Ruská 91, , Praha 10, tel.: , , fax:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ruská 91, 100 00, Praha 10, tel.:246 090 801, 246 090 805, fax: 271 737 734 www.szs-ruska.cz, e-mail: sekretariat@szs-ruska.cz."

Transkript

1 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA Ruská 91, , Praha 10, tel.: , , fax: Školní řád Obsah: Preambule 2. strana Článek 1 Úvod 2. strana Článek 2 Práva ţáků a jejich zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky 3. strana Článek 3 - Povinnosti ţáků a jejich zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky 4. strana Článek 4 Provoz a vnitřní reţim školy 5. strana Článek 5 Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ţáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 9. strana Článek 6 Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany ţáků 12. strana Článek 7 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování ţáků 12. strana 1

2 Školní řád Preambule Ţák si studiem na zdejší škole osvojuje zásady vlastenectví, humanity a demokracie a chová se ve střední škole i mimo ni tak, aby dělal čest škole i sobě. Škola vytváří podmínky pro zajištění kvalitní výuky všech ţáků, zabezpečuje prostorové i materiální podmínky pro co nejefektivnější předávání znalostí, dovedností a návyků prostřednictvím učitelů všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví ţáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytuje ţákům v tomto směru nezbytné informace. Škola nemá moţnost ubytovat ţáka, ale je schopná obstarat informace o moţnostech ubytování v DM. Škola zajišťuje stravování ţáků ve vlastní jídelně. Ţáci mají právo na zdvořilost ze strany učitelů, mají právo vyslovit svůj jakkoli odlišný názor, dodrţí-li při tom zásady slušného jednání. Pokud nejsou spokojeni s jednáním učitele, mají právo obrátit se na ředitele školy. Ţáci i učitelé mají právo se cítit ve škole bezpečně. Článek 1 Úvod Školní řád vychází z následujících závazných dokumentů a zákonných ustanovení: 1. ze zákona č. 561/2004 (Školský zákon) 2. ze zákona č. 563/2004 ( O pedagogických pracovnících) 3. ze zákona č. 65/1965 (Zákoník práce) 4. z vyhlášky č. 13/2005 (O středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři) 5. z vyhlášky č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště zakázané těhotným ţenám, kojícím matkám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým. 6. z úmluvy o právech dítěte; 7. z metodického pokynu č.j / MŠMT k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, ţáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT 8. metodického pokynu č.j / MŠMT z o uvolňování a omlouvání ţáků; 9. metodického pokynu č.j / MŠMT z o šikanování. 2

3 Ţák dobrovolným studiem na zdejší škole bere na sebe zodpovědnost: 1. řádně chodit do školy; 2. osvojit si znalosti a dovednosti stanovené učebními osnovami; 3. řídit se pravidly společenského chování a jednání; 4. plnit všechny povinnosti stanovené tímto řádem. Ţák dobrovolným studiem na zdejší škole má moţnost vyuţívat všech práv stanovených tímto řádem. Článek 2 Práva ţáků a jejich zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky Ţáci mají právo: 2.1. na vzdělávání a školské sluţby dle Školského zákona, 2.2. na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, 2.3. volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí, 2.4. zakládat v rámci školy samosprávné orgány ţáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, ţe ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat, 2.5. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záleţitostí jejich vzdělávání, 2.6. na informace a poradenskou pomoc školy v záleţitostech týkajících se vzdělávání podle Školského zákona, 2.7. na poučení o moţném ohroţení zdraví a bezpečnosti při všech činnostech, jichţ se zúčastní při vzdělávání nebo v přímé souvislosti s ním. Na seznámení s konkrétními pokyny, právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, se zásadami bezpečného chování a moţnými riziky práva uvedená v odstavci 2.2, 2.3, 2.5, 2.6. mají také zákonní zástupci nezletilých ţáků, 2.9. na informace podle odstavce 2.2. mají v případě zletilých ţáků také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým ţákům plní vyţivovací povinnost ţák, který má potvrzenou odborným pracovištěm specifickou poruchu učení, má právo na její zohlednění při vzdělávání ţák, který není státním občanem České republiky, ale má zde legální pobyt, má právo na stejné podmínky při vzdělávání jako občan ČR. 3

4 Článek 3 Povinnosti ţáků a jejich zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky Povinnosti ţáků a zákonných zástupců nezletilých ţáků: Ţáci jsou povinni: 3.1. řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat, 3.2. dodrţovat školní řád a předpisy školy a pokyny zaměstnanců školy vydané k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiţ byli seznámeni, 3.3. plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem. Zletilí ţáci jsou povinni: 3.4. informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíţích nebo jiných závaţných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, 3.5. dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování (viz článek 4, bod 4.8. následující), 3.6. oznamovat škole údaje, které škola potřebuje k vedení povinné dokumentace a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost ţáka, a změny v těchto údajích. Zákonní zástupci nezletilých ţáků jsou povinni: 3.7. zajistit, aby ţák docházel řádně do školy, 3.8. na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závaţných otázek týkajících se vzdělávání ţáka, 3.9. informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíţích ţáka nebo jiných závaţných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, dokládat důvody nepřítomnosti ţáka ve vyučování, oznamovat škole údaje, které škola potřebuje k vedení povinné dokumentace a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost ţáka, a změny v těchto údajích seznámit se s plným zněním školního řádu, který je k dispozici u třídních učitel, vedení školy a na internetových stránkách školy Článek 4 Provoz a vnitřní reţim školy 4.1. Provoz školy začíná v 6,45 hod. a končí v 19,30 hod. v pondělí, v úterý a ve čtvrtek, ve středu v 17,00 hod. a v pátek v 16,00 hod., 4

5 4.2. O školních prázdninách má ţák přístup do školy pouze v úředních hodinách, 4.3. Ţák dochází do školy pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu hodin a zúčastňuje se vyučování ve všech povinných a vybraných volitelných předmětech, 4.4. Ţák se zúčastňuje všech výchovně vzdělávacích akcí, které jsou pořádány školou, ţák sleduje změny rozvrhu a umístění tříd na určeném místě v budově školy, při změnách rozvrhu, měnících časový rámec obvyklého rozvrhu dne, informuje ţák povinně rodiče o takové změně délky výuky, 4.5. Začátek vyučování je stanoven rozvrhem hodin, nástup do tříd je 15 minut před zahájením vyučování; nedostaví-li se vyučující 5 min. po zvonění do třídy, sluţba vyhledá vyučujícího v kabinetu či ve sborovně, není-li tam vyučující přítomen, ohlásí to sluţba u zástupců ředitele školy nebo v sekretariátu školy, 4.6. V třídní samosprávě je mimo jiné ustanoven třídní energetik, dbá na hospodárnou spotřebu energií (elektrické a tepelné) a zajišťuje, aby nebylo manipulováno s ventily otopných těles a zbytečně neodtékala voda z vodovodů, 4.7. Nemůţe-li se nezletilý ţák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, poţádá zákonný zástupce ţáka třídního učitele nebo jeho zástupce či vedení školy o uvolnění z vyučování; mimo hlavní a vedlejší prázdniny budou ţáci uvolňováni na zájezdy pouze ředitelem školy, maximálně na dobu 5 vyučovacích dnů v průběhu celého školního roku, 4.8. Nemůţe-li se nezletilý ţák zúčastnit vyučování z nepředvídaného důvodu, je zástupce ţáka povinen nejpozději do tří kalendářních dnů doloţit důvody jeho nepřítomnosti ve vyučování potvrzením od ošetřujícího lékaře, úředním dokumentem či jiným věrohodným způsobem třídnímu učiteli nebo jeho zástupci či vedení školy (viz příloha). Stejný způsob omluvy zvolí i nezletilý ţák. Třídní učitel nebo jeho zástupce či vedení školy omluví nepřítomnost ţáka při vyučování na základě omluvenky v omluvném listě podepsané zástupcem ţáka nebo vychovatelem nebo lékařem, 4.9. Zásady omlouvání nepřítomnosti ţáka z vyučování stanovené školním řádem : Po návratu do vyučování ţák bez vyzvání předloţí třídnímu učiteli nebo jeho zástupci či vedení školy omluvenku, v níţ je uveden důvod nepřítomnosti. Nepřítomnost ţáka ve vyučování lze omluvit jen pro závaţné důvody, jako např. pro nemoc ţáka, mimořádnou událost v rodině, dopravní důvody. V zájmu nerušené výuky si ţák zajišťuje plánované návštěvy u lékaře mimo vyučovací hodiny. Nepřítomnost nezletilého ţáka omlouvá zákonný zástupce. Zletilý ţák se omlouvá sám za stejných podmínek. K omluvě zákonného zástupce nebo zletilého ţáka je moţné ţádat doloţení nepřítomnosti ošetřujícím lékařem, kdyţ nepřítomnost přesáhne 3 dny školního vyučování. Omluvení nepřítomnosti ve škole, která předchází návštěvě lékaře, nelze od ošetřujícího lékaře poţadovat. První případ neomluvené absence řeší třídní učitel se zákonným zástupcem nebo zletilým ţákem pohovorem. O pohovoru se provede zápis. Kopii obdrţí zákonný zástupce nebo zletilý ţák. Originál se zaloţí do osobní sloţky ţáka. 5

6 Odmítne-li lékař potvrdit ţákovi omluvný list, sdělí ţák třídnímu učiteli adresu zdravotnického zařízení, telefonické spojení a jméno lékaře, kterého navštěvuje. Třídní učitel si v případě potřeby ověří oprávněnost absence telefonicky či osobně. Při opakované neomluvené absenci svolá ředitel školy výchovnou komisi, kterou tvoří ředitel školy, zákonný zástupce nebo zletilý ţák, třídní učitel, výchovný poradce, školní metodik sociálně patologických jevů, popř. další pedagogičtí pracovníci. O průběhu jednání se provede zápis. Kopii obdrţí zákonný zástupce nebo zletilý ţák. Originál se zaloţí do osobní sloţky ţáka. V případě opakující se neomluvené absence zašle ředitel školy oznámení o pokračujícím záškoláctví s náleţitou dokumentací příslušnému orgánu sociálně právní ochrany dětí Musí-li nezletilý ţák z nepředvídatelných důvodů opustit školní budovu či jiné výukové pracoviště během vyučování, nemůţe být uvolněn sám. Ţáka si musí vyzvednout zákonný zástupce, nebo můţe třídní učitel (jeho zástupce nebo vedení školy) pověřit zletilou osobu, která je plně způsobilá k právním úkonům a je v pracovněprávním vztahu ke škole, jako doprovod a zákonný zástupce musí být informován. V případě, ţe toto nelze zajistit, ţák zůstává ve škole do konce svého vyučování Ţáka nelze uvolnit na celý školní rok nebo jeho převáţnou část od vyučování vyučovacím předmětům rozhodujícím pro odborné zaměření absolventa. V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní ţáka z vyučování na dobu nezbytně nutnou na písemné doporučení praktického nebo odborného lékaře dle směrnice o uvolňování z TV. Ţák není z předmětu, ze kterého byl zcela uvolněn, hodnocen Přerušení vzdělávání Ředitel školy můţe ţákovi přerušit vzdělávání, a to na dobu nejvýše dvou let. Po dobu přerušení vzdělávání ţák není ţákem školy. Po uplynutí doby přerušení vzdělávání pokračuje ţák v tom ročníku, ve kterém bylo vzdělávání přerušeno, popřípadě se souhlasem ředitele školy ve vyšším ročníku, prokáţe-li odpovídající znalosti. Ředitel školy na ţádost ukončí přerušení vzdělávání i před uplynutím doby přerušení, nebrání-li tomu závaţné důvody. Ředitel školy je povinen přerušit studium ţákyni z důvodu těhotenství a mateřství, jestliţe praktické vyučování probíhá na pracovištích nebo na pracích zakázaných těhotným ţenám a matkám do konce devátého měsíce po porodu, nebo jestliţe vyučování podle lékařského posudku ohroţuje těhotenství ţákyně Postup do vyššího ročníku Do vyššího ročníku postoupí ţák, který na konci druhého pololetí příslušného ročníku prospěl ze všech povinných předmětů stanovených učebními dokumenty, s výjimkou předmětů, z nichţ se ţák nehodnotí. Nelze-li ţáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po 6

7 skončení prvního pololetí. Není-li moţné ţáka hodnotit ani v náhradním termínu, ţák se za první pololetí nehodnotí. Nelze-li ţáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje ţák nejbliţší vyšší ročník. Není-li ţák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl. Ţák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze dvou povinných předmětů, nebo ţák, který neprospěl na konci prvního pololetí nejvýše ze dvou povinných předmětů vyučovaných pouze v prvním pololetí, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Opravné zkoušky jsou komisionální. Ţák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání bez omluvy nedostaví, neprospěl. Jestliţe se ţák ke zkoušce nedostaví ze závaţných důvodů, musí do 3 dnů doloţit důvod své nepřítomnosti. Ředitel školy ţákovi stanoví náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do konce září následujícího školního roku. Má-li zletilý ţák nebo zákonný zástupce nezletilého ţáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, můţe do tří pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do tří pracovních dnů od vydání vysvědčení, poţádat ředitele školy o komisionální přezkoušení ţáka. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení ţádosti nebo v termínu dohodnutém se zletilým ţákem nebo zákonným zástupcem nezletilého ţáka Individuální vzdělávací plán Ţáku můţe být podle 18 zákona č. 561/2004 a vyhlášky č. 13/2005 o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři za splnění podmínek stanovených ředitelem školy povolen individuální vzdělávací plán Zanechání vzdělávání Ţák můţe zanechat vzdělávání na základě písemného sdělení doručeného řediteli školy. Součástí sdělení nezletilého ţáka je souhlas jeho zákonného zástupce. Ţák přestává být ţákem školy dnem následujícím po dni doručení tohoto sdělení, popřípadě dnem uvedeným ve sdělení o zanechání studia, pokud jde o den pozdější. Jestliţe se ţák neúčastní po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast není omluvena, vyzve ředitel školy písemně zletilého ţáka nebo zákonného zástupce nezletilého ţáka, aby neprodleně doloţil důvody ţákovy nepřítomnosti; zároveň upozorní, ţe jinak bude ţák posuzován, jako by vzdělávání zanechal. Ţák, který do 10 dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloţí důvod nepřítomnosti, se posuzuje, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty; tímto dnem přestává být ţákem školy. 7

8 Ţák, který nepostoupil do vyššího ročníku, přestává být ţákem školy posledním dnem příslušného školního roku nebo dnem následujícím po dni, kdy nevykonal opravnou zkoušku nebo neprospěl při hodnocení v náhradním termínu, anebo dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o nepovolení opakování ročníku. Ředitel školy můţe rozhodnout, ţe ţákovi, který na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, bude povoleno na jeho ţádost nebo na ţádost jeho zákonného zástupce, není-li zletilý, opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v ţádosti Má-li ţák v předmětu Ošetřování nemocných nebo v Odborném výcviku absenci větší neţ 25 % na jednotlivých pracovištích daných učební osnovou v příslušném klasifikačním období, musí vyučující prodlouţit jeho klasifikaci. Účast na odborné praxi ve 3. roč. denního studia a 4. roč. večerní studia Zdravotnický asistent a v Souvislém odborném výcviku v oboru Ošetřovatel je hodnocena samostatně. Pokud má ţák absenci vyšší neţ 25 %, je nutné zameškané dny doplnit do poţadované výše 75 %. U ostatních předmětů posoudí dostatečnou přítomnost ve vyučování vyučující ve spolupráci s třídním učitelem. V případě neklasifikace a neprospěchu za 1. pololetí bude výsledná známka na konci školního roku zahrnovat hodnocení znalostí učiva za obě pololetí Během výuky ţáci nepouţívají mobilní telefony. Článek 5 Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ţáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 5.1. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví ţáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských sluţeb Škola zajišťuje školení BOZP, PO a CO na začátku kaţdého školního roku a vţdy v případě potřeby. Ţáci jsou seznámeni s konkrétními pokyny, právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, se zásadami bezpečného chování a moţnými riziky ve škole i při činnostech mimo školu. Dokladem o poučení je záznam o poučení (např. v třídní knize), přílohou je osnova poučení Při praktickém vyučování se na ţáky vztahují ustanovení zákoníku práce, která upravují pracovní dobu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, péči o zaměstnance, pracovní podmínky ţen a mladistvých a další předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Při praktickém vyučování, které se uskutečňuje u jiné právnické nebo fyzické osoby, jsou ve smlouvě, kterou škola s touto osobou uzavírá, obsaţena mimo jiné i ustanovení o opatřeních k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ţáků. 8

9 5.5. Ţákům jsou na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek činnosti podle potřeby přidělovány ochranné prostředky V případě úrazu ţáka při teoretické i praktické výuce má škola uzavřenu pojistnou smlouvu s Kooperativou. Záznam o školním úrazu provede učitel v sekretariátu školy a neprodleně informuje vedení školy Škola zajišťuje nezbytné podmínky pro včasné poskytnutí první pomoci a lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocněních, včetně vhodného rozmístění lékárniček s potřebným vybavením. Rovněţ dbá, aby se zásadami poskytování první pomoci byli seznámeni ţáci a všichni zaměstnanci školy. Na vhodných místech umístí seznam telefonních čísel zdravotnických zařízení. Opatření k zajištění první pomoci provede škola i při školních akcích konaných mimo školu V zájmu předcházení škodám na zdraví, majetku a ţivotním prostředí škola zajistí nad nezletilými ţáky dozor ve škole před vyučováním, po vyučování, o přestávkách, ve školní jídelně během oběda, při praktickém vyučování i při akcích konaných mimo školu Ţák chrání své zdraví i zdraví jiných, dbá o čistotu a pořádek a pomáhá při udrţování čistoty ve škole a v jejím okolí; Ţáci respektují vzájemnou odlišnost povahovou, názorovou i jakoukoli další a dodrţují mezi sebou zásady slušného jednání. Případné spory řeší kultivovaně - diskusí či jiným společensky přijatelným způsobem. Nikdo nemá právo obtěţovat druhé - ani fyzicky, ani psychicky Při školních exkurzích, sportovních akcích, výletech apod. se řídí pokyny pedagogického pracovníka, popř. jiné osoby pověřené dozorem a bez jeho souhlasu se nesmí vzdálit od ostatních ţáků nebo z určeného místa; Ve školní jídelně, kam má přístup ten, kdo má zaplacené stravné, se chová ukázněně a dodrţuje společenská a hygienická pravidla stolování Ţákům nebudou tolerovány jakékoli formy šikanování, umlčování nebo poniţování ostatních Ţákům nebude tolerováno nošení, drţení, distribuce a uţívání návykových látek Bude-li zjištěno, ţe ţák má u sebe či distribuuje návykovou látku, bude to oznámeno Policii ČR Při výskytu projevů intoxikace bude kontaktována záchranná sluţba, u nezletilých ţáků rovněţ rodiče. Písemné oznámení bude předáno městskému úřadu pro Prahu 10, oddělení péče o děti a rodinu Z důvodů zajištění bezpečnosti své i ostatních: ţáci neopouštějí školní budovu o přestávkách mezi vyučovacími hodinami včetně přestávky po 3. vyuč. hodině; výjimku tvoří polední přestávka na oběd, ţáci se přezouvají v určených šatnách školy; klíč od šatny obdrţí ţáci po předloţení studijního průkazu ve vrátnici; skříňky si ţáci zamykají vlastními zámky, nekouří v prostorách školy a v areálu školy, v areálu smluvních pracovišť, v blízkém okolí školy 9

10 i při činnostech organizovaných školou. Za blízké okolí školy se povaţuje vstup do areálu v rozmezí 300m od vchodu školy nepřinášejí do školy nebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje a jiné zdraví škodlivé látky a nepouţívají je ve škole nebo při činnostech organizovaných školou, nepřinášejí do školy nebo na činnosti organizované školou věci nebezpečné pro ţivot a zdraví a věci, které by mohly narušit průběh vyučování, bez závaţného důvodu nenosí do školy větší peněţní částky nebo cennější předměty, nevyklánějí se z otevřených oken a nesedají na okenní parapety, do tělocvičny, posilovny a odborných učeben vstupují ţáci v příslušných vyučovacích hodinách s výslovným souhlasem některého z vyučujících. Tento vyučující zároveň seznámí ţáky s podmínkami provozu a přebírá za ně zodpovědnost. Totéţ platí i pro organizovanou zájmovou činnost Výchovné problémy řeší s třídním učitelem výchovný poradce, popřípadě psycholog školy, Veškeré závislosti (zejména drogové) řeší školní metodik prevence sociálně patologických jevů společně s centrem Alternativa Zjistí- li se, ţe ţák uţívá drogu nebo jiné návykové látky, bude škola postupovat takto: Bude- li se ţák ústavně léčit, můţe mu být přerušeno vzdělávání. Školní docházka mu bude obnovena jen v případě, ţe lékař potvrdí, ţe jiţ nemá problém se závislostí a můţe se dále připravovat na budoucí povolání Ţák nebo zákonný zástupce poţádá o ukončení vzdělávání a škola ţádosti vyhoví Ţák bude nepodmíněně vyloučen ze školy. Článek 6 Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany ţáků Ţák šetří školní zařízení a majetek školy, chrání je před poškozením, hospodárně zachází se zapůjčenými pomůckami a vrací je včas a v nezměněném stavu. Článek 7 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování ţáků Motto: Učitel si musí být na začátku vědom, co bude na konci. Úvod: 10

11 Učitelé SZŠ Ruská přistupují k hodnocení vzdělávacích činností ţáka s vědomím motivační funkce hodnocení a jeho formativního významu. Jako přirozenou součást hodnocení rozvíjejí sebehodnocení a vzájemné hodnocení. V hodnocení berou na zřetel úroveň dosaţení cílů středního vzdělávání, jak jsou uvedeny ve školském zákoně, později budou uvedeny v rámcovém a školním vzdělávacím programu Kaţdé pololetí se vydává ţákovi vysvědčení, v případě neuzavření klasifikace výpis Hodnocení výsledků vzdělávání ţáků je vyjádřeno klasifikací Záznamy o klasifikaci si ţák vede samostatně ve studijním průkazu Podmínky klasifikace: Ţák musí být ústně zkoušen alespoň 1x za pololetí s trváním zkoušky minimálně 5 min. Hodnocení povinných čtvrtletních, pololetních, nebo jiných písemných prověřování vědomostí, dovedností a návyků jsou další klasifikační kritéria, která rozhodují o výsledné známce. Známku z ústního zkoušení musí učitel ţákům zdůvodnit. Totéţ platí o známce z písemných prací, poţádá-li o to ţák nebo zákonný zástupce. Výslednou známku za pololetí stanovuje učitel dle rozhodujících kritérií. Ta musí obhájit při jednání s ředitelem, zákonným zástupcem nebo ţákem, je-li k tomu vyzván Podklady pro hodnocení vzdělávání a chování Pozorování - především práce v hodině, snaha, píle, výsledky, sebehodnocení Dialog s ţákem ve všech částech vyučování příprava, práce, komunikace, spolupráce s ostatními, sebehodnocení z hlediska naplňování cílových kompetencí vzdělávání Testování a zkoušky Při hodnocení chování je moţné vycházet z : rozhovorů se zákonnými zástupci nezletilých ţáků konzultací s ostatními učiteli konzultací s výchovným poradcem, s psychologem školy či jiným odborníkem 7.6. Zásady hodnocení Hodnocení výsledků vzdělávání a chování musí být jednoznačné, srozumitelné, všestranné a srovnatelné s kritérii, která jsou předem stanovena. Hodnocení musí být pedagogicky zdůvodněné a doloţitelné Zásady hodnocení vzdělávání Učitel přistupuje k hodnocení s vědomím jeho motivační funkce a formativního významu. Učitel bere při hodnocení na zřetel dosaţení cílů daného stupně vzdělávání. Učitel rozvíjí dovednost sebehodnocení a vzájemného hodnocení. 11

12 Učitel přistupuje k hodnocení objektivně, s přiměřenou náročností a pedagogickým taktem vůči ţákovi. V případě negativního hodnocení poskytne ţákovi moţnost pro dosaţení úspěšnějšího hodnocení. Učitel zahrne v celkovém hodnocení kvalitu práce, aktivitu, píli, snahu a učební výsledky za celé klasifikační období. Učitel hodnotí ţáka ze všech aspektů vzdělávacích činností v daném předmětu. Kvalita i kvantita hodnocení je předpokladem pro objektivní posouzení vzdělávání ţáka. Učitel oznamuje ţákovi výsledek kaţdého hodnocení a poukazuje na klady i nedostatky hodnocených činností. Učitel rozvrhne písemné práce a další druhy zkoušek rovnoměrně v klasifikačním období tak, aby ţák nebyl nadměrně zatěţován. Spolupracuje s třídním učitelem. Učitel je povinen vést evidenci o hodnocení ţáka. V případě nezletilých ţáků zabezpečí informování zákonných zástupců ţáků Zásady hodnocení chování Hodnocení a klasifikaci chování navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří v dané třídě učí, popř. s ostatními učiteli. Rozhoduje o něm ředitel po projednání v pedagogické radě. Třídní učitel vychází z úrovně dodrţování pravidel, jak jsou uvedena ve školním řádu. Třídní učitel bere v úvahu motivační funkci hodnocení, přihlíţí k účinnosti předešlých výchovných opatření. Ţáci jsou hodnoceni a klasifikováni za své chování v době vyučování, při pobytu ve škole v době přestávek mezi vyučováním a při akcích pořádaných školou Stupně klasifikace a hodnocení Klasifikace prospěchu ţáka 1 výborný 2 chvalitebný 3 dobrý 4 dostatečný 5 nedostatečný Klasifikace chování ţáka 1 velmi dobré 2 uspokojivé 3 neuspokojivé Stupně celkového hodnocení ţáka na vysvědčení: Prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v ţádném z povinných předmětů hodnocen(a) na vysvědčení stupněm horším neţ 2-chvalitebný, průměr prospěchu za všech povinných předmětů není vyšší neţ 1,5 a jeho (její) chování je hodnoceno stupněm velmi dobré. 12

13 Prospěl(a), není-li v ţádném povinném předmětu hodnocen(a) na vysvědčení stupněm prospěchu 5-nedostatečný. Neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů hodnocen(a) na vysvědčení stupněm prospěchu 5-nedostatečný Výchovná opatření Pochvaly Pochvala třídního učitele je udělena na základě vlastního rozhodnutí třídního učitele nebo na základě podnětu ostatních vyučujících za výrazný projev iniciativy, déletrvající úspěšnou práci, za dlouhodobou práci pro třídní (školní) kolektiv. Pochvala ředitele školy za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, zásluţný nebo prospěšný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci Napomenutí a důtky Napomenutí třídního učitele za méně závaţné porušení školního řádu Důtka třídního učitele za opakované méně závaţné porušení školního řádu nebo za závaţnější jednorázové porušení školního řádu. Důtka ředitele školy za závaţné porušení školního řádu. 3 Napomenutí třídního učitele Pozdní příchody 6 Důtka třídního učitele 7 a více Důtka ředitele školy Neomluvená absence Omluvená absence v rozporu se ŠŘ Napomenutí třídního učitele 1 den Důtka třídního učitele 2-3 dny Důtka ředitele školy 4-5 dnů 2. stupeň z chování 6-10 dní 3. stupeň z chování Výchovné opatření můţe být zmírněno nebo zpřísněno s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem kaţdého jednotlivého případu. 13

14 Zvlášť hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky ţáka vůči pracovníkům školy a spoluţákům se vţdy povaţuje za závaţné zaviněné porušení povinností stanovené školským zákonem č. 561/2004 Sb., a ţák můţe být vyloučen ze školy. Třídní učitel neprodleně ohlásí řediteli školy uloţení důtky třídního učitele. Důtku ředitele školy lze ţákovi udělit pouze po projednání v pedagogické radě. Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění a uloţení napomenutí nebo důtky prokazatelným způsobem ţákovi a jeho zákonnému zástupci. Kaţdé udělení pochvaly a jiného ocenění a uloţení napomenutí nebo důtky se zaznamenává do dokumentace školy. Udělení pochvaly a jiného ocenění se můţe zaznamenat na vysvědčení za pololetí, ve kterém bylo uděleno Za hrubé porušení školního řádu můţe ředitelka školy rozhodnou o podmínečném či konečném vyloučení ze školy. Za přestupek se uděluje ţákovi pouze jedno opatření k posílení kázně 7.9. Kritéria a ukazatele pro jednotlivé stupně hodnocení chování Stupeň 1-velmi dobré Ţák dodrţuje ustanovení školního řádu a pravidla společenského chování. Ojediněle se dopouští drobných přestupků. Stupeň 2-uspokojivé Ţák se opakovaně dopouští méně závaţných přestupků proti školnímu řádu nebo pravidlům chování. Případně se dopustí závaţnějšího přestupku. Přistupuje k výchovným opatřením s projevenou snahou své chování zlepšit. Stupeň 3-neuspokojivé Ţák se dopustí závaţného přestupku proti školnímu řádu nebo pravidlům chování. Svým chováním a jednáním negativně ovlivňuje souţití ve třídě nebo ve škole. Nemá snahu své chování zlepšit. Obvykle se dopouští dalších přestupků Kritéria a ukazatele pro jednotlivé stupně hodnocení prospěchu Východiskem pro stanovení hodnotících stupňů je kvalita výsledků vzdělávání, to znamená: Úplnost, ucelenost, přesnost a trvalost osvojení cílových znalostí Kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat poţadované vzdělávací činnosti Kvalita uplatňování osvojených znalostí a dovedností při řešení vzdělávacích úkolů Kvalita práce s informacemi-dovednost nalézat, třídit, prezentovat informace Osvojení dovednosti spolupracovat Píle ţáka, snaha a jeho přístup ke vzdělávání Kvalita myšlení, především jeho samostatnost, tvořivost, originalita 14

15 Kvalita komunikativních dovedností-přesnost, výstiţnost, odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu Osvojení účinných metod samostatného studia-umět se učit Stupeň 1- výborný Získané znalosti, fakta, pojmy, definice a zákonitosti zvládá přesně, chápe jejich souvislost. Samostatně a tvořivě uplatňuje získané znalosti a dovednosti při řešení úkolů. Dokáţe si zorganizovat vlastní práci, je samostatný, pilný, prokazuje snahu se vzdělávat. Je originální a tvořivý. Přesně a výstiţně se vyjadřuje ústně i písemně. Výsledky jeho vzdělávání mohou mít pouze menší nedostatky. Dovede je vyuţít ke svému zlepšení. Dokáţe pracovat s informacemi, spolupracovat s ostatními. Dokáţe samostatně studovat vhodné texty. Stupeň 2- chvalitebný Získané znalosti, fakta, pojmy, definice a zákonitosti zvládá v podstatě přesně, chápe jejich souvislost. Samostatně a tvořivě, popř. s menší pomocí učitele, uplatňuje získané znalosti a dovednosti při řešení úkolů. Dokáţe si zorganizovat vlastní práci, je zpravidla samostatný, pilný, většinou prokazuje snahu se vzdělávat. V jeho projevu je často zřetelná originalita a tvořivost. Ústní i písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstiţnosti. Výsledky jeho vzdělávání jsou bez podstatných nedostatků. Při práci s informacemi má drobné problémy, zvláště při jejich zpracování a uplatnění. Při spolupráci s ostatními vyţaduje pouze drobnou pomoc. Dokáţe se učit s malou dopomocí. Stupeň 3- dobrý V získaných znalostech, faktech, pojmech, definicích a zákonitostech má ţák mezery. Vyţaduje pomoc při řešení úkolů, kde uplatňuje osvojené znalosti a dovednosti. Při řešení teoretických i praktických úkolů se dopouští chyb. K výkonu vzdělávacích činností ţádá pomoc učitele. Má problémy si zorganizovat vlastní práci, je méně samostatný, pilný, jen někdy prokazuje snahu se vzdělávat. Jeho projev je často ovlivněn okolím nebo podnětem učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé a neoriginální, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstiţnosti. V kvalitě jeho vzdělávání se projevují častější nedostatky. Při práci s informacemi má častější problémy, nejen při jejich zpracování a uplatnění. Při spolupráci s ostatními vyţaduje podporu a pomoc. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele. Stupeň 4- dostatečný V získaných znalostech, faktech, pojmech, definicích a zákonitostech má ţák závaţné mezery. Ve vzdělávacích činnostech je málo pohotový a má větší nedostatky. Osvojené znalosti a dovednosti uplatňuje se závaţnými chybami. Jedině s pomocí učitele je schopen si zorganizovat vlastní práci. Je nesamostatný, málokdy projevuje pili, snahu a vzdělávací 15

16 aktivitu. Napodobuje ostatní, často i chybně, není tvořivý. Jeho ústní a písemný projev není výstiţný, má váţné nedostatky ve správnosti a přesnosti. V kvalitě jeho vzdělávání se projevují nedostatky. Některé závaţné nedostatky a chyby dovede s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těţkosti. Při práci s informacemi má zásadní problémy, často je nedovede zpracovat. Při spolupráci s ostatními vyţaduje výraznou podporu a pomoc, nebo je při ní pasivní. Stupeň 5- nedostatečný V získaných znalostech, faktech, pojmech, definicích a zákonitostech má ţák zásadní mezery. Má velmi podstatné nedostatky v dovednostech vykonávat poţadované vzdělávací činnosti. Zpravidla neprokazuje píli, jeho snaha je minimální nebo krátkodobá. Znalosti a dovednosti nedokáţe uplatňovat, případně se při jejich aplikaci vyskytují závaţné chyby. Není samostatný v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závaţné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstiţnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti má váţné nedostatky. Závaţné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede se samostatně učit. Nedovede pracovat s informacemi, a to ani při jejich vyhledávání. Nedokáţe spolupracovat s ostatními i přes pomoc a podporu. Ţáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehoţ obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a moţnostem, mají právo na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umoţní, na poradenskou pomoc školy (výchovného poradce a psychologa školy, event. dalšího odborníka). Vzdělávání těchto ţáků specifikuje vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb Komisionální zkoušky Komisi pro komisionální přezkoušení a opravné zkoušky jmenuje ředitel školy; v případě, ţe je ředitel školy vyučujícím daného předmětu, jmenuje komisi krajský úřad. Komise je tříčlenná a tvoří ji: Předseda, kterým je ředitel školy nebo jím pověřený učitel Zkoušející učitel, jímţ je vyučující daného předmětu ve třídě, v níţ je ţák zařazen, popř. jiný vyučující daného předmětu Přísedící, kterým je jiný vyučující s odbornou kvalifikací daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy se zkoušejícím v souladu s učebním plánem. Ţák můţe v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li moţné ţáka ze závaţných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující 16

17 komisi náhradní termín přezkoušení. Důvod neúčasti ţák prokáţe ověřitelným způsobem (závaţným důvodem není předem neprojednaná rekreace). Výsledek přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení jiţ nelze napadnout novou ţádostí o přezkoušení Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem ţákovi a zákonnému zástupci ţáka. V případě změny hodnocení na konci 1. nebo 2. pololetí se ţákovi vydá nové vysvědčení. O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy Informační systém hodnocení Učitel informuje(s vědomím motivačního významu) ţáky o obsahu zkoušek a činností, které budou předmětem hodnocení. Učitel informuje ţáka o výsledku kaţdého hodnocení, poukazuje na klady a nedostatky hodnocených činností, projevů, výkonů, výsledků. Učitel rozvrhne písemné práce a další druhy zkoušek rovnoměrně v klasifikačním období tak, aby ţák nebyl nadměrně přetěţován. Spolupracuje s třídním učitelem. Učitel je povinen vést evidenci o hodnocení ţáka. V případě nezletilých ţáků zabezpečí stanoveným způsobem informování zákonného zástupce ţáka. V případě zletilých ţáků má právo na informaci i ten, kdo má na něj vyţivovací povinnost. Učitelé jednotlivých předmětů informují zákonné zástupce ţáků na třídních schůzkách, případně v konzultační dny, jsou-li stanoveny. Třídní učitel nebo učitel informuje zákonné zástupce ţáka tehdy, jestliţe o to zákonní zástupce ţáka poţádají. Třídní učitel informuje zákonné zástupce vţdy v případě mimořádného zhoršení prospěchu nebo chování, co nejdříve a písemně s vědomím ředitele. V Praze dne PhDr. Ivanka Kohoutová ředitelka školy 17

18 Příloha č. 1 Za věrohodný způsob doloţení důvodu nepřítomnosti škola akceptuje: 1. osobní telefonický rozhovor zákonného zástupce či zletilého ţáka s třídním učitelem (zdůvodnění nepřítomnosti) 2. zaslání omluvenky dopisem 3. zaslání omluveny em na adresu uvedenou třídním učitelem 4. předání omluvenky osobně třídnímu učiteli 18

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 21 Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Klasifikační řád Klasifikační řád Odborného učiliště a Praktické školy, Kladno Vrapice, (dále jen OU a PrŠ) je vydán v souladu

Více

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice Č.j. SŠA 1144/2012- ŠŘ-KŘ K L A S I F I K A Č N Í Ř Á D (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování 1. Klasifikaci

Více

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ platný od 1. 9. 2012 Obsah 1.

Více

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Klasifikační řád

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Klasifikační řád Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 Klasifikační řád Klasifikační řád stanovuje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Je vydán v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků SZŠ

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků SZŠ Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků SZŠ Nedílnou součástí výchovně vzdělávací práce střední školy je hodnocení

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2

Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2 Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2 Tato pravidla vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3 Klasifikační řád Úvod Klasifikační řád popisuje hodnocení a klasifikaci prospěchu žáků a klasifikaci jejich chování. Vychází z vyhlášky č. 48/2005

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562, příspěvková organizace 1. Zásady klasifikace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád Při hodnocení,

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ VELEŠÍN KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ VELEŠÍN KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN Obsah: Úvodní ustanovení... 3 Hodnocení a klasifikace prospěchu žáků... 4 Klasifikace ve vyučovacích předmětech... 5 Neuzavření

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených

Více

Vnitřní klasifikační řád pro OA

Vnitřní klasifikační řád pro OA Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, Na Valech 690 Vnitřní klasifikační řád pro OA 1 Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel

Více

Zásady klasifikace Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání Způsob získávání podkladů pro hodnocení Stupně hodnocení prospěchu

Zásady klasifikace Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání Způsob získávání podkladů pro hodnocení Stupně hodnocení prospěchu Zásady klasifikace Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání hodnocení předmětů s převahou naukovou - především míra osvojení učiva, požadovaných dovedností a návyků hodnocení předmětů s převahou

Více

Klasifikační řád. Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373. Hodnocení žáků

Klasifikační řád. Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373. Hodnocení žáků Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373 Hodnocení žáků Klasifikační řád Hodnocení žáků Gymnázia, Praha 9, Českolipská je zakotveno v Klasifikačním řádu, který stanovuje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád školy

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád školy Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád školy Předmětné právní předpisy ke Klasifikačnímu řádu: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci.

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. Příloha č. l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. 1. Zásady hodnocení - klasifikace 1.1 Při hodnocení

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků K l a s i f i k a č n í ř á d I. Úvodní ustanovení 1. Tento Klasifikační řád je vydán v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v

Více

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 186 00 Praha 8 Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Tato pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou nedílnou součástí školního řádu Gymnázia Na

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK Hodnocení studenta je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. Klasifikace je jednou z forem hodnocení,

Více

a) Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

a) Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Základní škola Nad Přehradou PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ součást školního řádu Č.j.: 199/2016 Vypracoval: Mgr. Anna Běhunková Schválil: Pedagogická rada projednala dne 1. 9. 2016 Účinnost ode dne: 1. 9.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, Č. Budějovice

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, Č. Budějovice Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, Č. Budějovice Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Právní vymezení 2. Pravidla pro hodnocení 2.1. Podklady pro hodnocení

Více

Omlouvání studentů - prevence záškoláctví

Omlouvání studentů - prevence záškoláctví Omlouvání studentů - prevence záškoláctví Váţení rodiče, váţení studenti, chceme Vás seznámit s platnými dokumenty, které upravují povinnosti ţáků a zákonných zástupců ţáků a omlouvání nepřítomnosti ţáka:

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obsah: Právní vymezení Hodnocení výsledků vzdělávání čl.1 - Stupně klasifikace čl.2 - Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci čl.3 - Zásady hodnocení průběhu a

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou Komenského 1000 PSČ 512 51 Lomnice nad Popelkou KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Zásady klasifikace a hodnocení Hodnocení žáka je organickou

Více

Hodnocení žáků speciálních tříd

Hodnocení žáků speciálních tříd Příloha č. 2 Hodnocení žáků speciálních tříd Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kriterii, věcné, všestranné Hodnocení

Více

KLASIFIKACE A HODNOCENÍ ŽÁKŮ

KLASIFIKACE A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Příloha školního řádu č. 1 KLASIFIKACE A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení a klasifikace žáků se může provádět těmito způsoby: 1. Zkoušením žáků - ústní nebo písemnou formou. 2. Zkoušením formou testů, které jsou

Více

6 Hodnocení žáků. Klvaňovo gymnázium. Školní vzdělávací program Vade mecum

6 Hodnocení žáků. Klvaňovo gymnázium. Školní vzdělávací program Vade mecum 6 Hodnocení žáků Hodnocení a klasifikace ţáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu. Cílem hodnocení je poskytnout ţákovi zpětnou vazbu, prostřednictvím níţ získává informace o tom, jak danou problematiku

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha E: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Platnost: od 1. 9. 2008 Obsah: 1. Hodnocení

Více

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Klasifikační řád projednán na pedagogické radě 21.6.2013 Platnost od 1.9.2013 Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace 1)

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

Klasifikační řád pro dálkové studium

Klasifikační řád pro dálkové studium Klasifikační řád pro dálkové studium 1. Základní zásady klasifikace prospěchu Klasifikace prospěchu je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Jejím cílem je vyjádřit příslušným klasifikačním

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Při prověřování znalostí a dovedností žáků se učitel řídí zejména těmito zásadami: (a) Obsah a rozsah ústních, písemných, grafických a praktických zkoušek

Více

Podklady pro klasifikaci a hodnocení vědomostí a chování ţáků získávají pedagogičtí pracovníci zejména těmito způsoby:

Podklady pro klasifikaci a hodnocení vědomostí a chování ţáků získávají pedagogičtí pracovníci zejména těmito způsoby: Tento řád stanovuje bliţší podmínky pro provádění klasifikace ţáků v souladu se školským zákonem a vyhláškou MŠMT č. 13/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 374/06 Sb. 1. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD)

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Úvod Tento klasifikační řád (dále jen KŘ) vychází z platných zákonů a vyhlášek týkajících se školství, zejména ze zákona č. 561/2004 Sb.

Více

Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD

Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD Čl. 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004

Více

Ředitel školy se souhlasem Školní rady

Ředitel školy se souhlasem Školní rady Ředitel školy se souhlasem Školní rady podle 30 školského zákona 1 a vyhlášky ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři 2 vydává a ustanovuje tento

Více

5. Při podezření na výskyt nebo uţití podezřelé látky se postupuje podle pokynů, jak jsou uvedeny v příloze školního řádu.

5. Při podezření na výskyt nebo uţití podezřelé látky se postupuje podle pokynů, jak jsou uvedeny v příloze školního řádu. VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO ŘÁDU A. PRÁVA A POVINNOSTI ŢÁKŮ 1. Ţáci mají právo a) na vzdělávání podle školského zákona, b) být informováni o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, c) zakládat v rámci školy samosprávné

Více

K l a s i f i k a č n í

K l a s i f i k a č n í Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 č.j. 330/2015 příloha Školního řádu K l a s i f i k a č n í ř á d Pravidla hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 Hodnotíme klasifikací. Každý vyučující na začátku školního

Více

ZÁSADY PRO HODNOCENÍ ŘÁD. Číslo_Verze STUDENTŮ VOŠ dokumentu Vypracoval/a: Platnost od: Schválil/a: ŘŠ, ZŘŠ ŘŠ H20_Ř03_02

ZÁSADY PRO HODNOCENÍ ŘÁD. Číslo_Verze STUDENTŮ VOŠ dokumentu Vypracoval/a: Platnost od: Schválil/a: ŘŠ, ZŘŠ ŘŠ H20_Ř03_02 (jsou nedílnou součástí Školního řádu) ZPRACOVÁNY DLE Novelizace dle zák.č. 561/04 Sb. Vyhláška MŠMT ČR č. 10/2005 Sb. Vyhláška MŠMT ČR č. 470/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Hodnocení a klasifikace

Více

I.Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků,

I.Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků, Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SŠINFOTECH

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SŠINFOTECH KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SŠINFOTECH Zásady hodnocení a klasifikace prospěchu vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlášky č.13/2005 Sb. a upravují kompetence a postupy pedagogických pracovníků školy. Cílem

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Práva žáků. Povinnosti žáků a zákonných zástupců

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Práva žáků. Povinnosti žáků a zákonných zástupců ŠKOLNÍ ŘÁD Je vydán jako soubor pravidel, která upravují vzájemné vztahy mezi žáky, pedagogickými pracovníky a ostatními zaměstnanci školy. Účelem je vytvořit příznivé podmínky pro plné využívání vyučovací

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu 1. Hodnocení žáků na vysvědčení 1. 1. Vzdělávání žáka Výsledky vzdělávání žáka

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Školní řád. Hlava II. Pravidla hodnocení žáků

Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Školní řád. Hlava II. Pravidla hodnocení žáků Školní řád Hlava II. Pravidla hodnocení žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu se zákonem 561/2004 Sb. 30, odst. 2, 51 a 52 (Školský zákon), vyhláškou 48/2005 Sb. 14, 15,

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Dokument č. 02.03 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ RG kapitola Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze školního

Více

Pravidla hodnocení žáků

Pravidla hodnocení žáků Pravidla hodnocení žáků Na základě 30, odst. 2 z. č. 561/2004 Sb.(školský zákon) vydávám jako ředitelka Základní školy Tomáše Šobra a Mateřské školy Písek, Šobrova 2070 tato pravidla hodnocení žáků jako

Více

Základní škola je rozdělena na 2 stupně. I. stupněm se rozumí 1. až 5. ročník, II. stupněm se rozumí 6. až 9. ročník.

Základní škola je rozdělena na 2 stupně. I. stupněm se rozumí 1. až 5. ročník, II. stupněm se rozumí 6. až 9. ročník. 8. PŘÍLOHY 8.1 HODNOCENÍ ŽÁKŮ 8.1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání Za první pololetí vydává škola žákovi výpis z vysvědčení; za druhé pololetí vysvědčení. Základní škola je rozdělena na

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Vypracoval/a: se sídlem 746 95 Opava, Tyršova 867/34 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Datum vystavení: 18. 8. 2015 Schválil: Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2015 Mgr. Svrčinová,

Více

Hodnocení prospěchu a chování žáků střední školy

Hodnocení prospěchu a chování žáků střední školy Hodnocení prospěchu a chování žáků střední školy A. Hodnocení prospěchu žáka probíhá v souladu s 3 odst. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 vyhlášky č. 13/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů Za hodnocení prospěchu

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Vnitřní pravidla ZŠ a ZUŠ Lipnice nad Sázavou pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ( příloha školního řádu)

Vnitřní pravidla ZŠ a ZUŠ Lipnice nad Sázavou pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ( příloha školního řádu) Vnitřní pravidla ZŠ a ZUŠ Lipnice nad Sázavou pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ( příloha školního řádu) 1. Podklady pro hodnocení Pozorování z hlediska přípravy ţáka na výuku, práce při vyučování,

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Článek I Zásady klasifikace

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Článek I Zásady klasifikace příloha č. 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků zpracováno podle vyhlášky č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění a zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Pravidla pro hodnocení žáků. VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ZŠ Pardubičky

Pravidla pro hodnocení žáků. VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ZŠ Pardubičky Pravidla pro hodnocení žáků VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ZŠ Pardubičky 1. Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále jen učitel) uplatňuje přiměřenou náročnost

Více

ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA. č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D

ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA. č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D Jméno Funkce Zpracoval Romana Ficencová zástupce ředitele školy pro EPÚ Schválil Mgr. Jan Cigánik ředitel školy Datum 1. 9. 2011 1. 9. 2011 Podpis

Více

Vnitřní klasifikační řád

Vnitřní klasifikační řád Vnitřní klasifikační řád Smyslem hodnocení je objektivně posoudit jednotlivé složky školního výkonu žáka. 1. Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád)

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád) Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád) Platná právní úprava: zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. (novelizace platná od 17. 2. 2014)

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. (novelizace platná od 17. 2. 2014) Gymnázium Na Pražačce Nad Ohradou 2825/23 130 00 Praha 3-Žižkov www.gymnazium-prazacka.cz gymnazium@gym-prazacka.cz KLASIFIKAČNÍ ŘÁD (novelizace platná od 17. 2. 2014) I. Získávání podkladů pro hodnocení

Více

1. Získávání podkladů hodnocení výsledků vzdělávání

1. Získávání podkladů hodnocení výsledků vzdělávání Č.j.: Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Mann, o.p.s. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků na Gymnáziu Thomase Manna - klasifikační řád Vypracovala: Mgr. Zuzana Svobodová

Více

Základní škola. J. A. Komenského Fulnek, Česká ul příspěvková organizace. Školní řád přílohy

Základní škola. J. A. Komenského Fulnek, Česká ul příspěvková organizace. Školní řád přílohy Základní škola J. A. Komenského Fulnek, Česká ul. 339 příspěvková organizace Školní řád přílohy 1. Pravidla hodnocení žáků 2. Organizace a zajištění dozoru v průběhu vyučování a při činnostech mimo prostory

Více

Zpracováno podle metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 10 194/2002-14. 1. Omlouvání nepřítomnosti

Zpracováno podle metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 10 194/2002-14. 1. Omlouvání nepřítomnosti Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, příspěvková organizace Pokyn ředitele školy k omlouvání ţáků Č.j.: ZŠ MŠ/0062/2013 Účinnost od: 1. 9. 2013 Spisový znak: A.1.4 Skartační znak: A 10 Změny: Zpracováno

Více

Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů PŘÍLOHA KE KLASIFIKAČNÍMU ŘÁDU Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 1. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ( 51) 1.1. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád zahrnuje základní údaje, týkající se práv a povinností žáků SOUE a jejich zákonných zástupců, organizace vyučování

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA Školní řád pro OA a JŠ Jihlava Obsah 1 Obecná ustanovení... 3 2 Práva a povinnosti ţáků a jejich zákonných zástupců... 3 2.1

Více

Základní škola Brno, Pastviny 70, příspěvková organizace

Základní škola Brno, Pastviny 70, příspěvková organizace Základní škola Brno, Pastviny 70, příspěvková organizace Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení ţáků se řídí obecně platnými předpisy České republiky, především zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ F. KŘIŽÍKA 110 00 PRAHA 1, NA PŘÍKOPĚ 16 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád SPŠ Ing. Miloš Kodad ředitel školy - 2 - I. Zásady hodnocení průběhu

Více

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení ţáků Hodnocení ţáků se řídí Vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak. Rozpracováno

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Chování žáka je klasifikováno těmito stupni: 1 - velmi dobré 2 - uspokojivé 3 neuspokojivé

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Chování žáka je klasifikováno těmito stupni: 1 - velmi dobré 2 - uspokojivé 3 neuspokojivé KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1. Pravidla hodnocení a klasifikace 2. Zásady klasifikace 3. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci 4. Klasifikace chování 5. Výchovná opatření 6. Klasifikace a hodnocení žáků

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Hodnocení žáka Zákon č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhláška č. 13/2005 o středním

Více

15. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

15. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Drásov, okres Brno venkov 15. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. I. Hodnocení vzdělávání

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. I. Hodnocení vzdělávání Gymnázium Jana Opletala, Litovel, Opletalova 189 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení vzdělávání žáků vychází z příslušných ustanovení 51odst.5, 69 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

Příloha školního řádu

Příloha školního řádu Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Příloha školního řádu Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení chování O všech výchovných opatřeních musí být prokazatelnou formou informováni zákonní

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha ŠVP ZV č. 2 Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace Mikulčice 555, PSČ: 696 19, tel./fax: 518 357 253, e-mail: zsmikulcice@seznam.cz Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (dále jen Pravidla) jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÉ ŠKOLY

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÉ ŠKOLY VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZAHRADNICKÁ A STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK Na Polabí 411, 276 01 Mělník Š K O L N Í Ř Á D STŘEDNÍ ZAHRADNICKÉ ŠKOLY V MĚLNÍKU V Mělníku 1. září 2010 Část I. Účel školního řádu Účelem

Více

5 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OA

5 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OA Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 5 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OA Číslo jednací: 5/2015 Spisový znak / skartační

Více

Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRAVIDLA HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Příloha školního řádu č. 1 ČÍSLO JEDNACÍ: PŮSOBNOST: ZPRACOVALA: všichni žáci

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Tato pravidla vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Pravidla hodnocení žáků na ZŠ Dětmarovice

Pravidla hodnocení žáků na ZŠ Dětmarovice Pravidla hodnocení žáků na ZŠ Dětmarovice Obsah: Právní vymezení Úvod čl. 1 - Stupně klasifikace a hodnocení čl. 2 - Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci čl. 3 - Zásady klasifikace a hodnocení

Více

Základní škola Pomezí, okres Svitavy. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb.

Základní škola Pomezí, okres Svitavy. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb. Základní škola Pomezí, okres Svitavy KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb. OBSAH 1. Úvod 2. Pravidla hodnocení a klasifikace žáka

Více

Školní řád a Klasifikační řád

Školní řád a Klasifikační řád STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA s.r.o. Školní 268, Velvary 273 24 Školní řád a Klasifikační řád Platný od 1. 9. 2010 nahrazuje dokument ze dne 1. 9. 2009 obsahuje úpravy schválené pedagogickou radou dne 26. 1. 2011,

Více

7. Hodnocení žáků. 7.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků. 7.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků Hodnocení žáků se řídí 69 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání.

Více

ŘÁD Č. VZD Ing. Alena Kocourková, Ing. Jarmila Ptaszniková, Mgr. Milada Dufková. Článek 1 Úvodní ustanovení

ŘÁD Č. VZD Ing. Alena Kocourková, Ing. Jarmila Ptaszniková, Mgr. Milada Dufková. Článek 1 Úvodní ustanovení Příloha Školního řádu č. 1 Obchodní akademie Dušní 110 00 Praha 1, Dušní 7 IČ: 70837872 ŘÁD Č. VZD 16-02 Název: Klasifikační řád Platnost: od 1. září 2016 Nahrazuje: Klasifikační řád čj. Ř237/2011 z 31.

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní řídící dokument organizace (dokument úrovně A ) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní řídící dokument organizace (dokument úrovně A ) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1. 9. 2012 Vydání č. 7 Strana 1 z 11 ŘÍZENÝ DOKUMENT KLASIFIKAČNÍ ŘÁD (základní řídící dokument SMJ úrovně A zpracovaný dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001) Datum platnosti: ode dne schválení Výtisk číslo:

Více

Školní řád zkrácené dálkové formy studia oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika (dále PMP)

Školní řád zkrácené dálkové formy studia oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika (dále PMP) Školní řád zkrácené dálkové formy studia oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika (dále PMP) Tento školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky č. 374/2006 Sb., kterou se mění

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obecná ustanovení Tato pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydávána na základě zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Pod Skalkou, Rožnov p.r., příspěvková organizace Vnitřní řád školní družiny Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném

Více

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávaní žáků. Čl. 1. Charakteristika Pravidel

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávaní žáků. Čl. 1. Charakteristika Pravidel Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Pravidla hodnocení výsledků vzdělávaní žáků Čl. 1 Charakteristika Pravidel Tato Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou součástí

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Ředitel Gymnázia Ústí nad Orlicí vydává Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jako součást školního řádu gymnázia. Pravidla vychází: - ze zákona

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SOU HUBÁLOV OBSAH 1. Pravidla hodnocení a klasifikace žáka SOU Hubálov 2. Klasifikace v náhradním termínu 3. Zkouška při pochybnosti o správnosti klasifikace

Více

Klasifikační řád. Obsah:

Klasifikační řád. Obsah: Štursova 14 779 00 Olomouc Klasifikační řád Cílem Klasifikačního řádu, který je vnitřním předpisem školy, zpracovaného v souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), vyhláškou č. 13/2005 Sb.

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní škola Senožaty, okres Pelhřimov PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a

Více

B. Zásady hodnocení průběhu a výsledků chování - výchovná opatření

B. Zásady hodnocení průběhu a výsledků chování - výchovná opatření Dodatek č. 2 Od 1. 9. 2014 se mění Školní řád takto: I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků A. Zásady

Více