Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, Chodov ŠKOLNÍ ŘÁD účinnost od: číslo a verze dokumentu: RA_005_v2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov ŠKOLNÍ ŘÁD účinnost od: 01. 09. 2012 číslo a verze dokumentu: RA_005_v2"

Transkript

1 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, Chodov ŠKOLNÍ ŘÁD účinnost od: číslo a verze dokumentu: RA_005_v2 Zpracoval/a: Mgr. Martina Fenclová Počet stran, počet příloh: 12 stran, z toho 1 příloha Originál je uložen: v sekretariátu školy (po skončení platnosti ve spisovně školy) Elektronická podoba je uložena: PHProjekt Schválil/a a vydal/a: ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: Školská rada schválila dne: Tento dokument mění: nahrazuje dokument RA_005_v1 Na základě ustanovení 30, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydávám jako statutární orgán školy tento školní řád. OBSAH: I. Školský zákon Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků Školní řád II. Školní řád Další práva žáků Opatření k zajištění výuky a povinností žáků s nimi spojené Organizační opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, k ochraně žáků před sociálně patologickými jevy, projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, a povinnosti žáků s nimi spojené Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Školní stravování Závěrečná ustanovení...11 Krizový plán...12 RA_005_v2 Školní řád 1/12

2 Rozhodnutí každého žáka studovat na Gymnáziu a obchodní akademii Chodov je dobrovolné. Přijetí ke studiu proto na jedné straně zavazuje všechny žáky k plnění povinností stanovených tímto školním řádem, na druhé straně jim zaručuje dodržení všech práv v tomto řádu vymezených. G a OA Chodov uplatňuje jednotu výchovy a vzdělávání, spojení školy se životem, usiluje o harmonický a všestranný rozvoj osobnosti mladého člověka, vychovává jej v duchu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie, formuje jeho intelektuální a mravní vývoj, připravuje ho pro tvořivou práci, poskytuje výchovu estetickou, zdravotní, tělesnou, ekologickou. I. ŠKOLSKÝ ZÁKON Základní práva a povinnosti žáku a zákonných zástupců nezletilých žáku jsou zakotvena ve Školském zákonu: 1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků Žáci mají právo: a) na vzdělání a školské služby podle školského zákona, b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, c) volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí, d) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat, e) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje, f) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona. 1.2 Práva uvedená v odstavci 1.1 s výjimkou písmen a) a d) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků. 1.3 Na informace podle odstavce 1.1 písm. b) mají v případě zletilých žáků právo také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost. 2. Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků Žáci jsou povinni: a) řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat, b) dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, c) plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem. 2.2 Zletilí žáci jsou dále povinni: a) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, b) dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, c) oznamovat škole potřebné údaje podle 28 odst. 2 školského zákona a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích. 2.3 Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni: a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení, b) na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka, c) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, RA_005_v2 Školní řád 2/12

3 d) dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, e) oznamovat škole údaje podle 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích. 3. Školní řád - 30 Školský zákon zmocňuje ředitele školy a nařizuje mu vydat školní řád 3.1 Ředitel školy vydá školní řád; ředitel školského zařízení vnitřní řád. Školní řád a vnitřní řád upravuje: a) podrobnosti k výkonu práv a povinností, žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky b) provoz a vnitřní režim školy, c) podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, d) podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany žáků. 3.2 Školní řád obsahuje také pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. II. ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Další práva žáků 1.1 Žáci mají právo vyžadovat dodržování všech ustanovení Úmluvy o právech dítěte všemi zaměstnanci školy. 1.2 Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek. 1.3 Žák má právo (vhodným a slušným způsobem) svobodně vyjadřovat své názory ve všech záležitostech, které se ho dotýkají. Za tímto účelem se žáku poskytuje možnost, aby byl vyslyšen (přímo či prostřednictvím zákonného zástupce) v každém řízení, které se ho bezprostředně dotýká. Žák, který má konstruktivní připomínky vedoucí ke zlepšení provozu školy či výuky má právo (ve vhodnou dobu a na vhodném místě) sdělit své názory vyučujícím, např. třídnímu učiteli na třídnických hodinách, vedení školy při zasedání u kulatého stolu prostřednictvím zvolených třídních zástupců, či na předem domluveném osobním jednání. Žáci mohou využít schránku důvěry. Výkon tohoto práva podléhá omezení, která jsou nutná k respektování práv, svobod a pověsti jiných a k ochraně bezpečnosti, pořádku, zdraví nebo morálky. 1.4 Žáci mají právo být na počátku studia seznámeni v nezbytném rozsahu a přiměřeně jejich věku s obecnými předpisy a vyhláškami, které se týkají resortu školství, školním vzdělávacím programem (dále ŠVP), se školním řádem a s ostatními vnitřními předpisy školy, které mají bezprostřední vztah ke studiu a provozu školy. Žáci mají právo vyžadovat plnění ustanovení v těchto předpisech uvedených. 1.5 Škola zajišťuje pro své žáky, i v době mimo vyučování, příznivé podmínky pro přípravu na výuku, samostatné studium a studentskou odbornou činnost (v dohodnutém režimu zpřístupňuje školní studovnu, knihovnu, počítačové učebny, bezdrátové připojení vlastního notebooku k Internetu apod.) a vytváří tak další předpoklady pro rozvoj mimořádného nadání a talentu žáků. 1.6 Žáci mohou sjednat s vedením školy odpolední sportovní akce (turnaje atp.) i jinou zájmovou činnost. Akci vždy řídí pověřený pedagog. 1.7 Žáci, kteří v rámci gymnaziálního studia plní povinnou školní docházku, mají právo na bezplatné zapůjčení školních učebnic. O učebnice žáci řádně pečují a na konci školního roku je odevzdají. Tito žáci mohou ze závažných zdravotních důvodů požádat o dvě sady učebnic. K uložení zapůjčených učebnic mají žáci ve škole k dispozici uzamykatelné skříně. RA_005_v2 Školní řád 3/12

4 1.8 Žáci vyššího stupně osmiletého gymnázia a žáci čtyřletých oborů mají právo požádat ze sociálních důvodů o zapůjčení školních učebnic. 1.9 Žáci mají právo požádat o přijetí na jinou střední školu. Žáci, kteří ukončili povinnou školní docházku, mohou zanechat studia. Žák nižšího stupně osmiletého studia může být na základě žádosti převeden na základní školu Žáci mají možnost v odůvodněných případech přerušit studium na nezbytně nutnou dobu, nejdéle však na dva roky Žáci mají právo na komplexní informace o možnostech pomaturitního studia prostřednictvím výchovného poradce a vedení školy Žáci mají právo na služby výchovného poradce a metodika primární prevence. V jednání s nimi je žákům zaručena diskrétnost Žáci mohou v případě potřeby použít lékárniček v budově školy (kabinet tělesné výchovy, sekretariát školy), mají právo na základní ošetření Žáci mají právo na základní informace o životě školy, o cílech a plánech jejího rozvoje. Zejména mají právo na informace o způsobu a výši čerpání sponzorských příspěvků, které škole poskytli oni, či jejich rodiče. Zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků mají přístup k Výroční zprávě o činnosti školy a k dalším veřejně přístupným dokumentům Žáci mají právo na volbu volitelných a nepovinných předmětů dle ŠVP. Realizace výuky závisí na dostatečném počtu zájemců a rozhoduje o ní ředitel školy. Pokud si žák vybral volitelný předmět, který se z výše uvedeného důvodu nebude realizovat, volí v dalším kole volby jiný realizovatelný volitelný předmět U víceletého volitelného předmětu má žák právo požádat o změnu volitelného předmětu. Ředitel školy povolí změnu, pokud žák úspěšně vykoná rozdílové zkoušky apokud je v daném volitelném předmětu volné místo. Žádost se podává vždy do konce června předcházejícího školního roku Žák, který si zvolil víceletý nepovinný předmět a stal se tak pro něj závazným, má právo podat žádost o změnu pouze na další školní rok a to do konce června předcházejícího školního roku Žáci maturitního ročníku mají právo svobodně zvolit předmětovou skladbu maturitní zkoušky prostřednictvím podání přihlášky k maturitní zkoušce a to v souladu s platnými předpisy Žáci mají v případě ztráty vysvědčení právo na vystavení druhopisu. Žáci mají dále právo na bezplatná vystavení potvrzení o studiu pro různé účely Zletilí žáci, resp. zákonní zástupci nezletilých žáků mají právo se v zákonné lhůtě a předepsaným způsobem odvolat proti jakémukoli rozhodnutí ředitele školy Pokud je ve třídě školy vzděláván individuálně integrovaný žák, má právo na vytvoření podmínek odpovídajícím jeho individuálním vzdělávacím potřebám vedoucím k jeho všestrannému rozvoji. 2. Opatření k zajištění výuky a povinností žáků s nimi spojené 2.1 Docházka do školy Povinností žáka je docházet do školy včas a pravidelně dle stanoveného rozvrhu hodin a zúčastňovat se vyučování všem povinným, volitelným i nepovinným vyučovacím předmětům, které si zvolil. Opakované a neomluvené pozdní příchody do hodin budou považovány za porušení školního řádu. Každý třetí a další neomluvený pozdní příchod do hodin v daném pololetí bude vyhodnocen jako neomluvená hodina. Žák, který byl v průběhu plnění povinné školní docházky přijat ke střednímu vzdělávání, pokračuje v plnění povinné školní docházky ve střední škole (týká se žáků nižšího stupně osmiletého gymnázia) Žák je povinen si v celém výchovně-vzdělávacím procesu osvojovat vědomosti, dovednosti a návyky potřebné k dosažení středoškolského vzdělání, připravovat se na tvůrčí práci a odbornou činnost v následném studiu, příp. povolání Žák je povinen nosit na výuku všechny učební pomůcky určené učitelem. RA_005_v2 Školní řád 4/12

5 2.1.4 Žák je povinen se zúčastňovat všech povinných kurzů, které jsou součástí ŠVP. Není-li žák uvolněn z předmětu, v němž je kurz hodnocen a existují-li závažné důvody, ze kterých se žák kurzu účastnit nemůže, a to ani v následujícím školním roce, určí vyučující náhradní způsob prokázání splnění školních výstupů Vyučování začíná v 8.00 hodin. Vyučování výjimečně zařazené na dřívější dobu nezačíná dříve než v 7 hodin. Vyučování probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin. Vyučování končí nejpozději do 17 hodin. Vyučovací hodina trvá 45 minut Žáci přicházejí do školy včas, aby nejpozději 5 minut před zahájením výuky byli ve třídě. Vyučování a přestávky jsou stanoveny v souladu s hygienickými předpisy takto: 0. hodina h 1. hodina h 2. hodina h 3. hodina h 4. hodina h 5. hodina h 6. hodina h 7. hodina h 8. hodina h 9. hodina h 10. hodina h V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit a spojovat, v tomto případě je odlišná doba ukončení vyučování oznámena zákonným zástupcům Délka přestávky mezi dopoledním a odpoledním vyučováním se řídí standardním rozvržením vyučovacích hodin. Jestliže se vyučující se žáky dohodne na posunutí začátku odpoledního vyučování, musí být dodržena minimální doba této přestávky 30 minut. Doba zahájení a ukončení odpoledního vyučování je oznámena zákonným zástupcům nezletilých žáků Při organizaci výuky jinak než ve vyučovacích hodinách stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřeným vedením akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků Žáci se každý den průběžně informují na příslušné nástěnce (provozní deník v přízemí) o změnách rozvrhu a dalších oznámeních vedení školy, která jsou jim určena. Suplování na každý den je aktualizováno a vyvěšováno na www stránkách školy Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, oznámí škola nejméně 2 dny předem zákonným zástupcům žáků nižšího stupně osmiletého gymnázia místo a čas shromáždění žáků a skončení akce Školní budova se pro žáky otevírá v 7.40 hodin a 15 minut před začátkem odpoledního vyučování. V jinou dobu vstupují žáci do školy pouze na vyzvání zaměstnanců školy, kteří nad nimi zajišťují dohled. Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově. Přehled dohledů je vyvěšen na všech úsecích, kde dohled probíhá Jestliže mají žáci nultou hodinu, pouští je do budovy školy příslušný vyučující Žáci, kteří do školy dojíždějí a dostaví se do školy mezi 6.30 a 7.15 (pozdější spoj nemají), budou mít určenou místnost, kde mohou vyčkat do Mimo tuto místnost se nesmějí pohybovat. Zároveň bude určena osoba, která bude tyto žáky do školy pouštět a zároveň na ně bude dohlížet. Ostatní dojíždějící žáci, kteří se dostaví do školy před 7.40, mohou do 7.40 počkat ve své šatně. Mimo tuto šatnu se nesmějí pohybovat. Bude určena osoba, která na tyto žáky v šatnách dohlíží Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky na místa k tomu určená v třídních šatnách a ihned odcházejí do učeben. Po 7:40 se žáci v šatnách nezdržují a nevysedávají tam. V průběhu vyučování je žákům vstup do šaten povolen pouze se svolením vyučujícího. Žáci nenechávají v šatnách jiné věci ani pomůcky. Po skončení vyučování v šatnách zůstávají pouze přezůvky. Za ostatní věci uložené v šatně škola neručí. RA_005_v2 Školní řád 5/12

6 Žáci jsou povinni se po dobu pobytu ve škole přezouvat. Jako přezůvky používají vzdušnou, hygienicky vhodnou obuv. Ze zdravotních důvodů se jako přezůvky nehodí sportovní obuv. Jak přezůvky, tak sportovní obuv (pro hodiny TEV), musí mít podrážku, která nezanechává na podlaze nevhodné stopy (černé šmouhy) Na tělesnou výchovu se žáci převlékají do cvičebních úborů a přezouvají se do sportovní obuvi v šatně k tomu určené V době mimo vyučování (v době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním a po skončení vyučování) zůstávají žáci ve škole jen se svolením vyučujících a pod jejich dohledem Společensky prospěšnou práci žáci vykonávají výhradně mimo vyučování V průběhu vzdělávání škola komunikuje se žákem též prostřednictvím elektronické pošty (např. v rámci vzdělávání v oblasti ICT, zasílá pozvánky k maturitní zkoušce, apod.). Žáci jsou povinni si zřídit ovou schránku, sdělit škole její adresu a případnou změnu oznámit třídnímu učiteli Pořizování a publikování zvukových, fotografických, audio (popř. i jiných) záznamů ať zaměstnanců či žáků školy bez jejich souhlasu je přísně zakázáno. Pořizování či zneužití takových záznamů může být podnětem k občanskoprávnímu či trestnímu řízení. 2.2 Postup při uvolňování z vyučování a omlouvání absencí Uvolňování z vyučování Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z předem známých důvodů, podá zákonný zástupce žáka (resp. osoba, která vůči žákovi plní vyživovací povinnost) předem písemnou žádost, ve které uvede, z jakého důvodu o uvolnění žádá. Absenci omlouvá třídní učitel. Pokud nebude písemná žádost podána, je absence považována za neomluvenou Žák navštěvuje lékaře v době vyučování jen v nutném případě nebo je-li objednán Na základě žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména zdravotních, uvolnit žáka zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; žáka se zdravotním postižením může také uvolnit z provádění určitých činností, popřípadě rozhodnout, že tento žák nebude v některých předmětech hodnocen. Žák nemůže být uvolněn z předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření absolventa V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení registrujícího praktického lékaře nebo odborného lékaře. Uvolnění může být částečné (je vymezen okruh činností, které žák ve výuce nesmí vykonávat) nebo zcela (úplné). Takové uvolnění z vyučování však neznamená, že žák není ve vyučovací hodině přítomen Na první nebo poslední vyučovací hodinu může být žák na základě žádosti (viz výše), uvolněn bez náhrady, tj. výuky se neúčastní Postup při doložení důvodu absence a jejím omlouvání Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů, které nemohl předem předvídat, je zákonný zástupce povinen nejpozději do 3 kalendářních dnů oznámit třídnímu učiteli nebo v sekretariátu školy důvod žákovy nepřítomnosti. Zletilý žák může oznámit důvod své nepřítomnosti sám Absenci nezletilého žáka omlouvá zákonný zástupce. Absenci zletilého žáka omlouvá rodič nebo jiná osoba, která vůči zletilému žákovi plní vyživovací povinnost. Jinak je absence zletilého žáka omlouvána pouze na základě omluvenky vystavené lékařem, případně jiného úředního doložení důvodu nepřítomnosti žáka Jestliže se žák, který neplní základní povinnou docházku, neúčastní po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast není omluvena, vyzve škola písemně zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, aby neprodleně doložil důvody žákovy nepřítomnosti. Zároveň budou upozorněni, že jinak bude žák posuzován, jako by vzdělání zanechal. Za odeslání výzvy ihned po uplynutí uvedené lhůty odpovídá třídní učitel žáka. RA_005_v2 Školní řád 6/12

7 Žák, který do 10 dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, se posuzuje, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty. Tímto dnem přestává být žákem školy Školní docházku (omluvenou a neomluvenou nepřítomnost) žáků své třídy eviduje třídní učitel. Třídní učitel omluví nepřítomnost žáka na vyučování na základě písemné omluvenky v omluvném listě podepsané zákonným zástupcem nebo jinou osobou, která vůči žákovi plní vyživovací povinnost. Omluvenku je žák povinen předložit bez vyzvání ihned po nástupu do školy po absenci, v odůvodněných případech nejpozději druhého dne. Pokud tak neučiní bez řádného důvodu, je jeho absence zaznamenána jako neomluvená Střední škola může požadovat, pokud to považuje za nezbytné, doložení nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci ošetřujícím lékařem žáka, resp. praktickým lékařem pro děti a dorost, a to pouze jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem žáka (popřípadě vychovatelem domova mládeže, popř. osobou, která vůči žákovi plní vyživovací povinnost) a to pouze v případě, že nepřítomnost žáka ve škole přesáhne tři dny školního vyučování Na prevenci záškoláctví se podílí třídní učitel, výchovný poradce a školní metodik prevence ve spolupráci s ostatními učiteli a zákonnými zástupci žáka V případě podezření z nevěrohodnosti dokladu potvrzujícího důvod nepřítomnosti žáka, se může ředitel školy v dané věci obrátit na zákonného zástupce nezletilého žáka, nebo požádat o spolupráci věcně příslušný správní orgán Ve zcela výjimečných, individuálně stanovených případech (především v případě časté nepřítomnosti žáka nasvědčující zanedbávání školní docházky) může škola požadovat jako součást omluvenky potvrzení ošetřujícího lékaře, resp. praktického lékaře pro děti a dorost, o nemoci žáka i v případě nepřítomnosti, která nedosahuje délky 3 dní Přesáhne-li celková absence žáka 60 vyučovacích hodin, bude škola řešit tento problém se zákonným zástupcem (resp. osobou, která vůči němu plní vyživovací povinnost) Třídní učitel vyhodnotí absenci žáka v systému Bakaláři do dvou pracovních dnů od obdržení omluvenky Neomluvená absence bude mít vždy za následek kázeňská opatření V období školního vyučování, kdy je již ukončena výuka v posledním ročníku vzdělávání, tj. od okamžiku ukončení klasifikace v posledním ročníku vzdělávání (resp. od okamžiku předání ročníkového vysvědčení) do okamžiku předání maturitního vysvědčení (resp. do okamžiku, kdy žák ve smyslu zákona přestává být žákem školy), již žák školu nenavštěvuje (pokud nekoná ředitelem školy stanovené aktivity) viz doporučení MŠMT ČR s čj.: sine 79/ ze dne Chování žáka Žák je ukázněný, plní pokyny pracovníků školy. Pokud se žák domnívá, že je pokyn pracovníka školy v rozporu se školním řádem, obrátí se na třídního učitele či na ředitele školy Žák se chová slušně, přátelsky a ohleduplně ke spolužákům, je příkladem spolužákům mladším. Pokud je žák svědkem toho, že některý jeho spolužák vůči jinému spolužákovi uvedené zásady porušuje (nebo se sám stane terčem nevhodného chování svých spolužáků), upozorní na to kteréhokoli učitele, příp. svého třídního učitele či ředitele školy Žák nesmí ohrožovat zdraví a bezpečnost nejen vlastní, ale i svých spolužáků, pracovníků školy ani jiných osob Žák prokazuje patřičnou úctu pracovníkům školy. Při setkávání s nimi žáci zdraví, při vstupu pedagogického pracovníka do třídy a při jeho odchodu zdraví žáci povstáním (z bezpečnostních důvodů se netýká odborných učeben informatiky). Stejně se žáci chovají i při setkání s dospělými hosty a návštěvníky školy Žák přichází do školy čistě a vhodně upraven, slušně a přiměřeně oblečen. RA_005_v2 Školní řád 7/12

8 2.3.6 Na začátku hodiny je žák na svém místě v učebně a má připraveny pomůcky na hodinu. Žáci se (je-li k tomu důvod) omlouvají vyučujícímu ihned po zahájení příslušné vyučovací hodiny. Bez souhlasu učitele v průběhu hodiny neopouští učebnu ani budovu školy Žáci udržují zapůjčené učebnice v bezvadném pořádku, zabalené a podepsané. Při přejímání učebnic (resp. jiných pomůcek) je žák povinen případné závady hlásit, jinak nese zodpovědnost sám Všichni žáci jsou tvůrci a ochránci životního a pracovního prostředí, dbají na pořádek, čistotu a estetický vzhled školy, chrání zeleň v jejím okolí, třídí odpad. V žádném případě nelze tolerovat jakékoliv formy vandalismu Své místo v učebně udržuje každý žák v čistotě, pořádku, neničí zařízení učebny ani další prostory školy. Náhradu úmyslně způsobené a prokázané škody bude škola vyžadovat v souladu s platnými právními předpisy Žákům je zakázáno hrát o peníze, cenné věci apod. Nezletilým žákům je zakázáno navštěvovat zábavní místnosti a podniky, které jsou mladistvým nepřístupné Nosit do školy cennosti a větší obnosy peněz se nedoporučuje. Pokud tak žáci učiní, nenechávají tyto věci bez dozoru, zejména ne v lavici, či v tašce s učením, o přestávkách ve třídě či v kapsách oděvů v šatně apod. Za jejich ztrátu škola nezodpovídá. V nutných případech mají žáci možnost požádat třídního učitele, vyučujícího nebo osobu v sekretariátu o úschovu cenných předmětů Je zakázáno mít při vyučování aktivní (zapnuté) mobilní telefony. Pokud z vážných důvodů mají žáci mobilní telefony u sebe, mohou je používat pouze o přestávkách a to mimo učebny (zejména učebny vybavené počítači) Při vyučování je zakázáno jíst a žvýkat Žákům je ve škole zakázána propagace politických stran, politických a náboženských hnutí Při pobytu ve třídě během přestávek se žáci nezdržují na místě určeném pro vyučujícího (prostor katedry a kolem ní) a neprovádí na něm žádné činnosti. Do odborných učeben ICT a do tělocvičny přecházejí žáci před začátkem vyučovací hodiny zpravidla v doprovodu vyučujícího Po ukončení vyučovací hodiny (před odchodem do jiné učebny a na konci vyučování) žáci uklidí svá pracovní místa i ostatní prostory třídy a zanechají je v naprosté čistotě a pořádku, aby v ní mohla pokračovat další výuka. Po skončení provozu v dané učebně (podle rozvrhu učebny) žáci zvednou židle (s výjimkou odborných učeben výpočetní techniky) a řádně uzavřou okna Žák je povinen předat zákonným zástupcům dokumenty, oznámení a potvrzení školy, které jsou jim určeny. 2.4 Činnost služeb V průběhu roku jsou žáci pověřováni službami. Třídní službu určuje třídní učitel. Kromě toho může třídní učitel jmenovat i jiné služby, které považuje za potřebné k zajištění třídnické práce (např., nástěnkář, šatnář,...). Povinnosti těchto služeb stanovuje třídní učitel po dohodě se žáky Třídní služba má zpravidla především tyto povinnosti: - hlásí na začátku hodiny vyučujícímu chybějící žáky, - maže tabuli a připravuje křídu v učebnách s tabulemi pro psaní křídou, - kontroluje pořádek ve třídě před odchodem (uzavření oken, zvednutí židlí, smazání tabule,...) a v třídních šatnách, - při odchodu ze třídy zhasíná světlo, - v případě, že se vyučující do 5 minut po začátku hodiny nedostaví do třídy, nahlásí tuto skutečnost zástupci ředitele školy nebo v sekretariátu školy, - případné nejasnosti v suplování vyřizuje třídní služba se zástupcem ředitele, - nepřítomnost dohledu při školních akcích mimo budovu školy ohlásí služba do 10 minut na telefonním čísle RA_005_v2 Školní řád 8/12

9 3. Organizační opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, k ochraně žáků před sociálně patologickými jevy, projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, a povinnosti žáků s nimi spojené 3.1 Na začátku každého školního roku jsou žáci poučeni třídním učitelem v potřebném rozsahu o pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví (dále BOZ). Třídní učitel seznámí žáky také s tímto školním řádem, s požárními poplachovými směrnicemi a evakuačním plánem, zásadami první pomoci. O poučení je učiněn zápis, který žáci podepisují. Zápis je uložen v třídním výkazu. 3.2 V úvodních hodinách tělesné výchovy jsou žáci seznámeni vyučujícími se zásadami bezpečnosti při tělesné výchově. Vyučující předmětů, které se vyučují v odborných učebnách, seznámí žáky s řády těchto odborných učeben. O poučení je proveden zápis v třídní knize. 3.3 Před akcemi mimo školu jsou žáci poučeni v nezbytném rozsahu o pravidlech BOZ na akci třídním učitelem nebo vedoucím akce, o tomto poučení je proveden zápis v třídní knize. Před odjezdem na delší akce navíc podepisují žáci účastnící se akce prohlášení o poučení o nezbytnosti dodržovat ustanovení školního řádu, pravidla BOZ v rozsahu, v němž byli proškoleni před akcí. 3.4 V úvodních třídnických hodinách a úvodních třídních schůzkách nastupujících ročníků se žákům a jejím zákonným zástupcům představí výchovný poradce a školní metodik prevence. Seznámí žáky s náplní své práce, s obsahem a realizací minimálního preventivního programu na škole a s umístěním svého kabinetu a s umístěním nástěnek. 3.5 Žáci nebo jejich zákonní zástupci se mohou obrátit na třídního učitele, výchovného poradce či vedení školy v případě, že se cítí být ohroženi šikanou, vnímají projevy nepřátelství či zažívají násilí. Pokud nechtějí problém řešit ve škole, mohou se obrátit na pedagogickopsychologickou poradnu, K-centrum, SPC, či podobné zařízení. 3.6 Žáci mají po vlastní úvaze možnost využít anonymní schránku důvěry pro svá sdělení související s problémy alkoholu, drog, šikany, gamblerství, xenofobie, rasismu či násilí, vnášení zbraní a nebezpečných látek do školy. Schránku mohou žáci využít i pro svá sdělení o trestné činnosti nebo ničení školního majetku. Informace ze schránky jsou určeny školnímu metodikovi prevence. Schránka je umístěna v prvním patře v prostorách chodby. 3.7 Škola má vypracovaný krizový plán, který je přílohou tohoto školního řádu. 3.8 Žáci, resp. zákonní zástupci nezletilých žáků, jsou povinni ohlásit třídnímu učiteli změny v osobních a rodinných údajích (bydliště, telefonní spojení na zákonné zástupce, ) bezprostředně poté, co ke změně došlo. Stejně tak jsou žáci, resp. zákonní zástupci nezletilých žáků povinni informovat třídního učitele o změnách ve zdravotní způsobilosti žáka, zdravotních obtížích a o jiných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání třídní učitel tyto údaje zaznamená do školní matriky. 3.9 Každý i drobný úraz je žák povinen ohlásit vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo jinému zaměstnanci školy. Ten je povinen zapsat úraz do knihy úrazů, která je uložena v sekretariátu školy, v den kdy se úraz stal a pokud to není možné, v nejbližším možném termínu. O úrazech, které se staly na školních akcích mimo školu je vedoucí akce povinen informovat telefonicky sekretariát školy Během výuky (včetně přestávek) není dovoleno svévolně opouštět budovu školy ani odcházet z vyučovací hodiny. Pokud je žák z vážných důvodů nucen z výuky odejít, musí být zákonným zástupcem (resp. osobou, která vůči žákovi plní vyživovací povinnost) řádně předem omluven. Žák se omlouvá předem jednotlivým vyučujícím, v jejichž hodinách bude mít absenci, a třídnímu učiteli. Žáky nižšího stupně gymnázia vyzvedává v těchto případech zákonný zástupce. Pokud je žák na základě omluvenky uvolněn z vyučování, zodpovídají po opuštění budovy školy za jeho bezpečnost jeho zákonní zástupci Nedovoluje-li aktuální zdravotní stav žákovi pokračovat ve výuce, škola zajistí odbornou lékařskou pomoc nebo škola informuje rodiče. Jedná-li se o žáka nižšího stupně osmiletého gymnázia, pak si své dítě vyzvedne zákonný zástupce, zletilý žák může odejít sám a u ostatních žáků rozhodne zákonný zástupce. O nevolnosti a způsobu řešení je vždy pořizován zápis. RA_005_v2 Školní řád 9/12

Školní řád. Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 Č.j.

Školní řád. Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 Č.j. Školní řád Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 Č.j. Vypracoval Mgr. Antonín Sekyrka Školská rada schválila dne 28. 8. 2014 Na provozní poradě projednáno dne 20. 8. 2014 Směrnice nabývá platnosti dne

Více

GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád. Gymnázia Petra Bezruče

GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád. Gymnázia Petra Bezruče GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní řád Gymnázia Petra Bezruče Platnost od 1. září 2014 Školní řád ÚVOD Školní řád je zpracován zejména na základě zákona č. 561/2004 Sb.

Více

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více

Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany, Nádražní 90, 264 80 Sedlčany ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany, Nádražní 90, 264 80 Sedlčany ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany, Nádražní 90, 264 80 Sedlčany ŠKOLNÍ ŘÁD ( vydaný na základě ustanovení 30 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném

Více

Gymnázium Jana Amose Komenského Nové Strašecí ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium Jana Amose Komenského Nové Strašecí ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium Jana Amose Komenského Nové Strašecí ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: I. Úvod II. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333 se sídlem Husova 333/II, 377 15 Jindřichův Hradec Vypracoval: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 3.2.2006 Rada školy

Více

Školní řád pro žáky Gymnázia, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62

Školní řád pro žáky Gymnázia, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62 Školní řád pro žáky Gymnázia, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62 Ředitel Gymnázia, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, vydává školní řád, jehož smyslem je zajištění plynulé a nerušené školní práce,

Více

Obsah. Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Adresa: A. K. Vitáka 452, 569 43 Jevíčko Školní řád a klasifikační řád

Obsah. Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Adresa: A. K. Vitáka 452, 569 43 Jevíčko Školní řád a klasifikační řád Obsah Základní ustanovení... 2 1 Školní řád... 2 A. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky...

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7. Mgr. Ilona Kopecká, ředitelka školy. Pedagogická rada projednala dne: 20.6.2013

ŠKOLNÍ ŘÁD. Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7. Mgr. Ilona Kopecká, ředitelka školy. Pedagogická rada projednala dne: 20.6.2013 Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Kopecká, ředitelka školy Mgr. Ilona Kopecká, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 20.6.2013 Směrnice nabývá

Více

Školní řád. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2

Školní řád. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2 Školní řád Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2 V Ivančicích dne 27. 11. 2013 Obsah 1 Základní ustanovení... 3 A Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a

Více

Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, tř. T. G. Masaryka 451, 738 01 Frýdek-Místek. Školní řád

Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, tř. T. G. Masaryka 451, 738 01 Frýdek-Místek. Školní řád Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, tř. T. G. Masaryka 451, 738 01 Frýdek-Místek Školní řád Školní řád vydává ředitelka školy na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. 1 Základní ustanovení

ŠKOLNÍ ŘÁD. 1 Základní ustanovení Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše 14 tř. Kpt. Jaroše 14, 658 70 Brno 2, poštovní přihrádka 270 tel: +420-545 32 12 82, fax: +420-545 57 73 71, email: jaroska@jaroska.cz č.j.: GKJ416/2013 V Brně dne

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 P 2.2.3 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: 153/2013-mi Pedagogická rada

Více

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Školní řád

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Školní řád Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Školní řád Vnitřní předpis gymnázia čj.: VP/2014/16/GY V Pardubicích 25.8. 2014 Gymnázium je školou pro ty mladistvé, kteří se mimořádně projevují jako duševně čilí,

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Š K O L Y

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Š K O L Y O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Š K O L Y DRUH NORMY INTERNÍ NORMA NÁZEV NORMY Š K O L N Í Ř Á D ČÍSLO NORMY OŘ VZP 01 2013 DATUM VYDÁNÍ 2012-12-16 AKTUALIZOVÁNO DNE 2014-12-17 ÚČINNOST OD 2015-01-01 VYDAL

Více

Soukromá obchodní akademie Podnikatel, s.r.o. nám. V. Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD

Soukromá obchodní akademie Podnikatel, s.r.o. nám. V. Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD Soukromá obchodní akademie Podnikatel, spol. s r. o. nám. V. Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve střední škole Název zařízení: Soukromá obchodní

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia Vysoké Mýto. Příloha č. 4

Školní vzdělávací program Gymnázia Vysoké Mýto. Příloha č. 4 Školní vzdělávací program Gymnázia Vysoké Mýto Příloha č. 4 Školní řád Gymnázia Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto, nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto 566 01 Obsah: Článek 1 Práva a povinnosti žáků a zákonných

Více

Střední škola a Základní škola Tišnov. Školní řád. Střední škola. Účinnost: od 1.2.2015. Podpis ředitele školy:

Střední škola a Základní škola Tišnov. Školní řád. Střední škola. Účinnost: od 1.2.2015. Podpis ředitele školy: Střední škola a Základní škola Tišnov Školní řád Střední škola Účinnost: od 1.2.2015 Podpis ředitele školy: 1. Ředitel školy vydává, po projednání s pracovníky školy a se souhlasem školské rady na základě

Více

Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268 Školní řád Vnitřní předpis gymnázia čj. 1/2010 V Pardubicích, 1.2.2010

Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268 Školní řád Vnitřní předpis gymnázia čj. 1/2010 V Pardubicích, 1.2.2010 Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268 Školní řád Vnitřní předpis gymnázia čj. 1/2010 V Pardubicích, 1.2.2010 Sportovní gymnázium je školou pro studijně i pohybově nadanou mládež, jejímž cílem je

Více

Střední průmyslová škola stavební, Plzeň 301 00 Plzeň, Chodské nám. 2 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední průmyslová škola stavební, Plzeň 301 00 Plzeň, Chodské nám. 2 ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŠKOLNÍ ROK - 1 - Školní řád Článek 1. Obecná ustanovení Školní řád je závazným předpisem upravujícím práva a povinnosti žáků školy a v příslušné míře i práva a zodpovědnost zákonných zástupců

Více

Střední odborná škola managementu a práva s.r.o. Sídlo: Macharova 1376, Kolín V.,280 02, Doručovací adresa: Haštalská 28, Praha 1, 110 00, ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborná škola managementu a práva s.r.o. Sídlo: Macharova 1376, Kolín V.,280 02, Doručovací adresa: Haštalská 28, Praha 1, 110 00, ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborná škola managementu a práva s.r.o. Sídlo: Macharova 1376, Kolín V.,280 02, Doručovací adresa: Haštalská 28, Praha 1, 110 00, ŠKOLNÍ ŘÁD pro školní rok 2012-2013 platnost od 3.9.2012 do 31.8.2013

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

Školní řád pro školní rok 2014/2015

Školní řád pro školní rok 2014/2015 Střední škola letecká s.r.o. Na Záhonech 1177, Kunovice 686 04 Školní řád pro školní rok 2014/2015 vydaný v souladu s 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Č. dokumentu: DI-RS-002-02022015 Strana 1/24. Řád. Školní řád

Č. dokumentu: DI-RS-002-02022015 Strana 1/24. Řád. Školní řád Č. dokumentu: DI-RS-002-02022015 Strana 1/24 Řád Školní řád Tento dokument včetně příloh je výhradním duševním vlastnictvím SPŠCH Pardubice. Pořizování kopií pro jiné osoby, popř. jeho předání jiným osobám,

Více

Školní řád střední školy

Školní řád střední školy Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště, chladící a klimatizační techniky, Školní řád střední školy platný od 1. 2. 2010 Aktualizace: 1. 9. 2010 6. 4. 2011 - omlouvání absence

Více

Školní řád. Článek 1. Obecná část

Školní řád. Článek 1. Obecná část Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr. Beneše 413/II Školní řád Článek 1 Obecná část Školní řád je základním právním nástrojem, který stanovuje způsob fungování všech součástí a

Více

Střední průmyslová škola dopravní, a.s.

Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Č. j.: Účinnost od: Spisový znak: Skartační znak: A5 Pedagogická rada projednala dne: Školská rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti dne: Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD SOŠ Podyjí s.r.o.

ŠKOLNÍ ŘÁD SOŠ Podyjí s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD SOŠ Podyjí s.r.o. Obsah : Účinnost : od 25.3.2015 str. Čl. 1. Úvod základní ustanovení 1 1.1. Základní ustanovení 1 1.2. Úloha školy 1 Čl. 2. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců ve

Více

Školní řád Gymnázia Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázia Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace Č.j. 14/2010 Účinnost: 1. 9. 2010 Spisový znak: Razítko školy: Skartační znak: Počet stran: 13 Podpis ředitele školy: Mgr. Pavel Mrva Školní řád Gymnázia Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Dřívější školní řád byl platný od 1. 9. 2013 a ztrácí platnost dnem 31. 8. 2014.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Dřívější školní řád byl platný od 1. 9. 2013 a ztrácí platnost dnem 31. 8. 2014. STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA Plzeň, Klatovská 109 ŠKOLNÍ ŘÁD Dřívější školní řád byl platný od 1. 9. 2013 a ztrácí platnost dnem 31. 8. 2014. Součástí

Více