Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a, Praha 5 - Motol

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a, Praha 5 - Motol"

Transkript

1 Školní řád Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a, Praha 5 - Motol I. Pravidla chování žáků 1. Žáci se dobrovolným rozhodnutím ke studiu v naší škole zavazují akceptovat všechny články tohoto školního řádu. 2. Žáci se chovají vždy tak, aby svým chováním dělali čest sobě, svým rodičům a své škole, snaží se šířit dobré jméno školy. Chovají se zdvořile ke všem zaměstnancům školy a dbají jejich pokynů, dodržují zásady společenského a kulturního chování a jednání nejen ve škole, ale i na veřejnosti. Zdraví všechny zaměstnance školy a hosty slovním pozdravením, učitele ve třídě na začátku a na konci vyučovací hodiny povstáním. Do kabinetů a sborovny vstupují žáci pouze za přítomnosti a s vědomím vyučujícího. 3. Žáci jsou povinni chránit své zdraví i zdraví svých spolužáků. Dojde-li k úrazu, první pomoc poskytne vyučující nebo nejbližší pracovník školy. 4. Žáci dbají o čistotu a pořádek ve škole i v jejím okolí. Šetří školní zařízení, pomůcky, učebnice a chrání je před poškozením. Neplýtvají vodou, udržují čistotu celého školního zařízení (včetně WC), šetří elektrickým proudem. Žáci šetrně zacházejí se svými věcmi i věcmi ostatních žáků. 5. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí. Do školy nosí pouze věci nezbytně nutné k vyučování, nepatří mezi ně cenné věci, větší obnosy peněz apod. Za ztrátu a poškození těchto věcí škola neodpovídá. V případě nutnosti si žáci mohou vyšší částky peněz nebo jiné cennosti uložit u vyučujícího nebo v kanceláři školy. 6. Ztráty či odcizení nebo i poškození osobního majetku hlásí žáci neprodleně třídnímu učiteli. Nalezené věci se odevzdávají v sekretariátu školy. Krádež bude považována za hrubé porušení školního řádu. Žáci jsou pojištěni proti úrazu a proti ztrátě zajištěných věcí (např. v zamčených šatnách) u pojišťovny Kooperativa, a.s. 7. Poškodí-li žák nebo třída úmyslně či z nedbalosti zařízení či majetek školy, je škodu povinen uhradit žák či žáci třídy, kteří poškození způsobili. 8. Na mimoškolních akcích dodržují žáci pravidla školního řádu a řídí se pokyny učitelů, vychovatelů a učitelů odborného výcviku, kteří konají na těchto akcích dozor. 9. Žákům není dovoleno ve škole, v areálu školy, v zařízeních využívaných školou a při akcích organizovaných školou: a) kouřit b) požívat alkohol c) požívat nebo distribuovat drogy a jiné škodlivé látky d) přinášet a používat předměty nebezpečné vlastnímu životu a zdraví i zdraví spolužáků (např. zbraně). Každé porušení výše uvedených zákazů bude hodnoceno jako hrubé a závažné porušení školního řádu. 10. Za velmi hrubý přestupek bude škola považovat záměrné ničení majetku školy a spolužáků, brutalitu, šikanování, projevy rasismu a úmyslné ublížení spolužákovi. 11. Zvláště hrubé úmyslné slovní a fyzické útoky žáka vůči spolužákům nebo pracovníkům školy budou vždy považovány za závažné záměrné porušení povinností stanovených tímto řádem a školským zákonem.

2 12. Žákům je přísně zakázáno: a) používání mobilních telefonů v době vyučování teoretického i praktického nebo při jiné, školou organizované činnosti. Mobilní telefon je možno používat jen v době přestávek (telefonování, posílání SMS). b) pořizování jakýchkoli zvukových či obrazových záznamů dění při výuce či školních akcích bez souhlasu vyučujících c) vyrušovat při vyučování a zabývat se činnostmi, které nejsou předmětem vyučování d) chovat se hrubě k ostatním, používat vulgární výrazy e) napovídat při zkoušení, opisovat při písemných zkouškách a používat nedovolené pomůcky f) manipulovat s elektrickými přístroji, spotřebiči, didaktickou technikou a pomůckami bez dozoru učitele g) během vyučování a přestávek opouštět budovu školy kromě volné hodiny na oběd. 13. V době, kdy probíhá ve škole vyučování, jsou žáci, kteří mají např. volnou hodinu, povinni zachovávat klid ve všech prostorách školy a zdržovat se pouze v prostorách určených k trávení volna. 14. Žáci jsou povinni chovat se s veškerou ohleduplností ke školní dokumentaci. Součástí třídní dokumentace jsou i studijní průkazy, žákovské knížky a omluvné listy, které jsou žáci povinni nosit do školy a které při ukončení studia odevzdají třídním učitelům. 15. V odborných učebnách, tělocvičně, posilovně, dílně dodržují žáci specifický bezpečnostní provozní řád stanovený pro tyto prostory. S vnitřním řádem těchto prostor žáky seznamuje při první vyučovací hodině školního roku vyučující příslušného předmětu a o poučení žáků provede záznam v třídní knize, a to v každém pololetí opakovaně. Zdržovat se v odborných učebnách bez vyučujícího není žákům dovoleno. Ve třídách žáci sedí podle zasedacího pořádku příslušné učebny. Své místo udržují v pořádku a čistotě a ručí za něj. II. Docházka do školy: 1. Základní povinností žáků je docházet do školy pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu tak, aby byli nejméně 5 minut před zahájením vyučování přítomni v učebně a připravovali se na hodinu nebo byli shromážděni před odbornou učebnou, která se o přestávkách zamyká. Do školy žáci přicházejí řádně připraveni, nosí s sebou učebnice a školní potřeby podle rozvrhu a pokynů učitelů. 2. Žáci si osvojují dovednosti a vědomosti v rozsahu stanoveném učebními dokumenty pro příslušný studijní program, připravují se na vyučování a vypracovávají včas zadané úkoly, cvičení a protokoly. Nevypracuje-li žák domácí úkol, cvičení nebo protokol, omlouvá se učiteli na začátku hodiny. 3. Rozvrh hodin, jakož i všechny změny, jsou vyvěšeny na místě určeném pro konkrétní objekt školy a na internetových stránkách 4. Žáci se po příchodu do školy při přezouvání a používání šaten řídí vždy pravidly toho objektu školy, kde se účastní výuky. 5. Před vstupem do tělocvičny jsou žáci povinni se přezout do vhodné sálové obuvi, která nezanechává tmavé stopy na podlahové krytině. 6. Pozdní příchody na kteroukoli, nejen první vyučovací hodinu, jsou evidovány v třídní knize a opakované neomluvené PP mají vliv na hodnocení chování. Během jednoho pololetí mohou být tři pozdní příchody omluveny.

3 Postihy za opakované pozdní příchody (PP): 4-6 PP za pololetí NTU 7-10 PP za pololetí DTU 11 a více PP za pololetí DŘŠ a udělení snížené známky z chování. Pozdní příchody je nutno posuzovat individuálně a v širších souvislostech (např. doprava). Ustanovení neplatí pro dojíždějící žáky (dojíždění potvrzeno v TK a SP či ŽK třídním učitelem a zaznamenáno v KL) a pro žáky přicházející od lékaře, ti se prokáží potvrzením. 7. Škola zodpovídá za žáky v době vyučování podle rozvrhu a podle rozpisu změn v rozvrhu. Bez dovolení třídního učitele nesmí žáci v průběhu vyučování opustit školní budovu. O volných hodinách a hodinách určených na oběd není škola za žáky zodpovědná. Po skončení vyučování se žáci zbytečně nezdržují ve školní budově. III. Nepřítomnost ve škole a její omlouvání: 1. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, předloží svému třídnímu učiteli písemnou žádost o uvolnění (tiskopis žádosti o uvolnění je k dispozici v sekretariátu školy) podepsanou zákonným zástupcem. Žádost o uvolnění do dvou dnů vyřizuje TU, nad 2 dny ředitel nebo zástupce ředitele školy. Uvolnění je podmíněno řádným plněním školních povinností. Zájmovou činnost si žák sjednává tak, aby nenarušovala jeho výuku. Bez předchozího souhlasu školy si žák nevyjednává účast na závodech, soustředěních apod., které se konají v době školního vyučování. 2. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídatelného důvodu (zejména nemoc), je zákonný zástupce žáka povinen doložit TU nejpozději do 3 kalendářních dnů prokazatelným způsobem důvod nepřítomnosti. 3. Při omlouvání se zákonní zástupci i škola řídí následujícími pravidly: a) nepřítomnost ve škole nebo na odborném výcviku omlouvá zákonný zástupce, resp. zletilý žák s vědomím zákonného zástupce; b) ve výjimečných případech (především v případě častých absencí) může TU vyžadovat doložení nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci potvrzením lékaře jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem c) o neomluvené i zvýšené omluvené absenci informuje TU ředitele školy nebo zástupce ředitele školy, výchovného poradce a vychovatelku školy d) při neomluvené absenci do součtu 15 vyučovacích hodin postupuje TU podle školního řádu (III/10) e) při počtu neomluvených hodin nad 15 vyučovacích hodin svolává ředitel nebo jeho zástupce výchovnou komisi 4. Žák předkládá omluvenku v omluvném listu bezprostředně po návratu na teoretickou nebo praktickou výuku, v mimořádném případě do 3 pracovních dnů. Na pozdější omluvenky již TU nebude brát zřetel a hodiny budou považovány za neomluvené. 5. Žák je povinen veškeré soukromé záležitosti, návštěvy u lékaře apod. vyřizovat ve svém volném čase. Pokud je lékařské vyšetření nezbytné v době vyučování, požádá žák o uvolnění předem třídního učitele prostřednictvím žádosti podepsané rodiči. 6. V průběhu vyučování mohou žáci opustit školu pouze se svolením třídního učitele nebo jeho zástupce, popř. vedení školy, a pouze za splnění podmínky písemné žádosti rodičů. 7. Žádost o uvolnění z tělesné výchovy předkládá žák na předepsaném formuláři spolu s lékařským vyjádřením, s podpisem zákonného zástupce a s vyjádřením příslušného

4 TU vedení školy takto: na celý školní rok do na 1. pololetí do na 2. pololetí do Na později podané žádosti bude brán zřetel pouze ve výjimečných případech (úraz, změna zdravotního stavu). Žáci uvolnění z tělesné výchovy, resp. jejich zákonní zástupci mohou požádat o uvolnění z vyučování v případě okrajových hodin, v ostatních případech tráví žáci tyto hodiny v tělocvičně při výuce, ale nezúčastňují se sportovních aktivit. Pokud rodiče v případě nezletilého žáka za něj v době konání hodin tělesné výuky převezmou právní zodpovědnost, nemusí být žák v hodinách tělesné výchovy přítomen. 8. Onemocní-li žák, nebo některá z osob, s nimiž bydlí nebo je v trvalém styku, závažnou infekční chorobou, oznámí to zákonný zástupce neprodleně ředitelství školy. 9. Zletilí žáci se v omlouvání absence řídí školním řádem. 10. Postihy za neomluvenou absenci: do 5 neomluvených vyučovacích hodin NTU do15 neomluvených vyučovacích hodin DTU do 50 neomluvených vyučovacích hodin více než 50 neomluvených vyučovacích hodin IV. Vyučovací proces: DŘŠ, snížený stupeň z chování DŘŠ, 3. stupeň z chování, podmíněné vyloučení ze studia, popř. vyloučení ze studia. 1. V jednom dni mohou žáci konat buď jednu písemnou práci předepsanou osnovami, nebo dva testy kratší 30 minut, ostatní zkoušky po dohodě s učiteli. 2. Nedostaví-li se vyučující do vyučovací hodiny, ohlásí služba nebo členové třídní samosprávy tuto skutečnost nejpozději do 10 minut po zazvonění na hodinu vedení školy. 3. Při přecházení mezi učebnami a budovami dbají žáci pravidel BOZP. 4. Končí-li v učebně výuka, služba upozorní vyučujícího a zajistí, aby byla smazaná tabule, zhasnutá světla, zavřená okna, vyklizené lavice a zvednuté židle. Učebnu opustí třída uklizenou. 5. Třídní učitelé sledují změny v rozvrhu a bezodkladně s nimi seznamují třídu. 6. Volné hodiny v průběhu vyučování mohou trávit žáci pouze v prostorách k tomu vyhrazených. V. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků: Hodnocení a klasifikace je součástí výchovy a vzdělávání žáků. Jsou pro ně stanovena pravidla v souladu se školskými předpisy. 1. Žáci jsou klasifikováni a hodnoceni podle zákona č.561/2004sb. (školský zákon) a podle vyhlášky MŠMT ČR č. 13/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů a č. 48/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 2. Klasifikace je: a) průběžná hodnotí dílčí výsledky žáka v jednotlivých předmětech b) celková na konci 1. a 2. pololetí. 3. Chování žáků: Pravidla chování jsou součástí tohoto školního řádu, včetně postihů.

5 Chování žáků se klasifikuje stupni (v denní formě vzdělávání): a) velmi dobré žák se chová a jedná v souladu s platnými předpisy b) uspokojivé žák porušuje školní řád řadou drobných přestupků (vyrušuje při vyučování, nenosí pomůcky, nechodí včas do školy a do hodin, dopouští se neomluvených hodin atp.) nebo závažnějším způsobem poruší školní řád c) neuspokojivé žák závažným způsobem poruší nebo porušuje školní řád. Při opakovaném porušení školního řádu či porušení školního řádu závažným způsobem může být žák podmíněně vyloučen nebo vyloučen ze studia. 4. Hodnocení a klasifikace: Prospěch žáka se v jednotlivých předmětech klasifikuje stupni: 1 výborný 2 chvalitebný 3 dobrý 4 dostatečný 5 nedostatečný. Stupeň prospěchu stanoví učitel předmětu jak při průběžné, tak při celkové klasifikaci. Při nedostatku klasifikačních podkladů, při nedostatečném a slabém prospěchu a o výchovných opatřeních informuje třídní učitel na konci každého čtvrtletí prokazatelným způsobem zákonného zástupce žáka. 5. Získávání podkladů pro hodnocení: Učitel získává podklady průběžně s přiměřenou náročností a pedagogickým taktem, rovněž je přihlíženo k žákovým vzdělávacím a osobnostním předpokladům: a) různými druhy zkoušek ústní, písemné, testy, orientační apod. b) soustavným sledováním aktivity žáka c) sledováním připravenosti žáka na výuku z hlediska domácí přípravy d) výsledná klasifikace proto není aritmetický průměr známek za klasifikační období. Žák musí být vyzkoušen za pololetí z každého předmětu při 1 hodinové dotaci min. 1x, při 2 a více hodinové dotaci min.2x ústně a min. 2x písemně či jinak. Ve vyučovacích předmětech ČJ, AJ, NJ a M píší žáci předepsané písemné práce, v odborných předmětech protokoly a ročníkové práce, v přírodovědných předmětech protokoly o laboratorní práci. Frekvence ostatních písemných zkoušek je v pravomoci každého učitele. Výsledek klasifikace oznámí učitel při ústní zkoušce ihned, při písemné do 2 týdnů. V dálkovém studiu je žák zkoušen z každého vyučovacího předmětu jednou na konci klasifikačního období. Formu přezkoušení volí vyučující podle charakteru vyučovaného předmětu. Při hodnocení a klasifikaci v tomto studiu se přihlíží též ke znalostem žáka v kontrolní části konzultací, popřípadě k samostatným pracím žáka, jsou-li součástí vyučovacího předmětu. 6. Učitelé jsou zodpovědní za to, že zákonní zástupci budou o výsledcích studia žáků informováni: a) průběžně prostřednictvím žákovských knížek či studentských průkazů b) na třídních schůzkách c) individuálně. 7. Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny v daném pololetí klasifikovat, může zákonný zástupce či zletilý žák požádat o odklad klasifikace. 8. Má-li zástupce žáka nebo zletilý žák pochybnosti o správnosti klasifikace na konci 1. nebo 2. pololetí, podává žádost řediteli školy o přezkoušení žáka před komisí. 9. Zamešká-li žák z jakéhokoli důvodu 40 a více % hodin předmětu za pololetí (nevztahuje se na studující v dálkovém typu studia), vykoná dodatečnou zkoušku k doplnění

6 podkladů pro hodnocení, formu a pravidla konání dodatečné zkoušky určuje samostatným pokynem ředitel školy. Termín zkoušky oznámí vyučující daného předmětu v koordinaci s třídním učitelem žákovi a jeho zákonnému zástupci písemně. Zkouška může mít část písemnou i ústní. Výsledné hodnocení zapíše vyučující do protokolu o dodatečné zkoušce, do žákovské knížky nebo studijního průkazu a do pedagogické dokumentace žáka. 10. Žák, jehož prospěch je na konci 2. pololetí z max. 2 předmětů nedostatečný, může konat opravné zkoušky, formu a pravidla konání opravných zkoušek stanovuje samostatným pokynem ředitel školy. Opravnou zkoušku žák vykoná do příslušného roku, nestanoví-li ředitel školy jinak. Žák, který neuspěl u opravné zkoušky, neprospěl. Výsledné hodnocení zapíše vyučující do protokolu o komisionální zkoušce, do žákovské knížky nebo studijního průkazu a do pedagogické dokumentace žáka. 11. Nelze-li žáka hodnotit na konci 1. pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do daného školního roku. 12. Není-li možné žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za 1. pololetí nehodnotí. Není-li žák hodnocen z povinného předmětu vyučovaného pouze v 1. pololetí ani v náhradním termínu, neprospěl. 13. Nelze-li žáka hodnotit na konci 2. pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za 2. pololetí bylo provedeno nejpozději do následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl. VI. Obecná ustanovení: 1. Potvrzování dokladů se provádí v kanceláři sekretářky školy a u vychovatelky v době před vyučováním, o velké přestávce nebo po skončení vyučování. 2. Žák je povinen na začátku školního roku oznámit TU a jeho prostřednictvím kanceláři ředitelství školy osobní údaje. Jakoukoli změnu v průběhu školního roku je žák povinen oznámit neprodleně, nejpozději do 3 dnů. 3. Stravování ve školní jídelně (obědy i změny) si vyřizuje každý žák individuálně přímo v kanceláři ŠJ nebo v kanceláři vychovatelky, pitný režim a drobné občerstvení je zajištěno prostřednictvím automatů umístěných na chodbách školní budovy. 4. Žáci mají možnost v některých objektech školy používat za poplatek kopírku. 5. Zákonní zástupci jsou povinni podle 22, odst. 3b školského zákona č.561/2004 Sb. se na vyzvání vedení školy osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka. Pokud se nedostaví, může se mít za to, že s nimi byla závažná otázka projednána. 6. Porušení pravidel školního řádu bude sankcionováno v souladu s platnými školskými právními předpisy. 7. Při hrubém porušení školního řádu a dalších závazných předpisů může být žák ze školy vyloučen. 8. Z důvodu bezpečnosti, ochrany osob a majetku a prevence proti vandalismu může škola umístit kamerový systém bez uchovávání dat či s jejich časově omezeným uchováváním po dobu nezbytně nutnou k prošetření bezpečnostního incidentu (tři dny, v době prázdnin a mimo běžný provoz školy i déle): a) ve společných a obslužných prostorách školy (vyjma tříd, tělocvičny, posilovny, sociálního zařízení), kam mají přístup nejen žáci a učitelé, ale i návštěvy a kde je možný nekontrolovaný pohyb osob, které nejsou zaměstnanci školy b) v prostorách školy, kam žáci volný přístup nemají (sekretariát) c) ve vnějších prostorách školy a u jejího vchodu.

7 Informační povinnost o umístění kamerového systému je splněna u žáků a zaměstnanců školy prostřednictvím tohoto školního řádu, v případě dalších subjektů vstupujících do objektu školy pak prostřednictvím informačních tabulek u vstupu do sledovaných prostor. VII. Třídní samospráva a žákovská služba 1. Ve třídě pracuje zvolená třídní samospráva, která pomáhá při zajišťování každodenního chodu třídy, přenosu informací i zabezpečování různých výukových i mimovýukových aktivit. 2. Třídní samosprávu tvoří: a) předseda účastní se schůzek školního parlamentu s vedením a přenáší informace a připomínky ze své třídy (pokud neplatí bod b), vedení školy s ním projednává některé přestupky žáků proti školnímu řádu b) třídou zvolený člen školního parlamentu (nemusí být nutně předseda třídy) c) pokladník d) studijní referenti vedou záznamy v klasifikačním archu, pečují o třídní knihu e) šatnáři (pouze v některých objektech školy) ručí za uzamčení šatny během výuky, zajistí, aby se v šatně nikdo zbytečně nezdržoval, aby po skončení vyučování v šatně nezůstaly žádné věci a šatna zůstala v neponičeném stavu. 3. Třídní učitel určuje týdenní žákovskou službu, kterou tvoří dva žáci z různých skupin s ohledem na dělenou výuku. Týdenní pořádková služba: a) při příchodu do učebny kontroluje stav učebny, případné závady ohlásí neprodleně TU, příslušnému vyučujícímu nebo správci učebny b) dbá na dodržování čistoty a pořádku v učebně c) na začátku každé vyučovací hodiny hlásí vyučujícímu jména všech nepřítomných žáků a případné změny v docházce během dne d) po každé vyučovací hodině smaže tabuli e) dbá, aby ve třídě byla vždy k dispozici křída, hadr a houba f) po skončení vyučování služba dohlédne, aby žáci uklidili třídu (smazali tabuli, sesbírali papíry, zvedli židle, zhasli světla, zavřeli okna). Týdenní pořádková služba odchází s vyučujícím poslední z učebny. VIII. Práva žáků a zákonných zástupců: 1. Práva žáků vyplývají z Úmluvy o právech dítěte a ze školského zákona. 2. Žáci mají zejména toto právo: a) rozvíjet svoji osobnost, nadání, rozumové a fyzické schopnosti b) zapůjčit si učebnice a knihy, které má škola k dispozici, využívat školní knihovnu c) vypracovat písemné práce s předtištěným zadáním na PC pokud trpí lékařsky doloženými specifickými poruchami učení d) vyjadřovat své názory ve věcech týkajících se života školy a třídy a prostřednictvím předsedy třídy nebo zástupce třídy ve školním parlamentu předkládat návrhy na schůzkách zástupců školního parlamentu s vedením školy e) účastnit se činnosti školního parlamentu f) využívat aktivně svůj volný čas v rámci možností a vybavení školy, účastnit se činností, které pořádá úsek mimoškolní výchovy g) na ochranu před negativními důsledky návykových látek ve všech jejich souvislostech a na podporu jejich individuálního rozhodnutí na život bez drog

8 h) na objektivní a věku přiměřené informace, které podporují jejich osobnostní rozvoj i) na dostupnou poradenskou, léčebnou a resocializační pomoc j) na ochranu před agresivitou, brutalitou a šikanováním k) obracet se na své vyučující se žádostí o konzultaci, radu či pomoc l) obracet se na výchovného poradce či vychovatelku se žádostí o konzultaci, radu či pomoc. 3. Žáci a zákonní zástupci mají právo: a) na informace o chování žáka a o průběhu a výsledcích jeho vzdělávání na třídních schůzkách nebo individuálně po předchozí domluvě. Přehled o průběžné klasifikaci získávají zákonní zástupci ze ŽK nebo SP. b) volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí c) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání d) na informace a poradenskou pomoc školy. Průběh a podmínky konání komisionálních a opravných zkoušek upřesňuje příloha školního řádu: Komisionální a opravné zkoušky - průběh a podmínky. Na plnění pravidel školního řádu dbají všichni pracovníci i žáci školy. Tento školní řád je platný od Ing. František Novotný ředitel školy

Střední průmyslová škola dopravní, a.s.

Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Č. j.: Účinnost od: Spisový znak: Skartační znak: A5 Pedagogická rada projednala dne: Školská rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti dne: Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD I. PRAVIDLA CHOVÁNÍ ŽÁKŮ

ŠKOLNÍ ŘÁD I. PRAVIDLA CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice n. L., Neklanova 1806, příspěvková organizace Školní řád Střední odborné školy a Středního odborného učiliště (dále jen školní řád)

Více

Střední škola, Havířov Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace. se sídlem Sýkorova 1/613, 736 01 Havířov Šumbark. Školní řád.

Střední škola, Havířov Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace. se sídlem Sýkorova 1/613, 736 01 Havířov Šumbark. Školní řád. Střední škola, Havířov Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace se sídlem Sýkorova 1/613, 736 01 Havířov Šumbark Školní řád Vnitřní řád http://www.outech-havirov.cz e-mail: sout@outech-havirov.cz

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 ŠKOLNÍ ŘÁD Účelem školního řádu je vytvoření příznivých podmínek pro vyučování v budově školy i ve zdravotnických zařízeních, ve kterých výuka probíhá. Důsledným dodržováním řádu pedagogickými pracovníky

Více

Gymnázium Jana Amose Komenského Nové Strašecí ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium Jana Amose Komenského Nové Strašecí ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium Jana Amose Komenského Nové Strašecí ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: I. Úvod II. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Střední školy technické a zemědělské, Nový Jičín, příspěvkové organizace. platný od 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Střední školy technické a zemědělské, Nový Jičín, příspěvkové organizace. platný od 1. 9. 2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední školy technické a zemědělské, Nový Jičín, příspěvkové organizace platný od 1. 9. 2014 Zpracovali: PaedDr. Bohumír Kusý, ředitel školy RNDr. Jiří Trávníček, statutární zástupce ředitele

Více

Střední škola a Základní škola Tišnov. Školní řád. Střední škola. Účinnost: od 1.2.2015. Podpis ředitele školy:

Střední škola a Základní škola Tišnov. Školní řád. Střední škola. Účinnost: od 1.2.2015. Podpis ředitele školy: Střední škola a Základní škola Tišnov Školní řád Střední škola Účinnost: od 1.2.2015 Podpis ředitele školy: 1. Ředitel školy vydává, po projednání s pracovníky školy a se souhlasem školské rady na základě

Více

Soukromá obchodní akademie Podnikatel, s.r.o. nám. V. Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD

Soukromá obchodní akademie Podnikatel, s.r.o. nám. V. Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD Soukromá obchodní akademie Podnikatel, spol. s r. o. nám. V. Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve střední škole Název zařízení: Soukromá obchodní

Více

Školní řád. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2

Školní řád. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2 Školní řád Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2 V Ivančicích dne 27. 11. 2013 Obsah 1 Základní ustanovení... 3 A Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a

Více

Střední odborná škola managementu a práva s.r.o. Sídlo: Macharova 1376, Kolín V.,280 02, Doručovací adresa: Haštalská 28, Praha 1, 110 00, ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborná škola managementu a práva s.r.o. Sídlo: Macharova 1376, Kolín V.,280 02, Doručovací adresa: Haštalská 28, Praha 1, 110 00, ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborná škola managementu a práva s.r.o. Sídlo: Macharova 1376, Kolín V.,280 02, Doručovací adresa: Haštalská 28, Praha 1, 110 00, ŠKOLNÍ ŘÁD pro školní rok 2012-2013 platnost od 3.9.2012 do 31.8.2013

Více

Střední průmyslová škola Třebíč ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední průmyslová škola Třebíč ŠKOLNÍ ŘÁD Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč ŠKOLNÍ ŘÁD I. OBECNÁ USTANOVENÍ Školní řád je vydán na základě platné legislativy ČR, zejména zákona ČR č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Článek 1. Všeobecná ustanovení

ŠKOLNÍ ŘÁD. Článek 1. Všeobecná ustanovení Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, Směrnice školy Číslo jednací: MSŠ/700/2014 Datum vyhotovení: 26. 6. 2014 Účinnost od: 1. 9. 2014 Ukončení účinnosti: ŠKOLNÍ ŘÁD Článek

Více

S t ř e d n í p r ů m y s l o v á š k o l a J i h l a v a. Školní řád

S t ř e d n í p r ů m y s l o v á š k o l a J i h l a v a. Školní řád S t ř e d n í p r ů m y s l o v á š k o l a J i h l a v a Školní řád 2010 OBSAH OBSAH... 2 I. OBECNÁ USTANOVENÍ... 4 II. Podrobnosti k výkonu povinností dotčených osob... 4 A. Docházka do školy... 4 B.

Více

2 Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

2 Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků Broučkova 372, 750 01 Zlín, tel.: 577 088 111, e-mail: info@szszlin.cz, www.szszlin.cz Školní řád pro žáky Střední zdravotnické školy Označení dokumentu: Zpracoval: ŘÁD-2015-školní řád SŠ Mgr. Hynek Steska

Více

Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany, Nádražní 90, 264 80 Sedlčany ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany, Nádražní 90, 264 80 Sedlčany ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany, Nádražní 90, 264 80 Sedlčany ŠKOLNÍ ŘÁD ( vydaný na základě ustanovení 30 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném

Více

IČ: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel.: + 420 222 516 437 Š K O L N Í Ř Á D. I. Základní ustanovení

IČ: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel.: + 420 222 516 437 Š K O L N Í Ř Á D. I. Základní ustanovení STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R. O. IČ: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel.: + 420 222 516 437 Š K O L N Í Ř Á D I. Základní ustanovení vydává ředitelka Střední odborné školy

Více

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Školní řád

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Školní řád Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Školní řád Vnitřní předpis gymnázia čj.: VP/2014/16/GY V Pardubicích 25.8. 2014 Gymnázium je školou pro ty mladistvé, kteří se mimořádně projevují jako duševně čilí,

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA VETERINÁRNÍ, MECHANIZAČNÍ A ZAHRADNICKÁ A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY ČESKÉ BUDĚJOVICE, RUDOLFOVSKÁ 92, PSČ: 372 16 ŘÁD ŠKOLY PLATNOST

Více

Střední škola umělecká a řemeslná (SŠUAŘ), Nový Zlíchov 1, Praha 5 ŠKOLNÍ ŘÁD. platný od 1. 9. 2013

Střední škola umělecká a řemeslná (SŠUAŘ), Nový Zlíchov 1, Praha 5 ŠKOLNÍ ŘÁD. platný od 1. 9. 2013 Střední škola umělecká a řemeslná (SŠUAŘ), Nový Zlíchov 1, Praha 5 ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 1. 9. 2013 1 Obsah: I. Úvodní ustanovení II. III. IV. Součásti SŠUAŘ Některé základní pojmy Práva a povinnosti žáků

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia Vysoké Mýto. Příloha č. 4

Školní vzdělávací program Gymnázia Vysoké Mýto. Příloha č. 4 Školní vzdělávací program Gymnázia Vysoké Mýto Příloha č. 4 Školní řád Gymnázia Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto, nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto 566 01 Obsah: Článek 1 Práva a povinnosti žáků a zákonných

Více

Š K O L N Í Ř Á D Střední školy

Š K O L N Í Ř Á D Střední školy č.j.: 2014/42 Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D Střední školy Na základě ustanovení zákona č.561/2004 Sb., vyhlášky

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Dřívější školní řád byl platný od 1. 9. 2013 a ztrácí platnost dnem 31. 8. 2014.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Dřívější školní řád byl platný od 1. 9. 2013 a ztrácí platnost dnem 31. 8. 2014. STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA Plzeň, Klatovská 109 ŠKOLNÍ ŘÁD Dřívější školní řád byl platný od 1. 9. 2013 a ztrácí platnost dnem 31. 8. 2014. Součástí

Více

Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim Š K O L N Í Ř Á D Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim č.j. 1712/08 Š K O L N Í Ř Á D V souladu s 28 a a 30 Zákona č. 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333 se sídlem Husova 333/II, 377 15 Jindřichův Hradec Vypracoval: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 3.2.2006 Rada školy

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 13/2005

Více

Obsah. Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Adresa: A. K. Vitáka 452, 569 43 Jevíčko Školní řád a klasifikační řád

Obsah. Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Adresa: A. K. Vitáka 452, 569 43 Jevíčko Školní řád a klasifikační řád Obsah Základní ustanovení... 2 1 Školní řád... 2 A. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky...

Více

1 Základní ustanovení

1 Základní ustanovení ŠKOLNÍ ŘÁD 1 Základní ustanovení 1. Tento školní řád vydává ředitelka školy na základě 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SMEČNO ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SMEČNO ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA SMEČNO okres Kladno Školská 284 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád vydávaný ředitelem školy je závazný pro všechny žáky základní školy a pro zákonné zástupce nezletilých žáků. Školní řád vychází ze zákona

Více

GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád. Gymnázia Petra Bezruče

GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád. Gymnázia Petra Bezruče GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní řád Gymnázia Petra Bezruče Platnost od 1. září 2014 Školní řád ÚVOD Školní řád je zpracován zejména na základě zákona č. 561/2004 Sb.

Více

1.2. Práva uvedená v odstavci 1.1. pod písmeny b), c) a e) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků.

1.2. Práva uvedená v odstavci 1.1. pod písmeny b), c) a e) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků. Školní řád GYMNÁZIA JANA PALACHA Úvodní část Školní řád (dále jen ŠŘ), vydaný v souladu s 30 zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon), je interním předpisem GJP (dále jen škola), jehož dodržování je závazné

Více