I Servis t) i F ABIA Pøevodovka 002 Vydání dovky. služby. Technické informace Printed in Czech Republic

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I Servis t) i F ABIA 2000... Pøevodovka 002 Vydání 08.99. .dovky. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5315.00.15."

Transkript

1 Servis t) i Dílenská F ABA 2000 Pøevodovka 002 Vydání 0899 Kód pøevo- pøíruèka dovky Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic

2 8 Servis -) Toto dílo je autorskoprávnì chránìno Printed in Czech Republic Každé použití bez souhlasu autora je nepøípustné ŠKODA AUTO a s

3 FABA 2000 Pøevodovka 002 Pøehled dodatkù Dílenské pøíruèky FABA 2000 Pøevodovka 002 Vydání 0899 Dodatek Vydání Název Objednací èíslo 0899 Základní vydání Dílenské pøíruèky Doplnìní základního vydání Zmìny na diferenciálu Zmìny snímaèe rychlosti, vypouštìní oleje Vydání 0502 Pøehled dodatkù _J

4 -- FABA 2000 Pøevodovka 002 -!,, Pøehled dodatkù Vydání

5 FABA 2000>- Pøevodovka 002 Obsah 00 -Technická data Oznaèení pøevodovky 00-1 strana 1 -Kód, pøiøazení agregátù, pøevody, plnicí množství 00-1 strana 2 Pøehled pøenosu sil 00-2 strana 1 -Oznaèení a pøevod 00-2 strana 1 Všeobecné pokyny pro opravy 00-3 strana Spojka Ovládání spojky 30-1 strana 1 -Montážní pøehled pedálového ústrojí 30-1 strana 1 -Demontáž a montáž vratné pružiny 30-1 strana 2 -Demontáž a montáž spojkového pedálu 30-1 strana 3 -Montážní pøehled -hydraulika 30-1 strana 4 -Demontáž a montáž hlavního spojkového válce 30-1 strana 5 -Odvzdušnìní spojkového systému 30-1 strana 7 Demontáž a montáž vypínacího zaøízení spojky 30-2 strana 1 Oprava spojky 30-3 strana Ovládání, skøíò Mechanizmus øazení 34-1 strana 1 -Montážní poloha mechanizmu øazení 34-1 strana 1 1- Hlavíce øadící páky a kryt -montážní pøehled 34-2 strana 1 -Rozpojení manžety od øadicí páky 34-2 strana 2 -Øadicí páka a tìleso øazení -montážní pøehled 34-3 strana 1 -Ovládací bowdeny -montážní pøehled 34-4 strana 1 Demontáž a montáž mechanizmu øazení 34-5 strana 1 -Demontáž 34-5 strana 1 -Montáž 34-5 strana 2 Nastavení mechanizmu øazení 34-6 strana 1 -Funkce 34-6 strana 3 Demontáž a montáž pøevodovky 34-7 strana 1 -Demontáž 34-7 strana 1 -Montáž 34-7 strana 6 Kontrola stavu oleje v pøevodovce 34-8 strana 1 -Vypuštìní oleje z pøevodovky 34-8 strana 1 Rozložení a složení pøevodovky 34-9 strana 1 - -Demontáž a montáž víka skøínì pøevodovky a 5 rychlosti 34-9 strana 2 - -Demontáž a montáž skøínì pøevodovky, hnacího høídele, hnaného høídele, diferenciálu a mechanizmu øazení 34-9 strana 3 -Poøadí montáže 34-9 strana 4 Oprava skøínì pøevodovky strana 1 Oprava skøínì spojky strana 1 Rozebrání a smontování mechanízmu øazení strana 1 Rozebrání a smontování øadicích vidlièek strana 1 Vydání 0502 Obsah

6 FABA 2000 Pøevodovka Kola, høídele Rozložení a sestavení hnacího høídele 35-1 strana 1 ~ Rozložení a sestavení hnaného høídele 35-2 strana 1 - Rozložení a složení høídele kola zpáteèky 35-3 strana Rozvodovka, diferenciál Výmìna tìsnicích kroužkù pro høídele s pøírubou (namontovaná pøevodovka) 39-1 strana 1 -Výmìna tìsniciho kroužku levého pøírubového høídele 39-1 strana 1 -Výmìna tìsnicího kroužku pravého pøírubového høídele 39-1 strana 3 Rozebrání a smontování diferencíálu 39-2 strana 1 Seøízení diferenciálu 39-3 strana 1 Obsah Vydání

7 - FABA 2000>- Pøevodovka :1]:1] (;J:~ jj:~ ~j ~!"J~f:l! 00-1 Oznaèení pøevodovky Pøiøazení =:> 00-1 strana 2 Umístìní na pøevodovce Umístìní na pøevodovce -šipka 1- Konstrukèní údaje pøevodovky -šipka Konstrukèní údaje pøevodovky a -výrobní èíslo pøevodovky O b -rok výroby a b c d ~ r;:;,r; 1:1 Znak Rok X L ~ X 1999 Y 2000 ) 'w \ ~ c -mìsíc výroby Znak Mìsíc Znak Mìsíc L leden C èervenec U únor S srpen B bøezen Z záøí D duben R øíjen K kvìten T lístopad N èerven P prosínec Vydání d -pøevod pøevodovky z:ak nak 4 Stál:::~VOd Stálý 4,120 pøevod 8 4, Oznaèení pøevodovky 00-1 strana

8 00 FABA 2000 >- Pøevodovka 002 Kód, pøiøazení agregátù, pøevody, plnicí množství ~! ~ - Mechanická pøevodovka pìtistupòová 002 kód EMH FCM FNK GCG FJQ výroba od do pøiøa- motor 1,4 1/50 kw a 1,4 1/44 kw 1,0 1/37 kw zení: pøevod: rozvodovka 70:17 = 4,118 73:15 = 4,867 Z2:Z1 1 rychlostní stu- 45:13=3,462 46:12=3,833 peò 2 rychlostní stu- 45:23 = 1,957 45:23 = 1,957 plnicí množství peò 3 rychlostní stu- 38:29 = 1,310 38:29 = 1,310 peò 4 rychlostní stu- 39:40 = 0,975 39:40 = 0,975 peò 5 rychlostní stu- 34:45 = 0,756 34:45 = 0,756 specifikace pøevodového oleje interval výmìny pøevodového oleje ovládání spojky spojkový kotouè 0 kloubový høídel -pøíruba 0 peò zpáteèka 29:13 x 38:29 = 2,923 29:11 x 41 :29 = 3,727 tachometr 27:16 = 1,688 27:16 = 1,688 2,0 pøevodový olej G50 SAE 75W90 (syntetický) trvalá náplò hydraulické 190 mm 89 mm 00-1 strana 2 Oznaèení pøevodovky Vydání 0502 SOO

9 FABA 2000 Pøevodovka Pøehled pøenosu sil! Oznaèení a pøevod Upozornìní! šipky znaèí smìr jízdy 1 -motor 2 -spojka 3 -mechanická pøevodovka 4 -hnací høídel 5 -hnaný høídeli výstupní høídel 6 -diferenciál -1 rychlostní stupeò -2 rychlostni stupeò -3 rychlostní stupeò R V -4 rychlostní stupeò V -5 rychlostní stupeò R -zpáteèka A -rozvodovka T -náhon rychlomìru V V 3 5 A 6 T Vydání 0800 Pøehled pøenosu sil 00-2 strana

10 00 FABA 2000 >- Prevodovka ' ~! strana 2 Pøehled pøenosu sil Vydání

11 FABA 2000 ~ Pøevodovka Všeobecné pokyny pro opravy! Pro bezvadnou a úspìšnou opravu pøevodovky jsou dùležitým pøedpokladem nejvìtší možná peèlivost a èistota, jakož i bezvadné náøadí Samozøejmì platí pøi opravách i všeobecná pravidla bezpeènosti Zde jsou v souhrnu uvedeny všeobecnì platné pokyny k jednotlivým opravárenským úkonùm (kromì toho jsou uvedeny ještì na mnoha místech dílenské pøíruèky), které platí pro tuto dílenskou pøíruèku Pøevodovka Pøi montáži dát pozor na správné usazení støedicích pouzder mezi motorem a pøevodovkou Pøi výmìnì pøevodovky je tøeba pøevodový olej naplnit až ke spodní hranì plnicího otvoru Plnicí množství a specifikace ~ Kap 00-1 Tìsnìní, tìsnicí kroužky Dìlicí plochy peèlivì oèistit a potøít tìsnicím prostøedkem THREE BONO 1104 Tìsnicí prostøedek nanášet rovnomìrnì -ne pøíliš silnou vrstvu Vymìnit Vymìnit O-kroužky radiální høídelové tìsnicí kroužky Pøed montáží: Vnìjší nicími chlopnìmi prùmìr tìsnìní -šipka- lehce naplnit naolejovat tukem Prostor mezi tì s- C'1" n'1on Vymìnit Po montáži: Zkontrolovat stav pøevodového oleje; pøípadnì jej doplnit ke spodní hranì plnicího otvoru, specifikace ~ Kap 00- Z1 OOV t' ~_" ajls ovanl pojistné kroužky Pojistné kroužky nadmìrnì neroztahovat Pojistné kroužky musí dosednout na dno drážek Vymìnit nobìžnì pružné se smìrem kolíky zatìžující Montážní síly poloha: -šipka- záøez rov- Šrouby, matice V Šrouby, pøípadnì matice pro upevòování vík a skøíní povolovat a utahovat postupnì a do køíže Obzvláštì citlivé díly -napø pøítlaèné kotouèe spojky, nepøíèit, povolovat a utahovat postupnì a do køíže Uvedené utahovací momenty platí pro nenaolejované šrouby a matice Samojistné šrouby a matice vždy vymìnit U všech šroubových spojù dbát na to, že styèné plochy i šrouby a matice se Oe-i to potøeba) voskují až po montáži Ložiska Vydání 0899 Všeobecné pokyny pro opravy 00-3 strana

12 00 FABA 2000 >- Pøevodovka 002 Nová kuželíková ložiska montovat tak, jak jsou do- i dávána Tzn pøed montáží je nenaolejovávat Jehlová ložiska pøed montáží naolejovat pøevodovým 8j olejem Pøi výmìnì kuželíkového ložiska je nutno vymìnit všechna kuželíková ložiska, která se nacházejí na témže høídeli Použít, pokud možno, ložiska jednoho výrobce! Pøed montáží nahøát vnitøní kroužky ložisek na asi 100 c Nezamìòovat vnìjší a vnitøní kroužky stejnì velkých ložisek, jsou zpárované Jehlová ložiska nasazovat smìrem k narážecímu trnu vždy stranou s popisem (vìtší tlouš ka plechu) Nastavovací kroužky Tlouš ku nastavovacích kroužkù kontrolovat na nìkolika místech mikrometrem Rozdílné tolerance umožòují vybrat pøesnì požadovanou tlouš ku Kontrolovat, zda kroužky nejsou poškozené, èi zda na nich nejsou otøepy Pro montáž používat jen bezvadné nastavovací kroužky Synchronní kroužky Nezamìòovat Pøi opìtovném použití je montovat na pùvodní místo Kontrolovat Pøed jejich opotøebení, pøípadnì je vymìnit montáží je potøít pøevodovým olejem Ozubená kola Pøed nalisováním oèistit a ohøát na elektrické plotýnce na asi 100 c Teplotu je možno kontrolovat teplomìrem (napø -VAG 1558-) 00-3 strana 2 Všeobecné pokyny pro opravy Vydání

13 FABA 2000 Pøevodovka ~~:J ~~~'l~ ~rj : 30-1 Ovládání spojky Montážní pøehled pedálového ústrojí Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje a pomocné prostøedky Polymoèovinový tuk -G A2- i Upozornìní Montážní pøehled -hydraulika ~ 30-1 strana 4 Odpojit kostøicí kabel akumulátoru Pøed odpojením akumulátoru u autorádia s bezpeènostním kódováním zjistit kód Pøi odpojení a následném pøipojení kostøicího kabelu akumulátoru je nutné provést nìkteré dodateèné práce ~ Elektrická zaøízení; opr sk 27 Veškeré ložiskové a styèné plochy namazat polymoèovinovým tukem -G A2- Pøed pracemi na pedálovém ústrojí demontovat spodní kryt na stranì øidièe ~ Karoserie -montážní práce; opr sk Uchycení J èelní stìna O pro hlavní spojkový válec a 1 uložení 2 -Tìsnìní spínaèe O pøi montáži vždy vymìnit ~ 1 3 -Držák uložení, ' 4 -Šroub ~ 5 -Pedálové ústrojí plyn J brzda D; 6-25 Nm " O pøi montáži vždy vymìnit 7 -Spínaè spojkového pedálu O pøi demontáži a montáži <:, vždy sešlápnout 19 -/<t,,', spojkový pedál -v~i i! 7 O pøed demontáží spojkového 18 --~ i i! pedálu ~ poz 11 spínaè i i l,~ otoèit o 900 doprava a vyj- i ~~ 8 ~ mout demontážním otvorem J:-"""""""-!, 9 8 -Vratná pružina! J! O demontáž a montáž ~ ~! '7 strana 2 ~! 9 J 9 -Distanèní pozdro i ' i i 10 -Ložiskové pouzdro! i, i i 11- Spojkov y' pedál ~ ' ; i ' O demontáž a montáž ~ 30-1 ~ ~,,! strana 3 15 "'J~: "! 12 -Uchycení 14,,~~: Nm 13 ~~F~ O vždy vymìnit Vydání 0502 Ovládání spojky 30-1 strana

14 30 FABA 2000 Pøevodovka Hlavní spojkový válec İ O demontáž a montáž => 30-1 strana Pružná svorka Doplòovací hadice Uložení pro vratnou pružinu O vložit do držáku uložení O vždy vymìnit O montážní poloha: výstupek -šipka- zapadne do vybrání spojkového válce 18 -Šroub O Doraz pedálu na uložení 19 -Doraz pedálu O šroubem => poz 18 v 30-1 strana 2 pøišroubovat na uložení Nm O vždy vymìnit Demontáž a montáž vratné pružiny Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje // a pomocné prostøedky ",- ~ Kleštì -T Demontáž: -Demontovat spodní kryt na stranì øidièe => Karoserie -montážní práce; opr sk 70 -Demontovat spínaè spojkového pedálu Ovládací tyè hlavního spojkového válce se odpojí od spojkového pedálu následovnì: -Vložit kleštì -T do prohloubení spojkového pe- dálu -Stisknout uchycení a oddìlit spojkový pedál od hlavního spojkového válce -Stlaèit vratnou pružinu k oddìlovací stìnì -ve smìru šipky- a demontovat spodem z uložení strana 2 Ovládání spojky Vydání

15 FABA 2000 ~ Pøevodovka Montáž: -Nasadit uložení vratné pružiny -šipka 1- do držáku'" uložení Výstupek uložení se nachází ve vybrání hlavního spojkového válce -šipka 2- -Spojit -Nasadit vratnou pružinu do uložení -Stlaèit vratnou pružinu k uložení a nasadit na uchy- cení spojkového pedálu -šipka- spojkový pedál s hlavním spojkovým válcem ~ 30-1 strana 3 -Namontovat spínaè spojkového pedálu -Namontovat spodní kryt na stranì øidièe ~ Karoserie -montážní práce; opr sk 70 Demontáž a montáž spojkového pedálu Demontáž: Demontovat vratnou pružinu ~ 30-1 strana Odšroubovat matici -A- a vytáhnout šroub z uložení pedálu -Odejmout spojkový pedál Montáž: Montáž se provádí v opaèném poøadí, pøitom dodržet následujicí: Vydání 0502 Ovládání spojky 30-1 strana

16 30 FABA 2000 >- Pøevodovka 002 -Uchycení -A- se musí nacházet na ovládací tyèi -8-! hlavního spojkového válce - -Pro zaskoèení uchycení stisknout spojkový pedál k èelní stìnì -smìr šipky-; pøitom dát pozor na správnou aretaci "'~iss~ n V Montážní pøehled -hydraulika 1 -Nádržka s brzdovou kapali- nou 2 -Doplòovací hadice 3 -Hlavní spojkový válec O demontáž a montáž ~ 30-1 strana 5 4 -Pojistná svorka O pøi demontáži trubkového a hadicového vedení ~ poz 9 vytáhnout až na doraz z hlavního brzdového válce ~ 30-1 strana 5 5 -Uchycení O vymìnit pouze pøi demontovaném hlavním spojkovém válci ~ poz 3 C'-- - O demontáž ~ Obr 1 v strana 5 1 O montáž ~ Obr 2 v 30-1 strana 5 ', 6 -Spojkový pedál O demontáž a montáž ~ 30-1 "'" strana 3 \ 7-25 Nm \ O vždy vymìnit 16 1 ) 8 -O-kroužek O pøed montáží potøít brzdovou 10 kapalinou 9 -Trubkové a hadicové vedeni 1 O pøiøadit pomocí katalogu náhradních dílù Držák O na podélníku vpøedu vlevo O pro pøichycení trubkového a hadicového vedení 11 -Držák O drží trubkové a hadicové vedení na pøevodovce 30 1 t 4 Ovládání spojky Vydání s rana

17 13 Obr FABA 2000" Pøevodovka Nm -Pojistná svorka O pøi demontáži trubkového a hadicového vedeni ~ poz 9 v 30-1 strana 4 vytáhnout až na doraz spojkový váleèek Nm 15 -Odvzdušòovací ventil O odvzdušnìní spojkového systému ~ 30-1 strana Prachová krytka 17 -Spojkový váleèek O pøed demontáží -Demontovat akumulátor -Demontovat šrouby s nákružkem ~ poz 12 v 30-1 strana 5 -Stáhnout až nadoraz pojistnou svorku ~ poz 13 v 30-1 strana 5 -Odpojit trubkové a hadicové vedení ~ poz 9 v 30-1 strana 4 z držáku ~ poz 11 v 30-1 strana 4 a spojkového váleèku O po montáži spojkového systému odvzdušnit ~ 30-1 strana Pøevodovka 1: Demontovat uchycení -A- ve smìru -šipky- A N do Obr 2: Zatlaèit uchycení ovládaci -A- ve tyè -smìru a hlavní šipky- spojkový válec Demontáž a montáž hlavního spojkového válce Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje a pomocné prostøedky Kleštì -T Vydání Demontáž: Upozornìní N Hlavní spojkový válec odšroubovat z prostoru pro cestující 0502 Ovládání spojky 30-1 strana

18 30 FABA 2000 ~ Pøevodovka 002 -Stáhnout a uzavøít doplòovací hadici -A- k zásobní nádržce brzdové kapaliny ~ -Vytáhnout pojistnou svorku -8- z hlavniho spojkového - válce -Vytáhnout a uzavøít trubkové a hadicové vedení -C- z hlavního spojkového válce -Demontovat spodní kryt na stranì øidièe => Karoserie -montážní práce; opr sk 70 i Upozornìní Pro demontáž hlavního spojkového válce se kompletnì demontuje spojkové pedálové ústrojí Pøed demontáží musí být však hlavní spojkový válec odpojen od spojkového pedálu Ovládací tyè hlavniho spojkového válce se odpojí od spojkového pedálu následovnì: \rc S Vložit kleštì -T do prohloubení spojkového pe-'" L::::?-/ dálu '"-- -Stisknout uchycení a oddìlit spojkový pedál od hlavního spojkového válce ~ T Ovládání spojky Vydání strana

19 FABA 2000 >- Pøevodovka Odšroubovat matice -šipky 1- a spojkové pedálové", ústrojí -šipka A- kompletnì demontovat s hlavním spojkovým válcem -Demontovat vratnou pružinu => 30-1 strana 2 -Demontovat -Vyjmout uložení vratné pružiny z uchycení hlavní spojkový válec Montáž: Montáž se provádí v opaèném poøadí, pøitom dodržet následujicí: Uchycení -A- se musí nacházet na ovládací tyèi -8- hlavního spojkového válce -Pro zaskoèení uchycení stisknout spojkový pedál k èelní stìnì -smìr šipky-, pøitom dát pozor na správnou aretaci -Po montáži hlavního spojkového válce spojkový systém odvzdušnit => 30-1 strana 7 Odvzdušnìní spojkového systému Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje a pomocné prostøedky ~ V Pøístroj pro plnìní a odvzdušòování brzdového sys- ~~'=~ 1\/"" ""10 tému -ROM ESS S 15- V Odvzdušòovací hadice -670 mm- Vydání -Spojkový systém odvzdušnit pøístrojem pro plnìní a odvzdušòování brzdového systému -ROMESS S15- -Pro odvzdušnìní použít odvzdušòovací hadici -670 mm- -Odvzdušòovací hadici nasadit na hrdlo zachycovací láhve pøístroje pro plnìní a odvzdušòování brzdového systému -ROMESS S15- -Odvzdušòovací hadici nasunout na spojkový váleèek -šipka- a otevøít odvzdušòovací ventil -Po ukonèení odvzdušòovacího procesu spojkový pedál nìkolikrát sešlápnout 0502 Ovládání spojky 30-1 strana

20 30 FABA 2000" Pøevodovka 002 ~ --! \ 30-1 strana 8 Ovládání spojky Vydání

21 -- FABA 2000 ~ Pøevodovka Demontáž a montáž vypínacího zaøízení spojky Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje a pomocné prostøedky Naražeè stíracího kroužku døíku ventilu -MP Tìsnicí prostøedek -THREE BONO Mazací tuk Mo82 ) Upozornìní! Aby nedošlo k poškození západek na vypínacím ložisku spojky -1-, demontovat a montovat vypínací ložisko spojky spoleènì s vypínací pákou spojky -3- a vodicím pouzdrem pro vypínací ložisko spojky -5- O 1 -Vypínací ložisko O ložisko nevymývat, pouze otøít O hluèné vymìnit O opìrné plochy na vypínací 9 --\\~--~~ páce potøít tukem Mo82, demontáž a montáž => obr 3 (~~~ ~ :> v 30-2 strana 2 '~~ ~ O demontáž a montáž => obr 1 J' ""'(', 1 O 2-10Nm v 30-2 strana 2 demontovat a montovat spoleènì s vypínací pákou => poz 3 a vodicím pouzdrem => poz 5 O pøed montáží nanést tìsnicí prostøedek -THREE BONO Vypínací páka O demontáž a montáž => obr 1 v montovat 30-2 strana a montovat 2 => poz spo- 1 de- ~ leènì s vypínacím ložiskem a '!-- 4 -Pružina vodicím pouzdrem => poz 5 O pøipevnìná na vypínací páce 6l spojky 5 -Vodicí pouzdro vypínacího ložiska O demontáž a montáž => obr 2 v 30-2 strana 2 6 -Tìsnicí kroužek pro hnací 8 høídel O výmìna => Kap Kulový èep O potøít mazacím tukem Mo82 O pøi výmìnì skøínì spojky narazit až na doraz pomocí pøípravku -MP Pøevodovka 9-20 Nm 10 -Spojkový válec O demontáž a montáž => Kap 30-1 O pracovní èást tyèky potøít mazacím tukem Mo82 r Vydání Demontáž a montáž vypínacího zaøízení spojky 30-2 strana 1

22 FABA 2000 >- Pøevodovka 002 Obr 1: Demontáž a montáž vypínací páky s vypínacím ložiskem spojky a vodicím ~ ~ pouzdrem pro vypínací ložisko spojky - -Vyšroubovat šrouby -šipky- -Stáhnout vypínací páku s vypínacím ložiskem spojky a vodicím pouzdrem pro vypínání ložiska spojky z kulovéhoèepu Montáž provést v obráceném poøadí -Pøed nasazením potøít šrouby -šipky- tìsnicím prostøedkem -THREE BOND Obr 2: Demontáž a montáž vodícího pouzdra -Otoèit vodicí pouzdro -3- proti vypínacímu ložisku -2- ve smìru šipky o 90, až západky vodicího pouzdra zapadnou do drážek -4- vypínacího ložiska -V této poloze vyjmout vodicí pouzdro z vypínacího ložiska 3 Montáž provést v obráceném poøadí ~ Obr 3: Demontáž a montáž vypínacího ložiska -Stlaèit západky -šipky- a vypínací ložisko -A- vyjmout z vypínací páky Upozornìní! A Pfed montáží potfít opìrné plochy na vypínací páce tukem MoS2 -Pøi montáži zatlaèit vypínací ložisko -A- do vypínací páky, až západky -šipky- zapadnou strana 2 Demontáž a montáž vypínacího zaøízení spojky Vydání

23 FABA 2000 >- Pøevodovka Oprava spojky Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje a pomocné prostøedky Pøípravek -MP tøedicí trn -MP Tuk -G (Pøevodovka demontovaná) Upozornìní! Lamely spojky a pøítlaèné kotouèe s poškozeným nebo volným nýtovým spojením vymìnit Lamelu 1 -Setrvaèník spojky a pøítlaèný kotouè pøiøadit podle katalogu náhradních dílù a kódu motoru O dát pozor na správné usazení vystøed'ovacích kolíèkù O dosedací plochy pro obložení spojky musí být bez drážek, oleje a tuku O demontáž a montáž => opr sk 13; pøíslušného motoru 2 -Lamela spojky O prùmìr => Kap 00-1 O montážní poloha: pružiny smìøují k pøítlaènému kotouèi O vystøedìní => obr 1 v 30-3 strana 2 O unášecí drážky pro høídel lehce potøít tukem 1 Upozornìní! Oèistit unášecí drážky na høídeli a zejména na lamele pokud je již použitá Oèistit pøípadnou korozi a velmi lehce potøít drážky tukem GOOO100 Potom pohybovat lamelou spojky po hnacím høídeli sem a tam, dokud se náboj lamely nepohybuje po høídeli zcela lehce Nadbyteèný tuk bezpodmíneènì odstranit 3 -Pøítlaèný kotouè O demontáž a montáž => obr 1 v 30-3 strana 2 O zkontrolovat konce membránových pružin => obr 3 v 30-3 strana 2 j Upozornìní! Pøítlaèné kotouèe mají antikorozní ochranu a jsou konzervovány tukem Z tohoto dùvodu se smí oèistit pouze pracovní plocha, jinak dojde k výraznému snížení životnosti spojky 4-25 Nm O demontáž a montáž => obr 2 v 30-3 strana 2 Vydání 0400 Oprava spojky 30-3 strana

24 - 30 FABA 2000 Pøevodovka 002 Obr 1: Vystøedìní lamely a demontáž a montáž pøít! laèného kotouèe ~ ;!d n~::;:~~;::oubù musí lamela a pøítlaèný kotouè -- plnì doléhat na setrvaèník Potom nasadit první upevòovací šroub V žádném pøípadì se nesmí pøítlaèný kotouè natahovat pomocí šroubù, protože by došlo k poškození støedicích kolíkù a otvorù //, Obr 2: Postupné utahování v pøedepsaném poøadí 4 -Rukou dotáhnout šrouby -1- až -6- -Utáhnout šrouby v pøedepsaném poøadí c 6 ve 3 stupních (5 Nm, 15 Nm, 25 Nm) O o -Vyjmout montážní pøípravek -MP a 3 ~ 5 -MP ~ o ~ 2 ~ 6 1 ~ Obr 3: Zkontrolovat konce membránových pružin Povolené opotøebení je do poloviny tlouš ky pružin V strana 2 Oprava spojky Vydání 0400 SOO

25 FABA 2000 ~ Pøevodovka ~3~! [J~'J~J~~lll"" ~ ~"~"~" 34-1 Mechanizmus øazení Montážní poloha mechanizmu øazení ~ A -Bowden øazení B -Bowden volby C -Stínicí plech ~ 4 2 O sejmout pøed demontáží me- 5 3 ~ chanizmu øazení 1 R Šipka A- pohyb pøi øazení Šipka B- pohyb pøi volbì a 1 -Páka øazení ~~ 2 -Pøevodní páka A ~ A " ~C Vydání 0502 Mechanizmus øazení 34-1 strana

26 34 FABA 2000 >- Pøevodovka 002 Upozornìní ; ~øi pracích v motorovém prostoru odpojit kostøicí kabel akumulátoru ~ - Pøed odpojením akumulátoru zjistit u autorádia s bezpeènostním kódováním kód Pøi odpojení a následném pøipojení kostøicího kabelu akumulátoru je nutné provést nìkteré dodateèné práce ~ Elektrická zaøízení; opr sk 27 K výmìnì ovládacích bowdenù demontovat mechanizmus øazení ~ Kap 34-5 Nelámat bowdeny -Hlavice øadicí páky a kryt - montážní pøehled ~ Kap Øadící páka a tìleso øazení - montážní pøehled ~ Kap O~ládací prehled ~ bowdeny Kap montážni ";T ~~ ;,!A i ~~~) Demontáž a montáž mechaniz- i ~~~f""'" mu øazení ~ Kap 34-5 i ~ Nastavení mechanizmu øazení ~ ~ Kap 34-6 r ~!,-~ '~! :r ~-~ "~~~~ o? ~J:Jt /~ (, ":'--, -'_:=:=:=:=:~::-" ~~$) ", ',,~-' ) " ~~-~,', " " ~, ",--, '\ ", ""'~\ ftffj/' ---) ---'- ~ --\- M-",-,~" -ft ~ strana 2 Mechanizmus øazení Vydání

27 FABA 2000 Pøevodovka Hlavice øadicí páky a kryt -montážní pøehled 1 -Hlavice øadici páky O s manžetou O hlavici øadicí páky a manžetu není možné vzájemnì oddìlovat O vymìnit vždy spoleènì O demontáž a montáž=> strana 2 2 -Svìrná spona O pro upevnìní hlavice øadící páky k øadicí páce 3 -Kryt støedniho panelu, ~r) / """---"' 2! C Vydání Hlavice øadící páky a kryt -montážní pøehled 342 strana

28 34 FABA 2000 ~ Pøevodovka 002 Rozpojení manžety od øadicí páky -Uvolnit manžetu z krytu støedního panelu -šipky- ~- -Vyhrnout manžetu pøes hlavici øadicí páky -Rozevøít svorku -šipka- a stáhnout hlavici øadicí páky"'" i s manžetou Montáž -Obrátit -Namontovat manžetu naruby -šipka- spojit dohromady hlavici øadicí páky, manžetu a svorku Pøi nasazení na øadicí páku musí hlavice øadicí páky zapadnout do obvodové drážky øadicí páky N v 34-2 strana 2 -Hlavice øadicí páky a kryt -montážní pøehled Vydání

29 FABA 2000>- Pøevodovka Øadicí páka a tìleso øazení -montážní pøehled C] Upozornìní! Místa pro pouzdra a kluzné plochy potfít polymoèovinovým tukem -G A2-1 -Pojistný kroužek ~- - O demontáž a montáž ",", 1 => obr 1 v 34-3 strana 2 t=!""" Pouzdro 3 -Tlaèná pružina 3 4 -Pouzdro ~ Nm 5 '( ~ 5 6 -Víèko -",,'~ r 7 -Pánev uložení 6 -~ ;,- 8 -Tlumení 9 -Vedení øadicí páky 7, 10- Tlumicípodložka 12 ' ~ 11 -Tìsnìní 8 28 O mezi tìlesem øazení a karoserií O samolepicí, ~ nalepeno na tìlese øazení 10 2~ 12 -Radicí páka 'C6") Tlumiè L -~ Tìleso øazení 15 -Pouzdro 24 ~ ) 17, Nm Q -), ~ ~~ Èep ~l 12, ~ Vodicí pouzdro ~ ~ é::jq Pružina '\ O montáž => obr 2 v 34-3 \ 0'120 ~~~~u ~~~~~~~ ' Uhlová, strana páka 2 volby Nm e'-! Kryt ~ - O pøed demontáží narovnat jazýèky O vymìnit 23 -Bowden volby O na úhlové páce volby O montážní poloha => Kap Bowden øazení O nasazen na vedení øadicí páky O montážní poloha => Kap Pojistný kroužek Nm 27 -Pouzdro O lze je nasadit pouze v jedné poloze 28 -Pojistný kroužek Vydání Øadicí páka a tìleso øazení -montážní pøehled 34-3 strana

30 34 FABA 2000" Pøevodovka 002 Obr 1: Demontáž a montáž pojistného kroužku",! -Pro demontáž a montáž pojistného kroužku -A- za- A - táhnout za øadicí páku ve smìru šipky -A- a zároveò šroubovákem zatlaèit pouzdro ve smìru šipky -8- až na doraz rn Upozornìní! Pouzdro pøi zatlaèování nevzpøíèit Drážka pro pojistný kroužek v øadicí páce musí být vidìt Opatrnì uvolnit pružinu V Obr 2: Montáž pružiny -Pružinu èepem -šipka- nasadit tak, aby rameno -A- pružiny bylo nad -Potom zatáhnout rameno -8- pružiny dolù tak, aby je bylo možno nasadit na èep -šipka- od spodu 34-3 strana 2 -Øadicí páka a tìleso øazení -montážní pøehled Vydání

31 FABA 2000 >-- Pøevodovka ! Ovládací bowdeny -montážní pøehled [!J Upozornìní! Místa pro pouzdra a kluzné plochy potøít polymoèovinovým tukem -G A2-1 -Bowden øazení O nasazen na vedení øadicí páky O montážní poloha => Kap Bowden volby -~ O na úhlové páce 0-- ~ ~ \ O ~ontážní poloha=> Kap ~~";:;:'\~~5=-- l\ 5 3 -Pojistný kroužek ( ---\J 4 4 -Pojistný kroužek '" \"", U O nepoškodit jej pøi demontáži ' :- 3 -Tìleso øazení, 6 -Opìrka bowdenù ~ ~,'", 7 -Pouzdro -_:::::i~]}:::=h\~ \ O uložení opìrky bowdenù na, ~::-:::~~~~~~~;~~~ / pøevodovce "",,' "" F5' Distanèní pouzdro ", ~ 9-25 Nm "'", O 3 kusy , ' \ "', O pro opìrku bowdenù A "'" '" 1 O 11 ~ \ ~ r-14 \ \ ~\ i\ 10 -Aretace bowdenu O pro bowden volby 11 - ~~~ Y~~::~' ~ Aretace bowdenu, i'~13 ~~_m- -~J~~~ O pro bowden øazení ~ ~, Pojistný kroužek ' "" ~ -"'irv ~ al ~ 13 -Pouzdro 17" ~ Pøevodní páka e O montážní poloha => obr 1 v 8 strana Cep O pøevodní páky 16 -Smýkadlo 17 -Páka øazení O s tlumicím závažím O nasadit tak, aby se v jednom místì zaslepené drážkování krylo se stejným místem na høídeli øazení O po montáži provést nastavení mechanizmu øazení => Kap 34-6 O montážní poloha => obr 1 v 34-4 strana Nm Vydání Ovládací bowdeny -montážní pøehled 34-4 strana

32 34 FABA 2000 >-- Pøevodovka 002 Obr 1: Montážní poloha páky øazení a pøevodní",! pa 'k y ~ i 1 -páka øazení s tlumicím závažím / 2 -pøevodní páka zapadá smýkadlem do vodítka hlavy øazení -šipka- ~ , 34-4 strana 2 -Ovládací bowdeny -montážní pøehled Vydání

33 SOOoS31So00o1S_- -_J FABA 2000 ~ Pøevodovka Demontáž a montáž me- i chanizmu øazení Demontáž -Pøed odpojením akumulátoru zjistit u autorádia s bezpeènostním kódováním kód -Odpojit pøi vypnutém zapalování kostøicí kabel akumulátoru -Demontovat akumulátor a držák akumulátoru => Elektrická zaøízení; opr sk 27 -Demontovat z pøevodovky bowden volby -A- a bow- den øazení -8- pomocí montážního klíèe a kleští 1 -montážní klíè OK 13, bìžný -Demontovat opìrku bowdenù z pøevodovky -šipky- -Uvolnit -Vyhrnout manžetu z krytu støedního panelu -šipky- manžetu pøes hlavici øadicí páky Vydání 0899 Demontáž a montáž mechanizmu øazení 34-5 strana 1

34 34 FABA 2000 >- Pøevodovka 002 -Rozevøít svorku -šipka- a stáhnout hlavici øadicí páky'" : i s manžetou - -Demontovat kryt støedního panelu ~ Karoserie - montážní práce; opr sk 70 N Odšroubovat pøední upevòovací matice -šipky- tìlesa øazení -Demontovat držák -1- pod výfukovou soustavou -Rozpojit -2- výfukovou soustavu v místì dvojité svorky -Demontovat zadní držák -3- výfukového potrubí -De~ontovat pøední držák výfukového potrubí od karo- serle -Demontovat stínicí plech -4- -Odšroubovat tìleso øazení od karoserie Montáž Montáž se provádí v obráceném poøadí Je však tøeba dbát na následující: 34 5 t 2 Demontáž a montáž mechanizmu øazení Vydání srana

35 FABA 2000 Pøevodovka Pøed montáží aretací bowdenu nanést do kulových ~ pánví -A- a -8- trochu polymoèovinového tuku ~ rn Upozornìní! -šipky- okolo kulové pán- Tuk se nesmí dostat na tìsnìní ve -Tlakem nasadit bowden øazení na páku øazení a bow- den volby na pøevodní páku -šipky- Nastavení mechanizmu øazení =:> 34-6 Utahovacímomenty Souèásti Utahovací moment tìleso øazení na karoseríí 25 Nm pfední držák na karoserií 25 Nm zadní držák na karoserií 25 Nm opìrka bowdenù na pfevodovku 25 Nm Vydání 0899 Demontáž a montáž mechanízmu øazení 34-5 strana

36 -- i 34 FABA 2000 Pøevodovka 002 -! 34 5 t 4 Demontáž a montáž mechanizmu øazení Vydání srana SOO

37 FABA 2000»- Pøevodovka Nastavení mechanizmu øazení Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje a pomocné prostøedky Zajiš ovací trn -T rn Upozornìní! Pøedpokladem správného nastavení mechanizmu øazení je splnìní následujících bodù: Prvky pro ovládání øazení a pøenos øadicích pohybù jsou v poøádku Mechanizmus øazení má lehký chod Pøevodovka, spojka a ovládání spojky jsou v poøádku Pøevodovka v neutrálu -Demontovat sací hrdlo vzduchového filtru ~ Motor 1,0/37; 1,4/50 -vstøikování; opr sk 24 -Zatáhnout jiš ovací mechanizmus smìrem dopøedu na bowdenu -šipka 1- øazení až na a doraz na bow- za- denu volby a potom smìrem do leva -šipka 2- zajistit Následujícím zpùsobem zajistit høídel øazení: -Souèasnì -Zatlaèit høídel pootoèit øazení páèkou dolù -šipka -A- ve 1- smìru -šipky 2- Vydání 0899 Nastavení mechanizmu øazení 34-6 strana

REGULAÈNÍ VENTILY TYP BR 11

REGULAÈNÍ VENTILY TYP BR 11 REGULAÈNÍ VENTILY TYP BR s pneumatickými, elektrickými anebo ruèními pohony NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE 2000 Regulaèní ventily typ BR OBSAH:. POPIS FUNKCE... 3 2. BÌŽNÉ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ... 3 3. SKLADOVÁNÍ

Více

REGULAÈNÍ VENTILY TYPU BR 12

REGULAÈNÍ VENTILY TYPU BR 12 REGULAÈNÍ VENTILY TYPU BR 2 s pohony pneumatickými, elektrickými anebo ruèními NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE 2000 Regulaèní ventily typu BR 2 OBSAH. Popis funkce 2. Bìžné podmínky provozování 3. Skladování

Více

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka Marine program Návod k obsluze a servisní knížka BF2D BF2.3B Honda Motor Co., Ltd. 9/2003, všechna práva vyhrazena. Dìkujeme Vám za nákup lodního motoru znaèky HONDA. Tento návod k obsluze obsahuje informace

Více

I Servis 8 I F ABIA 2000... Motor 2,0/85 -vstøikování Vydání 03.01. Kód motoru. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5310.00.

I Servis 8 I F ABIA 2000... Motor 2,0/85 -vstøikování Vydání 03.01. Kód motoru. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5310.00. I Servis 8 I I Dílenská F ABIA 2000 pøíruèka ~ Motor 2,0/85 -vstøikování Vydání 0301 Kód motoru Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic 80053100015 f) Servis i ~ I -' I ~/ Toto dílo

Více

ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE

ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE MORA 5106.100 MORA 5107.100 MORA 5108.100 MORA 5109.100 MORA 5110.100 MORA 5111.100 MORA 511.100 MORA 511.100 (18 KK) (18 SK) (18 KT) (18 ST) ( KK) ( SK) ( KT) ( ST) Servisní manuál

Více

Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7. 0,04-18,5 kw. Katalog K 02-9911 CZ

Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7. 0,04-18,5 kw. Katalog K 02-9911 CZ Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7 0,04-18,5 kw Katalog K 02-9911 CZ Výrobní program Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7 Siemens s.r.o. Nádražní 25, 789 85 Mohelnice

Více

1 - EVGU - 16-8 1 1/4 - EVGU - 25-6

1 - EVGU - 16-8 1 1/4 - EVGU - 25-6 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI PRO PONORNÉ AGREGÁTY 1 - EVGU - 16-8 1 1/4 - EVGU - 25-6 PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ DOPORUČENÍ PRO INSTALACI ČERPACÍHO SOUSTROJÍ: A. Musí být dodržena minimální nutná světlost výtlačného

Více

FAC, FAD, FAT, FAG, FAH, FACV, FADV, FATV SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.99 22.02

FAC, FAD, FAT, FAG, FAH, FACV, FADV, FATV SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.99 22.02 SIGMA PUMPY HRANICE FAC, FAD, FAT, FAG, FAH, FACV, TØÍVØETENOVÁ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz FADV, FATV

Více

FAG opravárenská řešení ložisek kol pro užitková vozidla

FAG opravárenská řešení ložisek kol pro užitková vozidla FAG opravárenská řešení ložisek kol pro užitková vozidla Mercedes-Benz Sprinter, Viano, Vito a Volkswagen Crafter přední náprava Obsah této brožury je právně nezávazný a je určen výhradně k informačním

Více

Pere v dobì, kdy ji naprogramujete Vám umožní naprogramovat zaèátek praní na 1-24 hodin dopøedu. Mùžete si tedy vybrat

Pere v dobì, kdy ji naprogramujete Vám umožní naprogramovat zaèátek praní na 1-24 hodin dopøedu. Mùžete si tedy vybrat Dìkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek od firmy Ariston. Praèka Dialogic je díky svým technickým kvalitám jedním z nejdokonalejších výrobkù, které jsou dnes na trhu. K jejím významným charakteristikám

Více

Obsah KATALOG ZBOŽÍ PRO DOPRAVCE. http://cesmad.inshop.cz/ 1

Obsah KATALOG ZBOŽÍ PRO DOPRAVCE. http://cesmad.inshop.cz/ 1 Obsah UPÍNACÍ PROSTØEDKY...4 UPÍNACÍ PÁSY...4 DALŠÍ NAPÍNACÍ PRVKY A KONCOVKY K UPÍNACÍM PÁSÙM...9 DVOJITÉ PODLAHY...9 PØEPRAVA PAPÍRU V ROLÍCH...9 KOTVÍCÍ LIŠTY... 10 PØEPRAVA ODÌVÙ, TYÈE A PANELY...

Více

KATALOG 5/2015 VODA TOPENÍ PLYN SANITA. AKVINA SERVIS, spol.s r.o.

KATALOG 5/2015 VODA TOPENÍ PLYN SANITA. AKVINA SERVIS, spol.s r.o. KATALOG 5/2015 filtrace vody - ATLAS FILTRY domovní filtry a patrony filtry na teplou vodu pøíslušenství SLEVOVÝ ji uplatnìna sleva -35% ze základního MO ceníku ceny na eshopu VODA TOPENÍ PLYN SANITA AKVINA

Více

NÁVOD K OBSLUZE K INSTALACI, PROVOZU A ÚDRŽBE. Mod. Therm 18 PO (I) Typu B11BS S MODULACÍ PLAMENE, AUTOMATICKÝM ZAPNUTåM A IONIZACå PLAMENE

NÁVOD K OBSLUZE K INSTALACI, PROVOZU A ÚDRŽBE. Mod. Therm 18 PO (I) Typu B11BS S MODULACÍ PLAMENE, AUTOMATICKÝM ZAPNUTåM A IONIZACå PLAMENE NÁVOD K OBSLUZE K INSTALACI, PROVOZU A ÚDRŽBE Mod. Therm 18 PO (I) PRÙTOKOVÝ PLYNOVÝ OHØåVAÈ Typu B11BS S MODULACÍ PLAMENE, AUTOMATICKÝM ZAPNUTåM A IONIZACå PLAMENE 1 OBSAH: Návod k použití a dùležitá

Více

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C.

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C. RÙZNÉ ARMATURY evidenèní èíslo název RÙZNÉ ARMATURY jmenovitá svìtlost 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 C26 101 540 ventil odvodòovací X C26 103 516 ventil uzavírací s elektromagnetickým

Více

1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou.

1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou. 1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou. 1. Kola a pneumatiky: - dotažení matic kol - neporušenost ráfků kol - tlak v pneumatikách (i náhradní kolo) a stav dezénu 2. Motor, převodovky, hnací nápravy,

Více

DFG/TFG 316-550. Provozní návod 03.01 - 52027252 12.06

DFG/TFG 316-550. Provozní návod 03.01 - 52027252 12.06 DFG/TFG 316-550 03.01 - Provozní návod C 52027252 12.06 Předmluva K bezpečnému ovládání vozíku jsou potřebné znalosti, které jsou obsaženy v tomto ORIGINÁLNÍM NÁVODU K OBSLUZE. Informace jsou uvedeny v

Více

SMÌRNICE hry. Praha, 2004. I. vydání, platnost od 1. 9. 2004 Vèetnì dodatkù a výkladu smìrnic

SMÌRNICE hry. Praha, 2004. I. vydání, platnost od 1. 9. 2004 Vèetnì dodatkù a výkladu smìrnic SMÌRNICE hry Praha, 2004 I. vydání, platnost od 1. 9. 2004 Vèetnì dodatkù a výkladu smìrnic 1 2 OBSAH 1. Všeobecné podmínky úèasti (podmínky úèasti)... 5 25 2. Požární útok Plamen (útok Plamen)... 26 31

Více

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 730 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 730 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840

NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840 Návod k obsluze Mikrovlnná trouba Pro profesionální použití NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840 Pøed použitím trouby si prostudujte kompletní návod k obsluze, který si uschovejte pro pøípadné nahlédnutí

Více

Dispunerea în frigider Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri

Dispunerea în frigider Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri RO RO 3mm Alimente Carne şi peşte curăţat Brânzeturi proaspete Alimente preparate Salamuri, pâine feliată, ciocolată Fructe şi verdeţuri Ouă Unt şi margarină Sticle, băuturi răcoritoare, lapte Dispunerea

Více

Návod k obsluze. Plukotrak Senior

Návod k obsluze. Plukotrak Senior Návod k obsluze Plukotrak Senior Předmluva Tento návod k obsluze se vztahuje k MUNCKHOF Pluck-O-Truck Senior samojízdný sběrač ovoce: Typ : Sériové číslo : Rok výroby : Výše zmíněný stroj byl vyroben společností:

Více

Regulátory tlaku plynu typ 133/233

Regulátory tlaku plynu typ 133/233 (1/17) Regulátory tlaku plynu typ 133/233 II - 15 (2/17) Ragulátory tlaku plynu Typ 133 a 233 - maximální vstupní tlak bar ( bar) s bezpeènostním uzávìrem (BU) - s ochranou proti poklesu (ztrátì) tlaku

Více

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 505 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 505 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Myèka na nádobí. Návod k použití

Myèka na nádobí. Návod k použití Myèka na nádobí Návod k použití Vážený zákazníku, Pøeètìte si prosím peèlivì celou pøíruèku, než se pustíte do instalace a provozování vaší myèky nádobí. Následující pokyny by mìly zabraòovat riziku úrazu

Více

KONSTRUKCE MOTOCYKLOVÝCH MOTORŮ

KONSTRUKCE MOTOCYKLOVÝCH MOTORŮ Prof. Ing. František Vlk, DrSc. KONSTRUKCE MOTOCYKLOVÝCH MOTORŮ Pro motocykly se pou žívají zážehové, neboli benzinové mo tory s karburátorem nebo se systémem vstřikování paliva. U karburátorových motorů

Více

Po pøíznivém pøijetí naší elektronické stavebnice VOLTÍK I., urèené pøedevším dìtem bez zkušeností s elektronikou, vám pøinášíme stavebnici VOLTÍK

Po pøíznivém pøijetí naší elektronické stavebnice VOLTÍK I., urèené pøedevším dìtem bez zkušeností s elektronikou, vám pøinášíme stavebnici VOLTÍK Úvod Po pøíznivém pøijetí naší elektronické stavebnice VOLTÍK I., urèené pøedevším dìtem bez zkušeností s elektronikou, vám pøinášíme stavebnici VOLTÍK II. - Elektronická laboratoø, která, jak sami poznáte,

Více

DFG/TFG 316s-550s. Provozní návod 03.01 - 52027271 11.06

DFG/TFG 316s-550s. Provozní návod 03.01 - 52027271 11.06 DFG/TFG 316s-550s 03.01 - Provozní návod C 52027271 11.06 Předmluva K bezpečnému ovládání vozíku jsou potřebné znalosti, které jsou obsaženy v tomto ORIGINÁLNÍM NÁVODU K OBSLUZE. Informace jsou uvedeny

Více

V OCTAVII nabízí ŠKODA poprvé moderní vznětový. Tento motor dosahuje díky inteligentnímu řízení motoru SP 16-1

V OCTAVII nabízí ŠKODA poprvé moderní vznětový. Tento motor dosahuje díky inteligentnímu řízení motoru SP 16-1 ... velký výkon, malá spotřeba! V OCTAVII nabízí ŠKODA poprvé moderní vznětový motor s přímým vstřikováním. Tento motor dosahuje díky inteligentnímu řízení motoru vysokého výkonu při nízké spotřebě! SP

Více

DFG/TFG 16-50 A/B/C-K

DFG/TFG 16-50 A/B/C-K DFG/TFG 16-50 A/B/C-K 03.01 - Provozní návod C 50045356 12.03 Předmluva K bezpečnému ovládání vozíku jsou potřebné znalosti, které jsou obsaženy v tomto ORIGINÁLNÍM NÁVODU K OBSLUZE. Informace jsou uvedeny

Více

Otázky pro zkoušku z ovládání a údržby vozidla Pro řidičské oprávnění skupin C,C+E,D,D+E,T a podskupin C1,C1+E,D1,D1+E

Otázky pro zkoušku z ovládání a údržby vozidla Pro řidičské oprávnění skupin C,C+E,D,D+E,T a podskupin C1,C1+E,D1,D1+E Otázky pro zkoušku z ovládání a údržby vozidla Pro řidičské oprávnění skupin C,C+E,D,D+E,T a podskupin C1,C1+E,D1,D1+E 1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou: Kola a pneumatiky-dotáhneme matice

Více