Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje. Roční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje. Roční zpráva"

Transkript

1 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Roční zpráva

2 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje čj. 69/2008 Roční zpráva Vypracovali: PhDr. Ivanka Horáková pí Ludmila Papežová pověřená zastupováním náměstka pro ostatní činnost Předkládá: PhDr. Ivanka Horáková pověřená zastupováním ředitele

3 A) Roční zpráva a) Základní údaje Název: Adresa: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Smetanovy sady 2, Plzeň IČ: Poštovní adresa: Smetanovy sady 179/ Plzeň Tel: Fax: Internetové stránky: Úřední hodiny: Po Pá 8 19 hod b) Způsob zřízení a zřizovatel Způsob zřízení: Název zřizovatele: příspěvková organizace Plzeňský kraj 5

4 c) Organizační struktura Oddělení doplňování KF 2.1 Oddělení zpracování KF 2.2 Oddělení ochrany a expedice KF 2.3 Oddělení absenčních služeb 2.4 Odbor náměstka pro hlavní činnost 2 Oddělení prezenčních služeb 2.5 Oddělení regionální bibliografie 2.6 Pracoviště starých a vzácných tisků 2.7 Ředitel odbor ředitele 1 Oddělení zahraničních knihoven 2.8 Ekonomické oddělení 3.1 Hospodářské oddělení 3.2 Odbor náměstka pro ostatní činnost 3 Oddělení údržby 3.3 Sekretariát ředitele 1.1 Oddělení vzdělávání a organizace knihovnictví 1.2 Oddělení automatizace a vědecko-technického rozvoje 1.3 Útvar interního auditu 1.4 6

5 Název útvaru Vedoucí pracovník útvaru 1 Ředitel SVK PK PhDr. Jaroslav Vyčichlo 1.1 Sekretariát ředitele Mgr. Václava Květoňová 1.2 Oddělení vzdělávání a organizace knihovnictví 1.3 Oddělení automatizace a vědecko-technického rozvoje Mgr. Hana Hendrychová PhDr. Jaroslav Vyčichlo 1.4 Útvar interního auditu Ing. Václav Pošta 2 Odbor náměstka pro hlavní činnost PhDr. Ivanka Horáková 2.1 Oddělení doplňování KF Mgr. Anna Andrlová 2.2 Oddělení zpracování KF Mgr. Magda Šrajbová 2.3 Oddělení ochrany a expedice KF Helena Šmolíková 2.4 Oddělení absenčních služeb Ladislava Prokopcová 2.5 Oddělení prezenčních služeb Mgr. Pavlína Doležalová 2.6 Oddělení regionální bibliografie Mgr. Jitka Neužilová 2.7 Pracoviště starých a vzácných tisků PhDr. Marie Hálová 2.8 Oddělení zahraničních knihoven Mgr. Vlasta Kapsová 3 Odbor náměstka pro ostatní činnost Ing. Pavel Kabelka 3.1 Ekonomické oddělení Ludmila Papežová 3.2 Hospodářské oddělení Alena Chýnovská 3.3 Oddělení údržby Josef Toupal 7

6 Přehled hlavních činností organizace 1. Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje je veřejnou knihovnou s univerzálními knihovními fondy, střediskem informačních, vzdělávacích a kulturních služeb s tradiční orientací na obory region charakterizující. Je institucí zřizovanou ve veřejném zájmu. 2. Svými fondy a službami zaručuje knihovna právo občanů na všeobecný, rovný a neomezený přístup k informacím, rozvíjí vzdělanostní a kulturní úroveň občanů a uchovává národní kulturní dědictví. 3. Shromažďuje, zpracovává a trvale uchovává domácí dokumenty se zvláštním zřetelem na regionální dokumenty, systematicky buduje univerzální český i cizojazyčný fond vědecké, odborné, populárně naučné i krásné literatury a speciálních informačních pramenů prostřednictvím povinného výtisku, koupě, darů a výměny dokumentů včetně mezinárodní výměny v souladu s Úmluvou o mezinárodní výměně publikací. Zpracovává a zpřístupňuje regionální informační databáze. 4. Propaguje a diferencovaně zpřístupňuje knihovní fondy fyzickým a právnickým osobám zejména přímým půjčováním primárních dokumentů prostřednictvím vnitrostátní i mezinárodní meziknihovní výpůjční služby, prostřednictvím bibliografických a informačních činností, veřejným předváděním audiovizuálních děl, zpřístupňováním vzdálených elektronických databází za pomoci veřejných datových sítí a dalšími formami práce s uživateli. 5. Řeší teoretické i praktické otázky v oblasti knihovnictví, bibliografie a automatizace knihovnických procesů z hlediska požadavků a potřeb veřejnosti a specializace knihovny; spolupracuje s Národní knihovnou ČR při zpracování národní registrující bibliografie a souborného katalogu; podílí se na vědeckovýzkumné, průzkumové, studijní a rozborové činnosti v oboru knihovnictví, na plnění výzkumných úkolů celostátního charakteru; v rozsahu svých činností racionalizuje knihovnické, bibliografické a informační procesy zaváděním moderní techniky a aplikací automatizovaných systémů. 6. Zabezpečuje ochranu svých knihovních fondů se zvláštním zřetelem na ochranu a konzervaci historických knihovních fondů, knihovních fondů získaných podle zvláštního právního předpisu, včetně restaurování vzácných a unikátních dokumentů. 7. Na základě písemných smluv pověřuje vybrané základní knihovny plněním regionálních funkcí. 1 V Plzeňském kraji plní a koordinuje regionální funkce a vykonává další činnosti. Je zejména: a) ústřední knihovnou kraje, dokumentovým centrem pro uchovávání a zpřístupňování informačního fondu včetně speciálních druhů dokumentů a netradičních nosičů informací, b) centrem meziknihovních služeb, odborným poradenským, konzultačním a koordinačním střediskem v oborech knihovnictví, bibliografie a informační věda, c) informačním a databázovým centrem krajského bibliografického systému, poradenským a konzultačním střediskem pro zavádění informačních a komunikačních technologií do knihoven, 1 Ve smyslu zákona 257/2001 Sb., knihovní zákon, uveřejněného ve Sbírce zákonů ČR částka č. 98 ze , účinného od

7 d) centrem pro organizaci vzdělávacích akcí určených pracovníkům knihoven a informačních pracovišť, e) střediskem pro sběr statistických dat vzešlých z knihovnických procesů. 8. Plní a koordinuje zajištění regionálních funkcí vybraných základních knihoven v kraji, rozhoduje o přenesení regionálních funkcí na vybrané základní knihovny. 9. K naplnění svého účelu jako veřejné knihovny dále zajišťuje zejména: a) vzdělávací činnost pořádáním přednášek a jejich cyklů, jakožto i odborných seminářů a konferencí, b) pořádání akcí mimoškolní výchovy a vzdělávání, c) pořádání kulturních a kulturně společenských akcí spojených s veřejným šířením autorských děl (ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb.), d) vydávání a veřejné šíření neperiodických publikací (ve smyslu zákona č. 37/1995 Sb.) a dalších tiskovin souvisejících s účelem zřízení, e) pořizuje, vytěžuje a zužitkovává databáze, f) umožňuje přístup na internet veřejnosti. d) Základní personální údaje 1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví stav k věk muži ženy celkem % do 20 let , let , let , let , let ,43 61 let a více ,95 celkem ,00 % 15,24 84,76 100,0 x 2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví stav k vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní ,71 střední odborné ,24 úplné střední ,86 úplné střední odborné ,86 vyšší odborné ,00 vysokoškolské ,33 celkem ,000 9

8 3. Celkový údaj o průměrných platech k průměrný hrubý měsíční plat celkem Kč 4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 2007 počet nástupy 26 odchody 29 * nástupy nových pracovníků (6) a nové nástupy starobních důchodců (20), kterým skončil pracovní poměr ** odchody pracovníků (7) a opakující se odchody starobních důchodců (22), kteří mají pracovní poměr vždy na dobu určitou (1 rok) 5. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců stav k Doba trvání Počet % do 5 let 23 21,90 do 10 let 21 20,00 do 15 let 12 11,43 do 20 let 25 23,81 nad 20 let 24 22,86 celkem ,00 e) Údaje o majetku Vymezení majetku zřizovatele svěřeného organizaci do správy Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje spravuje majetek, který nabyla pro Plzeňský kraj k naplnění svého poslání a zabezpečení činností, pro které byla zřízena. Majetek účtuje v podvojném účetnictví. Spravuje: a) movitý majetek zvláštního druhu, kterým jsou knihovní fondy. Velikost knihovních fondů vyplývá z rozdílu přírůstkového seznamu Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje. S tímto majetkem hospodaří knihovna podle zákona 122/2000 Sb., vyhlášky č. 275/2000 Sb. a zákona 257/2001 Sb. Informace o knihovním fondu jsou podrobněji uvedeny ve výkazu o činnosti knihovny Kult (MK) (viz příloha č. 6) b) movitý majetek - jeho rozsah je dán inventárním seznamem Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje. Jeho hodnota je uvedena na majetkových účtech v rozvaze, která je uvedena v příloze č. 3. Celková hodnota k je Kč. c) nemovitý majetek - jeho rozsah je dán inventárním seznamem Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje. Jeho hodnota je uvedena na majetkových účtech v rozvaze, která je uvedena v příloze. Celková hodnota k je Kč. 10

9 Organizace sestavuje odpisový plán, který schvaluje Rada Plzeňského kraje. SVK PK používá účetní metodu lineárního odpisování. Doby odpisování jsou stanovovány dle předpokládané životnosti jednotlivých předmětů při zařazování do užívání. Celkové pohledávky a závazky jsou uvedeny v rozvaze, která je přílohou této zprávy. (Příloha č. 3). Pohledávky po lhůtě splatnosti má SVK PK vůči deseti odběratelům v celkové hodnotě ,50 Kč. Jiné pohledávky ke dni inventury SVK PK nemá. f) Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů Na základě Usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 425/06 ze dne , kterým byl schválen rozpočet Plzeňského kraje na rok 2007, byly SVK PK vyčleněny finanční prostředky z rozpočtu Plzeňského kraje jako závazné ukazatele ve vztahu ke zřizovateli, a to následovně: neinvestiční příspěvek ve výši investiční příspěvek ve výši Kč Kč Uvedené údaje jsou zpracovány v tabulce příloha č. 1. V průběhu roku bylo provedeno 7 rozpočtových opatření. Neinvestiční prostředky přidělené zřizovatelem byly beze zbytku vyčerpány a použity na určené účely. Podrobnější rozpis rozpočtu a čerpání je uveden v tabulce příloha č. 2. Rozpočet byl rozepsán jako vyrovnaný, tj. výnosy odpovídaly nákladům. Výnosy tvoří především příspěvek zřizovatele v upravené výši Kč, účelové dotace od MK ČR ve výši 977 tis. Kč, dále výnosy z vlastní činnosti ve výši tis. Kč, ostatní výnosy ve výši tis. Kč a v průběhu roku získané prostředky. Původní rozpis rozpočtu obsahoval výnosy ve výši tis. Kč, závěrečný rozpis výnosů byl tis. Kč. Celkově byly výnosy zvýšeny o tis. Kč. Náklady celkem byly schváleny ve výši tis. Kč, tj. ve výši, která odpovídala vyrovnanému rozpočtu. V průběhu roku byly v souvislosti s úpravou výnosů prováděny i úpravy nákladů. Náklady po úpravách byly rozpočtovány ve výši tis. Kč. g) Hodnocení a analýza údajů finančního hospodaření 1 Zdůvodnění rozpočtových opatření neinvestiční prostředky Na základě rozpočtového opatření č. 2 ze dne byla provedena změna rozpočtu následovně: Závazný ukazatel neinvestičního příspěvku ve vztahu ke zřizovateli se zvyšuje o 360 tis. Kč. Zvýšení bylo poskytnuto na výkon regionální funkce. V průběhu roku obdržela SVK PK prostřednictvím Plzeňského kraje účelové prostředky státního rozpočtu od Ministerstva kultury ČR na programy ve výši 977 tis. Kč. Toto navýšení bylo provedeno rozpočtovým opatřením č. 62 ze dne Na základě toho provedla SVK PK rozpočtové opatření a ve stejné výši upravila i příslušné nákladové položky. 11

10 Rozpočtové opatření č. 2885/07 ze dne snížilo příspěvek na investiční prostředky o tis. Kč a zároveň zvýšilo neinvestiční příspěvek na ochranu a automatizaci procesů správy knihovního fondu pořízení radiofrekvenčních čipů, které se vlepují do knih. Usnesením Rady PK č. 3353/07 byla provedena změna závazného ukazatele navýšením neinvestičního příspěvku o 70 tis. Kč na nákup publikací. Usnesením Rady PK č. 3400/07 ze dne byla provedena změna závazného ukazatele snížením investičního příspěvku a navýšením neinvestičního příspěvku ve výši ,- Kč na akci Rekonstrukce vstupní haly, čtenářského a výpůjčního protokolu interiéry na vybavení interiéru vstupní haly. Nový závazný ukazatel neinvestičního příspěvku činí ,- Kč. Nový závazný ukazatel investičního příspěvku činí ,- Kč. V závěru roku provedla SVK PK rozpočtové opatření navýšením vlastních výnosů a úměrné zvýšení nákladů. 2 Vyhodnocení výnosů a nákladů Vyhodnocení výnosů Tržby z prodeje služeb, neboli výnosy z vlastní činnosti byly rozepsány ve výši tis. Kč. Tato částka obsahuje čtenářské a manipulační poplatky, tržby za poskytované služby, např. xero, internet, rešerše, repropráce apod. Rozepsaná částka vycházela z úrovně loňského roku. Ve skutečnosti dosáhla částky 1 331,29 tis. Kč, tj. plnění na 102,40 %. Oproti loňské skutečnosti je tato částka vyšší o 0,43 tis. Kč. Ostatní výnosy včetně mimorozpočtových prostředků, které přes tento účet do výnosů přicházejí, byly rozepsány ve výši 800 tis. Kč. V průběhu roku obdržela SVK PK dar od Plzeňského Prazdroje ve výši 190 tis. Kč, od Nadace 700 let města Plzně 20 tis. Kč, od firmy Kdynium a.s. 30 tis. Kč a od Bohemia Liones Clubu Plzeň 12 tis. Kč pro Knihovnu nevidomých. Sankční poplatky dosáhly částky 926,59 tis. Kč. Ve srovnání s loňskou skutečností jsou o 254,3 tis. Kč vyšší. Skutečná celková výše ostatních výnosů dosáhla částky tis. Kč, tj. plnění na 326,00 %. (Je nutno však z této částky zohlednit platby na opravy, které byly placeny z fondu reprodukce, a tím se tato částka 948 tis. Kč promítla ve výnosech.) Celkem výnosy dosáhly částky tis. Kč, tj. plnění na 112 %. V absolutní hodnotě se jedná o překročení upraveného rozpočtu o 139 tis. Kč a oproti původnímu rozpočtu o tis. Kč. Vyhodnocení nákladů Spotřeba materiálu a energie, neboli spotřebované nákupy byly rozepsány ve výši tis. Kč a v průběhu roku upraveny nebyly. Ve skutečnosti tato položka dosáhla výše tis. Kč, tj. čerpání na 85 % z rozpočtu roku. Oproti loňskému roku je tato položka vyšší o 206,99 tis. Kč. V průběhu roku byla tato položka zvyšována vlivem účelových prostředků na financování programů VISK a nárůstů cen energií. 12

11 Na nákup knihovního fondu stále chybí prostředky na pokrytí ztráty povinného výtisku. Tento problém nebyl dosud uspokojivě vyřešen a projevuje se nepříznivě v rozpočtu SVK PK, ale především přímo ve fyzickém doplňování knihovního fondu, i když byl účelovým přídělem prostředků na nákup knihovního fondu ve výši 70 tis. Kč částečně zmírněn. Služby byly rozepsány ve výši tis. Kč. V průběhu roku byly upraveny o prostředky z programu VISK a částečně na regionální funkce. Upraveny byly na částku tis. Kč. Ve skutečnosti bylo na služby vynaloženo tis. Kč, tj. 105 % z rozpočtu roku. Více prostředků než v loňském roce bylo vynaloženo na cestovné celkem o 41,7 tis. Kč. Více prostředků bylo vynaloženo též na ostatní služby celkem o 208 tis. Kč. Zde se projevuje vliv zvýšení cen za ostrahu a vazby knih a časopisů a údržby software ALEPH500. Osobní náklady byly rozepsány ve výši tis. Kč a v průběhu roku byly upravovány o účelově přidělené prostředky na mzdy na částku tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši tis. Kč, tj. čerpání na 96,5 % z rozpočtu roku. Rozdíl mezi původním rozpisem a dosaženou skutečností činí tis. Kč. Daně a poplatky v roce 2007 byly hrazeny ve výši 42,6 tis. Kč. Ostatní náklady byly rozepsány ve výši 200 tis. Kč. V průběhu roku nebyly upraveny. Ve skutečnosti dosáhly výše 163 tis. Kč. Odpisy byly rozepsány dle odpisového plánu ve výši tis. Kč. V průběhu roku nebyly a ve skutečnosti dosáhly výše tis. Kč, tj. 101 % z rozpočtu roku. Celkové náklady dosáhly výše ,17 tis. Kč, tj. plnění na 98 %. V absolutní hodnotě se jedná o úsporu ve výši 720 tis. Kč a oproti původnímu rozpočtu navýšení o 4 461,17 tis. Kč. 3 Údaje o podílu státního rozpočtu na financování činnosti SVK PK SVK PK v roce 2007 nezískala žádné prostředky na činnost ze státního rozpočtu. 4 Rozbor čerpání mzdových prostředků Mzdové náklady byly schváleny ve výši tis. Kč, z toho OON ve výši 680 tis. Kč. V průběhu roku bylo možno v souladu s nařízením vlády zvyšovat mzdové prostředky o účelově přidělené prostředky na mzdy z programů VISK a ostatních grantů. Tímto navyšováním hodnota mzdových nákladů mohla dosáhnout výše tis. Kč. Skutečná výše čerpání však dosáhla výše tis. Kč, tj. rozdíl 865 tis. Kč. Mzdové náklady a odvody z mezd významně ovlivňují celkové náklady organizace, a proto vzhledem k celkovým nákladům a výnosům s cílem dosáhnout kladného výsledku hospodaření nebylo možné čerpat celý objem mzdových prostředků. Průměrná mzda dosáhla výše Kč. 13

12 5 Účelově získané prostředky Vyúčtování poskytnutých finančních prostředků na projekty pro rok 2007 Název projektu Požadavek Získaná Vlastní prostředky Náklady projektu na dotaci dotace (finanční spoluúčast) celkem Kurzy informační gramotnosti VISK ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Aktualizace hardware a software VISK ,- Kč ,- Kč ,50 Kč ,50 Kč Rekatalogizace fondu seriálů SVK PK a jeho zpřístupnění na Internetu VISK ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Ochranné mikrofilmování a digitalizace Českého deníku. Plzeň Část 4. VISK ,- Kč ,- Kč ,20 Kč ,20 Kč Harmonizace lokálních autorit SVK PK s národními autoritami NK ČR - VISK ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Nákup nových titulů zvukových dokumentů na doplnění knihovního fondu Knihovny pro nevidomé Knihovna 21. století ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Ochrana starých tisků ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje Knihovna 21. století ,- Kč ,- Kč ,50 Kč ,50 Kč Digitální zpřístupnění Nového zákona lnářského VISK 6 Jindřich Jindřich: Chodský slovník ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Celkem ,- Kč ,- Kč ,20 Kč ,- Kč Celkem účelově získáno ,- Kč Všechny přidělené dotace ze státního rozpočtu a grantu byly zcela vyčerpány a vyúčtování bylo provedeno dle zaslaných pokynů jednotlivým poskytovatelům. 14

13 6 Výdaje nebo náklady účelově určené na financování reprodukce majetku z toho ISPROFIN SVK PK v roce 2007 neměla žádnou investiční akci zařazenou v ISPROFIN. Na investice byla SVK PK přidělena dotace z prostředků Plzeňského kraje a dále použila prostředků vlastního investičního fondu. 7 Přehled o čerpání finančních prostředků na programy nebo projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie V roce 2007 SVK PK nečerpala finanční prostředky z těchto programů. 8 Spolupráce se zahraničím Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje je členem LIBER (Ligue des Bibliothéques Européennes de Recherche), což je profesní asociace evropských vědeckých knihoven. SVK PK se stala členskou knihovnou před čtyřmi roky, rok 2007 byl pátým rokem členství. Asociace je pořadatelskou organizací mezinárodních knihovnicko teoretických akcí, konferencí a seminářů, na nichž se řeší otázky fungování knihoven v evropském a celosvětovém systému, řeší se teoretické otázky zejména spolupráce při reformátování dokumentů do elektronické podoby a kompatibility a standardizace při vzájemném propojování knihovnických systémů. Asociace napomáhá také mezinárodní spolupráci paměťových institucí (knihoven archivů a muzeí). Zejména užitečné je písemné informování o stavu a úrovni knihovnictví v jednotlivých zemích. Roční členský příspěvek hrazený pro rok 2007 činil DKK. Po dobu prvních tří let členství byl příspěvek uhrazen ze zahraničních nadačních prostředků. Ostatní zahraniční styky SVK PK se omezují na kulturní přeshraniční spolupráci s Bavorskými knihovnami (Weiden), spolupráci zprostředkovanou státními nebo nestátními organizacemi zřizujícími Rakouskou knihovnu (Rakouské kulturní fórum), Německou knihovnu (Goethe institut) a Anglickou knihovnu (British Council). Pokračuje také výměna knihovních dokumentů se zahraničními knihovnami v Německu, Polsku, na Ukrajině a Slovensku. 9 Údaje o výdajích na účast na mezinárodních konferencích a obdobných akcích, náklady na zahraniční služební cesty, zhodnocení přínosů pro činnost SVK PK V r vyjelo do zahraničí 9 pracovníků SVK PK v rámci 10 pracovních cest. Naši pracovníci navštívili Německo, Rakousko, Nizozemsko, Slovensko, Norsko a Skotsko za účelem poznání organizace volného výběru knihovních fondů a organizace služeb v knihovnách obdobného typu jako je SVK PK. 1 pracovník byl vyslán do Německa za účelem zdokonalení jazyka. 5 pracovníků na tři knižní veletrhy. Cestovné vynaložené na zahraniční cesty dosáhlo částky Kč. Poznávací zájezdy mají poměrně zásadní vliv na rozhodování o chystaných změnách v obsluze čtenáře v SVK PK. (Zřízení volného výběru literatury, změny ve zpracování fondů přechod na MARC 21). 15

14 10 Převod úspor rozpočtových prostředků do rezervního fondu Do rezervního fondu bylo v předcházejících letech převedeno 356,7 tis. Kč. V roce ,5 tis. Kč a v roce ,2 tis. Kč. Použito bylo v roce tis. Kč. Zůstatek pro rok 2005 činil 341,9 tis. Kč. V roce 2005 nebyl rezervní fond použit. Z výsledků hospodaření za rok 2006 bylo převedeno do rezervního fondu 12,5 tis. Kč. V lednu 2006 byla část prostředků rezervního fondu ve výši 250 tis. Kč převedena dle 31, odst. 1, písm. f) zákona č. 250/2000 Sb. do investičního fondu SVK PK. Investiční fond se posiluje pro nákup software Aleph500, respektive jeho rozšíření o 6 uživatelských licencí. V roce 2006 bylo dosaženo zhoršeného hospodářského výsledku, tudíž zůstatek rezervního fondu ve výši Kč byl použit na úhradu ztráty. V letošním roce byl hospodářský výsledek výnos Kč, z toho bude převedeno do rezervního fondu Kč. 11 Přehled hospodářských činností SVK PK nevykonává žádné hospodářské činnosti. 12 Hospodářský výsledek V roce 2006 bylo dosaženo zhoršeného výsledku hospodaření ve výši ,49 Kč. Tento výsledek hospodaření byl částečně hrazen z rezervního fondu a zbylá část Kč byla převedena do roku Výsledek hospodaření v letošním roce je Kč, a proto část ze zlepšeného HV pokryje tuto částku a zbytek tj Kč bude rozdělen do fondů, a to takto: Rezervní fond Kč a Fond odměn Kč. h) Údaje o hlavních skupinách příjemců služeb SVK PK, které využívají výsledky jeho práce Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje je univerzální veřejnou knihovnou a poskytuje své služby všem zájemcům ve smyslu Knihovního zákona č. 257/2001 Sb. Knihovní řád definuje na základě jakých dokumentů se může zájemce o služby registrovat v knihovně a jaká pravidla ve vztahu k půjčeným dokumentům musí dodržovat. Knihovna je oprávněna stanovit další podmínky k zpřístupnění jednotlivých druhů dokumentů jako jsou například staré a cenné tisky, vázané ročníky periodik apod. V každém případě však veškeré dokumenty si může uživatel půjčit formou prezenční výpůjčky. Uživatelé služeb SVK PK jsou v převážné míře studující středních a vysokých škol (dle posledního šetření činí tato skupina cca 60 % registrovaných čtenářů). Dále služeb knihovny využívá odborná veřejnost, badatelé, vědečtí pracovníci základního i aplikovaného výzkumu), lékaři, středoškolští a vysokoškolští pedagogové, lékaři, technici, právníci, drobní podnikatelé, profesionální hudebníci, studující uměleckých škol a široká veřejnost města Plzně i regionu. Uživateli služeb jsou rovněž zahraniční studenti především medicínských oborů. 16

15 Knihovna zabezpečuje služby diferencovaného charakteru na speciálním pracovišti - v Knihovně pro nevidomé. Pracoviště slouží nevidomým uživatelům Plzeňského kraje a je vybaveno odpovídajícími technickými prostředky včetně internetu. V rámci mezi knihovních služeb zprostředkuje knihovna výpůjčky četným uživatelům z ČR i zahraničí. Knihovna je metodickým a poradenským centrem pro knihovny plzeňského regionu. i) Odkazy na informace o organizaci zveřejněné jiným způsobem Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje zveřejňuje základní informace o činnosti a službách veřejnosti na svých internetových stránkách adresa Zveřejněna je Roční zpráva o činnosti, Plán činnosti, Knihovní řád a Ceník služeb, provozní doba na jednotlivých pracovištích a charakteristika činnosti odborných oddělení. Průběžně jsou zveřejňovány informace o výstavách a kulturních akcích. Uživatelé a zájemci o služby mají možnost kontaktovat prostřednictvím ových adres odborná pracoviště, zavedena je služba ptejte se knihovny, kde zájemci získají urychleně potřebné informace o knihách, autorech, tiskové produkci apod. Zveřejňovány jsou zápisy z porad knihoven plzeňského regionu. Knihovna pořádá tiskové konference a vydává tiskové zprávy komentující mimořádné aktivity organizace, trvalá je spolupráce s médii - čs. Rozhlasem a regionálními i celostátními televizními programy. Pro veřejnost jsou k dispozici informační letáky, další informace poskytují pověření pracovníci jednotlivých oddělení podle charakteru své činnosti. 17

16 B) Hodnocení odborné činnosti Rok 2007 byl pro všechna oddělení knihovny nesmírně složitým obdobím, i když v oblasti odborné činnosti a pokračování rekonstrukce budov jsme zaznamenali poměrně úspěšné výsledky. Knihovnu však po dlouhé období nemoci nemohl řídit ředitel organizace dr. Jaroslav Vyčichlo, ani náměstek pro ostatní činnost - ekonom ing. Pavel Kabelka. Ve srovnání s rokem předchozím došlo k zásadní pozitivní změně v implementaci systému ALEPH. Metodicky i organizačně cílená kontrolní činnost systémové knihovnice a vedení organizace, nástup ing. Trnky do oddělení AVTR, byť jen na dohodu o činnosti, to vše znamenalo obrat k lepšímu. Již na konci prvního čtvrtletí byly jednotlivé moduly systému ALEPH ve stabilním režimu, nedocházelo ke kolizním situacím a pokud nastaly některé nesrovnalosti, byly spíše technického rázu. Od dubna sledujeme jako kvalifikovaný výstup ze statistiky služeb veřejnosti počet on-line objednávek z elektronického katalogu (počet vstupů, rezervací, návštěvnost katalogu). Tento vyšší komfort styku návštěvníků s nabídkou služeb knihovny ukázala již pololetní statistika knihovny, sice úbytek fyzické návštěvnosti ve výpůjčním protokolu, ale mírně stoupající výpůjčky. Jistě můžeme bez zkreslení říci, že knihovna vstoupila razantně do sféry virtuálních kontaktů a celoroční výsledky v tomto ohledu nejsou vůbec zanedbatelné. Druhým pozitivem pro pracovní kolektivy byl vývoj uvažovaných rekonstrukčních záměrů, zahájení stavebních úprav celého prostoru výpůjčního protokolu a vstupní haly. Všechny práce byly prováděny za plného provozu od 16. června do 10. prosince (technická uzavírka nepřesáhla 10 pracovních dnů, pro veřejnost byl zajištěn náhradní vstup do budovy a mírně modifikován režim některých oddělení. To vše bez vlivu na dostupnost fondu, která byla ve standardním režimu expedování objednávek z depozitářů. Je třeba ocenit spolupráci se stavebními firmami i subdodavateli, jejich ochotu k víkendovým nástupům na bourací a prašné práce, stejně tak jako podíl zaměstnanců knihovny na stěhování provozů a náhradní služby pro veřejnost. Ne nepodstatným dílem k dobrým výsledkům přispěly i uklízečky, které udržovaly po celou dobu čistotu v návštěvnických prostorách. V areálu Bory byla souběžně s rekonstrukcí hlavní budovy ve Smetanových sadech započata i generální přestavba objektu na depozitář, mírný skluz prací se podařilo do konce roku dohnat a stavba pokračuje podle harmonogramu. V tomto ohledu byly tyto činnosti tím nejdůležitějším, co bylo nutné zejména ve II. pololetí sledovat a koordinovat i za obtížných personálních podmínek. Podařilo se také dokončit poslední interiérové práce v nově zrekonstruované šatně zaměstnanců a vytvořit tak odpovídající prostor a zázemí pro pracovníky oddělení služeb. Bývalá šatna, která byla uměle vytvořena přepažením chodby, bude demontována a chodba opět včleněna do budovy. Plán další rekonstrukce přízemí počítá s jejím využitím jako zóny volného studia. Místně zde bude navazovat nové sociální zařízení pro veřejnost. Hodnotíme-li činnost jednotlivých odborných oddělení v uplynulém roce, je slovo stabilita, asi tím nejvýstižnějším termínem. Soustavné doplňování fondů, koordinace zpracovatelských činností oddělení katalogizace, signování a značení fondů včetně správy depozitářů a expedice prostřednictvím systému ALEPH činí z těchto úseků činností dobře fungující systém, jednoznačné výstupy i dobře modifikované informace pro uživatele. V objemu dat, která procházejí odděleními, se samozřejmě nevyhneme drobným kolizím nebo minimální chybovosti lidského faktoru, hovoříme však o statisících operací a chybách v řádu desítek. Organizace pracovních postupů je v SVK PK na vysoké úrovni. Velkou otázkou je stále diskutované doplňování knihovních fondů. Téměř každý týden je zvažován objem nakupovaných dokumentů, nabídka knižního trhu, distribuce objednávek, to vše doprovázeno 18

17 základními dvěma otázkami zda dokument koupit vůbec, a když ano, tak v jakém počtu multiplikátů. Rozhodování se děje pod tlakem vědomí, že v krátké době několika měsíců bude formován volný výběr pro uživatele, kde mezery a malý objem titulů budou zcela zřetelné. Informace o uvažovaném zvýšení DPH a zdražení knižní produkce jsou jen dalším podnětem k zásadním úvahám, jak dál v získávání knižního fondu. Zcela chybí soustavné doplňování překladové beletrie, části české knižní produkce. Doplňována není dětská literatura, ačkoli z hlediska potřeb studujících pedagogické fakulty ZČU by byl žádoucí 1 exemplář stěžejních děl pro dětské čtenáře nastávajícím pedagogům zpřístupňovat. Omezeno je také doplňování mezioborových témat odborné literatury, jejichž disciplíny nejsou na ZČU přednášeny. Redukován je počet duplikátů nakoupeného titulu. Cca 80 % získané produkce je ve fondu knihovny přítomno jen v jediném exempláři. K doplňování fondu se váže i revizní činnost a nahrazování ztrát dokumentů uživatelem. Ztráty při objemu výpůjček (500 tisíc), nepřesahují 1 %, tj. 500 kusů dokumentů ročně, bohužel často jde o poslední exemplář titulu. Oddělení zpracování knihovních fondů, které zajišťuje odborné zpracování a vlastní zveřejnění přírůstku knihovního fondu v katalogu dostupném veřejnosti, pracuje na vysoké odborné úrovni. Část pracovníků je členy národních odborných komisí a SVK PK je v této oblasti mezi 5 nejlepšími knihovnami v ČR. Pracovníci katalogizačního oddělení vykonávají i školící činnost pro katalogizátory našeho regionu. Ochrana knihovního fondu v souladu s uvažovaným volným výběrem bude mít parametry elektronicky detekovaných štítků (RFID), které jsou průběžně umísťovány do každého získaného exempláře knihovních dokumentů určených do volného výběru. Bylo vytvořeno nové adjustační pracoviště, v rámci přidělených investic zakoupeny soubory štítků a zahájeno značení dokumentů. Kromě vlastní ochranné funkce ve vazbě na detekční brány budou pomocí snímacího systému prováděny revize knihovního fondu. Dojde k výrazné úspoře fyzické práce a zpřesnění činnosti. Připomínáme, že povinností knihovny ve smyslu příslušné vyhlášky MK ČR je revidovat knihovní fond celý 1x za deset let. V případě SVK PK jde pak o 100 tisíc revidovaných svazků ročně. Zatím probíhá revize fondů ve dvou systémech (ALEPH a KIMS), postupem času nastane úbytek knih zapsaných dosud systémem KIMS. Absenční služby pro veřejnost představují hlavní objem vykazovaných údajů. V roce 2007 došlo ke dvěma personálním změnám, vedoucí oddělení odešla na mateřskou dovolenou, její nástupkyně odstoupila v rozmezí 3 měsíců z funkce. V závěru roku převzal celé oddělení Mgr. Jan Souček, v krátké době se zapracoval a situace se stabilizovala. Zlepšila se upomínací činnost a spolupráce s auditorem v oblasti žalob a vymáhání pohledávek je velmi dobrá. Součástí absenčních služeb je také pracoviště pro nevidomé uživatele. Zde je dlouhodobě stabilní situace, pracovní procesy probíhají v automatizovaném systému - dodané verzi Ústřední Knihovny pro nevidomé K. J. Macana v Praze - bez kolizí. Intenzivní spolupráce je zejména při doplňování fondu zvukových knih. Knihovna obdržela na zpřístupnění zvukových nahrávek ve formátu MP 3 finanční dotaci od Bohemia Liones Clubu Plzeň, a to ve výši 12 tisíc korun, což pokrylo celé výdaje na software i technické zabezpečení. Za téměř deset let činnosti si obhájilo pozici specializovaného pracoviště oddělení zahraničních knihoven. V roce 2007 došlo ke změně v jednotlivých smlouvách uzavřených se zahraničními partnery. Německá knihovna prošla náročným evaluačním šetřením pracovníků Goethe Institutu Internationale, její služby byly potvrzeny a stává se centrem GI v českých krajích. Doplňování fondu zůstává beze změny, zájem ze strany uživatelů je zejména o učebnice a doprovodné jazykové materiály. Rakouský kulturní institut zachovává dohodnutou smluvní spolupráci a neplánuje zatím omezení knižní dotace. Anglická knihovna 19

18 byla v posledních třech letech částečně ovlivněna změnami ve vedení British Council omezením finanční dotace pro celou ČR a zdá se, že nejvážnější změna je před námi. Centrum BC soustředí kontakty se spolupracujícími knihovnami do Polska, omezeny budou finanční prostředky na nákup knih a je přijata teze podpory jen projektům typu kulturních festivalů a seminářů. Pro klasické pojetí knihovnické práce a podporu jazykového vzdělávání je tento záměr téměř likvidační. V současné době je zajištěno doplňování knihovního fondu cca do září Ve věci podpory knihovnické činnosti se stále jedná. Úspěšně si stojí mezi malými galeriemi města Plzně Galerie Evropského domu, která zasvěceným přináší zajímavé výstavní nabídky a doplňuje tak kulturní život Plzně prezentací zahraničních umělců. Semináře jazykové a literární jsou navštěvovány studenty ZČU. Oddělení prezenčních služeb zabezpečuje zpřístupnění dokumentů a zdrojů existujících v elektronické podobě (databáze, CD ROMy, DVD, CD), periodického tisku aktuálních čísel i vázaných ročníků jednotlivých titulů z předchozího období. Na samostatném pracovišti funguje internetová studovna, odděleně pracuje hudební kabinet. Ve vztahu k dokumentům je zabezpečeno dodržování autorského zákona (oblast kopírování a zpřístupňování hudebních a dalších mediálních dokumentů). Pracoviště garantuje publikační činnost, přiděluje ISBN, vydává bibliografie a další informační materiály. Významně se podílelo na vydání sborníku Jeden jazyk naše heslo buď IV a Chodského slovníku skupinou literátů při ZČU Genius loci. Určená pracovnice je koordinátorem služeb z tzv. Hubkovy knihovny, která se v roce 2007 prezentovala na kongresu designu v Paříži. Své místo ve službách veřejnosti má také oddělení regionální bibliografie, které v rámci své činnosti sleduje spektrum titulů regionálního tisku, excerpuje vybrané záznamy pro celonárodní článkovou bibliografii garantovanou NK ČR. Zároveň je sledováno vydávání regionální literatury v našem kraji, připravovány personální bibliografie (např. zpracována osobnost Jaroslava Schiebla, plzeňského tiskaře a vydavatele), připravovány podklady k výstavní činnosti. Oddělení se věnovalo podpoře projektu oslav výročí Karla Klostermanna, který je v rámci spolupráce jihočeského a plzeňského kraje největší akcí roku 2008 a předalo v termínu podklady k tisku bibliografie díla autora. Práce byla velmi náročná, v řádu tisíců záznamů excerpovaných z českých periodik. Analytické práce jsou prováděny v systému ALEPH. Knihovna spravuje celek starých a vzácných tisků uložených ve speciálním depozitáři, z nichž nejcennější tituly jsou uživatelům zpřístupňovány pouze po individuální konzultaci v badatelské studovně, nebo již jen v digitální podobě. Pracoviště personálně zajišťuje kvalifikovaná odbornice. Klimatický režim i stav sbírek je průběžně sledován. V rámci grantového programu VISK jsou realizovány záměry digitalizace, v programu Knihovna 21. století je zajištěna ochrana sbírek speciálními nekyselými obaly, očista fondu proběhla v rozsahu 1093 svazků. Pracoviště je sledováno s mimořádnou pečlivostí. Finanční prostředky získala knihovna dále v programu VISK 2 v oblasti vzdělávání. V modulech ECDL bylo realizováno 15 školení pro 182 účastníků - pracovníků knihoven regionu (z nich získalo 159 certifikát). V rámci podpory programu PIK byla téměř dokončena internetizace knihoven v Plzeňském kraji. Podle ustanovení podmínek evidence knihoven při MK ČR a Knihovního zákona ty knihovny, které nemají přístup na internetovou síť, budou z evidence vyřazeny. Společná jednání se zřizovatelem povedou k novému definování podmínek dostupnosti krajských finančních zdrojů určených k podpoře půjčovní činnosti i těch nejmenších knihoven, které nemohou např. z technických důvodů splnit podmínku dostupného veřejného internetu. Oddělení vzdělávání a organizace knihovnictví dále zjišťovalo a kontrolovalo stav knihoven v regionu, v některých případech se vyslovilo formou doporučení k aktuální situaci v místech. Byl vydán Přehled o činnosti knihoven v Plzeňském kraji, průběžně zpracovávány 20

19 výkonové statistické tabulky, provedeny kontroly z pověření MK ČR o užití prostředků z programu VISK. Grantové zdroje významně přispívají k možnosti dokončení některých odborných záměrů organizace. Oddělení zpracování knihovních fondů dlouhodobě úzce spolupracuje v rámci konverze katalogů s Národní knihovnou ČR (VISK 5, VISK 9 národní autority). Každoročně SVK PK vstupuje i do dalších grantových projektů s cílem získat finanční prostředky na činnosti, které nejsou plně nebo vůbec hrazeny ze zdroje příspěvek na činnost organizace. V programu Občanská volba Plzeňského Prazdroje byla vyčerpána dotace na záchranu tisku Mattioliho herbář z r. 1562, a zároveň v říjnu 2007 získala knihovna přímým rozhodnutím Spolku Plzeňských právovárečníků 100 tisíc korun na restaurování České bible z r Knihovna má připravený záměr, který bude součástí krajem garantovaného čerpání Norských fondů. Restaurováno bude v následujících dvou letech 11 starých tisků a odbornou firmou bude realizována digitalizace Plzeňského deníku Pravda za celé ediční období. Součástí denního chodu organizace je práce dalších menších útvarů organizace, které zajišťují průběžně obvyklé denní činnosti. Údržba objektů (hlavní budova, prostory nám. Republiky, depozitáře Bory, depozitář Bušovice, prostory Knihovny pro nevidomé), úklid na všech pracovištích, depozitářích i veřejných prostorách, autodoprava, to vše má značný význam jak pro pracovní klima zaměstnanců, tak především pro naše uživatele. V tomto ohledu byl uplynulý rok velmi náročný. Můžeme konstatovat, že čtenáři silně vnímají standard čistoty, úpravnosti pracovišť a související prezentaci kulturních záměrů knihovny, jako jsou literární výstavy, prezentace regionálních umělců, autorská čtení i odborné semináře. Souvisejícím momentem je samozřejmě profesionální vystupování pracovníků a i jistá image organizace. Právě v závěru roku 2007 při prezentaci výstavy Národní knihovny ČR Tajemství a půvaby klementinských depozitářů a navazující otevření nově koncipované vstupní haly a výpůjčního protokolu se podařilo úspěšně zúročit celoroční úsilí pracovníků. Tuto výstavu spolu s expozicí literatury ke Smetanovským dnům 2007, s názvem Dalekých zemí volání aneb jak cestovali naši předkové, shlédlo více než šest tisíc návštěvníků. Zájem vzbudila také výstava jubilující plzeňské malířky Renaty Čihákové i fantaskní počítačové obrazy Věry Holubové. V roce 2007 proběhl na žádost zřizovatele audit činnosti a hospodaření SVK PK prováděný agenturou Wittmann. Závěrečná zpráva kladně hodnotila řídící a ekonomickou činnost, správnost a věrohodnost evidencí. Některá částečná doporučení byla nebo jsou již realizována. Jde zejména o nové webovské stránky knihovny, které z důvodu dlouhodobé nemoci nebyly vždy průběžně aktualizovány. O závěrech auditu byla informována porada vedoucích pracovníků a zaměstnanci. Můžeme konstatovat, že v uplynulém roce knihovna nepřerušila žádný z odpovídajících profesních kontaktů, podílela se na činnosti Sdružení knihoven jednotlivých krajů a v kontextu událostí měnila a aktualizovala svou činnost. Stabilita pracovního týmu a profesně i lidsky dobré kontakty přispěly k překonání závažného období v činnosti knihovny a jednoznačně se dá konstatovat, že smutné události stmelily kolektiv pracovníků. 21

20 1 Oddělení vzdělávání a organizace knihovnictví Hlavním úkolem oddělení byl výkon regionálních funkcí. Oddělení kontrolovalo činnost veřejných knihoven v regionu, koordinovalo výkon regionálních funkcí a provádělo metodickou a poradenskou činnost dle potřeby knihoven v kraji. Na výkon regionálních funkcí byly pro rok 2007 z rozpočtu Krajského úřadu Plzeňského kraje vyčleněny finanční prostředky ve výši ,- Kč, z toho částka ,- Kč byla určena na zajištění úkolů v oblasti regionálních funkcí pro SVK PK. (Viz příloha č. 7) V průběhu roku 2007 bylo v rámci metodických kontrol poskytování regionálních služeb pověřenými knihovnami provedeno ze strany SVK PK 24 návštěv v pověřených a obsluhovaných knihovnách 2 (viz přehled ). Cílem návštěv bylo průběžné zjišťování množství a kvality poskytovaných služeb pověřenými knihovnami vůči svým smluvně vázaným obsluhovaným knihovnám a monitorování stavu internetizace knihoven v kraji. Další 2 kontroly se uskutečnily v pověřených knihovnách Blovice a Tachov z podnětu MK ČR, jednalo se o kontroly plnění podmínek čerpání grantu VISK 3. SVK PK prostřednictvím OVOK celý rok spolupracovala se 14 pověřenými knihovnami, které smluvně obsluhovaly celkem 489 knihoven. S řediteli a vedoucími pověřených knihoven uspořádalo OVOK celkem 4 porady v termínech , , a Hlavním tématem těchto porad byl výkon regionálních funkcí v Plzeňském kraji a průběh poskytování regionálních služeb v jednotlivých pověřených knihovnách. Knihovny byly také pravidelně informovány o stavu internetizace celorepublikově i v kraji, o vyhodnocení statistického výkazu KULT (MK) V a práci komise pro přípravu nového formuláře výkazu, o projektu Benchmarking knihoven. Velký prostor byl věnován odbornému knihovnickému vzdělávání. Oddělení zpracovalo 2 žádosti o grant v programu MK ČR VISK 2 Mimoškolní vzdělávání knihovníků. Knihovně byly přiděleny finanční prostředky ve výši ,- Kč na projekt Aktualizace HW a SW Vzdělávacího centra a ,- Kč na projekt Kurzy informační gramotnosti (v rozsahu 240 vyučovacích hodin). Z dotace byla zakoupena a instalována nová výpočetní technika v učebně a hrazeny mzdy lektorů. V roce 2007 se uskutečnilo 15 kurzů ICT, osvědčení obdrželo 159 účastníků ze 182 přihlášených. Pro pracovníky knihoven byly připraveny i další přednášky a semináře, celkem se jich uskutečnilo 11 pro 202 účastníků. Všechny vzdělávací akce byly avizovány na webu SVK PK a v celostátním přehledu vzdělávacích akcí na webu STK. Pro veřejnost byly organizačně zajištěny 4 krátké informativní kurzy využití internetu pro seniory. (Přehled vzdělávacích akcí viz příloha č. 8.) V rámci hlavních úkolů OVOK shromažďovalo, sledovalo a vyhodnocovalo statistické údaje o činnosti knihoven v Plzeňském kraji. Výsledné údaje byly po opravách zpracovány v podobě sumářů a s komentářem v termínu odeslány NIPOS MK ČR. Výsledky posloužily jako podklad pro vydání materiálu Přehled činnosti veřejných knihoven v Plzeňském kraji v roce Dále OVOK za své odd. zpracovalo a za pověřené knihovny shromáždilo výkazy o výkonu regionálních funkcí jednotlivých pověřených knihoven, které zpracovalo do sumářů a ve stanoveném termínu poskytlo Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Plzeňského kraje a Národní knihovně ČR. Všechny tyto statistické údaje byly po celý rok k dispozici a sloužily jako podklad pro další práci oddělení. Odbor informatiky Krajského úřadu Plzeňského kraje byl garantem projektu SROP Internetizace knihoven Plzeňského kraje. Knihovnám, participujícím v projektu, bylo předáno do konce ledna 2007 celkem 275 multifunkčních sestav financovaných z evropských fondů. Databáze (nazvaná Informační obsah) vytvořená jako součást projektu pak umožňuje 2 Dobřany Nová Ves, Mantov, Přeštice Dolce, Žerovice, Domažlice Stanětice, Nemanice, Sušice Dlouhá, Kašperské Hory, Nepomuk Mladý Smolivec, Dožice, Kralovice Kozojedy 1, Kozojedy 100, Stříbro a Benešovice, Plasy Dýšiná, Chrást, Kyšice 22

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Plán Roční hlavních zpráva úkolů 2009 za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č. j. 45/2010 Roční zpráva za rok 2009 Vypracovaly:

Více

USNESENÍ. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679. o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010

USNESENÍ. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679. o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010 USNESENÍ I. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679 o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010 Vláda I. schvaluje Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta

Více

PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2003 V K V OLOMOUCI V ROCE 2 0 0 3

PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2003 V K V OLOMOUCI V ROCE 2 0 0 3 PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2003 V K V OLOMOUCI V ROCE 2 0 0 3 VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI V ROCE 2003 ISBN 978-80-7053-289-8 2 Úvod VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI V ROCE 2003 Vědecká

Více

PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2005 V K V OLOMOUCI V ROCE 2 0 0 5

PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2005 V K V OLOMOUCI V ROCE 2 0 0 5 PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2005 V K V OLOMOUCI V ROCE 2 0 0 5 VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI V ROCE 2005 Vědecká knihovna v Olomouci, 2010 ISBN 978-80-7053-268-3 2 VĚDECKÁ KNIHOVNA

Více

PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2006 V OLOMOUCI V ROCE

PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2006 V OLOMOUCI V ROCE PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2006 VK V OLOMOUCI V ROCE 2006 Vědecká knihovna v Olomouci, 2007 ISBN 9788070532744 VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI V ROCE 2006 Úvod Hodnotímeli 2006 z pohledu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KRAJSKÉ KNIHOVNY FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA KRAJSKÉ KNIHOVNY FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA KRAJSKÉ KNIHOVNY FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizace, za rok 2013 Zlín 2014 Výroční

Více

Výroční zpráva 2012. Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová Bc. Zdeňka Paseková Iveta Benáčková. příspěvková organizace

Výroční zpráva 2012. Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová Bc. Zdeňka Paseková Iveta Benáčková. příspěvková organizace příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 e-mail: knihovna@knihovnazn.cz IČ: 00092711 Výroční zpráva 2012 Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová Bc. Zdeňka Paseková Iveta

Více

Moravská zemská knihovna v Brně. Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2008

Moravská zemská knihovna v Brně. Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2008 Moravská zemská knihovna v Brně Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí v Jihomoravském kraji v roce 2008 Moravská zemská knihovna v Brně 2009 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Finanční zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše, příspěvkové organizace, za rok 2009 Zlín 2010 Výroční zpráva Krajské knihovny Františka

Více

KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI na období 2014 2017 Zlín, březen 2014 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Význam regionálních

Více

ZPRÁVA. o činnosti Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace za rok. předkládá: Dagmar Helšusová, ředitelka KVK

ZPRÁVA. o činnosti Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace za rok. předkládá: Dagmar Helšusová, ředitelka KVK ZPRÁVA o činnosti Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace za rok 2008 předkládá: Dagmar Helšusová, ředitelka KVK zpracovala: Hana Kuřová, Hana Opatrná Obsah 1 / Úvod... 5 2 / Odborná

Více

Koncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje

Koncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje Koncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje Zpracovaly: PhDr. Jiřina Bínová Kádnerová PhDr. Anna Matoušková Praha 16.srpna 2005 Strana 1 (celkem 32) Úvod Významnou součástí infrastruktury

Více

Výroční zpráva Národní Technické Knihovny

Výroční zpráva Národní Technické Knihovny 120 stran 3,7422 m² Výroční zpráva Národní Technické Knihovny 2012 112 797 znaků Výroční zpráva Národní Technické Knihovny 2012 50 6'14.083"N, 14 23'26.365"E Národní technická knihovna National Library

Více

Výroční zpráva 2011. Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Zdeňka Paseková, Bc. Iveta Benáčková. příspěvková organizace

Výroční zpráva 2011. Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Zdeňka Paseková, Bc. Iveta Benáčková. příspěvková organizace příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 e-mail: knihovna@knihovnazn.cz Výroční zpráva 2011 Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Zdeňka Paseková, Bc. Iveta Benáčková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY

VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY ZA ROK 2012 ISBN 978-80-87261-80-4 2 OBSAH: I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI. 4 1. Zpracovatel Národní ústav lidové kultury 2. Zřizovatel, způsob zřízení

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI

ROČNÍ ZPRÁVA O HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI 2014 ROČNÍ ZPRÁVA O HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně 27. 2. 2015 Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně Obsah: 1. Úvod 2.

Více

Výroční zpráva Národní technické knihovny

Výroční zpráva Národní technické knihovny Výroční zpráva Národní technické knihovny 2009 Výroční zpráva Národní technické knihovny 2009 Univers 65 Bold 10 / 13 50 6'14.083"N, 14 23'26.365"E Národní technická knihovna National Technical Library

Více

K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H 2 0 1 1 2 0 1 4

K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H 2 0 1 1 2 0 1 4 Kounicova 65a, 601 87 Brno Tel.: 541 646 111, fax: 541 646 100 IČO: 00094943, www.mzk.cz K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H

Více

OBSAH 1. SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ... 2 2. SLUŽBY UŽIVATELŮM... 8 3. SLUŽBY KNIHOVNÁM... 10 4. DOPLŇOVÁNÍ, UCHOVÁVÁNÍ A OCHRANA KNIHOVNÍHO FONDU...

OBSAH 1. SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ... 2 2. SLUŽBY UŽIVATELŮM... 8 3. SLUŽBY KNIHOVNÁM... 10 4. DOPLŇOVÁNÍ, UCHOVÁVÁNÍ A OCHRANA KNIHOVNÍHO FONDU... OBSAH 1. SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ... 2 2. SLUŽBY UŽIVATELŮM... 8 3. SLUŽBY KNIHOVNÁM... 10 4. DOPLŇOVÁNÍ, UCHOVÁVÁNÍ A OCHRANA KNIHOVNÍHO FONDU... 11 4.1. AKVIZICE KNIHOVNÍHO FONDU... 11 4.2. REVIZE, OBSAHOVÁ

Více

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Kolářská 451/13, 746 01 Opava telefon: 950 179 101, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok 2013

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Adresa organizace: Ředitel organizace:

Více

Výroční zpráva 2008. Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Jana Sikorová, Mgr. Zdena Falcová. Stránka - 1 -

Výroční zpráva 2008. Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Jana Sikorová, Mgr. Zdena Falcová. Stránka - 1 - Výroční zpráva 2008 Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Jana Sikorová, Mgr. Zdena Falcová Stránka - 1 - OBSAH I. Úvod... 3 II. Ekonomika MěK... 4 1. Rozbor hospodaření... 4 1.1 Rozbor výdajových

Více

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana Obsah Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana Výroční zpráva za rok 2008 1. Základní údaje 2. Způsob zřízení KTN 3. Organizační struktura a přehled hlavních činností organizace 3.1 Organizační struktura

Více

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012, únor 2013 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 PRAHA ÚNOR 2013 výroční zpráva

Více

příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn.

příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn. příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn.cz IČ: 00092711 Výroční zpráva 2013 Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová

Více

III. Průběžná zpráva o plnění plánu realizace

III. Průběžná zpráva o plnění plánu realizace III. Průběžná zpráva o plnění plánu realizace Státní informační politiky ve vzdělávání za rok 2005 a návrh financování po r. 2006 Použité zkratky ČR ČSU DVPP EU ICT IGV ISPROFIN ISDP KIVS MI MK MPSV MŠMT

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích A. Všeobecná část 1. Ustanovení o organizačním řádu 1. Organizační řád je vnitřní normou Jihočeské vědecké knihovny (dále jen JVK), upravuje

Více

DENÍK KNIHOVNY NA ROK 2013 *) NA ROK 2014 *) Knihovna (pobočka) ... ... Kraj... Místo...

DENÍK KNIHOVNY NA ROK 2013 *) NA ROK 2014 *) Knihovna (pobočka) ... ... Kraj... Místo... Knihovna (pobočka)...... Kraj... Místo... DENÍK KNIHOVNY NA ROK 2013 *) NA ROK 2014 *) Pozn.: Základní knihovny s neprofesionálními pracovníky mohou DENÍK používat průběžně bez ohledu na jednotlivé měsíce

Více

Příloha č. 1: Vyhodnocení úkolů Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007 2013

Příloha č. 1: Vyhodnocení úkolů Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007 2013 Příloha č. 1: Vyhodnocení úkolů Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007 2013 A) POSÍLENÍ ROLE UMĚNÍ VE SPOLEČNOSTI 1. Zpracovat postup, podmínky a způsoby kooperativního financování. Zajistí: MK

Více

Výroční zpráva Vědecké knihovny v Olomouci za rok 2010

Výroční zpráva Vědecké knihovny v Olomouci za rok 2010 Výroční zpráva Vědecké knihovny v Olomouci za rok 2010 Výroční zpráva Vědecké knihovny v Olomouci za rok 2010 je pokračováním předchozího titulu VK v Olomouci v roce 2009. Zpracovali: vedoucí oddělení

Více