1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153"

Transkript

1 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Název dokumentu Školní řád Vypracoval Mgr. Karel Folber Projednáno na pedagogické radě 23. ledna 2013 Platnost od 24. ledna 2013 Účinnost od 22. února 2013 Číslo jednací 1ZS-1213/15 Projednáno/schváleno školskou radou Skartační znak A 5 Změny Prováděny formou číslovaných písemných dodatků. Obsah I. OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 II. PODROBNOSTI K VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ DĚTÍ, ŽÁKŮ, STUDENTŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ VE ŠKOLE Práva žáků Povinnosti žáků Práva zákonných zástupců Povinnosti zákonných zástupců Práva a povinnosti zaměstnanců školy Základní pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky... 3 III. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY Docházka do školy Chování žáků ve škole Vnitřní režim školy... 5 IV. ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ Základní pravidla pro zajištění bezpečnosti, zdraví a požární ochrany Ochrana žáků před sociálně patologickými jevy, před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí... 6 V. VÝTAH PRO ŽÁKY... 7 Ředitel školy vydává tento školní řád podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), v platném znění, a dalších příslušných předpisů (zejména vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., v platném znění, vyhlášky č. 72/2005 Sb., v platném znění, a vyhlášky č. 73/2005 Sb., v platném znění); zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění; zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění; zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, v platném znění; zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a dále dle Listiny základních práv a svobod, Úmluvy o právech dítěte a dalších zákonných předpisů ČR. I. OBECNÁ USTANOVENÍ a) Pro potřeby tohoto školního řádu používáme výraz žák, kterým označujeme žáky i žákyně školy. b) Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků, zákonných zástupců a pravidla vzájemných vztahů mezi všemi osobami, které se podílejí na výuce. Součástí školního řádu jsou provozní podmínky školy, podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Školní řád stanoví podmínky zacházení se školním majetkem a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání. c) Školní řád je závazný pro všechny žáky školy, jejich zákonné zástupce a všechny pracovníky školy. d) Respektujeme všechna práva dětí, která stanoví Úmluva o právech dítěte a dbáme na jejich dodržování.

2 II. PODROBNOSTI K VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ DĚTÍ, ŽÁKŮ, STUDENTŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ VE ŠKOLE 1. Práva žáků a) Žák má právo na vzdělávání a školské služby podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. b) Žák má právo na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání. c) Žák má právo zakládat v rámci školy samosprávné orgány, volit a být do nich volen, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat. d) Žák má právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jeho vzdělávání, přičemž jeho vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jeho věku a stupni vývoje. e) Žák má právo na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. f) Žák má právo na individuální rozhovor s třídním učitelem a ostatními pedagogy. g) Žák má právo využívat bezplatně internet, který je k dispozici v prostorách školy, zejména v informačním koutku. h) Žák má právo na ochranu před informacemi, které škodí jeho pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují jeho morálku. i) Žák má právo na vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se ho týkají. Svůj názor vyjadřuje přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti a dobrého občanského soužití. Jeho názorům musí být dána náležitá váha. j) Žák má právo sdělit svůj názor třídnímu učiteli, ostatním vyučujícím, výchovné poradkyni, vedení školy. Ke svým vyjádřením může žák využít schránky důvěry. k) Žák má právo na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým zacházením, před sociálně patologickými jevy. l) Žák má právo na ochranu před všemi formami sexuálního zneužívání a před kontaktem s narkotiky a psychotropními látkami. m) Žák má právo na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitne v nesnázích nebo má nějaké problémy. n) Žák má právo na zvláštní péči v odůvodněných případech (v případě jakéhokoliv druhu onemocnění, zdravotního postižení, v případě mimořádných schopností a talentu apod.). o) Žák má právo vyžádat si pomoc vyučujícího v případě, že neporozuměl učivu nebo potřebuje doplnit své znalosti. p) Žák má právo účastnit se všech akcí pořádaných školou, může se souhlasem příslušného pedagogického pracovníka a vedení školy akce organizovat. q) Žák má právo využívat školní prostory během školních i mimoškolních činností. r) Žák má právo vznášet připomínky k činnosti školy prostřednictvím třídního učitele nebo přímo u vedení školy. 2. Povinnosti žáků a) Žák je povinen řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat. b) Žák je povinen dodržovat školní řád a další školní předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl seznámen. c) Žák je povinen plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem a dalšími školními předpisy. d) Žák je povinen chránit své zdraví i zdraví svých spolužáků a pracovníků školy. e) Žák je povinen chovat se v rámci společenských norem, dodržovat pravidla slušného chování vůči dospělým i spolužákům, vystupovat zdvořile a ohleduplně, vyvarovat se jakéhokoli hrubého slovního jednání nebo fyzických útoků na ostatní žáky. f) Žák je povinen mít v pořádku všechny pomůcky potřebné na vyučování včetně žákovské knížky, kterou musí udržovat nepoškozenou, čistou a zabalenou.

3 g) Žák je povinen neubližovat sobě, ani ostatním, nepodporovat nesnášenlivost, šikanu, násilí, vandalismus a rasismus. h) Žák je povinen pomáhat slabším a postiženým spolužákům, popřípadě i dospělým. 3. Práva zákonných zástupců a) Zákonný zástupce žáka má právo na přístup k informacím o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka a dalším informacím, které vyplývají z docházky do školy a společného soužití s dalšími osobami v prostředí školy. Informace sděluje zákonnému zástupci vyučující daného předmětu, třídní učitel, popř. vedení školy dohodnutou formou a dohodnutém čase, vždy však tak, aby tím nebylo narušováno vyučování. b) Zákonný zástupce má právo volit a být volen do školské rady. c) Zákonný zástupce má právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání žáků. d) Zákonný zástupce mají právo na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. 4. Povinnosti zákonných zástupců a) Zákonný zástupce je povinen zajistit, aby žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení. b) Zákonný zástupce je povinen na vyzvání ředitele školy osobně se zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka. c) Zákonný zástupce je povinen informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. d) Zákonný zástupce je povinen dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování do 3 kalendářních dnů od začátku nepřítomnosti. e) Zákonný zástupce je povinen nejméně jednou týdně kontrolovat zápisy v žákovské knížce a podepisovat ji. f) Zákonný zástupce žáka je povinen řídit se školním řádem a respektovat další školní předpisy. g) Zákonný zástupce žáka odpovídá za škody žákem úmyslně způsobené nebo zaviněné. 5. Práva a povinnosti zaměstnanců školy a) Všichni zaměstnanci školy jsou povinni řídit se ve své práci obecně závaznými předpisy, školním řádem a dalšími školními předpisy, pracovní náplní a pokyny vydanými ředitelem školy. b) V zájmu ochrany vlastního zdraví a zdraví žáků jsou povinni se pravidelně účastnit školení v oblasti bezpečnosti zdraví a ochrany při nejrůznějších činnostech a dodržovat veškeré zásady bezpečnosti. Jejich práva a povinnosti dále upravuje organizační a pracovní řád, jakož i další vnitřní předpisy vydané ředitelem školy. c) Všichni zaměstnanci školy jsou povinni dodržovat a respektovat žákova práva, dbát na jejich výkon a na důsledné plnění žákovských povinností a vyžadovat dodržování školního řádu všemi žáky školy. d) Všichni zaměstnanci školy jsou povinni poskytnout žákovi pomoc a ochranu v případě, že jsou o to žákem požádáni. V ostatních případech postupují podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. e) Všichni pedagogičtí pracovníci školy jsou povinni poskytnout základní poradenskou pomoc. Specifickou poradenskou pomoc poskytují zejména třídní učitelé, výchovný poradce a metodik prevence sociálně patologických jevů. f) Každý pedagog při výchovně vzdělávací práci a při všech činnostech, které řídí, plně zodpovídá za bezpečnost žáků, za dodržování pravidel duševní a tělesné hygieny v práci žáků a podle možností i za hygienu pracovního prostředí. g) Zaměstnanci školy nesmí sdělovat třetím osobám důvěrné informace týkající se žáků, jejich zákonných zástupců a jiných zaměstnanců školy, s nimiž se seznámí při výkonu své práce. 6. Základní pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

4 a) Všichni zaměstnanci a žáci školy se vzájemně respektují, dbají o vytváření partnerských vztahů založených na vzájemné úctě, důvěře a spravedlnosti. b) Všichni zaměstnanci a žáci školy dbají o dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace. c) Všichni zaměstnanci a žáci školy dbají na udržování pořádku a čistoty ve všech prostorách školy. d) Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáků vůči pracovníkům školy nebo pracovníků školy vůči žákům jsou vždy považovány za závažné porušení školního řádu a vedení školy z takového jednání vyvodí důsledky v souladu s pracovně právními předpisy a ustanoveními 31 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. III. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY 1. Docházka do školy a) Žáci jsou povinni docházet do školy pravidelně a včas podle daného rozvrhu, účastnit se vyučování a všech akcí školy, které se v době vyučování konají; řádně omlouvat svoji neúčast na vyučování a ostatních povinných akcích školy. Přihlásí-li se žák do nepovinného předmětu či kroužku, je pro něj povinná docházka po dobu celého pololetí. b) Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování nebo činnosti pořádané školou nepředvídaně, zvláště ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů, doloží zákonný zástupce žáka důvody jeho nepřítomnosti ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od začátku nepřítomnosti. c) V případě předem známých důvodů nepřítomnosti ve vyučování požádá písemně zákonný zástupce žáka třídního učitele nebo ředitele školy o uvolnění z vyučování, aby bylo možné zajistit způsob doplnění zameškaného učiva. V odůvodněných případech a na základě písemné žádosti rodičů může uvolnit žáka na dva dny třídní učitel, na více dní ředitelka školy, z jedné vyučovací hodiny uvolňuje příslušný vyučující. d) Způsob omluvy nepřítomnosti žáků určuje třídní učitel. Opakuje-li se častěji nepřítomnost žáka ve vyučování pro nemoc, bude třídní učitel požadovat doložení žákovy nepřítomnosti delší než 3 dny z důvodu nemoci potvrzením ošetřujícího lékaře, a to jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem. e) Ve výjimečných případech (např. při podezření ze zanedbávání školní docházky, pravidelně se opakující absence apod.) lze požadovat potvrzení lékaře jako součást omluvenky i v případě nepřítomnosti kratší než 3 dny. Jestliže dojde k opakovanému bezdůvodnému nebo řádně neomluvenému zanedbání školní docházky, oznámí škola v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Žák je povinen předložit omluvenku v žákovské knížce třídnímu učiteli ihned po návratu do vyučování. f) V době vyučování může žák opustit školní budovu pouze se svolením třídního nebo zastupujícího třídního učitele výhradně na základě písemného oznámení zákonného zástupce. Škola si vyhrazuje v případě pochybnosti telefonicky kontaktovat zákonného zástupce žáka a písemné oznámení tímto způsobem ověřit. g) Za evidenci docházky žáků v jednotlivých vyučovacích hodinách zodpovídá příslušný učitel, za její úplnou evidenci v elektronické třídní knize třídní učitel. h) Žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce účastnit vyučování, stanoví ředitel školy takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem žáka nebo mu může povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu podle 18 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. 2. Chování žáků ve škole a) Žáci jsou povinni dodržovat zásady slušného chování a dbát pokynů zaměstnanců školy. b) Po budově školy se žáci pohybují přezutí do vhodné domácí obuvi, která nezanechává na podlaze stopy ani ji jinak nepoškozuje. V této obuvi se pohybují po celou dobu výuky, není-li požadována jiná obuv (např. při tělesné výchově). c) Žáci se pravidelně a zodpovědně připravují na vyučování, jsou povinni nosit potřebné pomůcky a předepsanou obuv a oděv na hodiny tělesné výchovy.

5 d) Žáci udržují své místo v učebně a jeho okolí v čistotě a pořádku. Při každém odchodu do jiné učebny nebo po skončení vyučování jsou povinni zanechat své místo v pořádku a uklizené, přičemž se řídí pokyny vyučujícího. e) Žáci nesmí narušovat průběh vyučovací hodiny nevhodným chováním a činnostmi, které se neslučují se školním řádem a nemají žádný vztah k vyučování. f) Přestávek žáci využívají k přípravě na vyučování, k osvěžení a odpočinku. 3. Vnitřní režim školy a) Škola je otevřená pro vstup žáků od 7.40 hodin. Žáci, kterým začíná vyučování nultou hodinou, vstupují do školy v 6.45 hodin. Výjimku tvoří žáci přijatí k docházce do školní družiny. b) Pro vstup a odchod ze školy používají žáci pouze určený vchod. O přestávkách a v době vyučování je zakázáno opouštět budovu školy bez souhlasu učitele. O polední přestávce mají žáci možnost pobývat v prostorách šaten. c) Vyučování začíná v 8:00 hodin. Pořadí a čas vyučovacích hodin stanovuje rozvrh hodin. Každá hodina začíná a končí zvoněním, popř. pokynem vyučujícího. d) Rozvrh vyučovacích hodin je následující: 1. vyučovací hodina 8:00 8:45 2. vyučovací hodina 8:55 9:40 3. vyučovací hodina 9:55 10:40 4. vyučovací hodina 10:50 11:35 5. vyučovací hodina 11:45 12:30 6. vyučovací hodina 12:40 13:25 7. vyučovací hodina 13:35 14:20 8. vyučovací hodina 14:30 15:15 e) Žáci musí být ve třídě 5 minut před zahájením vyučování. f) Žáci, kteří přijdou do školy během vyučování (např. od lékaře), použijí pro vstup zvonku. g) Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky v šatnách a neprodleně odcházejí do učeben, ve kterých probíhá jejich následující vyučovací hodina. V průběhu vyučování je žákům vstup do šaten povolen pouze se svolením vyučujícího a žákům, kteří mají tělesnou výchovu. Šatny s odloženými svršky jsou stále uzamčeny. Třídní učitelé určí služby žáků (šatnářů) tak, aby bylo možno opatření dodržovat i během dělené a odpolední výuky žáků. Uzamčení všech šaten kontroluje uklízečka. h) Doporučujeme žákům nenosit do školy cenné předměty, které nepotřebují k výuce a větší obnosy peněz. Hodinky, peníze apod. mají neustále u sebe. Pokud je musí odložit, např. v hodinách tělesné výchovy, svěřují je do úschovy učiteli, v ostatních případech do kanceláře školy. i) Žákům je během vyučovacích hodin zakázáno používat mobilní telefony. j) Pokud žáci zjistí ztrátu osobních věcí, okamžitě ohlásí tuto skutečnost vyučujícímu a třídnímu učiteli. Ztráty z neuzamčených místností pojišťovna nehradí. k) Při výuce v odborných pracovnách a tělocvičně se žáci řídí řády platnými pro tyto pracovny. Do jiných učeben žáci přechází způsobem dohodnutým s vyučujícím. l) Po zazvonění jsou žáci na svých místech, mají připraveny pomůcky na vyučování. m) Pokud se vyučující do 5 minut po zvonění nedostaví do výuky, služba třídy jde ohlásit jeho nepřítomnost do kanceláře školy. n) Třídní učitelé určují žákovské služby na určité období a pro určité činnosti, zavedené podle zvyklostí třídy a třídního učitele (třídní knihy, mazání tabule, služby v šatně, atd.). o) O přestávkách je žákům umožněn pohyb pouze v rámci učebnového pavilonu. O potřebě opustit učebnový pavilon je žák povinen informovat pedagogický dozor. p) Po chodbách a jiných společných prostorách se žáci pohybují tak, aby nedošlo k úrazu. Na chodbách z bezpečnostních důvodů nevytvářejí větší skupiny, nevstupují do cizích učeben a vždy se řídí pokyny pedagogů.

6 q) Po skončení vyučování nebo před polední přestávkou odvádějí příslušní vyučující žáky hromadně do šaten, kde se žáci zdržují pouze po dobu nezbytně nutnou k přezutí a oblečení, ze šaten pak odcházejí do zařízení školního stravování nebo opouštějí školu. r) Do kabinetů a sboroven žáci vstupují pouze za přítomnosti učitele. IV. ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ 1. Základní pravidla pro zajištění bezpečnosti, zdraví a požární ochrany a) Všechny osoby účastné na vyučování jsou povinny dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany vlastního zdraví i zdraví ostatních osob a řídit se protipožárními předpisy a evakuačním plánem budov školy. b) Při každém svém počínání jsou žáci povinni chránit si své zdraví a zdraví svých spolužáků, o případných zraněních, úrazech, fyzickém napadení případně jakýchkoliv formách útisku vlastní osoby nebo jiné osoby informovat bezodkladně třídního učitele nebo vyučujícího příp. přítomnou dospělou osobu. c) Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost se účastnit pravidelných školení v problematice BOZP a dbát bezpečnostních pokynů vedení školy. d) Žáci jsou pravidelně proškolováni v BOZP, o těchto poučeních se vede evidence v třídních knihách. e) Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno kouřit. Porušení zákazu kouření je porušením zákona č. 379/2005 Sb. a je tedy považováno za hrubé porušení školního řádu. f) Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno užívat alkohol, omamné a psychotropní látky a pod vlivem alkoholu nebo těchto látek do školy a školních prostor vstupovat. Porušení tohoto zákazu je považováno za zvláště hrubé porušení školního řádu a bude předáno k šetření orgánu sociálně-právní ochrany dětí. g) Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno distribuovat omamné a psychotropní látky nebo s nimi jinak manipulovat. Porušení tohoto nařízení je porušením trestního zákona a bude předáno k šetření orgánům činným v trestním řízení. h) Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno používat zbraně, výbušniny, střelivo nebo pyrotechniku a je rovněž zakázáno tyto předměty do všech prostor školy přinášet. Porušení tohoto zákazu je posuzováno jako zvlášť hrubé porušení školního řádu. i) Manipulace s otevřeným ohněm je zakázána ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy. Výjimkou jsou zvláštní prostory a činnosti (např. laboratorní práce z chemie). Při zjištění požáru jsou žáci povinni ihned uvědomit kteréhokoliv zaměstnance školy. j) Ve všech prostorách školy s výjimkou vyhrazených prostor a činností není povoleno používat chemických prostředků k čistění oděvů a přechovávat jakékoliv chemikálie, hořlaviny a těkavé látky. k) Pro všechny žáky platí přísný zákaz jakékoliv manipulace s elektrickými spotřebiči a elektroinstalací. l) Je přísně zakázáno vylézání z oken, vyklánění se z oken, sedání na parapetech a topných tělesech či lezení po nich, vyhazování různých předmětů a vylévání vody z oken nebo házení sněhu do oken. S okny, se závěsy a žaluziemi v učebnách mohou žáci manipulovat pouze na pokyn zaměstnanců školy. Během přestávek musí být okna ve třídě uzavřena. m) Nošení větších obnosů peněz a hodnotných předmětů není výslovně zakázáno, ale nedoporučuje se. Naopak větší částky peněz a cenné věci se doporučuje ukládat u třídního učitele nebo v kanceláři školy. n) Za odcizené a poškozené věci zodpovídá škola jen v případě, že byly uloženy na místě k tomu určeném (uzamčeny v šatnách, ve třídě apod.). Zjistí li žák ztrátu osobní věci, je povinen tuto skutečnost okamžitě ohlásit vyučujícímu učiteli, třídnímu učiteli, vedení školy případně učiteli vykonávajícímu dozor. Žáci sami dbají na bezpečné uložení svých osobních věcí. o) Každý úraz či nevolnost má žák povinnost ihned hlásit vyučujícímu učiteli, třídnímu učiteli, vedení školy případně učiteli vykonávajícímu dozor. Úraz, který žák neoznámí nejpozději během dne, kdy k němu došlo, nemusí být uznán jako školní úraz a může být odmítnuto jeho odškodnění. p) Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Při pohybu po městě a na komunikacích dodržuje žák pravidla silničního provozu. 2. Ochrana žáků před sociálně patologickými jevy, před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

7 a) Všichni žáci školy jsou povinni zabránit výskytu šikany, vandalismu, brutality, rasismu a kriminality. Při jejich výskytu jsou povinni okamžitě informovat třídního učitele nebo vedení školy. b) Žák, který se stal svědkem násilného jednání, šikany nebo jiného ponižujícího jednání (vandalismus, rasismus, brutalita apod.) má povinnost hlásit takovou skutečnost třídnímu učiteli, jinému zaměstnanci školy nebo řediteli školy. c) Je zakázáno do školy přinášet předměty, které rozptylují pozornost, ohrožují zdraví nebo narušují dobré mravy. d) Ve škole není povolena činnost politických stran a politických hnutí ani jejich propagace. e) Ve škole není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání, a reklama a prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj dětí, žáků a studentů nebo přímo ohrožujících či poškozujících životní prostředí. f) Žák má právo na pomoc při řešení problémů souvisejících se vztahy s ostatními žáky nebo zaměstnanci školy, má právo žádat o řešení takových problémů přímo ředitelem školy. g) Žák, který se stal obětí šikany nebo jiného násilného, ponižujícího nebo protiprávního jednání (vandalismus, rasismus, brutalita apod.) má právo oznámit takovou skutečnost kterémukoliv zaměstnanci školy a na základě tohoto oznámení má právo na okamžitou pomoc a ochranu. h) Škola poskytuje žákům a zákonným zástupcům nezbytné informace nutné k zajištění jejich ochrany před tímto jevem. i) Škola poskytuje žákům věcné a pravdivé informace o návykových látkách formou, která je přiměřená jejich rozumovému a osobnostnímu vývoji. j) Škola působí na žáky v oblasti primární prevence užívání návykových látek; škola má zpracovaný strategický plán prevence rizikového chování. k) Škola poskytne žákům, kteří mají s užíváním návykových látek problémy, jakož i jejich zákonným zástupcům, informace o pomáhajících institucích a možnostech řešení situace. l) Při řešení případů souvisejících s užíváním návykových látek nebo distribucí OPL bude škola spolupracovat s dalšími zainteresovanými institucemi Policie ČR, orgány sociálně-právní ochrany dětí, školská poradenská zařízení apod. V. VÝTAH PRO ŽÁKY Vážíme si toho, že jsi naším žákem. Zúčastňuj se školní práce, využívej školní vybavení. Pomáhej slabším. Máš právo vyjádřit svůj názor, ale neskákej nikomu do řeči. Chceš-li řekni prosím. Dostaneš-li řekni děkuji. Vstoupil jsi pozdrav. Odcházíš rozluč se. Máš-li trápení, svěř se. Máš-li radost, poděl se o ni. Dodržuj zásadu, že lež a pomluva mezi slušné lidi nepatří. Dělej svým chováním čest sobě, svým rodičům i škole. Škola je hra a každá hra má pravidla, která se musí dodržovat. Věř, že i neúspěch je prospěšný. Nenech se odradit prvními nezdary. Jsi jedinečná osobnost dej o sobě vědět. Nevíš si s něčím rady? Zastav se. Neprosazuj svoje zájmy na úkor zájmů svého okolí. Předcházej úrazům, starej se o svoje zdraví. Věř, že učitelé jsou ve škole pro tebe. Nestyď se za to, že jsi v něčem dobrý. V Rakovníku 3. ledna 2013 Mgr. Karel Folber, ředitel školy Součástí školního řádu jsou Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Školní řád. Základní škola Spektrum, s.r.o.

Školní řád. Základní škola Spektrum, s.r.o. Školní řád Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 13/2005

Více

Organizační směrnice č. 28/2014/SŘ Školní řád

Organizační směrnice č. 28/2014/SŘ Školní řád Organizační směrnice č. 28/2014/SŘ Školní řád Č. j.: SŠNM/1392/2014 Vydala: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. července 2014 Dokument byl schválen Školskou radou dne

Více

GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád. Gymnázia Petra Bezruče

GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád. Gymnázia Petra Bezruče GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní řád Gymnázia Petra Bezruče Platnost od 1. září 2014 Školní řád ÚVOD Školní řád je zpracován zejména na základě zákona č. 561/2004 Sb.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov Mgr. Martin Reihs 2014/2015 2014/2015 OBSAH Obecná ustanovení... 2 A. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců... 2 1. Žáci mají právo:... 2 2. Žáci jsou povinni:... 2 3. Zákonní zástupci žáků

Více

Střední průmyslová škola dopravní, a.s.

Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Č. j.: Účinnost od: Spisový znak: Skartační znak: A5 Pedagogická rada projednala dne: Školská rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti dne: Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a,

Více

0. h 1. h 2. h 3. h 4. h 5. h 6. h 7. h 8. h 7. 00 8. 00 8. 55 10. 00 10. 55 11. 50 12. 45 13. 40 14. 35

0. h 1. h 2. h 3. h 4. h 5. h 6. h 7. h 8. h 7. 00 8. 00 8. 55 10. 00 10. 55 11. 50 12. 45 13. 40 14. 35 Školní řád Motto: Škola je zřízena pro žáky Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) v platném znění, vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., (o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění školní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333 se sídlem Husova 333/II, 377 15 Jindřichův Hradec Vypracoval: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 3.2.2006 Rada školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník Č.j.: 1 /2009 Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2009 Směrnice nabývá platnosti dne:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ vydává škola v souladu se zákonem 561/2004 Sb., 30. Jeho obsah vyplývá z tohoto zákona.

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ vydává škola v souladu se zákonem 561/2004 Sb., 30. Jeho obsah vyplývá z tohoto zákona. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy Stachy 253, Stachy 384 73 tel. ZŠ: 388 428 186, 388 428 055 IČO: 00 58 33 67 ZUŠ: 388 428 289 fax: 388 428 051 MŠ: 388 428 380 e-mail: skola@stachy.net

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO, SEKANINOVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO, SEKANINOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO, SEKANINOVA 1 614 00 Brno tel.: 545 21 23 34, fax: 545 21 19 23 mail: zvs.sekaninova@bm.orgman.cz Školní řád je soubor pravidel, která nám sdělují jak se máme chovat ve škole i mimo

Více

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 9.10.2012 SZSBy-240/2012 Školská

Více

Školní řád. Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 Č.j.

Školní řád. Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 Č.j. Školní řád Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 Č.j. Vypracoval Mgr. Antonín Sekyrka Školská rada schválila dne 28. 8. 2014 Na provozní poradě projednáno dne 20. 8. 2014 Směrnice nabývá platnosti dne

Více

Školní řád. Článek 1. Obecná část

Školní řád. Článek 1. Obecná část Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr. Beneše 413/II Školní řád Článek 1 Obecná část Školní řád je základním právním nástrojem, který stanovuje způsob fungování všech součástí a

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH I. Úvod II. Práva a povinnosti žáků III. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků IV. Práva a povinnosti pracovníků školy V. Docházka do školy VI. Bezpečnost a ochrana zdraví VII. Provoz

Více

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava Poruba, příspěvková organizace. Školní řád

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava Poruba, příspěvková organizace. Školní řád Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava Poruba, příspěvková organizace Školní řád Čl. 1 Žák se dobrovolným rozhodnutím ke studiu na střední škole zavazuje řádně chodit do školy, osvojovat si znalosti stanovené

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 P 2.2.3 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: 153/2013-mi Pedagogická rada

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Masarykova gymnázia. platný od školního roku 2007/08

ŠKOLNÍ ŘÁD. Masarykova gymnázia. platný od školního roku 2007/08 ŠKOLNÍ ŘÁD Masarykova gymnázia platný od školního roku 2007/08 OBSAH Úvod...2 Provoz a vnitřní režim školy...3 Základní požadavky na chování a jednání žáků...6 Docházka a pravidla pro omlouvání nepřítomnosti...8

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8 700 30 Ostrava-Hrabůvka ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8 700 30 Ostrava-Hrabůvka ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8 700 30 Ostrava-Hrabůvka ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád je sestaven na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Školní řád mateřské školy Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: 1-1 Skartační znak: A 10 Změny:

Školní řád mateřské školy Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: 1-1 Skartační znak: A 10 Změny: Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí 517 56 Slatina nad Zdobnicí 45 tel.zš 778 472 225, MŠ 737 633 994 skola@skolaslatina.cz IČO 70980730 Školní řád mateřské školy Účinnost od: 1.9.2014

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracovala: Schválila: Základní škola J. Gutha-Jarkovského, příspěvková organizace se sídlem Praha 1, Truhlářská 22 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka školy PhDr. Jitka

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Knín se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 53, 262 03 Nový Knín

Základní škola a Mateřská škola Nový Knín se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 53, 262 03 Nový Knín Základní škola a Mateřská škola Nový Knín se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 53, 262 03 Nový Knín ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst.1) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Školní řád. Základní škola a Mateřská škola Chrášťany. Chrášťany 100, okres České Budějovice. Čl. 1

Školní řád. Základní škola a Mateřská škola Chrášťany. Chrášťany 100, okres České Budějovice. Čl. 1 Základní škola a Mateřská škola Chrášťany Chrášťany 100, okres České Budějovice Školní řád Čl. 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Soukromá obchodní akademie Podnikatel, s.r.o. nám. V. Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD

Soukromá obchodní akademie Podnikatel, s.r.o. nám. V. Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD Soukromá obchodní akademie Podnikatel, spol. s r. o. nám. V. Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve střední škole Název zařízení: Soukromá obchodní

Více

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov. Školní řád. Čl. 1

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov. Školní řád. Čl. 1 Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Školní řád Čl. 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc. Školní řád. Č. j.: ZŠLG 973 /2012. Osnova:

Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc. Školní řád. Č. j.: ZŠLG 973 /2012. Osnova: Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc Školní řád Č. j.: ZŠLG 973 /2012 Osnova: I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů

Více

Střední škola a Základní škola Tišnov. Školní řád. Střední škola. Účinnost: od 1.2.2015. Podpis ředitele školy:

Střední škola a Základní škola Tišnov. Školní řád. Střední škola. Účinnost: od 1.2.2015. Podpis ředitele školy: Střední škola a Základní škola Tišnov Školní řád Střední škola Účinnost: od 1.2.2015 Podpis ředitele školy: 1. Ředitel školy vydává, po projednání s pracovníky školy a se souhlasem školské rady na základě

Více

Základní škola Přerov nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace čp.112, 289 16 Přerov nad Labem ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Přerov nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace čp.112, 289 16 Přerov nad Labem ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Přerov nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace čp.112, 289 16 Přerov nad Labem ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 188 / 2005 Vypracovala: PaedDr.Irena Jarešová Schválila: PaedDr.Irena Jarešová Pedagogická

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o. Československé armády 481, 738 01 Frýdek-Místek

Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o. Československé armády 481, 738 01 Frýdek-Místek Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o. Československé armády 481, 738 01 Frýdek-Místek ŠKOLNÍ ŘÁD pro učitele, žáky a ostatní pedagogické zaměstnance Telefon: 558 646 246 E-mail: sekretariat@sumprum.cz

Více

Školní řád. Organizační řád školy školní řád - součást 2 školní řád strana 1

Školní řád. Organizační řád školy školní řád - součást 2 školní řád strana 1 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 2 školní řád Čj.: Vypracoval:. Mgr.Pavel Škramlík, ředitel školy Schválil: Mgr.Pavel Škramlík,

Více