Servis 8. I Pøevodovka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Servis 8. I Pøevodovka"

Transkript

1 , Servis 8 Dílenská pøíruèka FELCA Pøevodovka ] Servisní služby Technické informace Vydání 1194,

2 " ~ Dílenská pøíruèka je urèena výhradnì pro potøebu v rámci servisní sítì ŠKODA Její pøedání tøetím osobám nebo rozmnožování není povoleno Printed in Czech 1994 ŠKODA, automobilová as

3 Servis & Pøeh led dodatkù Dílenská pøíruèka FELCA Vydání: 0897 Pøevodovka Nahrazuje Pøehled dodatkù -Vydání: 0297 Do- Vydání Název Objednací èíslo datek 1194 Základní vydání Dílenské pøíruèky Doplnìní základního vadání Pøevodovka 3, Pøevodovka 3, Doplnìní pøevodovky 3, Pøevodovka 3, Oprava technických dat Pøevodovka 145K Dílenská Obsah => následující strana pøíruèka je urèena výhradnì pro potøebu v rámci servisní sítì Skoda Její pøedání tøetím osobám nebo rozmnožování není 1997 SKODA, automobilová a s Printed in CR SOO

4 i i ~ --

5 FELCA Servis Obsah 00 Technická data strana Oznaèení pøevodovky dentifikaèní èíslo pøevodovky, pøevody Pøevodovépomìryjednotlivýchtypùpøevodovek Rozlišenípøevodovek10S, 14Sa14SKajejichpøiøazeníkmotorùm Technickéúdaje,množstvínáplní Spojka strana Ovládání spojky Demontáž a montáž pedálu spojky Demontážamontážlankaovládáníspojky Nastavení spojkového pedálu 30-2 Oprava spojky 30-3 Oprava vypínání spojky Ovládání, skøíò strana Øadicí páka) Øadicí páka 0996)" K~nt~ol~h~adinyp~evOdo~éhOOleje Demontáža montáž táhla øazení Táhlo øazení s kloubem Táhlo øazení s pružným kloubem Táhlo øazení s pøevodem ""'"' " ' ' ''" Demontážamontážpøevodovky 34-4 Demontážamontáždržákuvzpìrypøevodovky 34-7 Demontážamontážvíkapøevodovky : Demontáža montáž pružného lùžka pøevodovky 34-9 Demontáža montáž kol 5 rychlosti Rozebráníasestavenískøínìpøevodovky Demontáža montáž hnacího a hnaného høídele Demontážamontážzasouvacíhoústrojí ~33 Vymena prevodoveho oleje Kola, høídele strana Rozebránía sestavení hnacího høídele 35-1 Hnaný høídel 35-5 Nastavení vùle ložisek hnacího høídele a diferenciálu Rozvodovka, diferenciál strana Rozebráníasestavenídiferenciálu 39-1 Vydání "

6 ~ - i

7 FELlCA Technická data 00 Oznaèení pøevodovky dentifikaèní pøevody èíslo pøevodovky, Upozornìní: dentifikaèní èíslo pøevodovky je vyraženo na horním dílu skøínì spojky dentifikaèní èíslo pøevodovky 1 -výrobní èíslo pøevodovky 2 -rok výroby -jeden znak Znak Rok výroby Znak Rok výroby R 1994 Y 2000 S T V W X mìsíc výroby -jeden znak Znak Mìsíc Znak Mìsíc L leden C èervenec U únor S srpen B bøezen Z záøí D duben R øíjen K kvìten T listopad N èerven P prosinec 4 -stáíý pøevod -jeden znak Znak Stálý pøevod 1 3,579 (3,350) 4 4,118 (4,167) 6 3, jen pro urèitá vozidla E vozidla sabs/eds Vydání $

8 00 Technická data FELlCA Pøevodové pomìry jednotlivých ~ typù pøevodovek - Pøevodovka 10S se stálým pøevodem 4,118 (4,167) -pro motory 135, 1358, 1368 a 136M Rychlost Poèet zubù Pøevodové èíslo hnaný: hnací 1 rychlost 43 : 13 3,308 2 rychlost 44 : 23 1,913 3 rychlost 38 : 30 1,267 4 rychlost 38 : 41 0,927 5 rychlost 33 : 46 0,717 stálý pøevod 75: 18 4, : 17 4,118 zpìtný chod 38 : 13 2,923 Pøevodovka 14S se stálým pøevodem 3,579 (3,350) -pro motor AEF Rychlost Poèet zubù Pøevodové èíslo hnaný: hnací 1 rychlost 43 : 13 3,308 2 rychlost 44 : 23 1,913 3 rychlost 38 : 30 1,267 4 rychlost 38 : 41 0,927 5 rychlost 33: 46 0,717 stálý pøevod 67 : : zpìtný chod 38 : Vydání 0897 SOO

9 FELlCA Technická data 00 Pøevodovka 14S se stálým pøevodem 3,833 - pro motor AEE Rychlost Poèet zubù Pøevodové èíslo hnaný: hnací 1 rychlost 43 : 13 3,308 2 rychlost 44: 23 1,913 3 rychlost 38 : 30 1,267 4 rychlost 39 : 40 0,975 5 rychlost 35 : 44 0,795 stálý pøevod 69 : 18 3,833 zpìtný chod 38 : 13 2,923 Pøevodovka 10S se stálým pøevodem 3,833 - pro motor 135M Rychlost Poèet zubù Pøevodové èíslo hnaný: hnací 1 rychlost 43 : 13 3,308 2 rychlost 44 : 23 1,913 3 rychlost 38 : 30 1,267 4 rychlost 38 : 41 0,927 5 rychlost 33 : 46 0,717 stálý pøevod 69 : 18 3,833 zpìtný chod 38 : 13 2,923 Vydání SOO

10 !! 00 Technická data FELlCA! Pøevodovka 14SK se stálým pøevodem 3,833 -~ pro motory 135M a AEE -- Rychlost Poèet zubù Pøevodové èíslo hnaný: hnací 1 rychlost 45 : 13 3,462 2 rychlost 45 : 23 1,957 3 rychlost 38: 29 1,310 4 rychlost 39 : 40 0,975 5 rychlost 34 : 45 0,756 stálý pøevod 69 : 18 3,833 zpìtný chod 38 : 13 2,923 Pøevodovka 14SK se stálým pøevodem 4,118 - pro motor 136M Rychlost Poèet zubù Pøevodové èíslo hnaný: hnací 1 rychlost 45 : 13 3,462 2 rychlost 45 : 23 1,957 3 rychlost 38: 29 1,310 4 rychlost 39 : 40 0,975 5 rychlost 34 : 45 0,756 stálý pøevod 70: 17 4,118 zpìtný chod 38 : 13 2, Vydání 0897 SOO

11 ~ FELlCA Technická data 00 Pøevodovka 14SK se stálým pøevodem pro motor AEF Rychlost Poèet zubù Pøevodové èíslo hnaný: hnací 1 rychlost 45 : 13 3,462 2 rychlost 45 : rychlost 38 : rychlost 39 : 40 0,975 5 rychlost 34 : stálý pøevod 68 : zpìtný chod 38 : Rozlišení pøevodovek 105, 145 a 145K a jejich pøiøazení k motorùm Pøevodovka 14SK se liší od pøevodovek 10S a 14S tvarem víka skøínì pøevodovky Obr 1 Pøevodovka 105 pro motory 135, 135B, 135M, 136B a 136M; (šipky ukazují rozdíly oproti obr 2) Obr 2 Pøevodovka 145 se zesílením -šipky- pro motory AEE a AEF Vydání

12 i ~ i 00 Technická data FELlCA Obr 3 Pøevodovka 14SK pro motory 135, 135M a 136M; (šipky ukazují rozdíly oproti obr 4) Obr 4 Pøevodovka 14SK se zesílením -šipky- pro motory AEE a AEF Vydání 0897 SOO

13 FELCA Technická data 00 Technické údaje, množství náplní ~ Pøevodovka Mechanická 5stupòová pøevodovka, synchronizovaná Specifikace pøevodových olejù: AP GL-4, viskozní tøídy: SAE 75W SAE 75W-80 SAE 75W-85 SAE 75W-90 Množství náplnì pøevodového oleje 2,4 litru Spojka Jednolamelová tøecí suchá spojka s talíøovou pružinou, ovládaná mechanicky Typ motoru Prùmìr lamely spojky Tøecí plocha Pøítlaèná síla (mm) (cm2) úplného víka spojky (N) 135,1358,1368,135M, až M AEE až 49001) 4600 až 5200 AEF až ) Pøítlaèná síla )o Vydání SOO

14 , " - J8

15 FELlCA Spojka 30 Ovládání spojky Demontáž a montáž pedálu spojky Potøebné speciální a pomùcky náøadí, pøístroje Mazací tuk G nebo Litol 24 Sejmout pojistku lanka ovládání spojky Stá~nout lanko -2- z èepu na pedálu spojky -Sejmout pojistku -5- z høídele -Vytáhnout høídel s pøivaøeným pedálem spojky -3- z uložení -Sejmout zkrutnou pružinu -4- Montáž se provádí v opaèném poøadí Upozornìní: Pøed montáží potøít všechna místa uložení mazacím tukem G nebo LTOL 24 Dbát na øádné dosednutí zkrutné pružiny Dbát na pevné usazení pojistek -Nastavení spojkového pedálu => str " ~ Vydání

16 30 Spojka FELlCA Demontáž a montáž lanka ovládání spojky ~ 0"4 -Demontovat pojistku -5- -Vyháknout bowden ovládání spojky z vysouvací páky -6- a z držáku -7- -Odšroubovat matici -1- Sejmout podložku -2-, pryžovou opìrku -3- a podložku -4- -Odpojit lanko ovládání spojky od pedálu spojky ~ strana Vytáhnout dopøedu bowden ovládání spojky smìrem Montáž se provádí v opaèném poøadí -Nastavit spojkový pedál Nastavení spojkového pedálu 0"4 -Pojistku -2- vyjmout -Pedál spojky otáèením matice -1- seøídit, \, G{ll~J!;~====:::::;~:t~ -- ) "4 Upozornìní: Spojkový pedál je správnì nastanen když: Není na spojkovém pedálu vùle 830 Šlapka mu pedálu: spojkového pedálu je vùèi brzdov~- - a = O:t 3 mm -Namontovat pojistku Vydání

17 FELlCA Spojka 30 Oprava spojky Potøebné speciální náøadí, kontrolní pøístroje a pomùcky Pøevodovka 4,167 (4,118) Støedicí trn lamely spojky MP Pøevodovka 3,833 Støedicí trn lamely spojky MP Pøevodovka 3,579 (3,350) Støedicí trn lamely spojky MP Lamela spojky Upozornìní: Je-i obložení lamely spojky mechanicky poškozené, zamaštìné nebo nadmìrnì opotøebené, je tøeba vymìnit lamelu spojky za novou po Dbát na správnou polohu lamely spojky; tzn klecí pružin k úplnému víku spojky Vystøedìní lamely spojky ~ obr 1 Oèistit, zbavit koroze drážkování hnacího høídele a u již používané lamely spojky také drážkování náboje Drážko vání hnacího høídele potøít tenkou vrstvou nìkterého z níže uvedených maziv Potom pohybovat lamelou spojky po hnacím høídeli sem a tam, dokud se náboj lamely nepohybuje høídeli zcela lehce Pøebyteèný tuk bezpodmíneènì odstranit Doporuèená maziva: Univerzální tuk N XO dle TL 735 provedení X; napø: KLOBER MCROLUBE GL 261 KLOBER MCROLUBE GL 262 KLOBER MCROLUBE GL 202 MOBL MOBL GREAS SPECAL GREAS SUPER MOBL LTHUM 932 MO BL GREAS MP MOBL LTHUM 933 Vydání

18 30 Spojka FELlCA i ~ i Úplné víko spojky s pøítlaèným kotouèem -!! Upozornìní: Oplné víko spojky a setrvaèník montovat vždy do stále stejné vzájemné polohy (s výjimkou nových dílù), tzn pfed demontáží oznaèit vzájemnou polohu úplného víka spojky a setrvaèníku => obr Nm Povolovat a utahovat postupnì do køíže Montáž úplného víka spojky u motorù 1,6, a 1,9 a u motoru 1,3 0596)0- Upozornìní: Oplné víko spojky je u tìchto motorù na setrvaèníku vystfedìno stfedicími kolíky -šipky- Pti montáži je tfeba dbát na správnou polohu úplného víka spojky a setrvaèníku, protože jinak by mohlo dojít k jejich poškození 3-25 Nm Vydání 0897 SOO

19 FELCA Spojka 30 Obr 1 Vystøedìní lamely spojky pomocí støedicího trnu "A" U pøevodovky 4,118 a u pøevodovky 3,833 s motorem 1,3 vystøedit pomocí støedícího trnu MP U pøevodovky 3,833 s motorem 1,3 vystøedit pomocí støedícího trnu MP U pøevodovky 3,579 vystøedit pomocí støedicího trnu MP Obr 2 Oznaèení vzájemné polohy setrvaèníku a úplného víka spojky Vydání SOO

20 30 Spojka FELlCA Oprava vypínání spojky! P t- b ' ' 1 ',- d ' k ' ~ o re ne specla n nara, ontro ni pøístroje a pomùcky - Pro všechny pøevodovky: Tìsnicí prostøedek (napø Three Band, Aldurit, atp) Nástavek k vyrážeèi MP k demontáži pouzdra vypínací páky spojky MP Zpìtný vyrážeè MP Narážeè pouzdra høídele vypínací páky spojky MP nebo vyrážeè axiálního tìsnìní kapalinového èerpadla MP :) strana 30-6, obr 2 Pro pøevodovku 10S Narážeè tìsnicího kroužku vysouvací objímky spojky MP Stahovák vysouvací objímky spojky MP Krytka hnacího høídele k montáži vysouvací objímky spojky MP Narážeè vnitøního kroužku ložiska hnacího høídele a vysouvací objímky spojky MP C ~~ 2 Pro pøevodovku 14S a J~~ 3 Narážeè gufera do skøínì spojky MP Vypínací páka spojky " " 4 2 -Držák pružiny 5 3 -Pružina 4 -Pouzdro vypínací páky spojky ~ 6 demontáž:) obr 1 '\~ 7 montáž:) obr 2 """, ~ 0597" delší provedení ~~ 5 -Vypínací vidlice ~ 6 -Podložka Vydání

21 FELlCA Spojka 30 ~ 7-25 Nm --1 ( i ~,, 2 zajistit pomocí tìsnicího prostøedku (napø Three Bond, A/durit, atp) //~ j~~ss~~~~-:~ Vypínací ložísko 1 potøít styèné plochy mezi vypínací vidlicí 4 a ložiskem mazacím tukem KOber Lub BE "--, 9-Kolík4x 10mm Nm :t -1)(/ 7 pro pøevodovku 10S s nálitkem pro / -"'-- ~ tìsnicí kroužek, -, -'- demontáž (pøevodovka 1 OS) ~ obr 3 ~~, montáž (pøevodovka 1 OS) ~ obr O pøi ~ontá~i (pøevod~~k~ 1 OS) z~iistit proti u"'u-uuu poskozenl montaznlm prlpravkem MP ~ obr Tìsnicí kroužek u pøevodovky 14S a 14SK umístìn ve skøíni spojky montáž (pøevodovka 1 OS) ~ obr 4 montáž (pøevodovka 14S) ~ obr 7 Vydání

22 !! 30 Spojka FELlCA Obr 1 Demontáž pouzdra vypínací páky ~ i spojky pomocí montážních - pøípravkù MP a MP Obr 2 Montáž pouzdra vypínací páky spojky pomocí montážního pøípravku -A- > MP >- MP Obr 3 Demontáž vodicího pouzdra vypínacího ložiska pomocí montážního pøípravku MP Vydání 0897 SOO

23 FELCA Spojka 30 MP Obr4 Montáž tìsnícího kroužku objímky vysouvací páky spojky pomocí pøípravku MP a MP MP Obr5 Použiti pøípravku MP pøi montáži proti poškození tìsnícího kroužku vysouvací objímky Obr6 Montáž vedení vysouvací objímky spojky pomocí pøípravku MP Vydání

24 30 Spojka FELlCA ~ Obr7 Montáž tìsnícího kroužku pomocí - pøípravku MP Vydání 0895 S ,

25 " FELlCA Ovládání, skøíò 34 Øadicí páka ) Nm 1 r 13 -Podložka Talíøová podložka "" J 15 L ov k -,- d ' /CJ -UZ o razeni pre ni 19 - '18~ / ' 16-Podložka 8 17-~ ~ 17-20Nm Podložka ~ ~ 19-Krytlùžka ~ '" 20 -Lùžko øazení zadní Rozpìrná trubka ~~ Demontáž 4 l~ý \ Stáhnout rukoje páky øazení -10- a manžetu P t- b ' ' ',- d ' v, t øadicí páky -9- z páky øazení -8- o re ne specla ni nara, prls roje a pomùcky: -Uvolnit a demontovat šroubové spojení øadicí páka -táhlo øízení Tìsnicí prostøedek napø LOCTTE 270, THREE BOND 1305 nebo MOBL GREASE -Odšroubovat konzolu páky na karosérii a na MP pøevodovce 1 -Prachovka -Sejmout manžetu -1- páky øazení -Vyjmout spodem konzolu páky øazení -11- s 2 -Manžeta øadicí pákou 3 -Dolní gumový kroužek -Vyjmout pojistný kroužek -7- a kroužek konzoly páky øazení Výstelka kloubu tyèe øízení -Povytáhnout pomocí jehlového nástroje v 5 -Horní gumový kroužek mezeøe mezi segmenty výstelky kloubu -4- horní kroužek -5- a rozøíznout jej 6 -Kroužek konzoly -Vytáhnout opatrnì pomocí jehlového 7 P t ' k - k nástroje a plochých kleští horní kroužek -5- -OJS ny rouze ~ obr1 8- Páka øazení V d ' v b ' -yjmout spo em pomoc srou ova ku manžetu Manžeta páky øazení -Povytáhnout pomocí jehlového nástroje v 10 -Rukoje páky øazení mezeøe mezi segmenty výstelky kloubu Konzola páky øazení dolní kroužek -3- a rozøíznout jej Vydání

26 -!! 34 Ovládání, skøíò FELCA -Vytáhnout opatrnì pomocí jehlového ~ i nástroje a plochých kleští dolní kroužek -3- -' -kloubu -Vytlaèit zespoda páku øazení s výstelkou z tìlesa konzoly øazení ~ Montáž Montáž se provádí v opaèném poøadí Upozornìní: Uložení kloubu páky øazení namazat dostateènì mazacím tukem Dbát na polohu kroužku konzoly páky øazení -plochou stranou k pojistému kroužku Závit upevòovacího šroubu -12- konzoly páky øazení na pøevodovce a spojovacího šroubu -17- odmastit a potøít tìsnicím prostøedkem, napø LOCTTE 270, THREE BONO 1305 nebo MOBL GREASE MP Gumové kroužky -5- a -3- vymìnit za nové Obr 1 Demontáž horního gumového kroužku konzoly øazení Vydání 1096 SOO

27 Øadicí ~ páka 0996)1 (Í r : 'i -_ollstna pruzlna FELCA Ovládání, skøíò 34 ~ P, ~ 9 -! ~fí' 13 -Radicí segment i 24---'J Wr 11! \ i 23 -\ : T! 14 -Vymezovací podložka ' -~~~ ~ '15-10Nm i 21 -~ o ~~ i! 22 ~ ~ i 204,/":,/ /"J 16-Podložka, /",! /,,/',/' /' 17-Talíøovápodložka ~ /' 7 < 'í:>'/,/' /' 3 18-Lùžkoøazenípøední 1~'L ~ l,j~';;j ø-,~~ Podložka 4 ((~( '" 20-20Nm 3 ~ ' 21 -Podložka 2 ~ 1--~ i Kryt lùžka '-- -j Lùžko øazení zadní Potøebné speciální náøadí, pøístroje a pomùcky: 24 -Rozpìrná trubka Demontáž Tìsnicí prostøedek napø, LOCTTE 270, THREE BOND 1305 nebo MOBL GREASE -Stáhnout rukoje páky øazení -9- z páky MP øazení -8- -Uvolnit a demontovat šroubové spojení 1 -Prachovka øadicí páka -táhlo øazení 2 -Manžeta -Uvolnit pojistnou pružinu Dolní gumový kroužek -Demontovat øadicí segmenty Výstelka kloubu tyèe øízení -Sejmout spodem prachovku Horní gumový kroužek -Odšroubovat konzolu páky -10- na karosérii 6 -Kroužek konzoly a na pøevodovce -Vyjmout spodem konzolu páky øazení s 7 -Pojistný kroužek øadicí pákou 8 -Páka øazení -Vyjmout pojistný kroužek -7- a kroužek konzoly páky øazení Rukoje páky øazení -Povytáhnout pomocí jehlového nástroje v 10 K ' k -mezeøe mezi segmenty výstelky kloubu-4- -onzo a pa y razeni h ornl ' krouze v k --a 5 rozrlznou v, t Jej 11 -Prachovka Vydání SOO

28 34 Ovládání, skøíò FELlCA -Vytáhnout opatrnì pomocí jehlového ~ nástroje a plochých kleští horní kroužek ~ obr1 -Vyjmout spodem pomocí šroubováku manžetu -2- -Povytáhnout pomocí jehlového nástroje v mezeøe mezi segmenty výstelky kloubu -4- dolní kroužek -3- a rozøíznout jej -Vytáhnout opatrnì pomocí jehlového nástroje a plochých kleští dolní kroužek -3- -Vytlaèit zespoda páku øazení s výstelkou kloubu z tìlesa konzoly øazení Montáž Montáž se provádí v opaèném poøadí Upozornìní: Pøed spojením páky øazení -8- a táhla øazení ~ str 34-32, poz -6- je nutné zkontrolovat vzdálenost èelních ploch øadicích segmentù -13- Pøedepsaná vzdálenost 72,3 mm Pøípadné odchylky upravit pomocí vymezovacích podložek v tlouš kách 0,2; 0,3; 0,4 a 0,5 mm Upozornìní: Uložení kloubu páky øazení namazat dostateènì mazacím tukem Dbát na polohu kroužku konzoly páky øazení -plochou stranou k pojistému kroužku Závit upevòovacího šroubu -15- konzoly páky øazení na pøevodovce a spojovacího šroubu -20- odmastit a potøít tìsnicím prostøedkem, napl': LOCTTE 270, THREE BONO 1305 nebo MOBL GREASE MP Gumové kroužky -5- a -3- vymìnit za nové Obr 1 Demontáž horního gumového kroužku konzoly øazení Vydání

29 FELlCA Ovládání, skøíò 34 øazení Demontáž a montáž táhla Potøebné speciální náøadí, pøístroje a pomùcky: Tìsnící a pojiš ovací prostøedek napø LOC- TTE 270, THREE BONO 1324 a pod Pøípravek Pøípravek Pøípravek Pøípravek pro demontáž a montáž kolíku MP pro narážení pouzder øazení MP pro vytahování pouzder øazení MP pro vyrážení pouzder øazení MP Táhlo øazení s kloubem Sroub 2 -Pouzdro 3 -Táhlo øazení 4 -Díl kloubu 5 -Objímka tyèe 6 -Kolík 8x20 Demontáž a montáž ~ obr4 Pøi montáži použít vždy nový kolík 11 1 O Spona Pøi , 8 ep 9-18 Nm montáži lze použít i šroubovou sponu Vydání Zajistit pomocí THREE BONO 1324 nebo LOCTTE Podložka SOO5205,O515,

30 34 Ovládání, skøíò FELCA Táhlo øazení s pružným kloubem ~ - 1 -Tyè øazení 2 -Šroub (tf; 3 -Kloub ~ Nm ~~~~~ Závit odmastit a zajistit pomocí LOCTTE 270 nebo THREE BONO 1324 ~- Závit odmastit a zajistit pomocí LOCTTE nebo THREE BONO Objímka Nasadit do kloubu tak aby zajiš ovací šroub -4- zapadl do dùlku v objímce 6 -Kolík 8x vv--vv" emon O t az v a mon t az 'v ~ o br 4 Pøi montáži použít vždy nový kolík 7-Spona Pøi montáži lze použít i šroubovou sponu 8 -Podložka 9-11 Nm 10-18Nm 11 -Podložka 12 -Pouzdro 13 -Šroub Závit odmastit a zajistit pomocí LOCTTE 270 nebo THREE BONO Vydání 1096 SOO

31 FELlCA Ovládání, skøíò 34 Táhlo Pouzdro øazení s pøevodem Demontážpomocípøípravkù MP3-607a MP => obr1 a 2 f Montáž pøípravkem MP => obr3 2 -Kloub øazení 3 -"O" kroužek,, Pøi poškození vymìnit 4 -"O" kroužek Pøi poškození vymìnit 5 -Rozpìrka èepu 6 -Táhlo øazení Kolík 8x20 Demontáž a montáž => obr4 Pøi montáži použít vždy nový kolík 8-18 Nm Zajistit pomocí tìsnicího pøípravku (napø THRE BONO 1324 nebo LOCTTE 270) 9 -Podložka 10-Šroub Vydání

32 34 Ovládání, skøíò FELlCA /" ~ Obr1 Demontáž pouzdra øazení pøípravkem MP MP Obr2 Demontáž pouzdra øazení pøípravkem MP MP Obr3 Montáž pouzdra øazení pøípravkem MP MP Vydání

33 -- i FELlCA Ovládání, skøíò 34 "4 Obr4 Demontáž a montáž kolíku pøíprav- kem MP ~ MP \ \ \ Vydání

34 - 34 Ovládání, skøíò FELlCA; Demontáž a montáž pøevo-! dovky ~ Potøebné specíální náøadí, kontrolní - pøístroje a pomùcky Závìs na motor 1,3 MP 9-502/1 nebo závìsné zaøízení na motor MP Trn k aretaci diferenciálu MP Upozornìní: Pøevodovku lze demontovat, aniž by se musel demontovat motor: Demontáž Upozornìní: -Odpojit kostøicí kabel akumulátoru Pøed odpojením akumulátoru zaznamenat bezpeènostní kód autorádia Pøed pøedáním vozidla zákazníkovi kód opìt vložit a autorádio uvést do provozu -Zvednout vozidlo dílenským zvedákem -Demontovat spodní zakrytí motorového prostoru -Vypustit pøevodový olej => strana Demontovat spouštìè: => Elektrická zaøízení; oprav skup Odšroubovat zajiš ovací plech -šipka 1- a vytáhnout souèasnì náhon tachometru, vodicí pouzdro hnací høídelky a hnací høídelku s pastrorkem Upozornìní: U pøevodovek vyrobených po 0597 odšroubovat jen náhon tachometru -šipka 2- -Odpojit lanko spojky => strana Odpojit svorkovnice ze spínaèe couvacích svìtlometù na pøevodovce -Vyšroubovat šrouby krytu setrvaèníku z pøíruby pøevodovky -Demontovat konzolu øazení na pøevodovce -Demontovat kolík táhla øazení => strana Vydání 0897 SOO

35 FELCA Ovládání, skøíò 34 J~n pro vozy se stabilizátorem pøední napravy Povolit na levé i pravé stranì matici držáku stabilizátoru -2- a oba držáky stabilizátoru uvolnit z ramena Pokraèování pro všechny vozy -Demontovat šroub -1- mezi kulovým èepem a hlavou ložiska na levé i pravé stranì Levý Vytáhnout i vpravo kulový èep z hlavy ložiska vlevo kloubový høídel zcela vytlaèit z diferenciálu a planetová kola zajistit pøípravkem MP Upozornìní: U vozù s ABS/EDS je potøeba pøi demontáži a montáži kloubových høídelù pøekonávat vìtší odpal: -Pravý kloubový høídel rovnìž zcela vytlaèit z diferenciálu a oba kloubové høídele zvednout nahoru a zavìsit Jen u vozù se vstøikováním popøípadì Simos 2P Mono-Motronic, -Demontovat Hallùv snímaè; pøípadnì snímaè otáèek motoru ~ Vstøikovací a zapalovací zaøízení Mono-Motronic; oprav skup 28 ~ Vstøikovací a zapalovací zaøízení Simos 2P Jen u vozù s motorem 1,3 Vydání -Demontovat vzduchový filtr; ~ Vstøikovací a zapalovací zaøízení "- Mono-Motronic; oprav skup 24 =:> Karburátor a zapalovací soustava; oprav skup SOO

36 34 Ovládání, skøíò FELlCA Pokraèování pro všechny vozy ~ =o: "4 -Demontovat samojistící matici -1- a Vyjmout -Vzpìru šroub z pružného lùžka pøevodovky sklopit dolù -Uchytit motor pomocí závìsného Røíprsvku "4 Vozy s motorem 13 pøípravkem MP 9-502/1 MP9-200 "4 Vozy s motorem 1,6 a 19 pøípravkem Vydání 0296 SOO

37 FELlCA Ovládaní, skøíò 34 Pro vozy s motorem 1,3 a 1,6 -Demontovat všechny matice spojující motor s pøevodovkou Pro vozy se vznìtovým motorem 1,9 Uvolnit všechny spodní matice -šipky- spojující motor s mezipøírubou -Uvolnit všechny vrchní matice spojující motor s mezipøírubou Pokraèování pro všechny vozy Ze šroubu -3- demontovat samojistící matici -2-, demontovat šrouby -1- a -3- -Sejmout dorazové lùžko -4- -Pomocí závìsného pøípravku spustit motor natolik, aby bylo možno boèním smìrem vytáhnout pøevodovku Vydání SOO

38 34 Ovládání, skøíò FEUCA Montáž ~ Montáž se provádí v opaèném poøadí -- Upozornìní: Pro vozy s motorem 1,31 Dát pozor na montážní polohu -pružné lùžko motoru musí být správnì vystøedìno Pro vozy s motorem 1,61 Zatøást motorem, aby byl bez pøedpìt~ pøípadnì uvolnit pti montáži i lùžka motoru Pokraèování pro všechny vozy Lùžko pøevodovky nesmí být požkozeno Samojistící matice vždy vymìnit za nové Doporuèená maziva pro namazání drážek hnacího høídele a lamely spojky => st: 30-3, Demontáž a montáž spojky Dotáhnout šroub -1- utahovacím momentem 55 Nm -Dotáhnout šroub -3- utahovacím momentem 60 Nm -Samojistící matici -2- na pøedním šroubu -3- dotáhnout utahovacím momentem 55 Nm -Matice spojení motoru s pøevodovkou dotáhnout utahovacím momentem 45 Nm Samojistící matici -1- dotáhnout utahovacím momentem 55 Nm -Samojistící matici -2- dotáhnout utahovacím momentem 100 Nm -Vymìnit kolík táhla øazení za nový -Zkontrolovat nastavení, popø nastavit pedál spojky => str Doplntt pøevodový olej => str Vydání 0895 SOO

39 FELlCA Ovládání, skøíò 34 Demontáž a montáž držáku vzpìry pøevodovky Upozornìní: Držák vzpìry pøevodovky lze demontovat i pøi zamontované pøevodovce Samojistící matice se zásadnì vymìòují za nové Pøevodovka zamontována ve voze Provedení do 0195 Demontáž šroub Demontovat samojistící matici -1- a vyjmout z držáku -Demontovat šrouby -2- a -3- a samojistící matici -4- Držák vzpìry -5- sundat Montáž Montáž probíhá v opaèném poøadí -Samojistící matici -1- dotáhnout 55Nm -Samojistící matici -4- dotáhnout 35Nm -~roub -2- dotáhnout 35Nm -~roub -3- dotáhnout 25Nm Vydání SOO

40 34 Ovládání, skíò FELlCA Provedení od 0195! Demontáž ~ -Povolit samojistící matici -7- -Demontovat samojistící matici -5- a vyjmout šroub z držáku -Držák -6- sklopit (šipka) -Demontovat samojistící samojistící matice -2- a -3- a -4- -Sejmout držák vzpìry -1- Montáž Montáž se provádí v opaèném poøadí -Samojistící matici -2- dotáhnout 35 Nm -Samojistící -Samojistící -Samojistící -Samojistící matici -3- dotáhnout 25 Nm matici -4- dotáhnout 35 Nm matici -5- dotáhnout 55 Nm matici -7- dotáhnout 100 Nm Vydání 0895 $

41 FELlCA Ovládaní, skøíò 34 ~ Pøevodovka demontována! Provedení do 0195 Demontáž -Demontovat šrouby -1- a -2- a matici -3- a držák vzpìry -4- sundat Montáž -Dotáhnout samojistící matici Nm -Dotáhnout šroub Nm -Dotáhnout šroub Nm Provedení od 0195 Demontáž -Demontovat samojistící matice -1-,-2- a -3- a držák vzpìry -4- sundat Montáž -Dotáhnout samojistící matici Nm -Dotáhnout samojistíclmatici Nm -Dotáhnout samojistící matici Nm Vydání SOO

42 34 Ovládání, skøíò FELlCA Demontáž a montáž víka ~ pøevodovky --- Potøebné speciální náøadí, pøístroje a pomùcky Pøípravek pro zavìšení motoru MP 9-502/1 resp MP Tìsnicí prostøedek napø LUCOPREN nebo THREE BONO 1104 Pøípravek pro demontáž pružného lùžka MP Pøípravek pro montáž pružného lùžka MP Montážní stojan MP Držák pøevodovky MP Upozornìní: Demontáž a montáž lze provést i pøi pøevodovce zamontované ve voze V tom pøípadì je nutné motor zajistit pomocí pfípravku MP /1 nebo MP Pøišroubovat pøevodovku k montážnímu stojanu MP s držákem MP Víko pøevodovky 3 Pøi montáži dìlicí plochu oèistit, nanést na ni tìsnicí prostøedek napø LUCO- PREN nebothree BONO Pružné víko závìsu pøevodovky Demontáž lùžka => obr 1 Montáž lùžka => obr 3 Správná poloha lùžka => obr Nm 3 Pøi montáži šrouby víka utahovat stupòovitì do køíže Vydání 1096 SOO

43 FELCA Ovládání, skøíò 34 Demontáž a montáž pružného lùžka pøevodovky Demontáž -Demontovat pøední a zadní držák Obr1 Demontáž pružného lùžka závìsu pøevodovky pomocí pøípravku MP Montáž Obr2 Správná poloha pružného lùžka pøevodovky Šipka smìøuje k horní èásti víka Vydání

44 34 Ovládání, skøíò FELCA Obr3 Montáž pružného lùžka pomocí pøí- ~ pravku MP /~ Obr4 Nasadit pøední držák (bez pøivaøených matic) -1- smìrem ke spouštìèi a zadní držák (s navaøenými maticemi) -2- smìrem ke kloubovému høídeli Šroub -3- pøitáhnout tak, aby držáky byly v horní poloze (viz obr) a neprotáèely se -ještì nedotahovat Po montáži pøevodovky ke karosérii dotáhnout šroub -3- utahovacím momentem 50 Nm ~ Vydání

45 FELlCA Ovládání, skøíò 34 Demontáž a montáž kol 5 rychlosti ' ",, " ~ 7 ", 9, 8, ",, " "'>,,, Potøeb~é specíální náøadí, kontrolní pøístroje Upozornìní: a pomucky Demontáž a montáž kola 5 rychlosti lze provádìt i na pøevodovce zamontované ve vo- Kleštì na pojištìní matice hnacího høídele zidle V tom pøípadì je potøeba zajistit agregát MP pomocí pøípravku MP 9-502/7 nebo MP U pøevodovek 70S a 745 je hnané kolo Mìøidlo axiální vùle synchronního kroužku 5 rychlosti (pozice 5) uloženo na hnaném 5 rychlosti MP høídeli; u pøevodovky 745K na hnacím høídeli Vyrážeè kolíku prùmìr 5 mm MP Rozpìrný kroužek pouze u 1 OS a 14S Páka k zajištìní hnacího høídele MP montovat zkosením k ložisku Vydání SOO

46 34 Ovládání, skøíò FELlCA i i -,,, 7 8,"'" "", 9 "" 17, ",,' ",,' "" "'> 10,, Klec ložiska kola 5 rychlosti + vymìnit + pøi demontáži a montáži zajistit hnací 3 -Vnitøní kroužek ložíska høídel montážním pøípravkem MP ~ obr 8; na pøevodovce 4 -Hnací kolo 5 rychlosti zamontované ve vozidle provést zajištìní zaøazením 4 rychlosti + zajištìní matice 5 -Hnane kolo 5 rychlosti 10S a 14S ~ obr 1 14SK ~ obr 2 6 -Matice 100 Nm, 7 S h ' k ~ 1OS 14S h ' h v' d -ync ronnl rouze k u a na nanem rl e + 60 Nm, u 14SK na hnacím høídeli 8 -Pružina synchronní spojky Vydání 0897 SOO ,

47 FELlCA Ovládání, skøíò Jádro synchronní spojky 12 -Pružná podložka + u pøevodovek 10S a 14S existují tøi ~ rùzná provedení jádra synchronní 13 -Opìrný kroužek spojky, která se liší šíøkou + zjištìní rozmìrù synchronní spojky => 14 -Objímka synchronní spojky obr 3 + demontáž 10S a 14S => obr Západka synchronní spojky (3 kusy) 14SK => obr Matice, 60 Nm 15 -Pružina synchronní spojky + u 10S a 14S na hnacím høídeli + u 14SK na hnaném høídeli 16 -Vidlice øazení 5 rychlosti + vymìnit + demontáž + pøi demontáži a montáži zajistit hnací 10S a 14S => obr 6 høídel montážním pøípravkem 14SK => obr 7 MP => obr 8; na pøevodovce zamontované ve vozidle ~rovést, -, 17 - K 'k 5 22 zajlstenl zarazenlm 4 ryc hlostl o x mm v v, d t v + zajlstenl ma t ce + 10S emon a 14S az => obr 4 10S a 14S => obr 1 14SK => obr 5 14SK => obr 2 + vymìnit ~ Obr 1 Zajištìní matice na hnacím a hnaném høídeli,+ pøevodovka 10S a 14S a = 24,2 :t 0,3 mm ~ Obr 2 Zajištìní matice na hnacím a hnaném høídeli + pøevodovka 14SK a =24,2 :t 0,3 mm Vydání SOO J

48 34 Ovládání, skøíò FELlCA 1 a 2 Ob 3 Z ' d h r Jlstenl rozmeru Ja ra sync ronnl : spojky pøevodovek 105 a Typ synchronní spojky se urèí z tabulky pomocí èíselného oznaèení nebo zmìøením vzdálenosti "a" od èela hnacího kola 5 rychlosti k opìrné ploše synchronního kroužku pomocí montážního pøípravku MP èíselníkový úchylkomìr 2 -synchronní kroužek hnací kolo montážní pøípravek MP høídel Urèení jádra synchronní spojky podle tabulky Oznaèení Šíøka jádra Rozmìr "a" (mm) (mm) bez oznaèení 9,85 až 10,10 3,45 až 3,78 1 nebo jeden 10,2 až 10,45 3,11 až 3,44 zápich O 10,55 až 10,80 2,75 až 3,10 Obr 4 Vyražení kolíku vidlice 5 rychlosti, pro 105 a 145 Obr 5 Vyražení kolíku vidlice 5 rychlosti, pro 145K Vydání 0897 $

I Servis t) i F ABIA 2000... Pøevodovka 002 Vydání 08.99. .dovky. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5315.00.15.

I Servis t) i F ABIA 2000... Pøevodovka 002 Vydání 08.99. .dovky. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5315.00.15. Servis t) i Dílenská F ABA 2000 Pøevodovka 002 Vydání 0899 Kód pøevo- pøíruèka dovky Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic 80053150015 8 Servis -) Toto dílo je autorskoprávnì chránìno

Více

. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5317.00.15

. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5317.00.15 - Servis t) i Dílenská F Pøevodovka ABA 200002R pøíruèka dovky Vydán í 0700 Kód pfevo Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic 80053170015 f) Servis A, _/ Toto dílo je autorskoprávnì

Více

Servis f) Kód pøevo- EVY FDN EYX FDM EYW FDL EJZ FNJ FVS, dovky FVT FVU FCU FCV FW FRA FPU FSP GDN GDH GDL GDG GDM GDJ GDR GEY

Servis f) Kód pøevo- EVY FDN EYX FDM EYW FDL EJZ FNJ FVS, dovky FVT FVU FCU FCV FW FRA FPU FSP GDN GDH GDL GDG GDM GDJ GDR GEY , Servis f) Dílenská F ABA 2000 pøíruèka Pøevodovka 02T Vydání 0899 Kód pøevo- EVY FDN EYX FDM EYW FDL EJZ FNJ FVS, dovky FVT FVU FCU FCV FW FRA FPU FSP GDN GDH GDL GDG GDM GDJ GDR GEY Servisní služby

Více

--I. 8 Servis! ~ I. Toto dílo je autorskoprávnì chránìno. Printed in Czech Republic Každé použití bez souhlasu autora je nepøípustné. 800.5313.00.

--I. 8 Servis! ~ I. Toto dílo je autorskoprávnì chránìno. Printed in Czech Republic Každé použití bez souhlasu autora je nepøípustné. 800.5313.00. Servis f) Dílenská F ABA 2000 pøíruèka Motor 1,9/74 101 -mechanika Vydání 0800 Kód motoru ATD '" Servisní služby'technické informace Printed in Czech Republic SOO53130015 8 Servis! ~ -- C' Toto dílo je

Více

FELICIA. I Motor 1,3 1- mechanická èást I. Servisní služby. Technické informace. .500.5202:07.,5 Vydaní 01.98 I

FELICIA. I Motor 1,3 1- mechanická èást I. Servisní služby. Technické informace. .500.5202:07.,5 Vydaní 01.98 I Servis CD Dílenská FELCA pøíruèka Motor 1,3 1- mechanická èást Servisní služby Technické informace 5005202:07,5 Vydaní 0198 ,A ~ Dílenská pøíruèka je urèena výhradnì pro potøebu v rámci servisní sítì ~KODA

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Servis 8! FELICIA. I Podvozek. služby. Technické informace. - 500.5206.00.15 Vydání 11.94

Servis 8! FELICIA. I Podvozek. služby. Technické informace. - 500.5206.00.15 Vydání 11.94 - Servis 8! Dílenská FELCA pøíruèka Podvozek / Servisní služby Technické informace - 50052060015 Vydání 1194 ị ~ - / - Dílenská pøíruèka je urèena výhradnì pro potøebu v rámci servisní sítì ŠKODA Její

Více

Servis 5. Dílenská příručka SUPERB 2002. Převodovka 01W/012 Vydání 10.01. Servisní služby. Technické informace DVZ FHN EEN EMV EZG GFY GFZ GFN GFL GGB

Servis 5. Dílenská příručka SUPERB 2002. Převodovka 01W/012 Vydání 10.01. Servisní služby. Technické informace DVZ FHN EEN EMV EZG GFY GFZ GFN GFL GGB Servis 5 Dílenská příručka SUPERB 2002 Převodovka 0W/02 Vydání 0.0 Kód převodovky DVZ FHN EEN EMV EZG GFY GFZ GFN GFL GGB Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 5 Servis Toto dílo

Více

AUTO PARTS. náhradní díly automobilù. Obsah

AUTO PARTS. náhradní díly automobilù. Obsah AUTO PARTS náhradní díly automobilù Obsah kategorie strana Motor 1-3 Chlazení, vytápìní, klimatizace 4-5 Vnitøní vybavení 5 Díly karoserie 5 Nápravy a øízení 5-10 Brzdové systémy 10 Pøevodovka a pohon

Více

Servis 8. Vydání 08.99. F Motor ABIA 1,4/55; 2000 1,4/74 -mechanika. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5306.00.15.

Servis 8. Vydání 08.99. F Motor ABIA 1,4/55; 2000 1,4/74 -mechanika. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5306.00.15. Servis 8 Dílenská pøíruèka F Motor ABIA 1,4/55; 2000 1,4/74 -mechanika Vydání 0899 Kód motoru Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic 80053060015 f) Servis! - 1 Toto dílo je autorskoprávnì

Více

SKA0002 - AVC Čadca, a.s. výprodej

SKA0002 - AVC Čadca, a.s. výprodej SKA000 - AVC Čadca, a.s. výprodej platnost ceníku od 8..0 do vyprodání zásob 0600 Skříň spojky T8 Tatra Kód Skarab: 06 SKP: 0000 Obch.č.: 00 0600 Skříň spojky Tatra Kód Skarab: 8 SKP: 0080 Obch.č.: 00

Více

8 ' I. Servis 8 i. F Motor ABIA 1,0/37; 2000 1,4/44; 1,4/50 -mechanika. Vydání 08.99

8 ' I. Servis 8 i. F Motor ABIA 1,0/37; 2000 1,4/44; 1,4/50 -mechanika. Vydání 08.99 Servis 8 i Dílenská pøíruèka F Motor ABA 1,0/37; 2000 1,4/44; 1,4/50 -mechanika Kód Vydání 0899 motoru 8 ' Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic 80053050015 8 Servis! Toto dílo

Více

Rozvodovka a koncové převody

Rozvodovka a koncové převody 3. KAPITOLA Rozvodovka a koncové převody Skříň rozvodovky s pravým a levým portálem tvoří zadní nápravu traktorů Zetor. Koncepčně je provedení zadní nápravy u všech typů traktorů Z 2011 Z 6945 stejné a

Více

COMPASS, Prelátská 13/8, Praha 9, 198 00, CZ; tel.: 281 863 061, 281 862 427 fax: 281 864 321 e-mail: info@cmps.cz internet: www.compass.

COMPASS, Prelátská 13/8, Praha 9, 198 00, CZ; tel.: 281 863 061, 281 862 427 fax: 281 864 321 e-mail: info@cmps.cz internet: www.compass. Vodní pumpa klínový øemen FAV-FEL 1,3 Vodní pumpa 4-drážkový øemen FAV-FEL 1,3 SK0003 047 121 011 A SK0039 047 121 011 Rozdìlovaè FAV-FEL 1,3 SK0051 115 911 000 Palec rozdìlovaèe Š105-Š120-FAV-FEL 1,3

Více

Servis 8 F ABIA 2000 >- Motor 1,2/40 -mechanika Vydání 08.02 ,:;",;"-- ~2~

Servis 8 F ABIA 2000 >- Motor 1,2/40 -mechanika Vydání 08.02 ,:;,;-- ~2~ ,:;",;"-- ~2~ Servis 8 Dílenská F ABIA 2000 >- pøíruèka Motor 1,2/40 -mechanika Vydání 08.02 ; U Servisní služby. Technické informace Printed in zech Republic 800.5322.00.15 8 Servis ',-J :) \J I Toto

Více

Obsah. Obsah. Bìžná údržba a opravy zážehové motory... 25 Technické údaje... 26 Utahovací momenty... 26. Plán údržby - zážehové motory...

Obsah. Obsah. Bìžná údržba a opravy zážehové motory... 25 Technické údaje... 26 Utahovací momenty... 26. Plán údržby - zážehové motory... Úèel knihy... 11 Opravy bìhem jízdy... 13 Nelze nastartovat motor, protože se neotáèí startér... 13 Nelze nastartovat motor, i když startér funguje... 13 Nouzové startování... 14 Výmìna kola... 15 Hledání

Více

PAX-3-60 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ

PAX-3-60 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÁ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz PAX-3-60 426 2.98

Více

PAD-3-60-UC SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ

PAD-3-60-UC SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÁ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz PAD-3-60-UC 426 2.98

Více

Demontáž a montáž hlavních částí převodovky

Demontáž a montáž hlavních částí převodovky Demontáž a montáž hlavních částí převodovky Demontáž a montáž hlavních částí převodovky pětistupňová převodovka se synchronizací Pozn. Tento postup je pouze jako doplněk při výuce demontáže a montáže hlavních

Více

f) Servis Copyright @ 1999 ŠKODA AUTO a.s.

f) Servis Copyright @ 1999 ŠKODA AUTO a.s. Servis 8 Dílenská F ABIA 2000 pøíruèka Kód Motor 1,9/47 SDI -mechanika Vydání 0899 motoru S, I v b T h k ' f Printed in CR ervlsnl S UZ y ec nic e In ormace 50053110015 f) Servis ~ ~ Dílenská pøíruèka

Více

PROJEKT. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

PROJEKT. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky PROJEKT Inovace učebních pomůcek pro zvýšení uplatnitelnosti oborů automechanik a autoklempíř na trhu práce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více

Stroj je mo né vybavit pøídavným zaøízením NOR 1200/1, které slou í k vystøihování kruhových dílù. Rozmìry stroje: výška 570 mm.

Stroj je mo né vybavit pøídavným zaøízením NOR 1200/1, které slou í k vystøihování kruhových dílù. Rozmìry stroje: výška 570 mm. Klempíøský obrubovací stroj XB 50/180 Klempíøský obrubovací stroj XB 50/180 je urèen k obrubování, zakládání, lemování, vyrovnávání, tìsnìní den pøípadnì zakládání drátu nebo støíhání plechù do 0,8 mm

Více

Konzola řazení s pákou, táhlem a kloubem

Konzola řazení s pákou, táhlem a kloubem Konzola řazení s pákou, táhlem a kloubem 1 Konzola řazení s pákou, táhlem a kloubem 1. 10-143-7296 Úplná konzola páky do 13. série 1 110-512420 1. 10-207-7296 Úplná konzola páky s pouzdry od 14. série

Více

Návod na opravu. De-/montáž ozubeného řemene. Standard PEUGEOT; 607 (9D, 9U); 2.2 HDI. Tiskni

Návod na opravu. De-/montáž ozubeného řemene. Standard PEUGEOT; 607 (9D, 9U); 2.2 HDI. Tiskni Page 1 of 5 Tiskni Návod na opravu De-/montáž ozubeného řemene Standard PEUGEOT; 607 (9D, 9U); 2.2 HDI Bezpečnostní pokyny Otočit motorem pouze za rozvodové kolo klikového ve směru otáčení. Rozvodové kolo

Více

Servis 8 FELICIA. I Elektrická zaøízení I?: .I ~.~R".."'Rg ~g..~~iii I. služba. Technické informace 500.5208.00.15 Vydání 11.94 ,. '.

Servis 8 FELICIA. I Elektrická zaøízení I?: .I ~.~R..'Rg ~g..~~iii I. služba. Technické informace 500.5208.00.15 Vydání 11.94 ,. '. Servis 8 Dílenská FELCA pøíruèka Elektrická zaøízení?: ~~R" "'Rg ~g ~~ "", '-'~ r Servisní služba Technické informace 50052080015 Vydání 1194 ~- - -, ;,cf ',c -, " Dílenská pøíruèka je urèena výhradnì

Více

DIAGNOSTICKÉ LISTY SPOJKA

DIAGNOSTICKÉ LISTY SPOJKA DIAGNOSTICKÉ LISTY SPOJKA OBSAH LIST È. TÌŽKÝ CHOD PØI ZAØAZENÍ PØEVODOVÉHO STUPNÌ, NOVÁ SPOJKA... 1 VOZIDLO SE BLOKUJE, SKORO NOVÁ SPOJKA... 2 PROKLUZOVÁNÍ SPOJKY... 3 RÁNY PØI ZAPÍNÁNÍ SPOJKY... 4 VOZIDLO

Více

Pøipojovací sady. pro jednotrubkové otopné soustavy

Pøipojovací sady. pro jednotrubkové otopné soustavy Pøipojovací sady pro jednotrubkové otopné soustavy E-Z System Popis HEIMEIER E-Z system je univerzálnì použitelná sada pro pøipojení otopných tìles s dvoubodovým pøipojením k jednotrubkovým a dvoutrubkovým

Více

G 2500 STANDARDNÍ ZAØÍZENÍ VNÌJŠÍ ROZMÌRY KONSTRUKÈNÍ ØADA GARD RYCHLÁ SILNIÈNÍ SKLOPNÁ ZÁVORA. Legenda k obrázku:

G 2500 STANDARDNÍ ZAØÍZENÍ VNÌJŠÍ ROZMÌRY KONSTRUKÈNÍ ØADA GARD RYCHLÁ SILNIÈNÍ SKLOPNÁ ZÁVORA. Legenda k obrázku: KONSTRUKÈNÍ ØADA GARD RYCHLÁ SILNIÈNÍ SKLOPNÁ ZÁVORA G 2500 STANDARDNÍ ZAØÍZENÍ TX 2x1 mm 2 RX 2x1,5 mm 2 4x1 3x1 mm 2 230V 3x1,5 mm 2 Legenda k obrázku: 1 Hnací jednotka G 2500 2 Øídicí panel (øízení

Více

W 2118 D D D D D D D D E Y D D D4053 1

W 2118 D D D D D D D D E Y D D D4053 1 W 2118 1 W 2118.11 D4051 1 2 Přední náprava D4052 1 3 Rotační lišta D3580 1 4 Páka zvedání D0861 1 5 Náboj D0354 1 6 Převodová skříň D3536 1 7 Převodová skříň D3536 1 8 Elektrovýzbroj D4002 1 9 Sedadlo

Více

F ABIA 2000... I Servis 6) I. Motor 2,0/85 -mechanika Vydání 04.01. Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5307.00.

F ABIA 2000... I Servis 6) I. Motor 2,0/85 -mechanika Vydání 04.01. Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5307.00. Servis 6) Dílenská F ABA 2000 pøíruèka Motor 2,0/85 -mechanika Vydání 0401 Kód motoru AZL é' Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic 80053070015 f) Servis; - Toto dílo je autorskoprávnì

Více

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 Vnìjší automatický systém s kloubovými rameny pro závìsné brány Vzorová montáž Napájecí vodièe k motoru: 4 x 1,5 mm 2, délka 20 m 4 x 2,5 mm 2, délka 30 m 1 Montážní sada

Více

PŘEVODNÁ A PŘEVODOVÁ ÚSTROJÍ

PŘEVODNÁ A PŘEVODOVÁ ÚSTROJÍ 46 PŘEVODNÁ A PŘEVODOVÁ ÚSTROJÍ Převodná a převodová ústrojí 47 Spojky Jsou součástí převodných ústrojí umístěných mezi motorem a převodovkou. Spojka přenáší točivý moment a umožňuje jeho přerušení pro:

Více

Indikaèní pøístroje - bez zabudovaného regulátoru

Indikaèní pøístroje - bez zabudovaného regulátoru Speciální mìøicí a kalibraèní pøípravky a jednoúèelová mìøidla Do této èásti katalogu MÌØIDL III jsou zaøazena jak mìøidla, která jsou vyrábìna standardnì a mají své konkrétní mìøicí rozsahy a objednací

Více

Staré díly BOSCH k repasi :

Staré díly BOSCH k repasi : Staré díly BOSCH k repasi : - startéry a generátory - měřiče množství vzduchu - vstřikovače - jednotky centrálního vstřikování Podmínky vrácení: - originální obal - díl je dostatečně očištěn, aby bylo

Více

DET SIGMA PUMPY HRANICE

DET SIGMA PUMPY HRANICE SIGMA PUMPY HRANICE ÈERPADLOVÉ TURBÍNY DET SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 81.01 Použití Èerpadlové turbíny

Více

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Obsah Úvodem...9 Základní technický popis...10 Škoda Felicia se představuje...10 Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Údržba a kontrola technického stavu...14 Pravidelná

Více

400-BQO SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 11.94

400-BQO SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 11.94 SIGMA PUMPY HRANICE LEHKÁ DIAGONÁLNÍ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 400-BQO 426 2.98 11.94 Použití Èerpadla

Více

ZOM SIGMA PUMPY HRANICE ZUBOVÁ MONOBLOKOVÁ 426 1.99 21.03

ZOM SIGMA PUMPY HRANICE ZUBOVÁ MONOBLOKOVÁ 426 1.99 21.03 SIGMA PUMPY HRANICE ZUBOVÁ MONOBLOKOVÁ NÍZKOTLAKÁ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 0 Hranice tel.: 58 66, fax: 58 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz ZOM 426.99 2.03 Použití Zubová

Více

TATRA Nabídka náhradních dílů mopas a.s., Holešov

TATRA Nabídka náhradních dílů mopas a.s., Holešov JKPOV Název skladové položky Cena/ks Cena/ks bez DPH vč. 20% DPH 336 140 211 SKRIN POMOCNÉHO POHONU 1 390,00 1 668,00 344 239 733 ROZPĚRKA 440,00 528,00 336 210 320 KUŽEL SYNCHRONIZACE 1 057,82 1 269,38

Více

Doporučené výměnné intervaly

Doporučené výměnné intervaly 1 8.11.2010 12:34:50 Vozidlo AUDI / A4 2.5 TDI / 08/1997-06/2000 / Limuzína se stupňovitou zádí Země výroby D Zdvih. objem/výkon 2.5 / 110 kw Označení motoru AFB Klíč RB AUD 606 Doporučené výměnné intervaly

Více

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Kat.číslo Název 34-07-009-2 sahara 34-07-026-2 pouzdro 34-07-040-2 koleno 34-09-000-3 Převodovka kompl.p 34-09-500-3 Převodovka kompl.l 34-09-001-3 Pastorek kompletní

Více

MOTOR JIKOV 1433, 1453, 1454 WAPE, 1447 ISKRA

MOTOR JIKOV 1433, 1453, 1454 WAPE, 1447 ISKRA MOTOR JIKOV 1433, 1453, 1454 WAPE, 1447 ISKRA Vladimír Bernklau 1453,1454,1447 Válec a kliková sk í JIKOV 2 TAKT Katalog íslo 31/Verze 1/Strana 2 1453,1454,1447 Rozpis díl 1 9943224 GUFERO 17x35x10 2 1

Více

Popis, použití a charakteristika...2. Technické informace...4. Konstrukèní rozmìry...8. Ovládací prvky... 10. Poznámky... 12

Popis, použití a charakteristika...2. Technické informace...4. Konstrukèní rozmìry...8. Ovládací prvky... 10. Poznámky... 12 PRS 1, PRS 2 Obsah Popis, použití a charakteristika...2 Technické informace... onstrukèní rozmìry... Ovládací prvky... 10 Poznámky... 12 Znaèení ventilu a jeho specifikace... 1 Popis, použití a charakteristika

Více

TC-BQO SIGMA PUMPY HRANICE

TC-BQO SIGMA PUMPY HRANICE SIGMA PUMPY HRANICE ÈERPADLOVÉ TURBÍNY SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz TC-BQO 426 2.98 81.03 Použití Èerpadlové typové

Více

BDR 700. Verze 2 výroba od roku 1994 DVOUBUBNOVÁ ROTA NÍ SEKA KA ZÁB R 70 cm. Vladimír Bernklau

BDR 700. Verze 2 výroba od roku 1994 DVOUBUBNOVÁ ROTA NÍ SEKA KA ZÁB R 70 cm. Vladimír Bernklau BDR 700 Verze 2 výroba od roku 1994 DVOUBUBNOVÁ ROTA NÍ SEKA KA ZÁB R 70 cm Vladimír Bernklau 0005321 Rozpis díl kle e zahradní 1 9474704 DÍL KLE Í SPODNÍ PRO KAPSU 1 1A 9474710 DÍL KLE Í SPODNÍ 1 2 6055503

Více

SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 12.06

SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 12.06 SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ ÈLÁNKOVÁ ODSTØEDIVÁ ÈERPADLA LV SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 12.06 Použití

Více

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,9/77 kw TDI PD Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BJB

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,9/77 kw TDI PD Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BJB Servis 5 Dílenská příručka OCTAVIA II 2004 Motor 1,9/77 kw TDI PD Kód motoru BJB Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně chráněno. Každé použití

Více

H-V-HD SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 12.32

H-V-HD SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 12.32 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ HORIZONTÁLNÍ ÈLÁNKOVÁ ÈERPADLA H-V-HD SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 12.32

Více

Servis (!) Dílenská pøíruèka FELICIA. I Topení, Klimatizace. .Servisní služby. Technické. 500.5207.01.15 Vydání 06.95

Servis (!) Dílenská pøíruèka FELICIA. I Topení, Klimatizace. .Servisní služby. Technické. 500.5207.01.15 Vydání 06.95 Servis (!)! Dílenská pøíruèka FELCA Topení, Klimatizace Servisní služby Technické 50052070115 Vydání 0695 informace ~ -- -" 1J Dílenská pøíruèka je urèena výhradnì pro potøebu v rámcí servisní sítì ŠKODA

Více

ARV AQV AZE AZF AME ATZ AQW

ARV AQV AZE AZF AME ATZ AQW Servis 5 Dílenská příručka FABIA 000 Motor,0/37;,4/44;,4/50 - mechanika Vydání 08.99 Kód motoru ARV AQV AZE AZF AME ATZ AQW Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic S00.5305.00.5

Více

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05 SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ÈERPADLA SVA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 60 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 46.98 16.05 Použití Samonasávací èerpadla

Více

POHONY PRO ODPÍNAČE TYPU C3 A UZEMŇOVAČE. Návod na montáž, obsluhu a údržbu. ABB Power Distribution

POHONY PRO ODPÍNAČE TYPU C3 A UZEMŇOVAČE. Návod na montáž, obsluhu a údržbu. ABB Power Distribution POHONY PRO ODPÍNAČE TYPU C3 A UZEMŇOVAČE Návod na montáž, obsluhu a údržbu ABB Power Distribution Vaše bezpečnost má přednost - vždy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku našeho návodu pro obsluhu.

Více

FITINKY, ŠROUBENÍ A HADICE

FITINKY, ŠROUBENÍ A HADICE FITINKY, ŠROUENÍ A HADICE Závitové fitinky niklované Tradièní závitové fitinky urèené pro mìdìná, plastová a vícevrstvá potrubí. Tvarovky, závity, kolena, T-kusy, mezikusy, atd. mají stejné pøipojovací

Více

DALŠÍ POMŮCKY PRO MĚŘENÍ

DALŠÍ POMŮCKY PRO MĚŘENÍ DALŠÍ POMŮCKY PRO MĚŘENÍ Měřící vozík Použití: pro kalibraci měřítek, měřicích pásem, měřicích pásků, stupnic měřicích lup, kontrolu stupnic měřidel, ale i optickou kontrolu malých dílů a výrobků Provedení:

Více

KATALOG DÍLŮ MOTORU VERNER - 1400

KATALOG DÍLŮ MOTORU VERNER - 1400 KATALOG DÍLŮ MOTORU VERNER - 1400-63 - OBSAH 1. Díly řadyvm... 65 1. Díly řadyvk... 72 1. Díly řadyvs... 78-64 - VM VM-01-01 polovina bloku přední VM-01-02 polovina bloku zadní VM-01-03 kryt bloku přední

Více

RPT SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 23.01

RPT SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 23.01 SIGMA PUMPY HRANICE ROTAÈNÍ OBJEMOVÁ ÈERPADLA RPT SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 23.01 Použití Rotaèní

Více

Obr. 1 Rozmístìní dílù v kotli

Obr. 1 Rozmístìní dílù v kotli Palivo Kotle na pevná paliva DOR Pøedepsané palivo pro kotel DOR 12, 16, 20, 24, 25 MAX a 32 je hnìdé uhlí zrnìní oøech I (20-40 mm), o výhøevnosti 16 MJ/kg, obsah vody do 28%. V kotli lze topit i jinými

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz METRO Elektromechanický podzemní pohon pro jednokøídlé nebo dvoukøídlé brány MONTÁŽNÍ NÁVOD A KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLÙ www.kovopolotovary.cz Tento manuál je urèen pouze pro montážní firmy Typy pohonù a

Více

. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5318.00.15

. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5318.00.15 Servis 8 Dílenská F ABA 2000 pøíruèka Automatická pøevodovka 001 Vydání 0900 Kód pøevo- dovky Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic 80053180015 - 8 Servis ; ~ --J Toto dílo je autorskoprávnì

Více

SESTAVA MOTORU VERNER - 1400

SESTAVA MOTORU VERNER - 1400 SESTAVA MOTORU VERNER - 1400 SESTAVA MOTORU VERNER - 1400-24 - SESTAVA MOTORU VERNER - 1400 OBSAH Sestava 1. Kliková hřídel... 26 2. Uložení klikové hřídele... 27 3. Polovina bloku - přední... 28 4. Rozvod

Více

273-521-010-903 Gufero standard G 38x 72x12 40-46 273-521-012-103 Gufero standard G 40x 72x12 40-46 311-159-904-200 Matice 6hr.samojist.

273-521-010-903 Gufero standard G 38x 72x12 40-46 273-521-012-103 Gufero standard G 40x 72x12 40-46 311-159-904-200 Matice 6hr.samojist. Holerit Název 7--00-90 Gufero standard G 8x 7x 0-7--0-0 Gufero standard G 0x 7x 0- -9-90-00 Matice hr.samojist. Zn 8G S M 0x, --70- Ložisko kuličkové řadé 7 ANC --080-000 Ložisko kuličkové řadé 08 0-7-070-000

Více

Montážní návod. BITHERM Floor EN E U R O N O R M. Podlahový radiátor

Montážní návod. BITHERM Floor EN E U R O N O R M. Podlahový radiátor BITHERM Floor Podlahový radiátor Montážní návod EN E U R O N O R M 4 4 2 Popis Podlahový radiátor BITHERM Floor se umis uje pøed prosklenou stìnu zapuštìním do podlahy a je urèen k vytápìní vnitøního prostoru

Více

REGULÁTOR TLAKU TYP ZSN 3 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Tøinec Samoèinný regulátor tlaku typ ZSN 3

REGULÁTOR TLAKU TYP ZSN 3 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Tøinec Samoèinný regulátor tlaku typ ZSN 3 SAMOÈINNY REGULÁTOR TLAKU TYP ZSN 3 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Tøinec 2000 Samoèinný regulátor tlaku typ ZSN 3 1 1. POPIS FUNKCE Regulátor ZSN 1 se skládá ze tøí hlavních rozebíratelnì spojených èástí (obr.5)

Více

MOTOR SACHS SB 130, 130L, 135, 135L, 140, 140L

MOTOR SACHS SB 130, 130L, 135, 135L, 140, 140L MOTOR SACHS SB 130, 130L, 135, 135L, 140, 140L Vladimír Bernklau 1460, 1475,1486 Válec a kliková sk í Provedení/znak motoru Držák trysek Tlumi výfuku Vrtání válce Ozna ení na hlav v oblasti A SB 130 /

Více

NEKOVÉ PØEVODOVKY ØADA X

NEKOVÉ PØEVODOVKY ØADA X NEKOVÉ PØEVODOVKY ØADA X Popis Znaèení Mazání a montá¾ní poloha Poloha svorkovnice Technická data Moment setrvaènosti Rozmìry Dvojitý vstup Omezovaè momentu s dutou høídelí Pøíslu¹enství Náhradní díly

Více

ČÁST 3.3. Mazání OBSAH. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

ČÁST 3.3. Mazání OBSAH. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz ČÁST.. Mazání OBSAH. Mazací instrukce....-.. Mazání....-.. Symboly maziv....-.. Sestava pohonu stolu....-..4 Náhon stahovače a pák....-6..5 Dorážkové buňky....-7..6 Sestava třmenu....-8..7 Mechanismus

Více

VZDUCHOVODY PRAVOÚHLÉHO PRÙØEZU

VZDUCHOVODY PRAVOÚHLÉHO PRÙØEZU 1.01 Materiál Pro výrobu vzduchovodù pravoúhlého prùøezu pou íváme následující materiály: standardní materiál: PLECH DIN EN 10142-1.0226 povrch: DIN EN 10147 + Z275-N-A-CO (Pozinkovaný) alternativní materiál

Více

MONTÁŽNÍ KONTROLNÍ POMÙCKY Pro osobní automobily ŠKOD Mario René Cedrych Praha 2000 MONTÁŽNÍ KONTROLNÍ POMÙCKY PRO OSOBNÍ UTOMOBILY ŠKOD 1000 1100 MB 100 110 105 120 130 135 136 GRDE, RPID (742, 743, 746,

Více

BDR 581 SL. ROTAČNÍ SEKAČKA BDR 581SL BELLA 1/2011 od roku 2011. Vladimír Bernklau

BDR 581 SL. ROTAČNÍ SEKAČKA BDR 581SL BELLA 1/2011 od roku 2011. Vladimír Bernklau BDR 581 SL ROTAČNÍ SEKAČKA BDR 581SL BELLA 1/2011 od roku 2011 Vladimír Bernklau Motor, úchyt motoru 12 11 1 9946914 MOTOR HONDA GCV160, 5,5 HP 4T OHC1Z 1 2 4051913 ŘEMENICE MOTORU 1 3 9463709 PŘÍRUBA

Více

Vekolux. Pøipojovací šroubení s vypouštìním pro otopná tìlesa Ventil-kompakt

Vekolux. Pøipojovací šroubení s vypouštìním pro otopná tìlesa Ventil-kompakt Pøipojovací šroubení s vypouštìním pro otopná tìlesa Ventil-kompakt Popis Pøipojovací šroubení Vekolux firmy HEIMEIER slouží k pøipojení otopného tìlesa typu Ventil-kompakt k otopné soustavì, k jeho uzavírání,

Více

NEKOVÉ PØEVODOVKY ØADA K

NEKOVÉ PØEVODOVKY ØADA K NEKOVÉ PØEVODOVKY ØADA K Popis Znaèení Mazání a montá¾ní poloha Poloha svorkovnice Technická data Moment setrvaènosti Rozmìry Dvojitý vstup Omezovaè momentu s dutou høídelí Pøíslu¹enství Náhradní díly

Více

Katalog náhradních dílů 1

Katalog náhradních dílů 1 A B C D PŘEVODOVKA PŘEVODOVKA PŘEVODOVKA PŘEDNÍ NÁPRAVA E HYDRAULICKÝ ROZVADĚČ HDS 1505 F G HYDRAULICKÉ VÁLCE HYDRAULICKÝ VÁLEC 80x40x90 Katalog náhradních dílů 1 A-PŘEVODOVKA Katalog náhradních dílů 2

Více

Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015

Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015 Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015 č. artiklu artikl počet kusů cena Kč / ks bez DPH 301069 Ventilátor alternátoru avie 2 36,89 73,78 301076 Relé alternátoru s uhlíkem 28V 1 286,63 286,63

Více

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,6/85 kw FSI Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BLF

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,6/85 kw FSI Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BLF Servis 5 Dílenská příručka OCTAVIA II 004 Motor,6/85 kw FSI Kód motoru BLF Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně chráněno. Každé použití bez

Více

MO ceník náhradní díly drtiče platný od 1.7. do 31.12.2015

MO ceník náhradní díly drtiče platný od 1.7. do 31.12.2015 MO ceník náhradní díly drtiče platný od 1.7. do 31.12.2015 Kód 001010094 001010095 001010096 001010097 001010098 001010099 001010100 001010101 001010102 Název /06 - Mísa oplachová (vč. 2 otvoru pro trysky)

Více

Pøíslušenství k dveøním podlahovým zavíraèùm DORMA BTS

Pøíslušenství k dveøním podlahovým zavíraèùm DORMA BTS Pøíslušenství k dveøním podlahovým zavíraèùm DORMA BTS Hliníkové dorazové dveøe Dveøní páka z lehkého kovu pro rovinné dorazové dveøe rùzných systémù šíøka dveøí do 1200 mm, hmotnost dveøí do 120 kg pro

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD hliníkový skleník se 2-3 moduly

MONTÁŽNÍ NÁVOD hliníkový skleník se 2-3 moduly MONTÁŽNÍ NÁVOD hliníkový skleník se 2-3 moduly GARDENTEC - správné øešení pro vìtší úrodu GUTTA ČR - Praha spol. s r.o. (1) 2 moduly 3 moduly zadní stìna støecha vìtrací okno 2-dílné dveøe boèní stìna

Více

JUPITER 140 JUPITER 140/90

JUPITER 140 JUPITER 140/90 Nesený oboustranný otočný pluh JUPITER 140 JUPITER 140/90 SERVISNÍ KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ Součásti uvedené v tomto servisním katalogu platí pro Nesený oboustranný otočný pluh JUPITER 140 JUPITER 140/90

Více

Ventil E Z. pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy

Ventil E Z. pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy Ventil E Z pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy Popis Ventil E-Z firmy HEIMEIER pro jednobodové pøipojení otopných tìles je zhotoven z korozivzdorného poniklovaného bronzu. Vyrábí se v rohovém i pøímém

Více

JUPITER 140/100 JUPITER 140/90

JUPITER 140/100 JUPITER 140/90 Nesený oboustranný otočný pluh JUPITER 140/100 JUPITER 140/90 Servisní katalog náhradních dílů 2013 Servisní katalog náhradních dílů Součásti uvedené v tomto servisním katalogu platí pro Nesený oboustranný

Více

VM 125 M 02/B. Výměna oleje v převodovce: 0,5 l, dop. výrobce: AUTOMATIK TRANSMISSION DEXTRON III

VM 125 M 02/B. Výměna oleje v převodovce: 0,5 l, dop. výrobce: AUTOMATIK TRANSMISSION DEXTRON III VÝROBCE: Vladimír Vácha VM MOTOR Sedláčkova 2570 397 01 Písek Tel.: 382 215 434 Fax: 382 215 434 E-mail: vmmotor@iol.cz Web.: www.vmmotor.com Technické informace: Utahování šroubů a matek motoru VM 125

Více

BDR 550. Verze 4 výroba od roku 1998 JEDNOBUBNOVÁ ROTA NÍ SEKA KA ZÁB R 55 cm. Vladimír Bernklau

BDR 550. Verze 4 výroba od roku 1998 JEDNOBUBNOVÁ ROTA NÍ SEKA KA ZÁB R 55 cm. Vladimír Bernklau BDR 550 Verze 4 výroba od roku 1998 JEDNOBUBNOVÁ ROTA NÍ SEKA KA ZÁB R 55 cm Vladimír Bernklau Motorové jednotky BDR 550 Katalog íslo 03/Verze 4/Strana 2 Rozpis díl motorové jednotky A 9720607 MOTOROVÁ

Více

Pøíslušenství k podlahovým zavíraèùm dveøí

Pøíslušenství k podlahovým zavíraèùm dveøí Pøíslušenství k podlahovým zavíraèùm dveøí Pøíslušenství pro hliníkové dorazové dveøe Dveøní páka z lehkého kovu pro rovinné dorazové dveøe rùzných systémù šíøka dveøí do 1200 mm, hmotnost dveøí do 120

Více

Bezpeènostní rychlouzávìry typ SL, SID / RSL a 022

Bezpeènostní rychlouzávìry typ SL, SID / RSL a 022 (1/15) Bezpeènostní rychlouzávìry typ SL, SID / RSL a 022 II - 111 (2/15) BU SID BU 022 II - 112 (3/15) BU p emax Konstrukce SL-IZN.1 SL-IZM.1 SL-IZH.1 BU 022 SID-NN SID-MNS* SID-MM SID-HMS* SID-HH 100

Více

ŠROUBENÍ HADICE - RYCHLOSPOJKY - VENTILY - TLUMIÈE

ŠROUBENÍ HADICE - RYCHLOSPOJKY - VENTILY - TLUMIÈE ŠOUBENÍ HADICE - YCHLOSPOJKY - VENTILY - TLUMIÈE OBSAH Nástrèná šroubení Strana 7 Strana 7 Strana 7 Strana 7 Strana 7 Strana 7 Strana 8 Strana 8 Strana 8 Strana 8 Strana 8 Strana 8 Strana 9 Strana 9 Strana

Více

... ozubená kola se starají o pohyb v p ř e d!

... ozubená kola se starají o pohyb v p ř e d! ... ozubená kola se starají o pohyb v p ř e d! Pro změny točivého momentu a otáček montuje ŠKODA do vozů OCTAVIA moderní plně synchronizované převodovky. SP18-37 2 XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Více

Bezpeènostní pokyny. Technická data. Ovládací prvky. Uvedení do provozu a používání. Pøedepsané použití. Zapnutí a vypnutí

Bezpeènostní pokyny. Technická data. Ovládací prvky. Uvedení do provozu a používání. Pøedepsané použití. Zapnutí a vypnutí 632044A EBV 230 E 4 2 9 3 1 10 7 5 8 6 12 15 11 14 13 14 16 Technická data CZ Bezpeènostní pokyny Vibraèní bruska EBV 230 E Napìtí 230 V Pøíkon 330 W Otáèky 4 000 10 000 min 1 Poèet zdvihù naprázdno 8

Více

SMYKEM ØÍZENÉ NAKLADAÈE SÉRIE 200

SMYKEM ØÍZENÉ NAKLADAÈE SÉRIE 200 S T A V Í M E O K O L O V Á S SMYKEM ØÍZENÉ NAKLADAÈE SÉRIE 00 L L5 L8 L0 L L5 Výkon Motoru,8 kw 6, kw kw kw 5 kw 57kW Provozní hmotnost 70 kg 00 kg 660 kg 900 kg 50 kg 580 kg Užiteèná nosnost 590 kg 680

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze Návod k montáži a obsluze Návod k montáži a obsluze Obsah strana Obecné pokyny Termostatický ventil 3 Poruchy pøíèiny odstranìní 4 Nastavení teploty 5, 6 Montáž Termostatická hlavice K 7 Termostatická

Více

BDR 700. Verze 7 výroba od roku 2004 v DVOUBUBNOVÁ ROTA NÍ SEKA KA ZÁB R 70 cm - oboustranný emen. Vladimír Bernklau

BDR 700. Verze 7 výroba od roku 2004 v DVOUBUBNOVÁ ROTA NÍ SEKA KA ZÁB R 70 cm - oboustranný emen. Vladimír Bernklau BDR 700 Verze 7 výroba od roku 2004 v.. 18882 DVOUBUBNOVÁ ROTA NÍ SEKA KA ZÁB R 70 cm - oboustranný emen Vladimír Bernklau 0005321 Motorové jednotky schéma BDR 700 Katalog íslo 10/Verze 7/Strana 2 0005321

Více

Demontáž a montáž opravné sady kompaktních ložisek

Demontáž a montáž opravné sady kompaktních ložisek 3. Vhodným nástrojem demontovat pojistný kroužek ložisek (např. šroubovákem). 1. Náboj kola demontovat podle údajů výrobce vozidla. 2. Těhlici / čep kola kompletně vyčistit a do montáže náboje kola zakrýt

Více

JUPITER 140 JUPITER 140/90

JUPITER 140 JUPITER 140/90 Nesený oboustranný otočný pluh JUPITER 140 JUPITER 140/90 Servisní katalog náhradních dílů 2009 www.opall-agri.cz SERVISNÍ KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ Součásti uvedené v tomto servisním katalogu platí pro

Více

BDR 581 ROTAČNÍ SEKAČKA BDR 581 SP SP - VARIÁTOR

BDR 581 ROTAČNÍ SEKAČKA BDR 581 SP SP - VARIÁTOR BDR 581 ROTAČNÍ SEKAČKA BDR 581 SP 0125316SP - VARIÁTOR 03/2013 Motor, úchyt motoru 12 11 13 1 9946902 MOTOR BRIGGS 850 SERIES 1 2 9710403 ŘEMENICE MOTORU SESTAVA 1 3 9463709 PŘÍRUBA SESTAVA LAKOVANÁ 1

Více

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ÈLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ÈERPADLA 32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

QUANTUM. Verze F F H TY TAKTNÍ MOTOR BRIGGS & STRATTON 5,5 HP. Vladimír Bernklau

QUANTUM. Verze F F H TY TAKTNÍ MOTOR BRIGGS & STRATTON 5,5 HP. Vladimír Bernklau QUANTUM Verze 128802-0910 12F802-1955 12F802-3168 12H802-3169 TY TAKTNÍ MOTOR BRIGGS & STRATTON 5,5 HP Vladimír Bernklau 000 Filtr vzduchový, výfuk 81 691740 POJISTKA ŠROUBU VÝFUKU 159 691753 DRŽÁK ISTI

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

Nesený oboustranný otočný pluh JUPITER 120 JUPITER 120. Servisní katalog náhradních dílů SERVISNÍ KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Nesený oboustranný otočný pluh JUPITER 120 JUPITER 120. Servisní katalog náhradních dílů SERVISNÍ KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ Nesený oboustranný otočný pluh JUPITER 120 SERVISNÍ KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ Součásti uvedené v tomto servisním katalogu platí pro Nesený oboustranný otočný pluh JUPITER 120 Obsah Rám pluhu, táhlo spojovací.

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2 ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2 Úvod Regulátor TERM 2.2 je urèen k dvoupolohové ekvitermní regulaci topného

Více

Demontáž a montáž nádobky ostřikovačů

Demontáž a montáž nádobky ostřikovačů Demontáž a montáž nádobky ostřikovačů Demontáž Vypnout zapalování a všechny elektrické spotřebiče. Demontovat přední nárazník Uvolnit přední část pravé vložky blatníku Odpojit svorkovnici -2-. Pro odjištění

Více

zadního krytu ozubeného řemene.

zadního krytu ozubeného řemene. Olejové čerpadlo vymontovat a namontovat Vymontovat, odmontovat Zadní kryt ozubeného řemenu viz pracovní postup "Zadní kryt ozubeného řemenu odmontovat a namontovat". Přidržovací kozlík přídavných agregátů

Více