Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje. Roční zpráva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje. Roční zpráva"

Transkript

1 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Roční zpráva

2 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje čj. 69/2008 Roční zpráva Vypracovali: PhDr. Ivanka Horáková pí Ludmila Papežová pověřená zastupováním náměstka pro ostatní činnost Předkládá: PhDr. Ivanka Horáková pověřená zastupováním ředitele

3 A) Roční zpráva a) Základní údaje Název: Adresa: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Smetanovy sady 2, Plzeň IČ: Poštovní adresa: Smetanovy sady 179/ Plzeň Tel: Fax: Internetové stránky: Úřední hodiny: Po Pá 8 19 hod b) Způsob zřízení a zřizovatel Způsob zřízení: Název zřizovatele: příspěvková organizace Plzeňský kraj 5

4 c) Organizační struktura Oddělení doplňování KF 2.1 Oddělení zpracování KF 2.2 Oddělení ochrany a expedice KF 2.3 Oddělení absenčních služeb 2.4 Odbor náměstka pro hlavní činnost 2 Oddělení prezenčních služeb 2.5 Oddělení regionální bibliografie 2.6 Pracoviště starých a vzácných tisků 2.7 Ředitel odbor ředitele 1 Oddělení zahraničních knihoven 2.8 Ekonomické oddělení 3.1 Hospodářské oddělení 3.2 Odbor náměstka pro ostatní činnost 3 Oddělení údržby 3.3 Sekretariát ředitele 1.1 Oddělení vzdělávání a organizace knihovnictví 1.2 Oddělení automatizace a vědecko-technického rozvoje 1.3 Útvar interního auditu 1.4 6

5 Název útvaru Vedoucí pracovník útvaru 1 Ředitel SVK PK PhDr. Jaroslav Vyčichlo 1.1 Sekretariát ředitele Mgr. Václava Květoňová 1.2 Oddělení vzdělávání a organizace knihovnictví 1.3 Oddělení automatizace a vědecko-technického rozvoje Mgr. Hana Hendrychová PhDr. Jaroslav Vyčichlo 1.4 Útvar interního auditu Ing. Václav Pošta 2 Odbor náměstka pro hlavní činnost PhDr. Ivanka Horáková 2.1 Oddělení doplňování KF Mgr. Anna Andrlová 2.2 Oddělení zpracování KF Mgr. Magda Šrajbová 2.3 Oddělení ochrany a expedice KF Helena Šmolíková 2.4 Oddělení absenčních služeb Ladislava Prokopcová 2.5 Oddělení prezenčních služeb Mgr. Pavlína Doležalová 2.6 Oddělení regionální bibliografie Mgr. Jitka Neužilová 2.7 Pracoviště starých a vzácných tisků PhDr. Marie Hálová 2.8 Oddělení zahraničních knihoven Mgr. Vlasta Kapsová 3 Odbor náměstka pro ostatní činnost Ing. Pavel Kabelka 3.1 Ekonomické oddělení Ludmila Papežová 3.2 Hospodářské oddělení Alena Chýnovská 3.3 Oddělení údržby Josef Toupal 7

6 Přehled hlavních činností organizace 1. Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje je veřejnou knihovnou s univerzálními knihovními fondy, střediskem informačních, vzdělávacích a kulturních služeb s tradiční orientací na obory region charakterizující. Je institucí zřizovanou ve veřejném zájmu. 2. Svými fondy a službami zaručuje knihovna právo občanů na všeobecný, rovný a neomezený přístup k informacím, rozvíjí vzdělanostní a kulturní úroveň občanů a uchovává národní kulturní dědictví. 3. Shromažďuje, zpracovává a trvale uchovává domácí dokumenty se zvláštním zřetelem na regionální dokumenty, systematicky buduje univerzální český i cizojazyčný fond vědecké, odborné, populárně naučné i krásné literatury a speciálních informačních pramenů prostřednictvím povinného výtisku, koupě, darů a výměny dokumentů včetně mezinárodní výměny v souladu s Úmluvou o mezinárodní výměně publikací. Zpracovává a zpřístupňuje regionální informační databáze. 4. Propaguje a diferencovaně zpřístupňuje knihovní fondy fyzickým a právnickým osobám zejména přímým půjčováním primárních dokumentů prostřednictvím vnitrostátní i mezinárodní meziknihovní výpůjční služby, prostřednictvím bibliografických a informačních činností, veřejným předváděním audiovizuálních děl, zpřístupňováním vzdálených elektronických databází za pomoci veřejných datových sítí a dalšími formami práce s uživateli. 5. Řeší teoretické i praktické otázky v oblasti knihovnictví, bibliografie a automatizace knihovnických procesů z hlediska požadavků a potřeb veřejnosti a specializace knihovny; spolupracuje s Národní knihovnou ČR při zpracování národní registrující bibliografie a souborného katalogu; podílí se na vědeckovýzkumné, průzkumové, studijní a rozborové činnosti v oboru knihovnictví, na plnění výzkumných úkolů celostátního charakteru; v rozsahu svých činností racionalizuje knihovnické, bibliografické a informační procesy zaváděním moderní techniky a aplikací automatizovaných systémů. 6. Zabezpečuje ochranu svých knihovních fondů se zvláštním zřetelem na ochranu a konzervaci historických knihovních fondů, knihovních fondů získaných podle zvláštního právního předpisu, včetně restaurování vzácných a unikátních dokumentů. 7. Na základě písemných smluv pověřuje vybrané základní knihovny plněním regionálních funkcí. 1 V Plzeňském kraji plní a koordinuje regionální funkce a vykonává další činnosti. Je zejména: a) ústřední knihovnou kraje, dokumentovým centrem pro uchovávání a zpřístupňování informačního fondu včetně speciálních druhů dokumentů a netradičních nosičů informací, b) centrem meziknihovních služeb, odborným poradenským, konzultačním a koordinačním střediskem v oborech knihovnictví, bibliografie a informační věda, c) informačním a databázovým centrem krajského bibliografického systému, poradenským a konzultačním střediskem pro zavádění informačních a komunikačních technologií do knihoven, 1 Ve smyslu zákona 257/2001 Sb., knihovní zákon, uveřejněného ve Sbírce zákonů ČR částka č. 98 ze , účinného od

7 d) centrem pro organizaci vzdělávacích akcí určených pracovníkům knihoven a informačních pracovišť, e) střediskem pro sběr statistických dat vzešlých z knihovnických procesů. 8. Plní a koordinuje zajištění regionálních funkcí vybraných základních knihoven v kraji, rozhoduje o přenesení regionálních funkcí na vybrané základní knihovny. 9. K naplnění svého účelu jako veřejné knihovny dále zajišťuje zejména: a) vzdělávací činnost pořádáním přednášek a jejich cyklů, jakožto i odborných seminářů a konferencí, b) pořádání akcí mimoškolní výchovy a vzdělávání, c) pořádání kulturních a kulturně společenských akcí spojených s veřejným šířením autorských děl (ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb.), d) vydávání a veřejné šíření neperiodických publikací (ve smyslu zákona č. 37/1995 Sb.) a dalších tiskovin souvisejících s účelem zřízení, e) pořizuje, vytěžuje a zužitkovává databáze, f) umožňuje přístup na internet veřejnosti. d) Základní personální údaje 1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví stav k věk muži ženy celkem % do 20 let , let , let , let , let ,43 61 let a více ,95 celkem ,00 % 15,24 84,76 100,0 x 2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví stav k vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní ,71 střední odborné ,24 úplné střední ,86 úplné střední odborné ,86 vyšší odborné ,00 vysokoškolské ,33 celkem ,000 9

8 3. Celkový údaj o průměrných platech k průměrný hrubý měsíční plat celkem Kč 4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 2007 počet nástupy 26 odchody 29 * nástupy nových pracovníků (6) a nové nástupy starobních důchodců (20), kterým skončil pracovní poměr ** odchody pracovníků (7) a opakující se odchody starobních důchodců (22), kteří mají pracovní poměr vždy na dobu určitou (1 rok) 5. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců stav k Doba trvání Počet % do 5 let 23 21,90 do 10 let 21 20,00 do 15 let 12 11,43 do 20 let 25 23,81 nad 20 let 24 22,86 celkem ,00 e) Údaje o majetku Vymezení majetku zřizovatele svěřeného organizaci do správy Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje spravuje majetek, který nabyla pro Plzeňský kraj k naplnění svého poslání a zabezpečení činností, pro které byla zřízena. Majetek účtuje v podvojném účetnictví. Spravuje: a) movitý majetek zvláštního druhu, kterým jsou knihovní fondy. Velikost knihovních fondů vyplývá z rozdílu přírůstkového seznamu Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje. S tímto majetkem hospodaří knihovna podle zákona 122/2000 Sb., vyhlášky č. 275/2000 Sb. a zákona 257/2001 Sb. Informace o knihovním fondu jsou podrobněji uvedeny ve výkazu o činnosti knihovny Kult (MK) (viz příloha č. 6) b) movitý majetek - jeho rozsah je dán inventárním seznamem Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje. Jeho hodnota je uvedena na majetkových účtech v rozvaze, která je uvedena v příloze č. 3. Celková hodnota k je Kč. c) nemovitý majetek - jeho rozsah je dán inventárním seznamem Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje. Jeho hodnota je uvedena na majetkových účtech v rozvaze, která je uvedena v příloze. Celková hodnota k je Kč. 10

9 Organizace sestavuje odpisový plán, který schvaluje Rada Plzeňského kraje. SVK PK používá účetní metodu lineárního odpisování. Doby odpisování jsou stanovovány dle předpokládané životnosti jednotlivých předmětů při zařazování do užívání. Celkové pohledávky a závazky jsou uvedeny v rozvaze, která je přílohou této zprávy. (Příloha č. 3). Pohledávky po lhůtě splatnosti má SVK PK vůči deseti odběratelům v celkové hodnotě ,50 Kč. Jiné pohledávky ke dni inventury SVK PK nemá. f) Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů Na základě Usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 425/06 ze dne , kterým byl schválen rozpočet Plzeňského kraje na rok 2007, byly SVK PK vyčleněny finanční prostředky z rozpočtu Plzeňského kraje jako závazné ukazatele ve vztahu ke zřizovateli, a to následovně: neinvestiční příspěvek ve výši investiční příspěvek ve výši Kč Kč Uvedené údaje jsou zpracovány v tabulce příloha č. 1. V průběhu roku bylo provedeno 7 rozpočtových opatření. Neinvestiční prostředky přidělené zřizovatelem byly beze zbytku vyčerpány a použity na určené účely. Podrobnější rozpis rozpočtu a čerpání je uveden v tabulce příloha č. 2. Rozpočet byl rozepsán jako vyrovnaný, tj. výnosy odpovídaly nákladům. Výnosy tvoří především příspěvek zřizovatele v upravené výši Kč, účelové dotace od MK ČR ve výši 977 tis. Kč, dále výnosy z vlastní činnosti ve výši tis. Kč, ostatní výnosy ve výši tis. Kč a v průběhu roku získané prostředky. Původní rozpis rozpočtu obsahoval výnosy ve výši tis. Kč, závěrečný rozpis výnosů byl tis. Kč. Celkově byly výnosy zvýšeny o tis. Kč. Náklady celkem byly schváleny ve výši tis. Kč, tj. ve výši, která odpovídala vyrovnanému rozpočtu. V průběhu roku byly v souvislosti s úpravou výnosů prováděny i úpravy nákladů. Náklady po úpravách byly rozpočtovány ve výši tis. Kč. g) Hodnocení a analýza údajů finančního hospodaření 1 Zdůvodnění rozpočtových opatření neinvestiční prostředky Na základě rozpočtového opatření č. 2 ze dne byla provedena změna rozpočtu následovně: Závazný ukazatel neinvestičního příspěvku ve vztahu ke zřizovateli se zvyšuje o 360 tis. Kč. Zvýšení bylo poskytnuto na výkon regionální funkce. V průběhu roku obdržela SVK PK prostřednictvím Plzeňského kraje účelové prostředky státního rozpočtu od Ministerstva kultury ČR na programy ve výši 977 tis. Kč. Toto navýšení bylo provedeno rozpočtovým opatřením č. 62 ze dne Na základě toho provedla SVK PK rozpočtové opatření a ve stejné výši upravila i příslušné nákladové položky. 11

10 Rozpočtové opatření č. 2885/07 ze dne snížilo příspěvek na investiční prostředky o tis. Kč a zároveň zvýšilo neinvestiční příspěvek na ochranu a automatizaci procesů správy knihovního fondu pořízení radiofrekvenčních čipů, které se vlepují do knih. Usnesením Rady PK č. 3353/07 byla provedena změna závazného ukazatele navýšením neinvestičního příspěvku o 70 tis. Kč na nákup publikací. Usnesením Rady PK č. 3400/07 ze dne byla provedena změna závazného ukazatele snížením investičního příspěvku a navýšením neinvestičního příspěvku ve výši ,- Kč na akci Rekonstrukce vstupní haly, čtenářského a výpůjčního protokolu interiéry na vybavení interiéru vstupní haly. Nový závazný ukazatel neinvestičního příspěvku činí ,- Kč. Nový závazný ukazatel investičního příspěvku činí ,- Kč. V závěru roku provedla SVK PK rozpočtové opatření navýšením vlastních výnosů a úměrné zvýšení nákladů. 2 Vyhodnocení výnosů a nákladů Vyhodnocení výnosů Tržby z prodeje služeb, neboli výnosy z vlastní činnosti byly rozepsány ve výši tis. Kč. Tato částka obsahuje čtenářské a manipulační poplatky, tržby za poskytované služby, např. xero, internet, rešerše, repropráce apod. Rozepsaná částka vycházela z úrovně loňského roku. Ve skutečnosti dosáhla částky 1 331,29 tis. Kč, tj. plnění na 102,40 %. Oproti loňské skutečnosti je tato částka vyšší o 0,43 tis. Kč. Ostatní výnosy včetně mimorozpočtových prostředků, které přes tento účet do výnosů přicházejí, byly rozepsány ve výši 800 tis. Kč. V průběhu roku obdržela SVK PK dar od Plzeňského Prazdroje ve výši 190 tis. Kč, od Nadace 700 let města Plzně 20 tis. Kč, od firmy Kdynium a.s. 30 tis. Kč a od Bohemia Liones Clubu Plzeň 12 tis. Kč pro Knihovnu nevidomých. Sankční poplatky dosáhly částky 926,59 tis. Kč. Ve srovnání s loňskou skutečností jsou o 254,3 tis. Kč vyšší. Skutečná celková výše ostatních výnosů dosáhla částky tis. Kč, tj. plnění na 326,00 %. (Je nutno však z této částky zohlednit platby na opravy, které byly placeny z fondu reprodukce, a tím se tato částka 948 tis. Kč promítla ve výnosech.) Celkem výnosy dosáhly částky tis. Kč, tj. plnění na 112 %. V absolutní hodnotě se jedná o překročení upraveného rozpočtu o 139 tis. Kč a oproti původnímu rozpočtu o tis. Kč. Vyhodnocení nákladů Spotřeba materiálu a energie, neboli spotřebované nákupy byly rozepsány ve výši tis. Kč a v průběhu roku upraveny nebyly. Ve skutečnosti tato položka dosáhla výše tis. Kč, tj. čerpání na 85 % z rozpočtu roku. Oproti loňskému roku je tato položka vyšší o 206,99 tis. Kč. V průběhu roku byla tato položka zvyšována vlivem účelových prostředků na financování programů VISK a nárůstů cen energií. 12

11 Na nákup knihovního fondu stále chybí prostředky na pokrytí ztráty povinného výtisku. Tento problém nebyl dosud uspokojivě vyřešen a projevuje se nepříznivě v rozpočtu SVK PK, ale především přímo ve fyzickém doplňování knihovního fondu, i když byl účelovým přídělem prostředků na nákup knihovního fondu ve výši 70 tis. Kč částečně zmírněn. Služby byly rozepsány ve výši tis. Kč. V průběhu roku byly upraveny o prostředky z programu VISK a částečně na regionální funkce. Upraveny byly na částku tis. Kč. Ve skutečnosti bylo na služby vynaloženo tis. Kč, tj. 105 % z rozpočtu roku. Více prostředků než v loňském roce bylo vynaloženo na cestovné celkem o 41,7 tis. Kč. Více prostředků bylo vynaloženo též na ostatní služby celkem o 208 tis. Kč. Zde se projevuje vliv zvýšení cen za ostrahu a vazby knih a časopisů a údržby software ALEPH500. Osobní náklady byly rozepsány ve výši tis. Kč a v průběhu roku byly upravovány o účelově přidělené prostředky na mzdy na částku tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši tis. Kč, tj. čerpání na 96,5 % z rozpočtu roku. Rozdíl mezi původním rozpisem a dosaženou skutečností činí tis. Kč. Daně a poplatky v roce 2007 byly hrazeny ve výši 42,6 tis. Kč. Ostatní náklady byly rozepsány ve výši 200 tis. Kč. V průběhu roku nebyly upraveny. Ve skutečnosti dosáhly výše 163 tis. Kč. Odpisy byly rozepsány dle odpisového plánu ve výši tis. Kč. V průběhu roku nebyly a ve skutečnosti dosáhly výše tis. Kč, tj. 101 % z rozpočtu roku. Celkové náklady dosáhly výše ,17 tis. Kč, tj. plnění na 98 %. V absolutní hodnotě se jedná o úsporu ve výši 720 tis. Kč a oproti původnímu rozpočtu navýšení o 4 461,17 tis. Kč. 3 Údaje o podílu státního rozpočtu na financování činnosti SVK PK SVK PK v roce 2007 nezískala žádné prostředky na činnost ze státního rozpočtu. 4 Rozbor čerpání mzdových prostředků Mzdové náklady byly schváleny ve výši tis. Kč, z toho OON ve výši 680 tis. Kč. V průběhu roku bylo možno v souladu s nařízením vlády zvyšovat mzdové prostředky o účelově přidělené prostředky na mzdy z programů VISK a ostatních grantů. Tímto navyšováním hodnota mzdových nákladů mohla dosáhnout výše tis. Kč. Skutečná výše čerpání však dosáhla výše tis. Kč, tj. rozdíl 865 tis. Kč. Mzdové náklady a odvody z mezd významně ovlivňují celkové náklady organizace, a proto vzhledem k celkovým nákladům a výnosům s cílem dosáhnout kladného výsledku hospodaření nebylo možné čerpat celý objem mzdových prostředků. Průměrná mzda dosáhla výše Kč. 13

12 5 Účelově získané prostředky Vyúčtování poskytnutých finančních prostředků na projekty pro rok 2007 Název projektu Požadavek Získaná Vlastní prostředky Náklady projektu na dotaci dotace (finanční spoluúčast) celkem Kurzy informační gramotnosti VISK ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Aktualizace hardware a software VISK ,- Kč ,- Kč ,50 Kč ,50 Kč Rekatalogizace fondu seriálů SVK PK a jeho zpřístupnění na Internetu VISK ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Ochranné mikrofilmování a digitalizace Českého deníku. Plzeň Část 4. VISK ,- Kč ,- Kč ,20 Kč ,20 Kč Harmonizace lokálních autorit SVK PK s národními autoritami NK ČR - VISK ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Nákup nových titulů zvukových dokumentů na doplnění knihovního fondu Knihovny pro nevidomé Knihovna 21. století ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Ochrana starých tisků ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje Knihovna 21. století ,- Kč ,- Kč ,50 Kč ,50 Kč Digitální zpřístupnění Nového zákona lnářského VISK 6 Jindřich Jindřich: Chodský slovník ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Celkem ,- Kč ,- Kč ,20 Kč ,- Kč Celkem účelově získáno ,- Kč Všechny přidělené dotace ze státního rozpočtu a grantu byly zcela vyčerpány a vyúčtování bylo provedeno dle zaslaných pokynů jednotlivým poskytovatelům. 14

13 6 Výdaje nebo náklady účelově určené na financování reprodukce majetku z toho ISPROFIN SVK PK v roce 2007 neměla žádnou investiční akci zařazenou v ISPROFIN. Na investice byla SVK PK přidělena dotace z prostředků Plzeňského kraje a dále použila prostředků vlastního investičního fondu. 7 Přehled o čerpání finančních prostředků na programy nebo projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie V roce 2007 SVK PK nečerpala finanční prostředky z těchto programů. 8 Spolupráce se zahraničím Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje je členem LIBER (Ligue des Bibliothéques Européennes de Recherche), což je profesní asociace evropských vědeckých knihoven. SVK PK se stala členskou knihovnou před čtyřmi roky, rok 2007 byl pátým rokem členství. Asociace je pořadatelskou organizací mezinárodních knihovnicko teoretických akcí, konferencí a seminářů, na nichž se řeší otázky fungování knihoven v evropském a celosvětovém systému, řeší se teoretické otázky zejména spolupráce při reformátování dokumentů do elektronické podoby a kompatibility a standardizace při vzájemném propojování knihovnických systémů. Asociace napomáhá také mezinárodní spolupráci paměťových institucí (knihoven archivů a muzeí). Zejména užitečné je písemné informování o stavu a úrovni knihovnictví v jednotlivých zemích. Roční členský příspěvek hrazený pro rok 2007 činil DKK. Po dobu prvních tří let členství byl příspěvek uhrazen ze zahraničních nadačních prostředků. Ostatní zahraniční styky SVK PK se omezují na kulturní přeshraniční spolupráci s Bavorskými knihovnami (Weiden), spolupráci zprostředkovanou státními nebo nestátními organizacemi zřizujícími Rakouskou knihovnu (Rakouské kulturní fórum), Německou knihovnu (Goethe institut) a Anglickou knihovnu (British Council). Pokračuje také výměna knihovních dokumentů se zahraničními knihovnami v Německu, Polsku, na Ukrajině a Slovensku. 9 Údaje o výdajích na účast na mezinárodních konferencích a obdobných akcích, náklady na zahraniční služební cesty, zhodnocení přínosů pro činnost SVK PK V r vyjelo do zahraničí 9 pracovníků SVK PK v rámci 10 pracovních cest. Naši pracovníci navštívili Německo, Rakousko, Nizozemsko, Slovensko, Norsko a Skotsko za účelem poznání organizace volného výběru knihovních fondů a organizace služeb v knihovnách obdobného typu jako je SVK PK. 1 pracovník byl vyslán do Německa za účelem zdokonalení jazyka. 5 pracovníků na tři knižní veletrhy. Cestovné vynaložené na zahraniční cesty dosáhlo částky Kč. Poznávací zájezdy mají poměrně zásadní vliv na rozhodování o chystaných změnách v obsluze čtenáře v SVK PK. (Zřízení volného výběru literatury, změny ve zpracování fondů přechod na MARC 21). 15

14 10 Převod úspor rozpočtových prostředků do rezervního fondu Do rezervního fondu bylo v předcházejících letech převedeno 356,7 tis. Kč. V roce ,5 tis. Kč a v roce ,2 tis. Kč. Použito bylo v roce tis. Kč. Zůstatek pro rok 2005 činil 341,9 tis. Kč. V roce 2005 nebyl rezervní fond použit. Z výsledků hospodaření za rok 2006 bylo převedeno do rezervního fondu 12,5 tis. Kč. V lednu 2006 byla část prostředků rezervního fondu ve výši 250 tis. Kč převedena dle 31, odst. 1, písm. f) zákona č. 250/2000 Sb. do investičního fondu SVK PK. Investiční fond se posiluje pro nákup software Aleph500, respektive jeho rozšíření o 6 uživatelských licencí. V roce 2006 bylo dosaženo zhoršeného hospodářského výsledku, tudíž zůstatek rezervního fondu ve výši Kč byl použit na úhradu ztráty. V letošním roce byl hospodářský výsledek výnos Kč, z toho bude převedeno do rezervního fondu Kč. 11 Přehled hospodářských činností SVK PK nevykonává žádné hospodářské činnosti. 12 Hospodářský výsledek V roce 2006 bylo dosaženo zhoršeného výsledku hospodaření ve výši ,49 Kč. Tento výsledek hospodaření byl částečně hrazen z rezervního fondu a zbylá část Kč byla převedena do roku Výsledek hospodaření v letošním roce je Kč, a proto část ze zlepšeného HV pokryje tuto částku a zbytek tj Kč bude rozdělen do fondů, a to takto: Rezervní fond Kč a Fond odměn Kč. h) Údaje o hlavních skupinách příjemců služeb SVK PK, které využívají výsledky jeho práce Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje je univerzální veřejnou knihovnou a poskytuje své služby všem zájemcům ve smyslu Knihovního zákona č. 257/2001 Sb. Knihovní řád definuje na základě jakých dokumentů se může zájemce o služby registrovat v knihovně a jaká pravidla ve vztahu k půjčeným dokumentům musí dodržovat. Knihovna je oprávněna stanovit další podmínky k zpřístupnění jednotlivých druhů dokumentů jako jsou například staré a cenné tisky, vázané ročníky periodik apod. V každém případě však veškeré dokumenty si může uživatel půjčit formou prezenční výpůjčky. Uživatelé služeb SVK PK jsou v převážné míře studující středních a vysokých škol (dle posledního šetření činí tato skupina cca 60 % registrovaných čtenářů). Dále služeb knihovny využívá odborná veřejnost, badatelé, vědečtí pracovníci základního i aplikovaného výzkumu), lékaři, středoškolští a vysokoškolští pedagogové, lékaři, technici, právníci, drobní podnikatelé, profesionální hudebníci, studující uměleckých škol a široká veřejnost města Plzně i regionu. Uživateli služeb jsou rovněž zahraniční studenti především medicínských oborů. 16

15 Knihovna zabezpečuje služby diferencovaného charakteru na speciálním pracovišti - v Knihovně pro nevidomé. Pracoviště slouží nevidomým uživatelům Plzeňského kraje a je vybaveno odpovídajícími technickými prostředky včetně internetu. V rámci mezi knihovních služeb zprostředkuje knihovna výpůjčky četným uživatelům z ČR i zahraničí. Knihovna je metodickým a poradenským centrem pro knihovny plzeňského regionu. i) Odkazy na informace o organizaci zveřejněné jiným způsobem Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje zveřejňuje základní informace o činnosti a službách veřejnosti na svých internetových stránkách adresa Zveřejněna je Roční zpráva o činnosti, Plán činnosti, Knihovní řád a Ceník služeb, provozní doba na jednotlivých pracovištích a charakteristika činnosti odborných oddělení. Průběžně jsou zveřejňovány informace o výstavách a kulturních akcích. Uživatelé a zájemci o služby mají možnost kontaktovat prostřednictvím ových adres odborná pracoviště, zavedena je služba ptejte se knihovny, kde zájemci získají urychleně potřebné informace o knihách, autorech, tiskové produkci apod. Zveřejňovány jsou zápisy z porad knihoven plzeňského regionu. Knihovna pořádá tiskové konference a vydává tiskové zprávy komentující mimořádné aktivity organizace, trvalá je spolupráce s médii - čs. Rozhlasem a regionálními i celostátními televizními programy. Pro veřejnost jsou k dispozici informační letáky, další informace poskytují pověření pracovníci jednotlivých oddělení podle charakteru své činnosti. 17

16 B) Hodnocení odborné činnosti Rok 2007 byl pro všechna oddělení knihovny nesmírně složitým obdobím, i když v oblasti odborné činnosti a pokračování rekonstrukce budov jsme zaznamenali poměrně úspěšné výsledky. Knihovnu však po dlouhé období nemoci nemohl řídit ředitel organizace dr. Jaroslav Vyčichlo, ani náměstek pro ostatní činnost - ekonom ing. Pavel Kabelka. Ve srovnání s rokem předchozím došlo k zásadní pozitivní změně v implementaci systému ALEPH. Metodicky i organizačně cílená kontrolní činnost systémové knihovnice a vedení organizace, nástup ing. Trnky do oddělení AVTR, byť jen na dohodu o činnosti, to vše znamenalo obrat k lepšímu. Již na konci prvního čtvrtletí byly jednotlivé moduly systému ALEPH ve stabilním režimu, nedocházelo ke kolizním situacím a pokud nastaly některé nesrovnalosti, byly spíše technického rázu. Od dubna sledujeme jako kvalifikovaný výstup ze statistiky služeb veřejnosti počet on-line objednávek z elektronického katalogu (počet vstupů, rezervací, návštěvnost katalogu). Tento vyšší komfort styku návštěvníků s nabídkou služeb knihovny ukázala již pololetní statistika knihovny, sice úbytek fyzické návštěvnosti ve výpůjčním protokolu, ale mírně stoupající výpůjčky. Jistě můžeme bez zkreslení říci, že knihovna vstoupila razantně do sféry virtuálních kontaktů a celoroční výsledky v tomto ohledu nejsou vůbec zanedbatelné. Druhým pozitivem pro pracovní kolektivy byl vývoj uvažovaných rekonstrukčních záměrů, zahájení stavebních úprav celého prostoru výpůjčního protokolu a vstupní haly. Všechny práce byly prováděny za plného provozu od 16. června do 10. prosince (technická uzavírka nepřesáhla 10 pracovních dnů, pro veřejnost byl zajištěn náhradní vstup do budovy a mírně modifikován režim některých oddělení. To vše bez vlivu na dostupnost fondu, která byla ve standardním režimu expedování objednávek z depozitářů. Je třeba ocenit spolupráci se stavebními firmami i subdodavateli, jejich ochotu k víkendovým nástupům na bourací a prašné práce, stejně tak jako podíl zaměstnanců knihovny na stěhování provozů a náhradní služby pro veřejnost. Ne nepodstatným dílem k dobrým výsledkům přispěly i uklízečky, které udržovaly po celou dobu čistotu v návštěvnických prostorách. V areálu Bory byla souběžně s rekonstrukcí hlavní budovy ve Smetanových sadech započata i generální přestavba objektu na depozitář, mírný skluz prací se podařilo do konce roku dohnat a stavba pokračuje podle harmonogramu. V tomto ohledu byly tyto činnosti tím nejdůležitějším, co bylo nutné zejména ve II. pololetí sledovat a koordinovat i za obtížných personálních podmínek. Podařilo se také dokončit poslední interiérové práce v nově zrekonstruované šatně zaměstnanců a vytvořit tak odpovídající prostor a zázemí pro pracovníky oddělení služeb. Bývalá šatna, která byla uměle vytvořena přepažením chodby, bude demontována a chodba opět včleněna do budovy. Plán další rekonstrukce přízemí počítá s jejím využitím jako zóny volného studia. Místně zde bude navazovat nové sociální zařízení pro veřejnost. Hodnotíme-li činnost jednotlivých odborných oddělení v uplynulém roce, je slovo stabilita, asi tím nejvýstižnějším termínem. Soustavné doplňování fondů, koordinace zpracovatelských činností oddělení katalogizace, signování a značení fondů včetně správy depozitářů a expedice prostřednictvím systému ALEPH činí z těchto úseků činností dobře fungující systém, jednoznačné výstupy i dobře modifikované informace pro uživatele. V objemu dat, která procházejí odděleními, se samozřejmě nevyhneme drobným kolizím nebo minimální chybovosti lidského faktoru, hovoříme však o statisících operací a chybách v řádu desítek. Organizace pracovních postupů je v SVK PK na vysoké úrovni. Velkou otázkou je stále diskutované doplňování knihovních fondů. Téměř každý týden je zvažován objem nakupovaných dokumentů, nabídka knižního trhu, distribuce objednávek, to vše doprovázeno 18

17 základními dvěma otázkami zda dokument koupit vůbec, a když ano, tak v jakém počtu multiplikátů. Rozhodování se děje pod tlakem vědomí, že v krátké době několika měsíců bude formován volný výběr pro uživatele, kde mezery a malý objem titulů budou zcela zřetelné. Informace o uvažovaném zvýšení DPH a zdražení knižní produkce jsou jen dalším podnětem k zásadním úvahám, jak dál v získávání knižního fondu. Zcela chybí soustavné doplňování překladové beletrie, části české knižní produkce. Doplňována není dětská literatura, ačkoli z hlediska potřeb studujících pedagogické fakulty ZČU by byl žádoucí 1 exemplář stěžejních děl pro dětské čtenáře nastávajícím pedagogům zpřístupňovat. Omezeno je také doplňování mezioborových témat odborné literatury, jejichž disciplíny nejsou na ZČU přednášeny. Redukován je počet duplikátů nakoupeného titulu. Cca 80 % získané produkce je ve fondu knihovny přítomno jen v jediném exempláři. K doplňování fondu se váže i revizní činnost a nahrazování ztrát dokumentů uživatelem. Ztráty při objemu výpůjček (500 tisíc), nepřesahují 1 %, tj. 500 kusů dokumentů ročně, bohužel často jde o poslední exemplář titulu. Oddělení zpracování knihovních fondů, které zajišťuje odborné zpracování a vlastní zveřejnění přírůstku knihovního fondu v katalogu dostupném veřejnosti, pracuje na vysoké odborné úrovni. Část pracovníků je členy národních odborných komisí a SVK PK je v této oblasti mezi 5 nejlepšími knihovnami v ČR. Pracovníci katalogizačního oddělení vykonávají i školící činnost pro katalogizátory našeho regionu. Ochrana knihovního fondu v souladu s uvažovaným volným výběrem bude mít parametry elektronicky detekovaných štítků (RFID), které jsou průběžně umísťovány do každého získaného exempláře knihovních dokumentů určených do volného výběru. Bylo vytvořeno nové adjustační pracoviště, v rámci přidělených investic zakoupeny soubory štítků a zahájeno značení dokumentů. Kromě vlastní ochranné funkce ve vazbě na detekční brány budou pomocí snímacího systému prováděny revize knihovního fondu. Dojde k výrazné úspoře fyzické práce a zpřesnění činnosti. Připomínáme, že povinností knihovny ve smyslu příslušné vyhlášky MK ČR je revidovat knihovní fond celý 1x za deset let. V případě SVK PK jde pak o 100 tisíc revidovaných svazků ročně. Zatím probíhá revize fondů ve dvou systémech (ALEPH a KIMS), postupem času nastane úbytek knih zapsaných dosud systémem KIMS. Absenční služby pro veřejnost představují hlavní objem vykazovaných údajů. V roce 2007 došlo ke dvěma personálním změnám, vedoucí oddělení odešla na mateřskou dovolenou, její nástupkyně odstoupila v rozmezí 3 měsíců z funkce. V závěru roku převzal celé oddělení Mgr. Jan Souček, v krátké době se zapracoval a situace se stabilizovala. Zlepšila se upomínací činnost a spolupráce s auditorem v oblasti žalob a vymáhání pohledávek je velmi dobrá. Součástí absenčních služeb je také pracoviště pro nevidomé uživatele. Zde je dlouhodobě stabilní situace, pracovní procesy probíhají v automatizovaném systému - dodané verzi Ústřední Knihovny pro nevidomé K. J. Macana v Praze - bez kolizí. Intenzivní spolupráce je zejména při doplňování fondu zvukových knih. Knihovna obdržela na zpřístupnění zvukových nahrávek ve formátu MP 3 finanční dotaci od Bohemia Liones Clubu Plzeň, a to ve výši 12 tisíc korun, což pokrylo celé výdaje na software i technické zabezpečení. Za téměř deset let činnosti si obhájilo pozici specializovaného pracoviště oddělení zahraničních knihoven. V roce 2007 došlo ke změně v jednotlivých smlouvách uzavřených se zahraničními partnery. Německá knihovna prošla náročným evaluačním šetřením pracovníků Goethe Institutu Internationale, její služby byly potvrzeny a stává se centrem GI v českých krajích. Doplňování fondu zůstává beze změny, zájem ze strany uživatelů je zejména o učebnice a doprovodné jazykové materiály. Rakouský kulturní institut zachovává dohodnutou smluvní spolupráci a neplánuje zatím omezení knižní dotace. Anglická knihovna 19

18 byla v posledních třech letech částečně ovlivněna změnami ve vedení British Council omezením finanční dotace pro celou ČR a zdá se, že nejvážnější změna je před námi. Centrum BC soustředí kontakty se spolupracujícími knihovnami do Polska, omezeny budou finanční prostředky na nákup knih a je přijata teze podpory jen projektům typu kulturních festivalů a seminářů. Pro klasické pojetí knihovnické práce a podporu jazykového vzdělávání je tento záměr téměř likvidační. V současné době je zajištěno doplňování knihovního fondu cca do září Ve věci podpory knihovnické činnosti se stále jedná. Úspěšně si stojí mezi malými galeriemi města Plzně Galerie Evropského domu, která zasvěceným přináší zajímavé výstavní nabídky a doplňuje tak kulturní život Plzně prezentací zahraničních umělců. Semináře jazykové a literární jsou navštěvovány studenty ZČU. Oddělení prezenčních služeb zabezpečuje zpřístupnění dokumentů a zdrojů existujících v elektronické podobě (databáze, CD ROMy, DVD, CD), periodického tisku aktuálních čísel i vázaných ročníků jednotlivých titulů z předchozího období. Na samostatném pracovišti funguje internetová studovna, odděleně pracuje hudební kabinet. Ve vztahu k dokumentům je zabezpečeno dodržování autorského zákona (oblast kopírování a zpřístupňování hudebních a dalších mediálních dokumentů). Pracoviště garantuje publikační činnost, přiděluje ISBN, vydává bibliografie a další informační materiály. Významně se podílelo na vydání sborníku Jeden jazyk naše heslo buď IV a Chodského slovníku skupinou literátů při ZČU Genius loci. Určená pracovnice je koordinátorem služeb z tzv. Hubkovy knihovny, která se v roce 2007 prezentovala na kongresu designu v Paříži. Své místo ve službách veřejnosti má také oddělení regionální bibliografie, které v rámci své činnosti sleduje spektrum titulů regionálního tisku, excerpuje vybrané záznamy pro celonárodní článkovou bibliografii garantovanou NK ČR. Zároveň je sledováno vydávání regionální literatury v našem kraji, připravovány personální bibliografie (např. zpracována osobnost Jaroslava Schiebla, plzeňského tiskaře a vydavatele), připravovány podklady k výstavní činnosti. Oddělení se věnovalo podpoře projektu oslav výročí Karla Klostermanna, který je v rámci spolupráce jihočeského a plzeňského kraje největší akcí roku 2008 a předalo v termínu podklady k tisku bibliografie díla autora. Práce byla velmi náročná, v řádu tisíců záznamů excerpovaných z českých periodik. Analytické práce jsou prováděny v systému ALEPH. Knihovna spravuje celek starých a vzácných tisků uložených ve speciálním depozitáři, z nichž nejcennější tituly jsou uživatelům zpřístupňovány pouze po individuální konzultaci v badatelské studovně, nebo již jen v digitální podobě. Pracoviště personálně zajišťuje kvalifikovaná odbornice. Klimatický režim i stav sbírek je průběžně sledován. V rámci grantového programu VISK jsou realizovány záměry digitalizace, v programu Knihovna 21. století je zajištěna ochrana sbírek speciálními nekyselými obaly, očista fondu proběhla v rozsahu 1093 svazků. Pracoviště je sledováno s mimořádnou pečlivostí. Finanční prostředky získala knihovna dále v programu VISK 2 v oblasti vzdělávání. V modulech ECDL bylo realizováno 15 školení pro 182 účastníků - pracovníků knihoven regionu (z nich získalo 159 certifikát). V rámci podpory programu PIK byla téměř dokončena internetizace knihoven v Plzeňském kraji. Podle ustanovení podmínek evidence knihoven při MK ČR a Knihovního zákona ty knihovny, které nemají přístup na internetovou síť, budou z evidence vyřazeny. Společná jednání se zřizovatelem povedou k novému definování podmínek dostupnosti krajských finančních zdrojů určených k podpoře půjčovní činnosti i těch nejmenších knihoven, které nemohou např. z technických důvodů splnit podmínku dostupného veřejného internetu. Oddělení vzdělávání a organizace knihovnictví dále zjišťovalo a kontrolovalo stav knihoven v regionu, v některých případech se vyslovilo formou doporučení k aktuální situaci v místech. Byl vydán Přehled o činnosti knihoven v Plzeňském kraji, průběžně zpracovávány 20

19 výkonové statistické tabulky, provedeny kontroly z pověření MK ČR o užití prostředků z programu VISK. Grantové zdroje významně přispívají k možnosti dokončení některých odborných záměrů organizace. Oddělení zpracování knihovních fondů dlouhodobě úzce spolupracuje v rámci konverze katalogů s Národní knihovnou ČR (VISK 5, VISK 9 národní autority). Každoročně SVK PK vstupuje i do dalších grantových projektů s cílem získat finanční prostředky na činnosti, které nejsou plně nebo vůbec hrazeny ze zdroje příspěvek na činnost organizace. V programu Občanská volba Plzeňského Prazdroje byla vyčerpána dotace na záchranu tisku Mattioliho herbář z r. 1562, a zároveň v říjnu 2007 získala knihovna přímým rozhodnutím Spolku Plzeňských právovárečníků 100 tisíc korun na restaurování České bible z r Knihovna má připravený záměr, který bude součástí krajem garantovaného čerpání Norských fondů. Restaurováno bude v následujících dvou letech 11 starých tisků a odbornou firmou bude realizována digitalizace Plzeňského deníku Pravda za celé ediční období. Součástí denního chodu organizace je práce dalších menších útvarů organizace, které zajišťují průběžně obvyklé denní činnosti. Údržba objektů (hlavní budova, prostory nám. Republiky, depozitáře Bory, depozitář Bušovice, prostory Knihovny pro nevidomé), úklid na všech pracovištích, depozitářích i veřejných prostorách, autodoprava, to vše má značný význam jak pro pracovní klima zaměstnanců, tak především pro naše uživatele. V tomto ohledu byl uplynulý rok velmi náročný. Můžeme konstatovat, že čtenáři silně vnímají standard čistoty, úpravnosti pracovišť a související prezentaci kulturních záměrů knihovny, jako jsou literární výstavy, prezentace regionálních umělců, autorská čtení i odborné semináře. Souvisejícím momentem je samozřejmě profesionální vystupování pracovníků a i jistá image organizace. Právě v závěru roku 2007 při prezentaci výstavy Národní knihovny ČR Tajemství a půvaby klementinských depozitářů a navazující otevření nově koncipované vstupní haly a výpůjčního protokolu se podařilo úspěšně zúročit celoroční úsilí pracovníků. Tuto výstavu spolu s expozicí literatury ke Smetanovským dnům 2007, s názvem Dalekých zemí volání aneb jak cestovali naši předkové, shlédlo více než šest tisíc návštěvníků. Zájem vzbudila také výstava jubilující plzeňské malířky Renaty Čihákové i fantaskní počítačové obrazy Věry Holubové. V roce 2007 proběhl na žádost zřizovatele audit činnosti a hospodaření SVK PK prováděný agenturou Wittmann. Závěrečná zpráva kladně hodnotila řídící a ekonomickou činnost, správnost a věrohodnost evidencí. Některá částečná doporučení byla nebo jsou již realizována. Jde zejména o nové webovské stránky knihovny, které z důvodu dlouhodobé nemoci nebyly vždy průběžně aktualizovány. O závěrech auditu byla informována porada vedoucích pracovníků a zaměstnanci. Můžeme konstatovat, že v uplynulém roce knihovna nepřerušila žádný z odpovídajících profesních kontaktů, podílela se na činnosti Sdružení knihoven jednotlivých krajů a v kontextu událostí měnila a aktualizovala svou činnost. Stabilita pracovního týmu a profesně i lidsky dobré kontakty přispěly k překonání závažného období v činnosti knihovny a jednoznačně se dá konstatovat, že smutné události stmelily kolektiv pracovníků. 21

20 1 Oddělení vzdělávání a organizace knihovnictví Hlavním úkolem oddělení byl výkon regionálních funkcí. Oddělení kontrolovalo činnost veřejných knihoven v regionu, koordinovalo výkon regionálních funkcí a provádělo metodickou a poradenskou činnost dle potřeby knihoven v kraji. Na výkon regionálních funkcí byly pro rok 2007 z rozpočtu Krajského úřadu Plzeňského kraje vyčleněny finanční prostředky ve výši ,- Kč, z toho částka ,- Kč byla určena na zajištění úkolů v oblasti regionálních funkcí pro SVK PK. (Viz příloha č. 7) V průběhu roku 2007 bylo v rámci metodických kontrol poskytování regionálních služeb pověřenými knihovnami provedeno ze strany SVK PK 24 návštěv v pověřených a obsluhovaných knihovnách 2 (viz přehled ). Cílem návštěv bylo průběžné zjišťování množství a kvality poskytovaných služeb pověřenými knihovnami vůči svým smluvně vázaným obsluhovaným knihovnám a monitorování stavu internetizace knihoven v kraji. Další 2 kontroly se uskutečnily v pověřených knihovnách Blovice a Tachov z podnětu MK ČR, jednalo se o kontroly plnění podmínek čerpání grantu VISK 3. SVK PK prostřednictvím OVOK celý rok spolupracovala se 14 pověřenými knihovnami, které smluvně obsluhovaly celkem 489 knihoven. S řediteli a vedoucími pověřených knihoven uspořádalo OVOK celkem 4 porady v termínech , , a Hlavním tématem těchto porad byl výkon regionálních funkcí v Plzeňském kraji a průběh poskytování regionálních služeb v jednotlivých pověřených knihovnách. Knihovny byly také pravidelně informovány o stavu internetizace celorepublikově i v kraji, o vyhodnocení statistického výkazu KULT (MK) V a práci komise pro přípravu nového formuláře výkazu, o projektu Benchmarking knihoven. Velký prostor byl věnován odbornému knihovnickému vzdělávání. Oddělení zpracovalo 2 žádosti o grant v programu MK ČR VISK 2 Mimoškolní vzdělávání knihovníků. Knihovně byly přiděleny finanční prostředky ve výši ,- Kč na projekt Aktualizace HW a SW Vzdělávacího centra a ,- Kč na projekt Kurzy informační gramotnosti (v rozsahu 240 vyučovacích hodin). Z dotace byla zakoupena a instalována nová výpočetní technika v učebně a hrazeny mzdy lektorů. V roce 2007 se uskutečnilo 15 kurzů ICT, osvědčení obdrželo 159 účastníků ze 182 přihlášených. Pro pracovníky knihoven byly připraveny i další přednášky a semináře, celkem se jich uskutečnilo 11 pro 202 účastníků. Všechny vzdělávací akce byly avizovány na webu SVK PK a v celostátním přehledu vzdělávacích akcí na webu STK. Pro veřejnost byly organizačně zajištěny 4 krátké informativní kurzy využití internetu pro seniory. (Přehled vzdělávacích akcí viz příloha č. 8.) V rámci hlavních úkolů OVOK shromažďovalo, sledovalo a vyhodnocovalo statistické údaje o činnosti knihoven v Plzeňském kraji. Výsledné údaje byly po opravách zpracovány v podobě sumářů a s komentářem v termínu odeslány NIPOS MK ČR. Výsledky posloužily jako podklad pro vydání materiálu Přehled činnosti veřejných knihoven v Plzeňském kraji v roce Dále OVOK za své odd. zpracovalo a za pověřené knihovny shromáždilo výkazy o výkonu regionálních funkcí jednotlivých pověřených knihoven, které zpracovalo do sumářů a ve stanoveném termínu poskytlo Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Plzeňského kraje a Národní knihovně ČR. Všechny tyto statistické údaje byly po celý rok k dispozici a sloužily jako podklad pro další práci oddělení. Odbor informatiky Krajského úřadu Plzeňského kraje byl garantem projektu SROP Internetizace knihoven Plzeňského kraje. Knihovnám, participujícím v projektu, bylo předáno do konce ledna 2007 celkem 275 multifunkčních sestav financovaných z evropských fondů. Databáze (nazvaná Informační obsah) vytvořená jako součást projektu pak umožňuje 2 Dobřany Nová Ves, Mantov, Přeštice Dolce, Žerovice, Domažlice Stanětice, Nemanice, Sušice Dlouhá, Kašperské Hory, Nepomuk Mladý Smolivec, Dožice, Kralovice Kozojedy 1, Kozojedy 100, Stříbro a Benešovice, Plasy Dýšiná, Chrást, Kyšice 22

Péče o knihovní fond

Péče o knihovní fond Péče o knihovní fond Věčné dilema knihovníků Jak budovat, nebo pečovat o knihovní fond, aby přivedl do knihovny co nejvíce uživatelů a uspokojil jejich nejširší zájmy??????????????????????? Úvod 1. Aktualizace

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 3929/08 ze dne 20. 05. 2008 1 Pravidla poskytování

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 4677/11 1 Pravidla poskytování a čerpání finančních

Více

R O Č N Í Z P R Á V A HC DUKLA PRAHA

R O Č N Í Z P R Á V A HC DUKLA PRAHA Č.j. 7/2007-HC Dukla Počet listů: 6 Schvaluji: Mgr.Vladimír Orság V Praze dne : 20.4.2007 R O Č N Í Z P R Á V A HC DUKLA PRAHA P R A H A 2007 V souladu s ustanovením 21 odstavec 3 zákona č. 218/2000 Sb.,

Více

e-pv_kalkulace nákladů pro NK - osobní náklady

e-pv_kalkulace nákladů pro NK - osobní náklady Tabulka č. 1 e-pv_kalkulace nákladů pro NK - osobní náklady Název funkčního místa Kvalifikační požadavky Platová třída Úvazek / FTE Pracoviště podle organizační struktury NK ČR - pod názvem je vždy hypertextový

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Praha 4,U Michelského lesa 222

Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Praha 4,U Michelského lesa 222 Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Praha 4,U Michelského lesa 222 IČO: 48134333 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2005 Vypracovala: Švabenická V Praze dne: 01.03.2006 Schválil:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD KNIHOVNY UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Základní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD KNIHOVNY UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Základní ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD KNIHOVNY UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Rozdělovník: rektor, kvestor, děkani fakult, tajemníci fakult, ředitel KMZ, vedoucí všech rektorátních pracovišť Zpracoval: PhDr. Ondřej Fabián

Více

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje. Roční zpráva

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje. Roční zpráva Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Roční zpráva Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje čj. 173/2006 Roční zpráva Vypracovali: PhDr. Jaroslav Vyčichlo PhDr. Ivanka Horáková Ing. Pavel Kabelka

Více

Organizační řád. Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje

Organizační řád. Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje Organizační řád Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje Účinnost od 1. 1. 2010 Obsah Organizační řád... 5 Obecná část... 5 Článek 1.... 5 Úvodní ustanovení... 5 Článek 2.... 5 Ředitel Studijní a vědecké

Více

Jak si stojíme se statistikami? Seminář neprofesionálních knihoven a

Jak si stojíme se statistikami? Seminář neprofesionálních knihoven a Jak si stojíme se statistikami? Seminář neprofesionálních knihoven 16. 8. a 17.8. 2016 Regionální služby Zajišťují: KBBB a 4 profesionální knihovny: Uherský Brod Bojkovice Starý Hrozenkov Ostrožská Nová

Více

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název organizace: Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Adresa sídla: Dittrichova 21, 128 01 Praha

Více

Obsah a struktura Koncepce VKIS v kraji Pardubice

Obsah a struktura Koncepce VKIS v kraji Pardubice Obsah a struktura Koncepce VKIS v kraji 11. 12. 6. 2012 Pardubice Jakou koncepci zpracováváme? Koncepce rozvoje regionálních funkcí Koncepce rozvoje VKIS v kraji Časový horizont: 2015, výhled do roku 2020

Více

Standard pro doplňování a aktualizace knihovního fondu

Standard pro doplňování a aktualizace knihovního fondu Standard pro doplňování a aktualizace knihovního fondu Seminář pracovníků profesionálních knihoven Zlínského kraje Uherské Hradiště, 27. dubna 2016 Standard pro doplňování a aktualizaci knihovního fondu

Více

III. Pokyn ST I. NM k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

III. Pokyn ST I. NM k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 18 336/2008-16 III. Pokyn ST I. NM k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Část A. Úvodní ustanovení Zákonem č. 26/2008

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 844/13 ze dne 17.06.2013 1 Pravidla poskytování

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Pravidla hospodaření

Pravidla hospodaření Pravidla hospodaření Příloha 2 ke Statutu VŠE Článek 1 Úvodní ustanovení Hospodaření VŠE se řídí zejména zákonem a ostatními zvláštními právními předpisy 1) a rozhodnutími o poskytování příspěvků a dotací,

Více

PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Článek I Základní ustanovení Dotační program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji (dále Program)

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Renáta Domoráková René Lossmann Městská knihovna v Novém Jičíně Stav před rokem 2002 1989 transformace veřejného knihovnictví 1993 zanikla Okresní knihovna

Více

Grantové programy na podporu knihoven. Roman Giebisch Národní knihovna ČR

Grantové programy na podporu knihoven. Roman Giebisch Národní knihovna ČR Grantové programy na podporu knihoven Roman Giebisch Národní knihovna ČR Informace o programech Knihovní zákon: podpora knihoven Provozovateli knihovny mohou být z peněžních prostředků státního rozpočtu,

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více

DĚTSKÝ DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA U Michelského lesa 222, Praha 4 ROČNÍ ZPRÁVA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

DĚTSKÝ DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA U Michelského lesa 222, Praha 4 ROČNÍ ZPRÁVA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE DĚTSKÝ DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA U Michelského lesa 222, Praha 4 IČO: 48134333 ROČNÍ ZPRÁVA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2007 Vypracovala: Švabenická Schválil: PaedDr. Ivan Kašpařík

Více

Knihovní řád knihovny Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, v.v.i.

Knihovní řád knihovny Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, v.v.i. Knihovní řád knihovny Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, v.v.i. Základní ustanovení Právní zakotvení V souladu se zákonem ČNR č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, ve znění pozdějších

Více

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Č.j. 52761/2013 Zřizovací listina státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Ministerstvo kultury České republiky vydává podle 3 zákona č. 203/2006 Sb., o některých

Více

Základní legislativní dokumenty. Mgr. Monika Oravová

Základní legislativní dokumenty. Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Zákony, doporučení Knihovní zákon 257/2001 Sb. Autorský zákon 121/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb.

Více

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Plán Roční hlavních zpráva úkolů 2009 za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č. j. 45/2010 Roční zpráva za rok 2009 Vypracovaly:

Více

P R A V I D L A. pro úhradu výdajů jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí

P R A V I D L A. pro úhradu výdajů jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí P R A V I D L A pro úhradu výdajů jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňský kraj v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje tato pravidla pro

Více

Vykazování za rok 2014. 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014

Vykazování za rok 2014. 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014 Vykazování za rok 2014 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014 Vykazujeme rok 2014 Kult(MK) 12-01 za rok 2014 beze změn Vystaven na webu NIPOS a KI NK ČR Tiskopisy rozesílá NIPOS,

Více

Pokyn ST NM sk. 1 k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Pokyn ST NM sk. 1 k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 25542/2010-16 Pokyn ST NM sk. 1 k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Část A. Úvodní ustanovení V souladu s ustanovením

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax:

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax: ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020 Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 22 Úvod Veřejné knihovnicko-informační služby v kraji poskytuje knihovní síť, tvořená krajskou knihovnou, městskými a místními knihovnami.

Více

Dotační program MK ČR pro spolky NOSTICKÝ PALÁC

Dotační program MK ČR pro spolky NOSTICKÝ PALÁC Dotační program MK ČR pro spolky M INISTERSTVO KULTURY NOSTICKÝ PALÁC 2 0. 10. 2016 Dotační program pro spolky pro spolky a pobočné spolky ve smyslu ustanovení 214 a násl. a 3045 zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb.

ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

STATISTIKA. Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci

STATISTIKA. Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci STATISTIKA Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci Statistika nuda je má však cenné údaje Statistika- statistické výsledky číselné vyjádření činnosti knihoven, služeb knihovny povinnost ze zákona

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje. Roční zpráva

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje. Roční zpráva Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Roční zpráva Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje čj. 141/2007 Roční zpráva Vypracovali: PhDr. Jaroslav Vyčichlo PhDr. Ivanka Horáková Ing. Pavel Kabelka

Více

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006 Český telekomunikační úřad Čj. 3 049/2007-607 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006 Praha dne: 20. 2. 2007 Zpracovala: Ing. Anna Kadeřábková vedoucí

Více

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 Obec Milíře IČ: 00573639 Milíře čp. 140 347 01 Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31. 12. 2015 1

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01ONYNO Čj.: MSK 113482/2016 Sp. zn.: KON/9553/2016/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

AKVIZICE. Doplňování neperiodické literatury

AKVIZICE. Doplňování neperiodické literatury AKVIZICE Doplňování neperiodické literatury Cíl a předmět akvizice Akvizice se zabývá získáváním tištěných a jiných analogových dokumentů (nákupem, výměnou, darem nebo povinným výtiskem) a předplatným

Více

Akvizice periodické literatury

Akvizice periodické literatury Vnější vlivy Vydavatelská sféra Čtenáři / uživatelé Vnitřní vlivy Profil fondu knihovny (oborové zaměření) Finanční možnosti knihoven Definice seriálu Publikace na jakémkoliv médiu, vydávaná v částech

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření Ústavu termomechaniky AV ČR za rok 2005

Roční zpráva o činnosti a hospodaření Ústavu termomechaniky AV ČR za rok 2005 Roční zpráva o činnosti a hospodaření Ústavu termomechaniky AV ČR za rok 2005 Název pracoviště: Ústav termomechaniky Akademie věd České republiky Adresa: Dolejškova 5, Praha 8, 182 00. IČ: 61388998 Tel.:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Požadavky na systém pro automatizaci muzejní knihovny

Požadavky na systém pro automatizaci muzejní knihovny Požadavky na systém pro automatizaci muzejní knihovny aneb Pohled zvenčí Petr Žabička Moravská zemská knihovna v Brně zabak@mzk.cz Obsah Knihovny muzeí a galerií Katalogy knihoven Standardizace Výběr knihovního

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Základní legislativní dokumenty

Základní legislativní dokumenty Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Knihovní zákon 257/2001 Sb. Autorský zákon 121/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Manifest UNESCO a IFLA o školních knihovnách Doporučení

Více

STATISTIKA ČINNOSTI NTK V ROCE 2012

STATISTIKA ČINNOSTI NTK V ROCE 2012 1 - Fondy A. FONDY STATISTIKA ČINNOSTI NTK V ROCE 2012 1. Stav, přírůstek a úbytek primárních fondů (knihovních jednotek/svazků) číslo údaj stav 2011 přírůstek přírůstek přír. 12/11 úbytek úbytek úbyt.

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Roční zpráva 3 Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Údaje o zpracovateli Zpracovatel: Základní škola a mateřská škola Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace Adresa sídla zpracovatele:

Více

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež v Brně Králově Poli 612 47 Brno, Kociánka 2 IČO : 00093378 Tel : 515504111 FAX : 515504333 kocianka@mbox.vol.cz

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

Pravidla hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Písek

Pravidla hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Písek Příloha č. 1 Pravidla hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Písek I. Rozsah působnosti 1. Pravidla upravují stanovení závazných ukazatelů, jejich plnění a vyhodnocení v rámci rozborů hospodaření

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax:

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax: ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Rok 2014

0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Rok 2014 0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Rok 2014 1 Kraj Plzeňský 2 Knihovna města Plzně, p. o. 3 Počet pracovníků zajišťujích regionální funkce 0,750 4 Počet obsluhovaných knihoven 14 5 Poradenská

Více

Knihovna/Knižnica. pokračování tradice. Jana Fojtíková Oddělení doplňování zahraničních dokumentů Národní knihovna České republiky

Knihovna/Knižnica. pokračování tradice. Jana Fojtíková Oddělení doplňování zahraničních dokumentů Národní knihovna České republiky Knihovna/Knižnica pokračování tradice Jana Fojtíková Oddělení doplňování zahraničních dokumentů Národní knihovna České republiky Kliknutím lze upravit styl předlohy. Vznik a poslání projektu Smlouva mezi

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více

Veřejné knihovny a výkon regionálních funkcí v Plzeňském kraji. Mgr. Hana Hendrychová Ing. Hana Petrovičová

Veřejné knihovny a výkon regionálních funkcí v Plzeňském kraji. Mgr. Hana Hendrychová Ing. Hana Petrovičová Veřejné knihovny a výkon regionálních funkcí v Plzeňském kraji Mgr. Hana Hendrychová Ing. Hana Petrovičová V Plzni 12. 10. 2011 Územní rozdělení v Plzeňském kraji Interní metodická pomůcka Schéma krajského

Více

Zhodnocení projektu VISK 9/I za rok 2014 Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL v krajských a odborných knihovnách

Zhodnocení projektu VISK 9/I za rok 2014 Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL v krajských a odborných knihovnách Zhodnocení projektu VISK 9/I za rok 2014 Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL v krajských a odborných knihovnách Po zrušení oddělení článkové bibliografie a ukončení vlastního analytického zpracování

Více

Zpracování dokumentů. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci

Zpracování dokumentů. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Zpracování dokumentů PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Co hledají uživatelé v knihovnách? Informace v knihách, časopisech a různých druzích dokumentů Přístup na internet Pomoc při zpracování

Více

ROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření za rok 2005. Část I. Organizační struktura

ROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření za rok 2005. Část I. Organizační struktura ROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření za rok 2005 zpracovaná v souladu s 21 zákona č.218/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby České republiky Praha Adresa sídla:

Více

Standard pro doplňování a aktualizaci KF PRAHA, K I NK, 2016 VÍT RICHTER, M A R I E ŠEDÁ

Standard pro doplňování a aktualizaci KF PRAHA, K I NK, 2016 VÍT RICHTER, M A R I E ŠEDÁ Standard pro doplňování a aktualizaci KF PRAHA, K I NK, 2016 VÍT RICHTER, M A R I E ŠEDÁ Zdůvodnění standardu Pravidelná aktualizace i nákup KF nástroj pro udržení zdravého stavu fondu knihovny udržení

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 78076/2010 OE Palán/

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 78076/2010 OE Palán/ KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor ekonomický Žižkova 7, 87 33 Jihlava, Česká republika Vážený Všem příspěvkovým pan organizacím zřizovaných Josef Tvrdý krajem Vysočina provozní a technický náměstek Nemocnice

Více

PRIORITY PROGRAMU VISK 3. Národní knihovna ČR roman.giebisch@nkp.cz

PRIORITY PROGRAMU VISK 3. Národní knihovna ČR roman.giebisch@nkp.cz PRIORITY PROGRAMU VISK 3 Roman Giebisch Národní knihovna ČR roman.giebisch@nkp.cz VISK 3 v letech 2001-2009 Podprogram VISK 3 Informační centra veřejných knihoven je primárně orientován na podporu vybudování

Více

DĚTSKÝ DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA U Michelského lesa 222, Praha 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

DĚTSKÝ DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA U Michelského lesa 222, Praha 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE DĚTSKÝ DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA U Michelského lesa 222, Praha 4 IČO: 48134333 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2006 Vypracovala: Švabenická Schválil: PaedDr. Ivan Kašpařík

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE. Z Á S A D Y zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE. Z Á S A D Y zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE Z Á S A D Y zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji Schváleno zastupitelstvem kraje usnesením č. 20/1781 ze dne 22. 11. 2007 s účinností

Více

Knihovna jako systém

Knihovna jako systém Knihovna jako systém Co je to knihovna druh informačního systému funkce knihoven zprostředkování informací získávání informací zpracování informací pokr. podle zákona 257/2001Sb. po všech novelizacích:

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ STANDARDŮ VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI ZA ROK 2013

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ STANDARDŮ VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI ZA ROK 2013 VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ STANDARDŮ VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI ZA ROK 2013 1. Úvod Materiál byl zpracován na základě Metodického pokynu Ministerstva kultury k vymezení standardu

Více

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD č. O/8/2014 ze dne 1. 7. 2014 Obsah: Část I. Úvodní ustanovení Část II. Rozsah svěřených agend Část III. Závěrečná ustanovení 1 Část I.

Více

E K O N O M I C K Ý O D B O R. Obec Drážov, IČ

E K O N O M I C K Ý O D B O R. Obec Drážov, IČ E K O N O M I C K Ý O D B O R O D DĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBCÍ č.j.: KUJCK 16060/2011 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 Obec Drážov, IČ 00251143

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍ FUNKCE MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE (ke dni 31. 12. 2005)

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍ FUNKCE MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE (ke dni 31. 12. 2005) ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍ FUNKCE MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE (ke dni 31. 12. 2005) Název knihovny: MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE Adresa: Mariánské nám. 1, Praha 1-Staré Město, 115 72 IČO: 00064467 DIČ:

Více

Městská knihovna Beroun.

Městská knihovna Beroun. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY Město Beroun, IČ 233 129, Husovo nám. 68, 266 43 Beroun 1, vydává na základě usnesení Zastupitelstva města Beroun č. 6/2002 ze dne 21.10.2002, v souladu se zákonem č.250/2000

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ SMĚRNICE Č. 14/05

KNIHOVNÍ ŘÁD MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ SMĚRNICE Č. 14/05 KNIHOVNÍ ŘÁD MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ SMĚRNICE Č. 14/05 Podle 10 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), vydávám tuto směrnici:

Více

Knihovní řád Masarykovy univerzity

Knihovní řád Masarykovy univerzity Směrnice MU č. 11/2014 Knihovní řád Masarykovy univerzity Podle 10 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dále jen zákon, vydávám

Více

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ČVUT

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ČVUT Příloha č. 4 ke statutu ČVUT PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ČVUT Článek 1 Obecná ustanovení 1. V oblasti hospodaření se ČVUT řídí zákonem, dalšími obecně závaznými právními předpisy, vnitřními předpisy ČVUT a příkazy

Více

Koncepce rozvoje knihovny na léta 2008-210

Koncepce rozvoje knihovny na léta 2008-210 Koncepce rozvoje knihovny na léta 2008-210 Činnost knihoven je veřejnou službou a knihovny jsou považovány za instituce veřejného zájmu. Jsou nástrojem základního lidského práva na rovný přístup k informacím,

Více

Knihovní řád Knihovny Matematického ústavu v Opavě

Knihovní řád Knihovny Matematického ústavu v Opavě Knihovní řád Knihovny Matematického ústavu v Opavě Ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), zákona č. 111/1998

Více

Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven

Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

Zásady rozpočtových pravidel na PEF MENDELU

Zásady rozpočtových pravidel na PEF MENDELU Zásady rozpočtových pravidel na PEF MENDELU Zásady rozpočtových pravidel plní funkci důvodové zprávy k rozpočtu fakulty. Vycházejí ze Zásad tvorby a správy rozpočtu Mendelovy univerzity v Brně pro příslušný

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Razová, IČ za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Razová, IČ za rok 2014 Elektronický podpis - 7.4.2015 KUMSX01HD0JR Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 15.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Standard pro doplňování a aktualizaci KF

Standard pro doplňování a aktualizaci KF Standard pro doplňování a aktualizaci KF PRAHA, KI NK, 2015 aneb knihovníci jako lovci a sběrači 23.11.2015 MP - AKVIZICE A AKTUALIZACE KF 2 Zdůvodnění standardu Pravidelná aktualizace i nákup KF nástroj

Více

Jak pomáháme našim klientům

Jak pomáháme našim klientům Jak pomáháme našim klientům Praha 6. 10. 2015 Bc. Ludmila Stuchlá Lékařská knihovna Fakultní nemocnice Ostrava Fakultní nemocnice Ostrava Lékařská knihovna FN Ostrava Lékařská knihovna FN Ostrava Počet

Více

Automatizace knihoven PhDr. Anna Stöcklová

Automatizace knihoven PhDr. Anna Stöcklová Automatizace knihoven PhDr. Anna Stöcklová HISTORIE AKS Děrnoštítkové stroje Velké sálové počítače - automatizace jednotlivých procesů -pokusy Mikropočítače - Integrované AKS Internet otevřené integrované

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG Koncepce rozvoje knihovny v letech 2016 2020 Činnost knihoven je veřejnou službou a knihovny jsou považovány za instituce veřejného zájmu. Jsou nástrojem základního lidského práva na rovný přístup k informacím,

Více

1. Vymezení pojmů. v Praze zřízená hl.m. Prahou.

1. Vymezení pojmů. v Praze zřízená hl.m. Prahou. Metodický pokyn odboru umění a knihoven Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky podle 2 písm. h), 9 odst. 2 písm. g) a 11 odst.

Více

ředitelka Městské knihovny Rumburk

ředitelka Městské knihovny Rumburk Rozbor hospodaření a činnosti Městské knihovny Rumburk za rok 1. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti 2. Plnění úkolů v personální oblasti 3. Plnění úkolů v oblasti hospodaření a) Výnosy b) Náklady c)

Více

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4 *MVCRX00OTNHK* MVCRX00OTNHK prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011

Více

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ČVUT

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ČVUT Příloha č. 4 ke statutu ČVUT PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ČVUT Článek 1 Obecná ustanovení 1. V oblasti hospodaření se ČVUT řídí zákonem, dalšími obecně závaznými právními předpisy, vnitřními předpisy ČVUT a příkazy

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky

Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky Úvod Regionální funkce knihoven, poskytované podle 2 písm. h) zákona č.

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele. Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele. Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/57992/2013/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 1095/2014 Počet stejnopisů: 2 Počet stran:7 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Evidence literatury, ochrana a revize KF. Ing. Stanislava Ivanovová

Evidence literatury, ochrana a revize KF. Ing. Stanislava Ivanovová Evidence literatury, ochrana a revize KF Ing. Stanislava Ivanovová 1 Obsah Evidence Označení jednotky Přírůstkový seznam Průvodky Signování Aktualizace knihovního fondu Vyřazené knihy Úbytkový seznam Prozatímní

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více