Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta ekonomiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Martin Petr

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta ekonomiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Martin Petr"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta ekonomiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Martin Petr Rozbor vybraných marketingových materiálů nejprodávanějších vozů nižší střední třídy v roce 2008 v ČR Bakalářská práce /54

2 ZADÁVACÍ LIST 2/54

3 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Rozbor vybraných marketingových materiálů nejprodávanějších vozů nižší střední třídy v roce 2008 v ČR zpracoval samostatně a použil pouze zdrojů, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury. V Příbrami dne Podpis 3/54

4 1 Anotace Změny oproti neobhájené bakalářské práci Marketingová komunikace Komunikační strategie Marketingový komunikační mix Reklama Reklamní média Vybrané marketingové materiály Konkrétní typy vybraných vozidel Posuzované vlastnosti Marketingový materiál Kia Cee d Formát papíru Kvalita papíru Počet stran Využití fotografií Využití montáží Náročnost tvorby grafických prvků Poměr grafických prvků a textu vůči potištěné ploše Barevnost Náročnost celkové realizace Technické a cenové informace Marketingový materiál - Volkswagen Golf Formát papíru Kvalita papíru Počet stran Využití fotografií Využití montáží Náročnost tvorby grafických prvků Poměr grafických prvků a textů vůči potištěné ploše Barevnost Náročnost celkové realizace

5 7.10 Technické a cenové informace Marketingový materiál Ford Focus Formát papíru Kvalita papíru Počet stran Využití fotografií Využití montáží Náročnost tvorby grafických prvků Poměr grafických prvků a textů vůči potištěné ploše Barevnost Náročnost celkové realizace Technické a cenové informace Marketingový materiál Citroën C Formát papíru Kvalita papíru Počet stran Využití fotografií Využití montáží Náročnost tvorby grafických prvků Poměr grafických prvků a textů vůči potištěné ploše Barevnost Náročnost celkové realizace Technické a cenové informace Marketingový materiál Suzuki SX Formát papíru Kvalita papíru Počet stran Využití fotografií Využití montáží Náročnost tvorby grafických prvků Poměr grafických prvků a textů vůči potištěné ploše

6 10.8 Barevnost Náročnost celkové realizace Technické a cenové informace Zhodnocení Kia Cee d Volkswagen Golf Ford Focus Citroën C Suzuki SX Vliv na rozhodování Závěr Použitá literatura Seznam ilustrací Seznam obrázků Seznam tabulek

7 1 Anotace Cílem bakalářské práce je provést rozbor vybraných marketingových materiálů pěti nejprodávanějších vozů v segmentu nižší střední třídy v roce 2008 na území ČR

8 2 Změny oproti neobhájené bakalářské práci Po neúspěšné obhajobě bakalářské práce na téma Počítačová grafika jako nástroj marketingu Vliv vizuálu reklamy na zákazníka ve firmě Renault Česká republika, a.s. jsem hledal důvody neúspěchu. Důvody byly následující: 1. nízká úroveň průzkumu, 2. formální nedostatky v provedeném průzkumu, 3. nepoužití jakékoli metodiky, 4. neuvedení použitého dotazníku, 5. absence důvodů, proč byly použity reklamy, které byly vybrané do publikace, 6. povrchnost práce. Tyto důvody zazněly u obhajoby a také při následných konzultacích u mého vedoucího práce doc. Ing. Stanislava Horného, CSc. a u paní PhDr. Hany Slámové, PhD., která mi byla doporučena jako kompetentní osoba k podání informací o průzkumu, který byl součástí mé práce. Po důkladném rozboru s paní doktorkou Slámovou jsme dospěli k názoru, že zpracované téma je natolik obecně definované, že ho nelze dostatečně dobře zpracovat, aby bylo možné jej úspěšně obhájit. Po vyslyšení argumentů, které během této schůzky zazněly, jsem musel uznat, že námitky komise byly zcela oprávněné. Nicméně jsme také dospěli k možným řešením. Osobně jsem vybral dvě, která bych mohl zpracovat. První se týkalo rozboru konkrétní formy tištěné reklamy na konkrétní produkt. Osobně jsem preferoval propagační materiál vozu Mégane od automobilky Renault. S tím by souvisel popis vozu od jeho počátků (návrh designu, návrh cílové skupiny zákazníků, kdo určoval koncepci vozu a další) a také popis cyklu tvorby propagačního materiálu od návrhu až po konečnou verzi, která se dostane do rukou konečnému zákazníkovi. Tento koncept by skýtal několik úskalí. Tím největším by bylo získání informací o návrhu designu vozu a celkovém vývoji auta. To jsou věci, které jsou uloženy v centrále ve Francii a s největší pravděpodobností jsou považovány za důvěrné, tudíž pro moje účely nedosažitelné. Dalším faktorem, který hovoří proti je časové hledisko. Nevím jak dlouho by trvalo získání těchto údajů. Druhá varianta spočívá ve vybrání konkrétního počtu tištěných reklamních materiálů zvolené formy na vybrané produkty. Jako produkt bych zvolil opět motorová vozidla. Výběr vozů by byl pečlivě zdůvodněn a podložen. V případě zvolení této varianty, budou materiály zkoumány - 8 -

9 z hlediska grafického zpracování. Zde by odpadly problémy se získáváním potřebných informací oproti předchozímu návrhu. Veškeré použité materiály a informace jsou pro tento koncept volně dostupné. Po konzultaci s vedoucím bakalářské práce jsme se rozhodli zvolit druhou a variantu. Zároveň jsme definovali konkrétní téma: Rozbor vybraných marketingových materiálů nejprodávanějších vozů nižší střední třídy v roce 2008 v ČR. Výběr marketingových materiálů a segmentu vozů bude řádně zdůvodněn v dalších částech práce

10 3 Marketingová komunikace Marketingová komunikace představuje prostředky, kterými se firmy snaží informovat a přesvědčovat spotřebitele a připomínat jim výrobky či značky, které prodávají. Marketingovou komunikaci lze v jistém smyslu chápat jako hlas, jimž lze zahájit dialog a vytvářet vztahy mezi firmou a spotřebitelem. [1] Pro firmu je nezbytné, aby veřejnost byla informována o existenci výrobku a jeho vlastnostech a zároveň budovat pověst výrobku, a tím vytvořit i hodnotu této pověsti. Tuto funkci plní činnost nazvaná komunikace s veřejností. [2] Před zahájením propagační kampaně musí firma jasně definovat cíle, které chce pomocí kampaně dosáhnout. Dalším důležitým elementem jsou jasně vymezené objekty komunikace. Těmito elementy jsou myšleny kategorie obyvatelstva, které mají být kampaní osloveny. Po provedení tohoto rozboru je načase stanovit komunikační strategii, která se realizuje podle následujícího schématu: Nápady Zprostředkovatelé Vůdčí osobnosti veřejného mínění Firma Zpráva Veřejnost Koupě nebo odmítnutí Kódování Dekódování Ilustrace 1: Mechanismus komunikace Firmy ve většině případů nekomunikují s veřejností přímo. Využívají k tomu zprostředkovatele, kteří ovlivňují spotřebitele. Mezi tyto zprostředkovatele patří: Osoby, které z titulu svého povolání informují veřejnost, a tím jí také radí (sportovci, kteří používají sportovní potřeby). Stejně tak i novináři mohou mít zásluhu na úspěchu výrobku (např. časopis Score může být prostředníkem v oblasti počítačových her); Vůdčí osobnosti veřejného mínění osoby, jejichž nákupní chování veřejnost napodobuje pro jejich proslulost, společenské postavení nebo charisma. [2]

11 3.1 Komunikační strategie Strategie shrnuje způsob jak se tam dostaneme a jak dosáhneme vytyčených cílů. Komunikační strategie pomáhá sladit a integrovat všechny taktické nástroje komunikace. Strategie může zahrnovat výběr cílových trhů, určení pozice na trhu, výběr komunikačních nástrojů a jejich pořadí včetně časového plánu, atd. [3] Model pro sestavení strategie marketingové komunikace může vypadat následovně: 1. Určení příjemce zprávy (identifikace cílové skupiny) cílovým segmentem mohou být potenciální kupující nebo skuteční uživatelé, dále to mohou být ti, kdo rozhodují o nákupu nebo ovlivňují nákupní rozhodnutí. Cílový segment má základní vliv na rozhodnutí o tom co se bude sdělovat, jak, kdy, kde, kdo bude sdělovat a jaká bude cílová skupina zákazníků (stávající, potenciální, atd.). 2. Stanovení cílů komunikace a určení očekávané reakce cíle marketingové komunikace by měly korespondovat s globálními cíly organizace. Mezi tyto cíle může patřit např. vytvářet a stimulovat poptávku, diferenciovat produkt a podnik na trzích nebo kladení důrazu na užitek a hodnotu výrobku. Cíle jsou rozmanité a každá organizace si stanoví své vlastní. 3. Sestavení zprávy (výběr sdělení) výběr a sestavení zprávy probíhá podle odhadu reakce, kterou očekáváme u příjemce. V případě správného nastavení mixu komunikačních nástrojů lze docílit zvýšení účinnosti sdělení. 4. Výběr komunikační cesty (výběr zdroje zprávy) komunikační kanály dávají možnost výběru mezi dvěmi hlavními skupinami: osobní a neosobní komunikace. Volba se provádí s ohledem na segment trhu, který je v plánu oslovit. Informace pro rozhodování o použitém komunikačním kanálu vychází z komunikačního výzkumu. Osobní komunikace je vhodná u forem přímého prodeje. Neosobní (masová) komunikace probíhá skrze prostředníka, kdy se využívá standardních i nekonvenčních typů médií pro oslovení široké veřejnosti. 5. Rozhodnutí o skladbě komunikačního mixu konkrétní skladba komunikačního mixu záleží na cílech, charakteru produktu a životním cyklu, ve kterém se produkt nachází. 6. Zpracování časového harmonogramu a rozpočtu na marketingovou komunikační strategii časový harmonogram komunikační strategie kopíruje

12 termíny, které vychází z celkové strategie podniku. Sestavení rozpočtu na komunikaci je jeden z nejtěžších kroků. Lze použít několik metod pro stanovení rozpočtu, např.: metoda zůstatkového rozpočtu, metoda procentuální podílu z obratu, metoda konkurenční parity, atd. 7. Zabezpečení zpětné vazby a systémy měření účinnosti efekt komunikace lze provádět dvěma způsoby: měřením přímých účinků komunikace nebo měření nepřímých účinků. [4] 3.2 Marketingový komunikační mix Nejčastěji je reklama považována za stěžejní prvek marketingové komunikace. Není ovšem považována za jediný natož na nejdůležitější. Marketingový mix se skládá z šesti hlavních způsobů komunikace: 1. Reklama jakákoliv placená forma neosobní prezentace a propagace idejí, zboží nebo služeb identifikovatelným subjektem. 2. Podpora prodeje rozmanité krátkodobé podněty vybízející k vyzkoušení nebo nákupu určitého výrobku nebo služby. 3. Události a zážitky činnosti a programy financované společností, jejichž účelem je vytvářet každodenní nebo zvláštní interakce spojené se značkou. 4. Public relations a publicita různé programy určené k propagaci nebo ochraně image společnosti nebo jejich jednotlivých výrobků. 5. Direct marketing používání pošty, telefonu, faxu, ů nebo internetu k přímé komunikaci nebo k vyvolání odezvy či dialogu se specifickými zákazníky a potenciálními zákazníky. 6. Osobní prodej osobní interakce s jedním nebo více potenciálními zákazníky za účelem poskytování prezentací, zodpovídání otázek a zajišťování objednávek. [1]

13 4 Reklama Reklama je v České republice regulována právní úpravou takto: Reklamou se rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky, pokud není dále stanoveno jinak. [5] O reklamě také mluví odborná literatura. Kniha Marketingová komunikace není pouze reklama ji definuje takto: Jedná se o placenou, neosobní komunikaci prostřednictvím různých médií, zadávanou či realizovanou ekonomickými subjekty či osobami, které jsou identifikovatelné v reklamním sdělení a jejichž cílem je přesvědčit členy zvláštní skupiny příjemců sdělení, cílovou skupinu. Za reklamní média jsou považována tiskoviny, prodejní literatura, výroční zprávy, inzeráty v novinách, spoty v televizi, rozhlasu, časopisech nebo billboardech. [6] 4.1 Reklamní média Reklama by byla zcela bezvýznamná bez správně vybraného média, které bude sloužit pro přenos reklamního sdělení. Z praxe víme, že se média dělá na: masová média o vysílací rozhlas a televize o tisková noviny, časopisy, tištěná reklama specifická média venkovní reklama, reklamní předměty, výkladní skříně, apod.) horká média působí na emoce, přijetí je závislé na expozici; vliv má obraz, zvuk, hudba, mluvené slovo chladná média jsou uchovatelná, jedná se zejména o tisk; vnímání je závislé na expozici a omezeně myslí působí na emoce Díky elektronickým médiím lze také použít dělení na: elektronická média televize, rozhlas, video, internet, apod. klasická média časopisy, noviny, venkovní reklam, apod. [4]

14 5 Vybrané marketingové materiály Pro svou bakalářskou práci jsem si vybral zástupce klasických médií. Konkrétně se jedná o tištěné propagační materiály různých velikostí, rozsahů a také se liší druh papíru, na kterém je publikace vytištěna. Rozsah, velikost a další atributy publikace jsou definované zadavatelem reklamy a každý zadavatel si určuje své vlastní požadavky, a proto není v mých silách zajistit totožné propagační materiály. Vybrané tiskoviny jsou dostupné jak v tištěné tak i v elektronické podobě na stránkách jednotlivých výrobců. Tištěné propagační materiály jsem vybral z těchto důvodů: dostupnost v prodejní síti každému potenciálnímu zákazníkovi, snadná přenositelnost (mobilita), obsahují postačující prvotní informace o produktu, srozumitelnost a přehlednost. Zároveň je také nutné uvést na jaký druh produktů jsou mnou vybrané tiskoviny zaměřeny. Jedná se o propagační letáky na osobní vozidla. Automobily jsem si vybral, protože k tomuto odvětví mám kladný vztah, jak osobní tak i profesní. Zároveň je také důležité zdůvodnit výběr segmentu nižší střední třídy 1. Podle mého soudu se vozy patřící do tohoto segmentu těší velké oblibě mezi českými řidiči. Zároveň automobily v tomto segmentu představují dostupné a kvalitní vozy v poměru cena/výkon. Oproti malým vozům 2 nabízejí auta v tomto segmentu různé vybavení již v základní výbavě, která jsou v segmentu malých vozů pouze za příplatek. V součtu příplatků se ceny vozidel velmi přibližují a cenový rozdíl již není takový. Tento cenový rozdíl také znamená rozdíl ve velikosti vozu. Tato skutečnost již stojí za uvážení při výběru mezi malým autem a autem nižší střední třídy. Střední třída 3 osobních automobilů nabízí již luxusnější vozy, které v porovnání s o třídu nižšími vozy nedosahují takových prodejů. Shrnu-li výše zmíněné důvody dostanu tento seznam: cenová dostupnost, 1 Např. Kia Cee d, Ford Focus, VW Golf 2 Např. Škoda Fabia, Toyota Yaris, Ford Fiesta 3 Např. Škoda Octavia, Ford Mondeo, VW Passat

15 oblíbenost mezi řidiči, kvalita, široká nabídka vozů. 5.1 Konkrétní typy vybraných vozidel Nyní když jsem zdůvodnil proč jsem si vybral obor automobilů a jejich konkrétní segment, je čas představit jednotlivé vozy, které jsem si vybral pro svou bakalářskou práci a také proč právě tato auta. Země původu nehrála při mém výběru žádnou roli. Je vidět, že se jedná o vozy evropské i asijské produkce. V případě výběru podle geografického hlediska, bych se opíral pouze o argumenty zcela subjektivní a neměřitelné. Mezi tyto může patřit například kvalita dílenského zpracování (říká se, že francouzská auta mají problémy s povrzávajícími plasty uvnitř auta), nedůvěra v asijské vozy, patriotismus, oblíbenost, atd. Jiné, sice měřitelné, ale také individuální hodnoty, jako je například spotřeba pohonných hmot nebo emise CO 2, jsem vyhodnotil jako nedostačující pro konkrétní výběr. Tyto hodnoty se mohou rapidně lišit podle způsobu jízdy s vozidlem a uvedené hodnoty výrobcem jsou naměřené v laboratorních podmínkách, tudíž velmi odlišné od reálných hodnot z provozu. Takové vlastnosti nelze dostatečně dobře porovnat a sestavit relevantní žebříček, podle kterého bych mohl provést svůj finální výběr. Základním hlediskem mého výběru byla tedy exaktní data zjištěná ze skutečného stavu. Konkrétně se jedná o statistiku prodejů jednotlivých modelů. Statistika nejprodávanějších automobilů segmentu nižší střední třídy je volně dostupná na Internetu. Rok 2008 jsem zvolil s ohledem na to, že již skončil a nelze měnit dosažená data. Pro rok 2009 v současnou dobu není možné zjistit počet prodaných kusů vozidel za celý kalendářní rok. Posledním krokem bylo zvolení počtu vozidel pro výběr. Po pečlivém zvažování a předběžném průzkumu autosalónů a internetových stránek jednotlivých výrobců jsem dospěl k počtu pěti konkrétních modelů. V počtu je také zohledněn rozsah jednotlivých publikací. U některých se jedná o dva potištěné listy formátu A4 až po více než deseti stránkovou publikaci. Počet pěti konkrétních marketingových materiálů považuji za dostatečně rozsáhlý, aby vyhovoval rozsahu bakalářské práce

16 Obrázek 1 Počty prodaných vozů v ČR za rok 2008 (zdroj: Z výše uvedeného obrázku je zřetelně vidět jaké konkrétní modely vozů jsem do svého výběru zařadil. Jedná se o: 1. Kia Cee d, 2. Volkswagen Golf, 3. Ford Focus, 4. Citroën C4, 5. Suzuki SX Seřazeno dle prodejnosti sestupně

17 5.2 Posuzované vlastnosti Aby bylo možné posuzovat jednotlivé marketingové materiály, stanovil jsem deset vlastností, podle kterých budu dělat rozbor publikací. Vlastnosti jsou následující: formát papíru, kvalita papíru, počet stran publikace, využití fotografií, využití montáží, náročnost tvorby grafických prvků, poměr grafických prvků a textu vůči potištěné ploše, barevnost, náročnost celkové realizace (publikace), technické a cenové informace. Formát a kvalita papíru jsou vlastnosti, které tvoří fyzický vzhled dokumentu. Tyto vlastnosti jsou první, se kterými se případný čtenář dostane do styku. Jelikož propagační materiál má přinést prvotní informace k seznámení s produktem, je počet stran důležitým faktorem. V případě rozsáhlé publikace je informací pro první seznámení příliš a může se stát, že ji čtenář v průběhu čtení odloží a nedozví se všechny podstatné informace. Rozsáhlejší publikace o více stranách slouží pro vážnější zájemce, kteří jsou těsně před finálním rozhodnutím o koupi a chtějí zjistit více detailů o produktu. Pro účely bakalářské práce bude do počtu stran zahrnuta i titulní strana. Grafické prvky jsou v materiálech tohoto druhu důležité z hlediska poznání produktu. Ať už se jedná pouze o fotografie či o montáže 5. S tím také souvisí náročnost jejich tvorby. V případě montáží je grafické zpracování náročné na čas a také se zvyšují náklady na produkci. Zároveň to přináší pozitivní efekt v podobě lepšího poznání propagované věci. Montáží je možné zachytit takové skutečnosti, které běžnou fotografií není možné zajistit. Každý propagační materiál je kombinací grafických prvků a textů. Je důležité zvolit správný poměr mezi texty a grafikou vůči celé potištěné ploše. Pro výpočet poměru budu používat 5 Upravené fotografie v grafických editorech

18 následující vzorce: (obsah grafických prvků/celkový obsah strany)*100 nebo (obsah textů/celkový obsah strany)*100. Ve sloupci Grafika je hodnota obsahu, který zabírají grafické prvky. Sloupec Text obsahuje hodnoty obsahu textových oblastí. Sloupec Celkem vyjadřuje obsah celkové potištěné plochy. Pro výpočet celkové potištěné plochy jsem použil rozměr nejširšího prvku na stránce a výšku od nejvýše postaveného prvku k nejníže postavenému prvku na stránce. Ilustrace 2 Schéma postupu měření Rozměry grafických prvků a textových oblastí jsem měřil běžným rýsovacím pravítkem a pro snazší výpočet zaokrouhlil matematicky na půl centimetry. Součet rozměrů grafických prvků a

19 textových polí nevychází stejně jako rozměr strany A4. Na všech listech jsou totiž všechny prvky odsazeny od okraje nebo jsou mezi nimi mezery. Některé firmy produkují své propagační materiály v barevném provedení. Vyskytují se však i výjimky. A to v obou směrech. Existují černobílé varianty a naopak i provedení se špičkovou barevnosti. Špičkovou barevností se rozumí využití více než standardních čtyř barev CMYK 6 při tisku. Zpravidla se jedná o model šesti CMYKOG 7 nebo osmi barev. Propagační materiály se ve většině případů řeší pomocí specializovaných reklamních agentur, resp. grafických studií. Jako ve všem existují výjimky tak i realizace může probíhat v rámci firmy vlastními silami. Rozhodnutí o variantě řešení je pouze na rozhodnutí každé společnosti. Jako poslední bod rozboru budou sledovány konkrétní technické a cenové informace o propagovaném produktu. Jestli se v materiálu vyskytují či nikoli a také to v jakém rozsahu jsou uvedeny. Všechny použité publikace jsem získal u partnerských prodejců jednotlivých značek, které jsou nejbližší mému bydliště v Příbrami. Jmenovitě se jedná o tyto prodejce: Auta, s.r.o, Žižkova 660, Příbram Auto Berger, spol. s r.o., Čechovská 57, Příbram Louwman Motor Příbram, Dubno 120, Příbram Color Cars, spol. s r.o., Drásov 95 Vlastimil Kout, Drásov 5 6 CMYK = Cyan, Magenta, Yellow, Black 7 6 barvový model sčítací, CMYKOG = Cyan, Magenta, Yellow, Black, Orange, Green

20 6 Marketingový materiál Kia Cee d 6.1 Formát papíru Společnost Kia Motors, která byla zadavatelem výroby publikace, vsadila na klasický formát papíru A4 8. Je to klasický formát, který nikoho neurazí, ale také nikoho extra nezaujme. Na druhou stranu je zde prostor pro kvalitní zpracování grafiky a také dost prostoru pro texty. 6.2 Kvalita papíru Prospekt je vytištěný na kvalitním lesklém papíru, který koresponduje s celkovým zpracováním publikace. Naproti tomu je však velmi měkký a tudíž velmi náchylný na mechanické poškození. Každé nechtěné přeložení, neopatrná manipulace nebo ostřejší otočení stránky zanechá stopy. Z toho plyne, že intenzivním používáním se tiskovina znehodnotí do té míry, že bude pro čtenáře těžko použitelná pro svůj prvotní informativní účel. S kvalitou papíru také souvisí náklady. Varianta od společnosti Kia nepatří z pohledu nákladů na papír k těm nejdražším. 6.3 Počet stran Kia Cee d je prezentována na čtyřech stranách. Na tomto počtu stran je prezentován celý vůz včetně základních informací o motorech, hmotnostech a rozměrech vozu. Výsledkem skombinování uvedeného počtu stran a formátu papíru je dostatečný prostor pro grafické prvky a informace o vozu. 6.4 Využití fotografií Společnost Kia Motors vsadila ve svém propagačním letáku téměř výhradně na klasickou fotografii. Kombinuje je v přesně daném sledu. Nejprve ty, které ilustrují exteriér a interiér a poté následují fotografie ukazující užitné vlastnosti vozu. Takto je dosaženo efektu, který zákazníka upozorní na nejzajímavější části auta a až jako další se prezentují další vlastnosti. Výjimkou mezi technickými fotografiemi je jedna kde figuruje rodina s dětmi. Tento prvek má jediný cíl. Ukázat, že vůz je určen také pro rodiny s dětmi. Zejména svou bezpečností a prostorností mm 297 mm

21 6.5 Využití montáží Jen běžné fotografie někdy nestačí a propagační materiál Kia Cee d není výjimkou. Montáží jsou znázorněny prvky, které nejsou možné běžnou fotografií zachytitelné. Konkrétně se jedná o ilustraci vystřeleného airbagu v interiéru. Je znázorněn jako poloprůhledný, aby zákazník mohl zjistit jak velký prostor tento bezpečnostní prvek zabírá při své aktivaci. Tato montáž je často k vidění v podobných publikacích. Zároveň jsou použity i částečně upravené fotografie. Upravené fotografie je hned na titulní stránce. Ať už se jedná o imitaci pohybu nebo dodělané odlesky na přední masce vozu. Fotografie vozu doplněna o rozměry, miniatura v různých barvách s názvem konkrétní barvy a jeden snímek auta zasazený do textu. Tyto grafické prvky by mohly spadat do kategorie běžných fotek, ale jelikož jsou upraveny v grafickém editoru, tak již spadají mezi montáže. Nelze totiž předpokládat, že by se pro účely marketingové komunikace vyráběly snímky vozu ve všech nabízených barvách. 6.6 Náročnost tvorby grafických prvků Kia Cee d je prezentována převážně na fotografiích. Tyto fotografie jsou zhotoveny profesionálním fotografem. V těchto případech není následná úprava snímků nutná. Ilustrativní snímky tedy nebyly příliš náročné na pořízení. V případě montáže vyšel zhotovitel také z fotografií, které následně byly upraveny. Jedná se zejména o zobrazení vystřeleného airbagu uvnitř vozu. Pro zkušeného grafika podle mého soudu nebyl problém takovou montáž vyrobit. Vytvořené miniatury vychází z fotografií a každá barva byla změněna v grafickém programu. Poslední montáž byla zřejmě nejsnazší. Jedná se pouze o doplnění fotografie o rozměry. Celkově lez říci, že vytvoření grafických prvků nebylo celkově náročné a nezabralo zhotoviteli mnoho času. Zvítězila jednoduchost a střídmost nad experimenty a extravagancí. 6.7 Poměr grafických prvků a textu vůči potištěné ploše Jak je vidět z tabulek, tak grafické prvky v letáku Kia Cee d zabírají většinu potištěné plochy. Pouze na poslední straně zabírají textová pole větší plochu než grafické prvky. Je to hlavně díky uvedeným technickým specifikacím, které se vyskytují právě na poslední straně

22 Poměr grafických prvků a textů vůči potištěné ploše (v cm 2 ) Grafika Text Celkem 1.strana 624,0 0,0 624,0 2.strana 470,0 95,0 580,0 3.strana 303,5 250,0 580,0 4.strana 239,0 300,0 580,0 Celkem 1636,5 645,0 2364,0 Tabulka 1 Poměr graf. prvků a text. oblastí (v cm 2 ) Poměr grafických prvků a textů vůči potištěné ploše (v %) Grafika Text 1.strana 100,00% 0,00% 2.strana 81,03% 16,38% 3.strana 52,33% 43,10% 4.strana 41,21% 51,72% Celkem 69,23% 27,28% Tabulka 2 Poměr graf. prvků a text. oblastí (v %) 6.8 Barevnost V letáku Kia Cee d jsou použité pouze fotografie bez speciálních efektů, které by vyžadovaly nestandardní barevnost. Díky tomu byl použitý standardní systém čtyř barev CMYK. Tento způsob se používá u většiny publikací tohoto typu. Z pohledu barevnosti se dají grafické prvky rozdělit na ty kde je černá barva dominantní a kde ne. Černá převažuje na snímcích detailů motorů a interiéru. Tyto částí jsou sami o sobě černé a detailní snímek dominanci černé barvy podtrhuje. Světlé jsou naopak snímky celého vozu nebo jeho větších částí. Světlé jsou proto, aby bylo vše zřetelně vidět. Kdyby byly snímky tmavé, tak vše může splynout do jednotné tmavé plochy a nebude zřetelné to co má být. Na titulní straně je automobil v červené barvě zachycen v pohybu. Červená barva evokuje energii a dynamiku. Zároveň je to natolik dominantní barva, že na sebe strhává veškerou pozornost. Když barva představuje dynamiku tak zachycení vozu v pohybu tento fakt jen zvýrazňuje

23 6.9 Náročnost celkové realizace Celková realizace tohoto letáku vyžadovala profesionální grafické studio. Uspořádání jednotlivých částí (obrázků a textů) je realizováno pomocí profesionálního DTP programu 9. To již vyžaduje vyšší znalost práce s počítačem a také estetické cítění. Běžný uživatel počítače není schopný vytvořit podobný finální produkt jako profesionál. Zároveň nutno podotknout, že i tato realizace nepatří mezi ty nejnáročnější. Zkušenému DTP operátorovi 10 zcela jistě nedělalo problém tuto publikaci vytvořit Technické a cenové informace Kromě titulní strany najdeme v letáku informace na každé straně. Jedná se zejména o popis vozu. Informace jsou uspořádány do logických bloků (např. bezpečnost, prostor) a jsou doplněny adekvátními fotografiemi vozu, které vystihují popsané vlastnosti. Na poslední straně jsou uvedeny konkrétní technické specifikace. Jedná se o popis pohonných jednotek, rozměrů a hmotností a podvozků. Tyto informace jsou dostatečně podrobné, aby čtenáře seznámily technikou, která se skrývá pod kapotou vozu a jaké má možnosti na výběr a mohl se dostatečně dobře rozhodnout. Zároveň má k dispozici náhledy barev, ve kterých se vůz dodává. Tento náhled není zcela běžný a ilustrace tohoto typu je pro zákazníka zcela jistě užitečná. Samozřejmostí jsou i kontakty na výhradního importéra vozů v České republice a také je zde prostor pro kontakty na konkrétního prodejce. Nedílnou součástí automobilových propagačních materiálů jsou také různé certifikace a testy. Zde najdeme jednu z nejznámějších a nejdůležitějších certifikací v oblasti bezpečnosti EURONCAP 11. Certifikát je nejen důležitý pro povědomí, že vůz je bezpečný a při nárazu dokáže ochránit posádku, ale také plní úlohu marketingovou. Bezpečnost je pro motoristy důležitým faktorem při výběru. Proto také berou v potaz podobné certifikáty. V případě výběru mezi produkty může toto osvědčení hrát roli při výběru. 9 Počítačový program určený pro sazbu dokumentů 10 sazeč 11 European New Car Assessment Programme nezávislé konsorcium provádějící nárazové zkoušky automobilů

24 Informace o cenách v letáku Kia Cee d nejsou. Může to mít několik příčin. Jednou z nich může být nedostatek prostoru. Každý stupeň výbavy má svou vlastní cenu a může se také lišit podle individuálních přání klienta. V ceníku není již mnoho prostoru pro jakékoliv grafické zpracování. To by mělo za následek poškození celkové koncepce propagačního materiálu. Publikace by se musela rozšířit o další strany a to by mohlo mít negativní efekt. Je zde i jeden pragmatický důvod. Pokud má zákazník o vůz zájem a chce si zjistit cenu musí se vrátit do showroomu 12 prodejce a ten má již možnost nalákat zájemce i na individuální slevy. 12 Prostor sloužící pro ukázku vozů

25 7 Marketingový materiál - Volkswagen Golf Propagační materiál pro Volkswagen Golf je jiný než ty ostatní. Svým zpracováním evokuje dojem malé knihy o voze, kterou podporuje i fakt, že má vlastní desky jako kniha. Svými parametry a kvalitou odpovídá publikaci, která rozhodně stojí za pozornost. 7.1 Formát papíru Volkswagen zvolil pro svůj propagační materiál nestandardní formát papíru. Na šířku má stejné rozměry jako formát A4, ale na výšku je o 20mm menší. Formát 210x277mm není standardizovaný podle normy ČSN EN ISO 216. Použití neobvyklého formátu papíru v propagačním materiálu je cestou k odlišení se od konkurence. Je to také pomůcka pro čtenáře. V záplavě letáků o velikosti A4 si jednoduše najde ten odlišný s jinou velikostí. Takže rychleji najde to co hledá. 7.2 Kvalita papíru Použitý papír je v tomto případě vysoce kvalitní. Marketingový materiál je vytištěn na dvou kvalitativně rozdílných papírech. Desky jsou na papíře s vyšší gramáží a jednotlivé strany mají menší gramáž než desky. To ovšem neubírá nic na faktu, že i zde je použitý velice kvalitní křídový papír. Kvalita papíru koresponduje také s kvalitou vozu a také s kvalitou použitých grafických prvků. Grafické prvky s vysokou kvalitou by nevypadaly na patřičně běžně používaném papíře v tomto oboru. Zároveň kvalitní vůz si zaslouží i kvalitní propagaci na kvalitním materiálu. Papír je díky svým vlastnostem odolný vůči mechanickému poškození, které vyplývá z častého používání. Pouze hřbet se po několikerém použití začne odírat. 7.3 Počet stran Propagační materiál by měl přinést základní prvotní informace o propagované věci. Ve Volkswagenu se rozhodli jít jinou cestou. Nový Golf je představen na dvanácti stranách. Z čehož dvě tvoří desky publikace. Takto rozsáhlý propagační materiál již nelze označit za leták. Zde je vůz představen velmi detailně. Každá popisovaná oblast zabírá jednu až dvě strany. Na propagační materiál je dvanáct stran opravdu hodně

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE. (magisterská) 2008 Ivana KOVÁŘOVÁ

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE. (magisterská) 2008 Ivana KOVÁŘOVÁ Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2008 Ivana KOVÁŘOVÁ Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury Porovnání prezentace v tištěném katalogu

Více

TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ

TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ

Více

VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM

VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Návrh marketingové komunikace na internetu. pro konkrétní organizaci

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Návrh marketingové komunikace na internetu. pro konkrétní organizaci ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Návrh marketingové komunikace na internetu pro konkrétní organizaci Proposal of marketing communication on the internet for a specific

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Internetový marketing. Internet marketing. Kristýna Váchová

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Internetový marketing. Internet marketing. Kristýna Váchová BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Kristýna Váchová Unicorn College 2010 Unicorn College, V kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název práce v ČJ: Název práce v AJ: Autor: Internetový Marketing Kristýna Váchová Akademický

Více

Využití nástrojů marketingového mixu ve společnosti SPZ-Vysočina

Využití nástrojů marketingového mixu ve společnosti SPZ-Vysočina SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Využití nástrojů marketingového mixu ve společnosti

Více

Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Návrh marketingové komunikace pro Dům látek s. r. o. Dům látek Ltd. marketing sales promotion project Andrea Götzová Cheb 2012 Čestné

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková Strategie internetové komunikační politiky pro pobočku No Name Reality Diplomová práce 2014 Strategie internetové komunikační politiky

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Externí analýza zvolené organizace Bc. Edita Teznerová

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Externí analýza zvolené organizace Bc. Edita Teznerová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Externí analýza zvolené organizace Bc. Edita Teznerová Diplomová práce 2014 PROHLÁŠENÍ Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Ing. Petr Kratochvíl Ing. Radek Pažout Realizátor: RDM s.r.o. Valchařská 39 614 00 Brno info@rdmbrno.cz www.rdmbrno.cz Tento vzdělávací program je financován

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Marketing 3 - reklama, PR, věrnostní bonusy, zavážky do domů apod. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Marketing 3 - reklama, PR, věrnostní bonusy, zavážky do domů apod. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Marketing 3 - reklama, PR, věrnostní bonusy, zavážky do domů apod. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student Vedoucí bakalářské práce Recenzent bakalářské práce : Martin Navrkal : Ing. Tomáš Brabec : Ing.

Více

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman Podnikatelský plán malého a středního podniku Tomáš Toman Bakalářská práce 2013 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 2 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 3 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

Marketingový výzkum vybraných pojišťoven

Marketingový výzkum vybraných pojišťoven UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko-správní Marketingový výzkum vybraných pojišťoven Pavla Stachová Bakalářská práce 2010 2 3 Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny a informace,

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Lucie Majerová JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: B6208

Více

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Possibilities and limitation of marketing in non-profit

Více

PŘÍPRAVA INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ PRO CESTOVNÍ RUCH

PŘÍPRAVA INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ PRO CESTOVNÍ RUCH PŘÍPRAVA INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ PRO CESTOVNÍ RUCH 1 ZÁKLADNÍ SKRIPTUM VZDĚLÁVACÍHO MODULU PŘÍPRAVA INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ V CESTOVNÍM RUCHU Autoři: Ing.Cyril Křůpala, Ing.

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra managementu

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra managementu Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra managementu Analýza chování významných českých firem na sociální síti Facebook Bakalářská práce Autor: Vladimír Horák Studijní obor:

Více

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ PRAHA 2011 Název studijní opory Název: Základy

Více

Přímý překlad mezi cizími jazyky... 62 Korektorské služby... 63 Doprovodné tlumočení... 65 Konsekutivní tlumočení... 66 Simultánní tlumočení...

Přímý překlad mezi cizími jazyky... 62 Korektorské služby... 63 Doprovodné tlumočení... 65 Konsekutivní tlumočení... 66 Simultánní tlumočení... 1 Obsah Obsah... 2 Úvod... 5 Metodologie... 6 Obsah cenové mapy... 10 Karty činností... 18 Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora... 19 Tvorba webových stránek...

Více

Význam a využití reklamy a propagace ve vybrané firmě

Význam a využití reklamy a propagace ve vybrané firmě JIHOČESKÁ UVIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: 6208 N Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Význam a využití reklamy a propagace ve vybrané

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LIBEREC 2012 JAROSLAVA KOTLÁRIKOVÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Studijní program: B3107 Textil Studijní obor: 3107R007

Více

Komplexní analýza webových stránek

Komplexní analýza webových stránek Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student Vedoucí bakalářské práce Recenzent bakalářské práce : Václav Štrupl : Ing. Ondřej Raška : Ing.

Více

Marketingová komunikace

Marketingová komunikace Marketingová komunikace Ing. Růžena Vorlová Zlín 2014 Registrační číslo projektu: Název projektu Název a číslo globálního grantu: Datum zahájení realizace projektu: 20. 8. 2012 Datum ukončení realizace

Více

Obsah. ELPOD Marketing v prostředí internetu, možnosti, aplikace, technologie, analýzy 1

Obsah. ELPOD Marketing v prostředí internetu, možnosti, aplikace, technologie, analýzy 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Marketing... 4 2.1 Průzkum trhu... 4 2.2 Marketingový mix... 5 Výrobek... 5 Cena výrobku... 7 Propagace výrobku... 7 Distribuce výrobku... 8 2.3 Návrh plánu komunikace - systém SOSTAC...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Obor: Mezinárodní obchod SPONZORING JAKO KOMERČNÍ KOMUNIKACE (bakalářská práce) Autor: Petr Mühlhans Vedoucí práce: Ing. Jiří Mikeš Prohlášení:

Více

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY BUSINESS

Více

Počítačový design. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

Počítačový design. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Počítačový design Informační systémy pro elektronické podnikání Robin Palička Obsah 1 Role designu ve firemní identitě...

Více