Servis 8. I Pøevodovka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Servis 8. I Pøevodovka"

Transkript

1 , Servis 8 Dílenská pøíruèka FELCA Pøevodovka ] Servisní služby Technické informace Vydání 1194,

2 " ~ Dílenská pøíruèka je urèena výhradnì pro potøebu v rámci servisní sítì ŠKODA Její pøedání tøetím osobám nebo rozmnožování není povoleno Printed in Czech 1994 ŠKODA, automobilová as

3 Servis & Pøeh led dodatkù Dílenská pøíruèka FELCA Vydání: 0897 Pøevodovka Nahrazuje Pøehled dodatkù -Vydání: 0297 Do- Vydání Název Objednací èíslo datek 1194 Základní vydání Dílenské pøíruèky Doplnìní základního vadání Pøevodovka 3, Pøevodovka 3, Doplnìní pøevodovky 3, Pøevodovka 3, Oprava technických dat Pøevodovka 145K Dílenská Obsah => následující strana pøíruèka je urèena výhradnì pro potøebu v rámci servisní sítì Skoda Její pøedání tøetím osobám nebo rozmnožování není 1997 SKODA, automobilová a s Printed in CR SOO

4 i i ~ --

5 FELCA Servis Obsah 00 Technická data strana Oznaèení pøevodovky dentifikaèní èíslo pøevodovky, pøevody Pøevodovépomìryjednotlivýchtypùpøevodovek Rozlišenípøevodovek10S, 14Sa14SKajejichpøiøazeníkmotorùm Technickéúdaje,množstvínáplní Spojka strana Ovládání spojky Demontáž a montáž pedálu spojky Demontážamontážlankaovládáníspojky Nastavení spojkového pedálu 30-2 Oprava spojky 30-3 Oprava vypínání spojky Ovládání, skøíò strana Øadicí páka) Øadicí páka 0996)" K~nt~ol~h~adinyp~evOdo~éhOOleje Demontáža montáž táhla øazení Táhlo øazení s kloubem Táhlo øazení s pružným kloubem Táhlo øazení s pøevodem ""'"' " ' ' ''" Demontážamontážpøevodovky 34-4 Demontážamontáždržákuvzpìrypøevodovky 34-7 Demontážamontážvíkapøevodovky : Demontáža montáž pružného lùžka pøevodovky 34-9 Demontáža montáž kol 5 rychlosti Rozebráníasestavenískøínìpøevodovky Demontáža montáž hnacího a hnaného høídele Demontážamontážzasouvacíhoústrojí ~33 Vymena prevodoveho oleje Kola, høídele strana Rozebránía sestavení hnacího høídele 35-1 Hnaný høídel 35-5 Nastavení vùle ložisek hnacího høídele a diferenciálu Rozvodovka, diferenciál strana Rozebráníasestavenídiferenciálu 39-1 Vydání "

6 ~ - i

7 FELlCA Technická data 00 Oznaèení pøevodovky dentifikaèní pøevody èíslo pøevodovky, Upozornìní: dentifikaèní èíslo pøevodovky je vyraženo na horním dílu skøínì spojky dentifikaèní èíslo pøevodovky 1 -výrobní èíslo pøevodovky 2 -rok výroby -jeden znak Znak Rok výroby Znak Rok výroby R 1994 Y 2000 S T V W X mìsíc výroby -jeden znak Znak Mìsíc Znak Mìsíc L leden C èervenec U únor S srpen B bøezen Z záøí D duben R øíjen K kvìten T listopad N èerven P prosinec 4 -stáíý pøevod -jeden znak Znak Stálý pøevod 1 3,579 (3,350) 4 4,118 (4,167) 6 3, jen pro urèitá vozidla E vozidla sabs/eds Vydání $

8 00 Technická data FELlCA Pøevodové pomìry jednotlivých ~ typù pøevodovek - Pøevodovka 10S se stálým pøevodem 4,118 (4,167) -pro motory 135, 1358, 1368 a 136M Rychlost Poèet zubù Pøevodové èíslo hnaný: hnací 1 rychlost 43 : 13 3,308 2 rychlost 44 : 23 1,913 3 rychlost 38 : 30 1,267 4 rychlost 38 : 41 0,927 5 rychlost 33 : 46 0,717 stálý pøevod 75: 18 4, : 17 4,118 zpìtný chod 38 : 13 2,923 Pøevodovka 14S se stálým pøevodem 3,579 (3,350) -pro motor AEF Rychlost Poèet zubù Pøevodové èíslo hnaný: hnací 1 rychlost 43 : 13 3,308 2 rychlost 44 : 23 1,913 3 rychlost 38 : 30 1,267 4 rychlost 38 : 41 0,927 5 rychlost 33: 46 0,717 stálý pøevod 67 : : zpìtný chod 38 : Vydání 0897 SOO

9 FELlCA Technická data 00 Pøevodovka 14S se stálým pøevodem 3,833 - pro motor AEE Rychlost Poèet zubù Pøevodové èíslo hnaný: hnací 1 rychlost 43 : 13 3,308 2 rychlost 44: 23 1,913 3 rychlost 38 : 30 1,267 4 rychlost 39 : 40 0,975 5 rychlost 35 : 44 0,795 stálý pøevod 69 : 18 3,833 zpìtný chod 38 : 13 2,923 Pøevodovka 10S se stálým pøevodem 3,833 - pro motor 135M Rychlost Poèet zubù Pøevodové èíslo hnaný: hnací 1 rychlost 43 : 13 3,308 2 rychlost 44 : 23 1,913 3 rychlost 38 : 30 1,267 4 rychlost 38 : 41 0,927 5 rychlost 33 : 46 0,717 stálý pøevod 69 : 18 3,833 zpìtný chod 38 : 13 2,923 Vydání SOO

10 !! 00 Technická data FELlCA! Pøevodovka 14SK se stálým pøevodem 3,833 -~ pro motory 135M a AEE -- Rychlost Poèet zubù Pøevodové èíslo hnaný: hnací 1 rychlost 45 : 13 3,462 2 rychlost 45 : 23 1,957 3 rychlost 38: 29 1,310 4 rychlost 39 : 40 0,975 5 rychlost 34 : 45 0,756 stálý pøevod 69 : 18 3,833 zpìtný chod 38 : 13 2,923 Pøevodovka 14SK se stálým pøevodem 4,118 - pro motor 136M Rychlost Poèet zubù Pøevodové èíslo hnaný: hnací 1 rychlost 45 : 13 3,462 2 rychlost 45 : 23 1,957 3 rychlost 38: 29 1,310 4 rychlost 39 : 40 0,975 5 rychlost 34 : 45 0,756 stálý pøevod 70: 17 4,118 zpìtný chod 38 : 13 2, Vydání 0897 SOO

11 ~ FELlCA Technická data 00 Pøevodovka 14SK se stálým pøevodem pro motor AEF Rychlost Poèet zubù Pøevodové èíslo hnaný: hnací 1 rychlost 45 : 13 3,462 2 rychlost 45 : rychlost 38 : rychlost 39 : 40 0,975 5 rychlost 34 : stálý pøevod 68 : zpìtný chod 38 : Rozlišení pøevodovek 105, 145 a 145K a jejich pøiøazení k motorùm Pøevodovka 14SK se liší od pøevodovek 10S a 14S tvarem víka skøínì pøevodovky Obr 1 Pøevodovka 105 pro motory 135, 135B, 135M, 136B a 136M; (šipky ukazují rozdíly oproti obr 2) Obr 2 Pøevodovka 145 se zesílením -šipky- pro motory AEE a AEF Vydání

12 i ~ i 00 Technická data FELlCA Obr 3 Pøevodovka 14SK pro motory 135, 135M a 136M; (šipky ukazují rozdíly oproti obr 4) Obr 4 Pøevodovka 14SK se zesílením -šipky- pro motory AEE a AEF Vydání 0897 SOO

13 FELCA Technická data 00 Technické údaje, množství náplní ~ Pøevodovka Mechanická 5stupòová pøevodovka, synchronizovaná Specifikace pøevodových olejù: AP GL-4, viskozní tøídy: SAE 75W SAE 75W-80 SAE 75W-85 SAE 75W-90 Množství náplnì pøevodového oleje 2,4 litru Spojka Jednolamelová tøecí suchá spojka s talíøovou pružinou, ovládaná mechanicky Typ motoru Prùmìr lamely spojky Tøecí plocha Pøítlaèná síla (mm) (cm2) úplného víka spojky (N) 135,1358,1368,135M, až M AEE až 49001) 4600 až 5200 AEF až ) Pøítlaèná síla )o Vydání SOO

14 , " - J8

15 FELlCA Spojka 30 Ovládání spojky Demontáž a montáž pedálu spojky Potøebné speciální a pomùcky náøadí, pøístroje Mazací tuk G nebo Litol 24 Sejmout pojistku lanka ovládání spojky Stá~nout lanko -2- z èepu na pedálu spojky -Sejmout pojistku -5- z høídele -Vytáhnout høídel s pøivaøeným pedálem spojky -3- z uložení -Sejmout zkrutnou pružinu -4- Montáž se provádí v opaèném poøadí Upozornìní: Pøed montáží potøít všechna místa uložení mazacím tukem G nebo LTOL 24 Dbát na øádné dosednutí zkrutné pružiny Dbát na pevné usazení pojistek -Nastavení spojkového pedálu => str " ~ Vydání

16 30 Spojka FELlCA Demontáž a montáž lanka ovládání spojky ~ 0"4 -Demontovat pojistku -5- -Vyháknout bowden ovládání spojky z vysouvací páky -6- a z držáku -7- -Odšroubovat matici -1- Sejmout podložku -2-, pryžovou opìrku -3- a podložku -4- -Odpojit lanko ovládání spojky od pedálu spojky ~ strana Vytáhnout dopøedu bowden ovládání spojky smìrem Montáž se provádí v opaèném poøadí -Nastavit spojkový pedál Nastavení spojkového pedálu 0"4 -Pojistku -2- vyjmout -Pedál spojky otáèením matice -1- seøídit, \, G{ll~J!;~====:::::;~:t~ -- ) "4 Upozornìní: Spojkový pedál je správnì nastanen když: Není na spojkovém pedálu vùle 830 Šlapka mu pedálu: spojkového pedálu je vùèi brzdov~- - a = O:t 3 mm -Namontovat pojistku Vydání

17 FELlCA Spojka 30 Oprava spojky Potøebné speciální náøadí, kontrolní pøístroje a pomùcky Pøevodovka 4,167 (4,118) Støedicí trn lamely spojky MP Pøevodovka 3,833 Støedicí trn lamely spojky MP Pøevodovka 3,579 (3,350) Støedicí trn lamely spojky MP Lamela spojky Upozornìní: Je-i obložení lamely spojky mechanicky poškozené, zamaštìné nebo nadmìrnì opotøebené, je tøeba vymìnit lamelu spojky za novou po Dbát na správnou polohu lamely spojky; tzn klecí pružin k úplnému víku spojky Vystøedìní lamely spojky ~ obr 1 Oèistit, zbavit koroze drážkování hnacího høídele a u již používané lamely spojky také drážkování náboje Drážko vání hnacího høídele potøít tenkou vrstvou nìkterého z níže uvedených maziv Potom pohybovat lamelou spojky po hnacím høídeli sem a tam, dokud se náboj lamely nepohybuje høídeli zcela lehce Pøebyteèný tuk bezpodmíneènì odstranit Doporuèená maziva: Univerzální tuk N XO dle TL 735 provedení X; napø: KLOBER MCROLUBE GL 261 KLOBER MCROLUBE GL 262 KLOBER MCROLUBE GL 202 MOBL MOBL GREAS SPECAL GREAS SUPER MOBL LTHUM 932 MO BL GREAS MP MOBL LTHUM 933 Vydání

18 30 Spojka FELlCA i ~ i Úplné víko spojky s pøítlaèným kotouèem -!! Upozornìní: Oplné víko spojky a setrvaèník montovat vždy do stále stejné vzájemné polohy (s výjimkou nových dílù), tzn pfed demontáží oznaèit vzájemnou polohu úplného víka spojky a setrvaèníku => obr Nm Povolovat a utahovat postupnì do køíže Montáž úplného víka spojky u motorù 1,6, a 1,9 a u motoru 1,3 0596)0- Upozornìní: Oplné víko spojky je u tìchto motorù na setrvaèníku vystfedìno stfedicími kolíky -šipky- Pti montáži je tfeba dbát na správnou polohu úplného víka spojky a setrvaèníku, protože jinak by mohlo dojít k jejich poškození 3-25 Nm Vydání 0897 SOO

19 FELCA Spojka 30 Obr 1 Vystøedìní lamely spojky pomocí støedicího trnu "A" U pøevodovky 4,118 a u pøevodovky 3,833 s motorem 1,3 vystøedit pomocí støedícího trnu MP U pøevodovky 3,833 s motorem 1,3 vystøedit pomocí støedícího trnu MP U pøevodovky 3,579 vystøedit pomocí støedicího trnu MP Obr 2 Oznaèení vzájemné polohy setrvaèníku a úplného víka spojky Vydání SOO

20 30 Spojka FELlCA Oprava vypínání spojky! P t- b ' ' 1 ',- d ' k ' ~ o re ne specla n nara, ontro ni pøístroje a pomùcky - Pro všechny pøevodovky: Tìsnicí prostøedek (napø Three Band, Aldurit, atp) Nástavek k vyrážeèi MP k demontáži pouzdra vypínací páky spojky MP Zpìtný vyrážeè MP Narážeè pouzdra høídele vypínací páky spojky MP nebo vyrážeè axiálního tìsnìní kapalinového èerpadla MP :) strana 30-6, obr 2 Pro pøevodovku 10S Narážeè tìsnicího kroužku vysouvací objímky spojky MP Stahovák vysouvací objímky spojky MP Krytka hnacího høídele k montáži vysouvací objímky spojky MP Narážeè vnitøního kroužku ložiska hnacího høídele a vysouvací objímky spojky MP C ~~ 2 Pro pøevodovku 14S a J~~ 3 Narážeè gufera do skøínì spojky MP Vypínací páka spojky " " 4 2 -Držák pružiny 5 3 -Pružina 4 -Pouzdro vypínací páky spojky ~ 6 demontáž:) obr 1 '\~ 7 montáž:) obr 2 """, ~ 0597" delší provedení ~~ 5 -Vypínací vidlice ~ 6 -Podložka Vydání

21 FELlCA Spojka 30 ~ 7-25 Nm --1 ( i ~,, 2 zajistit pomocí tìsnicího prostøedku (napø Three Bond, A/durit, atp) //~ j~~ss~~~~-:~ Vypínací ložísko 1 potøít styèné plochy mezi vypínací vidlicí 4 a ložiskem mazacím tukem KOber Lub BE "--, 9-Kolík4x 10mm Nm :t -1)(/ 7 pro pøevodovku 10S s nálitkem pro / -"'-- ~ tìsnicí kroužek, -, -'- demontáž (pøevodovka 1 OS) ~ obr 3 ~~, montáž (pøevodovka 1 OS) ~ obr O pøi ~ontá~i (pøevod~~k~ 1 OS) z~iistit proti u"'u-uuu poskozenl montaznlm prlpravkem MP ~ obr Tìsnicí kroužek u pøevodovky 14S a 14SK umístìn ve skøíni spojky montáž (pøevodovka 1 OS) ~ obr 4 montáž (pøevodovka 14S) ~ obr 7 Vydání

22 !! 30 Spojka FELlCA Obr 1 Demontáž pouzdra vypínací páky ~ i spojky pomocí montážních - pøípravkù MP a MP Obr 2 Montáž pouzdra vypínací páky spojky pomocí montážního pøípravku -A- > MP >- MP Obr 3 Demontáž vodicího pouzdra vypínacího ložiska pomocí montážního pøípravku MP Vydání 0897 SOO

23 FELCA Spojka 30 MP Obr4 Montáž tìsnícího kroužku objímky vysouvací páky spojky pomocí pøípravku MP a MP MP Obr5 Použiti pøípravku MP pøi montáži proti poškození tìsnícího kroužku vysouvací objímky Obr6 Montáž vedení vysouvací objímky spojky pomocí pøípravku MP Vydání

24 30 Spojka FELlCA ~ Obr7 Montáž tìsnícího kroužku pomocí - pøípravku MP Vydání 0895 S ,

25 " FELlCA Ovládání, skøíò 34 Øadicí páka ) Nm 1 r 13 -Podložka Talíøová podložka "" J 15 L ov k -,- d ' /CJ -UZ o razeni pre ni 19 - '18~ / ' 16-Podložka 8 17-~ ~ 17-20Nm Podložka ~ ~ 19-Krytlùžka ~ '" 20 -Lùžko øazení zadní Rozpìrná trubka ~~ Demontáž 4 l~ý \ Stáhnout rukoje páky øazení -10- a manžetu P t- b ' ' ',- d ' v, t øadicí páky -9- z páky øazení -8- o re ne specla ni nara, prls roje a pomùcky: -Uvolnit a demontovat šroubové spojení øadicí páka -táhlo øízení Tìsnicí prostøedek napø LOCTTE 270, THREE BOND 1305 nebo MOBL GREASE -Odšroubovat konzolu páky na karosérii a na MP pøevodovce 1 -Prachovka -Sejmout manžetu -1- páky øazení -Vyjmout spodem konzolu páky øazení -11- s 2 -Manžeta øadicí pákou 3 -Dolní gumový kroužek -Vyjmout pojistný kroužek -7- a kroužek konzoly páky øazení Výstelka kloubu tyèe øízení -Povytáhnout pomocí jehlového nástroje v 5 -Horní gumový kroužek mezeøe mezi segmenty výstelky kloubu -4- horní kroužek -5- a rozøíznout jej 6 -Kroužek konzoly -Vytáhnout opatrnì pomocí jehlového 7 P t ' k - k nástroje a plochých kleští horní kroužek -5- -OJS ny rouze ~ obr1 8- Páka øazení V d ' v b ' -yjmout spo em pomoc srou ova ku manžetu Manžeta páky øazení -Povytáhnout pomocí jehlového nástroje v 10 -Rukoje páky øazení mezeøe mezi segmenty výstelky kloubu Konzola páky øazení dolní kroužek -3- a rozøíznout jej Vydání

26 -!! 34 Ovládání, skøíò FELCA -Vytáhnout opatrnì pomocí jehlového ~ i nástroje a plochých kleští dolní kroužek -3- -' -kloubu -Vytlaèit zespoda páku øazení s výstelkou z tìlesa konzoly øazení ~ Montáž Montáž se provádí v opaèném poøadí Upozornìní: Uložení kloubu páky øazení namazat dostateènì mazacím tukem Dbát na polohu kroužku konzoly páky øazení -plochou stranou k pojistému kroužku Závit upevòovacího šroubu -12- konzoly páky øazení na pøevodovce a spojovacího šroubu -17- odmastit a potøít tìsnicím prostøedkem, napø LOCTTE 270, THREE BONO 1305 nebo MOBL GREASE MP Gumové kroužky -5- a -3- vymìnit za nové Obr 1 Demontáž horního gumového kroužku konzoly øazení Vydání 1096 SOO

27 Øadicí ~ páka 0996)1 (Í r : 'i -_ollstna pruzlna FELCA Ovládání, skøíò 34 ~ P, ~ 9 -! ~fí' 13 -Radicí segment i 24---'J Wr 11! \ i 23 -\ : T! 14 -Vymezovací podložka ' -~~~ ~ '15-10Nm i 21 -~ o ~~ i! 22 ~ ~ i 204,/":,/ /"J 16-Podložka, /",! /,,/',/' /' 17-Talíøovápodložka ~ /' 7 < 'í:>'/,/' /' 3 18-Lùžkoøazenípøední 1~'L ~ l,j~';;j ø-,~~ Podložka 4 ((~( '" 20-20Nm 3 ~ ' 21 -Podložka 2 ~ 1--~ i Kryt lùžka '-- -j Lùžko øazení zadní Potøebné speciální náøadí, pøístroje a pomùcky: 24 -Rozpìrná trubka Demontáž Tìsnicí prostøedek napø, LOCTTE 270, THREE BOND 1305 nebo MOBL GREASE -Stáhnout rukoje páky øazení -9- z páky MP øazení -8- -Uvolnit a demontovat šroubové spojení 1 -Prachovka øadicí páka -táhlo øazení 2 -Manžeta -Uvolnit pojistnou pružinu Dolní gumový kroužek -Demontovat øadicí segmenty Výstelka kloubu tyèe øízení -Sejmout spodem prachovku Horní gumový kroužek -Odšroubovat konzolu páky -10- na karosérii 6 -Kroužek konzoly a na pøevodovce -Vyjmout spodem konzolu páky øazení s 7 -Pojistný kroužek øadicí pákou 8 -Páka øazení -Vyjmout pojistný kroužek -7- a kroužek konzoly páky øazení Rukoje páky øazení -Povytáhnout pomocí jehlového nástroje v 10 K ' k -mezeøe mezi segmenty výstelky kloubu-4- -onzo a pa y razeni h ornl ' krouze v k --a 5 rozrlznou v, t Jej 11 -Prachovka Vydání SOO

28 34 Ovládání, skøíò FELlCA -Vytáhnout opatrnì pomocí jehlového ~ nástroje a plochých kleští horní kroužek ~ obr1 -Vyjmout spodem pomocí šroubováku manžetu -2- -Povytáhnout pomocí jehlového nástroje v mezeøe mezi segmenty výstelky kloubu -4- dolní kroužek -3- a rozøíznout jej -Vytáhnout opatrnì pomocí jehlového nástroje a plochých kleští dolní kroužek -3- -Vytlaèit zespoda páku øazení s výstelkou kloubu z tìlesa konzoly øazení Montáž Montáž se provádí v opaèném poøadí Upozornìní: Pøed spojením páky øazení -8- a táhla øazení ~ str 34-32, poz -6- je nutné zkontrolovat vzdálenost èelních ploch øadicích segmentù -13- Pøedepsaná vzdálenost 72,3 mm Pøípadné odchylky upravit pomocí vymezovacích podložek v tlouš kách 0,2; 0,3; 0,4 a 0,5 mm Upozornìní: Uložení kloubu páky øazení namazat dostateènì mazacím tukem Dbát na polohu kroužku konzoly páky øazení -plochou stranou k pojistému kroužku Závit upevòovacího šroubu -15- konzoly páky øazení na pøevodovce a spojovacího šroubu -20- odmastit a potøít tìsnicím prostøedkem, napl': LOCTTE 270, THREE BONO 1305 nebo MOBL GREASE MP Gumové kroužky -5- a -3- vymìnit za nové Obr 1 Demontáž horního gumového kroužku konzoly øazení Vydání

29 FELlCA Ovládání, skøíò 34 øazení Demontáž a montáž táhla Potøebné speciální náøadí, pøístroje a pomùcky: Tìsnící a pojiš ovací prostøedek napø LOC- TTE 270, THREE BONO 1324 a pod Pøípravek Pøípravek Pøípravek Pøípravek pro demontáž a montáž kolíku MP pro narážení pouzder øazení MP pro vytahování pouzder øazení MP pro vyrážení pouzder øazení MP Táhlo øazení s kloubem Sroub 2 -Pouzdro 3 -Táhlo øazení 4 -Díl kloubu 5 -Objímka tyèe 6 -Kolík 8x20 Demontáž a montáž ~ obr4 Pøi montáži použít vždy nový kolík 11 1 O Spona Pøi , 8 ep 9-18 Nm montáži lze použít i šroubovou sponu Vydání Zajistit pomocí THREE BONO 1324 nebo LOCTTE Podložka SOO5205,O515,

30 34 Ovládání, skøíò FELCA Táhlo øazení s pružným kloubem ~ - 1 -Tyè øazení 2 -Šroub (tf; 3 -Kloub ~ Nm ~~~~~ Závit odmastit a zajistit pomocí LOCTTE 270 nebo THREE BONO 1324 ~- Závit odmastit a zajistit pomocí LOCTTE nebo THREE BONO Objímka Nasadit do kloubu tak aby zajiš ovací šroub -4- zapadl do dùlku v objímce 6 -Kolík 8x vv--vv" emon O t az v a mon t az 'v ~ o br 4 Pøi montáži použít vždy nový kolík 7-Spona Pøi montáži lze použít i šroubovou sponu 8 -Podložka 9-11 Nm 10-18Nm 11 -Podložka 12 -Pouzdro 13 -Šroub Závit odmastit a zajistit pomocí LOCTTE 270 nebo THREE BONO Vydání 1096 SOO

31 FELlCA Ovládání, skøíò 34 Táhlo Pouzdro øazení s pøevodem Demontážpomocípøípravkù MP3-607a MP => obr1 a 2 f Montáž pøípravkem MP => obr3 2 -Kloub øazení 3 -"O" kroužek,, Pøi poškození vymìnit 4 -"O" kroužek Pøi poškození vymìnit 5 -Rozpìrka èepu 6 -Táhlo øazení Kolík 8x20 Demontáž a montáž => obr4 Pøi montáži použít vždy nový kolík 8-18 Nm Zajistit pomocí tìsnicího pøípravku (napø THRE BONO 1324 nebo LOCTTE 270) 9 -Podložka 10-Šroub Vydání

32 34 Ovládání, skøíò FELlCA /" ~ Obr1 Demontáž pouzdra øazení pøípravkem MP MP Obr2 Demontáž pouzdra øazení pøípravkem MP MP Obr3 Montáž pouzdra øazení pøípravkem MP MP Vydání

33 -- i FELlCA Ovládání, skøíò 34 "4 Obr4 Demontáž a montáž kolíku pøíprav- kem MP ~ MP \ \ \ Vydání

34 - 34 Ovládání, skøíò FELlCA; Demontáž a montáž pøevo-! dovky ~ Potøebné specíální náøadí, kontrolní - pøístroje a pomùcky Závìs na motor 1,3 MP 9-502/1 nebo závìsné zaøízení na motor MP Trn k aretaci diferenciálu MP Upozornìní: Pøevodovku lze demontovat, aniž by se musel demontovat motor: Demontáž Upozornìní: -Odpojit kostøicí kabel akumulátoru Pøed odpojením akumulátoru zaznamenat bezpeènostní kód autorádia Pøed pøedáním vozidla zákazníkovi kód opìt vložit a autorádio uvést do provozu -Zvednout vozidlo dílenským zvedákem -Demontovat spodní zakrytí motorového prostoru -Vypustit pøevodový olej => strana Demontovat spouštìè: => Elektrická zaøízení; oprav skup Odšroubovat zajiš ovací plech -šipka 1- a vytáhnout souèasnì náhon tachometru, vodicí pouzdro hnací høídelky a hnací høídelku s pastrorkem Upozornìní: U pøevodovek vyrobených po 0597 odšroubovat jen náhon tachometru -šipka 2- -Odpojit lanko spojky => strana Odpojit svorkovnice ze spínaèe couvacích svìtlometù na pøevodovce -Vyšroubovat šrouby krytu setrvaèníku z pøíruby pøevodovky -Demontovat konzolu øazení na pøevodovce -Demontovat kolík táhla øazení => strana Vydání 0897 SOO

35 FELCA Ovládání, skøíò 34 J~n pro vozy se stabilizátorem pøední napravy Povolit na levé i pravé stranì matici držáku stabilizátoru -2- a oba držáky stabilizátoru uvolnit z ramena Pokraèování pro všechny vozy -Demontovat šroub -1- mezi kulovým èepem a hlavou ložiska na levé i pravé stranì Levý Vytáhnout i vpravo kulový èep z hlavy ložiska vlevo kloubový høídel zcela vytlaèit z diferenciálu a planetová kola zajistit pøípravkem MP Upozornìní: U vozù s ABS/EDS je potøeba pøi demontáži a montáži kloubových høídelù pøekonávat vìtší odpal: -Pravý kloubový høídel rovnìž zcela vytlaèit z diferenciálu a oba kloubové høídele zvednout nahoru a zavìsit Jen u vozù se vstøikováním popøípadì Simos 2P Mono-Motronic, -Demontovat Hallùv snímaè; pøípadnì snímaè otáèek motoru ~ Vstøikovací a zapalovací zaøízení Mono-Motronic; oprav skup 28 ~ Vstøikovací a zapalovací zaøízení Simos 2P Jen u vozù s motorem 1,3 Vydání -Demontovat vzduchový filtr; ~ Vstøikovací a zapalovací zaøízení "- Mono-Motronic; oprav skup 24 =:> Karburátor a zapalovací soustava; oprav skup SOO

36 34 Ovládání, skøíò FELlCA Pokraèování pro všechny vozy ~ =o: "4 -Demontovat samojistící matici -1- a Vyjmout -Vzpìru šroub z pružného lùžka pøevodovky sklopit dolù -Uchytit motor pomocí závìsného Røíprsvku "4 Vozy s motorem 13 pøípravkem MP 9-502/1 MP9-200 "4 Vozy s motorem 1,6 a 19 pøípravkem Vydání 0296 SOO

37 FELlCA Ovládaní, skøíò 34 Pro vozy s motorem 1,3 a 1,6 -Demontovat všechny matice spojující motor s pøevodovkou Pro vozy se vznìtovým motorem 1,9 Uvolnit všechny spodní matice -šipky- spojující motor s mezipøírubou -Uvolnit všechny vrchní matice spojující motor s mezipøírubou Pokraèování pro všechny vozy Ze šroubu -3- demontovat samojistící matici -2-, demontovat šrouby -1- a -3- -Sejmout dorazové lùžko -4- -Pomocí závìsného pøípravku spustit motor natolik, aby bylo možno boèním smìrem vytáhnout pøevodovku Vydání SOO

38 34 Ovládání, skøíò FEUCA Montáž ~ Montáž se provádí v opaèném poøadí -- Upozornìní: Pro vozy s motorem 1,31 Dát pozor na montážní polohu -pružné lùžko motoru musí být správnì vystøedìno Pro vozy s motorem 1,61 Zatøást motorem, aby byl bez pøedpìt~ pøípadnì uvolnit pti montáži i lùžka motoru Pokraèování pro všechny vozy Lùžko pøevodovky nesmí být požkozeno Samojistící matice vždy vymìnit za nové Doporuèená maziva pro namazání drážek hnacího høídele a lamely spojky => st: 30-3, Demontáž a montáž spojky Dotáhnout šroub -1- utahovacím momentem 55 Nm -Dotáhnout šroub -3- utahovacím momentem 60 Nm -Samojistící matici -2- na pøedním šroubu -3- dotáhnout utahovacím momentem 55 Nm -Matice spojení motoru s pøevodovkou dotáhnout utahovacím momentem 45 Nm Samojistící matici -1- dotáhnout utahovacím momentem 55 Nm -Samojistící matici -2- dotáhnout utahovacím momentem 100 Nm -Vymìnit kolík táhla øazení za nový -Zkontrolovat nastavení, popø nastavit pedál spojky => str Doplntt pøevodový olej => str Vydání 0895 SOO

39 FELlCA Ovládání, skøíò 34 Demontáž a montáž držáku vzpìry pøevodovky Upozornìní: Držák vzpìry pøevodovky lze demontovat i pøi zamontované pøevodovce Samojistící matice se zásadnì vymìòují za nové Pøevodovka zamontována ve voze Provedení do 0195 Demontáž šroub Demontovat samojistící matici -1- a vyjmout z držáku -Demontovat šrouby -2- a -3- a samojistící matici -4- Držák vzpìry -5- sundat Montáž Montáž probíhá v opaèném poøadí -Samojistící matici -1- dotáhnout 55Nm -Samojistící matici -4- dotáhnout 35Nm -~roub -2- dotáhnout 35Nm -~roub -3- dotáhnout 25Nm Vydání SOO

40 34 Ovládání, skíò FELlCA Provedení od 0195! Demontáž ~ -Povolit samojistící matici -7- -Demontovat samojistící matici -5- a vyjmout šroub z držáku -Držák -6- sklopit (šipka) -Demontovat samojistící samojistící matice -2- a -3- a -4- -Sejmout držák vzpìry -1- Montáž Montáž se provádí v opaèném poøadí -Samojistící matici -2- dotáhnout 35 Nm -Samojistící -Samojistící -Samojistící -Samojistící matici -3- dotáhnout 25 Nm matici -4- dotáhnout 35 Nm matici -5- dotáhnout 55 Nm matici -7- dotáhnout 100 Nm Vydání 0895 $

41 FELlCA Ovládaní, skøíò 34 ~ Pøevodovka demontována! Provedení do 0195 Demontáž -Demontovat šrouby -1- a -2- a matici -3- a držák vzpìry -4- sundat Montáž -Dotáhnout samojistící matici Nm -Dotáhnout šroub Nm -Dotáhnout šroub Nm Provedení od 0195 Demontáž -Demontovat samojistící matice -1-,-2- a -3- a držák vzpìry -4- sundat Montáž -Dotáhnout samojistící matici Nm -Dotáhnout samojistíclmatici Nm -Dotáhnout samojistící matici Nm Vydání SOO

42 34 Ovládání, skøíò FELlCA Demontáž a montáž víka ~ pøevodovky --- Potøebné speciální náøadí, pøístroje a pomùcky Pøípravek pro zavìšení motoru MP 9-502/1 resp MP Tìsnicí prostøedek napø LUCOPREN nebo THREE BONO 1104 Pøípravek pro demontáž pružného lùžka MP Pøípravek pro montáž pružného lùžka MP Montážní stojan MP Držák pøevodovky MP Upozornìní: Demontáž a montáž lze provést i pøi pøevodovce zamontované ve voze V tom pøípadì je nutné motor zajistit pomocí pfípravku MP /1 nebo MP Pøišroubovat pøevodovku k montážnímu stojanu MP s držákem MP Víko pøevodovky 3 Pøi montáži dìlicí plochu oèistit, nanést na ni tìsnicí prostøedek napø LUCO- PREN nebothree BONO Pružné víko závìsu pøevodovky Demontáž lùžka => obr 1 Montáž lùžka => obr 3 Správná poloha lùžka => obr Nm 3 Pøi montáži šrouby víka utahovat stupòovitì do køíže Vydání 1096 SOO

43 FELCA Ovládání, skøíò 34 Demontáž a montáž pružného lùžka pøevodovky Demontáž -Demontovat pøední a zadní držák Obr1 Demontáž pružného lùžka závìsu pøevodovky pomocí pøípravku MP Montáž Obr2 Správná poloha pružného lùžka pøevodovky Šipka smìøuje k horní èásti víka Vydání

44 34 Ovládání, skøíò FELCA Obr3 Montáž pružného lùžka pomocí pøí- ~ pravku MP /~ Obr4 Nasadit pøední držák (bez pøivaøených matic) -1- smìrem ke spouštìèi a zadní držák (s navaøenými maticemi) -2- smìrem ke kloubovému høídeli Šroub -3- pøitáhnout tak, aby držáky byly v horní poloze (viz obr) a neprotáèely se -ještì nedotahovat Po montáži pøevodovky ke karosérii dotáhnout šroub -3- utahovacím momentem 50 Nm ~ Vydání

45 FELlCA Ovládání, skøíò 34 Demontáž a montáž kol 5 rychlosti ' ",, " ~ 7 ", 9, 8, ",, " "'>,,, Potøeb~é specíální náøadí, kontrolní pøístroje Upozornìní: a pomucky Demontáž a montáž kola 5 rychlosti lze provádìt i na pøevodovce zamontované ve vo- Kleštì na pojištìní matice hnacího høídele zidle V tom pøípadì je potøeba zajistit agregát MP pomocí pøípravku MP 9-502/7 nebo MP U pøevodovek 70S a 745 je hnané kolo Mìøidlo axiální vùle synchronního kroužku 5 rychlosti (pozice 5) uloženo na hnaném 5 rychlosti MP høídeli; u pøevodovky 745K na hnacím høídeli Vyrážeè kolíku prùmìr 5 mm MP Rozpìrný kroužek pouze u 1 OS a 14S Páka k zajištìní hnacího høídele MP montovat zkosením k ložisku Vydání SOO

46 34 Ovládání, skøíò FELlCA i i -,,, 7 8,"'" "", 9 "" 17, ",,' ",,' "" "'> 10,, Klec ložiska kola 5 rychlosti + vymìnit + pøi demontáži a montáži zajistit hnací 3 -Vnitøní kroužek ložíska høídel montážním pøípravkem MP ~ obr 8; na pøevodovce 4 -Hnací kolo 5 rychlosti zamontované ve vozidle provést zajištìní zaøazením 4 rychlosti + zajištìní matice 5 -Hnane kolo 5 rychlosti 10S a 14S ~ obr 1 14SK ~ obr 2 6 -Matice 100 Nm, 7 S h ' k ~ 1OS 14S h ' h v' d -ync ronnl rouze k u a na nanem rl e + 60 Nm, u 14SK na hnacím høídeli 8 -Pružina synchronní spojky Vydání 0897 SOO ,

47 FELlCA Ovládání, skøíò Jádro synchronní spojky 12 -Pružná podložka + u pøevodovek 10S a 14S existují tøi ~ rùzná provedení jádra synchronní 13 -Opìrný kroužek spojky, která se liší šíøkou + zjištìní rozmìrù synchronní spojky => 14 -Objímka synchronní spojky obr 3 + demontáž 10S a 14S => obr Západka synchronní spojky (3 kusy) 14SK => obr Matice, 60 Nm 15 -Pružina synchronní spojky + u 10S a 14S na hnacím høídeli + u 14SK na hnaném høídeli 16 -Vidlice øazení 5 rychlosti + vymìnit + demontáž + pøi demontáži a montáži zajistit hnací 10S a 14S => obr 6 høídel montážním pøípravkem 14SK => obr 7 MP => obr 8; na pøevodovce zamontované ve vozidle ~rovést, -, 17 - K 'k 5 22 zajlstenl zarazenlm 4 ryc hlostl o x mm v v, d t v + zajlstenl ma t ce + 10S emon a 14S az => obr 4 10S a 14S => obr 1 14SK => obr 5 14SK => obr 2 + vymìnit ~ Obr 1 Zajištìní matice na hnacím a hnaném høídeli,+ pøevodovka 10S a 14S a = 24,2 :t 0,3 mm ~ Obr 2 Zajištìní matice na hnacím a hnaném høídeli + pøevodovka 14SK a =24,2 :t 0,3 mm Vydání SOO J

48 34 Ovládání, skøíò FELlCA 1 a 2 Ob 3 Z ' d h r Jlstenl rozmeru Ja ra sync ronnl : spojky pøevodovek 105 a Typ synchronní spojky se urèí z tabulky pomocí èíselného oznaèení nebo zmìøením vzdálenosti "a" od èela hnacího kola 5 rychlosti k opìrné ploše synchronního kroužku pomocí montážního pøípravku MP èíselníkový úchylkomìr 2 -synchronní kroužek hnací kolo montážní pøípravek MP høídel Urèení jádra synchronní spojky podle tabulky Oznaèení Šíøka jádra Rozmìr "a" (mm) (mm) bez oznaèení 9,85 až 10,10 3,45 až 3,78 1 nebo jeden 10,2 až 10,45 3,11 až 3,44 zápich O 10,55 až 10,80 2,75 až 3,10 Obr 4 Vyražení kolíku vidlice 5 rychlosti, pro 105 a 145 Obr 5 Vyražení kolíku vidlice 5 rychlosti, pro 145K Vydání 0897 $

I Servis t) i F ABIA 2000... Pøevodovka 002 Vydání 08.99. .dovky. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5315.00.15.

I Servis t) i F ABIA 2000... Pøevodovka 002 Vydání 08.99. .dovky. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5315.00.15. Servis t) i Dílenská F ABA 2000 Pøevodovka 002 Vydání 0899 Kód pøevo- pøíruèka dovky Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic 80053150015 8 Servis -) Toto dílo je autorskoprávnì chránìno

Více

. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5317.00.15

. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5317.00.15 - Servis t) i Dílenská F Pøevodovka ABA 200002R pøíruèka dovky Vydán í 0700 Kód pfevo Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic 80053170015 f) Servis A, _/ Toto dílo je autorskoprávnì

Více

Servis 8! FELICIA. I Podvozek. služby. Technické informace. - 500.5206.00.15 Vydání 11.94

Servis 8! FELICIA. I Podvozek. služby. Technické informace. - 500.5206.00.15 Vydání 11.94 - Servis 8! Dílenská FELCA pøíruèka Podvozek / Servisní služby Technické informace - 50052060015 Vydání 1194 ị ~ - / - Dílenská pøíruèka je urèena výhradnì pro potøebu v rámci servisní sítì ŠKODA Její

Více

Servis 8 F ABIA 2000 >- Motor 1,2/40 -mechanika Vydání 08.02 ,:;",;"-- ~2~

Servis 8 F ABIA 2000 >- Motor 1,2/40 -mechanika Vydání 08.02 ,:;,;-- ~2~ ,:;",;"-- ~2~ Servis 8 Dílenská F ABIA 2000 >- pøíruèka Motor 1,2/40 -mechanika Vydání 08.02 ; U Servisní služby. Technické informace Printed in zech Republic 800.5322.00.15 8 Servis ',-J :) \J I Toto

Více

COMPASS, Prelátská 13/8, Praha 9, 198 00, CZ; tel.: 281 863 061, 281 862 427 fax: 281 864 321 e-mail: info@cmps.cz internet: www.compass.

COMPASS, Prelátská 13/8, Praha 9, 198 00, CZ; tel.: 281 863 061, 281 862 427 fax: 281 864 321 e-mail: info@cmps.cz internet: www.compass. Vodní pumpa klínový øemen FAV-FEL 1,3 Vodní pumpa 4-drážkový øemen FAV-FEL 1,3 SK0003 047 121 011 A SK0039 047 121 011 Rozdìlovaè FAV-FEL 1,3 SK0051 115 911 000 Palec rozdìlovaèe Š105-Š120-FAV-FEL 1,3

Více

DIAGNOSTICKÉ LISTY SPOJKA

DIAGNOSTICKÉ LISTY SPOJKA DIAGNOSTICKÉ LISTY SPOJKA OBSAH LIST È. TÌŽKÝ CHOD PØI ZAØAZENÍ PØEVODOVÉHO STUPNÌ, NOVÁ SPOJKA... 1 VOZIDLO SE BLOKUJE, SKORO NOVÁ SPOJKA... 2 PROKLUZOVÁNÍ SPOJKY... 3 RÁNY PØI ZAPÍNÁNÍ SPOJKY... 4 VOZIDLO

Více

F ABIA 2000... I Servis 6) I. Motor 2,0/85 -mechanika Vydání 04.01. Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5307.00.

F ABIA 2000... I Servis 6) I. Motor 2,0/85 -mechanika Vydání 04.01. Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5307.00. Servis 6) Dílenská F ABA 2000 pøíruèka Motor 2,0/85 -mechanika Vydání 0401 Kód motoru AZL é' Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic 80053070015 f) Servis; - Toto dílo je autorskoprávnì

Více

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Kat.číslo Název 34-07-009-2 sahara 34-07-026-2 pouzdro 34-07-040-2 koleno 34-09-000-3 Převodovka kompl.p 34-09-500-3 Převodovka kompl.l 34-09-001-3 Pastorek kompletní

Více

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Obsah Úvodem...9 Základní technický popis...10 Škoda Felicia se představuje...10 Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Údržba a kontrola technického stavu...14 Pravidelná

Více

Staré díly BOSCH k repasi :

Staré díly BOSCH k repasi : Staré díly BOSCH k repasi : - startéry a generátory - měřiče množství vzduchu - vstřikovače - jednotky centrálního vstřikování Podmínky vrácení: - originální obal - díl je dostatečně očištěn, aby bylo

Více

. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5318.00.15

. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5318.00.15 Servis 8 Dílenská F ABA 2000 pøíruèka Automatická pøevodovka 001 Vydání 0900 Kód pøevo- dovky Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic 80053180015 - 8 Servis ; ~ --J Toto dílo je autorskoprávnì

Více

Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015

Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015 Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015 č. artiklu artikl počet kusů cena Kč / ks bez DPH 301069 Ventilátor alternátoru avie 2 36,89 73,78 301076 Relé alternátoru s uhlíkem 28V 1 286,63 286,63

Více

... ozubená kola se starají o pohyb v p ř e d!

... ozubená kola se starají o pohyb v p ř e d! ... ozubená kola se starají o pohyb v p ř e d! Pro změny točivého momentu a otáček montuje ŠKODA do vozů OCTAVIA moderní plně synchronizované převodovky. SP18-37 2 XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05 SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ÈERPADLA SVA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 60 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 46.98 16.05 Použití Samonasávací èerpadla

Více

FAG opravárenská řešení ložisek kol pro užitková vozidla

FAG opravárenská řešení ložisek kol pro užitková vozidla FAG opravárenská řešení ložisek kol pro užitková vozidla Mercedes-Benz Sprinter, Viano, Vito a Volkswagen Crafter přední náprava Obsah této brožury je právně nezávazný a je určen výhradně k informačním

Více

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ÈLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ÈERPADLA 32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 Chladič 10 Čistič 11 Zapalování - úplné 12 Přístrojová

Více

Servis.I F ABIA 2000... Topení, klimatizace Vydání 08.99. .Servisní služby. Technické informace so~~~nj~~.~o~~

Servis.I F ABIA 2000... Topení, klimatizace Vydání 08.99. .Servisní služby. Technické informace so~~~nj~~.~o~~ Servis Dílenská F ABA 2000 Topení, klimatizace Vydání 0899 pøíruèka '3 ~ Servisní služby Technické informace so~~~nj~~~o~~ f) Servis ~ ~ (o Dílenská pøíruèka je urèena výhradnì pro potøebu v rámci servisní

Více

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU Nářadí [1] Tyčka na zajištění setrvačníku (dvojitý setrvačník) : (-).0198.A [2] Přípravek pro vystředění krytu pohonu rozvodu : (-).0198.G [3] Tyčka na zajištění ozub. kola vačkového

Více

OBSH Seznam použitých symbolù... 9 1 ÚVOD 11 2 DO TERÉNU I N SILNICI 15 2.1 Definice terénního vozidla... 17 2.2 Základní technické pøedpisy... 18 2.3 Od tvrdých tereòákù k vozidlùm pro volný èas... 18

Více

FAC, FAD, FAT, FAG, FAH, FACV, FADV, FATV SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.99 22.02

FAC, FAD, FAT, FAG, FAH, FACV, FADV, FATV SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.99 22.02 SIGMA PUMPY HRANICE FAC, FAD, FAT, FAG, FAH, FACV, TØÍVØETENOVÁ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz FADV, FATV

Více

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,6/75 kw Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BGU

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,6/75 kw Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BGU Servis 5 Dílenská příručka OCTAVIA II 2004 Motor 1,6/75 kw Kód motoru BGU Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně chráněno. Každé použití bez

Více

SV7 Pojistné ventily. 1. Popis

SV7 Pojistné ventily. 1. Popis IM-S13-33 CH Vydání 1 SV7 Pojistné ventily Návod k montáži a údržbì 1. Popis 2. Manipulace a skladování 3. Montáž 4. Údržba Copyright 2000 Popis Pojistné ventily øady SV7 s tìlesem ze šedé litiny nebo

Více

Servis (!) ..' Dílenská pøíruèka FELICIA. I Servisní prohlídky a údržba I ~ Servisní služby. Technické informace. 500.5201.00.15 Vydání 11.

Servis (!) ..' Dílenská pøíruèka FELICIA. I Servisní prohlídky a údržba I ~ Servisní služby. Technické informace. 500.5201.00.15 Vydání 11. Servis (!) ' Dílenská pøíruèka FELICIA I Servisní prohlídky a údržba I ~ ~, Servisní služby Technické informace 50052010015 Vydání 1194 I! ~I -I!! Dílenská pøíruèka je urèena výhradnì pro potøebu v rámci

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 Bezpeènostní dveøe SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 spol. s r.o. Pobøežní 8, Praha 8, 186 00 Tel: 224 816 458 Fax: 224 816 459 Nonstop infolinka: 602 335 878, 777 335 878 e-mail: next@next.cz

Více

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C.

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C. RÙZNÉ ARMATURY evidenèní èíslo název RÙZNÉ ARMATURY jmenovitá svìtlost 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 C26 101 540 ventil odvodòovací X C26 103 516 ventil uzavírací s elektromagnetickým

Více

TECHNOLINE s.r.o. Pneumatické spojky, šroubení, hadice a jiné pøíslušenství

TECHNOLINE s.r.o. Pneumatické spojky, šroubení, hadice a jiné pøíslušenství TECHNOLINE s.r.o. Pneumatické spojky, šroubení, hadice a jiné pøíslušenství EDICE 2015 Pøedstavení Spoleènost Pneuflex Pneumatic Co., Ltd založená v roce 2001 je jedním z pøedních svìtových výrobcù pneumatického

Více

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Podvozek Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace. Printed in Czech Republic S00.5703.00.

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Podvozek Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace. Printed in Czech Republic S00.5703.00. Servis 5 Dílenská příručka OCTAVIA II 004 Podvozek Vydání 0.04 Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně chráněno. Každé použití bez souhlasu autora

Více

421 HRANOLY. 445 SVìRÁkY. 482 VLOŽkY STOLY PRACOVNÍ OCELOVÉ PLASTOVÉ. Strana...275. Strany...259-260. Strana...297. STOLY OTOèNÉ.

421 HRANOLY. 445 SVìRÁkY. 482 VLOŽkY STOLY PRACOVNÍ OCELOVÉ PLASTOVÉ. Strana...275. Strany...259-260. Strana...297. STOLY OTOèNÉ. 404 MAGNETICkÉ kostky UPÍNACÍ 404 POøADAèE PLASTOVÉ 405 STOLY PRACOVNÍ 421 HRANOLY OCELOVÉ Strana.....................258 Strana.....................258 Strany......259-260 Strana.....................261

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání Obsah balení 2x dvou vodičový servomotor 4x táhla 4x sada (4 šrouby, 1x objímka táhla, 1x úchytka) 1x kabelový svazek 2x pět vodičový

Více

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw ELEKTRICKÉ STROJE A POHONY ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw Asynchronní dynamometry øady ASD jsou urèeny k mìøení mechanického výkonu na høídeli zkou¹eného stroje a k vyvozování regulovaného

Více

Regulátor tlaku plynu typ RR 16

Regulátor tlaku plynu typ RR 16 (1/16) Regulátor tlaku plynu typ RR 16 Se zabudovaným bezpeènostním uzavíracím ventilem II - 33 (2/16) Regulátor tlaku plynu typ RR 16 Jmenovitý tlak PN 16 Se zabudovaným bezpeènostním uzavíracím ventilem

Více

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24 Popis rolety / vnější žaluzie FR 23 FR 24 FR 23 vel. 16 FR 23 vel. 18 178 203 rolety V4 1 2 160 ke032023001v1 178 ke032023002v1 rolety V6 6 3 4 5 FR 24 vel. 16 FR 24 vel. 18 185 203 rolety V8 7 obr. 86:

Více

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně Stránka č. 1 z 7 Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozidel s volantem na levé straně Potřebné speciální nářadí, zkušební a měřicí přístroje a pomocné prostředky Hadicové

Více

ZDVIH Maximální výška zdvihu 504 mm.

ZDVIH Maximální výška zdvihu 504 mm. ZDVIH Maximální výška zdvihu 504 mm. OCHRANA Pěnový obal rukojeti chrání karosérii zvedaného vozidla před poškozením. VÝŠKA Minimální světlá výška pro zasunutí zvedáku 145 mm. OCHRANA Ochranný gumový kryt

Více

Katalog výroby od 1.9.2014

Katalog výroby od 1.9.2014 Katalog výroby od 1.9.2014 Výroba: vyroba@tkmoto.cz Telefon výroba: 733 689 983 Popis výrobku Obrázek Skl. číslo Jawa pérák Krytka zadního kola, surová 0001 Krytka zadního kola, chrom 0002 Krytka předního

Více

Servis 5. Dílenská příručka FABIA 2000. Motor 1,4/55; 1,4/74 - mechanika Vydání 08.99. Servisní služby. Technické informace AUA AUB BBY BBZ

Servis 5. Dílenská příručka FABIA 2000. Motor 1,4/55; 1,4/74 - mechanika Vydání 08.99. Servisní služby. Technické informace AUA AUB BBY BBZ Servis 5 Dílenská příručka FABIA 2000 Motor 1,4/55; 1,4/74 - mechanika Vydání 08.99 Kód motoru AUA AUB BBY BBZ Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic S00.5306.00.15 5 Servis Toto

Více

Záznamy vozidla. Popis počet cena/ks cena nakup vozu cena 169 tis. (viz smlouva) 0:00 300,00 0,00

Záznamy vozidla. Popis počet cena/ks cena nakup vozu cena 169 tis. (viz smlouva) 0:00 300,00 0,00 Záznamy vozidla Str. 1 26.6.2013 22:21:54 Záznamy vozidla SPZ: 2B6 8788 Jméno: Sobek, Martin Značka, typ: Volkswagen Passat Variant B5 3BGAVBXOS...Adresa: Na lánech 22 Motor: AVB 1,9 TDI PD 74/4000 BOLATICE

Více

Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7. 0,04-18,5 kw. Katalog K 02-9911 CZ

Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7. 0,04-18,5 kw. Katalog K 02-9911 CZ Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7 0,04-18,5 kw Katalog K 02-9911 CZ Výrobní program Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7 Siemens s.r.o. Nádražní 25, 789 85 Mohelnice

Více

TECHNICKÝ MANUÁL ROLETOVÉ SYSTÉMY REFLEXOL, VERANDA

TECHNICKÝ MANUÁL ROLETOVÉ SYSTÉMY REFLEXOL, VERANDA TECHNICKÝ MANUÁL ROLETOVÉ SYSTÉMY REFLEXOL, VERANDA Reflexol 76 Základní specifikace produktu Reflexol 76 Řezy KAZETA VEDENÍ A SPODNÍ PROFIL Vedení lanka Spodní profil Ø 42 Spodní profil Ø 35 Spodní profil

Více

GUMOVÉ NO IÈKY, PLAST. KRYTKY

GUMOVÉ NO IÈKY, PLAST. KRYTKY GUMOVÉ NO IÈKY, PLAST. KRYTKY Jednostrannì lepící no ièky kruhové plné A B materiál 27267 NG-R3,8-2 8 0 guma 27268 NG-R7-1 7.0 0 guma 27269 NG-R10-2 10.0 0 guma 27272 NG-R12-3 10 0 guma 27270 NG-R19-2

Více

ŠKODA OCTAVIA. 1.600i, 1.800i - 20 V, 1.800 Turbo - 20V Motor AEH, AKL, AGN, AGV S posilovaèem øízení

ŠKODA OCTAVIA. 1.600i, 1.800i - 20 V, 1.800 Turbo - 20V Motor AEH, AKL, AGN, AGV S posilovaèem øízení ŠKODA OCTAVIA 1.600i, 1.800i - 20 V, 1.800 Turbo - 20V Motor AEH, AKL, AGN, AGV S posilovaèem øízení Objednací èislo: YKM 309 003 (1AU10600E/6+MAN039/1) Klimatizace pro dodateènou montáž Železnièní 469/4,

Více

Tipo C 44. Obsah. strana. jako náhradní díly 4. - Schéma zavěšení zadních kol 4 GEOMETRIE KOL. - Geometrie předních kol 5 - Geometrie zadních kol 6

Tipo C 44. Obsah. strana. jako náhradní díly 4. - Schéma zavěšení zadních kol 4 GEOMETRIE KOL. - Geometrie předních kol 5 - Geometrie zadních kol 6 Zavěšení kol a kola Obsah strana ZAVĚŠENÍ PŘEDNÍCH KOL - Schéma zavěšení předních kol 1 - Prvky zavěšení předních kol dodávané jako náhradní díly 2 ZAVĚŠENÍ ZADNÍCH KOL - Schéma zavěšení zadních kol 4

Více

Regulátory tlaku plynu typ 133/233

Regulátory tlaku plynu typ 133/233 (1/17) Regulátory tlaku plynu typ 133/233 II - 15 (2/17) Ragulátory tlaku plynu Typ 133 a 233 - maximální vstupní tlak bar ( bar) s bezpeènostním uzávìrem (BU) - s ochranou proti poklesu (ztrátì) tlaku

Více

OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ... 11

OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ... 11 OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ............................... 11 1.1 Kontrola vůlí v řízení a v zavěšení kol....................... 12 1.1.1 Mechanická vůle řízení

Více

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg SK 04J-2 SK04J-2 SK04J-2 VÝKON SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg KAPACITA LOPATY 390 kg VÝKON RUKU V RUCE S BEZPEÈNOSTÍ SK04J-2 je se svou šíøkou, 920 mm vèetnì kol a úzké lopaty (nadstandard),

Více

VODA NO OVÁ ŠOUPÁTKA MEZIPØÍRUBOVÁ JEDNOSMÌRNÁ, SÉRIE 19

VODA NO OVÁ ŠOUPÁTKA MEZIPØÍRUBOVÁ JEDNOSMÌRNÁ, SÉRIE 19 NO OVÁ ŠOUPÁTKA MEZIPØÍRUBOVÁ JEDNOSMÌRNÁ, SÉRIE 19 NO OVÉ ŠOUPÁTKO MEZIPØÍRUBOVÉ JEDNOSTRANNÉ TÌSNÌNÍ BRA.19.0 a BRA.19.6 doporuèené projektové oznaèení: IVAR.BRA.19.0 - - DN, IVAR.BRA.19.6 - - DN pro

Více

Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou

Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Elektrický prùtokový ohøívaè vody je urèen pro pevnou instalaci v obytných a podobných

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

build book rozpìtí: 3,05 m délka: 2,85 m motor: 150 200 ccm letová váha: 18 19 kg w w w.ba da n.c z

build book rozpìtí: 3,05 m délka: 2,85 m motor: 150 200 ccm letová váha: 18 19 kg w w w.ba da n.c z build book w w w.ba da n.c z build book Dìkujeme za zakoupení stavebnice a pøejeme pøíjemnou stavbu. w w w.ba da n.c z Trup Pøíprava polystyrenových dílù - turtledeck Ve formì polepíme turtledeck balzou

Více

DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040

DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040 (1/5) DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040 Prùtok do 65 m 3 /hod Provozní tlak 12 bar Zesílené vodotìsné poèítadlo Schváleno pro obchodní mìøení TCS 1433/85-531 Odpovídá pøedpisùm

Více

Obsah. Úvod... 11 Seznámení s vozidlem... 14. Příprava vozidla před jízdou... 29. Ovládáte správně svůj automobil?... 39

Obsah. Úvod... 11 Seznámení s vozidlem... 14. Příprava vozidla před jízdou... 29. Ovládáte správně svůj automobil?... 39 Obsah Úvod.............................................................. 11 Seznámení s vozidlem........................................... 14 Všeobecný technický popis...........................................

Více

TEMPA05 a TEMPA06 TEMPOMAT VW T5. Montážní návod Fabia II, Roomster, T5 s/bez počítače

TEMPA05 a TEMPA06 TEMPOMAT VW T5. Montážní návod Fabia II, Roomster, T5 s/bez počítače TEMPA05 a TEMPA06 TEMPOMAT VW T5 Montážní návod Fabia II, Roomster, T5 s/bez počítače TEMPOMAT VW T5 Sada dodatečné montáže tempomatu obsahuje: Spínač směrových světel s ovládáním tempomatu 1ks Postup

Více

www.tona.cz 159 Dílenské vybavení 160 Vypouštění oleje 162 Svíčky 164 Brzdy 165 Kola 166 Boxy a montážní skříně Klíče Ráčny a hlavice

www.tona.cz 159 Dílenské vybavení 160 Vypouštění oleje 162 Svíčky 164 Brzdy 165 Kola 166 Boxy a montážní skříně Klíče Ráčny a hlavice Boxy a montážní skříně Klíče Ráčny a hlavice Šroubováky a bity Momentové klíče NÁŘADÍ PRO AUTOSERVISY Kleště Úderné nářadí Stříhání značení Svítidla, instalatérské nářadí pro elektrikáře a elektroniku

Více

Servis 8 F ABIA 2000... Servisní prohlídky a údržba Vydání 08.99. Servisní služby. Technické informace Printed in CR 500.5301.00.

Servis 8 F ABIA 2000... Servisní prohlídky a údržba Vydání 08.99. Servisní služby. Technické informace Printed in CR 500.5301.00. , Servis 8 Dílenská F ABIA 2000 pøíruèka Servisní prohlídky a údržba Vydání 0899 Servisní služby Technické informace Printed in CR 50053010015 8 Servis 18, Dílenská pøíruèka je urèena výhradnì pro potøebu

Více

FABIA Montážní místa È. 1/1 I. Pojistkový box, pojistkový box na akumulátoru, reléový box, pøídavný držák pojistek.

FABIA Montážní místa È. 1/1 I. Pojistkový box, pojistkový box na akumulátoru, reléový box, pøídavný držák pojistek. FABIA Montážní místa È 1/1 I Pojistkový box, pojistkový box na akumulátoru, reléový box, pøídavný držák pojistek Obsah P k ' - Jlst ovy ox 1/2 b -Pojistkový box na akumulátoru "' " " " "' " "' 1/4 -Reléový

Více

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Ford Focus C-Max 1,6 l Ti s kódem motoru HXDA, SIDA Při výměně ozubeného řemene se často dělají fatální chyby. Pro zajištění

Více

3 Nosníky, konzoly Nosníky

3 Nosníky, konzoly Nosníky Nosníky 3.1 Nosníky Používají se pro uložení vodorovné trubky v sestavách dvoutáhlových závěsů jako např. RH2, RH4 6, SH4 7, sestavách pružinových podpěr VS2 a kloubových vzpěr RS2. Základní rozdělení

Více

Katalog náhradních dílů IGLAND 55

Katalog náhradních dílů IGLAND 55 Katalog náhradních dílů IGLAND IG LES, s.r.o. J. Tomáška 7 0 ROKYCANY Tel.: +0 0 9 Fax: +0 0 9 Email: vacovsky@igland.cz www.igland.cz, www.igles.cz IGLAND AS Roresanden 09 N Grimstad, Norway Phone + 7

Více

Návod na montáž. pro dřevěná okna

Návod na montáž. pro dřevěná okna pro dřevěná okna Návod na montáž Označení systému: TO hrnkové provedení hluboké frézování DT dvojité hrnkové provedení mělké frézování OBSAH Oblasti použití (velikosti, hmotnosti, bezpečnostní upozornění)

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

FRÉZOVACÍ NÁSTROJE A VÝSTRUŽNÍKY

FRÉZOVACÍ NÁSTROJE A VÝSTRUŽNÍKY K a t a l o g p r o d u k t ů 2 0 1 4 w w w. k o v y s. c z FRÉZOVACÍ NÁSTROJE A VÝSTRUŽNÍKY 22001 22002 22003 21001 22001 Fréza hlavového složení 1" 22002 Fréza hlavového složení 1 1/8" 22003 Fréza hlavového

Více

ŠKODA 110R ŽIJE - www.unicos.cz/skoda

ŠKODA 110R ŽIJE - www.unicos.cz/skoda UPOZORNĚNÍ Součásti v tomto seznamu uvedené platí pro osobní vůz Škoda 110 R - (levé a pravé řízení) Série Číslo motoru 36 (od 1.1.1973) 919 970-961 969 37 (od 1.4.1973) 961 970-1002 969 38 (od 1.8.1973)

Více

NOVINKY 01/2012. obj. číslo: 100-05075 obj. číslo: 100-05076 obj. číslo: 100-05077. Ráčna teleskopická

NOVINKY 01/2012. obj. číslo: 100-05075 obj. číslo: 100-05076 obj. číslo: 100-05077. Ráčna teleskopická - s výkyvnou hlavou - s přepínací páčkou - s vyhazovákem 1/4", 170-220 mm 3/8", 250-350 mm 1/2", 350-490 mm 72 1/4" z obj. číslo: 100-05075 obj. číslo: 100-05076 obj. číslo: 100-05077 Kleště telefonní

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání Obsah balení 1x kabelový svazek 1x řídící jednotka 2x dvu vodičový servomotor 2x pěti vodičový servomotor 2x dálkový ovladač 4x táhla

Více

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 B 1 D C E A 2.0 vydání A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00 NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00 Obsah balení 2x dvu vodičový servomotor 2x pěti vodičový servomotor 4x táhla 4x upevňovací plech 1x sada (4 šrouby,

Více

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD Návod k obsluze Zubová čerpadla řady GHD 1. Základní popis Zubová čerpadla slouží k přeměně mechanické energie v tlakovou energii kapaliny. Čerpadla řady GHD jsou určena zejména pro využití v mobilní hydraulice

Více

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27 Obsah Úvodem............................................................ 9 Seznámení s vozidlem........................................... 10 Technický popis Škody Fabia..........................................

Více

GF4C. Vretenový koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Možnosti. Vlastnosti. Materiály. Divadelní technika. Prumysl automatizace

GF4C. Vretenový koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Možnosti. Vlastnosti. Materiály. Divadelní technika. Prumysl automatizace GF4C Vretenový koncový spínač Vřetenový koncový spínač GF4C je určen pro použití v pomocných řídících obvodech zdvihacích a dalších průmyslových zařízeních (ovládání stykačů, PLC). Vstupní hřídel spínače

Více

Přizpůsobivé vnitřní uspořádání

Přizpůsobivé vnitřní uspořádání Dílenské skříně Přizpůsobivé vnitřní uspořádání Pevná ocelová konstrukce Různé provedení pro každé použití Dobrá stabilita dveří díky středovému vyztužení Zvýšené povolené zatížení polic (70 kg).80,- Skříně

Více

Trubkové pohony HiPro LT 50 / LT 60 Návod k montáži

Trubkové pohony HiPro LT 50 / LT 60 Návod k montáži Návod k montáži Přípravné práce na hřídeli Zjištění délky hřídele (B): Délka hřídele (B) = světlost otvoru (A) - rozměr uložení pohonu (C) - rozměr protiložiska (D) Hodnota (C) rozměru uložení pohonu musí

Více

asynchronní motory 11-37 kw Katalog K 01-9912

asynchronní motory 11-37 kw Katalog K 01-9912 Trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory 11-37 kw Katalog K 01-9912 Trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory Motory s kotvou nakrátko Siemens s.r.o. Markova 953, Frenštát p. R. tel. 0656/837 450

Více

Ostatní pitola 6 a K 125

Ostatní pitola 6 a K 125 Ostatní Kapitola 6 125 Redukční příruba XR PN 10/16 pro redukce s krátkou stavební délkou XR-kusy šetří náklady, montáž je jednoduchá a časově úsporná. Materiál: tvárná litina podle ČSN EN 545 Standardní

Více

CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

Program armatur KFE Kulové kohouty, Kuelové kohouty, Napouštìcí a vypouštìcí ventily

Program armatur KFE Kulové kohouty, Kuelové kohouty, Napouštìcí a vypouštìcí ventily Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle IN-EN-ISO 9001. atový list Program armatur KFE Oventrop se pouívá v otopných soustavách, kotlích, otopných tìlesech a rozvodech, které jsou vybaveny

Více

TØÍDY NEBEZPEÈNÝCH VÌCÍ

TØÍDY NEBEZPEÈNÝCH VÌCÍ TØÍDY NEBEZPEÈNÝCH VÌCÍ Tøída 1 Výbušné látky a pøedmìty Tøída 2 Plyny Tøída 3 Hoølavé kapaliny Tøída 4.1 Hoølavé tuhé látky, samovolnì se rozkládající látky a znecitlivìné tuhé výbušné látky Tøída 4.2

Více

opřete se o nás KATALOG NEREZOVÉHO ZÁBRADLÍ

opřete se o nás KATALOG NEREZOVÉHO ZÁBRADLÍ opřete se o nás KATALOG NEREZOVÉHO ZÁBRADLÍ sloupek s bočním kotvením, oblý držák skla, s kaleným bezpečnostním sklem (5 5 2) float čirý, dřevěné madlo sloupek s horním kotvením, 5 prutů, dřevěné madlo

Více

SPOJOVACÍ MATERIÁL N A B Í D K O V Ý K A T A L O G

SPOJOVACÍ MATERIÁL N A B Í D K O V Ý K A T A L O G Z E B R A F A S T N A B Í D K O V Ý K A T A L O G Z E B R A F A S T N A B Í D K O V Ý K A T A L O G Z E B R A F A S T N A B Í D K O V Ý K A T A L O G Z E B R A F A S T N A B Í D K O V Ý K A T A L O G N

Více

STŘEŠNÍ ŽALUZIE V-LITE

STŘEŠNÍ ŽALUZIE V-LITE STŘEŠNÍ ŽALUZIE V-LITE 1. VYMĚŘENÍ OKNA: Vyměření provádějte tak, jak je vyznačeno na obrázku. Měření se provádí na vrcholu rámu okenního křídla, nikoliv u skleněné plochy. Minimální hloubka pro montáž

Více

Obsah. Úvodem... 9. Přehled výroby traktorů Zetor v letech 1946 2008... 17. Provoz a údržba traktorů Zetor... 141

Obsah. Úvodem... 9. Přehled výroby traktorů Zetor v letech 1946 2008... 17. Provoz a údržba traktorů Zetor... 141 Obsah Úvodem............................................................. 9 Historie traktorů Zetor................................................ 10 Traktory Zetor UŘ I..................................................

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál

Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál Praktičtí a nezbytní pomocníci. Pro pořádek na pracovišti a ke každému nářadí. Program spojovacího materiálu, balancérů, odolných elastických hadic z PVC

Více

Kola. Konstrukce kola (jen kovové části)

Kola. Konstrukce kola (jen kovové části) Kola Účel: (kolo včetně pneumatiky): Umístění: - nese hmotnost vozidla - kola jsou umístěna na koncích náprav - přenáší síly mezi vozovkou a vozidlem - doplňuje pružící systém vozidla Složení kola: kovové

Více

Portoforte 170. Montážní návod

Portoforte 170. Montážní návod Portoforte 170 Montážní návod Stav 03/2012 Montážní návod přístřešku pro - Portoforte 170 Hlavní rozměry: Na vyobrazených nákresech vidíte všechny hlavní rozměry přístřešku. Kromě toho jsou zde nakresleny

Více

systra katalog výrobkù E-mail: zaluzie@systra.cz www.systra.cz

systra katalog výrobkù E-mail: zaluzie@systra.cz www.systra.cz Exterier Interier EC 65 mm,80 mm EZ 70 mm, 90 mm systra katalog výrobkù Systra, spol. s r. o. Na Zahrádkách 349 CZ-666 01 Tišnov Tel: +420 549 410 212 Fax: +420 549 410 036 výroba E-mail: zaluzie@systra.cz

Více

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ 1. Prosíme, ověřte přiložené rozměry před instalací vrat. Pokud Vaše garáž rozměry nesplňuje, upravte pomocí stavebních úprav svou garáž dle přiložených rozměrů.

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Obsah Úvod... 6 1. Škoda 100, 110, 110 R... 7 2. Škoda 105, 120, 130, 135, 136, Garde, Rapid... 14 3. Škoda Favorit, Forman, Pick-up... 29 4. Škoda

Více

Praga AN 1:20. www.hzscr.cz. Hasièská vystøihovánka

Praga AN 1:20. www.hzscr.cz. Hasièská vystøihovánka Oficiální premiéru si tento malý nákladní automobil odbyl na Mezinárodním pražském autosalonu poøádaném roku 92. Samotné zkrácené oznaèení nového vozu písmeny AN napovídalo o tomto automobilu trochu více.

Více

CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

Typ produktu Šířka (od do v mm) Výška (od do v mm) Max. garantovaná plocha (m2) System25 šňůrka 300 2000 300 2200 2,5

Typ produktu Šířka (od do v mm) Výška (od do v mm) Max. garantovaná plocha (m2) System25 šňůrka 300 2000 300 2200 2,5 SYSTEM 25 1. VYMĚŘENÍ ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME TÍMTO ZPŮSOBEM: Š (šířka) měříme těsně u skla od levé vnitřní hrany zasklívací lišty k pravé vnitřní hraně zasklívací lišty včetně případného gumového

Více

KATALOG 2003 MICROMAT PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE

KATALOG 2003 MICROMAT PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE KATALOG 2003 je řada řídících jednotek peristaltických čerpadel sestávající z měřidel koncentrace, multifunkčních časových spínačů a modulu zvukové signalizace. Hlavní charakteristiky

Více

TEMPA01. TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat

TEMPA01. TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat TEMPA01 TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat Montážní návod Škoda Octavia TEMPOMAT ŠKODA OCTAVIA Sada tempomatu obsahuje: Název dílu Přepínač

Více

UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE

UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE Kvalitní těsnění & technická řešení Konzultace Výroba Aplikace Školení M.Gill 12/2013 UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE www.fs.cvut.cz www.techseal.cz Počet listů: 20 1. Úspěšná montáž přírubového spoje

Více

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Topení, klimatizace Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Topení, klimatizace Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace Servis 5 Dílenská příručka OCTAVIA II 004 Topení, klimatizace Vydání 0.04 Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic S00.570.00.5 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně chráněno. Každé

Více