způsobil. Pokud žák zjistí ztrátu osobní věci, okamžitě ohlásí tuto skutečnost TU nebo vyučujícímu, který vykonává dozor.krádeže jsou protiprávním jednáním a jakmile se škola o takovém jednání dozví, bude tuto skutečnost hlásit orgánům činným v trestním řízení a informovat zákonné zástupce.třídní služba nahlásí vyučujícímu první hodiny chybějící žáky /dále během vyučování dle potřeby /.Při vyučování zachovává žák kázeň a pracuje podle pokynů učitele.při vstupu učitele nebo jiné dospělé osoby a při jejich odchodu, pozdraví žáci povstáním, nekonají-li právě písemné, výtvarné nebo ruční práce, popř. tělesná cvičení. Žáci nepoužívají vulgárních a hrubých slov, jsou ohleduplní k mladším a slabším spolužákům. Je zakázáno ponižování, tělesné ubližování a veškerá činnost, která by vedla k ohrožování zdraví žáků.před ukončením vyučování neopouštějí žáci bez dovolení školní budovu. Pobývat ve školních prostorách v době mimo vyučování může žák pouze za podmínky stanovených v řádu školy.žák chrání své zdraví i zdraví svých spolužáků. Žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé. Je zakázáno nosit, držet, distribuovat a zneužívat návykové látky (drogy, alkohol, cigarety) v areálu školy. Rovněž je žákům zakázáno hrát hry o peníze. V případě porušení tohoto ustanovení bude žákovi snížena klasifikace z chování. Případné úrazy je žák povinen ihned ohlásit vyučujícímu nebo ve sborovně. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a el. vedením bez dozoru učitele.žák nosí do školy pouze věci, které bezprostředně souvisejí s vyučováním. Za případnou ztrátu ostatních věcí škola nenese zodpovědnost.při exkurzích, výletech a jiných činnostech pořádaných školou vystupují žáci ukázněně. Řídí se pokyny učitelů nebo jiných pověřených osob. Při hromadném přesunu z místa na místo dodržují dopravní předpisy a pravidla pro přepravu cestujících. V době osobního volna se chovají tak, aby neohrozili svoji bezpečnost.pokud je ve třídě stanoven TU pevný zasedací pořádek, žáci jej dodržují.žák dodržuje školní řád včetně režimu školy pro žáky a 4

5 je si vědom toho, že škola nebude především tolerovat:šikanování spolužáků i formou kyberšikany, projevy rasismu, pořizování audio i videonahrávek v době vyučování, nahrávek spolužáků bez jejich souhlasu po dobu pobytu ve škole,záškoláctví,svévolné opuštění školní budovy, kouření ve škole i v celém areálu školy,úmyslné poškození školního majetku a školních pomůcek,opakované hrubé a nevhodné chování vůči spolužákům a dospělým,nošení, držení, distribuci V souladu se školním řádem a režimem školy pro žáky plní žáci pokyny všech pracovníků školy.žák je zodpovědný za svoje školní výsledky v učení a chování.před zahájením vyučovací hodiny žák vypne svůj mobilní telefon a uloží do školní tašky. Telefon o přestávkách nepoužívá k reprodukci hudby. Při používání MP3 přehrávače používají žáci o přestávkách tichý režim.škola bude vysílat k reprezentaci na soutěže a další akce žáky, kteří v průběhu školního roku dodržují školní řád bez kázeňských postihů. Článek 3: Chování žáků mimo školu Mimo školu, včetně volných dnů a prázdnin, se žák chová a jedná tak, jak se mezi sebou chovají slušní lidé. V jednání s neznámými osobami je velice opatrný. Článek 4: Práva žáků Východiskem je Úmluva o právech dítěte, kterou mezivládní organizace UNICEF přijala v roce 1989 a Listina základních práv a svobod z roku Žák naší školy má právo na svobodný projev, vyjádření svého vlastního názoru zdvořilou formou-školní časopis, Schránka důvěry. Má právo pracovat v rámci školy v samosprávném orgánu žáku (Školním parlamentu), volit jeho členy, pracovat v něm. Prostřednictvím Školního parlamentu se může žák obracet s nápady, náměty, připomínkami k životu školy na ŘŠ.Má právo na plný a harmonický rozvoj své osobnosti, na možnost rozvíjet své dovednosti a schopnosti, na zvláštní péči, pomoc ze strany školy a individuální přístup pedagogů).má právo být vychováván v duchu míru, důstojnosti, tolerance, svobody, rovnosti, solidarity a stejných možností pro všechny.má právo na své soukromí (např. v otázkách osobního vlastnictví, Schránka důvěry).má právo na zdravou výživu, zdravé školní prostředí, ochranu zdraví, včasné a úplné informace o stavu životního prostředí.má právo na odpočinek a volný čas, účast ve hře a oddechové činnosti odpovídající svému věku.má právo být chráněn před jakoukoliv diskriminací, šikanováním, popř. nespravedlivým trestáním a nepřiměřeným výchovným opatřením.má právo na uspokojování svých individuálních potřeb.má právo si vybrat, čím chce být (svobodná volba školy), má právo na včasné informace.má právo své záležitosti projednat s kterýmkoliv pracovníkem školy.má právo svobodně myslet, věřit v Boha nebo nevěřit.má právo se sdružovat s jinými nebo zůstávat sám.má právo na vzdělání (základní školní docházka je povinná) a školské služby, na informace o jeho průběhu a výsledcích.má právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jeho vzdělávání. Článek 5: Rodiče žáků - práva Rodiče mají právo informovat se na chování a prospěch svého dítěte u vyučujících a třídních učitelů na pohovorech o prospěchu a chování žáků, po předchozí domluvě kterýkoliv den. V případě pochybnosti o správnosti hodnocení na konci klasifikačního období mohou do tří pracovních dnů, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděli, nejpozději však do tří pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ŘŠ o komisionální přezkoušení žáka, popř.kú.rodiče žáků mají právo vznášet připomínky a podněty k práci školy u vyučujících nebo u vedení školy.rodiče se mohou informovat o školním dění prostřednictvím Zpravodaje pro rodiče. Zákonný zástupce má možnost se vyjádřit k textu výstupního hodnocení, které je předáváno žákům v posledním roce povinné školní docházky.toto vyjádření může zákonný zástupce přiložit k přihlášce ke studiu. Rodiče mají právo na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání svých dětí podle ŠZ.Rodiče mohou volit a být voleni do školské rady. Článek 6: Rodiče žáků povinnosti Zajistit, aby žák řádně docházel do školy.na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka.informovat školu o změně zdravotní způsobilosti,o zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.dokládat každou nepřítomnost žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti ve škole (ŠZ 561 /2004 par.50 odst.1). Podmínky pro uvolňování žáka z vyučování a omlouvání jeho neúčasti ve vyučování stanoví školní řád.omluvný list v žákovské knížce vyplňují zásadně rodiče,popř.lékař.zákonní zástupci žáka 1.stupně jsou povinni si osobně vyzvednout své dítě ze školy, pokud žádají o uvolnění k lékaři v průběhu vyučování. O uvolnění žáků 2.stupně žádajíí zákonní zástupci pouze písemně v žákovské knížce,žák může odejít ze školy sám.uvést adresu pro doručování písemností, telefonní spojení, na kterém jsou rodiče dostupní během vyučování žáka.v případě potřeby rodinné situace sdělí zákonný zástupce písemně třídnímu učiteli žáka komu lze poskytovat informace o jeho školní práci. Zákonný zástupce zajišťuje v přijímacím řízení ke studiu na středním vzdělávání odeslání přihlášky ke studiu svého dítěte včetně ověřené kopie výstupního hodnocení. 5

6 Článek 7: Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Jsou obsaženy v klasifikačním řádu, který je součástí školního řádu od V plné znění je umístěný na školy 7. Mimoškolní činnost Školní družina i v letošním školním roce máme nově dvě oddělení.ve druhém odd.šd pracuje nová paní vychovatelka Václava Kočíncová. Provoz školní družiny zůstává zachovaný : , V letošním školním roce poprvé převýšil počet přihlášených žáků kapacitu školní družiny,která je určena KÚ Plzeňského kraje.do ŠD nebyli zařazeni žáci pátého ročníku,po vyučování do odjezdu autobusů mohou chodit do přespolní třídy a žák 4.ročníku,jehož maminka je na MD. Poplatek za ŠD činí měsíčně 110,- Kč. Částka 440,- Kč na období září prosinec je splatná do Částku je možné zaplatit převodem na účet školy nebo denně hospodářce školy pí Podlesákové do hod. Nabídka kroužků Pro žáky 1.stupně Sportovní kroužek středa 1.,2.r ,3.-5.r , dovedné ruce 1x za 14 dnů pondělí , pěvecký kroužek - úterý Pro žáky 2.stupně. Počítačový kroužek čtvrtek , přírodovědný kroužek- úterý , míčové hry úterý , čtvrtek , ruský jazyk středa jednou za 14 dnů, Aj, Nj na PC středa jednou za 14 dnů, malý kuchař středa (liché týdny) Pokud by se našel mezi rodiči zájemce o vedení některého kroužku, uvítáme jeho spolupráci. V takovém případě kontaktujte ředitelku školy. 8. Vylepšení stavu budovy prvního stupně V průběhu prázdnin probíhaly stavební úpravy za účelem odstranění dlouhodobé vlhkosti v přízemí budovy, byly vytvořeny nová WC a umývárna pro první oddělení školní družiny rovněž v přízemí budovy. Také byl opraven dvorek, který budou využívat žáci k pobytu venku za pěkného počasí a školní družina ke svým rozmanitým činnostem. Opravy byly financovány Obcí Merklín z finančních prostředků získaných z projektu vypsaného KÚ Plzeňského kraje a částečně z rozpočtu obce. 9. Čerpání SRPDŠ Zůstatek ze šk.roku 2008/09: 1 608,- Kč Příjem: rušení vkladní knížky 151,- Kč poplatky od žáků ,- Kč Celkem: ,- Kč Čerpání ,- Kč /rozdíl 7,-Kč byl doplacen z příjmu vánočního jarmarku/ Zůstatek 0,- Kč Peníze byly použity na nákup odměn při školních soutěžích, na hrazení dopravy na sportovní akce, lyžařský výcvik, Úřad práce, nákup pamětních hrnečků pro žáky 9.r., váziček pro děti 1.r., odměny pro žáky na konci školního roku. Podrobné čerpání je možné shlédnout na stránkách školy a po domluvě u p.lenky Bláhové-hospodářky SRPDŠ. 10. Výroční zpráva za uplynulý školní rok Se zhodnocením školní práce za uplynulý školní rok se můžete seznámit na internetových stránkách školy od října. 11. Pozvánka na jednání výboru zástupců SRPDŠ jednotlivých tříd Schůzka se uskuteční v pondělí od v budově druhého stupně v sedmé třídě. 12. Pozvánka na otevření vodního ekosystému v areálu Zelené zahrady V pondělí 4.10 od budeme slavnostně otvírat vodní ekosystém v areálu školní Zelené zahrady, na který jsme získali finanční prostředky v plné výší opakovaným podáváním projektu u Nadace ČEZ.Vodní jezírko rozšíří budovanou Zelenou zahradu,kterou žáci využívají v době vyučování i v mimoškolní činnosti.jste srdečně zváni na slavnostní otevření. V závěru tohoto Zpravodaje Vám za celý pedagogický sbor přejeme mnoho úspěchů při práci s Vašimi dětmi v tomto školním roce. Zpracovaly : Jaroslava Pěsničáková Jaroslava Baxová 6

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH I. Úvod II. Práva a povinnosti žáků III. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků IV. Práva a povinnosti pracovníků školy V. Docházka do školy VI. Bezpečnost a ochrana zdraví VII. Provoz

Více

Školní řád. Organizační řád školy školní řád - součást 2 školní řád strana 1

Školní řád. Organizační řád školy školní řád - součást 2 školní řád strana 1 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 2 školní řád Čj.: Vypracoval:. Mgr.Pavel Škramlík, ředitel školy Schválil: Mgr.Pavel Škramlík,

Více

Základní škola Stráž, Stráž 21, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD. s platností od 01.09.2007

Základní škola Stráž, Stráž 21, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD. s platností od 01.09.2007 Základní škola Stráž, Stráž 21, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD s platností od 01.09.2007 1. Úprava schválena na pedagogické radě dne 15. 09. 2012 2. Úprava schválena na pedagogické radě dne 01. 09. 2014 ředitel

Více

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov. Školní řád. Čl. 1

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov. Školní řád. Čl. 1 Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Školní řád Čl. 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ vydává škola v souladu se zákonem 561/2004 Sb., 30. Jeho obsah vyplývá z tohoto zákona.

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ vydává škola v souladu se zákonem 561/2004 Sb., 30. Jeho obsah vyplývá z tohoto zákona. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy Stachy 253, Stachy 384 73 tel. ZŠ: 388 428 186, 388 428 055 IČO: 00 58 33 67 ZUŠ: 388 428 289 fax: 388 428 051 MŠ: 388 428 380 e-mail: skola@stachy.net

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Knín se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 53, 262 03 Nový Knín

Základní škola a Mateřská škola Nový Knín se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 53, 262 03 Nový Knín Základní škola a Mateřská škola Nový Knín se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 53, 262 03 Nový Knín ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst.1) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov Mgr. Martin Reihs 2014/2015 2014/2015 OBSAH Obecná ustanovení... 2 A. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců... 2 1. Žáci mají právo:... 2 2. Žáci jsou povinni:... 2 3. Zákonní zástupci žáků

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany, Nádražní 90, 264 80 Sedlčany ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany, Nádražní 90, 264 80 Sedlčany ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany, Nádražní 90, 264 80 Sedlčany ŠKOLNÍ ŘÁD ( vydaný na základě ustanovení 30 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Š K O L Y

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Š K O L Y O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Š K O L Y DRUH NORMY INTERNÍ NORMA NÁZEV NORMY Š K O L N Í Ř Á D ČÍSLO NORMY OŘ VZP 01 2013 DATUM VYDÁNÍ 2012-12-16 AKTUALIZOVÁNO DNE 2014-12-17 ÚČINNOST OD 2015-01-01 VYDAL

Více

Školní řád. Základní škola a Mateřská škola Chrášťany. Chrášťany 100, okres České Budějovice. Čl. 1

Školní řád. Základní škola a Mateřská škola Chrášťany. Chrášťany 100, okres České Budějovice. Čl. 1 Základní škola a Mateřská škola Chrášťany Chrášťany 100, okres České Budějovice Školní řád Čl. 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Masarykova gymnázia. platný od školního roku 2007/08

ŠKOLNÍ ŘÁD. Masarykova gymnázia. platný od školního roku 2007/08 ŠKOLNÍ ŘÁD Masarykova gymnázia platný od školního roku 2007/08 OBSAH Úvod...2 Provoz a vnitřní režim školy...3 Základní požadavky na chování a jednání žáků...6 Docházka a pravidla pro omlouvání nepřítomnosti...8

Více

Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín ŠKOLNÍ ŘÁD

Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín ŠKOLNÍ ŘÁD Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín ŠKOLNÍ ŘÁD LUTÍN ZÁŘÍ 2005 1 Obsah: Číslo a název kapitoly číslo stránky 1 Úvodní ustanovení 3 2 Zásady a cíle vzděláváni 3 3 Práva a povinnosti žáků a zákonných

Více

Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník Školní řád Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník Školní řád Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník Školní řád Školní řád SŠ, jehož nedílnou součástí je organizační řád školy a pravidla hodnocení žáků školy, je prostředkem k tomu, aby výchovně vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Škola: Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní řád Č.j.: 133 / 2015 Účinnost od: 01.04. 2015 Skartační znak: A 10 OBSAH:

ŠKOLNÍ ŘÁD. Škola: Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní řád Č.j.: 133 / 2015 Účinnost od: 01.04. 2015 Skartační znak: A 10 OBSAH: Škola: Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní řád Č.j.: 133 / 2015 Účinnost od: 01.04. 2015 Skartační znak: A 10 ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: Práva a povinnosti žáků,zákonných zástupců a pravidla vztahů.

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Tento školní řád je povinnou součástí dokumentace Střední školy, Rokycany. 1. ZÁSADY VÝCHOVY K LIDSKÉMU PORUZUMĚNÍ /OSN 1989/

Š K O L N Í Ř Á D. Tento školní řád je povinnou součástí dokumentace Střední školy, Rokycany. 1. ZÁSADY VÝCHOVY K LIDSKÉMU PORUZUMĚNÍ /OSN 1989/ Š K O L N Í Ř Á D Tento školní řád je povinnou součástí dokumentace Střední školy, Rokycany. 1. ZÁSADY VÝCHOVY K LIDSKÉMU PORUZUMĚNÍ /OSN 1989/ A. Všem dětem náleží práva uvedená v Deklaraci práv dítěte

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA NA BALABENCE 800, PRAHA 9 - LIBEŇ. Projednán na pedagogické radě dne 1. 9. 2014 se schválenou platností od 1. 9.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA NA BALABENCE 800, PRAHA 9 - LIBEŇ. Projednán na pedagogické radě dne 1. 9. 2014 se schválenou platností od 1. 9. ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA NA BALABENCE 800, PRAHA 9 - LIBEŇ Š k o l n í ř á d Projednán na pedagogické radě dne 1. 9. 2014 se schválenou platností od 1. 9. 2014 Mgr. Božena Žižková ředitelka školy

Více

Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace Školní řád Projednáno na pedagogické radě školy dne 1. 9. 2014 se schválenou platností od 1. 9. 2014 1 Obsah: Školní řád 1. Práva a povinnosti

Více

1 Základní ustanovení

1 Základní ustanovení ŠKOLNÍ ŘÁD 1 Základní ustanovení 1. Tento školní řád vydává ředitelka školy na základě 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v

Více

Školní řád je vydán na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) Obsah:

Školní řád je vydán na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) Obsah: Školní řád je vydán na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) Oddíl A. Školní řád Obsah: 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník Č.j.: 1 /2009 Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2009 Směrnice nabývá platnosti dne:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola WALDORFSKÁ Pardubice, Gorkého 867 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. - ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 2 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 26. 8. 2014 Směrnice nabývá platnosti ode

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Školní řád Č.j.: 27/03/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh: 3 Změny: pozbývá platnosti předchozí školní

Více

Platnost: od 1. 9. 2014. Příloha č. 7 byla schválena Školskou radou dne 27. 8. 2014.

Platnost: od 1. 9. 2014. Příloha č. 7 byla schválena Školskou radou dne 27. 8. 2014. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání PŘÍLOHA č. 7 ŠKOLNÍ ŘÁD Platnost: od 1. 9. 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU, HUSOVA 579 Příloha č. 7 byla schválena Školskou radou dne 27. 8. 2014.

Více

Střední škola, Havířov Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace. se sídlem Sýkorova 1/613, 736 01 Havířov Šumbark. Školní řád.

Střední škola, Havířov Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace. se sídlem Sýkorova 1/613, 736 01 Havířov Šumbark. Školní řád. Střední škola, Havířov Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace se sídlem Sýkorova 1/613, 736 01 Havířov Šumbark Školní řád Vnitřní řád http://www.outech-havirov.cz e-mail: sout@outech-havirov.cz

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia Vysoké Mýto. Příloha č. 4

Školní vzdělávací program Gymnázia Vysoké Mýto. Příloha č. 4 Školní vzdělávací program Gymnázia Vysoké Mýto Příloha č. 4 Školní řád Gymnázia Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto, nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto 566 01 Obsah: Článek 1 Práva a povinnosti žáků a zákonných

Více

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Š k o l n í ř á d ZŠ Projednán na pedagogické radě dne 27. 8. 2013,

Více

Základní škola a Mateřská škola Prointepo s.r.o, Hrubínova 1458, Hradec Králové, 500 02 ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Prointepo s.r.o, Hrubínova 1458, Hradec Králové, 500 02 ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Prointepo s.r.o, Hrubínova 1458, Hradec Králové, 500 02 ŠKOLNÍ ŘÁD (Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání- - školský

Více

S T ŘEDN Í PR Ů MY S L O VÁ Š K O LA, P r a h a 1 0, N a T ř e b e š í n ě 2 2 9 9 p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e z ř í z e n á H M P

S T ŘEDN Í PR Ů MY S L O VÁ Š K O LA, P r a h a 1 0, N a T ř e b e š í n ě 2 2 9 9 p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e z ř í z e n á H M P ŠKOLNÍ ŘÁD Ř002_01092013_Školní řád Stránka 1 z 9 Obsah ŠKOLNÍ ŘÁD... 1 1 Úloha školy... 3 2 Práva žáků žáci mají právo... 3 3 Povinnosti žáků žáci jsou povinni... 4 4 Žákům je zakázáno... 5 5 Práva a

Více