Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, Chodov ŠKOLNÍ ŘÁD účinnost od: číslo a verze dokumentu: RA_005_v2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov ŠKOLNÍ ŘÁD účinnost od: 01. 09. 2012 číslo a verze dokumentu: RA_005_v2"

Transkript

1 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, Chodov ŠKOLNÍ ŘÁD účinnost od: číslo a verze dokumentu: RA_005_v2 Zpracoval/a: Mgr. Martina Fenclová Počet stran, počet příloh: 12 stran, z toho 1 příloha Originál je uložen: v sekretariátu školy (po skončení platnosti ve spisovně školy) Elektronická podoba je uložena: PHProjekt Schválil/a a vydal/a: ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: Školská rada schválila dne: Tento dokument mění: nahrazuje dokument RA_005_v1 Na základě ustanovení 30, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydávám jako statutární orgán školy tento školní řád. OBSAH: I. Školský zákon Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků Školní řád II. Školní řád Další práva žáků Opatření k zajištění výuky a povinností žáků s nimi spojené Organizační opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, k ochraně žáků před sociálně patologickými jevy, projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, a povinnosti žáků s nimi spojené Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Školní stravování Závěrečná ustanovení...11 Krizový plán...12 RA_005_v2 Školní řád 1/12

2 Rozhodnutí každého žáka studovat na Gymnáziu a obchodní akademii Chodov je dobrovolné. Přijetí ke studiu proto na jedné straně zavazuje všechny žáky k plnění povinností stanovených tímto školním řádem, na druhé straně jim zaručuje dodržení všech práv v tomto řádu vymezených. G a OA Chodov uplatňuje jednotu výchovy a vzdělávání, spojení školy se životem, usiluje o harmonický a všestranný rozvoj osobnosti mladého člověka, vychovává jej v duchu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie, formuje jeho intelektuální a mravní vývoj, připravuje ho pro tvořivou práci, poskytuje výchovu estetickou, zdravotní, tělesnou, ekologickou. I. ŠKOLSKÝ ZÁKON Základní práva a povinnosti žáku a zákonných zástupců nezletilých žáku jsou zakotvena ve Školském zákonu: 1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků Žáci mají právo: a) na vzdělání a školské služby podle školského zákona, b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, c) volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí, d) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat, e) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje, f) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona. 1.2 Práva uvedená v odstavci 1.1 s výjimkou písmen a) a d) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků. 1.3 Na informace podle odstavce 1.1 písm. b) mají v případě zletilých žáků právo také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost. 2. Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků Žáci jsou povinni: a) řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat, b) dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, c) plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem. 2.2 Zletilí žáci jsou dále povinni: a) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, b) dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, c) oznamovat škole potřebné údaje podle 28 odst. 2 školského zákona a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích. 2.3 Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni: a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení, b) na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka, c) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, RA_005_v2 Školní řád 2/12

3 d) dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, e) oznamovat škole údaje podle 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích. 3. Školní řád - 30 Školský zákon zmocňuje ředitele školy a nařizuje mu vydat školní řád 3.1 Ředitel školy vydá školní řád; ředitel školského zařízení vnitřní řád. Školní řád a vnitřní řád upravuje: a) podrobnosti k výkonu práv a povinností, žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky b) provoz a vnitřní režim školy, c) podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, d) podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany žáků. 3.2 Školní řád obsahuje také pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. II. ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Další práva žáků 1.1 Žáci mají právo vyžadovat dodržování všech ustanovení Úmluvy o právech dítěte všemi zaměstnanci školy. 1.2 Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek. 1.3 Žák má právo (vhodným a slušným způsobem) svobodně vyjadřovat své názory ve všech záležitostech, které se ho dotýkají. Za tímto účelem se žáku poskytuje možnost, aby byl vyslyšen (přímo či prostřednictvím zákonného zástupce) v každém řízení, které se ho bezprostředně dotýká. Žák, který má konstruktivní připomínky vedoucí ke zlepšení provozu školy či výuky má právo (ve vhodnou dobu a na vhodném místě) sdělit své názory vyučujícím, např. třídnímu učiteli na třídnických hodinách, vedení školy při zasedání u kulatého stolu prostřednictvím zvolených třídních zástupců, či na předem domluveném osobním jednání. Žáci mohou využít schránku důvěry. Výkon tohoto práva podléhá omezení, která jsou nutná k respektování práv, svobod a pověsti jiných a k ochraně bezpečnosti, pořádku, zdraví nebo morálky. 1.4 Žáci mají právo být na počátku studia seznámeni v nezbytném rozsahu a přiměřeně jejich věku s obecnými předpisy a vyhláškami, které se týkají resortu školství, školním vzdělávacím programem (dále ŠVP), se školním řádem a s ostatními vnitřními předpisy školy, které mají bezprostřední vztah ke studiu a provozu školy. Žáci mají právo vyžadovat plnění ustanovení v těchto předpisech uvedených. 1.5 Škola zajišťuje pro své žáky, i v době mimo vyučování, příznivé podmínky pro přípravu na výuku, samostatné studium a studentskou odbornou činnost (v dohodnutém režimu zpřístupňuje školní studovnu, knihovnu, počítačové učebny, bezdrátové připojení vlastního notebooku k Internetu apod.) a vytváří tak další předpoklady pro rozvoj mimořádného nadání a talentu žáků. 1.6 Žáci mohou sjednat s vedením školy odpolední sportovní akce (turnaje atp.) i jinou zájmovou činnost. Akci vždy řídí pověřený pedagog. 1.7 Žáci, kteří v rámci gymnaziálního studia plní povinnou školní docházku, mají právo na bezplatné zapůjčení školních učebnic. O učebnice žáci řádně pečují a na konci školního roku je odevzdají. Tito žáci mohou ze závažných zdravotních důvodů požádat o dvě sady učebnic. K uložení zapůjčených učebnic mají žáci ve škole k dispozici uzamykatelné skříně. RA_005_v2 Školní řád 3/12

4 1.8 Žáci vyššího stupně osmiletého gymnázia a žáci čtyřletých oborů mají právo požádat ze sociálních důvodů o zapůjčení školních učebnic. 1.9 Žáci mají právo požádat o přijetí na jinou střední školu. Žáci, kteří ukončili povinnou školní docházku, mohou zanechat studia. Žák nižšího stupně osmiletého studia může být na základě žádosti převeden na základní školu Žáci mají možnost v odůvodněných případech přerušit studium na nezbytně nutnou dobu, nejdéle však na dva roky Žáci mají právo na komplexní informace o možnostech pomaturitního studia prostřednictvím výchovného poradce a vedení školy Žáci mají právo na služby výchovného poradce a metodika primární prevence. V jednání s nimi je žákům zaručena diskrétnost Žáci mohou v případě potřeby použít lékárniček v budově školy (kabinet tělesné výchovy, sekretariát školy), mají právo na základní ošetření Žáci mají právo na základní informace o životě školy, o cílech a plánech jejího rozvoje. Zejména mají právo na informace o způsobu a výši čerpání sponzorských příspěvků, které škole poskytli oni, či jejich rodiče. Zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků mají přístup k Výroční zprávě o činnosti školy a k dalším veřejně přístupným dokumentům Žáci mají právo na volbu volitelných a nepovinných předmětů dle ŠVP. Realizace výuky závisí na dostatečném počtu zájemců a rozhoduje o ní ředitel školy. Pokud si žák vybral volitelný předmět, který se z výše uvedeného důvodu nebude realizovat, volí v dalším kole volby jiný realizovatelný volitelný předmět U víceletého volitelného předmětu má žák právo požádat o změnu volitelného předmětu. Ředitel školy povolí změnu, pokud žák úspěšně vykoná rozdílové zkoušky apokud je v daném volitelném předmětu volné místo. Žádost se podává vždy do konce června předcházejícího školního roku Žák, který si zvolil víceletý nepovinný předmět a stal se tak pro něj závazným, má právo podat žádost o změnu pouze na další školní rok a to do konce června předcházejícího školního roku Žáci maturitního ročníku mají právo svobodně zvolit předmětovou skladbu maturitní zkoušky prostřednictvím podání přihlášky k maturitní zkoušce a to v souladu s platnými předpisy Žáci mají v případě ztráty vysvědčení právo na vystavení druhopisu. Žáci mají dále právo na bezplatná vystavení potvrzení o studiu pro různé účely Zletilí žáci, resp. zákonní zástupci nezletilých žáků mají právo se v zákonné lhůtě a předepsaným způsobem odvolat proti jakémukoli rozhodnutí ředitele školy Pokud je ve třídě školy vzděláván individuálně integrovaný žák, má právo na vytvoření podmínek odpovídajícím jeho individuálním vzdělávacím potřebám vedoucím k jeho všestrannému rozvoji. 2. Opatření k zajištění výuky a povinností žáků s nimi spojené 2.1 Docházka do školy Povinností žáka je docházet do školy včas a pravidelně dle stanoveného rozvrhu hodin a zúčastňovat se vyučování všem povinným, volitelným i nepovinným vyučovacím předmětům, které si zvolil. Opakované a neomluvené pozdní příchody do hodin budou považovány za porušení školního řádu. Každý třetí a další neomluvený pozdní příchod do hodin v daném pololetí bude vyhodnocen jako neomluvená hodina. Žák, který byl v průběhu plnění povinné školní docházky přijat ke střednímu vzdělávání, pokračuje v plnění povinné školní docházky ve střední škole (týká se žáků nižšího stupně osmiletého gymnázia) Žák je povinen si v celém výchovně-vzdělávacím procesu osvojovat vědomosti, dovednosti a návyky potřebné k dosažení středoškolského vzdělání, připravovat se na tvůrčí práci a odbornou činnost v následném studiu, příp. povolání Žák je povinen nosit na výuku všechny učební pomůcky určené učitelem. RA_005_v2 Školní řád 4/12

5 2.1.4 Žák je povinen se zúčastňovat všech povinných kurzů, které jsou součástí ŠVP. Není-li žák uvolněn z předmětu, v němž je kurz hodnocen a existují-li závažné důvody, ze kterých se žák kurzu účastnit nemůže, a to ani v následujícím školním roce, určí vyučující náhradní způsob prokázání splnění školních výstupů Vyučování začíná v 8.00 hodin. Vyučování výjimečně zařazené na dřívější dobu nezačíná dříve než v 7 hodin. Vyučování probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin. Vyučování končí nejpozději do 17 hodin. Vyučovací hodina trvá 45 minut Žáci přicházejí do školy včas, aby nejpozději 5 minut před zahájením výuky byli ve třídě. Vyučování a přestávky jsou stanoveny v souladu s hygienickými předpisy takto: 0. hodina h 1. hodina h 2. hodina h 3. hodina h 4. hodina h 5. hodina h 6. hodina h 7. hodina h 8. hodina h 9. hodina h 10. hodina h V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit a spojovat, v tomto případě je odlišná doba ukončení vyučování oznámena zákonným zástupcům Délka přestávky mezi dopoledním a odpoledním vyučováním se řídí standardním rozvržením vyučovacích hodin. Jestliže se vyučující se žáky dohodne na posunutí začátku odpoledního vyučování, musí být dodržena minimální doba této přestávky 30 minut. Doba zahájení a ukončení odpoledního vyučování je oznámena zákonným zástupcům nezletilých žáků Při organizaci výuky jinak než ve vyučovacích hodinách stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřeným vedením akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků Žáci se každý den průběžně informují na příslušné nástěnce (provozní deník v přízemí) o změnách rozvrhu a dalších oznámeních vedení školy, která jsou jim určena. Suplování na každý den je aktualizováno a vyvěšováno na www stránkách školy Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, oznámí škola nejméně 2 dny předem zákonným zástupcům žáků nižšího stupně osmiletého gymnázia místo a čas shromáždění žáků a skončení akce Školní budova se pro žáky otevírá v 7.40 hodin a 15 minut před začátkem odpoledního vyučování. V jinou dobu vstupují žáci do školy pouze na vyzvání zaměstnanců školy, kteří nad nimi zajišťují dohled. Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově. Přehled dohledů je vyvěšen na všech úsecích, kde dohled probíhá Jestliže mají žáci nultou hodinu, pouští je do budovy školy příslušný vyučující Žáci, kteří do školy dojíždějí a dostaví se do školy mezi 6.30 a 7.15 (pozdější spoj nemají), budou mít určenou místnost, kde mohou vyčkat do Mimo tuto místnost se nesmějí pohybovat. Zároveň bude určena osoba, která bude tyto žáky do školy pouštět a zároveň na ně bude dohlížet. Ostatní dojíždějící žáci, kteří se dostaví do školy před 7.40, mohou do 7.40 počkat ve své šatně. Mimo tuto šatnu se nesmějí pohybovat. Bude určena osoba, která na tyto žáky v šatnách dohlíží Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky na místa k tomu určená v třídních šatnách a ihned odcházejí do učeben. Po 7:40 se žáci v šatnách nezdržují a nevysedávají tam. V průběhu vyučování je žákům vstup do šaten povolen pouze se svolením vyučujícího. Žáci nenechávají v šatnách jiné věci ani pomůcky. Po skončení vyučování v šatnách zůstávají pouze přezůvky. Za ostatní věci uložené v šatně škola neručí. RA_005_v2 Školní řád 5/12

6 Žáci jsou povinni se po dobu pobytu ve škole přezouvat. Jako přezůvky používají vzdušnou, hygienicky vhodnou obuv. Ze zdravotních důvodů se jako přezůvky nehodí sportovní obuv. Jak přezůvky, tak sportovní obuv (pro hodiny TEV), musí mít podrážku, která nezanechává na podlaze nevhodné stopy (černé šmouhy) Na tělesnou výchovu se žáci převlékají do cvičebních úborů a přezouvají se do sportovní obuvi v šatně k tomu určené V době mimo vyučování (v době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním a po skončení vyučování) zůstávají žáci ve škole jen se svolením vyučujících a pod jejich dohledem Společensky prospěšnou práci žáci vykonávají výhradně mimo vyučování V průběhu vzdělávání škola komunikuje se žákem též prostřednictvím elektronické pošty (např. v rámci vzdělávání v oblasti ICT, zasílá pozvánky k maturitní zkoušce, apod.). Žáci jsou povinni si zřídit ovou schránku, sdělit škole její adresu a případnou změnu oznámit třídnímu učiteli Pořizování a publikování zvukových, fotografických, audio (popř. i jiných) záznamů ať zaměstnanců či žáků školy bez jejich souhlasu je přísně zakázáno. Pořizování či zneužití takových záznamů může být podnětem k občanskoprávnímu či trestnímu řízení. 2.2 Postup při uvolňování z vyučování a omlouvání absencí Uvolňování z vyučování Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z předem známých důvodů, podá zákonný zástupce žáka (resp. osoba, která vůči žákovi plní vyživovací povinnost) předem písemnou žádost, ve které uvede, z jakého důvodu o uvolnění žádá. Absenci omlouvá třídní učitel. Pokud nebude písemná žádost podána, je absence považována za neomluvenou Žák navštěvuje lékaře v době vyučování jen v nutném případě nebo je-li objednán Na základě žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména zdravotních, uvolnit žáka zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; žáka se zdravotním postižením může také uvolnit z provádění určitých činností, popřípadě rozhodnout, že tento žák nebude v některých předmětech hodnocen. Žák nemůže být uvolněn z předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření absolventa V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení registrujícího praktického lékaře nebo odborného lékaře. Uvolnění může být částečné (je vymezen okruh činností, které žák ve výuce nesmí vykonávat) nebo zcela (úplné). Takové uvolnění z vyučování však neznamená, že žák není ve vyučovací hodině přítomen Na první nebo poslední vyučovací hodinu může být žák na základě žádosti (viz výše), uvolněn bez náhrady, tj. výuky se neúčastní Postup při doložení důvodu absence a jejím omlouvání Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů, které nemohl předem předvídat, je zákonný zástupce povinen nejpozději do 3 kalendářních dnů oznámit třídnímu učiteli nebo v sekretariátu školy důvod žákovy nepřítomnosti. Zletilý žák může oznámit důvod své nepřítomnosti sám Absenci nezletilého žáka omlouvá zákonný zástupce. Absenci zletilého žáka omlouvá rodič nebo jiná osoba, která vůči zletilému žákovi plní vyživovací povinnost. Jinak je absence zletilého žáka omlouvána pouze na základě omluvenky vystavené lékařem, případně jiného úředního doložení důvodu nepřítomnosti žáka Jestliže se žák, který neplní základní povinnou docházku, neúčastní po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast není omluvena, vyzve škola písemně zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, aby neprodleně doložil důvody žákovy nepřítomnosti. Zároveň budou upozorněni, že jinak bude žák posuzován, jako by vzdělání zanechal. Za odeslání výzvy ihned po uplynutí uvedené lhůty odpovídá třídní učitel žáka. RA_005_v2 Školní řád 6/12

7 Žák, který do 10 dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, se posuzuje, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty. Tímto dnem přestává být žákem školy Školní docházku (omluvenou a neomluvenou nepřítomnost) žáků své třídy eviduje třídní učitel. Třídní učitel omluví nepřítomnost žáka na vyučování na základě písemné omluvenky v omluvném listě podepsané zákonným zástupcem nebo jinou osobou, která vůči žákovi plní vyživovací povinnost. Omluvenku je žák povinen předložit bez vyzvání ihned po nástupu do školy po absenci, v odůvodněných případech nejpozději druhého dne. Pokud tak neučiní bez řádného důvodu, je jeho absence zaznamenána jako neomluvená Střední škola může požadovat, pokud to považuje za nezbytné, doložení nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci ošetřujícím lékařem žáka, resp. praktickým lékařem pro děti a dorost, a to pouze jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem žáka (popřípadě vychovatelem domova mládeže, popř. osobou, která vůči žákovi plní vyživovací povinnost) a to pouze v případě, že nepřítomnost žáka ve škole přesáhne tři dny školního vyučování Na prevenci záškoláctví se podílí třídní učitel, výchovný poradce a školní metodik prevence ve spolupráci s ostatními učiteli a zákonnými zástupci žáka V případě podezření z nevěrohodnosti dokladu potvrzujícího důvod nepřítomnosti žáka, se může ředitel školy v dané věci obrátit na zákonného zástupce nezletilého žáka, nebo požádat o spolupráci věcně příslušný správní orgán Ve zcela výjimečných, individuálně stanovených případech (především v případě časté nepřítomnosti žáka nasvědčující zanedbávání školní docházky) může škola požadovat jako součást omluvenky potvrzení ošetřujícího lékaře, resp. praktického lékaře pro děti a dorost, o nemoci žáka i v případě nepřítomnosti, která nedosahuje délky 3 dní Přesáhne-li celková absence žáka 60 vyučovacích hodin, bude škola řešit tento problém se zákonným zástupcem (resp. osobou, která vůči němu plní vyživovací povinnost) Třídní učitel vyhodnotí absenci žáka v systému Bakaláři do dvou pracovních dnů od obdržení omluvenky Neomluvená absence bude mít vždy za následek kázeňská opatření V období školního vyučování, kdy je již ukončena výuka v posledním ročníku vzdělávání, tj. od okamžiku ukončení klasifikace v posledním ročníku vzdělávání (resp. od okamžiku předání ročníkového vysvědčení) do okamžiku předání maturitního vysvědčení (resp. do okamžiku, kdy žák ve smyslu zákona přestává být žákem školy), již žák školu nenavštěvuje (pokud nekoná ředitelem školy stanovené aktivity) viz doporučení MŠMT ČR s čj.: sine 79/ ze dne Chování žáka Žák je ukázněný, plní pokyny pracovníků školy. Pokud se žák domnívá, že je pokyn pracovníka školy v rozporu se školním řádem, obrátí se na třídního učitele či na ředitele školy Žák se chová slušně, přátelsky a ohleduplně ke spolužákům, je příkladem spolužákům mladším. Pokud je žák svědkem toho, že některý jeho spolužák vůči jinému spolužákovi uvedené zásady porušuje (nebo se sám stane terčem nevhodného chování svých spolužáků), upozorní na to kteréhokoli učitele, příp. svého třídního učitele či ředitele školy Žák nesmí ohrožovat zdraví a bezpečnost nejen vlastní, ale i svých spolužáků, pracovníků školy ani jiných osob Žák prokazuje patřičnou úctu pracovníkům školy. Při setkávání s nimi žáci zdraví, při vstupu pedagogického pracovníka do třídy a při jeho odchodu zdraví žáci povstáním (z bezpečnostních důvodů se netýká odborných učeben informatiky). Stejně se žáci chovají i při setkání s dospělými hosty a návštěvníky školy Žák přichází do školy čistě a vhodně upraven, slušně a přiměřeně oblečen. RA_005_v2 Školní řád 7/12

8 2.3.6 Na začátku hodiny je žák na svém místě v učebně a má připraveny pomůcky na hodinu. Žáci se (je-li k tomu důvod) omlouvají vyučujícímu ihned po zahájení příslušné vyučovací hodiny. Bez souhlasu učitele v průběhu hodiny neopouští učebnu ani budovu školy Žáci udržují zapůjčené učebnice v bezvadném pořádku, zabalené a podepsané. Při přejímání učebnic (resp. jiných pomůcek) je žák povinen případné závady hlásit, jinak nese zodpovědnost sám Všichni žáci jsou tvůrci a ochránci životního a pracovního prostředí, dbají na pořádek, čistotu a estetický vzhled školy, chrání zeleň v jejím okolí, třídí odpad. V žádném případě nelze tolerovat jakékoliv formy vandalismu Své místo v učebně udržuje každý žák v čistotě, pořádku, neničí zařízení učebny ani další prostory školy. Náhradu úmyslně způsobené a prokázané škody bude škola vyžadovat v souladu s platnými právními předpisy Žákům je zakázáno hrát o peníze, cenné věci apod. Nezletilým žákům je zakázáno navštěvovat zábavní místnosti a podniky, které jsou mladistvým nepřístupné Nosit do školy cennosti a větší obnosy peněz se nedoporučuje. Pokud tak žáci učiní, nenechávají tyto věci bez dozoru, zejména ne v lavici, či v tašce s učením, o přestávkách ve třídě či v kapsách oděvů v šatně apod. Za jejich ztrátu škola nezodpovídá. V nutných případech mají žáci možnost požádat třídního učitele, vyučujícího nebo osobu v sekretariátu o úschovu cenných předmětů Je zakázáno mít při vyučování aktivní (zapnuté) mobilní telefony. Pokud z vážných důvodů mají žáci mobilní telefony u sebe, mohou je používat pouze o přestávkách a to mimo učebny (zejména učebny vybavené počítači) Při vyučování je zakázáno jíst a žvýkat Žákům je ve škole zakázána propagace politických stran, politických a náboženských hnutí Při pobytu ve třídě během přestávek se žáci nezdržují na místě určeném pro vyučujícího (prostor katedry a kolem ní) a neprovádí na něm žádné činnosti. Do odborných učeben ICT a do tělocvičny přecházejí žáci před začátkem vyučovací hodiny zpravidla v doprovodu vyučujícího Po ukončení vyučovací hodiny (před odchodem do jiné učebny a na konci vyučování) žáci uklidí svá pracovní místa i ostatní prostory třídy a zanechají je v naprosté čistotě a pořádku, aby v ní mohla pokračovat další výuka. Po skončení provozu v dané učebně (podle rozvrhu učebny) žáci zvednou židle (s výjimkou odborných učeben výpočetní techniky) a řádně uzavřou okna Žák je povinen předat zákonným zástupcům dokumenty, oznámení a potvrzení školy, které jsou jim určeny. 2.4 Činnost služeb V průběhu roku jsou žáci pověřováni službami. Třídní službu určuje třídní učitel. Kromě toho může třídní učitel jmenovat i jiné služby, které považuje za potřebné k zajištění třídnické práce (např., nástěnkář, šatnář,...). Povinnosti těchto služeb stanovuje třídní učitel po dohodě se žáky Třídní služba má zpravidla především tyto povinnosti: - hlásí na začátku hodiny vyučujícímu chybějící žáky, - maže tabuli a připravuje křídu v učebnách s tabulemi pro psaní křídou, - kontroluje pořádek ve třídě před odchodem (uzavření oken, zvednutí židlí, smazání tabule,...) a v třídních šatnách, - při odchodu ze třídy zhasíná světlo, - v případě, že se vyučující do 5 minut po začátku hodiny nedostaví do třídy, nahlásí tuto skutečnost zástupci ředitele školy nebo v sekretariátu školy, - případné nejasnosti v suplování vyřizuje třídní služba se zástupcem ředitele, - nepřítomnost dohledu při školních akcích mimo budovu školy ohlásí služba do 10 minut na telefonním čísle RA_005_v2 Školní řád 8/12

9 3. Organizační opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, k ochraně žáků před sociálně patologickými jevy, projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, a povinnosti žáků s nimi spojené 3.1 Na začátku každého školního roku jsou žáci poučeni třídním učitelem v potřebném rozsahu o pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví (dále BOZ). Třídní učitel seznámí žáky také s tímto školním řádem, s požárními poplachovými směrnicemi a evakuačním plánem, zásadami první pomoci. O poučení je učiněn zápis, který žáci podepisují. Zápis je uložen v třídním výkazu. 3.2 V úvodních hodinách tělesné výchovy jsou žáci seznámeni vyučujícími se zásadami bezpečnosti při tělesné výchově. Vyučující předmětů, které se vyučují v odborných učebnách, seznámí žáky s řády těchto odborných učeben. O poučení je proveden zápis v třídní knize. 3.3 Před akcemi mimo školu jsou žáci poučeni v nezbytném rozsahu o pravidlech BOZ na akci třídním učitelem nebo vedoucím akce, o tomto poučení je proveden zápis v třídní knize. Před odjezdem na delší akce navíc podepisují žáci účastnící se akce prohlášení o poučení o nezbytnosti dodržovat ustanovení školního řádu, pravidla BOZ v rozsahu, v němž byli proškoleni před akcí. 3.4 V úvodních třídnických hodinách a úvodních třídních schůzkách nastupujících ročníků se žákům a jejím zákonným zástupcům představí výchovný poradce a školní metodik prevence. Seznámí žáky s náplní své práce, s obsahem a realizací minimálního preventivního programu na škole a s umístěním svého kabinetu a s umístěním nástěnek. 3.5 Žáci nebo jejich zákonní zástupci se mohou obrátit na třídního učitele, výchovného poradce či vedení školy v případě, že se cítí být ohroženi šikanou, vnímají projevy nepřátelství či zažívají násilí. Pokud nechtějí problém řešit ve škole, mohou se obrátit na pedagogickopsychologickou poradnu, K-centrum, SPC, či podobné zařízení. 3.6 Žáci mají po vlastní úvaze možnost využít anonymní schránku důvěry pro svá sdělení související s problémy alkoholu, drog, šikany, gamblerství, xenofobie, rasismu či násilí, vnášení zbraní a nebezpečných látek do školy. Schránku mohou žáci využít i pro svá sdělení o trestné činnosti nebo ničení školního majetku. Informace ze schránky jsou určeny školnímu metodikovi prevence. Schránka je umístěna v prvním patře v prostorách chodby. 3.7 Škola má vypracovaný krizový plán, který je přílohou tohoto školního řádu. 3.8 Žáci, resp. zákonní zástupci nezletilých žáků, jsou povinni ohlásit třídnímu učiteli změny v osobních a rodinných údajích (bydliště, telefonní spojení na zákonné zástupce, ) bezprostředně poté, co ke změně došlo. Stejně tak jsou žáci, resp. zákonní zástupci nezletilých žáků povinni informovat třídního učitele o změnách ve zdravotní způsobilosti žáka, zdravotních obtížích a o jiných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání třídní učitel tyto údaje zaznamená do školní matriky. 3.9 Každý i drobný úraz je žák povinen ohlásit vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo jinému zaměstnanci školy. Ten je povinen zapsat úraz do knihy úrazů, která je uložena v sekretariátu školy, v den kdy se úraz stal a pokud to není možné, v nejbližším možném termínu. O úrazech, které se staly na školních akcích mimo školu je vedoucí akce povinen informovat telefonicky sekretariát školy Během výuky (včetně přestávek) není dovoleno svévolně opouštět budovu školy ani odcházet z vyučovací hodiny. Pokud je žák z vážných důvodů nucen z výuky odejít, musí být zákonným zástupcem (resp. osobou, která vůči žákovi plní vyživovací povinnost) řádně předem omluven. Žák se omlouvá předem jednotlivým vyučujícím, v jejichž hodinách bude mít absenci, a třídnímu učiteli. Žáky nižšího stupně gymnázia vyzvedává v těchto případech zákonný zástupce. Pokud je žák na základě omluvenky uvolněn z vyučování, zodpovídají po opuštění budovy školy za jeho bezpečnost jeho zákonní zástupci Nedovoluje-li aktuální zdravotní stav žákovi pokračovat ve výuce, škola zajistí odbornou lékařskou pomoc nebo škola informuje rodiče. Jedná-li se o žáka nižšího stupně osmiletého gymnázia, pak si své dítě vyzvedne zákonný zástupce, zletilý žák může odejít sám a u ostatních žáků rozhodne zákonný zástupce. O nevolnosti a způsobu řešení je vždy pořizován zápis. RA_005_v2 Školní řád 9/12

ŠKOLNÍ ŘÁD. 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

ŠKOLNÍ ŘÁD. 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah Čl. 1 Úvod Čl. 2 Práva a povinnosti žáků 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 2.2 Další práva žáků 2.3 Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 2.4 Povinnosti

Více

V n i t ř n í ř á d. Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě. Docházka do školy

V n i t ř n í ř á d. Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě. Docházka do školy V n i t ř n í ř á d Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě Docházka do školy 1. Vyučování probíhá podle rozvrhu, který byl schválen ředitelem školy. 2. Začátek dopoledního vyučování a délku přestávek

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Pedagogická rada projednala dne: Školská rada schválila dne: Tento dokument nahrazuje: dokument RA_005_v5

ŠKOLNÍ ŘÁD. Pedagogická rada projednala dne: Školská rada schválila dne: Tento dokument nahrazuje: dokument RA_005_v5 ŠKOLNÍ ŘÁD účinnost od: 01. 09. 2016 číslo a verze dokumentu: RA_005_v6-0 Zpracoval/a: Ing. Eva Temňáková Počet stran, počet příloh: 13 stran, z toho 1 příloha Originál je uložen: v sekretariátu školy

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád zahrnuje základní údaje, týkající se práv a povinností žáků SOUE a jejich zákonných zástupců, organizace vyučování

Více

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY K UVOLŇOVÁNÍ A OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY K UVOLŇOVÁNÍ A OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ Základní škola, Most, Václava Talicha1855, příspěvková organizace Vypracovala: Schválila: POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY K UVOLŇOVÁNÍ A OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ 2015 /2065 Pedagogická rada projednala dne: 28.8.2015 Mgr.

Více

Školní řád I. Docházka do školy

Školní řád I. Docházka do školy Ředitelka školy na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění vydává Školní řád I. Docházka do školy Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z příčin předem známých, předloží

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: A. Práva žáků B. Povinnosti žáků C. Práva zákonných zástupců žáka D. Povinnosti zákonných zástupců žáka E. Provoz školy F. Bezpečnost

Více

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu)

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Charakteristika šikanování: Šikanování je jakékoliv chování, jehož

Více

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 I. Úvodní ustanovení 1. Základní škola speciální a Praktická škola vydává podle zákona č. 49/2009 Sb. (školský zákon)

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169

Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169 Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169 zsdebr@seznam.cz www.skoladebr.cz Masarykova škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Pokyn ředitele školy k uvolňování

Více

Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace 591 01 Žďár nad Sázavou. Pokyn ředitele školy k uvolňování a omlouvání žáků

Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace 591 01 Žďár nad Sázavou. Pokyn ředitele školy k uvolňování a omlouvání žáků Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace Pokyn ředitele školy k uvolňování a omlouvání žáků Zpracováno podle metodického pokynu MŠMT ČR čj. 10 194/2002 14 1. Omlouvání

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha západ Pokyn ředitele školy k omlouvání žáků Č. j.: 00283/14/ZS Účinnost od: 26.5.2014 Spisový znak: Počet příloh: 3 Skartační znak: Zpracováno podle metodického

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

Školní řád ZŠ při nemocnici

Školní řád ZŠ při nemocnici Školní řád ZŠ při nemocnici Č.j.: MZPSZN-611/2016 Spisový znak A.1. Skartační znak A5 Vypracovala: Mgr. Ludmila Falcová Schválila: Mgr. Ludmila Falcová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD (řád základní školy)

ŠKOLNÍ ŘÁD (řád základní školy) Vnitřní předpis č.: 11/2017 ŠKOLNÍ ŘÁD (řád základní školy) Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a zaměstnanci školy A. Práva žáků B. Povinnosti

Více

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Š K O L N Í Ř Á D Vydán: ve Zlíně 24. 8. 2011 Schvaluje: Mgr. Marta Fojtíková, ředitelka Úvod V souladu s ustanoveními

Více

Čl. I Prevence záškoláctví

Čl. I Prevence záškoláctví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 11.března 2002 Čj.: 10 194/2002-14 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví

Více

ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA. č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D

ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA. č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D Jméno Funkce Zpracoval Romana Ficencová zástupce ředitele školy pro EPÚ Schválil Mgr. Jan Cigánik ředitel školy Datum 1. 9. 2011 1. 9. 2011 Podpis

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Rokycany, Čechova 40, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSCech40/96/2013 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 19.9.2013 Školská

Více

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010 Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD Zpracovala: Mgr. Jana Kunstová Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010 Platnost: 01. 09. 2010 2 Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

DDM ULITA BROUMOV Směrnice 2/2-9-2007. Článek 1 Úvodní ustanovení

DDM ULITA BROUMOV Směrnice 2/2-9-2007. Článek 1 Úvodní ustanovení V N I TŘNÍ Ř Á D Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Ulita Broumov, Komenského 245, 550 01 Broumov (dále jen DDM nebo Ulita) vydává ředitel na základě 30 Zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Školní řád. Obecná ustanovení

Školní řád. Obecná ustanovení Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace PSČ: 696 19, tel./fax: 518 357 253, e-mail: zsmikulcice@seznam.cz Platnost od: 1. 2. 2014 Školní řád Obecná ustanovení Na základě ustanovení

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vypracoval: Ivana Štefková Schválil: Mgr. Ilona Racková Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. I. OBECNÁ

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Školní řád Základní školy a Mateřské školy Babice vychází ze Zákona č. 561/2004 Sb., 30, o předškolním,

Více

1. Práva a povinnosti žáků ve školní družině

1. Práva a povinnosti žáků ve školní družině Základní škola a mateřská škola Hradec nad Svitavou, okres Svitavy, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 3 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: HRS III/ /2015 Skartační znak: S 10 Vypracovaly:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Němčice nad Hanou, okres Prostějov Tyršova 360, 798 27 Němčice nad Hanou VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 666 / 2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 1. 9. 2014 Směrnice

Více

Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658

Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658 Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracovala: Marie Machátová, vedoucí vychovatelka ŠD Školská rada projednala dne: Pedagogická rada projednala dne: 3.9.2012

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Morávka, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Jiří Korneta Schválil: Mgr. Dana Šponarová Pedagogická rada projednala dne

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

Mgr. Alena Charbuláková Monika Skýpalová, ředitel školy. Školská rada schválila dne: 20. 11. 2015

Mgr. Alena Charbuláková Monika Skýpalová, ředitel školy. Školská rada schválila dne: 20. 11. 2015 Základní škola a mateřská škola Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: zš/122 /2015 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Brno, Řehořova 3 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZS BR 431/2012 Vypracoval: Schválil: Mgr. Josef Binek, ředitel školy Mgr. Josef Binek, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace. Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace. Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12 ŠKOLNÍ ŘÁD Číslo směrnice: 4/2015 Vypracoval: Vedení školy Schválil:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř I. Základní povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků 1. Žáci a studenti jsou povinni: a) řádně docházet do

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Základní a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3, 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Číslo směrnice: 12..2013 Vypracoval: Mgr. Markéta Bajerová,

Více

Š K O L N Í Ř Á D Střední školy Pohoda s.r.o., Kosmonautů 2022, Litoměřice

Š K O L N Í Ř Á D Střední školy Pohoda s.r.o., Kosmonautů 2022, Litoměřice Š K O L N Í Ř Á D Střední školy Pohoda s.r.o., Kosmonautů 2022, Litoměřice I. Práva žáků, studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků 1) Žáci a studenti mají právo a) na vzdělání a školské služby podle

Více

strany 2-21 stejné - mění se pouze měsíc ZÁŘÍ-ČERVEN)

strany 2-21 stejné - mění se pouze měsíc ZÁŘÍ-ČERVEN) obálka-vnitřek strany 2-21 stejné - mění se pouze měsíc ZÁŘÍ-ČERVEN) obálka-vnitřek ŠKOLNÍ ŘÁD základní umělecké školy Výňatek ze školního řádu, který vychází ze školského zákona č. 561/2004

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 3.9 /2012 Vypracoval: PaedDr. Vaňková Marcela, ředitelka školy Schválil: PaedDr. Vaňková Marcela, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 3. 9. 2012

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

2. Do ŠD mohou docházet žáci z tř., kteří jsou zařazeni do oddělení pro 2. stupeň ZŠ.

2. Do ŠD mohou docházet žáci z tř., kteří jsou zařazeni do oddělení pro 2. stupeň ZŠ. ZŠ a MŠ KAMÝK nad VLTAVOU, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY a) Přihlašování a odhlašování účastníka 1. Do ŠD mohou docházet děti z přípravné třídy, žáci z 1. 5. tř., kteří jsou zařazeni

Více

Základní škola Osík, okres Svitavy ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Eva Hrdonková, ředitelka školy

Základní škola Osík, okres Svitavy ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Eva Hrdonková, ředitelka školy Základní škola Osík, okres Svitavy ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Eva Hrdonková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2012 Směrnice nabývá

Více

Základní škola speciální, praktická škola a dětský domov Vřesovice, příspěvková organizace Č.j. SŠVŘ- 88/B 2017

Základní škola speciální, praktická škola a dětský domov Vřesovice, příspěvková organizace Č.j. SŠVŘ- 88/B 2017 Základní škola speciální, praktická škola a dětský domov Vřesovice, příspěvková organizace Č.j. SŠVŘ- 88/B 2017 Vnitřní řád školní družiny 2017-2018 Školní družina (ŠD) se ve své činnosti řídí vyhláškou

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Mgr. Ivana Rosová, ředitelka školy Mgr. Ivana Rosová, ředitelka školy Školská

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OBSAH 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Činnost ŠD 2 Organizace a provoz ŠD 2.1 Odhlašování a přihlašování žáka 2.2 Provoz ŠD 2.3 Docházka do ŠD 2.4 Pravidla chování žáků 2.5 Práva

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov. P r a k t i c k á š k o l a Praktická škola dvouletá při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.cz Č.j. 74/05/Var ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Golčův Jeníkov, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro škol. rok 2016/2017 Školní družina tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině, není

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Litvínov-Hamr, Mládežnická 220, okres Most ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 02. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: S / 458/ 2015 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 9. 12. 2015 Školská rada

Více

Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24. Školní řád

Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24. Školní řád Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24 Školní řád Článek 1 Obecná ustanovení 1.1. Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Vnitřní řád ŠKOLA 1. Režim dne Vyučování začíná dopoledne v 8.00 hodin v obou budovách školy. Odpolední vyučování začíná ve 12.45

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Brno, Janouškova 2 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 647/12 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31.8.2012 Školská rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti

Více

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek. Školní řád

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek. Školní řád Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek Školní řád Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, z vyhlášky č.48/2005 Sb., v platném znění, z vnitrorezortních

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní řídící dokument organizace (dokument úrovně A ) ŠKOLNÍ ŘÁD

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní řídící dokument organizace (dokument úrovně A ) ŠKOLNÍ ŘÁD Strana 1 z 7 ŘÍZENÝ DOKUMENT ŠKOLNÍ ŘÁD (základní řídící dokument SMJ úrovně A zpracovaný dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001) Datum platnosti: ode dne schválení Výtisk číslo: 1 Nahrazuje: Vydání č. 10

Více

Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace Školní řád Obecná ustanovení: Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně. Středisko volného času. Vnitřní řád 2016/2017

Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně. Středisko volného času. Vnitřní řád 2016/2017 Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně Středisko volného času Vnitřní řád 2016/2017 Číslo jednací: OAJL2016/105 Ředitelka Obchodní akademie, odborné školy a praktické

Více

Program proti šikanování ve škole

Program proti šikanování ve škole Program proti šikanování ve škole Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 4. Prevence proti šikanování a) program b) vzdělávání c) informování d) spolupráce

Více

Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Zábřežská 143, Dubicko ŠKOLNÍ ŘÁD. PhDr. Ivana Křížková, ředitelka školy

Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Zábřežská 143, Dubicko ŠKOLNÍ ŘÁD. PhDr. Ivana Křížková, ředitelka školy Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Zábřežská 143, Dubicko ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 248/2015 Vypracovala: Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2015 Školská rada schválila dne: 31.

Více

Školní řád školní rok 2016/2017

Školní řád školní rok 2016/2017 Školní řád školní rok 2016/2017 Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Lomnice, okres Bruntál, příspěvkové organizace vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

- str. 1 - ŠKOLNÍ ŘÁD

- str. 1 - ŠKOLNÍ ŘÁD - str. 1 - ŠKOLNÍ ŘÁD Student se dobrovolným rozhodnutím ke studiu na SUPŠ sv. Anežky České zavazuje řádně docházet do školy, řádně se vzdělávat, dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Martina Malotová, ředitelka školy

Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Martina Malotová, ředitelka školy Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Spisový / skartační znak 3/2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Martina Malotová, ředitelka školy Mgr. Martina Malotová,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracovala: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Dražice, okres Tábor příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: 14. 11. 2016 Směrnice nabývá platnosti ode

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Kozojedy, okres Plzeň-sever I. OBECNÁ USTANOVENÍ Ředitel školy vydává podle 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ZAHRNUJÍCÍ VNITŘNÍ ŘÁD ŠD

ZAHRNUJÍCÍ VNITŘNÍ ŘÁD ŠD ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZAHRNUJÍCÍ VNITŘNÍ ŘÁD ŠD Vypracovala : Myslikovjanová Ivana, vedoucí vychovatelka Schválil : Mgr. Skýpalová Monika, statutární zástupce Pedagogická rada schválila dne : 29. 8. 2015

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA J. A. KOMENSKÉHO FULNEK, ČESKÁ 339, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA J. A. KOMENSKÉHO FULNEK, ČESKÁ 339, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA J. A. KOMENSKÉHO FULNEK, ČESKÁ 339, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VNITŘNÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE A POKYNY ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád stanovuje základní pravidla vzájemného soužití ve škole, práva a povinnosti

Více

Školní řád Základní umělecké školy I. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 1. Žák má právo: na základní umělecké vzdělávání dle podmínek uvedených ve vyhl. č.71/2005 Sb. o základním uměleckém

Více

Školní řád. Sportovního gymnázia, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace

Školní řád. Sportovního gymnázia, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace Školní řád Sportovního gymnázia, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace Legislativní rámec: 1. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Všeobecné podmínky Práva a povinnosti účastníků, lektorů a zaměstnanců zájmového vzdělávání v Domu Digitálních Dovedností Jméno Datum Podpis

Všeobecné podmínky Práva a povinnosti účastníků, lektorů a zaměstnanců zájmového vzdělávání v Domu Digitálních Dovedností Jméno Datum Podpis Vydání č.: 5 Počet stran: 7 Počet příloh: 0 Účinnost od: 12.8.2014 Všeobecné podmínky Práva a povinnosti účastníků, lektorů a zaměstnanců zájmového vzdělávání v Domu Digitálních Dovedností Jméno Datum

Více

GYMNÁZIUM PRAHA 4 Na Vítězné pláni 1160 ŠKOLNÍ ŘÁD

GYMNÁZIUM PRAHA 4 Na Vítězné pláni 1160 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 435/14 Vypracoval: P. Imramovská Schválil: PhDr. J. Mervínský Pedagogická rada projednala dne: 1.9.2014 Účinnost ode dne: 1.9.2014 Školská rada schválila dne: GYMNÁZIUM PRAHA 4 Na Vítězné pláni 1160

Více

Školní řád pro ZŠ speciální

Školní řád pro ZŠ speciální Školní řád pro ZŠ speciální Č.j.: ŠSDK-S-23/2016 Účinnost od: 1. 9. 2015 Spisový znak: A4 Skartační znak / lhůta: A/5 Změny: Zpracoval: Ing. Radovan Vladík, Ph.D., ředitel školy Platnost: na dobu neurčitou

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, Brno

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, Brno ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno 1. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v zákonem stanoveném termínu

Více

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň tel. 377 183 311, fax: 377 183 310, e-mail: gop@pilsedu.cz. Školní řád

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň tel. 377 183 311, fax: 377 183 310, e-mail: gop@pilsedu.cz. Školní řád Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň tel. 377 183 311, fax: 377 183 310, e-mail: gop@pilsedu.cz Školní řád Úvod Ke studiu na Gymnáziu Luďka Pika v Plzni se rozhodl každý žák školy svobodně

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny vychází z vyhlášky č. 74/2005 Sb. a Úmluvy o právech dítěte I. Práva a povinnosti žáků a) Práva žáků: 1. Na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 3/2014 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 20.1.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.2014 Mgr. Jiřina Lacinová,

Více

Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8.května 29

Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8.května 29 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8.května 29 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Základní škola Mohelnice, Vodní 27 KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY

Základní škola Mohelnice, Vodní 27 KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY Základní škola Mohelnice, Vodní 27 KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY PŘÍLOHA K MINIMÁLNÍMU PREVENTIVNÍMU PROGRAMU Školní rok 2015/2016 Krizový plán nastiňuje všem zaměstnancům školy postup při řešení vybraných krizových

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola a mateřská škola Stod, VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání žákům běžných a speciálních tříd ZŠ a MŠ Stod a vykonává činnost ve dnech

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Brno, Hroznová 1 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 180a Spisový znak: 2a Skartační znak: A5 Vypracoval: Bc.Žaneta Muronová, vedoucí vychovatelka Schválil: Mgr.Zbyněk Krejčíř Datum vydání:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Základní škola Kolová, příspěvková organizace se sídlem Kolová 97, 362 14 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Směrnice nabývá platnosti ode dne: 3. 9. 2012 Mgr. Bc. Petra Hnátková, ředitelka

Více

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola, Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace se sídlem Brumovice 140, 691 11 Brumovice 2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 264/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Marie

Více

SANKČNÍ ŘÁD. Celý sankční řád není vytvořen proto, abychom žáky trestali, ale abychom vytvořili jasná pravidla, vedoucí k příznivému klimatu ve škole.

SANKČNÍ ŘÁD. Celý sankční řád není vytvořen proto, abychom žáky trestali, ale abychom vytvořili jasná pravidla, vedoucí k příznivému klimatu ve škole. SANKČNÍ ŘÁD V souladu s preventivním programem zabývajícím se rizikovými faktory chování žáků jsme vypracovali následující sankční řád, který je nedílnou součástí řádu školy. Je v něm stanoven procesní

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení VNITŘNÍ ŘÁD 1 Úvodní ustanovení Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí(dále jen DDM) vydává ředitel organizace na základě 30 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Školní řád. 16. doložit důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem.

Školní řád. 16. doložit důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem. Školní řád Žák má právo: 1. na vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Vzdělávání žáků

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Gymnázium Nymburk Komenského 779

ŠKOLNÍ ŘÁD. Gymnázium Nymburk Komenského 779 Gymnázium Nymburk Komenského 779 ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ROK 2010/11 Každé lidské společenství potřebuje pravidla pro jednání a chování všech jeho členů. Jasný řád a pravidla vytvářejí podmínky pro realizaci

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Klimkovice, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Vypracoval: Pedagogická rada projednala

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL

ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL Školní řád Lauderových škol stanoví základní práva a povinnosti žáků základní školy Gur Arje, gymnázia Or Chadaš a některá práva a povinnosti učitelů, ředitele a dalších pracovníků

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠ 181/12 Vypracoval: Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2012 Mgr. Hana Dolejší, ředitelka školy Směrnice nabývá účinnosti

Více

Školní řád Školky, Métis základní škola s.r.o.

Školní řád Školky, Métis základní škola s.r.o. Školní řád Školky, Métis základní škola s.r.o. I. Obecná ustanovení 1. Ředitelka Školky, Métis základní škola s.r.o. (dále jen školka ) vydává školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace č. j.: 271/2015 I.

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace č. j.: 271/2015 I. ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace č. j.: 271/2015 I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Smysl, cíl, působnost školního řádu (1) Školní řád definuje

Více

Š k o l n í ř á d Odborného učiliště Kelč

Š k o l n í ř á d Odborného učiliště Kelč Š k o l n í ř á d Odborného učiliště Kelč Adresa: náměstí Osvoboditelů 1 Telefon: 571 641 321, Fax: 571 641 403 E-mail: oukelc@oukelc.cz Ředitelka: Mgr. Renata Ryšková Č.j.: OU 424/2009 1. Úvodní ustanovení

Více

ZŠ ANTONÍNA SOCHORA DUCHCOV příspěvková organizace se sídlem v Duchcově, Teplická 13 Část 2: ŠKOLNÍ ŘÁD

ZŠ ANTONÍNA SOCHORA DUCHCOV příspěvková organizace se sídlem v Duchcově, Teplická 13 Část 2: ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ANTONÍNA SOCHORA DUCHCOV příspěvková organizace se sídlem v Duchcově, Teplická 13 Část 2: ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 2/2015 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 18. 11. 2015 Směrnice nabývá

Více

č.j. 14/ ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA Sezimovo Ústí 9. května 489, , Sezimovo Ústí II, okr. Tábor

č.j. 14/ ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA Sezimovo Ústí 9. května 489, , Sezimovo Ústí II, okr. Tábor ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA Sezimovo Ústí 9. května 489, 391 02, Sezimovo Ústí II, okr. Tábor č.j. 14/8-2013 ŠKOLNÍ ŘÁD Tato směrnice je součástí ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU ŠKOLY. Změny ve směrnici jsou prováděny

Více

střední škola a vyšší odborná škola Trutnov, Lesnická 9 ŠKOLNÍ ŘÁD Čl. I Čl. V

střední škola a vyšší odborná škola Trutnov, Lesnická 9 ŠKOLNÍ ŘÁD Čl. I Čl. V Školní řád je k dispozici na internetu a v sekretariátu školy ČESKÁ LESNICKÁ AKADEMIE TRUTNOV střední škola a vyšší odborná škola 541 11 Trutnov, Lesnická 9 ŠKOLNÍ ŘÁD Čl. I Ředitel ČLA v Trutnově, Lesnická

Více

Školní řád. Č.j.: 56/2012/RE Spisový znak: A 10

Školní řád. Č.j.: 56/2012/RE Spisový znak: A 10 Základní škola Jablonné nad Orlicí Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 tel: 461 100 016 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz Školní řád Č.j.: 56/2012/RE Spisový znak: A 10 Skartační znak: A/5 Platnost:

Více

Organizační řád školy vnitřní směrnice č. 1a č.j V 429/13

Organizační řád školy vnitřní směrnice č. 1a č.j V 429/13 Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více