Mgr. René Camfrla Zástupce pro teoretické vyučování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mgr. René Camfrla Zástupce pro teoretické vyučování"

Transkript

1 Směrnice č.j. 09/S13 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. René Camfrla Zástupce pro teoretické vyučování Mgr. Petr Pavlůsek ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: Ruší se směrnice č.: Směrnice nabývá účinnosti ode dne: Organizační řád školy část Školní řád, č.j. 09/S13 strana 1/ 9

2 Článek 1 Účel školního řádu (1) Tento školní řád vychází ze Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákonů č. 383/2005 Sb., č. 112/2006 Sb., č. 158/2006 Sb., č. 161/2006 Sb., č. 165/2006 Sb., č. 179/2006 Sb., č. 342/2006 Sb., č. 624/2006 Sb., č. 217/2007 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 343/2007 Sb., č. 58/2008 Sb., č.126/2008 Sb., č. 189/2008 Sb., č. 242/2008 Sb., č. 243/2008 Sb., č. 306/ 2008 Sb. a č. 384/2008 Sb. Dále vychází z vyhlášky MŠMT č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění vyhlášky č. 374/2006 Sb. (2) Školní řád je souhrnem pravidel, která jsou závazná pro všechny složky společenství školy pedagogy, žáky i rodiče. (3) Dodržováním těchto pravidel usilujeme o rozvoj dobrých vzájemných vztahů s hlavním cílem umožnit každému žákovi jeho individuální rozvoj, zajištění práv a povinností. (4) Naše škola chce být místem, které pomůže vychovat z mladého člověka nejen dobrého odborníka v daném oboru, ale zároveň i člověka, který si osvojí zásady slušného chování, naučí se komunikovat se svými vrstevníky i dospělými a naučí se odpovědnosti za své jednání. Článek 2 Obecná ustanovení pro žáky (1) Žák má právo a) Na úctu a slušné jednání b) Aktivně se podílet na výchovně vzdělávacím procesu školy c) Být klasifikován podle Hodnocení výsledků vzdělávání žáků. d) Na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání. e) Na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, na vzdělání, na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, pokud to není v rozporu s platnými zákony f) Na speciální péči v rámci možností školy, jedná-li se o žáky handicapované, s poruchami učení nebo chování, mimořádně nadané g) Podávat návrhy a připomínky na zlepšování školy prostřednictvím školské rady, třídní samosprávy, žákovského senátu, svého třídního učitele, učitele odborného výcviku nebo vychovatele. Organizační řád školy část Školní řád, č.j. 09/S13 strana 2/ 9

3 h) Upozornit vedení školy na nedostatky ve výuce. i) Upozornit vedení školy na nedostatky v zařízení školy, které by mohly ohrozit jejich zdraví, život, způsobit požár nebo ohrozit provoz školy. j) Vyžádat si individuální pohovor s pedagogem, výchovným poradcem nebo ředitelem školy. k) Využívat odborných učeben a jejich zařízení nad rámec vyučování za účelem zdokonalení a prohloubení znalostí, dovedností a profesních schopností (se souhlasem správce učebny). l) Zúčastnit se vzdělávací a zájmové činnosti, výchovných akcí pořádaných nebo doporučených školou v oblasti kulturní, sportovní, společenské apod. m) Vydávat nebo podílet se na tvorbě školního časopisu. n) Být předem poučen o bezpečnosti a seznámen s organizací společných akcí jako jsou: exkurze, výlety, kurzy. o) Využívat služeb informačního centra školy za podmínek určených správcem informačního centra p) Na ochranu osobních údajů ve smyslu zákona číslo 101/2000 Sb. (2) Povinnosti žáků a) Dodržovat školní řád, vnitřní předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni b) Dbát pokynů pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem c) Nenarušovat výuku a chovat se slušně k dospělým i ke svým spolužákům. Zvláště hrubé slovní a úmyslné útoky žáka vůči ostatním osobám se vždy považují za závažné zaviněné porušení školního řádu a budou řešeny podle 31 Školského zákona. d) Docházet do školy pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu hodin, účastnit se vyučování všem povinným a nepovinným předmětům. e) Nosit do vyučování žákovskou knížku. Každý žák zodpovídá za úplnost všech údajů v žákovské knížce (zejména známek). f) Vyvarovat se projevů šikanování, vandalismu, brutality, rasismu a hráčství. Všechny tyto projevy chování se považují za závažné zaviněné provinění proti školnímu řádu a budou řešeny podle 31 Školského zákona. Organizační řád školy část Školní řád, č.j. 09/S13 strana 3/ 9

4 g) Šetřit školní majetek, udržovat pořádek a čistotu v celém areálu školy. V případě prokázání úmyslného nebo nedbalostního poškození movitého i nemovitého majetku školy bude výše škody ohodnocena a zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka škodu uhradí. Úmyslné poškození majetku školy se považuje za závažné zaviněné provinění proti školnímu řádu a bude řešeno podle 31 Školského zákona. h) Dodržovat bezpečnostní předpisy a pravidla ochrany vlastního zdraví a zdraví ostatních žáků a pracovníků školy. i) Uložit do úschovny v kanceláři školy větší částku peněz nebo cenné předměty pokud je žák z vážných důvodů přinesl do školy. Škola jinak nedoporučuje žákům nosit do školy cenné předměty, které nesouvisí s výukou (přenosné přehrávače, šperky, mobilní telefony apod.). Za tyto předměty škola nenese při případné krádeži (ztrátě) odpovědnost. j) Nemanipulovat ve výuce s mobilním telefonem. k) V areálu školy a na školních akcích je žákům zakázáno kouřit, nosit a konzumovat alkohol, drogy, hrát hazardní hry. Areál školy se v průběhu výuky ani o přestávkách nesmí opouštět. l) Ve škole používat přezůvky a v odborném výcviku se převlékat do pracovního oděvu dle pokynů učitele odborného výcviku a požadavků na bezpečnost práce na daném pracovišti m) Chodit do školy čistě a vhodně oblečen a upraven. Nedovoluje se nosit do školy oblečení typické pro extrémistická hnutí, nošení pokrývky hlavy uvnitř školy, ani přinášení předmětů, které mohou ohrozit zdraví a bezpečnost n) Chovat se ve škole i mimo školu tak, aby byly zachovávány platné zákony a nebyla poškozována dobrá pověst a jméno školy o) Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti porušení uložit kázeňská opatření podle 10 odst. 3 vyhlášky č. 13/2005 Článek 3 Obecná ustanovení pro rodiče (1) Rodiče (zákonní zástupci) mají právo a) Být přítomni vyučování b) Vyžádat si osobní rozhovor s pedagogy nebo ředitelem školy Organizační řád školy část Školní řád, č.j. 09/S13 strana 4/ 9

5 c) Být demokraticky zvoleni do školské rady nebo správní rady nadačního fondu. d) Být pravidelně a včas informováni o průběhu vzdělávání a chování jejich syna nebo dcery. (2) Rodičům (zákonným zástupcům) se doporučuje a) Vytvářet doma příznivou atmosféru pro výchovu a vzdělávání žáka. b) Zajímat se o prospěch, pravidelně kontrolovat žákovskou knížku a vhodně reagovat na zápisy v ní uvedené. c) Sledovat webové stránky školy s aktuálními informacemi o studiu a studijními výsledky žáků d) Dodržovat pravidla při omlouvání zameškaných hodin a netolerovat absenci, kterou nelze objektivně omluvit. e) Zúčastňovat se všech třídních schůzek a v případě potřeby i individuálních pohovorů s pedagogy. f) Neumožnit svým dětem zahálčivý život. (ve smyslu 217 Zákona číslo 218/2003 Sb.) (3) Rodiče (zákonní zástupci) jsou povinni a) Informovat školu o zdravotní způsobilosti žáka ke vzdělávání a o případných změnách týkající se této způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, doložit údaje o případném zdravotní postižení a omezeních z toho vyplývajících, včetně údajů o druhu postižení nebo zdravotního znevýhodnění b) Informovat školu o změnách údajů souvisejících s evidencí žáků c) O uvedených skutečnostech informovat neprodleně Článek 4 Obecná ustanovení pro pedagogické pracovníky (1) Práva pedagogických pracovníků a) Vyžadovat od žáků plnění povinností, které vyplývají z úkolů výchovně vzdělávacího procesu. b) Na úctu a slušné jednání od ostatních účastníků výchovně vzdělávacího procesu (zejména žáků, případně rodičů). c) Vyžadovat od rodičů plnění jejich povinností vůči svému dítěti žákovi, žákyni školy. Organizační řád školy část Školní řád, č.j. 09/S13 strana 5/ 9

6 d) Zvát rodiče na individuální pohovory k řešení vzniklých problémů. (2) Povinnosti pedagogických pracovníků a) Dodržovat školní vzdělávací plány, povinnosti při vykonávání dozoru a to nejen ve škole, ale i při akcích pořádaných školou ve smyslu pracovního řádu pro zaměstnance škol a školských zařízení. b) Klasifikovat žáka dle ustanovení hodnocení výsledků vzdělávání žáků. c) Poskytovat žákům individuální přístup, osobní konzultace po předchozí domluvě se žákem, žákyní. Doporučená doba k individuálním návštěvám a konzultacím je středa v čase od do hodin. d) Povzbuzovat žáky při výuce, pomáhat žákům řešit jejich problémy a zachovávat důvěrnost informací. e) Podporovat pozitivní atmosféru ve škole. f) Účastnit se třídních schůzek, na kterých informuje zákonné zástupce o výsledcích žáka. g) Podávat informace zákonným zástupcům i v době, kdy se třídní schůzky nekonají. Vždy ale po předchozí domluvě a v době mimo stanovený rozvrh hodin pedagoga. h) Při zjištění různých forem špatného zacházení se žáky (týrání, zneužívání apod.) spojit se se všemi dostupnými institucemi a orgány v zájmu pomoci žákovi. Článek 5 Zásady pro omlouvání absence (1) Nepřítomnost ve vyučování omlouvá u nezletilého žáka zákonný zástupce, zletilý žák se omlouvá sám. V případě žáka ubytovaného na domově mládeže omlouvá žáka vychovatel domova mládeže. Omluvenka se předkládá pouze v žákovské knížce. (2) Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých (rodinné důvody, návštěva úřadu, lékaře apod.), je povinen předložit žádost o uvolnění z výuky a) Na jednu hodinu vyučujícímu v daném předmětu. b) Na více hodin (nejvýše však na dva dny) svému třídnímu učiteli nebo učiteli odborného výcviku. V případě nepřítomnosti třídního učitele zástupci ředitele pro teoretické vyučování. c) Je-li žák ubytován na domově mládeže a v průběhu týdne je nemocen nebo vykazuje jinou absenci a neodjíždí do místa trvalého bydliště, potom tuto nepřítomnost ve vyučování omlouvá vychovatel. Organizační řád školy část Školní řád, č.j. 09/S13 strana 6/ 9

7 d) Na tři dny a více řediteli školy na základě písemné žádosti, ke které se vyjádří i třídní učitel. e) Žádost o uvolnění z výuky je třeba podat i v případě odchodu ze školy před koncem vyučování a to třídnímu učiteli nebo zástupci ředitele pro teoretické vyučování. (3) Nepřítomnost ve vyučování z nepředvídatelného důvodu (nemoc, mimořádná rodinná událost apod.) a) Žák je povinen oznámit neprodleně důvod nepřítomnosti. Pokud tak žák neučiní postupuje ředitel školy v souladu s 68 odst. 2 Školského zákona. b) Pracovník školy, který tuto omluvu převezme, zapíše omluvu na příslušnou internetovou stránku školy. c) Žák předloží písemnou omluvenku z neúčasti ve vyučování ihned po příchodu do školy svému třídnímu učiteli nebo učiteli odborného výcviku. d) Opakuje-li se tato nepřítomnost častěji nebo existují-li důvodné pochybnosti o pravdivosti omluvenky (např. v případě nemoci) může třídní učitel nebo učitel odborného výcviku na každou takovou nepřítomnost požadovat potvrzení lékaře. e) Pokud žák poruší výše uvedená pravidla při omlouvání absence je považována jeho absence za neomluvenou. (4) Postup při řešení neomluvené absence a) Neomluvená absence do 10 hodin je v kompetenci třídního učitele. b) Při neomluvené absenci nad 10 hodin zasedá výchovná komise složená z výchovného poradce školy, třídního učitele a učitele odborného výcviku. c) Neomluvenou absenci nad 25 hodin oznámí ředitel školy orgánu sociálně - právní ochrany dětí, nebo pověřenému obecnímu úřadu. d) Opakovaná neomluvená absence se považuje za závažné provinění proti školnímu řádu a bude řešena podle 31 Školského zákona. (5) Postup při řešení celkové absence a) Pokud žák dosáhne absence v daném předmětu za pololetí vyšší jak 20% může vyučující žáka přezkoušet z látky v daném pololetí ještě před ukončením klasifikace za dané pololetí. b) Pokud žák dosáhne absence v daném předmětu za pololetí vyšší jak 35%, je žák nehodnocen. Žák vykoná zkoušku v náhradním termínu podle 69 odstavec 5, 6 Školského zákona. Organizační řád školy část Školní řád, č.j. 09/S13 strana 7/ 9

8 c) Absence způsobená účastí na akcích školy, reprezentací školy se do celkové absence nezapočítává Článek 6 Třídní správa a samospráva, zpětná vazba (1) V každé třídě je zvolen za asistence třídního učitele předseda třídy a hospodář třídy. (2) Tito žáci jsou delegováni třídou do Žákovského senátu. (3) Hlavní úkoly Žákovského senátu. a) Pravidelnou komunikací s vedením školy podporovat demokratickou a tvůrčí atmosféru ve škole. b) Řešit problémy, které se týkají žáků nejen v průběhu výuky, ale i celkového režimu školy. c) Zasedání Žákovského senátu svolává zástupce ředitele školy odpovědného za činnost Žákovského senátu. (4) Prostředky zpětné vazby pro názory žáků i rodičů k chodu školy. a) Školská rada b) Třídní schůzky c) Třídnické hodiny d) Žákovský senát e) Domovní rada domova mládeže f) Individuální rozhovory a besedy se žáky a rodiči (5) Třídní učitel jmenuje, zpravidla na dva týdny, třídní službu. Zároveň také definuje pracovní činnosti, které by služba měla vykonávat. Článek 7 Provoz školy (1) Vyučování začíná v 7.30 hodin. V odborném výcviku lze dobu začátku vyučování v odůvodněných případech změnit. Vyučování probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin a přestávek, které je přílohou tohoto řádu. (2) V případě žáků se speciálními vzdělávacími potřebami lze dobu vyučování změnit. (3) Při organizaci výuky mimo školní budovu stanoví s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáka příslušný pedagogický pracovník zařazení a délku pracovní doby a přestávek. (4) Školní budova je otevřena v době od 5.00 do hodin. Organizační řád školy část Školní řád, č.j. 09/S13 strana 8/ 9

9 (5) Po příchodu do budovy školy si žáci odkládají obuv a svršky na místa k tomu určená. Každému žákovi, maximálně dvojici žáků, je přidělena šatní skříňka. Žák osobně zodpovídá za stav skříňky i jejího zabezpečení proti neoprávněnému vniknutí. V šatnách se pobyt omezuje na nezbytně nutnou dobu. (6) Pro vstup (výstup) do školy mohou žáci používat pouze hlavní vchod školy a vchod u šaten. (7) Ztrátu osobních věcí nahlásí neprodleně žák třídnímu učiteli nebo učiteli odborného výcviku, příp. zástupci ředitele školy pro teoretické vyučování. (8) Škola vede evidenci úrazů žáků, k nimž došlo v procesu vzdělávání. Každý žák je povinen nahlásit úraz svému učiteli, příp. učiteli vykonávajícímu dozor. (9) Režim při akcích mimo školu, kde škola uskutečňuje vzdělávání, je upraven zvláštními směrnicemi. (10) Pokud dojde k poškození majetku školy, majetku ostatních žáků, majetku zaměstnanců školy žákem školy, je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který škodu způsobil. Výši náhrady škody určí ekonomický úsek školy. V případě závažnější škody je vznik škody hlášen Policii ČR a výše náhrady je určována v součinnosti s Policií ČR. Článek 8 Závěrečná ustanovení (1) Ustanovení tohoto školního řádu se vztahují na všechny žáky denního studia a všechny pracovníky školy. (2) S obsahem školního řádu seznámí žáky třídní učitel a tuto skutečnost zapíše do třídní knihy. (3) Rodiče (zákonní zástupci) jsou seznámeni s tímto školním řádem na nejbližší třídní schůzce. (4) Školní řád je zveřejněn na webových stránkách školy. Organizační řád školy část Školní řád, č.j. 09/S13 strana 9/ 9

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov Mgr. Martin Reihs 2014/2015 2014/2015 OBSAH Obecná ustanovení... 2 A. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců... 2 1. Žáci mají právo:... 2 2. Žáci jsou povinni:... 2 3. Zákonní zástupci žáků

Více

Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc. Školní řád. Č. j.: ZŠLG 973 /2012. Osnova:

Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc. Školní řád. Č. j.: ZŠLG 973 /2012. Osnova: Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc Školní řád Č. j.: ZŠLG 973 /2012 Osnova: I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů

Více

Střední průmyslová škola Třebíč ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední průmyslová škola Třebíč ŠKOLNÍ ŘÁD Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč ŠKOLNÍ ŘÁD I. OBECNÁ USTANOVENÍ Školní řád je vydán na základě platné legislativy ČR, zejména zákona ČR č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333 se sídlem Husova 333/II, 377 15 Jindřichův Hradec Vypracoval: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 3.2.2006 Rada školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracovala: Schválila: Základní škola J. Gutha-Jarkovského, příspěvková organizace se sídlem Praha 1, Truhlářská 22 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka školy PhDr. Jitka

Více

Školní řád. Článek 1. Obecná část

Školní řád. Článek 1. Obecná část Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr. Beneše 413/II Školní řád Článek 1 Obecná část Školní řád je základním právním nástrojem, který stanovuje způsob fungování všech součástí a

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA Vypracovala Schválila Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA Pedagogická rada projednala dne 27.

Více

GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád. Gymnázia Petra Bezruče

GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád. Gymnázia Petra Bezruče GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní řád Gymnázia Petra Bezruče Platnost od 1. září 2014 Školní řád ÚVOD Školní řád je zpracován zejména na základě zákona č. 561/2004 Sb.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium, Omská 1300, Praha 10 VP-9/2010 Mgr. Jaroslav Buchta 106/10 Mgr. Miloslav Nápravník 1.9.2010 ČI.1 Úvod

ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium, Omská 1300, Praha 10 VP-9/2010 Mgr. Jaroslav Buchta 106/10 Mgr. Miloslav Nápravník 1.9.2010 ČI.1 Úvod ŠKOLNÍ ŘÁD Škola: Gymnázium, Omská 1300, Praha 10 Číslo vnitřního předpisu: VP-9/2010 Vypracoval: Mgr. Jaroslav Buchta Číslo jednací: 106/10 Schválil: Mgr. Miloslav Nápravník Účinnost od: 1.9.2010 ČI.1

Více

Č. dokumentu: DI-RS-002-02022015 Strana 1/24. Řád. Školní řád

Č. dokumentu: DI-RS-002-02022015 Strana 1/24. Řád. Školní řád Č. dokumentu: DI-RS-002-02022015 Strana 1/24 Řád Školní řád Tento dokument včetně příloh je výhradním duševním vlastnictvím SPŠCH Pardubice. Pořizování kopií pro jiné osoby, popř. jeho předání jiným osobám,

Více

Soukromá obchodní akademie Podnikatel, s.r.o. nám. V. Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD

Soukromá obchodní akademie Podnikatel, s.r.o. nám. V. Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD Soukromá obchodní akademie Podnikatel, spol. s r. o. nám. V. Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve střední škole Název zařízení: Soukromá obchodní

Více

Š K O L N Í Ř Á D Střední školy

Š K O L N Í Ř Á D Střední školy č.j.: 2014/42 Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D Střední školy Na základě ustanovení zákona č.561/2004 Sb., vyhlášky

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD. Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, příspěvková organizace Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád je vydán v souladu s 30 zákona č. 561/2004 sb. O předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Práva zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků, rodičů, popřípadě osob, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost

Práva zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků, rodičů, popřípadě osob, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost Gymnázium Jihlava JANA MASARYKA 1, 586 01 JIHLAVA Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlášky č. 13/2005

Více

2 Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

2 Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků Broučkova 372, 750 01 Zlín, tel.: 577 088 111, e-mail: info@szszlin.cz, www.szszlin.cz Školní řád pro žáky Střední zdravotnické školy Označení dokumentu: Zpracoval: ŘÁD-2015-školní řád SŠ Mgr. Hynek Steska

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 P 2.2.3 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: 153/2013-mi Pedagogická rada

Více

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 Š K O L N Í Ř Á D platný pro žáky střední školy Č.j. 1076/2014 ze dne 7. 7. 2014 Účinnost od 1. 9. 2014 Tento

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 13/2005

Více

Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín ŠKOLNÍ ŘÁD

Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín ŠKOLNÍ ŘÁD Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín ŠKOLNÍ ŘÁD LUTÍN ZÁŘÍ 2005 1 Obsah: Číslo a název kapitoly číslo stránky 1 Úvodní ustanovení 3 2 Zásady a cíle vzděláváni 3 3 Práva a povinnosti žáků a zákonných

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník Č.j.: 1 /2009 Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2009 Směrnice nabývá platnosti dne:

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Š K O L Y

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Š K O L Y O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Š K O L Y DRUH NORMY INTERNÍ NORMA NÁZEV NORMY Š K O L N Í Ř Á D ČÍSLO NORMY OŘ VZP 01 2013 DATUM VYDÁNÍ 2012-12-16 AKTUALIZOVÁNO DNE 2014-12-17 ÚČINNOST OD 2015-01-01 VYDAL

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, příspěvková organizace se sídlem Sochorova 15, 682 01 Vyškov ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Eva Novotná RNDr. Petr Hájek Pedagogická

Více

Školní řád. AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM škola hlavního města Prahy Štěpánská 22, 110 00 Praha 1 ČASOVÝ REŽIM DNE A PROVOZ ŠATEN

Školní řád. AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM škola hlavního města Prahy Štěpánská 22, 110 00 Praha 1 ČASOVÝ REŽIM DNE A PROVOZ ŠATEN AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM škola hlavního města Prahy Štěpánská 22, 110 00 Praha 1 Školní řád tel.: 221 421 931 fax : 221 421 957 e-mail : agstepanska@agstepanska.cz č.j.: /2014 vymezující práva a povinnosti

Více

1 Základní ustanovení

1 Základní ustanovení ŠKOLNÍ ŘÁD 1 Základní ustanovení 1. Tento školní řád vydává ředitelka školy na základě 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Dagmar Válková, ZŘTV Mgr. Lubomír Škoda, ZŘTV. PhDr. Ladislav Pochyla ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Dagmar Válková, ZŘTV Mgr. Lubomír Škoda, ZŘTV. PhDr. Ladislav Pochyla ředitel školy Č.j.: Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Spisový znak 1.4. Skartační znak A 10 Vypracoval Schválil SSOS/625/2014 Mgr. Dagmar Válková, ZŘTV Mgr. Lubomír Škoda, ZŘTV

Více

Školní řád pro školní rok 2014/2015

Školní řád pro školní rok 2014/2015 Střední škola letecká s.r.o. Na Záhonech 1177, Kunovice 686 04 Školní řád pro školní rok 2014/2015 vydaný v souladu s 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY, HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Zvolenovská537, 37341 Hluboká nad Vltavou ŠKOLNÍ ŘÁD

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY, HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Zvolenovská537, 37341 Hluboká nad Vltavou ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY, HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Zvolenovská537, 37341 Hluboká nad Vltavou ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Projednáno Pedagogickou radou dne: 29. listopadu 2013

Více

Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim Š K O L N Í Ř Á D Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim č.j. 1712/08 Š K O L N Í Ř Á D V souladu s 28 a a 30 Zákona č. 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov. Školní řád. Čl. 1

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov. Školní řád. Čl. 1 Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Školní řád Čl. 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více