RO Stránka 1 z 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RO Stránka 1 z 7"

Transkript

1 VÝTAH z USNESENÍ ze 79. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluveni: Mgr. Daniel Havlík, Ing. Alena Janošová, p. Marcela Košáková, Mgr. Lubomír Bardaševský, Mgr. Ing. Jindřich Hudeček, p. Jiří Olšák, Ing. Jarmila Thomasová, p. Vlasta Bortlíková, p. Lenka Jurečková, Ing. David Lange, - rozhodla poskytnout, na základě písemné žádosti, finanční dar z rozpočtu obce studentům Univerzity třetího věku (U3V) na Gymnáziu Josefa Kainara v Hlučíně za účelem částečné úhrady školného za každý jeden semestr s tím, že příjemce finančního daru předloží po ukončení studia obci Ludgeřovice certifikát o absolutoriu U3V. Pokud tato podmínka nebude ze strany příjemce finančního daru splněna, je obec oprávněna požadovat vrácení poskytnutého finančního daru do rozpočtu obce, a to v jeho plné výši. Studium trvá 2 roky, tj. 4. semestry a bude zahájeno v lednu rozhodla o uzavření Smlouvy o pachtu a provozování vodního díla s jeho vlastníky. Tato smlouva stanoví podmínky pro provozování splaškové kanalizace obcí Ludgeřovice za účelem zajištění plynulého a bezpečného provozování díla. Předmětem pachtu a provozování je gravitační splašková kanalizace v ulici Boční. a) schválila rozpočet příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ludgeřovice na r b) schválila Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ludgeřovice na r a) vzala na vědomí návrh rozpočtu obce Ludgeřovice na r a uložila starostovi obce předložit tento návrh k projednání na nejbližším zasedání ZO s doporučením schválit rozpočet obce na r ve znění návrhu, zpracovaného ekonomkou obce. b) vzala na vědomí návrh Střednědobého výhledu rozpočtu obce Ludgeřovice na r a uložila starostovi obce předložit tento návrh k projednání na nejbližším zasedání ZO s doporučením schválit Střednědobý výhled rozpočtu obce na r ve znění návrhu, zpracovaného ekonomkou obce. - schválila rozpočet příspěvkové organizace MŠ Ludgeřovice na r a) vzala na vědomí informaci starosty obce, že v noci na byl z budovy Obecního úřadu Ludgeřovice neznámým pachatelem odcizen měděný svod dešťové vody. Dále byly v noci na z vlajkových stožárů před budovou OÚ Ludgeřovice odcizeny dvě vlajky se znakem obce Ludgeřovice současně s poškozením zařízení na vztyčení vlajky. Tyto událost je šetřena PČR jako přestupek proti majetku b) vzala na vědomí informaci starosty obce, že v souladu s ustanovením čl. 2 odst. 3 Stránka 1 z 7

2 rozsahu, jejímž předmětem je oprava okapového svodu dešťové vody z budovy Obecního úřadu Ludgeřovice a oprava vlajkového stožáru před budovou OÚ Ludgeřovice. - vzala na vědomí informaci starosty obce, že v souladu s ustanovením čl. 2 odst. 3 rozsahu, jejímž předmětem bude pronájem dopravního značení pro omezení obecného užívání státní silnice III/4697 v km. 0,050-0,500 - úsek mezi křižovatkou s ul. Požární a křižovatkou s ul. Úzká, dne za účelem zajištění bezpečnosti chodců - návštěvníků koncertu v kostele sv. Mikuláše v Ludgeřovicích. rozsahu, jejímž předmětem je stavba přípojky NN pro zajištění kulturních akcí na pozemku parc. č. 387/1 v k.ú. Ludgeřovice, který je v majetku obce Ludgeřovice (plocha u dětského hřiště pod zdravotním střediskem - rozhodla, v souladu s ustanovením čl. 3 odst. 1 Směrnice č.2/2016, kterou se upravuje postup při zadávání veřejných zakázek, služeb, nebo stavebních prací malého rozsahu, o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu. Předmětem této zakázky je dodávka nového vánočního LED osvětlení v počtu 15 kusů, dále pak dodávka spojovacích el. prvků a spojovacího materiálu k montáži těchto světelných vánočních výzdob. Toto sjednocené vánoční osvětlení bude umístěno v rámci instalace vánoční výzdoby na místní komunikaci ul. Vrablovec. rozsahu, jejímž předmětem bude oprava propadnutého kanalizačního potrubí dešťové vody na místní komunikaci ul. Vrablovec, na pozemku parc. č., 3606 v k.ú. Ludgeřovice. rozsahu, jejímž předmětem bude oprava odvodňovacího kanálku na ul. Rybářská. a) vzala na vědomí žádost o provedení ořezu zeleně za účelem zvětšení průjezdného profilu lesní cesty na pozemku 3590 v k. ú. Ludgeřovice, který je ve vlastnictví obce Ludgeřovice. Tato lesní cesta slouží jako jediná příjezdová komunikace k 5 RD, které se nacházejí na katastrálním území Hošťálkovice. b) rozhodla o provedení ořezu suchých větví vzrostlých stromů, rostoucích na pozemcích obce Ludgeřovice a které by svým pádem na tuto lesní cestu mohly způsobit Stránka 2 z 7

3 úraz, nebo škodu většího rozsahu. Vzhledem k tomu, že se jedná o lesní cestu, RO nesouhlasí se zvětšováním průjezdného profilu nad 3,5 m. c) rozhodla zaslat výzvu k podání cenové nabídky na provedení ořezu suchých větví nad komunikací na pozemku 3590, u stromů, rostoucích na pozemcích obce Ludgeřovice a které mohou pádem na komunikaci způsobit úraz osobám, které se po lesní cestě pohybují nebo škodu na vozidlech, které se na této komunikaci pohybují. d) uložila starostovi obce, aby poté, co bude provedeno geodetické zaměření lesní cesty na pozemku parc.č. 3590, projednal se starostou obce MO Hošťálkovice možnost převedení pozemku, na kterém probíhá předmětná lesní cesta, z majetku obce Ludgeřovice do majetku městského obvodu Hošťálkovice. - vzala na vědomí informaci starosty obce, že dne vystoupí na základě jeho pozvání ve společenském sále Obecního domu Mužský spevokol Dr. Samuela Daxnera z družebního města Tisovec. RO uložila starostovi obce, aby zabezpečil pro účinkující a poslance Městského zastupitelstva, kteří přijedou jako doprovod, ubytování na odpovídající úrovni ve dnech Kontrola usnesení z minulých schůzí. - rozhodla o uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě č o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci operačního programu Životní prostředí mezi Státním fondem životního prostředí ČR se sídlem Kaplanova 193/1, Praha 11, zastoupeným ředitelem fondu Ing. Petrem Valdmanem a Obcí Ludgeřovice, zastoupenou starostou Mgr. Danielem Havlíkem (příjemce podpory). Dodatkem č. 5 dochází k úpravě rozhodnutí o poskytnutí dotace na stavbu splaškové kanalizace Ludgeřovice. RO zmocnila starostu k podpisu předmětného dodatku. - vzala na vědomí informaci vedoucího odboru výstavby, ŽP a údržby obce, že dne se uskutečnil 14. kontrolní den stavby: Dopravní napojení 36 RD Ludgeřovice - Rybníky včetně rozvodů inženýrských sítí ul. Vrablovecká a ul. U Rybníků" za účasti zástupce investora, TDI a dodavatele stavby. V současné době jsou prováděny práce na pokládce STL plynu a vodovodního řádu pro stavební pozemky. - vzala na vědomí informaci starosty obce, že obec podala dne obchodní společnosti O2 Czech Republic a.s. výpověď z nájmu nebytových prostor v objektu hasičské zbrojnice. Dne obdržela obec sdělení obchodní společnosti O2 Czech Republic, a.s., že jejím právním nástupcem, který vlastní a spravuje pevné sítě, fyzickou mobilní infrastrukturu i datová centra je Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, Praha 3, které je nutno adresovat výpověď z nájmu nebytových prostor v hasičské zbrojnici. - rozhodla o trvalém zastavení pořizování majetku investičních akcí dle návrhu, který zpracovala a předložila k projednání ekonomka obce. - vzala na vědomí informace starosty obce a tajemníka OÚ o průběhu vzdělávacího zájezdu do Maďarska, pořádaného SOH, kterého se zúčastnili ve dnech Stránka 3 z 7

4 - vzala na vědomí informaci ředitelů příspěvkových organizací ZŠ a MŠ Ludgeřovice a MŠ Ludgeřovice, že nebudou nominovat žádného pedagogického pracovníka na ocenění u příležitosti Dne učitelů v roce 2018, organizovaného KÚ MSK. - rozhodla, na základě posouzení předložených podkladů, o udělení mimořádné finanční odměny ředitelce příspěvkové organizace MŠ Ludgeřovice za druhé pololetí školního roku 2016/2017. Podklady odůvodňující udělení odměny a její výši, jsou uloženy u starosty obce. - vzala na vědomí Rozsudek Městského soudu v Brně ve věci zaplacení dlužné částky s příslušenstvím Obci Ludgeřovice (žalobce), který žalovanému ukládá povinnost zaplatit žalobci dlužnou částku s úrokem z prodlení ve výši 8,05 % ročně z dlužné částky od do zaplacení, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku a povinnost zaplatit žalobci náklady řízení k rukám zástupce žalobce, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku. - rozhodla, na základě posouzení předložených podkladů, o udělení mimořádné finanční odměny řediteli příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ludgeřovice za 06 11/2017. Podklady odůvodňující udělení odměny a její výši, jsou uloženy u starosty obce. - rozhodla o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.841/pbns/077/2017/n na opravy povrchů vybraných místních komunikací. Předmětem dodatku ke smlouvě je prodloužení termínu plnění do , kdy pro opravu ventilu vodovodní přípojky v komunikaci nebylo dílo možno v termínu do realizovat. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. - vzala na vědomí žádost o prodloužení nájmu bytu v obecním bytovém domě č. p. 54/43 na ul. Markvartovická a rozhodla žádosti vyhovět a prodloužit smlouvu o nájmu předmětného bytu o jeden rok, tj. do RO zmocnila starostu obce k podpisu Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu s žadatelem, a to ve znění, předloženém k projednání. - vzala na vědomí informaci starosty obce, že znalecký posudek základových vrstev části pozemní komunikace ul. Boční nebyl soudním znalcem v oboru dopravní stavby stavba a údržba pozemních komunikací k doručen. a) schválila záměr vypůjčit v objektu č. p Společenský dům na Vrablovci Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sboru dobrovolných hasičů Vrablovec, společenskou místnost, WC páni a dámy a kuchyňku v přízemí za účelem konání cvičení žen každé pondělí od do , kromě letních prázdnin a státních svátků, v době od 18:30 do 20:30 hod. RO uložila tajemníkovi OÚ, aby v souladu s ustanovením 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zajistil zveřejnění předmětného záměru po dobu nejméně 15 dnů před projednání v RO na úřední desce OÚ a způsobem umožňující dálkový přístup. Stránka 4 z 7

5 b) schválila záměr vypůjčit v objektu č. p Společenský dům na Vrablovci Klubu důchodců Vrablovec, společenskou místnost, WC páni a dámy a kuchyňku v přízemí za účelem konání akcí klubu v v těchto termínech: úterý , , , v době od 13:30-19:00 hod. úterý , , , , , , , , , , , , , v době od 14:30-20:00 hod. a sobota v době od 13:30-22:00 hod. RO uložila tajemníkovi OÚ, aby v souladu s ustanovením 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zajistil zveřejnění předmětného záměru po dobu nejméně 15 dnů před projednání v RO na úřední desce OÚ a způsobem umožňující dálkový přístup. a) rozhodla, v souladu se zásadami prodeje pozemků v lokalitě u rybníků, schválenými na 16. zasedání ZO a na základě posouzení nabídek uchazečů o koupi pozemků v lokalitě u rybníků, vyzvat k uzavření kupní smlouvy se smlouvou o advokátní úschově zájemce, kteří podali nevyšší nabídky. Kupní smlouvy se smlouvami o advokátní úschově připraví právní poradce obce. b) rozhodla o vyřazení nabídky na koupi pozemku parc.č. 3088/42, poněvadž zájemci již zakoupili v této lokalitě sousední pozemek. Vyřazená nabídka je v rozporu s podmínkami výzvy zájemcům z řad veřejnosti ke koupi pozemků ve vlastnictví obce v k.ú. a v obci Ludgeřovice, která neumožňuje koupit v této lokalitě jednomu zájemci více než jeden pozemek. a) vzala na vědomí žádost o poskytnutí jednorázové finanční podpory z rozpočtu obce Ludgeřovice na r na částečné financování nákladů za služby, které žadatel poskytuje ve svém zařízení občance obce Ludgeřovice. RO rozhodla této žádosti nevyhovět, a to z důvodu, že zmíněná občanka mohla využít služeb Domova s pečovatelskou službou sv. Mikuláše, jehož je obec spoluvlastníkem a který poskytuje služby svým klientům na dostačené úrovni a ve stejném rozsahu, jako Domov pod Vinnou horou. b) vzala na vědomí žádost organizátorů 29. setkání handicapovaných klientů Moravskoslezského regionu s názvem Děti dětem o materiální nebo finanční podporu této akce. RO rozhodla této žádosti nevyhovět, a to z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu obce na r. 2017, určených k využití pro tyto účely. - rozhodla, v souladu s ustanovením čl. 3 odst. 1 Směrnice č.2/2016, kterou se upravuje postup při zadávání veřejných zakázek, služeb, nebo stavebních prací malého rozsahu, a na základě posouzení předložené cenové nabídky, o uzavření smlouvy o dílo, jejímž předmětem bude prohloubení studny. - rozhodla, ve smyslu ustanovení čl. 4 odst. 1 Směrnice č. 2/2016, kterou se upravuje postup při zadávání veřejných zakázek, služeb, nebo stavebních prací malého rozsahu a na základě posouzení předložených cenových nabídek, přidělit veřejnou zakázku malého rozsahu, jejímž předmětem plnění je zajištění kompletního programu Letní slavnosti obce Ludgeřovice, která se uskuteční dne Stránka 5 z 7

6 - vzala na vědomí informaci tajemníka OÚ, že bylo provedeno zapojení zařízení obchodní společnosti PODA do rozšířené strukturované kabeláže sítě LAN v budově OÚ a byla provedeno zprovoznění WiFi zařízení pro pokrytí signálem v budově OÚ. rozsahu, jejímž předmětem bude montáž odvodňovacího kanálku na tzv. Farské cestě pod chatou Ostříž, kde byl při opravě povrchu komunikace odstraněn kanál, který je nevhodný z hlediska bezpečného užívání komunikace. - schválila v souladu se zmocněním, uděleným radě obce zastupitelstvem obce na 17. zasedání ZO dne , rozpočtová opatření č. 6/2017 v rozpočtu obce na r. 2017, a to ve znění návrhu, který vypracovala a předložila k projednání ekonomka obce a uložila jí, aby o této skutečnosti informovala ZO na jeho nejbližším zasedání dne vzala na vědomí zprávu projektanta o výsledku jednání s vlastníkem a provozovatelem NTL plynovodu, u kterého v rámci přístavby Mateřské školy Ludgeřovice - ul. Hlučínská, bude realizováno na náklady obce Ludgeřovice jeho přeložení. Dle zprávy došlo k dohodě a stavebnímu úřadu Ludgeřovice byl dne podán návrh na vydání územního rozhodnutí předmětné přístavby a stavebních úprav objektu MŠ. - rozhodla o uzavření Dohody o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu obecní kanalizace. Tato smlouva stanoví podmínky pro uložení podzemní sítě v ochranném pásmu splaškové kanalizace investorovi stavby. Jedná se o souběh (vzdálenost sítí 1,0 m) kanalizačního potrubí a podzemního vedení knn v ochranném pásmu kanalizačního potrubí DN vzala na vědomí informaci vedoucího odboru výstavby, ŽP a údržby obce, že projektantem byla zpracována dopravní studie přechodů pro chodce přes MK Vrablovec. Studie byla předběžně projednána s Dopravním inspektorátem Policie ČR. V současné době je studie projednávána odborem dopravy MÚ Hlučín. - vzala na vědomí informaci starosty obce, že v souladu s usnesením minulé schůze RO projednal podmínky ukončení Příkazní smlouvy, na jejímž základě bylo započato se zpracováním žádosti o dotaci k projektu s názvem Sběrná místa v obci Ludgeřovice. - vzala na vědomí informaci starosty obce, že návrh digitálního povodňového plánu a plánu na vybudování varovného a infomačního systému obce Ludgeřovice, byl předán zadavateli obci Ludgeřovice. V současné době se čeká na vydání odborného posudku ČHMÚ Ostrava a na vydání souhlasu ČEZ Distribuce k umístění, provozování a přístupu k zařízením, které budou umístěny na zařízení ČEZ Distribuce jako součást varovného a infomačního systému obce Ludgeřovice. Obec již obdržela odborný posudek z Povodí Odry a HZS MSK. Stránka 6 z 7

7 - vzala na vědomí informaci vedoucího odboru výstavby, ŽP a údržby obce, že návrh změny dopravního značení na křižovatce I/56 a III/46611 je v současné době ještě stále projednáván příslušným silničním správním úřadem, kterým je MÚ Hlučín a byl rovněž zaslán k vyjádření Správě silnic MSK. Návrh byl i předběžně projednán s Dopravním inspektorátem PČR. - vzala na vědomí informaci starosty obce, o nákladech na zakoupení věcných cen pro nejlepší účastníky veřejného běžeckého závodu s názvem Ludgeřovická krosová vzala na vědomí informaci starosty obce, že obci byl na její účet poukázán v souladu s uzavřenou darovací smlouvou finanční dar, který byl použit na úhradu nákladů, spojených s opravou sesutého břehu rybníka č. 4 v Ludgeřovicích. - vzala na vědomí informaci vedoucího odboru výstavby, ŽP a údržby obce, že pročištění potrubí splaškové kanalizace podle příslušným vodoprávním úřadem schváleného provozního řádu, zvláště pak na rizikových místech, kde provozem dochází k zanášení kanalizačního potrubí (shybky, přečerpávací stanice a vybraná místa, kde je zjevná potřeba pročištění potrubí), bylo realizováno. - vzala na vědomí informaci vedoucího odboru výstavby, ŽP a údržby obce, že k opravě střechy budovy Obecního úřadu Ludgeřovice, Markvartovická 52/48, Ludgeřovice, dojde na základě dohody s dodavatelem díla Vzhledem k tomu, že k opravě bude použita mobilní montážní plošina, oprava se uskuteční v den, kdy se předpokládá minimální provoz na státní silnici a přilehlém parkovišti, kde bude montážní plošina postupně umístěna. Prohlídka a opravu spojů živičné krytiny na ploché střeše Restaurace a nebytových prostor Obecního domu, Hlučínská 600/30, Ludgeřovice dojde do Zpracoval: Mgr. Ing. Jindřich Hudeček, tajemník OÚ Ludgeřovice v Ludgeřovicích, Schválili: Mgr. Daniel Havlík starosta obce Ing. Alena Janošová místostarostka obce Stránka 7 z 7