Školní řád. Základní škola, Bílovec, Wolkerova 911, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní řád. Základní škola, Bílovec, Wolkerova 911, příspěvková organizace"

Transkript

1 Základní škola, Bílovec, Wolkerova 911, příspěvková organizace Č.j.: ZSWBi/00159/2013 Účinnost: od PR vzala na vědomí dne: Vydala: Mgr. Renata Fryčková Spisový znak: Skartační znak: Schváleno ŠR dne: Školní řád dle ustanovení 22, 30, 31 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání Zpracovala: Mgr. Renata Fryčková

2 2.1 Úvodní ustanovení Ředitel školy vydává na základě ustanovení 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání školní řád. Obsah této směrnice vychází z 30 odst.1 uvedeného zákona. Další ustanovení školního řádu, která upravují náležitosti se školním řádem související (zejména pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků), jsou uvedena v navazujících směrnicích. 2.2 Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců a pedagogických pracovníků Práva žáků stanovená v Úmluvě o právech dítěte a zakotvená ve školském zákoně Žák má právo: a) na vzdělání b) využívat zařízení školy pro efektivní vzdělávání c) na ohleduplné, zdvořilé a čestné jednání ze strany pedagogů a spolužáků d) na ochranu před fyzickým a psychickým násilím, před jakoukoli formou diskriminace e) na informace o průběhu vzdělávání, na odůvodnění svého hodnocení f) diskutovat s pedagogem zdvořile o svých názorech g) požádat učitele o vysvětlení, pokud něčemu nerozumí h) účastnit se akcí pořádaných školou i) využívat služeb školního poradenského centra Práva zákonných zástupců Zákonný zástupce má právo: a) na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka b) účastnit se vyučování po předchozí domluvě s vyučujícím c) omluvit žáka z vyučování na nezbytně nutnou dobu d) na informace a poradenskou pomoc školního poradenského centra e) požádat o vzdělávání svého dítěte podle individuálního vzdělávacího plánu na základě zprávy z vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně a speciálně pedagogickém centru f) volit a být volen do školské rady Práva pedagogických pracovníků Pedagogický pracovník má právo: a) na zdvořilé jednání od žáků a jejich zákonných zástupců b) rozhodovat o vyučovacích metodách a postupech k plnění cílů školního vzdělávacího programu c) informovat zákonné zástupce o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka jen pokud nevykonávají přímou vyučovací povinnost nebo dohled nad žáky d) vzdělávat se Povinnosti žáků Žák a) pravidelně a včas dochází do školy, účastní se výuky a je na ni připraven podle pokynů vyučujících c) plní pokyny pedagogických pracovníků a zaměstnanců školy d) předkládá třídnímu učiteli omluvenky absence po návratu do školy e) chová se ke spolužákům a pedagogům ohleduplně, chrání své zdraví a neohrožuje zdraví ostatních f) neopouští bez dozoru nebo svolení budovu školy

3 2.2.5 Povinnosti zákonných zástupců Zákonný zástupce a) zajišťuje, aby žák pravidelně docházel do školy b) informuje školu o změně zdravotního stavu žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly ovlivňovat průběh vzdělávání c) omlouvá písemně nebo telefonicky nepřítomnost žáka do tří dnů od začátku absence, zajišťuje, aby dítě předložilo písemnou omluvenku v žákovské knížce ihned po návratu do školy d) v případě odchodu žáka k lékaři během vyučování si dítě vyzvedne ve škole osobně e) na vyzvání pedagoga se osobně zúčastní projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka Povinnosti pedagogického pracovníka Pedagogičtí pracovníci a) respektují práva žáků a zajišťují jejich uplatňování v podmínkách své působnosti b) uplatňují taktní přístup při řešení problémů, které souvisejí se vzděláváním žáků c) pravidelně informují zákonné zástupce o výsledcích vzdělávání a chování žáků 2.3 Provoz a vnitřní režim školy Provoz školy a) školní budova se otevírá v 7 hodin a uzavírá v 16 hodin b) první vyučovací hodin začíná v 8 hodin, poslední 8. hodina končí v 15 hodin c) dopolední velká přestávka trvá 20 minut (od 9.40 do 10.00), přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučování trvá 50 minut, přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou desetiminutové d) vyučovací hodina trvá 45 minut Režim školy a) žák si odkládá svršky a přezouvá se v šatně b) žáci přecházejí do učeben s vyučujícím c) pokud žák musí být v době výuky vyšetřen u lékaře a není nemocen, vrátí se a pokračuje v učení d) ředitel školy může ze zdravotních důvodů na žádost zákonného zástupce (a doporučení lékaře) uvolnit žáka z vyučování některého předmětu a určí náhradní způsob vzdělávání e) nad žáky je zajištěn dohled pedagogickými pracovníky f) o přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučováním dohlíží na žáky pedagog, v případě písemné souhlasu rodiče žák může opustit školu g) při akci konané mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, organizující pedagog zajišťuje dohled na určeném místě 15 minut před dobou setkání, po skončení akce končí dohled opět na určeném místě (zákonný zástupce je o akci informován nejméně den předem) h) žák šetrně zachází s učebnicemi a učebními pomůckami, je odpovědný za škodu, kterou úmyslně nebo z nedbalosti způsobí na školním majetku i osobním majetku spolužáků, škola bude po zákonném zástupci žáka vyžadovat úhradu i) žák nenosí do školy věci, které nesouvisejí s výukou, cenné osobní věci opatruje, může je dát do úschovy učiteli, který zajistí jejich bezpečnost j) mobilní telefon je v době vyučování vypnutý, nenarušuje jeho průběh k) ředitel školy může ze závažných důvodů vyhlásit pro žáky 5 volných dnů ve školním roce

4 l) žáci jsou učiteli prokazatelně poučeni o dodržování bezpečnostních předpisů při činnostech, kterých se účastní při vzdělávání v učebnách školy, na školní zahradě a hřišti, a to už v první vyučovací hodině předmětu m) úraz, který se žákovi stal při činnostech souvisejících s výukou, je evidován v Knize úrazů 2.4 Podmínky zajištění ochrany žáků před sociálně patologickými jevy, před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí a) ochranu žáků před sociálně patologickými jevy při vzdělávání zajišťuje škola b) pedagogičtí pracovníci uskutečňují aktivity preventivního programu školy c) pedagogičtí pracovníci věnují pozornost sdělením žáků, kteří se cítí ohroženi d) žákům není dovoleno nosit do školy věci, které by mohly způsobit úraz nebo ohrozit zdraví, není dovoleno nosit, užívat a nabízet návykové látky e) žákům nejsou dovoleny projevy rasismu a netolerance f) žák se nesmí na spolužácích dopouštět násilí, omezování osobní svobody a ponižování 2.5 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání V každém pololetí se vydává žákovi vysvědčení. V posledním roce povinné školní docházky vydá škola výstupní hodnocení, které doplňuje vysvědčení. Hodnocení vypovídá o tom, zda a v jaké míře žák dosáhl cílů vzdělávání Chování žáka Hodnocení a klasifikaci chování žáka navrhuje třídní učitel po projednání s dalšími pedagogickými pracovníky. Klasifikace vychází z úrovně dodržování pravidel školního řádu. Hodnotí se stupni: 1 velmi dobré 2 uspokojivé 3 neuspokojivé Obecné zásady pro uplatnění jednotlivých stupňů při hodnocení chování: a) chování velmi dobré žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení školního řádu, méně závažných přestupků se dopouští ojediněle, je přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit b) chování uspokojivé žák se chová v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními školního řádu, opakovaně se dopouští méně závažných přestupků nebo pravidla poruší závažně, jeho přestupky se přes udělená kázeňská opatření opakují, narušuje výchovně vzdělávací činnosti školy, ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob, podniká slovní útoky vůči pracovníkům školy, c) chování neuspokojivé žák se chová v příkrém rozporu s pravidly slušného chování, dopouští se natolik závažných přestupků nebo provinění proti školnímu řádu, že je jimi vážně ohrožena výchovně vzdělávací činnost školy, přes udělená kázeňská opatření se dopouští dalších přestupků, podniká hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky vůči žákům a pracovníkům školy.

5 2.5.2 Klasifikace žáka Klasifikace se uskutečňuje prostřednictvím známek. Žáci, kteří jsou vzděláváni podle individuálního vzdělávacího plánu či programu, jsou hodnoceni slovně. Stupeň 1- výborný Žák - dokáže získané vědomosti prezentovat správně a výstižně - umí poznatky využívat při řešení úkolů - je schopen po zadání úkolu pracovat samostatně - dokáže si sám vyhledat potřebné informace při řešení úkolu a využít je Stupeň 2 chvalitebný Žák má drobné nedostatky v prezentaci osvojených vědomostí a dovedností - při aplikaci získaných vědomostí vykazuje drobné chyby - k samostatné práci potřebuje podrobnější návod učitele, pak je schopen pracovat sám Stupeň 3 dobrý Žák prezentuje získané vědomosti s vážnějšími chybami v přesnosti a úplnosti - při řešení úkolů potřebuje pomoc učitele - samostatné práce je schopen jen částečně - pod dohledem učitele Stupeň 4 dostatečný Žák má značné mezery v požadovaných vědomostech a dovednostech - své poznatky dokáže využívat velmi omezeně a jen stálou pomocí učitele - není schopen samostatně pracovat Stupeň 5 nedostatečný Žák má zcela nedostačující vědomosti a dovednosti, které nedokáže žádným způsobem prezentovat - není schopen pracovat ani se stálou pomocí učitele Slovní hodnocení žáka Slovní hodnocení se využívá u žáků s individuálním vzdělávacím plánem a u žáků se středně těžkým mentálním postižením, kteří se vzdělávají podle individuálního vzdělávacího programu. U žáků s IVP pro některé předměty je slovní hodnocení konkrétnější a objektivnější, nehodnotí pouze znalosti, ale i další schopnosti a dovednosti, jako je samostatnost, tvořivost, zaujetí pro učení, píle, dosažený pokrok. Nechybí motivace pro další práci. U žáků se středně těžkou mentální retardací je slovní hodnocení postaveno na principu stručného, výstižného popisu zvládnutí očekávaných výstupů Celkové hodnocení žáka Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: - prospěl/a s vyznamenáním (pokud není hodnocen/a z žádného předmětu stupněm horším než 2, průměr stupňů ze všech předmětů není vyšší než 1,5 a chování je hodnoceno stupněm 1) - prospěl/a (pokud není v žádném předmětu prospěchu hodnocen/a stupněm 5) - neprospěl/a (pokud je v některém z předmětů prospěchu hodnocen/a stupněm 5)

6 2.5.5 Hodnocení v náhradním termínu Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí neprospěl, nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní školy již jednou ročník opakoval. Žák devátého ročníku a žák, který na daném stupni základní školy dosud ročník neopakoval a na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření, koná opravné zkoušky. 2.6 Pravidla pro udělování pochval a jiných kázeňských opatření Ocenění žáka je nedílnou součástí pedagogické práce. Ocenění pochvalou, případně i věcným darem, může navrhnout kterýkoli učitel školy nebo ředitel za účast žáka v soutěžích, za reprezentaci školy, za zlepšení v prospěchu, za trvale výborný prospěch, za třídnické služby apod. Třídní učitel pochvalu zapíše do žákovské knížky a katalogového listu žáka. Při porušení povinností a pravidel stanovených školním řádem lze podle závažnosti přestupku žákovi uložit tato výchovná opatření: a) napomenutí třídního učitele je v kompetenci třídního učitele (i na návrh ostatních vyučujících) b) důtku třídního učitele uděluje třídní učitel c) důtku ředitele školy uděluje ředitel na základě projednání návrhu pedagogickou radou d) snížený stupeň z chování Třídní učitel zapíše kázeňské opatření do katalogového listu žáka a písemně uvědomí zákonné zástupce. 2.7 Závěrečná ustanovení 7.1 Zrušuje se předchozí znění této směrnice ze dne Uložení směrnice v archivu školy se řídí Skartačním řádem pro školy a školská zařízení (Věstník MŠMT 1986, sešit č. 6). 7.2 Směrnice nabývá účinnosti dnem Podle 30 školského zákona zveřejňuje ředitel školy školní řád následujícím způsobem: vyvěšením na chodbě v přízemí školy, ve sborovně a na webových stránkách školy. V Bílovci dne zást. statut. orgánu

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (STUDENTŮ) (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Č.j.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (STUDENTŮ) (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Č.j. Základní škola Paseka, okr. Olomouc, příspěvková organizace 783 97 Paseka 200 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (STUDENTŮ) (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Č.j.:

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková organizace Vinařská 1016/6, 400 01 Ústí nad Labem; IČO 44555229 SMĚRNICE č. 4/2012 Školní řád Obsah: ČL. 1 Obecná ustanovení ČL. 2 Práva a povinnosti

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Dagmar Válková, ZŘTV Mgr. Lubomír Škoda, ZŘTV. PhDr. Ladislav Pochyla ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Dagmar Válková, ZŘTV Mgr. Lubomír Škoda, ZŘTV. PhDr. Ladislav Pochyla ředitel školy Č.j.: Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Spisový znak 1.4. Skartační znak A 10 Vypracoval Schválil SSOS/625/2014 Mgr. Dagmar Válková, ZŘTV Mgr. Lubomír Škoda, ZŘTV

Více

HODNOCENÍ A AUTOEVALUACE

HODNOCENÍ A AUTOEVALUACE HODNOCENÍ A AUTOEVALUACE Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydávám jako statutární orgán

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333 se sídlem Husova 333/II, 377 15 Jindřichův Hradec ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Vypracoval: Pedagogická rada projednala

Více

I. základní škola, Říčany, Masarykovo n. 71, okres Praha-východ ŠKOLNÍ ŘÁD

I. základní škola, Říčany, Masarykovo n. 71, okres Praha-východ ŠKOLNÍ ŘÁD I. základní škola, Říčany, Masarykovo n. 71, okres Praha-východ Účinnost od: 1. 9. 2015 ŠKOLNÍ ŘÁD I. Práva žáků Žák má právo: 1. na vzdělávání a školské služby dle školského zákona 2. na odpočinek a volný

Více

Soukromá obchodní akademie Podnikatel, s.r.o. nám. V. Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD

Soukromá obchodní akademie Podnikatel, s.r.o. nám. V. Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD Soukromá obchodní akademie Podnikatel, spol. s r. o. nám. V. Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve střední škole Název zařízení: Soukromá obchodní

Více

Školní řád. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2

Školní řád. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2 Školní řád Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2 V Ivančicích dne 27. 11. 2013 Obsah 1 Základní ustanovení... 3 A Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA V E L K É M E Z I Ř Í Č Í Š K O L N Í Ř Á D

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA V E L K É M E Z I Ř Í Č Í Š K O L N Í Ř Á D ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA V E L K É M E Z I Ř Í Č Í Š K O L N Í Ř Á D IČO 7 0 8 3 1 4 3 2 Č.j. ZŠspecVM/324/2012 Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí Š k o l n í ř á d Ředitel Základní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola WALDORFSKÁ Pardubice, Gorkého 867 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. - ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 2 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 26. 8. 2014 Směrnice nabývá platnosti ode

Více

Š k o l n í ř á d Práva žáků a jejich zákonných zástupců . Žák má právo: Zákonný zástupce žáka má právo

Š k o l n í ř á d Práva žáků a jejich zákonných zástupců . Žák má právo:  Zákonný zástupce žáka má právo Š k o l n í ř á d Základní škola Rostěnice Zvonovice 98, okr. Vyškov Platnost od : 1. 9. 2010 Řád školy je zpracován na základě nového zákona 561/2004 Sb. a dalších předpisů a vyhlášek, které na tento

Více

Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Lerchova 63, 602 00 Brno ŠKOLNÍ ŘÁD

Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Lerchova 63, 602 00 Brno ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD Brno 29. srpna 2014 Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno, Lerchova 63, Brno 1 Všeobecné předpoklady Základem Školního řádu jsou všeobecně uznávaná pravidla společenského

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 tel.: 499 315 111, e-mail: sekretariat@sou-trutnov.cz, www.sou-trutnov.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 tel.: 499 315 111, e-mail: sekretariat@sou-trutnov.cz, www.sou-trutnov. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 tel.: 499 315 111, e-mail: sekretariat@sou-trutnov.cz, www.sou-trutnov.cz ŠKOLNÍ ŘÁD 1) Úloha školního řádu Školní řád je základní

Více

S T ŘEDN Í PR Ů MY S L O VÁ Š K O LA, P r a h a 1 0, N a T ř e b e š í n ě 2 2 9 9 p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e z ř í z e n á H M P

S T ŘEDN Í PR Ů MY S L O VÁ Š K O LA, P r a h a 1 0, N a T ř e b e š í n ě 2 2 9 9 p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e z ř í z e n á H M P ŠKOLNÍ ŘÁD Ř002_01092013_Školní řád Stránka 1 z 9 Obsah ŠKOLNÍ ŘÁD... 1 1 Úloha školy... 3 2 Práva žáků žáci mají právo... 3 3 Povinnosti žáků žáci jsou povinni... 4 4 Žákům je zakázáno... 5 5 Práva a

Více

Platnost: od 1. 9. 2014. Příloha č. 7 byla schválena Školskou radou dne 27. 8. 2014.

Platnost: od 1. 9. 2014. Příloha č. 7 byla schválena Školskou radou dne 27. 8. 2014. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání PŘÍLOHA č. 7 ŠKOLNÍ ŘÁD Platnost: od 1. 9. 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU, HUSOVA 579 Příloha č. 7 byla schválena Školskou radou dne 27. 8. 2014.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD Ing. Zuzana Chvojková ředitelka Tento Školní řád byl schválen Školskou radou dne 7. května 2014, projednán pedagogickou

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Všestary, příspěvková organizace se sídlem Všestary 57, 503 12 Všestary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 01. ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: PaedDr. Petr Fikejz, ředitel školy

Více

Směrnice č. 2. ŠKOLNÍ ŘÁD

Směrnice č. 2. ŠKOLNÍ ŘÁD a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Směrnice č. 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Verze: 1 Vypracoval: Schválil: Spisový znak : Skartační znak : Školská rada schválila dne : Pedagogická rada projednala dne:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SMEČNO ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SMEČNO ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA SMEČNO okres Kladno Školská 284 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád vydávaný ředitelem školy je závazný pro všechny žáky základní školy a pro zákonné zástupce nezletilých žáků. Školní řád vychází ze zákona

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 13/2005

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD. Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, příspěvková organizace Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád je vydán v souladu s 30 zákona č. 561/2004 sb. O předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Š k o l n í ř á d VS 12/14

Š k o l n í ř á d VS 12/14 Školní řád je součástí Vnitřního řádu zařízení Š k o l n í ř á d VS 12/14 A. PRÁVA ŽÁKŮ 1. Žák má právo na vytváření podmínek pro dosažení vzdělání a pro přípravu na povolání v souladu se svými schopnostmi,

Více

Základní škola J.A.Komenského Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola J.A.Komenského Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola J.A.Komenského Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 2/2012 Vypracoval: Schválil: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9. 2012 Skartační znak: A5 Mgr. Miloslav Dušek,

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace Pravidla pro hodnocení žáků - 1 - Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady

Více

ŠKOLNÍ Ř Á D. Ostrava - Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ Ř Á D. Ostrava - Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace ŠKOLNÍ Ř Á D Ostrava - Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace V souladu s 30 zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhláškou

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Základní škola Nelahozeves, okres Mělník 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA NELAHOZEVES, OKRES MĚLNÍK Š K O L N Í Ř Á D Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Více

Š K O L N Í Ř Á D Střední školy

Š K O L N Í Ř Á D Střední školy č.j.: 2014/42 Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D Střední školy Na základě ustanovení zákona č.561/2004 Sb., vyhlášky

Více

Základní škola a mateřská škola Rohle, okres Šumperk

Základní škola a mateřská škola Rohle, okres Šumperk Základní škola a mateřská škola Rohle, okres Šumperk Příloha ke směrnici část 2. ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Školní rok: 2011/2012 Vydala: Mgr. Bc. Marie Rychlá Školská rada

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Moudrá sova se ve světě neztratí Obecná ustanovení 73 Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném

Více

Školní řád ZŠ a MŠ Kojetice Moravcova 26 250 72 Kojetice

Školní řád ZŠ a MŠ Kojetice Moravcova 26 250 72 Kojetice Školní řád ZŠ a MŠ Kojetice Moravcova 26 250 72 Kojetice Účinnost od: 5..2007 Změny: 2.0.2007 Obsah: A Školní řád. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků

Více