Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta ekonomiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Martin Petr

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta ekonomiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Martin Petr"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta ekonomiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Martin Petr Rozbor vybraných marketingových materiálů nejprodávanějších vozů nižší střední třídy v roce 2008 v ČR Bakalářská práce /54

2 ZADÁVACÍ LIST 2/54

3 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Rozbor vybraných marketingových materiálů nejprodávanějších vozů nižší střední třídy v roce 2008 v ČR zpracoval samostatně a použil pouze zdrojů, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury. V Příbrami dne Podpis 3/54

4 1 Anotace Změny oproti neobhájené bakalářské práci Marketingová komunikace Komunikační strategie Marketingový komunikační mix Reklama Reklamní média Vybrané marketingové materiály Konkrétní typy vybraných vozidel Posuzované vlastnosti Marketingový materiál Kia Cee d Formát papíru Kvalita papíru Počet stran Využití fotografií Využití montáží Náročnost tvorby grafických prvků Poměr grafických prvků a textu vůči potištěné ploše Barevnost Náročnost celkové realizace Technické a cenové informace Marketingový materiál - Volkswagen Golf Formát papíru Kvalita papíru Počet stran Využití fotografií Využití montáží Náročnost tvorby grafických prvků Poměr grafických prvků a textů vůči potištěné ploše Barevnost Náročnost celkové realizace

5 7.10 Technické a cenové informace Marketingový materiál Ford Focus Formát papíru Kvalita papíru Počet stran Využití fotografií Využití montáží Náročnost tvorby grafických prvků Poměr grafických prvků a textů vůči potištěné ploše Barevnost Náročnost celkové realizace Technické a cenové informace Marketingový materiál Citroën C Formát papíru Kvalita papíru Počet stran Využití fotografií Využití montáží Náročnost tvorby grafických prvků Poměr grafických prvků a textů vůči potištěné ploše Barevnost Náročnost celkové realizace Technické a cenové informace Marketingový materiál Suzuki SX Formát papíru Kvalita papíru Počet stran Využití fotografií Využití montáží Náročnost tvorby grafických prvků Poměr grafických prvků a textů vůči potištěné ploše

6 10.8 Barevnost Náročnost celkové realizace Technické a cenové informace Zhodnocení Kia Cee d Volkswagen Golf Ford Focus Citroën C Suzuki SX Vliv na rozhodování Závěr Použitá literatura Seznam ilustrací Seznam obrázků Seznam tabulek

7 1 Anotace Cílem bakalářské práce je provést rozbor vybraných marketingových materiálů pěti nejprodávanějších vozů v segmentu nižší střední třídy v roce 2008 na území ČR

8 2 Změny oproti neobhájené bakalářské práci Po neúspěšné obhajobě bakalářské práce na téma Počítačová grafika jako nástroj marketingu Vliv vizuálu reklamy na zákazníka ve firmě Renault Česká republika, a.s. jsem hledal důvody neúspěchu. Důvody byly následující: 1. nízká úroveň průzkumu, 2. formální nedostatky v provedeném průzkumu, 3. nepoužití jakékoli metodiky, 4. neuvedení použitého dotazníku, 5. absence důvodů, proč byly použity reklamy, které byly vybrané do publikace, 6. povrchnost práce. Tyto důvody zazněly u obhajoby a také při následných konzultacích u mého vedoucího práce doc. Ing. Stanislava Horného, CSc. a u paní PhDr. Hany Slámové, PhD., která mi byla doporučena jako kompetentní osoba k podání informací o průzkumu, který byl součástí mé práce. Po důkladném rozboru s paní doktorkou Slámovou jsme dospěli k názoru, že zpracované téma je natolik obecně definované, že ho nelze dostatečně dobře zpracovat, aby bylo možné jej úspěšně obhájit. Po vyslyšení argumentů, které během této schůzky zazněly, jsem musel uznat, že námitky komise byly zcela oprávněné. Nicméně jsme také dospěli k možným řešením. Osobně jsem vybral dvě, která bych mohl zpracovat. První se týkalo rozboru konkrétní formy tištěné reklamy na konkrétní produkt. Osobně jsem preferoval propagační materiál vozu Mégane od automobilky Renault. S tím by souvisel popis vozu od jeho počátků (návrh designu, návrh cílové skupiny zákazníků, kdo určoval koncepci vozu a další) a také popis cyklu tvorby propagačního materiálu od návrhu až po konečnou verzi, která se dostane do rukou konečnému zákazníkovi. Tento koncept by skýtal několik úskalí. Tím největším by bylo získání informací o návrhu designu vozu a celkovém vývoji auta. To jsou věci, které jsou uloženy v centrále ve Francii a s největší pravděpodobností jsou považovány za důvěrné, tudíž pro moje účely nedosažitelné. Dalším faktorem, který hovoří proti je časové hledisko. Nevím jak dlouho by trvalo získání těchto údajů. Druhá varianta spočívá ve vybrání konkrétního počtu tištěných reklamních materiálů zvolené formy na vybrané produkty. Jako produkt bych zvolil opět motorová vozidla. Výběr vozů by byl pečlivě zdůvodněn a podložen. V případě zvolení této varianty, budou materiály zkoumány - 8 -

9 z hlediska grafického zpracování. Zde by odpadly problémy se získáváním potřebných informací oproti předchozímu návrhu. Veškeré použité materiály a informace jsou pro tento koncept volně dostupné. Po konzultaci s vedoucím bakalářské práce jsme se rozhodli zvolit druhou a variantu. Zároveň jsme definovali konkrétní téma: Rozbor vybraných marketingových materiálů nejprodávanějších vozů nižší střední třídy v roce 2008 v ČR. Výběr marketingových materiálů a segmentu vozů bude řádně zdůvodněn v dalších částech práce

10 3 Marketingová komunikace Marketingová komunikace představuje prostředky, kterými se firmy snaží informovat a přesvědčovat spotřebitele a připomínat jim výrobky či značky, které prodávají. Marketingovou komunikaci lze v jistém smyslu chápat jako hlas, jimž lze zahájit dialog a vytvářet vztahy mezi firmou a spotřebitelem. [1] Pro firmu je nezbytné, aby veřejnost byla informována o existenci výrobku a jeho vlastnostech a zároveň budovat pověst výrobku, a tím vytvořit i hodnotu této pověsti. Tuto funkci plní činnost nazvaná komunikace s veřejností. [2] Před zahájením propagační kampaně musí firma jasně definovat cíle, které chce pomocí kampaně dosáhnout. Dalším důležitým elementem jsou jasně vymezené objekty komunikace. Těmito elementy jsou myšleny kategorie obyvatelstva, které mají být kampaní osloveny. Po provedení tohoto rozboru je načase stanovit komunikační strategii, která se realizuje podle následujícího schématu: Nápady Zprostředkovatelé Vůdčí osobnosti veřejného mínění Firma Zpráva Veřejnost Koupě nebo odmítnutí Kódování Dekódování Ilustrace 1: Mechanismus komunikace Firmy ve většině případů nekomunikují s veřejností přímo. Využívají k tomu zprostředkovatele, kteří ovlivňují spotřebitele. Mezi tyto zprostředkovatele patří: Osoby, které z titulu svého povolání informují veřejnost, a tím jí také radí (sportovci, kteří používají sportovní potřeby). Stejně tak i novináři mohou mít zásluhu na úspěchu výrobku (např. časopis Score může být prostředníkem v oblasti počítačových her); Vůdčí osobnosti veřejného mínění osoby, jejichž nákupní chování veřejnost napodobuje pro jejich proslulost, společenské postavení nebo charisma. [2]

11 3.1 Komunikační strategie Strategie shrnuje způsob jak se tam dostaneme a jak dosáhneme vytyčených cílů. Komunikační strategie pomáhá sladit a integrovat všechny taktické nástroje komunikace. Strategie může zahrnovat výběr cílových trhů, určení pozice na trhu, výběr komunikačních nástrojů a jejich pořadí včetně časového plánu, atd. [3] Model pro sestavení strategie marketingové komunikace může vypadat následovně: 1. Určení příjemce zprávy (identifikace cílové skupiny) cílovým segmentem mohou být potenciální kupující nebo skuteční uživatelé, dále to mohou být ti, kdo rozhodují o nákupu nebo ovlivňují nákupní rozhodnutí. Cílový segment má základní vliv na rozhodnutí o tom co se bude sdělovat, jak, kdy, kde, kdo bude sdělovat a jaká bude cílová skupina zákazníků (stávající, potenciální, atd.). 2. Stanovení cílů komunikace a určení očekávané reakce cíle marketingové komunikace by měly korespondovat s globálními cíly organizace. Mezi tyto cíle může patřit např. vytvářet a stimulovat poptávku, diferenciovat produkt a podnik na trzích nebo kladení důrazu na užitek a hodnotu výrobku. Cíle jsou rozmanité a každá organizace si stanoví své vlastní. 3. Sestavení zprávy (výběr sdělení) výběr a sestavení zprávy probíhá podle odhadu reakce, kterou očekáváme u příjemce. V případě správného nastavení mixu komunikačních nástrojů lze docílit zvýšení účinnosti sdělení. 4. Výběr komunikační cesty (výběr zdroje zprávy) komunikační kanály dávají možnost výběru mezi dvěmi hlavními skupinami: osobní a neosobní komunikace. Volba se provádí s ohledem na segment trhu, který je v plánu oslovit. Informace pro rozhodování o použitém komunikačním kanálu vychází z komunikačního výzkumu. Osobní komunikace je vhodná u forem přímého prodeje. Neosobní (masová) komunikace probíhá skrze prostředníka, kdy se využívá standardních i nekonvenčních typů médií pro oslovení široké veřejnosti. 5. Rozhodnutí o skladbě komunikačního mixu konkrétní skladba komunikačního mixu záleží na cílech, charakteru produktu a životním cyklu, ve kterém se produkt nachází. 6. Zpracování časového harmonogramu a rozpočtu na marketingovou komunikační strategii časový harmonogram komunikační strategie kopíruje

12 termíny, které vychází z celkové strategie podniku. Sestavení rozpočtu na komunikaci je jeden z nejtěžších kroků. Lze použít několik metod pro stanovení rozpočtu, např.: metoda zůstatkového rozpočtu, metoda procentuální podílu z obratu, metoda konkurenční parity, atd. 7. Zabezpečení zpětné vazby a systémy měření účinnosti efekt komunikace lze provádět dvěma způsoby: měřením přímých účinků komunikace nebo měření nepřímých účinků. [4] 3.2 Marketingový komunikační mix Nejčastěji je reklama považována za stěžejní prvek marketingové komunikace. Není ovšem považována za jediný natož na nejdůležitější. Marketingový mix se skládá z šesti hlavních způsobů komunikace: 1. Reklama jakákoliv placená forma neosobní prezentace a propagace idejí, zboží nebo služeb identifikovatelným subjektem. 2. Podpora prodeje rozmanité krátkodobé podněty vybízející k vyzkoušení nebo nákupu určitého výrobku nebo služby. 3. Události a zážitky činnosti a programy financované společností, jejichž účelem je vytvářet každodenní nebo zvláštní interakce spojené se značkou. 4. Public relations a publicita různé programy určené k propagaci nebo ochraně image společnosti nebo jejich jednotlivých výrobků. 5. Direct marketing používání pošty, telefonu, faxu, ů nebo internetu k přímé komunikaci nebo k vyvolání odezvy či dialogu se specifickými zákazníky a potenciálními zákazníky. 6. Osobní prodej osobní interakce s jedním nebo více potenciálními zákazníky za účelem poskytování prezentací, zodpovídání otázek a zajišťování objednávek. [1]

13 4 Reklama Reklama je v České republice regulována právní úpravou takto: Reklamou se rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky, pokud není dále stanoveno jinak. [5] O reklamě také mluví odborná literatura. Kniha Marketingová komunikace není pouze reklama ji definuje takto: Jedná se o placenou, neosobní komunikaci prostřednictvím různých médií, zadávanou či realizovanou ekonomickými subjekty či osobami, které jsou identifikovatelné v reklamním sdělení a jejichž cílem je přesvědčit členy zvláštní skupiny příjemců sdělení, cílovou skupinu. Za reklamní média jsou považována tiskoviny, prodejní literatura, výroční zprávy, inzeráty v novinách, spoty v televizi, rozhlasu, časopisech nebo billboardech. [6] 4.1 Reklamní média Reklama by byla zcela bezvýznamná bez správně vybraného média, které bude sloužit pro přenos reklamního sdělení. Z praxe víme, že se média dělá na: masová média o vysílací rozhlas a televize o tisková noviny, časopisy, tištěná reklama specifická média venkovní reklama, reklamní předměty, výkladní skříně, apod.) horká média působí na emoce, přijetí je závislé na expozici; vliv má obraz, zvuk, hudba, mluvené slovo chladná média jsou uchovatelná, jedná se zejména o tisk; vnímání je závislé na expozici a omezeně myslí působí na emoce Díky elektronickým médiím lze také použít dělení na: elektronická média televize, rozhlas, video, internet, apod. klasická média časopisy, noviny, venkovní reklam, apod. [4]

14 5 Vybrané marketingové materiály Pro svou bakalářskou práci jsem si vybral zástupce klasických médií. Konkrétně se jedná o tištěné propagační materiály různých velikostí, rozsahů a také se liší druh papíru, na kterém je publikace vytištěna. Rozsah, velikost a další atributy publikace jsou definované zadavatelem reklamy a každý zadavatel si určuje své vlastní požadavky, a proto není v mých silách zajistit totožné propagační materiály. Vybrané tiskoviny jsou dostupné jak v tištěné tak i v elektronické podobě na stránkách jednotlivých výrobců. Tištěné propagační materiály jsem vybral z těchto důvodů: dostupnost v prodejní síti každému potenciálnímu zákazníkovi, snadná přenositelnost (mobilita), obsahují postačující prvotní informace o produktu, srozumitelnost a přehlednost. Zároveň je také nutné uvést na jaký druh produktů jsou mnou vybrané tiskoviny zaměřeny. Jedná se o propagační letáky na osobní vozidla. Automobily jsem si vybral, protože k tomuto odvětví mám kladný vztah, jak osobní tak i profesní. Zároveň je také důležité zdůvodnit výběr segmentu nižší střední třídy 1. Podle mého soudu se vozy patřící do tohoto segmentu těší velké oblibě mezi českými řidiči. Zároveň automobily v tomto segmentu představují dostupné a kvalitní vozy v poměru cena/výkon. Oproti malým vozům 2 nabízejí auta v tomto segmentu různé vybavení již v základní výbavě, která jsou v segmentu malých vozů pouze za příplatek. V součtu příplatků se ceny vozidel velmi přibližují a cenový rozdíl již není takový. Tento cenový rozdíl také znamená rozdíl ve velikosti vozu. Tato skutečnost již stojí za uvážení při výběru mezi malým autem a autem nižší střední třídy. Střední třída 3 osobních automobilů nabízí již luxusnější vozy, které v porovnání s o třídu nižšími vozy nedosahují takových prodejů. Shrnu-li výše zmíněné důvody dostanu tento seznam: cenová dostupnost, 1 Např. Kia Cee d, Ford Focus, VW Golf 2 Např. Škoda Fabia, Toyota Yaris, Ford Fiesta 3 Např. Škoda Octavia, Ford Mondeo, VW Passat

15 oblíbenost mezi řidiči, kvalita, široká nabídka vozů. 5.1 Konkrétní typy vybraných vozidel Nyní když jsem zdůvodnil proč jsem si vybral obor automobilů a jejich konkrétní segment, je čas představit jednotlivé vozy, které jsem si vybral pro svou bakalářskou práci a také proč právě tato auta. Země původu nehrála při mém výběru žádnou roli. Je vidět, že se jedná o vozy evropské i asijské produkce. V případě výběru podle geografického hlediska, bych se opíral pouze o argumenty zcela subjektivní a neměřitelné. Mezi tyto může patřit například kvalita dílenského zpracování (říká se, že francouzská auta mají problémy s povrzávajícími plasty uvnitř auta), nedůvěra v asijské vozy, patriotismus, oblíbenost, atd. Jiné, sice měřitelné, ale také individuální hodnoty, jako je například spotřeba pohonných hmot nebo emise CO 2, jsem vyhodnotil jako nedostačující pro konkrétní výběr. Tyto hodnoty se mohou rapidně lišit podle způsobu jízdy s vozidlem a uvedené hodnoty výrobcem jsou naměřené v laboratorních podmínkách, tudíž velmi odlišné od reálných hodnot z provozu. Takové vlastnosti nelze dostatečně dobře porovnat a sestavit relevantní žebříček, podle kterého bych mohl provést svůj finální výběr. Základním hlediskem mého výběru byla tedy exaktní data zjištěná ze skutečného stavu. Konkrétně se jedná o statistiku prodejů jednotlivých modelů. Statistika nejprodávanějších automobilů segmentu nižší střední třídy je volně dostupná na Internetu. Rok 2008 jsem zvolil s ohledem na to, že již skončil a nelze měnit dosažená data. Pro rok 2009 v současnou dobu není možné zjistit počet prodaných kusů vozidel za celý kalendářní rok. Posledním krokem bylo zvolení počtu vozidel pro výběr. Po pečlivém zvažování a předběžném průzkumu autosalónů a internetových stránek jednotlivých výrobců jsem dospěl k počtu pěti konkrétních modelů. V počtu je také zohledněn rozsah jednotlivých publikací. U některých se jedná o dva potištěné listy formátu A4 až po více než deseti stránkovou publikaci. Počet pěti konkrétních marketingových materiálů považuji za dostatečně rozsáhlý, aby vyhovoval rozsahu bakalářské práce

16 Obrázek 1 Počty prodaných vozů v ČR za rok 2008 (zdroj: Z výše uvedeného obrázku je zřetelně vidět jaké konkrétní modely vozů jsem do svého výběru zařadil. Jedná se o: 1. Kia Cee d, 2. Volkswagen Golf, 3. Ford Focus, 4. Citroën C4, 5. Suzuki SX Seřazeno dle prodejnosti sestupně

17 5.2 Posuzované vlastnosti Aby bylo možné posuzovat jednotlivé marketingové materiály, stanovil jsem deset vlastností, podle kterých budu dělat rozbor publikací. Vlastnosti jsou následující: formát papíru, kvalita papíru, počet stran publikace, využití fotografií, využití montáží, náročnost tvorby grafických prvků, poměr grafických prvků a textu vůči potištěné ploše, barevnost, náročnost celkové realizace (publikace), technické a cenové informace. Formát a kvalita papíru jsou vlastnosti, které tvoří fyzický vzhled dokumentu. Tyto vlastnosti jsou první, se kterými se případný čtenář dostane do styku. Jelikož propagační materiál má přinést prvotní informace k seznámení s produktem, je počet stran důležitým faktorem. V případě rozsáhlé publikace je informací pro první seznámení příliš a může se stát, že ji čtenář v průběhu čtení odloží a nedozví se všechny podstatné informace. Rozsáhlejší publikace o více stranách slouží pro vážnější zájemce, kteří jsou těsně před finálním rozhodnutím o koupi a chtějí zjistit více detailů o produktu. Pro účely bakalářské práce bude do počtu stran zahrnuta i titulní strana. Grafické prvky jsou v materiálech tohoto druhu důležité z hlediska poznání produktu. Ať už se jedná pouze o fotografie či o montáže 5. S tím také souvisí náročnost jejich tvorby. V případě montáží je grafické zpracování náročné na čas a také se zvyšují náklady na produkci. Zároveň to přináší pozitivní efekt v podobě lepšího poznání propagované věci. Montáží je možné zachytit takové skutečnosti, které běžnou fotografií není možné zajistit. Každý propagační materiál je kombinací grafických prvků a textů. Je důležité zvolit správný poměr mezi texty a grafikou vůči celé potištěné ploše. Pro výpočet poměru budu používat 5 Upravené fotografie v grafických editorech

18 následující vzorce: (obsah grafických prvků/celkový obsah strany)*100 nebo (obsah textů/celkový obsah strany)*100. Ve sloupci Grafika je hodnota obsahu, který zabírají grafické prvky. Sloupec Text obsahuje hodnoty obsahu textových oblastí. Sloupec Celkem vyjadřuje obsah celkové potištěné plochy. Pro výpočet celkové potištěné plochy jsem použil rozměr nejširšího prvku na stránce a výšku od nejvýše postaveného prvku k nejníže postavenému prvku na stránce. Ilustrace 2 Schéma postupu měření Rozměry grafických prvků a textových oblastí jsem měřil běžným rýsovacím pravítkem a pro snazší výpočet zaokrouhlil matematicky na půl centimetry. Součet rozměrů grafických prvků a

19 textových polí nevychází stejně jako rozměr strany A4. Na všech listech jsou totiž všechny prvky odsazeny od okraje nebo jsou mezi nimi mezery. Některé firmy produkují své propagační materiály v barevném provedení. Vyskytují se však i výjimky. A to v obou směrech. Existují černobílé varianty a naopak i provedení se špičkovou barevnosti. Špičkovou barevností se rozumí využití více než standardních čtyř barev CMYK 6 při tisku. Zpravidla se jedná o model šesti CMYKOG 7 nebo osmi barev. Propagační materiály se ve většině případů řeší pomocí specializovaných reklamních agentur, resp. grafických studií. Jako ve všem existují výjimky tak i realizace může probíhat v rámci firmy vlastními silami. Rozhodnutí o variantě řešení je pouze na rozhodnutí každé společnosti. Jako poslední bod rozboru budou sledovány konkrétní technické a cenové informace o propagovaném produktu. Jestli se v materiálu vyskytují či nikoli a také to v jakém rozsahu jsou uvedeny. Všechny použité publikace jsem získal u partnerských prodejců jednotlivých značek, které jsou nejbližší mému bydliště v Příbrami. Jmenovitě se jedná o tyto prodejce: Auta, s.r.o, Žižkova 660, Příbram Auto Berger, spol. s r.o., Čechovská 57, Příbram Louwman Motor Příbram, Dubno 120, Příbram Color Cars, spol. s r.o., Drásov 95 Vlastimil Kout, Drásov 5 6 CMYK = Cyan, Magenta, Yellow, Black 7 6 barvový model sčítací, CMYKOG = Cyan, Magenta, Yellow, Black, Orange, Green

20 6 Marketingový materiál Kia Cee d 6.1 Formát papíru Společnost Kia Motors, která byla zadavatelem výroby publikace, vsadila na klasický formát papíru A4 8. Je to klasický formát, který nikoho neurazí, ale také nikoho extra nezaujme. Na druhou stranu je zde prostor pro kvalitní zpracování grafiky a také dost prostoru pro texty. 6.2 Kvalita papíru Prospekt je vytištěný na kvalitním lesklém papíru, který koresponduje s celkovým zpracováním publikace. Naproti tomu je však velmi měkký a tudíž velmi náchylný na mechanické poškození. Každé nechtěné přeložení, neopatrná manipulace nebo ostřejší otočení stránky zanechá stopy. Z toho plyne, že intenzivním používáním se tiskovina znehodnotí do té míry, že bude pro čtenáře těžko použitelná pro svůj prvotní informativní účel. S kvalitou papíru také souvisí náklady. Varianta od společnosti Kia nepatří z pohledu nákladů na papír k těm nejdražším. 6.3 Počet stran Kia Cee d je prezentována na čtyřech stranách. Na tomto počtu stran je prezentován celý vůz včetně základních informací o motorech, hmotnostech a rozměrech vozu. Výsledkem skombinování uvedeného počtu stran a formátu papíru je dostatečný prostor pro grafické prvky a informace o vozu. 6.4 Využití fotografií Společnost Kia Motors vsadila ve svém propagačním letáku téměř výhradně na klasickou fotografii. Kombinuje je v přesně daném sledu. Nejprve ty, které ilustrují exteriér a interiér a poté následují fotografie ukazující užitné vlastnosti vozu. Takto je dosaženo efektu, který zákazníka upozorní na nejzajímavější části auta a až jako další se prezentují další vlastnosti. Výjimkou mezi technickými fotografiemi je jedna kde figuruje rodina s dětmi. Tento prvek má jediný cíl. Ukázat, že vůz je určen také pro rodiny s dětmi. Zejména svou bezpečností a prostorností mm 297 mm

21 6.5 Využití montáží Jen běžné fotografie někdy nestačí a propagační materiál Kia Cee d není výjimkou. Montáží jsou znázorněny prvky, které nejsou možné běžnou fotografií zachytitelné. Konkrétně se jedná o ilustraci vystřeleného airbagu v interiéru. Je znázorněn jako poloprůhledný, aby zákazník mohl zjistit jak velký prostor tento bezpečnostní prvek zabírá při své aktivaci. Tato montáž je často k vidění v podobných publikacích. Zároveň jsou použity i částečně upravené fotografie. Upravené fotografie je hned na titulní stránce. Ať už se jedná o imitaci pohybu nebo dodělané odlesky na přední masce vozu. Fotografie vozu doplněna o rozměry, miniatura v různých barvách s názvem konkrétní barvy a jeden snímek auta zasazený do textu. Tyto grafické prvky by mohly spadat do kategorie běžných fotek, ale jelikož jsou upraveny v grafickém editoru, tak již spadají mezi montáže. Nelze totiž předpokládat, že by se pro účely marketingové komunikace vyráběly snímky vozu ve všech nabízených barvách. 6.6 Náročnost tvorby grafických prvků Kia Cee d je prezentována převážně na fotografiích. Tyto fotografie jsou zhotoveny profesionálním fotografem. V těchto případech není následná úprava snímků nutná. Ilustrativní snímky tedy nebyly příliš náročné na pořízení. V případě montáže vyšel zhotovitel také z fotografií, které následně byly upraveny. Jedná se zejména o zobrazení vystřeleného airbagu uvnitř vozu. Pro zkušeného grafika podle mého soudu nebyl problém takovou montáž vyrobit. Vytvořené miniatury vychází z fotografií a každá barva byla změněna v grafickém programu. Poslední montáž byla zřejmě nejsnazší. Jedná se pouze o doplnění fotografie o rozměry. Celkově lez říci, že vytvoření grafických prvků nebylo celkově náročné a nezabralo zhotoviteli mnoho času. Zvítězila jednoduchost a střídmost nad experimenty a extravagancí. 6.7 Poměr grafických prvků a textu vůči potištěné ploše Jak je vidět z tabulek, tak grafické prvky v letáku Kia Cee d zabírají většinu potištěné plochy. Pouze na poslední straně zabírají textová pole větší plochu než grafické prvky. Je to hlavně díky uvedeným technickým specifikacím, které se vyskytují právě na poslední straně

22 Poměr grafických prvků a textů vůči potištěné ploše (v cm 2 ) Grafika Text Celkem 1.strana 624,0 0,0 624,0 2.strana 470,0 95,0 580,0 3.strana 303,5 250,0 580,0 4.strana 239,0 300,0 580,0 Celkem 1636,5 645,0 2364,0 Tabulka 1 Poměr graf. prvků a text. oblastí (v cm 2 ) Poměr grafických prvků a textů vůči potištěné ploše (v %) Grafika Text 1.strana 100,00% 0,00% 2.strana 81,03% 16,38% 3.strana 52,33% 43,10% 4.strana 41,21% 51,72% Celkem 69,23% 27,28% Tabulka 2 Poměr graf. prvků a text. oblastí (v %) 6.8 Barevnost V letáku Kia Cee d jsou použité pouze fotografie bez speciálních efektů, které by vyžadovaly nestandardní barevnost. Díky tomu byl použitý standardní systém čtyř barev CMYK. Tento způsob se používá u většiny publikací tohoto typu. Z pohledu barevnosti se dají grafické prvky rozdělit na ty kde je černá barva dominantní a kde ne. Černá převažuje na snímcích detailů motorů a interiéru. Tyto částí jsou sami o sobě černé a detailní snímek dominanci černé barvy podtrhuje. Světlé jsou naopak snímky celého vozu nebo jeho větších částí. Světlé jsou proto, aby bylo vše zřetelně vidět. Kdyby byly snímky tmavé, tak vše může splynout do jednotné tmavé plochy a nebude zřetelné to co má být. Na titulní straně je automobil v červené barvě zachycen v pohybu. Červená barva evokuje energii a dynamiku. Zároveň je to natolik dominantní barva, že na sebe strhává veškerou pozornost. Když barva představuje dynamiku tak zachycení vozu v pohybu tento fakt jen zvýrazňuje

23 6.9 Náročnost celkové realizace Celková realizace tohoto letáku vyžadovala profesionální grafické studio. Uspořádání jednotlivých částí (obrázků a textů) je realizováno pomocí profesionálního DTP programu 9. To již vyžaduje vyšší znalost práce s počítačem a také estetické cítění. Běžný uživatel počítače není schopný vytvořit podobný finální produkt jako profesionál. Zároveň nutno podotknout, že i tato realizace nepatří mezi ty nejnáročnější. Zkušenému DTP operátorovi 10 zcela jistě nedělalo problém tuto publikaci vytvořit Technické a cenové informace Kromě titulní strany najdeme v letáku informace na každé straně. Jedná se zejména o popis vozu. Informace jsou uspořádány do logických bloků (např. bezpečnost, prostor) a jsou doplněny adekvátními fotografiemi vozu, které vystihují popsané vlastnosti. Na poslední straně jsou uvedeny konkrétní technické specifikace. Jedná se o popis pohonných jednotek, rozměrů a hmotností a podvozků. Tyto informace jsou dostatečně podrobné, aby čtenáře seznámily technikou, která se skrývá pod kapotou vozu a jaké má možnosti na výběr a mohl se dostatečně dobře rozhodnout. Zároveň má k dispozici náhledy barev, ve kterých se vůz dodává. Tento náhled není zcela běžný a ilustrace tohoto typu je pro zákazníka zcela jistě užitečná. Samozřejmostí jsou i kontakty na výhradního importéra vozů v České republice a také je zde prostor pro kontakty na konkrétního prodejce. Nedílnou součástí automobilových propagačních materiálů jsou také různé certifikace a testy. Zde najdeme jednu z nejznámějších a nejdůležitějších certifikací v oblasti bezpečnosti EURONCAP 11. Certifikát je nejen důležitý pro povědomí, že vůz je bezpečný a při nárazu dokáže ochránit posádku, ale také plní úlohu marketingovou. Bezpečnost je pro motoristy důležitým faktorem při výběru. Proto také berou v potaz podobné certifikáty. V případě výběru mezi produkty může toto osvědčení hrát roli při výběru. 9 Počítačový program určený pro sazbu dokumentů 10 sazeč 11 European New Car Assessment Programme nezávislé konsorcium provádějící nárazové zkoušky automobilů

24 Informace o cenách v letáku Kia Cee d nejsou. Může to mít několik příčin. Jednou z nich může být nedostatek prostoru. Každý stupeň výbavy má svou vlastní cenu a může se také lišit podle individuálních přání klienta. V ceníku není již mnoho prostoru pro jakékoliv grafické zpracování. To by mělo za následek poškození celkové koncepce propagačního materiálu. Publikace by se musela rozšířit o další strany a to by mohlo mít negativní efekt. Je zde i jeden pragmatický důvod. Pokud má zákazník o vůz zájem a chce si zjistit cenu musí se vrátit do showroomu 12 prodejce a ten má již možnost nalákat zájemce i na individuální slevy. 12 Prostor sloužící pro ukázku vozů

25 7 Marketingový materiál - Volkswagen Golf Propagační materiál pro Volkswagen Golf je jiný než ty ostatní. Svým zpracováním evokuje dojem malé knihy o voze, kterou podporuje i fakt, že má vlastní desky jako kniha. Svými parametry a kvalitou odpovídá publikaci, která rozhodně stojí za pozornost. 7.1 Formát papíru Volkswagen zvolil pro svůj propagační materiál nestandardní formát papíru. Na šířku má stejné rozměry jako formát A4, ale na výšku je o 20mm menší. Formát 210x277mm není standardizovaný podle normy ČSN EN ISO 216. Použití neobvyklého formátu papíru v propagačním materiálu je cestou k odlišení se od konkurence. Je to také pomůcka pro čtenáře. V záplavě letáků o velikosti A4 si jednoduše najde ten odlišný s jinou velikostí. Takže rychleji najde to co hledá. 7.2 Kvalita papíru Použitý papír je v tomto případě vysoce kvalitní. Marketingový materiál je vytištěn na dvou kvalitativně rozdílných papírech. Desky jsou na papíře s vyšší gramáží a jednotlivé strany mají menší gramáž než desky. To ovšem neubírá nic na faktu, že i zde je použitý velice kvalitní křídový papír. Kvalita papíru koresponduje také s kvalitou vozu a také s kvalitou použitých grafických prvků. Grafické prvky s vysokou kvalitou by nevypadaly na patřičně běžně používaném papíře v tomto oboru. Zároveň kvalitní vůz si zaslouží i kvalitní propagaci na kvalitním materiálu. Papír je díky svým vlastnostem odolný vůči mechanickému poškození, které vyplývá z častého používání. Pouze hřbet se po několikerém použití začne odírat. 7.3 Počet stran Propagační materiál by měl přinést základní prvotní informace o propagované věci. Ve Volkswagenu se rozhodli jít jinou cestou. Nový Golf je představen na dvanácti stranách. Z čehož dvě tvoří desky publikace. Takto rozsáhlý propagační materiál již nelze označit za leták. Zde je vůz představen velmi detailně. Každá popisovaná oblast zabírá jednu až dvě strany. Na propagační materiál je dvanáct stran opravdu hodně

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Branding 2 Autor: Markéta

Více

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR 1. ÚVOD Pravidla pro publicitu (dále jen Pravidla) stanovují povinné náležitosti v oblasti zajištění propagace projektů a jejich výsledků

Více

INFORMATIKA. Grafické studio ve škole

INFORMATIKA. Grafické studio ve škole INFORMATIKA Grafické studio ve škole LUKÁŠ RACHŮNEK Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc V současné době školy všech typů často potřebují grafické práce. Jedná se například o prezentaci školy ve formě brožur,

Více

Počítačové formy projekce jsou: promítání snímků na obrazovce počítače, promítání snímků z počítače na plátno,

Počítačové formy projekce jsou: promítání snímků na obrazovce počítače, promítání snímků z počítače na plátno, Prezentace Počítačové formy projekce jsou: promítání snímků na obrazovce počítače, promítání snímků z počítače na plátno, využití interaktivní tabule. Postup při tvorbě prezentace I 1. Stanovení cílů.

Více

Logo je značka, která firmu nebo váš produkt pomůže jasně identifikovat

Logo je značka, která firmu nebo váš produkt pomůže jasně identifikovat vaše nové LOGO Vážený zákazníku, velice si vážím vašeho zájmu o moje služby. Každý profesionál se snaží udělat zadanou práci co nejlépe a k tomu používá svoje osvědčené nástroje a získané Know-how. Věřím,

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 10. 11. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 10. 11. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 10. 11. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Sídlem: Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastoupena: Robinem Povšíkem,

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

DEFINICE BAREV FIREMNÍ PÍSMO

DEFINICE BAREV FIREMNÍ PÍSMO Založení Technologického inovačního centra je společným projektem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Zlínského kraje. Společnost je zakládána dvěma subjekty, které mají v regionu významné postavení a při

Více

Manuál vizuálního stylu CENTROPROJEKT a.s. (v0.1) Zpracovalo Modest Studio modeststudio.cz / +420 725 792 827

Manuál vizuálního stylu CENTROPROJEKT a.s. (v0.1) Zpracovalo Modest Studio modeststudio.cz / +420 725 792 827 Manuál vizuálního stylu CENTROPROJEKT a.s. (v0.1) Zpracovalo Modest Studio modeststudio.cz / +420 725 792 827 Redesign logotypu a symbolu spočívá především v nezbytně nutném stanovení čistější varianty

Více

Grafický manuál. Obchodní údaje firmy

Grafický manuál. Obchodní údaje firmy Obchodní údaje firmy TOROLA electronic, spol. s r.o. Sídlo firmy: Míru 1319 738 01 Frýdek Místek Czech Republic IČO: 42767555 DIČ: CZ42767555 GPS souřadnice: N 49 41 '12.181 E 18 20' 23.729 Výrobní závod:

Více

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_99 Nástroje propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 03/2013

Více

OBECNÉ POKYNY. Nedodržováním těchto pravidel je porušována integrita značky a všechny tyto věci mají negativní vliv na firemní image.

OBECNÉ POKYNY. Nedodržováním těchto pravidel je porušována integrita značky a všechny tyto věci mají negativní vliv na firemní image. STYLE GUIDE OBECNÉ POKYNY STYLE GUIDE přesně definuje závazné normy pro všechny druhy a formy vizuální komunikace společnosti a je důležitou součástí publikace NAVITEL BRAND BOOK (hlavní publikace jednotného

Více

Č.j.:TACR/3635/2012. Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR

Č.j.:TACR/3635/2012. Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR Č.j.:TACR/3635/2012 Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. VYSVĚTLENÍ POJMŮ... 3 3. PRAVIDLA PRO PUBLICITU... 4 4. TYPY VÝSLEDKŮ... 5 5. TECHNICKÉ PROSTŘEDKY

Více

aneb co zůstane v paměti

aneb co zůstane v paměti Co je to logo/logotyp LOGO/LOGOTYP aneb co zůstane v paměti Logo/logotyp (z řeckého logos = slovo, řeč, zákon, pojem ) je grafický symbol značka, která zastupuje firemní identitu, image a design výrobků

Více

OBSAH. A. sekce logo řešení loga

OBSAH. A. sekce logo řešení loga manuál vizuální identity EQUAL sekce A obsah OBSAH A. sekce logo řešení loga B. sekce kancelářské materiály vizitky komplimentky dopisní papír první strana dokumentu blok obálky C5, C6 a DL desky A4 česká

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Reklama v rozhodování firmy. Reklamní výdaje a jejich účinnost. Praktické rozhodování o reklamních výdajích. Volba optimální reklamní technologie. Reklama v různých tržních strukturách. Efekty reklamy

Více

Studie webů automobilek

Studie webů automobilek Studie webů automobilek červen 2006 [manažerské shrnutí] Obsah Obsah... 1 Manažerské shrnutí... 2 Kvalita obsahu a použitelnost webu... 3 Základní nedostatky negativně ovlivňují použitelnost většiny webů...

Více

MARKETING, PROPAGACE Jak se dostanete k zákazníkům?

MARKETING, PROPAGACE Jak se dostanete k zákazníkům? MARKETING, PROPAGACE Jak se dostanete k zákazníkům? Nejdříve je třeba si uvědomit, že všichni zájemci a vaši potenciální zákazníci nejsou ve stejné fázi nákupu. Někteří teprve uvažují o tom, že si něco

Více

PRAVIDLA PRO PUBLICITU

PRAVIDLA PRO PUBLICITU PRAVIDLA PRO PUBLICITU I. Obecná pravidla Na základě Nařízení Evropské komise č. 1159/2000 je každý příjemce podpory povinen informovat širokou veřejnost o tom, že daný projekt je spolufinancován z Evropské

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Manuál vizuální komunikace

Manuál vizuální komunikace Manuál vizuální komunikace Obsah Logotyp...2 Základní, plnobarevná varianta loga...3 Pozitivní a negativní barevná varianta loga...4 Pozitivní a negativní černobílá varianta loga...5 Polotónová černobílá

Více

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona.

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona. 02 Metodika a pracovní listy s úkoly pro žáky pro zpracování cvičné marketingové nabídky produktů malého hospodářského dvora v předmětu Marketing pro obor Ekonomika a podnikání Dilo vyžaduje ochranu dle

Více

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov Marketingová komunikace Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef pef.czu.cz Mix marketingové komunikace Reklama (inzerce) Podpora prodeje Public relations Osobní prodej Přímý marketing Komunikační proces -

Více

doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice

doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Prodej je aktem směny, ke které dochází na trhu (místo, kde se setkává nabídka a poptávka). Směna je proces, ve kterém předmět

Více

Postupy pro účinnou komunikaci se spotřebitelem. Ing. Jan Pivoňka, Ph.D.

Postupy pro účinnou komunikaci se spotřebitelem. Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Postupy pro účinnou komunikaci se spotřebitelem Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Proces komunikace Odesilatel strana sdělující zprávu druhé straně Kódování proces převedení myšlenky do symbolické formy Zpráva soubor

Více

Grafický manuál značky. sponzorský vzkaz PODPOŘIL KRAJ VYSOČINA

Grafický manuál značky. sponzorský vzkaz PODPOŘIL KRAJ VYSOČINA Grafický manuál značky sponzorský vzkaz PODPOŘIL KRAJ VYSOČINA Obsah Úvod 1 Značka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 Černobílá pozitivní varianta 2.3 Černobílá inverzní varianta

Více

Dodatečné informace č. 1 k poptávce České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky

Dodatečné informace č. 1 k poptávce České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce správní odbor obchodní V Praze 18. května 2016 Č.j.: 2016/058599/CNB/420 Dodatečné informace č. 1 k poptávce České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky Komunikační

Více

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Marketingová strategie a propagace charty Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Vyhlášení charty Po zpracování definitivní verze charty nastává čas jejího zveřejnění. Pro zajištění maximální informovanosti

Více

Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření a manuál vizuální identity programu JESSICA

Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření a manuál vizuální identity programu JESSICA a propagačních opatření Na základě Nařízení Komise 1828/2006 a 846/2009 je konečný příjemce povinen informovat veřejnost o podpoře, kterou obdržel nebo obdrží z Integrovaného operačního programu (programu

Více

Stanovení předmětu plnění dle zákona č. 137/2006 ve vazbě na cíl výdajové intervence a s ohledem na 3E

Stanovení předmětu plnění dle zákona č. 137/2006 ve vazbě na cíl výdajové intervence a s ohledem na 3E č. 137/2006 ve vazbě na cíl výdajové Příloha č. B1 Dokumentu Jak zohledňovat principy 3E (hospodárnost, efektivnost a účelnost) v postupech zadávání veřejných zakázek Vydal: Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

OBSAH PŘEDMLUVA KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ A KONKURENCE...48 KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ...48

OBSAH PŘEDMLUVA KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ A KONKURENCE...48 KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ...48 OBSAH PŘEDMLUVA...8 1 MARKETING, JEHO PODSTATA A VÝZNAM...9 MARKETING... 12 Historie a důvod vzniku. Definice marketingu... 12 Úloha marketingu ve společnosti a firmě... 14 Podstata marketingu... 15 ZÁKLADNÍ

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu značky OVB

Manuál jednotného vizuálního stylu značky OVB Manuál jednotného vizuálního stylu značky OVB Aktualizováno: srpen 2016 1 Obsah Vizuální styl Úvodní slovo... 3 OVB Logo... 4 Naše barvy... 8 Naše písmo... 9 2 O významu jednotného vizuálního stylu Jednotný

Více

Grafický manuál značky. Kraj Vysočina ZDRAVÝ KRAJ

Grafický manuál značky. Kraj Vysočina ZDRAVÝ KRAJ Grafický manuál značky Kraj Vysočina ZDRAVÝ KRAJ Obsah Úvod 1 Značka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 Černobílá pozitivní varianta 2.3 Černobílá inverzní varianta 2.4 Grafická

Více

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ Jaroslav Bílek, strategický marketing Veletrhy Brno, a.s., 2010 Cíle marketingové kampaně 2 Jaký bývá cíl marketingových kampaní v době krize? Zákazníci

Více

MARKETING ZUZANA KUPKOVÁ

MARKETING ZUZANA KUPKOVÁ MARKETING ZUZANA KUPKOVÁ PROČ SE ZABÝVAT MARKETINGEM? Firmy musí hledat nové trhy a nového zákazníka Hledat nové přístupy k zákazníkovi tj. marketingové nové přístupy Neustále zdokonalovat marketingové

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

Přednáška č.12. Komunikace v mezinárodních aktivitách

Přednáška č.12. Komunikace v mezinárodních aktivitách Přednáška č.12 Komunikace v mezinárodních aktivitách Mezinárodní komunikace Komunikační proces je v mezinárodním marketingu chápán jako vzájemná výměna informací (sdělení) mezi zdrojem (výrobce, vývozce)

Více

Marketingový výzkum 11. Výzkum pro potřeby marketingové komunikace

Marketingový výzkum 11. Výzkum pro potřeby marketingové komunikace Marketingový výzkum 11 Výzkum pro potřeby marketingové komunikace Struktura přednášky Proč realizovat výzkum marketingové komunikace? Příprava výzkumu Přehled typů a metod výzkumu Podstata některých metod

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD

MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD 1.1.1 Značka, logotyp programu 1.1.2 Základní provedení značky 1.1.3 Černobílá a polotónová varianta značky 1.1.4 Tvarové varianty značky 1.1.5 Jazyková mutace tvarových

Více

Propagační prostředky Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagační prostředky. Plán učiva

Propagační prostředky Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagační prostředky. Plán učiva Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Je souborem marketingových nástrojů, které firma používá k ovlivnění poptávky po svém produktu (zboží nebo služby)

Je souborem marketingových nástrojů, které firma používá k ovlivnění poptávky po svém produktu (zboží nebo služby) Otázka: Marketingový mix Předmět: Marketing Přidal(a): Adéla22 MARKETINGOVÝ MIX Je souborem marketingových nástrojů, které firma používá k ovlivnění poptávky po svém produktu (zboží nebo služby) Produkt-

Více

1. logotyp 1. 1. základní varianta

1. logotyp 1. 1. základní varianta 1. logotyp 1. logotyp 1. 1. základní varianta Logotyp je základním prvkem vizuálního stylu a současně ochrannou registrovanou známkou. Užívá se pro označení institucí a aktivit Královéhradeckého kraje.

Více

Jak používat statistiky položkové v systému WinShop Std.

Jak používat statistiky položkové v systému WinShop Std. Jak používat statistiky položkové v systému WinShop Std. Systém WinShop Std. využívá k zápisům jednotlivých realizovaných pohybů (příjem zboží, dodací listy, výdejky, převodky, prodej zboží na pokladně..)

Více

CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu

CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu 1 Obsah 2 úvod.......................................................................................... 3 1 / jednotný vizuální styl

Více

Gymnázium Boženy Němcové

Gymnázium Boženy Němcové Gymnázium Boženy Němcové Manuál jednotného vizuálního stylu Štěpán Soukeník, 2009 Gymnázium Boženy Němcové Obsah Specifikace značky 1.0 Úvodní slovo 1.1 Logotyp a logo 1.2 Inverzní varianta 1.3 Barevnost

Více

Úloha marketingu v řízení podniku. Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR)

Úloha marketingu v řízení podniku. Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR) Úloha marketingu v řízení podniku Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR) Nástroje a prostředky uskutečňování vztahů s veřejností Přímá marketingová komunikace snadnější získávání

Více

ROZLOŽENÍ STRÁNKY, NÁVRH. Okraje

ROZLOŽENÍ STRÁNKY, NÁVRH. Okraje ROZLOŽENÍ STRÁNKY, NÁVRH Ve Wordu tedy můžeme nastavovat vlastnosti písma, vlastnosti odstavce a také vlastnosti stránky. Přesuneme se na záložku ROZLOŽENÍ STRÁNKY, kde tyto najdeme v levé části. Další

Více

Příloha č. 3 Příručky pro žadatele a příjemce

Příloha č. 3 Příručky pro žadatele a příjemce Příloha č. 3 Příručky pro žadatele a příjemce Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření 1. Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření Na základě Nařízení Komise 1828/2006

Více

Značka společnosti MORA

Značka společnosti MORA Design Manuál 2011 Značka společnosti MORA 2 Za jednu z hlavních součástí firemní identity je považován její design neboli jednotný vizuální styl. Základním stavebním kamenem tohoto vizuálního stylu je

Více

Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty

Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty Mgr. Bohdana Rambousková Agenda Jednotná firemní identita Její základní prvky logo, vizitky, email, web Jasné sdělení Media plán Jednotná

Více

Stručný grafický manuál

Stručný grafický manuál Stručný grafický manuál Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. verze 1/2010 zpracoval: Úvod Grafický manuál Grafický manuál Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. je základním návodem

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center

Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center Zpracovatel: ENVIC, občanské sdružení Prešovská 8, 301 00 Plzeň Kontaktní osoba: Tomáš Popp 1. úvod Kampaň zaměřená na

Více

Marketingová analýza trhu

Marketingová analýza trhu Marketingová analýza trhu Prezentuje: Ing. Michaela Vavrečková Cíl semináře Seznámení se strukturou marketingové analýzy trhu jakou součástí studie proveditelnosti Obsah 1. Analýza prostředí 2. Definování

Více

Video natáčení / střih

Video natáčení / střih Video natáčení / střih Podle posledních průzkumů lidé na webových stránkách spíše scanují očima, nežli čtou. Video forma přichází jako dokonalý marketingový doplněk omnichannelu, ať už pro novou akvizici

Více

Objektivní nástroj pro volbu parametrů vozového parku lehkých užitkových automobilů

Objektivní nástroj pro volbu parametrů vozového parku lehkých užitkových automobilů Objektivní nástroj pro volbu parametrů vozového parku lehkých užitkových automobilů O společnosti Fleet Partners Založena 2008 Team: 70 let zkušeností: Automobilový trh Operativní leasing Marketingové

Více

Existuje celá řada volně dostupných nástrojů, které jsou pro účel projektu vhodné, např.

Existuje celá řada volně dostupných nástrojů, které jsou pro účel projektu vhodné, např. TNPW1 PRŮVODCE SEMESTRÁLNÍM PROJEKTEM Jaké téma je vhodné zpracovat? Téměř jakékoli téma se hodí ke zpracování, jehož výstupem jsou webové stránky. Je vhodné začít u témat, která jsou nám blízká. Určitě

Více

8 KROKŮ JAK ZÍSKAT FIREMNÍ ZÁKAZNÍKY

8 KROKŮ JAK ZÍSKAT FIREMNÍ ZÁKAZNÍKY NOVINKA 8kr okůj a kz í s ka t fir e mní z á ka z ní ky J e dnoduc hýnávodkr okz akr oke m Pr ů v o d c ep r ov š e c h n y, k d oc h t ě j í z í s k a t n o v éz a k á z k yuf i r e m ING. PAVEL HRDLIČKA

Více

TVORBA TEXTOVÉHO DOKUMENTU PROSTŘEDKY, PŘENOSITELNOST

TVORBA TEXTOVÉHO DOKUMENTU PROSTŘEDKY, PŘENOSITELNOST TVORBA TEXTOVÉHO DOKUMENTU PROSTŘEDKY, PŘENOSITELNOST 1 Tvorba dokumentu - prostředky Psací stroj Od psaní na stroji pochází pojem normostrana Textové editory (např. T602) Slouží k tvorbě textu členěného

Více

PRAVIDLA REPRODUKCE GRAFICKÝCH SYMBOLŮ PŘEDMLUVA

PRAVIDLA REPRODUKCE GRAFICKÝCH SYMBOLŮ PŘEDMLUVA Spojením grafického symbolu Evropské unie a textové části označující jeden z jejích dílčích operačních programů vzniká grafický symbol, jenž má být podle platných směrnic aplikován vždy v souvislosti s

Více

Minimanuál Guideline

Minimanuál Guideline Minimanuál Guideline Obsah 1.0 Logo / slogan 1.1 Logo / minimální velikost 1.2 Logo / ochranná zóna 1.3 Logo / nepřípustné varianty 2.0 Písmo 3.0 Grafický prvek 3.1 Grafický prvek / ukázka použití 4.0

Více

Farma Ptýrov. Logo manuál

Farma Ptýrov. Logo manuál Farma Ptýrov Logo manuál Obsah 1. Obchodní značka 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Základní značka FARMA PTÝROV 1.3 Monochromatická varianta 1.4 Ochranná zóna značky 1.5 Velikost a rozměrové řady značky

Více

Barvy a barevné modely. Počítačová grafika

Barvy a barevné modely. Počítačová grafika Barvy a barevné modely Počítačová grafika Barvy Barva základní atribut pro definici obrazu u každého bodu, křivky či výplně se definuje barva v rastrové i vektorové grafice všechny barvy, se kterými počítač

Více

Manuál pro konečné uživatele Zajištění publicity projektu ve Fondu malých projektů

Manuál pro konečné uživatele Zajištění publicity projektu ve Fondu malých projektů Manuál pro konečné uživatele Zajištění publicity projektu ve Fondu malých projektů Program Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007-2013 verze platná od 1.11.2011 Obsah Co je to publicita

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem. 1. Bakalářská a diplomová práce se odevzdává ve třech výtiscích v pevné vazbě. Práce musí být svázaná

Více

OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO

OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO Grafický manuál OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO Dodržování jednotného vizuálního stylu přispívá ke snadnější identifikaci společnosti, posiluje její důvěryhodnost a zároveň zlepšuje povědomí

Více

Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a přiřazení datových modelů

Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a přiřazení datových modelů Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a datových modelů Obsah Seznam tabulek... 1 Seznam obrázků... 1 1 Úvod... 2 2 Metody sémantické harmonizace... 2 3 Dvojjazyčné katalogy objektů

Více

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu MANUÁL LOGOTYPU Logotyp Záložny CREDITAS Obsah /0/ Jednotný firemní styl // Logotyp Záložny CREDITAS // Varianty logotypu // Barevné varianty logotypu /4/ Konstrukce logotypu /5/ Ochranná zóna logotypu

Více

Publicita. Proč je publicita tolik důležitá?

Publicita. Proč je publicita tolik důležitá? Proč je publicita tolik důležitá? Publicita Petra Vodičková, Společný technický sekretariát zvýšení povědomí o evropských projektech zlepšení image Evropské unie kvalitní přeshraniční projekty dobrovolná

Více

Cebia SUMMARY 0. mimořádné číslo prosinec 2011

Cebia SUMMARY 0. mimořádné číslo prosinec 2011 Cebia SUMMARY 0. mimořádné číslo prosinec 2011 TÉMA: Hodnocení a statistiky prodeje ojetých vozidel za rok 2011 VYDÁNO DNE: 9. 12. 2011 ZDROJ INFORMACÍ: Cebia, spol. s r.o. Další úspěšný rok Cebia z pohledu

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Příloha č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace z fondu Statutárního města Liberec.

Příloha č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace z fondu Statutárního města Liberec. Příloha č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace z fondu Statutárního města Liberec. Manuál pro označování akcí podpořených fondem Statutárního města Liberec Platné od 30. 1. 2009 Obsah Obsah... 2 Úvodní ustanovení...

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: komunikace,

Více

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007 Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Cíle školení Seznámit se s novým uživatelským rozhraním MS Office 2007 a jeho specifikacemi

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU Značka Ministerstva průmyslu a obchodu je tvořena dynamickými liniemi vytvářejícími plastický prostor vzájemně propojené ekonomiky

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Úvod. Pokyny a informace týkající se konkrétního firemního designu jsou na jednotlivých stranách

Úvod. Pokyny a informace týkající se konkrétního firemního designu jsou na jednotlivých stranách GRAFICKÝ MANUÁL Úvod Grafický manuál (G.M.) je nedílnou součástí jednotného vizuálního stylu (corporate identity) každé firmy nebo produktu. Manuál slouží jako základní informační zdroj o logu a jeho použití.

Více

PRAVIDLA PUBLICITY PROJEKTŮ

PRAVIDLA PUBLICITY PROJEKTŮ Obecná pravidla PRAVIDLA PUBLICITY PROJEKTŮ Na základě Nařízení Evropské komise č. 1159/2000 je každý příjemce podpory povinen informovat širokou veřejnost o tom, že daný projekt je spolufinancován z Evropské

Více

Grafický manuál logotypu

Grafický manuál logotypu Grafický manuál logotypu Preambule Našim cílem je dosáhnout jednotné vizuální komunikace společnosti AQUA PROCON s.r.o. jako důležité součásti firemní identity. Dodržováním podmínek a pravidel předepsaných

Více

Rozšíření bakalářské práce

Rozšíření bakalářské práce Rozšíření bakalářské práce Vojtěch Vlkovský 2011 1 Obsah Seznam obrázků... 3 1 Barevné modely... 4 1.1 RGB barevný model... 4 1.2 Barevný model CMY(K)... 4 1.3 Další barevné modely... 4 1.3.1 Model CIE

Více

Logomanuál. pravidla používání značky

Logomanuál. pravidla používání značky pravidla používání značky Obsah Grafická podoba značky Trinity............... 3 Základní tvarová a barevná varianta značky........ 4 Jednobarevná pozitivní a negativní varianta značky.. 5 Vícebarevná negativní

Více

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI. Reklama na internetu

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI. Reklama na internetu ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních systémů TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Reklama na internetu Vedoucí práce: Ing. Jarolímek Praha, 2005 Internet jako nejmladší

Více

Publicita v projektech

Publicita v projektech Publicita v projektech financovaných z ESF v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 19. října 2011 Pravidla pro realizování propagačních a informačních aktivit Nařízení Evropské komise

Více

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY Design manuál OBSAH 1. LOGO MĚSTA 1.1 LOGO Velikost loga Konstrukce loga Ochranná zóna 1.2 BAREVNOST LOGA Logo na základním barevném podkladu Logo na různobarevném podkladu 1.3 ZAKÁZANÉ VARIANTY LOGA 1.4

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kulturní dům Šternberk II. etapa SVAZEK 4

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kulturní dům Šternberk II. etapa SVAZEK 4 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Kulturní dům Šternberk II. etapa SVAZEK

Více

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba firemního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu. Dobrý

Více

Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz

Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz 1. Představení portálu Cestykrajem.cz jsou užitečný on-line průvodce pro všechny tuzemské i zahraniční turisty se silnou propagací a viditelnou reklamou.

Více

skoly Základní grafický manuál k logu Bioškoly s

skoly Základní grafický manuál k logu Bioškoly s Základní grafický manuál k logu Bioškoly s Základní pojmy Značka (logo) je nejvýznamnějším vizuálním prvkem firmy. Tato značka a její vizuální výraz získal novou úroveň důležitosti pro společnost, tak

Více

Marketingová koncepce propagace

Marketingová koncepce propagace Projekt Podpora udržitelného rozvoje města Gjakova Marketingová koncepce propagace 1. Teorie 2. Marketingové materiály 3. Způsoby propagace 4. Projekty 1. Teorie co je marketing a propagace Je společenský

Více

Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření. 1. Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření

Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření. 1. Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření 1. Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření Na základě Nařízení Komise č. 1828/2006 a Nařízení Komise č. 846/2009 je příjemce

Více

Čj. S 100/02 1300/02 VO I V Brně dne 29. května 2002

Čj. S 100/02 1300/02 VO I V Brně dne 29. května 2002 Čj. S 100/02 1300/02 VO I V Brně dne 29. května 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahájil dne 29. dubna 2002 dle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová

Více