Ruská 91, , Praha 10, tel.: , , fax:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ruská 91, 100 00, Praha 10, tel.:246 090 801, 246 090 805, fax: 271 737 734 www.szs-ruska.cz, e-mail: sekretariat@szs-ruska.cz."

Transkript

1 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA Ruská 91, , Praha 10, tel.: , , fax: Školní řád Obsah: Preambule 2. strana Článek 1 Úvod 2. strana Článek 2 Práva ţáků a jejich zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky 3. strana Článek 3 - Povinnosti ţáků a jejich zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky 4. strana Článek 4 Provoz a vnitřní reţim školy 5. strana Článek 5 Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ţáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 9. strana Článek 6 Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany ţáků 12. strana Článek 7 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování ţáků 12. strana 1

2 Školní řád Preambule Ţák si studiem na zdejší škole osvojuje zásady vlastenectví, humanity a demokracie a chová se ve střední škole i mimo ni tak, aby dělal čest škole i sobě. Škola vytváří podmínky pro zajištění kvalitní výuky všech ţáků, zabezpečuje prostorové i materiální podmínky pro co nejefektivnější předávání znalostí, dovedností a návyků prostřednictvím učitelů všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví ţáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytuje ţákům v tomto směru nezbytné informace. Škola nemá moţnost ubytovat ţáka, ale je schopná obstarat informace o moţnostech ubytování v DM. Škola zajišťuje stravování ţáků ve vlastní jídelně. Ţáci mají právo na zdvořilost ze strany učitelů, mají právo vyslovit svůj jakkoli odlišný názor, dodrţí-li při tom zásady slušného jednání. Pokud nejsou spokojeni s jednáním učitele, mají právo obrátit se na ředitele školy. Ţáci i učitelé mají právo se cítit ve škole bezpečně. Článek 1 Úvod Školní řád vychází z následujících závazných dokumentů a zákonných ustanovení: 1. ze zákona č. 561/2004 (Školský zákon) 2. ze zákona č. 563/2004 ( O pedagogických pracovnících) 3. ze zákona č. 65/1965 (Zákoník práce) 4. z vyhlášky č. 13/2005 (O středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři) 5. z vyhlášky č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště zakázané těhotným ţenám, kojícím matkám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým. 6. z úmluvy o právech dítěte; 7. z metodického pokynu č.j / MŠMT k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, ţáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT 8. metodického pokynu č.j / MŠMT z o uvolňování a omlouvání ţáků; 9. metodického pokynu č.j / MŠMT z o šikanování. 2

3 Ţák dobrovolným studiem na zdejší škole bere na sebe zodpovědnost: 1. řádně chodit do školy; 2. osvojit si znalosti a dovednosti stanovené učebními osnovami; 3. řídit se pravidly společenského chování a jednání; 4. plnit všechny povinnosti stanovené tímto řádem. Ţák dobrovolným studiem na zdejší škole má moţnost vyuţívat všech práv stanovených tímto řádem. Článek 2 Práva ţáků a jejich zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky Ţáci mají právo: 2.1. na vzdělávání a školské sluţby dle Školského zákona, 2.2. na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, 2.3. volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí, 2.4. zakládat v rámci školy samosprávné orgány ţáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, ţe ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat, 2.5. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záleţitostí jejich vzdělávání, 2.6. na informace a poradenskou pomoc školy v záleţitostech týkajících se vzdělávání podle Školského zákona, 2.7. na poučení o moţném ohroţení zdraví a bezpečnosti při všech činnostech, jichţ se zúčastní při vzdělávání nebo v přímé souvislosti s ním. Na seznámení s konkrétními pokyny, právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, se zásadami bezpečného chování a moţnými riziky práva uvedená v odstavci 2.2, 2.3, 2.5, 2.6. mají také zákonní zástupci nezletilých ţáků, 2.9. na informace podle odstavce 2.2. mají v případě zletilých ţáků také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým ţákům plní vyţivovací povinnost ţák, který má potvrzenou odborným pracovištěm specifickou poruchu učení, má právo na její zohlednění při vzdělávání ţák, který není státním občanem České republiky, ale má zde legální pobyt, má právo na stejné podmínky při vzdělávání jako občan ČR. 3

4 Článek 3 Povinnosti ţáků a jejich zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky Povinnosti ţáků a zákonných zástupců nezletilých ţáků: Ţáci jsou povinni: 3.1. řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat, 3.2. dodrţovat školní řád a předpisy školy a pokyny zaměstnanců školy vydané k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiţ byli seznámeni, 3.3. plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem. Zletilí ţáci jsou povinni: 3.4. informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíţích nebo jiných závaţných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, 3.5. dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování (viz článek 4, bod 4.8. následující), 3.6. oznamovat škole údaje, které škola potřebuje k vedení povinné dokumentace a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost ţáka, a změny v těchto údajích. Zákonní zástupci nezletilých ţáků jsou povinni: 3.7. zajistit, aby ţák docházel řádně do školy, 3.8. na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závaţných otázek týkajících se vzdělávání ţáka, 3.9. informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíţích ţáka nebo jiných závaţných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, dokládat důvody nepřítomnosti ţáka ve vyučování, oznamovat škole údaje, které škola potřebuje k vedení povinné dokumentace a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost ţáka, a změny v těchto údajích seznámit se s plným zněním školního řádu, který je k dispozici u třídních učitel, vedení školy a na internetových stránkách školy Článek 4 Provoz a vnitřní reţim školy 4.1. Provoz školy začíná v 6,45 hod. a končí v 19,30 hod. v pondělí, v úterý a ve čtvrtek, ve středu v 17,00 hod. a v pátek v 16,00 hod., 4

5 4.2. O školních prázdninách má ţák přístup do školy pouze v úředních hodinách, 4.3. Ţák dochází do školy pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu hodin a zúčastňuje se vyučování ve všech povinných a vybraných volitelných předmětech, 4.4. Ţák se zúčastňuje všech výchovně vzdělávacích akcí, které jsou pořádány školou, ţák sleduje změny rozvrhu a umístění tříd na určeném místě v budově školy, při změnách rozvrhu, měnících časový rámec obvyklého rozvrhu dne, informuje ţák povinně rodiče o takové změně délky výuky, 4.5. Začátek vyučování je stanoven rozvrhem hodin, nástup do tříd je 15 minut před zahájením vyučování; nedostaví-li se vyučující 5 min. po zvonění do třídy, sluţba vyhledá vyučujícího v kabinetu či ve sborovně, není-li tam vyučující přítomen, ohlásí to sluţba u zástupců ředitele školy nebo v sekretariátu školy, 4.6. V třídní samosprávě je mimo jiné ustanoven třídní energetik, dbá na hospodárnou spotřebu energií (elektrické a tepelné) a zajišťuje, aby nebylo manipulováno s ventily otopných těles a zbytečně neodtékala voda z vodovodů, 4.7. Nemůţe-li se nezletilý ţák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, poţádá zákonný zástupce ţáka třídního učitele nebo jeho zástupce či vedení školy o uvolnění z vyučování; mimo hlavní a vedlejší prázdniny budou ţáci uvolňováni na zájezdy pouze ředitelem školy, maximálně na dobu 5 vyučovacích dnů v průběhu celého školního roku, 4.8. Nemůţe-li se nezletilý ţák zúčastnit vyučování z nepředvídaného důvodu, je zástupce ţáka povinen nejpozději do tří kalendářních dnů doloţit důvody jeho nepřítomnosti ve vyučování potvrzením od ošetřujícího lékaře, úředním dokumentem či jiným věrohodným způsobem třídnímu učiteli nebo jeho zástupci či vedení školy (viz příloha). Stejný způsob omluvy zvolí i nezletilý ţák. Třídní učitel nebo jeho zástupce či vedení školy omluví nepřítomnost ţáka při vyučování na základě omluvenky v omluvném listě podepsané zástupcem ţáka nebo vychovatelem nebo lékařem, 4.9. Zásady omlouvání nepřítomnosti ţáka z vyučování stanovené školním řádem : Po návratu do vyučování ţák bez vyzvání předloţí třídnímu učiteli nebo jeho zástupci či vedení školy omluvenku, v níţ je uveden důvod nepřítomnosti. Nepřítomnost ţáka ve vyučování lze omluvit jen pro závaţné důvody, jako např. pro nemoc ţáka, mimořádnou událost v rodině, dopravní důvody. V zájmu nerušené výuky si ţák zajišťuje plánované návštěvy u lékaře mimo vyučovací hodiny. Nepřítomnost nezletilého ţáka omlouvá zákonný zástupce. Zletilý ţák se omlouvá sám za stejných podmínek. K omluvě zákonného zástupce nebo zletilého ţáka je moţné ţádat doloţení nepřítomnosti ošetřujícím lékařem, kdyţ nepřítomnost přesáhne 3 dny školního vyučování. Omluvení nepřítomnosti ve škole, která předchází návštěvě lékaře, nelze od ošetřujícího lékaře poţadovat. První případ neomluvené absence řeší třídní učitel se zákonným zástupcem nebo zletilým ţákem pohovorem. O pohovoru se provede zápis. Kopii obdrţí zákonný zástupce nebo zletilý ţák. Originál se zaloţí do osobní sloţky ţáka. 5

6 Odmítne-li lékař potvrdit ţákovi omluvný list, sdělí ţák třídnímu učiteli adresu zdravotnického zařízení, telefonické spojení a jméno lékaře, kterého navštěvuje. Třídní učitel si v případě potřeby ověří oprávněnost absence telefonicky či osobně. Při opakované neomluvené absenci svolá ředitel školy výchovnou komisi, kterou tvoří ředitel školy, zákonný zástupce nebo zletilý ţák, třídní učitel, výchovný poradce, školní metodik sociálně patologických jevů, popř. další pedagogičtí pracovníci. O průběhu jednání se provede zápis. Kopii obdrţí zákonný zástupce nebo zletilý ţák. Originál se zaloţí do osobní sloţky ţáka. V případě opakující se neomluvené absence zašle ředitel školy oznámení o pokračujícím záškoláctví s náleţitou dokumentací příslušnému orgánu sociálně právní ochrany dětí Musí-li nezletilý ţák z nepředvídatelných důvodů opustit školní budovu či jiné výukové pracoviště během vyučování, nemůţe být uvolněn sám. Ţáka si musí vyzvednout zákonný zástupce, nebo můţe třídní učitel (jeho zástupce nebo vedení školy) pověřit zletilou osobu, která je plně způsobilá k právním úkonům a je v pracovněprávním vztahu ke škole, jako doprovod a zákonný zástupce musí být informován. V případě, ţe toto nelze zajistit, ţák zůstává ve škole do konce svého vyučování Ţáka nelze uvolnit na celý školní rok nebo jeho převáţnou část od vyučování vyučovacím předmětům rozhodujícím pro odborné zaměření absolventa. V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní ţáka z vyučování na dobu nezbytně nutnou na písemné doporučení praktického nebo odborného lékaře dle směrnice o uvolňování z TV. Ţák není z předmětu, ze kterého byl zcela uvolněn, hodnocen Přerušení vzdělávání Ředitel školy můţe ţákovi přerušit vzdělávání, a to na dobu nejvýše dvou let. Po dobu přerušení vzdělávání ţák není ţákem školy. Po uplynutí doby přerušení vzdělávání pokračuje ţák v tom ročníku, ve kterém bylo vzdělávání přerušeno, popřípadě se souhlasem ředitele školy ve vyšším ročníku, prokáţe-li odpovídající znalosti. Ředitel školy na ţádost ukončí přerušení vzdělávání i před uplynutím doby přerušení, nebrání-li tomu závaţné důvody. Ředitel školy je povinen přerušit studium ţákyni z důvodu těhotenství a mateřství, jestliţe praktické vyučování probíhá na pracovištích nebo na pracích zakázaných těhotným ţenám a matkám do konce devátého měsíce po porodu, nebo jestliţe vyučování podle lékařského posudku ohroţuje těhotenství ţákyně Postup do vyššího ročníku Do vyššího ročníku postoupí ţák, který na konci druhého pololetí příslušného ročníku prospěl ze všech povinných předmětů stanovených učebními dokumenty, s výjimkou předmětů, z nichţ se ţák nehodnotí. Nelze-li ţáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po 6

7 skončení prvního pololetí. Není-li moţné ţáka hodnotit ani v náhradním termínu, ţák se za první pololetí nehodnotí. Nelze-li ţáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje ţák nejbliţší vyšší ročník. Není-li ţák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl. Ţák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze dvou povinných předmětů, nebo ţák, který neprospěl na konci prvního pololetí nejvýše ze dvou povinných předmětů vyučovaných pouze v prvním pololetí, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Opravné zkoušky jsou komisionální. Ţák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání bez omluvy nedostaví, neprospěl. Jestliţe se ţák ke zkoušce nedostaví ze závaţných důvodů, musí do 3 dnů doloţit důvod své nepřítomnosti. Ředitel školy ţákovi stanoví náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do konce září následujícího školního roku. Má-li zletilý ţák nebo zákonný zástupce nezletilého ţáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, můţe do tří pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do tří pracovních dnů od vydání vysvědčení, poţádat ředitele školy o komisionální přezkoušení ţáka. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení ţádosti nebo v termínu dohodnutém se zletilým ţákem nebo zákonným zástupcem nezletilého ţáka Individuální vzdělávací plán Ţáku můţe být podle 18 zákona č. 561/2004 a vyhlášky č. 13/2005 o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři za splnění podmínek stanovených ředitelem školy povolen individuální vzdělávací plán Zanechání vzdělávání Ţák můţe zanechat vzdělávání na základě písemného sdělení doručeného řediteli školy. Součástí sdělení nezletilého ţáka je souhlas jeho zákonného zástupce. Ţák přestává být ţákem školy dnem následujícím po dni doručení tohoto sdělení, popřípadě dnem uvedeným ve sdělení o zanechání studia, pokud jde o den pozdější. Jestliţe se ţák neúčastní po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast není omluvena, vyzve ředitel školy písemně zletilého ţáka nebo zákonného zástupce nezletilého ţáka, aby neprodleně doloţil důvody ţákovy nepřítomnosti; zároveň upozorní, ţe jinak bude ţák posuzován, jako by vzdělávání zanechal. Ţák, který do 10 dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloţí důvod nepřítomnosti, se posuzuje, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty; tímto dnem přestává být ţákem školy. 7

8 Ţák, který nepostoupil do vyššího ročníku, přestává být ţákem školy posledním dnem příslušného školního roku nebo dnem následujícím po dni, kdy nevykonal opravnou zkoušku nebo neprospěl při hodnocení v náhradním termínu, anebo dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o nepovolení opakování ročníku. Ředitel školy můţe rozhodnout, ţe ţákovi, který na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, bude povoleno na jeho ţádost nebo na ţádost jeho zákonného zástupce, není-li zletilý, opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v ţádosti Má-li ţák v předmětu Ošetřování nemocných nebo v Odborném výcviku absenci větší neţ 25 % na jednotlivých pracovištích daných učební osnovou v příslušném klasifikačním období, musí vyučující prodlouţit jeho klasifikaci. Účast na odborné praxi ve 3. roč. denního studia a 4. roč. večerní studia Zdravotnický asistent a v Souvislém odborném výcviku v oboru Ošetřovatel je hodnocena samostatně. Pokud má ţák absenci vyšší neţ 25 %, je nutné zameškané dny doplnit do poţadované výše 75 %. U ostatních předmětů posoudí dostatečnou přítomnost ve vyučování vyučující ve spolupráci s třídním učitelem. V případě neklasifikace a neprospěchu za 1. pololetí bude výsledná známka na konci školního roku zahrnovat hodnocení znalostí učiva za obě pololetí Během výuky ţáci nepouţívají mobilní telefony. Článek 5 Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ţáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 5.1. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví ţáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských sluţeb Škola zajišťuje školení BOZP, PO a CO na začátku kaţdého školního roku a vţdy v případě potřeby. Ţáci jsou seznámeni s konkrétními pokyny, právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, se zásadami bezpečného chování a moţnými riziky ve škole i při činnostech mimo školu. Dokladem o poučení je záznam o poučení (např. v třídní knize), přílohou je osnova poučení Při praktickém vyučování se na ţáky vztahují ustanovení zákoníku práce, která upravují pracovní dobu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, péči o zaměstnance, pracovní podmínky ţen a mladistvých a další předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Při praktickém vyučování, které se uskutečňuje u jiné právnické nebo fyzické osoby, jsou ve smlouvě, kterou škola s touto osobou uzavírá, obsaţena mimo jiné i ustanovení o opatřeních k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ţáků. 8

9 5.5. Ţákům jsou na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek činnosti podle potřeby přidělovány ochranné prostředky V případě úrazu ţáka při teoretické i praktické výuce má škola uzavřenu pojistnou smlouvu s Kooperativou. Záznam o školním úrazu provede učitel v sekretariátu školy a neprodleně informuje vedení školy Škola zajišťuje nezbytné podmínky pro včasné poskytnutí první pomoci a lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocněních, včetně vhodného rozmístění lékárniček s potřebným vybavením. Rovněţ dbá, aby se zásadami poskytování první pomoci byli seznámeni ţáci a všichni zaměstnanci školy. Na vhodných místech umístí seznam telefonních čísel zdravotnických zařízení. Opatření k zajištění první pomoci provede škola i při školních akcích konaných mimo školu V zájmu předcházení škodám na zdraví, majetku a ţivotním prostředí škola zajistí nad nezletilými ţáky dozor ve škole před vyučováním, po vyučování, o přestávkách, ve školní jídelně během oběda, při praktickém vyučování i při akcích konaných mimo školu Ţák chrání své zdraví i zdraví jiných, dbá o čistotu a pořádek a pomáhá při udrţování čistoty ve škole a v jejím okolí; Ţáci respektují vzájemnou odlišnost povahovou, názorovou i jakoukoli další a dodrţují mezi sebou zásady slušného jednání. Případné spory řeší kultivovaně - diskusí či jiným společensky přijatelným způsobem. Nikdo nemá právo obtěţovat druhé - ani fyzicky, ani psychicky Při školních exkurzích, sportovních akcích, výletech apod. se řídí pokyny pedagogického pracovníka, popř. jiné osoby pověřené dozorem a bez jeho souhlasu se nesmí vzdálit od ostatních ţáků nebo z určeného místa; Ve školní jídelně, kam má přístup ten, kdo má zaplacené stravné, se chová ukázněně a dodrţuje společenská a hygienická pravidla stolování Ţákům nebudou tolerovány jakékoli formy šikanování, umlčování nebo poniţování ostatních Ţákům nebude tolerováno nošení, drţení, distribuce a uţívání návykových látek Bude-li zjištěno, ţe ţák má u sebe či distribuuje návykovou látku, bude to oznámeno Policii ČR Při výskytu projevů intoxikace bude kontaktována záchranná sluţba, u nezletilých ţáků rovněţ rodiče. Písemné oznámení bude předáno městskému úřadu pro Prahu 10, oddělení péče o děti a rodinu Z důvodů zajištění bezpečnosti své i ostatních: ţáci neopouštějí školní budovu o přestávkách mezi vyučovacími hodinami včetně přestávky po 3. vyuč. hodině; výjimku tvoří polední přestávka na oběd, ţáci se přezouvají v určených šatnách školy; klíč od šatny obdrţí ţáci po předloţení studijního průkazu ve vrátnici; skříňky si ţáci zamykají vlastními zámky, nekouří v prostorách školy a v areálu školy, v areálu smluvních pracovišť, v blízkém okolí školy 9

10 i při činnostech organizovaných školou. Za blízké okolí školy se povaţuje vstup do areálu v rozmezí 300m od vchodu školy nepřinášejí do školy nebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje a jiné zdraví škodlivé látky a nepouţívají je ve škole nebo při činnostech organizovaných školou, nepřinášejí do školy nebo na činnosti organizované školou věci nebezpečné pro ţivot a zdraví a věci, které by mohly narušit průběh vyučování, bez závaţného důvodu nenosí do školy větší peněţní částky nebo cennější předměty, nevyklánějí se z otevřených oken a nesedají na okenní parapety, do tělocvičny, posilovny a odborných učeben vstupují ţáci v příslušných vyučovacích hodinách s výslovným souhlasem některého z vyučujících. Tento vyučující zároveň seznámí ţáky s podmínkami provozu a přebírá za ně zodpovědnost. Totéţ platí i pro organizovanou zájmovou činnost Výchovné problémy řeší s třídním učitelem výchovný poradce, popřípadě psycholog školy, Veškeré závislosti (zejména drogové) řeší školní metodik prevence sociálně patologických jevů společně s centrem Alternativa Zjistí- li se, ţe ţák uţívá drogu nebo jiné návykové látky, bude škola postupovat takto: Bude- li se ţák ústavně léčit, můţe mu být přerušeno vzdělávání. Školní docházka mu bude obnovena jen v případě, ţe lékař potvrdí, ţe jiţ nemá problém se závislostí a můţe se dále připravovat na budoucí povolání Ţák nebo zákonný zástupce poţádá o ukončení vzdělávání a škola ţádosti vyhoví Ţák bude nepodmíněně vyloučen ze školy. Článek 6 Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany ţáků Ţák šetří školní zařízení a majetek školy, chrání je před poškozením, hospodárně zachází se zapůjčenými pomůckami a vrací je včas a v nezměněném stavu. Článek 7 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování ţáků Motto: Učitel si musí být na začátku vědom, co bude na konci. Úvod: 10

11 Učitelé SZŠ Ruská přistupují k hodnocení vzdělávacích činností ţáka s vědomím motivační funkce hodnocení a jeho formativního významu. Jako přirozenou součást hodnocení rozvíjejí sebehodnocení a vzájemné hodnocení. V hodnocení berou na zřetel úroveň dosaţení cílů středního vzdělávání, jak jsou uvedeny ve školském zákoně, později budou uvedeny v rámcovém a školním vzdělávacím programu Kaţdé pololetí se vydává ţákovi vysvědčení, v případě neuzavření klasifikace výpis Hodnocení výsledků vzdělávání ţáků je vyjádřeno klasifikací Záznamy o klasifikaci si ţák vede samostatně ve studijním průkazu Podmínky klasifikace: Ţák musí být ústně zkoušen alespoň 1x za pololetí s trváním zkoušky minimálně 5 min. Hodnocení povinných čtvrtletních, pololetních, nebo jiných písemných prověřování vědomostí, dovedností a návyků jsou další klasifikační kritéria, která rozhodují o výsledné známce. Známku z ústního zkoušení musí učitel ţákům zdůvodnit. Totéţ platí o známce z písemných prací, poţádá-li o to ţák nebo zákonný zástupce. Výslednou známku za pololetí stanovuje učitel dle rozhodujících kritérií. Ta musí obhájit při jednání s ředitelem, zákonným zástupcem nebo ţákem, je-li k tomu vyzván Podklady pro hodnocení vzdělávání a chování Pozorování - především práce v hodině, snaha, píle, výsledky, sebehodnocení Dialog s ţákem ve všech částech vyučování příprava, práce, komunikace, spolupráce s ostatními, sebehodnocení z hlediska naplňování cílových kompetencí vzdělávání Testování a zkoušky Při hodnocení chování je moţné vycházet z : rozhovorů se zákonnými zástupci nezletilých ţáků konzultací s ostatními učiteli konzultací s výchovným poradcem, s psychologem školy či jiným odborníkem 7.6. Zásady hodnocení Hodnocení výsledků vzdělávání a chování musí být jednoznačné, srozumitelné, všestranné a srovnatelné s kritérii, která jsou předem stanovena. Hodnocení musí být pedagogicky zdůvodněné a doloţitelné Zásady hodnocení vzdělávání Učitel přistupuje k hodnocení s vědomím jeho motivační funkce a formativního významu. Učitel bere při hodnocení na zřetel dosaţení cílů daného stupně vzdělávání. Učitel rozvíjí dovednost sebehodnocení a vzájemného hodnocení. 11

12 Učitel přistupuje k hodnocení objektivně, s přiměřenou náročností a pedagogickým taktem vůči ţákovi. V případě negativního hodnocení poskytne ţákovi moţnost pro dosaţení úspěšnějšího hodnocení. Učitel zahrne v celkovém hodnocení kvalitu práce, aktivitu, píli, snahu a učební výsledky za celé klasifikační období. Učitel hodnotí ţáka ze všech aspektů vzdělávacích činností v daném předmětu. Kvalita i kvantita hodnocení je předpokladem pro objektivní posouzení vzdělávání ţáka. Učitel oznamuje ţákovi výsledek kaţdého hodnocení a poukazuje na klady i nedostatky hodnocených činností. Učitel rozvrhne písemné práce a další druhy zkoušek rovnoměrně v klasifikačním období tak, aby ţák nebyl nadměrně zatěţován. Spolupracuje s třídním učitelem. Učitel je povinen vést evidenci o hodnocení ţáka. V případě nezletilých ţáků zabezpečí informování zákonných zástupců ţáků Zásady hodnocení chování Hodnocení a klasifikaci chování navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří v dané třídě učí, popř. s ostatními učiteli. Rozhoduje o něm ředitel po projednání v pedagogické radě. Třídní učitel vychází z úrovně dodrţování pravidel, jak jsou uvedena ve školním řádu. Třídní učitel bere v úvahu motivační funkci hodnocení, přihlíţí k účinnosti předešlých výchovných opatření. Ţáci jsou hodnoceni a klasifikováni za své chování v době vyučování, při pobytu ve škole v době přestávek mezi vyučováním a při akcích pořádaných školou Stupně klasifikace a hodnocení Klasifikace prospěchu ţáka 1 výborný 2 chvalitebný 3 dobrý 4 dostatečný 5 nedostatečný Klasifikace chování ţáka 1 velmi dobré 2 uspokojivé 3 neuspokojivé Stupně celkového hodnocení ţáka na vysvědčení: Prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v ţádném z povinných předmětů hodnocen(a) na vysvědčení stupněm horším neţ 2-chvalitebný, průměr prospěchu za všech povinných předmětů není vyšší neţ 1,5 a jeho (její) chování je hodnoceno stupněm velmi dobré. 12

13 Prospěl(a), není-li v ţádném povinném předmětu hodnocen(a) na vysvědčení stupněm prospěchu 5-nedostatečný. Neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů hodnocen(a) na vysvědčení stupněm prospěchu 5-nedostatečný Výchovná opatření Pochvaly Pochvala třídního učitele je udělena na základě vlastního rozhodnutí třídního učitele nebo na základě podnětu ostatních vyučujících za výrazný projev iniciativy, déletrvající úspěšnou práci, za dlouhodobou práci pro třídní (školní) kolektiv. Pochvala ředitele školy za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, zásluţný nebo prospěšný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci Napomenutí a důtky Napomenutí třídního učitele za méně závaţné porušení školního řádu Důtka třídního učitele za opakované méně závaţné porušení školního řádu nebo za závaţnější jednorázové porušení školního řádu. Důtka ředitele školy za závaţné porušení školního řádu. 3 Napomenutí třídního učitele Pozdní příchody 6 Důtka třídního učitele 7 a více Důtka ředitele školy Neomluvená absence Omluvená absence v rozporu se ŠŘ Napomenutí třídního učitele 1 den Důtka třídního učitele 2-3 dny Důtka ředitele školy 4-5 dnů 2. stupeň z chování 6-10 dní 3. stupeň z chování Výchovné opatření můţe být zmírněno nebo zpřísněno s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem kaţdého jednotlivého případu. 13

14 Zvlášť hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky ţáka vůči pracovníkům školy a spoluţákům se vţdy povaţuje za závaţné zaviněné porušení povinností stanovené školským zákonem č. 561/2004 Sb., a ţák můţe být vyloučen ze školy. Třídní učitel neprodleně ohlásí řediteli školy uloţení důtky třídního učitele. Důtku ředitele školy lze ţákovi udělit pouze po projednání v pedagogické radě. Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění a uloţení napomenutí nebo důtky prokazatelným způsobem ţákovi a jeho zákonnému zástupci. Kaţdé udělení pochvaly a jiného ocenění a uloţení napomenutí nebo důtky se zaznamenává do dokumentace školy. Udělení pochvaly a jiného ocenění se můţe zaznamenat na vysvědčení za pololetí, ve kterém bylo uděleno Za hrubé porušení školního řádu můţe ředitelka školy rozhodnou o podmínečném či konečném vyloučení ze školy. Za přestupek se uděluje ţákovi pouze jedno opatření k posílení kázně 7.9. Kritéria a ukazatele pro jednotlivé stupně hodnocení chování Stupeň 1-velmi dobré Ţák dodrţuje ustanovení školního řádu a pravidla společenského chování. Ojediněle se dopouští drobných přestupků. Stupeň 2-uspokojivé Ţák se opakovaně dopouští méně závaţných přestupků proti školnímu řádu nebo pravidlům chování. Případně se dopustí závaţnějšího přestupku. Přistupuje k výchovným opatřením s projevenou snahou své chování zlepšit. Stupeň 3-neuspokojivé Ţák se dopustí závaţného přestupku proti školnímu řádu nebo pravidlům chování. Svým chováním a jednáním negativně ovlivňuje souţití ve třídě nebo ve škole. Nemá snahu své chování zlepšit. Obvykle se dopouští dalších přestupků Kritéria a ukazatele pro jednotlivé stupně hodnocení prospěchu Východiskem pro stanovení hodnotících stupňů je kvalita výsledků vzdělávání, to znamená: Úplnost, ucelenost, přesnost a trvalost osvojení cílových znalostí Kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat poţadované vzdělávací činnosti Kvalita uplatňování osvojených znalostí a dovedností při řešení vzdělávacích úkolů Kvalita práce s informacemi-dovednost nalézat, třídit, prezentovat informace Osvojení dovednosti spolupracovat Píle ţáka, snaha a jeho přístup ke vzdělávání Kvalita myšlení, především jeho samostatnost, tvořivost, originalita 14

15 Kvalita komunikativních dovedností-přesnost, výstiţnost, odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu Osvojení účinných metod samostatného studia-umět se učit Stupeň 1- výborný Získané znalosti, fakta, pojmy, definice a zákonitosti zvládá přesně, chápe jejich souvislost. Samostatně a tvořivě uplatňuje získané znalosti a dovednosti při řešení úkolů. Dokáţe si zorganizovat vlastní práci, je samostatný, pilný, prokazuje snahu se vzdělávat. Je originální a tvořivý. Přesně a výstiţně se vyjadřuje ústně i písemně. Výsledky jeho vzdělávání mohou mít pouze menší nedostatky. Dovede je vyuţít ke svému zlepšení. Dokáţe pracovat s informacemi, spolupracovat s ostatními. Dokáţe samostatně studovat vhodné texty. Stupeň 2- chvalitebný Získané znalosti, fakta, pojmy, definice a zákonitosti zvládá v podstatě přesně, chápe jejich souvislost. Samostatně a tvořivě, popř. s menší pomocí učitele, uplatňuje získané znalosti a dovednosti při řešení úkolů. Dokáţe si zorganizovat vlastní práci, je zpravidla samostatný, pilný, většinou prokazuje snahu se vzdělávat. V jeho projevu je často zřetelná originalita a tvořivost. Ústní i písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstiţnosti. Výsledky jeho vzdělávání jsou bez podstatných nedostatků. Při práci s informacemi má drobné problémy, zvláště při jejich zpracování a uplatnění. Při spolupráci s ostatními vyţaduje pouze drobnou pomoc. Dokáţe se učit s malou dopomocí. Stupeň 3- dobrý V získaných znalostech, faktech, pojmech, definicích a zákonitostech má ţák mezery. Vyţaduje pomoc při řešení úkolů, kde uplatňuje osvojené znalosti a dovednosti. Při řešení teoretických i praktických úkolů se dopouští chyb. K výkonu vzdělávacích činností ţádá pomoc učitele. Má problémy si zorganizovat vlastní práci, je méně samostatný, pilný, jen někdy prokazuje snahu se vzdělávat. Jeho projev je často ovlivněn okolím nebo podnětem učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé a neoriginální, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstiţnosti. V kvalitě jeho vzdělávání se projevují častější nedostatky. Při práci s informacemi má častější problémy, nejen při jejich zpracování a uplatnění. Při spolupráci s ostatními vyţaduje podporu a pomoc. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele. Stupeň 4- dostatečný V získaných znalostech, faktech, pojmech, definicích a zákonitostech má ţák závaţné mezery. Ve vzdělávacích činnostech je málo pohotový a má větší nedostatky. Osvojené znalosti a dovednosti uplatňuje se závaţnými chybami. Jedině s pomocí učitele je schopen si zorganizovat vlastní práci. Je nesamostatný, málokdy projevuje pili, snahu a vzdělávací 15

16 aktivitu. Napodobuje ostatní, často i chybně, není tvořivý. Jeho ústní a písemný projev není výstiţný, má váţné nedostatky ve správnosti a přesnosti. V kvalitě jeho vzdělávání se projevují nedostatky. Některé závaţné nedostatky a chyby dovede s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těţkosti. Při práci s informacemi má zásadní problémy, často je nedovede zpracovat. Při spolupráci s ostatními vyţaduje výraznou podporu a pomoc, nebo je při ní pasivní. Stupeň 5- nedostatečný V získaných znalostech, faktech, pojmech, definicích a zákonitostech má ţák zásadní mezery. Má velmi podstatné nedostatky v dovednostech vykonávat poţadované vzdělávací činnosti. Zpravidla neprokazuje píli, jeho snaha je minimální nebo krátkodobá. Znalosti a dovednosti nedokáţe uplatňovat, případně se při jejich aplikaci vyskytují závaţné chyby. Není samostatný v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závaţné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstiţnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti má váţné nedostatky. Závaţné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede se samostatně učit. Nedovede pracovat s informacemi, a to ani při jejich vyhledávání. Nedokáţe spolupracovat s ostatními i přes pomoc a podporu. Ţáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehoţ obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a moţnostem, mají právo na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umoţní, na poradenskou pomoc školy (výchovného poradce a psychologa školy, event. dalšího odborníka). Vzdělávání těchto ţáků specifikuje vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb Komisionální zkoušky Komisi pro komisionální přezkoušení a opravné zkoušky jmenuje ředitel školy; v případě, ţe je ředitel školy vyučujícím daného předmětu, jmenuje komisi krajský úřad. Komise je tříčlenná a tvoří ji: Předseda, kterým je ředitel školy nebo jím pověřený učitel Zkoušející učitel, jímţ je vyučující daného předmětu ve třídě, v níţ je ţák zařazen, popř. jiný vyučující daného předmětu Přísedící, kterým je jiný vyučující s odbornou kvalifikací daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy se zkoušejícím v souladu s učebním plánem. Ţák můţe v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li moţné ţáka ze závaţných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující 16

17 komisi náhradní termín přezkoušení. Důvod neúčasti ţák prokáţe ověřitelným způsobem (závaţným důvodem není předem neprojednaná rekreace). Výsledek přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení jiţ nelze napadnout novou ţádostí o přezkoušení Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem ţákovi a zákonnému zástupci ţáka. V případě změny hodnocení na konci 1. nebo 2. pololetí se ţákovi vydá nové vysvědčení. O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy Informační systém hodnocení Učitel informuje(s vědomím motivačního významu) ţáky o obsahu zkoušek a činností, které budou předmětem hodnocení. Učitel informuje ţáka o výsledku kaţdého hodnocení, poukazuje na klady a nedostatky hodnocených činností, projevů, výkonů, výsledků. Učitel rozvrhne písemné práce a další druhy zkoušek rovnoměrně v klasifikačním období tak, aby ţák nebyl nadměrně přetěţován. Spolupracuje s třídním učitelem. Učitel je povinen vést evidenci o hodnocení ţáka. V případě nezletilých ţáků zabezpečí stanoveným způsobem informování zákonného zástupce ţáka. V případě zletilých ţáků má právo na informaci i ten, kdo má na něj vyţivovací povinnost. Učitelé jednotlivých předmětů informují zákonné zástupce ţáků na třídních schůzkách, případně v konzultační dny, jsou-li stanoveny. Třídní učitel nebo učitel informuje zákonné zástupce ţáka tehdy, jestliţe o to zákonní zástupce ţáka poţádají. Třídní učitel informuje zákonné zástupce vţdy v případě mimořádného zhoršení prospěchu nebo chování, co nejdříve a písemně s vědomím ředitele. V Praze dne PhDr. Ivanka Kohoutová ředitelka školy 17

18 Příloha č. 1 Za věrohodný způsob doloţení důvodu nepřítomnosti škola akceptuje: 1. osobní telefonický rozhovor zákonného zástupce či zletilého ţáka s třídním učitelem (zdůvodnění nepřítomnosti) 2. zaslání omluvenky dopisem 3. zaslání omluveny em na adresu uvedenou třídním učitelem 4. předání omluvenky osobně třídnímu učiteli 18

Š K O L N Í Ř Á D G Y M N Á Z I A P E L H Ř I M O V

Š K O L N Í Ř Á D G Y M N Á Z I A P E L H Ř I M O V Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244, 393 01 Pelhřimov Tel: 565 324 428, fax: 565 325 654 Email: gype@gymnazium-pe.cz; http://www.gymnazium-pe.cz Š K O L N Í Ř Á D G Y M N Á Z I A P E L H Ř I M O V Obsah:

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV,

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www.ssamp-krnov.cz vydaný

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Zároveň je ţákům zaručeno dodrţení všech práv v tomto řádu vymezených.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Zároveň je ţákům zaručeno dodrţení všech práv v tomto řádu vymezených. Střední škola obchodu, řemesel a sluţeb, Ţamberk Preambule ŠKOLNÍ ŘÁD Ţáci se dobrovolným rozhodnutím ke studiu na naší škole zavazují akceptovat jednotlivé články tohoto řádu. V průběhu studia napomáhá

Více

Z á k l a d n í š k o l a Košťálov, okres Semily ŠKOLNÍ ŘÁD

Z á k l a d n í š k o l a Košťálov, okres Semily ŠKOLNÍ ŘÁD Z á k l a d n í š k o l a Košťálov, okres Semily ŠKOLNÍ ŘÁD Článek 1 - Práva žáků Ţák má právo : 1. Na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu. 2. Na odpočinek a volný čas. 3. Na zabezpečení přístupu k

Více

Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752 ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752 ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád byl schválen Školskou radou při Základní škole ZŠ Petřiny

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Bohutín, okres Šumperk, příspěvková organizace se sídlem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD sm/02/2013 Mgr. Pavel Tichý, ředitel školy Mgr. Pavel Tichý,

Více

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Školní řád

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Školní řád Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Školní řád Vnitřní předpis gymnázia čj.: VP/2014/16/GY V Pardubicích 25.8. 2014 Gymnázium je školou pro ty mladistvé, kteří se mimořádně projevují jako duševně čilí,

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ 2014 Č.j.: /2014/ŠPE Tato pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání jsou součástí organizačního řádu školy jako doplňující část školního řádu Základní školy

Více

Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková organizace Š k o l n í ř á d

Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková organizace Š k o l n í ř á d Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková organizace Š k o l n í ř á d Mgr. Jarmila Motlíčková ředitelka školy I. Úvodní ustanovení Školní řád vydává ředitelka školy.

Více

Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Školní řád základní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2011 Spisový znak: 3-11 A5 Počet příloh: 0 Změny:

Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Školní řád základní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2011 Spisový znak: 3-11 A5 Počet příloh: 0 Změny: Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Školní řád základní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2011 Spisový znak: 3-11 A5 Počet příloh: 0 Změny: Obsah: A Školní řád 1. Práva a povinnosti ţáků, zákonných zástupců

Více

Školní řád pro žáky Gymnázia, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62

Školní řád pro žáky Gymnázia, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62 Školní řád pro žáky Gymnázia, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62 Ředitel Gymnázia, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, vydává školní řád, jehož smyslem je zajištění plynulé a nerušené školní práce,

Více

Školní řád. Střední škola hotelová Zlín, s.r.o.

Školní řád. Střední škola hotelová Zlín, s.r.o. Školní řád Střední škola hotelová Zlín, s.r.o. Zápis do obchodního rejstříku Krajského soudu Brno, obchodní rejstřík, oddíl C, vl. 26106 den zápisu: 19. 2. 1997 adresa: Dřevnická 1788, 760 01 Zlín identifikační

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ BRANNÁ, OKRES TRUTNOV 1.9.2005 aktualizace k : 1.1.2007

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ BRANNÁ, OKRES TRUTNOV 1.9.2005 aktualizace k : 1.1.2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ BRANNÁ, OKRES TRUTNOV 1.9.2005 aktualizace k : 1.1.2007 Skartační znak: A5 Nahrazuje dokument C vnitřní řád školy a dokument V klasifikační řád ze dne14.11.2002 Razítko

Více

Školní řád Ř - 03-1. Počet stran: 1/25 Vydání č.: 1.0. Schválil: Mgr. Richard Červený. Zpracoval: Mgr. Richard Červený. Platnost od: 01.09.

Školní řád Ř - 03-1. Počet stran: 1/25 Vydání č.: 1.0. Schválil: Mgr. Richard Červený. Zpracoval: Mgr. Richard Červený. Platnost od: 01.09. Počet stran: 1/25 Obsah: A 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky. 1.1 Práva a povinnosti žáků ve

Více

Školní řád. (Úprava platná od 1. 9. 2009)

Školní řád. (Úprava platná od 1. 9. 2009) Školní řád (Úprava platná od 1. 9. 2009) Školní řád Gymnázia, Olomouc Hejčín, Tomkova 45, vychází z 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

I.Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků.

I.Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKU VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKU OBSAH I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků. II. Stupně

Více

Základní škola Tachov, Zárečná 1540, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD. Schválen na pedagogické radě dne 26. 01. 2011 s platností od 01. 02. 2011.

Základní škola Tachov, Zárečná 1540, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD. Schválen na pedagogické radě dne 26. 01. 2011 s platností od 01. 02. 2011. Základní škola Tachov, Zárečná 1540, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD Schválen na pedagogické radě dne 26. 01. 2011 s platností od 01. 02. 2011 ředitel školy 1 Obsah: A Školní řád 1. Práva a povinnosti ţáků, zákonných

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ HORSTAV U HRADISKA 4, 772 00 OLOMOUC

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ HORSTAV U HRADISKA 4, 772 00 OLOMOUC STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ HORSTAV U HRADISKA 4, 772 00 OLOMOUC Školní řád je vydán Střední školou stavební Horstav Olomouc,(dále jen škola) se sídlem v Olomouci, U Hradiska 4, PSČ 779 00, na základě zákona

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA VETERINÁRNÍ, MECHANIZAČNÍ A ZAHRADNICKÁ A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY ČESKÉ BUDĚJOVICE, RUDOLFOVSKÁ 92, PSČ: 372 16 ŘÁD ŠKOLY PLATNOST

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD Ing. Zuzana Chvojková ředitelka Tento Školní řád byl schválen Školskou radou dne 7. května 2014, projednán pedagogickou

Více

Školní řád SPŠ textilní v Liberci

Školní řád SPŠ textilní v Liberci Školní řád SPŠ textilní v Liberci Z organizačních i výchovných důvodů jsou tímto řádem v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (změna 472/2011) a s vyhláškou MŠMT č 13/2005 Sb. o středním vzdělání a metodickým

Více

5. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ

5. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ 13 5. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A : Hodnocení výsledků vzdělávání žáků / zákon č. 561/2004 Sb. / 51 (1) Kaţdé pololetí se vydává ţákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia Vysoké Mýto. Příloha č. 4

Školní vzdělávací program Gymnázia Vysoké Mýto. Příloha č. 4 Školní vzdělávací program Gymnázia Vysoké Mýto Příloha č. 4 Školní řád Gymnázia Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto, nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto 566 01 Obsah: Článek 1 Práva a povinnosti žáků a zákonných

Více

Školní řád Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Uherský Brod

Školní řád Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Uherský Brod Školní řád Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Uherský Brod ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 2 1. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ KE ŠKOLE A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

Více

Střední škola a Základní škola Tišnov. Školní řád. Střední škola. Účinnost: od 1.2.2015. Podpis ředitele školy:

Střední škola a Základní škola Tišnov. Školní řád. Střední škola. Účinnost: od 1.2.2015. Podpis ředitele školy: Střední škola a Základní škola Tišnov Školní řád Střední škola Účinnost: od 1.2.2015 Podpis ředitele školy: 1. Ředitel školy vydává, po projednání s pracovníky školy a se souhlasem školské rady na základě

Více

Školní řád Gymnázia Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázia Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace Č.j. 14/2010 Účinnost: 1. 9. 2010 Spisový znak: Razítko školy: Skartační znak: Počet stran: 13 Podpis ředitele školy: Mgr. Pavel Mrva Školní řád Gymnázia Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace

Více

Školní řád. 1 Zásady a cíle vzdělávání

Školní řád. 1 Zásady a cíle vzdělávání Školní řád Školní řád SUPŠ v Bechyni vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. (Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /dále jen školský zákon /) a vyhlášky č. 13/2005

Více

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD 1 A. ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy... str. 3 1.1.

Více

Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268 Školní řád Vnitřní předpis gymnázia čj. 1/2010 V Pardubicích, 1.2.2010

Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268 Školní řád Vnitřní předpis gymnázia čj. 1/2010 V Pardubicích, 1.2.2010 Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268 Školní řád Vnitřní předpis gymnázia čj. 1/2010 V Pardubicích, 1.2.2010 Sportovní gymnázium je školou pro studijně i pohybově nadanou mládež, jejímž cílem je

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Střední odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk

Š K O L N Í Ř Á D. Střední odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk Š K O L N Í Ř Á D Střední odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk V souladu s Organizačním řádem a ostatními předpisy, týkajícími se vnitřní organizace středních škol, vydávám Školní řád, který

Více