ŠKOLNÍ ŘÁD I. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ŘÁD I. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ"

Transkript

1 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O, s. r. o. P l z e ň s k á / 3 9, P r a h a 5, I Č : tel.: ŠKOLNÍ ŘÁD OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Základními právními normami, o které se opírá školní řád, jsou Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 Sb. v platném znění (dále školský zákon), vyhláška o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři č. 13/2005 Sb. v platném znění (dále vyhláška o středním vzdělávání), Listina základních práv a svobod, Úmluva o právech dítěte a navazuje na Smlouvu o zabezpečení výuky žáka, v níž jsou obsažená práva a povinnosti školy, zákonných zástupců a žáků. 2. Škola naplňuje právo žáka na vzdělání. Umožňuje stejný přístup ke vzdělání všem žákům, kteří splňují podmínky k přijetí ke studiu bez ohledu na národní a sociální původ, jazyk, náboženské vyznání a politické smýšlení. Vzdělávání na naší škole je založeno na zásadách rovného přístupu občanů ČR a států EU, zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce, šíření poznatků, které vyplývají z výsledků soudobého stavu poznání světa, zdokonalování procesu vzdělávání a uplatňování účinných moderních pedagogických přístupů a metod. 3. Obecnými cíli vzdělávání jsou zejména rozvoj osobnosti člověka, jeho způsobilosti, mravních a duchovních hodnot pro osobní a občanský život, výkon povolání nebo pracovní činnosti, získávání informací a učení se v průběhu celého života, získání všeobecného a odborného vzdělání, pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu, základních lidských práv a svobod spolu s odpovědností a smyslem pro sociální soudržnost, pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů ve společnosti, utváření vědomí národní a státní příslušnosti a respektu k etnické, národnostní, kulturní, jazykové a náboženské identitě každého jedince, poznání světových a evropských kulturních hodnot a tradic, pochopení a osvojení zásad a pravidel vycházejících z evropské integrace jako základu pro soužití v národním a mezinárodním měřítku, získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně vycházející ze zásad trvale udržitelného rozvoje a o bezpečnosti a ochraně zdraví. 4. Výchova a vzdělání na škole směřuje k harmonickému rozvoji žáků, k respektování spolužáků a ostatních občanů a jejich práv, k posilování úcty k člověku, mateřskému jazyku a ke kulturním hodnotám vlastní země při uznání práv a hodnot jiných národů. Vede k multikulturnímu vnímání a cítění. Škola poskytuje žákům přípravu pro aktivní život ve svobodné společnosti, pro další studium a pro uplatnění v praxi. Poslání školy je připravit vzdělané a morálně odpovědné občany. Účinnost vzdělávací soustavy souvisí s podmínkami a prostředím, ve kterém probíhá. I. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A) ŽÁCI MAJÍ PRÁVO 1. Na ochranu svých osobních dat. To znamená, že škola nesmí neoprávněné osobě sdělit údaje, které o jeho osobě shromažďuje. To neplatí o výsledcích veřejných soutěží a zkoušek. Škola postupuje v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a školským zákonem. 2. Rozvíjet svoji osobnost, nadání, rozumové a fyzické schopnosti, získávat přiměřené teoretické vědomosti, praktické dovednosti a návyky v rámci platných učebních osnov a rozvrhu. 3. Využívat ke studiu učebních pomůcek, učebnic a knih, které jsou v majetku školy. 4. Na speciální péči v rámci možností školy, jedná-li se o žáky handicapované nebo s poruchami učení. Na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona. 5. Řešit své problémy za pomoci třídního učitele nebo výchovného poradce, má právo je projednat i s vedením školy. Zúčastnit se jednání o své osobě mezi zástupcem školy a svými rodiči (zákonnými zástupci), pokud s tím rodič (zákonný zástupce) souhlasí. 6. Žák, který potřebuje své znalosti upevnit nebo rozšířit, má možnost po dohodě s vyučujícím využít individuálních nebo skupinových konzultací.

2 7. Na objektivní klasifikaci. V případě, že s pololetním hodnocením nesouhlasí, má právo požádat, v případě nezletilých prostřednictvím svého zákonného zástupce, o komisionální přezkoušení. 8. Znát hodnocení svého zkoušení bezprostředně po jeho skončení, stejně jako vidět své opravené písemné práce, aniž by si je musel vyžádat. 9. Volit a být volen do školního parlamentu. Jeho členové projednávají své připomínky učitelem pověřeným koordinací školního parlamentu, případně s ředitelkou školy. Zástupci školního parlamentu mohou být přizváni jednání školské rady. 10. Na zachování anonymity při diskuzi o svých problémech. 11. Na respektování své osobnosti, na ochranu před sexuálním, fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým zacházením, před sociálně patologickými jevy. Na ochranu před kontaktem s narkotiky a psychotropními látkami. Na využití preventivních programů, které mu slouží k poskytnutí potřebné podpory ve zmíněných oblastech. 12. Na odpočinek a volný čas. 13. Na možnost využívat vlastní prostředky výpočetní techniky pro potřeby výuky a vždy v souladu s pravidly ICT (součást provozního řádu) výhradně po domluvě s vyučujícím. Škola nenese žádnou zodpovědnost za tyto prostředky výpočetní techniky. 14. Žák může zanechat vzdělávání na základě písemného sdělení doručeného ředitelce školy. Součástí sdělení nezletilého žáka je souhlas jeho rodiče (zákonného zástupce). B) ŽÁCI MAJÍ POVINNOST 1. Řádně a včas docházet do školy podle stanoveného rozvrhu hodin s předepsanými učebními pomůckami a účastnit se vyučování všech předmětů uvedených v učebním plánu včetně třídnických hodin, přicházet do školy s dostatečným časovým předstihem (10 minut před zahájením výuky). 2. Dodržovat školní řád, provozní, hygienické, požární a bezpečnostní předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni (zejména v učebnách a laboratořích, ve kterých jsou zvýšené požadavky na bezpečnost, je nutné dodržovat jejich provozní řád) a chovat se tak, aby neohrozili zdraví své ani jiných osob a aby nedošlo ke hmotným škodám. Udržovat pořádek a čistotu v učebnách i ostatních prostorách školy. Při odchodu do jiné učebny uklidit své pracovní místo a jeho okolí, po poslední vyučovací hodině v příslušné učebně zvednout židle, nenechávat po vyučování učebnice v lavici. 3. Neprodleně informovat svého zákonného zástupce o průběhu a svých výsledcích studia, o udělených výchovných opatřeních a o různých sděleních školy. K tomu žáci využívají zejména svůj studijní průkaz, který jsou povinni denně nosit do školy. Při ztrátě studijního průkazu žák tuto skutečnost oznámí svému třídnímu učiteli, ten v kanceláři školy vyzvedne duplikát, vše oznámí zákonným zástupcům a všem vyučujícím třídy. Žák uhradí poplatek za nový studijní průkaz. Duplikát bude zřetelně označen pořadovým číslem. 4. Žáci jsou povinni chránit dobré jméno školy a chovat nejen ve škole, ale i mimo školu tak, aby reprezentovali školu, neporušili přestupkový řád, trestní zákon, a bez projevů šikany, intolerance, rasismu a xenofobie. Porušení tohoto ustanovení je považováno za hrubé porušení školního řádu. 5. Své chování vůči vyučujícím, spolužákům, zaměstnancům, hostům školy a své oblékání přizpůsobí žáci obecným normám společenského styku a podle potřeby výuce i reprezentaci školy. 6. Plnit pokyny všech pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy se vždy považují za hrubé porušení školního řádu. 7. Žáci jsou povinni se řídit vnitřními předpisy školy (třídní samospráva, pořádková služba, školení BOZP, PO, provozní řády odborných učeben, tělocvičen, hřiště apod.), s nimiž byli prokazatelně seznámeni. 8. Hlásit vyučujícímu nebo třídnímu učiteli skutečnost, kdy jsou sami šikanováni nebo byli svědky dané situace. 9. Všechny úrazy vzniklé v prostorách školy a při akcích školou pořádaných hlásit vyučujícímu. 10. Hlásit neprodleně všechny zjištěné závady, které mohou ohrozit bezpečnost žáků nebo poškodit majetek školy či žáků a jejich zaměstnanců, vyučujícímu. Náklady na opravu, ev. pořízení nové věci hradí v případě poškození z nedbalosti nebo s úmyslem poškodit zákonný zástupce či zletilý žák, 11. Hlásit třídnímu učiteli případ ztráty, odcizení či poškození osobního majetku či majetku školy. 12. Na mimoškolních akcích dodržovat pravidla kurzů, soustředění, exkurzí a výletů, s nimiž byli před akcí seznámeni. Na mimoškolních akcích (škola v přírodě, lyžařský výcvik, zájezdy, exkurze apod.) žáci dodržují řád navštíveného zařízení. 13. Řádně pečovat o zapůjčené učebnice, za které odpovídá. Neúměrné poškození včetně ztráty je žák povinen nahradit. Hospodárně zacházet se všemi učebními pomůckami a dbát na úspory elektrické energie a vody. 14. Žáci jsou připraveni na vyučování se zvoněním na hodinu. Probíhá-li následující výuka v jiné učebně, dostaví se žáci k učebně nebo na určené místo před zvoněním na hodinu. 2

3 15. V průběhu vyučování je ve třídě dodržována kázeň a jsou plně respektovány pokyny vyučujícího. V průběhu přestávek se žáci chovají slušně, zdržují se ve třídách a na chodbách školy, dodržují zásady slušného chování. 16. Ve volných hodinách stanovených rozvrhem hodin nebo vzniklých při suplování se žáci zdržují ve v prostorách školy k tomu určených (studovna) nebo mohou opustit budovu školy na vlastní riziko. 17. Žáci jsou povinni ve škole nosit vhodnou obuv, která nepoškozuje ani neznečišťuje zařízení školy. V případě nepříznivého počasí jsou povinni se přezout do suché a čisté obuvi. V hodinách tělesné výchovy použijí vhodný cvičební úbor a obuv. 18. Po skončení výuky podle rozvrhu si žáci za své věci odpovídají sami. V případě ztráty věci z uzamčené třídy nebo šatny, žák neprodleně oznámí ztrátu třídnímu učiteli nebo zástupci třídního učitele nebo vedení školy. 19. Při příchodu vyučujícího do třídy a při jeho odchodu na konci vyučovací hodiny zdraví celá třída vyučujícího povstáním. 20. Každý žák má ve třídě pevně určené místo zasedacím pořádkem, toto místo nelze bez souhlasu třídního učitele měnit. 21. V areálu školy i v jeho nejbližším okolí a při všech akcích organizovaných školou je žákům zakázáno kouřit, přinášet, nabízet, prodávat a konzumovat alkoholické nápoje. Porušení tohoto ustanovení je považováno za hrubé porušení školního řádu. Zákaz platí stejně na akcích pořádaných školou. Žáci mají zakázáno nošení, držení, distribuci a zneužívání návykových látek (viz pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. J /96-22). Porušení tohoto ustanovení je považováno za hrubé porušení školního řádu. 22. Žáci nesmí donášet do školy a na akce organizované školou věci, které zjevně nesouvisí s výukou (např. zbraně, zvířata, chemikálie atd.). Porušení tohoto ustanovení je považováno za hrubé porušení školního řádu. Držet, distribuovat a užívat alkoholické či návykové látky v areálu školy a účastnit se školního vyučování a akcích konaných školou pod vlivem těchto látek. 23. Žáci jsou povinni vypnout mobilní telefon ve vyučovacích hodinách, může ho použít výhradně o přestávkách a v době mimo vyučování. Škola v žádném případě neručí za jeho ztrátu nebo poškození, ani nebude tyto případy šetřit a odškodňovat. Pokud žák naruší výuku zapnutým mobilním telefonem či manipulací s ním, bude mu ihned vyučujícím odebrán. Po ukončení dané vyučující jednotky telefon vyučující žákovi vrátí, o nedovoleném používání telefonu při vyučování zapíše záznam do studijního průkazu a provede zápis do třídní knihy. 24. Pořizovat a zveřejňovat jakékoliv elektronické záznamy osob bez jejich předchozího souhlasu (např. fotografie, nahrávky). Toto je považováno za mimořádně závažný přestupek, jelikož je možné toto zveřejnění použít jako formu elektronické šikany a ke znevažování osob odpovědných za výuku a výchovu žáků. 25. Žákům je zakázána neoprávněná manipulace se zařízením školy (např. regulační ventily na topení, ruční hasicí přístroje a hydranty, zásuvky, vypínače apod.), s multimediálními pomůckami a elektronickým zařízením v učebnách (PC, interaktivní tabule, DVD, dataprojektor ) a obsluhovat je bez svolení vyučujícího, připojovat přístroje k elektrické síti a pracovat s nimi, nabíjet baterie do vlastních elektrických zařízení. 26. Ve škole není přípustná činnost jakýchkoli politických stran nebo hnutí. Nepřípustné jsou všechny projevy národnostní nebo rasové nesnášenlivosti. Žáci nesmí donášet do školy větší finanční částky a cennosti. 27. Žáci šetří učební pomůcky, energii a zařízení školy, náklady na opravu v případě poškození úmyslného nebo z nedbalosti hradí žáci (zákonný zástupce) - viz Nařízení vlády č. 108/1994 Sb., Žáci jsou povinni na konci příslušného školního roku vrátit zapůjčené učebnice, v případě ztráty či poškození jsou žáci nebo jejich zákonní zástupci povinni tyto učenice nahradit. 29. Žáci jsou povinni mít své věci (s výjimkou obuvi a svršků odložených v šatně) u sebe pod dohledem. Škola neodpovídá za jejich zcizení a poškození. 30. Odškodnění za úrazy a škody vzniklé porušením školního řádu mohou být školou vymáhány. 31. Zletilý žák nebo rodič (zákonný zástupce) nezletilého žáka má povinnost informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, a navíc oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle 28 odst. 2 a 3 zákona 561/2004 Sb. v platném znění a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích. II. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ A. ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI MAJÍ PRÁVO 1. Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání a na spravedlivé a zdůvodněné hodnocení. Na informace o průběhu vzdělávání mají v případě zletilých žáků právo také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost. Tyto informace jsou zpravidla podávány na třídních schůzkách, konzultacích, prostřednictvím webového rozhraní a studijního průkazu. 3

4 2. Na podání žádosti o uvolnění z tělesné výchovy. Tuto žádost předkládají spolu s doporučením lékaře na vydaném tiskopisu třídnímu učiteli a informují vyučujícího tělesné výchovy nejpozději do 15. září, anebo ihned po vzniklém důvodu. Podobně lze postupovat ze závažných důvodů také v jiných předmětech. 3. Žádat komisionální přezkoušení a to tak, jak stanovuje klasifikační řád 4. Na poradenskou pomoc v záležitostech souvisejících se vzděláváním a výchovou 5. Vyjadřovat se k rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí svých dětí. Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka. 6. Volit a být voleni do školské rady. 7. Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí svých dětí, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost. 8. Na informace a poradenskou pomoc pro své děti v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona. 9. Požádat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel tohoto řádu. B. ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI MAJÍ POVINNOST 1. Zajistit, aby žák docházel řádně do školy. 2. Na vyzvání třídního učitele nebo vedení školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka. 3. Neprodleně informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. 4. Dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem. 5. Oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku ( 28 odst. 2 a 3 školského zákona) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a všechny změny v těchto údajích. 6. Vyjadřovat souhlas s opouštěním budovy školy nezletilých žáků školy v době volných hodin. C. KOMUNIKACE SE ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI 1. Zákonní zástupci žáků mají přístup k informacím o vzdělávání žáků: Na pravidelných třídních schůzkách, které se zpravidla konají v září, listopadu a dubnu, Na mimořádných třídních schůzkách svolaných třídním učitelem nebo vedením školy, Při konzultacích Na základě předem domluvené schůzky s vyučujícím nebo vedením školy, Na webu školy po převzetí přístupových kódů, Prostřednictvím studijního průkazu. III. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY A. ORGANIZACE UČEBNÍHO DNE 1. Základní povinností žáka je docházet do školy pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu hodin, včetně třídnických hodin. 2. Škola se pro žáky otevírá v 8:00, pobyt žáků ve škole mimo stanovené hodiny není dovolen, s výjimkou akcí pořádaných či schválených vedením školy. Další případné výjimky povoluje ředitelka školy. Vyučování probíhá podle rozvrhu hodin schváleného ředitelkou školy. Žáci jsou seznamováni se změnami v rozvrhu hodin a s mimoškolními akcemi, vývěskami na informační tabuli na chodbě školy, a prostřednictvím webových stránek školy. Délka trvání vyučovací hodiny je 45 minut. 3. Do zahájení vyučovací hodiny žáci pobývají v rozvrhem dané učebně. Jde-li o učebnu volně žákům nepřístupnou, čekají před ní. 4. Žáci jsou připraveni na vyučování se zvoněním na hodinu. Probíhá-li následující výuka v jiné učebně, dostaví se žáci k učebně nebo do ní před zvoněním na hodinu. Do tělocvičny a odborných učeben mají žáci přístup, je-li zajištěn dohled vyučujícího. 5. Bezprostředně po vyučování žák opouští školu, pokud se neúčastní aktivit se zajištěným pedagogickým dohledem. 6. Třídní učitel určuje pořádkovou službu ve třídě vždy pro celý týden zápisem do elektronické třídní knihy, rozpis služeb je vyvěšen na nástěnce. 4

5 7. Pořádkovou službu konají vždy dva žáci. V případě nepřítomnosti žáka konajícího službu ho zastupuje nejbližší přítomný žák dle abecedního seznamu. B. ORGANIZACE VÝUKY 1. Výuka je organizována podle pravidelného rozvrhu a pevně daných časů vyučovacích hodin a přestávek. 2. Vyučovací hodina začíná zvoněním, kdy žák musí být v učebně připraven na vyučování (v případě uzamčení učebny být před ní). Hodin Začátek hodiny Konec hodiny Délka přestávky po hodině a 0 7:35 8:20 10 minut 1 8:30 9:15 10 minut 2 9:25 10:10 20 minut 3 10:30 11:15 10 minut 4 11:25 12:10 10 minut 5 12:20 13:05 5 minut 6 13:10 13:55 5 minut 7 14:00 14:45 5 minut 8 14:50 15:35 5 minut 9 15:40 16:25 5 minut 2. Žák bude v průběhu vyučovacího dne uvolněn pouze na základě písemné žádosti zákonného zástupce. V případě takového nutného odchodu z vyučování si vyžádá povolení třídního učitele, popř. jiného vyučujícího. Důvod uvolnění je zapsán do třídní knihy. Pokud žák odejde bez této propustky, je absence neomluvená. V případě žákovy nevolnosti v průběhu vyučování bude žák předán do péče zákonnému zástupci nebo může žák odejít se souhlasem zákonného zástupce sám, umožní-li mu to jeho stav. 3. Ve výjimečných, individuálně stanovených případech (zejména častá nepřítomnost žáka a zanedbávání školní docházky) může třídní učitel požadovat jako součást omluvenky potvrzení ošetřujícího lékaře. Tento požadavek vznáší třídní učitel písemnou formou zákonnému zástupci či zletilému žákovi, přičemž musí být zřejmé, od jakého termínu je požadováno potvrzení lékaře. 4. Jestliže se žák neúčastní vyučování po dobu nejméně dvou vyučovacích dnů a jeho neúčast při vyučování není omluvena, vyzve třídní učitel telefonicky či písemně zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, aby neprodleně doložil důvody žákovy nepřítomnosti. 5. Žák gymnázia, který do 10 dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, se posuzuje, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty - tímto dnem přestává být žákem školy. C. DOHLEDY 1. Dohled vykonává učitel určený rozvrhem dohledů, který je vyvěšen na nástěnce. 2. Na mimoškolních akcích vykonává nad žáky dohled vyučující určený v Rozpisu zabezpečení školní akce. 3. Výkon pedagogického dohledu se řídí ustanoveními pracovního řádu ze dne D. STRAVOVÁNÍ 1. Škola zajišťuje pro žáky a zaměstnance stravování ve školní jídelně v budově školy. 2. Doba vydávání oběda je stanovena od 12:00 do 14:15. VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD - PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ výsledků VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Viz příloha VII. ABSENCE ŽÁKA VE VYUČOVÁNÍ 5

6 1. Za omluvitelnou absenci žáka se považuje nutná návštěva lékaře, nemoc a důležité rodinné nebo osobní důvody. Každou absenci dokládá žák studijním průkazem s podpisem zákonného zástupce, u zletilých žáků s vlastním podpisem, bezprostředně (první den) po příchodu do školy. 2. Na základě předchozí písemné žádosti zákonného zástupce nezletilého žáka nebo zletilého žáka může z vážných osobních popř. rodinných důvodů na dobu max. tří dnů uvolnit žáka z vyučování třídní učitel. Uvolnění delší než tři dny může povolit za stejných podmínek po vyjádření třídního učitele pouze ředitelka školy. Podle tohoto odstavce může být z vyučování uvolněn pouze žák, který dosahuje dobrého prospěchu, má dobré chování a nízkou absenci. Žádosti se předkládají třídnímu učiteli včas na předepsaném formuláři, dodatečně žádost předložit nelze. Takto uvolněný žák si s dostatečným předstihem zjistí plánované probírané učivo, individuálně si ho doplní a doučí. Po návratu nebude na jeho absenci brán zřetel. 3. V případě, že nepřítomnost žáka ve škole nelze předem předvídat, oznámí důvod jeho nepřítomnosti rodič (zákonný zástupce), v případě zletilého žáka on sám, škole neprodleně, nejpozději do tří dnů, libovolným prokazatelným způsobem. Na telefonní číslo , školy nebo třídnímu učiteli. Ihned po návratu do školy předloží žák třídnímu učiteli studijní průkaz s písemnou omluvou absence podepsanou rodičem (zákonným zástupcem), zletilý žák podepíše omluvu sám. Na pozdější omluvenky již nebude brán zřetel a hodiny lze považovat za neomluvené. 4. Sdělení nepravdivých údajů při omlouvání absence a v žádosti o uvolnění z vyučování je považováno za závažné porušení řádu školy. 5. Vyučovací hodina začíná zvoněním, kdy žák musí být v učebně připraven na vyučování (v případě uzamčení učebny být před ní). Pozdní příchod do hodiny (vyjma doloženého zpoždění dopravy, návštěvy lékaře a závažných rodinných důvodů) se považuje za porušení školního řádu a je s ním také nakládáno spolu s dalšími prohřešky proti školnímu řádu dle dalších interních dokumentů školy (systém udělování výchovných opatření uložen u výchovného poradce). Pozdním příchodem se rozumí příchod žáka do hodiny po jejím začátku, a to do max. 15 minut po jejím zahájení. Přijde-li žák do výuky po více jak 15 minutách od začátku vyučovací jednotky, je mu nepřítomnost započítána 1 hodinou do celkové absence. 6. Jako důvod nepřítomnosti lze uvádět rodinné důvody maximálně do výše 60h/pololetí, ve 2. pololetí maturitního ročníku maximálně 40h. 7. Musí-li žák odejít během vyučování z vážných důvodů z budovy školy, vyplní žádanku o odchod z vyučování (v případě nezletilého žáka podepsanou zákonnými zástupci), předá ji vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo v kanceláři školy. Při porušení této povinnosti bude na vzniklou absenci ve vyučování pohlíženo jako na absenci neomluvenou. V případě žákovy nevolnosti v průběhu vyučování bude žák předán do péče zákonnému zástupci, škola neumožní opustit nemocnému žákovi školu bez doprovodu dospělé osoby. 8. V individuálně stanovených případech (zejména častá nepřítomnost žáka a zanedbávání školní docházky) může třídní učitel požadovat jako součást omluvenky potvrzení ošetřujícího lékaře. Tento požadavek vznáší třídní učitel písemnou formou zákonnému zástupci či zletilému žákovi, přičemž musí být zřejmé, od jakého termínu je požadováno potvrzení lékaře. 9. Jestliže se žák neúčastní vyučování po dobu nejméně dvou vyučovacích dnů a jeho neúčast při vyučování není omluvena, vyzve třídní učitel telefonicky či písemně zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, aby neprodleně doložil důvody žákovy nepřítomnosti. 10. Žák, který do 10 dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, se posuzuje, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty - tímto dnem přestává být žákem školy. 11. Neomluvené hodiny jsou považovány za porušení školního řádu. Během období, kdy škola vyhodnocuje neomluvenou nepřítomnost žáka, může ředitelka školy v zájmu zjištění pravé příčiny záškoláctví žáka a jejího odstranění požádat o spolupráci odborníky z oblasti pedagogicko-psychologického poradenství, popř. orgány sociálně-právní ochrany dětí. O neomluvené i zvýšené omluvené nepřítomnosti žáka informuje třídní učitel výchovného poradce. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost. Krátkodobou neomluvenou nepřítomnost řeší se zákonným zástupcem nebo zletilým žákem třídní učitel formou pohovoru, na který je zákonný zástupce nebo zletilý žák pozván doporučeným dopisem. Při vyšším počtu neomluvených hodin svolává ředitelka školy výchovnou komisi ředitelka školy, zákonný zástupce, třídní učitel, výchovný poradce, popř. další odborník. Pozvání zákonných zástupců se provádí doporučeným dopisem. V případě, že neomluvená nepřítomnost žáka přesáhne 20 hodin, ředitelka školy může zaslat oznámení o pokračujícím záškoláctví s náležitou dokumentací příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo pověřenému obecnímu úřadu. 12. Lékařské vyšetření není důvodem k celodenní absenci žáka. V případě, že žák není nemocen, dostaví se po vyšetření do školy a zapojí se do výuky. Lékařská vyšetření, která nemají akutní charakter, je žák povinen, je-li to z provozního hlediska zdravotního zařízení možné, absolvovat v době mimo vyučování. 13. V případě dlouhodobé nebo časté absence narušující soustavné studium, přesahující 30 % v jednotlivém předmětu ředitelka školy na návrh vyučujícího nařídí na konci školního roku žákovi vykonání doplňkové 6

7 komisionální zkoušky z daného předmětu, termín komisionálních zkoušek v druhé polovině června určuje ředitelka školy. 14. Absenci za daný týden vyhodnocuje neprodleně třídní učitel v třídní knize, při jeho nepřítomnosti delší než týden náhradní třídní učitel nebo zástupce ředitele. 15. Veškeré neomluvené hodiny i časté omluvené hodiny třídní učitel hlásí výchovnému poradci a společně podniknou další kroky. V případech neomluvené i zvýšené omluvené nepřítomnosti se postupuje dle Metodického pokynu k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví (č. j / čl.ii odst. 6 a následující). Neomluvenou absenci do součtu 10 vyučovacích hodin řeší třídní profesor formou pohovoru se zákonným zástupcem nebo zletilým žákem, při neomluvené absenci nad 10 hodin svolává ředitelka školy výchovnou komisi. Při počtu nad 25 hodin zasílá ředitelka oznámení školy příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany nebo pověřenému obecnímu úřadu. VIII. PRAVIDLA PRO STUDIUM PODLE INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU A ZVLÁŠTNÍHO REŽIMU VÝUKY VIIIA. Individuální VZDĚLÁVACÍ PLÁN (DÁLE JEN IVP), 1. na základě 18 zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona jsou stanovena následující pravidla pro poskytování IVP. IVP povoluje ředitelka školy na základě písemné žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka a) žákům, kteří dosahují trvale vynikajících sportovních výsledků (žádost musí obsahovat stanovisko sportovního oddílu), b) žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (žádost musí obsahovat doporučení školského poradenského zařízení), c) žákům s mimořádným nadáním, žákům dlouhodobě nemocným, příp. žákyním z důvodu těhotenství a mateřství (žádost musí obsahovat doporučení lékaře), d) žákům, kteří doloží i jiné závažné důvody pro povolení IVP, e) k žádosti je nutno doložit vyjádření třídního učitele, 2. Na přiznání studia podle IVP nemá žák nárok, studium podle IVP povoluje ředitelka školy zpravidla na období jednoho školního roku, a zpravidla se nepovoluje v 1. ročníku studia, 3. Studium podle IVP je s okamžitou platností zrušeno, pokud žák neplní stanovené podmínky individuálního studia, zanedbává studijní povinnosti nebo závažným způsobem poruší ustanovení řádu školy. Studium podle IVP sportovců také zaniká, změní-li se podstatně podmínky jejich sportovní činnosti (zanechání aktivní činnosti, vyřazení z kádru apod.), 4. IVP vypracuje výchovný poradce pro každé pololetí na základě podkladů, které mu předají příslušní vyučující. IVP obsahuje pro každý předmět úkoly a termíny ústních a písemných zkoušek, popř. docházku, 5. Žák je povinen bezodkladně sdělit vedení školy, pokud dojde ke změně podmínek, za kterých byl IVP přiznán, 6. Evidence žáků s IVP vede výchovný poradce gymnázia, který ve spolupráci s třídními učiteli kontroluje jeho plnění. VIIB. ZVLÁŠTNÍ REŽIM VÝUKY (DÁLE JEN ZRV) 1. ZRV povoluje ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce nezletilého žáka, případně zletilého žáka. Na žádosti musí být uvedena předpokládaná absence a důvody pro žádost o ZRV (tréninky, umělecká činnost, nutnost zvláštního průběhu zkoušení apod.). Žádost je zpoplatněna částkou 200 Kč, formulář na vyžádání u výchovné poradkyně. 2. Na přiznání ZRV nemá žák nárok, ZRV povoluje ředitelka školy zpravidla na jedno pololetí školního roku. 3. Součástí povolení je popis průběhu ZRV a povinnosti žáka z něho vyplývající. 4. Škola má nárok zrušit ZRV s okamžitou platností, pokud žák neplní podmínky ZRV, nebo pokud se změnily důvody pro udělení ZRV. IX. ÚČAST ŽÁKA NA MIMOŠKOLNÍCH AKCÍCH 7

8 1. Za mimoškolní akce jsou považovány akce, které souvisí přímo s výukou a jsou součástí ŠVP (např. ekologický kurz, jazykový kurz), a akce, které s výukou přímo nesouvisí (např. zájezdy, výlety, společenské akce, akce organizované školním parlamentem). 2. V případě neúčasti žáka na akci, která přímo souvisí s výukou a je součástí ŠVP, je žák povinen zpracovat náhradní plnění obsahu dané akce, vše dle pokynů vyučujících. 3. Ostatní akce (např. výlety, zájezdy, lyžařský kurz nad rámec povinného zařazení dle ŠVP apod.) jsou považovány za formu odměny třídě či jednotlivci. Podmínkou pro účast na takových mimoškolních akcích je neudělení těchto výchovných opatření: důtka ředitelky školy, popř. podmínečné vyloučení. Podmínkou pro účast je také neudělení návrhu na sníženou známku z chování pro dané pololetí. Pokud budou důvody k udělení výše uvedených výchovných opatření shledány jako méně závažné, lze ve výjimečných případech účast na akci povolit. Žák se dále smí účastnit těchto akcí jen v případě, že to negativně neovlivní jeho studijní výsledky. X. POVINNOSTI ŽÁKOVSKÉ SLUŽBY 1. Třídní učitel určuje na každý týden žákovskou službu. Tato služba zabezpečuje pořádek ve třídě a připravenost učebny na vyučování. Služba na počátku každé hodiny hlásí nepřítomné žáky. 2. Jestliže se vyučující nedostaví do deseti minut po zvonění na výuku, ohlásí tuto skutečnost žákovská služba zástupci ředitelky školy. 3. Po skončení hodiny pečlivě smaže tabuli. Sleduje změny v rozvrhu zveřejněné na nástěnce a bezodkladně o nich informuje třídu. Po poslední vyučovací hodině zkontroluje, zda v lavicích nezůstaly učebnice. 4. Neplnění povinností služby zapisuje vyučující do elektronické třídní knihy a do sešitu třídního učitele (sešit pochval a přestupků). XI. POSTUP PŘI VÝSKYTU RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ČI PODEZŘENÍ NA NĚJ Škola vychází z metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u žáků ve školách a školských zařízeních č. j / Podle tohoto doporučení škola zpracovala samostatný dokument, jenž je uložen u školního metodika prevence, a všichni vyučující byli s jeho obsahem seznámeni. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU Školní řád bude průběžně doplňován a aktualizován podle potřeb školy a změn právních předpisů. O výjimkách z tohoto řádu, které nejsou v rozporu se zákonnými předpisy a vyhláškami, rozhoduje v mimořádných případech ředitelka školy. Školní řád byl předložen ke schválení školské radě, dne S tímto školním řádem byli zaměstnanci seznámeni na poradě Žáci byli s tímto školním řádem prokazatelně seznámeni Zákonní zástupci byli s tímto školním řádem seznámeni na třídní schůzce V těchto dnech nepřítomní zaměstnanci, Žáci a zákonní zástupci se prokazatelně seznámili se školním řádem dodatečně. Praha Mgr. Renáta Zajíčková ředitelka školy 8

S T ŘEDN Í PR Ů MY S L O VÁ Š K O LA, P r a h a 1 0, N a T ř e b e š í n ě 2 2 9 9 p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e z ř í z e n á H M P

S T ŘEDN Í PR Ů MY S L O VÁ Š K O LA, P r a h a 1 0, N a T ř e b e š í n ě 2 2 9 9 p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e z ř í z e n á H M P ŠKOLNÍ ŘÁD Ř002_01092013_Školní řád Stránka 1 z 9 Obsah ŠKOLNÍ ŘÁD... 1 1 Úloha školy... 3 2 Práva žáků žáci mají právo... 3 3 Povinnosti žáků žáci jsou povinni... 4 4 Žákům je zakázáno... 5 5 Práva a

Více

II. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ III. VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

II. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ III. VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE I. ŠKOLNÍ ŘÁD II. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ III. VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Školní řád, Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a Vnitřní řád domova mládeže Střední odborné

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD SOŠ Podyjí s.r.o.

ŠKOLNÍ ŘÁD SOŠ Podyjí s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD SOŠ Podyjí s.r.o. Obsah : Účinnost : od 25.3.2015 str. Čl. 1. Úvod základní ustanovení 1 1.1. Základní ustanovení 1 1.2. Úloha školy 1 Čl. 2. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců ve

Více

IČ: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel.: + 420 222 516 437 Š K O L N Í Ř Á D. I. Základní ustanovení

IČ: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel.: + 420 222 516 437 Š K O L N Í Ř Á D. I. Základní ustanovení STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R. O. IČ: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel.: + 420 222 516 437 Š K O L N Í Ř Á D I. Základní ustanovení vydává ředitelka Střední odborné školy

Více

Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín ŠKOLNÍ ŘÁD

Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín ŠKOLNÍ ŘÁD Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín ŠKOLNÍ ŘÁD LUTÍN ZÁŘÍ 2005 1 Obsah: Číslo a název kapitoly číslo stránky 1 Úvodní ustanovení 3 2 Zásady a cíle vzděláváni 3 3 Práva a povinnosti žáků a zákonných

Více

1 Základní ustanovení

1 Základní ustanovení ŠKOLNÍ ŘÁD 1 Základní ustanovení 1. Tento školní řád vydává ředitelka školy na základě 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v

Více

Školní řád. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2

Školní řád. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2 Školní řád Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2 V Ivančicích dne 27. 11. 2013 Obsah 1 Základní ustanovení... 3 A Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a

Více

Soukromá obchodní akademie Podnikatel, s.r.o. nám. V. Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD

Soukromá obchodní akademie Podnikatel, s.r.o. nám. V. Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD Soukromá obchodní akademie Podnikatel, spol. s r. o. nám. V. Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve střední škole Název zařízení: Soukromá obchodní

Více

Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, tř. T. G. Masaryka 451, 738 01 Frýdek-Místek. Školní řád

Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, tř. T. G. Masaryka 451, 738 01 Frýdek-Místek. Školní řád Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, tř. T. G. Masaryka 451, 738 01 Frýdek-Místek Školní řád Školní řád vydává ředitelka školy na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Školní řád. Článek 1. Obecná část

Školní řád. Článek 1. Obecná část Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr. Beneše 413/II Školní řád Článek 1 Obecná část Školní řád je základním právním nástrojem, který stanovuje způsob fungování všech součástí a

Více

Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany, Nádražní 90, 264 80 Sedlčany ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany, Nádražní 90, 264 80 Sedlčany ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany, Nádražní 90, 264 80 Sedlčany ŠKOLNÍ ŘÁD ( vydaný na základě ustanovení 30 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném

Více

Školní řád Obchodní akademie

Školní řád Obchodní akademie Obchodní akademie a Jazyková škola S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, Čelakovského 200, 397 01 Písek Školní řád Obchodní akademie Školní řád Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád. Gymnázia Petra Bezruče

GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád. Gymnázia Petra Bezruče GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní řád Gymnázia Petra Bezruče Platnost od 1. září 2014 Školní řád ÚVOD Školní řád je zpracován zejména na základě zákona č. 561/2004 Sb.

Více

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 ON_16/01092012 Verze : 1.4 Počet stran: 27 Počet příloh: 1 Školní řád Dokument v listinné podobě bez podpisu ředitele

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD SZŠ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, BRNO, JASELSKÁ 7/9 OBORY: RAZÍTKO ŠKOLY PODPIS ŘEDITELKY ŠKOLY. PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD.

ŠKOLNÍ ŘÁD SZŠ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, BRNO, JASELSKÁ 7/9 OBORY: RAZÍTKO ŠKOLY PODPIS ŘEDITELKY ŠKOLY. PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD. RAZÍTKO ŠKOLY OBORY: PODPIS ŘEDITELKY ŠKOLY PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD. STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, BRNO, JASELSKÁ 7/9 Zdravotnický asistent denní i večerní forma studia Zdravotnické lyceum Sociální

Více

Střední škola, Havířov Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace. se sídlem Sýkorova 1/613, 736 01 Havířov Šumbark. Školní řád.

Střední škola, Havířov Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace. se sídlem Sýkorova 1/613, 736 01 Havířov Šumbark. Školní řád. Střední škola, Havířov Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace se sídlem Sýkorova 1/613, 736 01 Havířov Šumbark Školní řád Vnitřní řád http://www.outech-havirov.cz e-mail: sout@outech-havirov.cz

Více

Školní řád pro žáky Gymnázia, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62

Školní řád pro žáky Gymnázia, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62 Školní řád pro žáky Gymnázia, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62 Ředitel Gymnázia, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, vydává školní řád, jehož smyslem je zajištění plynulé a nerušené školní práce,

Více

Střední průmyslová škola stavební, Plzeň 301 00 Plzeň, Chodské nám. 2 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední průmyslová škola stavební, Plzeň 301 00 Plzeň, Chodské nám. 2 ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŠKOLNÍ ROK - 1 - Školní řád Článek 1. Obecná ustanovení Školní řád je závazným předpisem upravujícím práva a povinnosti žáků školy a v příslušné míře i práva a zodpovědnost zákonných zástupců

Více

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více

Střední škola umělecká a řemeslná (SŠUAŘ), Nový Zlíchov 1, Praha 5 ŠKOLNÍ ŘÁD. platný od 1. 9. 2013

Střední škola umělecká a řemeslná (SŠUAŘ), Nový Zlíchov 1, Praha 5 ŠKOLNÍ ŘÁD. platný od 1. 9. 2013 Střední škola umělecká a řemeslná (SŠUAŘ), Nový Zlíchov 1, Praha 5 ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 1. 9. 2013 1 Obsah: I. Úvodní ustanovení II. III. IV. Součásti SŠUAŘ Některé základní pojmy Práva a povinnosti žáků

Více

Střední škola a Základní škola Tišnov. Školní řád. Střední škola. Účinnost: od 1.2.2015. Podpis ředitele školy:

Střední škola a Základní škola Tišnov. Školní řád. Střední škola. Účinnost: od 1.2.2015. Podpis ředitele školy: Střední škola a Základní škola Tišnov Školní řád Střední škola Účinnost: od 1.2.2015 Podpis ředitele školy: 1. Ředitel školy vydává, po projednání s pracovníky školy a se souhlasem školské rady na základě

Více

Střední průmyslová škola dopravní, a.s.

Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Č. j.: Účinnost od: Spisový znak: Skartační znak: A5 Pedagogická rada projednala dne: Školská rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti dne: Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a,

Více

Střední průmyslová škola Třebíč ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední průmyslová škola Třebíč ŠKOLNÍ ŘÁD Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč ŠKOLNÍ ŘÁD I. OBECNÁ USTANOVENÍ Školní řád je vydán na základě platné legislativy ČR, zejména zákona ČR č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333 se sídlem Husova 333/II, 377 15 Jindřichův Hradec Vypracoval: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 3.2.2006 Rada školy

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Brno červen 2013. Schváleno školskou radou dne: 08. července 2013. Ing. Andrzej Bartoś ředitel. Školní řád Dokument

ŠKOLNÍ ŘÁD. Brno červen 2013. Schváleno školskou radou dne: 08. července 2013. Ing. Andrzej Bartoś ředitel. Školní řád Dokument Školní řád Dokument Verze 1.0 Číslo dokumentu: 01/010913 Počet stran: 21 Počet příloh: 0 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední školy polytechnické, Brno, Jílová 36g Brno červen 2013 Schváleno školskou radou dne: 08. července

Více

Velehradská třída 218, Uherské Hradiště, PSČ 686 17, 572 434 111 ŠKOLNÍ ŘÁD

Velehradská třída 218, Uherské Hradiště, PSČ 686 17, 572 434 111 ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD Vydaný v souladu s 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 1. PRÁVA A POVINNOSTI DĚTÍ, ŽÁKŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

Více

Střední odborná škola managementu a práva s.r.o. Sídlo: Macharova 1376, Kolín V.,280 02, Doručovací adresa: Haštalská 28, Praha 1, 110 00, ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborná škola managementu a práva s.r.o. Sídlo: Macharova 1376, Kolín V.,280 02, Doručovací adresa: Haštalská 28, Praha 1, 110 00, ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborná škola managementu a práva s.r.o. Sídlo: Macharova 1376, Kolín V.,280 02, Doručovací adresa: Haštalská 28, Praha 1, 110 00, ŠKOLNÍ ŘÁD pro školní rok 2012-2013 platnost od 3.9.2012 do 31.8.2013

Více

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Školní řád

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Školní řád Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Školní řád Vnitřní předpis gymnázia čj.: VP/2014/16/GY V Pardubicích 25.8. 2014 Gymnázium je školou pro ty mladistvé, kteří se mimořádně projevují jako duševně čilí,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD. Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, příspěvková organizace Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád je vydán v souladu s 30 zákona č. 561/2004 sb. O předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více