Obsah. Finanční část 19

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Finanční část 19"

Transkript

1 Výroční zpráva 2007

2

3 Obsah Představení společnosti 2 Historie 3 Základní údaje 4 Přehled hlavních ekonomických ukazatelů 5 Zpráva předsedy představenstva 6 Složení dozorčí rady, představenstva a managementu 8 Základní organizační struktura 9 Dceřiné společnosti 9 Zpráva managementu o činnosti společnosti v jednotlivých oblastech 10 - Obchodní činnost 10 - Marketing 13 - Nákup 13 - Výroba 14 - Investice 14 - Výzkum a vývoj 15 - Kvalita 15 - Certifikace 16 - Personalistika 17 - Ekologie 18 Finanční část 19 - Zpráva nezávislého auditora 20 - Rozvaha 21 - Výkaz zisku a ztráty 24 - Příloha k účetní závěrce 26 - Přehled o finančních tocích 48 - Srovnávací rozvaha 49 - Srovnávací výkaz zisku a ztráty 52 - Zpráva statutárního orgánu společnosti 54 - Zpráva dozorčí rady 56 1

4 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 Představení společnosti MSA, a.s. se řadí mezi přední světové výrobce a dodavatele průmyslových armatur. Silná pozice na trhu vychází jak z dlouhodobé zkušenosti a tradice celých generací výrobců armatur v regionu, tak také ze schopnosti společnosti pružně reagovat na všechny současné trendy v konstrukci a výrobě armatur. MSA, a.s. disponuje širokou konstrukční základnou, výraznými výrobními kapacitami schopnými vyhovět nejnáročnějším požadavkům zákazníků i vlastní vysokotlakou zkušebnou armatur. Řada procesních a výrobkových certifikací, jejichž je společnost držitelem, umožňuje přístup výrobkům společnosti na většinu světových trhů. Reflexe zkušeností výrobků prověřených dlouholetou praxí v nejrůznějších provozních a klimatických podmínkách spolu s aktivní prodejní politikou představují reálné předpoklady pro další úspěšný rozvoj společnosti. Průmyslové armatury vyráběné pod značkou MSA, a.s. nacházejí uplatnění v odvětvích: přepravy a zpracování ropy přepravy, distribuce a zpracování plynu chemického průmyslu jaderné i klasické energetiky, teplárenství a tepelných sítí pro speciální využití Základní výrobní sortiment armatur z produkce MSA, a.s. tvoří čtyři produktové segmenty: Produkt Charakteristika Využití šoupátka, ventily, zpětné klapky kulové kohouty šoupátka, ventily, zpětné klapky, uzavírací klapky desková šoupátka Uzavírací armatury vyráběné z litých polotovarů. Připojení k potrubí je přírubové nebo přivařovací. V závislosti na požadavku zákazníka konstrukce odpovídá normám API, ANSI, ČSN, EN nebo GOST. Uzavírací armatury, které mají průtokovou ztrátu stejnou jako potrubí. Jsou vyráběny pouze z kovaných polotovarů v celosvařovaném nebo šroubovaném provedení. Připojení k potrubí přírubové nebo přivařovací. V závislosti na požadavku zákazníka konstrukce odpovídá normám API, ANSI, ČSN, EN nebo GOST. Uzavírací nebo regulační armatury vyráběné z kovaných polotovarů. Připojení k potrubí je přírubové nebo přivařovací. Konstrukce je provedena zpravidla podle speciálních požadavků příslušného zákazníka. Uzavírací armatury, které mají průtokovou ztrátu stejnou jak potrubí. Jsou vyráběna jak z litých, tak kovaných polotovarů. Připojení k potrubí je přírubové nebo přivařovací. petrochemie, plynárenství, energetika, vodárenství přeprava plynu, ropy nebo jiných pracovních látek, petrochemie, plynárenství, vodárenství klasická a jaderná energetika přeprava ropy a jejich produktů, petrochemie

5 Historie Společnost MSA, a.s. se může pochlubit ojedinělým, dlouhodobým, vzestupným historickým vývojem. Počátky výroby armatur v regionu se datují až k roku 1885, kdy podnikatelé Julius Dango a Otto Dienenthal uzavřeli kupní smlouvu na koupi pozemku, na němž hodlali vybudovat pobočku německé firmy SIEGENN, která se zabývala výrobou armatur již od roku Skutečně potom dne uvedení podnikatelé registrují u soudu v Ostravě firmu DANGO-DIENENTHAL na výrobu průmyslových armatur. Poslední zmínky o této firmě pocházejí z roku 1948, kdy firma zaniká a je včleněna do tehdejší Moravskoslezské armaturky Dolní Benešov místní podnikatel Jan Holuscha zakládá na místě dnešního podniku MSA, a.s. malou stolařskou dílnu a pilu na zpracování kulatiny vybudování kovárny, slévárny a jádrovny šedé litiny pro výrobu stavební litiny dochází ke zřízení rozsáhlé zámečnické dílny, rozšíření slévárny a provedení celkové přestavby podniku výstavba strojírny a počátek výroby parních čerpadel pro doly, výrobní sortiment se rozšiřuje především o vrtací kladiva, šramací stroje, důlní čerpadla a další vybavení pro důlní činnost, ale i další průmyslovou výrobu dochází k přeměně podniku na akciovou společnost Holuschova železářská a dřevařská společnost, a.s. Dolní Benešov, současně dochází k zavedení výroby radiátorů, etážových kamen a kotlů; po následujícím požáru pily a oddělení pro zpracování dřeva již tato výroba ve společnosti nebyla obnovena výrobní program je podřízen požadavkům válečné výroby, společnost se orientuje na výrobu součástek pro ponorky a dílů k leteckým bombám přejmenování podniku na Moravskoslezskou armaturku, n.p. a převedení podniku pod národní správu, zahájen prudký rozvoj výroby průmyslových armatur - dostavěna nová moderní strojírenská hala, administrativní budova, kotelna a středisko pro učňovský dorost zprovoznění nové lakovny a expedice se skladem hotových výrobků, zahájena výstavba pracoviště nedestruktivního zkoušení a kontroly, zřízení vlastní chemické laboratoře zahájení výroby armatur pro jadernou energetiku, kdy byl podnik vybrán ministerstvem jako výrobce uzávěrů šoupátek pro atomové elektrárny, zahájení výstavby nové výrobní haly a nové administrativní budovy začlenění podniku do koncernu SIGMA se sídlem v Olomouci počátek výroby průmyslových čerpadel privatizace státního podniku a vznik MSA, a.s. Dolní Benešov - podnik se orientuje na vývoz produkce do zahraničí, výroba byla soustředěna především na výrobu armatur dle norem API a kulových kohoutů, dochází k dalšímu rozvoji výroby armatur pro jadernou energetiku certifikace dle norem API a ISO ukončení prodeje čerpadel a dodávek malých investičních celků, specializace na průmyslové armatury všech světlostí s orientací na vyšší typorozměry, investice do nových technologií výroby armatur se zavařovanými sedly změna majitelů společnosti - v tomto roce skupina CHTPZ získala kontrolu nad 100 % akcií společnosti MSA, a.s. prostřednictvím společnosti BMT Holdings B.V., skupina CHTPZ je v současné době jedna z předních průmyslových skupin v odvětví hutnictví v Rusku 2-3

6 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 Základní údaje Obchodní firma MSA, a.s. Identifikační číslo Sídlo Dolní Benešov, Hlučínská č. p. 41, PSČ Založení společnosti Společnost byla založena jednorázově Fondem národního majetku České republiky jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny ze dne ve formě notářského zápisu. Den zápisu do obchodního rejstříku 30. dubna 1992 Právní forma Rejstříkový soud akciová společnost Krajský soud Ostrava Číslo společnosti v obchodním rejstříku oddíl B, číslo vložky 388 Hlavní předmět podnikání Základní kapitál k Struktura akcií k Orgány společnosti Akcionáři společnosti k výroba armatur a čerpadel - projektování a konstrukce strojů a zařízení - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - kovoobráběčství - technické testování, měření a analýzy - tlakové zkoušky zařízení - hydraulické, parní, vzduchové - zámečnictví ,- Kč ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě a jmenovité hodnotě 15,- Kč za akcii - valná hromada - dozorčí rada - představenstvo Jediným akcionářem je BMT Holdings B.V. Společnost je založena na dobu neurčitou.

7 Přehled hlavních ekonomických ukazatelů v tisících Kč Aktiva celkem Dlouhodobý majetek Zásoby Krátkodobé pohledávky Vlastní kapitál Cizí zdroje Tržby za prodej vlastních výrobků, zboží a služeb Vývoz Provozní výsledek hospodaření Finanční výsledek hospodaření Mimořádný výsledek hospodaření Výsledek hospodaření za období Průměrný počet zaměstnanců (počet osob) Rentabilita tržeb - ROS (v %) 9,03 0,83 3,33 Rentabilita celkového kapitálu - ROA (v %) 8,76 1,17 3,96 Rentabilita vlastního kapitálu - ROE (v %) 100,09 3,15 8,31 Pracovní kapitál Výsledek hospodaření na zaměstnance

8 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 Zpráva předsedy představenstva Vážení akcionáři, vážení obchodní partneři, zaměstnanci, dámy a pánové, rok 2007 byl prvním rokem naší společné práce, proto mi dovolte, abych provedl zhodnocení tohoto období a vyjádřil se k dosaženým výsledkům. Naše první úkoly a cíle směřovaly k tomu, aby společnost dosáhla na základě existujících obchodních a výrobních možností větší ekonomické efektivnosti. K základním prioritám v procesu změny patřilo zprůhlednění hospodaření, zvýšení rentability a kvalitnější využívání ekonomických nástrojů. Na základě hospodářských výsledků můžeme hodnotit rok 2007 úspěšně. Ve sledovaném období se nám podařilo udržet pozitivní vývoj, upevnit pozice na trzích, zabezpečit náběh výroby a dodávek deskových šoupátek S 85 a tím zajistit rekordní nárůst zisku ve výši 129 mil. Kč, což v porovnání s minulým obdobím představuje výrazný nárůst. Byla také splněna rentabilita tržeb, rentabilita aktiv a EBIT. Rok 2007 byl také rokem změn, které se týkaly především struktury sortimentu, trhu a charakteru výroby. Tyto změny sebou zákonitě přinesly reorganizaci ve všech procesech probíhajících ve společnosti, a to především v oblasti operativního plánovaní, technické přípravy výroby, řízení výroby a prodeje, což neustále klade zvýšené nároky na práci všech zaměstnanců společnosti. Se vstupem nových akcionářů se v roce 2006 podařilo uzavřít kontrakty na dodávku více než sto kusů deskových šoupátek do Ruské Federace ve velikostech DN 500 až 1000, které byly realizovány převážně v roce Podařilo se nám zajistit nové významné kontrakty na ruském,

9 rumunském a anglickém trhu. Tradiční zákazníci byli s naší produkcí také spokojeni, což se projevilo v opětovných objednávkách z České republiky, Slovenska, Polska, Německa, Turecka, či Jižní Koreje. začíná dařit postupně naplňovat. Rok 2007 byl prvním rokem naší vzájemné úspěšné spolupráce a pevně věřím, že se nám i v roce 2008 podaří splnit cíle, které jsme si vytyčili a dosáhneme dalšího rozvoje společnosti. Za zmínku také stojí, že jsme začali připravovat kvalifikační a předkvalifikační procesy u významných zákazníků v oblasti plynárenství, těžby ropy a petrochemie. Jedná se o dlouhodobý a náročný proces, jehož výsledky budou známy během následujících let. Avšak nyní můžeme už konstatovat, že první dílčí úspěchy práce jsou již vidět a brzy se projeví v nových objednávkách. Na druhou stranu jsme si také vědomi nesplněných úkolů, které měly vliv na ekonomické výsledky společnosti. Zde můžeme zařadit, hlavně v první polovině roku, zdlouhavý náběh výroby deskových šoupátek a nenaplnění plánované výše tržeb. Ing. Jozef Leščišin Předseda představenstva Vzhledem k tomu, že neustále roste spotřeba energie a její poptávka, vidíme další směr a budoucnost v jaderné energetice. Proto jsme v roce 2007 nastartovali obnovu technické dokumentace a aktualizaci sortimentu armatur v této oblasti tak, abychom byli připraveni na zvýšenou budoucí poptávku po armaturách do jaderných elektráren. Podařilo se nám také zvládnout několik typových zkoušek, které nás opravňují k dodávkám nových typů armatur nebo dodávkám armatur novým zákazníkům. Nastartovali jsme aktivity vedoucí k vytvoření společných podniků s našimi dlouhodobými partnery. Jak jsem v minulém roce naznačil, MSA, a.s. disponuje velkým výrobním a obchodním potenciálem, který se nám 6-7

10 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 Složení dozorčí rady, představenstva a managementu DOZORČÍ RADA PŘEDSTAVENSTVO MANAGEMENT Vladimir Viktorovich Khristenko předseda dozorčí rady Sergey Igorevich Moiseyev člen dozorčí rady Viktor Mikhailovich Fedotov člen dozorčí rady Evgeny Genadievich Golovachev člen dozorčí rady Leo Stařinský člen dozorčí rady Miloslav Sonnek člen dozorčí rady Ing. Jozef Leščišin předseda představenstva Ing. Ivana Hamerková člen představenstva Valery Nikolaevich Shipilov člen představenstva Ing. Pavel Maier výkonný ředitel Mgr. Stanislav Herudek obchodní ředitel prodejního teritoria Zámoří Ing. Michael Slaný obchodní ředitel prodejního teritoria Evropa Ing. Jaromír Nenička výrobní ředitel Ing. Pavel Maier ředitel nákupu - pověřen řízením Ing. Pavol Peťko ředitel zabezpečování jakosti Ing. Ivana Hamerková ekonomický ředitel Uvedené složení dozorčí rady, představenstva a managementu společnosti odpovídá stavu k Změny, ke kterým došlo v průběhu roku, jsou popsány ve finanční části - příloha k účetní závěrce.

11 Základní organizační struktura Dceřiné společnosti LOZNICA-GAS A.D. - Loznica, Srbsko a Černá Hora MSA SLOVAKIA s.r.o. - Bratislava, Slovenská republika OPRAVÁRENSKÝ ZÁVOD MSA, s.r.o. - Dolní Benešov, Česká republika ZPA MORAVIA s.r.o. - Dolní Benešov, Česká republika 8-9

12 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 Zpráva managementu o činnosti společnosti v jednotlivých oblastech Obchodní činnost Výše ročního obratu z prodeje výrobků, služeb a obchodního zboží dosahuje trvale příznivých hodnot. Na růst objemu tržeb v Kč má vliv její posilování vůči zahraničním měnám. Výrazný podíl prodeje představuje žádaný sortiment kulových kohoutů ve vyšších světlostech a tlakových třídách, jehož vývoj a výroba stojí na pomyslném vrcholu výrobního programu společnosti. Celkové tržby v mil. Kč / mil. USD / / / / / / / / / / / Společnost MSA, a.s. si vytyčila cíl být výrazně proexportním výrobcem a dodavatelem průmyslových armatur. Tento záměr se daří úspěšně plnit. V roce 2007 činil podíl exportu na celkových tržbách cca 92 %. Export celkem v mil. Kč / mil. USD 859 / / / / / / / / / / /

13 Podíl jednotlivých teritorií na celkových tržbách z prodeje armatur Pro společnost MSA, a.s. se prioritou staly trhy v Rusku, současně se ale daří udržovat pozice na dnes již tradičních teritoriích, jako je např. Jižní Korea. Vedle toho se daří pronikat i na trhy nové, kde MSA, a.s. dosud neměla výraznější zastoupení. 27,4% 17,6% 4,1% 4,1% 4,5% 5,1% 5,4% 5,4% 5,5% 9,1% 11,8% Spojené arabské emiráty USA Turecko Česká republika Německo Rumunsko Polsko Velká Británie Jižní Korea Rusko Ostatní Sortimentní skladba v roce 2007 Sortimentní skladba koresponduje se snahou vedení společnosti vyrábět a dodávat ekonomicky efektivní sortiment kulových kohoutů především ve velkých světlostech a v nejnáročnějších materiálových a konstrukčních provedeních. Ostatní 4,4% ANSI armatury 13,6% DIN armatury 3,8% JE armatury 0,4% Desková šoupátka S85 21,0% Kulové kohouty 56,8% 10-11

14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 Teritorium Východ MSA, a.s. dodala na důležitý ruský projekt ropovodu Východní Sibiř - Tichý oceán velká desková šoupátka S85 v počtu 61 kusů. Kvalitu výrobků a zkušenosti výrobce MSA, a.s. potvrdilo splnění složitých technických požadavků na seismickou odolnost a nulové úniky armatur. Tato dodávka splnila očekávání zákazníka a otevřela dveře dalším dodávkám na ropovody do dálněruské oblasti. MSA, a.s. dosáhla významné pozice dodavatele kulových kohoutů, klínových šoupátek a zpětných klapek pro svého nového zákazníka z Ruska - společnost NARYANMARNĚFTĚGAZ - pro nově otevírané ložisko ropy a zemního plynu na severu Ruské federace. Dodávky pro tento projekt byly realizovány průběžně po dobu celého roku Teritorium Evropa Na německém trhu pokračuje MSA, a.s. v dobrých vztazích s mnoha stálými zákazníky. Z velkých projektů je možno uvést zakázku na 550 ks kulových kohoutů pro rumunský gigant PETROM, největšího producenta ropy a zemního plynu na Balkáně. Armatury z produkce MSA, a.s. byly přes německé firmy dodány na stavbu tepelné elektrárny poblíž dánského města Amager nebo elektrárny ve městě Kaohsiung na Taiwanu. Zároveň došlo k rozšíření spolupráce s novými firmami, u nichž lze očekávat slibný potenciál. V roce 2007 byl realizován projekt dodávek armatur pro výstavbu nové části plynovodu Przyjazn vedoucí z východní hranice Polska do rafinerií v městě Płock. Další významnou referenční akcí bylo zajištění dodávek armatur pro rekonstrukci bloku elektrárny Lagisza. Velice uspokojivě se rozvíjel rumunský trh, kde MSA, a.s. dodávala klíčovým konečným uživatelům jako je Transgaz a Romgaz. Jedním z větších projektů byla výstavba kompresních stanic Codlea a Rasnov. Více než 500 ks armatur bylo určeno na významný italský projekt výstavby krakovací jednotky rafinerie Sannazzaro. V roce 2007 samozřejmě pokračovaly dodávky kulových kohoutů našim dlouholetým partnerům na Slovensku firmě SPP, a.s. a v České republice firmě RWE Transgas. Za zmínku stojí dodávka prvního šoupátka 56 Class 150 pro firmu Capital Valves. Dodávka kulových kohoutů Class 1500 pro PEG v roce 2006 nastartovala dodávky kulových kohoutů pro novou tlakovou třídu Class 1500 v roce Teritorium Zámoří MSA, a.s. si upevnila pozici dodavatele kulových kohoutů pro svého významného zákazníka z Koreje - společnost KOGAS. Úspěšně se rozvinula spolupráce s pákistánskými státními plynárenskými společnostmi SSGC a SNGPL. V Indii kromě pokračující spolupráce se stávajícími zákazníky jako jsou GAIL či Punj Lloyd získala MSA, a.s. významné kontrakty na dodávky kulových kohoutů pro nové zákazníky - společnosti Essar a Maytas. V návaznosti na velký kontrakt pro projekt West Crude Oil Pipeline, který MSA, a.s. získala v Číně v roce 2006, obdržela společnost významné zakázky na další armatury pro tento projekt i jiné projekty pro plynovody a ropovody. Pokračovala spolupráce s indonéským zákazníkem PGN v oblasti dodávek armatur pro plynovod Jižní Sumatra - Západní Jáva a v Turecku dodávala kulové kohouty velkých světlostí pro kompresní stanici Corum. Výrobky MSA, a.s. mají velmi dobré jméno rovněž v zemích bývalé Jugoslávie (Chorvatsko, Srbsko, Slovinsko atd.). Odběrateli jsou hlavní distributoři plynu a ropy v těchto zemích.

15 MSA, a.s. se účastnila výběrových řízení v dalších teritoriích, která vidí jako perspektivní z hlediska možného uplatnění svých výrobků, jako jsou Thajsko, Blízký a Střední Východ. Jako výsledek těchto snah získala MSA, a.s. na konci roku 2007 kontrakt na dodávku kulových kohoutů pro plynovod v Ománu. Marketing Marketingové oddělení MSA, a.s. zaznamenalo v roce 2007 nárůst zaměstnanců. To se promítlo bezpochyby v aktivitách a činnostech, které marketing za rok 2007 uskutečnil. Jedná se především o započetí přípravných prací na tvorbě tzv. superkatalogu armatur, který bude v ucelené formě zahrnovat veškeré produkty, jež jsou v MSA, a.s. vyráběny. Rozpracována byla rovněž realizace obnovy a aktualizace webových stránek, které vytvářejí komplexní profesionální prezentační materiál o firmě. V roce 2007 byla zahájena příprava aktualizace firemních jednolistů popisujících přesné technické údaje konkrétních produktů. V rámci firemní kultury a rozvoje image firmy organizovalo marketingové oddělení také podnikové akce, k nimž patřil sportovní den nebo firemní ples. Kromě zmíněných činností připravuje team marketingu za spolupráce obchodního a technického úseku prezentace podniku na veletrzích a výstavách a s tím související propagační materiály. Provádí analýzy trhu a konkurence, podílí se na tvorbě reklamy v zahraničním, celostátním a regionálním tisku (Valve World Magazine, Nuclear Power Generation Magazine, atd.). Nákup V průběhu roku 2007 pokračovala výroba deskových šoupátek, i když v menším objemu než byl původní předpoklad. Snížení této produkce bylo nahrazováno zvýšenou výrobou kulových kohoutů. V důsledku těchto změn došlo k redukci požadavků na dodávku odlitků pro desková šoupátka. Stabilizovaly se termíny dodávek odlitků ze slévárny Žďas, a.s., pokračovaly dodávky odlitků pro desková šoupátka DN 1000 ze slévárny Tamaris a ČKD Kutná Hora, a.s. Na základě požadavků zákazníka byla zahájena jednání ohledně výroby deskových šoupátek pro nižší tlakové řady PN 40. V oblasti ANSI a DIN programu, v němž došlo ke snížení produkce, se dodávky orientovaly na zajištění speciálních materiálů pro nízké teploty a vysoce legovaných ocelí. V této oblasti pokračovala úspěšně spolupráce s tradičním dodavatelem odlitků Roučka Slévárna, a.s. V důsledku celosvětového zvyšování poptávky po sortimentu kulových uzávěrů docházelo obecně k prodloužení dodacích termínů výkovků jednotlivých dodavatelů a také k navyšování cen polotovarů pro výrobu kulových kohoutů. K zajištění dodacích lhůt hotových armatur a splnění požadavků na vypsaná výběrová řízení bylo projednáno zabezpečení předzásobení těmito polotovary. Zde pokračovala spolupráce s italskými výrobci výkovků s cílem zajistit dodávky vstupů v požadovaných termínech. Byla přijata technologická opatření k možnosti dodávek polotovarů bez tepelného zpracování s následným dokončením v tuzemsku. S nárůstem výroby kulových kohoutů byla také řešena dodávka koulí od nových dodavatelů. Úspěšně bylo dokončeno vzorkování hotových koulí a proběhla jednání s dodavateli polotovarů výkovků. Nadále probíhala jednání s výrobci pohonů s cílem stabilizovat dodavatelskou kázeň v oblasti termínového plnění

16 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 U všech ostatních nakupovaných dílců a polotovarů probíhalo v roce 2007 intenzivní hledání možnosti zajištění dodávek s cílem zabezpečit kvalitu a termínové plnění jednotlivých komponentů. Výroba Prvořadým úkolem výrobního úseku v roce 2007 bylo zavedení sériové výroby a stabilizace jakosti deskových šoupátek S85. Tato šoupátka jsou určena především pro ruský trh a jsou vyráběna v různých modifikacích dle průměru a provedení. Po osvojení si sériové výroby deskových šoupátek S85 DN 500, následovala šoupátka DN 700, 800 a nakonec i DN Prodej šoupátek byl podmíněn úspěšným zvládnutím náročných cyklických zkoušek, které probíhaly přímo v mateřském závodě MSA, a.s. Dolní Benešov a seismických zkoušek na zkušebně v Rusku. Na všech zkouškách se výrobní úsek podílel společně s technickým úsekem a zkoušky byly úspěšně završeny získáním certifikátu potřebného pro dodávky na ruský trh. V roce 2007 začala společnost důsledně vyhodnocovat střediskové hospodaření, což bylo ve výrobním úseku spojeno s novým systémem motivace pracovníků a navýšením pobídkové složky mzdy. V trendu postupného zvyšování zainteresovanosti zaměstnanců na výsledku a neustálého zlepšování procesů probíhajících ve firmě bude společnost pokračovat i v následujících letech. Investice Jednou z největších investic byla realizace vysokotlaké tlakovací stolice pro zkoušení armatur NPS Došlo k navýšení potřebných zkušebních kapacit a současně i ke zdokonalení měřícího a zkušebního procesu díky řízení počítačem se záznamem výsledků zkoušek. V oblasti zkušebnictví byl dále realizován nový vysokotlaký kompresor. V oblasti povrchových úprav byla dokončena realizace pracoviště pro nanášení PROTEGOLU a díky moderní vzduchotechnice vyřešila stavba ekologické problémy. Současně byla provedena kompletní rekonstrukce osvětlení v lakovně Staré haly. Z dalších oblastí investic do výrobní základny lze uvést pořízení nových svařovacích strojů, investice do dopravní a manipulační techniky (vysokozdvižné vozíky, AKU plošinový vůz nosnosti 5 tun), rekonstrukce podlah objektů, nákup měřící techniky, odsávacích zařízení, lapovačky do těles šoupátek, mikrosvářečky atd. Nadále průběžně pokračovaly GO numericky řízených CNC karuselů včetně modernizace řídících systémů, GO horizontek a soustruhů. Pro výrobu nového sortimentu armatur S85 velkých světlostí bylo provedeno zvýšení stojanu karuselu SKJ 25/50. Jedním z rozhodujících momentů modernizace výrobní základny bylo podepsání kontraktu na dodávku nového stroje pro opracování koulí od firmy SAFOP. Zařízení bude uvedeno do provozu na podzim roku 2008 a umožní kompletní opracování koulí od světlosti DN 300 do DN Rovněž byla podepsána kupní smlouva na dodávku dalšího obráběcího centra z TOSu Kuřim, která bude realizována v září roku Tak jako v předchozích letech i v roce 2007 pokračovala obnova a modernizace výrobní základny a z hlediska kapacitních disproporcí doplnění chybějících pracovišť.

17 Výzkum a vývoj Výrobě a prodeji nových a speciálních armatur předcházejí procesy výzkumu a vývoje, které zahrnují celou řadu úkolů od speciálních výpočtů ověřující statické a dynamické vlastnosti armatur přes ověření použitelnosti technologických a výrobních procesů až po závěrečné zkoušení životnosti, validace a ověření způsobilosti nových armatur pro dané použití. V roce 2007 byl úspěšně dokončen vývoj kulových kohoutů DN 50 až DN 300 PN 25, PN 50, PN 100 s tvrdým těsněním sedel, ovládání klínových šoupátek C09.2 DN 200 až DN 600 PN 25, PN 50 pneumatickými pohony. Dále bylo seismickými zkouškami úspěšně ukončeno ověřování způsobilosti a spolehlivosti deskových šoupátek DN 700 až DN 1000 určených pro pracovní tlak 10 MPa, bylo pokračováno ve zkouškách odolnosti kulových kohoutů a klínových šoupátek při působení plamene dle API 607 a ISO , byly provedeny dlouhodobé zkoušky životnosti kulových kohoutů DN 50 až DN 600 při proudícím zkušebním médiu a rovněž dynamickými zkouškami byly ověřeny hydraulické parametry zpětných klapek A42. Výhled do roku 2008 je možno charakterizovat jako rok, kdy se výrobní portfolio MSA, a.s. rozšíří jednak o kompletně nové armatury a jednak o armatury, které mají oproti původním zcela nové parametry, což umožňuje jejich speciální použití v provozu. Proto byl zahájen intenzivní vývoj a výzkum zaměřený na: kulové kohouty DN 200 až DN 600, PN 25 až PN 100 v provedení kov-kov klínová šoupátka DN 50 až DN 600, PN 20 až PN 100 určené pro teploty pod -150 C (tzv. kryogenní armatury) kulové kohouty DN 500 až DN 1000, PN 25 až PN 100 s tvrdým těsněním sedel, typové zkoušky armatur měřením prchavých emisí podle předpisů Shell, Agip a ISO zkoušky životnosti, seismické odolnosti a klimatické zkoušky při teplotách - 60 C týkající se kulových kohoutů za přítomnosti zástupců rozhodujících zákazníků, kde je ověřována jejich způsobilost a spolehlivost po předpokládanou dobu jejich provozu Kvalita Přísné, nepřetržité zajišťování kvality produkce v celém průběhu výrobního procesu patří k neodmyslitelným činnostem každé úspěšné společnosti. V rámci zajišťování kvality produkce ve sledovaném roce 2007 byla realizována údržba tlakových stolic na provozech NVH a TVH. Údržba byla zaměřena především na zajištění jejich spolehlivého chodu. S cílem zvýšit kapacitní průchodnost, zkrátit operační a snížit odstavné časy, byla provedena výměna kompresoru na vysokotlaké zkušebně (TLZ). Dále bylo přistoupeno k realizaci zateplení a plynofikace zkušebny, byly vyměněny světlíky a namontovány infrazářiče. Odstraněny byly nedostatky připomínkované externími audity, zejména pokud se týče dodržování teplotních poměrů v průběhu zkoušení armatur a vytvoření lepších pracovních podmínek pro pracovníky zkušebny v zimním období. kulové kohouty DN 50 až DN 1400 PN 100 až PN 250 určené pro práci pod mořskou hladinou do hloubky až 500 m (tzv. Subsea kulové kohouty) 14-15

18 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 Zvýšení kapacity zkoušení armatur v MSA, a.s. napomohla realizace dvou nových pracovišť vybavených tlakovacími stolicemi. V NVH je takto možno provádět zkoušky armatur těchto parametrů: Class DN 700, Class DN 550 až 650, Class do DN 550. Na TVH je nyní možno provádět zkoušky armatur v rozsahu: Class DN 500 až Z pohledu statistických nástrojů realizovaných během zkušebního procesu byl kladen důraz především na ovládání procesu zpětnou vazbou na základě informací získaných v průběhu měření. Technologie procesu zkoušení se zaměřila především na další prohlubování znalostí o průběhu zkušebních procesů, na rychlost a kvalitu reakce systému na zadané řídící povely a na snížení rozptylu kolísání sledovaných parametrů konečného výrobku. V neposlední řadě došlo k realizaci nedestruktivní zkušební metody Akustické emise u části šoupátek typu S 85 z produkce společnosti. Požadavek na realizaci zkoušky vzešel od zákazníka Transnefť. Neustále se zvyšující nároky na jakost a spolehlivost armatur vyvolaly potřebu realizace dokonalejších metod vakuového zkoušení netěsnosti armatur. Certifikace MSA, a.s. vlastní řadu systémových a výrobkových certifikací, které ji dle související legislativy a obchodních požadavků umožňují vyrábět a dodávat výrobky na zahraniční a tuzemské trhy. Společnost vlastní dvě základní systémové licence, které zahrnují základní procesy společnosti a které vycházejí z požadavků EN ISO 9001 a API Spec Q1. Do výrobkových certifikací navazujících na systém návrhu, výroby a zkoušení dle API Spec Q1 patří především Licence dle API Spec 6D-0239, u které byl v roce 2007 zahájen proces další obnovy na tři roky. Samostatnou kapitolu tvoří řada dovozních certifikací spojených s konkrétními produkty MSA, a.s. a legislativou země vývozu. Do této kategorie patří certifikace určené pro Ruskou federaci (GOST R, Licence Roztěchnadzor), Ukrajinu a Kazachstán, Německo apod. Tyto certifikace jsou nutné vedle prokázání shody produkce MSA, a.s. s normami dané země i pro jejich technologickou instalaci. Problematika systému jaderné bezpečnosti (SJB) produkce MSA, a.s. je řešena jednak pro tuzemský trh formou prokázání shody např. dle Vyhlášky č. 309/2005 Sb. typovým schvalováním dokumentace a inspekcemi a také pro ruský trh formou produktových licencí (např. Gostatomnadzor), rovněž spojenými s jednotlivými inspekcemi v MSA, a.s. Direktivy Evropského společenství jsou pro produkci MSA, a.s. respektovány především v podobě prokazování shody s požadavky směrnice na tlakové nádoby (PED) 97/23/ES, pro kterou společnost vlastní certifikaci ověření shody dle modulu H. Mimo takto schválený systém jsou rovněž prováděny jednotlivé přejímky dle modulů stanovených specifikacemi kontraktů. V roce 2007 pokračoval rovněž proces zajištění účelových certifikací, u kterých jsou výrobky a související systém tvorby dokumentace, výroby a zkoušení podrobovány audity a zkouškami za přítomnosti nezávislých organizací. Do této kategorie patří certifikační audity Nisestu spojené s certifikací Transsert, zkoušky spolehlivosti kulových uzávěrů, zkoušky dle DIN EN (certifikace SIL). Rok 2008 bude pro MSA, a.s. v oblasti QMS rokem potvrzení tříletých platností licencí dle ISO a API a získání nových a prodloužení stávajících certifikací SJB určených pro produkci JE.

19 Personalistika V oblasti personalistiky byl rok 2007 rokem dalšího rozvoje lidských zdrojů. V návaznosti na potřeby společnosti byli získáváni noví kvalifikovaní zaměstnanci. Průměrný počet zaměstnanců se v roce 2007 oproti minulému roku zvýšil o 19 osob. Stav zaměstnanců k činil 611 osob a proti konečnému stavu roku 2006 se zvýšil o 21 osob. Přijímáni byli především vysoce kvalifikovaní zaměstnanci na pozice konstruktérů, technologů, prodejců i kvalifikovaných dělníků. O dobré péči o zaměstnance svědčí nízká míra fluktuace, která v roce 2007 nedosahovala ani 7 % a to, že téměř 91 % zaměstnanců pracuje ve společnosti déle než 1 rok. V kvalifikační struktuře jsou zastoupeni dlouholetí kvalifikovaní výrobní dělníci i vysoce profesně způsobilí odborníci. Z hlediska vývoje kvalifikační struktury proti předchozímu roku stoupl podíl středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců. Kvalifikační struktura zaměstnanců v % k základní vzdělání 3,7 vyučení 53,1 středoškolské vzdělání 32,9 vysokoškolské vzdělání 10,3 Věková struktura zaměstnanců v % celkem do 30 let 11,1 do 40 let 22,4 do 50 let 34,8 nad 50 let 31,7 K nosným cílům společnosti patří zvyšování kvalifikace zaměstnanců a jejich účinná motivace. V roce 2007 bylo zaměstnancům umožněno stejně jako v předešlých letech absolvovat řadu školení, kurzů i odborných výcviků. Společnost rovněž hradila jazykovou výuku zaměstnanců. V sociální oblasti je uplatňována pro zaměstnance řada motivačních prvků, které navazují na kolektivní smlouvu uzavřenou s odborovou organizací. Jedná se především o týden dovolené nad rámec stanovený zákoníkem práce, příspěvek společnosti na služby závodního stravování, příspěvek na penzijní a životní pojištění zaměstnanců, příspěvek na rekreaci dětí zaměstnanců, rehabilitaci zaměstnanců v areálu firmy. V následujícím roce bude zpracována strategie lidských zdrojů, jejíž realizace by měla vést k zajištění a stabilizaci potřebného počtu kvalifikovaných zaměstnanců podle požadavků jednotlivých úseků společnosti. V oblasti vzdělávání bude pozornost zaměřena jak na rozvoj manažerských dovedností, tak i odborných znalostí zaměstnanců

20 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 Ekologie Cíle akciové společnosti v oblasti ekologie jsou dlouhodobě zaměřeny na precizní dodržování všech požadavků zákonných norem a předpisů týkajících se environmentální politiky, minimalizaci dopadů z výrobní činnosti v areálu společnosti a blízkém okolí na životní prostředí a na trvalé zlepšování kvality životního a pracovního prostředí. Společnost v uplynulém roce pokračovala v přípravách na odstraňování starých ekologických zátěží a sanaci problematických lokalit areálu. Podklady vypracované firmou TALPA - RPF, tj. Závěrečná zpráva průzkumu a projektu sanace, Doplněk Závěrečné zprávy a následná jednání mezi zástupci MSA, a.s., firmou TALPA - RPF a zástupci České inspekce životního prostředí Ostrava, sloužily jako podklad pro vydání závazného Rozhodnutí o uložení opatření k nápravě - sanace staré ekologické zátěže v areálu MSA, a.s. Dolní Benešov. Při jednáních byly vzaty v úvahu připomínky ze strany MSA, a.s. s ohledem na termíny realizace sanace, způsobu a rozsahu sanačních prací. Ze strany České inspekce životního prostředí byl proveden vodoprávní dozor se zaměřením na plnění uložených opatření k nápravě a konstatováním posledních opatření, která měla zamezit nebezpečným látkám pronikajícím do horninového prostředí a podzemních vod. Všechna opatření uložená Českou inspekcí životního prostředí byla během roku 2007 splněna. V závěru roku 2007 vydala Česká inspekce životního prostředí Rozhodnutí o opatření k nápravě směřující k odstranění závadného stavu ve smyslu 42 odst. (2) zákona o vodách, který způsobují staré ekologické zátěže v areálu MSA, a.s. Byly uloženy následující úkoly: ukončit sanaci podzemní vody do 4 let od zahájení sanačních prací ukončit postsanační monitoring do 3 let od ukončení sanace podzemní vody odstranit znečištění stavebních konstrukcí, horninového prostředí jednotlivých určených lokalit v areálu MSA, a.s. Na základě tohoto Rozhodnutí zpracovala firma TALPA - RPF návrh realizačního plánu sanace. Realizační plán bude sloužit jako podklad při výběrovém řízení firem. Vybraná firma zhotoví prováděcí projekt sanace, bude realizovat navržená sanační opatření a zahájí sanační práce ve výše uvedeném termínu. Oblast pracovního prostředí V říjnu roku 2007 bylo uvedeno do zkušebního provozu pracoviště Nástřiku armatur Protegolem ve východní montážní lodi Těžké haly. Pracoviště je vybaveno samostatnou vzduchotechnikou s ohřevem přiváděného vzduchu a kapsovými tkaninovými filtry na zachycení tuhých látek z přestřiků. Současně přiváděný vzduch na pracovišti vytváří vzduchovou clonu, která zabraňuje úniku škodlivin do prostoru. Účinná vzduchotechnika minimalizuje množství emisí tuhých látek jak do pracovního prostředí tak do ovzduší. Oblast odpadového hospodářství V oblasti odpadového hospodářství probíhá průběžné plnění cílů stanovených v Plánu odpadového hospodářství MSA, a.s., tj. snižování produkce nerecyklovatelných odpadů, snižování množství biologicky rozložitelného odpadu ukládaného na skládku apod. Celkové množství produkovaného odpadu v MSA, a.s. pokleslo proti loňskému roku o 15 %. zahájit sanační práce do ukončit sanaci stavebních konstrukcí a horninového prostředí do tří let od zahájení sanačních prací

Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA. O společnosti. Zpráva generálního ředitele a předsedy představenstva. Přehled hlavních ekonomických ukazatelů

Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA. O společnosti. Zpráva generálního ředitele a předsedy představenstva. Přehled hlavních ekonomických ukazatelů výroční zpráva 2013 Obsah O společnosti 4 Zpráva generálního ředitele a předsedy představenstva 5 Přehled hlavních ekonomických ukazatelů 6 Zpráva managementu Obchod Nákup Výroba Investice Výzkum a vývoj

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2012 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

MOTORPAL - ALL THE DIESEL NEEDS VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 MOTORPAL, a.s.

MOTORPAL - ALL THE DIESEL NEEDS VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 MOTORPAL, a.s. MOTORPAL - ALL THE DIESEL NEEDS VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 MOTORPAL, a.s. 1 2 MOTORPAL - ALL THE DIESEL NEEDS VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 MOTORPAL, a.s. 3 Základní informace o společnosti

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

Lanová dráha na Sněžku

Lanová dráha na Sněžku 2013 výroční zpráva Lanová dráha na Sněžku unikátní projekt v nejpřísněji chráněné zóně národního parku OBSAH 05 06 09 10 12 14 15 17 17 18 18 20 25 26 27 28 30 31 58 Představení společnosti Vize mise

Více

OBSAH. Dalkia Kolín, a.s.

OBSAH. Dalkia Kolín, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 1 Dalkia Kolín, a.s. která dříve působila pod názvem Elektrárna Kolín, se stala členem skupiny Dalkia v České republice v lednu 2007. Dalkia Kolín zásobuje tepelnou energií dodávanou v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 RWE Energo, s.r.o. Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby celkem (mil. Kč) 658 EBITDA (mil. Kč) 46 Provozní zisk (mil. Kč) -66 Zisk před zdaněním (mil. Kč) -43 Zisk po zdanění (mil.

Více

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8 Výroční zpráva 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 / PODA A.S. Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8 2.2 Předmět podnikání 8 2.3 Orgány společnosti a organizační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 5 PŘEHLED

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á a k c i o v á s p o l e č n o s t VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.homola.as

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.homola.as VÝROČNÍ ZPRÁVA 204 www.homola.as OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 STRUKTURA A PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA... 6 VÝROBNÍ ČINNOST... 8 OBCHODNÍ ČINNOST...3 EKONOMIKA...6 INVESTIČNÍ ČINNOST...8 CERTIFIKÁTY

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI............................................................................ 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI......................................................................................

Více

Obsah. Představení Skupiny Severní energetická

Obsah. Představení Skupiny Severní energetická Obsah Představení Skupiny Severní energetická Údaje o osobách zodpovědných za výroční zprávu Dopis člena představenstva Hlavní události roku 2013 a 2014 do data sestavení výroční zprávy Profil společnosti

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

VÝROČNÍ ZRÁVA 2008 1919

VÝROČNÍ ZRÁVA 2008 1919 VÝROČNÍ ZRÁVA 2008 1919 1919 V PRAZE ZALOŽENA FIRMA AERO AERO VODOCHODY - VÁŠ PRVOTŘÍDNÍ PARTNER V LETECKÝCH TECHNOLOGIÍCH 1919 2009 OBSAH 6 ÚVODNÍ SLOVO PREZIDENTA 10 PROFIL SPOLEČNOSTI 12 HISTORIE 14

Více

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o.

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 2007 2 Obsah: 1. POSLÁNÍ, VIZE A CÍLE SPOLEČNOSTI... 3 2. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 3. FINANČNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE... 5 4. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU... 6 5. ÚVODNÍ SLOVO JEDNATELE SPOLEČNOSTI... 7 6. OČEKÁVANÝ

Více

OBSAH. Dalkia Industry CZ, a.s.

OBSAH. Dalkia Industry CZ, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo a chlad pro organizaci podléhající Hornímu zákonu,

Více

Obsah: Výroční zpráva 2000

Obsah: Výroční zpráva 2000 Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva... 4 Profil společnosti... 6 Základní údaje... 6 Stručná historie společnosti... 6 Charakteristika činností a postavení na domácím a zahraničním trhu... 7 Statutární

Více

Obsah. Přílohy. Úvodní slovo 3. Základní údaje 4. Předmět podnikání 4. Hlavní akcionáři 5. Orgány společnosti 5

Obsah. Přílohy. Úvodní slovo 3. Základní údaje 4. Předmět podnikání 4. Hlavní akcionáři 5. Orgány společnosti 5 Konsolidovaná výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo 3 Základní údaje 4 Předmět podnikání 4 Hlavní akcionáři 5 Orgány společnosti 5 Organizační struktura holdingu ZVVZ GROUP 6 Dceřiné společnosti 7 Podnikatelská

Více

OBSAH DTS VRBENSKÝ, A.S. / VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 1

OBSAH DTS VRBENSKÝ, A.S. / VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 OBSAH Představení společnosti DTS Vrbenský, a. s. 3 Správnou cestou 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 12 Profi l společnosti 14 Řídící orgány společnosti 16 Zpráva představenstva

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména zajistit za všech okolností jejich bezpečné přistání, ať mohou úspěšně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2009 2009 Výroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2009 Obsah Zpráva představenstva společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2009 2 Zpráva dozorčí

Více

Výroční zpráva ELTODO, a.s.

Výroční zpráva ELTODO, a.s. Výroční zpráva ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 E L T O D O, a. s. 3 Obsah Základní informace o společnosti...4 Zpráva o činnosti společnosti...5

Více

V ý r o č n í z p r á v a. BUZULUK a.s.

V ý r o č n í z p r á v a. BUZULUK a.s. V ý r o č n í z p r á v a BUZULUK a.s. 2013 1. Úvod..... 4 1.1. Dopis generálního ředitele společnosti akcionářům 1.2. Statutární orgány akciové společnosti 1.3. Organizační struktura společnosti 2. Základní

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 3 OBSAH Slovo generálního ředitele... 5 Strategie a cíle společnosti... 6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti... 7 Složení orgánů a managementu společnosti...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s.

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. 2006 Liberec, duben 2007 ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2006 (v celých tisících Kč) IČ 25045504 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Liberec,

Více

MAIN AUDIT, spol. s r. o., Údolní 33, 602 00 Brno IČO: 63488019, DIČ: CZ63488019

MAIN AUDIT, spol. s r. o., Údolní 33, 602 00 Brno IČO: 63488019, DIČ: CZ63488019 MAIN AUDIT, spol. s r. o., Údolní 33, 602 00 Brno IČO: 63488019, DIČ: CZ63488019 Př íjemce zprávy: Zástupce zřizovatele státního podniku Vedení státního podniku Ově ř ili jsme soulad výročn í zprávy STÁTNÍ

Více