I Servis t) i F ABIA Pøevodovka 002 Vydání dovky. služby. Technické informace Printed in Czech Republic

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I Servis t) i F ABIA 2000... Pøevodovka 002 Vydání 08.99. .dovky. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5315.00.15."

Transkript

1 Servis t) i Dílenská F ABA 2000 Pøevodovka 002 Vydání 0899 Kód pøevo- pøíruèka dovky Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic

2 8 Servis -) Toto dílo je autorskoprávnì chránìno Printed in Czech Republic Každé použití bez souhlasu autora je nepøípustné ŠKODA AUTO a s

3 FABA 2000 Pøevodovka 002 Pøehled dodatkù Dílenské pøíruèky FABA 2000 Pøevodovka 002 Vydání 0899 Dodatek Vydání Název Objednací èíslo 0899 Základní vydání Dílenské pøíruèky Doplnìní základního vydání Zmìny na diferenciálu Zmìny snímaèe rychlosti, vypouštìní oleje Vydání 0502 Pøehled dodatkù _J

4 -- FABA 2000 Pøevodovka 002 -!,, Pøehled dodatkù Vydání

5 FABA 2000>- Pøevodovka 002 Obsah 00 -Technická data Oznaèení pøevodovky 00-1 strana 1 -Kód, pøiøazení agregátù, pøevody, plnicí množství 00-1 strana 2 Pøehled pøenosu sil 00-2 strana 1 -Oznaèení a pøevod 00-2 strana 1 Všeobecné pokyny pro opravy 00-3 strana Spojka Ovládání spojky 30-1 strana 1 -Montážní pøehled pedálového ústrojí 30-1 strana 1 -Demontáž a montáž vratné pružiny 30-1 strana 2 -Demontáž a montáž spojkového pedálu 30-1 strana 3 -Montážní pøehled -hydraulika 30-1 strana 4 -Demontáž a montáž hlavního spojkového válce 30-1 strana 5 -Odvzdušnìní spojkového systému 30-1 strana 7 Demontáž a montáž vypínacího zaøízení spojky 30-2 strana 1 Oprava spojky 30-3 strana Ovládání, skøíò Mechanizmus øazení 34-1 strana 1 -Montážní poloha mechanizmu øazení 34-1 strana 1 1- Hlavíce øadící páky a kryt -montážní pøehled 34-2 strana 1 -Rozpojení manžety od øadicí páky 34-2 strana 2 -Øadicí páka a tìleso øazení -montážní pøehled 34-3 strana 1 -Ovládací bowdeny -montážní pøehled 34-4 strana 1 Demontáž a montáž mechanizmu øazení 34-5 strana 1 -Demontáž 34-5 strana 1 -Montáž 34-5 strana 2 Nastavení mechanizmu øazení 34-6 strana 1 -Funkce 34-6 strana 3 Demontáž a montáž pøevodovky 34-7 strana 1 -Demontáž 34-7 strana 1 -Montáž 34-7 strana 6 Kontrola stavu oleje v pøevodovce 34-8 strana 1 -Vypuštìní oleje z pøevodovky 34-8 strana 1 Rozložení a složení pøevodovky 34-9 strana 1 - -Demontáž a montáž víka skøínì pøevodovky a 5 rychlosti 34-9 strana 2 - -Demontáž a montáž skøínì pøevodovky, hnacího høídele, hnaného høídele, diferenciálu a mechanizmu øazení 34-9 strana 3 -Poøadí montáže 34-9 strana 4 Oprava skøínì pøevodovky strana 1 Oprava skøínì spojky strana 1 Rozebrání a smontování mechanízmu øazení strana 1 Rozebrání a smontování øadicích vidlièek strana 1 Vydání 0502 Obsah

6 FABA 2000 Pøevodovka Kola, høídele Rozložení a sestavení hnacího høídele 35-1 strana 1 ~ Rozložení a sestavení hnaného høídele 35-2 strana 1 - Rozložení a složení høídele kola zpáteèky 35-3 strana Rozvodovka, diferenciál Výmìna tìsnicích kroužkù pro høídele s pøírubou (namontovaná pøevodovka) 39-1 strana 1 -Výmìna tìsniciho kroužku levého pøírubového høídele 39-1 strana 1 -Výmìna tìsnicího kroužku pravého pøírubového høídele 39-1 strana 3 Rozebrání a smontování diferencíálu 39-2 strana 1 Seøízení diferenciálu 39-3 strana 1 Obsah Vydání

7 - FABA 2000>- Pøevodovka :1]:1] (;J:~ jj:~ ~j ~!"J~f:l! 00-1 Oznaèení pøevodovky Pøiøazení =:> 00-1 strana 2 Umístìní na pøevodovce Umístìní na pøevodovce -šipka 1- Konstrukèní údaje pøevodovky -šipka Konstrukèní údaje pøevodovky a -výrobní èíslo pøevodovky O b -rok výroby a b c d ~ r;:;,r; 1:1 Znak Rok X L ~ X 1999 Y 2000 ) 'w \ ~ c -mìsíc výroby Znak Mìsíc Znak Mìsíc L leden C èervenec U únor S srpen B bøezen Z záøí D duben R øíjen K kvìten T lístopad N èerven P prosínec Vydání d -pøevod pøevodovky z:ak nak 4 Stál:::~VOd Stálý 4,120 pøevod 8 4, Oznaèení pøevodovky 00-1 strana

8 00 FABA 2000 >- Pøevodovka 002 Kód, pøiøazení agregátù, pøevody, plnicí množství ~! ~ - Mechanická pøevodovka pìtistupòová 002 kód EMH FCM FNK GCG FJQ výroba od do pøiøa- motor 1,4 1/50 kw a 1,4 1/44 kw 1,0 1/37 kw zení: pøevod: rozvodovka 70:17 = 4,118 73:15 = 4,867 Z2:Z1 1 rychlostní stu- 45:13=3,462 46:12=3,833 peò 2 rychlostní stu- 45:23 = 1,957 45:23 = 1,957 plnicí množství peò 3 rychlostní stu- 38:29 = 1,310 38:29 = 1,310 peò 4 rychlostní stu- 39:40 = 0,975 39:40 = 0,975 peò 5 rychlostní stu- 34:45 = 0,756 34:45 = 0,756 specifikace pøevodového oleje interval výmìny pøevodového oleje ovládání spojky spojkový kotouè 0 kloubový høídel -pøíruba 0 peò zpáteèka 29:13 x 38:29 = 2,923 29:11 x 41 :29 = 3,727 tachometr 27:16 = 1,688 27:16 = 1,688 2,0 pøevodový olej G50 SAE 75W90 (syntetický) trvalá náplò hydraulické 190 mm 89 mm 00-1 strana 2 Oznaèení pøevodovky Vydání 0502 SOO

9 FABA 2000 Pøevodovka Pøehled pøenosu sil! Oznaèení a pøevod Upozornìní! šipky znaèí smìr jízdy 1 -motor 2 -spojka 3 -mechanická pøevodovka 4 -hnací høídel 5 -hnaný høídeli výstupní høídel 6 -diferenciál -1 rychlostní stupeò -2 rychlostni stupeò -3 rychlostní stupeò R V -4 rychlostní stupeò V -5 rychlostní stupeò R -zpáteèka A -rozvodovka T -náhon rychlomìru V V 3 5 A 6 T Vydání 0800 Pøehled pøenosu sil 00-2 strana

10 00 FABA 2000 >- Prevodovka ' ~! strana 2 Pøehled pøenosu sil Vydání

11 FABA 2000 ~ Pøevodovka Všeobecné pokyny pro opravy! Pro bezvadnou a úspìšnou opravu pøevodovky jsou dùležitým pøedpokladem nejvìtší možná peèlivost a èistota, jakož i bezvadné náøadí Samozøejmì platí pøi opravách i všeobecná pravidla bezpeènosti Zde jsou v souhrnu uvedeny všeobecnì platné pokyny k jednotlivým opravárenským úkonùm (kromì toho jsou uvedeny ještì na mnoha místech dílenské pøíruèky), které platí pro tuto dílenskou pøíruèku Pøevodovka Pøi montáži dát pozor na správné usazení støedicích pouzder mezi motorem a pøevodovkou Pøi výmìnì pøevodovky je tøeba pøevodový olej naplnit až ke spodní hranì plnicího otvoru Plnicí množství a specifikace ~ Kap 00-1 Tìsnìní, tìsnicí kroužky Dìlicí plochy peèlivì oèistit a potøít tìsnicím prostøedkem THREE BONO 1104 Tìsnicí prostøedek nanášet rovnomìrnì -ne pøíliš silnou vrstvu Vymìnit Vymìnit O-kroužky radiální høídelové tìsnicí kroužky Pøed montáží: Vnìjší nicími chlopnìmi prùmìr tìsnìní -šipka- lehce naplnit naolejovat tukem Prostor mezi tì s- C'1" n'1on Vymìnit Po montáži: Zkontrolovat stav pøevodového oleje; pøípadnì jej doplnit ke spodní hranì plnicího otvoru, specifikace ~ Kap 00- Z1 OOV t' ~_" ajls ovanl pojistné kroužky Pojistné kroužky nadmìrnì neroztahovat Pojistné kroužky musí dosednout na dno drážek Vymìnit nobìžnì pružné se smìrem kolíky zatìžující Montážní síly poloha: -šipka- záøez rov- Šrouby, matice V Šrouby, pøípadnì matice pro upevòování vík a skøíní povolovat a utahovat postupnì a do køíže Obzvláštì citlivé díly -napø pøítlaèné kotouèe spojky, nepøíèit, povolovat a utahovat postupnì a do køíže Uvedené utahovací momenty platí pro nenaolejované šrouby a matice Samojistné šrouby a matice vždy vymìnit U všech šroubových spojù dbát na to, že styèné plochy i šrouby a matice se Oe-i to potøeba) voskují až po montáži Ložiska Vydání 0899 Všeobecné pokyny pro opravy 00-3 strana

12 00 FABA 2000 >- Pøevodovka 002 Nová kuželíková ložiska montovat tak, jak jsou do- i dávána Tzn pøed montáží je nenaolejovávat Jehlová ložiska pøed montáží naolejovat pøevodovým 8j olejem Pøi výmìnì kuželíkového ložiska je nutno vymìnit všechna kuželíková ložiska, která se nacházejí na témže høídeli Použít, pokud možno, ložiska jednoho výrobce! Pøed montáží nahøát vnitøní kroužky ložisek na asi 100 c Nezamìòovat vnìjší a vnitøní kroužky stejnì velkých ložisek, jsou zpárované Jehlová ložiska nasazovat smìrem k narážecímu trnu vždy stranou s popisem (vìtší tlouš ka plechu) Nastavovací kroužky Tlouš ku nastavovacích kroužkù kontrolovat na nìkolika místech mikrometrem Rozdílné tolerance umožòují vybrat pøesnì požadovanou tlouš ku Kontrolovat, zda kroužky nejsou poškozené, èi zda na nich nejsou otøepy Pro montáž používat jen bezvadné nastavovací kroužky Synchronní kroužky Nezamìòovat Pøi opìtovném použití je montovat na pùvodní místo Kontrolovat Pøed jejich opotøebení, pøípadnì je vymìnit montáží je potøít pøevodovým olejem Ozubená kola Pøed nalisováním oèistit a ohøát na elektrické plotýnce na asi 100 c Teplotu je možno kontrolovat teplomìrem (napø -VAG 1558-) 00-3 strana 2 Všeobecné pokyny pro opravy Vydání

13 FABA 2000 Pøevodovka ~~:J ~~~'l~ ~rj : 30-1 Ovládání spojky Montážní pøehled pedálového ústrojí Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje a pomocné prostøedky Polymoèovinový tuk -G A2- i Upozornìní Montážní pøehled -hydraulika ~ 30-1 strana 4 Odpojit kostøicí kabel akumulátoru Pøed odpojením akumulátoru u autorádia s bezpeènostním kódováním zjistit kód Pøi odpojení a následném pøipojení kostøicího kabelu akumulátoru je nutné provést nìkteré dodateèné práce ~ Elektrická zaøízení; opr sk 27 Veškeré ložiskové a styèné plochy namazat polymoèovinovým tukem -G A2- Pøed pracemi na pedálovém ústrojí demontovat spodní kryt na stranì øidièe ~ Karoserie -montážní práce; opr sk Uchycení J èelní stìna O pro hlavní spojkový válec a 1 uložení 2 -Tìsnìní spínaèe O pøi montáži vždy vymìnit ~ 1 3 -Držák uložení, ' 4 -Šroub ~ 5 -Pedálové ústrojí plyn J brzda D; 6-25 Nm " O pøi montáži vždy vymìnit 7 -Spínaè spojkového pedálu O pøi demontáži a montáži <:, vždy sešlápnout 19 -/<t,,', spojkový pedál -v~i i! 7 O pøed demontáží spojkového 18 --~ i i! pedálu ~ poz 11 spínaè i i l,~ otoèit o 900 doprava a vyj- i ~~ 8 ~ mout demontážním otvorem J:-"""""""-!, 9 8 -Vratná pružina! J! O demontáž a montáž ~ ~! '7 strana 2 ~! 9 J 9 -Distanèní pozdro i ' i i 10 -Ložiskové pouzdro! i, i i 11- Spojkov y' pedál ~ ' ; i ' O demontáž a montáž ~ 30-1 ~ ~,,! strana 3 15 "'J~: "! 12 -Uchycení 14,,~~: Nm 13 ~~F~ O vždy vymìnit Vydání 0502 Ovládání spojky 30-1 strana

14 30 FABA 2000 Pøevodovka Hlavní spojkový válec İ O demontáž a montáž => 30-1 strana Pružná svorka Doplòovací hadice Uložení pro vratnou pružinu O vložit do držáku uložení O vždy vymìnit O montážní poloha: výstupek -šipka- zapadne do vybrání spojkového válce 18 -Šroub O Doraz pedálu na uložení 19 -Doraz pedálu O šroubem => poz 18 v 30-1 strana 2 pøišroubovat na uložení Nm O vždy vymìnit Demontáž a montáž vratné pružiny Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje // a pomocné prostøedky ",- ~ Kleštì -T Demontáž: -Demontovat spodní kryt na stranì øidièe => Karoserie -montážní práce; opr sk 70 -Demontovat spínaè spojkového pedálu Ovládací tyè hlavního spojkového válce se odpojí od spojkového pedálu následovnì: -Vložit kleštì -T do prohloubení spojkového pe- dálu -Stisknout uchycení a oddìlit spojkový pedál od hlavního spojkového válce -Stlaèit vratnou pružinu k oddìlovací stìnì -ve smìru šipky- a demontovat spodem z uložení strana 2 Ovládání spojky Vydání

15 FABA 2000 ~ Pøevodovka Montáž: -Nasadit uložení vratné pružiny -šipka 1- do držáku'" uložení Výstupek uložení se nachází ve vybrání hlavního spojkového válce -šipka 2- -Spojit -Nasadit vratnou pružinu do uložení -Stlaèit vratnou pružinu k uložení a nasadit na uchy- cení spojkového pedálu -šipka- spojkový pedál s hlavním spojkovým válcem ~ 30-1 strana 3 -Namontovat spínaè spojkového pedálu -Namontovat spodní kryt na stranì øidièe ~ Karoserie -montážní práce; opr sk 70 Demontáž a montáž spojkového pedálu Demontáž: Demontovat vratnou pružinu ~ 30-1 strana Odšroubovat matici -A- a vytáhnout šroub z uložení pedálu -Odejmout spojkový pedál Montáž: Montáž se provádí v opaèném poøadí, pøitom dodržet následujicí: Vydání 0502 Ovládání spojky 30-1 strana

16 30 FABA 2000 >- Pøevodovka 002 -Uchycení -A- se musí nacházet na ovládací tyèi -8-! hlavního spojkového válce - -Pro zaskoèení uchycení stisknout spojkový pedál k èelní stìnì -smìr šipky-; pøitom dát pozor na správnou aretaci "'~iss~ n V Montážní pøehled -hydraulika 1 -Nádržka s brzdovou kapali- nou 2 -Doplòovací hadice 3 -Hlavní spojkový válec O demontáž a montáž ~ 30-1 strana 5 4 -Pojistná svorka O pøi demontáži trubkového a hadicového vedení ~ poz 9 vytáhnout až na doraz z hlavního brzdového válce ~ 30-1 strana 5 5 -Uchycení O vymìnit pouze pøi demontovaném hlavním spojkovém válci ~ poz 3 C'-- - O demontáž ~ Obr 1 v strana 5 1 O montáž ~ Obr 2 v 30-1 strana 5 ', 6 -Spojkový pedál O demontáž a montáž ~ 30-1 "'" strana 3 \ 7-25 Nm \ O vždy vymìnit 16 1 ) 8 -O-kroužek O pøed montáží potøít brzdovou 10 kapalinou 9 -Trubkové a hadicové vedeni 1 O pøiøadit pomocí katalogu náhradních dílù Držák O na podélníku vpøedu vlevo O pro pøichycení trubkového a hadicového vedení 11 -Držák O drží trubkové a hadicové vedení na pøevodovce 30 1 t 4 Ovládání spojky Vydání s rana

17 13 Obr FABA 2000" Pøevodovka Nm -Pojistná svorka O pøi demontáži trubkového a hadicového vedeni ~ poz 9 v 30-1 strana 4 vytáhnout až na doraz spojkový váleèek Nm 15 -Odvzdušòovací ventil O odvzdušnìní spojkového systému ~ 30-1 strana Prachová krytka 17 -Spojkový váleèek O pøed demontáží -Demontovat akumulátor -Demontovat šrouby s nákružkem ~ poz 12 v 30-1 strana 5 -Stáhnout až nadoraz pojistnou svorku ~ poz 13 v 30-1 strana 5 -Odpojit trubkové a hadicové vedení ~ poz 9 v 30-1 strana 4 z držáku ~ poz 11 v 30-1 strana 4 a spojkového váleèku O po montáži spojkového systému odvzdušnit ~ 30-1 strana Pøevodovka 1: Demontovat uchycení -A- ve smìru -šipky- A N do Obr 2: Zatlaèit uchycení ovládaci -A- ve tyè -smìru a hlavní šipky- spojkový válec Demontáž a montáž hlavního spojkového válce Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje a pomocné prostøedky Kleštì -T Vydání Demontáž: Upozornìní N Hlavní spojkový válec odšroubovat z prostoru pro cestující 0502 Ovládání spojky 30-1 strana

18 30 FABA 2000 ~ Pøevodovka 002 -Stáhnout a uzavøít doplòovací hadici -A- k zásobní nádržce brzdové kapaliny ~ -Vytáhnout pojistnou svorku -8- z hlavniho spojkového - válce -Vytáhnout a uzavøít trubkové a hadicové vedení -C- z hlavního spojkového válce -Demontovat spodní kryt na stranì øidièe => Karoserie -montážní práce; opr sk 70 i Upozornìní Pro demontáž hlavního spojkového válce se kompletnì demontuje spojkové pedálové ústrojí Pøed demontáží musí být však hlavní spojkový válec odpojen od spojkového pedálu Ovládací tyè hlavniho spojkového válce se odpojí od spojkového pedálu následovnì: \rc S Vložit kleštì -T do prohloubení spojkového pe-'" L::::?-/ dálu '"-- -Stisknout uchycení a oddìlit spojkový pedál od hlavního spojkového válce ~ T Ovládání spojky Vydání strana

19 FABA 2000 >- Pøevodovka Odšroubovat matice -šipky 1- a spojkové pedálové", ústrojí -šipka A- kompletnì demontovat s hlavním spojkovým válcem -Demontovat vratnou pružinu => 30-1 strana 2 -Demontovat -Vyjmout uložení vratné pružiny z uchycení hlavní spojkový válec Montáž: Montáž se provádí v opaèném poøadí, pøitom dodržet následujicí: Uchycení -A- se musí nacházet na ovládací tyèi -8- hlavního spojkového válce -Pro zaskoèení uchycení stisknout spojkový pedál k èelní stìnì -smìr šipky-, pøitom dát pozor na správnou aretaci -Po montáži hlavního spojkového válce spojkový systém odvzdušnit => 30-1 strana 7 Odvzdušnìní spojkového systému Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje a pomocné prostøedky ~ V Pøístroj pro plnìní a odvzdušòování brzdového sys- ~~'=~ 1\/"" ""10 tému -ROM ESS S 15- V Odvzdušòovací hadice -670 mm- Vydání -Spojkový systém odvzdušnit pøístrojem pro plnìní a odvzdušòování brzdového systému -ROMESS S15- -Pro odvzdušnìní použít odvzdušòovací hadici -670 mm- -Odvzdušòovací hadici nasadit na hrdlo zachycovací láhve pøístroje pro plnìní a odvzdušòování brzdového systému -ROMESS S15- -Odvzdušòovací hadici nasunout na spojkový váleèek -šipka- a otevøít odvzdušòovací ventil -Po ukonèení odvzdušòovacího procesu spojkový pedál nìkolikrát sešlápnout 0502 Ovládání spojky 30-1 strana

20 30 FABA 2000" Pøevodovka 002 ~ --! \ 30-1 strana 8 Ovládání spojky Vydání

21 -- FABA 2000 ~ Pøevodovka Demontáž a montáž vypínacího zaøízení spojky Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje a pomocné prostøedky Naražeè stíracího kroužku døíku ventilu -MP Tìsnicí prostøedek -THREE BONO Mazací tuk Mo82 ) Upozornìní! Aby nedošlo k poškození západek na vypínacím ložisku spojky -1-, demontovat a montovat vypínací ložisko spojky spoleènì s vypínací pákou spojky -3- a vodicím pouzdrem pro vypínací ložisko spojky -5- O 1 -Vypínací ložisko O ložisko nevymývat, pouze otøít O hluèné vymìnit O opìrné plochy na vypínací 9 --\\~--~~ páce potøít tukem Mo82, demontáž a montáž => obr 3 (~~~ ~ :> v 30-2 strana 2 '~~ ~ O demontáž a montáž => obr 1 J' ""'(', 1 O 2-10Nm v 30-2 strana 2 demontovat a montovat spoleènì s vypínací pákou => poz 3 a vodicím pouzdrem => poz 5 O pøed montáží nanést tìsnicí prostøedek -THREE BONO Vypínací páka O demontáž a montáž => obr 1 v montovat 30-2 strana a montovat 2 => poz spo- 1 de- ~ leènì s vypínacím ložiskem a '!-- 4 -Pružina vodicím pouzdrem => poz 5 O pøipevnìná na vypínací páce 6l spojky 5 -Vodicí pouzdro vypínacího ložiska O demontáž a montáž => obr 2 v 30-2 strana 2 6 -Tìsnicí kroužek pro hnací 8 høídel O výmìna => Kap Kulový èep O potøít mazacím tukem Mo82 O pøi výmìnì skøínì spojky narazit až na doraz pomocí pøípravku -MP Pøevodovka 9-20 Nm 10 -Spojkový válec O demontáž a montáž => Kap 30-1 O pracovní èást tyèky potøít mazacím tukem Mo82 r Vydání Demontáž a montáž vypínacího zaøízení spojky 30-2 strana 1

22 FABA 2000 >- Pøevodovka 002 Obr 1: Demontáž a montáž vypínací páky s vypínacím ložiskem spojky a vodicím ~ ~ pouzdrem pro vypínací ložisko spojky - -Vyšroubovat šrouby -šipky- -Stáhnout vypínací páku s vypínacím ložiskem spojky a vodicím pouzdrem pro vypínání ložiska spojky z kulovéhoèepu Montáž provést v obráceném poøadí -Pøed nasazením potøít šrouby -šipky- tìsnicím prostøedkem -THREE BOND Obr 2: Demontáž a montáž vodícího pouzdra -Otoèit vodicí pouzdro -3- proti vypínacímu ložisku -2- ve smìru šipky o 90, až západky vodicího pouzdra zapadnou do drážek -4- vypínacího ložiska -V této poloze vyjmout vodicí pouzdro z vypínacího ložiska 3 Montáž provést v obráceném poøadí ~ Obr 3: Demontáž a montáž vypínacího ložiska -Stlaèit západky -šipky- a vypínací ložisko -A- vyjmout z vypínací páky Upozornìní! A Pfed montáží potfít opìrné plochy na vypínací páce tukem MoS2 -Pøi montáži zatlaèit vypínací ložisko -A- do vypínací páky, až západky -šipky- zapadnou strana 2 Demontáž a montáž vypínacího zaøízení spojky Vydání

23 FABA 2000 >- Pøevodovka Oprava spojky Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje a pomocné prostøedky Pøípravek -MP tøedicí trn -MP Tuk -G (Pøevodovka demontovaná) Upozornìní! Lamely spojky a pøítlaèné kotouèe s poškozeným nebo volným nýtovým spojením vymìnit Lamelu 1 -Setrvaèník spojky a pøítlaèný kotouè pøiøadit podle katalogu náhradních dílù a kódu motoru O dát pozor na správné usazení vystøed'ovacích kolíèkù O dosedací plochy pro obložení spojky musí být bez drážek, oleje a tuku O demontáž a montáž => opr sk 13; pøíslušného motoru 2 -Lamela spojky O prùmìr => Kap 00-1 O montážní poloha: pružiny smìøují k pøítlaènému kotouèi O vystøedìní => obr 1 v 30-3 strana 2 O unášecí drážky pro høídel lehce potøít tukem 1 Upozornìní! Oèistit unášecí drážky na høídeli a zejména na lamele pokud je již použitá Oèistit pøípadnou korozi a velmi lehce potøít drážky tukem GOOO100 Potom pohybovat lamelou spojky po hnacím høídeli sem a tam, dokud se náboj lamely nepohybuje po høídeli zcela lehce Nadbyteèný tuk bezpodmíneènì odstranit 3 -Pøítlaèný kotouè O demontáž a montáž => obr 1 v 30-3 strana 2 O zkontrolovat konce membránových pružin => obr 3 v 30-3 strana 2 j Upozornìní! Pøítlaèné kotouèe mají antikorozní ochranu a jsou konzervovány tukem Z tohoto dùvodu se smí oèistit pouze pracovní plocha, jinak dojde k výraznému snížení životnosti spojky 4-25 Nm O demontáž a montáž => obr 2 v 30-3 strana 2 Vydání 0400 Oprava spojky 30-3 strana

24 - 30 FABA 2000 Pøevodovka 002 Obr 1: Vystøedìní lamely a demontáž a montáž pøít! laèného kotouèe ~ ;!d n~::;:~~;::oubù musí lamela a pøítlaèný kotouè -- plnì doléhat na setrvaèník Potom nasadit první upevòovací šroub V žádném pøípadì se nesmí pøítlaèný kotouè natahovat pomocí šroubù, protože by došlo k poškození støedicích kolíkù a otvorù //, Obr 2: Postupné utahování v pøedepsaném poøadí 4 -Rukou dotáhnout šrouby -1- až -6- -Utáhnout šrouby v pøedepsaném poøadí c 6 ve 3 stupních (5 Nm, 15 Nm, 25 Nm) O o -Vyjmout montážní pøípravek -MP a 3 ~ 5 -MP ~ o ~ 2 ~ 6 1 ~ Obr 3: Zkontrolovat konce membránových pružin Povolené opotøebení je do poloviny tlouš ky pružin V strana 2 Oprava spojky Vydání 0400 SOO

25 FABA 2000 ~ Pøevodovka ~3~! [J~'J~J~~lll"" ~ ~"~"~" 34-1 Mechanizmus øazení Montážní poloha mechanizmu øazení ~ A -Bowden øazení B -Bowden volby C -Stínicí plech ~ 4 2 O sejmout pøed demontáží me- 5 3 ~ chanizmu øazení 1 R Šipka A- pohyb pøi øazení Šipka B- pohyb pøi volbì a 1 -Páka øazení ~~ 2 -Pøevodní páka A ~ A " ~C Vydání 0502 Mechanizmus øazení 34-1 strana

26 34 FABA 2000 >- Pøevodovka 002 Upozornìní ; ~øi pracích v motorovém prostoru odpojit kostøicí kabel akumulátoru ~ - Pøed odpojením akumulátoru zjistit u autorádia s bezpeènostním kódováním kód Pøi odpojení a následném pøipojení kostøicího kabelu akumulátoru je nutné provést nìkteré dodateèné práce ~ Elektrická zaøízení; opr sk 27 K výmìnì ovládacích bowdenù demontovat mechanizmus øazení ~ Kap 34-5 Nelámat bowdeny -Hlavice øadicí páky a kryt - montážní pøehled ~ Kap Øadící páka a tìleso øazení - montážní pøehled ~ Kap O~ládací prehled ~ bowdeny Kap montážni ";T ~~ ;,!A i ~~~) Demontáž a montáž mechaniz- i ~~~f""'" mu øazení ~ Kap 34-5 i ~ Nastavení mechanizmu øazení ~ ~ Kap 34-6 r ~!,-~ '~! :r ~-~ "~~~~ o? ~J:Jt /~ (, ":'--, -'_:=:=:=:=:~::-" ~~$) ", ',,~-' ) " ~~-~,', " " ~, ",--, '\ ", ""'~\ ftffj/' ---) ---'- ~ --\- M-",-,~" -ft ~ strana 2 Mechanizmus øazení Vydání

27 FABA 2000 Pøevodovka Hlavice øadicí páky a kryt -montážní pøehled 1 -Hlavice øadici páky O s manžetou O hlavici øadicí páky a manžetu není možné vzájemnì oddìlovat O vymìnit vždy spoleènì O demontáž a montáž=> strana 2 2 -Svìrná spona O pro upevnìní hlavice øadící páky k øadicí páce 3 -Kryt støedniho panelu, ~r) / """---"' 2! C Vydání Hlavice øadící páky a kryt -montážní pøehled 342 strana

28 34 FABA 2000 ~ Pøevodovka 002 Rozpojení manžety od øadicí páky -Uvolnit manžetu z krytu støedního panelu -šipky- ~- -Vyhrnout manžetu pøes hlavici øadicí páky -Rozevøít svorku -šipka- a stáhnout hlavici øadicí páky"'" i s manžetou Montáž -Obrátit -Namontovat manžetu naruby -šipka- spojit dohromady hlavici øadicí páky, manžetu a svorku Pøi nasazení na øadicí páku musí hlavice øadicí páky zapadnout do obvodové drážky øadicí páky N v 34-2 strana 2 -Hlavice øadicí páky a kryt -montážní pøehled Vydání

29 FABA 2000>- Pøevodovka Øadicí páka a tìleso øazení -montážní pøehled C] Upozornìní! Místa pro pouzdra a kluzné plochy potfít polymoèovinovým tukem -G A2-1 -Pojistný kroužek ~- - O demontáž a montáž ",", 1 => obr 1 v 34-3 strana 2 t=!""" Pouzdro 3 -Tlaèná pružina 3 4 -Pouzdro ~ Nm 5 '( ~ 5 6 -Víèko -",,'~ r 7 -Pánev uložení 6 -~ ;,- 8 -Tlumení 9 -Vedení øadicí páky 7, 10- Tlumicípodložka 12 ' ~ 11 -Tìsnìní 8 28 O mezi tìlesem øazení a karoserií O samolepicí, ~ nalepeno na tìlese øazení 10 2~ 12 -Radicí páka 'C6") Tlumiè L -~ Tìleso øazení 15 -Pouzdro 24 ~ ) 17, Nm Q -), ~ ~~ Èep ~l 12, ~ Vodicí pouzdro ~ ~ é::jq Pružina '\ O montáž => obr 2 v 34-3 \ 0'120 ~~~~u ~~~~~~~ ' Uhlová, strana páka 2 volby Nm e'-! Kryt ~ - O pøed demontáží narovnat jazýèky O vymìnit 23 -Bowden volby O na úhlové páce volby O montážní poloha => Kap Bowden øazení O nasazen na vedení øadicí páky O montážní poloha => Kap Pojistný kroužek Nm 27 -Pouzdro O lze je nasadit pouze v jedné poloze 28 -Pojistný kroužek Vydání Øadicí páka a tìleso øazení -montážní pøehled 34-3 strana

30 34 FABA 2000" Pøevodovka 002 Obr 1: Demontáž a montáž pojistného kroužku",! -Pro demontáž a montáž pojistného kroužku -A- za- A - táhnout za øadicí páku ve smìru šipky -A- a zároveò šroubovákem zatlaèit pouzdro ve smìru šipky -8- až na doraz rn Upozornìní! Pouzdro pøi zatlaèování nevzpøíèit Drážka pro pojistný kroužek v øadicí páce musí být vidìt Opatrnì uvolnit pružinu V Obr 2: Montáž pružiny -Pružinu èepem -šipka- nasadit tak, aby rameno -A- pružiny bylo nad -Potom zatáhnout rameno -8- pružiny dolù tak, aby je bylo možno nasadit na èep -šipka- od spodu 34-3 strana 2 -Øadicí páka a tìleso øazení -montážní pøehled Vydání

31 FABA 2000 >-- Pøevodovka ! Ovládací bowdeny -montážní pøehled [!J Upozornìní! Místa pro pouzdra a kluzné plochy potøít polymoèovinovým tukem -G A2-1 -Bowden øazení O nasazen na vedení øadicí páky O montážní poloha => Kap Bowden volby -~ O na úhlové páce 0-- ~ ~ \ O ~ontážní poloha=> Kap ~~";:;:'\~~5=-- l\ 5 3 -Pojistný kroužek ( ---\J 4 4 -Pojistný kroužek '" \"", U O nepoškodit jej pøi demontáži ' :- 3 -Tìleso øazení, 6 -Opìrka bowdenù ~ ~,'", 7 -Pouzdro -_:::::i~]}:::=h\~ \ O uložení opìrky bowdenù na, ~::-:::~~~~~~~;~~~ / pøevodovce "",,' "" F5' Distanèní pouzdro ", ~ 9-25 Nm "'", O 3 kusy , ' \ "', O pro opìrku bowdenù A "'" '" 1 O 11 ~ \ ~ r-14 \ \ ~\ i\ 10 -Aretace bowdenu O pro bowden volby 11 - ~~~ Y~~::~' ~ Aretace bowdenu, i'~13 ~~_m- -~J~~~ O pro bowden øazení ~ ~, Pojistný kroužek ' "" ~ -"'irv ~ al ~ 13 -Pouzdro 17" ~ Pøevodní páka e O montážní poloha => obr 1 v 8 strana Cep O pøevodní páky 16 -Smýkadlo 17 -Páka øazení O s tlumicím závažím O nasadit tak, aby se v jednom místì zaslepené drážkování krylo se stejným místem na høídeli øazení O po montáži provést nastavení mechanizmu øazení => Kap 34-6 O montážní poloha => obr 1 v 34-4 strana Nm Vydání Ovládací bowdeny -montážní pøehled 34-4 strana

32 34 FABA 2000 >-- Pøevodovka 002 Obr 1: Montážní poloha páky øazení a pøevodní",! pa 'k y ~ i 1 -páka øazení s tlumicím závažím / 2 -pøevodní páka zapadá smýkadlem do vodítka hlavy øazení -šipka- ~ , 34-4 strana 2 -Ovládací bowdeny -montážní pøehled Vydání

33 SOOoS31So00o1S_- -_J FABA 2000 ~ Pøevodovka Demontáž a montáž me- i chanizmu øazení Demontáž -Pøed odpojením akumulátoru zjistit u autorádia s bezpeènostním kódováním kód -Odpojit pøi vypnutém zapalování kostøicí kabel akumulátoru -Demontovat akumulátor a držák akumulátoru => Elektrická zaøízení; opr sk 27 -Demontovat z pøevodovky bowden volby -A- a bow- den øazení -8- pomocí montážního klíèe a kleští 1 -montážní klíè OK 13, bìžný -Demontovat opìrku bowdenù z pøevodovky -šipky- -Uvolnit -Vyhrnout manžetu z krytu støedního panelu -šipky- manžetu pøes hlavici øadicí páky Vydání 0899 Demontáž a montáž mechanizmu øazení 34-5 strana 1

34 34 FABA 2000 >- Pøevodovka 002 -Rozevøít svorku -šipka- a stáhnout hlavici øadicí páky'" : i s manžetou - -Demontovat kryt støedního panelu ~ Karoserie - montážní práce; opr sk 70 N Odšroubovat pøední upevòovací matice -šipky- tìlesa øazení -Demontovat držák -1- pod výfukovou soustavou -Rozpojit -2- výfukovou soustavu v místì dvojité svorky -Demontovat zadní držák -3- výfukového potrubí -De~ontovat pøední držák výfukového potrubí od karo- serle -Demontovat stínicí plech -4- -Odšroubovat tìleso øazení od karoserie Montáž Montáž se provádí v obráceném poøadí Je však tøeba dbát na následující: 34 5 t 2 Demontáž a montáž mechanizmu øazení Vydání srana

35 FABA 2000 Pøevodovka Pøed montáží aretací bowdenu nanést do kulových ~ pánví -A- a -8- trochu polymoèovinového tuku ~ rn Upozornìní! -šipky- okolo kulové pán- Tuk se nesmí dostat na tìsnìní ve -Tlakem nasadit bowden øazení na páku øazení a bow- den volby na pøevodní páku -šipky- Nastavení mechanizmu øazení =:> 34-6 Utahovacímomenty Souèásti Utahovací moment tìleso øazení na karoseríí 25 Nm pfední držák na karoserií 25 Nm zadní držák na karoserií 25 Nm opìrka bowdenù na pfevodovku 25 Nm Vydání 0899 Demontáž a montáž mechanízmu øazení 34-5 strana

36 -- i 34 FABA 2000 Pøevodovka 002 -! 34 5 t 4 Demontáž a montáž mechanizmu øazení Vydání srana SOO

37 FABA 2000»- Pøevodovka Nastavení mechanizmu øazení Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje a pomocné prostøedky Zajiš ovací trn -T rn Upozornìní! Pøedpokladem správného nastavení mechanizmu øazení je splnìní následujících bodù: Prvky pro ovládání øazení a pøenos øadicích pohybù jsou v poøádku Mechanizmus øazení má lehký chod Pøevodovka, spojka a ovládání spojky jsou v poøádku Pøevodovka v neutrálu -Demontovat sací hrdlo vzduchového filtru ~ Motor 1,0/37; 1,4/50 -vstøikování; opr sk 24 -Zatáhnout jiš ovací mechanizmus smìrem dopøedu na bowdenu -šipka 1- øazení až na a doraz na bow- za- denu volby a potom smìrem do leva -šipka 2- zajistit Následujícím zpùsobem zajistit høídel øazení: -Souèasnì -Zatlaèit høídel pootoèit øazení páèkou dolù -šipka -A- ve 1- smìru -šipky 2- Vydání 0899 Nastavení mechanizmu øazení 34-6 strana

. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5317.00.15

. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5317.00.15 - Servis t) i Dílenská F Pøevodovka ABA 200002R pøíruèka dovky Vydán í 0700 Kód pfevo Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic 80053170015 f) Servis A, _/ Toto dílo je autorskoprávnì

Více

Servis f) Kód pøevo- EVY FDN EYX FDM EYW FDL EJZ FNJ FVS, dovky FVT FVU FCU FCV FW FRA FPU FSP GDN GDH GDL GDG GDM GDJ GDR GEY

Servis f) Kód pøevo- EVY FDN EYX FDM EYW FDL EJZ FNJ FVS, dovky FVT FVU FCU FCV FW FRA FPU FSP GDN GDH GDL GDG GDM GDJ GDR GEY , Servis f) Dílenská F ABA 2000 pøíruèka Pøevodovka 02T Vydání 0899 Kód pøevo- EVY FDN EYX FDM EYW FDL EJZ FNJ FVS, dovky FVT FVU FCU FCV FW FRA FPU FSP GDN GDH GDL GDG GDM GDJ GDR GEY Servisní služby

Více

Servis 5. Dílenská příručka SUPERB 2002. Převodovka 01W/012 Vydání 10.01. Servisní služby. Technické informace DVZ FHN EEN EMV EZG GFY GFZ GFN GFL GGB

Servis 5. Dílenská příručka SUPERB 2002. Převodovka 01W/012 Vydání 10.01. Servisní služby. Technické informace DVZ FHN EEN EMV EZG GFY GFZ GFN GFL GGB Servis 5 Dílenská příručka SUPERB 2002 Převodovka 0W/02 Vydání 0.0 Kód převodovky DVZ FHN EEN EMV EZG GFY GFZ GFN GFL GGB Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 5 Servis Toto dílo

Více

Servis 8. I Pøevodovka

Servis 8. I Pøevodovka , Servis 8 Dílenská pøíruèka FELCA Pøevodovka ] Servisní služby Technické informace 50052050015 Vydání 1194, " ~ Dílenská pøíruèka je urèena výhradnì pro potøebu v rámci servisní sítì ŠKODA Její pøedání

Více

Servis 8. Vydání 08.99. F Motor ABIA 1,4/55; 2000 1,4/74 -mechanika. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5306.00.15.

Servis 8. Vydání 08.99. F Motor ABIA 1,4/55; 2000 1,4/74 -mechanika. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5306.00.15. Servis 8 Dílenská pøíruèka F Motor ABIA 1,4/55; 2000 1,4/74 -mechanika Vydání 0899 Kód motoru Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic 80053060015 f) Servis! - 1 Toto dílo je autorskoprávnì

Více

--I. 8 Servis! ~ I. Toto dílo je autorskoprávnì chránìno. Printed in Czech Republic Každé použití bez souhlasu autora je nepøípustné. 800.5313.00.

--I. 8 Servis! ~ I. Toto dílo je autorskoprávnì chránìno. Printed in Czech Republic Každé použití bez souhlasu autora je nepøípustné. 800.5313.00. Servis f) Dílenská F ABA 2000 pøíruèka Motor 1,9/74 101 -mechanika Vydání 0800 Kód motoru ATD '" Servisní služby'technické informace Printed in Czech Republic SOO53130015 8 Servis! ~ -- C' Toto dílo je

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

8 ' I. Servis 8 i. F Motor ABIA 1,0/37; 2000 1,4/44; 1,4/50 -mechanika. Vydání 08.99

8 ' I. Servis 8 i. F Motor ABIA 1,0/37; 2000 1,4/44; 1,4/50 -mechanika. Vydání 08.99 Servis 8 i Dílenská pøíruèka F Motor ABA 1,0/37; 2000 1,4/44; 1,4/50 -mechanika Kód Vydání 0899 motoru 8 ' Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic 80053050015 8 Servis! Toto dílo

Více

f) Servis Copyright @ 1999 ŠKODA AUTO a.s.

f) Servis Copyright @ 1999 ŠKODA AUTO a.s. Servis 8 Dílenská F ABIA 2000 pøíruèka Kód Motor 1,9/47 SDI -mechanika Vydání 0899 motoru S, I v b T h k ' f Printed in CR ervlsnl S UZ y ec nic e In ormace 50053110015 f) Servis ~ ~ Dílenská pøíruèka

Více

Servis 8 F ABIA 2000 >- Motor 1,2/40 -mechanika Vydání 08.02 ,:;",;"-- ~2~

Servis 8 F ABIA 2000 >- Motor 1,2/40 -mechanika Vydání 08.02 ,:;,;-- ~2~ ,:;",;"-- ~2~ Servis 8 Dílenská F ABIA 2000 >- pøíruèka Motor 1,2/40 -mechanika Vydání 08.02 ; U Servisní služby. Technické informace Printed in zech Republic 800.5322.00.15 8 Servis ',-J :) \J I Toto

Více

F ABIA 2000... I Servis 6) I. Motor 2,0/85 -mechanika Vydání 04.01. Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5307.00.

F ABIA 2000... I Servis 6) I. Motor 2,0/85 -mechanika Vydání 04.01. Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5307.00. Servis 6) Dílenská F ABA 2000 pøíruèka Motor 2,0/85 -mechanika Vydání 0401 Kód motoru AZL é' Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic 80053070015 f) Servis; - Toto dílo je autorskoprávnì

Více

Obsah. Obsah. Bìžná údržba a opravy zážehové motory... 25 Technické údaje... 26 Utahovací momenty... 26. Plán údržby - zážehové motory...

Obsah. Obsah. Bìžná údržba a opravy zážehové motory... 25 Technické údaje... 26 Utahovací momenty... 26. Plán údržby - zážehové motory... Úèel knihy... 11 Opravy bìhem jízdy... 13 Nelze nastartovat motor, protože se neotáèí startér... 13 Nelze nastartovat motor, i když startér funguje... 13 Nouzové startování... 14 Výmìna kola... 15 Hledání

Více

ARV AQV AZE AZF AME ATZ AQW

ARV AQV AZE AZF AME ATZ AQW Servis 5 Dílenská příručka FABIA 000 Motor,0/37;,4/44;,4/50 - mechanika Vydání 08.99 Kód motoru ARV AQV AZE AZF AME ATZ AQW Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic S00.5305.00.5

Více

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,9/77 kw TDI PD Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BJB

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,9/77 kw TDI PD Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BJB Servis 5 Dílenská příručka OCTAVIA II 2004 Motor 1,9/77 kw TDI PD Kód motoru BJB Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně chráněno. Každé použití

Více

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,6/85 kw FSI Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BLF

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,6/85 kw FSI Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BLF Servis 5 Dílenská příručka OCTAVIA II 004 Motor,6/85 kw FSI Kód motoru BLF Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně chráněno. Každé použití bez

Více

FELICIA. I Motor 1,3 1- mechanická èást I. Servisní služby. Technické informace. .500.5202:07.,5 Vydaní 01.98 I

FELICIA. I Motor 1,3 1- mechanická èást I. Servisní služby. Technické informace. .500.5202:07.,5 Vydaní 01.98 I Servis CD Dílenská FELCA pøíruèka Motor 1,3 1- mechanická èást Servisní služby Technické informace 5005202:07,5 Vydaní 0198 ,A ~ Dílenská pøíruèka je urèena výhradnì pro potøebu v rámci servisní sítì ~KODA

Více

Servis 8! FELICIA. I Podvozek. služby. Technické informace. - 500.5206.00.15 Vydání 11.94

Servis 8! FELICIA. I Podvozek. služby. Technické informace. - 500.5206.00.15 Vydání 11.94 - Servis 8! Dílenská FELCA pøíruèka Podvozek / Servisní služby Technické informace - 50052060015 Vydání 1194 ị ~ - / - Dílenská pøíruèka je urèena výhradnì pro potøebu v rámci servisní sítì ŠKODA Její

Více

DIAGNOSTICKÉ LISTY SPOJKA

DIAGNOSTICKÉ LISTY SPOJKA DIAGNOSTICKÉ LISTY SPOJKA OBSAH LIST È. TÌŽKÝ CHOD PØI ZAØAZENÍ PØEVODOVÉHO STUPNÌ, NOVÁ SPOJKA... 1 VOZIDLO SE BLOKUJE, SKORO NOVÁ SPOJKA... 2 PROKLUZOVÁNÍ SPOJKY... 3 RÁNY PØI ZAPÍNÁNÍ SPOJKY... 4 VOZIDLO

Více

REGULÁTOR TLAKU TYP ZSN 3 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Tøinec Samoèinný regulátor tlaku typ ZSN 3

REGULÁTOR TLAKU TYP ZSN 3 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Tøinec Samoèinný regulátor tlaku typ ZSN 3 SAMOÈINNY REGULÁTOR TLAKU TYP ZSN 3 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Tøinec 2000 Samoèinný regulátor tlaku typ ZSN 3 1 1. POPIS FUNKCE Regulátor ZSN 1 se skládá ze tøí hlavních rozebíratelnì spojených èástí (obr.5)

Více

AUTO PARTS. náhradní díly automobilù. Obsah

AUTO PARTS. náhradní díly automobilù. Obsah AUTO PARTS náhradní díly automobilù Obsah kategorie strana Motor 1-3 Chlazení, vytápìní, klimatizace 4-5 Vnitøní vybavení 5 Díly karoserie 5 Nápravy a øízení 5-10 Brzdové systémy 10 Pøevodovka a pohon

Více

Vekolux. Pøipojovací šroubení s vypouštìním pro otopná tìlesa Ventil-kompakt

Vekolux. Pøipojovací šroubení s vypouštìním pro otopná tìlesa Ventil-kompakt Pøipojovací šroubení s vypouštìním pro otopná tìlesa Ventil-kompakt Popis Pøipojovací šroubení Vekolux firmy HEIMEIER slouží k pøipojení otopného tìlesa typu Ventil-kompakt k otopné soustavì, k jeho uzavírání,

Více

PAX-3-60 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ

PAX-3-60 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÁ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz PAX-3-60 426 2.98

Více

Konzola řazení s pákou, táhlem a kloubem

Konzola řazení s pákou, táhlem a kloubem Konzola řazení s pákou, táhlem a kloubem 1 Konzola řazení s pákou, táhlem a kloubem 1. 10-143-7296 Úplná konzola páky do 13. série 1 110-512420 1. 10-207-7296 Úplná konzola páky s pouzdry od 14. série

Více

. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5318.00.15

. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5318.00.15 Servis 8 Dílenská F ABA 2000 pøíruèka Automatická pøevodovka 001 Vydání 0900 Kód pøevo- dovky Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic 80053180015 - 8 Servis ; ~ --J Toto dílo je autorskoprávnì

Více

Doporučené výměnné intervaly

Doporučené výměnné intervaly 1 8.11.2010 12:34:50 Vozidlo AUDI / A4 2.5 TDI / 08/1997-06/2000 / Limuzína se stupňovitou zádí Země výroby D Zdvih. objem/výkon 2.5 / 110 kw Označení motoru AFB Klíč RB AUD 606 Doporučené výměnné intervaly

Více

SKA0002 - AVC Čadca, a.s. výprodej

SKA0002 - AVC Čadca, a.s. výprodej SKA000 - AVC Čadca, a.s. výprodej platnost ceníku od 8..0 do vyprodání zásob 0600 Skříň spojky T8 Tatra Kód Skarab: 06 SKP: 0000 Obch.č.: 00 0600 Skříň spojky Tatra Kód Skarab: 8 SKP: 0080 Obch.č.: 00

Více

G 2500 STANDARDNÍ ZAØÍZENÍ VNÌJŠÍ ROZMÌRY KONSTRUKÈNÍ ØADA GARD RYCHLÁ SILNIÈNÍ SKLOPNÁ ZÁVORA. Legenda k obrázku:

G 2500 STANDARDNÍ ZAØÍZENÍ VNÌJŠÍ ROZMÌRY KONSTRUKÈNÍ ØADA GARD RYCHLÁ SILNIÈNÍ SKLOPNÁ ZÁVORA. Legenda k obrázku: KONSTRUKÈNÍ ØADA GARD RYCHLÁ SILNIÈNÍ SKLOPNÁ ZÁVORA G 2500 STANDARDNÍ ZAØÍZENÍ TX 2x1 mm 2 RX 2x1,5 mm 2 4x1 3x1 mm 2 230V 3x1,5 mm 2 Legenda k obrázku: 1 Hnací jednotka G 2500 2 Øídicí panel (øízení

Více

Ventily pro vodu F, FR a KFR Aquastrom PN 16

Ventily pro vodu F, FR a KFR Aquastrom PN 16 Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Datový list Popis: Ventily pro vodu F, FR a KFR Aquastrom PN 16 firmy Oventrop, v provedení s šikmým sedlem, z bronzu, s plastovou

Více

Armatury a systémy Premium Armatury pro solární techniku Regusol-130

Armatury a systémy Premium Armatury pro solární techniku Regusol-130 Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Rozsah použití: Program armatur Oventrop pro solární techniku umožòuje propojení kolektoru se zásobníkem v okruhu solárního systému.

Více

TATRA Nabídka náhradních dílů mopas a.s., Holešov

TATRA Nabídka náhradních dílů mopas a.s., Holešov JKPOV Název skladové položky Cena/ks Cena/ks bez DPH vč. 20% DPH 336 140 211 SKRIN POMOCNÉHO POHONU 1 390,00 1 668,00 344 239 733 ROZPĚRKA 440,00 528,00 336 210 320 KUŽEL SYNCHRONIZACE 1 057,82 1 269,38

Více

Stroj je mo né vybavit pøídavným zaøízením NOR 1200/1, které slou í k vystøihování kruhových dílù. Rozmìry stroje: výška 570 mm.

Stroj je mo né vybavit pøídavným zaøízením NOR 1200/1, které slou í k vystøihování kruhových dílù. Rozmìry stroje: výška 570 mm. Klempíøský obrubovací stroj XB 50/180 Klempíøský obrubovací stroj XB 50/180 je urèen k obrubování, zakládání, lemování, vyrovnávání, tìsnìní den pøípadnì zakládání drátu nebo støíhání plechù do 0,8 mm

Více

PAD-3-60-UC SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ

PAD-3-60-UC SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÁ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz PAD-3-60-UC 426 2.98

Více

Demontáž a montáž hlavních částí převodovky

Demontáž a montáž hlavních částí převodovky Demontáž a montáž hlavních částí převodovky Demontáž a montáž hlavních částí převodovky pětistupňová převodovka se synchronizací Pozn. Tento postup je pouze jako doplněk při výuce demontáže a montáže hlavních

Více

Servis 5. Dílenská příručka FABIA 2000. Motor 1,9/74 TDI - mechanika Vydání 08.00. Servisní služby. Technické informace ATD

Servis 5. Dílenská příručka FABIA 2000. Motor 1,9/74 TDI - mechanika Vydání 08.00. Servisní služby. Technické informace ATD Servis 5 Dílenská příručka FABIA 2000 Motor 1,9/74 TDI - mechanika Vydání 08.00 Kód motoru ATD Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic S00.5313.00.15 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně

Více

FAG opravárenská řešení ložisek kol pro užitková vozidla

FAG opravárenská řešení ložisek kol pro užitková vozidla FAG opravárenská řešení ložisek kol pro užitková vozidla Mercedes-Benz Sprinter, Viano, Vito a Volkswagen Crafter přední náprava Obsah této brožury je právně nezávazný a je určen výhradně k informačním

Více

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU Nářadí [1] Tyčka na zajištění setrvačníku (dvojitý setrvačník) : (-).0198.A [2] Přípravek pro vystředění krytu pohonu rozvodu : (-).0198.G [3] Tyčka na zajištění ozub. kola vačkového

Více

PROJEKT. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

PROJEKT. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky PROJEKT Inovace učebních pomůcek pro zvýšení uplatnitelnosti oborů automechanik a autoklempíř na trhu práce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více

Servisní katalog náhradních dílů. Součásti uvedené v tomto servisním katalogu platí pro. Univerzální nosič nářadí kombinovaný kypřič NEPTUN III

Servisní katalog náhradních dílů. Součásti uvedené v tomto servisním katalogu platí pro. Univerzální nosič nářadí kombinovaný kypřič NEPTUN III Servisní katalog náhradních dílů Součásti uvedené v tomto servisním katalogu platí pro Univerzální nosič nářadí kombinovaný kypřič NEPTUN III 8m a 10m verze s podvozkem, se střižným a pružinovým systémem

Více

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 Vnìjší automatický systém s kloubovými rameny pro závìsné brány Vzorová montáž Napájecí vodièe k motoru: 4 x 1,5 mm 2, délka 20 m 4 x 2,5 mm 2, délka 30 m 1 Montážní sada

Více

Bezpeènostní rychlouzávìry typ SL, SID / RSL a 022

Bezpeènostní rychlouzávìry typ SL, SID / RSL a 022 (1/15) Bezpeènostní rychlouzávìry typ SL, SID / RSL a 022 II - 111 (2/15) BU SID BU 022 II - 112 (3/15) BU p emax Konstrukce SL-IZN.1 SL-IZM.1 SL-IZH.1 BU 022 SID-NN SID-MNS* SID-MM SID-HMS* SID-HH 100

Více

PŘEVODOVKA A ŘADÍCÍ MECHANISMUS

PŘEVODOVKA A ŘADÍCÍ MECHANISMUS PŘEVODOVKA A ŘADÍCÍ MECHANISMUS V této části jsou kompletně popsány postupy při demontážních, montážních a kontrolních pracích na převodovce, vnitřní a vnější soustavě řazení. Na konci této části v Tabulce

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz METRO Elektromechanický podzemní pohon pro jednokøídlé nebo dvoukøídlé brány MONTÁŽNÍ NÁVOD A KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLÙ www.kovopolotovary.cz Tento manuál je urèen pouze pro montážní firmy Typy pohonù a

Více

Pøipojovací sady. pro jednotrubkové otopné soustavy

Pøipojovací sady. pro jednotrubkové otopné soustavy Pøipojovací sady pro jednotrubkové otopné soustavy E-Z System Popis HEIMEIER E-Z system je univerzálnì použitelná sada pro pøipojení otopných tìles s dvoubodovým pøipojením k jednotrubkovým a dvoutrubkovým

Více

COMPASS, Prelátská 13/8, Praha 9, 198 00, CZ; tel.: 281 863 061, 281 862 427 fax: 281 864 321 e-mail: info@cmps.cz internet: www.compass.

COMPASS, Prelátská 13/8, Praha 9, 198 00, CZ; tel.: 281 863 061, 281 862 427 fax: 281 864 321 e-mail: info@cmps.cz internet: www.compass. Vodní pumpa klínový øemen FAV-FEL 1,3 Vodní pumpa 4-drážkový øemen FAV-FEL 1,3 SK0003 047 121 011 A SK0039 047 121 011 Rozdìlovaè FAV-FEL 1,3 SK0051 115 911 000 Palec rozdìlovaèe Š105-Š120-FAV-FEL 1,3

Více

Montážní návod. BITHERM Floor EN E U R O N O R M. Podlahový radiátor

Montážní návod. BITHERM Floor EN E U R O N O R M. Podlahový radiátor BITHERM Floor Podlahový radiátor Montážní návod EN E U R O N O R M 4 4 2 Popis Podlahový radiátor BITHERM Floor se umis uje pøed prosklenou stìnu zapuštìním do podlahy a je urèen k vytápìní vnitøního prostoru

Více

Katalog náhradních dílů 1

Katalog náhradních dílů 1 A B C D PŘEVODOVKA PŘEVODOVKA PŘEVODOVKA PŘEDNÍ NÁPRAVA E HYDRAULICKÝ ROZVADĚČ HDS 1505 F G HYDRAULICKÉ VÁLCE HYDRAULICKÝ VÁLEC 80x40x90 Katalog náhradních dílů 1 A-PŘEVODOVKA Katalog náhradních dílů 2

Více

Ventil E Z. pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy

Ventil E Z. pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy Ventil E Z pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy Popis Ventil E-Z firmy HEIMEIER pro jednobodové pøipojení otopných tìles je zhotoven z korozivzdorného poniklovaného bronzu. Vyrábí se v rohovém i pøímém

Více

1 PŘEVODNÁ ÚSTROJÍ... 7 2 MOTORY... 93

1 PŘEVODNÁ ÚSTROJÍ... 7 2 MOTORY... 93 OBSAH 1 PŘEVODNÁ ÚSTROJÍ................................. 7 1.1 Účel převodných ústrojí a jejich částí....................... 7 1.2 Spojky................................................ 10 1.2.1 Druhy

Více

Servis 5. Dílenská příručka SUPERB Podvozek Vydání Servisní služby. Technické informace. Printed in Czech Republic S

Servis 5. Dílenská příručka SUPERB Podvozek Vydání Servisní služby. Technické informace. Printed in Czech Republic S Servis 5 Dílenská příručka SUPERB 00 Podvozek Vydání 0.0 Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic S00.5403.00.5 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně chráněno. Každé použití bez souhlasu

Více

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05 SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ÈERPADLA SVA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 60 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 46.98 16.05 Použití Samonasávací èerpadla

Více

Návod na opravu. De-/montáž ozubeného řemene. Standard PEUGEOT; 607 (9D, 9U); 2.2 HDI. Tiskni

Návod na opravu. De-/montáž ozubeného řemene. Standard PEUGEOT; 607 (9D, 9U); 2.2 HDI. Tiskni Page 1 of 5 Tiskni Návod na opravu De-/montáž ozubeného řemene Standard PEUGEOT; 607 (9D, 9U); 2.2 HDI Bezpečnostní pokyny Otočit motorem pouze za rozvodové kolo klikového ve směru otáčení. Rozvodové kolo

Více

Obr. 1 Rozmístìní dílù v kotli

Obr. 1 Rozmístìní dílù v kotli Palivo Kotle na pevná paliva DOR Pøedepsané palivo pro kotel DOR 12, 16, 20, 24, 25 MAX a 32 je hnìdé uhlí zrnìní oøech I (20-40 mm), o výhøevnosti 16 MJ/kg, obsah vody do 28%. V kotli lze topit i jinými

Více

Servis 8 FELICIA. I Elektrická zaøízení I?: .I ~.~R".."'Rg ~g..~~iii I. služba. Technické informace 500.5208.00.15 Vydání 11.94 ,. '.

Servis 8 FELICIA. I Elektrická zaøízení I?: .I ~.~R..'Rg ~g..~~iii I. služba. Technické informace 500.5208.00.15 Vydání 11.94 ,. '. Servis 8 Dílenská FELCA pøíruèka Elektrická zaøízení?: ~~R" "'Rg ~g ~~ "", '-'~ r Servisní služba Technické informace 50052080015 Vydání 1194 ~- - -, ;,cf ',c -, " Dílenská pøíruèka je urèena výhradnì

Více

SESTAVA MOTORU VERNER - 1400

SESTAVA MOTORU VERNER - 1400 SESTAVA MOTORU VERNER - 1400 SESTAVA MOTORU VERNER - 1400-24 - SESTAVA MOTORU VERNER - 1400 OBSAH Sestava 1. Kliková hřídel... 26 2. Uložení klikové hřídele... 27 3. Polovina bloku - přední... 28 4. Rozvod

Více

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně Stránka č. 1 z 7 Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozidel s volantem na levé straně Potřebné speciální nářadí, zkušební a měřicí přístroje a pomocné prostředky Hadicové

Více

KATALOG DÍLŮ MOTORU VERNER - 1400

KATALOG DÍLŮ MOTORU VERNER - 1400 KATALOG DÍLŮ MOTORU VERNER - 1400-63 - OBSAH 1. Díly řadyvm... 65 1. Díly řadyvk... 72 1. Díly řadyvs... 78-64 - VM VM-01-01 polovina bloku přední VM-01-02 polovina bloku zadní VM-01-03 kryt bloku přední

Více

Rozvodovka a koncové převody

Rozvodovka a koncové převody 3. KAPITOLA Rozvodovka a koncové převody Skříň rozvodovky s pravým a levým portálem tvoří zadní nápravu traktorů Zetor. Koncepčně je provedení zadní nápravy u všech typů traktorů Z 2011 Z 6945 stejné a

Více

400-BQO SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 11.94

400-BQO SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 11.94 SIGMA PUMPY HRANICE LEHKÁ DIAGONÁLNÍ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 400-BQO 426 2.98 11.94 Použití Èerpadla

Více

ŠROUBENÍ HADICE - RYCHLOSPOJKY - VENTILY - TLUMIÈE

ŠROUBENÍ HADICE - RYCHLOSPOJKY - VENTILY - TLUMIÈE ŠOUBENÍ HADICE - YCHLOSPOJKY - VENTILY - TLUMIÈE OBSAH Nástrèná šroubení Strana 7 Strana 7 Strana 7 Strana 7 Strana 7 Strana 7 Strana 8 Strana 8 Strana 8 Strana 8 Strana 8 Strana 8 Strana 9 Strana 9 Strana

Více

MOTOR SACHS SB 130, 130L, 135, 135L, 140, 140L

MOTOR SACHS SB 130, 130L, 135, 135L, 140, 140L MOTOR SACHS SB 130, 130L, 135, 135L, 140, 140L Vladimír Bernklau 1460, 1475,1486 Válec a kliková sk í Provedení/znak motoru Držák trysek Tlumi výfuku Vrtání válce Ozna ení na hlav v oblasti A SB 130 /

Více

273-521-010-903 Gufero standard G 38x 72x12 40-46 273-521-012-103 Gufero standard G 40x 72x12 40-46 311-159-904-200 Matice 6hr.samojist.

273-521-010-903 Gufero standard G 38x 72x12 40-46 273-521-012-103 Gufero standard G 40x 72x12 40-46 311-159-904-200 Matice 6hr.samojist. Holerit Název 7--00-90 Gufero standard G 8x 7x 0-7--0-0 Gufero standard G 0x 7x 0- -9-90-00 Matice hr.samojist. Zn 8G S M 0x, --70- Ložisko kuličkové řadé 7 ANC --080-000 Ložisko kuličkové řadé 08 0-7-070-000

Více

III SOKO zemědělské náhradní díly

III SOKO zemědělské náhradní díly skupina - Řetězový dopravník NTVS-4-1(MV3-025) tabulka č. 8675 3605 258675.00 Řetěz dopravníku komplet 5 537 Kč 48,00 kg 3608 258675.01 Náhradní řetěz samostatný 1 352 Kč 12,00 kg 3612 258675.02 Lišta

Více

Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015

Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015 Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015 č. artiklu artikl počet kusů cena Kč / ks bez DPH 301069 Ventilátor alternátoru avie 2 36,89 73,78 301076 Relé alternátoru s uhlíkem 28V 1 286,63 286,63

Více

JUPITER 140 JUPITER 140/90

JUPITER 140 JUPITER 140/90 Nesený oboustranný otočný pluh JUPITER 140 JUPITER 140/90 SERVISNÍ KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ Součásti uvedené v tomto servisním katalogu platí pro Nesený oboustranný otočný pluh JUPITER 140 JUPITER 140/90

Více

zadního krytu ozubeného řemene.

zadního krytu ozubeného řemene. Olejové čerpadlo vymontovat a namontovat Vymontovat, odmontovat Zadní kryt ozubeného řemenu viz pracovní postup "Zadní kryt ozubeného řemenu odmontovat a namontovat". Přidržovací kozlík přídavných agregátů

Více

Nesený oboustranný otočný pluh JUPITER 120 JUPITER 120. Servisní katalog náhradních dílů SERVISNÍ KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Nesený oboustranný otočný pluh JUPITER 120 JUPITER 120. Servisní katalog náhradních dílů SERVISNÍ KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ Nesený oboustranný otočný pluh JUPITER 120 SERVISNÍ KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ Součásti uvedené v tomto servisním katalogu platí pro Nesený oboustranný otočný pluh JUPITER 120 Obsah Rám pluhu, táhlo spojovací.

Více

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,6/75 kw Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BGU

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,6/75 kw Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BGU Servis 5 Dílenská příručka OCTAVIA II 2004 Motor 1,6/75 kw Kód motoru BGU Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně chráněno. Každé použití bez

Více

JUPITER 140/100 JUPITER 140/90

JUPITER 140/100 JUPITER 140/90 Nesený oboustranný otočný pluh JUPITER 140/100 JUPITER 140/90 Servisní katalog náhradních dílů 2013 Servisní katalog náhradních dílů Součásti uvedené v tomto servisním katalogu platí pro Nesený oboustranný

Více

VM 125 M 02/B. Výměna oleje v převodovce: 0,5 l, dop. výrobce: AUTOMATIK TRANSMISSION DEXTRON III

VM 125 M 02/B. Výměna oleje v převodovce: 0,5 l, dop. výrobce: AUTOMATIK TRANSMISSION DEXTRON III VÝROBCE: Vladimír Vácha VM MOTOR Sedláčkova 2570 397 01 Písek Tel.: 382 215 434 Fax: 382 215 434 E-mail: vmmotor@iol.cz Web.: www.vmmotor.com Technické informace: Utahování šroubů a matek motoru VM 125

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2 ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2 Úvod Regulátor TERM 2.2 je urèen k dvoupolohové ekvitermní regulaci topného

Více

W 2118 D D D D D D D D E Y D D D4053 1

W 2118 D D D D D D D D E Y D D D4053 1 W 2118 1 W 2118.11 D4051 1 2 Přední náprava D4052 1 3 Rotační lišta D3580 1 4 Páka zvedání D0861 1 5 Náboj D0354 1 6 Převodová skříň D3536 1 7 Převodová skříň D3536 1 8 Elektrovýzbroj D4002 1 9 Sedadlo

Více

Centrální mazání øetìzù

Centrální mazání øetìzù Centrální mazání øetìzù Centrální mazání øetìzù zvyšuje produktivitu výrobních linek Tøecí body øetìzu: C Mezi vnìjší a vnitøní sponou. D Mezi sponou a váleèkem. E Mezi zubem øetìzového kola, váleèkem

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD hliníkový skleník se 2-3 moduly

MONTÁŽNÍ NÁVOD hliníkový skleník se 2-3 moduly MONTÁŽNÍ NÁVOD hliníkový skleník se 2-3 moduly GARDENTEC - správné øešení pro vìtší úrodu GUTTA ČR - Praha spol. s r.o. (1) 2 moduly 3 moduly zadní stìna støecha vìtrací okno 2-dílné dveøe boèní stìna

Více

VYPUŠTĚNÍ, NAPLNĚNÍ, ODVZDUŠNĚNÍ CHLADICÍHO OKRUHU MOTORU

VYPUŠTĚNÍ, NAPLNĚNÍ, ODVZDUŠNĚNÍ CHLADICÍHO OKRUHU MOTORU Motory : 6FY RFJ Nářadí [1] Plnicí válec : 4520-T [2] Adaptér pro plnicí válec : 4222-T [3] Tyčka pro uzavření plnicího válce : 4370-T DŮLEŽITÉ : Dodržovat pokyny pro bezpečnost a čistotu. POZN. : Operace

Více

Demontáž a montáž nádobky ostřikovačů

Demontáž a montáž nádobky ostřikovačů Demontáž a montáž nádobky ostřikovačů Demontáž Vypnout zapalování a všechny elektrické spotřebiče. Demontovat přední nárazník Uvolnit přední část pravé vložky blatníku Odpojit svorkovnici -2-. Pro odjištění

Více

Servis 5. Dílenská příručka SUPERB 2002. Motor 1,9/96 kw TDI Vydání 10.01. Servisní služby. Technické informace AWX AVF

Servis 5. Dílenská příručka SUPERB 2002. Motor 1,9/96 kw TDI Vydání 10.01. Servisní služby. Technické informace AWX AVF Servis 5 Dílenská příručka SUPERB 2002 Motor 1,9/96 kw TDI Vydání 10.01 Kód motoru AWX AVF Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic S00.5408.00.15 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně

Více

PŘEVODNÁ A PŘEVODOVÁ ÚSTROJÍ

PŘEVODNÁ A PŘEVODOVÁ ÚSTROJÍ 46 PŘEVODNÁ A PŘEVODOVÁ ÚSTROJÍ Převodná a převodová ústrojí 47 Spojky Jsou součástí převodných ústrojí umístěných mezi motorem a převodovkou. Spojka přenáší točivý moment a umožňuje jeho přerušení pro:

Více

TL 2000 Sting Sport Ilustrovaný katalog náhradních dílů ILUSTROVANÝ KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ TL 2000. Sting Sport

TL 2000 Sting Sport Ilustrovaný katalog náhradních dílů ILUSTROVANÝ KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ TL 2000. Sting Sport ILUSTROVANÝ KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ TL 2000 Sting Sport Číslování kapitol k a p i t o l a - 0 1 - k a p i t o l a - 0 2 - k a p i t o l a - 0 3 - k a p i t o l a - 0 4 - k a p i t o l a - 0 5 - k a p i

Více

VODA ZAMEZOVAÈE ZPÌTNÉHO PRÙTOKU

VODA ZAMEZOVAÈE ZPÌTNÉHO PRÙTOKU VODA ZAMEZOVAÈE ZPÌTNÉHO PRÙTOKU DISCONECTOR - ZAMEZOVAÈ ZPÌTNÉHO PRÙTOKU BRA.ECO 3T doporuèené projektové oznaèení: IVAR.BRA.ECO 3T DN závitový zamezovaè zpìtného prùtoku s nastavitelnou redukcí tlaku;

Více

... ozubená kola se starají o pohyb v p ř e d!

... ozubená kola se starají o pohyb v p ř e d! ... ozubená kola se starají o pohyb v p ř e d! Pro změny točivého momentu a otáček montuje ŠKODA do vozů OCTAVIA moderní plně synchronizované převodovky. SP18-37 2 XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Více

PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ

PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ RSE 4-10 D n 10 p max 32 MPa Q max 100 dm 3 /min KT 2019 05/02 nahrazuje 07/97 Hydraulické pøímoèaré šoupátkové rozvádìèe RSE 4-10 s elektromagnetickým ovládáním na stejnosmìrné

Více

Montážní návod. BITHERM Floor. Podlahový radiátor

Montážní návod. BITHERM Floor. Podlahový radiátor BITHERM Floor Podlahový radiátor Montážní návod Popis Podlahový radiátor BITHERM Floor se umis uje pøed prosklenou stìnu zapuštìním do podlahy a je urèen k vytápìní vnitøního prostoru budovy za úèelem

Více

www.saab-servis.cz info@saab-servis.cz tel/fax: 474 332 302 s.r.o.!!! výprodej skladových zásob!!!

www.saab-servis.cz info@saab-servis.cz tel/fax: 474 332 302 s.r.o.!!! výprodej skladových zásob!!! www.saab-servis.cz info@saab-servis.cz tel/fax: 474 332 302 s.r.o.!!! výprodej skladových zásob!!! ceny platí do vyprodání skladových zásob kulový čep 8993339 85.301 260 102 rejdový čep 7372170 85.624

Více

MOTOR JIKOV 1433, 1453, 1454 WAPE, 1447 ISKRA

MOTOR JIKOV 1433, 1453, 1454 WAPE, 1447 ISKRA MOTOR JIKOV 1433, 1453, 1454 WAPE, 1447 ISKRA Vladimír Bernklau 1453,1454,1447 Válec a kliková sk í JIKOV 2 TAKT Katalog íslo 31/Verze 1/Strana 2 1453,1454,1447 Rozpis díl 1 9943224 GUFERO 17x35x10 2 1

Více

MONTÁŽNÍ KONTROLNÍ POMÙCKY Pro osobní automobily ŠKOD Mario René Cedrych Praha 2000 MONTÁŽNÍ KONTROLNÍ POMÙCKY PRO OSOBNÍ UTOMOBILY ŠKOD 1000 1100 MB 100 110 105 120 130 135 136 GRDE, RPID (742, 743, 746,

Více

- pro běžné dílenské použití. - odečítání: 0,01mm - lakovaný třmen - matově chromovaný bubínek a pouzdro - pro měřicí nástavek s 5mm

- pro běžné dílenské použití. - odečítání: 0,01mm - lakovaný třmen - matově chromovaný bubínek a pouzdro - pro měřicí nástavek s 5mm Měřidla pro měření závitů Mìøidla pro mìøení støedního prùmìru vnìjších závitù Mikrometry třmenové pro měření středního průměru vnějších závitů - pro běžné dílenské použití - dle DIN 863 - odečítání: 0,01mm

Více

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Obsah Úvodem...9 Základní technický popis...10 Škoda Felicia se představuje...10 Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Údržba a kontrola technického stavu...14 Pravidelná

Více

BDR 581 SL. ROTAČNÍ SEKAČKA BDR 581SL BELLA 1/2011 od roku 2011. Vladimír Bernklau

BDR 581 SL. ROTAČNÍ SEKAČKA BDR 581SL BELLA 1/2011 od roku 2011. Vladimír Bernklau BDR 581 SL ROTAČNÍ SEKAČKA BDR 581SL BELLA 1/2011 od roku 2011 Vladimír Bernklau Motor, úchyt motoru 12 11 1 9946914 MOTOR HONDA GCV160, 5,5 HP 4T OHC1Z 1 2 4051913 ŘEMENICE MOTORU 1 3 9463709 PŘÍRUBA

Více

DET SIGMA PUMPY HRANICE

DET SIGMA PUMPY HRANICE SIGMA PUMPY HRANICE ÈERPADLOVÉ TURBÍNY DET SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 81.01 Použití Èerpadlové turbíny

Více

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,4/55 kw Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BCA

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,4/55 kw Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BCA Servis 5 Dílenská příručka OCTAVIA II 2004 Motor 1,4/55 kw Kód motoru BCA Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně chráněno. Každé použití bez

Více

Rozpad dílů. rotační kypřič K-60

Rozpad dílů. rotační kypřič K-60 Rozpad dílů rotační kypřič K-60 Hlava válce 1 380020070-0001 šroub s límcem 4 2 120230083-0001 víčko ventilové 1 3 120250032-0001 těsnění ventilového víčka 1 4 270960014-0001 svíčka zapalovací F7TC 1 5

Více

JUPITER 140 JUPITER 140/90

JUPITER 140 JUPITER 140/90 Nesený oboustranný otočný pluh JUPITER 140 JUPITER 140/90 Servisní katalog náhradních dílů 2009 www.opall-agri.cz SERVISNÍ KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ Součásti uvedené v tomto servisním katalogu platí pro

Více

Kombinovaný stroj pro přípravu seťového lože SATURN II. Servisní katalog náhradních dílů.

Kombinovaný stroj pro přípravu seťového lože SATURN II. Servisní katalog náhradních dílů. Kombinovaný stroj pro přípravu seťového lože SATURN II Servisní katalog náhradních dílů 2009 www.opall-agri.cz Servisní katalog náhradních dílů Součásti uvedené v tomto servisním katalogu platí pro Univerzální

Více

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C.

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C. RÙZNÉ ARMATURY evidenèní èíslo název RÙZNÉ ARMATURY jmenovitá svìtlost 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 C26 101 540 ventil odvodòovací X C26 103 516 ventil uzavírací s elektromagnetickým

Více

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Kat.číslo Název 34-07-009-2 sahara 34-07-026-2 pouzdro 34-07-040-2 koleno 34-09-000-3 Převodovka kompl.p 34-09-500-3 Převodovka kompl.l 34-09-001-3 Pastorek kompletní

Více

Servis (!) Dílenská pøíruèka FELICIA. I Topení, Klimatizace. .Servisní služby. Technické. 500.5207.01.15 Vydání 06.95

Servis (!) Dílenská pøíruèka FELICIA. I Topení, Klimatizace. .Servisní služby. Technické. 500.5207.01.15 Vydání 06.95 Servis (!)! Dílenská pøíruèka FELCA Topení, Klimatizace Servisní služby Technické 50052070115 Vydání 0695 informace ~ -- -" 1J Dílenská pøíruèka je urèena výhradnì pro potøebu v rámcí servisní sítì ŠKODA

Více

Staré díly BOSCH k repasi :

Staré díly BOSCH k repasi : Staré díly BOSCH k repasi : - startéry a generátory - měřiče množství vzduchu - vstřikovače - jednotky centrálního vstřikování Podmínky vrácení: - originální obal - díl je dostatečně očištěn, aby bylo

Více

TotalCar3 MITSUBISHI ASX GA0W 2011

TotalCar3 MITSUBISHI ASX GA0W 2011 VYHØÍVÁNÍ SEDAÈEK TotalCar3 MITSUBISHI ASX GA0W 2011 Rev.00 MITSUBISHI ASX GA0W 2011 strana 1 z 8 Technické informace pro zapojení: Vyhøívání sedaèek TotalCar3 - objednací kód (006ND0T102527MI) Postup

Více

POHONY PRO ODPÍNAČE TYPU C3 A UZEMŇOVAČE. Návod na montáž, obsluhu a údržbu. ABB Power Distribution

POHONY PRO ODPÍNAČE TYPU C3 A UZEMŇOVAČE. Návod na montáž, obsluhu a údržbu. ABB Power Distribution POHONY PRO ODPÍNAČE TYPU C3 A UZEMŇOVAČE Návod na montáž, obsluhu a údržbu ABB Power Distribution Vaše bezpečnost má přednost - vždy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku našeho návodu pro obsluhu.

Více