SDA C I A VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT. Svaz Dovozců Automobilů Car Importers Association

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SDA C I A VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT. Svaz Dovozců Automobilů Car Importers Association"

Transkript

1 Svaz Dovozců Automobilů Car Importers Association SDA C I A VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012

2 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, vážení pánové, rádi bychom Vás prostřednictvím této výroční zprávy seznámili s výsledky činnosti Svazu dovozců automobilů za rok I v období složité hospodářské situace, jak mezinárodní, tak tuzemské, dosahovali naši členové ve velké většině dobré výsledky a podíleli se tak na modernizaci vozového parku v České republice. Tato výroční zpráva je již devatenáctou za dobu existence našeho svazu, a vyplývá z ní mimo jiné, že naše členská základna je velmi stabilní, neboť i v průběhu roku 2012 došlo jen k minimálním změnám. Měnilo se pochopitelně personální obsazení a kontaktní údaje, a to nejen u některých našich členů, ale došlo i ke změně sídla Svazu dovozců automobilů a jeho sekretariátu. Aktuální adresář zohledňující veškeré změny je uveden na stranách 9 až 13. Základní údaje o obchodování s motorovými vozidly, vycházející z jejich registrací za rok 2012 a stav motorizace, jsou uvedeny ve statistické části této výroční zprávy. Statistické údaje navazují na předcházející Výroční zprávy a umožňují získat srovnání a přehled od roku 1994 až do roku Tato výroční zpráva je tak srovnatelná, co do významu a charakteru statistických údajů, s obdobnými informačními dokumenty publikovanými v zahraničí. Zpráva, stejně jako v minulých letech, neobsahuje hodnocení činnosti jednotlivých členů Svazu, protože to přísluší především jim samotným či jejich partnerům. Děkujeme předem za Vaši pozornost, kterou věnujete následujícím stránkám této zprávy. Praha, březen 2013 Výkonný výbor a Rada ředitelů Svazu dovozců automobilů OPENING WORD Ladies and Gentlemen, In this Annual Report, we would like to inform you about the activity results of the Car Importers Association in the year of The majority of our members achieved good results in spite of the difficult international and national economic situation and helped to modernize the vehicle fleet in the Czech Republic. This is the 19th Annual Report since the existence of the Car Importers Association and it shows, among other things, that our member base is very stable because there were only minimal changes during the year of The personnel and contact information of some of our members have changed of course, but there was also a change in the registered seat of the Car Importers Association and its Secretariat. The current directory showing all the changes is on Page 9 through 13. The basic information regarding the sale of motor vehicles, based on their registrations in 2012 and the state of motorization, is shown in the statistical part of this Annual Report. The statistical data follow up on the previous Annual Reports and allow comparison from 1994 to This Annual Report is thus comparable as to the significance and nature of the statistical data to similar information published abroad. Just like in previous years, the Annual Report does not evaluate the activity of the individual members of the Car Importers Association since it is mostly up to them or their partners. I would like to thank you in advance for the attention you will pay to the following pages of this Annual Report. Prague, March 2013 Executive Committee and the Board of Directors of the Car Importers Association SVAZ DOVOZCŮ AUTOMOBILŮ SDA poslání svazu Svaz dovozců automobilů je dobrovolné sdružení právnických subjektů působících v České republice v oblasti dovozu silničních motorových vozidel a obchodu s nimi, včetně jejich servisních služeb. Cílem SDA je ve smyslu stanov především: vytváření optimálních podmínek pro rozvoj tohoto druhu činnosti systematické zvyšování úrovně prodejů a poskytovaných služeb zákazníkům prosazování a hájení společných i individuálních zájmů členů, pokud nejsou vzájemně v rozporu vzájemná informovanost a podpora v duchu korektní volné soutěže na trhu, jakož i koordinace prosazování a hájení společných zájmů s jinými podobnými zájmovými skupinami či sdruženími a svazy udržování a další rozvoj styků s obdobnými zahraničními sdruženími a svazy podle daných možností podpora technického, ekonomického, sociálního a kulturního rozvoje celé české společnosti CAR IMPORTERS ASSOCIATION CIA mission of the association The Car Importers Association is a voluntary association of legal entities importing, selling and servicing road motor vehicles in the Czech Republic. The goal of the CIA, pursuant to the by-laws, is in particular to: create optimal conditions for the development of this type of activity; keep improving the quality of sales and of services provided to customers; promote and protect the collective and individual interests of its members provided they are not in conflict; inform and support each other in the spirit of fair free competition on the market as well as coordinate the promotion and protection of collective interests with other similar interest groups or associations and unions; maintain and further develop contacts with other similar associations and unions aboard; support the technical, economic, social and cultural development of the Czech society as a whole where possible; 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012

3 podpora a ochrana obchodní činnosti členů v oblastech kolektivního marketingu, propagace, inzerce, včetně pořádání odpovídajících akcí, které tyto cíle naplňují. support and protect the business activity of its members in collective marketing, promotion and advertising and organize events in support of these goals. orgány svazu rada ředitelů (RŘ) je nejvyšším orgánem a rozhoduje o základních cílech Svazu a jeho strategii. Předseda Rady je současně předsedou Výkonného výboru. Členem Rady je nejvyšší statutární zástupce každého z členů Svazu. Rada ředitelů koná pravidelná a podle potřeby i mimořádná zasedání. výkonný výbor (VV) je výkonným orgánem Svazu. Výkonný výbor je šestičlenný. Rada ředitelů volí jeho pět členů na dobu 30 měsíců, šestým členem je vždy tajemník Svazu. Volení členové Výkonného výboru se střídají v šestiměsíčním intervalu ve funkci předsedy výboru a současně tak i předsedy Rady ředitelů. Výkonný výbor jedná pravidelně měsíčně a podle potřeby zasedá i mimořádně. technická sekce (TS) je odborným orgánem Svazu, který pracuje trvale. Zasedání sekce se konají pravidelně měsíčně a to jako řádná či výjezdní. sekce motocyklů (SM) je také stálým odborným orgánem Svazu, který byl ustaven pro systematické řešení motocyklové problematiky. Zasedání sekce se konají pravidelně měsíčně, a to jako řádná či výjezdní. sekce bezpečnost provozu a servis (BP-S) je od roku 2012 novým orgánem Svazu, jehož cílem je řešení důležitých otázek ve vztahu k bezpečnosti silničního provozu ve spolupráci se státní správou a příprava akcí zaměřených na zvyšování bezpečnosti provozu, dále pak koordinace činností na úseku servisních služeb se zaměřením na zachování bezpečnostních prvků vozidel po jejich opravě. sekretariát svazu vykonává administrativně technické a koordinační práce nezbytné pro spolehlivou funkci Svazu a jeho orgánů. Sekretariát pravidelně zveřejňuje některé vybrané informace, především statistiky, na vlastních webových stránkách. Podobně jako v minulých letech věnoval sekretariát i v roce 2012 značnou pozornost stálým změnám v české legislativě a spolupráci s orgány státní správy, protože se významně dotýkají činnosti Svazu i jeho členů. Členská základna Svaz dovozců automobilů má ke dni vydání této zprávy 41 členů zastupujících více než 60 světově známých značek osobních, lehkých užitkových a nákladních automobilů, autobusů a motocyklů. Prodejní a servisní síť členů SDA je provozována v souladu s nařízením EK č.1400/2002 ES. Novým členem se v průběhu roku 2012 stal dovozce vozidel Polaris, společnost Meteor Motor Tech CR, s.r.o. Své členství ukončily společnosti Impexta, Motoscoot a Moto Cup, dovážející motocykly, a dovozce nákladních automobilů Isuzu. aktivity svazu Z akcí, které mají významný vliv na širokou veřejnost, to jsou především ankety Motocykl roku 2012, která skončila na jaře a Auto roku 2013 v ČR, kde na sklonku roku proběhl již 19. ročník. Obě ankety byly zakončeny slav- bodies of the car importers association board of directors (BD) is the highest body that decides about the basic goals and the strategy of the Car Importers Association. The Chairman of the Board of Directors is also the Chairman of the Executive Committee. The highest statutory representative of each member of the Car Importers Association is a member of the Board of Directors. The Board of Directors holds regular meetings as well as extraordinary meetings if necessary. executive committee (EC) is the executive body of the Car Importers Association. The Executive Committee has six members. The Board of Directors elects five members for a period of 30 months; the sixth member is always the Secretary of the Car Importers Association. The elected members of the Executive Committee take turn in the position of Chairman of the Committee and Chairman of the Board of Directors every six months. The Executive Committee holds regular monthly meetings as well as extraordinary meetings if necessary. technical section (TS) is a specialized body of the Car Importers Association that works on a permanent basis. The Technical Section holds regular or retreat monthly meetings. the motorcycle section (MS) is a permanent specialized body of the Car Importers Association that systematically deals with issues regarding motorcycles. The Motorcycle Section holds regular or retreat monthly meetings. traffic safety and servicing section is a new body of the Car Importers Association since the year of Its goal is to handle important issues regarding road traffic safety in cooperation with the public administration, to prepare events concerning the improvement of traffic safety and to coordinate servicing activities with the focus on preserving safety elements of vehicles after their repair. secretariat performs administrative technical and coordination activities essential for the reliable functioning of the Car Importers Association and its bodies. The Secretariat regularly posts some selected information, in particular statistical data, on its own website. In 2012, just like in previous years, the Secretariat paid a lot of attention to permanent changes in the Czech legislation and cooperated with public administration authorities since these changes very much concern the activity of the Car Importers Association and its members. membership As of the date of this Annual Report, the Car Importers Association has 41 members representing 60 world famous makers of passenger cars, light utility vehicles, trucks, buses and motorcycles. The service and dealers network of CIA members is operated in compliance with Commission Regulation (EC) No.1400/2002. Meteor Motor Tech CR, s.r.o., the importer of Polaris vehicles, became a new member in the year of The companies Impexta, Motoscoot and Moto Cup, importing motorcycles and Isuzu trucks, ended their membership. VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

4 nostním vyhlášením výsledků na galavečerech. Výsledky anket a jejich historické přehledy jsou uvedeny v tabulkové části Výroční zprávy. Obě ankety byly velmi úspěšné také mezi laickou veřejností. 16. ročník ankety Motocykl roku přilákal více než 32 tisíc respondentů. Ankety Auto roku se zúčastnilo téměř 70 tisíc respondentů. Anketě Motocykl roku předcházela další významná akce Svazu, resp. naší sekce Moto, a to březnová výstava Motosalon 2012, uspořádaná na výstavišti v Brně, kterou shlédlo spolu s doprovodným programem téměř 47 tisíc návštěvníků. Z hlediska vnitrosvazové činnosti bylo nejvýznamnější jarní zasedání Rady ředitelů SDA, na kterém byly schváleny základní dokumenty jako zprávy o čerpání rozpočtu za rok 2011, návrh rozpočtu na rok 2012, harmonogram zasedání orgánů SDA, ale také projednány hlavní úkoly pro celý nastávající funkční rok. Významnou součástí komunikace Svazu je také rozšiřování informací pro laickou i odbornou veřejnost, stejně jako pro členskou základnu. Tomu slouží stále více navštěvovaný portál SDA, kde zájemci naleznou veřejně dostupné rozsáhlé a v podstatě unikátní statistické údaje, ale také prakticky všechny zákonné normy z oblasti silniční dopravy. O oblibě a sledovanost portálu SDA svědčí více než 7 milionů přístupů, uskutečněných v průběhu roku Také rok 2012 přinesl bohužel několik negativních momentů, a to nejen v oblasti podnikatelského prostředí, či v důležité legislativní oblasti, ale především na úseku Centrálního registru vozidel, kde došlo od 1. července k zásadní změně, která vyvolala zpočátku chaos, ze kterého se evidence motorových vozidel dostávala dlouhé měsíce. Pokud jde o legislativu, pak i v roce 2013 zůstává pro SDA nadále prioritou problematika vybraných zákonů i jejich prováděcích předpisů. Zejména mimořádnou pozornost bude sekretariát a VV věnovat prosazování zatím ne zcela standardní implementace evropských předpisů do národního právního řádu. hospodaření sda Hospodaření SDA v účetním roce 2012 vycházelo z rozpočtu schváleného Radou ředitelů. Příjmovou složkou rozpočtu byly členské příspěvky a úroky z účtu. Výdajovou pak obvyklé náklady na provoz, statistky registrací apod. Hospodaření SDA bylo průběžně sledováno Výkonným výborem Svazu. Od roku 2004 je používán k hodnocení trhu silničních motorových vozidel jako zdroj věrohodných údajů registr motorových vozidel obdobně jako v ostatních vyspělých zemích. Statistika prodejů používaná v letech 1993 až 2003 a zpracovávaná na základě informací jednotlivých výrobců a dovozců i celních statistik, nebyla považována za dostaactivities of the car importers association Of the events having a significant impact on the general public, there were, in particular, the opinion polls Motorcycle of the Year 2012, which ended in the spring, and Car of the Year 2013 in the Czech Republic, the 19th year of which took place in the fall. Both opinion polls ended with a ceremonial announcement of the results at gala evenings. The results of the opinion polls and their historical overviews are shown in the table part of the Annual Report. Both opinion polls were very successful also among the general public. The 16th year of the Motorcycle of the Year opinion poll attracted over 32,000 respondents. Almost 70,000 respondents took part in the Car of the Year opinion poll. The Motorcycle of the Year opinion poll was preceded by another important event of the Car Importers Association, or rather of our Motorcycle Section this being the March exhibition Motorcycle 2012 held at the exhibition venue in Brno, which was seen, together with its accompanying program, by almost 47,000 visitors. As to the activity within the Car Importers Association, the most important event was the spring meeting of the CIA Board of Directors that approved basic documents, such as 2011 budget spending reports, the 2012 budget proposal and the time schedule of meetings of CIA bodies, and discussed the main tasks for the entire upcoming year. An important part of the communication of the Car Importers Association is also the dissemination of information for both the lay and professional public as well as for its members. This is the purpose of the increasingly well- -visited CIA website, where people can find extensive and in fact unique statistical data as well as practically all legal standards regarding road transportation. The popularity and visit rate of the CIA website is obvious from more than 7 million visits during the year of Unfortunately, there were also several negative moments in year of 2012 that concerned not only business and legislation but mainly the Central Vehicle Register, where a major change started on 1 July caused chaos that took several months to get out of. With respect to legislation, the priority of the Car Importers Association in 2013 continues to be the problems of selected laws and their implementing regulations. The Secretariat and the Executive Committee shall pay special attention in particular to the promotion of the so-far-not -quite-standard implementation of European regulations in the national legal system. TRH NOVÝCH SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL V ČR V ROCE 2012 financial management of the cia The financial management of the Car Importers Association in the 2012 accounting year was based on the budget approved by the Board of Directors. Budget revenues came from membership fees and interest on the account. Budget expenditures consisted of the usual cost of operation, registration statistics, etc. The financial management of the Car Importers Association was regularly monitored by the Executive Committee of the Car Importers Association. 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012

5 tečně objektivní, a proto ji nadále používáme jen k posouzení trendů. Zavedení nového systému registrací v rámci Centrálního registru vozidel, převedeného pod Ministerstvo dopravy přineslo zejména na začátku druhého pololetí roku 2012 značné problémy nejen nám, jako Svazu a našim členům, ale především samotným motoristům. Všechny historické podklady jsou dostupné na našem portálu: portal.sda-cia.cz. registrace nových vozidel Za rok 2012 bylo v ČR registrováno celkem nových osobních, lehkých užitkových a nákladních automobilů, 731 autobusů a motocyklů včetně mopedů. Za srovnatelné období roku 2011 to bylo osobních, lehkých užitkových a nákladních automobilů, 837 autobusů a motocyklů, rovněž včetně mopedů. Podrobnější údaje o počtech a pořadí jednotlivých značek jsou uvedeny v tabulkách na stránkách 14 až 31 této Výroční zprávy. osobní automobily (m1) Registrace nových osobních automobilů v roce 2012 vzrostly oproti roku 2011 o 0,42%, tj. o 727 ks, přičemž stojí za připomenutí, že ve většině evropských zemí registrace často až dramaticky klesly. Z hlediska segmentů zůstal zachován největší podíl malých vozidel (mini + malé) - 28,35%, druhou příčku zaujaly vozy střední třídy s 18,47%, třetí obsadily vozy nižší střední třídy s 16,35%. Dále následovaly třídy MPV - 15,29%, terénní, jejichž podíl stoupl už na 14,84%, vyšší střední - 4,41%, sportovní - 0,45% a nakonec třída luxusních vozidel - 0,17%. Z hlediska druhu použitého paliva nedošlo ani tentokrát meziročně k žádným dramatickým změnám. nových osobních vozů s naftovými motory, ve srovnání s rokem 2011, mírně vzrostl a činil 41,38%, naopak u benzinových motorů mírně klesl na 55,78%. y ostatních druhů paliva jsou u nás zatím stále zanedbatelné LPG používá 0,27% osobních vozů, CNG - 0,30%, palivo E85-0,34%, a elektromobilů bylo za rok 2012 registrováno celkově jen 89 ks (0,05%). lehké užitkové automobily (n1) Kategorie lehkých užitkových automobilů zaznamenala opět citelnější propad registrací, a to meziročně o 10,91%. Ke změnám došlo také v podílech jednotlivých obchodních tříd, kde v kategorii do 2,0 t činil podíl jen 9,19%, do 3,0 t 39,53%, do 3,5 t významně vzrostl na 48,48% a nezařazeno bylo 2,80%. Z hlediska použitého druhu paliva bylo jen 788 vozidel (6,67%) vybaveno benzinovými motory, 86,21% připadá na naftové motory, ale už 488 vozidel (4,13%) mělo pohon CNG (loni pouze 52 ks/ 0,39%) a 18 LPG (0,15%). automobily do 3,5t (m1+n1) Z hlediska některých analýz jsou ještě sledovány údaje o registracích vozidel kategorií M1+N1 společně. Za rok 2012 bylo registrováno celkem ks osobních a lehkých užitkových vozidel, což je meziročně méně o 721 vozidel (0,4%), než v roce THE MARKET OF NEW MOTOR ROAD VEHICLES IN THE CZECH REPUBLIC IN 2012 We have been using the register of motor vehicles as a source of reliable information, just like other developed countries, since The sales statistics used from 1993 to 2003 and prepared based on the information from individual makers and importers and customs statistics were not considered sufficiently objective and we therefore continue using them to evaluate trends only. The new system of registration implemented as part of the Central Vehicle Registration and transferred to the Ministry of Transportation caused, especially at the beginning of the second half of 2012, major problems not only to the Car Importers Association and its members but mostly to motor vehicle owners. All historical information is available on our website: portal.sda-cia.cz. registration of new vehicles In 2012, a total of 174,009 new passenger cars, 11,821 light utility vehicles, 7,234 trucks, 731 buses and 15,212 motorcycles, including mopeds, were registered in the Czech Republic. In 2011, a total of 173,282 new passenger cars, 13,269 light utility vehicles, 7,962 trucks, 837 buses and 16,667 motorcycles, including mopeds, were registered in the Czech Republic. For more information regarding the number and order of individual makers, see the tables on Page 14 through 31 of the Annual Report. passenger cars (m1) The registrations of new passenger cars in 2012 went up by 0.42%, i.e. by 727 cars, as compared to 2011 while, and this is interesting, the registrations in most European countries often considerably dropped. From the point of view of segments, the largest share continued to be that of small cars (mini + small) 28.35%, the second place took medium class cars with 18.47% and the third place took lower medium class cars with 16.35%. They were followed by MPV class cars 15.29%, off-road class cars, the share of which went up to 14.84%, higher medium class cars 4.41%, sports class cars 0.45% and finally luxury class cars 0.17%. From the point of view of the type of fuel used, there were again no dramatic year-on-year changes. The share of new passenger cars with Diesel engines slightly went up as compared to 2011, reaching 41.38%, while the share of new passenger cars with petrol engines slightly dropped to 55.78%. The shares of other types of fuel are still negligible in this country LPG is used by 0.27% of passenger cars, DNG by 0.30% of passenger cars and E85 fuel by 0.34% of passenger cars. In 2012, only 89 electric cars (0.05%) were registered. light utility vehicles (n1) The category of light utility vehicles showed again a considerable drop in the number of registrations by 10.91% from year to year. There were also changes in the shares of the individual commercial classes, where the share of the category up to 2 tons was only 9.19%, the share of the category up to 3 tons was 39.53% and the share of the catego- VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

6 nákladní automobily (n2,3) Tato kategorie vozidel zaznamenala meziroční pokles registrací o 728 kusů (9,14%). autobusy (m2,3) Autobusů bylo v loňském roce registrováno 731, což je o 106 ks (12,66%) méně než v roce motocykly (l) Oproti roku 2011 celkové registrace motocyklů opět poklesly, a to o ks (8,73%). Od roku 2008 zatím registrace motocyklů každým rokem klesají a loňský výsledek je i pod úrovní roku Podrobnější údaje o počtech, kategoriích a pořadí jednotlivých značek jsou uvedeny ve statistické části této Výroční zprávy. TRH OJETÝMI VOZIDLY V ČR V ROCE 2012 Významnou součást českého automobilového trhu s motorovými vozidly stále představuje intenzivní dovoz ojetých vozidel a jejich registrace. Ojetiny z dovozu ovlivňují nejen obchodování s vozy novými, ale přispívají ke stárnutí českého vozového parku. Průměrné stáří osobních automobilů je stále na nelichotivých 13,5 roku. Problematický je zejména dovoz vozů starších deseti, ale především patnácti let. Z celkového počtu (za rok 2011 to bylo , tj. pokles o 5,59%) dovezených a registrovaných ojetých osobních automobilů (navíc nemalé množství se dováží také na díly ) bylo (tedy opět víc než plná třetina) starších deseti let, a z nich (4,17%) starších patnácti let. Ojetých lehkých užitkových automobilů bylo za rok 2012 dovezeno kusů, což je o 12,38% (902 ks) méně než v roce předchozím. Dovezených ojetých nákladních vozidel bylo za rok 2012 registrováno kusů, autobusů 261 kusů a motocyklů BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU Problematika bezpečnosti silničního provozu je předmětem stále většího zájmu členů SDA. Proto byla v roce 2012 vytvořena samostatná sekce Bezpečnosti provozu, jejím úkolem jsou intenzivnější aktivity v této oblasti. Současně Svaz pokračoval v řadě jednání s příslušnými ministerstvy i výbory parlamentu o přetrvávajících problémech při schvalování technické způsobilosti vozidel, jejich kontrole v provozu, až po návrhy na urychlení obnovy vozového parku v ČR. S tím souvisí také problematika nízké úrovně pasivní bezpečnosti starých automobilů. Členové Svazu nadále pořádali své vlastní akce zaměřené na kontroly technického stavu a seřízení motorů, brzd, odpružení a tlumení, světel i správného užívání vozidel. Někteří členové spolupracovali při produkci výukových a instruktážních audiovizuálních programů zaměřených právě na bezpečnost provozu vozidel. ry up to 3.5 tons considerably increased to 48.48%; 2.80% of vehicles were not classified. With regard to the type of fuel used, there were only 788 vehicles (6.67%) with petrol engines, 86.21% vehicles with Diesel engines, actually 488 vehicles (4.13%) running on CNG (last year only 52 vehicles/0.39%) and 18 vehicles running on LPG (0.15%). vehicles up to 3.5 t (m1+n1) Some analyses still monitor the registrations of M1+N1 category vehicles together. In 2012, a total of 186,830 passenger and light utility vehicles were registered, which means 721 vehicles (0.4%) less than in trucks (n2,3) This category showed a slight year-on-year drop in the number of registrations by 728 trucks (9.14%). buses (m2,3) Last year, 731buses were registered, which is 106 buses (12.66%) less than in motorcycles (l) As compared to 2011, the total number of registrations of motorcycles dropped again this time by 1,455 motorcycles (8.37%). The number of motorcycle registrations has been dropping since the year of 2008.The number of registrations last year was below that in the year of More information about the number, categories and order of individual makers is provided in the statistical part of this Annual Report. THE USED VEHICLE MARKET IN THE CZECH REPUBLIC IN 2012 A big importation of used vehicles and their registration still represent an important part of the Czech motor vehicle market. Imported used vehicles affect not only the sale of new vehicles but are also responsible for the aging of the Czech vehicle fleet. The average age of passenger cars is still unfavorable 13.5 years. The problem is the importation of vehicles over 10 years old and especially 15 years old. Of the total number of 124,343 (in 2011 it was 131,707, i.e. a 5.59% drop) imported and registered used passenger cars (moreover many of them are also imported for spare parts), there were 41,934 cars (i.e. again more than one-third) over 10 years old and of these, 5,184 (4.17%) cars were over 15 years old. A total of 6,384 used light utility vehicles were imported in 2012, which is 12.38% (902 vehicles) less than in the previous year. A total of 2,427 imported used trucks, 261 used buses and 11,226 used motorcycles were registered in TRAFFIC SAFETY Traffic safety is also at the forefront of the interest of CIA members. This is why, the separate section Traffic Safety was created in 2012 to perform more intensive activities in traffic safety. Also, the Car Importers Association continued with discussions at competent ministries and parliamentary committees regarding the continuing problems in the approval of the technical condition of vehicles and in the inspection of vehicles and regarding the proposals to speed up the renovation of the vehicle fleet in the CR. 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012

7 S bezpečností silničního provozu také úzce souvisí problematika životního prostředí, na kterou má přímý vliv stáří a složení vozového parku v ČR. Přehled aktuálních údajů k o celkových počtech a stáří vozidel jednotlivých kategorií naleznete na str. 20. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOTY CO2 Podobně jako v předcházejících letech, také v průběhu roku 2012 předával Svaz a jeho orgány i jednotliví členové kvalifikované informace zákonodárcům a výkonné moci hlavně v souvislosti se studiemi o dopadech přestárlého vozového parku a jeho provozu na znečištění ovzduší, na hospodaření s odpady a jejich produkci, resp. likvidaci a recyklaci. Negativním jevem z hlediska životního prostředí proto zůstává nejen dovoz starých ojetých vozidel, ale také celkově vysoké průměrné stáří vozového parku v ČR. Jeho obnova pokračuje ve srovnání s vyspělými státy velmi pomalu, takže se v posledních letech průměrný věk vozidel v některých kategoriích dokonce zvýšil. Potěšitelné v tomto směru je alespoň pokračující snižování emisí u nových osobních automobilů, což dokumentují tabulky na str. 22/23. DALŠÍ AKTIVITY ČLENŮ SVAZU Další aktivity jednotlivých členů SDA tradičně spočívaly především ve sponzorské oblasti zacílené zejména do kultury a umění, vzdělávání, sportu, sociální oblasti a zdravotnictví, ale i do boje proti drogám a alkoholismu. ZÁVĚR Devatenácté vydání Výroční zprávy je jasným důkazem toho, že Svaz dovozců automobilů je již téměř dvě desetiletí významnou a životaschopnou, ale také uznávanou a respektovanou organizací doma i v zahraničí. Údaje uvedené v této zprávě představují aktuální obraz nejen o Svazu, jako takovém, jeho organizaci a členské základně, ale rovněž o stavu a vývoji tuzemského trhu motorových vozidel. SDA svojí činností potvrzuje nezastupitelnou funkci v hospodářské a tržní struktuře České republiky a trvalým úsilím přispívá k vytváření co nejpříznivějšího prostředí pro odpovědné, kompetentní a solidní podnikání v oblasti obchodu s dováženými motorovými vozidly, spojené s naším členstvím v EU. The low level of passive safety of old vehicles is part of this problem. CIA members continued to organize their own events focusing on technical inspections, engine tuning, breaks, suspension and shock absorption, lights and the correct use of vehicles. Some CIA members helped with the production of educational and instructive audiovisual programs regarding traffic safety. Traffic safety is closely related to the environment because it is directly affected by the age and structure of the vehicle fleet in the CR. An overview of the number and age of vehicles of individual categories as of 31 December 2012 is provided on Page 20. THE ENVIRONMENT AND CO2 EMISSIONS As in the previous years, the Car Importers Association and its bodies and individual members passed on qualified information to legislators and executive power, mainly in connection with studies regarding the impact of the obsolete vehicle fleet on air pollution and waste management and production, i.e. waste liquidation and recycling. The importation of old used vehicles as well as the overall high average age of the vehicle fleet in the CR has a negative impact on the environment. The vehicle fleet in the CR is being renovated very slowly as compared to other developed countries, and so the average age of some categories of vehicles lately even increased. However, the continuing reduction of emissions in new passenger cars, which is documented by the tables on Page 22/23, is rather encouraging. OTHER ACTIVITIES OF CIA MEMBERS Other activities of individual CIA members typically lay mainly in sponsorship focusing on culture and arts, education, sports, social area and healthcare as well as the fight against drugs and alcoholism. CONCLUSION The 19th issue of the Annual Report clearly proves that the Car Importers Association has been an important and vital organization well-recognized and respected both in the Czech Republic and abroad for almost two decades. The information in the Annual Report provides a current picture of the Car Importers Association as such, its organization and members as well as of the situation and developments on the Czech motor vehicle market. The activity of the Car Importers Association confirms its irreplaceable role in the economic and market structure of the Czech Republic and the constant efforts of the Car Importers Association contribute to the creation of the most favorable environment for the responsible, competent and fair trade of imported motor vehicles linked to our membership in the EU. POZNÁMKA: Podrobnější přehledy registrací nových a ojetých vozidel v ČR v roce 2012 a vyřazování vozidel, stejně jako mnoho dalších zajímavých informací je uvedeno nejen na dalších stránkách této zprávy, ale především na našem portálu: portal.sda-cia.cz. NOTE: More detailed overviews regarding new and used vehicles registered in the CR in 2012 and eliminated end-of-life vehicles as well as a lot of other interesting information are provided on the next pages of the Annual Report and especially on our website: portal.sda-cia.cz. VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

8 adresář členů members Directory automobily cars BMW, Mini BMW Group Czech Republic (OA, Moto) Office Park Centrum Bucharova 1432/6, Praha 5 tel.: , fax: CiTROËn Citroën Česká republika, s.r.o. (OA, LUV) Hvězdova 1716/2b, Praha 4 tel.: infolinka: DAF DAF Trucks CZ, s.r.o. (NA) Zděbradská 61, Jažlovice-Říčany tel.: fax: gen. ředitel: Josef Reiter obch. ředitel: Milan Koza komunikace, tisk: Veronika Jakubcová tel.: , fax: gen. ředitel: Sébastien Vandelle komunikace, tisk: Kateřina Juráňová tel.: fax: ředitel: Roman Kubálek komunikace, tisk: Jiří Brož tel.: fax: FiAT, ALFA ROMEO, ABARTH, LAnCiA, FiAT PROFESSiOnAL, CHRYSLER, DODGE, JEEP Fiat Group Automobiles, Central & Eastern Europe Kft. (OA, LUV) Karolínská 1, Praha 8 tel.: , fax: gen. ředitel: Laszlo Stekl komunikace, tisk: Janka Konečná tel.: , fax: FORD Ford Motor Company, s.r.o. (OA, LUV) Karolínská 654/2, Praha 8 tel.: fax: gen. ředitel: Jan Laube obch. ředitel: Milan Sysel komunikace, tisk: Martin Linhart tel.: fax: HOnDA Honda Motor Europe Ltd., Česká Republika (OA, Moto) Bucharova 14/2641, Praha 5 tel.: , fax: prezident: Jiří Miňovský obch. řed. divize Auto: Petr Skála obch. řed. divize Moto: Petr Kříbala komunikace, tisk: Aleš Indra tel.: , fax: CHEVROLET Chevrolet Central and Eastern Europe LLC. (OA, LUV) Olbrachtova 2006/9, Praha 4 tel.: fax: country manager: Pavel Drábik komunikace, tisk: Dalibor Klíma tel.: , fax: iveco IVECO Czech Republic, a.s. divize Trucks (LUV, NA, BUS) Pobřežní 3, Praha 8 tel.: , fax: gen. ředitel: Sergio Biancheri obch. ředitel: Aleš Konrád komunikace, tisk: Miriama Regec tel.: , fax: VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012

9 adresář členů members Directory automobily cars JAGUAR, LAnD-ROVER HelpReg, s.r.o. (OA, LUV) Za Mototechnou 4, Praha 5 tel.: , fax: KiA Kia Motors Czech, s.r.o. (OA) V Oblouku 128, Čestlice tel.: fax: LADA CS AutoLada, s.r.o. (OA, LUV) Koněvova 211, Praha 3 tel.: fax: jednatel: Miroslav Stehlík komunikace, tisk: Dieter Platzer Olga Veselá, tel.: prezident: Tae Ho Lee gen. ředitel: Vít Pěkný komunikace, tisk: Kateřina Vokounová tel.: fax: gen. ředitel: Oleg Burmistrov komunikace, tisk: ved. odd. OA: Milan Vozáb tel.: fax: MAn MAN Truck & Bus Czech Republic, s.r.o. (NA, BUS) Obchodní 120, Čestlice tel.: fax: ředitel a jednatel: Jochen Modl MAZDA Mazda Motor Logistics Europe NV (OA, LUV) Türkova 2319/5b, Praha 4 tel.: , fax: gen. ředitel: Alexej Kiriakovský obch. ředitel: David Levec, tel.: MiTSUBiSHi M Motors CZ, s.r.o. (OA, LUV) Na Chodovci 2457/1, Praha 4 tel.: fax: ředitel: Martin Krob komunikace, tisk: Zdena Erbenová tel.: fax: komunikace, tisk: Markéta Kuklová tel.: fax: komunikace, tisk: Pavla Drmotová tel.: fax: MERCEDES-BEnZ, SMART, MAYBACH, FUSO MERCEDES-BEnZ, SETRA Mercedes-Benz Česká republika, s.r.o. EvoBus Bohemia, s.r.o. (OA, LUV, NA) (Autobusy) Daimlerova 2, Praha 4 Na Hůrce 211/10, Praha 6 tel.: , fax: tel.: , fax: gen. ředitel: Florian Müller ředitel: Georg Kendlbacher ředitel OA: Jan Bubeník ředitel užitk. vozy: Josef Mařík komunikace, tisk: ředitel NA: Robert Janzek Zuzana Schneyderová-Kubaniková ředitel LUV: František Mühlfeit tel.: komunikace, tisk: Jan Kuhn, tel.: , fax: fax: , nissan Nissan Sales CEE Kft. (OA, LUV, NA) Antala Staška 2027/77, Praha 4 tel.: fax: country manager: Zdeněk Fořt komunikace, tisk: Marek Vodička tel.: fax: VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

10 adresář členů members Directory automobily cars OPEL Opel Southeast Europe LLC (OA, LUV) Olbrachtova 2006/9, Praha 4 tel.: fax: gen. ředitel: Pavel Šilha PEUGEOT Peugeot Česká republika, s.r.o. (OA, LUV) Hvězdova 1716/2b, Praha 4 tel.: fax: gen. ředitel: Joël Gorin obch. ředitel: Marco Venturini PORSCHE Porsche Inter Auto CZ, s.r.o. (OA) Vrchlického 31/18, Praha 5 tel.: fax: gen. ředitel a jednatel: Christian Lang komunikace, tisk: Martin Hejral tel.: fax: komunikace, tisk: Radka Matthey tel.: , fax: komunikace, tisk: Irena Bandová tel.: , AUDi, SEAT, VW Porsche Česká republika, s.r.o. (OA, LUV, NA) Radlická 740/113d, Praha 5 gen. ředitel: Josef Roider, tel.: , fax: (hl. sekretariát) ved. divize AUDI: Anna Gruberová, tel.: , fax: ved. divize SEAT: Aleš Novák, tel.: , fax: ved. divize VW-osobní vozy: Petr Janeba, tel.: , fax: ved. divize VW-užitkové vozy: Jan Procházka, tel.: , fax: komunikace, tisk: Jan Klíma (AC&C) tel.: , fax: , REnAULT, DACiA OA Renault ČR, a.s. (OA, LUV) Pobřežní 3, IBC, Praha 8 tel.: , fax: gen. ředitel: Eric Basset obch. ředitel: Zdeněk Grunt, tel.: komunikace, tisk: Jitka Skaličková tel.: fax: REnAULT na Renault Trucks ČR, s.r.o. (LUV, NA) Obchodní 277, Čestlice tel.: fax: SCAniA Scania Czech Republic, s.r.o. (NA) Chrášťany 186, Rudná u Prahy tel.: fax: SUBARU Subaru ČR, s.r.o. (OA) Pekařská 5, Praha 5 tel.: fax: gen. ředitel: Jan Veselý ředitel: Peter Hornig ředitel: Petr Neuman komunikace, tisk: Tereza Porubová tel.: komunikace, tisk: Tomáš Patočka tel.: , komunikace, tisk: Zdeněk Zikmund tel.: , fax: VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012

11 adresář členů members Directory automobily cars SUZUKi Suzuki Motor Czech, s.r.o. (OA, LUV, Moto) U Průhonu 40, Praha 7 tel.: fax: gen. ředitel: Václav Lula komunikace, tisk: Dominika Vránová tel.: fax: ŠKODA Škoda Auto, a.s. Organizační složka Škoda Auto ČR (OA, LUV) Želetavská 1525/1, Praha 4 tel.: fax: ředitel: Petr Pečenka PR manager: Vítězslav Pelc tel.: TOYOTA, LEXUS Toyota Motor Czech, s.r.o. (OA, LUV) Bavorská 2662/1, Praha 13 tel.: , info linka: fax: VOLVO OA Volvo Auto Czech, s.r.o. (OA) V oblouku 731, Průhonice tel.: fax: VOLVO na Volvo Truck Czech, s.r.o. (NA) Obchodní 109, Čestlice, Říčany u Prahy tel.: fax: prezident: Tsutomu Otsubo viceprezident: Marc Hedrich komunikace, tisk Toyota & CA: Tomáš Vaněk tel.: , fax: komunikace, tisk Lexus: David Valenta tel.: , fax: výkonný ředitel: Frank Versaevel obchodní ředitelka: Šárka Heyna Fuchsová marketingová ředitelka: Sylva Webster, komunikace, tisk: Petra Doležalová tel.: , fax: ředitel: Robert Grozdanovski komunikace, tisk: Klára Rylichová tel.: , adresář členů members Directory motocykly motorcycles ACCESS MOTOR, TGB, ARCTiC CAT ASP Group, s.r.o. Náměstí 13, Žebrák tel.: fax: APRiLiA, PiAGGiO, VESPA,GiLERA, MOTO GUZZi A Spirit, a.s. Vrbova 19, Praha 4 tel.: fax: jednatel: Dušan Hřích ředitel: Vladimír Přibyl VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

12 adresář členů members Directory motocykly motorcycles BRP, CAn-AM, SKi-DOO, LYnX BCE, s.r.o. Lahovská 8, Praha 5 tel.: jednatelka: Hana Barnetová HARLEY DAViDSOn Harley-Davidson Central and Eastern Europe s.r.o. OPNB Building Bucharova 1281/2, Praha 5 tel.: fax: ředitel: Martin Heřmanský KAWASAKi Asko KC, s.r.o. Žarošická 18, Brno tel.: , fax: ředitel: Antonín Daniel KTM KTM Czech Republic, s.r.o. B. Smetany 167/2, Plzeň tel.: jednatel: Christian Waach kontakt (obch. zástupce): Peter Dužek tel.: , kontakt (custumer service): Marek Malatinec tel.: KYMCO, QUADRO MSA Moto Sport CZ, s.r.o. Bachmačské nám. 6, Praha 6 tel.: jednatel: Gerald Federl kontakt (obch. zástupce): Petr Veruněk komunikace, tisk: Barbora Ondrejková tel.: POLARiS Meteor Motor Tech CR, s.r.o. Na Strži 35/1373, Praha 4 - Krč tel.: , ředitel: Tomáš Kočař TRiUMPH DK auto-moto, s.r.o. Triumph Praha Šífařská 4, Praha 4 tel.: fax: ředitel: Radek Klimeš YAMAHA Yamaha Motor Middle Europe B.V. organizační složka CZ Obchodní 126, Čestlice tel.: fax: vedoucí org. složky: Václav Koucký 12 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012

13 auto roku v Čr car of the Year in cr ročník 19th year 1 anketa 1 poll abs. vítěz Absol. Winner VOLKSWAGEN GOLF městské vozy Small + Mini RENAULT CLIO nižší střední třída Lower middle ŠKODA RAPID střední a vyšší třída Medium BMW 6 GRAN COUPÉ SUV + OffRoad, MPV MERCEDES-BENZ GL Sport + Cabrio TOYOTA GT ročník 18th year 1 anketa 1 poll abs. vítěz Absol. Winner FORD FOCUS městské vozy Small + Mini ŠKODA CITIGO nižší střední třída Lower middle FORD FOCUS střední a vyšší třída Medium AUDI A6 SUV + OffRoad, MPV RANGE ROVER EVOQUE Sport + Cabrio PORSCHE ročník 17th year 1 anketa 1 poll abs. vítěz Absol. Winner MERCEDES-BENZ SLS AMG malé + mini Small + Mini ALFA ROMEO Giulietta střední třída Medium BMW řady 5 MPV FORD C-MAX SUV + OffRoad KIA Sportage Lux + Sport + Cabrio MERCEDES-BENZ SLS AMG Přehled vítězů ankety Auto roku v ČR 2013 VOLKSWAGEN GOLF 2012 FORD FOCUS 2011 MERCEDES-BENZ SLS AMG 2010 ŠKODA YETI 2009 ŠKODA SUPERB 2008 KIA CEE D 2007 OPEL CORSA 2006 FORD FOCUS 2005 ŠKODA OCTAVIA 2004 MAZDA MAZDA 6 novinářská anketa Journalist ŠKODA SUPERB čtenářská Readers 2002 PEUGEOT 307 novinářská i čtenářská anketa 2001 ŠKODA FABIA COMBI novinářská i čtenářská anketa 2000 OPEL ZAFIRA novinářská i čtenářská anketa 1999 FORD FOCUS novinářská anketa Journalist PEUGEOT 206 čtenářská Readers 1998 ALFA ROMEO 156 novinářská i čtenářská anketa 1997 VW PASSAT novinářská i čtenářská anketa 1996 AUDI A4 novinářská anketa Journalist PEUGEOT 406 čtenářská Readers 1994/1995 ŠKODA FELICIA novinářská anketa Journalist MAZDA 323 (do 0,5 mio.) čtenářská Readers RENAULT LAGUNA (nad 0,5 mio.) čtenářská Readers motocykl roku v Čr motorcycle of the Year in cr ročník 16th year 1 anketa 1 poll abs. vítěz Absol. Winner DUCATi 1199 Panigale S Tricolore skútr a moped scooter and moped BMW C 650 GT enduro vč. cest. incl. Trav. TRIUMPH Explorer 1215 ABS chopper HARLEY-DAVIDSON Sportster XL 1200V Seventy Two cest. silniční Road Traveling HARLEY-DAVIDSON CVO Street Glide naked bikes HONDA NC700S sport DUCATI 1199 Panigale S Tricolore ročník 15th year 1 anketa 1 poll abs. vítěz Absol. Winner BMW K 1600 GTL skútr a moped scooter and moped HONDA SW-T600 enduro vč. cest. incl. Trav. BMW G 650 GS chopper HARLEY-DAVIDSON Sportster XL 1200X Forty-Eight cest. silniční Road Traveling BMW K 1600 GTL naked bikes APRILIA Tuono V4R APRC sport KAWASAKI Ninja ZX-10R ročník 14th year 1 anketa 1 poll abs. vítěz Absol. Winner BMW S 1000 RR skútr a moped scooter and moped HONDA PCX enduro vč. cest. incl. Trav. BMW R 1200 GS chopper HARLEY-DAVIDSON FLSTBF Fat Boy cest. silniční Road Traveling HONDA VFR 1200 F naked bikes KAWASAKI Z 1000 sport BMW S 1000 RR Přehled vítězů ankety Motocykl roku v ČR 2012 DUCATI 1199 Panigale S Tricolore 2011 BMW K 1600 GTL 2010 BMW S 1000 RR 2009 BMW R 1200 GS Adventure 2008 HONDA CB1000R 2007 KTM 990 Adventure 2006 BMW R 1200 GS Adventure 2005 BMW R 1200 GS 2004 HONDA CBR1000RR Fireblade 2003 HONDA CBR600RR 2002 HONDA VFR SUZUKI GSX 1000R 2000 KAWASAKI ZX-12R Ninja 1999 SUZUKI GSX 1300 R Hayabusa 1998 YAMAHA YZF-R HONDA CBR 1100 XX Super Blackbird VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

14 celkové registrace vozidel v Čr 2012 total registration of vehicles in cr Kategorie Category nová Brand new Ojetá Used Celkem Total Vyřazená M1 - OA ,16% ,66% ,55% N1 - LUV ,90% ,30% ,67% M2 3 - Bus 731 0,30% 261 0,18% 992 0,25% 1227 N2 3 - NA ,00% ,63% ,48% L ,31% ,55% ,78% 5834 O ,45% ,92% ,81% T ,05% 685 0,46% ,82% 196 Jiná Other ,74% 313 0,21% ,54% 866 Nezařaditelná Unclassified 223 0,09% 144 0,10% 367 0,09% 169 Celkem vozidel Total % % % registrace nových osobních automobilů podle krajů m registration of brand new passenger cars by regions Kraj Region Celkem Total Celkem Total Praha ,62% Jihočeský ,56% Jihomoravský ,96% Karlovarský ,36% Královéhradecký ,43% Liberecký ,08% Moravskoslezský ,73% Olomoucký ,49% Pardubický ,73% Plzeňský ,09% Středočeský ,73% Ústecký ,69% Vysočina ,17% Zlínský ,35% Celkem Total % registrace nových lehkých užitkových automobilů podle krajů n registration of brand new light commercial vehicles by regions Kraj Region Celkem Total Celkem Total Praha ,72% Jihočeský 636 5,38% Jihomoravský ,62% Karlovarský 236 2,00% Královéhradecký 399 3,38% Liberecký 400 3,38% Moravskoslezský 785 6,64% Olomoucký 420 3,55% Pardubický 375 3,17% Plzeňský 478 4,04% Středočeský ,37% Ústecký 641 5,42% Vysočina 472 3,99% Zlínský 511 4,32% Celkem Total % 14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012

15 registrace nových nákladních automobilů podle krajů n2, registration on of brand new trucks by regions Kraj Region Celkem Total Celkem Total Praha ,42% Jihočeský 578 7,99% Jihomoravský ,47% Karlovarský 130 1,80% Královéhradecký 351 4,85% Liberecký 173 2,39% Moravskoslezský 584 8,07% Olomoucký 292 4,04% Pardubický 311 4,30% Plzeňský 455 6,29% Středočeský ,77% Ústecký 499 6,90% Vysočina 320 4,42% Zlínský 310 4,29% Celkem Total % registrace nových autobusů podle krajů m2, registration on of brand new buses by regions Kraj Region Celkem Total Celkem Total Praha ,97% Jihočeský 47 6,43% Jihomoravský 83 11,35% Karlovarský 14 1,92% Královéhradecký 20 2,74% Liberecký 38 5,20% Moravskoslezský ,96% Olomoucký 14 1,92% Pardubický 70 9,58% Plzeňský 18 2,46% Středočeský 46 6,29% Ústecký 17 2,33% Vysočina 67 9,17% Zlínský 27 3,69% Celkem Total % registrace nových motocyklů podle krajů l 2012 registration on of brand new motorcycles by regions Kraj Region Celkem Total Celkem Total Praha ,72% Jihočeský 921 6,05% Jihomoravský ,07% Karlovarský 378 2,48% Královéhradecký 805 5,29% Liberecký 730 4,80% Moravskoslezský ,64% Olomoucký 879 5,78% Pardubický 692 4,55% Plzeňský 713 4,69% Středočeský ,92% Ústecký 912 6,00% Vysočina 631 4,15% Zlínský 740 4,86% Celkem Total % VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

16 registrace nových osobních automobilů (oa - m1) a lehkých užitkových automobilů (luv - n1) 2012 registration of brand new passenger cars (pc - m1) and light commercial vehicles (lcv - n1) Značka Make OA PC LUV LCV Celkem Total Pořadí Position Pořadí Position Pořadí Position Alfa Romeo 236 0,14% ,00% 236 0,13% 30 Aston Martin 4 0,00% 0 0,00% 4 0,00% Audi ,19% ,02% ,05% 15 Bentley 27 0,02% ,00% 27 0,01% 43 BMW ,24% ,00% ,10% 14 Cadillac 20 0,01% ,00% 20 0,01% 44 Citroën ,28% ,54% ,62% 8 Dacia ,19% ,58% ,21% 11 Dodge 23 0,01% ,14% ,02% 39 Ferrari 40 0,02% ,00% 40 0,02% 38 Fiat ,49% ,99% ,28% 9 Ford ,31% ,08% ,80% 4 Honda ,97% ,00% ,90% 20 Hyundai ,71% ,52% ,19% 3 Chevrolet ,62% ,00% ,52% 17 Chrysler 8 0,00% 0 0,00% 8 0,00% Infiniti 63 0,04% ,00% 63 0,03% 37 Isuzu 0 0,00% 36 0,30% ,02% 40 Iveco 2 0,00% 517 4,37% ,28% 26 Jaguar 81 0,05% ,00% 81 0,04% 34 Jeep 397 0,23% ,01% 398 0,21% 27 Kaipan 11 0,01% ,00% 11 0,01% Kia ,92% 6 0 0,00% ,61% 6 Lada 107 0,06% ,00% 107 0,06% 33 Lamborghini 5 0,00% 0 0,00% 5 0,00% Lancia 145 0,08% ,00% 145 0,08% 32 Land Rover 685 0,39% ,26% ,39% 25 Lexus 181 0,10% ,00% 181 0,10% 31 Maserati 20 0,01% ,00% 20 0,01% 44 Mazda ,69% ,01% ,65% 22 Mercedes-Benz ,86% ,89% ,18% 12 Mini 304 0,17% ,00% 304 0,16% 29 Mitsubishi ,64% ,76% ,65% 23 Mitsubishi Fuso 0 0,00% 28 0,24% ,02% 42 Multicar 0 0,00% 31 0,26% ,02% 41 Nissan ,82% ,09% ,77% 16 Opel ,20% ,33% ,15% 13 Peugeot ,86% ,58% ,23% 7 Porsche 365 0,21% ,01% 366 0,20% 28 Renault ,01% ,19% ,27% 5 Renault Trucks 1 0,00% 74 0,63% ,04% 35 Rolls Royce 4 0,00% 0 0,00% 4 0,00% Saab 6 0,00% 0 0,00% 6 0,00% Seat ,54% ,00% ,44% 18 smart 74 0,04% ,00% 74 0,04% 36 Ssangyong 16 0,01% ,00% 16 0,01% Subaru 879 0,51% ,00% 879 0,47% 24 Suzuki ,34% ,01% ,26% 19 Škoda ,91% ,33% ,09% 1 Toyota ,27% ,29% ,27% 10 Volkswagen ,73% ,57% ,29% 2 Volvo ,88% ,00% ,83% 21 Jiné značky Others 333 0,19% 117 0,99% 450 0,24% Celkem Total % % % 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012

17 Registrace ( ) nových osobních automobilů (OA - M1) Registration ( ) of Brand New Passenger Cars (PC - M1) Značka Make Alfa Romeo 246 0,19 % 165 0,11 % 217 0,13 % 272 0,16 % 263 0,15 % 236 0,14 % Aston Martin 4 0,00 % 10 0,01 % 15 0,01 % 19 0,01 % 11 0,01 % 4 0,00 % Audi ,22 % ,52 % ,79 % ,91 % ,12 % ,19 % Bentley 28 0,02 % 24 0,02 % 17 0,01 % 15 0,01 % 26 0,02 % 27 0,02 % BMW ,02 % ,10 % ,63 % ,81 % ,95 % ,24 % Cadillac 14 0,01 % 25 0,02 % 11 0,01 % 9 0,01 % 12 0,01 % 20 0,01 % Caterham 0 0,00 % 2 0,00 % 23 0,01 % 8 0,00 % 5 0,00 % 4 0,00 % Citroën ,60 % ,75 % ,46 % ,81 % ,00 % ,28 % Dacia ,25 % ,78 % ,39 % ,83 % ,34 % ,19 % Dodge 114 0,09 % 93 0,06 % 89 0,06 % 56 0,03 % 20 0,01 % 23 0,01 % Ferrari 23 0,02 % 26 0,02 % 40 0,02 % 58 0,03 % 40 0,02 % 40 0,02 % Fiat ,59 % ,77 % ,65 % ,54 % ,31 % ,49 % Ford ,39 % ,59 % ,93 % ,41 % ,34 % ,31 % Honda ,95 % ,87 % ,63 % ,16 % ,91 % ,97 % Hummer 4 0,00 % 9 0,01 % 9 0,01 % 3 0,00 % 0 0,00 % 2 0,00 % Hyundai ,93 % ,14 % ,21 % ,96 % ,97 % ,71 % Chevrolet ,08 % ,64 % ,60 % ,71 % ,72 % ,62 % Chrysler 90 0,07 % 124 0,09 % 90 0,06 % 96 0,06 % 42 0,02 % 8 0,00 % Infinity 0 0,00 % 0 0,00 % 39 0,02 % 84 0,05 % 95 0,05 % 63 0,04 % Iveco 1 0,00 % 2 0,00 % 3 0,00 % 4 0,00 % 5 0,00 % 2 0,00 % Jaguar 131 0,10 % 147 0,10 % 104 0,06 % 62 0,04 % 84 0,05 % 81 0,05 % Jeep 121 0,09 % 124 0,09 % 176 0,11 % 165 0,10 % 227 0,13 % 397 0,23 % Kaipan 7 0,01 % 13 0,01 % 11 0,01 % 54 0,03 % 3 0,00 % 11 0,01 % Kia ,41 % ,81 % ,55 % ,72 % ,95 % ,92 % KTM 0 0,00 % 0 0,00 % 6 0,00 % 4 0,00 % 4 0,00 % 1 0,00 % Lada 170 0,13 % 150 0,10 % 166 0,10 % 148 0,09 % 106 0,06 % 107 0,06 % Lamborghini 9 0,01 % 9 0,01 % 10 0,01 % 11 0,01 % 1 0,00 % 5 0,00 % Lancia 21 0,02 % 27 0,02 % 69 0,04 % 47 0,03 % 93 0,05 % 145 0,08 % Land/Range Rover 138 0,10 % 147 0,10 % 141 0,09 % 285 0,17 % 463 0,27 % 685 0,39 % Lexus 186 0,14 % 176 0,12 % 241 0,15 % 206 0,12 % 180 0,10 % 181 0,10 % Martin Motors 0 0,00 % 0 0,00 % 1 0,00 % 5 0,00 % 4 0,00 % 0 0,00 % Maserati 18 0,01 % 36 0,03 % 28 0,02 % 29 0,02 % 24 0,01 % 20 0,01 % Maybach 0 0,00 % 0 0,00 % 1 0,00 % 0 0,00 % 1 0,00 % 0 0,00 % Mazda ,10 % ,78 % ,26 % ,07 % ,60 % ,69 % Mercedes-Benz ,35 % ,41 % ,65 % ,65 % ,63 % ,86 % Mini 91 0,07 % 94 0,07 % 83 0,05 % 91 0,05 % 163 0,09 % 304 0,17 % Mitsubishi 875 0,66 % ,80 % ,78 % ,75 % ,96 % ,64 % Nissan ,07 % ,10 % ,29 % ,12 % ,11 % ,82 % Opel ,14 % ,81 % ,36 % ,07 % ,58 % ,20 % Peugeot ,93 % ,95 % ,13 % ,17 % ,27 % ,86 % Porsche 89 0,07 % 126 0,09 % 199 0,12 % 302 0,18 % 299 0,17 % 365 0,21 % Renault ,64 % ,40 % ,56 % ,05 % ,14 % ,01 % Renault Trucks 7 0,01 % 10 0,01 % 7 0,00 % 3 0,00 % 0 0,00 % 1 0,00 % Rolls Royce 1 0,00 % 2 0,00 % 8 0,00 % 12 0,01 % 4 0,00 % 4 0,00 % Rover 7 0,01 % 12 0,01 % 1 0,00 % 2 0,00 % 0 0,00 % 2 0,00 % Saab 55 0,04 % 81 0,06 % 52 0,03 % 38 0,02 % 24 0,01 % 6 0,00 % Santana 10 0,01 % 5 0,00 % 4 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % Seat ,52 % ,61 % ,41 % ,63 % ,91 % ,54 % Smart 91 0,07 % 96 0,07 % 69 0,04 % 69 0,04 % 80 0,05 % 74 0,04 % Ssang Yong 54 0,04 % 32 0,02 % 37 0,02 % 7 0,00 % 22 0,01 % 16 0,01 % Subaru 452 0,34 % 716 0,50 % ,64 % ,72 % 924 0,53 % 879 0,51 % Suzuki ,69 % ,70 % ,13 % ,65 % ,68 % ,34 % Škoda ,04 % ,00 % ,46 % ,32 % ,61 % ,91 % Toyota (-Lexus) ,77 % ,85 % ,92 % ,86 % ,25 % ,27 % Volkswagen ,31 % ,23 % ,29 % ,72 % ,61 % ,73 % Volvo 813 0,61 % 791 0,55 % ,93 % ,93 % ,99 % ,88 % Jiné značky Others 102 0,08 % 214 0,15 % 219 0,14 % 241 0,18 % 326 0,19 % 324 0,19 % Celkem Total % % % % % % VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

18 registrace ( ) nových lehkých užitkových automobilů (oa - n1) registration ( ) of brand new light commercial vehicles (lcv - n1) Značka Make Audi ,77% ,67% 347 1,79% 8 0,07% 0 0,00% 2 0,02% BMW ,13% ,60% 310 1,60% 5 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Citroën ,18% ,35% ,79% 898 7,76% ,59% ,54% Dacia 254 0,41% 342 0,57% 463 2,38% 508 4,39% 369 2,78% 305 2,58% Dodge 40 0,06% 41 0,07% 12 0,06% 7 0,06% 13 0,10% 16 0,14% Fiat ,66% ,65% ,56% ,37% ,12% ,99% Ford ,97% ,81% ,67% ,90% ,80% ,08% GAZ 99 0,16% 60 0,10% 26 0,13% 17 0,15% 5 0,04% 13 0,11% Honda 628 1,01% 625 1,04% 114 0,59% 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00% Hummer 53 0,09% 58 0,10% 14 0,07% 10 0,09% 2 0,02% 2 0,02% Hyundai ,28% ,38% 266 1,37% 103 0,89% 116 0,87% 61 0,52% Chevrolet 394 0,64% 221 0,37% 40 0,21% 2 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Chrysler 34 0,05% 22 0,04% 4 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Isuzu 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 6 0,05% 34 0,26% 36 0,30% Iveco 617 0,99% 771 1,29% 417 2,15% 377 3,26% 517 3,90% 517 4,37% Jeep 112 0,18% 133 0,22% 39 0,20% 1 0,01% 4 0,03% 1 0,01% Kia ,71% ,84% 252 1,30% 11 0,10% 4 0,03% 0 0,00% Lada 32 0,05% 27 0,05% 7 0,04% 5 0,04% 14 0,11% 0 0,00% Lancia 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Land/Range Rover 482 0,78% 266 0,44% 44 0,23% 25 0,22% 37 0,28% 31 0,26% Lexus 77 0,12% 88 0,15% 16 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Mazda 498 0,80% 676 1,13% 84 0,43% 15 0,13% 7 0,05% 1 0,01% Mercedes-Benz ,53% ,02% ,91% 945 8,16% 898 6,77% 815 6,89% Mitsubishi 628 1,01% 627 1,05% 245 1,26% 119 1,03% 139 1,05% 90 0,76% Mitsubishi Fuso 103 0,17% 94 0,16% 48 0,25% 24 0,21% 25 0,19% 28 0,24% Multicar 105 0,17% 94 0,16% 113 0,58% 100 0,86% 27 0,20% 31 0,26% Nissan ,76% 984 1,64% 550 2,83% 248 2,14% 186 1,40% 129 1,09% Opel ,40% ,29% 338 1,74% 148 1,28% 211 1,59% 157 1,33% Peugeot ,47% ,29% ,22% ,79% ,76% ,58% Piaggio 7 0,01% 18 0,03% 21 0,11% 24 0,21% 11 0,08% 16 0,14% Porsche 81 0,13% 83 0,14% 7 0,04% 2 0,02% 2 0,02% 1 0,01% RAG 47 0,08% 33 0,06% 17 0,09% 7 0,06% 17 0,13% 8 0,07% Renault ,84% ,72% ,30% ,47% ,21% ,19% Renault Trucks 140 0,23% 197 0,33% 92 0,47% 78 0,67% 102 0,77% 74 0,63% Santana 36 0,06% 18 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Seat 367 0,59% 240 0,40% 34 0,18% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Ssang Yong 118 0,19% 47 0,08% 14 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Subaru 492 0,79% 517 0,86% 104 0,54% 3 0,03% 1 0,01% 0 0,00% Suzuki 458 0,74% 422 0,70% 67 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% Škoda ,52% ,97% ,78% 525 4,54% 319 2,40% 276 2,33% Toyota (-Lexus) ,93% ,89% 311 1,60% 156 1,35% 276 2,08% 271 2,29% UAZ 1 0,00% 5 0,01% 8 0,04% 14 0,12% 4 0,03% 2 0,02% Volkswagen ,70% ,76% ,59% ,12% ,00% ,57% Volvo 827 1,33% 755 1,26% 222 1,14% 2 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Jiné značky Others 199 0,32% 195 0,33% 51 0,26% 45 0,39% 46 0,35% 76 0,64% Celkem Total % % % % ,0% % 18 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012

19 registrace nových osobních automobilů (oa - m1) dle paliva/co2 (gr/km) 2012/2011 registration of new passenger cars (pc - m1) by fuel/co2 (gr/km) Značka Make B enzin Petrol CO2 Rozdíl CO2 CO2 2012/2011 n afta Diessel CO2 Rozdíl CO2 CO2 2012/2011 Ostatní Others C elkem Total CO2 Rozdíl CO2 CO2 2012/2011 Alfa Romeo Audi BMW Citroën Dacia Fiat Ford Honda Hyundai Chevrolet Chrysler Infiniti Iveco Jaguar Jeep Kia Lada Lancia Land Rover Lexus Mazda Mercedes-Benz Mini Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Porsche Renault Saab Seat smart Ssangyong Subaru Suzuki Škoda Toyota Volkswagen Volvo Jiné značky Others ,78% ,38% - - 2,87% 100% - - Celkem Total VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

20 nejprodávanější typy nových osobních a lehkých užitkových automobilů 2012 best selling pc and lcv Značka verze Make version /2011 Pořadí OA PC LUV LCV Celkem OA PC LUV LCV Celkem Rozdíl Diff. Rozdíl Diff. Position Total Total 1 Škoda Octavia ,33% 2 Škoda Fabia ,17% 3 Hyundai i ,10% 4 Škoda Superb ,14% 5 Škoda Roomster ,20% 6 Škoda Yeti ,36% 7 VW Golf ,85% 8 Kia cee d ,71% 9 Ford Fiesta ,85% 10 Hyundai ix ,69% 11 VW Passat ,06% 12 Hyundai i ,06% 13 Renault Thalia ,33% 14 Škoda Citigo ,12% 15 Ford Fusion ,44% 16 VW Polo ,99% 17 Hyundai ix ,19% 18 Renault Megane ,34% 19 Ford Focus ,54% 20 Seat Ibiza ,07% 21 Ford Transit ,49% 22 Nissan Qashqai ,55% 23 VWTiguan ,21% 24 Renault Clio ,73% 25 Dacia Duster ,09% 26 VWCaddy ,68% 27 VWTransporter ,34% 28 Kia Sportage ,06% 29 Suzuki SX ,48% 30 Opel Astra ,51% 31 Kia Rio ,93% 32 Citroën Berlingo ,46% 33 Peugeot ,63% 34 Ford Mondeo ,12% 35 Dacia Logan MCV ,50% celkové registrace motorových vozidel v České republice 2012 total registration motor vehicles in czech republic Druh vozidel Vehicle mode Kategorie Category Celkový počet k Total numver to Rozdíl registrací Diff. registration Průměrný rok výroby Average year made Průměrný věk Average age k Osobní automobily PC M ,50 13,50 Užitkové automobily LCV N ,71 9,29 N ,31 19,69 N ,77 13,23 Užitkové automobily celkem Total LCV ,93 11,07 Autobusy Bus M ,34 24,66 M ,60 11,40 Motocykly Motorcycle L ,42 31,58 Traktory Tractors T ,32 29,68 Motorová vozidla celkem Total ,68 16,32 Přípojná vozidla Trailer O ,68 20,32 Jiná (nezařazeno) Other ,79 17,21 Celkem Total ,88 20,12 Zdroj: SDA (Metodika D ) 20 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012

Adresář členů Members Directory

Adresář členů Members Directory BMW, mini BMW Group Czech Republic Office Park Centrum Nové Butovice Bucharova 1432/6, 158 00 Praha 5 tel.: 225 990 011 valerie.novotna@partner.bmwgroup.com gen. ředitel: Harald Hölzl obch. ředitel : Petr

Více

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2013

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2013 Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2013 Registrace nových vozidel Registrace vozidel v ČR Srovnání 1-3/2013 a 1-3/2012 2013 Kategorie Nová vozidla Ojetá vozidla Celkem

Více

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v roce 2014

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v roce 2014 Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v roce 2014 Registrace nových vozidel Osobní automobily V roce 2014 registrace automobilů všech kategorií rostly, registrace motocyklů nepatrně klesly.

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králov é nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králov é nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králov é nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Č. j. : ODP/129 2 1-2 0 1 3 / 3 7 4-2 0 1 3 / r e a S p is. a s kart.

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Svaz Dovozců Automobilů

Svaz Dovozců Automobilů VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Car Importers Association Svaz Dovozců Automobilů Úvodní slovo Vážená paní, Vážený pane, cestou této výroční zprávy by Vás Svaz dovozců automobilů rád seznámil se svým posláním

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Ceník podélných nosičů NEUMANN Platnost od 1.6.2007 Verze: 06/2007

Ceník podélných nosičů NEUMANN Platnost od 1.6.2007 Verze: 06/2007 NPO5601 AUDI, 100 5-dr combi, r.v. 1992->1994 Neumann (Česko) 2 podélný nosič - montáž jen v odborné dílně (podmínka příp. reklamace) 3 990 Kč NPO5602 AUDI, 80 4-dr sedan, r.v. 1986->1991 Neumann (Česko)

Více

LUX - Scotland, Perun, Elegance, Schmidt Berlin EXTRA - Ares

LUX - Scotland, Perun, Elegance, Schmidt Berlin EXTRA - Ares Alfa Romeo Audi BMW Citroën Chevrolet 147 LUX/EXTRA L/L M-L/M-L Giulietta LUX/EXTRA L/L L-XL/L-XL 80 LUX/EXTRA L/L --- 100 LUX/EXTRA L/L --- A1 LUX/EXTRA L/L M-L/M-L A3 LUX/EXTRA L/M L-XL/M-L A4 LUX L

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Evropský trh letní pneu

Evropský trh letní pneu Evropský trh letní pneu Segment 5-year trend Car summer

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Veřejní zadavatelé MV pro část 2. této veřejné zakázky:

Veřejní zadavatelé MV pro část 2. této veřejné zakázky: Veřejní zadavatelé MV pro část 2. této veřejné zakázky: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra (zkr. ZSMV), Přípotoční 300, 101 01 Praha 10 Bytová správa Ministerstva vnitra (zkr. BSMV), Na Pankráci 72,

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

Znaèka Model Rok S diaẅkovým ovládaním CZ Dvojcestné CAN BUS Diaẅkový tart

Znaèka Model Rok S diaẅkovým ovládaním CZ Dvojcestné CAN BUS Diaẅkový tart List2 Ovládané pôvodným DO Znaèka Model Rok S diaẅkovým ovládaním CZ Dvojcestné CAN BUS Diaẅkový tart ALFA ROMEO 33 TS 10, TS 13, TS 6000, TS 8000 ALFA ROMEO 75 TS 10, TS 13, TS 6000, TS 8000 ALFA ROMEO

Více

SMS MČR. Jindřichúv Hradec - letiště. ředitel závodu - Jiří Souček. Oficiální výsledky. všechny kategorie

SMS MČR. Jindřichúv Hradec - letiště. ředitel závodu - Jiří Souček. Oficiální výsledky. všechny kategorie SMS MČR Jindřichúv Hradec - letiště ředitel závodu - Jiří Souček 25. července 2015 Oficiální výsledky všechny kategorie Počátek 10:06:34 Konec 16:03:15 1. 511 POMŠÁR Štefan SUZUKI Hayabusa 9.978 9.978(

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

vyr. 04/2000, hatchback/5, nafta 66 kw 4x airbag, ABS, alarm, aut. klimatizace, Fiat Dobló cargo 1,3 JTD?R vyr. 11/2013, sk?í?

vyr. 04/2000, hatchback/5, nafta 66 kw 4x airbag, ABS, alarm, aut. klimatizace, Fiat Dobló cargo 1,3 JTD?R vyr. 11/2013, sk?í? Ojeté vozy 69 prov??ených voz? k otestování a nákupu Alfa Romeo 147 2,0 JTD 16V vyr. 02/2007, hatchback/3, nafta 110 kw Audi A3 1,9 TDI vyr. 04/2000, hatchback/5, nafta 66 kw 8x airbag, ABS, autorádio,

Více

Návštěvy. Jul 1, 2012 - Jul 31, 2012. www.businessinfo.cz. This report shows the number of visits to your web site during the selected period.

Návštěvy. Jul 1, 2012 - Jul 31, 2012. www.businessinfo.cz. This report shows the number of visits to your web site during the selected period. Návštěvy This report shows the number of visits to your web site during the selected period. Week Visits Visits % Week 26, Jun 25-Jul 01 2012 110 6.45% Week 27, Jul 02-Jul 08 2012 628 36.81% Week 28, Jul

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Opravy a údržba motorových dopravních prostředků Celní správy ČR Otevřené řízení Tato veřejná zakázka na Opravy a údržbu motorových dopravních prostředků pro Celní

Více

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE THE DEVELOPMENT OF THE AGE STRUCTURE OF THE POPULATION REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC AS AN OPPORTUNITY

Více

KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE

KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE KOMPENDIUM 2000 / COMPENDIUM 2000 1 KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE COMPENDIUM OF TOURISM STATISTICS IN THE CZECH REPUBLIC 2000 OBSAH / SUMMARY: KOMPENDIUM 2000 / COMPENDIUM 2000

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu Seznam použité literatury [1] Interní dokumenty KODIS [2] MILETÍN, J. Autodoprava. PRAHA: Verlag Dashöfer, 2001. [3] HÓTOVÁ, R a kol. Účetnictví. OSTRAVA: VŠB-TU, 2005. ISBN 80-248-0837-4. [4] Úplné znění

Více

Seznam podporovaných vozidel je průběžně aktualizován, pro případné informace volejte: 483 559 936

Seznam podporovaných vozidel je průběžně aktualizován, pro případné informace volejte: 483 559 936 CAN-BUS modul MCB-01 Modul je určen k připojení na datové rozhraní CAN-BUS v motorových vozidlech s palubním napětím 12V a ukostřeným mínus pólem. Modul převádí digitální informace na analogové, za účelem

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2012

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 7. 2013 25 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc.

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Státní informační politika CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Základní vyjádření politické vůle vlády k uplatnění

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

Cebia SUMMARY 0. mimořádné číslo prosinec 2011

Cebia SUMMARY 0. mimořádné číslo prosinec 2011 Cebia SUMMARY 0. mimořádné číslo prosinec 2011 TÉMA: Hodnocení a statistiky prodeje ojetých vozidel za rok 2011 VYDÁNO DNE: 9. 12. 2011 ZDROJ INFORMACÍ: Cebia, spol. s r.o. Další úspěšný rok Cebia z pohledu

Více

List of Presentations and Minutes

List of Presentations and Minutes Summary BESTUFS II national seminar in the Czech Republic 20 th May 2008 Freight Urban Transport Centrum dopravniho vyzkumu Lisenska 33a Brno List of Presentations and Minutes Invitation Doc. Ing. Karel

Více

AUDI 80 Avant, 5 dv., Kombi, s podélníky 1992-1995 Berlingo Family, 4 dv., MPV, s podélníky 2003-2007. Berlingo Top, 5 dv., MPV, s podélníky 2001-2007

AUDI 80 Avant, 5 dv., Kombi, s podélníky 1992-1995 Berlingo Family, 4 dv., MPV, s podélníky 2003-2007. Berlingo Top, 5 dv., MPV, s podélníky 2001-2007 AUDI 80 Avant, 5 dv., Kombi, s podélníky 1992-1995 Berlingo Family, 4 dv., MPV, s podélníky 2003-2007 CITROEN DACIA Berlingo Top, 5 dv., MPV, s podélníky 2001-2007 Berlingo, 5 dv., Van, s podélníky 1997-2007

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

Seznam vozů vhodných pro instalaci

Seznam vozů vhodných pro instalaci Seznam vozů vhodných pro instalaci Značka Typ Motor Výkon Alfa-Romeo 145 1.9 JTD 77 kw Alfa-Romeo 146 1.9 JTD 77 kw Alfa-Romeo 147 1.9 JTD 100 kw Alfa-Romeo 147 1.9 JTD 74 kw Alfa-Romeo 147 1.9 JTD 81

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

Seznam podporovaných vozidel je průběžně aktualizován, pro případné informace volejte: 483 559 936

Seznam podporovaných vozidel je průběžně aktualizován, pro případné informace volejte: 483 559 936 CAN-BUS modul MCB-01 Modul je určen k připojení na datové rozhraní CAN-BUS v motorových vozidlech s palubním napětím 12V a ukostřeným mínus pólem. Modul převádí digitální informace na analogové, za účelem

Více

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren.

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Str. 1 O ČEM SE MLUVÍ - MY DĚLÁME Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Vyhledání nejvhodnějších lokalit. Jak

Více

3. České energetické a ekologické fórum 10.11.2011 Praha

3. České energetické a ekologické fórum 10.11.2011 Praha CNG a biometanv bo dopravě ě 3. České energetické a ekologické fórum 10.11.2011 Praha Ing. Zdeněk Prokopec předseda sdružení zprokopec@ngva.cz Definice pojmů teorie Problémy dopravy Bílá kniha dopravní

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Obj. číslo Aplikace Popis Výrobce Akční cena*

Obj. číslo Aplikace Popis Výrobce Akční cena* www.autocora.cz Rozjeďte to s námi Využijte výjimečné nabídky akčních cen ze sortimentu světlometů HELLA, MAGNETI MARELLI a TYC. Tato nabídka je platná od 1. 8. 2010 do 30. 9. 2010, nebo do vyprodání zásob.

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

CAN-BUS modul MCB-01/02

CAN-BUS modul MCB-01/02 CAN-BUS modul MCB-01/02 Modul je určen k připojení na datové rozhraní CAN-BUS v motorových vozidlech s palubním napětím 12V a ukostřeným mínus pólem. Modul převádí digitální informace na analogové, za

Více

Important Disclosures

Important Disclosures Important Disclosures No offer or solicitation to buy or sell securities, securities derivatives, futures products or offexchange foreign currency (forex) transactions of any kind, or any type of trading

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

Ceník ATERA, platný od 1.3.2009

Ceník ATERA, platný od 1.3.2009 Kód Název Cena od 1.3.2009 bez DPH MOC AR021105 Montážní kit k nosiči ATERA LINEA na zadní dveře pro Ch.Voyager, r.v.1996->2001 bez spoil. 4 503,36 Kč 5 359 Kč AR021107 Montážní kit k nosiči ATERA LINEA

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 6. 2013 16 Činnost záchytných v roce 2012 Activity of sobering-up stations in 2012 Souhrn Tato Aktuální informace

Více

Jak postupovat při hlášení pojistné události

Jak postupovat při hlášení pojistné události Jak postupovat při hlášení pojistné události I. JAK POSTUPOVAT BEZPROSTŘEDNĚ PO VZNIKU ŠKODY... 2 I.1. Škoda na vozidle... 2 I.2. Škoda na majetku... 2 II. STRUČNÝ POPIS POSTUPU HLÁŠENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI...

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

Oficiální výsledky. Přihlášeno 6 Startovalo 6 Klasifikováno 6. Přihlášeno 12 Startovalo 12 Klasifikováno 12

Oficiální výsledky. Přihlášeno 6 Startovalo 6 Klasifikováno 6. Přihlášeno 12 Startovalo 12 Klasifikováno 12 II.ročník Drag Cup 2010 SAS a Marat Motosport 11.září 2010 letiště Hoškovice Start a cíl: 250.2m/m Oficiální výsledky délka trati 402,34 m FWD do obsahu 1600 ccm 1.357 DAVID Vti 1595 honda civic vti 14.099

Více

Analysis of performance of the members of the Chamber of Deputies of the Parliement

Analysis of performance of the members of the Chamber of Deputies of the Parliement 10/06/2014 Analysis of performance of the members of the Chamber of Deputies of the Parliement Jonáš Rais Contents How to measure performance of members of the Chamber of Deputies of the Parliament? Attendance

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2004

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.6.2005 21 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2004

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

NEUMANN - střešní nosiče

NEUMANN - střešní nosiče Hliníkový PN1095 ALFA ROMEO, 156 Crosswagon, 5-dr combi, r.v. 2004->, s podélnými nosiči NPN0601130 2 480 Kč včetně 2 PN3780 ALFA ROMEO, 156 Crosswagon, 5-dr combi, r.v. 2004->, s podélnými nosiči NPN0901120

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel

Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel Společnost Cebia Vám opět přináší čtvrtletní bulletin o trhu s ojetými vozidly. Naše společnost se v oboru profiluje 24. rokem a ročně

Více

23-25. 10. 2013. Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds. www.pragoalarm.cz www.pragosmart.cz. 20 th anniversary

23-25. 10. 2013. Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds. www.pragoalarm.cz www.pragosmart.cz. 20 th anniversary 20. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO VELETRHU ZABEZPEČení a požární ochrany 20 th INTERNATIONAL FAIR OF SECURITY & FIRE PREVENTION 20 th anniversary tradition & innovation 2. ročník veletrhu chytrého bydlení, šetrných

Více

Nové bezpečnostní pokyny

Nové bezpečnostní pokyny skip English version Nové bezpečnostní pokyny V naší společnosti MMHP platí od 1.9.2011 upravené bezpečnostní pokyny, které upravují zejména pobyt a jízdu v areálu společnosti a dále vyžadují používání

Více

Plzeňský AUTOSALÓN 2015 = Největší výstava aut v ČR!

Plzeňský AUTOSALÓN 2015 = Největší výstava aut v ČR! Plzeňský AUTOSALÓN 2015 = Největší výstava aut v ČR! Agentura Nashledanou s.r.o., Plzeň, Štiková 14, 32300, DIČ/IČO: CZ/29159407, č.ú.: 7140974001/5500 www.nashledanou.cz, e mail: dobryden@nashledanou.cz,

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi

Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi [ADRESA] V Bruselu dne [DATUM] 2006 Věc: Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi Vážené dámy a pánové, Vaše letecká společnost je významným nízkonákladovým dopravcem. S ohledem

Více

Povolební studie k evropským volbám v roce 2014 EVROPSKÉ VOLBY V ROCE 2014 SOCIODEMOGRAFICKÁ PŘÍLOHA

Povolební studie k evropským volbám v roce 2014 EVROPSKÉ VOLBY V ROCE 2014 SOCIODEMOGRAFICKÁ PŘÍLOHA Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Povolební studie k evropským volbám v roce 2014 EVROPSKÉ VOLBY V ROCE 2014 SOCIODEMOGRAFICKÁ PŘÍLOHA Rozsah:

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

SHELL HELIX MOTOROVÉ OLEJE

SHELL HELIX MOTOROVÉ OLEJE SHELL HELIX MOTOROVÉ OLEJE SHELL HELIX ULTRA NOVÝ POHLED NA SYNTETICKÉ MOTOROVÉ OLEJE Motorové oleje Shell Helix Ultra představují řadu motorových olejů nejvyšší kvality vyvinuté za použití unikátní technologie

Více

STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY A SLOVENSKÉ REPUBLIKY AUTOMOTIVE INDUSTRY STATISTICS OF THE CZECH REPUBLIC AND SLOVAK REPUBLIC

STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY A SLOVENSKÉ REPUBLIKY AUTOMOTIVE INDUSTRY STATISTICS OF THE CZECH REPUBLIC AND SLOVAK REPUBLIC 1 STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY A SLOVENSKÉ REPUBLIKY Souhrn statistických údajů o výrobě, prodejích, dovozech a registracích vozidel tvoří jeden ze základních informačních zdrojů

Více

VS. shop? Kamenný obchod nebo e-

VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. Kamenný obchod nebo e-shop? Kdo jsem (krátce) Provozování butiku Fashion Systems Provozování e-shopu Příklad e-shopu Draculaclothing.com Přehlídky, eventy&online marketing

Více