Školní řád 2012/2013 Stránka 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní řád 2012/2013 Stránka 2"

Transkript

1 Š K O L N Í Ř Á D Článek 1. Žák v denním studiu má právo 1. Na kvalitní a bezplatné vzdělání, účast ve výuce a rovný přístup pedagogických pracovníků. 2. Na zohledňování individuálních vzdělávacích potřeb, na pomoc při výuce. 3. Na ochranu před škodlivými informacemi. 4. Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání. 5. Obracet se na zaměstnance školy s námitkami a stížnostmi přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti a dobrého občanského soužití. 6. Na objektivní hodnocení svých znalostí a dovedností a zdůvodnění klasifikace. 7. Na poradenskou pomoc školy. 8. Na ochranu před jednáním, které by žáka mohlo poškozovat nebo urážet. 9. Využívat vybavení školy pro své vzdělávání, navštěvovat doučování a konzultace. 10. Pokud je sociálně slabý na bezplatné zapůjčení učebnic. 11. Na ochranu před sexuálním zneužíváním a návykovými látkami. 12. Na ochranu před všemi formami násilí a nedbalým zacházením. 13. Na ochranu osobních údajů. 14. Zúčastňovat se práce v zájmových kroužcích a zúčastňovat se akcí pořádaných školou. Článek 2. Žák má povinnost 1. Dodržovat školní řád a ostatní předpisy školy. 2. Plnit pokyny pedagogických pracovníků. 3. Chovat se tak, aby neohrozil zdraví své ani svých spolužáků. Zvýšené opatrnosti dbá při vstupu do školy, kde je parkoviště. 4. Dbát zvýšené opatrnosti při přesunu do tělocvičny. Přesun osobním automobilem je možno povolit pouze v odůvodněných případech na žádost zletilého žáka. Škola za takovýto přesun nenese odpovědnost. Řidič osobního vozidla přebírá odpovědnost i za případné spolujezdce. 5. Chovat se tak, aby nepoškozoval dobrou pověst školy. 6. Dle svých možností se co nejlépe učit a připravovat do vyučování. 7. Chovat se slušně k pracovníkům školy, zdravit je. 8. Chovat se slušně ke spolužákům. 9. Oznámit škole údaje potřebné pro vedení školní matriky. 10. Řádně a včas docházet do školy. Žák je vždy nejméně 5 minut před započetím výuky na svém místě, má připraveny veškeré pomůcky a je řádně ustrojen. 11. Nepřinášet do školy věci nepotřebné pro výuku, věci drahé či nebezpečné. Pokud je to nutné, drahé věci či peníze si uschová u třídního učitele či jiného vyučujícího. Pokud toto ustanovení nedodrží, škola za ztracené věci neručí. 12. Přezouvat se do přezůvek. Přezůvkami není sportovní obuv či obuv s černou podrážkou. 13. Žák je povinen svou nepřítomnost omlouvat ihned po ukončení absence. Po započetí absence je povinen vhodnou formou (telefonicky, em) sdělit škole neprodleně důvod a předběžnou délku absence. 14. Udržovat své místo v čistotě, chránit majetek školy před poškozením či zničením. Pokud jej sám úmyslně zničí, je povinen škodu uhradit a bude kázeňsky potrestán. 15. Nepoškozovat, nezcizovat a neničit majetek spolužáků a školy. 16. Na školních akcích a exkurzích dbát vždy pokynů pedagogického dozoru. 17. Oznamovat každý úraz, který se mu stal v rámci výuky či volnočasových aktivit příslušnému pedagogickému dozoru. Školní řád 2012/2013 Stránka 2

2 18. Žák je povinen zúčastňovat se akcí pořádaných školou, které jsou zařazeny v učebním plánu. Pro případnou neúčast musí mít žák závažný důvod. 19. Žák je povinen zdržet se jakýchkoliv sexuálních projevů na veřejnosti. 20. Povinnosti vyplývající ze školního řádu platí i pro zletilé žáky. Článek 3. Povinnosti žákovských služeb ve třídě a v šatně 1. Třídní učitel určí na dobu 1 týdne žáky k provádění základních přípravných prací před výukou (služba ve třídě). 2. Ručí za pořádek ve všech prostorách školy, kterých třída využívá. 3. Během hodin a o přestávkách utírá tabuli, pečuje o čistotu třídy a přináší učební pomůcky podle pokynů vyučujících. 4. Při přecházení do jiné učebny se postará o pořádek v učebně, dostatek křídy, pořádek kolem odpadkového koše a pořádek v učebně, kterou třída nebo skupina opouští. 5. Nedostaví-li se učitel do třídy, ohlásí to do 5 minut zástupci ředitele, nebo řediteli. 6. Hlásí při každé zahájené hodině nepřítomné žáky. 7. Zodpovídá za to, že během přestávek jsou uzavřená okna. Větrání provede teprve po příchodu vyučujícího. Článek 4. Žákům je zakázáno 1. Zvlášť hrubé slovní vyjadřování a úmyslné fyzické útoky vůči pracovníkům školy. Tyto projevy jsou vždy hodnoceny jako závažné porušení školního řádu. 2. Kouření v prostorách školy i mimo školu při činnostech organizovaných školou. 3. Přinášet do školy, nebo na odborný výcvik, přechovávat, distribuovat, nebo požívat alkoholické nápoje nebo jiné zdraví škodlivé nebo návykové látky a to i během akcí pořádaných školou. Porušení tohoto ustanovení je vždy hodnoceno jako hrubé porušení školního řádu. 4. Pobývat ve škole a zúčastňovat se akcí pořádaných školou, pod vlivem psychotropních látek. 5. Nosit do školy nebo na odborný výcvik věci nebezpečné pro život a zdraví (zbraně, či jiné předměty-nože, mačety, výbušniny, chemické látky, drogy, aj. život ohrožující látky, či věci). Porušení tohoto ustanovení je vždy hodnoceno jako hrubé porušení školního řádu. 6. Hrát o peníze nebo jiné cenné věci. 7. Manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dozoru učitele. 8. Vyrušovat při vyučování, zabývat se činnostmi, které nesouvisí s vyučovaným předmětem, nebo napovídat při zkoušení, opisovat při písemných zkouškách, používat jiné nedovolené pomůcky. 9. V případě, že žák vlastní mobilní telefon, musí jej mít po celou dobu vyučování vypnutý. 10. Během vyučování a přestávek opustit školní budovy bez vědomí třídního učitele nebo jeho zástupce. 11. Ponechávat pomůcky v prostorách školy včetně šaten. 12. Duševně nebo fyzicky terorizovat ostatní spolužáky a vyžadovat na nich pod pohrůžkou různé služby, předměty, peníze, či jiné výhody. Toto ustanovení je vždy posuzováno jako hrubé porušení školního řádu. 13. Jakékoliv konflikty řešit fyzickým násilím. 14. Ve všech prostorách školy jakékoliv projevy sexuálního chování a buzení veřejného pohoršení. Článek 5. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků 1. Zákonní zástupci mají právo a) Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání. b) Projednat se školou veškeré otázky týkající se vzdělávání a výchovy dítěte. c) Volit a být volen do školské rady. Školní řád 2012/2013 Stránka 3

3 2. Zákonní zástupci jsou povinni a) Zajistit řádnou docházku svého dítěte. b) Na vyzvání ředitele školy se zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se dítěte. c) Oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání, vedení školní matriky, nebo bezpečnost žáka. d)včas v termínu uhradit platby za ubytování, stravování či akce školy, které jsou součástí učebního plánu. e) Dokládat důvody nepřítomnosti dítěte ve vyučování. Článek 6. Omlouvání absence 1. Každá nepřítomnost ve výuce musí být řádně omluvena. 2. Omluvenka je zapsána v omluvném listě podepsaná lékařem, zákonným zástupcem či zletilým žákem. Předkládá se třídnímu učiteli ihned po ukončení absence. Opakuje-li se častá krátkodobá nepřítomnost pro nemoc, může třídní učitel požadovat potvrzení lékaře na každou tuto nepřítomnost (dle zákona č. 561/2004 Sb., 22 odst 2, písm. b). Falšování omluvenky (razítka, podpisu apod.) nebo doplňování informací na omluvence žákem je považováno za závažné porušení školního řádu. 3. O uvolnění žáka na více dní žádá zákonný zástupce či zletilý žák ředitele školy. 4. Pokud žák onemocní nebo se dostane do styku s infekční chorobou, cizopasníky, oznámí to neprodleně řediteli školy. 5. Žák je povinen nejpozději do 3 dnů od započetí absence oznámit škole důvod absence a ihned po ukončení absence musí předložit omluvenku třídnímu učiteli. 6. Pokud tak neučiní, bude žák školou vyzván k doložení absence. Pokud do 10 dnů na tuto výzvu nezareaguje, bude se to posuzovat, jakoby studia zanechal. Článek 7. Hodnocení a klasifikace žáků Klasifikační řád vychází z 69 zákona č. 561/2004 a dalších předpisů navazujících a doplňujících, zejména vyhlášky č. 13/2005 Sb., 3 a 4 o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři. 1) Získávání podkladů pro klasifikaci a klasifikace Podklady pro hodnocení a klasifikaci žáka získává pedagogický pracovník: a) Soustavným pozorováním žáka. b) Soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování a jeho aktivitami během vyučování, výsledky kvality práce v odborném výcviku. c) Různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, zvládání technologických postupů při odborném výcviku a kvalita odvedené práce při odborném výcviku). d) Učitel je povinen vést o každé klasifikaci žáka záznam. e) Žák musí být z vyučovacího předmětu vyzkoušen alespoň dvakrát za každé klasifikační období. f) Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, odvedené práce. Po ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných prací a zkoušek oznámí žákovi nejdéle do 14 dnů. Výsledky hodnocení praktických dovedností v odborném výcviku oznámí žákovi okamžitě. g) Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení, za 1. pololetí lze vydat místo vysvědčení výpis z vysvědčení. h) Žáci dálkového studia vykonají zkoušku z klasifikovaného předmětu 1x za pololetí v průběhu zkouškového období. K tomu využívají termínů vypsaných zkoušejícím. Výsledek zkoušky je zapsán do studijního průkazu. Školní řád 2012/2013 Stránka 4

4 2. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka a kritéria stupňů prospěchu Hodnocení výsledků vzdělávání žáka je vyjádřeno klasifikací, která je pětistupňová. Žák je hodnocený průběžně během celého pololetí. Známka na vysvědčení je zpravidla stanovena jako průměr s přihlédnutím k aktivitě žáka a hodnocení jeho aktivit v průběhu výuky. Je nepřípustné, aby projevy v chování žáka byly klasifikovány některým ze stupňů pro klasifikaci prospěchu. 1 výborný žák dokáže učivo interpretovat bez pomoci učitele, zná logické souvislosti, jeho znalosti jsou na vynikající úrovni 2 chvalitebný žák dokáže učivo interpretovat podle dotazů učitele, uvažuje logicky, znalosti jsou na velmi dobré úrovni, ve znalostech a vyjadřování má jen drobné nedostatky 3 dobrý žák dokáže učivo interpretovat s větší pomocí učitele, logické uvažování vázne, znalosti jsou na dobré úrovni, projevuje se více nedostatků 4 dostatečný žák nedokáže vůbec učivo interpretovat samostatně, odpovídá pouze na velmi návodné dotazy učitele, logické uvažování je na nízké úrovni, znalosti jsou slabé, objevuje se vysoká chybovost a vážné nedostatky ve znalostech 5 nedostatečný žák nedokáže učivo interpretovat ani s návodnými dotazy učitele, nedokáže logicky uvažovat, znalosti jsou velmi slabé až žádné, velké nedostatky a chyby v učivu neumožňují návaznost dalšího učiva. uvolněn žák je uvolněn zpravidla ze zdravotních důvodů ( 67, odst. 2 Zák. č. 561/2004 Sb.). O uvolnění rozhoduje ředitel na základě žádosti zákonného zástupce nebo zletilého žáka. Obdobným způsobem je hodnocen i žák jiné formy studia než denního. 3. Celkové hodnocení žáka se vyjadřuje stupni Prospěl s vyznamenáním - není-li v žádném povinném předmětu žák hodnocen hůře než stupněm 2 (chvalitebný) a není-li průměrný prospěch z povinných předmětů horší než 1,50. Prospěl není-li v žádném povinném předmětu žák hodnocen stupněm 5 (nedostatečný) Neprospěl je-li v některém povinném předmětu žák hodnocen stupněm 5 (nedostatečný) nebo není-li žák hodnocen z některého předmětu na konci druhého pololetí. Nehodnocen žáka není možné hodnotit z některého předmětu na konci prvního pololetí ani v náhradním termínu. 4. Hodnocení chování žáků V denní formě vzdělávání se chování žáka hodnotí stupni hodnocení: 1 velmi dobré žák neporušuje školní řád nebo jej poruší výjimečně a nezávažným způsobem. Nemá neomluvenou absenci nebo je počet hodin neomluvené absence velmi malý. Kázeňské opatření může být nejvýše důtka třídního učitele. 2 uspokojivé žák poruší školní řád závažnějším způsobem nebo jej porušuje soustavně méně závažným způsobem. Je mu uděleno výchovné opatření důtka třídního učitele nebo důtka ředitele. 3 neuspokojivé žákovo chování je ve vážném rozporu se školním řádem. Uděluje se při jednorázovém velmi závažném porušení školního řádu, jako je např. slovní či fyzické napadení zaměstnance, návštěvníka či obchodního partnera školy, nebo soustavné závažné porušování školního řádu. Závažnými důvody jsou taktéž užívání či distribuce omamných látek a prostředků v prostorách školy, šikana, napadení spolužáka apod. Školní řád 2012/2013 Stránka 5

5 5. Klasifikace při přestupu V případě přestupu žáka z jiné školy na Soukromou střední školu PRAKTIK s.r.o. převede třídní učitel případné slovní hodnocení jiné školy do klasifikace podle předchozího bodu. Pokud žák přestupuje z jiného oboru vzdělávání nebo jsou-li odlišné školní vzdělávací plány, vykoná žák rozdílovou zkoušku z těch předmětů, které jsou pro vzdělávání v příslušném oboru a ve vazbě na vzdělávací plány nezbytné. Do vyššího ročníku žák postoupí, pokud prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem, s výjimkou předmětů, z nichž se žák nehodnotí. 6. Klasifikace v náhradním termínu a) Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do konce června. b) Není-li možné hodnotit žáka ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. c) Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno do konce měsíce září následujícího školního roku. d) Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl. 7. Opravné zkoušky a) Žák, jehož prospěch je na konci druhého pololetí nedostatečný z nejvýše dvou povinných vyučovacích předmětů, koná opravnou zkoušku do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. b) Opravnou zkoušku koná i žák, jehož prospěch na konci prvního pololetí je nedostatečný z nejvýše dvou vyučovacích předmětů, které se vyučují pouze v prvním pololetí. c) Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. d) Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do té doby žák navštěvuje nejbližší vyšší ročník. e) Pokud žák koná opravnou zkoušku, může ji ve druhém pololetí konat nejdříve v měsíci srpnu příslušného školního roku, pokud zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka nedohodne s ředitelem školy dřívější termín. V případě žáka posledního ročníku vzdělávání vyhoví ředitel školy žádosti o dřívější termín vždy. 8. Komisionální zkoušky a) Komisionální zkoušku koná žák v těchto případech: - koná-li komisionální přezkoušení podle 69 odst. 9 Zákona č. 561/2004 Sb. - koná-li opravné zkoušky podle 69 odst. 7 Zákona č. 561/2004 Sb. - v obou případech koná žák v jednom dni nejvýš jednu komisionální zkoušku. b) Komisionální zkouška je ústní. c) Komise pro komisionální zkoušky je nejméně tříčlenná. Jejím předsedou je ředitel školy nebo jím pověřený učitel a dále zkoušející učitel daného předmětu, který vyučuje žáka a další přísedící, který má v aprobaci týž nebo příbuzný vyučovací předmět. Je-li ředitel školy zároveň vyučujícím, jmenuje předsedu komise zřizovatel. d) Členy komise jmenuje ředitel. Výsledek zkoušky vyhlásí předseda veřejně v den konání zkoušky. 9. Ostatní ujednání a) Má-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může nejpozději do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka. Komisionální přezkoušení nařídí ředitel školy tehdy, jestliže se nejedná o přezkoumání Školní řád 2012/2013 Stránka 6

6 hodnocení výchovných předmětů nebo hodnocení chování, a to nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. b) Při vyšší než 25% absenci v předmětu za čtvrtletí bude žák z daného předmětu přezkoušen předmětovou komisí bez ohledu na počet známek, které za čtvrtletí v předmětu získal. Termín přezkoušení stanoví ředitel po klasifikační poradě za příslušné čtvrtletí. O formě zkoušky rozhodne předseda předmětové komise daného předmětu. Článek 8. Výchovná opatření 1. Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo z podnětu jiné fyzické či právnické osoby udělit žákovi pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, osobní statečnosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci. 2. Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo podnětu ostatních vyučujících udělit žákovi po projednání s ředitelem školy pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci. 3. Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení uložit žákovi: napomenutí třídního učitele napomenutí učitele odborného výcviku důtku třídního učitele důtku učitele odborného výcviku důtku ředitele školy podmínečné vyloučení vyloučení napomenutí třídního učitele uděluje se za méně závažné jednorázové porušení školního řádu, pozdní příchod do výuky a tam, kde je předpoklad, že žák již své nevhodné chování nebude opakovat. Udělení je v kompetenci třídního učitele. napomenutí učitele odborného výcviku uděluje se při méně závažném porušení školního nebo dílenského řádu v odborném výcviku, zejména pokud se jedná o záležitost jednorázovou a výjimečnou. Udělení je v kompetenci učitele odborného výcviku. důtka třídního učitele uděluje se při závažnějším porušení školního řádu, opakovaném méně závažném porušování, opakovaných pozdních příchodech do hodiny, slovním napadení spolužáka apod. Udělení je v kompetenci třídního učitele. důtka učitele odborného výcviku uděluje se při závažnějším porušení školního nebo dílenského řádu, porušení pravidel bezpečnosti práce, nepoužívání osobních ochranných pomůcek, neuposlechnutí příkazu UOV či špatné pracovní morálce. Udělení je v pravomoci učitele odborného výcviku. důtka ředitele školy uděluje se na návrh třídního učitele či učitele odborného výcviku zpravidla při zasedání pedagogické rady nebo po zasedání výchovné komise za závažné porušení či soustavné porušování školního řádu. Udělení většinou předchází napomenutí či důtka TU nebo UOV, může však být udělena i bez těchto předchozích opatření. podmínečné vyloučení uděluje se na návrh třídního učitele či učitele OV, projednává jej výchovná komise či pedagogická rada. Příčinou udělení může být velmi závažné porušení školního či dílenského řádu, například napadení spolužáka, slovní či fyzické napadení vyučujícího, šikana, krádež nebo velmi hrubé porušení pracovní kázně a pravidel bezpečnosti práce, užití návykových látek v době vyučování. Může být uděleno i za neustále se opakující méně závažné přestupky, pokud se jiná výchovná opatření minula účinkem. V případě porušení podmínky ve stanovené lhůtě může být tato lhůta prodloužena. vyloučení provádí se jednostranným ukončením smlouvy o vzdělávání ze strany ředitele školy. Příčinou vyloučení může být opakované velmi hrubé porušování školního, dílenského či jiného řádu školy, velmi hrubé napadení spolužáka či vyučujícího, užívání návykových látek Školní řád 2012/2013 Stránka 7

7 v době vyučování apod. O vyloučení rozhoduje ředitel školy po projednání ve výchovné komisi či v pedagogické radě. 4. Všechna výchovná opatření (pochvaly i důtky) se prokazatelným způsobem sdělí žákovi a zákonnému zástupci nezletilého žáka. 5. Udělení jakéhokoliv výchovného opatření (důtky i pochvaly) se zaznamenává do dokumentace školy. Třídní učitel 1x měsíčně odevzdá soupis kázeňských opatření na sekretariátu školy. 6. V případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem nebo školním řádem může ředitel školy rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo vyloučení žáka ze školy. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy zkušební lhůtu a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného provinění, může ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení. Žáka lze podmíněně vyloučit nebo vyloučit ze školy pouze v případě, že splnil povinnou školní docházku (školský zákon 561/2004 Sb., 31, odst. 2). 7. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem (školský zákon 31, odst. 3). Článek 9. Organizace vzdělávání při dálkovém studiu 1. Dálkové studium je tříleté a uskutečňuje se formou konzultací. Žák dálkového studia je povinen seznámit se se školním řádem a dodržovat ho. 2. Vedení školy určí rozvrh i organizaci školního roku pro jednotlivé ročníky dálkového studia. 3. Žák dálkového studia musí absolvovat minimálně 60 % předepsaných hodin ve všech formách výuky. Nedosáhne-li účast v konzultačních hodinách 60 %, může v odůvodněných případech absence: a) do 50 % zadat vyučující daného předmětu náhradní plnění, b) nad 50 % ředitel školy na základě písemné a doložené žádosti povolit zvýšení procenta absence. Po povolení vyššího procenta absence vyučující daného předmětu může stanovit náhradní plnění. 4. O důvodech dlouhodobé nepřítomnosti (2 týdny a více) informuje písemně svého vedoucího učitele. Žák, který se bez řádné omluvy neúčastní výuky déle než 24 hodin (4 vyučovací dny), bude písemně vyzván ředitelem školy, aby neprodleně doložil důvody své nepřítomnosti. Jestliže žák nedoloží řádný důvod své nepřítomnosti nebo nenastoupí do školy, bude po uplynutí 3 týdnů od doručení výzvy posuzován jako by posledním dnem této lhůty studia zanechal a tímto dnem přestává být žákem školy. 5. Na začátku každého pololetí vyučující prokazatelně seznámí žáky s rozsahem a obsahem probírané látky, povinnou a doporučenou studijní literaturou a podmínkami pro hodnocení. 6. Konzultace může probíhat formou přednášky, semináře, cvičení. 7. Přednáška je převážně monologem vyučujícího, který využívá vhodné audiovizuální techniky. Na konci přednášky je vyučujícím vymezený potřebný prostor k dotazům žáků, výkladu nejasností, připomenutí literatury, zadání seminárního úkolu ať individuálního nebo kolektivního. 8. Seminář je určený k prohloubení a mechanizování poznatků učiva z přednášek, seminárních úkolů a je založený na aktivní účasti studentů. Na konci semináře je provedeno hodnocení jednotlivých výstupů a ty lze i klasifikovat. 9. Cvičení je určeno k procvičování dovedností a návyků. Náplň a obsah může být zadán předem a výsledky mohou být průběžně klasifikovány. 10. V průběhu období mohou vyučující provádět kontrolu studia i zadáváním kontrolních otázek, písemných prací, testů, samostatných úkolů. Výsledky průběžných kontrol mohou být zohledněny při hodnocení. 11. Způsob hodnocení a klasifikace žáků je obdobný jako u denního studia. Školní řád 2012/2013 Stránka 8

8 Článek 10. Období vyučování v posledním ročníku vzdělávání 1. V období školního vyučování, kdy je již ukončena výuka v posledním ročníku vzdělávání, žák školu nenavštěvuje, pouze se účastní závěrečných zkoušek, maturitní zkoušky (jako součásti vzdělávání) v termínech stanovených ředitelem školy. 2. Odpovědnost školy za žáka je obdobná situaci v režimu prázdninového provozu. 3. Žáci, kteří nebyli připuštěni k závěrečné zkoušce z důvodu velké absence ve výuce, navštěvují z důvodu prohloubení praktických znalostí odborný výcvik s nižším ročníkem až do Článek 11. Závěrečné ustanovení Tento řád nabývá účinnosti dne 1. září 2012 Ing. Richard Havlík ředitel školy Schváleno v Radě školy dne... Podpis předsedy Rady školy... Mgr. Renáta Kolářová Školní řád 2012/2013 Stránka 9

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice Č.j. SŠA 1144/2012- ŠŘ-KŘ K L A S I F I K A Č N Í Ř Á D (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování 1. Klasifikaci

Více

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Klasifikační řád Klasifikační řád Odborného učiliště a Praktické školy, Kladno Vrapice, (dále jen OU a PrŠ) je vydán v souladu

Více

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 21 Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých

Více

Hodnocení prospěchu a chování žáků střední školy

Hodnocení prospěchu a chování žáků střední školy Hodnocení prospěchu a chování žáků střední školy A. Hodnocení prospěchu žáka probíhá v souladu s 3 odst. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 vyhlášky č. 13/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů Za hodnocení prospěchu

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Soukromé střední školy PRAKTIK, s.r.o., Tyršova 59, Horní Benešov

Š K O L N Í Ř Á D. Soukromé střední školy PRAKTIK, s.r.o., Tyršova 59, Horní Benešov Š K O L N Í Ř Á D Soukromé střední školy PRAKTIK, s.r.o., Tyršova 59, Horní Benešov Účelem školního řádu je vytvořit příznivé podmínky pro vzdělávání žáků, aby si v průběhu studia osvojili znalosti, praktické

Více

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 186 00 Praha 8 Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Při prověřování znalostí a dovedností žáků se učitel řídí zejména těmito zásadami: (a) Obsah a rozsah ústních, písemných, grafických a praktických zkoušek

Více

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3 Klasifikační řád Úvod Klasifikační řád popisuje hodnocení a klasifikaci prospěchu žáků a klasifikaci jejich chování. Vychází z vyhlášky č. 48/2005

Více

Klasifikační řád. Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373. Hodnocení žáků

Klasifikační řád. Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373. Hodnocení žáků Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373 Hodnocení žáků Klasifikační řád Hodnocení žáků Gymnázia, Praha 9, Českolipská je zakotveno v Klasifikačním řádu, který stanovuje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ F. KŘIŽÍKA 110 00 PRAHA 1, NA PŘÍKOPĚ 16 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád SPŠ Ing. Miloš Kodad ředitel školy - 2 - I. Zásady hodnocení průběhu

Více

Klasifikační řád pro dálkové studium

Klasifikační řád pro dálkové studium Klasifikační řád pro dálkové studium 1. Základní zásady klasifikace prospěchu Klasifikace prospěchu je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Jejím cílem je vyjádřit příslušným klasifikačním

Více

ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA. č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D

ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA. č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D Jméno Funkce Zpracoval Romana Ficencová zástupce ředitele školy pro EPÚ Schválil Mgr. Jan Cigánik ředitel školy Datum 1. 9. 2011 1. 9. 2011 Podpis

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků K l a s i f i k a č n í ř á d I. Úvodní ustanovení 1. Tento Klasifikační řád je vydán v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov. P r a k t i c k á š k o l a Praktická škola dvouletá při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.cz Č.j. 74/05/Var ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Hodnocení chování a prospěchu žáků - klasifikační řád

Hodnocení chování a prospěchu žáků - klasifikační řád Hodnocení chování a prospěchu žáků - klasifikační řád Tento klasifikační řád je součástí školního řádu. 1. Hodnocení chování Chování žáka se klasifikuje těmito stupni: Stupeň 1 (velmi dobré) žák se chová

Více

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Klasifikační řád projednán na pedagogické radě 21.6.2013 Platnost od 1.9.2013 Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace 1)

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2

Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2 Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2 Tato pravidla vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Tato pravidla vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní řídící dokument organizace (dokument úrovně A ) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní řídící dokument organizace (dokument úrovně A ) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1. 9. 2012 Vydání č. 7 Strana 1 z 11 ŘÍZENÝ DOKUMENT KLASIFIKAČNÍ ŘÁD (základní řídící dokument SMJ úrovně A zpracovaný dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001) Datum platnosti: ode dne schválení Výtisk číslo:

Více

Kritéria pro udělování výchovných opatření

Kritéria pro udělování výchovných opatření Kritéria pro udělování výchovných opatření Podle ustanovení 17 vyhlášky č. 454/2006 Sb. a v souladu s ustanovením 31 odst.1) zákona č. 561/2004 Sb., výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění

Více

Čl. 1 HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁNÍ ŽÁKŮ NA VYSVĚDČENÍ

Čl. 1 HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁNÍ ŽÁKŮ NA VYSVĚDČENÍ GYMNÁZIUM PRAHA 4 Na Vítězné pláni 1160 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 422/15 Vypracoval: Mgr. P. Imramovská Schválil: PhDr. J. Mervínský Podpis ředitele: Účinnost ode dne: 1. 9. 2015 Školská rada schválila

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (dále jen Pravidla) jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

KLASIFIKACE A HODNOCENÍ ŽÁKŮ

KLASIFIKACE A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Příloha školního řádu č. 1 KLASIFIKACE A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení a klasifikace žáků se může provádět těmito způsoby: 1. Zkoušením žáků - ústní nebo písemnou formou. 2. Zkoušením formou testů, které jsou

Více

Vnitřní klasifikační řád pro OA

Vnitřní klasifikační řád pro OA Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, Na Valech 690 Vnitřní klasifikační řád pro OA 1 Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád zahrnuje základní údaje, týkající se práv a povinností žáků SOUE a jejich zákonných zástupců, organizace vyučování

Více

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha č. 2 Školního řádu Postup při hodnocení žáků vyplývá z ustanovení 69, odst.

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SŠINFOTECH

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SŠINFOTECH KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SŠINFOTECH Zásady hodnocení a klasifikace prospěchu vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlášky č.13/2005 Sb. a upravují kompetence a postupy pedagogických pracovníků školy. Cílem

Více

Hodnocení žáků speciálních tříd

Hodnocení žáků speciálních tříd Příloha č. 2 Hodnocení žáků speciálních tříd Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kriterii, věcné, všestranné Hodnocení

Více

Vnitřní klasifikační řád

Vnitřní klasifikační řád STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Františka Nohy 959/6, 408 30, RUMBURK, P.O.BOX 67 Vnitřní klasifikační řád Mgr. Ladislav Pokorný V Rumburku 1. září 2012

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Chování žáka je klasifikováno těmito stupni: 1 - velmi dobré 2 - uspokojivé 3 neuspokojivé

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Chování žáka je klasifikováno těmito stupni: 1 - velmi dobré 2 - uspokojivé 3 neuspokojivé KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1. Pravidla hodnocení a klasifikace 2. Zásady klasifikace 3. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci 4. Klasifikace chování 5. Výchovná opatření 6. Klasifikace a hodnocení žáků

Více

Zásady klasifikace Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání Způsob získávání podkladů pro hodnocení Stupně hodnocení prospěchu

Zásady klasifikace Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání Způsob získávání podkladů pro hodnocení Stupně hodnocení prospěchu Zásady klasifikace Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání hodnocení předmětů s převahou naukovou - především míra osvojení učiva, požadovaných dovedností a návyků hodnocení předmětů s převahou

Více

Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů PŘÍLOHA KE KLASIFIKAČNÍMU ŘÁDU Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 1. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ( 51) 1.1. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. (novelizace platná od 17. 2. 2014)

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. (novelizace platná od 17. 2. 2014) Gymnázium Na Pražačce Nad Ohradou 2825/23 130 00 Praha 3-Žižkov www.gymnazium-prazacka.cz gymnazium@gym-prazacka.cz KLASIFIKAČNÍ ŘÁD (novelizace platná od 17. 2. 2014) I. Získávání podkladů pro hodnocení

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha E: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Platnost: od 1. 9. 2008 Obsah: 1. Hodnocení

Více

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Klasifikační řád

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Klasifikační řád Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 Klasifikační řád Klasifikační řád stanovuje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Je vydán v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (dále jen Pravidla) jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř I. Základní povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků 1. Žáci a studenti jsou povinni: a) řádně docházet do

Více

1. Pravidla hodnocení Církevního gymnázia Plzeň

1. Pravidla hodnocení Církevního gymnázia Plzeň Příloha č. 1 1. Pravidla hodnocení Církevního gymnázia Plzeň Hodnocením žáka rozumíme měření očekávaných výstupů v jednotlivých vyučovacích předmětech (případně vzdělávacích oborech) na základě předem

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ platný od 1. 9. 2012 Obsah 1.

Více

Druhy hodnocení: Forma hodnocení: Zaznamenání hodnocení Procenta Elektronická ŽK (6. - 9. ročník) ŽK (zaznamenává žák)

Druhy hodnocení: Forma hodnocení: Zaznamenání hodnocení Procenta Elektronická ŽK (6. - 9. ročník) ŽK (zaznamenává žák) Organizační řád školy Část č. 6 Školní řád Pravidla hodnocení žáků Čj.: Dne: 1. září 2013 Platnost ode dne: 1. září 2013 Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13. Školní řád. Vypracoval: vedení školy

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13. Školní řád. Vypracoval: vedení školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Školní řád Vypracoval: vedení školy Projednáno Pedagogickou radou dne: 1. 9. 2005 Schváleno Školskou radou dne: 26. 9.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD PLATNÝ OD 1.9.2011

ŠKOLNÍ ŘÁD PLATNÝ OD 1.9.2011 ŠKOLNÍ ŘÁD PLATNÝ OD 1.9.2011 Soukromá výtvarná střední škola Písek ŠKOLNÍ ŘÁD A) PRÁVA ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NEZLETILÝCH ŽÁKŮ Žáci mají právo: 1. Na vzdělání a školské služby. 2. Na informace o průběhu

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou součástí Školního řádu Gymnázia Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace a jsou zpracována v souladu

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 Školní řád pro studenty vyšší odborné školy Školní řád je vypracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou Komenského 1000 PSČ 512 51 Lomnice nad Popelkou KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Zásady klasifikace a hodnocení Hodnocení žáka je organickou

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 ŠKOLNÍ ŘÁD

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 ŠKOLNÍ ŘÁD Praha, březen 2015 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Školní řád je, podle ust. 28, odst. 1, písm. g) a 30, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Směrnice č. 01 Školní řád příloha č. 03 Klasifikační řád KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1. Základní zásady hodnocení a klasifikace a) Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu. Je komplexním posouzením

Více

a) Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

a) Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Základní škola Nad Přehradou PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ součást školního řádu Č.j.: 199/2016 Vypracoval: Mgr. Anna Běhunková Schválil: Pedagogická rada projednala dne 1. 9. 2016 Účinnost ode dne: 1. 9.

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ VELEŠÍN KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ VELEŠÍN KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN Obsah: Úvodní ustanovení... 3 Hodnocení a klasifikace prospěchu žáků... 4 Klasifikace ve vyučovacích předmětech... 5 Neuzavření

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy ŠKOLNÍ ŘÁD I. Docházka do školy 1. Žák je povinen chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Žáci OU jsou povinni chodit pravidelně a včas i na odbornou praxi. 2. Docházka do zájmových kroužků

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Článek I. Obecné zásady klasifikace 1. Studenti jsou hodnoceni vždy za příslušné období

Více

Š k o l n í ř á d. Střední školy v Lomnici nad Popelkou je určen pro vnitřní potřebu a je závazný pro žáky a jejich zákonné zástupce.

Š k o l n í ř á d. Střední školy v Lomnici nad Popelkou je určen pro vnitřní potřebu a je závazný pro žáky a jejich zákonné zástupce. Š k o l n í ř á d Střední školy v Lomnici nad Popelkou je určen pro vnitřní potřebu a je závazný pro žáky a jejich zákonné zástupce. Pravidla školního řádu pro žáky Všichni žáci (včetně žáků při zaměstnání)

Více

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávaní žáků. Čl. 1. Charakteristika Pravidel

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávaní žáků. Čl. 1. Charakteristika Pravidel Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Pravidla hodnocení výsledků vzdělávaní žáků Čl. 1 Charakteristika Pravidel Tato Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou součástí

Více

Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23. ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 2. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků klasifikační řád

Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23. ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 2. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků klasifikační řád Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 2 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků klasifikační řád Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Kritéria stupňů klasifikace žáka III. Celkové

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci.

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. Příloha č. l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. 1. Zásady hodnocení - klasifikace 1.1 Při hodnocení

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu 1. Hodnocení žáků na vysvědčení 1. 1. Vzdělávání žáka Výsledky vzdělávání žáka

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Klasifikační řád vydává ředitelství SUPŠ a VOŠ Turnov na základě 30 zákona č. 561/2004 Sb.(Školský zákon) Obsah

Více

1. Řešení školních záležitostí. 2. Žádosti a jejich podávání

1. Řešení školních záležitostí. 2. Žádosti a jejich podávání 1. Řešení školních záležitostí Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka řeší veškeré záležitosti, situace, žádosti apod. vždy nejprve s TŘÍDNÍM UČITELEM. Ke komunikaci lze kromě osobního jednání

Více

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77 Klasifikační řád I. Zásady klasifikace 1/ Klasifikace je jednou ze základních forem zpětné vazby, která poskytuje žákovi informace o správnosti postupu, průběhu či

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE, PRAHA 1, DUŠNÍ 7 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

OBCHODNÍ AKADEMIE, PRAHA 1, DUŠNÍ 7 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OBCHODNÍ AKADEMIE, PRAHA 1, DUŠNÍ 7 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Článek 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí z 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění a vyhlášky

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562, příspěvková organizace 1. Zásady klasifikace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád Při hodnocení,

Více

Pravidla hodnocení žáků školy

Pravidla hodnocení žáků školy Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark dle ustanovení 14 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých

Více

Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, příspěvková organizace. Klasifikační řád

Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, příspěvková organizace. Klasifikační řád Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, příspěvková organizace Čl. I. Úvodní ustanovení Klasifikační řád 1) Tento klasifikační řád je vydán v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE DR. ALBÍNA BRÁFA, HOTELOVÁ ŠKOLA A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY TŘEBÍČ ŠKOLNÍ ŘÁD

OBCHODNÍ AKADEMIE DR. ALBÍNA BRÁFA, HOTELOVÁ ŠKOLA A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY TŘEBÍČ ŠKOLNÍ ŘÁD OBCHODNÍ AKADEMIE DR. ALBÍNA BRÁFA, HOTELOVÁ ŠKOLA A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY TŘEBÍČ ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád je vydán v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Š K O L N Í Ř Á D Vydán: ve Zlíně 24. 8. 2011 Schvaluje: Mgr. Marta Fojtíková, ředitelka Úvod V souladu s ustanoveními

Více

Základní škola je rozdělena na 2 stupně. I. stupněm se rozumí 1. až 5. ročník, II. stupněm se rozumí 6. až 9. ročník.

Základní škola je rozdělena na 2 stupně. I. stupněm se rozumí 1. až 5. ročník, II. stupněm se rozumí 6. až 9. ročník. 8. PŘÍLOHY 8.1 HODNOCENÍ ŽÁKŮ 8.1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání Za první pololetí vydává škola žákovi výpis z vysvědčení; za druhé pololetí vysvědčení. Základní škola je rozdělena na

Více

Školní řád Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy, Písek, Karla Čapka 402

Školní řád Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy, Písek, Karla Čapka 402 Školní řád Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy, Písek, Karla Čapka 402 1 Práva a povinnosti studentů (1) Studenti mají právo a) na vzdělávání a školské služby podle zákona č. 561/2004 Sb. o

Více

Školní řád Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2

Školní řád Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Školní řád Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců vycházejí ze Zákona č. 561/2004 Sb., 21 a 22, o předškolním,

Více

1. Výsledky vzdělávání žáků v jednotlivých předmětech se hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

1. Výsledky vzdělávání žáků v jednotlivých předmětech se hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu: Škola: Střední škola knižní kultury, o.p.s. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha č. 1 Školního řádu Střední školy knižní kultury, o.p.s. Č.j.: Účinnost od: 1. 9. 2014 Spisový znak: A.1

Více

Základní škola Hlučín Rovniny, okres Opava ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Hlučín Rovniny, okres Opava ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Hlučín Rovniny, okres Opava ŠKOLNÍ ŘÁD Projednáno pedagogickou radou 29.8.2011 Platnost od 1.9.2011 čj.: HL-ROV/422/2011 A. Práva žáků Žák má právo: Na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHLUM U TŘEBONĚ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHLUM U TŘEBONĚ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHLUM U TŘEBONĚ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD V souladu se zákonem č. 561/ 2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ) a na základě Vyhlášky č. 48/

Více

Příkaz ředitele č. 03/06-07

Příkaz ředitele č. 03/06-07 Příkaz ředitele č. 03/06-07 PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE K ORGANIZACI STUDIA A KLASIFIKACI VOŠ podle 92 až 103 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání a v návaznosti

Více

Školní řád I. Docházka do školy

Školní řád I. Docházka do školy Ředitelka školy na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění vydává Školní řád I. Docházka do školy Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z příčin předem známých, předloží

Více

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá Kostelní 129, 348 15 Planá ŠKOLNÍ ŘÁD SOU

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá Kostelní 129, 348 15 Planá ŠKOLNÍ ŘÁD SOU Kostelní 129, 348 15 Planá Úkolem školního řádu je vytvořit příznivé podmínky pro teoretické i praktické vyučování a pro plné využívání vyučovací doby tak, aby si žáci v průběhu výuky mohli osvojit vědomosti

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Odborné učiliště a Praktická škola, Mohelnice, Vodní 27, 789 85 Mohelnice Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace Základním principem hodnocení a klasifikace

Více

Školní řád. Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice

Školní řád. Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice Číslo jednací: 12/2014 Školní řád Článek 1 Obecná část Školní řád specifikuje a rozvádí zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Dokument č. 02.03 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ RG kapitola Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze školního

Více

Střední průmyslová škola stavební, Plzeň 301 00 Plzeň, Chodské nám. 2. Příloha Školního řádu 2014 / 2015

Střední průmyslová škola stavební, Plzeň 301 00 Plzeň, Chodské nám. 2. Příloha Školního řádu 2014 / 2015 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání Příloha Školního řádu 2014 / 2015 1.1. Výsledky vzdělávání žáků jsou hodnoceny pětistupňovou klasifikační řadou takto: 1. stupeň - výborný - žák pracuje samostatně,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD I. Pravidla hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou II. Stupně hodnocení prospěchu a chování při použití klasifikace III.Opravné

Více

Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) 1. Obecné zásady Heroldovy sady 1, 101 00 Praha 10 Vršovice Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) A) Klasifikace je jednou z forem hodnocení. Klasifikace je průběžná

Více

Školní řád. Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského. IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava

Školní řád. Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského. IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava Školní řád Článek I. Obecná ustanovení 1. Školní řád vyšší odborné školy je vydáván v souladu s ustanovením

Více

A příloha - Klasifikační řád (Toto hodnocení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání).

A příloha - Klasifikační řád (Toto hodnocení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání). A příloha - Klasifikační řád (Toto hodnocení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání). 1. Zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Tato pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou nedílnou součástí školního řádu Gymnázia Na

Více

Základní škola Spektrum, s.r.o. Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Součást Školního řádu ze dne 24. 11.

Základní škola Spektrum, s.r.o. Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Součást Školního řádu ze dne 24. 11. Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Součást Školního řádu ze dne 24. 11. 2014 Strana 1 (celkem 10) I. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1. Pojetí a předmět hodnocení a) Hodnocení

Více

Vyhláška č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

Vyhláška č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři Vyhláška č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Změny a doplňky předpisu Vyhláška č. 374/2006 Sb. s účinností dnem 1.9.2006 Vyhláška č. 400/2009

Více

Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka

Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka Klasifikační řád školy je zpracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

I. HODNOCENÍ CHOVÁNÍ ŽÁKŮ Chování žáka se klasifikuje těmito stupni

I. HODNOCENÍ CHOVÁNÍ ŽÁKŮ Chování žáka se klasifikuje těmito stupni HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků 1. Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje klasifikace průběžná a celková. Průběžná klasifikace se uplatňuje při hodnocení dílčích

Více

Školní řád střední školy umění a designu, stylu a módy

Školní řád střední školy umění a designu, stylu a módy Školní řád střední školy umění a designu, stylu a módy I. Obecná ustanovení 1. Smysl, cíl, působnost školního řádu (1) Školní řád definuje a určuje organizaci chodu školy. Je závazný pro žáky a pedagogické

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKO-TECHNICKÁ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM ŠKOLNÍ ŘÁD. SOŠ, SOU a OU Bystřice nad Pernštejnem

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKO-TECHNICKÁ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM ŠKOLNÍ ŘÁD. SOŠ, SOU a OU Bystřice nad Pernštejnem VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKO-TECHNICKÁ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 566550917, 566552360 566553143, http://www.szesby.cz, e-mail:szesbys@szesby.cz, PSČ 593 17 Zpracoval: Mgr. Ivo

Více

Klasifikační řád je součástí Školního řádu

Klasifikační řád je součástí Školního řádu Klasifikační řád je součástí Školního řádu platný od 1. 9. 2012 Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Řád Strana 1 (celkem 10) Školní řád Ř04. Schválení pro použití ve organizace Jméno Funkce Datum Podpis. Ř04_Školní řád.doc 1.4.

Řád Strana 1 (celkem 10) Školní řád Ř04. Schválení pro použití ve organizace Jméno Funkce Datum Podpis. Ř04_Školní řád.doc 1.4. Řád Strana 1 (celkem 10) Školní řád Ř04 Schválení pro použití ve organizace Jméno Funkce Datum Podpis Zpracoval Mgr. Libuše Kolářová PVK 30.10.2007 Schválil Mgr. Libuše Kolářová ředitelka 28.3.2008 Identifikace

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní řídící dokument organizace (dokument úrovně A ) ŠKOLNÍ ŘÁD

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní řídící dokument organizace (dokument úrovně A ) ŠKOLNÍ ŘÁD Strana 1 z 7 ŘÍZENÝ DOKUMENT ŠKOLNÍ ŘÁD (základní řídící dokument SMJ úrovně A zpracovaný dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001) Datum platnosti: ode dne schválení Výtisk číslo: 1 Nahrazuje: Vydání č. 10

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou závazná pro všechny pedagogické pracovníky. Všichni pedagogičtí pracovníci byli s pravidly prokazatelně seznámeni.

Více

1 Základní ustanovení

1 Základní ustanovení ŠKOLNÍ ŘÁD 1 Základní ustanovení 1. Tento školní řád vydává ředitelka školy na základě 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v

Více

Školní řád Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2

Školní řád Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Školní řád Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců vycházejí ze Zákona č. 561/2004 Sb., 21 a 22, o předškolním,

Více