ŠKOLNÍ ŘÁD I. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ŘÁD I. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ"

Transkript

1 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O, s. r. o. P l z e ň s k á / 3 9, P r a h a 5, I Č : tel.: ŠKOLNÍ ŘÁD OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Základními právními normami, o které se opírá školní řád, jsou Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 Sb. v platném znění (dále školský zákon), vyhláška o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři č. 13/2005 Sb. v platném znění (dále vyhláška o středním vzdělávání), Listina základních práv a svobod, Úmluva o právech dítěte a navazuje na Smlouvu o zabezpečení výuky žáka, v níž jsou obsažená práva a povinnosti školy, zákonných zástupců a žáků. 2. Škola naplňuje právo žáka na vzdělání. Umožňuje stejný přístup ke vzdělání všem žákům, kteří splňují podmínky k přijetí ke studiu bez ohledu na národní a sociální původ, jazyk, náboženské vyznání a politické smýšlení. Vzdělávání na naší škole je založeno na zásadách rovného přístupu občanů ČR a států EU, zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce, šíření poznatků, které vyplývají z výsledků soudobého stavu poznání světa, zdokonalování procesu vzdělávání a uplatňování účinných moderních pedagogických přístupů a metod. 3. Obecnými cíli vzdělávání jsou zejména rozvoj osobnosti člověka, jeho způsobilosti, mravních a duchovních hodnot pro osobní a občanský život, výkon povolání nebo pracovní činnosti, získávání informací a učení se v průběhu celého života, získání všeobecného a odborného vzdělání, pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu, základních lidských práv a svobod spolu s odpovědností a smyslem pro sociální soudržnost, pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů ve společnosti, utváření vědomí národní a státní příslušnosti a respektu k etnické, národnostní, kulturní, jazykové a náboženské identitě každého jedince, poznání světových a evropských kulturních hodnot a tradic, pochopení a osvojení zásad a pravidel vycházejících z evropské integrace jako základu pro soužití v národním a mezinárodním měřítku, získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně vycházející ze zásad trvale udržitelného rozvoje a o bezpečnosti a ochraně zdraví. 4. Výchova a vzdělání na škole směřuje k harmonickému rozvoji žáků, k respektování spolužáků a ostatních občanů a jejich práv, k posilování úcty k člověku, mateřskému jazyku a ke kulturním hodnotám vlastní země při uznání práv a hodnot jiných národů. Vede k multikulturnímu vnímání a cítění. Škola poskytuje žákům přípravu pro aktivní život ve svobodné společnosti, pro další studium a pro uplatnění v praxi. Poslání školy je připravit vzdělané a morálně odpovědné občany. Účinnost vzdělávací soustavy souvisí s podmínkami a prostředím, ve kterém probíhá. I. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A) ŽÁCI MAJÍ PRÁVO 1. Na ochranu svých osobních dat. To znamená, že škola nesmí neoprávněné osobě sdělit údaje, které o jeho osobě shromažďuje. To neplatí o výsledcích veřejných soutěží a zkoušek. Škola postupuje v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a školským zákonem. 2. Rozvíjet svoji osobnost, nadání, rozumové a fyzické schopnosti, získávat přiměřené teoretické vědomosti, praktické dovednosti a návyky v rámci platných učebních osnov a rozvrhu. 3. Využívat ke studiu učebních pomůcek, učebnic a knih, které jsou v majetku školy. 4. Na speciální péči v rámci možností školy, jedná-li se o žáky handicapované nebo s poruchami učení. Na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona. 5. Řešit své problémy za pomoci třídního učitele nebo výchovného poradce, má právo je projednat i s vedením školy. Zúčastnit se jednání o své osobě mezi zástupcem školy a svými rodiči (zákonnými zástupci), pokud s tím rodič (zákonný zástupce) souhlasí. 6. Žák, který potřebuje své znalosti upevnit nebo rozšířit, má možnost po dohodě s vyučujícím využít individuálních nebo skupinových konzultací.

2 7. Na objektivní klasifikaci. V případě, že s pololetním hodnocením nesouhlasí, má právo požádat, v případě nezletilých prostřednictvím svého zákonného zástupce, o komisionální přezkoušení. 8. Znát hodnocení svého zkoušení bezprostředně po jeho skončení, stejně jako vidět své opravené písemné práce, aniž by si je musel vyžádat. 9. Volit a být volen do školního parlamentu. Jeho členové projednávají své připomínky učitelem pověřeným koordinací školního parlamentu, případně s ředitelkou školy. Zástupci školního parlamentu mohou být přizváni jednání školské rady. 10. Na zachování anonymity při diskuzi o svých problémech. 11. Na respektování své osobnosti, na ochranu před sexuálním, fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým zacházením, před sociálně patologickými jevy. Na ochranu před kontaktem s narkotiky a psychotropními látkami. Na využití preventivních programů, které mu slouží k poskytnutí potřebné podpory ve zmíněných oblastech. 12. Na odpočinek a volný čas. 13. Na možnost využívat vlastní prostředky výpočetní techniky pro potřeby výuky a vždy v souladu s pravidly ICT (součást provozního řádu) výhradně po domluvě s vyučujícím. Škola nenese žádnou zodpovědnost za tyto prostředky výpočetní techniky. 14. Žák může zanechat vzdělávání na základě písemného sdělení doručeného ředitelce školy. Součástí sdělení nezletilého žáka je souhlas jeho rodiče (zákonného zástupce). B) ŽÁCI MAJÍ POVINNOST 1. Řádně a včas docházet do školy podle stanoveného rozvrhu hodin s předepsanými učebními pomůckami a účastnit se vyučování všech předmětů uvedených v učebním plánu včetně třídnických hodin, přicházet do školy s dostatečným časovým předstihem (10 minut před zahájením výuky). 2. Dodržovat školní řád, provozní, hygienické, požární a bezpečnostní předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni (zejména v učebnách a laboratořích, ve kterých jsou zvýšené požadavky na bezpečnost, je nutné dodržovat jejich provozní řád) a chovat se tak, aby neohrozili zdraví své ani jiných osob a aby nedošlo ke hmotným škodám. Udržovat pořádek a čistotu v učebnách i ostatních prostorách školy. Při odchodu do jiné učebny uklidit své pracovní místo a jeho okolí, po poslední vyučovací hodině v příslušné učebně zvednout židle, nenechávat po vyučování učebnice v lavici. 3. Neprodleně informovat svého zákonného zástupce o průběhu a svých výsledcích studia, o udělených výchovných opatřeních a o různých sděleních školy. K tomu žáci využívají zejména svůj studijní průkaz, který jsou povinni denně nosit do školy. Při ztrátě studijního průkazu žák tuto skutečnost oznámí svému třídnímu učiteli, ten v kanceláři školy vyzvedne duplikát, vše oznámí zákonným zástupcům a všem vyučujícím třídy. Žák uhradí poplatek za nový studijní průkaz. Duplikát bude zřetelně označen pořadovým číslem. 4. Žáci jsou povinni chránit dobré jméno školy a chovat nejen ve škole, ale i mimo školu tak, aby reprezentovali školu, neporušili přestupkový řád, trestní zákon, a bez projevů šikany, intolerance, rasismu a xenofobie. Porušení tohoto ustanovení je považováno za hrubé porušení školního řádu. 5. Své chování vůči vyučujícím, spolužákům, zaměstnancům, hostům školy a své oblékání přizpůsobí žáci obecným normám společenského styku a podle potřeby výuce i reprezentaci školy. 6. Plnit pokyny všech pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy se vždy považují za hrubé porušení školního řádu. 7. Žáci jsou povinni se řídit vnitřními předpisy školy (třídní samospráva, pořádková služba, školení BOZP, PO, provozní řády odborných učeben, tělocvičen, hřiště apod.), s nimiž byli prokazatelně seznámeni. 8. Hlásit vyučujícímu nebo třídnímu učiteli skutečnost, kdy jsou sami šikanováni nebo byli svědky dané situace. 9. Všechny úrazy vzniklé v prostorách školy a při akcích školou pořádaných hlásit vyučujícímu. 10. Hlásit neprodleně všechny zjištěné závady, které mohou ohrozit bezpečnost žáků nebo poškodit majetek školy či žáků a jejich zaměstnanců, vyučujícímu. Náklady na opravu, ev. pořízení nové věci hradí v případě poškození z nedbalosti nebo s úmyslem poškodit zákonný zástupce či zletilý žák, 11. Hlásit třídnímu učiteli případ ztráty, odcizení či poškození osobního majetku či majetku školy. 12. Na mimoškolních akcích dodržovat pravidla kurzů, soustředění, exkurzí a výletů, s nimiž byli před akcí seznámeni. Na mimoškolních akcích (škola v přírodě, lyžařský výcvik, zájezdy, exkurze apod.) žáci dodržují řád navštíveného zařízení. 13. Řádně pečovat o zapůjčené učebnice, za které odpovídá. Neúměrné poškození včetně ztráty je žák povinen nahradit. Hospodárně zacházet se všemi učebními pomůckami a dbát na úspory elektrické energie a vody. 14. Žáci jsou připraveni na vyučování se zvoněním na hodinu. Probíhá-li následující výuka v jiné učebně, dostaví se žáci k učebně nebo na určené místo před zvoněním na hodinu. 2

3 15. V průběhu vyučování je ve třídě dodržována kázeň a jsou plně respektovány pokyny vyučujícího. V průběhu přestávek se žáci chovají slušně, zdržují se ve třídách a na chodbách školy, dodržují zásady slušného chování. 16. Ve volných hodinách stanovených rozvrhem hodin nebo vzniklých při suplování se žáci zdržují ve v prostorách školy k tomu určených (studovna) nebo mohou opustit budovu školy na vlastní riziko. 17. Žáci jsou povinni ve škole nosit vhodnou obuv, která nepoškozuje ani neznečišťuje zařízení školy. V případě nepříznivého počasí jsou povinni se přezout do suché a čisté obuvi. V hodinách tělesné výchovy použijí vhodný cvičební úbor a obuv. 18. Po skončení výuky podle rozvrhu si žáci za své věci odpovídají sami. V případě ztráty věci z uzamčené třídy nebo šatny, žák neprodleně oznámí ztrátu třídnímu učiteli nebo zástupci třídního učitele nebo vedení školy. 19. Při příchodu vyučujícího do třídy a při jeho odchodu na konci vyučovací hodiny zdraví celá třída vyučujícího povstáním. 20. Každý žák má ve třídě pevně určené místo zasedacím pořádkem, toto místo nelze bez souhlasu třídního učitele měnit. 21. V areálu školy i v jeho nejbližším okolí a při všech akcích organizovaných školou je žákům zakázáno kouřit, přinášet, nabízet, prodávat a konzumovat alkoholické nápoje. Porušení tohoto ustanovení je považováno za hrubé porušení školního řádu. Zákaz platí stejně na akcích pořádaných školou. Žáci mají zakázáno nošení, držení, distribuci a zneužívání návykových látek (viz pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. J /96-22). Porušení tohoto ustanovení je považováno za hrubé porušení školního řádu. 22. Žáci nesmí donášet do školy a na akce organizované školou věci, které zjevně nesouvisí s výukou (např. zbraně, zvířata, chemikálie atd.). Porušení tohoto ustanovení je považováno za hrubé porušení školního řádu. Držet, distribuovat a užívat alkoholické či návykové látky v areálu školy a účastnit se školního vyučování a akcích konaných školou pod vlivem těchto látek. 23. Žáci jsou povinni vypnout mobilní telefon ve vyučovacích hodinách, může ho použít výhradně o přestávkách a v době mimo vyučování. Škola v žádném případě neručí za jeho ztrátu nebo poškození, ani nebude tyto případy šetřit a odškodňovat. Pokud žák naruší výuku zapnutým mobilním telefonem či manipulací s ním, bude mu ihned vyučujícím odebrán. Po ukončení dané vyučující jednotky telefon vyučující žákovi vrátí, o nedovoleném používání telefonu při vyučování zapíše záznam do studijního průkazu a provede zápis do třídní knihy. 24. Pořizovat a zveřejňovat jakékoliv elektronické záznamy osob bez jejich předchozího souhlasu (např. fotografie, nahrávky). Toto je považováno za mimořádně závažný přestupek, jelikož je možné toto zveřejnění použít jako formu elektronické šikany a ke znevažování osob odpovědných za výuku a výchovu žáků. 25. Žákům je zakázána neoprávněná manipulace se zařízením školy (např. regulační ventily na topení, ruční hasicí přístroje a hydranty, zásuvky, vypínače apod.), s multimediálními pomůckami a elektronickým zařízením v učebnách (PC, interaktivní tabule, DVD, dataprojektor ) a obsluhovat je bez svolení vyučujícího, připojovat přístroje k elektrické síti a pracovat s nimi, nabíjet baterie do vlastních elektrických zařízení. 26. Ve škole není přípustná činnost jakýchkoli politických stran nebo hnutí. Nepřípustné jsou všechny projevy národnostní nebo rasové nesnášenlivosti. Žáci nesmí donášet do školy větší finanční částky a cennosti. 27. Žáci šetří učební pomůcky, energii a zařízení školy, náklady na opravu v případě poškození úmyslného nebo z nedbalosti hradí žáci (zákonný zástupce) - viz Nařízení vlády č. 108/1994 Sb., Žáci jsou povinni na konci příslušného školního roku vrátit zapůjčené učebnice, v případě ztráty či poškození jsou žáci nebo jejich zákonní zástupci povinni tyto učenice nahradit. 29. Žáci jsou povinni mít své věci (s výjimkou obuvi a svršků odložených v šatně) u sebe pod dohledem. Škola neodpovídá za jejich zcizení a poškození. 30. Odškodnění za úrazy a škody vzniklé porušením školního řádu mohou být školou vymáhány. 31. Zletilý žák nebo rodič (zákonný zástupce) nezletilého žáka má povinnost informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, a navíc oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle 28 odst. 2 a 3 zákona 561/2004 Sb. v platném znění a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích. II. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ A. ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI MAJÍ PRÁVO 1. Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání a na spravedlivé a zdůvodněné hodnocení. Na informace o průběhu vzdělávání mají v případě zletilých žáků právo také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost. Tyto informace jsou zpravidla podávány na třídních schůzkách, konzultacích, prostřednictvím webového rozhraní a studijního průkazu. 3

4 2. Na podání žádosti o uvolnění z tělesné výchovy. Tuto žádost předkládají spolu s doporučením lékaře na vydaném tiskopisu třídnímu učiteli a informují vyučujícího tělesné výchovy nejpozději do 15. září, anebo ihned po vzniklém důvodu. Podobně lze postupovat ze závažných důvodů také v jiných předmětech. 3. Žádat komisionální přezkoušení a to tak, jak stanovuje klasifikační řád 4. Na poradenskou pomoc v záležitostech souvisejících se vzděláváním a výchovou 5. Vyjadřovat se k rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí svých dětí. Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka. 6. Volit a být voleni do školské rady. 7. Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí svých dětí, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost. 8. Na informace a poradenskou pomoc pro své děti v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona. 9. Požádat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel tohoto řádu. B. ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI MAJÍ POVINNOST 1. Zajistit, aby žák docházel řádně do školy. 2. Na vyzvání třídního učitele nebo vedení školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka. 3. Neprodleně informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. 4. Dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem. 5. Oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku ( 28 odst. 2 a 3 školského zákona) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a všechny změny v těchto údajích. 6. Vyjadřovat souhlas s opouštěním budovy školy nezletilých žáků školy v době volných hodin. C. KOMUNIKACE SE ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI 1. Zákonní zástupci žáků mají přístup k informacím o vzdělávání žáků: Na pravidelných třídních schůzkách, které se zpravidla konají v září, listopadu a dubnu, Na mimořádných třídních schůzkách svolaných třídním učitelem nebo vedením školy, Při konzultacích Na základě předem domluvené schůzky s vyučujícím nebo vedením školy, Na webu školy po převzetí přístupových kódů, Prostřednictvím studijního průkazu. III. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY A. ORGANIZACE UČEBNÍHO DNE 1. Základní povinností žáka je docházet do školy pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu hodin, včetně třídnických hodin. 2. Škola se pro žáky otevírá v 8:00, pobyt žáků ve škole mimo stanovené hodiny není dovolen, s výjimkou akcí pořádaných či schválených vedením školy. Další případné výjimky povoluje ředitelka školy. Vyučování probíhá podle rozvrhu hodin schváleného ředitelkou školy. Žáci jsou seznamováni se změnami v rozvrhu hodin a s mimoškolními akcemi, vývěskami na informační tabuli na chodbě školy, a prostřednictvím webových stránek školy. Délka trvání vyučovací hodiny je 45 minut. 3. Do zahájení vyučovací hodiny žáci pobývají v rozvrhem dané učebně. Jde-li o učebnu volně žákům nepřístupnou, čekají před ní. 4. Žáci jsou připraveni na vyučování se zvoněním na hodinu. Probíhá-li následující výuka v jiné učebně, dostaví se žáci k učebně nebo do ní před zvoněním na hodinu. Do tělocvičny a odborných učeben mají žáci přístup, je-li zajištěn dohled vyučujícího. 5. Bezprostředně po vyučování žák opouští školu, pokud se neúčastní aktivit se zajištěným pedagogickým dohledem. 6. Třídní učitel určuje pořádkovou službu ve třídě vždy pro celý týden zápisem do elektronické třídní knihy, rozpis služeb je vyvěšen na nástěnce. 4

5 7. Pořádkovou službu konají vždy dva žáci. V případě nepřítomnosti žáka konajícího službu ho zastupuje nejbližší přítomný žák dle abecedního seznamu. B. ORGANIZACE VÝUKY 1. Výuka je organizována podle pravidelného rozvrhu a pevně daných časů vyučovacích hodin a přestávek. 2. Vyučovací hodina začíná zvoněním, kdy žák musí být v učebně připraven na vyučování (v případě uzamčení učebny být před ní). Hodin Začátek hodiny Konec hodiny Délka přestávky po hodině a 0 7:35 8:20 10 minut 1 8:30 9:15 10 minut 2 9:25 10:10 20 minut 3 10:30 11:15 10 minut 4 11:25 12:10 10 minut 5 12:20 13:05 5 minut 6 13:10 13:55 5 minut 7 14:00 14:45 5 minut 8 14:50 15:35 5 minut 9 15:40 16:25 5 minut 2. Žák bude v průběhu vyučovacího dne uvolněn pouze na základě písemné žádosti zákonného zástupce. V případě takového nutného odchodu z vyučování si vyžádá povolení třídního učitele, popř. jiného vyučujícího. Důvod uvolnění je zapsán do třídní knihy. Pokud žák odejde bez této propustky, je absence neomluvená. V případě žákovy nevolnosti v průběhu vyučování bude žák předán do péče zákonnému zástupci nebo může žák odejít se souhlasem zákonného zástupce sám, umožní-li mu to jeho stav. 3. Ve výjimečných, individuálně stanovených případech (zejména častá nepřítomnost žáka a zanedbávání školní docházky) může třídní učitel požadovat jako součást omluvenky potvrzení ošetřujícího lékaře. Tento požadavek vznáší třídní učitel písemnou formou zákonnému zástupci či zletilému žákovi, přičemž musí být zřejmé, od jakého termínu je požadováno potvrzení lékaře. 4. Jestliže se žák neúčastní vyučování po dobu nejméně dvou vyučovacích dnů a jeho neúčast při vyučování není omluvena, vyzve třídní učitel telefonicky či písemně zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, aby neprodleně doložil důvody žákovy nepřítomnosti. 5. Žák gymnázia, který do 10 dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, se posuzuje, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty - tímto dnem přestává být žákem školy. C. DOHLEDY 1. Dohled vykonává učitel určený rozvrhem dohledů, který je vyvěšen na nástěnce. 2. Na mimoškolních akcích vykonává nad žáky dohled vyučující určený v Rozpisu zabezpečení školní akce. 3. Výkon pedagogického dohledu se řídí ustanoveními pracovního řádu ze dne D. STRAVOVÁNÍ 1. Škola zajišťuje pro žáky a zaměstnance stravování ve školní jídelně v budově školy. 2. Doba vydávání oběda je stanovena od 12:00 do 14:15. VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD - PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ výsledků VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Viz příloha VII. ABSENCE ŽÁKA VE VYUČOVÁNÍ 5

6 1. Za omluvitelnou absenci žáka se považuje nutná návštěva lékaře, nemoc a důležité rodinné nebo osobní důvody. Každou absenci dokládá žák studijním průkazem s podpisem zákonného zástupce, u zletilých žáků s vlastním podpisem, bezprostředně (první den) po příchodu do školy. 2. Na základě předchozí písemné žádosti zákonného zástupce nezletilého žáka nebo zletilého žáka může z vážných osobních popř. rodinných důvodů na dobu max. tří dnů uvolnit žáka z vyučování třídní učitel. Uvolnění delší než tři dny může povolit za stejných podmínek po vyjádření třídního učitele pouze ředitelka školy. Podle tohoto odstavce může být z vyučování uvolněn pouze žák, který dosahuje dobrého prospěchu, má dobré chování a nízkou absenci. Žádosti se předkládají třídnímu učiteli včas na předepsaném formuláři, dodatečně žádost předložit nelze. Takto uvolněný žák si s dostatečným předstihem zjistí plánované probírané učivo, individuálně si ho doplní a doučí. Po návratu nebude na jeho absenci brán zřetel. 3. V případě, že nepřítomnost žáka ve škole nelze předem předvídat, oznámí důvod jeho nepřítomnosti rodič (zákonný zástupce), v případě zletilého žáka on sám, škole neprodleně, nejpozději do tří dnů, libovolným prokazatelným způsobem. Na telefonní číslo , školy nebo třídnímu učiteli. Ihned po návratu do školy předloží žák třídnímu učiteli studijní průkaz s písemnou omluvou absence podepsanou rodičem (zákonným zástupcem), zletilý žák podepíše omluvu sám. Na pozdější omluvenky již nebude brán zřetel a hodiny lze považovat za neomluvené. 4. Sdělení nepravdivých údajů při omlouvání absence a v žádosti o uvolnění z vyučování je považováno za závažné porušení řádu školy. 5. Vyučovací hodina začíná zvoněním, kdy žák musí být v učebně připraven na vyučování (v případě uzamčení učebny být před ní). Pozdní příchod do hodiny (vyjma doloženého zpoždění dopravy, návštěvy lékaře a závažných rodinných důvodů) se považuje za porušení školního řádu a je s ním také nakládáno spolu s dalšími prohřešky proti školnímu řádu dle dalších interních dokumentů školy (systém udělování výchovných opatření uložen u výchovného poradce). Pozdním příchodem se rozumí příchod žáka do hodiny po jejím začátku, a to do max. 15 minut po jejím zahájení. Přijde-li žák do výuky po více jak 15 minutách od začátku vyučovací jednotky, je mu nepřítomnost započítána 1 hodinou do celkové absence. 6. Jako důvod nepřítomnosti lze uvádět rodinné důvody maximálně do výše 60h/pololetí, ve 2. pololetí maturitního ročníku maximálně 40h. 7. Musí-li žák odejít během vyučování z vážných důvodů z budovy školy, vyplní žádanku o odchod z vyučování (v případě nezletilého žáka podepsanou zákonnými zástupci), předá ji vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo v kanceláři školy. Při porušení této povinnosti bude na vzniklou absenci ve vyučování pohlíženo jako na absenci neomluvenou. V případě žákovy nevolnosti v průběhu vyučování bude žák předán do péče zákonnému zástupci, škola neumožní opustit nemocnému žákovi školu bez doprovodu dospělé osoby. 8. V individuálně stanovených případech (zejména častá nepřítomnost žáka a zanedbávání školní docházky) může třídní učitel požadovat jako součást omluvenky potvrzení ošetřujícího lékaře. Tento požadavek vznáší třídní učitel písemnou formou zákonnému zástupci či zletilému žákovi, přičemž musí být zřejmé, od jakého termínu je požadováno potvrzení lékaře. 9. Jestliže se žák neúčastní vyučování po dobu nejméně dvou vyučovacích dnů a jeho neúčast při vyučování není omluvena, vyzve třídní učitel telefonicky či písemně zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, aby neprodleně doložil důvody žákovy nepřítomnosti. 10. Žák, který do 10 dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, se posuzuje, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty - tímto dnem přestává být žákem školy. 11. Neomluvené hodiny jsou považovány za porušení školního řádu. Během období, kdy škola vyhodnocuje neomluvenou nepřítomnost žáka, může ředitelka školy v zájmu zjištění pravé příčiny záškoláctví žáka a jejího odstranění požádat o spolupráci odborníky z oblasti pedagogicko-psychologického poradenství, popř. orgány sociálně-právní ochrany dětí. O neomluvené i zvýšené omluvené nepřítomnosti žáka informuje třídní učitel výchovného poradce. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost. Krátkodobou neomluvenou nepřítomnost řeší se zákonným zástupcem nebo zletilým žákem třídní učitel formou pohovoru, na který je zákonný zástupce nebo zletilý žák pozván doporučeným dopisem. Při vyšším počtu neomluvených hodin svolává ředitelka školy výchovnou komisi ředitelka školy, zákonný zástupce, třídní učitel, výchovný poradce, popř. další odborník. Pozvání zákonných zástupců se provádí doporučeným dopisem. V případě, že neomluvená nepřítomnost žáka přesáhne 20 hodin, ředitelka školy může zaslat oznámení o pokračujícím záškoláctví s náležitou dokumentací příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo pověřenému obecnímu úřadu. 12. Lékařské vyšetření není důvodem k celodenní absenci žáka. V případě, že žák není nemocen, dostaví se po vyšetření do školy a zapojí se do výuky. Lékařská vyšetření, která nemají akutní charakter, je žák povinen, je-li to z provozního hlediska zdravotního zařízení možné, absolvovat v době mimo vyučování. 13. V případě dlouhodobé nebo časté absence narušující soustavné studium, přesahující 30 % v jednotlivém předmětu ředitelka školy na návrh vyučujícího nařídí na konci školního roku žákovi vykonání doplňkové 6

7 komisionální zkoušky z daného předmětu, termín komisionálních zkoušek v druhé polovině června určuje ředitelka školy. 14. Absenci za daný týden vyhodnocuje neprodleně třídní učitel v třídní knize, při jeho nepřítomnosti delší než týden náhradní třídní učitel nebo zástupce ředitele. 15. Veškeré neomluvené hodiny i časté omluvené hodiny třídní učitel hlásí výchovnému poradci a společně podniknou další kroky. V případech neomluvené i zvýšené omluvené nepřítomnosti se postupuje dle Metodického pokynu k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví (č. j / čl.ii odst. 6 a následující). Neomluvenou absenci do součtu 10 vyučovacích hodin řeší třídní profesor formou pohovoru se zákonným zástupcem nebo zletilým žákem, při neomluvené absenci nad 10 hodin svolává ředitelka školy výchovnou komisi. Při počtu nad 25 hodin zasílá ředitelka oznámení školy příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany nebo pověřenému obecnímu úřadu. VIII. PRAVIDLA PRO STUDIUM PODLE INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU A ZVLÁŠTNÍHO REŽIMU VÝUKY VIIIA. Individuální VZDĚLÁVACÍ PLÁN (DÁLE JEN IVP), 1. na základě 18 zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona jsou stanovena následující pravidla pro poskytování IVP. IVP povoluje ředitelka školy na základě písemné žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka a) žákům, kteří dosahují trvale vynikajících sportovních výsledků (žádost musí obsahovat stanovisko sportovního oddílu), b) žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (žádost musí obsahovat doporučení školského poradenského zařízení), c) žákům s mimořádným nadáním, žákům dlouhodobě nemocným, příp. žákyním z důvodu těhotenství a mateřství (žádost musí obsahovat doporučení lékaře), d) žákům, kteří doloží i jiné závažné důvody pro povolení IVP, e) k žádosti je nutno doložit vyjádření třídního učitele, 2. Na přiznání studia podle IVP nemá žák nárok, studium podle IVP povoluje ředitelka školy zpravidla na období jednoho školního roku, a zpravidla se nepovoluje v 1. ročníku studia, 3. Studium podle IVP je s okamžitou platností zrušeno, pokud žák neplní stanovené podmínky individuálního studia, zanedbává studijní povinnosti nebo závažným způsobem poruší ustanovení řádu školy. Studium podle IVP sportovců také zaniká, změní-li se podstatně podmínky jejich sportovní činnosti (zanechání aktivní činnosti, vyřazení z kádru apod.), 4. IVP vypracuje výchovný poradce pro každé pololetí na základě podkladů, které mu předají příslušní vyučující. IVP obsahuje pro každý předmět úkoly a termíny ústních a písemných zkoušek, popř. docházku, 5. Žák je povinen bezodkladně sdělit vedení školy, pokud dojde ke změně podmínek, za kterých byl IVP přiznán, 6. Evidence žáků s IVP vede výchovný poradce gymnázia, který ve spolupráci s třídními učiteli kontroluje jeho plnění. VIIB. ZVLÁŠTNÍ REŽIM VÝUKY (DÁLE JEN ZRV) 1. ZRV povoluje ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce nezletilého žáka, případně zletilého žáka. Na žádosti musí být uvedena předpokládaná absence a důvody pro žádost o ZRV (tréninky, umělecká činnost, nutnost zvláštního průběhu zkoušení apod.). Žádost je zpoplatněna částkou 200 Kč, formulář na vyžádání u výchovné poradkyně. 2. Na přiznání ZRV nemá žák nárok, ZRV povoluje ředitelka školy zpravidla na jedno pololetí školního roku. 3. Součástí povolení je popis průběhu ZRV a povinnosti žáka z něho vyplývající. 4. Škola má nárok zrušit ZRV s okamžitou platností, pokud žák neplní podmínky ZRV, nebo pokud se změnily důvody pro udělení ZRV. IX. ÚČAST ŽÁKA NA MIMOŠKOLNÍCH AKCÍCH 7

8 1. Za mimoškolní akce jsou považovány akce, které souvisí přímo s výukou a jsou součástí ŠVP (např. ekologický kurz, jazykový kurz), a akce, které s výukou přímo nesouvisí (např. zájezdy, výlety, společenské akce, akce organizované školním parlamentem). 2. V případě neúčasti žáka na akci, která přímo souvisí s výukou a je součástí ŠVP, je žák povinen zpracovat náhradní plnění obsahu dané akce, vše dle pokynů vyučujících. 3. Ostatní akce (např. výlety, zájezdy, lyžařský kurz nad rámec povinného zařazení dle ŠVP apod.) jsou považovány za formu odměny třídě či jednotlivci. Podmínkou pro účast na takových mimoškolních akcích je neudělení těchto výchovných opatření: důtka ředitelky školy, popř. podmínečné vyloučení. Podmínkou pro účast je také neudělení návrhu na sníženou známku z chování pro dané pololetí. Pokud budou důvody k udělení výše uvedených výchovných opatření shledány jako méně závažné, lze ve výjimečných případech účast na akci povolit. Žák se dále smí účastnit těchto akcí jen v případě, že to negativně neovlivní jeho studijní výsledky. X. POVINNOSTI ŽÁKOVSKÉ SLUŽBY 1. Třídní učitel určuje na každý týden žákovskou službu. Tato služba zabezpečuje pořádek ve třídě a připravenost učebny na vyučování. Služba na počátku každé hodiny hlásí nepřítomné žáky. 2. Jestliže se vyučující nedostaví do deseti minut po zvonění na výuku, ohlásí tuto skutečnost žákovská služba zástupci ředitelky školy. 3. Po skončení hodiny pečlivě smaže tabuli. Sleduje změny v rozvrhu zveřejněné na nástěnce a bezodkladně o nich informuje třídu. Po poslední vyučovací hodině zkontroluje, zda v lavicích nezůstaly učebnice. 4. Neplnění povinností služby zapisuje vyučující do elektronické třídní knihy a do sešitu třídního učitele (sešit pochval a přestupků). XI. POSTUP PŘI VÝSKYTU RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ČI PODEZŘENÍ NA NĚJ Škola vychází z metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u žáků ve školách a školských zařízeních č. j / Podle tohoto doporučení škola zpracovala samostatný dokument, jenž je uložen u školního metodika prevence, a všichni vyučující byli s jeho obsahem seznámeni. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU Školní řád bude průběžně doplňován a aktualizován podle potřeb školy a změn právních předpisů. O výjimkách z tohoto řádu, které nejsou v rozporu se zákonnými předpisy a vyhláškami, rozhoduje v mimořádných případech ředitelka školy. Školní řád byl předložen ke schválení školské radě, dne S tímto školním řádem byli zaměstnanci seznámeni na poradě Žáci byli s tímto školním řádem prokazatelně seznámeni Zákonní zástupci byli s tímto školním řádem seznámeni na třídní schůzce V těchto dnech nepřítomní zaměstnanci, Žáci a zákonní zástupci se prokazatelně seznámili se školním řádem dodatečně. Praha Mgr. Renáta Zajíčková ředitelka školy 8

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád zahrnuje základní údaje, týkající se práv a povinností žáků SOUE a jejich zákonných zástupců, organizace vyučování

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Obsah: S T ŘEDN Í PR Ů MY S L O VÁ Š K O LA, P r a h a 1 0, N a T ř e b e š í n ě 2 2 9 9

ŠKOLNÍ ŘÁD. Obsah: S T ŘEDN Í PR Ů MY S L O VÁ Š K O LA, P r a h a 1 0, N a T ř e b e š í n ě 2 2 9 9 ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah: 1 Úloha školy... 2 2 Práva žáků žáci mají právo... 2 3 Povinnosti žáků žáci jsou povinni... 3 4 Žákům je zakázáno... 4 5 Docházka... 4 6 Hodnocení žáků... 5 7 Výchovná opatření... 5 8

Více

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Š K O L N Í Ř Á D Vydán: ve Zlíně 24. 8. 2011 Schvaluje: Mgr. Marta Fojtíková, ředitelka Úvod V souladu s ustanoveními

Více

Školní řád I. Docházka do školy

Školní řád I. Docházka do školy Ředitelka školy na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění vydává Školní řád I. Docházka do školy Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z příčin předem známých, předloží

Více

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: A. Práva žáků B. Povinnosti žáků C. Práva zákonných zástupců žáka D. Povinnosti zákonných zástupců žáka E. Provoz školy F. Bezpečnost

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov. P r a k t i c k á š k o l a Praktická škola dvouletá při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.cz Č.j. 74/05/Var ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Školní řád Základní školy a Mateřské školy Babice vychází ze Zákona č. 561/2004 Sb., 30, o předškolním,

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř I. Základní povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků 1. Žáci a studenti jsou povinni: a) řádně docházet do

Více

Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169

Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169 Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169 zsdebr@seznam.cz www.skoladebr.cz Masarykova škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Pokyn ředitele školy k uvolňování

Více

Školní řád Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2

Školní řád Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Školní řád Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců vycházejí ze Zákona č. 561/2004 Sb., 21 a 22, o předškolním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL

ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL Školní řád Lauderových škol stanoví základní práva a povinnosti žáků základní školy Gur Arje, gymnázia Or Chadaš a některá práva a povinnosti učitelů, ředitele a dalších pracovníků

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha západ Pokyn ředitele školy k omlouvání žáků Č. j.: 00283/14/ZS Účinnost od: 26.5.2014 Spisový znak: Počet příloh: 3 Skartační znak: Zpracováno podle metodického

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 vychází ze zákona číslo 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělání (školský zákon),

Více

Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků

Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků Žák má právo: 1.Na vzdělávání a účast ve výuce podle rozvrhu. 2. Na odpočinek a volný čas. 3. Na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují

Více

Š K O L N Í Ř Á D Střední školy Pohoda s.r.o., Kosmonautů 2022, Litoměřice

Š K O L N Í Ř Á D Střední školy Pohoda s.r.o., Kosmonautů 2022, Litoměřice Š K O L N Í Ř Á D Střední školy Pohoda s.r.o., Kosmonautů 2022, Litoměřice I. Práva žáků, studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků 1) Žáci a studenti mají právo a) na vzdělání a školské služby podle

Více

Organizační směrnice č. 14/2013/SŘ. Zabezpečení výchovného poradenství

Organizační směrnice č. 14/2013/SŘ. Zabezpečení výchovného poradenství Organizační směrnice č. 14/2013/SŘ Zabezpečení výchovného poradenství Čj.: SŠNM/434/2013 Zpracovala: Mgr. Stanislava Bílková, výchovná poradkyně Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace č. j.: 271/2015 I.

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace č. j.: 271/2015 I. ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace č. j.: 271/2015 I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Smysl, cíl, působnost školního řádu (1) Školní řád definuje

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy ŠKOLNÍ ŘÁD I. Docházka do školy 1. Žák je povinen chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Žáci OU jsou povinni chodit pravidelně a včas i na odbornou praxi. 2. Docházka do zájmových kroužků

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OBSAH 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Činnost ŠD 2 Organizace a provoz ŠD 2.1 Odhlašování a přihlašování žáka 2.2 Provoz ŠD 2.3 Docházka do ŠD 2.4 Pravidla chování žáků 2.5 Práva

Více

Školní řád. Sportovního gymnázia, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace

Školní řád. Sportovního gymnázia, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace Školní řád Sportovního gymnázia, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace Legislativní rámec: 1. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Dětská 915. Školní řád. Ředitelka školy vydává školní řád, který podle 30 zákona 561/2004 (školský zákon) upravuje:

Základní škola, Ostrava Poruba, Dětská 915. Školní řád. Ředitelka školy vydává školní řád, který podle 30 zákona 561/2004 (školský zákon) upravuje: 1 Základní škola, Ostrava Poruba, Dětská 915 Školní řád Ředitelka školy vydává školní řád, který podle 30 zákona 561/2004 (školský zákon) upravuje: podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ ZEMĚDĚLSKÉ A SLUŽEB, DAČICE, NÁM. REPUBLIKY 86 ŠKOLNÍ ŘÁD. Článek I. Práva žáků

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ ZEMĚDĚLSKÉ A SLUŽEB, DAČICE, NÁM. REPUBLIKY 86 ŠKOLNÍ ŘÁD. Článek I. Práva žáků STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ ZEMĚDĚLSKÉ A SLUŽEB, DAČICE, NÁM. REPUBLIKY 86 ŠKOLNÍ ŘÁD Ředitel Středního odborného učiliště zemědělského a služeb, Dačice, nám. Republiky 86 (dále jen škola) vydává podle ustanovení

Více

Čl. I Prevence záškoláctví

Čl. I Prevence záškoláctví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 11.března 2002 Čj.: 10 194/2002-14 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví

Více

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Školní řád

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Školní řád I. Základní ustanovení Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 Školní řád 1) Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Masarykova střední škola chemická Křemencova 12, 116 28 Praha 1

Masarykova střední škola chemická Křemencova 12, 116 28 Praha 1 Masarykova střední škola chemická Křemencova 12, 116 28 Praha 1 ŠKOLNÍ ŘÁD Základním úkolem školy je výchova žáků v duchu humanity a obecně uznávaného mravního kodexu a jejich všeobecné i odborné vzdělávání

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny vychází z vyhlášky č. 74/2005 Sb. a Úmluvy o právech dítěte I. Práva a povinnosti žáků a) Práva žáků: 1. Na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových,

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

KONCEPCE PREVENCE A ŘEŠENÍ ZÁŠKOLÁCTVÍ

KONCEPCE PREVENCE A ŘEŠENÍ ZÁŠKOLÁCTVÍ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz KONCEPCE PREVENCE A ŘEŠENÍ ZÁŠKOLÁCTVÍ příloha plánu práce výchovné poradkyně Mgr. Věra ŠEBOROVÁ

Více

Pravidla chování žáků školy, práva a povinnosti žáků. Příloha č. 4 školního řádu. 2. třídní učitel

Pravidla chování žáků školy, práva a povinnosti žáků. Příloha č. 4 školního řádu. 2. třídní učitel Střední odborná škola Stodůlky, s.r.o. Kuncova 1580, 155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ: 25122690, IZO:110007701 Tel/Fax:251 621 744, Tel.:251 627 089, e-mail: sosstodulky@seznam.cz Firma zapsána dne 21.4.1997

Více

Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace. Školní řád

Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace. Školní řád Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace Školní řád Je vydán v souladu s 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

0. h 1. h 2. h 3. h 4. h 5. h 6. h 7. h 8. h 7. 00 8. 00 8. 55 10. 00 10. 55 11. 50 12. 45 13. 40 14. 35

0. h 1. h 2. h 3. h 4. h 5. h 6. h 7. h 8. h 7. 00 8. 00 8. 55 10. 00 10. 55 11. 50 12. 45 13. 40 14. 35 Školní řád Motto: Škola je zřízena pro žáky Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) v platném znění, vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., (o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění školní

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Základní a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3, 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Číslo směrnice: 12..2013 Vypracoval: Mgr. Markéta Bajerová,

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE, PRAHA 1, DUŠNÍ 7 ŠKOLNÍ ŘÁD. Článek 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ AKADEMIE, PRAHA 1, DUŠNÍ 7 ŠKOLNÍ ŘÁD. Článek 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ AKADEMIE, PRAHA 1, DUŠNÍ 7 ŠKOLNÍ ŘÁD Článek 1 Úvodní ustanovení Školní řád Obchodní akademie, Praha 1, Dušní 7 stanoví práva a povinnosti žáků této školy a jejich zákonných zástupců. Všichni

Více

Školní řád. Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského. IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava

Školní řád. Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského. IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava Školní řád Článek I. Obecná ustanovení 1. Školní řád vyšší odborné školy je vydáván v souladu s ustanovením

Více

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010 Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD Zpracovala: Mgr. Jana Kunstová Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010 Platnost: 01. 09. 2010 2 Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Základní škola, Trutnov, V Domcích 488

Š K O L N Í Ř Á D. Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 Š K O L N Í Ř Á D Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 A. Obecná ustanovení Školní řád je vydáván v souladu se zněním ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

PROGRAM POMOC V NOUZI METODIKA PRÁCE VÝCHOVNÉ KOMISE 1

PROGRAM POMOC V NOUZI METODIKA PRÁCE VÝCHOVNÉ KOMISE 1 PROGRAM POMOC V NOUZI METODIKA PRÁCE VÝCHOVNÉ KOMISE 1 CÍL Výchovná komise (dále jen VK) je zřízena pro řešení závažných, opakujících se nebo dlouhodobě přetrvávajících výchovně vzdělávacích problémů žáků

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNICE se sídlem Na Návsi 60, Kunice 251 63

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNICE se sídlem Na Návsi 60, Kunice 251 63 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNICE se sídlem Na Návsi 60, Kunice 251 63 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 1/14 Vypracoval: Pedagogičtí pracovníci Schválil: Mgr. Blanka Chramostová Pedagogická rada projednala dne: 27.

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vypracoval: Ivana Štefková Schválil: Mgr. Ilona Racková Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. I. OBECNÁ

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Simona Poláková, ředitelka školy

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Simona Poláková, ředitelka školy Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.:ERB/42/13 A.4./A 5 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 21. 1. 2013 Školská rada schválila dne: 28. 1. 2013 Směrnice

Více

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá Kostelní 129, 348 15 Planá ŠKOLNÍ ŘÁD SOU

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá Kostelní 129, 348 15 Planá ŠKOLNÍ ŘÁD SOU Kostelní 129, 348 15 Planá Úkolem školního řádu je vytvořit příznivé podmínky pro teoretické i praktické vyučování a pro plné využívání vyučovací doby tak, aby si žáci v průběhu výuky mohli osvojit vědomosti

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola,lužany, okres Jičín se sídlem Lužany 155, 507 06 Lužany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2014 Směrnice nabývá

Více

Školní řád Sportovního gymnázia, Kladno, Plzeňská 3103

Školní řád Sportovního gymnázia, Kladno, Plzeňská 3103 V souladu s ustanovením odst. 1 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává ředitel školy tento

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠspecLa 147/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 03. 09. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 ŠKOLNÍ ŘÁD

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 ŠKOLNÍ ŘÁD Praha, březen 2015 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Školní řád je, podle ust. 28, odst. 1, písm. g) a 30, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky

1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky 1.1 Práva a povinnosti žáků ve škole Každý žák

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191. ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ERB/42/13 A.4./A 5

Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191. ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ERB/42/13 A.4./A 5 Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191 ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ERB/42/13 A.4./A 5 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 21. 1. 2013 Školská

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 3/2014 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 20.1.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.2014 Mgr. Jiřina Lacinová,

Více

Organizační řád školy vnitřní směrnice č. 1a č.j V 429/13

Organizační řád školy vnitřní směrnice č. 1a č.j V 429/13 Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

Základní škola Mokré Lazce okres Opava, Hájová 98, Mokré Lazce,747 62, tel.:553679120, IČO: 47813164

Základní škola Mokré Lazce okres Opava, Hájová 98, Mokré Lazce,747 62, tel.:553679120, IČO: 47813164 Základní škola Mokré Lazce okres Opava, Hájová 98, Mokré Lazce,747 62, tel.:553679120, IČO: 47813164 Vypracovala: Vlasta Vlčková, ředitelka školy Vydáno dne: 30.8.2002 Účinnost od: 1.9.2002 Počet stran

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13. Školní řád. Vypracoval: vedení školy

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13. Školní řád. Vypracoval: vedení školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Školní řád Vypracoval: vedení školy Projednáno Pedagogickou radou dne: 1. 9. 2005 Schváleno Školskou radou dne: 26. 9.

Více

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 186 00 Praha 8 Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Školní řád. strana 1. Gymnázium, Praha 3, Sladkovského náměstí 8. I. Účel vnitřního řádu

Školní řád. strana 1. Gymnázium, Praha 3, Sladkovského náměstí 8. I. Účel vnitřního řádu Gymnázium, Praha 3, Sladkovského náměstí 8 Školní řád I. Účel vnitřního řádu Účelem školního řádu je vytvořit příznivé podmínky pro vyučování a pro plné využívání vyučovací doby. Příznivé podmínky mají

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vnitřní předpis č.j.: 320/2012/SŠ Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a pedagogickými pracovníky A. Práva žáků B. Povinnosti

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno 1. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá zpravidla v měsíci květnu formou

Více

09 Základní škola, Příbram VII, 28. října 1

09 Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení Řád školní družiny (dále také ŠD) je vydán základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Práva a povinnosti žáků Čl. 1 Práva žáků

ŠKOLNÍ ŘÁD. Práva a povinnosti žáků Čl. 1 Práva žáků ŠKOLNÍ ŘÁD, KRHANICE 149, 257 42 KRHANICE Základní škola Krhanice vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Školní řád střední školy umění a designu, stylu a módy

Školní řád střední školy umění a designu, stylu a módy Školní řád střední školy umění a designu, stylu a módy I. Obecná ustanovení 1. Smysl, cíl, působnost školního řádu (1) Školní řád definuje a určuje organizaci chodu školy. Je závazný pro žáky a pedagogické

Více

Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace Školní řád Obecná ustanovení: Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Komenského 157, 679 32 Svitávka 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 9/2016 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 31. 8. 2015 Mgr. Aleš Antl,

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 Vnitřní řád

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Vnitřní směrnice č. 1/2006

Š K O L N Í Ř Á D. Vnitřní směrnice č. 1/2006 Š K O L N Í Ř Á D Vnitřní směrnice č. 1/2006 Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Aktualizováno: 29.8.2006 S platností od: 4.9.2006 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 1.1. Ustanovení o školním řádu... 3 1.2.

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace, 360 01 Karlovy Vary Vnitřní řád školní družiny V Karlových Varech 30.srpna 2013 Mgr. Jan Poula ředitel školy Vnitřní řád školní družiny

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vnitřní předpis č.: 13/05 Č.j.: 18/2010 Spisový znak: A 10 Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a pedagogickými pracovníky

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Vnitřní řád ŠKOLA 1. Režim dne Vyučování začíná dopoledne v 8.00 hodin v obou budovách školy. Odpolední vyučování začíná ve 12.45

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2012 Vypracoval: Dagmar Křivánková vedoucí vychovatelka Schválil: PaedDr. Marcela Vaňková ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 3. 9. 2012 Směrnice nabývá

Více

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola, Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace se sídlem Brumovice 140, 691 11 Brumovice 2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 264/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Marie

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola, Chrast, okres Chrudim příspěvková organizace se sídlem U Pošty 5, 538 51 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Č.j.: ZŠ/CH-370/12b) Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

c) znát svou klasifikaci a hodnocení po každém zkoušení a na zdůvodnění hodnocení a klasifikace,

c) znát svou klasifikaci a hodnocení po každém zkoušení a na zdůvodnění hodnocení a klasifikace, Gymnázium Jana Palacha Mělník, Pod Vrchem 3421, 276 01 Mělník Školní řád Úvod Školní řád je interním předpisem Gymnázia Jana Palacha v Mělníce vydaným v souladu se zákonem 561/2004 Sb. (Školský zákon),

Více

Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Bučovice

Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Bučovice Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Bučovice Název zařízení: Dům dětí a mládeže Bučovice, okres Vyškov Adresa : Vyškovská 376, 685 01 Bučovice Právní forma: Příspěvková organizace IČO 70284083 Zřizovatel:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD PLATNÝ OD 1.9.2011

ŠKOLNÍ ŘÁD PLATNÝ OD 1.9.2011 ŠKOLNÍ ŘÁD PLATNÝ OD 1.9.2011 Soukromá výtvarná střední škola Písek ŠKOLNÍ ŘÁD A) PRÁVA ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NEZLETILÝCH ŽÁKŮ Žáci mají právo: 1. Na vzdělání a školské služby. 2. Na informace o průběhu

Více

Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24. Školní řád

Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24. Školní řád Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24 Školní řád Článek 1 Obecná ustanovení 1.1. Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 160 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 15.1.2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Školní družina (dále jen družina) je školským zařízením pro zájmové vzdělávání zřízené v souladu se zákonem 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem 739 59 Střítež 108 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠ/0164/2012 2012/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Pedagogická

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní školy Trmice

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní školy Trmice ÚVODNÍ ČÁST Čl. 1) Obsah školního řádu Zásady a cíle vzdělávání jsou dány 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon). Vzdělávání

Více

Základní škola Olomouc, Gagarinova19, příspěvková organizace. Organizační řád. část: Školní řád. Mgr. Kateřina Konečná, ředitelka školy

Základní škola Olomouc, Gagarinova19, příspěvková organizace. Organizační řád. část: Školní řád. Mgr. Kateřina Konečná, ředitelka školy Základní škola Olomouc, Gagarinova19, příspěvková organizace Organizační řád část: Školní řád Č.j.: ZŠ/ 97/ 2014 Vypracovala: Mgr. Kateřina Konečná, ředitelka školy Schválil: Mgr. Kateřina Konečná, ředitelka

Více

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

Školní řád Střední školy ekonomicko-podnikatelské Studénka, o. p. s.

Školní řád Střední školy ekonomicko-podnikatelské Studénka, o. p. s. Školní řád Střední školy ekonomicko-podnikatelské Studénka, o. p. s. Školní řád je vypracován v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Š k o l n í. ř á d. Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373

Š k o l n í. ř á d. Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373 Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373 Š k o l n í ř á d Školní řád je vydán v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Zpracováno podle metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 10 194/2002-14. 1. Omlouvání nepřítomnosti

Zpracováno podle metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 10 194/2002-14. 1. Omlouvání nepřítomnosti Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, příspěvková organizace Pokyn ředitele školy k omlouvání ţáků Č.j.: ZŠ MŠ/0062/2013 Účinnost od: 1. 9. 2013 Spisový znak: A.1.4 Skartační znak: A 10 Změny: Zpracováno

Více

Školní řád Základní školy Praha-Petrovice

Školní řád Základní školy Praha-Petrovice Školní řád Základní školy Praha-Petrovice Označení dokumentu, číslo jednací: ŠŘ01/2708/2014, počet stran: 6 Zpracoval a schválil: Mgr. Petr Zeman, ředitel školy Platnost a účinnost dokumentu ode dne: 27.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Pecka, příspěvková organizace Pecka, okres Jičín ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 22. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 89 /2012 Spisový znak A.1. Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Je vypracován v souladu se Školským zákonem č. 561/2004 Sb., vyhláškou č. 74/2005 Sb. a vyhláškou č. 109/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů o zájmovém vzdělávání. 1. Provozní

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola a Mateřská škola Huzová, okres Olomouc, příspěvková organizace Směrnice č. 3 Vnitřní řád školní družiny 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školní

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace Školní řád V souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb. par. 30, o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola, Brno, Bosonožská 9, příspěvková organizace Fakultní škola Pedagogické fakulty MU v Brně Bosonožská 9 625 00 BRNO Starý Lískovec Čj.: 1537/2015 I. Úvodní ustanovení Vnitřní řád školní družiny

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dolní Olešnice, okres Trutnov. Školní řád

Základní škola a Mateřská škola, Dolní Olešnice, okres Trutnov. Školní řád Základní škola a Mateřská škola, Dolní Olešnice, okres Trutnov V souladu se zněním ustanovení 30. zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY příspěvková organizace se sídlem Libštát č. p. 17, 512 03 Libštát 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 03/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

Vnitřní řád školní družiny při MŠ a ZŠ pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6

Vnitřní řád školní družiny při MŠ a ZŠ pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6 Č.j. : 527/14 Vnitřní řád školní družiny při MŠ a ZŠ pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6 OBSAH I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ II. ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI OSOB ÚČASTNÝCH NA ČINNOSTI ŠD 1) Základní práva

Více

Vnitřní řád školní družiny při Základní škole Vejvanovice, okres Chrudim

Vnitřní řád školní družiny při Základní škole Vejvanovice, okres Chrudim Vnitřní řád školní družiny při Základní škole Vejvanovice, okres Chrudim I. Úvodní ustanovení II. III. IV. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a pedagogickými

Více

Školní řád mateřské školy Lubná

Školní řád mateřské školy Lubná Školní řád mateřské školy Lubná Předškolní vzdělávání doplňuje rodinnou výchovu a uspokojuje přirozené potřeby dítěte. Nabízí dítěti zajímavé a podnětné prostředí s mnoha specifickými činnostmi, které

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD dodatek platný pro odloučené pracoviště Krupka

ŠKOLNÍ ŘÁD dodatek platný pro odloučené pracoviště Krupka ŠKOLNÍ ŘÁD dodatek platný pro odloučené pracoviště Krupka Školní řád je vypracován na základě 30 zákona č.561 ze dne 24. 9. 2004 ve znění pozdějších předpisů (Školský zákon) a mezinárodní smlouvy o právech

Více

Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 SANKČNÍ ŘÁD. Čl.I Úvodní část 1

Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 SANKČNÍ ŘÁD. Čl.I Úvodní část 1 SANKČNÍ ŘÁD Čl.I Úvodní část 1) Na základě ustanovení 30 odst. 1) zákona č.561/2004 Sb.o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle Metodického

Více