ŠKOLNÍ ŘÁD I. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ŘÁD I. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ"

Transkript

1 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O, s. r. o. P l z e ň s k á / 3 9, P r a h a 5, I Č : tel.: ŠKOLNÍ ŘÁD OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Základními právními normami, o které se opírá školní řád, jsou Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 Sb. v platném znění (dále školský zákon), vyhláška o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři č. 13/2005 Sb. v platném znění (dále vyhláška o středním vzdělávání), Listina základních práv a svobod, Úmluva o právech dítěte a navazuje na Smlouvu o zabezpečení výuky žáka, v níž jsou obsažená práva a povinnosti školy, zákonných zástupců a žáků. 2. Škola naplňuje právo žáka na vzdělání. Umožňuje stejný přístup ke vzdělání všem žákům, kteří splňují podmínky k přijetí ke studiu bez ohledu na národní a sociální původ, jazyk, náboženské vyznání a politické smýšlení. Vzdělávání na naší škole je založeno na zásadách rovného přístupu občanů ČR a států EU, zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce, šíření poznatků, které vyplývají z výsledků soudobého stavu poznání světa, zdokonalování procesu vzdělávání a uplatňování účinných moderních pedagogických přístupů a metod. 3. Obecnými cíli vzdělávání jsou zejména rozvoj osobnosti člověka, jeho způsobilosti, mravních a duchovních hodnot pro osobní a občanský život, výkon povolání nebo pracovní činnosti, získávání informací a učení se v průběhu celého života, získání všeobecného a odborného vzdělání, pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu, základních lidských práv a svobod spolu s odpovědností a smyslem pro sociální soudržnost, pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů ve společnosti, utváření vědomí národní a státní příslušnosti a respektu k etnické, národnostní, kulturní, jazykové a náboženské identitě každého jedince, poznání světových a evropských kulturních hodnot a tradic, pochopení a osvojení zásad a pravidel vycházejících z evropské integrace jako základu pro soužití v národním a mezinárodním měřítku, získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně vycházející ze zásad trvale udržitelného rozvoje a o bezpečnosti a ochraně zdraví. 4. Výchova a vzdělání na škole směřuje k harmonickému rozvoji žáků, k respektování spolužáků a ostatních občanů a jejich práv, k posilování úcty k člověku, mateřskému jazyku a ke kulturním hodnotám vlastní země při uznání práv a hodnot jiných národů. Vede k multikulturnímu vnímání a cítění. Škola poskytuje žákům přípravu pro aktivní život ve svobodné společnosti, pro další studium a pro uplatnění v praxi. Poslání školy je připravit vzdělané a morálně odpovědné občany. Účinnost vzdělávací soustavy souvisí s podmínkami a prostředím, ve kterém probíhá. I. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A) ŽÁCI MAJÍ PRÁVO 1. Na ochranu svých osobních dat. To znamená, že škola nesmí neoprávněné osobě sdělit údaje, které o jeho osobě shromažďuje. To neplatí o výsledcích veřejných soutěží a zkoušek. Škola postupuje v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a školským zákonem. 2. Rozvíjet svoji osobnost, nadání, rozumové a fyzické schopnosti, získávat přiměřené teoretické vědomosti, praktické dovednosti a návyky v rámci platných učebních osnov a rozvrhu. 3. Využívat ke studiu učebních pomůcek, učebnic a knih, které jsou v majetku školy. 4. Na speciální péči v rámci možností školy, jedná-li se o žáky handicapované nebo s poruchami učení. Na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona. 5. Řešit své problémy za pomoci třídního učitele nebo výchovného poradce, má právo je projednat i s vedením školy. Zúčastnit se jednání o své osobě mezi zástupcem školy a svými rodiči (zákonnými zástupci), pokud s tím rodič (zákonný zástupce) souhlasí. 6. Žák, který potřebuje své znalosti upevnit nebo rozšířit, má možnost po dohodě s vyučujícím využít individuálních nebo skupinových konzultací.

2 7. Na objektivní klasifikaci. V případě, že s pololetním hodnocením nesouhlasí, má právo požádat, v případě nezletilých prostřednictvím svého zákonného zástupce, o komisionální přezkoušení. 8. Znát hodnocení svého zkoušení bezprostředně po jeho skončení, stejně jako vidět své opravené písemné práce, aniž by si je musel vyžádat. 9. Volit a být volen do školního parlamentu. Jeho členové projednávají své připomínky učitelem pověřeným koordinací školního parlamentu, případně s ředitelkou školy. Zástupci školního parlamentu mohou být přizváni jednání školské rady. 10. Na zachování anonymity při diskuzi o svých problémech. 11. Na respektování své osobnosti, na ochranu před sexuálním, fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým zacházením, před sociálně patologickými jevy. Na ochranu před kontaktem s narkotiky a psychotropními látkami. Na využití preventivních programů, které mu slouží k poskytnutí potřebné podpory ve zmíněných oblastech. 12. Na odpočinek a volný čas. 13. Na možnost využívat vlastní prostředky výpočetní techniky pro potřeby výuky a vždy v souladu s pravidly ICT (součást provozního řádu) výhradně po domluvě s vyučujícím. Škola nenese žádnou zodpovědnost za tyto prostředky výpočetní techniky. 14. Žák může zanechat vzdělávání na základě písemného sdělení doručeného ředitelce školy. Součástí sdělení nezletilého žáka je souhlas jeho rodiče (zákonného zástupce). B) ŽÁCI MAJÍ POVINNOST 1. Řádně a včas docházet do školy podle stanoveného rozvrhu hodin s předepsanými učebními pomůckami a účastnit se vyučování všech předmětů uvedených v učebním plánu včetně třídnických hodin, přicházet do školy s dostatečným časovým předstihem (10 minut před zahájením výuky). 2. Dodržovat školní řád, provozní, hygienické, požární a bezpečnostní předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni (zejména v učebnách a laboratořích, ve kterých jsou zvýšené požadavky na bezpečnost, je nutné dodržovat jejich provozní řád) a chovat se tak, aby neohrozili zdraví své ani jiných osob a aby nedošlo ke hmotným škodám. Udržovat pořádek a čistotu v učebnách i ostatních prostorách školy. Při odchodu do jiné učebny uklidit své pracovní místo a jeho okolí, po poslední vyučovací hodině v příslušné učebně zvednout židle, nenechávat po vyučování učebnice v lavici. 3. Neprodleně informovat svého zákonného zástupce o průběhu a svých výsledcích studia, o udělených výchovných opatřeních a o různých sděleních školy. K tomu žáci využívají zejména svůj studijní průkaz, který jsou povinni denně nosit do školy. Při ztrátě studijního průkazu žák tuto skutečnost oznámí svému třídnímu učiteli, ten v kanceláři školy vyzvedne duplikát, vše oznámí zákonným zástupcům a všem vyučujícím třídy. Žák uhradí poplatek za nový studijní průkaz. Duplikát bude zřetelně označen pořadovým číslem. 4. Žáci jsou povinni chránit dobré jméno školy a chovat nejen ve škole, ale i mimo školu tak, aby reprezentovali školu, neporušili přestupkový řád, trestní zákon, a bez projevů šikany, intolerance, rasismu a xenofobie. Porušení tohoto ustanovení je považováno za hrubé porušení školního řádu. 5. Své chování vůči vyučujícím, spolužákům, zaměstnancům, hostům školy a své oblékání přizpůsobí žáci obecným normám společenského styku a podle potřeby výuce i reprezentaci školy. 6. Plnit pokyny všech pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy se vždy považují za hrubé porušení školního řádu. 7. Žáci jsou povinni se řídit vnitřními předpisy školy (třídní samospráva, pořádková služba, školení BOZP, PO, provozní řády odborných učeben, tělocvičen, hřiště apod.), s nimiž byli prokazatelně seznámeni. 8. Hlásit vyučujícímu nebo třídnímu učiteli skutečnost, kdy jsou sami šikanováni nebo byli svědky dané situace. 9. Všechny úrazy vzniklé v prostorách školy a při akcích školou pořádaných hlásit vyučujícímu. 10. Hlásit neprodleně všechny zjištěné závady, které mohou ohrozit bezpečnost žáků nebo poškodit majetek školy či žáků a jejich zaměstnanců, vyučujícímu. Náklady na opravu, ev. pořízení nové věci hradí v případě poškození z nedbalosti nebo s úmyslem poškodit zákonný zástupce či zletilý žák, 11. Hlásit třídnímu učiteli případ ztráty, odcizení či poškození osobního majetku či majetku školy. 12. Na mimoškolních akcích dodržovat pravidla kurzů, soustředění, exkurzí a výletů, s nimiž byli před akcí seznámeni. Na mimoškolních akcích (škola v přírodě, lyžařský výcvik, zájezdy, exkurze apod.) žáci dodržují řád navštíveného zařízení. 13. Řádně pečovat o zapůjčené učebnice, za které odpovídá. Neúměrné poškození včetně ztráty je žák povinen nahradit. Hospodárně zacházet se všemi učebními pomůckami a dbát na úspory elektrické energie a vody. 14. Žáci jsou připraveni na vyučování se zvoněním na hodinu. Probíhá-li následující výuka v jiné učebně, dostaví se žáci k učebně nebo na určené místo před zvoněním na hodinu. 2

3 15. V průběhu vyučování je ve třídě dodržována kázeň a jsou plně respektovány pokyny vyučujícího. V průběhu přestávek se žáci chovají slušně, zdržují se ve třídách a na chodbách školy, dodržují zásady slušného chování. 16. Ve volných hodinách stanovených rozvrhem hodin nebo vzniklých při suplování se žáci zdržují ve v prostorách školy k tomu určených (studovna) nebo mohou opustit budovu školy na vlastní riziko. 17. Žáci jsou povinni ve škole nosit vhodnou obuv, která nepoškozuje ani neznečišťuje zařízení školy. V případě nepříznivého počasí jsou povinni se přezout do suché a čisté obuvi. V hodinách tělesné výchovy použijí vhodný cvičební úbor a obuv. 18. Po skončení výuky podle rozvrhu si žáci za své věci odpovídají sami. V případě ztráty věci z uzamčené třídy nebo šatny, žák neprodleně oznámí ztrátu třídnímu učiteli nebo zástupci třídního učitele nebo vedení školy. 19. Při příchodu vyučujícího do třídy a při jeho odchodu na konci vyučovací hodiny zdraví celá třída vyučujícího povstáním. 20. Každý žák má ve třídě pevně určené místo zasedacím pořádkem, toto místo nelze bez souhlasu třídního učitele měnit. 21. V areálu školy i v jeho nejbližším okolí a při všech akcích organizovaných školou je žákům zakázáno kouřit, přinášet, nabízet, prodávat a konzumovat alkoholické nápoje. Porušení tohoto ustanovení je považováno za hrubé porušení školního řádu. Zákaz platí stejně na akcích pořádaných školou. Žáci mají zakázáno nošení, držení, distribuci a zneužívání návykových látek (viz pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. J /96-22). Porušení tohoto ustanovení je považováno za hrubé porušení školního řádu. 22. Žáci nesmí donášet do školy a na akce organizované školou věci, které zjevně nesouvisí s výukou (např. zbraně, zvířata, chemikálie atd.). Porušení tohoto ustanovení je považováno za hrubé porušení školního řádu. Držet, distribuovat a užívat alkoholické či návykové látky v areálu školy a účastnit se školního vyučování a akcích konaných školou pod vlivem těchto látek. 23. Žáci jsou povinni vypnout mobilní telefon ve vyučovacích hodinách, může ho použít výhradně o přestávkách a v době mimo vyučování. Škola v žádném případě neručí za jeho ztrátu nebo poškození, ani nebude tyto případy šetřit a odškodňovat. Pokud žák naruší výuku zapnutým mobilním telefonem či manipulací s ním, bude mu ihned vyučujícím odebrán. Po ukončení dané vyučující jednotky telefon vyučující žákovi vrátí, o nedovoleném používání telefonu při vyučování zapíše záznam do studijního průkazu a provede zápis do třídní knihy. 24. Pořizovat a zveřejňovat jakékoliv elektronické záznamy osob bez jejich předchozího souhlasu (např. fotografie, nahrávky). Toto je považováno za mimořádně závažný přestupek, jelikož je možné toto zveřejnění použít jako formu elektronické šikany a ke znevažování osob odpovědných za výuku a výchovu žáků. 25. Žákům je zakázána neoprávněná manipulace se zařízením školy (např. regulační ventily na topení, ruční hasicí přístroje a hydranty, zásuvky, vypínače apod.), s multimediálními pomůckami a elektronickým zařízením v učebnách (PC, interaktivní tabule, DVD, dataprojektor ) a obsluhovat je bez svolení vyučujícího, připojovat přístroje k elektrické síti a pracovat s nimi, nabíjet baterie do vlastních elektrických zařízení. 26. Ve škole není přípustná činnost jakýchkoli politických stran nebo hnutí. Nepřípustné jsou všechny projevy národnostní nebo rasové nesnášenlivosti. Žáci nesmí donášet do školy větší finanční částky a cennosti. 27. Žáci šetří učební pomůcky, energii a zařízení školy, náklady na opravu v případě poškození úmyslného nebo z nedbalosti hradí žáci (zákonný zástupce) - viz Nařízení vlády č. 108/1994 Sb., Žáci jsou povinni na konci příslušného školního roku vrátit zapůjčené učebnice, v případě ztráty či poškození jsou žáci nebo jejich zákonní zástupci povinni tyto učenice nahradit. 29. Žáci jsou povinni mít své věci (s výjimkou obuvi a svršků odložených v šatně) u sebe pod dohledem. Škola neodpovídá za jejich zcizení a poškození. 30. Odškodnění za úrazy a škody vzniklé porušením školního řádu mohou být školou vymáhány. 31. Zletilý žák nebo rodič (zákonný zástupce) nezletilého žáka má povinnost informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, a navíc oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle 28 odst. 2 a 3 zákona 561/2004 Sb. v platném znění a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích. II. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ A. ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI MAJÍ PRÁVO 1. Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání a na spravedlivé a zdůvodněné hodnocení. Na informace o průběhu vzdělávání mají v případě zletilých žáků právo také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost. Tyto informace jsou zpravidla podávány na třídních schůzkách, konzultacích, prostřednictvím webového rozhraní a studijního průkazu. 3

4 2. Na podání žádosti o uvolnění z tělesné výchovy. Tuto žádost předkládají spolu s doporučením lékaře na vydaném tiskopisu třídnímu učiteli a informují vyučujícího tělesné výchovy nejpozději do 15. září, anebo ihned po vzniklém důvodu. Podobně lze postupovat ze závažných důvodů také v jiných předmětech. 3. Žádat komisionální přezkoušení a to tak, jak stanovuje klasifikační řád 4. Na poradenskou pomoc v záležitostech souvisejících se vzděláváním a výchovou 5. Vyjadřovat se k rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí svých dětí. Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka. 6. Volit a být voleni do školské rady. 7. Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí svých dětí, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost. 8. Na informace a poradenskou pomoc pro své děti v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona. 9. Požádat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel tohoto řádu. B. ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI MAJÍ POVINNOST 1. Zajistit, aby žák docházel řádně do školy. 2. Na vyzvání třídního učitele nebo vedení školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka. 3. Neprodleně informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. 4. Dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem. 5. Oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku ( 28 odst. 2 a 3 školského zákona) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a všechny změny v těchto údajích. 6. Vyjadřovat souhlas s opouštěním budovy školy nezletilých žáků školy v době volných hodin. C. KOMUNIKACE SE ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI 1. Zákonní zástupci žáků mají přístup k informacím o vzdělávání žáků: Na pravidelných třídních schůzkách, které se zpravidla konají v září, listopadu a dubnu, Na mimořádných třídních schůzkách svolaných třídním učitelem nebo vedením školy, Při konzultacích Na základě předem domluvené schůzky s vyučujícím nebo vedením školy, Na webu školy po převzetí přístupových kódů, Prostřednictvím studijního průkazu. III. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY A. ORGANIZACE UČEBNÍHO DNE 1. Základní povinností žáka je docházet do školy pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu hodin, včetně třídnických hodin. 2. Škola se pro žáky otevírá v 8:00, pobyt žáků ve škole mimo stanovené hodiny není dovolen, s výjimkou akcí pořádaných či schválených vedením školy. Další případné výjimky povoluje ředitelka školy. Vyučování probíhá podle rozvrhu hodin schváleného ředitelkou školy. Žáci jsou seznamováni se změnami v rozvrhu hodin a s mimoškolními akcemi, vývěskami na informační tabuli na chodbě školy, a prostřednictvím webových stránek školy. Délka trvání vyučovací hodiny je 45 minut. 3. Do zahájení vyučovací hodiny žáci pobývají v rozvrhem dané učebně. Jde-li o učebnu volně žákům nepřístupnou, čekají před ní. 4. Žáci jsou připraveni na vyučování se zvoněním na hodinu. Probíhá-li následující výuka v jiné učebně, dostaví se žáci k učebně nebo do ní před zvoněním na hodinu. Do tělocvičny a odborných učeben mají žáci přístup, je-li zajištěn dohled vyučujícího. 5. Bezprostředně po vyučování žák opouští školu, pokud se neúčastní aktivit se zajištěným pedagogickým dohledem. 6. Třídní učitel určuje pořádkovou službu ve třídě vždy pro celý týden zápisem do elektronické třídní knihy, rozpis služeb je vyvěšen na nástěnce. 4

5 7. Pořádkovou službu konají vždy dva žáci. V případě nepřítomnosti žáka konajícího službu ho zastupuje nejbližší přítomný žák dle abecedního seznamu. B. ORGANIZACE VÝUKY 1. Výuka je organizována podle pravidelného rozvrhu a pevně daných časů vyučovacích hodin a přestávek. 2. Vyučovací hodina začíná zvoněním, kdy žák musí být v učebně připraven na vyučování (v případě uzamčení učebny být před ní). Hodin Začátek hodiny Konec hodiny Délka přestávky po hodině a 0 7:35 8:20 10 minut 1 8:30 9:15 10 minut 2 9:25 10:10 20 minut 3 10:30 11:15 10 minut 4 11:25 12:10 10 minut 5 12:20 13:05 5 minut 6 13:10 13:55 5 minut 7 14:00 14:45 5 minut 8 14:50 15:35 5 minut 9 15:40 16:25 5 minut 2. Žák bude v průběhu vyučovacího dne uvolněn pouze na základě písemné žádosti zákonného zástupce. V případě takového nutného odchodu z vyučování si vyžádá povolení třídního učitele, popř. jiného vyučujícího. Důvod uvolnění je zapsán do třídní knihy. Pokud žák odejde bez této propustky, je absence neomluvená. V případě žákovy nevolnosti v průběhu vyučování bude žák předán do péče zákonnému zástupci nebo může žák odejít se souhlasem zákonného zástupce sám, umožní-li mu to jeho stav. 3. Ve výjimečných, individuálně stanovených případech (zejména častá nepřítomnost žáka a zanedbávání školní docházky) může třídní učitel požadovat jako součást omluvenky potvrzení ošetřujícího lékaře. Tento požadavek vznáší třídní učitel písemnou formou zákonnému zástupci či zletilému žákovi, přičemž musí být zřejmé, od jakého termínu je požadováno potvrzení lékaře. 4. Jestliže se žák neúčastní vyučování po dobu nejméně dvou vyučovacích dnů a jeho neúčast při vyučování není omluvena, vyzve třídní učitel telefonicky či písemně zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, aby neprodleně doložil důvody žákovy nepřítomnosti. 5. Žák gymnázia, který do 10 dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, se posuzuje, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty - tímto dnem přestává být žákem školy. C. DOHLEDY 1. Dohled vykonává učitel určený rozvrhem dohledů, který je vyvěšen na nástěnce. 2. Na mimoškolních akcích vykonává nad žáky dohled vyučující určený v Rozpisu zabezpečení školní akce. 3. Výkon pedagogického dohledu se řídí ustanoveními pracovního řádu ze dne D. STRAVOVÁNÍ 1. Škola zajišťuje pro žáky a zaměstnance stravování ve školní jídelně v budově školy. 2. Doba vydávání oběda je stanovena od 12:00 do 14:15. VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD - PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ výsledků VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Viz příloha VII. ABSENCE ŽÁKA VE VYUČOVÁNÍ 5

6 1. Za omluvitelnou absenci žáka se považuje nutná návštěva lékaře, nemoc a důležité rodinné nebo osobní důvody. Každou absenci dokládá žák studijním průkazem s podpisem zákonného zástupce, u zletilých žáků s vlastním podpisem, bezprostředně (první den) po příchodu do školy. 2. Na základě předchozí písemné žádosti zákonného zástupce nezletilého žáka nebo zletilého žáka může z vážných osobních popř. rodinných důvodů na dobu max. tří dnů uvolnit žáka z vyučování třídní učitel. Uvolnění delší než tři dny může povolit za stejných podmínek po vyjádření třídního učitele pouze ředitelka školy. Podle tohoto odstavce může být z vyučování uvolněn pouze žák, který dosahuje dobrého prospěchu, má dobré chování a nízkou absenci. Žádosti se předkládají třídnímu učiteli včas na předepsaném formuláři, dodatečně žádost předložit nelze. Takto uvolněný žák si s dostatečným předstihem zjistí plánované probírané učivo, individuálně si ho doplní a doučí. Po návratu nebude na jeho absenci brán zřetel. 3. V případě, že nepřítomnost žáka ve škole nelze předem předvídat, oznámí důvod jeho nepřítomnosti rodič (zákonný zástupce), v případě zletilého žáka on sám, škole neprodleně, nejpozději do tří dnů, libovolným prokazatelným způsobem. Na telefonní číslo , školy nebo třídnímu učiteli. Ihned po návratu do školy předloží žák třídnímu učiteli studijní průkaz s písemnou omluvou absence podepsanou rodičem (zákonným zástupcem), zletilý žák podepíše omluvu sám. Na pozdější omluvenky již nebude brán zřetel a hodiny lze považovat za neomluvené. 4. Sdělení nepravdivých údajů při omlouvání absence a v žádosti o uvolnění z vyučování je považováno za závažné porušení řádu školy. 5. Vyučovací hodina začíná zvoněním, kdy žák musí být v učebně připraven na vyučování (v případě uzamčení učebny být před ní). Pozdní příchod do hodiny (vyjma doloženého zpoždění dopravy, návštěvy lékaře a závažných rodinných důvodů) se považuje za porušení školního řádu a je s ním také nakládáno spolu s dalšími prohřešky proti školnímu řádu dle dalších interních dokumentů školy (systém udělování výchovných opatření uložen u výchovného poradce). Pozdním příchodem se rozumí příchod žáka do hodiny po jejím začátku, a to do max. 15 minut po jejím zahájení. Přijde-li žák do výuky po více jak 15 minutách od začátku vyučovací jednotky, je mu nepřítomnost započítána 1 hodinou do celkové absence. 6. Jako důvod nepřítomnosti lze uvádět rodinné důvody maximálně do výše 60h/pololetí, ve 2. pololetí maturitního ročníku maximálně 40h. 7. Musí-li žák odejít během vyučování z vážných důvodů z budovy školy, vyplní žádanku o odchod z vyučování (v případě nezletilého žáka podepsanou zákonnými zástupci), předá ji vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo v kanceláři školy. Při porušení této povinnosti bude na vzniklou absenci ve vyučování pohlíženo jako na absenci neomluvenou. V případě žákovy nevolnosti v průběhu vyučování bude žák předán do péče zákonnému zástupci, škola neumožní opustit nemocnému žákovi školu bez doprovodu dospělé osoby. 8. V individuálně stanovených případech (zejména častá nepřítomnost žáka a zanedbávání školní docházky) může třídní učitel požadovat jako součást omluvenky potvrzení ošetřujícího lékaře. Tento požadavek vznáší třídní učitel písemnou formou zákonnému zástupci či zletilému žákovi, přičemž musí být zřejmé, od jakého termínu je požadováno potvrzení lékaře. 9. Jestliže se žák neúčastní vyučování po dobu nejméně dvou vyučovacích dnů a jeho neúčast při vyučování není omluvena, vyzve třídní učitel telefonicky či písemně zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, aby neprodleně doložil důvody žákovy nepřítomnosti. 10. Žák, který do 10 dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, se posuzuje, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty - tímto dnem přestává být žákem školy. 11. Neomluvené hodiny jsou považovány za porušení školního řádu. Během období, kdy škola vyhodnocuje neomluvenou nepřítomnost žáka, může ředitelka školy v zájmu zjištění pravé příčiny záškoláctví žáka a jejího odstranění požádat o spolupráci odborníky z oblasti pedagogicko-psychologického poradenství, popř. orgány sociálně-právní ochrany dětí. O neomluvené i zvýšené omluvené nepřítomnosti žáka informuje třídní učitel výchovného poradce. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost. Krátkodobou neomluvenou nepřítomnost řeší se zákonným zástupcem nebo zletilým žákem třídní učitel formou pohovoru, na který je zákonný zástupce nebo zletilý žák pozván doporučeným dopisem. Při vyšším počtu neomluvených hodin svolává ředitelka školy výchovnou komisi ředitelka školy, zákonný zástupce, třídní učitel, výchovný poradce, popř. další odborník. Pozvání zákonných zástupců se provádí doporučeným dopisem. V případě, že neomluvená nepřítomnost žáka přesáhne 20 hodin, ředitelka školy může zaslat oznámení o pokračujícím záškoláctví s náležitou dokumentací příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo pověřenému obecnímu úřadu. 12. Lékařské vyšetření není důvodem k celodenní absenci žáka. V případě, že žák není nemocen, dostaví se po vyšetření do školy a zapojí se do výuky. Lékařská vyšetření, která nemají akutní charakter, je žák povinen, je-li to z provozního hlediska zdravotního zařízení možné, absolvovat v době mimo vyučování. 13. V případě dlouhodobé nebo časté absence narušující soustavné studium, přesahující 30 % v jednotlivém předmětu ředitelka školy na návrh vyučujícího nařídí na konci školního roku žákovi vykonání doplňkové 6

7 komisionální zkoušky z daného předmětu, termín komisionálních zkoušek v druhé polovině června určuje ředitelka školy. 14. Absenci za daný týden vyhodnocuje neprodleně třídní učitel v třídní knize, při jeho nepřítomnosti delší než týden náhradní třídní učitel nebo zástupce ředitele. 15. Veškeré neomluvené hodiny i časté omluvené hodiny třídní učitel hlásí výchovnému poradci a společně podniknou další kroky. V případech neomluvené i zvýšené omluvené nepřítomnosti se postupuje dle Metodického pokynu k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví (č. j / čl.ii odst. 6 a následující). Neomluvenou absenci do součtu 10 vyučovacích hodin řeší třídní profesor formou pohovoru se zákonným zástupcem nebo zletilým žákem, při neomluvené absenci nad 10 hodin svolává ředitelka školy výchovnou komisi. Při počtu nad 25 hodin zasílá ředitelka oznámení školy příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany nebo pověřenému obecnímu úřadu. VIII. PRAVIDLA PRO STUDIUM PODLE INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU A ZVLÁŠTNÍHO REŽIMU VÝUKY VIIIA. Individuální VZDĚLÁVACÍ PLÁN (DÁLE JEN IVP), 1. na základě 18 zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona jsou stanovena následující pravidla pro poskytování IVP. IVP povoluje ředitelka školy na základě písemné žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka a) žákům, kteří dosahují trvale vynikajících sportovních výsledků (žádost musí obsahovat stanovisko sportovního oddílu), b) žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (žádost musí obsahovat doporučení školského poradenského zařízení), c) žákům s mimořádným nadáním, žákům dlouhodobě nemocným, příp. žákyním z důvodu těhotenství a mateřství (žádost musí obsahovat doporučení lékaře), d) žákům, kteří doloží i jiné závažné důvody pro povolení IVP, e) k žádosti je nutno doložit vyjádření třídního učitele, 2. Na přiznání studia podle IVP nemá žák nárok, studium podle IVP povoluje ředitelka školy zpravidla na období jednoho školního roku, a zpravidla se nepovoluje v 1. ročníku studia, 3. Studium podle IVP je s okamžitou platností zrušeno, pokud žák neplní stanovené podmínky individuálního studia, zanedbává studijní povinnosti nebo závažným způsobem poruší ustanovení řádu školy. Studium podle IVP sportovců také zaniká, změní-li se podstatně podmínky jejich sportovní činnosti (zanechání aktivní činnosti, vyřazení z kádru apod.), 4. IVP vypracuje výchovný poradce pro každé pololetí na základě podkladů, které mu předají příslušní vyučující. IVP obsahuje pro každý předmět úkoly a termíny ústních a písemných zkoušek, popř. docházku, 5. Žák je povinen bezodkladně sdělit vedení školy, pokud dojde ke změně podmínek, za kterých byl IVP přiznán, 6. Evidence žáků s IVP vede výchovný poradce gymnázia, který ve spolupráci s třídními učiteli kontroluje jeho plnění. VIIB. ZVLÁŠTNÍ REŽIM VÝUKY (DÁLE JEN ZRV) 1. ZRV povoluje ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce nezletilého žáka, případně zletilého žáka. Na žádosti musí být uvedena předpokládaná absence a důvody pro žádost o ZRV (tréninky, umělecká činnost, nutnost zvláštního průběhu zkoušení apod.). Žádost je zpoplatněna částkou 200 Kč, formulář na vyžádání u výchovné poradkyně. 2. Na přiznání ZRV nemá žák nárok, ZRV povoluje ředitelka školy zpravidla na jedno pololetí školního roku. 3. Součástí povolení je popis průběhu ZRV a povinnosti žáka z něho vyplývající. 4. Škola má nárok zrušit ZRV s okamžitou platností, pokud žák neplní podmínky ZRV, nebo pokud se změnily důvody pro udělení ZRV. IX. ÚČAST ŽÁKA NA MIMOŠKOLNÍCH AKCÍCH 7

8 1. Za mimoškolní akce jsou považovány akce, které souvisí přímo s výukou a jsou součástí ŠVP (např. ekologický kurz, jazykový kurz), a akce, které s výukou přímo nesouvisí (např. zájezdy, výlety, společenské akce, akce organizované školním parlamentem). 2. V případě neúčasti žáka na akci, která přímo souvisí s výukou a je součástí ŠVP, je žák povinen zpracovat náhradní plnění obsahu dané akce, vše dle pokynů vyučujících. 3. Ostatní akce (např. výlety, zájezdy, lyžařský kurz nad rámec povinného zařazení dle ŠVP apod.) jsou považovány za formu odměny třídě či jednotlivci. Podmínkou pro účast na takových mimoškolních akcích je neudělení těchto výchovných opatření: důtka ředitelky školy, popř. podmínečné vyloučení. Podmínkou pro účast je také neudělení návrhu na sníženou známku z chování pro dané pololetí. Pokud budou důvody k udělení výše uvedených výchovných opatření shledány jako méně závažné, lze ve výjimečných případech účast na akci povolit. Žák se dále smí účastnit těchto akcí jen v případě, že to negativně neovlivní jeho studijní výsledky. X. POVINNOSTI ŽÁKOVSKÉ SLUŽBY 1. Třídní učitel určuje na každý týden žákovskou službu. Tato služba zabezpečuje pořádek ve třídě a připravenost učebny na vyučování. Služba na počátku každé hodiny hlásí nepřítomné žáky. 2. Jestliže se vyučující nedostaví do deseti minut po zvonění na výuku, ohlásí tuto skutečnost žákovská služba zástupci ředitelky školy. 3. Po skončení hodiny pečlivě smaže tabuli. Sleduje změny v rozvrhu zveřejněné na nástěnce a bezodkladně o nich informuje třídu. Po poslední vyučovací hodině zkontroluje, zda v lavicích nezůstaly učebnice. 4. Neplnění povinností služby zapisuje vyučující do elektronické třídní knihy a do sešitu třídního učitele (sešit pochval a přestupků). XI. POSTUP PŘI VÝSKYTU RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ČI PODEZŘENÍ NA NĚJ Škola vychází z metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u žáků ve školách a školských zařízeních č. j / Podle tohoto doporučení škola zpracovala samostatný dokument, jenž je uložen u školního metodika prevence, a všichni vyučující byli s jeho obsahem seznámeni. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU Školní řád bude průběžně doplňován a aktualizován podle potřeb školy a změn právních předpisů. O výjimkách z tohoto řádu, které nejsou v rozporu se zákonnými předpisy a vyhláškami, rozhoduje v mimořádných případech ředitelka školy. Školní řád byl předložen ke schválení školské radě, dne S tímto školním řádem byli zaměstnanci seznámeni na poradě Žáci byli s tímto školním řádem prokazatelně seznámeni Zákonní zástupci byli s tímto školním řádem seznámeni na třídní schůzce V těchto dnech nepřítomní zaměstnanci, Žáci a zákonní zástupci se prokazatelně seznámili se školním řádem dodatečně. Praha Mgr. Renáta Zajíčková ředitelka školy 8

Školní řád gymnázia. pro osmiletý, šestiletý a čtyřletý obor

Školní řád gymnázia. pro osmiletý, šestiletý a čtyřletý obor Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha s.r.o. Adresa: Kuncova 1580, 155 00 Praha 5, IČ: 281 97 682 tel./fax: +420 251 550 846, e-mail: info@gmvv.cz Školní řád gymnázia pro osmiletý, šestiletý

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád zahrnuje základní údaje, týkající se práv a povinností žáků SOUE a jejich zákonných zástupců, organizace vyučování

Více

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Š K O L N Í Ř Á D Vydán: ve Zlíně 24. 8. 2011 Schvaluje: Mgr. Marta Fojtíková, ředitelka Úvod V souladu s ustanoveními

Více

Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169

Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169 Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169 zsdebr@seznam.cz www.skoladebr.cz Masarykova škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Pokyn ředitele školy k uvolňování

Více

Školní řád gymnázia pro osmiletý, šestiletý a čtyřletý obor

Školní řád gymnázia pro osmiletý, šestiletý a čtyřletý obor Školní řád gymnázia pro osmiletý, šestiletý a čtyřletý obor Školní řád vychází ze zákonných ustanovení Školského zákona ve znění pozdějších předpisů, Listiny základních práv a svobod, Úmluvy o právech

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL

ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL Školní řád Lauderových škol stanoví základní práva a povinnosti žáků základní školy Gur Arje, gymnázia Or Chadaš a některá práva a povinnosti učitelů, ředitele a dalších pracovníků

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Obsah: S T ŘEDN Í PR Ů MY S L O VÁ Š K O LA, P r a h a 1 0, N a T ř e b e š í n ě 2 2 9 9

ŠKOLNÍ ŘÁD. Obsah: S T ŘEDN Í PR Ů MY S L O VÁ Š K O LA, P r a h a 1 0, N a T ř e b e š í n ě 2 2 9 9 ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah: 1 Úloha školy... 2 2 Práva žáků žáci mají právo... 2 3 Povinnosti žáků žáci jsou povinni... 3 4 Žákům je zakázáno... 4 5 Docházka... 4 6 Hodnocení žáků... 5 7 Výchovná opatření... 5 8

Více

1. Řešení školních záležitostí. 2. Žádosti a jejich podávání

1. Řešení školních záležitostí. 2. Žádosti a jejich podávání 1. Řešení školních záležitostí Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka řeší veškeré záležitosti, situace, žádosti apod. vždy nejprve s TŘÍDNÍM UČITELEM. Ke komunikaci lze kromě osobního jednání

Více

Školní řád I. Docházka do školy

Školní řád I. Docházka do školy Ředitelka školy na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění vydává Školní řád I. Docházka do školy Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z příčin předem známých, předloží

Více

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: A. Práva žáků B. Povinnosti žáků C. Práva zákonných zástupců žáka D. Povinnosti zákonných zástupců žáka E. Provoz školy F. Bezpečnost

Více

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha západ Pokyn ředitele školy k omlouvání žáků Č. j.: 00283/14/ZS Účinnost od: 26.5.2014 Spisový znak: Počet příloh: 3 Skartační znak: Zpracováno podle metodického

Více

V n i t ř n í ř á d. Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě. Docházka do školy

V n i t ř n í ř á d. Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě. Docházka do školy V n i t ř n í ř á d Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě Docházka do školy 1. Vyučování probíhá podle rozvrhu, který byl schválen ředitelem školy. 2. Začátek dopoledního vyučování a délku přestávek

Více

Čl. I Prevence záškoláctví

Čl. I Prevence záškoláctví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 11.března 2002 Čj.: 10 194/2002-14 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Školní řád Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace (platný od 1.9. 2011)

Školní řád Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace (platný od 1.9. 2011) Školní řád Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace (platný od 1.9. 2011) Školní řád SPŠT Jablonec nad Nisou (dále jen školní řád) vychází ze zákona

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ, OSTRAVA, příspěvková organizace Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava Š K O L N Í ŘÁD

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ, OSTRAVA, příspěvková organizace Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava Š K O L N Í ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ, OSTRAVA, příspěvková organizace Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava Š K O L N Í ŘÁD Škola, kterou si její učitelé a žáci na základě své svobodné vůle zvolili, stanovuje tato

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Rokycany, Čechova 40, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSCech40/96/2013 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 19.9.2013 Školská

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Základní škola, Blatná, Holečkova 1060 Činnost školní družiny 1. Školní družina poskytuje žákům školy zájmové vzdělávání, odpočinkový program, společenské, kulturní, sportovní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř I. Základní povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků 1. Žáci a studenti jsou povinni: a) řádně docházet do

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní řídící dokument organizace (dokument úrovně A ) ŠKOLNÍ ŘÁD

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní řídící dokument organizace (dokument úrovně A ) ŠKOLNÍ ŘÁD Strana 1 z 7 ŘÍZENÝ DOKUMENT ŠKOLNÍ ŘÁD (základní řídící dokument SMJ úrovně A zpracovaný dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001) Datum platnosti: ode dne schválení Výtisk číslo: 1 Nahrazuje: Vydání č. 10

Více

ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA. č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D

ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA. č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D Jméno Funkce Zpracoval Romana Ficencová zástupce ředitele školy pro EPÚ Schválil Mgr. Jan Cigánik ředitel školy Datum 1. 9. 2011 1. 9. 2011 Podpis

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice OBSAH: ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Práva a povinnosti žáka 2. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků 3. Zacházení se školním majetkem, učebnicemi a školními potřebami 4. Vnitřní režim školy 5. Zákonní

Více

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Klasifikační řád Klasifikační řád Odborného učiliště a Praktické školy, Kladno Vrapice, (dále jen OU a PrŠ) je vydán v souladu

Více

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 I. Úvodní ustanovení 1. Základní škola speciální a Praktická škola vydává podle zákona č. 49/2009 Sb. (školský zákon)

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vypracoval: Ivana Štefková Schválil: Mgr. Ilona Racková Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. I. OBECNÁ

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov. P r a k t i c k á š k o l a Praktická škola dvouletá při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.cz Č.j. 74/05/Var ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY K UVOLŇOVÁNÍ A OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY K UVOLŇOVÁNÍ A OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ Základní škola, Most, Václava Talicha1855, příspěvková organizace Vypracovala: Schválila: POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY K UVOLŇOVÁNÍ A OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ 2015 /2065 Pedagogická rada projednala dne: 28.8.2015 Mgr.

Více

Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace 591 01 Žďár nad Sázavou. Pokyn ředitele školy k uvolňování a omlouvání žáků

Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace 591 01 Žďár nad Sázavou. Pokyn ředitele školy k uvolňování a omlouvání žáků Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace Pokyn ředitele školy k uvolňování a omlouvání žáků Zpracováno podle metodického pokynu MŠMT ČR čj. 10 194/2002 14 1. Omlouvání

Více

Školní řád. Sportovního gymnázia, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace

Školní řád. Sportovního gymnázia, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace Školní řád Sportovního gymnázia, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace Legislativní rámec: 1. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Školní řád Základní školy a Mateřské školy Babice vychází ze Zákona č. 561/2004 Sb., 30, o předškolním,

Více

- str. 1 - ŠKOLNÍ ŘÁD

- str. 1 - ŠKOLNÍ ŘÁD - str. 1 - ŠKOLNÍ ŘÁD Student se dobrovolným rozhodnutím ke studiu na SUPŠ sv. Anežky České zavazuje řádně docházet do školy, řádně se vzdělávat, dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně

Více

Školní řád. 16. doložit důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem.

Školní řád. 16. doložit důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem. Školní řád Žák má právo: 1. na vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Vzdělávání žáků

Více

Organizační směrnice č. 14/2013/SŘ. Zabezpečení výchovného poradenství

Organizační směrnice č. 14/2013/SŘ. Zabezpečení výchovného poradenství Organizační směrnice č. 14/2013/SŘ Zabezpečení výchovného poradenství Čj.: SŠNM/434/2013 Zpracovala: Mgr. Stanislava Bílková, výchovná poradkyně Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Vnitřní řád ŠKOLA 1. Režim dne Vyučování začíná dopoledne v 8.00 hodin v obou budovách školy. Odpolední vyučování začíná ve 12.45

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

ŠKOLNÍ ŘÁD. 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah Čl. 1 Úvod Čl. 2 Práva a povinnosti žáků 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 2.2 Další práva žáků 2.3 Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 2.4 Povinnosti

Více

Základní škola Hlučín Rovniny, okres Opava ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Hlučín Rovniny, okres Opava ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Hlučín Rovniny, okres Opava ŠKOLNÍ ŘÁD Projednáno pedagogickou radou 29.8.2011 Platnost od 1.9.2011 čj.: HL-ROV/422/2011 A. Práva žáků Žák má právo: Na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu.

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S PEDAGOGY ŠKOLY:

PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S PEDAGOGY ŠKOLY: Š K O L N Í Ř Á D Mateřské školy a Základní školy při Nemocnici, Žatec, o.p.s., Husova 2796, součást Základní školy a Mateřské školy, Žatec, Jižní 2777, okres Louny V souladu se Zákonem č.561/2004 Sb.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace. Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace. Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12 ŠKOLNÍ ŘÁD Číslo směrnice: 4/2015 Vypracoval: Vedení školy Schválil:

Více

1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU. Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006. Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12.

1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU. Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006. Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12. 1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006 Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12. 2006 Dodatek nabývá účinnosti dne: 5. 12. 2006 1. Vnášení, držení, distribuce,

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 vychází ze zákona číslo 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělání (školský zákon),

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace č. j.: 271/2015 I.

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace č. j.: 271/2015 I. ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace č. j.: 271/2015 I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Smysl, cíl, působnost školního řádu (1) Školní řád definuje

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2

Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2 Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2 Tato pravidla vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Plavecká škola Zlín, Hradská 888, 760 01 Zlín. Tel. 577 599 918. email: plavskola@zlinedu.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY

Plavecká škola Zlín, Hradská 888, 760 01 Zlín. Tel. 577 599 918. email: plavskola@zlinedu.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY Plavecká škola Zlín, Hradská 888, 760 01 Zlín Tel. 577 599 918 email: plavskola@zlinedu.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY Platnost od 1. 9. 2012 Vladimír Vágner, ředitel školy Plavecká škola Zlín, Hradská 888, 760

Více

Gymnázium Dr. Karla Polesného, Znojmo, Komenského náměstí 4

Gymnázium Dr. Karla Polesného, Znojmo, Komenského náměstí 4 Gymnázium Dr. Karla Polesného, Znojmo, Komenského náměstí 4 ŠKOLNÍ ŘÁD Úvod Tento školní řád vydává ředitel školy na základě 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Školní řád Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2

Školní řád Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Školní řád Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců vycházejí ze Zákona č. 561/2004 Sb., 21 a 22, o předškolním,

Více

1. Práva a povinnosti žáků ve školní družině

1. Práva a povinnosti žáků ve školní družině Základní škola a mateřská škola Hradec nad Svitavou, okres Svitavy, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 3 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: HRS III/ /2015 Skartační znak: S 10 Vypracovaly:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD (řád základní školy)

ŠKOLNÍ ŘÁD (řád základní školy) Vnitřní předpis č.: 11/2017 ŠKOLNÍ ŘÁD (řád základní školy) Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a zaměstnanci školy A. Práva žáků B. Povinnosti

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Klimkovice, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Vypracoval: Pedagogická rada projednala

Více

Střední odborná škola obchodu, služeb a provozu hotelů a SOU spol. s r.o. Školní řád. 1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

Střední odborná škola obchodu, služeb a provozu hotelů a SOU spol. s r.o. Školní řád. 1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků Střední odborná škola obchodu, služeb a provozu hotelů a SOU spol. s r.o. Školní řád 1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 1.1. Žák má právo: a) na demokratický přístup pedagogických a ostatních

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

GYMNÁZIUM PRAHA 4 Na Vítězné pláni 1160 ŠKOLNÍ ŘÁD

GYMNÁZIUM PRAHA 4 Na Vítězné pláni 1160 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 435/14 Vypracoval: P. Imramovská Schválil: PhDr. J. Mervínský Pedagogická rada projednala dne: 1.9.2014 Účinnost ode dne: 1.9.2014 Školská rada schválila dne: GYMNÁZIUM PRAHA 4 Na Vítězné pláni 1160

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OBSAH 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Činnost ŠD 2 Organizace a provoz ŠD 2.1 Odhlašování a přihlašování žáka 2.2 Provoz ŠD 2.3 Docházka do ŠD 2.4 Pravidla chování žáků 2.5 Práva

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy ŠKOLNÍ ŘÁD I. Docházka do školy 1. Žák je povinen chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Žáci OU jsou povinni chodit pravidelně a včas i na odbornou praxi. 2. Docházka do zájmových kroužků

Více

Omlouvání studentů - prevence záškoláctví

Omlouvání studentů - prevence záškoláctví Omlouvání studentů - prevence záškoláctví Váţení rodiče, váţení studenti, chceme Vás seznámit s platnými dokumenty, které upravují povinnosti ţáků a zákonných zástupců ţáků a omlouvání nepřítomnosti ţáka:

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

Školní řád Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy, Písek, Karla Čapka 402

Školní řád Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy, Písek, Karla Čapka 402 Školní řád Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy, Písek, Karla Čapka 402 1 Práva a povinnosti studentů (1) Studenti mají právo a) na vzdělávání a školské služby podle zákona č. 561/2004 Sb. o

Více

Čl. I Prevence záškoláctví

Čl. I Prevence záškoláctví Překládací zpráva V průběhu loňského roku se na celém území České republiky objevily problémy s vystavováním potvrzení o nemoci žáků základních a středních škol pro účely omlouvání nepřítomnosti žáků ve

Více

PROGRAM POMOC V NOUZI METODIKA PRÁCE VÝCHOVNÉ KOMISE 1

PROGRAM POMOC V NOUZI METODIKA PRÁCE VÝCHOVNÉ KOMISE 1 PROGRAM POMOC V NOUZI METODIKA PRÁCE VÝCHOVNÉ KOMISE 1 CÍL Výchovná komise (dále jen VK) je zřízena pro řešení závažných, opakujících se nebo dlouhodobě přetrvávajících výchovně vzdělávacích problémů žáků

Více

Školní řád byl projednán na pedagogické radě Školní řád schválila školská rada dne. č.j. ZŠ/ŘŠ spisový znak: 3.1.1. skartační znak: A-5

Školní řád byl projednán na pedagogické radě Školní řád schválila školská rada dne. č.j. ZŠ/ŘŠ spisový znak: 3.1.1. skartační znak: A-5 Školní řád byl projednán na pedagogické radě Školní řád schválila školská rada dne Mgr. Petra Židková ředitelka školy Mgr. Eva Bečvaříková zástupce školské rady č.j. ZŠ/ŘŠ spisový znak: 3.1.1. skartační

Více

Školní řád. Sportovního gymnázia, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace

Školní řád. Sportovního gymnázia, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace Školní řád Sportovního gymnázia, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace Legislativní rámec: 1. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Kozojedy, okres Plzeň-sever I. OBECNÁ USTANOVENÍ Ředitel školy vydává podle 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA J. A. KOMENSKÉHO FULNEK, ČESKÁ 339, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA J. A. KOMENSKÉHO FULNEK, ČESKÁ 339, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA J. A. KOMENSKÉHO FULNEK, ČESKÁ 339, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VNITŘNÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE A POKYNY ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád stanovuje základní pravidla vzájemného soužití ve škole, práva a povinnosti

Více

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek. Školní řád

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek. Školní řád Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek Školní řád Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, z vyhlášky č.48/2005 Sb., v platném znění, z vnitrorezortních

Více

DDM ULITA BROUMOV Směrnice 2/2-9-2007. Článek 1 Úvodní ustanovení

DDM ULITA BROUMOV Směrnice 2/2-9-2007. Článek 1 Úvodní ustanovení V N I TŘNÍ Ř Á D Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Ulita Broumov, Komenského 245, 550 01 Broumov (dále jen DDM nebo Ulita) vydává ředitel na základě 30 Zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Dětská 915. Školní řád. Ředitelka školy vydává školní řád, který podle 30 zákona 561/2004 (školský zákon) upravuje:

Základní škola, Ostrava Poruba, Dětská 915. Školní řád. Ředitelka školy vydává školní řád, který podle 30 zákona 561/2004 (školský zákon) upravuje: 1 Základní škola, Ostrava Poruba, Dětská 915 Školní řád Ředitelka školy vydává školní řád, který podle 30 zákona 561/2004 (školský zákon) upravuje: podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků K l a s i f i k a č n í ř á d I. Úvodní ustanovení 1. Tento Klasifikační řád je vydán v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

střední škola a vyšší odborná škola Trutnov, Lesnická 9 ŠKOLNÍ ŘÁD Čl. I Čl. V

střední škola a vyšší odborná škola Trutnov, Lesnická 9 ŠKOLNÍ ŘÁD Čl. I Čl. V Školní řád je k dispozici na internetu a v sekretariátu školy ČESKÁ LESNICKÁ AKADEMIE TRUTNOV střední škola a vyšší odborná škola 541 11 Trutnov, Lesnická 9 ŠKOLNÍ ŘÁD Čl. I Ředitel ČLA v Trutnově, Lesnická

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Životice, příspěvková organizace Hlavní 15, Dolní Životice ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Dolní Životice, příspěvková organizace Hlavní 15, Dolní Životice ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Dolní Životice, příspěvková organizace Hlavní 15, Dolní Životice ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 202 2008 Vypracoval: Schválila: Mgr.Bohuslava Kvarčáková Školská rada dne 15.10.2008 Pedagogická

Více

Školní řád. Č.j.: 56/2012/RE Spisový znak: A 10

Školní řád. Č.j.: 56/2012/RE Spisový znak: A 10 Základní škola Jablonné nad Orlicí Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 tel: 461 100 016 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz Školní řád Č.j.: 56/2012/RE Spisový znak: A 10 Skartační znak: A/5 Platnost:

Více

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 186 00 Praha 8 Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Školní řád

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Školní řád I. Základní ustanovení Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 Školní řád 1) Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Školní řád. Základní škola Chotěboř, Buttulova 74, okres Havlíčkův Brod. 1) Docházka do školy

Školní řád. Základní škola Chotěboř, Buttulova 74, okres Havlíčkův Brod. 1) Docházka do školy Základní škola Chotěboř, Buttulova 74, okres Havlíčkův Brod 1) Docházka do školy Školní řád Žák má právo na vzdělání. Proto dochází na vyučování včas a připraven. Žák má povinnost do školy řádně docházet,

Více

2. Školní řád. Č.j.: ZSUN - 14/2016 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak: A10. Mgr. Rostislav Koc, ředitel školy

2. Školní řád. Č.j.: ZSUN - 14/2016 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak: A10. Mgr. Rostislav Koc, ředitel školy Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 2. Školní řád Č.j.: ZSUN - 14/2016 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak:

Více

Zpracováno podle metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 10 194/2002-14. 1. Omlouvání nepřítomnosti

Zpracováno podle metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 10 194/2002-14. 1. Omlouvání nepřítomnosti Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, příspěvková organizace Pokyn ředitele školy k omlouvání ţáků Č.j.: ZŠ MŠ/0062/2013 Účinnost od: 1. 9. 2013 Spisový znak: A.1.4 Skartační znak: A 10 Změny: Zpracováno

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení VNITŘNÍ ŘÁD 1 Úvodní ustanovení Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí(dále jen DDM) vydává ředitel organizace na základě 30 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Š K O L N Í Ř Á D Střední školy Pohoda s.r.o., Kosmonautů 2022, Litoměřice

Š K O L N Í Ř Á D Střední školy Pohoda s.r.o., Kosmonautů 2022, Litoměřice Š K O L N Í Ř Á D Střední školy Pohoda s.r.o., Kosmonautů 2022, Litoměřice I. Práva žáků, studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků 1) Žáci a studenti mají právo a) na vzdělání a školské služby podle

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Všeobecná ustanovení

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 2 /2014 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 1.9.2014 A.1. A5 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy, podle 30

Více

Masarykova základní škola Libštát, okres Semily příspěvková organizace se sídlem Libštát č. p. 17, 512 03 Libštát ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2.

Masarykova základní škola Libštát, okres Semily příspěvková organizace se sídlem Libštát č. p. 17, 512 03 Libštát ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2. příspěvková organizace se sídlem Libštát č. p. 17, 512 03 Libštát ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č. j.: MZŠ-L 53/2015 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 18. 11. 2015 Školská rada schválila

Více

Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658

Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658 Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracovala: Marie Machátová, vedoucí vychovatelka ŠD Školská rada projednala dne: Pedagogická rada projednala dne: 3.9.2012

Více

Soukromá mateřská škola Mateřinka s.r.o., Holárkovy sady 2386, Louny Š K O L N Í Ř Á D

Soukromá mateřská škola Mateřinka s.r.o., Holárkovy sady 2386, Louny Š K O L N Í Ř Á D Soukromá mateřská škola Mateřinka s.r.o., Holárkovy sady 2386, Louny Š K O L N Í Ř Á D 0 Obsah I. Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání 1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení Školní družina je školským zařízením pro zájmové vzdělávání zřízené v souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a

Více

Š k o l n í ř á d. Střední škola-centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. I. Úvodní ustanovení

Š k o l n í ř á d. Střední škola-centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. I. Úvodní ustanovení Střední škola-centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Š k o l n í ř á d I. Úvodní ustanovení V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a dalších platných předpisů v resortu

Více

Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015

Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015 Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015 1. Školní klub je umístěn v pavilonu C školní budovy. Zabezpečuje žákům zájmovou činnost v době po skončení vyučování, případně v době polední

Více

Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Zábřežská 143, Dubicko ŠKOLNÍ ŘÁD. PhDr. Ivana Křížková, ředitelka školy

Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Zábřežská 143, Dubicko ŠKOLNÍ ŘÁD. PhDr. Ivana Křížková, ředitelka školy Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Zábřežská 143, Dubicko ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 248/2015 Vypracovala: Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2015 Školská rada schválila dne: 31.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o. ŠKOLNÍ ŘÁD Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o. Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a prováděcích předpisů ke školskému zákonu zpracovaných na podmínky školy v platném znění.

Více

Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků

Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků Žák má právo: 1.Na vzdělávání a účast ve výuce podle rozvrhu. 2. Na odpočinek a volný čas. 3. Na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují

Více

Pravidla chování žáků školy, práva a povinnosti žáků. Příloha č. 4 školního řádu. 2. třídní učitel

Pravidla chování žáků školy, práva a povinnosti žáků. Příloha č. 4 školního řádu. 2. třídní učitel Střední odborná škola Stodůlky, s.r.o. Kuncova 1580, 155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ: 25122690, IZO:110007701 Tel/Fax:251 621 744, Tel.:251 627 089, e-mail: sosstodulky@seznam.cz Firma zapsána dne 21.4.1997

Více

tel.: 326 322 294 e-mail: skola@ssps.hermes-mb.cz http://www.hermes-mb.cz/ IZO: 110 012 895 IČO: 25 60 29 51 Š K O L N Í Ř Á D Školní řád školy

tel.: 326 322 294 e-mail: skola@ssps.hermes-mb.cz http://www.hermes-mb.cz/ IZO: 110 012 895 IČO: 25 60 29 51 Š K O L N Í Ř Á D Školní řád školy Laurinova 1049, Š K O L N Í Ř Á D Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049 Mladá Boleslav Školní řád školy Spisový znak: Skartační znak: A 5 Vypracoval: Mgr. Marie Štechová Číslo jednací:

Více

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 21 Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých

Více

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Úvodní ustanovení Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání žáků má výkon dozoru nad činností

Více

Školní řád Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2

Školní řád Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Školní řád Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců vycházejí ze Zákona č. 561/2004 Sb., 21 a 22, o předškolním,

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

Číslo Datum Strana Účinnost od Provedl Poznámky

Číslo Datum Strana Účinnost od Provedl Poznámky Č.j.548 /2015 Účinnost: od 1.9.2015 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Razítko školy: Masarykova základní škola Žalhostice Počet stran: 11 Podpis ředitele školy: Změny: Školní řád Číslo Datum Strana

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

Všeobecné podmínky Práva a povinnosti účastníků, lektorů a zaměstnanců zájmového vzdělávání v Domu Digitálních Dovedností Jméno Datum Podpis

Všeobecné podmínky Práva a povinnosti účastníků, lektorů a zaměstnanců zájmového vzdělávání v Domu Digitálních Dovedností Jméno Datum Podpis Vydání č.: 5 Počet stran: 7 Počet příloh: 0 Účinnost od: 12.8.2014 Všeobecné podmínky Práva a povinnosti účastníků, lektorů a zaměstnanců zájmového vzdělávání v Domu Digitálních Dovedností Jméno Datum

Více