SMLOUVA O PŘÍSTUPU! p-ď. číslo k Systému pro výměnu informací v ráňictsíte zdravotnických zařízení. Smluvní strany

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O PŘÍSTUPU! p-ď. číslo k Systému pro výměnu informací v ráňictsíte zdravotnických zařízení. Smluvní strany"

Transkript

1 KUriSP88RriBI1B SMLOUVA O PŘÍSTUPU! p-ď. číslo k Systému pro výměnu informací v ráňictsíte zdravotnických zařízení M<jftrtVí.itOMÍ.,K?:říK r v KHÁJ tj.rtj.ikv GRAiJ 1 ČÍSLO SMLOUVY Í D O I W K U) -3- i Provozovatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: zastoupen; IČ; DIČ; CZ (dáie jen Provozovatel") Smluvní strany 28. října 117, Ostrava Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje Poskytovatel zdravotních služeb: Obchodní firma Dětská nefrologícká ambulance - MUDr. Jolana Malá s.r.o. Se sídlem: Opava, Město, Popská 222/11, PSČ Zastoupena: MUDr, Jolanou Pracnou Malou a Ing. Lumírem Pracným IČ; DIČ: Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Opava Č slo účtu: /0800 Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka (dále jen Poskytovatel ZS") uzavřeli podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto Smlouvu o přístupu k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení (dále také smlouva"): Článek 1. Účel smlouvy Účelem smlouvy je upravit podmínky přistoupení poskytovatele zdravotních služeb k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení (dále jen Systém") a zajistit dodržování pravidel a standardů vzájemné komunikace prostřednictvím Systému. Za tímto účelem se smluvní strany dohodly na vymezení pravidel komunikace, včetně práv a povinností subjektu komunikace, podmínek zpracovávání osobních údajů a zavazují se k jejich dodržování. Článek 2. Popis Systému a vymezení subjektů komunikace 1) Systém zajišťuje výměnu zdravotnických informací dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o zdravotních službách"), mezi poskytovateli zdravotních služeb (ZS) působící na území České republiky. fř

2 2) Systém poskytuje technické podmínky a technologické prostředí pro šifrování, efektivnější předávání a sdílení informací a. mezi zdravotnickou záchrannou službou (dále ZZS") a ostatními poskytovateli zdravotních (lůžkových) služeb, jde o: i. elektronické předávání informací, ii. iii. sdílení informací o pacientech (např. zdravotní údaje pacienta potřebné při urgentním ošetření pacienta), sdílení informací o volných lůžkových kapacitách zdravotnických zařízení pro efektivnější organizaci převozu pacienta do zdravotnického zařízení, apod., b. mezi poskytovateli zdravotních služeb, jde o: i. elektronické předávání informací (např. žádost o vyšetření, výsledky vyšetření, propouštěcí zprávy, žádanky aj.) a to nejen v rámci Moravskoslezského kraje, ale vytváří podmínky pro výměnu informací mezi poskytovateli zdravotních služeb i v ostatních krajích v České republice, jako ehealth řešení pro podporu elektronizace českého zdravotnictví. 3) Systém umožňuje zabezpečenou výměnu informací mezi poskytovateli zdravotních (lůžkových) služeb a ZZS nebo mezi poskytovateli zdravotních služeb vzájemně. 4) V rámci Systému budou zdravotnické informace sdíleny mezi poskytovateli zdravotních služeb, aniž by byly Provozovatelem kopírovány nebo centrálně shromažďovány. 5) Systém umožňuje prostřednictvím Portálu pacienta zabezpečenou komunikaci mezi pacientem nebo jeho zákonným zástupcem (dáie jen uživatel") a poskytovateli zdravotních (lůžkových) služeb - např. náhled na informace o poskytnuté péči a pacientský souhrn dalších zdravotních informací. 6) Systém je z pohledu ukládání zdravotnických dat distribuovaným systémem bez centralizovaného uchovávání kopií dat. Zdrojem dat jsou informační systémy pro zpracování zdravotnické dokumentace pacientů vedené jednotlivými poskytovateli zdravotních služeb, kteří jsou správci těchto údajů. Zdravotní údaje nejsou v Systému nikde ukládány, a to ani v záznamech logované komunikace. V logovacích souborech jsou uchovávány pouze odkazy na data v primárních systémech (provozní a technické záznamy). 7) Výměnu zdravotnických informací v rámci Systému organizuje a koordinuje Provozovatel Systému. 8) Přistoupení k Systému je dobrovolné. 9) Provozovatel v rámci Systému provozuje Centrální komunikační modul", který řídí a zprostředkovává komunikaci mezi poskytovateli zdravotních služeb, provádí směrování a distribuci šifrovaných datových toků, a to i směrem k jiným regionálním systémům, je tvořen souborem HW, SW a Aplikačních SW prostředků. 10) Poskytovatel ZS se připojuje k Systému prostřednictvím Komunikačního uzlu. 11) Centrální komunikační modul plní následující funkce: a. Vytváří a udržuje fronty zpráv pro zapojeného poskytovatele ZS. b. Zajišťuje důvěryhodný a bezpečný přístup k frontám zpráv pouze oprávněným osobám poskytovatelů zdravotních služeb a uživatelům Portálu pacienta. c. Zajišťuje důvěryhodné a bezpečné navázání síťové komunikace s komunikačním uzlem Poskytovatele ZS. d. Vede auditní databázi s anonymízovanými záznamy o událostech v komunikační infrastruktuře.

3 12) Komunikační uzel Poskytovatele ZS plní následující funkce: a. Navazuje bezpečné síťové spojení s Centrálním komunikačním modulem, SSL spojení s využitím certifikátů. b. Autentizuje se vůči Centrálnímu komunikačnímu modulu jemu přidělenými přístupovými údaji. c. Vyzvedává zprávy z jemu vyhrazených front v Centrálním komunikačním modulu. d. Zapisuje zprávy do front jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb. e. Zapisuje záznamy do centrální auditní databáze. 1) Provozovatel Článek 3. Práva a povinností subjektů komunikace a. Zajišťuje bezpečné a důvěryhodné vedení front zpráv náležejících jednotlivým poskytovatelům zdravotních služeb. b. Zaregistruje Poskytovatele ZS a vydává mu identifikační údaje pro autentízaci komunikačního uzlu. c. Je oprávněn odmítnout registraci Poskytovatele ZS v odůvodněných případech, případně zabránit Poskytovateli ZS v používání služeb Centrálního komunikačního modulu v případě, závažného porušení povinností ze strany Poskytovatele ZS. d. Zajistí úplné odstranění zpráv z front, jež nebyly adresátem vyzvednuty z fronty před vypršením jejich platnosti. e. Zajišťuje průběžné monitorování a dohled Centrálního komunikačního modulu a detekci problémů komunikace. V případě zjištění problémů při komunikaci jej řeší se zástupci Poskytovatele ZS. f. Vede seznam registrovaných poskytovatelů zdravotních služeb včetně kontaktních informací na správce komunikačních uzlů. Tyto informace slouží pouze k řešení komunikačních problémů. g. Vede a udržuje bezpečnostní a provozní dokumentací Systému. 2) Poskytovatel ZS: a. Podpisem této smlouvy žádá o registraci a přistoupení k Systému, za podmínek uvedených v této smlouvě. b. Přistupuje k Centrálnímu komunikačnímu modulu pouze a jenom prostřednictvím schváleného a certífíkovaného komunikačního uzlu. c. Využívá služeb Centrálního komunikačního modulu pouze k výměně zdravotnických informací dle této smlouvy. d. Využívá služeb Centrálního komunikačního modulu bez licenčních či jiných poplatků. e. Je-li poskytovatelem zdravotních (lůžkových) služeb, provádí registraci uživatele a povoluje přístup do Portálu pacienta k údajům o pacientovi ve zdravotnické dokumentaci vedené registrujícím Poskytovatelem ZS.

4 Článek 4. Zpracování osobních údajů 1) Smluvní strany touto smlouvou upravují v souladu s 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ochraně osobních údajů") vztahy mezi Poskytovatelem ZS jako správcem osobních údajů (včetně citlivých) a Provozovatelem jako zpracovatelem osobních údajů, zejména vymezují rozsah osobních údajů, které budou zpracovávány, účel, pro který budou osobní údaje zpracovávány, a podmínky a záruky zpracovatele z hlediska technického a organizačního zabezpečení ochrany osobních údajů 2) Provozovatel zpracovává veškeré osobní údaje včetně citlivých, jež jsou obsaženy ve zdravotnické dokumentaci pacienta vedené dle zákona o zdravotních službách a byly předány Poskytovatelem ZS v rámci Systému. 3) Provozovatel dále zpracovává osobní údaje uživatele v tomto rozsahu: jméno a příjmení, číslo pojištěnce, e~maii a telefonní číslo, které jsou nezbytné pro registraci uživatele v rámci Portálu pacienta. 4) Poskytovatel ZS pověřuje Provozovatele ke zpracování osobních údajů v rozsahu nezbytném pro zajištění provozu Systému na dobu platnosti této smlouvy. 5) Účelem zpracování je kvalitnější a efektivnější výkon přednemocniční akutní péče, zajištění zabezpečené výměny informací vytvořených Poskytovatelem ZS a předávaných dalším poskytovatelům zdravotních služeb nebo uživateli na Portálu pacienta. 6) Poskytovatel ZS určuje pro Provozovatele tento způsob zpracování osobních údajů: a. přijímání a předávání na žádost Poskytovatele ZS, b. příjímání a předávání na žádost uživatele Portálu pacienta. c. Uchováváni a zálohování informací o pacientovi v nezbytném rozsahu, potřebném pro jeho registraci do systému a následné zajištění jeho přístupu (Portál pacienta) 7) Provozovatel zpracovává osobní údaje na prostředcích výpočetní techniky. 8) Provozovatel zajistí, aby jeho zaměstnanci při zpracování osobních údajů postupovali v souladu s platnými vnitřními předpisy Provozovatele upravujícími nakládání s osobními údaji. 9) Provozovatel zajistí, že Systém umožní jednoznačnou identifikaci přístupu každého uživatele k informačním systémům, v nichž budou zpracovávány osobní údaje, a činností, které vykonal. 10) Provozovatel zajistí, že přístup k Systému, v němž budou zpracovávány osobní údaje, bude chráněn minimálně uživatelským jménem, heslem, popř. digitálním certifikátem (přístupové údaje). 11) Provozovatel zajistí informovanost svých zaměstnanců, podílejících se na zpracování osobních údajů, že přístupové údaje je nutno chránit, nesdělovat jiným osobám, uchovávat tak, aby nebyly jiným osobám přístupné, a při podezření na únik hesla heslo neprodleně změnit. Článek 5. Dalš ustanoven 1) Poskytovatel ZS touto smlouvou projevuje svobodnou vůli přistoupit k Systému a dodržovat pravidla komunikace a povinnosti obsažené v této smlouvě. 2) Využití Systému Poskytovatelem ZS je bezplatné. 3) Poskytovatel ZS při podpisu této smlouvy předá Provozovateli: a. Kontaktní údaje pracovníka IT provozu - jména, telefon, b. Kontaktní údaje pracovníka medicínského provozu - jména, telefon, 4) Poskytovatel ZS se zavazuje, že bude bezodkladně oznamovat prostřednictvím Centrálního komunikačního modulu změny kontaktních údajů poskytnutých dle předchozího odstavce.

5 5) Nedílnou součástí této smlouvy jsou Provozní podmínky Systému zveřejněné na webových stránkách Provozovatele, se kterými se Poskytovatel ZS před podpisem této smlouvy seznámil a podpisem této smlouvy snimi. souhlasí. Provozovatel je oprávněn tyto podmínky jednostranně změnit a povinen o této změně informovat Poskytovatele ZS. Pokud Poskytovatel ZS se změnou nebude souhlasit, j e oprávněn smlouvu vypovědět dle čl. 6 odst. 3 této smlouvy. Článek 6. Platnost smlouvy a způsob jejího ukončení 1) Tato smlouva nabývá platnost i a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. 2). Smlouva se uzavírá se na dobu neurčitou. 3) Smluvn í strany jsou oprávněny tutosmiouvu vypovědět, a to í bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí tři měsíce a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně. 4) Každá smluvní strana může od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených zákonem nebo na základě podstatného porušení smluvních povinnost í jednou ze smluvních stran. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje porušení každé povinnosti smluvní stranou stanovenou touto smlouvou. 5) Odstoupen í od smlouvy je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Článek 7. Závěrečná ujednání 1) Práv a a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku. 2) Nedojde-l i k dohodě, je o případných sporech z této smlouvy příslušný rozhodnout soud. 3) Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí pro změnu kontaktních údajů zaměstnanců smluvních stran, které lze měnit ijednostranným písemným oznámením.., 4) Poskytovate l ZS prohlašuje, že je oprávněn poskytovat zdravotní služby v souladu platnými právními - předpisy, 5) Smluvn í strany prohlašují, že jsou si vědomy, že při výměně informací uvedených ve zdravotnické dokumentaci jsou povinny postupovat vsouladu splatnými právními předpisy, zejména zákonem o zdravotních službách, jejími prováděcími předpisy a zákonem o ochraně osobních údajů, dodržovat povinnosti př i zpracování osobních údaj ů a tyto chráni t před neoprávněným zasahování m do soukromí osob. 6) Smluvn í strany se seznámily sobsahem smlouvy a prohlašují, že tato byla uzavřena na základě jejich' svobodné a vážné vůle. 7) Smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech, které mají platnost originálu, z toho dva obdrží Provozovatel a jeden Poskytovatel ZS. 8) Doložka platnosti právního jednání.dle 23 zákona č, 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Oprávnění hejtmana kraje rozhodnout o uzavření této smlouvy vyplývá z usnesení rady kraje č. 78/6356 ze dne V Ostravě V OPQVE A.G^fc Za Provozo za Poskytovatele Dětská neřrologická ambulance - MUDr. Joiana Malá SJ.O. Popská 222/11, MSsto, Opava. IČ