Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta ekonomiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Martin Petr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta ekonomiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Martin Petr"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta ekonomiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Martin Petr Rozbor vybraných marketingových materiálů nejprodávanějších vozů nižší střední třídy v roce 2008 v ČR Bakalářská práce /54

2 ZADÁVACÍ LIST 2/54

3 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Rozbor vybraných marketingových materiálů nejprodávanějších vozů nižší střední třídy v roce 2008 v ČR zpracoval samostatně a použil pouze zdrojů, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury. V Příbrami dne Podpis 3/54

4 1 Anotace Změny oproti neobhájené bakalářské práci Marketingová komunikace Komunikační strategie Marketingový komunikační mix Reklama Reklamní média Vybrané marketingové materiály Konkrétní typy vybraných vozidel Posuzované vlastnosti Marketingový materiál Kia Cee d Formát papíru Kvalita papíru Počet stran Využití fotografií Využití montáží Náročnost tvorby grafických prvků Poměr grafických prvků a textu vůči potištěné ploše Barevnost Náročnost celkové realizace Technické a cenové informace Marketingový materiál - Volkswagen Golf Formát papíru Kvalita papíru Počet stran Využití fotografií Využití montáží Náročnost tvorby grafických prvků Poměr grafických prvků a textů vůči potištěné ploše Barevnost Náročnost celkové realizace

5 7.10 Technické a cenové informace Marketingový materiál Ford Focus Formát papíru Kvalita papíru Počet stran Využití fotografií Využití montáží Náročnost tvorby grafických prvků Poměr grafických prvků a textů vůči potištěné ploše Barevnost Náročnost celkové realizace Technické a cenové informace Marketingový materiál Citroën C Formát papíru Kvalita papíru Počet stran Využití fotografií Využití montáží Náročnost tvorby grafických prvků Poměr grafických prvků a textů vůči potištěné ploše Barevnost Náročnost celkové realizace Technické a cenové informace Marketingový materiál Suzuki SX Formát papíru Kvalita papíru Počet stran Využití fotografií Využití montáží Náročnost tvorby grafických prvků Poměr grafických prvků a textů vůči potištěné ploše

6 10.8 Barevnost Náročnost celkové realizace Technické a cenové informace Zhodnocení Kia Cee d Volkswagen Golf Ford Focus Citroën C Suzuki SX Vliv na rozhodování Závěr Použitá literatura Seznam ilustrací Seznam obrázků Seznam tabulek

7 1 Anotace Cílem bakalářské práce je provést rozbor vybraných marketingových materiálů pěti nejprodávanějších vozů v segmentu nižší střední třídy v roce 2008 na území ČR

8 2 Změny oproti neobhájené bakalářské práci Po neúspěšné obhajobě bakalářské práce na téma Počítačová grafika jako nástroj marketingu Vliv vizuálu reklamy na zákazníka ve firmě Renault Česká republika, a.s. jsem hledal důvody neúspěchu. Důvody byly následující: 1. nízká úroveň průzkumu, 2. formální nedostatky v provedeném průzkumu, 3. nepoužití jakékoli metodiky, 4. neuvedení použitého dotazníku, 5. absence důvodů, proč byly použity reklamy, které byly vybrané do publikace, 6. povrchnost práce. Tyto důvody zazněly u obhajoby a také při následných konzultacích u mého vedoucího práce doc. Ing. Stanislava Horného, CSc. a u paní PhDr. Hany Slámové, PhD., která mi byla doporučena jako kompetentní osoba k podání informací o průzkumu, který byl součástí mé práce. Po důkladném rozboru s paní doktorkou Slámovou jsme dospěli k názoru, že zpracované téma je natolik obecně definované, že ho nelze dostatečně dobře zpracovat, aby bylo možné jej úspěšně obhájit. Po vyslyšení argumentů, které během této schůzky zazněly, jsem musel uznat, že námitky komise byly zcela oprávněné. Nicméně jsme také dospěli k možným řešením. Osobně jsem vybral dvě, která bych mohl zpracovat. První se týkalo rozboru konkrétní formy tištěné reklamy na konkrétní produkt. Osobně jsem preferoval propagační materiál vozu Mégane od automobilky Renault. S tím by souvisel popis vozu od jeho počátků (návrh designu, návrh cílové skupiny zákazníků, kdo určoval koncepci vozu a další) a také popis cyklu tvorby propagačního materiálu od návrhu až po konečnou verzi, která se dostane do rukou konečnému zákazníkovi. Tento koncept by skýtal několik úskalí. Tím největším by bylo získání informací o návrhu designu vozu a celkovém vývoji auta. To jsou věci, které jsou uloženy v centrále ve Francii a s největší pravděpodobností jsou považovány za důvěrné, tudíž pro moje účely nedosažitelné. Dalším faktorem, který hovoří proti je časové hledisko. Nevím jak dlouho by trvalo získání těchto údajů. Druhá varianta spočívá ve vybrání konkrétního počtu tištěných reklamních materiálů zvolené formy na vybrané produkty. Jako produkt bych zvolil opět motorová vozidla. Výběr vozů by byl pečlivě zdůvodněn a podložen. V případě zvolení této varianty, budou materiály zkoumány - 8 -

9 z hlediska grafického zpracování. Zde by odpadly problémy se získáváním potřebných informací oproti předchozímu návrhu. Veškeré použité materiály a informace jsou pro tento koncept volně dostupné. Po konzultaci s vedoucím bakalářské práce jsme se rozhodli zvolit druhou a variantu. Zároveň jsme definovali konkrétní téma: Rozbor vybraných marketingových materiálů nejprodávanějších vozů nižší střední třídy v roce 2008 v ČR. Výběr marketingových materiálů a segmentu vozů bude řádně zdůvodněn v dalších částech práce

10 3 Marketingová komunikace Marketingová komunikace představuje prostředky, kterými se firmy snaží informovat a přesvědčovat spotřebitele a připomínat jim výrobky či značky, které prodávají. Marketingovou komunikaci lze v jistém smyslu chápat jako hlas, jimž lze zahájit dialog a vytvářet vztahy mezi firmou a spotřebitelem. [1] Pro firmu je nezbytné, aby veřejnost byla informována o existenci výrobku a jeho vlastnostech a zároveň budovat pověst výrobku, a tím vytvořit i hodnotu této pověsti. Tuto funkci plní činnost nazvaná komunikace s veřejností. [2] Před zahájením propagační kampaně musí firma jasně definovat cíle, které chce pomocí kampaně dosáhnout. Dalším důležitým elementem jsou jasně vymezené objekty komunikace. Těmito elementy jsou myšleny kategorie obyvatelstva, které mají být kampaní osloveny. Po provedení tohoto rozboru je načase stanovit komunikační strategii, která se realizuje podle následujícího schématu: Nápady Zprostředkovatelé Vůdčí osobnosti veřejného mínění Firma Zpráva Veřejnost Koupě nebo odmítnutí Kódování Dekódování Ilustrace 1: Mechanismus komunikace Firmy ve většině případů nekomunikují s veřejností přímo. Využívají k tomu zprostředkovatele, kteří ovlivňují spotřebitele. Mezi tyto zprostředkovatele patří: Osoby, které z titulu svého povolání informují veřejnost, a tím jí také radí (sportovci, kteří používají sportovní potřeby). Stejně tak i novináři mohou mít zásluhu na úspěchu výrobku (např. časopis Score může být prostředníkem v oblasti počítačových her); Vůdčí osobnosti veřejného mínění osoby, jejichž nákupní chování veřejnost napodobuje pro jejich proslulost, společenské postavení nebo charisma. [2]

11 3.1 Komunikační strategie Strategie shrnuje způsob jak se tam dostaneme a jak dosáhneme vytyčených cílů. Komunikační strategie pomáhá sladit a integrovat všechny taktické nástroje komunikace. Strategie může zahrnovat výběr cílových trhů, určení pozice na trhu, výběr komunikačních nástrojů a jejich pořadí včetně časového plánu, atd. [3] Model pro sestavení strategie marketingové komunikace může vypadat následovně: 1. Určení příjemce zprávy (identifikace cílové skupiny) cílovým segmentem mohou být potenciální kupující nebo skuteční uživatelé, dále to mohou být ti, kdo rozhodují o nákupu nebo ovlivňují nákupní rozhodnutí. Cílový segment má základní vliv na rozhodnutí o tom co se bude sdělovat, jak, kdy, kde, kdo bude sdělovat a jaká bude cílová skupina zákazníků (stávající, potenciální, atd.). 2. Stanovení cílů komunikace a určení očekávané reakce cíle marketingové komunikace by měly korespondovat s globálními cíly organizace. Mezi tyto cíle může patřit např. vytvářet a stimulovat poptávku, diferenciovat produkt a podnik na trzích nebo kladení důrazu na užitek a hodnotu výrobku. Cíle jsou rozmanité a každá organizace si stanoví své vlastní. 3. Sestavení zprávy (výběr sdělení) výběr a sestavení zprávy probíhá podle odhadu reakce, kterou očekáváme u příjemce. V případě správného nastavení mixu komunikačních nástrojů lze docílit zvýšení účinnosti sdělení. 4. Výběr komunikační cesty (výběr zdroje zprávy) komunikační kanály dávají možnost výběru mezi dvěmi hlavními skupinami: osobní a neosobní komunikace. Volba se provádí s ohledem na segment trhu, který je v plánu oslovit. Informace pro rozhodování o použitém komunikačním kanálu vychází z komunikačního výzkumu. Osobní komunikace je vhodná u forem přímého prodeje. Neosobní (masová) komunikace probíhá skrze prostředníka, kdy se využívá standardních i nekonvenčních typů médií pro oslovení široké veřejnosti. 5. Rozhodnutí o skladbě komunikačního mixu konkrétní skladba komunikačního mixu záleží na cílech, charakteru produktu a životním cyklu, ve kterém se produkt nachází. 6. Zpracování časového harmonogramu a rozpočtu na marketingovou komunikační strategii časový harmonogram komunikační strategie kopíruje

12 termíny, které vychází z celkové strategie podniku. Sestavení rozpočtu na komunikaci je jeden z nejtěžších kroků. Lze použít několik metod pro stanovení rozpočtu, např.: metoda zůstatkového rozpočtu, metoda procentuální podílu z obratu, metoda konkurenční parity, atd. 7. Zabezpečení zpětné vazby a systémy měření účinnosti efekt komunikace lze provádět dvěma způsoby: měřením přímých účinků komunikace nebo měření nepřímých účinků. [4] 3.2 Marketingový komunikační mix Nejčastěji je reklama považována za stěžejní prvek marketingové komunikace. Není ovšem považována za jediný natož na nejdůležitější. Marketingový mix se skládá z šesti hlavních způsobů komunikace: 1. Reklama jakákoliv placená forma neosobní prezentace a propagace idejí, zboží nebo služeb identifikovatelným subjektem. 2. Podpora prodeje rozmanité krátkodobé podněty vybízející k vyzkoušení nebo nákupu určitého výrobku nebo služby. 3. Události a zážitky činnosti a programy financované společností, jejichž účelem je vytvářet každodenní nebo zvláštní interakce spojené se značkou. 4. Public relations a publicita různé programy určené k propagaci nebo ochraně image společnosti nebo jejich jednotlivých výrobků. 5. Direct marketing používání pošty, telefonu, faxu, ů nebo internetu k přímé komunikaci nebo k vyvolání odezvy či dialogu se specifickými zákazníky a potenciálními zákazníky. 6. Osobní prodej osobní interakce s jedním nebo více potenciálními zákazníky za účelem poskytování prezentací, zodpovídání otázek a zajišťování objednávek. [1]

13 4 Reklama Reklama je v České republice regulována právní úpravou takto: Reklamou se rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky, pokud není dále stanoveno jinak. [5] O reklamě také mluví odborná literatura. Kniha Marketingová komunikace není pouze reklama ji definuje takto: Jedná se o placenou, neosobní komunikaci prostřednictvím různých médií, zadávanou či realizovanou ekonomickými subjekty či osobami, které jsou identifikovatelné v reklamním sdělení a jejichž cílem je přesvědčit členy zvláštní skupiny příjemců sdělení, cílovou skupinu. Za reklamní média jsou považována tiskoviny, prodejní literatura, výroční zprávy, inzeráty v novinách, spoty v televizi, rozhlasu, časopisech nebo billboardech. [6] 4.1 Reklamní média Reklama by byla zcela bezvýznamná bez správně vybraného média, které bude sloužit pro přenos reklamního sdělení. Z praxe víme, že se média dělá na: masová média o vysílací rozhlas a televize o tisková noviny, časopisy, tištěná reklama specifická média venkovní reklama, reklamní předměty, výkladní skříně, apod.) horká média působí na emoce, přijetí je závislé na expozici; vliv má obraz, zvuk, hudba, mluvené slovo chladná média jsou uchovatelná, jedná se zejména o tisk; vnímání je závislé na expozici a omezeně myslí působí na emoce Díky elektronickým médiím lze také použít dělení na: elektronická média televize, rozhlas, video, internet, apod. klasická média časopisy, noviny, venkovní reklam, apod. [4]

14 5 Vybrané marketingové materiály Pro svou bakalářskou práci jsem si vybral zástupce klasických médií. Konkrétně se jedná o tištěné propagační materiály různých velikostí, rozsahů a také se liší druh papíru, na kterém je publikace vytištěna. Rozsah, velikost a další atributy publikace jsou definované zadavatelem reklamy a každý zadavatel si určuje své vlastní požadavky, a proto není v mých silách zajistit totožné propagační materiály. Vybrané tiskoviny jsou dostupné jak v tištěné tak i v elektronické podobě na stránkách jednotlivých výrobců. Tištěné propagační materiály jsem vybral z těchto důvodů: dostupnost v prodejní síti každému potenciálnímu zákazníkovi, snadná přenositelnost (mobilita), obsahují postačující prvotní informace o produktu, srozumitelnost a přehlednost. Zároveň je také nutné uvést na jaký druh produktů jsou mnou vybrané tiskoviny zaměřeny. Jedná se o propagační letáky na osobní vozidla. Automobily jsem si vybral, protože k tomuto odvětví mám kladný vztah, jak osobní tak i profesní. Zároveň je také důležité zdůvodnit výběr segmentu nižší střední třídy 1. Podle mého soudu se vozy patřící do tohoto segmentu těší velké oblibě mezi českými řidiči. Zároveň automobily v tomto segmentu představují dostupné a kvalitní vozy v poměru cena/výkon. Oproti malým vozům 2 nabízejí auta v tomto segmentu různé vybavení již v základní výbavě, která jsou v segmentu malých vozů pouze za příplatek. V součtu příplatků se ceny vozidel velmi přibližují a cenový rozdíl již není takový. Tento cenový rozdíl také znamená rozdíl ve velikosti vozu. Tato skutečnost již stojí za uvážení při výběru mezi malým autem a autem nižší střední třídy. Střední třída 3 osobních automobilů nabízí již luxusnější vozy, které v porovnání s o třídu nižšími vozy nedosahují takových prodejů. Shrnu-li výše zmíněné důvody dostanu tento seznam: cenová dostupnost, 1 Např. Kia Cee d, Ford Focus, VW Golf 2 Např. Škoda Fabia, Toyota Yaris, Ford Fiesta 3 Např. Škoda Octavia, Ford Mondeo, VW Passat

15 oblíbenost mezi řidiči, kvalita, široká nabídka vozů. 5.1 Konkrétní typy vybraných vozidel Nyní když jsem zdůvodnil proč jsem si vybral obor automobilů a jejich konkrétní segment, je čas představit jednotlivé vozy, které jsem si vybral pro svou bakalářskou práci a také proč právě tato auta. Země původu nehrála při mém výběru žádnou roli. Je vidět, že se jedná o vozy evropské i asijské produkce. V případě výběru podle geografického hlediska, bych se opíral pouze o argumenty zcela subjektivní a neměřitelné. Mezi tyto může patřit například kvalita dílenského zpracování (říká se, že francouzská auta mají problémy s povrzávajícími plasty uvnitř auta), nedůvěra v asijské vozy, patriotismus, oblíbenost, atd. Jiné, sice měřitelné, ale také individuální hodnoty, jako je například spotřeba pohonných hmot nebo emise CO 2, jsem vyhodnotil jako nedostačující pro konkrétní výběr. Tyto hodnoty se mohou rapidně lišit podle způsobu jízdy s vozidlem a uvedené hodnoty výrobcem jsou naměřené v laboratorních podmínkách, tudíž velmi odlišné od reálných hodnot z provozu. Takové vlastnosti nelze dostatečně dobře porovnat a sestavit relevantní žebříček, podle kterého bych mohl provést svůj finální výběr. Základním hlediskem mého výběru byla tedy exaktní data zjištěná ze skutečného stavu. Konkrétně se jedná o statistiku prodejů jednotlivých modelů. Statistika nejprodávanějších automobilů segmentu nižší střední třídy je volně dostupná na Internetu. Rok 2008 jsem zvolil s ohledem na to, že již skončil a nelze měnit dosažená data. Pro rok 2009 v současnou dobu není možné zjistit počet prodaných kusů vozidel za celý kalendářní rok. Posledním krokem bylo zvolení počtu vozidel pro výběr. Po pečlivém zvažování a předběžném průzkumu autosalónů a internetových stránek jednotlivých výrobců jsem dospěl k počtu pěti konkrétních modelů. V počtu je také zohledněn rozsah jednotlivých publikací. U některých se jedná o dva potištěné listy formátu A4 až po více než deseti stránkovou publikaci. Počet pěti konkrétních marketingových materiálů považuji za dostatečně rozsáhlý, aby vyhovoval rozsahu bakalářské práce

16 Obrázek 1 Počty prodaných vozů v ČR za rok 2008 (zdroj: Z výše uvedeného obrázku je zřetelně vidět jaké konkrétní modely vozů jsem do svého výběru zařadil. Jedná se o: 1. Kia Cee d, 2. Volkswagen Golf, 3. Ford Focus, 4. Citroën C4, 5. Suzuki SX Seřazeno dle prodejnosti sestupně

17 5.2 Posuzované vlastnosti Aby bylo možné posuzovat jednotlivé marketingové materiály, stanovil jsem deset vlastností, podle kterých budu dělat rozbor publikací. Vlastnosti jsou následující: formát papíru, kvalita papíru, počet stran publikace, využití fotografií, využití montáží, náročnost tvorby grafických prvků, poměr grafických prvků a textu vůči potištěné ploše, barevnost, náročnost celkové realizace (publikace), technické a cenové informace. Formát a kvalita papíru jsou vlastnosti, které tvoří fyzický vzhled dokumentu. Tyto vlastnosti jsou první, se kterými se případný čtenář dostane do styku. Jelikož propagační materiál má přinést prvotní informace k seznámení s produktem, je počet stran důležitým faktorem. V případě rozsáhlé publikace je informací pro první seznámení příliš a může se stát, že ji čtenář v průběhu čtení odloží a nedozví se všechny podstatné informace. Rozsáhlejší publikace o více stranách slouží pro vážnější zájemce, kteří jsou těsně před finálním rozhodnutím o koupi a chtějí zjistit více detailů o produktu. Pro účely bakalářské práce bude do počtu stran zahrnuta i titulní strana. Grafické prvky jsou v materiálech tohoto druhu důležité z hlediska poznání produktu. Ať už se jedná pouze o fotografie či o montáže 5. S tím také souvisí náročnost jejich tvorby. V případě montáží je grafické zpracování náročné na čas a také se zvyšují náklady na produkci. Zároveň to přináší pozitivní efekt v podobě lepšího poznání propagované věci. Montáží je možné zachytit takové skutečnosti, které běžnou fotografií není možné zajistit. Každý propagační materiál je kombinací grafických prvků a textů. Je důležité zvolit správný poměr mezi texty a grafikou vůči celé potištěné ploše. Pro výpočet poměru budu používat 5 Upravené fotografie v grafických editorech

18 následující vzorce: (obsah grafických prvků/celkový obsah strany)*100 nebo (obsah textů/celkový obsah strany)*100. Ve sloupci Grafika je hodnota obsahu, který zabírají grafické prvky. Sloupec Text obsahuje hodnoty obsahu textových oblastí. Sloupec Celkem vyjadřuje obsah celkové potištěné plochy. Pro výpočet celkové potištěné plochy jsem použil rozměr nejširšího prvku na stránce a výšku od nejvýše postaveného prvku k nejníže postavenému prvku na stránce. Ilustrace 2 Schéma postupu měření Rozměry grafických prvků a textových oblastí jsem měřil běžným rýsovacím pravítkem a pro snazší výpočet zaokrouhlil matematicky na půl centimetry. Součet rozměrů grafických prvků a

19 textových polí nevychází stejně jako rozměr strany A4. Na všech listech jsou totiž všechny prvky odsazeny od okraje nebo jsou mezi nimi mezery. Některé firmy produkují své propagační materiály v barevném provedení. Vyskytují se však i výjimky. A to v obou směrech. Existují černobílé varianty a naopak i provedení se špičkovou barevnosti. Špičkovou barevností se rozumí využití více než standardních čtyř barev CMYK 6 při tisku. Zpravidla se jedná o model šesti CMYKOG 7 nebo osmi barev. Propagační materiály se ve většině případů řeší pomocí specializovaných reklamních agentur, resp. grafických studií. Jako ve všem existují výjimky tak i realizace může probíhat v rámci firmy vlastními silami. Rozhodnutí o variantě řešení je pouze na rozhodnutí každé společnosti. Jako poslední bod rozboru budou sledovány konkrétní technické a cenové informace o propagovaném produktu. Jestli se v materiálu vyskytují či nikoli a také to v jakém rozsahu jsou uvedeny. Všechny použité publikace jsem získal u partnerských prodejců jednotlivých značek, které jsou nejbližší mému bydliště v Příbrami. Jmenovitě se jedná o tyto prodejce: Auta, s.r.o, Žižkova 660, Příbram Auto Berger, spol. s r.o., Čechovská 57, Příbram Louwman Motor Příbram, Dubno 120, Příbram Color Cars, spol. s r.o., Drásov 95 Vlastimil Kout, Drásov 5 6 CMYK = Cyan, Magenta, Yellow, Black 7 6 barvový model sčítací, CMYKOG = Cyan, Magenta, Yellow, Black, Orange, Green

20 6 Marketingový materiál Kia Cee d 6.1 Formát papíru Společnost Kia Motors, která byla zadavatelem výroby publikace, vsadila na klasický formát papíru A4 8. Je to klasický formát, který nikoho neurazí, ale také nikoho extra nezaujme. Na druhou stranu je zde prostor pro kvalitní zpracování grafiky a také dost prostoru pro texty. 6.2 Kvalita papíru Prospekt je vytištěný na kvalitním lesklém papíru, který koresponduje s celkovým zpracováním publikace. Naproti tomu je však velmi měkký a tudíž velmi náchylný na mechanické poškození. Každé nechtěné přeložení, neopatrná manipulace nebo ostřejší otočení stránky zanechá stopy. Z toho plyne, že intenzivním používáním se tiskovina znehodnotí do té míry, že bude pro čtenáře těžko použitelná pro svůj prvotní informativní účel. S kvalitou papíru také souvisí náklady. Varianta od společnosti Kia nepatří z pohledu nákladů na papír k těm nejdražším. 6.3 Počet stran Kia Cee d je prezentována na čtyřech stranách. Na tomto počtu stran je prezentován celý vůz včetně základních informací o motorech, hmotnostech a rozměrech vozu. Výsledkem skombinování uvedeného počtu stran a formátu papíru je dostatečný prostor pro grafické prvky a informace o vozu. 6.4 Využití fotografií Společnost Kia Motors vsadila ve svém propagačním letáku téměř výhradně na klasickou fotografii. Kombinuje je v přesně daném sledu. Nejprve ty, které ilustrují exteriér a interiér a poté následují fotografie ukazující užitné vlastnosti vozu. Takto je dosaženo efektu, který zákazníka upozorní na nejzajímavější části auta a až jako další se prezentují další vlastnosti. Výjimkou mezi technickými fotografiemi je jedna kde figuruje rodina s dětmi. Tento prvek má jediný cíl. Ukázat, že vůz je určen také pro rodiny s dětmi. Zejména svou bezpečností a prostorností mm 297 mm

21 6.5 Využití montáží Jen běžné fotografie někdy nestačí a propagační materiál Kia Cee d není výjimkou. Montáží jsou znázorněny prvky, které nejsou možné běžnou fotografií zachytitelné. Konkrétně se jedná o ilustraci vystřeleného airbagu v interiéru. Je znázorněn jako poloprůhledný, aby zákazník mohl zjistit jak velký prostor tento bezpečnostní prvek zabírá při své aktivaci. Tato montáž je často k vidění v podobných publikacích. Zároveň jsou použity i částečně upravené fotografie. Upravené fotografie je hned na titulní stránce. Ať už se jedná o imitaci pohybu nebo dodělané odlesky na přední masce vozu. Fotografie vozu doplněna o rozměry, miniatura v různých barvách s názvem konkrétní barvy a jeden snímek auta zasazený do textu. Tyto grafické prvky by mohly spadat do kategorie běžných fotek, ale jelikož jsou upraveny v grafickém editoru, tak již spadají mezi montáže. Nelze totiž předpokládat, že by se pro účely marketingové komunikace vyráběly snímky vozu ve všech nabízených barvách. 6.6 Náročnost tvorby grafických prvků Kia Cee d je prezentována převážně na fotografiích. Tyto fotografie jsou zhotoveny profesionálním fotografem. V těchto případech není následná úprava snímků nutná. Ilustrativní snímky tedy nebyly příliš náročné na pořízení. V případě montáže vyšel zhotovitel také z fotografií, které následně byly upraveny. Jedná se zejména o zobrazení vystřeleného airbagu uvnitř vozu. Pro zkušeného grafika podle mého soudu nebyl problém takovou montáž vyrobit. Vytvořené miniatury vychází z fotografií a každá barva byla změněna v grafickém programu. Poslední montáž byla zřejmě nejsnazší. Jedná se pouze o doplnění fotografie o rozměry. Celkově lez říci, že vytvoření grafických prvků nebylo celkově náročné a nezabralo zhotoviteli mnoho času. Zvítězila jednoduchost a střídmost nad experimenty a extravagancí. 6.7 Poměr grafických prvků a textu vůči potištěné ploše Jak je vidět z tabulek, tak grafické prvky v letáku Kia Cee d zabírají většinu potištěné plochy. Pouze na poslední straně zabírají textová pole větší plochu než grafické prvky. Je to hlavně díky uvedeným technickým specifikacím, které se vyskytují právě na poslední straně

22 Poměr grafických prvků a textů vůči potištěné ploše (v cm 2 ) Grafika Text Celkem 1.strana 624,0 0,0 624,0 2.strana 470,0 95,0 580,0 3.strana 303,5 250,0 580,0 4.strana 239,0 300,0 580,0 Celkem 1636,5 645,0 2364,0 Tabulka 1 Poměr graf. prvků a text. oblastí (v cm 2 ) Poměr grafických prvků a textů vůči potištěné ploše (v %) Grafika Text 1.strana 100,00% 0,00% 2.strana 81,03% 16,38% 3.strana 52,33% 43,10% 4.strana 41,21% 51,72% Celkem 69,23% 27,28% Tabulka 2 Poměr graf. prvků a text. oblastí (v %) 6.8 Barevnost V letáku Kia Cee d jsou použité pouze fotografie bez speciálních efektů, které by vyžadovaly nestandardní barevnost. Díky tomu byl použitý standardní systém čtyř barev CMYK. Tento způsob se používá u většiny publikací tohoto typu. Z pohledu barevnosti se dají grafické prvky rozdělit na ty kde je černá barva dominantní a kde ne. Černá převažuje na snímcích detailů motorů a interiéru. Tyto částí jsou sami o sobě černé a detailní snímek dominanci černé barvy podtrhuje. Světlé jsou naopak snímky celého vozu nebo jeho větších částí. Světlé jsou proto, aby bylo vše zřetelně vidět. Kdyby byly snímky tmavé, tak vše může splynout do jednotné tmavé plochy a nebude zřetelné to co má být. Na titulní straně je automobil v červené barvě zachycen v pohybu. Červená barva evokuje energii a dynamiku. Zároveň je to natolik dominantní barva, že na sebe strhává veškerou pozornost. Když barva představuje dynamiku tak zachycení vozu v pohybu tento fakt jen zvýrazňuje

23 6.9 Náročnost celkové realizace Celková realizace tohoto letáku vyžadovala profesionální grafické studio. Uspořádání jednotlivých částí (obrázků a textů) je realizováno pomocí profesionálního DTP programu 9. To již vyžaduje vyšší znalost práce s počítačem a také estetické cítění. Běžný uživatel počítače není schopný vytvořit podobný finální produkt jako profesionál. Zároveň nutno podotknout, že i tato realizace nepatří mezi ty nejnáročnější. Zkušenému DTP operátorovi 10 zcela jistě nedělalo problém tuto publikaci vytvořit Technické a cenové informace Kromě titulní strany najdeme v letáku informace na každé straně. Jedná se zejména o popis vozu. Informace jsou uspořádány do logických bloků (např. bezpečnost, prostor) a jsou doplněny adekvátními fotografiemi vozu, které vystihují popsané vlastnosti. Na poslední straně jsou uvedeny konkrétní technické specifikace. Jedná se o popis pohonných jednotek, rozměrů a hmotností a podvozků. Tyto informace jsou dostatečně podrobné, aby čtenáře seznámily technikou, která se skrývá pod kapotou vozu a jaké má možnosti na výběr a mohl se dostatečně dobře rozhodnout. Zároveň má k dispozici náhledy barev, ve kterých se vůz dodává. Tento náhled není zcela běžný a ilustrace tohoto typu je pro zákazníka zcela jistě užitečná. Samozřejmostí jsou i kontakty na výhradního importéra vozů v České republice a také je zde prostor pro kontakty na konkrétního prodejce. Nedílnou součástí automobilových propagačních materiálů jsou také různé certifikace a testy. Zde najdeme jednu z nejznámějších a nejdůležitějších certifikací v oblasti bezpečnosti EURONCAP 11. Certifikát je nejen důležitý pro povědomí, že vůz je bezpečný a při nárazu dokáže ochránit posádku, ale také plní úlohu marketingovou. Bezpečnost je pro motoristy důležitým faktorem při výběru. Proto také berou v potaz podobné certifikáty. V případě výběru mezi produkty může toto osvědčení hrát roli při výběru. 9 Počítačový program určený pro sazbu dokumentů 10 sazeč 11 European New Car Assessment Programme nezávislé konsorcium provádějící nárazové zkoušky automobilů

24 Informace o cenách v letáku Kia Cee d nejsou. Může to mít několik příčin. Jednou z nich může být nedostatek prostoru. Každý stupeň výbavy má svou vlastní cenu a může se také lišit podle individuálních přání klienta. V ceníku není již mnoho prostoru pro jakékoliv grafické zpracování. To by mělo za následek poškození celkové koncepce propagačního materiálu. Publikace by se musela rozšířit o další strany a to by mohlo mít negativní efekt. Je zde i jeden pragmatický důvod. Pokud má zákazník o vůz zájem a chce si zjistit cenu musí se vrátit do showroomu 12 prodejce a ten má již možnost nalákat zájemce i na individuální slevy. 12 Prostor sloužící pro ukázku vozů

25 7 Marketingový materiál - Volkswagen Golf Propagační materiál pro Volkswagen Golf je jiný než ty ostatní. Svým zpracováním evokuje dojem malé knihy o voze, kterou podporuje i fakt, že má vlastní desky jako kniha. Svými parametry a kvalitou odpovídá publikaci, která rozhodně stojí za pozornost. 7.1 Formát papíru Volkswagen zvolil pro svůj propagační materiál nestandardní formát papíru. Na šířku má stejné rozměry jako formát A4, ale na výšku je o 20mm menší. Formát 210x277mm není standardizovaný podle normy ČSN EN ISO 216. Použití neobvyklého formátu papíru v propagačním materiálu je cestou k odlišení se od konkurence. Je to také pomůcka pro čtenáře. V záplavě letáků o velikosti A4 si jednoduše najde ten odlišný s jinou velikostí. Takže rychleji najde to co hledá. 7.2 Kvalita papíru Použitý papír je v tomto případě vysoce kvalitní. Marketingový materiál je vytištěn na dvou kvalitativně rozdílných papírech. Desky jsou na papíře s vyšší gramáží a jednotlivé strany mají menší gramáž než desky. To ovšem neubírá nic na faktu, že i zde je použitý velice kvalitní křídový papír. Kvalita papíru koresponduje také s kvalitou vozu a také s kvalitou použitých grafických prvků. Grafické prvky s vysokou kvalitou by nevypadaly na patřičně běžně používaném papíře v tomto oboru. Zároveň kvalitní vůz si zaslouží i kvalitní propagaci na kvalitním materiálu. Papír je díky svým vlastnostem odolný vůči mechanickému poškození, které vyplývá z častého používání. Pouze hřbet se po několikerém použití začne odírat. 7.3 Počet stran Propagační materiál by měl přinést základní prvotní informace o propagované věci. Ve Volkswagenu se rozhodli jít jinou cestou. Nový Golf je představen na dvanácti stranách. Z čehož dvě tvoří desky publikace. Takto rozsáhlý propagační materiál již nelze označit za leták. Zde je vůz představen velmi detailně. Každá popisovaná oblast zabírá jednu až dvě strany. Na propagační materiál je dvanáct stran opravdu hodně

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov Marketingová komunikace Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef pef.czu.cz Mix marketingové komunikace Reklama (inzerce) Podpora prodeje Public relations Osobní prodej Přímý marketing Komunikační proces -

Více

Propagační prostředky Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagační prostředky. Plán učiva

Propagační prostředky Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagační prostředky. Plán učiva Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR 1. ÚVOD Pravidla pro publicitu (dále jen Pravidla) stanovují povinné náležitosti v oblasti zajištění propagace projektů a jejich výsledků

Více

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Branding 2 Autor: Markéta

Více

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_99 Nástroje propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 03/2013

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ Jaroslav Bílek, strategický marketing Veletrhy Brno, a.s., 2010 Cíle marketingové kampaně 2 Jaký bývá cíl marketingových kampaní v době krize? Zákazníci

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE ÚVOD V současné době jsou, díky vyspělým komunikačním technologiím, kladeny velmi vysoké nároky na úroveň prezentace činností

Více

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál Grafický manuál SAZKA 1 Grafický manuál obsah obsah 3 Úvod 5 1.00 logotyp sazka 7 1.01 primární horizontální barevný logotyp 8 1.02 konstrukce horizontálního barevného logotypu 9 1.03 primární vertikální

Více

Logo je značka, která firmu nebo váš produkt pomůže jasně identifikovat

Logo je značka, která firmu nebo váš produkt pomůže jasně identifikovat vaše nové LOGO Vážený zákazníku, velice si vážím vašeho zájmu o moje služby. Každý profesionál se snaží udělat zadanou práci co nejlépe a k tomu používá svoje osvědčené nástroje a získané Know-how. Věřím,

Více

Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření a manuál vizuální identity programu JESSICA

Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření a manuál vizuální identity programu JESSICA a propagačních opatření Na základě Nařízení Komise 1828/2006 a 846/2009 je konečný příjemce povinen informovat veřejnost o podpoře, kterou obdržel nebo obdrží z Integrovaného operačního programu (programu

Více

CORPORATE DESIGN MANUAL

CORPORATE DESIGN MANUAL CORPORATE DESIGN MANUAL OBSAH Úvodní slovo a specifi kace značky Specifi kace logotypu Kodifi kace barevnosti Firemní písmo Aplikace značky na fi remních tiskovinách Značení fi remních vozidel Reklamní

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 10. 11. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 10. 11. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 10. 11. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Sídlem: Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastoupena: Robinem Povšíkem,

Více

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk» Manuál vizuální identity SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk ÚVODEM» ÚVODEM Školní rok 2012/2013 je rokem změn v zájmovém

Více

aneb co zůstane v paměti

aneb co zůstane v paměti Co je to logo/logotyp LOGO/LOGOTYP aneb co zůstane v paměti Logo/logotyp (z řeckého logos = slovo, řeč, zákon, pojem ) je grafický symbol značka, která zastupuje firemní identitu, image a design výrobků

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD

MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD Tabulka změn Manuálu značky ROP Jihozápad Vydání č. Platné od Zpracoval Zrevidoval Schválil Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis 1 1.9.2007 PeopleArt Ing. BÖhmová

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Koncepce jednotného vizuálního stylu Libereckého kraje LOGOTYP

Koncepce jednotného vizuálního stylu Libereckého kraje LOGOTYP Koncepce jednotného vizuálního stylu Libereckého kraje LOGOTYP Obsah Základní prvky Koncepce jednotného vizuálního stylu 3 Logotyp Libereckého kraje 3 Jazykové mutace názvu kraje 4 Logotyp Libereckého

Více

Příloha č. 1 - Pokyny pro publicitu

Příloha č. 1 - Pokyny pro publicitu Příloha č. 1 - Pokyny pro publicitu Konečný příjemce je povinen řídit se touto Příručkou i v případě publicity týkající se implementace projektu. Všechny pokyny zde uvedené vycházejí z dokumentů Kanceláře

Více

Cebia SUMMARY 0. mimořádné číslo prosinec 2011

Cebia SUMMARY 0. mimořádné číslo prosinec 2011 Cebia SUMMARY 0. mimořádné číslo prosinec 2011 TÉMA: Hodnocení a statistiky prodeje ojetých vozidel za rok 2011 VYDÁNO DNE: 9. 12. 2011 ZDROJ INFORMACÍ: Cebia, spol. s r.o. Další úspěšný rok Cebia z pohledu

Více

Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center

Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center Zpracovatel: ENVIC, občanské sdružení Prešovská 8, 301 00 Plzeň Kontaktní osoba: Tomáš Popp 1. úvod Kampaň zaměřená na

Více

Žáci se orientují ( v rámci možností ) ve světě reklamy.poznají neetickou reklamu. Poznají agresivní klamavou reklamu.

Žáci se orientují ( v rámci možností ) ve světě reklamy.poznají neetickou reklamu. Poznají agresivní klamavou reklamu. Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_15 Název materiálu: Komerční reklama Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Reklama je fenoménem doby. Je dobré třídit a poznávat druhy reklam.

Více

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY Design manuál OBSAH 1. LOGO MĚSTA 1.1 LOGO Velikost loga Konstrukce loga Ochranná zóna 1.2 BAREVNOST LOGA Logo na základním barevném podkladu Logo na různobarevném podkladu 1.3 ZAKÁZANÉ VARIANTY LOGA 1.4

Více

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona.

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona. 02 Metodika a pracovní listy s úkoly pro žáky pro zpracování cvičné marketingové nabídky produktů malého hospodářského dvora v předmětu Marketing pro obor Ekonomika a podnikání Dilo vyžaduje ochranu dle

Více

8 KROKŮ JAK ZÍSKAT FIREMNÍ ZÁKAZNÍKY

8 KROKŮ JAK ZÍSKAT FIREMNÍ ZÁKAZNÍKY NOVINKA 8kr okůj a kz í s ka t fir e mní z á ka z ní ky J e dnoduc hýnávodkr okz akr oke m Pr ů v o d c ep r ov š e c h n y, k d oc h t ě j í z í s k a t n o v éz a k á z k yuf i r e m ING. PAVEL HRDLIČKA

Více

Web je bezesporu nejrychleji měnícím se médiem, do kterého se

Web je bezesporu nejrychleji měnícím se médiem, do kterého se váš nový WEB Vážený zákazníku, velice si vážím vašeho zájmu o moje služby. Každý profesionál se snaží udělat zadanou práci co nejlépe. K tomu používá svoje osvědčené nástroje a získané Know-how. Věřím,

Více

Gymnázium Boženy Němcové

Gymnázium Boženy Němcové Gymnázium Boženy Němcové Manuál jednotného vizuálního stylu Štěpán Soukeník, 2009 Gymnázium Boženy Němcové Obsah Specifikace značky 1.0 Úvodní slovo 1.1 Logotyp a logo 1.2 Inverzní varianta 1.3 Barevnost

Více

LOGO A CORPORATE IDENTITY

LOGO A CORPORATE IDENTITY LOGO A CORPORATE IDENTITY Značka je aktivum... Značka dokáže nejen identifikovat společnost a prodávat výrobky ale dokáže též vzbuzovat emoce či připoutat zákazníky k vašemu výrobku nebo zaměstnance ke

Více

NABÍDKA REKLAMY. CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: VELETRŽNÍ PRŮVODCE V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY

NABÍDKA REKLAMY. CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: VELETRŽNÍ PRŮVODCE V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY NABÍDKA REKLAMY V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: 17. veletrh bydlení FOR HABITAT, 4. veletrh zahradní architektury nábytku a techniky FOR GARDEN, 6.

Více

Objektivní nástroj pro volbu parametrů vozového parku lehkých užitkových automobilů

Objektivní nástroj pro volbu parametrů vozového parku lehkých užitkových automobilů Objektivní nástroj pro volbu parametrů vozového parku lehkých užitkových automobilů O společnosti Fleet Partners Založena 2008 Team: 70 let zkušeností: Automobilový trh Operativní leasing Marketingové

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 1. Úvod Jednotný vizuální styl 1 2. Značka Základní provedení 3 Černobílé provedení 4 Rozkres značky Ochranná zóna Nejmenší možné použití 5 Zakázané varianty 6

Více

obsah úvod konstanty firemního designu základní firemní tiskoviny

obsah úvod konstanty firemního designu základní firemní tiskoviny GRAFICKÝ MANUÁL GRAFICKÝ MANUÁL obsah úvod Firemní design společnosti ALEX PNEU... 3 Publikace grafický manuál... 3 konstanty firemního designu Grafická značka ALEX PNEU - barevná verze... 4 Grafická značka

Více

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Obsah 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Firemní identita 1.3 Užití obchodního

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební

Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební Bakalářská práce se odevzdává v tištěné formě (jeden výtisk) a elektronické formě. Listinná a elektronická

Více

OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO

OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO Grafický manuál OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO Dodržování jednotného vizuálního stylu přispívá ke snadnější identifikaci společnosti, posiluje její důvěryhodnost a zároveň zlepšuje povědomí

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

Co je to polygrafie aneb, jak se dělá časopis

Co je to polygrafie aneb, jak se dělá časopis Co je to polygrafie aneb, jak se dělá časopis Mám nápad, vytiskneme časopis! Fajn, a víš jak na to?! Alois Tiskátko František Pochybný Jasně, sleduj! Nejdříve vytvoříme návrh. Návrh (layout) vytváří grafik,

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni:

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: POKROČILÁ PREZENTACE Vladimír Bureš Tereza Otčenášková Alena Šandová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: efektivně plánovat a připravovat prezentaci, pracovat s předlohami a šablonami snímků,

Více

Farma Ptýrov. Logo manuál

Farma Ptýrov. Logo manuál Farma Ptýrov Logo manuál Obsah 1. Obchodní značka 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Základní značka FARMA PTÝROV 1.3 Monochromatická varianta 1.4 Ochranná zóna značky 1.5 Velikost a rozměrové řady značky

Více

Grafický manuál logotypu

Grafický manuál logotypu Grafický manuál logotypu Preambule Našim cílem je dosáhnout jednotné vizuální komunikace společnosti AQUA PROCON s.r.o. jako důležité součásti firemní identity. Dodržováním podmínek a pravidel předepsaných

Více

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER TRENDY VYUŢÍVÁNÍ REKLAMNÍCH MÉDIÍ červenec 2007 STUDIE VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER Studie: Trendy využívání reklamních

Více

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1.

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1. FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Příloha č. 13.1. Pravidla publicity Obsah: 1. Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 1 2. Informační výstupy 2 3. Webové stránky 2 4.

Více

CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu

CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu 1 Obsah 2 úvod.......................................................................................... 3 1 / jednotný vizuální styl

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Jsme reklama v Supermarketu.

Jsme reklama v Supermarketu. Jsme reklama v Supermarketu. InstoreRadio vzbuzuje emoce! InstoreRadio je přes satelit vysílaný hudební a informační program, díky kterému supermarket zpříjemňuje nákup zákazníkům. Tyto programy jsou oblíbené,

Více

OBECNÉ POKYNY. Nedodržováním těchto pravidel je porušována integrita značky a všechny tyto věci mají negativní vliv na firemní image.

OBECNÉ POKYNY. Nedodržováním těchto pravidel je porušována integrita značky a všechny tyto věci mají negativní vliv na firemní image. STYLE GUIDE OBECNÉ POKYNY STYLE GUIDE přesně definuje závazné normy pro všechny druhy a formy vizuální komunikace společnosti a je důležitou součástí publikace NAVITEL BRAND BOOK (hlavní publikace jednotného

Více

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. OBSAH 1.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2

Více

06 označení projektů a jejich výstupů

06 označení projektů a jejich výstupů 06 označení projektů a jejich výstupů Označení projektů představuje jednu z veřejností výrazně vnímaných aplikací vizuálního stylu. Slouží k označení projektů podporovaných z ROP Střední Čechy. Důsledné

Více

Mediaplán 2013. NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o., www.mise.cz. média pro volný čas

Mediaplán 2013. NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o., www.mise.cz. média pro volný čas Mediaplán 2013 NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o., www.mise.cz média pro volný čas camping, cars & caravans 2014 Nejlepší český časopis o kempinku a karavaninku Specifikace Základní informace: Ročník: 10. Periodicita:

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU projekt Recyklohraní úvod Jednotný vizuální styl je způsob komunikace projektu s veřejností. Podoba stylu vytváří jeho identitu. Dobrý vizuální styl zvyšuje povědomí o existenci

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PRIORITNÍ OSA 4a, 4b, OBLAST INTERVENCE 4.1a, 4.1b Národní podpora cestovního ruchu 9. kontinuální výzva datum vyhlášení: 29. června 2010 Příloha č. 2 Pravidla pro provádění

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu skupiny TUkas

Manuál jednotného vizuálního stylu skupiny TUkas Manuál jednotného vizuálního stylu skupiny TUkas Jednotný vizuální styl Jednotné a správné dodržování pravidel firemní identity spoluvytváří image společnosti a tím posiluje vnímání hodnot a funkcí, které

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

Projektový management-mp ÚČAST TEXTILNÍ FIRMY NA PRODEJNÍ VÝSTAVĚ. Bc. Hatašová Lenka. Rok 2009/10

Projektový management-mp ÚČAST TEXTILNÍ FIRMY NA PRODEJNÍ VÝSTAVĚ. Bc. Hatašová Lenka. Rok 2009/10 Projektový management-mp ÚČAST TEXTILNÍ FIRMY NA PRODEJNÍ VÝSTAVĚ Bc. Hatašová Lenka Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 3 Současný stav... 3 Stanovený cíl...

Více

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Úvod Destination identity turistického regionu Střední Morava Logo turistického regionu Střední Morava vychází z dlouhodobých

Více

10 argumentů pro noviny

10 argumentů pro noviny 10 argumentů pro noviny Frankfurt am Main - leden 2011 Noviny přinášejí důvěryhodné informace, vysokou čtenost a vysoké kvality reklamního zásahu. Tím se noviny stávají ideálním reklamním nosičem. - 1

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Formulace marketingového plánu Marketing Marketingové řízení se stává průřezovou podnikovou aktivitou, která bezprostředně ovlivňuje všechny ostatní podnikové aktivity

Více

Základy designu. gordongroup. O agentuře gordongroup

Základy designu. gordongroup. O agentuře gordongroup Základy designu gordongroup O agentuře gordongroup gordongroup je marketingová a komunikační agentura zajišťující kompletní služby, která nabízí jedinečnou kombinaci služeb včetně designu a grafiky pro

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba firemního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu. Dobrý

Více

VY_32_INOVACE_D 12 07

VY_32_INOVACE_D 12 07 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Brněnské komunikace Design Manual 2015

Brněnské komunikace Design Manual 2015 Brněnské komunikace Design Manual 2015 0.0 OBSAH DESIGN MANUÁLU 1.0 Úvod - představení jednotného stylu 2.0 Logotyp - základní provedení - negativní provedení - černobílé provedení - ochranná zóna značky

Více

Reklama nástroj propagace

Reklama nástroj propagace VY_32_INOVACE_MAR_100 Reklama nástroj propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007 Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Cíle školení Seznámit se s novým uživatelským rozhraním MS Office 2007 a jeho specifikacemi

Více

Marketing v pojišťovnictví seminární práce

Marketing v pojišťovnictví seminární práce Marketing v pojišťovnictví seminární práce Úvod... 1 1 Marketing jako proces a marketingový mix... 1 1. 1 Marketingové plánování... 1 1. 2 Marketingový výzkum... 2 1. 3 Marketingový mix... 2 2 Specifika

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Hodnoticí standard. Aranžér v maloobchodu (kód: 66-024-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Aranžér v maloobchodu (kód: 66-024-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Aranžér v maloobchodu (kód: 66-024-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Aranžér Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz obsah..................................... 02 úvod a definice loga........................... 03 zákres do čtvercové sítě........................

Více

Inteligentní firemní mobilita - komfort i úspory současně

Inteligentní firemní mobilita - komfort i úspory současně Inteligentní firemní mobilita - komfort i úspory současně Několik faktů o firmě Fleet Partners Aktivní v České republice a dalších zemích Evropy Orientace na: podporu efektivní správy firemních vozových

Více

Úloha marketingu v řízení podniku

Úloha marketingu v řízení podniku Úloha marketingu v řízení podniku marketingové kampaně jako součást marketingového plánování Životní cyklus produktu a komunikace PROPAGACE nadřazený pojem pro jednotlivé části marketingové komunikace

Více

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Formální úprava bakalářských a diplomových prací Odevzdání práce Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají na Studijním oddělení UK HTF a to ve

Více

Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel

Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel Společnost Cebia Vám opět přináší čtvrtletní bulletin o trhu s ojetými vozidly. Naše společnost se v oboru profiluje 22. rokem a ročně

Více

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o Webové aplikace a design Tvorba a správa webového obsahu Linux prodej, podpora, řešení Network management & IT security Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o. QCM, s.r.o. Rybkova 1,

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

2010 Vaculik Advertising pro Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) plať mobilem manuál pro obchodníky

2010 Vaculik Advertising pro Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) plať mobilem manuál pro obchodníky Verze 1.0 2010 Vaculik Advertising pro Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) plať mobilem manuál pro obchodníky Loga jsou dodána na nosiči CD ve formátech určených pro vektorové a bitmapové grafické

Více

2008 Pavel Janouškovec

2008 Pavel Janouškovec M ANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU - ZÁKLADNÍ VERZE - Pavel Janouškovec 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU - ZÁKLADNÍ VERZE Předmluva Vážení, dostává se Vám do rukou materiál, který slouží k dalšímu posilování identity

Více

VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu

VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu ELEMENTY JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01. Elementy jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE LOGOTYP

Více

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO 1 Základní dělení 3D grafika 2D grafika vektorová rastrová grafika 2/29 Vektorová grafika Jednotlivé objekty jsou tvořeny křivkami Využití: tvorba diagramů,

Více

Stručný grafický manuál. Verze 1.1

Stručný grafický manuál. Verze 1.1 Stručný grafický manuál Verze 1.1 Obsah Úvod 1 Symbol 1 základní verze.................... 2 Symbol 2 zjednodušená verze.................. 3 Ochranný prostor symbolu.................... 4 Povolené porušení

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová KOMUNIKAČNÍ POLITIKA @ Prvky komunikačního procesu Odesílatel Kódování ZPRÁVA Dekódování Příjemce Médium ŠUM Zpětná vazba Odpověď 2 Prvky komunikačního procesu KDO? (podnik, komunikátor) CO? (poselství)

Více

Jsme reklama v Supermarketu.

Jsme reklama v Supermarketu. Jsme reklama v Supermarketu. CashPoster vysílají impulsy! Reklamní účinek: Stačí jedno uchopení! Rozdělovač nákupů u pokladny je každý den hodně používaný předmět, který patří k dění v supermarketu - stejně

Více

Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje / telefon Místo, datum: Kavřík/5445286420 Brno, 14.10.2008

Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje / telefon Místo, datum: Kavřík/5445286420 Brno, 14.10.2008 Kavřík/5445286420 Brno, 14.10.2008 Jaký je konečný termín odevzdání celkové nabídky (nepodařilo se mi jej v dokumentu najít - kromě dat finalizací jednotlivých částí). Konečný termín odevzdání celkové

Více

Inzerce 2015: Legalizace magazín, který vám rozšíří zorničky. Magazín, který vám rozšíří zorničky. Ceník inzerce 2015. www.magazin-legalizace.

Inzerce 2015: Legalizace magazín, který vám rozšíří zorničky. Magazín, který vám rozšíří zorničky. Ceník inzerce 2015. www.magazin-legalizace. Magazín, který vám rozšíří zorničky Ceník inzerce 2015 www.magazin-legalizace.cz Drazí partneři, nabízíme vám ceník inzerce na rok 2015 prvního českého magazínu o konopí Legalizace. Časopis Legalizace

Více

Značka společnosti MORA

Značka společnosti MORA Design Manuál 2011 Značka společnosti MORA 2 Za jednu z hlavních součástí firemní identity je považován její design neboli jednotný vizuální styl. Základním stavebním kamenem tohoto vizuálního stylu je

Více

1 Základní údaje o zadavateli : Svaz venkovské turistiky. Datum: 20. 07. 2011

1 Základní údaje o zadavateli : Svaz venkovské turistiky. Datum: 20. 07. 2011 Datum: 20. 07. 2011 Ev.č. SVT-2011-02 Vyřizuje: Ing. Petr Novák Tel. 777 317 111 E-mail: info@svazvt.cz Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky s vyšší hodnotou na služby, nespadající do režimu

Více

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok B/Úvod. Václav Kupec

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok B/Úvod. Václav Kupec B104MKO Marketingová komunikace AR14/15/Blok B/Úvod Václav Kupec 5. Plánování mark. komunikační kampaně 2/25 I. hodina 5.1 Komunikační kampaň 3/25 - komunikace Komunikace je slovo odvozené z latiny communicare/communias.

Více

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL OBSAH 1 ÚVOD 2 KODIFIKACE LOGOTYPU 2.1. barevná varianta loga 2.2. černobílá varianta loga 2.3. ochranná zóna a minimální velikost loga 2.4. rozkres loga v grafické síti 2.5. logotyp

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: komunikace,

Více

Propagace stavebních činností na majetku kraje Vysočina prostřednictvím informačního panelu STAVÍME PRO VÁS

Propagace stavebních činností na majetku kraje Vysočina prostřednictvím informačního panelu STAVÍME PRO VÁS Propagace stavebních činností na majetku kraje Vysočina prostřednictvím informačního panelu STAVÍME PRO VÁS Úvod 1 Tento dokument přináší přehledné informace o požadavcích na propagaci stavebních činností

Více

Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067

Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Cíle vzdělávacího programu Účastníci školení musí pochopit základní pravdy a souvislosti

Více