Servis 8. I Pøevodovka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Servis 8. I Pøevodovka"

Transkript

1 , Servis 8 Dílenská pøíruèka FELCA Pøevodovka ] Servisní služby Technické informace Vydání 1194,

2 " ~ Dílenská pøíruèka je urèena výhradnì pro potøebu v rámci servisní sítì ŠKODA Její pøedání tøetím osobám nebo rozmnožování není povoleno Printed in Czech 1994 ŠKODA, automobilová as

3 Servis & Pøeh led dodatkù Dílenská pøíruèka FELCA Vydání: 0897 Pøevodovka Nahrazuje Pøehled dodatkù -Vydání: 0297 Do- Vydání Název Objednací èíslo datek 1194 Základní vydání Dílenské pøíruèky Doplnìní základního vadání Pøevodovka 3, Pøevodovka 3, Doplnìní pøevodovky 3, Pøevodovka 3, Oprava technických dat Pøevodovka 145K Dílenská Obsah => následující strana pøíruèka je urèena výhradnì pro potøebu v rámci servisní sítì Skoda Její pøedání tøetím osobám nebo rozmnožování není 1997 SKODA, automobilová a s Printed in CR SOO

4 i i ~ --

5 FELCA Servis Obsah 00 Technická data strana Oznaèení pøevodovky dentifikaèní èíslo pøevodovky, pøevody Pøevodovépomìryjednotlivýchtypùpøevodovek Rozlišenípøevodovek10S, 14Sa14SKajejichpøiøazeníkmotorùm Technickéúdaje,množstvínáplní Spojka strana Ovládání spojky Demontáž a montáž pedálu spojky Demontážamontážlankaovládáníspojky Nastavení spojkového pedálu 30-2 Oprava spojky 30-3 Oprava vypínání spojky Ovládání, skøíò strana Øadicí páka) Øadicí páka 0996)" K~nt~ol~h~adinyp~evOdo~éhOOleje Demontáža montáž táhla øazení Táhlo øazení s kloubem Táhlo øazení s pružným kloubem Táhlo øazení s pøevodem ""'"' " ' ' ''" Demontážamontážpøevodovky 34-4 Demontážamontáždržákuvzpìrypøevodovky 34-7 Demontážamontážvíkapøevodovky : Demontáža montáž pružného lùžka pøevodovky 34-9 Demontáža montáž kol 5 rychlosti Rozebráníasestavenískøínìpøevodovky Demontáža montáž hnacího a hnaného høídele Demontážamontážzasouvacíhoústrojí ~33 Vymena prevodoveho oleje Kola, høídele strana Rozebránía sestavení hnacího høídele 35-1 Hnaný høídel 35-5 Nastavení vùle ložisek hnacího høídele a diferenciálu Rozvodovka, diferenciál strana Rozebráníasestavenídiferenciálu 39-1 Vydání "

6 ~ - i

7 FELlCA Technická data 00 Oznaèení pøevodovky dentifikaèní pøevody èíslo pøevodovky, Upozornìní: dentifikaèní èíslo pøevodovky je vyraženo na horním dílu skøínì spojky dentifikaèní èíslo pøevodovky 1 -výrobní èíslo pøevodovky 2 -rok výroby -jeden znak Znak Rok výroby Znak Rok výroby R 1994 Y 2000 S T V W X mìsíc výroby -jeden znak Znak Mìsíc Znak Mìsíc L leden C èervenec U únor S srpen B bøezen Z záøí D duben R øíjen K kvìten T listopad N èerven P prosinec 4 -stáíý pøevod -jeden znak Znak Stálý pøevod 1 3,579 (3,350) 4 4,118 (4,167) 6 3, jen pro urèitá vozidla E vozidla sabs/eds Vydání $

8 00 Technická data FELlCA Pøevodové pomìry jednotlivých ~ typù pøevodovek - Pøevodovka 10S se stálým pøevodem 4,118 (4,167) -pro motory 135, 1358, 1368 a 136M Rychlost Poèet zubù Pøevodové èíslo hnaný: hnací 1 rychlost 43 : 13 3,308 2 rychlost 44 : 23 1,913 3 rychlost 38 : 30 1,267 4 rychlost 38 : 41 0,927 5 rychlost 33 : 46 0,717 stálý pøevod 75: 18 4, : 17 4,118 zpìtný chod 38 : 13 2,923 Pøevodovka 14S se stálým pøevodem 3,579 (3,350) -pro motor AEF Rychlost Poèet zubù Pøevodové èíslo hnaný: hnací 1 rychlost 43 : 13 3,308 2 rychlost 44 : 23 1,913 3 rychlost 38 : 30 1,267 4 rychlost 38 : 41 0,927 5 rychlost 33: 46 0,717 stálý pøevod 67 : : zpìtný chod 38 : Vydání 0897 SOO

9 FELlCA Technická data 00 Pøevodovka 14S se stálým pøevodem 3,833 - pro motor AEE Rychlost Poèet zubù Pøevodové èíslo hnaný: hnací 1 rychlost 43 : 13 3,308 2 rychlost 44: 23 1,913 3 rychlost 38 : 30 1,267 4 rychlost 39 : 40 0,975 5 rychlost 35 : 44 0,795 stálý pøevod 69 : 18 3,833 zpìtný chod 38 : 13 2,923 Pøevodovka 10S se stálým pøevodem 3,833 - pro motor 135M Rychlost Poèet zubù Pøevodové èíslo hnaný: hnací 1 rychlost 43 : 13 3,308 2 rychlost 44 : 23 1,913 3 rychlost 38 : 30 1,267 4 rychlost 38 : 41 0,927 5 rychlost 33 : 46 0,717 stálý pøevod 69 : 18 3,833 zpìtný chod 38 : 13 2,923 Vydání SOO

10 !! 00 Technická data FELlCA! Pøevodovka 14SK se stálým pøevodem 3,833 -~ pro motory 135M a AEE -- Rychlost Poèet zubù Pøevodové èíslo hnaný: hnací 1 rychlost 45 : 13 3,462 2 rychlost 45 : 23 1,957 3 rychlost 38: 29 1,310 4 rychlost 39 : 40 0,975 5 rychlost 34 : 45 0,756 stálý pøevod 69 : 18 3,833 zpìtný chod 38 : 13 2,923 Pøevodovka 14SK se stálým pøevodem 4,118 - pro motor 136M Rychlost Poèet zubù Pøevodové èíslo hnaný: hnací 1 rychlost 45 : 13 3,462 2 rychlost 45 : 23 1,957 3 rychlost 38: 29 1,310 4 rychlost 39 : 40 0,975 5 rychlost 34 : 45 0,756 stálý pøevod 70: 17 4,118 zpìtný chod 38 : 13 2, Vydání 0897 SOO

11 ~ FELlCA Technická data 00 Pøevodovka 14SK se stálým pøevodem pro motor AEF Rychlost Poèet zubù Pøevodové èíslo hnaný: hnací 1 rychlost 45 : 13 3,462 2 rychlost 45 : rychlost 38 : rychlost 39 : 40 0,975 5 rychlost 34 : stálý pøevod 68 : zpìtný chod 38 : Rozlišení pøevodovek 105, 145 a 145K a jejich pøiøazení k motorùm Pøevodovka 14SK se liší od pøevodovek 10S a 14S tvarem víka skøínì pøevodovky Obr 1 Pøevodovka 105 pro motory 135, 135B, 135M, 136B a 136M; (šipky ukazují rozdíly oproti obr 2) Obr 2 Pøevodovka 145 se zesílením -šipky- pro motory AEE a AEF Vydání

12 i ~ i 00 Technická data FELlCA Obr 3 Pøevodovka 14SK pro motory 135, 135M a 136M; (šipky ukazují rozdíly oproti obr 4) Obr 4 Pøevodovka 14SK se zesílením -šipky- pro motory AEE a AEF Vydání 0897 SOO

13 FELCA Technická data 00 Technické údaje, množství náplní ~ Pøevodovka Mechanická 5stupòová pøevodovka, synchronizovaná Specifikace pøevodových olejù: AP GL-4, viskozní tøídy: SAE 75W SAE 75W-80 SAE 75W-85 SAE 75W-90 Množství náplnì pøevodového oleje 2,4 litru Spojka Jednolamelová tøecí suchá spojka s talíøovou pružinou, ovládaná mechanicky Typ motoru Prùmìr lamely spojky Tøecí plocha Pøítlaèná síla (mm) (cm2) úplného víka spojky (N) 135,1358,1368,135M, až M AEE až 49001) 4600 až 5200 AEF až ) Pøítlaèná síla )o Vydání SOO

14 , " - J8

15 FELlCA Spojka 30 Ovládání spojky Demontáž a montáž pedálu spojky Potøebné speciální a pomùcky náøadí, pøístroje Mazací tuk G nebo Litol 24 Sejmout pojistku lanka ovládání spojky Stá~nout lanko -2- z èepu na pedálu spojky -Sejmout pojistku -5- z høídele -Vytáhnout høídel s pøivaøeným pedálem spojky -3- z uložení -Sejmout zkrutnou pružinu -4- Montáž se provádí v opaèném poøadí Upozornìní: Pøed montáží potøít všechna místa uložení mazacím tukem G nebo LTOL 24 Dbát na øádné dosednutí zkrutné pružiny Dbát na pevné usazení pojistek -Nastavení spojkového pedálu => str " ~ Vydání

16 30 Spojka FELlCA Demontáž a montáž lanka ovládání spojky ~ 0"4 -Demontovat pojistku -5- -Vyháknout bowden ovládání spojky z vysouvací páky -6- a z držáku -7- -Odšroubovat matici -1- Sejmout podložku -2-, pryžovou opìrku -3- a podložku -4- -Odpojit lanko ovládání spojky od pedálu spojky ~ strana Vytáhnout dopøedu bowden ovládání spojky smìrem Montáž se provádí v opaèném poøadí -Nastavit spojkový pedál Nastavení spojkového pedálu 0"4 -Pojistku -2- vyjmout -Pedál spojky otáèením matice -1- seøídit, \, G{ll~J!;~====:::::;~:t~ -- ) "4 Upozornìní: Spojkový pedál je správnì nastanen když: Není na spojkovém pedálu vùle 830 Šlapka mu pedálu: spojkového pedálu je vùèi brzdov~- - a = O:t 3 mm -Namontovat pojistku Vydání

17 FELlCA Spojka 30 Oprava spojky Potøebné speciální náøadí, kontrolní pøístroje a pomùcky Pøevodovka 4,167 (4,118) Støedicí trn lamely spojky MP Pøevodovka 3,833 Støedicí trn lamely spojky MP Pøevodovka 3,579 (3,350) Støedicí trn lamely spojky MP Lamela spojky Upozornìní: Je-i obložení lamely spojky mechanicky poškozené, zamaštìné nebo nadmìrnì opotøebené, je tøeba vymìnit lamelu spojky za novou po Dbát na správnou polohu lamely spojky; tzn klecí pružin k úplnému víku spojky Vystøedìní lamely spojky ~ obr 1 Oèistit, zbavit koroze drážkování hnacího høídele a u již používané lamely spojky také drážkování náboje Drážko vání hnacího høídele potøít tenkou vrstvou nìkterého z níže uvedených maziv Potom pohybovat lamelou spojky po hnacím høídeli sem a tam, dokud se náboj lamely nepohybuje høídeli zcela lehce Pøebyteèný tuk bezpodmíneènì odstranit Doporuèená maziva: Univerzální tuk N XO dle TL 735 provedení X; napø: KLOBER MCROLUBE GL 261 KLOBER MCROLUBE GL 262 KLOBER MCROLUBE GL 202 MOBL MOBL GREAS SPECAL GREAS SUPER MOBL LTHUM 932 MO BL GREAS MP MOBL LTHUM 933 Vydání

18 30 Spojka FELlCA i ~ i Úplné víko spojky s pøítlaèným kotouèem -!! Upozornìní: Oplné víko spojky a setrvaèník montovat vždy do stále stejné vzájemné polohy (s výjimkou nových dílù), tzn pfed demontáží oznaèit vzájemnou polohu úplného víka spojky a setrvaèníku => obr Nm Povolovat a utahovat postupnì do køíže Montáž úplného víka spojky u motorù 1,6, a 1,9 a u motoru 1,3 0596)0- Upozornìní: Oplné víko spojky je u tìchto motorù na setrvaèníku vystfedìno stfedicími kolíky -šipky- Pti montáži je tfeba dbát na správnou polohu úplného víka spojky a setrvaèníku, protože jinak by mohlo dojít k jejich poškození 3-25 Nm Vydání 0897 SOO

19 FELCA Spojka 30 Obr 1 Vystøedìní lamely spojky pomocí støedicího trnu "A" U pøevodovky 4,118 a u pøevodovky 3,833 s motorem 1,3 vystøedit pomocí støedícího trnu MP U pøevodovky 3,833 s motorem 1,3 vystøedit pomocí støedícího trnu MP U pøevodovky 3,579 vystøedit pomocí støedicího trnu MP Obr 2 Oznaèení vzájemné polohy setrvaèníku a úplného víka spojky Vydání SOO

20 30 Spojka FELlCA Oprava vypínání spojky! P t- b ' ' 1 ',- d ' k ' ~ o re ne specla n nara, ontro ni pøístroje a pomùcky - Pro všechny pøevodovky: Tìsnicí prostøedek (napø Three Band, Aldurit, atp) Nástavek k vyrážeèi MP k demontáži pouzdra vypínací páky spojky MP Zpìtný vyrážeè MP Narážeè pouzdra høídele vypínací páky spojky MP nebo vyrážeè axiálního tìsnìní kapalinového èerpadla MP :) strana 30-6, obr 2 Pro pøevodovku 10S Narážeè tìsnicího kroužku vysouvací objímky spojky MP Stahovák vysouvací objímky spojky MP Krytka hnacího høídele k montáži vysouvací objímky spojky MP Narážeè vnitøního kroužku ložiska hnacího høídele a vysouvací objímky spojky MP C ~~ 2 Pro pøevodovku 14S a J~~ 3 Narážeè gufera do skøínì spojky MP Vypínací páka spojky " " 4 2 -Držák pružiny 5 3 -Pružina 4 -Pouzdro vypínací páky spojky ~ 6 demontáž:) obr 1 '\~ 7 montáž:) obr 2 """, ~ 0597" delší provedení ~~ 5 -Vypínací vidlice ~ 6 -Podložka Vydání

21 FELlCA Spojka 30 ~ 7-25 Nm --1 ( i ~,, 2 zajistit pomocí tìsnicího prostøedku (napø Three Bond, A/durit, atp) //~ j~~ss~~~~-:~ Vypínací ložísko 1 potøít styèné plochy mezi vypínací vidlicí 4 a ložiskem mazacím tukem KOber Lub BE "--, 9-Kolík4x 10mm Nm :t -1)(/ 7 pro pøevodovku 10S s nálitkem pro / -"'-- ~ tìsnicí kroužek, -, -'- demontáž (pøevodovka 1 OS) ~ obr 3 ~~, montáž (pøevodovka 1 OS) ~ obr O pøi ~ontá~i (pøevod~~k~ 1 OS) z~iistit proti u"'u-uuu poskozenl montaznlm prlpravkem MP ~ obr Tìsnicí kroužek u pøevodovky 14S a 14SK umístìn ve skøíni spojky montáž (pøevodovka 1 OS) ~ obr 4 montáž (pøevodovka 14S) ~ obr 7 Vydání

22 !! 30 Spojka FELlCA Obr 1 Demontáž pouzdra vypínací páky ~ i spojky pomocí montážních - pøípravkù MP a MP Obr 2 Montáž pouzdra vypínací páky spojky pomocí montážního pøípravku -A- > MP >- MP Obr 3 Demontáž vodicího pouzdra vypínacího ložiska pomocí montážního pøípravku MP Vydání 0897 SOO

23 FELCA Spojka 30 MP Obr4 Montáž tìsnícího kroužku objímky vysouvací páky spojky pomocí pøípravku MP a MP MP Obr5 Použiti pøípravku MP pøi montáži proti poškození tìsnícího kroužku vysouvací objímky Obr6 Montáž vedení vysouvací objímky spojky pomocí pøípravku MP Vydání

24 30 Spojka FELlCA ~ Obr7 Montáž tìsnícího kroužku pomocí - pøípravku MP Vydání 0895 S ,

25 " FELlCA Ovládání, skøíò 34 Øadicí páka ) Nm 1 r 13 -Podložka Talíøová podložka "" J 15 L ov k -,- d ' /CJ -UZ o razeni pre ni 19 - '18~ / ' 16-Podložka 8 17-~ ~ 17-20Nm Podložka ~ ~ 19-Krytlùžka ~ '" 20 -Lùžko øazení zadní Rozpìrná trubka ~~ Demontáž 4 l~ý \ Stáhnout rukoje páky øazení -10- a manžetu P t- b ' ' ',- d ' v, t øadicí páky -9- z páky øazení -8- o re ne specla ni nara, prls roje a pomùcky: -Uvolnit a demontovat šroubové spojení øadicí páka -táhlo øízení Tìsnicí prostøedek napø LOCTTE 270, THREE BOND 1305 nebo MOBL GREASE -Odšroubovat konzolu páky na karosérii a na MP pøevodovce 1 -Prachovka -Sejmout manžetu -1- páky øazení -Vyjmout spodem konzolu páky øazení -11- s 2 -Manžeta øadicí pákou 3 -Dolní gumový kroužek -Vyjmout pojistný kroužek -7- a kroužek konzoly páky øazení Výstelka kloubu tyèe øízení -Povytáhnout pomocí jehlového nástroje v 5 -Horní gumový kroužek mezeøe mezi segmenty výstelky kloubu -4- horní kroužek -5- a rozøíznout jej 6 -Kroužek konzoly -Vytáhnout opatrnì pomocí jehlového 7 P t ' k - k nástroje a plochých kleští horní kroužek -5- -OJS ny rouze ~ obr1 8- Páka øazení V d ' v b ' -yjmout spo em pomoc srou ova ku manžetu Manžeta páky øazení -Povytáhnout pomocí jehlového nástroje v 10 -Rukoje páky øazení mezeøe mezi segmenty výstelky kloubu Konzola páky øazení dolní kroužek -3- a rozøíznout jej Vydání

26 -!! 34 Ovládání, skøíò FELCA -Vytáhnout opatrnì pomocí jehlového ~ i nástroje a plochých kleští dolní kroužek -3- -' -kloubu -Vytlaèit zespoda páku øazení s výstelkou z tìlesa konzoly øazení ~ Montáž Montáž se provádí v opaèném poøadí Upozornìní: Uložení kloubu páky øazení namazat dostateènì mazacím tukem Dbát na polohu kroužku konzoly páky øazení -plochou stranou k pojistému kroužku Závit upevòovacího šroubu -12- konzoly páky øazení na pøevodovce a spojovacího šroubu -17- odmastit a potøít tìsnicím prostøedkem, napø LOCTTE 270, THREE BONO 1305 nebo MOBL GREASE MP Gumové kroužky -5- a -3- vymìnit za nové Obr 1 Demontáž horního gumového kroužku konzoly øazení Vydání 1096 SOO

27 Øadicí ~ páka 0996)1 (Í r : 'i -_ollstna pruzlna FELCA Ovládání, skøíò 34 ~ P, ~ 9 -! ~fí' 13 -Radicí segment i 24---'J Wr 11! \ i 23 -\ : T! 14 -Vymezovací podložka ' -~~~ ~ '15-10Nm i 21 -~ o ~~ i! 22 ~ ~ i 204,/":,/ /"J 16-Podložka, /",! /,,/',/' /' 17-Talíøovápodložka ~ /' 7 < 'í:>'/,/' /' 3 18-Lùžkoøazenípøední 1~'L ~ l,j~';;j ø-,~~ Podložka 4 ((~( '" 20-20Nm 3 ~ ' 21 -Podložka 2 ~ 1--~ i Kryt lùžka '-- -j Lùžko øazení zadní Potøebné speciální náøadí, pøístroje a pomùcky: 24 -Rozpìrná trubka Demontáž Tìsnicí prostøedek napø, LOCTTE 270, THREE BOND 1305 nebo MOBL GREASE -Stáhnout rukoje páky øazení -9- z páky MP øazení -8- -Uvolnit a demontovat šroubové spojení 1 -Prachovka øadicí páka -táhlo øazení 2 -Manžeta -Uvolnit pojistnou pružinu Dolní gumový kroužek -Demontovat øadicí segmenty Výstelka kloubu tyèe øízení -Sejmout spodem prachovku Horní gumový kroužek -Odšroubovat konzolu páky -10- na karosérii 6 -Kroužek konzoly a na pøevodovce -Vyjmout spodem konzolu páky øazení s 7 -Pojistný kroužek øadicí pákou 8 -Páka øazení -Vyjmout pojistný kroužek -7- a kroužek konzoly páky øazení Rukoje páky øazení -Povytáhnout pomocí jehlového nástroje v 10 K ' k -mezeøe mezi segmenty výstelky kloubu-4- -onzo a pa y razeni h ornl ' krouze v k --a 5 rozrlznou v, t Jej 11 -Prachovka Vydání SOO

28 34 Ovládání, skøíò FELlCA -Vytáhnout opatrnì pomocí jehlového ~ nástroje a plochých kleští horní kroužek ~ obr1 -Vyjmout spodem pomocí šroubováku manžetu -2- -Povytáhnout pomocí jehlového nástroje v mezeøe mezi segmenty výstelky kloubu -4- dolní kroužek -3- a rozøíznout jej -Vytáhnout opatrnì pomocí jehlového nástroje a plochých kleští dolní kroužek -3- -Vytlaèit zespoda páku øazení s výstelkou kloubu z tìlesa konzoly øazení Montáž Montáž se provádí v opaèném poøadí Upozornìní: Pøed spojením páky øazení -8- a táhla øazení ~ str 34-32, poz -6- je nutné zkontrolovat vzdálenost èelních ploch øadicích segmentù -13- Pøedepsaná vzdálenost 72,3 mm Pøípadné odchylky upravit pomocí vymezovacích podložek v tlouš kách 0,2; 0,3; 0,4 a 0,5 mm Upozornìní: Uložení kloubu páky øazení namazat dostateènì mazacím tukem Dbát na polohu kroužku konzoly páky øazení -plochou stranou k pojistému kroužku Závit upevòovacího šroubu -15- konzoly páky øazení na pøevodovce a spojovacího šroubu -20- odmastit a potøít tìsnicím prostøedkem, napl': LOCTTE 270, THREE BONO 1305 nebo MOBL GREASE MP Gumové kroužky -5- a -3- vymìnit za nové Obr 1 Demontáž horního gumového kroužku konzoly øazení Vydání

29 FELlCA Ovládání, skøíò 34 øazení Demontáž a montáž táhla Potøebné speciální náøadí, pøístroje a pomùcky: Tìsnící a pojiš ovací prostøedek napø LOC- TTE 270, THREE BONO 1324 a pod Pøípravek Pøípravek Pøípravek Pøípravek pro demontáž a montáž kolíku MP pro narážení pouzder øazení MP pro vytahování pouzder øazení MP pro vyrážení pouzder øazení MP Táhlo øazení s kloubem Sroub 2 -Pouzdro 3 -Táhlo øazení 4 -Díl kloubu 5 -Objímka tyèe 6 -Kolík 8x20 Demontáž a montáž ~ obr4 Pøi montáži použít vždy nový kolík 11 1 O Spona Pøi , 8 ep 9-18 Nm montáži lze použít i šroubovou sponu Vydání Zajistit pomocí THREE BONO 1324 nebo LOCTTE Podložka SOO5205,O515,

30 34 Ovládání, skøíò FELCA Táhlo øazení s pružným kloubem ~ - 1 -Tyè øazení 2 -Šroub (tf; 3 -Kloub ~ Nm ~~~~~ Závit odmastit a zajistit pomocí LOCTTE 270 nebo THREE BONO 1324 ~- Závit odmastit a zajistit pomocí LOCTTE nebo THREE BONO Objímka Nasadit do kloubu tak aby zajiš ovací šroub -4- zapadl do dùlku v objímce 6 -Kolík 8x vv--vv" emon O t az v a mon t az 'v ~ o br 4 Pøi montáži použít vždy nový kolík 7-Spona Pøi montáži lze použít i šroubovou sponu 8 -Podložka 9-11 Nm 10-18Nm 11 -Podložka 12 -Pouzdro 13 -Šroub Závit odmastit a zajistit pomocí LOCTTE 270 nebo THREE BONO Vydání 1096 SOO

31 FELlCA Ovládání, skøíò 34 Táhlo Pouzdro øazení s pøevodem Demontážpomocípøípravkù MP3-607a MP => obr1 a 2 f Montáž pøípravkem MP => obr3 2 -Kloub øazení 3 -"O" kroužek,, Pøi poškození vymìnit 4 -"O" kroužek Pøi poškození vymìnit 5 -Rozpìrka èepu 6 -Táhlo øazení Kolík 8x20 Demontáž a montáž => obr4 Pøi montáži použít vždy nový kolík 8-18 Nm Zajistit pomocí tìsnicího pøípravku (napø THRE BONO 1324 nebo LOCTTE 270) 9 -Podložka 10-Šroub Vydání

32 34 Ovládání, skøíò FELlCA /" ~ Obr1 Demontáž pouzdra øazení pøípravkem MP MP Obr2 Demontáž pouzdra øazení pøípravkem MP MP Obr3 Montáž pouzdra øazení pøípravkem MP MP Vydání

33 -- i FELlCA Ovládání, skøíò 34 "4 Obr4 Demontáž a montáž kolíku pøíprav- kem MP ~ MP \ \ \ Vydání

34 - 34 Ovládání, skøíò FELlCA; Demontáž a montáž pøevo-! dovky ~ Potøebné specíální náøadí, kontrolní - pøístroje a pomùcky Závìs na motor 1,3 MP 9-502/1 nebo závìsné zaøízení na motor MP Trn k aretaci diferenciálu MP Upozornìní: Pøevodovku lze demontovat, aniž by se musel demontovat motor: Demontáž Upozornìní: -Odpojit kostøicí kabel akumulátoru Pøed odpojením akumulátoru zaznamenat bezpeènostní kód autorádia Pøed pøedáním vozidla zákazníkovi kód opìt vložit a autorádio uvést do provozu -Zvednout vozidlo dílenským zvedákem -Demontovat spodní zakrytí motorového prostoru -Vypustit pøevodový olej => strana Demontovat spouštìè: => Elektrická zaøízení; oprav skup Odšroubovat zajiš ovací plech -šipka 1- a vytáhnout souèasnì náhon tachometru, vodicí pouzdro hnací høídelky a hnací høídelku s pastrorkem Upozornìní: U pøevodovek vyrobených po 0597 odšroubovat jen náhon tachometru -šipka 2- -Odpojit lanko spojky => strana Odpojit svorkovnice ze spínaèe couvacích svìtlometù na pøevodovce -Vyšroubovat šrouby krytu setrvaèníku z pøíruby pøevodovky -Demontovat konzolu øazení na pøevodovce -Demontovat kolík táhla øazení => strana Vydání 0897 SOO

35 FELCA Ovládání, skøíò 34 J~n pro vozy se stabilizátorem pøední napravy Povolit na levé i pravé stranì matici držáku stabilizátoru -2- a oba držáky stabilizátoru uvolnit z ramena Pokraèování pro všechny vozy -Demontovat šroub -1- mezi kulovým èepem a hlavou ložiska na levé i pravé stranì Levý Vytáhnout i vpravo kulový èep z hlavy ložiska vlevo kloubový høídel zcela vytlaèit z diferenciálu a planetová kola zajistit pøípravkem MP Upozornìní: U vozù s ABS/EDS je potøeba pøi demontáži a montáži kloubových høídelù pøekonávat vìtší odpal: -Pravý kloubový høídel rovnìž zcela vytlaèit z diferenciálu a oba kloubové høídele zvednout nahoru a zavìsit Jen u vozù se vstøikováním popøípadì Simos 2P Mono-Motronic, -Demontovat Hallùv snímaè; pøípadnì snímaè otáèek motoru ~ Vstøikovací a zapalovací zaøízení Mono-Motronic; oprav skup 28 ~ Vstøikovací a zapalovací zaøízení Simos 2P Jen u vozù s motorem 1,3 Vydání -Demontovat vzduchový filtr; ~ Vstøikovací a zapalovací zaøízení "- Mono-Motronic; oprav skup 24 =:> Karburátor a zapalovací soustava; oprav skup SOO

36 34 Ovládání, skøíò FELlCA Pokraèování pro všechny vozy ~ =o: "4 -Demontovat samojistící matici -1- a Vyjmout -Vzpìru šroub z pružného lùžka pøevodovky sklopit dolù -Uchytit motor pomocí závìsného Røíprsvku "4 Vozy s motorem 13 pøípravkem MP 9-502/1 MP9-200 "4 Vozy s motorem 1,6 a 19 pøípravkem Vydání 0296 SOO

37 FELlCA Ovládaní, skøíò 34 Pro vozy s motorem 1,3 a 1,6 -Demontovat všechny matice spojující motor s pøevodovkou Pro vozy se vznìtovým motorem 1,9 Uvolnit všechny spodní matice -šipky- spojující motor s mezipøírubou -Uvolnit všechny vrchní matice spojující motor s mezipøírubou Pokraèování pro všechny vozy Ze šroubu -3- demontovat samojistící matici -2-, demontovat šrouby -1- a -3- -Sejmout dorazové lùžko -4- -Pomocí závìsného pøípravku spustit motor natolik, aby bylo možno boèním smìrem vytáhnout pøevodovku Vydání SOO

38 34 Ovládání, skøíò FEUCA Montáž ~ Montáž se provádí v opaèném poøadí -- Upozornìní: Pro vozy s motorem 1,31 Dát pozor na montážní polohu -pružné lùžko motoru musí být správnì vystøedìno Pro vozy s motorem 1,61 Zatøást motorem, aby byl bez pøedpìt~ pøípadnì uvolnit pti montáži i lùžka motoru Pokraèování pro všechny vozy Lùžko pøevodovky nesmí být požkozeno Samojistící matice vždy vymìnit za nové Doporuèená maziva pro namazání drážek hnacího høídele a lamely spojky => st: 30-3, Demontáž a montáž spojky Dotáhnout šroub -1- utahovacím momentem 55 Nm -Dotáhnout šroub -3- utahovacím momentem 60 Nm -Samojistící matici -2- na pøedním šroubu -3- dotáhnout utahovacím momentem 55 Nm -Matice spojení motoru s pøevodovkou dotáhnout utahovacím momentem 45 Nm Samojistící matici -1- dotáhnout utahovacím momentem 55 Nm -Samojistící matici -2- dotáhnout utahovacím momentem 100 Nm -Vymìnit kolík táhla øazení za nový -Zkontrolovat nastavení, popø nastavit pedál spojky => str Doplntt pøevodový olej => str Vydání 0895 SOO

39 FELlCA Ovládání, skøíò 34 Demontáž a montáž držáku vzpìry pøevodovky Upozornìní: Držák vzpìry pøevodovky lze demontovat i pøi zamontované pøevodovce Samojistící matice se zásadnì vymìòují za nové Pøevodovka zamontována ve voze Provedení do 0195 Demontáž šroub Demontovat samojistící matici -1- a vyjmout z držáku -Demontovat šrouby -2- a -3- a samojistící matici -4- Držák vzpìry -5- sundat Montáž Montáž probíhá v opaèném poøadí -Samojistící matici -1- dotáhnout 55Nm -Samojistící matici -4- dotáhnout 35Nm -~roub -2- dotáhnout 35Nm -~roub -3- dotáhnout 25Nm Vydání SOO

40 34 Ovládání, skíò FELlCA Provedení od 0195! Demontáž ~ -Povolit samojistící matici -7- -Demontovat samojistící matici -5- a vyjmout šroub z držáku -Držák -6- sklopit (šipka) -Demontovat samojistící samojistící matice -2- a -3- a -4- -Sejmout držák vzpìry -1- Montáž Montáž se provádí v opaèném poøadí -Samojistící matici -2- dotáhnout 35 Nm -Samojistící -Samojistící -Samojistící -Samojistící matici -3- dotáhnout 25 Nm matici -4- dotáhnout 35 Nm matici -5- dotáhnout 55 Nm matici -7- dotáhnout 100 Nm Vydání 0895 $

41 FELlCA Ovládaní, skøíò 34 ~ Pøevodovka demontována! Provedení do 0195 Demontáž -Demontovat šrouby -1- a -2- a matici -3- a držák vzpìry -4- sundat Montáž -Dotáhnout samojistící matici Nm -Dotáhnout šroub Nm -Dotáhnout šroub Nm Provedení od 0195 Demontáž -Demontovat samojistící matice -1-,-2- a -3- a držák vzpìry -4- sundat Montáž -Dotáhnout samojistící matici Nm -Dotáhnout samojistíclmatici Nm -Dotáhnout samojistící matici Nm Vydání SOO

42 34 Ovládání, skøíò FELlCA Demontáž a montáž víka ~ pøevodovky --- Potøebné speciální náøadí, pøístroje a pomùcky Pøípravek pro zavìšení motoru MP 9-502/1 resp MP Tìsnicí prostøedek napø LUCOPREN nebo THREE BONO 1104 Pøípravek pro demontáž pružného lùžka MP Pøípravek pro montáž pružného lùžka MP Montážní stojan MP Držák pøevodovky MP Upozornìní: Demontáž a montáž lze provést i pøi pøevodovce zamontované ve voze V tom pøípadì je nutné motor zajistit pomocí pfípravku MP /1 nebo MP Pøišroubovat pøevodovku k montážnímu stojanu MP s držákem MP Víko pøevodovky 3 Pøi montáži dìlicí plochu oèistit, nanést na ni tìsnicí prostøedek napø LUCO- PREN nebothree BONO Pružné víko závìsu pøevodovky Demontáž lùžka => obr 1 Montáž lùžka => obr 3 Správná poloha lùžka => obr Nm 3 Pøi montáži šrouby víka utahovat stupòovitì do køíže Vydání 1096 SOO

43 FELCA Ovládání, skøíò 34 Demontáž a montáž pružného lùžka pøevodovky Demontáž -Demontovat pøední a zadní držák Obr1 Demontáž pružného lùžka závìsu pøevodovky pomocí pøípravku MP Montáž Obr2 Správná poloha pružného lùžka pøevodovky Šipka smìøuje k horní èásti víka Vydání

44 34 Ovládání, skøíò FELCA Obr3 Montáž pružného lùžka pomocí pøí- ~ pravku MP /~ Obr4 Nasadit pøední držák (bez pøivaøených matic) -1- smìrem ke spouštìèi a zadní držák (s navaøenými maticemi) -2- smìrem ke kloubovému høídeli Šroub -3- pøitáhnout tak, aby držáky byly v horní poloze (viz obr) a neprotáèely se -ještì nedotahovat Po montáži pøevodovky ke karosérii dotáhnout šroub -3- utahovacím momentem 50 Nm ~ Vydání

45 FELlCA Ovládání, skøíò 34 Demontáž a montáž kol 5 rychlosti ' ",, " ~ 7 ", 9, 8, ",, " "'>,,, Potøeb~é specíální náøadí, kontrolní pøístroje Upozornìní: a pomucky Demontáž a montáž kola 5 rychlosti lze provádìt i na pøevodovce zamontované ve vo- Kleštì na pojištìní matice hnacího høídele zidle V tom pøípadì je potøeba zajistit agregát MP pomocí pøípravku MP 9-502/7 nebo MP U pøevodovek 70S a 745 je hnané kolo Mìøidlo axiální vùle synchronního kroužku 5 rychlosti (pozice 5) uloženo na hnaném 5 rychlosti MP høídeli; u pøevodovky 745K na hnacím høídeli Vyrážeè kolíku prùmìr 5 mm MP Rozpìrný kroužek pouze u 1 OS a 14S Páka k zajištìní hnacího høídele MP montovat zkosením k ložisku Vydání SOO

46 34 Ovládání, skøíò FELlCA i i -,,, 7 8,"'" "", 9 "" 17, ",,' ",,' "" "'> 10,, Klec ložiska kola 5 rychlosti + vymìnit + pøi demontáži a montáži zajistit hnací 3 -Vnitøní kroužek ložíska høídel montážním pøípravkem MP ~ obr 8; na pøevodovce 4 -Hnací kolo 5 rychlosti zamontované ve vozidle provést zajištìní zaøazením 4 rychlosti + zajištìní matice 5 -Hnane kolo 5 rychlosti 10S a 14S ~ obr 1 14SK ~ obr 2 6 -Matice 100 Nm, 7 S h ' k ~ 1OS 14S h ' h v' d -ync ronnl rouze k u a na nanem rl e + 60 Nm, u 14SK na hnacím høídeli 8 -Pružina synchronní spojky Vydání 0897 SOO ,

47 FELlCA Ovládání, skøíò Jádro synchronní spojky 12 -Pružná podložka + u pøevodovek 10S a 14S existují tøi ~ rùzná provedení jádra synchronní 13 -Opìrný kroužek spojky, která se liší šíøkou + zjištìní rozmìrù synchronní spojky => 14 -Objímka synchronní spojky obr 3 + demontáž 10S a 14S => obr Západka synchronní spojky (3 kusy) 14SK => obr Matice, 60 Nm 15 -Pružina synchronní spojky + u 10S a 14S na hnacím høídeli + u 14SK na hnaném høídeli 16 -Vidlice øazení 5 rychlosti + vymìnit + demontáž + pøi demontáži a montáži zajistit hnací 10S a 14S => obr 6 høídel montážním pøípravkem 14SK => obr 7 MP => obr 8; na pøevodovce zamontované ve vozidle ~rovést, -, 17 - K 'k 5 22 zajlstenl zarazenlm 4 ryc hlostl o x mm v v, d t v + zajlstenl ma t ce + 10S emon a 14S az => obr 4 10S a 14S => obr 1 14SK => obr 5 14SK => obr 2 + vymìnit ~ Obr 1 Zajištìní matice na hnacím a hnaném høídeli,+ pøevodovka 10S a 14S a = 24,2 :t 0,3 mm ~ Obr 2 Zajištìní matice na hnacím a hnaném høídeli + pøevodovka 14SK a =24,2 :t 0,3 mm Vydání SOO J

48 34 Ovládání, skøíò FELlCA 1 a 2 Ob 3 Z ' d h r Jlstenl rozmeru Ja ra sync ronnl : spojky pøevodovek 105 a Typ synchronní spojky se urèí z tabulky pomocí èíselného oznaèení nebo zmìøením vzdálenosti "a" od èela hnacího kola 5 rychlosti k opìrné ploše synchronního kroužku pomocí montážního pøípravku MP èíselníkový úchylkomìr 2 -synchronní kroužek hnací kolo montážní pøípravek MP høídel Urèení jádra synchronní spojky podle tabulky Oznaèení Šíøka jádra Rozmìr "a" (mm) (mm) bez oznaèení 9,85 až 10,10 3,45 až 3,78 1 nebo jeden 10,2 až 10,45 3,11 až 3,44 zápich O 10,55 až 10,80 2,75 až 3,10 Obr 4 Vyražení kolíku vidlice 5 rychlosti, pro 105 a 145 Obr 5 Vyražení kolíku vidlice 5 rychlosti, pro 145K Vydání 0897 $

REGULAÈNÍ VENTILY TYP BR 11

REGULAÈNÍ VENTILY TYP BR 11 REGULAÈNÍ VENTILY TYP BR s pneumatickými, elektrickými anebo ruèními pohony NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE 2000 Regulaèní ventily typ BR OBSAH:. POPIS FUNKCE... 3 2. BÌŽNÉ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ... 3 3. SKLADOVÁNÍ

Více

REGULAÈNÍ VENTILY TYPU BR 12

REGULAÈNÍ VENTILY TYPU BR 12 REGULAÈNÍ VENTILY TYPU BR 2 s pohony pneumatickými, elektrickými anebo ruèními NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE 2000 Regulaèní ventily typu BR 2 OBSAH. Popis funkce 2. Bìžné podmínky provozování 3. Skladování

Více

Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7. 0,04-18,5 kw. Katalog K 02-9911 CZ

Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7. 0,04-18,5 kw. Katalog K 02-9911 CZ Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7 0,04-18,5 kw Katalog K 02-9911 CZ Výrobní program Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7 Siemens s.r.o. Nádražní 25, 789 85 Mohelnice

Více

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka Marine program Návod k obsluze a servisní knížka BF2D BF2.3B Honda Motor Co., Ltd. 9/2003, všechna práva vyhrazena. Dìkujeme Vám za nákup lodního motoru znaèky HONDA. Tento návod k obsluze obsahuje informace

Více

1 - EVGU - 16-8 1 1/4 - EVGU - 25-6

1 - EVGU - 16-8 1 1/4 - EVGU - 25-6 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI PRO PONORNÉ AGREGÁTY 1 - EVGU - 16-8 1 1/4 - EVGU - 25-6 PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ DOPORUČENÍ PRO INSTALACI ČERPACÍHO SOUSTROJÍ: A. Musí být dodržena minimální nutná světlost výtlačného

Více

I Servis 8 I F ABIA 2000... Motor 2,0/85 -vstøikování Vydání 03.01. Kód motoru. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5310.00.

I Servis 8 I F ABIA 2000... Motor 2,0/85 -vstøikování Vydání 03.01. Kód motoru. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5310.00. I Servis 8 I I Dílenská F ABIA 2000 pøíruèka ~ Motor 2,0/85 -vstøikování Vydání 0301 Kód motoru Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic 80053100015 f) Servis i ~ I -' I ~/ Toto dílo

Více

FAC, FAD, FAT, FAG, FAH, FACV, FADV, FATV SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.99 22.02

FAC, FAD, FAT, FAG, FAH, FACV, FADV, FATV SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.99 22.02 SIGMA PUMPY HRANICE FAC, FAD, FAT, FAG, FAH, FACV, TØÍVØETENOVÁ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz FADV, FATV

Více

ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE

ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE MORA 5106.100 MORA 5107.100 MORA 5108.100 MORA 5109.100 MORA 5110.100 MORA 5111.100 MORA 511.100 MORA 511.100 (18 KK) (18 SK) (18 KT) (18 ST) ( KK) ( SK) ( KT) ( ST) Servisní manuál

Více

Obsah KATALOG ZBOŽÍ PRO DOPRAVCE. http://cesmad.inshop.cz/ 1

Obsah KATALOG ZBOŽÍ PRO DOPRAVCE. http://cesmad.inshop.cz/ 1 Obsah UPÍNACÍ PROSTØEDKY...4 UPÍNACÍ PÁSY...4 DALŠÍ NAPÍNACÍ PRVKY A KONCOVKY K UPÍNACÍM PÁSÙM...9 DVOJITÉ PODLAHY...9 PØEPRAVA PAPÍRU V ROLÍCH...9 KOTVÍCÍ LIŠTY... 10 PØEPRAVA ODÌVÙ, TYÈE A PANELY...

Více

NÁVOD K OBSLUZE K INSTALACI, PROVOZU A ÚDRŽBE. Mod. Therm 18 PO (I) Typu B11BS S MODULACÍ PLAMENE, AUTOMATICKÝM ZAPNUTåM A IONIZACå PLAMENE

NÁVOD K OBSLUZE K INSTALACI, PROVOZU A ÚDRŽBE. Mod. Therm 18 PO (I) Typu B11BS S MODULACÍ PLAMENE, AUTOMATICKÝM ZAPNUTåM A IONIZACå PLAMENE NÁVOD K OBSLUZE K INSTALACI, PROVOZU A ÚDRŽBE Mod. Therm 18 PO (I) PRÙTOKOVÝ PLYNOVÝ OHØåVAÈ Typu B11BS S MODULACÍ PLAMENE, AUTOMATICKÝM ZAPNUTåM A IONIZACå PLAMENE 1 OBSAH: Návod k použití a dùležitá

Více

FAG opravárenská řešení ložisek kol pro užitková vozidla

FAG opravárenská řešení ložisek kol pro užitková vozidla FAG opravárenská řešení ložisek kol pro užitková vozidla Mercedes-Benz Sprinter, Viano, Vito a Volkswagen Crafter přední náprava Obsah této brožury je právně nezávazný a je určen výhradně k informačním

Více

SMÌRNICE hry. Praha, 2004. I. vydání, platnost od 1. 9. 2004 Vèetnì dodatkù a výkladu smìrnic

SMÌRNICE hry. Praha, 2004. I. vydání, platnost od 1. 9. 2004 Vèetnì dodatkù a výkladu smìrnic SMÌRNICE hry Praha, 2004 I. vydání, platnost od 1. 9. 2004 Vèetnì dodatkù a výkladu smìrnic 1 2 OBSAH 1. Všeobecné podmínky úèasti (podmínky úèasti)... 5 25 2. Požární útok Plamen (útok Plamen)... 26 31

Více

KATALOG 5/2015 VODA TOPENÍ PLYN SANITA. AKVINA SERVIS, spol.s r.o.

KATALOG 5/2015 VODA TOPENÍ PLYN SANITA. AKVINA SERVIS, spol.s r.o. KATALOG 5/2015 filtrace vody - ATLAS FILTRY domovní filtry a patrony filtry na teplou vodu pøíslušenství SLEVOVÝ ji uplatnìna sleva -35% ze základního MO ceníku ceny na eshopu VODA TOPENÍ PLYN SANITA AKVINA

Více

NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840

NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840 Návod k obsluze Mikrovlnná trouba Pro profesionální použití NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840 Pøed použitím trouby si prostudujte kompletní návod k obsluze, který si uschovejte pro pøípadné nahlédnutí

Více

Regulátory tlaku plynu typ 133/233

Regulátory tlaku plynu typ 133/233 (1/17) Regulátory tlaku plynu typ 133/233 II - 15 (2/17) Ragulátory tlaku plynu Typ 133 a 233 - maximální vstupní tlak bar ( bar) s bezpeènostním uzávìrem (BU) - s ochranou proti poklesu (ztrátì) tlaku

Více

PØEHLED VÝROBKÙ. samomazná a bezúdržbová kluzná ložiska. Technická informace BEARING TECHNOLOGY. an EnPro Industries company

PØEHLED VÝROBKÙ. samomazná a bezúdržbová kluzná ložiska. Technická informace BEARING TECHNOLOGY. an EnPro Industries company PØEHLED VÝROBKÙ samomazná a bezúdržbová kluzná ložiska Technická informace GGB BEARING TECHNOLOGY an EnPro Industries company GGB zákaznický servis Standartní i nestandartní díly sériová a malosériová

Více

Myèka na nádobí. Návod k použití

Myèka na nádobí. Návod k použití Myèka na nádobí Návod k použití Vážený zákazníku, Pøeètìte si prosím peèlivì celou pøíruèku, než se pustíte do instalace a provozování vaší myèky nádobí. Následující pokyny by mìly zabraòovat riziku úrazu

Více

Pere v dobì, kdy ji naprogramujete Vám umožní naprogramovat zaèátek praní na 1-24 hodin dopøedu. Mùžete si tedy vybrat

Pere v dobì, kdy ji naprogramujete Vám umožní naprogramovat zaèátek praní na 1-24 hodin dopøedu. Mùžete si tedy vybrat Dìkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek od firmy Ariston. Praèka Dialogic je díky svým technickým kvalitám jedním z nejdokonalejších výrobkù, které jsou dnes na trhu. K jejím významným charakteristikám

Více

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 730 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 730 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou.

1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou. 1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou. 1. Kola a pneumatiky: - dotažení matic kol - neporušenost ráfků kol - tlak v pneumatikách (i náhradní kolo) a stav dezénu 2. Motor, převodovky, hnací nápravy,

Více

KONSTRUKCE MOTOCYKLOVÝCH MOTORŮ

KONSTRUKCE MOTOCYKLOVÝCH MOTORŮ Prof. Ing. František Vlk, DrSc. KONSTRUKCE MOTOCYKLOVÝCH MOTORŮ Pro motocykly se pou žívají zážehové, neboli benzinové mo tory s karburátorem nebo se systémem vstřikování paliva. U karburátorových motorů

Více

Artikulátor SAM 3. Artikulátor SAM 3 je přístroj Arcon ve stejné výšce konstrukce jako artikulátor SAM 2.

Artikulátor SAM 3. Artikulátor SAM 3 je přístroj Arcon ve stejné výšce konstrukce jako artikulátor SAM 2. Artikulátor SAM 3 Artikulátor SAM 3 je přístroj Arcon ve stejné výšce konstrukce jako artikulátor SAM 2. Artikulátor SAM 3 je vybaven novým druhem blokování centriky a snímatelnými kryty kloubního pouzdra.

Více

Zabezpeèovací a sdìlovací techni ka. Jaroslav Tlapa

Zabezpeèovací a sdìlovací techni ka. Jaroslav Tlapa Zabezpeèovací a sdìlovací techni ka tratí západních a jižních Èech Jaroslav Tlapa Podìkování Tato publikace by nemohla vzniknout bez pomoci øady osob, kterým za t o patøí mé podìkování. Cením si zejména

Více

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 505 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 505 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C.

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C. RÙZNÉ ARMATURY evidenèní èíslo název RÙZNÉ ARMATURY jmenovitá svìtlost 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 C26 101 540 ventil odvodòovací X C26 103 516 ventil uzavírací s elektromagnetickým

Více

Ceník a manuál. Venkovní rolety. Předokenní rolety Nadokenní rolety do překladu RONO do překladu HELUZ Nadokenní dřevocementové schránky BAT G

Ceník a manuál. Venkovní rolety. Předokenní rolety Nadokenní rolety do překladu RONO do překladu HELUZ Nadokenní dřevocementové schránky BAT G Ceník a manuál Venkovní rolety Předokenní rolety Nadokenní rolety Rolety do překladu RONO Rolety do překladu HELUZ Nadokenní dřevocementové schránky BAT G Sešit 3 (7/2008) t o n e j l e p š í p o d s l

Více

Dispunerea în frigider Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri

Dispunerea în frigider Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri RO RO 3mm Alimente Carne şi peşte curăţat Brânzeturi proaspete Alimente preparate Salamuri, pâine feliată, ciocolată Fructe şi verdeţuri Ouă Unt şi margarină Sticle, băuturi răcoritoare, lapte Dispunerea

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE. pro èinnost dorostu SH ÈMS. platnost od 1. 9. 2007

Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE. pro èinnost dorostu SH ÈMS. platnost od 1. 9. 2007 Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE pro èinnost dorostu SH ÈMS platnost od 1. 9. 2007 Praha, 2007 1 2 OBSAH I. Úvodní ustanovení... 5 II. Všeobecné podmínky úèasti èinnost dorostu... 6 9 III.

Více

180 Speciální kolo (test. zatížení je přípustné ve spojení s velikostí pneumatiky pouze do pov. zatížení nápravy 1800 kg.

180 Speciální kolo (test. zatížení je přípustné ve spojení s velikostí pneumatiky pouze do pov. zatížení nápravy 1800 kg. 118 Speciální kolo (test. zatížení je přípustné ve spojení s velikostí pneumatiky pouze do pov. zatížení nápravy 1440 kg. 138 Speciální kolo (zkoušené zatížení kola) je přípustné ve spojení s touto velikostí

Více