ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY JEVIŠOVICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY JEVIŠOVICE"

Transkript

1 ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY JEVIŠOVICE

2 Obsah: A Školní řád 1.Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky. Práva ţáků ve škole Povinnosti ţáků Práva zákonných zástupců ţáků Povinnosti zákonných zástupců ţáků Vztahy ţáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy 2.Provoz a vnitřní režim školy 2.1 Docházka do školy Reţim ve školní budově Chování ţáků Školní druţina Školní jídelna 3.Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. 3.1 Bezpečnost a ochrana zdraví ţáků 3.2 Ochrana před sociálně patologickými jevy 4. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků B Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou 1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání 1.2 Zásady pro hodnocení chování ve škole 2. Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků 3. Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristiku, včetně předem stanovených kritérií 3.1 Stupně hodnocení prospěchu 3.2 Stupně hodnocení chování 3.3 Výchovna opatření 4. Zásady pro používání slovního hodnocení 5. Zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace 6. Způsob získávání podkladů pro hodnocení 7. Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách 7.1 Komisionální zkouška 7.2 Opravná zkouška 8. Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3 A/ ŠKOLNÍ ŘÁD 1.Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. 1.1 Práva žáků Ţáci mají právo : na vzdělání podle školního vzdělávacího programu. na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností. jedná-li se o ţáky handicapované, s poruchami učení nebo chování, na speciální péči v rámci moţností školy. na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání. zakládat v rámci školy samosprávný orgán ţáků (ţákovská samospráva), volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, ţe ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními tohoto samosprávného orgánu zabývat. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záleţitostí jejich vzdělávání, přičemţ jeho vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje, své připomínky můţe vznést prostřednictvím zákonných zástupců nebo přímo řediteli školy. na informace a poradenskou pomoc školy v záleţitostech týkajících se vzdělávání podle školního vzdělávacího programu. na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohroţovaly jejich rozumovou a mravní výchovu a nevhodně ovlivňovaly jejich morálku. na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením. na svobodu ve výběru kamarádů. na svobodu pohybu ve školních prostorách, jeţ jsou k tomu určeny. na to, aby byl respektován ţákův soukromý ţivot a ţivot jeho rodiny. na volný čas a přiměřený odpočinek a oddechovou činnost odpovídající jejich věku. na ochranu před návykovými látkami, které ohroţují jejich tělesný a duševní vývoj. v případě nejasností v učivu poţádat o pomoc vyučujícího. jestliţe se ţák cítí z jakéhokoliv důvodu v tísni, má problémy apod., poţádat o pomoc či radu třídního učitele, učitele, výchovného poradce či jinou dospělou osobu. na rovnoměrné rozvrţení písemných zkoušek. 1.2 Povinnosti žáků Ţáci mají povinnost: -řádně docházet do školy podle rozvrhu hodin a řádně se vzdělávat. -účastnit se mimoškolních aktivit, na které se přihlásili. -dodrţovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiţ byli seznámeni. -plnit pokyny pedagogických pracovníků školy, popř. dalších pracovníků školy, vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem. -vyjadřují-li své mínění a názory, činit tak vţdy slušným způsobem. -nepoškozovat majetek školy a spoluţáků, případné škody jsou povinni uhradit.

4 1.3 Práva zákonných zástupců žáků Zákonní zástupci ţáků mají právo: -na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte. -volit a být voleni do školské rady. -vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záleţitostí jejich dětí. -na informace a poradenskou pomoc školy pro jejich děti v záleţitostech týkajících se vzdělávání podle školního vzdělávacího programu. -poţádat o uvolnění ţáka z výuky podle pravidel tohoto řádu. 1.4 Povinnosti zákonných zástupců žáků Zákonní zástupci ţáků mají povinnost: -zajistit, aby ţák docházel řádně do školy. -na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závaţných otázek týkajících se vzdělávání ţáka. -informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíţích nebo jiných závaţných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělání. -dokládat důvody nepřítomnosti ţáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem. -oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku ( 28 odst. 2 a 3 školského zákona) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost ţáka, a změny v těchto údajích. 1.5 Vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy -pedagogičtí pracovníci školy vydávají ţákům takové a zákonným zástupcům ţáků pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření. -všichni zaměstnanci školy budou ţáky chránit před všemi formami špatného zacházení, sexuálním násilím, vyuţíváním. Budou dbát, aby ţáci nepřicházeli do styku s informacemi a materiály pro ně nevhodnými. Nebudou se vměšovat do jejich soukromí. Budou ţáky chránit před nezákonnými útoky na jejich pověst. Zjistí-li, ţe je dítě týráno, krutě trestáno nebo je s ním jinak špatně zacházeno, zajistí pomoc dítěti. Speciální pozornost věnují ochraně před návykovými látkami. -informace, které zákonný zástupce poskytne do školní matriky nebo jiné důleţité informace o ţákovi /zdravotní způsobilost, / jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se při zacházení s nimi řídí zákonem č.101/2000 Sb.,o ochraně osobních údajů. -vyzve-li ředitel školy nebo jiný pedagogický pracovník zákonného zástupce k osobnímu projednání závaţných otázek týkajících se vzdělávání ţáka, konzultuje termín schůzky se zákonným zástupcem. -ţák zdraví v budově a na školních akcích pracovníky školy srozumitelným pozdravem, pracovník školy ţákovi na pozdrav odpoví. -všichni pedagogičtí pracovníci se povinně zúčastňují třídních schůzek, na kterých Informují zákonné zástupce ţáků o výsledcích vzdělávání a výchovy. V případě omluvené nepřítomnosti pedagogického pracovníka zajistí, aby zákonní zástupci byli Informováni jiným způsobem. 2.Provoz a vnitřní režim školy 2.1 Docházka do školy -ţák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Účast na vyučování nepovinných předmětů je pro zařazené ţáky povinná. -nepřítomnost ţáka ve škole je třeba omlouvat vţdy písemně, prostřednictvím omluvného listu v ţákovské kníţce.

5 -při absenci ţáka je nutno neprodleně informovat třídního učitele osobně, písemně nebo telefonicky a sdělit mu příčinu absence. -lékařské vyšetření není důvodem k celodenní absenci ţáka. V případě, ţe ţák není nemocen, dostaví se po vyšetření do školy a zapojí se do výuky. -po opětovném nástupu do školy ţák neprodleně předloţí omluvenku třídnímu učiteli. Omluvenku je třeba předloţit nejpozději do 3 dnů po skončení absence. -pokud ţák odchází ze školy v průběhu vyučování, oznámí tuto skutečnost třídnímu učiteli, případně vyučujícímu další hodiny. Zákonní zástupci si ţáka vyzvedávají ve škole nebo předloţí písemnou ţádost o uvolnění. -třídní učitel můţe ve výjimečných případech a po projednání s ředitelem školy poţadovat omlouvání kaţdé nepřítomnosti ţáka lékařem. -zamešká-li ţák za pololetí 100 a více hodin, podrobí se na konci pololetí komisionálnímu přezkoušení učiva v jednotlivých předmětech. -předem známou nepřítomnost ţáka je třeba omluvit před jejím započetím. Na základě ţádosti rodičů můţe v odůvodněných případech uvolnit ţáka z vyučování: jedna vyučovací hodina-vyučující příslušného předmětu, jeden den-třídní učitel, více jak jeden den ředitel školy. Ţák je uvolněn vţdy jen na základě písemné ţádosti rodičů. -ředitel školy můţe ze zdravotních nebo jiných závaţných důvodů, uvolnit ţáka na ţádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu. Zároveň určí náhradní způsob vzdělávání ţáka v době vyučování tohoto předmětu. V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní ţáka z vyučování na písemné doporučení praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře. Na první nebo poslední vyučovací hodinu můţe být tento ţák uvolněn se souhlasem zákonného zástupce. -ţákovi, který se nemůţe pro svůj zdravotní stav po dobu delší neţ dva měsíce účastnit vyučování, stanoví ředitel školy takový způsob vzdělání, který odpovídá moţnostem ţáka, nebo mu můţe povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Zákonný zástupce ţáka je povinen vytvořit pro stanovené vzdělávání podmínky. 2.2 Školní budova -budova školy se otevírá v 7.10 hod. Před touto dobou pouští ţáky, kteří jdou do druţiny pan školník. Ţáci nastupují do školy nejméně 5 min. před začátkem vyučování, vstupují do školy ukázněně, v šatně se přezují do vhodné obuvi. Kaţdý ţák má v šatně svou skříňku, ke které obdrţí klíč.za skříňku i klíč nese zodpovědnost. Při ztrátě klíče poţádá ţák pana školníka o otevření skříňky. Poplatek za zhotovení nového klíče činí 100,-Kč.Za poškození skříňky bude poţadována odpovídající úhrada. Všechny osobní věci musí mít ţák uloţeny ve své uzamčené skříňce. V šatně se ţák zdrţuje jen po dobu nezbytně nutnou. -po příchodu do učebny se ţáci připravují na vyučování. Začátek vyučování je v 7.30 hod.. -dopolední část vyučování končí ve hod. Odpolední část vyučování začíná pro 1.stupeň ve hod., pro 2.stupeň ve hod. -po zvonění sedí všichni ţáci v lavicích a mají vše připraveno na vyučovací hodinu. Pokud se nedostaví vyučující do 5 min. po zvonění, oznámí jeho nepřítomnost předseda třídy ředitelně. -hlavní přestávka začíná v hod., trvá 20 min. a je pro všechny relaxační. Na jejím začátku odvedou učitelé, kteří skončili třetí vyučovací hodinu, celou třídu do šatny a dohlédnou na odchod všech ţáků na prostranství před školou. Ţáci se během této přestávky pohybují jen po asfaltových plochách před školou. Třída, která má v daném týdnu na starosti pořádek a čistotu před školou, provádí úklid. Zakazuje se chození do Komenia a nákupy v obchodech. -malé přestávky trvají 10 min. Ţáci mají právo na přestávku časově nezkrácenou. Během přestávek není ţákům dovoleno opustit školní budovu. Ţák, kterému je nevolno, jde domů

6 nebo k lékaři pouze v doprovodu rodičů nebo jiné pověřené osoby. Nevolnost hlásí svému vyučujícímu, v případě nutnosti se obrátí na kteréhokoliv zaměstnance školy. -ţáci se o přestávkách chovají ukázněně, řídí se pokyny dozírajících učitelů. Přestávku vyuţívají ţáci k odpočinku, jídlu, pití,hygieně a přípravě na vyučování. -konec vyučování-ţáci pod dohledem vyučujícího udělají pořádek ve třídě, dají ţidličky na stolky a jsou odvedeni vyučujícím do šatny. V šatnách se ţáci nezdrţují a nevysedávají. V průběhu vyučování je vstup do šaten povolen pouze se svolením vyučujícího. Šatny jsou stále uzamčeny, zodpovídají za ně dozírající učitelé v přízemí a pan školník. -zakazuje se odkládání školních tašek po chodbách a před školou. -do odpolední části vyučování přicházejí do školy 10 min. před jeho začátkem. -do odborných učeben nebo do tělocvičny odcházejí ţáci 5 min. před začátkem vyučovací hodiny pod vedením sluţby. -doba mimo vyučování - ţáci se smějí zdrţovat ve školní budově pouze za přítomnosti pedagogického dozoru. -před vyučováním a v průběhu první a druhé přestávky si ţáci mohou u pana školníka zakoupit svačinu. -sluţba týdne dbá na čistotu a pořádek ve třídě, odpovídá za čistě umytou a utřenou tabuli v průběhu vyučování, dohlíţí, aby všichni ţáci byli po zvonění na svém místě v lavicích, přenáší třídní knihu,a zodpovídá za její stav, hlásí třídnímu učiteli závady na vybavení třídy, zhasíná světla ve třídě. 2.3 Chování žáků -ţák je povinen se ve škole slušně chovat, dbát pokynů pedagogických i dalších pracovníků školy. Také mimo školu, na exkurzích, výletech, soutěţích a dalších akcích školy je povinen se chovat tak, aby neudělal ostudu sobě ani škole. -do kabinetů vstupují jen pověření ţáci za přítomnosti učitele, do sborovny, ředitelny a kanceláře jen tehdy, jsou-li k tomu vyzváni. -uţívání drog, alkoholu a kouření je přísně zakázáno. Během vyučování a v průběhu dalších školních akcí, mají ţáci vypnuté mobilní telefony. Ve vyučovací hodině jsou mobilní telefony schovány ve školních taškách. V případě porušení tohoto pravidla bude mobilní telefon ţákovi odejmut a vydán aţ jeho rodičům. Zakazuje se natáčení a fotografování učitelů nebo spoluţáků na mobilní telefony bez jejich svolení. V případě porušení tohoto pravidla bude ţák hodnocen 2.stupněm z chování. Škola nenese ţádnou zodpovědnost za poškození nebo ztrátu mobilního telefonu. -ţáci nenosí do školy nepotřebné či drahé věci ani větší částky peněz, neboť škola za jejich ztrátu či poškození nenese odpovědnost. Nalezené věci se odevzdávají panu školníkovi nebo paní hospodářce do ředitelny. -ţáci nepouţívají hrubých a vulgárních slov. Jsou ohleduplní k mladším, slabším spoluţákům zvláště dbají, neohrozili jejich zdraví. -ţákům se zakazují nevhodné projevy vzájemné náklonnosti ve škole a při všech akcích organizovaných školou. -ţák zdraví všechny dospělé osoby ve škole i na veřejnosti hlasitě a zřetelně dobrý den ve třídě zdraví povstáním při zahájení i ukončení vyučovací hodiny a při příhodu cizí osoby. -ţák oslovuje členy pedagogického sboru pane řediteli, paní učitelko, pane učiteli, paní vychovatelko. -ţáci jsou povinni chovat se ukázněně a dbát na pořádek a čistotu ve všech prostorách školy, vzorně se starat o učebnice a školní potřeby, a jejich poškození nebo ztrátu hlásit vyučujícímu.

7 -ţák nesmí manipulovat se školním zařízením pokud není přítomen vyučující a nedá těmto úkonům pokyn. Kaţdou závadu ţák okamţitě hlásí vyučujícímu, třídnímu učitelovi nebo školníkovi. Škodu hradí ţák, který jí způsobil, nezjistí-li se viník, celá třída. -v odborných učebnách ţáci dodrţují provozní řády těchto učeben. 2.4.Školní družina -o přijímáni ţáků do ŠD rozhoduje ředitel školy. Provoz ŠD je ráno od 5.45 do 7.10 hod., po skončení vyučování od do hod. -ţáky do ŠD předávají učitelé vychovatelce po skončení vyučování a jsou povinni informovat vychovatelku o jakékoliv změně v rozvrhu. -ze ŠD si přebírají zákonní zástupci děti osobně (mohou uvést i další osoby oprávněné k vyzvednutí) nebo mohou písemně poţádat, aby dítě odcházelo ze ŠD samo v určenou hodinu. -rodiče jsou povinni vyzvednout své dítě nejdéle do hodin. V případě, ţe tak neučiní, vychovatelka zatelefonuje rodičům. -docházka přihlášených ţáků do ŠD je povinná. Kaţdou nepřítomnost je nutno řádně omluvit. -uvolnit ţáka ze ŠD lze dříve jen na písemnou ţádost, která musí obsahovat datum, hodinu odchodu a podpis. Bez této ţádosti nebude ţák uvolněn. -při samostatném odchodu ţáků ze ŠD za ně vychovatelka zodpovídá jen do odchodu ze školní budovy. -písemná ţádost (na celý školní rok) je nutná při uvolňování ţáka na mimoškolní aktivity (ZUŠ, krouţky DDM aj.). Za cestu ţáka do krouţků, popř. zpět do ŠD nenese vychovatelka zodpovědnost. ŠD vyuţívá ke své činnosti i jiné prostory školy.za přechody ţáků je v tomto případě zodpovědná vychovatelka školy. -do ŠD se ţáci 1.ročníku přihlašují písemně při zápisu do 1.třídy a 1.den školního roku. Ţáci tříd první den školního roku. Ţáka je moţné ze ŠD odhlásit kdykoliv během školního roku (písemná ţádost rodičů). -ţáci se ve ŠD řídí pravidly školního řádu a vnitřním řádem ŠD. -po dohodě s vychovatelkou se mohou činnosti ŠD zúčastnit i ţáci, kteří nejsou přihlášeni k řádné docházce( v nezbytných situacích ). 2.5 Školní jídelna -po příchodu do školní jídelny si ţák odloţí svrchní oděv a čepici, školní tašku na lavice, sní nejprve polévku, pak si přinese hlavní jídlo a čaj. -při stolování je ţák tichý a ukázněný, dbá pokynů dozírajících učitelů, vychovatelek, vedoucí školní jídelny a kuchařek. -po skončení oběda zastrčí ţidli, odnese pouţité nádobí. Nesmí jíst ani pít jinde neţ u stolu. -po obědě ţáci ihned opustí jídelnu i Komenium nebo odchází do ŠD dle pokynu vychovatelky 3.Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 3.1 Bezpečnost a ochrana zdraví žáku -ţáci jsou povinni přezouvat se, dbát na hygienu zvlášť před jídlem a po pouţití WC. -ţáci se chovají při pobytu ve škole a na akcích organizovaných školou tak, aby neohrozili zdraví svoje ani svých spoluţáků či jiných osob. -ţáci chodí slušně a čistě oblečeni a upraveni. - ţákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dozoru učitele.

8 -při přecházení ţáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se ţáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovými to akcemi doprovázející učitel ţáky zvlášť poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, lyţařské kurzy, výlety, exkurze platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou ţáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízení se ţáci podřizují vnitřnímu řádu toho zařízení a dbají všech pokynů pracovníků toho zařízení. -při výuce v tělocvičně, dílnách, na pozemcích, v odborných učebnách zachovávají ţáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny, dané provozní řádem odborné učebny, vyučující daného předmětu jsou povinni s nimi seznámit ţáky při první vyučovací hodině školního roku a dodatečně poučit ţáky, kteří při první hodině chyběli. O poučení ţáků provede učitel záznam do třídní knihy. Řády odborných učeben tvoří přílohu školního řádu. -poučení na počátku školního roku provádí třídní učitel, který ţáky seznámí zejména: a)se školním řádem, b)se zásadami bezpečného chováni ve třídě, na chodbách, schodištích, v šatnách, při odchodu ze školy a příchodu do školy a na veřejných komunikacích. c)se zákazem přinášet do školy věci, které nesouvisejí s vyučováním. d)s postupem při úrazech, e)s nebezpečím vzniku poţáru a s postupem v případě poţáru. -poučení na počátku první vyučovací hodině se provádí pouze u některých předmětů, zejména fyziky, chemie, tělesné výchovy, pracovních činností. Vyučující seznámí ţáky s pravidly bezpečného chování a upozorní je na moţné ohroţení ţivota, zdraví či majetku. -poučení před činnostmi, které se provádí mimo školní budovu.(jde o takové činnosti, jakými jsou vycházky, výlety, lyţařské výcviky, exkurze, branná cvičení, brigády, plavecké výcviky.)seznámení se všemi pravidly chování, případnými zákazy apod. a poučení o správném vybavení ţáků provede třídní učitel nebo ten, kdo bude nad dětmi vykonávat dohled. -poučení před prázdninami provádí třídní učitel, který: a)varuje ţáky před škodlivými vlivy alkoholu, kouření,známostmi s neznámými lidmi apod. b)upozornění je na moţné nebezpečí pro ţivot a zdraví v případě nálezu a manipulace s nevybuchlou municí a poučí je, jak se v takové situaci zachovat. c)informuje o nebezpečí vzniku poţáru, o dopravní kázni. d)varuje ţáky před koupáním v místech, která neznají, atp. -kaţdý úraz, poranění či nehodu, k níţ dojde během vyučování ve třídě, na chodbě nebo hřišti jsou ţáci povinni hlásit ihned svému třídnímu učiteli nebo někomu z vyučujících. Záznam o školním úrazu -kniha úrazů je uloţena ve sborovně, zodpovídá za ni zdravotník školy. -v knize úrazů se evidují všechny úrazy ţáků, ke kterým došlo při činnostech ve škole nebo na akcích organizovaných školou, a to nejpozději do 24 hodin od okamţiku, kdy se škola o úrazu dozví. Hlášení úrazu -o kaţdém úrazu je informován ředitel školy, v případě jeho nepřítomnosti zástupce ředitele -o úrazu ţáka podá pedagogický pracovník, který vykonával v době úrazu dozor nas ţáky, informaci zákonnému zástupci ţáka -nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, ţe v souvislosti s úrazem byl spáchán trestní čin nebo přestupek, nebo jedná-li se o smrtelný úraz, podá ředitel školy bez zbytečného odkladu hlášení místně příslušnému oddělení Policie České republiky -o úrazu podá ředitel školy hlášení pojišťovně, u které je škola pojištěna pro případ úrazů ţáků. Zasílání záznamu o úrazu

9 Záznam o úrazu zasílá ředitel školy za uplynulý kalendářní měsíc, nejpozději do pátého dne následujícího měsíce : a)zřizovateli b)zdravotní pojišťovně ţáka c)příslušnému inspektorátu České školní inspekce 3.2 Ochrana před sociálně patologickými jevy - všichni pedagogičtí pracovníci, zejména školní metodik prevence, průběţně sledují konkrétní podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, uplatňuje různé formy a metody umoţňující včasné zachycení ohroţených ţáků -školní metodik prevence zajišťuje spolupráci s rodiči v oblasti prevence, informuje je o preventivním programu školy a dalších aktivitách. Školní metodik prevence spolupracuje na základě pověření ředitele školy s dalšími institucemi na sociálně právní ochraně dětí a mládeţe -ţáci školy mají přísný zákaz nošení, drţení, distribuce a zneuţívání návykových látek v areálu školy. Porušení tohoto zákazu se bere jako hrubé porušení školního řádu. Ředitel školy vyuţije všech moţností daných mu příslušným zákonem včetně moţnosti dát podnět k zahájení trestního stíhání osob, které se na porušení tohoto zákazu podílely. Ředitel školy nebo jim pověřený pracovník bude informovat zákonné zástupce ţáků, u nichţ bylo zjištěno porušení zákazu, o zjištěních a zároveň je seznámí s moţností odborné pomoci -projevy šikanování mezi ţáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, poniţování apod., kterých by se dopouštěli jednotliví ţáci nebo skupiny ţáků vůči jiným ţákům nebo skupinám ( zejména v situacích, kdy jsou takto postiţeni ţáci mladší a starší), jsou v prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou povaţovány za hrubý přestupek proti řádu školy. 4.Podmínky zacházení a majetkem školy ze strany žáků -ţák šetrně zachází se svěřenými učebnicemi, školnímu potřebami a školním majetkem. Kaţdému svévolnému poškození nebo zničení majetku školy, ţáků, učitelů či jiných osob hradí v plném rozsahu rodiče ţáka, který poškození způsobil -kaţdé poškození nebo závadu v učebně hlásí ţák vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo hospodářce -kaţdý ţák odpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa a nejbliţšího okolí -před odchodem ze třídy kaţdý ţák uklidí své pracovní místo a jeho okolí. Sluţba odpovídá za čistotu prostoru kolem tabule a za pořádek v celé třídě -z bezpečnostních důvodů se ţákům zakazuje otevírání oken o přestávkách a sezení na okenních parapetech.

10

Základní škola Přerov nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace čp.112, 289 16 Přerov nad Labem ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Přerov nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace čp.112, 289 16 Přerov nad Labem ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Přerov nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace čp.112, 289 16 Přerov nad Labem ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 188 / 2005 Vypracovala: PaedDr.Irena Jarešová Schválila: PaedDr.Irena Jarešová Pedagogická

Více

Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace Školní řád Projednáno na pedagogické radě školy dne 1. 9. 2014 se schválenou platností od 1. 9. 2014 1 Obsah: Školní řád 1. Práva a povinnosti

Více

Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace Školní řád platnost od 1. září 2013 schváleno pedagogickou radou dne 26.8.2013 schváleno

Více

Základní škola Tachov, Zárečná 1540, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD. Schválen na pedagogické radě dne 26. 01. 2011 s platností od 01. 02. 2011.

Základní škola Tachov, Zárečná 1540, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD. Schválen na pedagogické radě dne 26. 01. 2011 s platností od 01. 02. 2011. Základní škola Tachov, Zárečná 1540, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD Schválen na pedagogické radě dne 26. 01. 2011 s platností od 01. 02. 2011 ředitel školy 1 Obsah: A Školní řád 1. Práva a povinnosti ţáků, zákonných

Více

Základní škola Stráž, Stráž 21, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD. s platností od 01.09.2007

Základní škola Stráž, Stráž 21, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD. s platností od 01.09.2007 Základní škola Stráž, Stráž 21, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD s platností od 01.09.2007 1. Úprava schválena na pedagogické radě dne 15. 09. 2012 2. Úprava schválena na pedagogické radě dne 01. 09. 2014 ředitel

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ BRANNÁ, OKRES TRUTNOV 1.9.2005 aktualizace k : 1.1.2007

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ BRANNÁ, OKRES TRUTNOV 1.9.2005 aktualizace k : 1.1.2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ BRANNÁ, OKRES TRUTNOV 1.9.2005 aktualizace k : 1.1.2007 Skartační znak: A5 Nahrazuje dokument C vnitřní řád školy a dokument V klasifikační řád ze dne14.11.2002 Razítko

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ vydává škola v souladu se zákonem 561/2004 Sb., 30. Jeho obsah vyplývá z tohoto zákona.

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ vydává škola v souladu se zákonem 561/2004 Sb., 30. Jeho obsah vyplývá z tohoto zákona. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy Stachy 253, Stachy 384 73 tel. ZŠ: 388 428 186, 388 428 055 IČO: 00 58 33 67 ZUŠ: 388 428 289 fax: 388 428 051 MŠ: 388 428 380 e-mail: skola@stachy.net

Více

Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Školní řád základní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2011 Spisový znak: 3-11 A5 Počet příloh: 0 Změny:

Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Školní řád základní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2011 Spisový znak: 3-11 A5 Počet příloh: 0 Změny: Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Školní řád základní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2011 Spisový znak: 3-11 A5 Počet příloh: 0 Změny: Obsah: A Školní řád 1. Práva a povinnosti ţáků, zákonných zástupců

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Bohutín, okres Šumperk, příspěvková organizace se sídlem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD sm/02/2013 Mgr. Pavel Tichý, ředitel školy Mgr. Pavel Tichý,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Prof.V.Vejdovského Olomouc. Školní řád. Číslo Datum Strana Účinnost od Provedl Poznámky

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Prof.V.Vejdovského Olomouc. Školní řád. Číslo Datum Strana Účinnost od Provedl Poznámky Č.j. Spisový znak: 2-1 Razítko školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA Prof.V.Vejdovského Olomouc Účinnost: 3.9.2012 Skartační znak: A5 Počet stran: 24 Podpis ředitele školy: Školní řád Změny: Číslo Datum Strana Účinnost

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Škola: Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní řád Č.j.: 133 / 2015 Účinnost od: 01.04. 2015 Skartační znak: A 10 OBSAH:

ŠKOLNÍ ŘÁD. Škola: Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní řád Č.j.: 133 / 2015 Účinnost od: 01.04. 2015 Skartační znak: A 10 OBSAH: Škola: Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní řád Č.j.: 133 / 2015 Účinnost od: 01.04. 2015 Skartační znak: A 10 ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: Práva a povinnosti žáků,zákonných zástupců a pravidla vztahů.

Více

Školní řád. Účinnost: 1.9.2014. Č.j. Základní škola Brigádníků 14/510 Praha 10 100 00. Počet stran: Razítko školy: Podpis ředitele školy: Změny:

Školní řád. Účinnost: 1.9.2014. Č.j. Základní škola Brigádníků 14/510 Praha 10 100 00. Počet stran: Razítko školy: Podpis ředitele školy: Změny: Č.j. Spisový znak: 2-1 Razítko školy: Základní škola Brigádníků 14/510 Praha 10 100 00 Účinnost: 1.9.2014 Skartační znak: A5 Počet stran: Podpis ředitele školy: Školní řád Změny: Číslo Datum Strana Účinnost

Více

Školní řád ZŠ a vnitřní řád ŠD a ŠK

Školní řád ZŠ a vnitřní řád ŠD a ŠK Č.j. 388/2013 Účinnost: 1. 9. 2013 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A 5 Razítko školy: Počet stran: 20 Podpis ředitele školy: Školní řád ZŠ a vnitřní řád ŠD a ŠK Změny: Číslo Datum Strana Účinno st od

Více

Školní řád. Č.j. 1/2005 Účinnost: od 1.9.2010 ŠKOLA Spisový znak: 2-1 Základní škola praktická a. Počet stran: 24 Razítko školy:

Školní řád. Č.j. 1/2005 Účinnost: od 1.9.2010 ŠKOLA Spisový znak: 2-1 Základní škola praktická a. Počet stran: 24 Razítko školy: Č.j. 1/2005 Účinnost: od 1.9.2010 ŠKOLA Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Základní škola praktická a Počet stran: 24 Razítko školy: OU Školní 438 Chrastava Podpis ředitele školy: Školní řád Změny: Číslo

Více

Školní řád ZŠ a MŠ Kojetice Moravcova 26 250 72 Kojetice

Školní řád ZŠ a MŠ Kojetice Moravcova 26 250 72 Kojetice Školní řád ZŠ a MŠ Kojetice Moravcova 26 250 72 Kojetice Účinnost od: 5..2007 Změny: 2.0.2007 Obsah: A Školní řád. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků

Více

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Š k o l n í ř á d ZŠ Projednán na pedagogické radě dne 27. 8. 2013,

Více

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD Projednán v pedagogické radě dne 26. 8. 2013 Schválen školskou radou dne 27. 8. 2013 Platnost od 2. 9. 2013 1 2 Obsah: A Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a

Více

Základní škola J.A.Komenského Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola J.A.Komenského Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola J.A.Komenského Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 2/2012 Vypracoval: Schválil: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9. 2012 Skartační znak: A5 Mgr. Miloslav Dušek,

Více

A Školní řád B Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

A Školní řád B Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obsah: A Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky 1.1 Práva a povinnosti žáků ve škole 1.2

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Základní škola Nelahozeves, okres Mělník 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA NELAHOZEVES, OKRES MĚLNÍK Š K O L N Í Ř Á D Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Více

Školní řád je vydán na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) Obsah:

Školní řád je vydán na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) Obsah: Školní řád je vydán na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) Oddíl A. Školní řád Obsah: 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými

Více

Účinnost od: 2.2.2015

Účinnost od: 2.2.2015 Školní řád základní školy Škola Horní Jiřetín Školní řád základní školy Účinnost od: 2.2.2015 Obsah: A Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary Okružní 367, 364 71 Bochov. Č.j.: 45/2013. Mgr. Věra Sosnovcová, ředitelka školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary Okružní 367, 364 71 Bochov. Č.j.: 45/2013. Mgr. Věra Sosnovcová, ředitelka školy Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary Okružní 367, 364 71 Bochov ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 45/2013 Vypracoval: Schválila školská rada dne: 16.9.2013 Mgr. Věra Sosnovcová, ředitelka školy Pedagogická

Více

Š K O L N Í Ř Á D G Y M N Á Z I A P E L H Ř I M O V

Š K O L N Í Ř Á D G Y M N Á Z I A P E L H Ř I M O V Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244, 393 01 Pelhřimov Tel: 565 324 428, fax: 565 325 654 Email: gype@gymnazium-pe.cz; http://www.gymnazium-pe.cz Š K O L N Í Ř Á D G Y M N Á Z I A P E L H Ř I M O V Obsah:

Více

Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková organizace Š k o l n í ř á d

Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková organizace Š k o l n í ř á d Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková organizace Š k o l n í ř á d Mgr. Jarmila Motlíčková ředitelka školy I. Úvodní ustanovení Školní řád vydává ředitelka školy.

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Školní řád Č.j.: 27/03/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh: 3 Změny: pozbývá platnosti předchozí školní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník Č.j.: 1 /2009 Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2009 Směrnice nabývá platnosti dne:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA NA BALABENCE 800, PRAHA 9 - LIBEŇ. Projednán na pedagogické radě dne 1. 9. 2014 se schválenou platností od 1. 9.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA NA BALABENCE 800, PRAHA 9 - LIBEŇ. Projednán na pedagogické radě dne 1. 9. 2014 se schválenou platností od 1. 9. ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA NA BALABENCE 800, PRAHA 9 - LIBEŇ Š k o l n í ř á d Projednán na pedagogické radě dne 1. 9. 2014 se schválenou platností od 1. 9. 2014 Mgr. Božena Žižková ředitelka školy

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV,

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www.ssamp-krnov.cz vydaný

Více

Základní škola a Mateřská škola Prointepo s.r.o, Hrubínova 1458, Hradec Králové, 500 02 ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Prointepo s.r.o, Hrubínova 1458, Hradec Králové, 500 02 ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Prointepo s.r.o, Hrubínova 1458, Hradec Králové, 500 02 ŠKOLNÍ ŘÁD (Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání- - školský

Více