Agricultural Products. Říjen Október Netradiční zdroje energie. Zkušenosti s virózami Reportáž Jak nás neznáte

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Agricultural Products. Říjen Október 2006. Netradiční zdroje energie. Zkušenosti s virózami Reportáž Jak nás neznáte"

Transkript

1 Agricultural Products Říjen Október 2006 Netradiční zdroje energie Zkušenosti s virózami Reportáž Jak nás neznáte

2 Obsah čísla Říjen Október Bioethylalkohol - stav a perspektivy 4 Evropské odpovědi na energetický boom 6 Praktické zkušenosti s virózami 8 Caramba na podzim 9 Maraton 6 10 Reportáž - PESTICO BB, spol. s r.o. 12 Jak nás neznáte 13 Regionální informace Informační měsíčník BASF. Vychází 12 čísel ročně. Vydavatel: BASF spol. s r.o., Šafránkova 3, Praha 5, IČO: Tel.: , fax: , Místo vydání: Praha. Číslo 10/2006. Den vydání: MK ČR E Tento materiál BASF má poradit. V každém případě je však třeba se řídit platnou etiketou, která je součástí každého balení přípravků na ochranu rostlin v ČR. Pri používaní prípravkov je potrebné riadiť sa platnou etiketou a platným Zoznamom povolených prípravkov na ochranu rastlín. Foto na titulní straně: E. Hanušová

3 Aktuality Alternativní zdroje energie Bioethylalkohol - stav a perspektivy Rozhodující události jako ropné krize, války v zálivu, diskuze po 11. září 2001, výrazné zvyšování cen ropy a plynu, vedou stále více k životně důležitým diskuzím o tom: jak je ohroženo spolehlivé zásobování dnes nejdůležitějšími nosiči energie - ropou a zemním plynem; že prognózy i realita rostoucí poptávky po fosilních nosičích energie ze strany rychle se rozvíjejících ekonomik Asie vyvolávají zvýšenou konkurenci o dispoziční fosilní energie, která způsobuje nejen ekonomická rizika stoupajícími cenami, vývojové problémy slabších národních ekonomik, ale může vést také k daleko závažnějším konfliktům. Investice do nových zdrojů energie, energetických technologií a do politiky energetické jistoty mohou být investice do bezpečnosti. Z tohoto pohledu je lhostejné, kdy bude vrchol ropy a také vrchol zemního plynu. Situace, ve které poptávka nad nabídkou po obou fosilních nosičích energie již nemůže být uspokojena, přijde určitě, otázka zůstává, kdy k tomu dojde. Úkoly, práci a náklady, to vše zdůvodnit a na veřejnosti zvýraznit ovšem nikdo zastáncům obnovitelných energií neodejme. Biopaliva profitují z celosvětového hledání alternativ k ropě. Vedle bionafty a řepkového oleje jako pohonné hmoty upravených vznětových motorů, vykazuje zvláště bioethylalkohol zrychlený růst produkčních kapacit i spotřeby. Tento trend není jen ve Spojených Státech a Latinské Americe, nýbrž lze ho i v poslední době pozorovat v Evropě. Bioethylalkohol jako pohonná hmota Koncepce zážehového motoru je pro využití bioethylalkoholu rozhodující. Výstup produkce bioethylalkoholu z vhodné zemědělské produkce a další biomasy a jeho využití v sektoru pohonných hmot navazuje na myšlenky konstruktéra tohoto typu spalovacího motoru N.A.Otto (normální benzínový motor, jemuž se také říká Ottomotor, ačkoliv to byl Beau de Rochas, který postavil benzínový čtyřtakt před Ottou), jenž použil bioethylalkohol v jednom prototypu spalovacích motorů. Také H. Ford vycházel z toho, že bioethylalkohol vyráběný ze zemědělských produktů by mohl být důležité palivo pro jeho legendární T-model. Již téměř 100 let je stará historie používání bioethylalkoholu jako motorového paliva (viz obr. 1). Agrotip 10/2006

4 Aktuality Alternativní zdroje energie Ovšem spotřeba po druhé světové válce klesla vlivem vesměs přístupného, cenově výhodného benzínu na minimum. Obr. 1: Reklama výrobce motoru z Berlína z počátku 20. století pro alkohol jako pohonnou hmotu ve stacionárních motorech Surovinová báze S ohledem na obr. 2 v případě cukrovky, pšenice, žita, triticale, kukuřice na zrno má zemědělství značné pěstební zkušenosti a dosahuje vysokých výnosů většinou ve spojení se zaručením výnosové jistoty. Za daných meteorologických a pěstebních podmínek zde se také mohou velmi významně uplatnit zkušenosti a přípravky společnosti BASF splňují tyto plodiny požadavky pro produkci bioethylalkoholu. Vedle použití těchto tradičních plodin je stále více diskutováno zpracování dřevin a stébelnin obsahujících celulózu. To by rozšířilo biosurovinovou základnu. Rozhodující pro úspěch zpracování celulózy je předběžná úprava suroviny. K tomu jsou zkoušeny různé biologické, chemické a fyzikální metody. Vedle enzymatické hydrolýzy je jako dříve klíčovou technologií relativně stará technologie rozkladu kyselinami. Výzkumné aktivity se stále zaměřují na to, nalézt mikroorganismy, případně genotechnickým procesem připravit takové, které jsou schopny přeměnit celulózu na cukry C5 a C6 a rovněž mikroorganismy, které mohou tento cukr fermentovat ve bioethylalkohol. Mezinárodní zkušenosti Ve světě existují rozsáhlé zkušenosti s výrobou, využitím a podporou bioethylalkoholu. V roce 2005 byla celková produkce cca 40 mil. m 3, z toho v USA 16,2 mil. m 3, Brazilie 15 mil. m 3, Čína 1,3 mil. m 3 a EU 0,75 mil. m 3. Obzvláště Brazílie a USA prodávají již mnoho let bioethanol ve velkém rozsahu do sektoru pohonných hmot. V Evropě jsou vedoucími zeměmi v zavádění bioethanolu Španělsko, Francie a Švédsko. Zpoždění velmi rychle dohání Německo. V Číně se od loňského roku provozuje ve světovém měřítku největší zařízení na výrobu bioethanolu z obilovin s kapacitou 600 tis. t/rok. Velké podniky dominují ve výrobě ethanolu v nejdůležitějších produkčních zemích. Světově největší producent je Archer Daniels Midland (ADM) v USA s produkční kapacitou 3,4 mil. m 3. ADM je rovněž největším zpracovatelem zemědělských surovin. Španělsko se v relativně krátkém čase zařadilo k největším producentům bioethylalkoholu v Evropě a nyní ho vyrábí ve třech lihovarech celkem m 3 ročně. V zařízeních, které jsou v provozu, se zpracovává výlučně pšenice a ječmen. Ethanol ve Francii vyrábí v průmyslovém měřítku 15 podniků ve 20 různých zařízeních. Celková roční produkce činí asi m 3. Z toho se prodává kolem až m 3 na trhu ethyl-tertio-butyl-ether (ETBE), další kyslíkaté látky do benzinu podle normy EN 228. Odhady vycházejí z toho, že u producentů existují kapacitní rezervy kolem m 3. U zařízení na výrobu ethanolu se jedná převážně o zařízení provozované cukrovary. Také není zvláštností, že kolem 75 % produkce se děje na bázi cukrovky, zatímco na obilí připadá jen podíl 25 %. Výrobci ethanolu uzavřeli dlouhodobé dodací smlouvy s provozovateli zařízení ETBE. Švédsko vyrábí ethanol na bázi různých surovin a přimíchává do pohonných hmot až 5 % ethanolu v souladu s evropskou normou na benzin (EN 228). Dále se používá E-85 (pohonná hmota s podílem 85 % ethanolu a 15 % benzinu) pro pohon vozidel na proměnné palivo a rovněž bioethanol jako čistá pohonná hmota (E-100) k provozu autobusů ve veřejné městské dopravě. V posledních dvou letech se objem směsí značně zvýšil a existuje zde již 300 čerpacích stanic na E 85. Poptávka, která převyšuje domácí produkci asi m 3, je kryta dovozem. První krok, který vláda přijala, bylo celkové snížení daně na všechna biopaliva bez ohledu na zemi původu. Největším výrobcem a průkopníkem v nákladech na výrobu ethanolu je Brazílie. Bioethylalkohol se používá v daleko převažující míře v sektoru pohonných hmot ve formě příměsí k benzinu (E 20, E 25, E 85), méně již jako E-100 pro vozidla na ethanol. Nikoliv příznivá pozice nákladů, ale různé státní podpory vedly k tomu, že výroba ethanolu v Brazílii nabyla tak velkého významu. Výroba ethanolu z cukrové třtiny platí jako druh nákladově příznivé produkce. Průměrné výrobní náklady ethanolu v Brazílii jsou odhadovány na cca 200 až 250 /m 3. V minulých letech mohly být výrobní náklady na výrobu ethanolu sníženy v důsledku zvýšené produktivity práce v zemědělství a při produkci ethanolu o cca 4 %. Celkem se mohla výtěžnost ethanolu z 1 ha zvýšit o 47 %. Další pokles nákladů na produkci ethanolu se očekává po zavedení nových technologií. Brazilský ethanol stojí jen polovinu ceny než evropský, a tím je nákladovým průkopníkem s výrazným odstupem od USA. Dopravní náklady a především clo činí velký podíl z brazilské importované ceny bioethanolu. Současná a plánovaná výroba bioethylalkoholu v ČR Oficiální počátky programu,,bioethanol začaly přijetím usnesení vlády Dalšími legislativními dokumenty se vytvářely předpoklady pro využití zvláště denaturovaného lihu pro energetické účely s kvalitou podle v únoru 2004 vydané české technické normy (ČSN ). Ve stávajících lihovarnických kapacitách je možno ročně vyrobit t pro potřeby přimíchávání do motorových paliv, zbylá kapacita asi t je potřeba pro výrobu potravinářského lihu. Vzhledem k očekávanému zavedení přimíchávání biopaliv do fosilních paliv se v ČR připravuje několik velkých projektů na výrobu bioethanolu. Podle šetření, které provedlo 2 Agrotip 10/2006

5 Obr. 2: Zjednodušené schéma výroby bioethylalkoholu ze zemědělských plodin a dřevin S U R O V I N A CUKROVKA ZRNINY BIOMASA s obsahem celulózy řezání mletí drcení, řezání extrakce cukru ztekucení kyselá hydrolýza zcukření P R O C E S N Í O P E R A C E H L A V N Í P R O D U K T BIOETHYLALKOHOL fermentace destilace rektifi kace odvodnění hydrolýza celulózy Ministerstvo zemědělství se jedná zejména o tyto projekty: TTD Dobrovice. Před dokončením je zde projekt na výstavbu lihovaru pro zpracování difúzní šťávy z cukrové řepy. Cílová kapacita výroby by měla být až t/rok. Obilní lihovar Vrdy. Investice je také před dokončením. Zde šlo o přestavbu bývalého řepného cukrovaru. Kapacita výroby by měla činit t/rok. Citronelle a.s., projekt na výstavbu lihovaru v Kralupech nad Vltavou na místě stávajícího lihovaru. Výroba z obilovin, s kapacitou cca t/rok, a s dodávkou nejdříve v roce Projekt Korfi ll, lihovar Hustopeče. Plánovaná kapacita cca t/rok z obilovin. Výstavba byla zahájena. U ostatních záměrů, které jsou v určitém stadiu přípravy, nejsou k dispozici bližší informace o tom, v jaké fázi realizace se nacházejí. V roce 2005 se pro přimíchávání do benzínu (norma ČSN EN 228) využilo 178 tun bioethylalkoholu. Za letošní půlrok to bylo již 156,6 t bioethylalkoholu a pro výrobu ETBE, další kyslíkaté látky do benzínu tun. Skutečný vývoj je ale odvislý od záměru současné vlády zabezpečit stavený podíl minimálního množství biopaliv nebo jiných paliv z obnovitelných zdrojů v sortimentu motorových benzinů a motorové nafty na trhu České republiky bez jakýchkoliv dotací a podpor s jejich povinným uplatňováním. Tato varianta není podle dostupných informací zatím aplikovaná žádným státem EU. Ing. Petr Jevič, CSc. Výzkumný ústav zemědělské techniky Praha Sdružení pro výrobu bionafty Praha V E D L E J Š Í P R O D U K T Y lisované řízky, vinase, CO 2 výpalky, CO 2 lignin, CO 2 Agrotip 10/2006 3

6 Aktuality Obnovitelná energie Evropské odpovědi na energetický boom 5,75 % by měl činit podíl obnovitelných energií z celkové spotřeby pohonných hmot v Evropě v roce To je požadavek Evropská komise. Předsedové vlád Evropské unie požadují do roku % podíl biologických pohonných hmot a 15% podíl obnovitelných energií. Evropská komise má ujasnit, jakým způsobem lze tyto cíle dosáhnout, a jak dostat více bionafty a bioetanolu do nádrží. Realizace cílů stanovených EU Pro rok 2005 stanovila komise 2% podíl obnovitelných energií. V průměru bylo ale v EU-25 dosaženo pouze 1,4 %. V čele stojí Rakousko (2,5 %), dále Německo, Francie, Belgie, Španělsko, Lotyšsko a Litva po 2 %. Některé státy poskytují fi nanční podporu: Německo, Francie, Velká Británie, Itálie, Irsko, Švédsko, Španělsko a Maďarsko požadují z biopaliv menší daně nebo dokonce vůbec žádné. Další možnost k dosažení požadavků EU je povinné přimíchání biologických pohonných hmot do běžných paliv. Francie a Rakousko již stanovili odpovídající pravidla. Na Slovensku jsou plánovány v roce 2006, v Čechách a Nizozemí v roce Německo a Velká Británie o tom zatím ještě diskutují. Obecný trend směřuje k relativně malému podílu příměsí, nikoliv k čistým biopalivům. Bionafta EU má vedoucí postavení na trhu v produkci bionafty. Z celkové světové kapacity odhadem 5,8 mil. tun v roce 2006 připadá 3,8 mil. tun na EU, přičemž 2,3 až 2,6 mil. tun na Německo. Do konce roku 2007 má tato kapacita vzrůst na 15 mil. tun, z toho 6 mil. v EU. Nikde ve světě zatím neexistují velkokapacitní zařízení na esterifi kaci levného palmového oleje na bionaftu. To vysvětluje trvající poptávku po řepce olejce a její vysokou cenu ve srovnání s palmovým nebo sójovým olejem, které jsou k dispozici v dostatečném množství. Kde řepku vzít, aby mohly být naplněny všechny tyto výrobní kapacity, je zatím nejasné. V minulém hospodářském roce dovezla Evropská Unie tun řepky, v následujícím roce se může toto množství zdvojnásobit. Kanadská geneticky změněná řepka (nejvýznamnější dovozní zdroj) nesmí být do EU importována; proto tuto řepku zpracovávají státy jako Dubaj a olej zasílají lod- S využitím dlouholetých zkušeností s vývojem aut-alkoholiků vznikl Saab t BioPower, který se již několik měsíců nadmíru úspěšně prodává a díky němuž vzniká rychle houstnoucí síť veřejných čerpaček, prodávajících směs E85, tvořenou z 85 % Bioethanolem a z 15 % benzínem. (Zdroj: foto: Saab) 4 Agrotip 10/2006

7 Ilustrační snímky byly použity z publikace Biodiesel Flowerpower společnosti UFOP Union zur Förderung von Oel- und Proteinpfl anzen e. V., Reinhardtstraße Berlin ní dopravou do Evropy. Nezanedbatelné množství se dováží také z Austrálie. Noví zájemci se etablují především na východě (Ukrajina, Rusko). V těchto zemích plánují investoři mnohonásobné zvýšení produkce řepky a výstavbu zařízení na výrobu bionafty pro export. Bioetanol Nejdůležitější surovinou pro výrobu bioetanolu v Evropě je obilí. V současné době existuje v Evropě pouze sedm větších zařízení na zpracování této suroviny, tři v Německu, tři ve Španělsku a jedno ve Švédsku. Další zařízení pro příští roky se staví, plánují nebo je o nich rozhodnuto. Pokud se opravdu postaví všechna plánovaná zařízení a jejich výroba pojede naplno, bude v Evropě počínaje rokem 2008 potřeba celkem 7 mil. tun obilí na výrobu bioetanolu. Bez dovozu se neobejdeme Cílem EU je nahradit 5,75 % pohonných hmot biopalivy. Kolik obilí, příp. řepky bude potřeba, má-li být tohoto čísla dosaženo pouze bionaftou na bázi řepky a bioetanolem na bázi obilí? sklizeň obilí v EU činila v minulém roce 258 mil. t, sklizeň řepky v EU se odhaduje na 15,5 mil. tun. Bez výrazného dovozu nelze tedy tento cíl realizovat. Pohonné hmoty nebo elektrický proud? Bez státní podpory nejsou biopaliva v Evropě téměř schopna existence. Výhled na nepřímou podporu (tj. daňovými úlevami) též producentů cukrové třtiny z Brazílie či producentů palmového oleje z Indonésie však vyvolává smíšené pocity. Proto vyvstává stále častěji otázka: má Evropa podporovat ve věci obnovitelných energií i nadále oblast pohonných hmot, ve které je ve srovnání se světem spíše hůře konkurenceschopná? Nebo je využití biomasy jako paliva a k výrobě elektrického proudu nakonec levnější a šetrnější k životnímu prostředí? Pokud například ministři průmyslu Evropské Unie dohodnou větší objemy biopaliv, varuje evropský komisař pro životní prostředí Stavros Dinas před následnými škodami vyplývajícími ze zvyšování intenzity produkce. Evropská agentura pro životní prostředí očekává, že v roce 2030 bude činit podíl obnovitelných surovin 17 % celkové energetické potřeby EU-25 (2003: 3 %). Po roce 2010 mohou být cestou technologie biomass-to-liquid postupně nahrazovány dosavadní energetické rostliny k výrobě pohonných hmot (obilí nebo cukrová řepa) víceletými kulturami (dřevo), které mají výrazně vyšší výkonnost. Zdroj: Agro Intelligence Flash Europe 7/2006, BASF AG V EU se ročně spotřebuje přibližně 230 mil. t nafty a 156 mil. tun benzínu. K nahrazení 5,75 % tohoto množství je potřeba téměř 14,5 mil. tun bionafty a cca 13,5 mil. tun bioetanolu (nižší výhřevnost je již započítána). K výrobě tohoto množství je potřeba 40 mil. tun obilí a 36 mil. tun řepky. Celková Agrotip 10/2006 5

8 Obilniny Virózy Praktické zkušenosti s virózami V posledních několika letech se zemědělská odborná praxe stále více setkává s výskytem viróz v porostech obilnin. Škody jsou značné a dalším velmi nebezpečným faktorem je možnost kalamitního rozšíření do dalších porostů. Viry, původci viróz, jsou tvořeny DNA nebo RNA kyselinou obalenou proteinovou schránkou. Nositelem infekčnosti je nukleová kyselina. Proti virózám neexistuje v současné době přímá účinná chemická ochrana. Proto je důležité zaměřit se na nepřímé metody ochrany. Mezi rozhodující obecně patří likvidace nebo eliminace zdrojů nákazy a hlavně omezení možností přenosů virů z infekčních porostů do zdravých nenapadených. Cest přenosu je několik, v porostech obilnin je tou hlavní samozřejmě přenos živočišnými vektory - zástupci hmyzu s bodavě savým ústrojím. Viry vstupují do rostlin ranami, které při sání rostlinných šťáv způsobují zejména křísi a mšice. V současné době jsou nejvíce rozšířeny virus zakrslosti pšenice a virus žluté zakrslosti ječmene. Příznaky napadení v porostech jsou zakrsávání v růstu, žloutnutí porostů až přechod do červenofialových odstínů. Nejvíce jsou ohroženy včas seté porosty při dlouhém a teplém podzimu, samozřejmě za předpokladu výskytu zdroje infekce. Křísci jsou však aktivní i za poměrně nízkých teplot. Rozhodující z hlediska efektivní ochrany je tedy účinná insekticidní clona ohrožených porostů na podzim. Velmi výhodné z hlediska účinnosti a ceny je v tomto období použití insekticidu Vaztak 10 SC. Tolik teorie a za praktickými zkušenostmi jsem se tentokrát vydal do ZD Všestary na Královehradecku, kde s virózami v porostech už určité zkušenosti nasbírali. Tento úspěšně hospodařící zemědělský podnik obhospodařuje 2200 ha zemědělské půdy, z toho orné půdy 2100 ha. Ozimou pšenici pěstují na výměře 600 ha, jarní ječmen na 250 ha, řepku ozimou na 300 ha, řepu cukrovku dokonce na 420 ha. Určitou specialitou podniku je produkce cibule na 140 ha! I v letošním roce dosáhli velmi pěkných výnosů u ozimé pšenice 7,1 t/ha a u jarního ječmene 5,6 t/ha. Řepka dávala průměrných 3,8 t/ha. Spokojeni s kvalitou jsou pouze u včas sklizených porostů řepky Fialově zbarvená virózní rostlina Agrotip 10/2006

9 Agronom ing. Tomáš Nechvíle a části pšenice ozimé. Zejména jarní ječmeny však byly postiženy porostlostí a kvalita produkce není optimální. nebo až úplně odumřely. Přítomnost virózy byla potvrzena ve spolupráci se SRS, obvodním oddělením Hradec Králové. Na podzim jsme opět zaznamenali další rozšíření příznaků v porostech (cca 20 ha) a proto jsme v tomto roce rozhodnuti provést aplikaci insekticidu Vaztak 10 SC prakticky na celou plochu ozimů. Je to levné a účinné ošetření a insekticidní clona je jediná možnost ochrany před dalším šířením viróz. Insekticidní clona je v případě výskytu viróz skutečně jediná účinná metoda, jak zabránit šíření. Insekticid Vaztak 10 SC společnosti BASF je vysoce účinný světlostabilní pyretroidní přípravek, který účinkuje jako dotykový a požerový jed. Je dodáván na trh v nové SC formulaci, která přípravku zajištuje velkou odolnost vůči srážkám po aplikaci, velmi dobrou ulpívatelnost na rostlinách a dalších biologických materiálech, okamžitý účinek (knock-down efekt) a silný repelentní efekt. Registrovaná dávka na mšice je 0,1 l/ha a přípravek lze mísit jak s kapalnými hnojivy včetně DAMu, tak s růstovými regulátory a fungicidy. Díky nízké ceně aplikace lze v případě potřeby provést i opakovaný postřik. Je to účelné a efektivní řešení. Za informace z praxe ještě jednou děkuji ing. Nechvílemu. Ing. Pavel Šácha, BASF Praha Foto autor V tomto zemědělském družstvu se také zabývají prodejem zemědělské techniky. Zastupují firmu RABE, PEECON a TRIOLIET na trhu v České republice. O svoje zkušenosti s výskytem viróz v porostech obilnin se se mnou podělil hlavní agronom ing. Tomáš Nechvíle: První příznaky výskytu viróz jsme objevili na podzim roku 2004 v porostech ozimé pšenice na ploše několika ha. Na jaře roku 2005 se bohužel naše obavy potvrdily. Porost na ploše přibližně 10 ha byl výskytem viróz postižen. Rostliny růst obnovily, ale postupně se v růstu zastavily, zakrněly, Insekticidní clona je v případě výskytu viróz skutečně jediná účinná metoda, jak zabránit jejich šíření. Agrotip 10/2006

10 Připomenutí Caramba Caramba na podzim Technické údaje Účinná látka: 60 g/l metconazole Formulace: kapalný koncentrát pro ředění vodou (SL) Registrační číslo: Vodní zdroje: bez omezení Riziko pro včely: přijatelné Dávka: 1,5 l/ha Plodiny: řepka ozimá Způsob příjmu účinných látek a působení Účinná látka metconazole patří do chemické skupiny triazolů, působí hloubkově a systémově, vykazuje velmi dobrý preventivní a kurativní fungicidní účinek, tzn. že chrání listy před napadením, ale také po infekci. Perzistence účinné látky je vynikající a zajišťuje dlouhodobé působení. Při ošetření řepky ozimé vykazují podzimní aplikace zlepšení zdravotního stavu rostlin a je omezeno vymrzání porostů. Časné jarní aplikace zvyšují pevnost stonků a zabraňují polehnutí. Caramba vykazuje velmi dobrý fungicidní účinek vůči černím, fomové hnilobě, plísni šedé a sporadicky se vyskytujícím cylindrosporióze a verticiliovému vadnutí. Registrace přípravku Caramba v podzimním období je proti fomové hnilobě (Phoma lingam). Termín použití je v rozmezí BBCH (18). Vedle fungicidního efektu má pozitivní vliv na: zabránění přerůstání řepky ozimé (včasné setí je jistější a následně lépe regulovatelné, než pozdní), zakládání pupenů pro budoucí postraní větve (výnosový potenciál se přesouvá z vrcholové větve do bočních), zvýšený počet listů bohatší fotosyntéza napomůže bujnějšímu růstu v následující sezóně, snížení obsahu vody v rostlině a tím zvýšení odolnosti vůči mrazu (důležitý prvek hlavně u méně mrazuvzdorných odrůd), zesílení kořenového systému a zlepšení tvorby kořenového vlášení (zlepšení přezimování a lepší prokořenění půdy, na jaře nedochází k vytahování rostlin z půdy), zesílení kořenového krčku řepky, optimálně hustý porost samovolně potlačí růst plevelů, obzvláště v pozdním jaře. Doporučení k aplikaci Termín aplikace a dávkování: Nejvhodnějším obdobím pro provedení aplikace je růstová fáze BBCH 14 16, tj. vytvoření 4 až 6 listů řepky. Pokud je porost nevyrovnaný, ošetření je vhodné provést v době, kdy převažující část rostlin dosáhne fáze 4 5 listů. Dávka Caramby se řídí podle pěstovaného typu odrůdy, tj. 0,7 l/ha pro klasické odrůdy a 1,0 l/ha pro odrůdy hybridní. Pokud jsou z důvodu průběhu počasí vhodné podmínky pro šíření chorob, převážně fomové hniloby (Phoma lingam), je lépe uvažovat dávku Caramby od 1 l/ha. Při silnějším tlaku této choroby se dokonce spíše zaměřit na množství 1,2 l/ha, v extrémním případě až maximální registrovanou dávku 1,5 l/ha. V podzimním období je pro aplikaci přípravku Caramba důležité, aby porost měl v průměru alespoň 4 listy/rostlina. Takový porost má již dostatečnou pokryvnost a použitý přípravek je z velké části využit rostlinami. Další důležitou podmínkou aplikace je provedení ošetření v době, kdy teploty dosahují alespoň 8 10 C. Tyto teploty zajišťují dostatečnou aktivitu rostlin a přijetí účinné látky. Použité množství postřikové kapaliny by se mělo pohybovat v rozmezí l/ha. Případné použití s insekticidy (např. Vaztak 10 SC) je v praxi prováděno, ale již nelze na jinak pro včely relativně neškodné přípravky pohlížet jinak, než jako na přípravky pro včely škodlivé. Nejčastější dotazy 1. Kdy je nejlepší termín pro aplikaci Caramby? Při dosažení fáze u většiny rostlin v porostu v rozmezí BBCH 14 16, tj. od čtvrtého listu řepky ozimé. Dřívější ošetření není řepce na závadu, ale část postřikové kapaliny se nedostane na listy rostlin řepky ozimé a proto není efektivně využita. 2. Je vhodné posílit účinek Caramby přidáním přípravku s účinnou látkou chlormequat-chlorid (např. Cycocel 750 SL)? V případě fungicidu Caramba nemá takový TM praktický smysl. Účinná látka metconazole má dostatečně silné morforegulační působení a proto nepotřebuje partnera. Již dávka 0,75 l/ha přípravku Caramba je po stránce morforegulační postačující. 3. Dá se kombinovat Caramba s insekticidy? Ano. Využívá se její dobré snášenlivosti např. při aplikacích insekticidu Vaztak 10 SC. 4. Limituje teplota použití Caramby? Při aplikaci a po ní by teplota neměla klesnout pod 8 10 C. Pokud hrozí výraznější pokles teplot a chladné počasí, není již vhodné aplikaci provádět. Většinou je používána do poloviny října, v případě příhodného počasí až konce října. 5. Je možné Carambu použít i na menší rostliny řepky, nedojde k poškození? Při nevyrovnaném porostu a převažující velikosti rostlin od 4. listu je nanejvýše vhodné aplikaci Caramby dále neodkládat. Drobné rostliny, které se v porostu vždy vyskytují, nejsou Carambou zásadním způsobem ovlivněny. Množství postřikové jíchy zachycené jejich listy je malé, růst těchto rostlin pokračuje a pokud není razantní zimní období, mohou i přezimovat. 6. Jak se projeví účinek Caramby? Prvními viditelnými příznaky je změna barvy rostlin do tmavěji zelené. Následuje rozklesnutí listové růžice těsně k zemi a vtažení kořenového krčku více do země. Při srovnání s neošetřenou kontrolou jsou kořeny více navětvené a silnější, také kořenový krček je zesílený. Po přezimování vykazuje ošetřený porost vyšší procento přezimovaných rostlin, lepší zdravotní stav, větší počet větví. Agrotip 10/2006

11 Připomenutí Maraton Maraton Technické údaje Účinné látky: 250 g/l pendimethalin g/l isoproturon Formulace: suspenzní koncentrát (SC) Registrační číslo: Vodní zdroje: bez omezení Riziko pro včely: přijatelné Dávka: 4 l /ha Plodiny: pšenice ozimá, ječmen ozimý, žito, triticale Způsob příjmu účinných látek a působení: Obě účinné látky jsou přijímány především kořeny a hypokotylem (pendimethalin), v menší míře pak listy plevelů. Herbicidní působení má dlouhotrvající efekt na vzcházející plevele v celém podzimním období. Obecně trvá asi 4 měsíce, avšak závisí na povětrnostních podmínkách. Vysoké teploty a sluneční svit urychlují odbourávání účinných látek. Maraton je určen k hubení jednoděložných (trávovitých) i dvouděložných (širokolistých) plevelů v ozimých obilninách. Velmi dobře hubí metlici chundelku, lipnici roční, psárku rolní, heřmánkovité plevele, svízel přítulu (do 1 přeslene), brukvovité plevele vč. výdrolu řepky (do 2 3 pravých listů), hluchavkovité, konopici, mák vlčí, rdesna, kakosty, rozrazily a violku rolní. Slabší účinek má na lipnici obecnou. Neúčinkuje na víceleté a vytrvalé plevele jako pcháč, pelyněk, šťovíky, přeslička, svlačec apod. Doporučení k aplikaci Maraton aplikujeme v ozimých obilninách preemergentně, lépe však časně postemergentně. To znamená, že plevele jsou ve stadiu vzcházení, mají děložní listy, ev. některé již první pár pravých listů. Pokud takové stadium nastane, nesmí se aplikace oddalovat, neboť některé plevele by mohly překročit stadium, ve kterém jsou ještě citlivé (např. svízel je účinně kontrolován do stadia 1 přeslene, poté účinnost klesá). Není přitom třeba brát ohled na vývojovou fázi obilniny, která se v tu dobu nachází obvykle ve fázi 1 3 listů, ale může teprve i vzcházet. Pokud z nějakého důvodu musíme aplikovat Maraton později a vyskytují se již přerostlé plevele (např. řepka nebo heřmánky), v praxi se osvědčil přídavek malého množství některé ze sulfonylmočovin, aplikovaných v podzimním období. Maraton vykazuje dlouhodobý reziduální efekt, což je pro podzimní aplikaci nezbytné! Vzcházející plevele jsou hubeny i dlouho po aplikaci přípravku, často ještě v jarním období. Plevele po aplikaci zůstávají malé, za 3 až 4 týdny jsou viditelné barevné a morfologické změny a poté postupně odumírají v delším časovém horizontu. Plný herbicidní efekt se proto projeví až na jaře. Předpokladem pro vysokou biologickou účinnost Maratonu je vysoká úroveň ostatních agrotechnických prací. Předchozí operace, jako např. úklid slámy, správná příprava půdy před setím, pečlivý výsev na stejnoměrnou hloubku (min. 2,5 cm) nebo úprava povrchu odpovídající vlhkostním poměrům, to vše ovlivňuje účinnost každého herbicidu. K docílení dobré účinnosti je nutná přiměřená půdní vlhkost. Nejlepších výsledků je dosaženo, když do týdne po aplikaci zaprší. Při dlouhotrvajícím suchu může dojít ke snížení účinku. Nelze aplikovat na půdy, na jejichž povrchu se hromadí voda. Maraton aplikujeme nejlépe v dávce vody l/ha. Nejčastější dotazy 1. Kdy je nejlepší termín pro aplikaci Maratonu? Ve fázi 1 3 listu obilniny, kdy plevele klíčí nebo jsou ve stadiu děložních listů až 1 2 pravých listů. Jednoduše když začínají být znatelné kolejové řádky. 2. Je možné Maraton použít na vzcházející obilí, nedojde k poškození? Ne. Maraton lze v této době použít, pokud je obilnina správně zaseta. Zrno by mělo být zaseto na stejnoměrnou hloubku nejméně 2,5 cm. 3. Jaká je limitní fáze nejdůležitějších plevelů, metlice, svizele a heřmánků? Metlice je hubena do 3 listů, svízel do fáze děložních listů a heřmánky do stadia 2 listů. Obecně platí čím dříve, tim lépe! 4. Jak je to s řepkou? Výdrol řepky je bezpečně kontrolován do fáze 2. páru pravých listů, později je nutno přidat k Maratonu cca 3 7 g sulfonylmočoviny (vyzkoušeno praxí). 5. Bere Maraton plevele spodního patra rozrazily, hluchavky, violky, ptačinec? Ano, dokonale! Jedná se o nejlepší způsob odstranění těchto plevelů z pozemku. 6. Kdy se projeví účinek Maratonu? Po aplikaci plevele přestávají růst a zůstávají zelené max. 4. týden po aplikaci, kdy hynou. Plný herbicidní efekt se projeví až na jaře. 7. Co plevele, které vzejdou po aplikaci Maratonu? Účinné látky Maratonu zajišťují dlouhodobý reziduální efekt, který se projevuje tím, že později vzcházející plevele jsou v samém zárodku hubeny. 8. Jak ovlivňuje účinnost počasí? Vlhkost půdy účinnost podporuje, noční mrazy do -3 C nevadí. Neaplikovat na půdu, která je plně nasycená vodou či jinak trvale zamokřená! 9. Jaká jsou omezení z hlediska následných plodin? Bez omezení. 10. Jaká jsou rizika použití Maratonu? Špatná příprava půdy (hrudovitost), nezaoraná sláma při minimalizaci, pozemek zamořený vytrvalými plevely pcháč, šťovíky. Příliš časná aplikace na rané výsevy (v září) a následné vysoké teploty zrychlené odbourávání pendimethalinu již v podzimním období. Agrotip 10/2006

12 Reportáž Pestico BB PESTICO BB, spol. s r.o. Rozhovor s majiteľkou firmy Ing. Bronislavou Šuchaňovou S pani Ing. Bronislavou Šuchaňovou nás spája 10 rokov spolupráce v oblasti predaja prípravkov na ochranu rastlín. Navonok nedostupná podnikateľka sa pri prvom rozhovore zmení na príjemnú dámu s vysokými ľudskými hodnotami. V každom okamihu z nej žiari život mladej dámy, plnej humoru, lásky k rodine a k práci. Je výbornou obchodníčkou, a preto som jej položil pár otázok. 10 Agrotip 10/2006

13 Môžete mi povedať pár slov o histórii Vašej firmy? Predtým než začnem rozprávať o samotnej firme, zájdem ešte ďalej do minulosti. V oblasti ochrany rastlín pracujem už od roku Od roku 1991 som bola spolumajiteľkou súkromnej spoločnosti podobného zamerania. Majiteľkou spoločnosti PESTICO BB, spol s r.o. som sa stala v roku Spoločnosť vlastní novovybudovaný areál pre účely skladovania chemických prípravkov a kancelárske priestory v katastri obce Badín. Čím sa zaoberá Vaša firma? Je to spoločnosť zameraná na nákup a predaj chemických prípravkov - pesticídov (ochrana a výživa rastlín), pevných a kvapalných hnojív, poľnohospodárskych potrieb pre poľnohospodárske podniky, ale aj súkromne hospodáriacich roľníkov. Obchodujeme tiež s poľnohospodárskymi komoditami a od roku 2000 aj s osivami. Poskytujeme poradenskú činnosť v oblasti pesticídov, priemyselných hnojív, pestovania poľnohospodárskych plodín. Je to dosť rozsiahla činnosť, pomáha Vám niekto? Samozrejme. Mám dvoch vysokokvalifikovaných pracovníkov v oblasti ochrany rastlín. Spolupracujú priamo s poľnohospodárskymi podnikmi v rámci objednávania a dodávky tovarov. Objednávky s chemickými firmami riešime spolu na základe požiadaviek naších zákazníkov. O ekonomiku sa mi stará jedna ekonómka a jedna učtovníčka, takže celkove mám štyroch zamestnancov. So svojimi ľuďmi som nadmieru spokojná, môžem sa na nich vo všetkom spoľahnúť, čo je pre mňa veľká devíza. V ktorom regióne pôsobite a čo všetko robíte pre svojich zákazníkov? Z regionálneho pohľadu pôsobí naša firma hlavne v okresoch Banská Bystrica, Zvolen, Veľký Krtíš, Rimavská Sobota, Lučenec, Levice, Nové Zámky a Martin. Filozofia predaja tovarov spoločnosti vychádza z názoru, že pre zákazníka treba zabezpečiť maximálne široký sortiment tovarov. Ak je to poľnohospodár, potrebuje osivá, prípravky na ochranu rastlín, hnojivá, poľnohospodárske potreby, konzervačné prostriedky, poradenskú činnosť, a toto všetko im naša firma ponúka. Zákazník sa na nás môže spoľahnúť aj v rámci dopravy. Objednaný tovar dopravíme každému zákazníkovi načas. Blížime sa k záveru nášho rozhovoru a preto mi nedá položiť otázky aj zo súkromia. Obec Badín Ako trávite voľný čas? V lete hrávam tenis a ak mám čas, rada cestujem. V zime je pre mňa neodmysliteľná lyžovačka. Aké jedlo máte najradšej? Mám rada ryby a z nich lososa. Čo rada varíte? Všetko, čo má rada moja rodina. Akých ľudi máte rada? Čestných a úprimných, nemám rada klamstvo a pretvárku. Rada si posedím v kruhu dobrých priateľov. Ďakujem za rozhovor a prajem Vám veľa úspechov vo Vašej práci. Ing. Ľubomír Eged, BASF Slovensko Agrotip 10/

14 Jak nás neznáte Slovo príroda vo mne vždy vzbudzovalo pocit voľnosti. Ako malý chlapec som každé prázdniny trávil na dedine u starých rodičov. Preto chotár okolia som mal dokonale zmapovaný a to som ani netušil, že na poliach z detstva budem niekedy aj pracovať. Relax vždy v spojení s prírodou Práca agronóma je vždy spojená s prírodou. Horšie to je už s relaxom. Môj oddych sa s pribúdajúcimi povinnosťami postupne obmedzoval. Na začiatku bol mojím hlavným relaxom bicykel. Ešte počas štúdia na vysokej škole, kedy bolo toho času dosť, som dával bicyklu aj sebe zabrať. Potom, ako som nastúpil do družstva, sa môj koníček zmenil na dopravný prostriedok do práce. A to už s relaxačným bicyklovaním nemalo nič spoločné. No a v súčasnosti na bicykel nemám čas vôbec. Pýtate sa prečo? Ak som vás neunavil, skúste čítať ďalej. Slovo príroda je vo mne spojené aj s poľovníctvom. Už ako malého chlapca ma fascinovali zbrane. Priznajme si, každý sa v detstve hrával na vojakov, chcel tú najlepšiu pušku. Ja som mal to šťastie, že som vyrastal v poľovníckej rodine. Tradícia poľovníctva sa preto preniesla aj na mňa. Mnohí si myslia, že poľovačky sú len o zabíjaní zveri, ale opak je pravdou. Ja si myslím, že je to skôr sviatok, prejsť sa po chotári s puškou v ruke. Cítiť voľnosť, vietor, šušťanie lístia na jeseň, počúvať zvuky zvierat. Celé zmýšľanie poľovníctva je v spojitosti s prírodou. Dodržiavať určitú rovnováhu medzi slabšími a silnejšími. Hlavná podstata je v ochrane prírody a voľne žijúcich živočíchov v danej lokalite. No a tretím koníčkom, ktorý v súčasnosti dominuje, je moja rodina. Keďže máme 4 -ročnú slečnu, snažíme sa voľný čas venovať jej. Spoločné aktivity sú tiež orientované do prírody. Preto aj toto leto sme si naplánovali dovolenku v Nízkych Tatrách. Okolie Krpáčova je na oddych ako stvorené. Možnosť aspoň na chvíľu vypadnúť z každodennej reality a dopriať si zmenu potrebuje každý. Pre mňa je pobyt v horách ideálnym relaxom. Tu môžem naplno vnímať silu prírody, načerpať novú energiu. Ing. Miroslav Demo, BASF Slovensko 12 Agrotip 10/2006

15 Regionální informace Soutěž Arrat Ofi ciální sdělení správné odpovědi Arrat - herbicid pro každého Vážení přátelé, právě jsme obdrželi výsledky průzkumu trhu herbicidů v obilninách pro rok 2006 od fi rmy Kleffmann a partner ČR, s. r. o. a současně ofi ciální sdělení k odpovědi na naši soutěžní otázku: Kolik hektarů obilnin se v České republice ošetří od ledna do srpna roku 2006 herbicidem Arrat? Jak se sami v přetištěném dopise můžete přesvědčit, správnou odpovědí je: ha. A kdo získává hlavní cenu soutěže? Na to si musíme ještě měsíc počkat. Podle pravidel soutěže proběhne vyhodnocení počátkem listopadu. Již nyní Vám však napovím, že nejpřesnější odpověď na soutěžní otázku přišla ze Středočeského kraje, okresu Kladno. S tím, kdo je jmenovitě výhercem hlavní ceny soutěže Arrat - herbicid pro každého automobilu Škoda Octavia Combi 1,9 TDI, Vás seznámíme následně po ofi ciálním vyhodnocení. Ing. Markéta Fišerová, Marketing Specialist Agrotip 10/2006 3

16 Regionální informace Soutěž Arrat Vedlejší část nadpisu Hlavní část nadpisu Text článku Aké auto? Čo za auto? O ničom takom nevieme, že by sme mali nejaké auto dať nejakému výhercovi Tak už sa konečne dozvieme, kto vyhral to auto? Pravdaže to tak nie je. Na jar usporiadala spol. BASF Slovensko akciu k herbicídu ARRAT s názvom Arrat - herbicíd pre každého. Hlavnou výhrou v tejto súťaži je nový osobný automobil Škoda Octavia Combi 1.9 TDI. Pamätáte si eště, čo bolo treba urobiť? Bolo to jednoduché - stačilo na odpovedný lístok nalepiť kupóny, ktoré ste našli v každom balení Arratu a poslať ich do konca mája na uvedenú adresu. Otázka znela: Koľko hektárov obilnín sa v roku 200 ošetrí herbicídom Arrat?. Údaj mala dodať fi rma Kleffmann, a verte neverte, údaje aj dodala, takže výhercom nového automobilu sa stáva... no... ešte nepoviem, nebude to také jednoduché. Súťaž sa stretla s mimoriadnym ohlasom a nezávislá agentúra sa poriadne narobila pri spracovávaní údajov z odpovedí. Zišlo sa ich naozaj neúrekom. Jedinou vecou, čo však bolo treba spraviť, je uhádnuť to číslo, ktoré sa najviac približuje správnej odpovedi. A práve toto číslo určí šťastného majiteľa novej Škodovky. Keďže bolo poslaných veľké množstvo odpovedí, začínajú sa pomaličky vynárať aj otázky, kto že je ten šťastlivec, ktorý si 15. novembra príde pre svojho nového tátoša. Niekto to vie, niekto sa to ešte len dozvie, ale otázka je rovnaká - kto to bude? V súčastnosti čelím tejto otázke stále častejšie, ale statočne odolávam a nikomu nič nehovorím, termín je stanovený na november, tak si teda počkajme. Bolo by však odo mňa nekorektné, aby som si všetky informácie nechával len pre seba, tak aspoň s časťou sa podelím s Vami. Z veľkého množstva odpovedí som vybral 10, ktoré boli najbližši, a práve medzi týmito šťastlivcami, ktorých mená zanedlho v tomto článku zverejním, bude ten, ktorý si tento automobil odvezie na podnik. Alebo viete čo? Nakoľko sme mali strašne veľa údajov kvôli vysokému počtu účastníkov a mali sme teda z toho veľa roboty, tak poviem len okresy, nech je to o niečo zaujímavejšie. Sú to: Pezinok, Senica, Košice, Komárno, Šaľa, Liptovský Mikuláš, Nové Zámky, Piešťany, Poprad. V týchto okresoch prebýva a obhospodáruje svoje lány desať statočných agronómov, ktorí ako jední z mnohých poslali svoje odpovede, no ich tip bol presnejšie zamierený na cieľ - jednoducho deti šťasteny. Kto teda v súťaži Arrat - herbicíd pre každého vyhrá novú Škoda Octavia Combi. TDI? V budúcom čísle Agrotipu, už možno nájdete rozuzlenie tejto záhady. A možno nie. Ale určite sa dozviete termín a miesto, kde sa nová Škodovka bude odovzdávať. A možno aj užší okruh ľudí, ktorí budú práve na toto miesto pozvaní, a medzi nimi bude aj budúci majiteľ nového auta. Nechajte sa prekvapiť, možno ste s Arratom vyhrali auto práve Vy. Ing. Andrej Kohaut, Marketing Manager SK Agrotip 10/2006 3

17

Salsa 75 WG unikátní a nové řešení těžko hubitelných plevelů v řepce, po roce zkušeností

Salsa 75 WG unikátní a nové řešení těžko hubitelných plevelů v řepce, po roce zkušeností Salsa 75 WG unikátní a nové řešení těžko hubitelných plevelů v řepce, po roce zkušeností Gerhard Herda, DuPont Řepka v České republice je již po řadu let stále atraktivní plodinou na našich polích. Vysoké

Více

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek Arrat (4491-0) je ke dni povolen pouze pro profesionální uživatele

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek Arrat (4491-0) je ke dni povolen pouze pro profesionální uživatele Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek Arrat (4491-0) je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele Kelvin + Arrat Pack Nejlepší obrana proti plevelům Kelvin

Více

Ochrana řepky. podle vývojových fází MOŘIDLA DESIKANT HERBICIDY FUNGICIDY INSEKTICIDY. www.syngenta.cz

Ochrana řepky. podle vývojových fází MOŘIDLA DESIKANT HERBICIDY FUNGICIDY INSEKTICIDY. www.syngenta.cz Ochrana řepky podle vývojových fází HERBICIDY FUNGICIDY INSEKTICIDY MOŘIDLA DESIKANT www.syngenta.cz Ochrana řepky podle vývojových fází MOŘIDLA HERBICIDY Využijte sílu trojité ochrany! Z lásky k řepce.

Více

Vaše kukuřice bude tak čistá, že se v ní divočák neschová! Akris

Vaše kukuřice bude tak čistá, že se v ní divočák neschová! Akris Vaše kukuřice bude tak čistá, že se v ní divočák neschová! Akris Akris Novinka v herbicidní ochraně kukuřice Představení produktu Akris je selektivní herbicidní přípravek určený k hubení jednoletých jednoděložných

Více

TRISTAR 50 SG + HERBISTAR 200 EC

TRISTAR 50 SG + HERBISTAR 200 EC HERBICIDNÍ KOMPLET TRISTAR 50 SG + HERBISTAR 200 EC EKONOMICKÉ A EFEKTIVNÍ HERBICIDNÍ SPOJENÍ EKONOMICKÉ A EFEKTIVNÍ HERBICIDNÍ SPOJENÍ Profesionální spojení praxí prověřených účinných látek Co je herbicidní

Více

Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního

Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního proti chorobám a poléhání ÚSPORNÁ TECHNOLOGIE INTENZIVNÍ TECHNOLOGIE www.syngenta.cz Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního proti chorobám a poléhání Společnost

Více

Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit.

Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit. Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit. Široké spektrum účinnosti Preventivní i kurativní fungicidní účinek Zvýšení výnosu a kvality produkce www.syngenta.cz Xtra ochrana proti hlízence Co byste měli vědět

Více

Ochrana brambor. podle vývojových fází INSEKTICIDY DESIKANT HERBICIDY FUNGICIDY. www.syngenta.cz

Ochrana brambor. podle vývojových fází INSEKTICIDY DESIKANT HERBICIDY FUNGICIDY. www.syngenta.cz Ochrana brambor podle vývojových fází HERBICIDY FUNGICIDY INSEKTICIDY DESIKANT www.syngenta.cz Ochrana brambor podle vývojových fází HERBICIDY HERBICIDY HERBICIDY Chcete-li být v cíli jako první, musíte

Více

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice?

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30. 04. 2015 Shrnutí Kukuřice je nejvýznamnější součástí světového obchodu

Více

Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8.

Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8. Příloha k č.j.: 22631/2006 12000 Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8. května 2003 Obsah: I. Úvodní komentář II. Plnění

Více

ROZLOŽENÍ CHEMICKÉ OCHRANY OZIMÝCH PLODIN BĚHEM VEGETAČNÍHO ROKU V ČR A SR VYBRANÉ VÝSLEDKY PANELOVÝCH STUDIÍ 2009 2011

ROZLOŽENÍ CHEMICKÉ OCHRANY OZIMÝCH PLODIN BĚHEM VEGETAČNÍHO ROKU V ČR A SR VYBRANÉ VÝSLEDKY PANELOVÝCH STUDIÍ 2009 2011 ROZLOŽENÍ CHEMICKÉ OCHRANY OZIMÝCH PLODIN BĚHEM VEGETAČNÍHO ROKU V ČR A SR VYBRANÉ VÝSLEDKY PANELOVÝCH STUDIÍ 2009 2011 Ozimé obiloviny spolu s řepkou patří mezi nejvýznamnější plodiny v podmínkách České

Více

Účinnost herbicidních látek firmy Dow AgroSciences na vybrané plevele v trávnících

Účinnost herbicidních látek firmy Dow AgroSciences na vybrané plevele v trávnících Účinnost herbicidních látek firmy Dow AgroSciences na vybrané plevele v trávnících Ing. Jan Frydrych Ing. Pavla Volková OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. Zubří Pokusy na výzkumné stanici v Zubří ověření biologické

Více

Tilmor: Univerzální klíč k úspěchu

Tilmor: Univerzální klíč k úspěchu : Univerzální klíč k úspěchu www.bayercropscience.cz 1 Profil přípravku Profil přípravku Účinné látky Prothioconazole 80 g/l Tebuconazole 160 g/l Formulace EC - emulgovatelný koncentrát Plodina Řepka olejka,

Více

Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu. Ing. Petr Trávníček

Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu. Ing. Petr Trávníček Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu Ing. Petr Trávníček Osevní postup Nejdůležitější opatření v rostlinné produkci v EZ. Udržuje a zlepšuje přirozenou úrodnost půdy Zvyšuje mikrobiální

Více

Ochrana řepky olejky. 20 let na trhu. Přípravky firmy Agro Aliance V Š E Z A Z V Ý H O D N Ě N O U C E N U :

Ochrana řepky olejky. 20 let na trhu. Přípravky firmy Agro Aliance V Š E Z A Z V Ý H O D N Ě N O U C E N U : Ochrana řepky olejky Přípravky firmy Agro Aliance SI BALÍČEK KUPTE V Š E Z A Z V Ý H O D N Ě N O U C E N U : 15 l Devrinol 45 F + 1 l Clomate 20 let na trhu PREEMERGENTNÍ HERBICIDY Devrinol 45 F 450 g/l

Více

o Retengo Plus, číslo povolení :

o Retengo Plus, číslo povolení : Errata: o Retengo Plus, číslo povolení 4895-0: u fungicidu Retengo Plus je na str. 234 u indikace cukrovka (cerkosporióza řepy, ) uvedena ochranná lhůta 25 dnů. V platném rozhodnutí o povolení je uvedeno

Více

Maximální silou proti plevelùm

Maximální silou proti plevelùm Maximální silou proti plevelùm Obsahuje flumioxazin 500 g/kg (50%) Evidenční číslo: 4673-0 Herbicid ve formě ve vodě smáčitelného prášku (WP) pro podzimní aplikaci v ozimé pšenici proti jednoděložným a

Více

M Ý T Y A F A K T A. O obnovitelných zdrojích energie v dopravě (Biopaliva)

M Ý T Y A F A K T A. O obnovitelných zdrojích energie v dopravě (Biopaliva) M Ý T Y A F A K T A O obnovitelných zdrojích energie v dopravě (Biopaliva) Zpracovala a předkládá Odborná sekce Energetika při Okresní hospodářské komoře v Mostě, Ve spolupráci s Českou rafinérskou, a.

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

nový postřikový fungicid se zcela unikátním mechanismem účinku a bezkonkurenčně dlouhodobým účinkem na ochranu pšenice a ječmene proti padlí travnímu

nový postřikový fungicid se zcela unikátním mechanismem účinku a bezkonkurenčně dlouhodobým účinkem na ochranu pšenice a ječmene proti padlí travnímu Talius nový postřikový fungicid se zcela unikátním mechanismem účinku a bezkonkurenčně dlouhodobým účinkem na ochranu pšenice a ječmene proti padlí travnímu 1 Přednosti použití dlouhodobá účinnost na padlí

Více

Fungicidní pokusy u ozimé pšenice v roce 2011 na pracovištích firmy SELGEN

Fungicidní pokusy u ozimé pšenice v roce 2011 na pracovištích firmy SELGEN Fungicidní pokusy u ozimé pšenice v roce 2011 na pracovištích firmy SELGEN V roce 2011 byl netypický výskyt houbových chorob na obilninách. Vlivem suchého a poměrně teplého jara se choroby objevovaly jen

Více

Cílem našeho snažení bylo vydat odbornou

Cílem našeho snažení bylo vydat odbornou Cílem našeho snažení bylo vydat odbornou publikaci, která by přehledně shrnovala hlavní abiotické a biotické poruchy ječmene ozimého a jarního, určeného jak pro sladovnické tak krmné účely. Sladovnický

Více

Distribuce a uplatnění paliv na bázi bioetanolu na trhu

Distribuce a uplatnění paliv na bázi bioetanolu na trhu Cukrovary a lihovary TTD Distribuce a uplatnění paliv na bázi bioetanolu na trhu Jaroslav Drštka obchodní manažer Autotec/Autosalon 2010 8. květen 2010, Brno Člen skupiny Tereos Obsah Úvod Palivo E85 Palivo

Více

Ochrana obilnin. 20 let na trhu. Přípravky firmy Agro Aliance V Š E Z A Z V Ý H O D N Ě N O U C E N U :

Ochrana obilnin. 20 let na trhu. Přípravky firmy Agro Aliance V Š E Z A Z V Ý H O D N Ě N O U C E N U : Ochrana obilnin Přípravky firmy Agro Aliance SI BALÍČEK KUPTE Wuxal V Š E Z A Z V Ý H O D N Ě N O U C E N U : 10 l Sportak HF + 10 l Microplant 20 let na trhu HERBICIDY Agritox 50 SL 500 g/l MCPA registrace

Více

ENERGIE pro přezimování vývoj výnos

ENERGIE pro přezimování vývoj výnos ENERGIE pro přezimování vývoj výnos Nedělejte jednu chybu dvakrát - připraví na zimu nejlépe! Řešení pro každý typ porostu řepky ozimé Vyrovnané porosty Přípravek aplikujte proti houbovým chorobám a pro

Více

Stav, vývoj a trendy prodeje biopaliv a bionafty ve světě a na trhu v ČR

Stav, vývoj a trendy prodeje biopaliv a bionafty ve světě a na trhu v ČR Praha, 2012 1 VÚZT, v.v.i. PETROLsummit SVB Stav, vývoj a trendy prodeje biopaliv a bionafty ve světě a na trhu v ČR Ing. Petr Jevič, CSc., prof. h.c. Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. VÚZT, v.v.i

Více

ŘEPA CUKROVKA. Řepa cukrovka. Význam: výroba cukru (technická cukrovka) - má 14 16% sacharidů krmivářství - řízky, melasa.

ŘEPA CUKROVKA. Řepa cukrovka. Význam: výroba cukru (technická cukrovka) - má 14 16% sacharidů krmivářství - řízky, melasa. ŘEPA CUKROVKA Význam: výroba cukru (technická cukrovka) - má 14 16% sacharidů krmivářství - řízky, melasa Biologie řepy: Rostlina dvouletá 1 rok tvoří jen hmotu, 2 rok kvete a má semena Dvouděložné Stavba

Více

Curzate M wp Talendo Tanos 50 wg

Curzate M wp Talendo Tanos 50 wg Curzate M wp Talendo Tanos 50 wg Fungicidy firmy DuPont k ochraně révy vinné Curzate M wp Osvědčený a spolehlivý kombinovaný fungicid proti plísni révy Účiné látky: cymoxanil 4,5 % + mancozeb 68 % Přednosti

Více

ODRŮDY ŘEPKY. ES Alpha ES Bourbon ES Mercure Granat Gamin. www.sumiagro.cz

ODRŮDY ŘEPKY. ES Alpha ES Bourbon ES Mercure Granat Gamin. www.sumiagro.cz ODRŮDY ŘEPKY 2014 ES Alpha ES Bourbon ES Mercure Granat Gamin www.sumiagro.cz ES Alpha H EU Hybridní řepka od společnosti Euralis Semences Velmi dobře přezimuje, pozdnější jarní vývoj, středně pozdní kvetení

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

Situace v zahraničním obchodě pivem, chmelem a sladem. Ministerstvo zemědělství, Praha, 19.6.2014

Situace v zahraničním obchodě pivem, chmelem a sladem. Ministerstvo zemědělství, Praha, 19.6.2014 Situace v zahraničním obchodě pivem, chmelem a sladem Ministerstvo zemědělství, Praha, 19.6.2014 Českého pivovarství Vladimír Balach Miliony Výstav piva celkem v mil. hl 20,5 113 tis. hl 20,0 19,9 19,5

Více

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský spol. s r.o. Troubsko

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský spol. s r.o. Troubsko Šešuloví škůdci na ozimé řepce Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský spol. s r.o. Troubsko Pod termínem šešuloví škůdci na ozimé řepce máme na mysli zejména krytonosce šešulového (Ceutorhynchus

Více

Jak načasovat zásah proti časným škůdcům řepky

Jak načasovat zásah proti časným škůdcům řepky Jak načasovat zásah proti časným škůdcům řepky Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc. Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko K časným škůdcům ozimé řepky patří v jarním období tzv. stonkoví krytonosci,

Více

Granstar 75 WG. základní herbicid k ošetření ozimých i jarních obilnin proti velmi širokému spektru dvouděložných plevelů včetně pcháče osetu!

Granstar 75 WG. základní herbicid k ošetření ozimých i jarních obilnin proti velmi širokému spektru dvouděložných plevelů včetně pcháče osetu! Granstar 75 WG Granstar 75 WG základní herbicid k ošetření ozimých i jarních obilnin proti velmi širokému spektru dvouděložných plevelů včetně pcháče osetu! 38 Přednosti použití výborná účinnost na velmi

Více

Fungicid Weto 250 EC obsahuje velice dobře známou a osvědčenou látku ze skupiny triazolů - propikonazol.

Fungicid Weto 250 EC obsahuje velice dobře známou a osvědčenou látku ze skupiny triazolů - propikonazol. WETO 250 EC ZNÁMÁ A OSVĚDČENÁ ÚČINNÁ LÁTKA Fungicid Weto 250 EC obsahuje velice dobře známou a osvědčenou látku ze skupiny triazolů - propikonazol. Propikonazol rychle proniká do tkání, kde se přemisťuje

Více

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE WWW.HOLUB-CONSULTING.DE Kukuřice jako monokultura způsobující ekologické problémy Jako například: půdní erozi díky velkým rozestupům mezi jednotlivými řadami a pozdnímu pokrytí půdy, boj proti plevelu

Více

Oxid uhličitý, biopaliva, společnost

Oxid uhličitý, biopaliva, společnost Oxid uhličitý, biopaliva, společnost Oxid uhličitý Oxid uhličitý v atmosféře před průmyslovou revolucí cca 0,028 % Vlivem skleníkového efektu se lidstvo dlouhodobě a všestranně rozvíjelo v situaci, kdy

Více

Naše odrůdy pro Váš úspěch. Odrůdová nabídka pro pěstitelskou sezónu. gellert hynek victor charly presley

Naše odrůdy pro Váš úspěch. Odrůdová nabídka pro pěstitelskou sezónu. gellert hynek victor charly presley Naše odrůdy pro Váš úspěch Odrůdová nabídka pro pěstitelskou sezónu 2015 gellert hynek n o v in ka victor charly presley gellert diploid C až N/C typ Doporučený výsevek 1,31 1,39 VJ/ha Rychlá a rovnoměrná

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k

Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 04. 08. 2016. Peronospora chmelová Jak jsme se již zmínili v minulých aktualitách, mělo by se vzhledem k citlivosti fruktifikačních

Více

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele Dokonalá ochrana proti botrytidě a sekundárním chorobám Popis přípravku

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Ječmen setý. Ječmen setý

Ječmen setý. Ječmen setý Ječmen setý Význam pro krmné účely potravinářství farmaceutický průmysl (maltózové sirupy) pro výrobu sladu - pěstování sladovnického ječmene je náročnější Biologické vlastnosti: forma: ozimá i jarní výška

Více

Produkční systém v řepce. Clearfield. technologie v řepce ozimé v roce Pouze na CL hybridy

Produkční systém v řepce. Clearfield. technologie v řepce ozimé v roce Pouze na CL hybridy technologie v řepce ozimé v roce 2016 Pouze na CL hybridy Produkční systém v řepce Clearfield Inteligentní systém pro společný úspěch Optimální termín pro aplikaci podle fáze plevelů děložní listy až max.

Více

Registrační číslo: 3938-0

Registrační číslo: 3938-0 EGULÁTO ŮSTU A VÝVOJE egistrační číslo: 3938-0 Charakteristika egulátor růstu a vývoje ve formě vodného koncentrátu určený ke zpevnění stébla a omezení poléhání obilnin, řepky ozimé a okrasných rostlin

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905} CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.5.2008 KOM(2008) 307 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905} CS CS ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

Brambor mandelinka bramborová, mšice 0,4 3 při zjištění výskytu

Brambor mandelinka bramborová, mšice 0,4 3 při zjištění výskytu SCATTO ÚČINNÁ LÁTKA: 25 g/l deltamethrin postřikový insekticidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu k hubení živočišných škůdců na řepce, kukuřici cukrové, ozimých a jarních obilninách, cukrovce,

Více

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie?

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Lubomír Lízal, PhD. Holiday Inn, Brno 14.5.2014 Předpovídání spotřeby Jak předpovídat budoucí energetickou

Více

Stimulace osiva čiroku pro praktické využití a poznatky s výživou u kukuřice

Stimulace osiva čiroku pro praktické využití a poznatky s výživou u kukuřice Stimulace osiva čiroku pro praktické využití a poznatky s výživou u kukuřice Ing. Jiří Adamčík, Ph.D., Ing. Jaroslav Tomášek, Ph.D. Katedra rostlinné výroby Úvod Rostliny čiroku se vyznačují výnosem biomasy

Více

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Obsah tématu: 1) Hlavní cíl rostlinné výroby 2) Rozdělení kulturních rostlin dle vlastností sklízených produktů s přihlédnutím k postupům při jejich

Více

Sestavování osevních postupů

Sestavování osevních postupů Sestavování osevních postupů Osevní postup je stálý způsob střídání pěstovaných plodin či skupin plodin během n let na n honech. Hon je jednotka osevního postupu, která označuje skupinu pozemků osetých

Více

Pendimex 330 EC. Účinná látka: pendimethalin 330 g/l, tj. N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-dimethylfenylidin

Pendimex 330 EC. Účinná látka: pendimethalin 330 g/l, tj. N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-dimethylfenylidin SOUBĚŽNÝ PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN Dovoz povolen Státní rostlinolékařskou správou. Pendimex 330 EC Postřikový herbicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu proti ježatce kuří noze, chundelce

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

Účinná, dlouhotrvající výkonnost

Účinná, dlouhotrvající výkonnost Účinná, dlouhotrvající výkonnost Technologie Duosafe - silné přilnutí k voskové vrstvě a patogenu Vitality efekt - zvyšuje fotosyntetickou aktivitu, toleranci k suchu a stresu Dlouhodobá ochrana - až 7

Více

Mimořádně silné výskyty škůdců řepky v podzimním období a z toho vyplývající rizika pro jaro

Mimořádně silné výskyty škůdců řepky v podzimním období a z toho vyplývající rizika pro jaro Mimořádně silné výskyty škůdců řepky v podzimním období a z toho vyplývající rizika pro jaro Praha seminář 30.11. 2016 Prezentovány jsou výsledky projektu MZe QJ1610217 Prof. RNDr. Ing. František Kocourek,

Více

Ochrana cukrovky. od setí do sklizně. Moření osiva cukrovky Gaucho 70 WS. Herbicidní ochrana Betanal Expert. Fungicidní ochrana Sfera 267,5 EC

Ochrana cukrovky. od setí do sklizně. Moření osiva cukrovky Gaucho 70 WS. Herbicidní ochrana Betanal Expert. Fungicidní ochrana Sfera 267,5 EC Ochrana cukrovky od setí Ochrana do cukrovky sklizně od setí do sklizně Moření osiva cukrovky Gaucho 70 WS Herbicidní ochrana Betanal Expert Fungicidní ochrana Sfera 267,5 EC Výnos cukrovky začíná mořením

Více

VYHODNOCENÍ SYSTÉMŮ REGULACE POLÉHÁNÍ Z POHLEDU TERMÍNU APLIKACE, ROZDĚLENÍ DÁVEK A KOMBINACÍ MORFOREGULÁTORŮ V POKUSECH ROKU 2008

VYHODNOCENÍ SYSTÉMŮ REGULACE POLÉHÁNÍ Z POHLEDU TERMÍNU APLIKACE, ROZDĚLENÍ DÁVEK A KOMBINACÍ MORFOREGULÁTORŮ V POKUSECH ROKU 2008 VYHODNOCENÍ SYSTÉMŮ REGULACE POLÉHÁNÍ Z POHLEDU TERMÍNU APLIKACE, ROZDĚLENÍ DÁVEK A KOMBINACÍ MORFOREGULÁTORŮ V POKUSECH ROKU 28 Karel KLEM Agrotest Fyto, s.r.o. Úvod Jedním z rozhodujících limitujících

Více

Metodika indikátor. torů. Bilance energie. prof. Ing. Jan Křen, K

Metodika indikátor. torů. Bilance energie. prof. Ing. Jan Křen, K Metodika indikátor torů Bilance energie prof. Ing. Jan Křen, K CSc. Popis indikátor torů a jejich požadovan adované hodnoty Pro samotné hodnocení bilance energie je pak možné využít několik indikátorů:

Více

Souhrn základních informací o uplatňování biopaliv v okolních zemích

Souhrn základních informací o uplatňování biopaliv v okolních zemích Souhrn základních informací o uplatňování biopaliv v okolních zemích Souhrn se týká Spolkové republiky Německo (SRN), Rakouska, Polska, Slovenska a České republiky (ČR). 1. Povinnost uplatňovat biopaliva

Více

Compliance se směrnicemi EU o udržitelnosti výroby biopaliv do roku 2020 Splnění kritérií udržitelnosti, systém certifikace ISCC 19. 1.

Compliance se směrnicemi EU o udržitelnosti výroby biopaliv do roku 2020 Splnění kritérií udržitelnosti, systém certifikace ISCC 19. 1. Praha, 2011 1 Compliance se směrnicemi EU o udržitelnosti výroby biopaliv do roku 2020 Splnění kritérií udržitelnosti, systém certifikace ISCC 19. 1. 2011 Ing. Petr Jevič, CSc., prof. h.c. Výzkumný ústav

Více

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ Josef Kučera Použité zdroje informací Market situation report COM (VII. 2013) SZIF komoditní zprávy USDA foreigner agricultural service VI. 2013 FAO / OECD prognózy

Více

VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ

VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ 26. 7. VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ Informace o očekávané sklizni polních plodin zveřejňuje Český statistický úřad každoročně v první polovině července. Podkladem pro výpočet jsou osevní

Více

Přípravky k ochraně révy vinné od společnosti DuPont

Přípravky k ochraně révy vinné od společnosti DuPont Přípravky k ochraně révy vinné od společnosti DuPont DuPont Curzate M WG FUNGICID Účinné látky: cymoxanil 4,5 %, mankozeb 68 % Osvědčený a spolehlivý kombinovaný fungicid proti plísni révy Spolehlivá účinnost

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Jarní regenerace různých odrůd ozimé pšenice

Jarní regenerace různých odrůd ozimé pšenice Jarní regenerace různých odrůd ozimé pšenice Ing. Radek Vavera, Ph.D., Ing. Pavel Růžek, CSc., Ing. Helena Kusá, Ph.D. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Drnovská 507, 161 06, Praha 6 Ruzyně Přestože

Více

Herbicid. Registrační číslo: 4353-1

Herbicid. Registrační číslo: 4353-1 H Herbicid Registrační číslo: 4353-1 Charakteristika Postřikový herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu pro ředění vodou k hubení jednoděložných a dvouděložných plevelů v pšenici ozimé (kromě

Více

Aktifol Mag. Zroj: Ditana-odrůda Mulan, ZS Kluky-odrůda Tobak, VURV Piešťany odrůda Golem

Aktifol Mag. Zroj: Ditana-odrůda Mulan, ZS Kluky-odrůda Tobak, VURV Piešťany odrůda Golem Aktifol Mag podpora fungicidního ošetření zvětšení asimilační plochy rostlin zvýšení výnosu Pšenice ozimá Zdravé porosty pšenice mají vyšší šanci dosáhnout lepších výnosů, než porosty napadené listovými

Více

Eroze a úrodnost půdy. Ing.Vlasta Petříková, DrSc. Kontakt : Tel

Eroze a úrodnost půdy. Ing.Vlasta Petříková, DrSc. Kontakt : Tel Eroze a úrodnost půdy Ing.Vlasta Petříková, DrSc. Kontakt : vpetrikova@volny.cz, Tel. 736 171 353 Hospodaření na orné půdě se zhoršuje Rozsah eroze půdy se zvětšuje Úrodnost se snižuje, zvl. v důsledku

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v rámci rezortu zemědělství. Přednášející: Ing. Pavel Sekáč MZe řídící orgán EAFRD

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v rámci rezortu zemědělství. Přednášející: Ing. Pavel Sekáč MZe řídící orgán EAFRD Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v rámci rezortu zemědělství Přednášející: Ing. Pavel Sekáč MZe řídící orgán EAFRD Program rozvoje venkova ČR na období 27 213 (PRV) zajišťuje působení Evropského

Více

Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k

Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 25.06. 2013. Stávající charakter počasí, tj. abnormální srážky a vysoká relativní vlhkost vzduchu vytvářejí optimální podmínky

Více

Využití a registrace popela ze spalování biomasy jako hnojiva Tomáš Rosenberg

Využití a registrace popela ze spalování biomasy jako hnojiva Tomáš Rosenberg Klastr bioplyn, z.s.p.o. Hájecká 215 273 51 Červený Újezd tel : +420 732711998 e-mail: info@klastrbioplyn.cz Využití a registrace popela ze spalování biomasy jako hnojiva Tomáš Rosenberg Popel ze spalování

Více

lní vývoj a další směr r v energetickém Mgr. Veronika Bogoczová

lní vývoj a další směr r v energetickém Mgr. Veronika Bogoczová Aktuáln lní vývoj a další směr r v energetickém využívání biomasy Mgr. Veronika Bogoczová Hustopeče e 5. 6. května 2010 Obsah prezentace Úvod Výroba elektřiny z biomasy Výroba tepelné energie z biomasy

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

Evropskou komisí schválená podpora čistých a vysokoprocentních biopaliv v dopravě na období

Evropskou komisí schválená podpora čistých a vysokoprocentních biopaliv v dopravě na období Evropskou komisí schválená podpora čistých a vysokoprocentních biopaliv v dopravě na období 2016-2020 Ing. Jan Gallas, Ing. Vlastimil Zedek, Ing. Karel Trapl, Ph.D. Ministerstvo zemědělství ČR Cíle EU

Více

Ochrana luskovin s přípravky BASF 2015

Ochrana luskovin s přípravky BASF 2015 Ochrana luskovin s přípravky BASF 2015 Obsah Úvod...3 OČKOVACÍ LÁTKA HiStick...4 HERBICIDY Basagran Super...5 Corum...6 Escort Nový...7 Pulsar 40...8 Stratos Ultra...9 FUNGICIDY Cantus... 10 DOPORUČENÍ

Více

Současný stav výroby a spotřeby biopaliv a dosažení cíle podílu nosičů energie z obnovitelných zdrojů v dopravě

Současný stav výroby a spotřeby biopaliv a dosažení cíle podílu nosičů energie z obnovitelných zdrojů v dopravě Praha, 2013 1 VÚZT, v.v.i. PETROLsummit 13 SVB Současný stav výroby a spotřeby biopaliv a dosažení cíle podílu nosičů energie z obnovitelných zdrojů v dopravě Ing. Petr Jevič, CSc., prof. h.c. Výzkumný

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o odvětví sušených krmiv

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o odvětví sušených krmiv CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.9.2008 KOM (2008) 570 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ o odvětví sušených krmiv CS CS ZPRÁVA KOMISE RADĚ o odvětví sušených krmiv 1. ÚVOD Podle

Více

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu SOUČASNÝ VÝVOJ A PERSPEKTIVY MOTOROVÝCH PALIV DO ROKU 2020 Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář Česká asociace petrolejářského U trati 1226/42, 100 00 Praha 10 tel.: 274 817 509 fax: 274 815 709 e-mail:

Více

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp.

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp. Postřikový fungicidní biopreparát ve formě dispergovatelného granulátu k ochraně řepky olejky, hořčice bílé, slunečnice, máku, zeleniny, okrasných rostlin, tabáku, luskovin, aromatických a léčivých rostlin

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Chemie chemie ve společnosti kvarta Datum tvorby 2.6.2013 Anotace a)

Více

Moderní pohonné hmoty pro pohon motorových vozidel

Moderní pohonné hmoty pro pohon motorových vozidel Moderní pohonné hmoty pro pohon motorových vozidel Ing.. Václav Pražák ČAPPO Česká rafinérská, a.s. CHEMTEC PRAHA 2002 Motorová paliva Nejdůležitější motorová paliva Automobilové benziny Motorové nafty

Více

Fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně révy vinné, chmele, sadů a dalších plodin proti houbovým chorobám.

Fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně révy vinné, chmele, sadů a dalších plodin proti houbovým chorobám. Fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně révy vinné, chmele, sadů a dalších plodin proti houbovým chorobám. Účinná látka: oxychlorid Cu 660 g/l (vyjádřena jako měď 380 g/l) Balení:

Více

SOUBĚŽNÝ OBCHOD PŘÍPRAVKU NA OCHRANU ROSTLIN Souběžný obchod povolen Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským.

SOUBĚŽNÝ OBCHOD PŘÍPRAVKU NA OCHRANU ROSTLIN Souběžný obchod povolen Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským. SOUBĚŽNÝ OBCHOD PŘÍPRAVKU NA OCHRANU ROSTLIN Souběžný obchod povolen Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským Dikobraz 500 SC Postřikový selektivní kontaktní herbicid s reziduálním účinkem

Více

Přípravek na ochranu rostlin

Přípravek na ochranu rostlin Přípravek na ochranu rostlin Amiral* AMIRAL je vysoce selektivní postřikový herbicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelných granulí pro ředění vodou k postemergentnímu hubení chundelky metlice

Více

ZPRÁVA O TRHU OBILOVIN A OLEJNIN

ZPRÁVA O TRHU OBILOVIN A OLEJNIN Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 577, fax: 222 871 536 e-mail: tis.obiol@szif.cz Ročník II., měsíčník, 11. 3. ZPRÁVA O TRHU OBILOVIN A OLEJNIN Vývoj cen: Potravinářská pšenice... 4 073 Kč/t

Více

Účinná látka: 360 g/l Glyfosát

Účinná látka: 360 g/l Glyfosát KAPUT harvest TF Účinná látka: 360 g/l Glyfosát Postřikový herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu (SL) pro ředění vodou, určený k hubení vytrvalých i jednoletých plevelů na orné půdě, na

Více

POUŽITÍ A SPRÁVNÉ APLIKACI PRO VČELY PŘIJATELNÉ RIZIKO VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽITÍ PŘÍPRAVKU JE PŘI DODRŽENÍ NÁVODU NA

POUŽITÍ A SPRÁVNÉ APLIKACI PRO VČELY PŘIJATELNÉ RIZIKO VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽITÍ PŘÍPRAVKU JE PŘI DODRŽENÍ NÁVODU NA Přípravek na ochranu rostlin Maraton Postřikový herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu pro ředění vodou k hubení jednoděložných a dvouděložných plevelů v pšenici ozimé (kromě T. durum),

Více

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp.

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp. Postřikový fungicidní biopreparát ve formě dispergovatelného granulátu k ochraně řepky olejky, hořčice bílé, slunečnice, máku, zeleniny, okrasných rostlin, tabáku, luskovin, aromatických a léčivých rostlin

Více

Systiva. První nepostřikový fungicid v ječmeni. Profil přípravku Systiva. Proč použít přípravek Systiva?

Systiva. První nepostřikový fungicid v ječmeni. Profil přípravku Systiva. Proč použít přípravek Systiva? Mořidla pro obilniny Systiva - první nepostřikový fungicid v ječmeni Kinto Duo - mořidlo pro všechny obilniny Premis 25 FS RED - specialista proti snětím Systiva První nepostřikový fungicid v ječmeni Jedná

Více

Systiva. Zjednodušte si hospodaření.

Systiva. Zjednodušte si hospodaření. Systiva Zjednodušte si hospodaření. První nepostřikový fungicid určený k ochraně ječmene Nová účinná látka Xemium Dlouhodobá ochrana proti listovým chorobám bsah Úvod 4 Fungicidní mořidlo určené k ochraně

Více

Vytvořeno: 9.10.2003 10:19 Revize: 9.10.2003 11:23 Tisk: 8.1.2004 14:06. Přípravek na ochranu rostlin

Vytvořeno: 9.10.2003 10:19 Revize: 9.10.2003 11:23 Tisk: 8.1.2004 14:06. Přípravek na ochranu rostlin Přípravek na ochranu rostlin Sekator Postřikový přípravek, selektivní systemický herbicid ve formě ve vodě dispergovatelného granulátu k hubení ozimých i jarních dvouděložných plevelů, včetně svízele přítuly,

Více

Produkční systém v řepce. Cleravis. Herbicid do Clearfield řepky. První skutečně postemergentní herbicid s jedinou aplikací

Produkční systém v řepce. Cleravis. Herbicid do Clearfield řepky. První skutečně postemergentní herbicid s jedinou aplikací Produkční systém v řepce Cleravis Herbicid do Clearfield řepky První skutečně postemergentní herbicid s jedinou aplikací Cleravis Úvod Řepka olejka je v Evropě jednou z nejdůležitějších plodin. Její rozšíření

Více

BIHOP K + Vysoký obsah Zn

BIHOP K + Vysoký obsah Zn BIHOP K + Vysoký obsah Zn Roztok stopových prvků, hořčíku a draslíku s kolagenními aminokyselinami Regenerační a antistresový účinek Rozsah a způsob použití: BIHOP K + je kapalný přípravek pro foliární

Více

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení.

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení. Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení. Harmonie výnosu a kvality Je zcela nový produkt, který představuje účinný nástroj v boji proti houbovým chorobám obilnin. Na trhu je nabízen

Více

Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru

Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru Výzkumný záměr: Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu Studium polních plodin v souvislosti

Více

OMEZOVÁNÍ NEGATIVNÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH DOPADŮ PŘI VÝROBĚ PALIV A PETROCHEMIKÁLIÍ. Seminář, Bratislava, 6.6.2013 Autor: J.LEDERER

OMEZOVÁNÍ NEGATIVNÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH DOPADŮ PŘI VÝROBĚ PALIV A PETROCHEMIKÁLIÍ. Seminář, Bratislava, 6.6.2013 Autor: J.LEDERER OMEZOVÁNÍ NEGATIVNÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH DOPADŮ PŘI VÝROBĚ PALIV A PETROCHEMIKÁLIÍ Seminář, Bratislava, 6.6.2013 Autor: J.LEDERER OBSAH - CESTY K REDUKCI NOVOTVORBY CO 2 NEOBNOVITELNÉ SUROVINY OMEZENÍ UHLÍKOVÝCH

Více

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost Mojmír Severin GEMB Klasifikace: Veřejné Distribuce: Široké veřejnosti Přístup: Volný přístup Skartační znak a lhůta pro uchování do roku:

Více

Zemědělská půda v ČR z pohledu statistiky zaostřeno na ekologické zemědělství

Zemědělská půda v ČR z pohledu statistiky zaostřeno na ekologické zemědělství Zemědělská půda v ČR z pohledu statistiky zaostřeno na ekologické zemědělství Ing. Andrea Hrabalová, konzultant ČTPEZ 12.-13. října 2017, konference Pro půdu pro život, Příbor Zemědělská půda v ČR Zemědělská

Více