Zápis č.13 z Finančního výboru konaného dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis č.13 z Finančního výboru konaného dne"

Transkript

1 Zápis č.13 z Finančního výboru konaného dne Členové: Omluveni: Přítomni: Pozvaní hosté: dle presenční listiny Ing. Kolman Jan Krejčí MBA, Ing.Zdeněk Kovařík, as.němečková, Bc.Mlejnková radní Karolína Polverini, Ing. Sládková (neúčast), Hana Mulačová, Mgr. Petra Zářecká od 16 hod. do 19 hod. Program jednání : 1. Schválení zápisu z 12. FV 2. Schválení programu 13. FV 3. Závazné ukazatele škol a úprava rozpočtu - Mulačová, Polverini, Sládková 4. Schvalování per rollam v létě přesun z ORJ 0818 na 0119; přesun z 1005 na Zářecká 5. Body do ZMČ majetkové: a) úvěr SVJ Újezd 426 b) prodej BJ 799/5 mimo zásady c) předkupní právo Pod Bruskou 3 d) úvěr SVJ Národní 116 e) záměr prodeje podílu E.Krásnohorské 4 f) prodej pozemku č.p.383/12, Karmelitská (dvorek) g) prodej pozemku č.p. 578/9, Mezibranská (dvorek) 6. Opatření k nápravě chyb a nedostatků z kontroly hospodaření za rok 2011 (zpráva do ZMČ) 7. Rozbor hospodaření: - Kovářík 1) za 1.pololetí 2012 v HČ i ZČ (zpráva do ZMČ) 2) za červen-červenec ) přesuny mezi ORJ (zpráva do ZMČ) 8. Příprava rozpočtu Kovářík 9. Do ZMČ: SK Ve Smečkách 28, Vodičkova 32, Nerudova 39 (5.FV) 10. Různé: info k zahraniční cestě FV K bodu 1/ Schválení zápisu 12.FV bez připomínek K bodu 2/ Schválení programu 13.FV bez úprav K bodu 3/ Závazné ukazatele škol a úprava rozpočtu 2012 Členům FV byl předložen návrh závazných ukazatelů pro rok 2012 po finálních úpravách, tabulka neinvestičních příspěvků MŠ, ZŠ a školním jídelnám, tabulka přesunů v rozpočtu 0417 s doplněním příspěvků na provoz všech druhů PO vč. dokrytí mimořádných nákladů PO. Na jednání byl pak předložen materiál k mimořádnému dokrytí výdajů MŠ Národní v původní výši ,71 Kč - po korekci na nezbytné výdaje ve výši ,- Kč. Na projednání se 1

2 dostavila pouze ekonomka pí. Mulačová a radní Karolina Polverini. Vedoucí oddělení školství - Ing. Sládková - se z jednání neomluvila. Členové FV konstatovali, že při projednávání rozpočtových úprav za její ORJ je účast vedoucího nutná. V diskusi bylo konstatováno, že dosavadní praxe "dodatečných" úprav závazných ukazatelů (ZU) z rezervy 0417 není optimální a měla by se pro rok 2013 a roky následující změnit. Změny by měly spočívat ve schválení celých ZU již v rámci schvalování rozpočtu. Odměny managementu škol by měly odpovídat průběhu hospodaření PO. Dále vyplynulo, že MČ nemá přehled o jednotlivých položkách v účetnictví škol z důvodu rozdílnosti SW - ekonomové škol pracují stále v Gordic, pí.mulačová v SAP. Podrobnější kontrolu škol tak provádí pouze odd. interní auditor MČ P1 s vedoucí Ing. Honsovou. Předseda FV žádal o zrušení příspěvku poskytované MČ P1 na závodní stravování v ŠJ zřízených MČ P1 pro učitele ZŠ resp. příspěvek na stravné by se měl hradit z FKSP školy (dotace na stravování). FV doporučuje zálohově dokrýt účetní závazky do konce roku 2012 MŠ Národní pouze ve výši do ,- Kč PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2 FV bere na vědomí ZU 2012, pro rok 2013 a roky následující doporučuje vynechat položku finanční prostředky na závodní stravování K bodu 4/ Přesuny odsouhlasené per rollam v létě ovou poštou Rozpočtové opatření odboru Územní rozvoj Rozpočtového opatření spočívalo v přesunu částky 500 tis. Kč ze zakázky "Rekonstrukce objektu Haštalská 21" ORJ 0818 na zakázku "Program regenerace" ORJ Materiál pro schválení rozpočtového opatření RMČ P1 následně připraví OÚR ve spolupráci s Finančním odborem pokud možno na 27. zasedání RMČ P1, které se bude konat dne Mgr. Skála doporučuje vypsat na zakázku soutěž. FV souhlasí s provedením rozpočtového opatření PRO: 9.7. Kocmánek, Řehák-Müllerová, Skála, Votoček; Škrak, Pospíšil, Ing. Kolman PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 Rozpočtové opatření pro akci z fondů EU - Projekt OPLZZ zefektivnění řízení lidských zdrojů Do RMČ dne byl ved. odd. OPL paní Kunickou předložen materiál s přesunem finančních prostředků ze všeobecné pokladní správy 1005 částka ,- Kč do ORJ 0904 Mzdy na dočasné financování projektu, které bude vráceny do ORJ 1005 po přijetí fin. prostředků z EU fondů (přes MHMP). Jde tedy o jakousi dočasnou půjčku vzhledem k časové tísni vyúčtování akce (30.9.) a ev. hrozících sankcí pro MČ v případě nedodržení termínu vyúčtování. Záruku návratnosti prostředků má Mgr. Zářecká, referent pro fondy EU, v podepsané smlouvě s MHMP. FV nesouhlasí s provedením rozpočtového opatření 2

3 PRO: Řehák-Müllerová, Skála, Votoček, Pospíšil, Kocmánek, Kolman PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 Ing. Škrak nereagoval.. Tento bod byl projednán, kromě hlasování per rollam během prázdnin, i na tomto zářijovém jednání FV za přítomnosti zodpovědné osoby za MČ P1 Mgr. Petry Zářecké. Členové FV byli krátce seznámeni s projektem a s informací, že zhodnocení přínosu projektu zpracuje a předloží Ing. Kovářík, celkové zhodnocení projektu (povinné i pro ukončení a odevzdání vyúčtování grantu) provede Mgr. Zářecká. S oběma výstupy budou členové FV seznámeni (ukončení projektu k ). Mgr. Skála si vyžádal do příštího jednání FV seznam jmen dodavatelů projektu OPLZZ. Bod byl přerušen do K bodu 5/ Body do ZMČ majetkové: a) úvěr SVJ Újezd 426 FV souhlasí s úvěrem PRO: 5 PROTI: 1 ZDRŽEL SE: 0 b) prodej BJ 799/5 mimo zásady Námitka členů FV proti nesystémovosti těchto prodejů, přičemž záměr byl schválen (BJ o 44 m 2 ). FV nedoporučuje (návrh Mgr. Skála) PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 4 FV doporučuje prodej dle vyvěšeného záměru. PRO: 0 PROTI: 2 ZDRŽEL SE: 4 c) předkupní právo Pod Bruskou 3 Občan P1 Ing. M. Rückl koupil podíl na uvedené adrese, nyní nabízí městské části prodej svého podílu za cenu 14,5 mil. Kč. Znalecký posudek Ing. Beneše uvádí cenu podílu zhruba pouze na 9 mil. Kč. FV nedoporučuje odkup podílu za 14,5 milionu Kč. d) úvěr SVJ Národní 116 Sporné zastoupení MČ v SVJ - MČ má 67% - otázka překročení pravomocí? Do fondu oprav pouze 20,- Kč/m 2. FV nedoporučuje úvěr a žádá příslušného zástupce starosty aby materiál byl na projednání v ZMČ stažen a řádně projednán v kompetentních orgánech MČ. 3

4 e) záměr prodeje podílu E. Krásnohorské 4 Nabídka předkupního práva v částce 23 mil. Kč nebyla MČ v minulosti využita, nový vlastník druhé poloviny (po pí Melcherové) nyní nabízí MČ prodej svého podílu již za 32 mil.kč. Zároveň však stále probíhá soudní spor o určení vlastnictví s pí Melcherovou od devadesátých let, který stále není rozsouzen. Mgr. Chytil (zastupující MČ) odprodej doporučuje s tím, že je nejen pro MČ výhodný, ale vyřešil by se tímto i dlouholetý soudní spor. FV nedoporučuje ZMČ kupovat podíl. f) prodej pozemku č.p.383/12, Karmelitská (dvorek) Prodej se má uskutečnit dle zásad (privatizace dle znění vyhlášky 1999). Mgr. Skála upozornil na disproporci ve stanovené ceně (4000,-/m 2 ) oproti jiným prodejům za rok pro porovnání obdobných záměrů a následných prodejů najít přehled dosavadních prodejů a ujasnit si princip výpočtu ceny. bez hlasování, kontrola výpočtu g) prodej pozemku č.p. 578/9, Mezibranská (dvorek) dtto dtto - cena 11,5 tis./m 2 bez hlasování, kontrola výpočtu K bodu 6/ Opatření k nápravě chyb a nedostatků z kontroly hospodaření za rok 2011 V červnu byl předložen seznam úkolů s termíny plnění, některé jsou již vyřešeny, některé nejsou splněny v termínu, další mají termíny až do konce roku. Ing. Kovářík seznámil členy FV s podrobnějším obsahem jednotlivých úkolů. Plnění úkolů určené starostovi průběžně pokračují. Splnění části úkolů je termínováno až k FV bere na vědomí materiál "Opatření k nápravě chyb a nedostatků z kontroly hospodaření za rok 2011" a žádá ing Kováříka předložit říjnovému ZMČ průběžnou zprávu o plnění Opatření k nápravě chyb, která bude předložena ZMČ jako zpráva finančního výboru. K bodu 7/ Rozbor hospodaření 7.1) za 1.pololetí 2012 v HČ i ZČ (zpráva do ZMČ) Materiál okomentoval Ing. Kovářík, v HČ je přebytek 72 mil. z důvodu velmi dobrého plnění příjmů, a to tak, že nebylo nutné provést ani pravidelný převod 1/12 finančních prostředků ze ZČ do HČ za letní měsíce. Výdaje jsou v HČ v běžných položkách plněny rozumně, v kapitálových zakázkách jde již tradičně o plnění nerovnoměrné, odpovídající skutečnosti - první půl rok plněno zhruba na 11%, v druhém pololetí se čerpá zbytek rozpočtu. Více problematická je situace v ZČ, kdy v příjmové části není bohužel plněno dle plánu (do 33%) - neuspokojivá je část výnosů z prodejů; v nákladech některé položky jsou již na 90 až 100% plnění - např. problémy s některými správci, opravami, jiné a ostatní náklady (Immovision) a vysoké náklady na právní služby (spor se Severní nemovitostní). Je nutné zlepšit kvalitu přípravy rozpočtu - pro rok 2013 by měla být ZČ ve stejném harmonogramu jako HČ s tím, že materiály "návrh" i "plnění" rozpočtu mají být vždy předloženy se srozumitelnými, transparentními a správnými texty, které výstižně a pravdivě komentují výši a potřebnost výdajů. 4

5 FV bere na vědomí zprávu o hospodaření MČ za 1. pol a vyjadřuje nespokojenost s komentujícími textovými částmi jednotlivých ORJ. PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 7.2) za červen-červenec 2012 V červenci byly příjmy v HČ plněny dostatečně, není třeba převodu ze ZČ. Červnové hospodaření bylo součástí rozboru hospodaření za 1. pololetí Sociální politika MČ a různé poskytované slevy se již negativně promítají do čerpání rozpočtu. Pro sestavení vyrovnaného rozpočtu 2013 je třeba mít v příjmech ZČ 2012 nejméně 370 mil. Kč (původně byl plánován zisk 450 mil. Kč). FV bere informaci na vědomí. 7.3) přesuny mezi ORJ Ing. Kovářík připomněl členům FV, že dosavadní systém 1-4. změny rozpočtu v průběhu roku byl zrušen. Ke změně rozpočtu dochází pouze na základě opravdu nutných a vyžádaných výdajů.* FV byly předloženy přesuny v ORJ bezpečnost ve výši 6 mil. Kč - materiál "Ke spokojenosti MČ P1 s využitím kamerového systému, financovaného MČ P1, k prevenci pouliční kriminality a dodržování veřejného pořádku a ke změně rozpočtu MČ P1" s obsáhlou důvodovou zprávou na lepší využití alokovaných financí na jiné činnosti než je kamerový systém, které, pokud nebudou vyčerpány v letošním roce, přejdou ev. do rozpočtu 2013, což je rozhodnutí v kompetenci ZMČ. Svítící přechody nedostaly všechna povolení, především od památkářů, proto nebyly realizovány. FV bere informaci na vědomí. * Změnou rozpočtu je změna v závazných ukazatelích schváleného rozpočtu na začátku kalendářního roku. Samotné přesuny v rámci ORJ tyto ukazatele neovlivňují, nejsou tedy skutečnou změnou rozpočtu ve smyslu snížení nebo zvýšení celkového objemu finančních prostředků. Odešel dr. Pospíšil K bodu 8/ Příprava rozpočtu 2013 Ing. Kovářík okomentoval zásady přípravy rozpočtu 2013, ZČ bude ve stejném režimu jako HČ což přispěje k snadnější kontrole. Dále byl předložen harmonogram jednotlivých časových úseků projednávání a pořizování variant rozpočtu. V optimální variantě (v závislosti na MHMP) bude rozpočet schválen na prosincovém zasedání zastupitelstva. V HČ i ZČ se bude pravděpodobně šetřit, rozpočet poznamená snížená dotace z MHMP ve výši 80 mil. Kč. Chybí tak, oproti minulým rokům, zhruba 150 mil. Kč. Ing. Kovářík dodá FV podrobnější podklady k rozpočtu 2013 K bodu 9/ SPL Ve Smečkách 28, Vodičkova 32, Nerudova 39 - SPL Ve Smečkách 28 Čistírna Kashmir, NP 34,1 m 2 - dluh 391 tis. Kč, příslušenství 32 tis. Kč, výpověď je již podána, notářský zápis se svolením přímé vykonatelnosti v případě nedodržení SPL. FV doporučuje uzavřít splátkový kalendář na 49 splátek à 8000,- Kč vč. příslušenství 5

6 - SPL Vodičkova 32 Dluh 54 tis., příslušenství až 160 tis. Kč. Prominutí příslušenství je v gesci ZMČ. Notářský zápis se svolením přímé vykonatelnosti v případě nedodržení SPL. Členové FV zhodnotili, že systém vymáhání dluhů je všeobecně neuspokojivý - MČ rovnou odpouští penále aniž by byl zaplacený dluh. Běžnou praxí je opačný postup - až po skutečném zaplacení dluhu se jedná o odpuštění příslušenství. 1. FV doporučuje schválit SPL na dluh 54 tis. á 16 splátek à 3 500,- Kč s podmínečným prominutím penále PRO: 4 PROTI: 1 ZDRŽEL SE: 0 2. FV doporučuje změnit systém uplatňování vymáhání dluhu v opačném gardu 3. FV doporučuje podat výpověď z bytu (není prokázáno, že jde o sociální případ) - SPL Nerudova 39, Jánská 6 BJ 2+1, nájemkyně není vedena v evidenci KOSOC, dluh 266 tis. Kč, příslušenství 681 tis. Kč, je udělena výpověď. Splátkový kalendář byl již schválen v ZMČ v březnu (UZ12_223), dlužnice následně namítla promlčení části dluhu. FV doporučuje uzavřít SPL na celý dluh vč. penále K bodu 10/ Různé - info k zahraniční cestě FV: vedoucím delegace bude dr. Votoček, cesta je již potvrzena v trvání od od 6 hod do 24 hod. Vzhledem k časným hodinám odjezdu a nočnímu příjezdu dr. Votoček zažádal o zajištění mikrobusu, který členy delegace odveze na Ruzyň (cca 4 hod. ranní) od MČ P1 a po příletu ze zahraniční cesty cca v 24 hod opět členy odveze z Ruzyně k sídlu MČ Vodičkova Mgr. Skála - byl VŘ Střelecký ostrov zveřejněno na webu? Ano. - členové FV si vyžádali zápis z jednání SR NNF ze dne a nový program na jednání dne MUDr. Jan Votoček Předseda FV ZMČ Praha 1 zapsala: Bc. M.Mlejnková - tajemnice FV ZMČ Praha 1 Schválil: MUDr. Jan Votoček - předseda FV ZMČ Praha 1 Rozdělovník: 1x spis u tajemníka 1x předáno OVO členové FV web MČ Praha 1 6