SDA C I A VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT. Svaz Dovozců Automobilů Car Importers Association

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SDA C I A VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT. Svaz Dovozců Automobilů Car Importers Association"

Transkript

1 Svaz Dovozců Automobilů Car Importers Association SDA C I A VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012

2 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, vážení pánové, rádi bychom Vás prostřednictvím této výroční zprávy seznámili s výsledky činnosti Svazu dovozců automobilů za rok I v období složité hospodářské situace, jak mezinárodní, tak tuzemské, dosahovali naši členové ve velké většině dobré výsledky a podíleli se tak na modernizaci vozového parku v České republice. Tato výroční zpráva je již devatenáctou za dobu existence našeho svazu, a vyplývá z ní mimo jiné, že naše členská základna je velmi stabilní, neboť i v průběhu roku 2012 došlo jen k minimálním změnám. Měnilo se pochopitelně personální obsazení a kontaktní údaje, a to nejen u některých našich členů, ale došlo i ke změně sídla Svazu dovozců automobilů a jeho sekretariátu. Aktuální adresář zohledňující veškeré změny je uveden na stranách 9 až 13. Základní údaje o obchodování s motorovými vozidly, vycházející z jejich registrací za rok 2012 a stav motorizace, jsou uvedeny ve statistické části této výroční zprávy. Statistické údaje navazují na předcházející Výroční zprávy a umožňují získat srovnání a přehled od roku 1994 až do roku Tato výroční zpráva je tak srovnatelná, co do významu a charakteru statistických údajů, s obdobnými informačními dokumenty publikovanými v zahraničí. Zpráva, stejně jako v minulých letech, neobsahuje hodnocení činnosti jednotlivých členů Svazu, protože to přísluší především jim samotným či jejich partnerům. Děkujeme předem za Vaši pozornost, kterou věnujete následujícím stránkám této zprávy. Praha, březen 2013 Výkonný výbor a Rada ředitelů Svazu dovozců automobilů OPENING WORD Ladies and Gentlemen, In this Annual Report, we would like to inform you about the activity results of the Car Importers Association in the year of The majority of our members achieved good results in spite of the difficult international and national economic situation and helped to modernize the vehicle fleet in the Czech Republic. This is the 19th Annual Report since the existence of the Car Importers Association and it shows, among other things, that our member base is very stable because there were only minimal changes during the year of The personnel and contact information of some of our members have changed of course, but there was also a change in the registered seat of the Car Importers Association and its Secretariat. The current directory showing all the changes is on Page 9 through 13. The basic information regarding the sale of motor vehicles, based on their registrations in 2012 and the state of motorization, is shown in the statistical part of this Annual Report. The statistical data follow up on the previous Annual Reports and allow comparison from 1994 to This Annual Report is thus comparable as to the significance and nature of the statistical data to similar information published abroad. Just like in previous years, the Annual Report does not evaluate the activity of the individual members of the Car Importers Association since it is mostly up to them or their partners. I would like to thank you in advance for the attention you will pay to the following pages of this Annual Report. Prague, March 2013 Executive Committee and the Board of Directors of the Car Importers Association SVAZ DOVOZCŮ AUTOMOBILŮ SDA poslání svazu Svaz dovozců automobilů je dobrovolné sdružení právnických subjektů působících v České republice v oblasti dovozu silničních motorových vozidel a obchodu s nimi, včetně jejich servisních služeb. Cílem SDA je ve smyslu stanov především: vytváření optimálních podmínek pro rozvoj tohoto druhu činnosti systematické zvyšování úrovně prodejů a poskytovaných služeb zákazníkům prosazování a hájení společných i individuálních zájmů členů, pokud nejsou vzájemně v rozporu vzájemná informovanost a podpora v duchu korektní volné soutěže na trhu, jakož i koordinace prosazování a hájení společných zájmů s jinými podobnými zájmovými skupinami či sdruženími a svazy udržování a další rozvoj styků s obdobnými zahraničními sdruženími a svazy podle daných možností podpora technického, ekonomického, sociálního a kulturního rozvoje celé české společnosti CAR IMPORTERS ASSOCIATION CIA mission of the association The Car Importers Association is a voluntary association of legal entities importing, selling and servicing road motor vehicles in the Czech Republic. The goal of the CIA, pursuant to the by-laws, is in particular to: create optimal conditions for the development of this type of activity; keep improving the quality of sales and of services provided to customers; promote and protect the collective and individual interests of its members provided they are not in conflict; inform and support each other in the spirit of fair free competition on the market as well as coordinate the promotion and protection of collective interests with other similar interest groups or associations and unions; maintain and further develop contacts with other similar associations and unions aboard; support the technical, economic, social and cultural development of the Czech society as a whole where possible; 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012

3 podpora a ochrana obchodní činnosti členů v oblastech kolektivního marketingu, propagace, inzerce, včetně pořádání odpovídajících akcí, které tyto cíle naplňují. support and protect the business activity of its members in collective marketing, promotion and advertising and organize events in support of these goals. orgány svazu rada ředitelů (RŘ) je nejvyšším orgánem a rozhoduje o základních cílech Svazu a jeho strategii. Předseda Rady je současně předsedou Výkonného výboru. Členem Rady je nejvyšší statutární zástupce každého z členů Svazu. Rada ředitelů koná pravidelná a podle potřeby i mimořádná zasedání. výkonný výbor (VV) je výkonným orgánem Svazu. Výkonný výbor je šestičlenný. Rada ředitelů volí jeho pět členů na dobu 30 měsíců, šestým členem je vždy tajemník Svazu. Volení členové Výkonného výboru se střídají v šestiměsíčním intervalu ve funkci předsedy výboru a současně tak i předsedy Rady ředitelů. Výkonný výbor jedná pravidelně měsíčně a podle potřeby zasedá i mimořádně. technická sekce (TS) je odborným orgánem Svazu, který pracuje trvale. Zasedání sekce se konají pravidelně měsíčně a to jako řádná či výjezdní. sekce motocyklů (SM) je také stálým odborným orgánem Svazu, který byl ustaven pro systematické řešení motocyklové problematiky. Zasedání sekce se konají pravidelně měsíčně, a to jako řádná či výjezdní. sekce bezpečnost provozu a servis (BP-S) je od roku 2012 novým orgánem Svazu, jehož cílem je řešení důležitých otázek ve vztahu k bezpečnosti silničního provozu ve spolupráci se státní správou a příprava akcí zaměřených na zvyšování bezpečnosti provozu, dále pak koordinace činností na úseku servisních služeb se zaměřením na zachování bezpečnostních prvků vozidel po jejich opravě. sekretariát svazu vykonává administrativně technické a koordinační práce nezbytné pro spolehlivou funkci Svazu a jeho orgánů. Sekretariát pravidelně zveřejňuje některé vybrané informace, především statistiky, na vlastních webových stránkách. Podobně jako v minulých letech věnoval sekretariát i v roce 2012 značnou pozornost stálým změnám v české legislativě a spolupráci s orgány státní správy, protože se významně dotýkají činnosti Svazu i jeho členů. Členská základna Svaz dovozců automobilů má ke dni vydání této zprávy 41 členů zastupujících více než 60 světově známých značek osobních, lehkých užitkových a nákladních automobilů, autobusů a motocyklů. Prodejní a servisní síť členů SDA je provozována v souladu s nařízením EK č.1400/2002 ES. Novým členem se v průběhu roku 2012 stal dovozce vozidel Polaris, společnost Meteor Motor Tech CR, s.r.o. Své členství ukončily společnosti Impexta, Motoscoot a Moto Cup, dovážející motocykly, a dovozce nákladních automobilů Isuzu. aktivity svazu Z akcí, které mají významný vliv na širokou veřejnost, to jsou především ankety Motocykl roku 2012, která skončila na jaře a Auto roku 2013 v ČR, kde na sklonku roku proběhl již 19. ročník. Obě ankety byly zakončeny slav- bodies of the car importers association board of directors (BD) is the highest body that decides about the basic goals and the strategy of the Car Importers Association. The Chairman of the Board of Directors is also the Chairman of the Executive Committee. The highest statutory representative of each member of the Car Importers Association is a member of the Board of Directors. The Board of Directors holds regular meetings as well as extraordinary meetings if necessary. executive committee (EC) is the executive body of the Car Importers Association. The Executive Committee has six members. The Board of Directors elects five members for a period of 30 months; the sixth member is always the Secretary of the Car Importers Association. The elected members of the Executive Committee take turn in the position of Chairman of the Committee and Chairman of the Board of Directors every six months. The Executive Committee holds regular monthly meetings as well as extraordinary meetings if necessary. technical section (TS) is a specialized body of the Car Importers Association that works on a permanent basis. The Technical Section holds regular or retreat monthly meetings. the motorcycle section (MS) is a permanent specialized body of the Car Importers Association that systematically deals with issues regarding motorcycles. The Motorcycle Section holds regular or retreat monthly meetings. traffic safety and servicing section is a new body of the Car Importers Association since the year of Its goal is to handle important issues regarding road traffic safety in cooperation with the public administration, to prepare events concerning the improvement of traffic safety and to coordinate servicing activities with the focus on preserving safety elements of vehicles after their repair. secretariat performs administrative technical and coordination activities essential for the reliable functioning of the Car Importers Association and its bodies. The Secretariat regularly posts some selected information, in particular statistical data, on its own website. In 2012, just like in previous years, the Secretariat paid a lot of attention to permanent changes in the Czech legislation and cooperated with public administration authorities since these changes very much concern the activity of the Car Importers Association and its members. membership As of the date of this Annual Report, the Car Importers Association has 41 members representing 60 world famous makers of passenger cars, light utility vehicles, trucks, buses and motorcycles. The service and dealers network of CIA members is operated in compliance with Commission Regulation (EC) No.1400/2002. Meteor Motor Tech CR, s.r.o., the importer of Polaris vehicles, became a new member in the year of The companies Impexta, Motoscoot and Moto Cup, importing motorcycles and Isuzu trucks, ended their membership. VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

4 nostním vyhlášením výsledků na galavečerech. Výsledky anket a jejich historické přehledy jsou uvedeny v tabulkové části Výroční zprávy. Obě ankety byly velmi úspěšné také mezi laickou veřejností. 16. ročník ankety Motocykl roku přilákal více než 32 tisíc respondentů. Ankety Auto roku se zúčastnilo téměř 70 tisíc respondentů. Anketě Motocykl roku předcházela další významná akce Svazu, resp. naší sekce Moto, a to březnová výstava Motosalon 2012, uspořádaná na výstavišti v Brně, kterou shlédlo spolu s doprovodným programem téměř 47 tisíc návštěvníků. Z hlediska vnitrosvazové činnosti bylo nejvýznamnější jarní zasedání Rady ředitelů SDA, na kterém byly schváleny základní dokumenty jako zprávy o čerpání rozpočtu za rok 2011, návrh rozpočtu na rok 2012, harmonogram zasedání orgánů SDA, ale také projednány hlavní úkoly pro celý nastávající funkční rok. Významnou součástí komunikace Svazu je také rozšiřování informací pro laickou i odbornou veřejnost, stejně jako pro členskou základnu. Tomu slouží stále více navštěvovaný portál SDA, kde zájemci naleznou veřejně dostupné rozsáhlé a v podstatě unikátní statistické údaje, ale také prakticky všechny zákonné normy z oblasti silniční dopravy. O oblibě a sledovanost portálu SDA svědčí více než 7 milionů přístupů, uskutečněných v průběhu roku Také rok 2012 přinesl bohužel několik negativních momentů, a to nejen v oblasti podnikatelského prostředí, či v důležité legislativní oblasti, ale především na úseku Centrálního registru vozidel, kde došlo od 1. července k zásadní změně, která vyvolala zpočátku chaos, ze kterého se evidence motorových vozidel dostávala dlouhé měsíce. Pokud jde o legislativu, pak i v roce 2013 zůstává pro SDA nadále prioritou problematika vybraných zákonů i jejich prováděcích předpisů. Zejména mimořádnou pozornost bude sekretariát a VV věnovat prosazování zatím ne zcela standardní implementace evropských předpisů do národního právního řádu. hospodaření sda Hospodaření SDA v účetním roce 2012 vycházelo z rozpočtu schváleného Radou ředitelů. Příjmovou složkou rozpočtu byly členské příspěvky a úroky z účtu. Výdajovou pak obvyklé náklady na provoz, statistky registrací apod. Hospodaření SDA bylo průběžně sledováno Výkonným výborem Svazu. Od roku 2004 je používán k hodnocení trhu silničních motorových vozidel jako zdroj věrohodných údajů registr motorových vozidel obdobně jako v ostatních vyspělých zemích. Statistika prodejů používaná v letech 1993 až 2003 a zpracovávaná na základě informací jednotlivých výrobců a dovozců i celních statistik, nebyla považována za dostaactivities of the car importers association Of the events having a significant impact on the general public, there were, in particular, the opinion polls Motorcycle of the Year 2012, which ended in the spring, and Car of the Year 2013 in the Czech Republic, the 19th year of which took place in the fall. Both opinion polls ended with a ceremonial announcement of the results at gala evenings. The results of the opinion polls and their historical overviews are shown in the table part of the Annual Report. Both opinion polls were very successful also among the general public. The 16th year of the Motorcycle of the Year opinion poll attracted over 32,000 respondents. Almost 70,000 respondents took part in the Car of the Year opinion poll. The Motorcycle of the Year opinion poll was preceded by another important event of the Car Importers Association, or rather of our Motorcycle Section this being the March exhibition Motorcycle 2012 held at the exhibition venue in Brno, which was seen, together with its accompanying program, by almost 47,000 visitors. As to the activity within the Car Importers Association, the most important event was the spring meeting of the CIA Board of Directors that approved basic documents, such as 2011 budget spending reports, the 2012 budget proposal and the time schedule of meetings of CIA bodies, and discussed the main tasks for the entire upcoming year. An important part of the communication of the Car Importers Association is also the dissemination of information for both the lay and professional public as well as for its members. This is the purpose of the increasingly well- -visited CIA website, where people can find extensive and in fact unique statistical data as well as practically all legal standards regarding road transportation. The popularity and visit rate of the CIA website is obvious from more than 7 million visits during the year of Unfortunately, there were also several negative moments in year of 2012 that concerned not only business and legislation but mainly the Central Vehicle Register, where a major change started on 1 July caused chaos that took several months to get out of. With respect to legislation, the priority of the Car Importers Association in 2013 continues to be the problems of selected laws and their implementing regulations. The Secretariat and the Executive Committee shall pay special attention in particular to the promotion of the so-far-not -quite-standard implementation of European regulations in the national legal system. TRH NOVÝCH SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL V ČR V ROCE 2012 financial management of the cia The financial management of the Car Importers Association in the 2012 accounting year was based on the budget approved by the Board of Directors. Budget revenues came from membership fees and interest on the account. Budget expenditures consisted of the usual cost of operation, registration statistics, etc. The financial management of the Car Importers Association was regularly monitored by the Executive Committee of the Car Importers Association. 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012

5 tečně objektivní, a proto ji nadále používáme jen k posouzení trendů. Zavedení nového systému registrací v rámci Centrálního registru vozidel, převedeného pod Ministerstvo dopravy přineslo zejména na začátku druhého pololetí roku 2012 značné problémy nejen nám, jako Svazu a našim členům, ale především samotným motoristům. Všechny historické podklady jsou dostupné na našem portálu: portal.sda-cia.cz. registrace nových vozidel Za rok 2012 bylo v ČR registrováno celkem nových osobních, lehkých užitkových a nákladních automobilů, 731 autobusů a motocyklů včetně mopedů. Za srovnatelné období roku 2011 to bylo osobních, lehkých užitkových a nákladních automobilů, 837 autobusů a motocyklů, rovněž včetně mopedů. Podrobnější údaje o počtech a pořadí jednotlivých značek jsou uvedeny v tabulkách na stránkách 14 až 31 této Výroční zprávy. osobní automobily (m1) Registrace nových osobních automobilů v roce 2012 vzrostly oproti roku 2011 o 0,42%, tj. o 727 ks, přičemž stojí za připomenutí, že ve většině evropských zemí registrace často až dramaticky klesly. Z hlediska segmentů zůstal zachován největší podíl malých vozidel (mini + malé) - 28,35%, druhou příčku zaujaly vozy střední třídy s 18,47%, třetí obsadily vozy nižší střední třídy s 16,35%. Dále následovaly třídy MPV - 15,29%, terénní, jejichž podíl stoupl už na 14,84%, vyšší střední - 4,41%, sportovní - 0,45% a nakonec třída luxusních vozidel - 0,17%. Z hlediska druhu použitého paliva nedošlo ani tentokrát meziročně k žádným dramatickým změnám. nových osobních vozů s naftovými motory, ve srovnání s rokem 2011, mírně vzrostl a činil 41,38%, naopak u benzinových motorů mírně klesl na 55,78%. y ostatních druhů paliva jsou u nás zatím stále zanedbatelné LPG používá 0,27% osobních vozů, CNG - 0,30%, palivo E85-0,34%, a elektromobilů bylo za rok 2012 registrováno celkově jen 89 ks (0,05%). lehké užitkové automobily (n1) Kategorie lehkých užitkových automobilů zaznamenala opět citelnější propad registrací, a to meziročně o 10,91%. Ke změnám došlo také v podílech jednotlivých obchodních tříd, kde v kategorii do 2,0 t činil podíl jen 9,19%, do 3,0 t 39,53%, do 3,5 t významně vzrostl na 48,48% a nezařazeno bylo 2,80%. Z hlediska použitého druhu paliva bylo jen 788 vozidel (6,67%) vybaveno benzinovými motory, 86,21% připadá na naftové motory, ale už 488 vozidel (4,13%) mělo pohon CNG (loni pouze 52 ks/ 0,39%) a 18 LPG (0,15%). automobily do 3,5t (m1+n1) Z hlediska některých analýz jsou ještě sledovány údaje o registracích vozidel kategorií M1+N1 společně. Za rok 2012 bylo registrováno celkem ks osobních a lehkých užitkových vozidel, což je meziročně méně o 721 vozidel (0,4%), než v roce THE MARKET OF NEW MOTOR ROAD VEHICLES IN THE CZECH REPUBLIC IN 2012 We have been using the register of motor vehicles as a source of reliable information, just like other developed countries, since The sales statistics used from 1993 to 2003 and prepared based on the information from individual makers and importers and customs statistics were not considered sufficiently objective and we therefore continue using them to evaluate trends only. The new system of registration implemented as part of the Central Vehicle Registration and transferred to the Ministry of Transportation caused, especially at the beginning of the second half of 2012, major problems not only to the Car Importers Association and its members but mostly to motor vehicle owners. All historical information is available on our website: portal.sda-cia.cz. registration of new vehicles In 2012, a total of 174,009 new passenger cars, 11,821 light utility vehicles, 7,234 trucks, 731 buses and 15,212 motorcycles, including mopeds, were registered in the Czech Republic. In 2011, a total of 173,282 new passenger cars, 13,269 light utility vehicles, 7,962 trucks, 837 buses and 16,667 motorcycles, including mopeds, were registered in the Czech Republic. For more information regarding the number and order of individual makers, see the tables on Page 14 through 31 of the Annual Report. passenger cars (m1) The registrations of new passenger cars in 2012 went up by 0.42%, i.e. by 727 cars, as compared to 2011 while, and this is interesting, the registrations in most European countries often considerably dropped. From the point of view of segments, the largest share continued to be that of small cars (mini + small) 28.35%, the second place took medium class cars with 18.47% and the third place took lower medium class cars with 16.35%. They were followed by MPV class cars 15.29%, off-road class cars, the share of which went up to 14.84%, higher medium class cars 4.41%, sports class cars 0.45% and finally luxury class cars 0.17%. From the point of view of the type of fuel used, there were again no dramatic year-on-year changes. The share of new passenger cars with Diesel engines slightly went up as compared to 2011, reaching 41.38%, while the share of new passenger cars with petrol engines slightly dropped to 55.78%. The shares of other types of fuel are still negligible in this country LPG is used by 0.27% of passenger cars, DNG by 0.30% of passenger cars and E85 fuel by 0.34% of passenger cars. In 2012, only 89 electric cars (0.05%) were registered. light utility vehicles (n1) The category of light utility vehicles showed again a considerable drop in the number of registrations by 10.91% from year to year. There were also changes in the shares of the individual commercial classes, where the share of the category up to 2 tons was only 9.19%, the share of the category up to 3 tons was 39.53% and the share of the catego- VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

6 nákladní automobily (n2,3) Tato kategorie vozidel zaznamenala meziroční pokles registrací o 728 kusů (9,14%). autobusy (m2,3) Autobusů bylo v loňském roce registrováno 731, což je o 106 ks (12,66%) méně než v roce motocykly (l) Oproti roku 2011 celkové registrace motocyklů opět poklesly, a to o ks (8,73%). Od roku 2008 zatím registrace motocyklů každým rokem klesají a loňský výsledek je i pod úrovní roku Podrobnější údaje o počtech, kategoriích a pořadí jednotlivých značek jsou uvedeny ve statistické části této Výroční zprávy. TRH OJETÝMI VOZIDLY V ČR V ROCE 2012 Významnou součást českého automobilového trhu s motorovými vozidly stále představuje intenzivní dovoz ojetých vozidel a jejich registrace. Ojetiny z dovozu ovlivňují nejen obchodování s vozy novými, ale přispívají ke stárnutí českého vozového parku. Průměrné stáří osobních automobilů je stále na nelichotivých 13,5 roku. Problematický je zejména dovoz vozů starších deseti, ale především patnácti let. Z celkového počtu (za rok 2011 to bylo , tj. pokles o 5,59%) dovezených a registrovaných ojetých osobních automobilů (navíc nemalé množství se dováží také na díly ) bylo (tedy opět víc než plná třetina) starších deseti let, a z nich (4,17%) starších patnácti let. Ojetých lehkých užitkových automobilů bylo za rok 2012 dovezeno kusů, což je o 12,38% (902 ks) méně než v roce předchozím. Dovezených ojetých nákladních vozidel bylo za rok 2012 registrováno kusů, autobusů 261 kusů a motocyklů BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU Problematika bezpečnosti silničního provozu je předmětem stále většího zájmu členů SDA. Proto byla v roce 2012 vytvořena samostatná sekce Bezpečnosti provozu, jejím úkolem jsou intenzivnější aktivity v této oblasti. Současně Svaz pokračoval v řadě jednání s příslušnými ministerstvy i výbory parlamentu o přetrvávajících problémech při schvalování technické způsobilosti vozidel, jejich kontrole v provozu, až po návrhy na urychlení obnovy vozového parku v ČR. S tím souvisí také problematika nízké úrovně pasivní bezpečnosti starých automobilů. Členové Svazu nadále pořádali své vlastní akce zaměřené na kontroly technického stavu a seřízení motorů, brzd, odpružení a tlumení, světel i správného užívání vozidel. Někteří členové spolupracovali při produkci výukových a instruktážních audiovizuálních programů zaměřených právě na bezpečnost provozu vozidel. ry up to 3.5 tons considerably increased to 48.48%; 2.80% of vehicles were not classified. With regard to the type of fuel used, there were only 788 vehicles (6.67%) with petrol engines, 86.21% vehicles with Diesel engines, actually 488 vehicles (4.13%) running on CNG (last year only 52 vehicles/0.39%) and 18 vehicles running on LPG (0.15%). vehicles up to 3.5 t (m1+n1) Some analyses still monitor the registrations of M1+N1 category vehicles together. In 2012, a total of 186,830 passenger and light utility vehicles were registered, which means 721 vehicles (0.4%) less than in trucks (n2,3) This category showed a slight year-on-year drop in the number of registrations by 728 trucks (9.14%). buses (m2,3) Last year, 731buses were registered, which is 106 buses (12.66%) less than in motorcycles (l) As compared to 2011, the total number of registrations of motorcycles dropped again this time by 1,455 motorcycles (8.37%). The number of motorcycle registrations has been dropping since the year of 2008.The number of registrations last year was below that in the year of More information about the number, categories and order of individual makers is provided in the statistical part of this Annual Report. THE USED VEHICLE MARKET IN THE CZECH REPUBLIC IN 2012 A big importation of used vehicles and their registration still represent an important part of the Czech motor vehicle market. Imported used vehicles affect not only the sale of new vehicles but are also responsible for the aging of the Czech vehicle fleet. The average age of passenger cars is still unfavorable 13.5 years. The problem is the importation of vehicles over 10 years old and especially 15 years old. Of the total number of 124,343 (in 2011 it was 131,707, i.e. a 5.59% drop) imported and registered used passenger cars (moreover many of them are also imported for spare parts), there were 41,934 cars (i.e. again more than one-third) over 10 years old and of these, 5,184 (4.17%) cars were over 15 years old. A total of 6,384 used light utility vehicles were imported in 2012, which is 12.38% (902 vehicles) less than in the previous year. A total of 2,427 imported used trucks, 261 used buses and 11,226 used motorcycles were registered in TRAFFIC SAFETY Traffic safety is also at the forefront of the interest of CIA members. This is why, the separate section Traffic Safety was created in 2012 to perform more intensive activities in traffic safety. Also, the Car Importers Association continued with discussions at competent ministries and parliamentary committees regarding the continuing problems in the approval of the technical condition of vehicles and in the inspection of vehicles and regarding the proposals to speed up the renovation of the vehicle fleet in the CR. 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012

7 S bezpečností silničního provozu také úzce souvisí problematika životního prostředí, na kterou má přímý vliv stáří a složení vozového parku v ČR. Přehled aktuálních údajů k o celkových počtech a stáří vozidel jednotlivých kategorií naleznete na str. 20. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOTY CO2 Podobně jako v předcházejících letech, také v průběhu roku 2012 předával Svaz a jeho orgány i jednotliví členové kvalifikované informace zákonodárcům a výkonné moci hlavně v souvislosti se studiemi o dopadech přestárlého vozového parku a jeho provozu na znečištění ovzduší, na hospodaření s odpady a jejich produkci, resp. likvidaci a recyklaci. Negativním jevem z hlediska životního prostředí proto zůstává nejen dovoz starých ojetých vozidel, ale také celkově vysoké průměrné stáří vozového parku v ČR. Jeho obnova pokračuje ve srovnání s vyspělými státy velmi pomalu, takže se v posledních letech průměrný věk vozidel v některých kategoriích dokonce zvýšil. Potěšitelné v tomto směru je alespoň pokračující snižování emisí u nových osobních automobilů, což dokumentují tabulky na str. 22/23. DALŠÍ AKTIVITY ČLENŮ SVAZU Další aktivity jednotlivých členů SDA tradičně spočívaly především ve sponzorské oblasti zacílené zejména do kultury a umění, vzdělávání, sportu, sociální oblasti a zdravotnictví, ale i do boje proti drogám a alkoholismu. ZÁVĚR Devatenácté vydání Výroční zprávy je jasným důkazem toho, že Svaz dovozců automobilů je již téměř dvě desetiletí významnou a životaschopnou, ale také uznávanou a respektovanou organizací doma i v zahraničí. Údaje uvedené v této zprávě představují aktuální obraz nejen o Svazu, jako takovém, jeho organizaci a členské základně, ale rovněž o stavu a vývoji tuzemského trhu motorových vozidel. SDA svojí činností potvrzuje nezastupitelnou funkci v hospodářské a tržní struktuře České republiky a trvalým úsilím přispívá k vytváření co nejpříznivějšího prostředí pro odpovědné, kompetentní a solidní podnikání v oblasti obchodu s dováženými motorovými vozidly, spojené s naším členstvím v EU. The low level of passive safety of old vehicles is part of this problem. CIA members continued to organize their own events focusing on technical inspections, engine tuning, breaks, suspension and shock absorption, lights and the correct use of vehicles. Some CIA members helped with the production of educational and instructive audiovisual programs regarding traffic safety. Traffic safety is closely related to the environment because it is directly affected by the age and structure of the vehicle fleet in the CR. An overview of the number and age of vehicles of individual categories as of 31 December 2012 is provided on Page 20. THE ENVIRONMENT AND CO2 EMISSIONS As in the previous years, the Car Importers Association and its bodies and individual members passed on qualified information to legislators and executive power, mainly in connection with studies regarding the impact of the obsolete vehicle fleet on air pollution and waste management and production, i.e. waste liquidation and recycling. The importation of old used vehicles as well as the overall high average age of the vehicle fleet in the CR has a negative impact on the environment. The vehicle fleet in the CR is being renovated very slowly as compared to other developed countries, and so the average age of some categories of vehicles lately even increased. However, the continuing reduction of emissions in new passenger cars, which is documented by the tables on Page 22/23, is rather encouraging. OTHER ACTIVITIES OF CIA MEMBERS Other activities of individual CIA members typically lay mainly in sponsorship focusing on culture and arts, education, sports, social area and healthcare as well as the fight against drugs and alcoholism. CONCLUSION The 19th issue of the Annual Report clearly proves that the Car Importers Association has been an important and vital organization well-recognized and respected both in the Czech Republic and abroad for almost two decades. The information in the Annual Report provides a current picture of the Car Importers Association as such, its organization and members as well as of the situation and developments on the Czech motor vehicle market. The activity of the Car Importers Association confirms its irreplaceable role in the economic and market structure of the Czech Republic and the constant efforts of the Car Importers Association contribute to the creation of the most favorable environment for the responsible, competent and fair trade of imported motor vehicles linked to our membership in the EU. POZNÁMKA: Podrobnější přehledy registrací nových a ojetých vozidel v ČR v roce 2012 a vyřazování vozidel, stejně jako mnoho dalších zajímavých informací je uvedeno nejen na dalších stránkách této zprávy, ale především na našem portálu: portal.sda-cia.cz. NOTE: More detailed overviews regarding new and used vehicles registered in the CR in 2012 and eliminated end-of-life vehicles as well as a lot of other interesting information are provided on the next pages of the Annual Report and especially on our website: portal.sda-cia.cz. VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

8 adresář členů members Directory automobily cars BMW, Mini BMW Group Czech Republic (OA, Moto) Office Park Centrum Bucharova 1432/6, Praha 5 tel.: , fax: CiTROËn Citroën Česká republika, s.r.o. (OA, LUV) Hvězdova 1716/2b, Praha 4 tel.: infolinka: DAF DAF Trucks CZ, s.r.o. (NA) Zděbradská 61, Jažlovice-Říčany tel.: fax: gen. ředitel: Josef Reiter obch. ředitel: Milan Koza komunikace, tisk: Veronika Jakubcová tel.: , fax: gen. ředitel: Sébastien Vandelle komunikace, tisk: Kateřina Juráňová tel.: fax: ředitel: Roman Kubálek komunikace, tisk: Jiří Brož tel.: fax: FiAT, ALFA ROMEO, ABARTH, LAnCiA, FiAT PROFESSiOnAL, CHRYSLER, DODGE, JEEP Fiat Group Automobiles, Central & Eastern Europe Kft. (OA, LUV) Karolínská 1, Praha 8 tel.: , fax: gen. ředitel: Laszlo Stekl komunikace, tisk: Janka Konečná tel.: , fax: FORD Ford Motor Company, s.r.o. (OA, LUV) Karolínská 654/2, Praha 8 tel.: fax: gen. ředitel: Jan Laube obch. ředitel: Milan Sysel komunikace, tisk: Martin Linhart tel.: fax: HOnDA Honda Motor Europe Ltd., Česká Republika (OA, Moto) Bucharova 14/2641, Praha 5 tel.: , fax: prezident: Jiří Miňovský obch. řed. divize Auto: Petr Skála obch. řed. divize Moto: Petr Kříbala komunikace, tisk: Aleš Indra tel.: , fax: CHEVROLET Chevrolet Central and Eastern Europe LLC. (OA, LUV) Olbrachtova 2006/9, Praha 4 tel.: fax: country manager: Pavel Drábik komunikace, tisk: Dalibor Klíma tel.: , fax: iveco IVECO Czech Republic, a.s. divize Trucks (LUV, NA, BUS) Pobřežní 3, Praha 8 tel.: , fax: gen. ředitel: Sergio Biancheri obch. ředitel: Aleš Konrád komunikace, tisk: Miriama Regec tel.: , fax: VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012

9 adresář členů members Directory automobily cars JAGUAR, LAnD-ROVER HelpReg, s.r.o. (OA, LUV) Za Mototechnou 4, Praha 5 tel.: , fax: KiA Kia Motors Czech, s.r.o. (OA) V Oblouku 128, Čestlice tel.: fax: LADA CS AutoLada, s.r.o. (OA, LUV) Koněvova 211, Praha 3 tel.: fax: jednatel: Miroslav Stehlík komunikace, tisk: Dieter Platzer Olga Veselá, tel.: prezident: Tae Ho Lee gen. ředitel: Vít Pěkný komunikace, tisk: Kateřina Vokounová tel.: fax: gen. ředitel: Oleg Burmistrov komunikace, tisk: ved. odd. OA: Milan Vozáb tel.: fax: MAn MAN Truck & Bus Czech Republic, s.r.o. (NA, BUS) Obchodní 120, Čestlice tel.: fax: ředitel a jednatel: Jochen Modl MAZDA Mazda Motor Logistics Europe NV (OA, LUV) Türkova 2319/5b, Praha 4 tel.: , fax: gen. ředitel: Alexej Kiriakovský obch. ředitel: David Levec, tel.: MiTSUBiSHi M Motors CZ, s.r.o. (OA, LUV) Na Chodovci 2457/1, Praha 4 tel.: fax: ředitel: Martin Krob komunikace, tisk: Zdena Erbenová tel.: fax: komunikace, tisk: Markéta Kuklová tel.: fax: komunikace, tisk: Pavla Drmotová tel.: fax: MERCEDES-BEnZ, SMART, MAYBACH, FUSO MERCEDES-BEnZ, SETRA Mercedes-Benz Česká republika, s.r.o. EvoBus Bohemia, s.r.o. (OA, LUV, NA) (Autobusy) Daimlerova 2, Praha 4 Na Hůrce 211/10, Praha 6 tel.: , fax: tel.: , fax: gen. ředitel: Florian Müller ředitel: Georg Kendlbacher ředitel OA: Jan Bubeník ředitel užitk. vozy: Josef Mařík komunikace, tisk: ředitel NA: Robert Janzek Zuzana Schneyderová-Kubaniková ředitel LUV: František Mühlfeit tel.: komunikace, tisk: Jan Kuhn, tel.: , fax: fax: , nissan Nissan Sales CEE Kft. (OA, LUV, NA) Antala Staška 2027/77, Praha 4 tel.: fax: country manager: Zdeněk Fořt komunikace, tisk: Marek Vodička tel.: fax: VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

10 adresář členů members Directory automobily cars OPEL Opel Southeast Europe LLC (OA, LUV) Olbrachtova 2006/9, Praha 4 tel.: fax: gen. ředitel: Pavel Šilha PEUGEOT Peugeot Česká republika, s.r.o. (OA, LUV) Hvězdova 1716/2b, Praha 4 tel.: fax: gen. ředitel: Joël Gorin obch. ředitel: Marco Venturini PORSCHE Porsche Inter Auto CZ, s.r.o. (OA) Vrchlického 31/18, Praha 5 tel.: fax: gen. ředitel a jednatel: Christian Lang komunikace, tisk: Martin Hejral tel.: fax: komunikace, tisk: Radka Matthey tel.: , fax: komunikace, tisk: Irena Bandová tel.: , AUDi, SEAT, VW Porsche Česká republika, s.r.o. (OA, LUV, NA) Radlická 740/113d, Praha 5 gen. ředitel: Josef Roider, tel.: , fax: (hl. sekretariát) ved. divize AUDI: Anna Gruberová, tel.: , fax: ved. divize SEAT: Aleš Novák, tel.: , fax: ved. divize VW-osobní vozy: Petr Janeba, tel.: , fax: ved. divize VW-užitkové vozy: Jan Procházka, tel.: , fax: komunikace, tisk: Jan Klíma (AC&C) tel.: , fax: , REnAULT, DACiA OA Renault ČR, a.s. (OA, LUV) Pobřežní 3, IBC, Praha 8 tel.: , fax: gen. ředitel: Eric Basset obch. ředitel: Zdeněk Grunt, tel.: komunikace, tisk: Jitka Skaličková tel.: fax: REnAULT na Renault Trucks ČR, s.r.o. (LUV, NA) Obchodní 277, Čestlice tel.: fax: SCAniA Scania Czech Republic, s.r.o. (NA) Chrášťany 186, Rudná u Prahy tel.: fax: SUBARU Subaru ČR, s.r.o. (OA) Pekařská 5, Praha 5 tel.: fax: gen. ředitel: Jan Veselý ředitel: Peter Hornig ředitel: Petr Neuman komunikace, tisk: Tereza Porubová tel.: komunikace, tisk: Tomáš Patočka tel.: , komunikace, tisk: Zdeněk Zikmund tel.: , fax: VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012

11 adresář členů members Directory automobily cars SUZUKi Suzuki Motor Czech, s.r.o. (OA, LUV, Moto) U Průhonu 40, Praha 7 tel.: fax: gen. ředitel: Václav Lula komunikace, tisk: Dominika Vránová tel.: fax: ŠKODA Škoda Auto, a.s. Organizační složka Škoda Auto ČR (OA, LUV) Želetavská 1525/1, Praha 4 tel.: fax: ředitel: Petr Pečenka PR manager: Vítězslav Pelc tel.: TOYOTA, LEXUS Toyota Motor Czech, s.r.o. (OA, LUV) Bavorská 2662/1, Praha 13 tel.: , info linka: fax: VOLVO OA Volvo Auto Czech, s.r.o. (OA) V oblouku 731, Průhonice tel.: fax: VOLVO na Volvo Truck Czech, s.r.o. (NA) Obchodní 109, Čestlice, Říčany u Prahy tel.: fax: prezident: Tsutomu Otsubo viceprezident: Marc Hedrich komunikace, tisk Toyota & CA: Tomáš Vaněk tel.: , fax: komunikace, tisk Lexus: David Valenta tel.: , fax: výkonný ředitel: Frank Versaevel obchodní ředitelka: Šárka Heyna Fuchsová marketingová ředitelka: Sylva Webster, komunikace, tisk: Petra Doležalová tel.: , fax: ředitel: Robert Grozdanovski komunikace, tisk: Klára Rylichová tel.: , adresář členů members Directory motocykly motorcycles ACCESS MOTOR, TGB, ARCTiC CAT ASP Group, s.r.o. Náměstí 13, Žebrák tel.: fax: APRiLiA, PiAGGiO, VESPA,GiLERA, MOTO GUZZi A Spirit, a.s. Vrbova 19, Praha 4 tel.: fax: jednatel: Dušan Hřích ředitel: Vladimír Přibyl VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

12 adresář členů members Directory motocykly motorcycles BRP, CAn-AM, SKi-DOO, LYnX BCE, s.r.o. Lahovská 8, Praha 5 tel.: jednatelka: Hana Barnetová HARLEY DAViDSOn Harley-Davidson Central and Eastern Europe s.r.o. OPNB Building Bucharova 1281/2, Praha 5 tel.: fax: ředitel: Martin Heřmanský KAWASAKi Asko KC, s.r.o. Žarošická 18, Brno tel.: , fax: ředitel: Antonín Daniel KTM KTM Czech Republic, s.r.o. B. Smetany 167/2, Plzeň tel.: jednatel: Christian Waach kontakt (obch. zástupce): Peter Dužek tel.: , kontakt (custumer service): Marek Malatinec tel.: KYMCO, QUADRO MSA Moto Sport CZ, s.r.o. Bachmačské nám. 6, Praha 6 tel.: jednatel: Gerald Federl kontakt (obch. zástupce): Petr Veruněk komunikace, tisk: Barbora Ondrejková tel.: POLARiS Meteor Motor Tech CR, s.r.o. Na Strži 35/1373, Praha 4 - Krč tel.: , ředitel: Tomáš Kočař TRiUMPH DK auto-moto, s.r.o. Triumph Praha Šífařská 4, Praha 4 tel.: fax: ředitel: Radek Klimeš YAMAHA Yamaha Motor Middle Europe B.V. organizační složka CZ Obchodní 126, Čestlice tel.: fax: vedoucí org. složky: Václav Koucký 12 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012

13 auto roku v Čr car of the Year in cr ročník 19th year 1 anketa 1 poll abs. vítěz Absol. Winner VOLKSWAGEN GOLF městské vozy Small + Mini RENAULT CLIO nižší střední třída Lower middle ŠKODA RAPID střední a vyšší třída Medium BMW 6 GRAN COUPÉ SUV + OffRoad, MPV MERCEDES-BENZ GL Sport + Cabrio TOYOTA GT ročník 18th year 1 anketa 1 poll abs. vítěz Absol. Winner FORD FOCUS městské vozy Small + Mini ŠKODA CITIGO nižší střední třída Lower middle FORD FOCUS střední a vyšší třída Medium AUDI A6 SUV + OffRoad, MPV RANGE ROVER EVOQUE Sport + Cabrio PORSCHE ročník 17th year 1 anketa 1 poll abs. vítěz Absol. Winner MERCEDES-BENZ SLS AMG malé + mini Small + Mini ALFA ROMEO Giulietta střední třída Medium BMW řady 5 MPV FORD C-MAX SUV + OffRoad KIA Sportage Lux + Sport + Cabrio MERCEDES-BENZ SLS AMG Přehled vítězů ankety Auto roku v ČR 2013 VOLKSWAGEN GOLF 2012 FORD FOCUS 2011 MERCEDES-BENZ SLS AMG 2010 ŠKODA YETI 2009 ŠKODA SUPERB 2008 KIA CEE D 2007 OPEL CORSA 2006 FORD FOCUS 2005 ŠKODA OCTAVIA 2004 MAZDA MAZDA 6 novinářská anketa Journalist ŠKODA SUPERB čtenářská Readers 2002 PEUGEOT 307 novinářská i čtenářská anketa 2001 ŠKODA FABIA COMBI novinářská i čtenářská anketa 2000 OPEL ZAFIRA novinářská i čtenářská anketa 1999 FORD FOCUS novinářská anketa Journalist PEUGEOT 206 čtenářská Readers 1998 ALFA ROMEO 156 novinářská i čtenářská anketa 1997 VW PASSAT novinářská i čtenářská anketa 1996 AUDI A4 novinářská anketa Journalist PEUGEOT 406 čtenářská Readers 1994/1995 ŠKODA FELICIA novinářská anketa Journalist MAZDA 323 (do 0,5 mio.) čtenářská Readers RENAULT LAGUNA (nad 0,5 mio.) čtenářská Readers motocykl roku v Čr motorcycle of the Year in cr ročník 16th year 1 anketa 1 poll abs. vítěz Absol. Winner DUCATi 1199 Panigale S Tricolore skútr a moped scooter and moped BMW C 650 GT enduro vč. cest. incl. Trav. TRIUMPH Explorer 1215 ABS chopper HARLEY-DAVIDSON Sportster XL 1200V Seventy Two cest. silniční Road Traveling HARLEY-DAVIDSON CVO Street Glide naked bikes HONDA NC700S sport DUCATI 1199 Panigale S Tricolore ročník 15th year 1 anketa 1 poll abs. vítěz Absol. Winner BMW K 1600 GTL skútr a moped scooter and moped HONDA SW-T600 enduro vč. cest. incl. Trav. BMW G 650 GS chopper HARLEY-DAVIDSON Sportster XL 1200X Forty-Eight cest. silniční Road Traveling BMW K 1600 GTL naked bikes APRILIA Tuono V4R APRC sport KAWASAKI Ninja ZX-10R ročník 14th year 1 anketa 1 poll abs. vítěz Absol. Winner BMW S 1000 RR skútr a moped scooter and moped HONDA PCX enduro vč. cest. incl. Trav. BMW R 1200 GS chopper HARLEY-DAVIDSON FLSTBF Fat Boy cest. silniční Road Traveling HONDA VFR 1200 F naked bikes KAWASAKI Z 1000 sport BMW S 1000 RR Přehled vítězů ankety Motocykl roku v ČR 2012 DUCATI 1199 Panigale S Tricolore 2011 BMW K 1600 GTL 2010 BMW S 1000 RR 2009 BMW R 1200 GS Adventure 2008 HONDA CB1000R 2007 KTM 990 Adventure 2006 BMW R 1200 GS Adventure 2005 BMW R 1200 GS 2004 HONDA CBR1000RR Fireblade 2003 HONDA CBR600RR 2002 HONDA VFR SUZUKI GSX 1000R 2000 KAWASAKI ZX-12R Ninja 1999 SUZUKI GSX 1300 R Hayabusa 1998 YAMAHA YZF-R HONDA CBR 1100 XX Super Blackbird VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

14 celkové registrace vozidel v Čr 2012 total registration of vehicles in cr Kategorie Category nová Brand new Ojetá Used Celkem Total Vyřazená M1 - OA ,16% ,66% ,55% N1 - LUV ,90% ,30% ,67% M2 3 - Bus 731 0,30% 261 0,18% 992 0,25% 1227 N2 3 - NA ,00% ,63% ,48% L ,31% ,55% ,78% 5834 O ,45% ,92% ,81% T ,05% 685 0,46% ,82% 196 Jiná Other ,74% 313 0,21% ,54% 866 Nezařaditelná Unclassified 223 0,09% 144 0,10% 367 0,09% 169 Celkem vozidel Total % % % registrace nových osobních automobilů podle krajů m registration of brand new passenger cars by regions Kraj Region Celkem Total Celkem Total Praha ,62% Jihočeský ,56% Jihomoravský ,96% Karlovarský ,36% Královéhradecký ,43% Liberecký ,08% Moravskoslezský ,73% Olomoucký ,49% Pardubický ,73% Plzeňský ,09% Středočeský ,73% Ústecký ,69% Vysočina ,17% Zlínský ,35% Celkem Total % registrace nových lehkých užitkových automobilů podle krajů n registration of brand new light commercial vehicles by regions Kraj Region Celkem Total Celkem Total Praha ,72% Jihočeský 636 5,38% Jihomoravský ,62% Karlovarský 236 2,00% Královéhradecký 399 3,38% Liberecký 400 3,38% Moravskoslezský 785 6,64% Olomoucký 420 3,55% Pardubický 375 3,17% Plzeňský 478 4,04% Středočeský ,37% Ústecký 641 5,42% Vysočina 472 3,99% Zlínský 511 4,32% Celkem Total % 14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012

15 registrace nových nákladních automobilů podle krajů n2, registration on of brand new trucks by regions Kraj Region Celkem Total Celkem Total Praha ,42% Jihočeský 578 7,99% Jihomoravský ,47% Karlovarský 130 1,80% Královéhradecký 351 4,85% Liberecký 173 2,39% Moravskoslezský 584 8,07% Olomoucký 292 4,04% Pardubický 311 4,30% Plzeňský 455 6,29% Středočeský ,77% Ústecký 499 6,90% Vysočina 320 4,42% Zlínský 310 4,29% Celkem Total % registrace nových autobusů podle krajů m2, registration on of brand new buses by regions Kraj Region Celkem Total Celkem Total Praha ,97% Jihočeský 47 6,43% Jihomoravský 83 11,35% Karlovarský 14 1,92% Královéhradecký 20 2,74% Liberecký 38 5,20% Moravskoslezský ,96% Olomoucký 14 1,92% Pardubický 70 9,58% Plzeňský 18 2,46% Středočeský 46 6,29% Ústecký 17 2,33% Vysočina 67 9,17% Zlínský 27 3,69% Celkem Total % registrace nových motocyklů podle krajů l 2012 registration on of brand new motorcycles by regions Kraj Region Celkem Total Celkem Total Praha ,72% Jihočeský 921 6,05% Jihomoravský ,07% Karlovarský 378 2,48% Královéhradecký 805 5,29% Liberecký 730 4,80% Moravskoslezský ,64% Olomoucký 879 5,78% Pardubický 692 4,55% Plzeňský 713 4,69% Středočeský ,92% Ústecký 912 6,00% Vysočina 631 4,15% Zlínský 740 4,86% Celkem Total % VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

16 registrace nových osobních automobilů (oa - m1) a lehkých užitkových automobilů (luv - n1) 2012 registration of brand new passenger cars (pc - m1) and light commercial vehicles (lcv - n1) Značka Make OA PC LUV LCV Celkem Total Pořadí Position Pořadí Position Pořadí Position Alfa Romeo 236 0,14% ,00% 236 0,13% 30 Aston Martin 4 0,00% 0 0,00% 4 0,00% Audi ,19% ,02% ,05% 15 Bentley 27 0,02% ,00% 27 0,01% 43 BMW ,24% ,00% ,10% 14 Cadillac 20 0,01% ,00% 20 0,01% 44 Citroën ,28% ,54% ,62% 8 Dacia ,19% ,58% ,21% 11 Dodge 23 0,01% ,14% ,02% 39 Ferrari 40 0,02% ,00% 40 0,02% 38 Fiat ,49% ,99% ,28% 9 Ford ,31% ,08% ,80% 4 Honda ,97% ,00% ,90% 20 Hyundai ,71% ,52% ,19% 3 Chevrolet ,62% ,00% ,52% 17 Chrysler 8 0,00% 0 0,00% 8 0,00% Infiniti 63 0,04% ,00% 63 0,03% 37 Isuzu 0 0,00% 36 0,30% ,02% 40 Iveco 2 0,00% 517 4,37% ,28% 26 Jaguar 81 0,05% ,00% 81 0,04% 34 Jeep 397 0,23% ,01% 398 0,21% 27 Kaipan 11 0,01% ,00% 11 0,01% Kia ,92% 6 0 0,00% ,61% 6 Lada 107 0,06% ,00% 107 0,06% 33 Lamborghini 5 0,00% 0 0,00% 5 0,00% Lancia 145 0,08% ,00% 145 0,08% 32 Land Rover 685 0,39% ,26% ,39% 25 Lexus 181 0,10% ,00% 181 0,10% 31 Maserati 20 0,01% ,00% 20 0,01% 44 Mazda ,69% ,01% ,65% 22 Mercedes-Benz ,86% ,89% ,18% 12 Mini 304 0,17% ,00% 304 0,16% 29 Mitsubishi ,64% ,76% ,65% 23 Mitsubishi Fuso 0 0,00% 28 0,24% ,02% 42 Multicar 0 0,00% 31 0,26% ,02% 41 Nissan ,82% ,09% ,77% 16 Opel ,20% ,33% ,15% 13 Peugeot ,86% ,58% ,23% 7 Porsche 365 0,21% ,01% 366 0,20% 28 Renault ,01% ,19% ,27% 5 Renault Trucks 1 0,00% 74 0,63% ,04% 35 Rolls Royce 4 0,00% 0 0,00% 4 0,00% Saab 6 0,00% 0 0,00% 6 0,00% Seat ,54% ,00% ,44% 18 smart 74 0,04% ,00% 74 0,04% 36 Ssangyong 16 0,01% ,00% 16 0,01% Subaru 879 0,51% ,00% 879 0,47% 24 Suzuki ,34% ,01% ,26% 19 Škoda ,91% ,33% ,09% 1 Toyota ,27% ,29% ,27% 10 Volkswagen ,73% ,57% ,29% 2 Volvo ,88% ,00% ,83% 21 Jiné značky Others 333 0,19% 117 0,99% 450 0,24% Celkem Total % % % 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012

17 Registrace ( ) nových osobních automobilů (OA - M1) Registration ( ) of Brand New Passenger Cars (PC - M1) Značka Make Alfa Romeo 246 0,19 % 165 0,11 % 217 0,13 % 272 0,16 % 263 0,15 % 236 0,14 % Aston Martin 4 0,00 % 10 0,01 % 15 0,01 % 19 0,01 % 11 0,01 % 4 0,00 % Audi ,22 % ,52 % ,79 % ,91 % ,12 % ,19 % Bentley 28 0,02 % 24 0,02 % 17 0,01 % 15 0,01 % 26 0,02 % 27 0,02 % BMW ,02 % ,10 % ,63 % ,81 % ,95 % ,24 % Cadillac 14 0,01 % 25 0,02 % 11 0,01 % 9 0,01 % 12 0,01 % 20 0,01 % Caterham 0 0,00 % 2 0,00 % 23 0,01 % 8 0,00 % 5 0,00 % 4 0,00 % Citroën ,60 % ,75 % ,46 % ,81 % ,00 % ,28 % Dacia ,25 % ,78 % ,39 % ,83 % ,34 % ,19 % Dodge 114 0,09 % 93 0,06 % 89 0,06 % 56 0,03 % 20 0,01 % 23 0,01 % Ferrari 23 0,02 % 26 0,02 % 40 0,02 % 58 0,03 % 40 0,02 % 40 0,02 % Fiat ,59 % ,77 % ,65 % ,54 % ,31 % ,49 % Ford ,39 % ,59 % ,93 % ,41 % ,34 % ,31 % Honda ,95 % ,87 % ,63 % ,16 % ,91 % ,97 % Hummer 4 0,00 % 9 0,01 % 9 0,01 % 3 0,00 % 0 0,00 % 2 0,00 % Hyundai ,93 % ,14 % ,21 % ,96 % ,97 % ,71 % Chevrolet ,08 % ,64 % ,60 % ,71 % ,72 % ,62 % Chrysler 90 0,07 % 124 0,09 % 90 0,06 % 96 0,06 % 42 0,02 % 8 0,00 % Infinity 0 0,00 % 0 0,00 % 39 0,02 % 84 0,05 % 95 0,05 % 63 0,04 % Iveco 1 0,00 % 2 0,00 % 3 0,00 % 4 0,00 % 5 0,00 % 2 0,00 % Jaguar 131 0,10 % 147 0,10 % 104 0,06 % 62 0,04 % 84 0,05 % 81 0,05 % Jeep 121 0,09 % 124 0,09 % 176 0,11 % 165 0,10 % 227 0,13 % 397 0,23 % Kaipan 7 0,01 % 13 0,01 % 11 0,01 % 54 0,03 % 3 0,00 % 11 0,01 % Kia ,41 % ,81 % ,55 % ,72 % ,95 % ,92 % KTM 0 0,00 % 0 0,00 % 6 0,00 % 4 0,00 % 4 0,00 % 1 0,00 % Lada 170 0,13 % 150 0,10 % 166 0,10 % 148 0,09 % 106 0,06 % 107 0,06 % Lamborghini 9 0,01 % 9 0,01 % 10 0,01 % 11 0,01 % 1 0,00 % 5 0,00 % Lancia 21 0,02 % 27 0,02 % 69 0,04 % 47 0,03 % 93 0,05 % 145 0,08 % Land/Range Rover 138 0,10 % 147 0,10 % 141 0,09 % 285 0,17 % 463 0,27 % 685 0,39 % Lexus 186 0,14 % 176 0,12 % 241 0,15 % 206 0,12 % 180 0,10 % 181 0,10 % Martin Motors 0 0,00 % 0 0,00 % 1 0,00 % 5 0,00 % 4 0,00 % 0 0,00 % Maserati 18 0,01 % 36 0,03 % 28 0,02 % 29 0,02 % 24 0,01 % 20 0,01 % Maybach 0 0,00 % 0 0,00 % 1 0,00 % 0 0,00 % 1 0,00 % 0 0,00 % Mazda ,10 % ,78 % ,26 % ,07 % ,60 % ,69 % Mercedes-Benz ,35 % ,41 % ,65 % ,65 % ,63 % ,86 % Mini 91 0,07 % 94 0,07 % 83 0,05 % 91 0,05 % 163 0,09 % 304 0,17 % Mitsubishi 875 0,66 % ,80 % ,78 % ,75 % ,96 % ,64 % Nissan ,07 % ,10 % ,29 % ,12 % ,11 % ,82 % Opel ,14 % ,81 % ,36 % ,07 % ,58 % ,20 % Peugeot ,93 % ,95 % ,13 % ,17 % ,27 % ,86 % Porsche 89 0,07 % 126 0,09 % 199 0,12 % 302 0,18 % 299 0,17 % 365 0,21 % Renault ,64 % ,40 % ,56 % ,05 % ,14 % ,01 % Renault Trucks 7 0,01 % 10 0,01 % 7 0,00 % 3 0,00 % 0 0,00 % 1 0,00 % Rolls Royce 1 0,00 % 2 0,00 % 8 0,00 % 12 0,01 % 4 0,00 % 4 0,00 % Rover 7 0,01 % 12 0,01 % 1 0,00 % 2 0,00 % 0 0,00 % 2 0,00 % Saab 55 0,04 % 81 0,06 % 52 0,03 % 38 0,02 % 24 0,01 % 6 0,00 % Santana 10 0,01 % 5 0,00 % 4 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % Seat ,52 % ,61 % ,41 % ,63 % ,91 % ,54 % Smart 91 0,07 % 96 0,07 % 69 0,04 % 69 0,04 % 80 0,05 % 74 0,04 % Ssang Yong 54 0,04 % 32 0,02 % 37 0,02 % 7 0,00 % 22 0,01 % 16 0,01 % Subaru 452 0,34 % 716 0,50 % ,64 % ,72 % 924 0,53 % 879 0,51 % Suzuki ,69 % ,70 % ,13 % ,65 % ,68 % ,34 % Škoda ,04 % ,00 % ,46 % ,32 % ,61 % ,91 % Toyota (-Lexus) ,77 % ,85 % ,92 % ,86 % ,25 % ,27 % Volkswagen ,31 % ,23 % ,29 % ,72 % ,61 % ,73 % Volvo 813 0,61 % 791 0,55 % ,93 % ,93 % ,99 % ,88 % Jiné značky Others 102 0,08 % 214 0,15 % 219 0,14 % 241 0,18 % 326 0,19 % 324 0,19 % Celkem Total % % % % % % VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

18 registrace ( ) nových lehkých užitkových automobilů (oa - n1) registration ( ) of brand new light commercial vehicles (lcv - n1) Značka Make Audi ,77% ,67% 347 1,79% 8 0,07% 0 0,00% 2 0,02% BMW ,13% ,60% 310 1,60% 5 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Citroën ,18% ,35% ,79% 898 7,76% ,59% ,54% Dacia 254 0,41% 342 0,57% 463 2,38% 508 4,39% 369 2,78% 305 2,58% Dodge 40 0,06% 41 0,07% 12 0,06% 7 0,06% 13 0,10% 16 0,14% Fiat ,66% ,65% ,56% ,37% ,12% ,99% Ford ,97% ,81% ,67% ,90% ,80% ,08% GAZ 99 0,16% 60 0,10% 26 0,13% 17 0,15% 5 0,04% 13 0,11% Honda 628 1,01% 625 1,04% 114 0,59% 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00% Hummer 53 0,09% 58 0,10% 14 0,07% 10 0,09% 2 0,02% 2 0,02% Hyundai ,28% ,38% 266 1,37% 103 0,89% 116 0,87% 61 0,52% Chevrolet 394 0,64% 221 0,37% 40 0,21% 2 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Chrysler 34 0,05% 22 0,04% 4 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Isuzu 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 6 0,05% 34 0,26% 36 0,30% Iveco 617 0,99% 771 1,29% 417 2,15% 377 3,26% 517 3,90% 517 4,37% Jeep 112 0,18% 133 0,22% 39 0,20% 1 0,01% 4 0,03% 1 0,01% Kia ,71% ,84% 252 1,30% 11 0,10% 4 0,03% 0 0,00% Lada 32 0,05% 27 0,05% 7 0,04% 5 0,04% 14 0,11% 0 0,00% Lancia 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Land/Range Rover 482 0,78% 266 0,44% 44 0,23% 25 0,22% 37 0,28% 31 0,26% Lexus 77 0,12% 88 0,15% 16 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Mazda 498 0,80% 676 1,13% 84 0,43% 15 0,13% 7 0,05% 1 0,01% Mercedes-Benz ,53% ,02% ,91% 945 8,16% 898 6,77% 815 6,89% Mitsubishi 628 1,01% 627 1,05% 245 1,26% 119 1,03% 139 1,05% 90 0,76% Mitsubishi Fuso 103 0,17% 94 0,16% 48 0,25% 24 0,21% 25 0,19% 28 0,24% Multicar 105 0,17% 94 0,16% 113 0,58% 100 0,86% 27 0,20% 31 0,26% Nissan ,76% 984 1,64% 550 2,83% 248 2,14% 186 1,40% 129 1,09% Opel ,40% ,29% 338 1,74% 148 1,28% 211 1,59% 157 1,33% Peugeot ,47% ,29% ,22% ,79% ,76% ,58% Piaggio 7 0,01% 18 0,03% 21 0,11% 24 0,21% 11 0,08% 16 0,14% Porsche 81 0,13% 83 0,14% 7 0,04% 2 0,02% 2 0,02% 1 0,01% RAG 47 0,08% 33 0,06% 17 0,09% 7 0,06% 17 0,13% 8 0,07% Renault ,84% ,72% ,30% ,47% ,21% ,19% Renault Trucks 140 0,23% 197 0,33% 92 0,47% 78 0,67% 102 0,77% 74 0,63% Santana 36 0,06% 18 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Seat 367 0,59% 240 0,40% 34 0,18% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Ssang Yong 118 0,19% 47 0,08% 14 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Subaru 492 0,79% 517 0,86% 104 0,54% 3 0,03% 1 0,01% 0 0,00% Suzuki 458 0,74% 422 0,70% 67 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% Škoda ,52% ,97% ,78% 525 4,54% 319 2,40% 276 2,33% Toyota (-Lexus) ,93% ,89% 311 1,60% 156 1,35% 276 2,08% 271 2,29% UAZ 1 0,00% 5 0,01% 8 0,04% 14 0,12% 4 0,03% 2 0,02% Volkswagen ,70% ,76% ,59% ,12% ,00% ,57% Volvo 827 1,33% 755 1,26% 222 1,14% 2 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Jiné značky Others 199 0,32% 195 0,33% 51 0,26% 45 0,39% 46 0,35% 76 0,64% Celkem Total % % % % ,0% % 18 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012

19 registrace nových osobních automobilů (oa - m1) dle paliva/co2 (gr/km) 2012/2011 registration of new passenger cars (pc - m1) by fuel/co2 (gr/km) Značka Make B enzin Petrol CO2 Rozdíl CO2 CO2 2012/2011 n afta Diessel CO2 Rozdíl CO2 CO2 2012/2011 Ostatní Others C elkem Total CO2 Rozdíl CO2 CO2 2012/2011 Alfa Romeo Audi BMW Citroën Dacia Fiat Ford Honda Hyundai Chevrolet Chrysler Infiniti Iveco Jaguar Jeep Kia Lada Lancia Land Rover Lexus Mazda Mercedes-Benz Mini Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Porsche Renault Saab Seat smart Ssangyong Subaru Suzuki Škoda Toyota Volkswagen Volvo Jiné značky Others ,78% ,38% - - 2,87% 100% - - Celkem Total VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

20 nejprodávanější typy nových osobních a lehkých užitkových automobilů 2012 best selling pc and lcv Značka verze Make version /2011 Pořadí OA PC LUV LCV Celkem OA PC LUV LCV Celkem Rozdíl Diff. Rozdíl Diff. Position Total Total 1 Škoda Octavia ,33% 2 Škoda Fabia ,17% 3 Hyundai i ,10% 4 Škoda Superb ,14% 5 Škoda Roomster ,20% 6 Škoda Yeti ,36% 7 VW Golf ,85% 8 Kia cee d ,71% 9 Ford Fiesta ,85% 10 Hyundai ix ,69% 11 VW Passat ,06% 12 Hyundai i ,06% 13 Renault Thalia ,33% 14 Škoda Citigo ,12% 15 Ford Fusion ,44% 16 VW Polo ,99% 17 Hyundai ix ,19% 18 Renault Megane ,34% 19 Ford Focus ,54% 20 Seat Ibiza ,07% 21 Ford Transit ,49% 22 Nissan Qashqai ,55% 23 VWTiguan ,21% 24 Renault Clio ,73% 25 Dacia Duster ,09% 26 VWCaddy ,68% 27 VWTransporter ,34% 28 Kia Sportage ,06% 29 Suzuki SX ,48% 30 Opel Astra ,51% 31 Kia Rio ,93% 32 Citroën Berlingo ,46% 33 Peugeot ,63% 34 Ford Mondeo ,12% 35 Dacia Logan MCV ,50% celkové registrace motorových vozidel v České republice 2012 total registration motor vehicles in czech republic Druh vozidel Vehicle mode Kategorie Category Celkový počet k Total numver to Rozdíl registrací Diff. registration Průměrný rok výroby Average year made Průměrný věk Average age k Osobní automobily PC M ,50 13,50 Užitkové automobily LCV N ,71 9,29 N ,31 19,69 N ,77 13,23 Užitkové automobily celkem Total LCV ,93 11,07 Autobusy Bus M ,34 24,66 M ,60 11,40 Motocykly Motorcycle L ,42 31,58 Traktory Tractors T ,32 29,68 Motorová vozidla celkem Total ,68 16,32 Přípojná vozidla Trailer O ,68 20,32 Jiná (nezařazeno) Other ,79 17,21 Celkem Total ,88 20,12 Zdroj: SDA (Metodika D ) 20 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012

Adresář členů Members Directory

Adresář členů Members Directory BMW, mini BMW Group Czech Republic Office Park Centrum Nové Butovice Bucharova 1432/6, 158 00 Praha 5 tel.: 225 990 011 valerie.novotna@partner.bmwgroup.com gen. ředitel: Harald Hölzl obch. ředitel : Petr

Více

Prodej (2003-4) a Registrace (2004-7) nových lehkých užitkových vozidel (LUV - N 1

Prodej (2003-4) a Registrace (2004-7) nových lehkých užitkových vozidel (LUV - N 1 Prodej (2003-4) a Registrace (2004-7) nových lehkých užitkových vozidel (LUV - N 1 ) Sale (2003-4) and Registration (2004-7) of Brand New Light Commercial Vehicles (LCV - N 1 ) Prodej/Sales Registrace/Registration

Více

REGISTRACE NOVÝCH VOZIDEL V ČR V ROCE 2013

REGISTRACE NOVÝCH VOZIDEL V ČR V ROCE 2013 Svaz Dovozců automobilů Car Importers Association REGISTRACE NOVÝCH VOZIDEL V ČR V ROCE 2013 PETROLsummit 13 Registrace vozidel v ČR Srovnání 1-9/2013 a 1-9/2012 2013 Kategorie Nová vozidla Ojetá vozidla

Více

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-6 / 2011 Registrace nových vozidel

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-6 / 2011 Registrace nových vozidel Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-6 / 2011 Registrace nových vozidel V období 1-6/2011 bylo v ČR registrováno celkem 88 284 nových osobních automobilů, 5 981 lehkých užitkových

Více

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2013

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2013 Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2013 Registrace nových vozidel Registrace vozidel v ČR Srovnání 1-3/2013 a 1-3/2012 2013 Kategorie Nová vozidla Ojetá vozidla Celkem

Více

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v 1. pololetí roku 2016

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v 1. pololetí roku 2016 Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v 1. pololetí roku 2016 Registrace nových vozidel Osobní automobily V období 1-6/2016 bylo v ČR registrováno celkem 132 778 nových osobních automobilů.

Více

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-6/2016

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-6/2016 Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-6/2016 Registrace nových vozidel Registrace vozidel v ČR Srovnání 1-6/2016 a 1-6/2015 2016 Kategorie Nová vozidla Ojetá vozidla Celkem

Více

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2016

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2016 Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2016 Registrace nových vozidel Registrace vozidel v ČR Srovnání 1-3/2016 a 1-3/2015 2016 Kategorie Nová vozidla Ojetá vozidla Celkem

Více

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2015

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2015 Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2015 Registrace nových vozidel Registrace vozidel v ČR Srovnání 1-3/2015 a 1-3/2014 2015 Kategorie Nová vozidla Ojetá vozidla Celkem

Více

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2012

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2012 Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2012 Registrace nových vozidel Registrace vozidel v ČR Srovnání 1-3/2012 a 1-3/2011 2012 Kategorie Nová vozidla Ojetá vozidla Celkem Z roku

Více

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-9/2016

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-9/2016 Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-9/2016 Registrace nových vozidel Registrace vozidel v ČR Srovnání 1-9/2016 a 1-9/2015 2016 Kategorie Nová vozidla Ojetá vozidla Celkem

Více

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-6/2017

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-6/2017 Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-6/2017 Registrace nových vozidel Rostoucí trend registrací osobních automobilů stále pokračuje V období 1-6/2017 bylo v ČR registrováno celkem

Více

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-6/2015

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-6/2015 Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-6/2015 Registrace nových vozidel Registrace vozidel v ČR Srovnání 1-6/2015 a 1-6/2014 2015 Kategorie Nová vozidla Ojetá vozidla Celkem

Více

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-9/2016

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-9/2016 Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-9/2016 Registrace nových vozidel V období 1-9/2016 bylo v ČR registrováno celkem 192 714 nových osobních automobilů. Tyto údaje potvrdily meziroční

Více

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-9/2010

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-9/2010 Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-9/2010 Registrace nových vozidel V období 1-9/2010 bylo v ČR registrováno celkem 223507 osobních automobilů, 13896 lehkých užitkových automobilů,

Více

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-6/2012

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-6/2012 Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-6/2012 Registrace nových vozidel Registrace vozidel v ČR Srovnání 1-6/2012 a 1-6/2011 2012 Kategorie Nová vozidla Ojetá vozidla Celkem Z roku

Více

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v roce 2016

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v roce 2016 Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v roce 2016 Registrace nových vozidel V roce 2016 vzrostly v ČR meziročně registrace ve všech kategoriích silničních motorových vozidel s výjimkou autobusů.

Více

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-6/2014

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-6/2014 Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-6/2014 Registrace nových vozidel Registrace vozidel v ČR Srovnání 1-6/2014 a 1-6/2013 2014 Kategorie Nová vozidla Ojetá vozidla Celkem

Více

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-9/2015

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-9/2015 Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-9/2015 Registrace nových vozidel Registrace vozidel v ČR Srovnání 1-9/2015 a 1-9/2014 2015 Kategorie Nová vozidla Ojetá vozidla Celkem

Více

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v roce 2013

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v roce 2013 Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v roce 2013 Registrace nových vozidel Registrace vozidel v ČR Srovnání let 2013 a 2012 2013 Kategorie Nová vozidla Ojetá vozidla Celkem Z roku

Více

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v roce 2014

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v roce 2014 Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v roce 2014 Registrace nových vozidel Registrace vozidel v ČR Srovnání let 2014 a 2013 2014 Kategorie Nová vozidla Ojetá vozidla Celkem Z roku

Více

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2017

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2017 Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2017 Registrace nových vozidel V březnu padl historický rekord v měsíčních registracích nových osobních automobilů. V období 1-3/2017 bylo

Více

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v roce 2014

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v roce 2014 Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v roce 2014 Registrace nových vozidel Osobní automobily V roce 2014 registrace automobilů všech kategorií rostly, registrace motocyklů nepatrně klesly.

Více

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-9/2014

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-9/2014 Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-9/2014 Registrace nových vozidel Registrace vozidel v ČR Srovnání 1-9/2014 a 1-9/2013 2014 Kategorie Nová vozidla Ojetá vozidla Celkem

Více

STATISTIKY REGISTRACÍ VOZŮ PODLE TYPU KONCOVÉHO ZÁKAZNÍKA. Prosinec 2015

STATISTIKY REGISTRACÍ VOZŮ PODLE TYPU KONCOVÉHO ZÁKAZNÍKA. Prosinec 2015 9 STATISTIKY REGISTRACÍ VOZŮ PODLE TYPU KONCOVÉHO ZÁKAZNÍKA Prosinec 2015 STATISTIKY REGISTRACÍ VOZŮ - ZNAČKY TOP 40 2015 2014 Pořadí Značka Registrace fyzické osoby Registrace právnické osoby Registrace

Více

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2014

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2014 Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2014 Registrace nových vozidel Osobní automobily V 1. čtvrtletí letošního roku zaznamenáváme výrazný nárůst registrací silničních motorových

Více

ADRESÁŘ OFICIÁLNÍCH IMPORTÉRŮ SVAZU DOVOZCŮ AUTOMOBILŮ

ADRESÁŘ OFICIÁLNÍCH IMPORTÉRŮ SVAZU DOVOZCŮ AUTOMOBILŮ ADRESÁŘ OFICIÁLNÍCH IMPORTÉRŮ SVAZU DOVOZCŮ AUTOMOBILŮ AUTOMOBILNÍ SEKCE AUDI, SEAT,VW Import Volkswagen Group Divize AUDI Divize SEAT Divize VW DIČ: 005-25654012 gen. ved.divize AUDI: ved.divize SEAT:

Více

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2016

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2016 Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2016 Registrace nových vozidel Osobní automobily V 1. čtvrtletí tohoto roku jsme výraznější nárůst registrací zaznamenali u osobních a nákladních

Více

Seznam stanic měření emisí v působnosti naší pověřené obce s rozšířenou působností

Seznam stanic měření emisí v působnosti naší pověřené obce s rozšířenou působností Seznam stanic měření emisí v působnosti naší pověřené obce s rozšířenou působností I. SME č. 48.09.32 Provozovatel SME: AUTO Hlaváček, IČ: xxxx, se sídlem: xxxx, 783 71 Olomouc Holice b) vozidla se zážehovými

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ Československé armády 1665 535 33 Přelouč ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ dopravně správní činnosti

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ Československé armády 1665 535 33 Přelouč ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ dopravně správní činnosti MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ Československé armády 1665 535 33 Přelouč ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ dopravně správní činnosti Č. j.: MUPC 21648/2015 VYŘIZUJE: Jiří Šlapák TELEFON: 466 094 219 FAX: 466 094 224 E-MAIL:

Více

ŽÁDOST o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném p

ŽÁDOST o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném p ŽÁDOST o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Žádost o informace o stanicích měření emisí Žádám o poskytnutí informace: Žádost o poskytnutí seznamu fungujících

Více

AUTRONIC, BRC, ESGI, KME, LANDI RENZO, LOVATO, STAG.

AUTRONIC, BRC, ESGI, KME, LANDI RENZO, LOVATO, STAG. SME č: 44.07.04 Provozovatel SME - název: Auto Kunc s.r.o. Sídlo provozovatele SME: Sokolská 634, 330 27 Vejprnice Sídlo provozovny SME: Sokolská 634, 330 27 Vejprnice Stanice měření emisí je oprávněna

Více

Obecním úřadům obcí s rozšířenou působností. Adresováno odboru, který je zřizovatelem stanic měření emisí podle zákona. V Přerově dne 11.4.

Obecním úřadům obcí s rozšířenou působností. Adresováno odboru, který je zřizovatelem stanic měření emisí podle zákona. V Přerově dne 11.4. Prodej diagnostické a autoservisní techniky Servisní škola autoelektroniky Školící středisko MD ČR pro diagnostiku a opravy emisních systémů motorových vozidel Stanice měření emisí (benzín, LPG, diesel)

Více

2002-2006 - 17 - Prodej a Registrace nových lehkých užitkových vozidel Sale and Registration of Brand New Light Commercial Vehicles N 1

2002-2006 - 17 - Prodej a Registrace nových lehkých užitkových vozidel Sale and Registration of Brand New Light Commercial Vehicles N 1 Prodej a Registrace nových lehkých užitkových vozidel Sale and Registration of Brand New Light Commercial Vehicles 2002-2006 N 1 Prodej/Sales Registrace/Registration 2002 2003 2004 2004 2005 2006 Značka

Více

Městský úřad Žatec Odbor dopravy a silničního hospodářství

Městský úřad Žatec Odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Žatec Odbor dopravy a silničního hospodářství nám. Svobody 1, 438 24 Žatec PRACOVIŠTĚ: Obránců míru 295, Žatec NAŠE ZN: MUZA 10343/2013/DOP/Ko VYŘIZUJE: Kopřivová TEL: 415736475 E-MAIL: koprivova@město-zatec.cz

Více

C I A. Svaz Dovozců Automobilů Car Importers Association VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

C I A. Svaz Dovozců Automobilů Car Importers Association VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT SDA C I A Svaz Dovozců Automobilů Car Importers Association VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2013 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, vážení pánové, do rukou se Vám dostává jubilejní, již 20. vydání Výroční zprávy Svazu

Více

ABA STKáčko s.r.o. 28581784 Zábřežská 658/73, 787 01 Šumperk. - poháněná zážehovými motory - poháněná vznětovými motory

ABA STKáčko s.r.o. 28581784 Zábřežská 658/73, 787 01 Šumperk. - poháněná zážehovými motory - poháněná vznětovými motory ABA STKáčko s.r.o. 28581784 Zábřežská 658/73, 787 01 Šumperk vozidla se zážehovými motory všech typů značek ALFA ROMEO, AUDI, BMW, CITROËN, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, KIA, LANCIA, MAZDA, MERCEDES-BENZ,

Více

Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Magistrát města Přerova Odbor evidenčních správních služeb a živnostenského obecního úřadu dopravy Oddělení dopravně správních agend Bratrská 34 750 11 Přerov 2 pracoviště: nám. T. G. Masaryka 16 tel.:

Více

U87379 VW TIGUAN 7U87380 RENAULT THALIA 7U87381 CITROEN BERLINGO 7U87382 TOYTA COROLLA 7U87383 HYUNDAI I 20 7U87384 SUZUKI JIMNY 7U87385 PE

U87379 VW TIGUAN 7U87380 RENAULT THALIA 7U87381 CITROEN BERLINGO 7U87382 TOYTA COROLLA 7U87383 HYUNDAI I 20 7U87384 SUZUKI JIMNY 7U87385 PE 28.2.2014 7U87322 OPEL VECTRA 7U87323 FORD TRANSIT 3.3.2014 7U87324 ŠKODA FELICIA 7U87325 CITROEN C4 7U87326 ŠKODA OCTAVIA 7U87327 OPEL CORSA 7U87328 SEAT LEON 7U87329 PEUGEOT 206 7U87330 VW PASSAT 7U87331

Více

STATISTIKY REGISTRACÍ VOZŮ PODLE TYPU KONCOVÉHO ZÁKAZNÍKA LEDEN 2017

STATISTIKY REGISTRACÍ VOZŮ PODLE TYPU KONCOVÉHO ZÁKAZNÍKA LEDEN 2017 9 STATISTIKY REGISTRACÍ VOZŮ PODLE TYPU KONCOVÉHO ZÁKAZNÍKA LEDEN 2017 STATISTIKY REGISTRACÍ VOZŮ - ZNAČKY TOP 25 Období: 01/2017 01/2016 Pořadí Značka Registrace fyzické Registrace Registrace mimo Registrace

Více

Městský úřad Břeclav ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY ODDĚLENÍ EVIDENCE VOZIDEL A ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ nám. T.G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav

Městský úřad Břeclav ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY ODDĚLENÍ EVIDENCE VOZIDEL A ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ nám. T.G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Městský úřad Břeclav ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY ODDĚLENÍ EVIDENCE VOZIDEL A ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ nám. T.G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Č. j.: MUBR 84537/2015 MV. V Břeclavi 14.12.2015 Sp. zn.: MUBR-S

Více

Městský úřad Česká Lípa Odbor dopravy a občanskosprávních agend náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Odbor dopravy a občanskosprávních agend náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor dopravy a občanskosprávních agend náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa VYŘIZUJE: Obchodní firma: TC 101 s.r.o. IČ: 272 34 185 Beranových 130 199 05 PRAHA 9 Letňany

Více

Ad a) Sdružení fyzických osob Lešanský Erva, IČ: 60684291, sídlo: Prostějov, Plumlovská č. 32

Ad a) Sdružení fyzických osob Lešanský Erva, IČ: 60684291, sídlo: Prostějov, Plumlovská č. 32 1. SME č. 57.09.08 Ad a) Sdružení fyzických osob Lešanský Erva, IČ: 60684291, sídlo: Prostějov, Plumlovská č. 32 Ad b) Pro vozidla poháněná zážehovými motory a těmito motory upravenými na pohon zkapalněným

Více

Dotaz: Odpověď: STANICE MĚŘENÍ EMISÍ - SOUHRN. Právnická osoba : Josef Jahn IČ : 10617639. sídlo : 742 58 Příbor, Prchalov 23

Dotaz: Odpověď: STANICE MĚŘENÍ EMISÍ - SOUHRN. Právnická osoba : Josef Jahn IČ : 10617639. sídlo : 742 58 Příbor, Prchalov 23 Dotaz: Tímto žádám o poskytnutí seznamu fungujících stanic měření emisí, jejichž jste zřizovatelem podle Zákona č. 56/2001 Sb. 80 odst. 4 písm. k) ve znění pozdějších předpisů a to v rozsahu uděleného

Více

MĚSTO BROUMOV útvar starosty třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

MĚSTO BROUMOV útvar starosty třída Masarykova 239, 550 01 Broumov MĚSTO BROUMOV útvar starosty třída Masarykova 239, 550 01 Broumov VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 09.12.2015 NAŠE ZN.: 37286/2015 VYŘIZUJE: Jitka Nigrinová TEL.: 491 504 216 MOBIL: 731 450 769 E-MAIL: nigrinova@broumov-mesto.cz

Více

Typy a značky vozidel, u nichž je stanice měření emisí oprávněna provádět měření emisí, tzn. rozsah oprávnění (vše kat.

Typy a značky vozidel, u nichž je stanice měření emisí oprávněna provádět měření emisí, tzn. rozsah oprávnění (vše kat. SME č: 45. 03. 04 Provozovatel SME - název: AUTOŠKOLA OMEGA s.r.o. IČ: 477 81 611 Sídlo provozovatele SME: Kosmova 4721, Chomutov, 430 01 Sídlo provozovny SME: Kosmova 4721, Chomutov, 430 01 zážehové oprávnění

Více

Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb. Předmět žádosti:

Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb. Předmět žádosti: Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb. Předmět žádosti: Věc: Žádost o poskytnutí seznamu fungujících stanic měření emisí Níže podepsaný žadatel o poskytnutí informací, společnost MOTOR expert s.r.o., se sídlem

Více

M ě s t s k ý ú ř a d R o s i c e o d b o r d o p r a v y Palackého náměstí 13, Rosice, 665 01 pracoviště Žerotínovo nám.

M ě s t s k ý ú ř a d R o s i c e o d b o r d o p r a v y Palackého náměstí 13, Rosice, 665 01 pracoviště Žerotínovo nám. *mursx0081n9j* MURSX0081N9J M ě s t s k ý ú ř a d R o s i c e o d b o r d o p r a v y Palackého náměstí 13, Rosice, 665 01 pracoviště Žerotínovo nám. 1, Rosice, 665 01 VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 2013-04-11

Více

Rok /Year

Rok /Year Prodej a registrace nových osobních automobilů (OA - M 1 Sale and Registration of Brand New Passenger Cars (PC - M 1 2001-2005 Prodej /Sale Registrace /Registration Rok /Year 2001 2002 2003 2004 2004 2005

Více

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy. Číslo 22/2013. 23. října 2013 ISSN 1805-9627

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy. Číslo 22/2013. 23. října 2013 ISSN 1805-9627 VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy Číslo 22/2013 23. října 2013 ISSN 1805-9627 Obsah Část oznamovací... 2 Informace pro STK: Schválení přístrojů pro použití v STK... 2 Pověřená školicí

Více

ABA STKáčko s.r.o Zábřežská 658/73, Šumperk. - poháněná zážehovými motory - poháněná vznětovými motory

ABA STKáčko s.r.o Zábřežská 658/73, Šumperk. - poháněná zážehovými motory - poháněná vznětovými motory ABA STKáčko s.r.o. 28581784 Zábřežská 658/73, 787 01 Šumperk vozidla se zážehovými motory všech typů značek ALFA ROMEO, AUDI, BMW, CITROËN, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, KIA, LANCIA, MAZDA, MERCEDES-BENZ,

Více

SDA C I A A N Á V A U A L Í E P O O Ý T. Svaz Dovozc ů Auto m o b i l ů Car Importers Assoc i a t i o n

SDA C I A A N Á V A U A L Í E P O O Ý T. Svaz Dovozc ů Auto m o b i l ů Car Importers Assoc i a t i o n O O Svaz Dovozc ů Auto m o b i l ů Car Importers Assoc i a t i o n SDA C I A Z P R Á V A A N N U A L Í N R Č E P R R Ý T V 2011 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, vážení pánové, rok se s rokem sešel a opět se Vám

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště ul. Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Č. j.: 0079999/15/DOP/JJa Sp. zn.: Vyřizuje: Bc. Jan JAKUB Telefon: +420 416 616 905 Fax: +420

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOVEL nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOVEL nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOVEL nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel Tel.: sekretariát 585 153 135, FAX 585 342 198, ústředna 585 153 111 E-mail: sekretariat@mestolitovel.cz http://www.litovel.eu Předmět žádosti

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králov é nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králov é nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králov é nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Č. j. : ODP/129 2 1-2 0 1 3 / 3 7 4-2 0 1 3 / r e a S p is. a s kart.

Více

Žádost o informaci - poskytnutí seznamu fungujících stanic měření emisí podle zákona č. 56/2001 Sb., dále podle novely tohoto zákona č.239/2013 Sb.

Žádost o informaci - poskytnutí seznamu fungujících stanic měření emisí podle zákona č. 56/2001 Sb., dále podle novely tohoto zákona č.239/2013 Sb. Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost přijata dne 10.12.2015, odpověď odeslána přes DS dne 14.12.2015 s

Více

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žádost číslo: 39 Evidenční číslo žádosti: 115243/2015 Žádost přijata a zaevidována dne: 09.12.2015 Obsah

Více

STATISTIKY ÚČELOVÝCH REGISTRACÍ V ČR. Prosinec 2015

STATISTIKY ÚČELOVÝCH REGISTRACÍ V ČR. Prosinec 2015 9 STATISTIKY ÚČELOVÝCH REGISTRACÍ V ČR Prosinec 215 MĚSÍČNÍ STATISTIKY ÚR 12 ÚR OA + LUV 215 x 214 (k datu) ÚČELOVÉ REGISTRACE OA & LUV 215 Prosinec 215 214 Pořadí Značka OA + LUV OA+LUV OA + LUV OA+LUV

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

SERVISNÍ PRÁCE. 1. část: Praha + Středočeský kraj. Matematický sloupec hodnot. Jednotkové nabídkové ceny

SERVISNÍ PRÁCE. 1. část: Praha + Středočeský kraj. Matematický sloupec hodnot. Jednotkové nabídkové ceny 1. část: Praha + Středočeský kraj SERVISNÍ PRÁCE Cena za mechanické práce (HS) v Kč/ 1 hod. Koeficient (hod.) Cena za karosářské práce (HS) v Kč/ 1 hod. Koeficient (hod.) Jednotkové nabídkové ceny Cena

Více

- 9 - Poznámka: Převážná část této zprávy bude také uveřejněna na svazových stránkách

- 9 - Poznámka: Převážná část této zprávy bude také uveřejněna na svazových stránkách silničních vozidel na znečištění ovzduší v ČR. Například starší osobní automobily bez katalyzátoru se na celkově najetých kilometrech podílejí pouze 30%, ale jejich emise tvoří více než 82% celkově produkovaných

Více

REÁLNÉ PRODEJE NOVÝCH VOZŮ V ČR. Leden 2017

REÁLNÉ PRODEJE NOVÝCH VOZŮ V ČR. Leden 2017 REÁLNÉ PRODEJE NOVÝCH VOZŮ V ČR Leden 217 MĚSÍČNÍ STATISTIKY REÁLNÝCH PRODEJŮ 1 Reálné prodeje OA + LUV 217 x 216 (k datu) REÁLNÉ PRODEJE OA & LUV 217 Leden 1-1/217 1-1/216 Pořadí Značka OA + LUV OA+LUV

Více

Registrace nových lehkých užitkových vozidel podle obchodních tříd Registration of Brand New New Light Commercial Vehicles by Business Classes

Registrace nových lehkých užitkových vozidel podle obchodních tříd Registration of Brand New New Light Commercial Vehicles by Business Classes Registrace nových osobních automobilů podle obchodních tříd Registration of Brand New Passenger Cars by Business Classes M 1 Jeep GRAND CHEROKEE 18,57% 29. Mitsubishi PAJERO 17,54% 3. Jeep COMMANDER 16,51%

Více

REÁLNÉ PRODEJE NOVÝCH VOZŮ V ČR. Březen 2016

REÁLNÉ PRODEJE NOVÝCH VOZŮ V ČR. Březen 2016 REÁLNÉ PRODEJE NOVÝCH VOZŮ V ČR Březen 216 MĚSÍČNÍ STATISTIKY REÁLNÝCH PRODEJŮ 3 Reálné prodeje OA + LUV 216 x 215 (k datu) REÁLNÉ PRODEJE OA & LUV 216 Březen 1-3/216 1-3/215 Pořadí Značka OA + LUV OA+LUV

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

REÁLNÉ PRODEJE NOVÝCH VOZŮ V ČR. Prosinec 2016

REÁLNÉ PRODEJE NOVÝCH VOZŮ V ČR. Prosinec 2016 REÁLNÉ PRODEJE NOVÝCH VOZŮ V ČR Prosinec 216 MĚSÍČNÍ STATISTIKY REÁLNÝCH PRODEJŮ 12 Reálné prodeje OA + LUV 216 x 215 (k datu) REÁLNÉ PRODEJE OA & LUV 216 Prosinec 1-12/216 1-12/215 Pořadí Značka OA +

Více

SDA A N N U A L Z P R Á V A R E P O R T V Ý R O Č N C I A

SDA A N N U A L Z P R Á V A R E P O R T V Ý R O Č N C I A Svaz Dovozců Automobilů Car Importers Association SDA C I A Z P R Á V A A N N U A L Í V Ý R O Č N R E P O R T 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, vážení panové, obdobně jako již v předcházejících patnácti výročních

Více

Abecední seznam vozidel 20141127 Značka Program Model Ročník Dveře Kapota Kufr Zajištění Odjištění Obsluha Klíček Kufru

Abecední seznam vozidel 20141127 Značka Program Model Ročník Dveře Kapota Kufr Zajištění Odjištění Obsluha Klíček Kufru 1 1 Abecední seznam vozidel 20141127 Značka Program Model Ročník Dveře Kapota Kufr Zajištění Odjištění Obsluha Klíček Kufru Audi 111 A3 2004-2010 123 A3 2013< 116 A6 2005< 116 A8 2002-2009 116 Q7 2006

Více

Adresář členů Members Directory

Adresář členů Members Directory BMW, mini BMW Group Czech Republic Metronom Business Center, budova C Bucharova 2817/13, 158 00 Praha 5 tel.: 225 990 011 valerie.novotna@bmwgroup.com gen. ředitel: Harald Hölzl Country Manager (Moto):

Více

Svaz Dovozců Automobilů

Svaz Dovozců Automobilů VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Car Importers Association Svaz Dovozců Automobilů 2006 Úvodní slovo Vážená paní, Vážený pane, dovolte cestou této výroční zprávy Vás seznámit s posláním Svazu dovozců automobilů

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A A N N U A L R E P O R T

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A A N N U A L R E P O R T S v a z D o v o z c ů A u t o m o b i l ů C a r I m p o r t e r s A s s o c i a t i o n V Ý R O Č N Í Z P R Á V A A N N U A L R E P O R T 2 0 0 8 2 ÚVODNÍ SLOVO Vážená paní, vážený pane, cestou této výroční

Více

STATISTIKY REGISTRACÍ NOVÝCH VOZŮ V ČR LEDEN 2016

STATISTIKY REGISTRACÍ NOVÝCH VOZŮ V ČR LEDEN 2016 9 STATISTIKY REGISTRACÍ NOVÝCH VOZŮ V ČR LEDEN 216 MĚSÍČNÍ STATISTIKY REGISTRACÍ 1 Registrace OA + LUV 216 x 215 (k datu) REGISTRACE OA & LUV 216 LEDEN 1/216 1/215 Pořadí Značka OA + LUV OA+LUV OA + LUV

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

REÁLNÉ PRODEJE NOVÝCH VOZŮ V ČR. Leden 2016

REÁLNÉ PRODEJE NOVÝCH VOZŮ V ČR. Leden 2016 REÁLNÉ PRODEJE NOVÝCH VOZŮ V ČR Leden 216 MĚSÍČNÍ STATISTIKY REÁLNÝCH PRODEJŮ 1 Reálné prodeje OA + LUV 216 x 215 (k datu) REÁLNÉ PRODEJE OA & LUV 216 Leden 1/216 1/215 Pořadí Značka OA + LUV OA+LUV OA

Více

REÁLNÉ PRODEJE NOVÝCH VOZŮ V ČR. Únor 2016

REÁLNÉ PRODEJE NOVÝCH VOZŮ V ČR. Únor 2016 REÁLNÉ PRODEJE NOVÝCH VOZŮ V ČR Únor 216 MĚSÍČNÍ STATISTIKY REÁLNÝCH PRODEJŮ 2 Reálné prodeje OA + LUV 216 x 215 (k datu) REÁLNÉ PRODEJE OA & LUV 216 Únor 1-2/216 1-2/215 Pořadí Značka OA + LUV OA+LUV

Více

Svaz Dovozců Automobilů

Svaz Dovozců Automobilů VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Car Importers Association Svaz Dovozců Automobilů Úvodní slovo Vážená paní, Vážený pane, cestou této výroční zprávy by Vás Svaz dovozců automobilů rád seznámil se svým posláním

Více

Akční litá kola Nabídka vybraných modelů litých kol, která jsou vhodná pro zimní provoz a jsou nabízena za akční cenu po celou zimní sezónu.

Akční litá kola Nabídka vybraných modelů litých kol, která jsou vhodná pro zimní provoz a jsou nabízena za akční cenu po celou zimní sezónu. Akční litá kola twister stříbrné (titan) 6 x 15 2 190,- 4/100 ET45 4/108 ET25, 45 6,5 x 15 2 190,- 5/100 ET38 5/108 ET45 5/110 ET38 5/112 ET38, 45 5/114,3 ET45 6,5 x 16 2 490,- 4/100 ET42 4/108 ET25, 42

Více

Novinky v updatu WOW! 5.00.10. WOW! Würth Online World GmbH

Novinky v updatu WOW! 5.00.10. WOW! Würth Online World GmbH Novinky v updatu WOW! 5.00.10 1 Přehled obsažených modelů vozů Nově 5 nových výrobců a 112 modelů 8,20% nárust výrobců 11,73% nárůst modelů 2 Nový výrobce GAZ (Gazelle, Sobol) Nový výrobce Infinity (EX37,

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Abecední seznam vozidel Značka Program Model Ročník Dveře Kapota Kufr Zajištění Odjištění Obsluha Klíček Kufru

Abecední seznam vozidel Značka Program Model Ročník Dveře Kapota Kufr Zajištění Odjištění Obsluha Klíček Kufru 1 Abecední seznam vozidel 20140509 Značka Program Model Ročník Dveře Kapota Kufr Zajištění Odjištění Obsluha Klíček Kufru Audi 111 A3 2004-2010 123 A3 2013< 116 A6 2005< 116 Q7 2006< 121 A7 2010< 121 A8

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy. Číslo 12/2014. 28. listopadu 2014 ISSN 1805-9627

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy. Číslo 12/2014. 28. listopadu 2014 ISSN 1805-9627 VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy Číslo 12/2014 28. listopadu 2014 ISSN 1805-9627 Obsah Část... 1 Část oznamovací... 2 Schválení a podepsání Technických podmínek dodacích č. 006/2014-AG-Polyfelt

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner. Sledované období: Zpracováno dne:

Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner. Sledované období: Zpracováno dne: Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner Sledované období: 27. 2. 28. 3. 2013 Zpracováno dne: 29. 3. 2013 Obsah: 1. Investujeme.cz Pomůže Temelín růstu a II. pilíř půstu?...3 2. Měšec.cz

Více

ALFA ROMEO 1/34. Ceník renovace DPF/FAP platný od 16.2.2013. www.servis-dpf.cz 720 33 22 11

ALFA ROMEO 1/34. Ceník renovace DPF/FAP platný od 16.2.2013. www.servis-dpf.cz 720 33 22 11 ALFA ROMEO Alfa Romeo 147 1.9 JTD 74 kw od 3 989,00 Kč Alfa Romeo 159 2.4 JTD-M 154 kw od 6 389,00 Kč Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85 kw od 3 989,00 Kč Alfa Romeo Brera 2.0 JTDM 125 kw od 6 389,00 Kč Alfa Romeo

Více

AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY 2004-2008

AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY 2004-2008 STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY 2004-2008 STATISTICS CZECH REPUBLIC AUTOMOTIVE INDUSTRY 2004-2008 1 STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY Souhrn statistických údajů o výrobě,

Více

AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY 2005-2009

AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY 2005-2009 STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY 2005-2009 STATISTICS CZECH REPUBLIC AUTOMOTIVE INDUSTRY 2005-2009 1 STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY Souhrn statistických údajů o výrobě,

Více

AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY 2003-2007

AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY 2003-2007 STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY 2003-2007 STATISTICS CZECH REPUBLIC AUTOMOTIVE INDUSTRY 2003-2007 1 STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY Souhrn statistických údajů o výrobě,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT. Svaz Dovozců Automobilů. Car Importers Association

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT. Svaz Dovozců Automobilů. Car Importers Association VÝROČNÍ ZPRÁVA Svaz Dovozců Automobilů ANNUAL REPORT Car Importers Association 2004 Úvodní slovo Vážená paní, Vážený pane, prostřednictvím této výroční zprávy Vás chceme seznámit se Svazem dovozců automobilů

Více

BENTLEY 2010> 377 x x x x

BENTLEY 2010> 377 x x x x ALFA ROMEO 159 2005> 101 x x x x x x x ALFA ROMEO BRERA 2006> 101 x x x x x x x ALFA ROMEO MITO 2008> 102 x x x x x x x ALFA ROMEO SPIDER 2008> 101 x x x x x x x ALFA ROMEO 147 2007> 103 x x x x x ALFA

Více

STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY

STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY 1 STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY Souhrn statistických údajů o výrobě, prodejích, dovozech a registracích vozidel tvoří jeden ze základních informačních zdrojů pro charakteristiku tak

Více

Stanice měření emisí v územním obvodu obce s rozšířenou působností Bruntál stav k 02. 06. 2016. Typ stanice. měření emisí

Stanice měření emisí v územním obvodu obce s rozšířenou působností Bruntál stav k 02. 06. 2016. Typ stanice. měření emisí Stanice měření emisí v územním obvodu obce s rozšířenou působností Bruntál stav k 02. 06. 2016 Evidenční číslo stanice měření emisí Obchodní firma, podnikatel, místo, kde je stanice měření emisí provozována

Více

Dovolujeme si Vás touto cestou informovat o naší dodavatelské nabídce řemenů Contitech.

Dovolujeme si Vás touto cestou informovat o naší dodavatelské nabídce řemenů Contitech. Infromační servis 12/2009: Dodávky řemenů Contitech V Praze 4, dne 11. února 2009 Vážení zákazníci, Dovolujeme si Vás touto cestou informovat o naší dodavatelské nabídce řemenů Contitech. Nabídka řemenů

Více

Zimní. pneumatiky 2012 2013. Osobní automobily q 4 4 q Dodávky

Zimní. pneumatiky 2012 2013. Osobní automobily q 4 4 q Dodávky Zimní j pneumatiky 2012 2013 Osobní automobily q 4 4 q Dodávky 2 Continental 3 Obsah Pokyny k užívání ContiWinterContact TS 850 Pokyny k používání...22 Continental...23 Přehled zimních pneumatik podle

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

Na Sauto.cz naleznete osobní a terénní vozy, užitkové a nákladní vozy, pracovní stroje, přívěsy, návěsy, obytné vozy a autobusy.

Na Sauto.cz naleznete osobní a terénní vozy, užitkové a nákladní vozy, pracovní stroje, přívěsy, návěsy, obytné vozy a autobusy. Produktový list O službě Vozidla z celé ČR na jednom místě K zorientování se na trhu s ojetými i novými vozidly není potřeba opustit pohodlí domova. Sauto.cz Vám přináší aktuální nabídku většiny prodejců

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více