I Servis t) i F ABIA Pøevodovka 002 Vydání dovky. služby. Technické informace Printed in Czech Republic

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I Servis t) i F ABIA 2000... Pøevodovka 002 Vydání 08.99. .dovky. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5315.00.15."

Transkript

1 Servis t) i Dílenská F ABA 2000 Pøevodovka 002 Vydání 0899 Kód pøevo- pøíruèka dovky Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic

2 8 Servis -) Toto dílo je autorskoprávnì chránìno Printed in Czech Republic Každé použití bez souhlasu autora je nepøípustné ŠKODA AUTO a s

3 FABA 2000 Pøevodovka 002 Pøehled dodatkù Dílenské pøíruèky FABA 2000 Pøevodovka 002 Vydání 0899 Dodatek Vydání Název Objednací èíslo 0899 Základní vydání Dílenské pøíruèky Doplnìní základního vydání Zmìny na diferenciálu Zmìny snímaèe rychlosti, vypouštìní oleje Vydání 0502 Pøehled dodatkù _J

4 -- FABA 2000 Pøevodovka 002 -!,, Pøehled dodatkù Vydání

5 FABA 2000>- Pøevodovka 002 Obsah 00 -Technická data Oznaèení pøevodovky 00-1 strana 1 -Kód, pøiøazení agregátù, pøevody, plnicí množství 00-1 strana 2 Pøehled pøenosu sil 00-2 strana 1 -Oznaèení a pøevod 00-2 strana 1 Všeobecné pokyny pro opravy 00-3 strana Spojka Ovládání spojky 30-1 strana 1 -Montážní pøehled pedálového ústrojí 30-1 strana 1 -Demontáž a montáž vratné pružiny 30-1 strana 2 -Demontáž a montáž spojkového pedálu 30-1 strana 3 -Montážní pøehled -hydraulika 30-1 strana 4 -Demontáž a montáž hlavního spojkového válce 30-1 strana 5 -Odvzdušnìní spojkového systému 30-1 strana 7 Demontáž a montáž vypínacího zaøízení spojky 30-2 strana 1 Oprava spojky 30-3 strana Ovládání, skøíò Mechanizmus øazení 34-1 strana 1 -Montážní poloha mechanizmu øazení 34-1 strana 1 1- Hlavíce øadící páky a kryt -montážní pøehled 34-2 strana 1 -Rozpojení manžety od øadicí páky 34-2 strana 2 -Øadicí páka a tìleso øazení -montážní pøehled 34-3 strana 1 -Ovládací bowdeny -montážní pøehled 34-4 strana 1 Demontáž a montáž mechanizmu øazení 34-5 strana 1 -Demontáž 34-5 strana 1 -Montáž 34-5 strana 2 Nastavení mechanizmu øazení 34-6 strana 1 -Funkce 34-6 strana 3 Demontáž a montáž pøevodovky 34-7 strana 1 -Demontáž 34-7 strana 1 -Montáž 34-7 strana 6 Kontrola stavu oleje v pøevodovce 34-8 strana 1 -Vypuštìní oleje z pøevodovky 34-8 strana 1 Rozložení a složení pøevodovky 34-9 strana 1 - -Demontáž a montáž víka skøínì pøevodovky a 5 rychlosti 34-9 strana 2 - -Demontáž a montáž skøínì pøevodovky, hnacího høídele, hnaného høídele, diferenciálu a mechanizmu øazení 34-9 strana 3 -Poøadí montáže 34-9 strana 4 Oprava skøínì pøevodovky strana 1 Oprava skøínì spojky strana 1 Rozebrání a smontování mechanízmu øazení strana 1 Rozebrání a smontování øadicích vidlièek strana 1 Vydání 0502 Obsah

6 FABA 2000 Pøevodovka Kola, høídele Rozložení a sestavení hnacího høídele 35-1 strana 1 ~ Rozložení a sestavení hnaného høídele 35-2 strana 1 - Rozložení a složení høídele kola zpáteèky 35-3 strana Rozvodovka, diferenciál Výmìna tìsnicích kroužkù pro høídele s pøírubou (namontovaná pøevodovka) 39-1 strana 1 -Výmìna tìsniciho kroužku levého pøírubového høídele 39-1 strana 1 -Výmìna tìsnicího kroužku pravého pøírubového høídele 39-1 strana 3 Rozebrání a smontování diferencíálu 39-2 strana 1 Seøízení diferenciálu 39-3 strana 1 Obsah Vydání

7 - FABA 2000>- Pøevodovka :1]:1] (;J:~ jj:~ ~j ~!"J~f:l! 00-1 Oznaèení pøevodovky Pøiøazení =:> 00-1 strana 2 Umístìní na pøevodovce Umístìní na pøevodovce -šipka 1- Konstrukèní údaje pøevodovky -šipka Konstrukèní údaje pøevodovky a -výrobní èíslo pøevodovky O b -rok výroby a b c d ~ r;:;,r; 1:1 Znak Rok X L ~ X 1999 Y 2000 ) 'w \ ~ c -mìsíc výroby Znak Mìsíc Znak Mìsíc L leden C èervenec U únor S srpen B bøezen Z záøí D duben R øíjen K kvìten T lístopad N èerven P prosínec Vydání d -pøevod pøevodovky z:ak nak 4 Stál:::~VOd Stálý 4,120 pøevod 8 4, Oznaèení pøevodovky 00-1 strana

8 00 FABA 2000 >- Pøevodovka 002 Kód, pøiøazení agregátù, pøevody, plnicí množství ~! ~ - Mechanická pøevodovka pìtistupòová 002 kód EMH FCM FNK GCG FJQ výroba od do pøiøa- motor 1,4 1/50 kw a 1,4 1/44 kw 1,0 1/37 kw zení: pøevod: rozvodovka 70:17 = 4,118 73:15 = 4,867 Z2:Z1 1 rychlostní stu- 45:13=3,462 46:12=3,833 peò 2 rychlostní stu- 45:23 = 1,957 45:23 = 1,957 plnicí množství peò 3 rychlostní stu- 38:29 = 1,310 38:29 = 1,310 peò 4 rychlostní stu- 39:40 = 0,975 39:40 = 0,975 peò 5 rychlostní stu- 34:45 = 0,756 34:45 = 0,756 specifikace pøevodového oleje interval výmìny pøevodového oleje ovládání spojky spojkový kotouè 0 kloubový høídel -pøíruba 0 peò zpáteèka 29:13 x 38:29 = 2,923 29:11 x 41 :29 = 3,727 tachometr 27:16 = 1,688 27:16 = 1,688 2,0 pøevodový olej G50 SAE 75W90 (syntetický) trvalá náplò hydraulické 190 mm 89 mm 00-1 strana 2 Oznaèení pøevodovky Vydání 0502 SOO

9 FABA 2000 Pøevodovka Pøehled pøenosu sil! Oznaèení a pøevod Upozornìní! šipky znaèí smìr jízdy 1 -motor 2 -spojka 3 -mechanická pøevodovka 4 -hnací høídel 5 -hnaný høídeli výstupní høídel 6 -diferenciál -1 rychlostní stupeò -2 rychlostni stupeò -3 rychlostní stupeò R V -4 rychlostní stupeò V -5 rychlostní stupeò R -zpáteèka A -rozvodovka T -náhon rychlomìru V V 3 5 A 6 T Vydání 0800 Pøehled pøenosu sil 00-2 strana

10 00 FABA 2000 >- Prevodovka ' ~! strana 2 Pøehled pøenosu sil Vydání

11 FABA 2000 ~ Pøevodovka Všeobecné pokyny pro opravy! Pro bezvadnou a úspìšnou opravu pøevodovky jsou dùležitým pøedpokladem nejvìtší možná peèlivost a èistota, jakož i bezvadné náøadí Samozøejmì platí pøi opravách i všeobecná pravidla bezpeènosti Zde jsou v souhrnu uvedeny všeobecnì platné pokyny k jednotlivým opravárenským úkonùm (kromì toho jsou uvedeny ještì na mnoha místech dílenské pøíruèky), které platí pro tuto dílenskou pøíruèku Pøevodovka Pøi montáži dát pozor na správné usazení støedicích pouzder mezi motorem a pøevodovkou Pøi výmìnì pøevodovky je tøeba pøevodový olej naplnit až ke spodní hranì plnicího otvoru Plnicí množství a specifikace ~ Kap 00-1 Tìsnìní, tìsnicí kroužky Dìlicí plochy peèlivì oèistit a potøít tìsnicím prostøedkem THREE BONO 1104 Tìsnicí prostøedek nanášet rovnomìrnì -ne pøíliš silnou vrstvu Vymìnit Vymìnit O-kroužky radiální høídelové tìsnicí kroužky Pøed montáží: Vnìjší nicími chlopnìmi prùmìr tìsnìní -šipka- lehce naplnit naolejovat tukem Prostor mezi tì s- C'1" n'1on Vymìnit Po montáži: Zkontrolovat stav pøevodového oleje; pøípadnì jej doplnit ke spodní hranì plnicího otvoru, specifikace ~ Kap 00- Z1 OOV t' ~_" ajls ovanl pojistné kroužky Pojistné kroužky nadmìrnì neroztahovat Pojistné kroužky musí dosednout na dno drážek Vymìnit nobìžnì pružné se smìrem kolíky zatìžující Montážní síly poloha: -šipka- záøez rov- Šrouby, matice V Šrouby, pøípadnì matice pro upevòování vík a skøíní povolovat a utahovat postupnì a do køíže Obzvláštì citlivé díly -napø pøítlaèné kotouèe spojky, nepøíèit, povolovat a utahovat postupnì a do køíže Uvedené utahovací momenty platí pro nenaolejované šrouby a matice Samojistné šrouby a matice vždy vymìnit U všech šroubových spojù dbát na to, že styèné plochy i šrouby a matice se Oe-i to potøeba) voskují až po montáži Ložiska Vydání 0899 Všeobecné pokyny pro opravy 00-3 strana

12 00 FABA 2000 >- Pøevodovka 002 Nová kuželíková ložiska montovat tak, jak jsou do- i dávána Tzn pøed montáží je nenaolejovávat Jehlová ložiska pøed montáží naolejovat pøevodovým 8j olejem Pøi výmìnì kuželíkového ložiska je nutno vymìnit všechna kuželíková ložiska, která se nacházejí na témže høídeli Použít, pokud možno, ložiska jednoho výrobce! Pøed montáží nahøát vnitøní kroužky ložisek na asi 100 c Nezamìòovat vnìjší a vnitøní kroužky stejnì velkých ložisek, jsou zpárované Jehlová ložiska nasazovat smìrem k narážecímu trnu vždy stranou s popisem (vìtší tlouš ka plechu) Nastavovací kroužky Tlouš ku nastavovacích kroužkù kontrolovat na nìkolika místech mikrometrem Rozdílné tolerance umožòují vybrat pøesnì požadovanou tlouš ku Kontrolovat, zda kroužky nejsou poškozené, èi zda na nich nejsou otøepy Pro montáž používat jen bezvadné nastavovací kroužky Synchronní kroužky Nezamìòovat Pøi opìtovném použití je montovat na pùvodní místo Kontrolovat Pøed jejich opotøebení, pøípadnì je vymìnit montáží je potøít pøevodovým olejem Ozubená kola Pøed nalisováním oèistit a ohøát na elektrické plotýnce na asi 100 c Teplotu je možno kontrolovat teplomìrem (napø -VAG 1558-) 00-3 strana 2 Všeobecné pokyny pro opravy Vydání

13 FABA 2000 Pøevodovka ~~:J ~~~'l~ ~rj : 30-1 Ovládání spojky Montážní pøehled pedálového ústrojí Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje a pomocné prostøedky Polymoèovinový tuk -G A2- i Upozornìní Montážní pøehled -hydraulika ~ 30-1 strana 4 Odpojit kostøicí kabel akumulátoru Pøed odpojením akumulátoru u autorádia s bezpeènostním kódováním zjistit kód Pøi odpojení a následném pøipojení kostøicího kabelu akumulátoru je nutné provést nìkteré dodateèné práce ~ Elektrická zaøízení; opr sk 27 Veškeré ložiskové a styèné plochy namazat polymoèovinovým tukem -G A2- Pøed pracemi na pedálovém ústrojí demontovat spodní kryt na stranì øidièe ~ Karoserie -montážní práce; opr sk Uchycení J èelní stìna O pro hlavní spojkový válec a 1 uložení 2 -Tìsnìní spínaèe O pøi montáži vždy vymìnit ~ 1 3 -Držák uložení, ' 4 -Šroub ~ 5 -Pedálové ústrojí plyn J brzda D; 6-25 Nm " O pøi montáži vždy vymìnit 7 -Spínaè spojkového pedálu O pøi demontáži a montáži <:, vždy sešlápnout 19 -/<t,,', spojkový pedál -v~i i! 7 O pøed demontáží spojkového 18 --~ i i! pedálu ~ poz 11 spínaè i i l,~ otoèit o 900 doprava a vyj- i ~~ 8 ~ mout demontážním otvorem J:-"""""""-!, 9 8 -Vratná pružina! J! O demontáž a montáž ~ ~! '7 strana 2 ~! 9 J 9 -Distanèní pozdro i ' i i 10 -Ložiskové pouzdro! i, i i 11- Spojkov y' pedál ~ ' ; i ' O demontáž a montáž ~ 30-1 ~ ~,,! strana 3 15 "'J~: "! 12 -Uchycení 14,,~~: Nm 13 ~~F~ O vždy vymìnit Vydání 0502 Ovládání spojky 30-1 strana

14 30 FABA 2000 Pøevodovka Hlavní spojkový válec İ O demontáž a montáž => 30-1 strana Pružná svorka Doplòovací hadice Uložení pro vratnou pružinu O vložit do držáku uložení O vždy vymìnit O montážní poloha: výstupek -šipka- zapadne do vybrání spojkového válce 18 -Šroub O Doraz pedálu na uložení 19 -Doraz pedálu O šroubem => poz 18 v 30-1 strana 2 pøišroubovat na uložení Nm O vždy vymìnit Demontáž a montáž vratné pružiny Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje // a pomocné prostøedky ",- ~ Kleštì -T Demontáž: -Demontovat spodní kryt na stranì øidièe => Karoserie -montážní práce; opr sk 70 -Demontovat spínaè spojkového pedálu Ovládací tyè hlavního spojkového válce se odpojí od spojkového pedálu následovnì: -Vložit kleštì -T do prohloubení spojkového pe- dálu -Stisknout uchycení a oddìlit spojkový pedál od hlavního spojkového válce -Stlaèit vratnou pružinu k oddìlovací stìnì -ve smìru šipky- a demontovat spodem z uložení strana 2 Ovládání spojky Vydání

15 FABA 2000 ~ Pøevodovka Montáž: -Nasadit uložení vratné pružiny -šipka 1- do držáku'" uložení Výstupek uložení se nachází ve vybrání hlavního spojkového válce -šipka 2- -Spojit -Nasadit vratnou pružinu do uložení -Stlaèit vratnou pružinu k uložení a nasadit na uchy- cení spojkového pedálu -šipka- spojkový pedál s hlavním spojkovým válcem ~ 30-1 strana 3 -Namontovat spínaè spojkového pedálu -Namontovat spodní kryt na stranì øidièe ~ Karoserie -montážní práce; opr sk 70 Demontáž a montáž spojkového pedálu Demontáž: Demontovat vratnou pružinu ~ 30-1 strana Odšroubovat matici -A- a vytáhnout šroub z uložení pedálu -Odejmout spojkový pedál Montáž: Montáž se provádí v opaèném poøadí, pøitom dodržet následujicí: Vydání 0502 Ovládání spojky 30-1 strana

16 30 FABA 2000 >- Pøevodovka 002 -Uchycení -A- se musí nacházet na ovládací tyèi -8-! hlavního spojkového válce - -Pro zaskoèení uchycení stisknout spojkový pedál k èelní stìnì -smìr šipky-; pøitom dát pozor na správnou aretaci "'~iss~ n V Montážní pøehled -hydraulika 1 -Nádržka s brzdovou kapali- nou 2 -Doplòovací hadice 3 -Hlavní spojkový válec O demontáž a montáž ~ 30-1 strana 5 4 -Pojistná svorka O pøi demontáži trubkového a hadicového vedení ~ poz 9 vytáhnout až na doraz z hlavního brzdového válce ~ 30-1 strana 5 5 -Uchycení O vymìnit pouze pøi demontovaném hlavním spojkovém válci ~ poz 3 C'-- - O demontáž ~ Obr 1 v strana 5 1 O montáž ~ Obr 2 v 30-1 strana 5 ', 6 -Spojkový pedál O demontáž a montáž ~ 30-1 "'" strana 3 \ 7-25 Nm \ O vždy vymìnit 16 1 ) 8 -O-kroužek O pøed montáží potøít brzdovou 10 kapalinou 9 -Trubkové a hadicové vedeni 1 O pøiøadit pomocí katalogu náhradních dílù Držák O na podélníku vpøedu vlevo O pro pøichycení trubkového a hadicového vedení 11 -Držák O drží trubkové a hadicové vedení na pøevodovce 30 1 t 4 Ovládání spojky Vydání s rana

17 13 Obr FABA 2000" Pøevodovka Nm -Pojistná svorka O pøi demontáži trubkového a hadicového vedeni ~ poz 9 v 30-1 strana 4 vytáhnout až na doraz spojkový váleèek Nm 15 -Odvzdušòovací ventil O odvzdušnìní spojkového systému ~ 30-1 strana Prachová krytka 17 -Spojkový váleèek O pøed demontáží -Demontovat akumulátor -Demontovat šrouby s nákružkem ~ poz 12 v 30-1 strana 5 -Stáhnout až nadoraz pojistnou svorku ~ poz 13 v 30-1 strana 5 -Odpojit trubkové a hadicové vedení ~ poz 9 v 30-1 strana 4 z držáku ~ poz 11 v 30-1 strana 4 a spojkového váleèku O po montáži spojkového systému odvzdušnit ~ 30-1 strana Pøevodovka 1: Demontovat uchycení -A- ve smìru -šipky- A N do Obr 2: Zatlaèit uchycení ovládaci -A- ve tyè -smìru a hlavní šipky- spojkový válec Demontáž a montáž hlavního spojkového válce Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje a pomocné prostøedky Kleštì -T Vydání Demontáž: Upozornìní N Hlavní spojkový válec odšroubovat z prostoru pro cestující 0502 Ovládání spojky 30-1 strana

18 30 FABA 2000 ~ Pøevodovka 002 -Stáhnout a uzavøít doplòovací hadici -A- k zásobní nádržce brzdové kapaliny ~ -Vytáhnout pojistnou svorku -8- z hlavniho spojkového - válce -Vytáhnout a uzavøít trubkové a hadicové vedení -C- z hlavního spojkového válce -Demontovat spodní kryt na stranì øidièe => Karoserie -montážní práce; opr sk 70 i Upozornìní Pro demontáž hlavního spojkového válce se kompletnì demontuje spojkové pedálové ústrojí Pøed demontáží musí být však hlavní spojkový válec odpojen od spojkového pedálu Ovládací tyè hlavniho spojkového válce se odpojí od spojkového pedálu následovnì: \rc S Vložit kleštì -T do prohloubení spojkového pe-'" L::::?-/ dálu '"-- -Stisknout uchycení a oddìlit spojkový pedál od hlavního spojkového válce ~ T Ovládání spojky Vydání strana

19 FABA 2000 >- Pøevodovka Odšroubovat matice -šipky 1- a spojkové pedálové", ústrojí -šipka A- kompletnì demontovat s hlavním spojkovým válcem -Demontovat vratnou pružinu => 30-1 strana 2 -Demontovat -Vyjmout uložení vratné pružiny z uchycení hlavní spojkový válec Montáž: Montáž se provádí v opaèném poøadí, pøitom dodržet následujicí: Uchycení -A- se musí nacházet na ovládací tyèi -8- hlavního spojkového válce -Pro zaskoèení uchycení stisknout spojkový pedál k èelní stìnì -smìr šipky-, pøitom dát pozor na správnou aretaci -Po montáži hlavního spojkového válce spojkový systém odvzdušnit => 30-1 strana 7 Odvzdušnìní spojkového systému Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje a pomocné prostøedky ~ V Pøístroj pro plnìní a odvzdušòování brzdového sys- ~~'=~ 1\/"" ""10 tému -ROM ESS S 15- V Odvzdušòovací hadice -670 mm- Vydání -Spojkový systém odvzdušnit pøístrojem pro plnìní a odvzdušòování brzdového systému -ROMESS S15- -Pro odvzdušnìní použít odvzdušòovací hadici -670 mm- -Odvzdušòovací hadici nasadit na hrdlo zachycovací láhve pøístroje pro plnìní a odvzdušòování brzdového systému -ROMESS S15- -Odvzdušòovací hadici nasunout na spojkový váleèek -šipka- a otevøít odvzdušòovací ventil -Po ukonèení odvzdušòovacího procesu spojkový pedál nìkolikrát sešlápnout 0502 Ovládání spojky 30-1 strana

20 30 FABA 2000" Pøevodovka 002 ~ --! \ 30-1 strana 8 Ovládání spojky Vydání

21 -- FABA 2000 ~ Pøevodovka Demontáž a montáž vypínacího zaøízení spojky Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje a pomocné prostøedky Naražeè stíracího kroužku døíku ventilu -MP Tìsnicí prostøedek -THREE BONO Mazací tuk Mo82 ) Upozornìní! Aby nedošlo k poškození západek na vypínacím ložisku spojky -1-, demontovat a montovat vypínací ložisko spojky spoleènì s vypínací pákou spojky -3- a vodicím pouzdrem pro vypínací ložisko spojky -5- O 1 -Vypínací ložisko O ložisko nevymývat, pouze otøít O hluèné vymìnit O opìrné plochy na vypínací 9 --\\~--~~ páce potøít tukem Mo82, demontáž a montáž => obr 3 (~~~ ~ :> v 30-2 strana 2 '~~ ~ O demontáž a montáž => obr 1 J' ""'(', 1 O 2-10Nm v 30-2 strana 2 demontovat a montovat spoleènì s vypínací pákou => poz 3 a vodicím pouzdrem => poz 5 O pøed montáží nanést tìsnicí prostøedek -THREE BONO Vypínací páka O demontáž a montáž => obr 1 v montovat 30-2 strana a montovat 2 => poz spo- 1 de- ~ leènì s vypínacím ložiskem a '!-- 4 -Pružina vodicím pouzdrem => poz 5 O pøipevnìná na vypínací páce 6l spojky 5 -Vodicí pouzdro vypínacího ložiska O demontáž a montáž => obr 2 v 30-2 strana 2 6 -Tìsnicí kroužek pro hnací 8 høídel O výmìna => Kap Kulový èep O potøít mazacím tukem Mo82 O pøi výmìnì skøínì spojky narazit až na doraz pomocí pøípravku -MP Pøevodovka 9-20 Nm 10 -Spojkový válec O demontáž a montáž => Kap 30-1 O pracovní èást tyèky potøít mazacím tukem Mo82 r Vydání Demontáž a montáž vypínacího zaøízení spojky 30-2 strana 1

22 FABA 2000 >- Pøevodovka 002 Obr 1: Demontáž a montáž vypínací páky s vypínacím ložiskem spojky a vodicím ~ ~ pouzdrem pro vypínací ložisko spojky - -Vyšroubovat šrouby -šipky- -Stáhnout vypínací páku s vypínacím ložiskem spojky a vodicím pouzdrem pro vypínání ložiska spojky z kulovéhoèepu Montáž provést v obráceném poøadí -Pøed nasazením potøít šrouby -šipky- tìsnicím prostøedkem -THREE BOND Obr 2: Demontáž a montáž vodícího pouzdra -Otoèit vodicí pouzdro -3- proti vypínacímu ložisku -2- ve smìru šipky o 90, až západky vodicího pouzdra zapadnou do drážek -4- vypínacího ložiska -V této poloze vyjmout vodicí pouzdro z vypínacího ložiska 3 Montáž provést v obráceném poøadí ~ Obr 3: Demontáž a montáž vypínacího ložiska -Stlaèit západky -šipky- a vypínací ložisko -A- vyjmout z vypínací páky Upozornìní! A Pfed montáží potfít opìrné plochy na vypínací páce tukem MoS2 -Pøi montáži zatlaèit vypínací ložisko -A- do vypínací páky, až západky -šipky- zapadnou strana 2 Demontáž a montáž vypínacího zaøízení spojky Vydání

23 FABA 2000 >- Pøevodovka Oprava spojky Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje a pomocné prostøedky Pøípravek -MP tøedicí trn -MP Tuk -G (Pøevodovka demontovaná) Upozornìní! Lamely spojky a pøítlaèné kotouèe s poškozeným nebo volným nýtovým spojením vymìnit Lamelu 1 -Setrvaèník spojky a pøítlaèný kotouè pøiøadit podle katalogu náhradních dílù a kódu motoru O dát pozor na správné usazení vystøed'ovacích kolíèkù O dosedací plochy pro obložení spojky musí být bez drážek, oleje a tuku O demontáž a montáž => opr sk 13; pøíslušného motoru 2 -Lamela spojky O prùmìr => Kap 00-1 O montážní poloha: pružiny smìøují k pøítlaènému kotouèi O vystøedìní => obr 1 v 30-3 strana 2 O unášecí drážky pro høídel lehce potøít tukem 1 Upozornìní! Oèistit unášecí drážky na høídeli a zejména na lamele pokud je již použitá Oèistit pøípadnou korozi a velmi lehce potøít drážky tukem GOOO100 Potom pohybovat lamelou spojky po hnacím høídeli sem a tam, dokud se náboj lamely nepohybuje po høídeli zcela lehce Nadbyteèný tuk bezpodmíneènì odstranit 3 -Pøítlaèný kotouè O demontáž a montáž => obr 1 v 30-3 strana 2 O zkontrolovat konce membránových pružin => obr 3 v 30-3 strana 2 j Upozornìní! Pøítlaèné kotouèe mají antikorozní ochranu a jsou konzervovány tukem Z tohoto dùvodu se smí oèistit pouze pracovní plocha, jinak dojde k výraznému snížení životnosti spojky 4-25 Nm O demontáž a montáž => obr 2 v 30-3 strana 2 Vydání 0400 Oprava spojky 30-3 strana

24 - 30 FABA 2000 Pøevodovka 002 Obr 1: Vystøedìní lamely a demontáž a montáž pøít! laèného kotouèe ~ ;!d n~::;:~~;::oubù musí lamela a pøítlaèný kotouè -- plnì doléhat na setrvaèník Potom nasadit první upevòovací šroub V žádném pøípadì se nesmí pøítlaèný kotouè natahovat pomocí šroubù, protože by došlo k poškození støedicích kolíkù a otvorù //, Obr 2: Postupné utahování v pøedepsaném poøadí 4 -Rukou dotáhnout šrouby -1- až -6- -Utáhnout šrouby v pøedepsaném poøadí c 6 ve 3 stupních (5 Nm, 15 Nm, 25 Nm) O o -Vyjmout montážní pøípravek -MP a 3 ~ 5 -MP ~ o ~ 2 ~ 6 1 ~ Obr 3: Zkontrolovat konce membránových pružin Povolené opotøebení je do poloviny tlouš ky pružin V strana 2 Oprava spojky Vydání 0400 SOO

25 FABA 2000 ~ Pøevodovka ~3~! [J~'J~J~~lll"" ~ ~"~"~" 34-1 Mechanizmus øazení Montážní poloha mechanizmu øazení ~ A -Bowden øazení B -Bowden volby C -Stínicí plech ~ 4 2 O sejmout pøed demontáží me- 5 3 ~ chanizmu øazení 1 R Šipka A- pohyb pøi øazení Šipka B- pohyb pøi volbì a 1 -Páka øazení ~~ 2 -Pøevodní páka A ~ A " ~C Vydání 0502 Mechanizmus øazení 34-1 strana

26 34 FABA 2000 >- Pøevodovka 002 Upozornìní ; ~øi pracích v motorovém prostoru odpojit kostøicí kabel akumulátoru ~ - Pøed odpojením akumulátoru zjistit u autorádia s bezpeènostním kódováním kód Pøi odpojení a následném pøipojení kostøicího kabelu akumulátoru je nutné provést nìkteré dodateèné práce ~ Elektrická zaøízení; opr sk 27 K výmìnì ovládacích bowdenù demontovat mechanizmus øazení ~ Kap 34-5 Nelámat bowdeny -Hlavice øadicí páky a kryt - montážní pøehled ~ Kap Øadící páka a tìleso øazení - montážní pøehled ~ Kap O~ládací prehled ~ bowdeny Kap montážni ";T ~~ ;,!A i ~~~) Demontáž a montáž mechaniz- i ~~~f""'" mu øazení ~ Kap 34-5 i ~ Nastavení mechanizmu øazení ~ ~ Kap 34-6 r ~!,-~ '~! :r ~-~ "~~~~ o? ~J:Jt /~ (, ":'--, -'_:=:=:=:=:~::-" ~~$) ", ',,~-' ) " ~~-~,', " " ~, ",--, '\ ", ""'~\ ftffj/' ---) ---'- ~ --\- M-",-,~" -ft ~ strana 2 Mechanizmus øazení Vydání

27 FABA 2000 Pøevodovka Hlavice øadicí páky a kryt -montážní pøehled 1 -Hlavice øadici páky O s manžetou O hlavici øadicí páky a manžetu není možné vzájemnì oddìlovat O vymìnit vždy spoleènì O demontáž a montáž=> strana 2 2 -Svìrná spona O pro upevnìní hlavice øadící páky k øadicí páce 3 -Kryt støedniho panelu, ~r) / """---"' 2! C Vydání Hlavice øadící páky a kryt -montážní pøehled 342 strana

28 34 FABA 2000 ~ Pøevodovka 002 Rozpojení manžety od øadicí páky -Uvolnit manžetu z krytu støedního panelu -šipky- ~- -Vyhrnout manžetu pøes hlavici øadicí páky -Rozevøít svorku -šipka- a stáhnout hlavici øadicí páky"'" i s manžetou Montáž -Obrátit -Namontovat manžetu naruby -šipka- spojit dohromady hlavici øadicí páky, manžetu a svorku Pøi nasazení na øadicí páku musí hlavice øadicí páky zapadnout do obvodové drážky øadicí páky N v 34-2 strana 2 -Hlavice øadicí páky a kryt -montážní pøehled Vydání

29 FABA 2000>- Pøevodovka Øadicí páka a tìleso øazení -montážní pøehled C] Upozornìní! Místa pro pouzdra a kluzné plochy potfít polymoèovinovým tukem -G A2-1 -Pojistný kroužek ~- - O demontáž a montáž ",", 1 => obr 1 v 34-3 strana 2 t=!""" Pouzdro 3 -Tlaèná pružina 3 4 -Pouzdro ~ Nm 5 '( ~ 5 6 -Víèko -",,'~ r 7 -Pánev uložení 6 -~ ;,- 8 -Tlumení 9 -Vedení øadicí páky 7, 10- Tlumicípodložka 12 ' ~ 11 -Tìsnìní 8 28 O mezi tìlesem øazení a karoserií O samolepicí, ~ nalepeno na tìlese øazení 10 2~ 12 -Radicí páka 'C6") Tlumiè L -~ Tìleso øazení 15 -Pouzdro 24 ~ ) 17, Nm Q -), ~ ~~ Èep ~l 12, ~ Vodicí pouzdro ~ ~ é::jq Pružina '\ O montáž => obr 2 v 34-3 \ 0'120 ~~~~u ~~~~~~~ ' Uhlová, strana páka 2 volby Nm e'-! Kryt ~ - O pøed demontáží narovnat jazýèky O vymìnit 23 -Bowden volby O na úhlové páce volby O montážní poloha => Kap Bowden øazení O nasazen na vedení øadicí páky O montážní poloha => Kap Pojistný kroužek Nm 27 -Pouzdro O lze je nasadit pouze v jedné poloze 28 -Pojistný kroužek Vydání Øadicí páka a tìleso øazení -montážní pøehled 34-3 strana

30 34 FABA 2000" Pøevodovka 002 Obr 1: Demontáž a montáž pojistného kroužku",! -Pro demontáž a montáž pojistného kroužku -A- za- A - táhnout za øadicí páku ve smìru šipky -A- a zároveò šroubovákem zatlaèit pouzdro ve smìru šipky -8- až na doraz rn Upozornìní! Pouzdro pøi zatlaèování nevzpøíèit Drážka pro pojistný kroužek v øadicí páce musí být vidìt Opatrnì uvolnit pružinu V Obr 2: Montáž pružiny -Pružinu èepem -šipka- nasadit tak, aby rameno -A- pružiny bylo nad -Potom zatáhnout rameno -8- pružiny dolù tak, aby je bylo možno nasadit na èep -šipka- od spodu 34-3 strana 2 -Øadicí páka a tìleso øazení -montážní pøehled Vydání

31 FABA 2000 >-- Pøevodovka ! Ovládací bowdeny -montážní pøehled [!J Upozornìní! Místa pro pouzdra a kluzné plochy potøít polymoèovinovým tukem -G A2-1 -Bowden øazení O nasazen na vedení øadicí páky O montážní poloha => Kap Bowden volby -~ O na úhlové páce 0-- ~ ~ \ O ~ontážní poloha=> Kap ~~";:;:'\~~5=-- l\ 5 3 -Pojistný kroužek ( ---\J 4 4 -Pojistný kroužek '" \"", U O nepoškodit jej pøi demontáži ' :- 3 -Tìleso øazení, 6 -Opìrka bowdenù ~ ~,'", 7 -Pouzdro -_:::::i~]}:::=h\~ \ O uložení opìrky bowdenù na, ~::-:::~~~~~~~;~~~ / pøevodovce "",,' "" F5' Distanèní pouzdro ", ~ 9-25 Nm "'", O 3 kusy , ' \ "', O pro opìrku bowdenù A "'" '" 1 O 11 ~ \ ~ r-14 \ \ ~\ i\ 10 -Aretace bowdenu O pro bowden volby 11 - ~~~ Y~~::~' ~ Aretace bowdenu, i'~13 ~~_m- -~J~~~ O pro bowden øazení ~ ~, Pojistný kroužek ' "" ~ -"'irv ~ al ~ 13 -Pouzdro 17" ~ Pøevodní páka e O montážní poloha => obr 1 v 8 strana Cep O pøevodní páky 16 -Smýkadlo 17 -Páka øazení O s tlumicím závažím O nasadit tak, aby se v jednom místì zaslepené drážkování krylo se stejným místem na høídeli øazení O po montáži provést nastavení mechanizmu øazení => Kap 34-6 O montážní poloha => obr 1 v 34-4 strana Nm Vydání Ovládací bowdeny -montážní pøehled 34-4 strana

32 34 FABA 2000 >-- Pøevodovka 002 Obr 1: Montážní poloha páky øazení a pøevodní",! pa 'k y ~ i 1 -páka øazení s tlumicím závažím / 2 -pøevodní páka zapadá smýkadlem do vodítka hlavy øazení -šipka- ~ , 34-4 strana 2 -Ovládací bowdeny -montážní pøehled Vydání

33 SOOoS31So00o1S_- -_J FABA 2000 ~ Pøevodovka Demontáž a montáž me- i chanizmu øazení Demontáž -Pøed odpojením akumulátoru zjistit u autorádia s bezpeènostním kódováním kód -Odpojit pøi vypnutém zapalování kostøicí kabel akumulátoru -Demontovat akumulátor a držák akumulátoru => Elektrická zaøízení; opr sk 27 -Demontovat z pøevodovky bowden volby -A- a bow- den øazení -8- pomocí montážního klíèe a kleští 1 -montážní klíè OK 13, bìžný -Demontovat opìrku bowdenù z pøevodovky -šipky- -Uvolnit -Vyhrnout manžetu z krytu støedního panelu -šipky- manžetu pøes hlavici øadicí páky Vydání 0899 Demontáž a montáž mechanizmu øazení 34-5 strana 1

34 34 FABA 2000 >- Pøevodovka 002 -Rozevøít svorku -šipka- a stáhnout hlavici øadicí páky'" : i s manžetou - -Demontovat kryt støedního panelu ~ Karoserie - montážní práce; opr sk 70 N Odšroubovat pøední upevòovací matice -šipky- tìlesa øazení -Demontovat držák -1- pod výfukovou soustavou -Rozpojit -2- výfukovou soustavu v místì dvojité svorky -Demontovat zadní držák -3- výfukového potrubí -De~ontovat pøední držák výfukového potrubí od karo- serle -Demontovat stínicí plech -4- -Odšroubovat tìleso øazení od karoserie Montáž Montáž se provádí v obráceném poøadí Je však tøeba dbát na následující: 34 5 t 2 Demontáž a montáž mechanizmu øazení Vydání srana

35 FABA 2000 Pøevodovka Pøed montáží aretací bowdenu nanést do kulových ~ pánví -A- a -8- trochu polymoèovinového tuku ~ rn Upozornìní! -šipky- okolo kulové pán- Tuk se nesmí dostat na tìsnìní ve -Tlakem nasadit bowden øazení na páku øazení a bow- den volby na pøevodní páku -šipky- Nastavení mechanizmu øazení =:> 34-6 Utahovacímomenty Souèásti Utahovací moment tìleso øazení na karoseríí 25 Nm pfední držák na karoserií 25 Nm zadní držák na karoserií 25 Nm opìrka bowdenù na pfevodovku 25 Nm Vydání 0899 Demontáž a montáž mechanízmu øazení 34-5 strana

36 -- i 34 FABA 2000 Pøevodovka 002 -! 34 5 t 4 Demontáž a montáž mechanizmu øazení Vydání srana SOO

37 FABA 2000»- Pøevodovka Nastavení mechanizmu øazení Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje a pomocné prostøedky Zajiš ovací trn -T rn Upozornìní! Pøedpokladem správného nastavení mechanizmu øazení je splnìní následujících bodù: Prvky pro ovládání øazení a pøenos øadicích pohybù jsou v poøádku Mechanizmus øazení má lehký chod Pøevodovka, spojka a ovládání spojky jsou v poøádku Pøevodovka v neutrálu -Demontovat sací hrdlo vzduchového filtru ~ Motor 1,0/37; 1,4/50 -vstøikování; opr sk 24 -Zatáhnout jiš ovací mechanizmus smìrem dopøedu na bowdenu -šipka 1- øazení až na a doraz na bow- za- denu volby a potom smìrem do leva -šipka 2- zajistit Následujícím zpùsobem zajistit høídel øazení: -Souèasnì -Zatlaèit høídel pootoèit øazení páèkou dolù -šipka -A- ve 1- smìru -šipky 2- Vydání 0899 Nastavení mechanizmu øazení 34-6 strana

. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5317.00.15

. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5317.00.15 - Servis t) i Dílenská F Pøevodovka ABA 200002R pøíruèka dovky Vydán í 0700 Kód pfevo Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic 80053170015 f) Servis A, _/ Toto dílo je autorskoprávnì

Více

Servis 8. I Pøevodovka

Servis 8. I Pøevodovka , Servis 8 Dílenská pøíruèka FELCA Pøevodovka ] Servisní služby Technické informace 50052050015 Vydání 1194, " ~ Dílenská pøíruèka je urèena výhradnì pro potøebu v rámci servisní sítì ŠKODA Její pøedání

Více

Servis 8 F ABIA 2000 >- Motor 1,2/40 -mechanika Vydání 08.02 ,:;",;"-- ~2~

Servis 8 F ABIA 2000 >- Motor 1,2/40 -mechanika Vydání 08.02 ,:;,;-- ~2~ ,:;",;"-- ~2~ Servis 8 Dílenská F ABIA 2000 >- pøíruèka Motor 1,2/40 -mechanika Vydání 08.02 ; U Servisní služby. Technické informace Printed in zech Republic 800.5322.00.15 8 Servis ',-J :) \J I Toto

Více

F ABIA 2000... I Servis 6) I. Motor 2,0/85 -mechanika Vydání 04.01. Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5307.00.

F ABIA 2000... I Servis 6) I. Motor 2,0/85 -mechanika Vydání 04.01. Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5307.00. Servis 6) Dílenská F ABA 2000 pøíruèka Motor 2,0/85 -mechanika Vydání 0401 Kód motoru AZL é' Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic 80053070015 f) Servis; - Toto dílo je autorskoprávnì

Více

Servis 8! FELICIA. I Podvozek. služby. Technické informace. - 500.5206.00.15 Vydání 11.94

Servis 8! FELICIA. I Podvozek. služby. Technické informace. - 500.5206.00.15 Vydání 11.94 - Servis 8! Dílenská FELCA pøíruèka Podvozek / Servisní služby Technické informace - 50052060015 Vydání 1194 ị ~ - / - Dílenská pøíruèka je urèena výhradnì pro potøebu v rámci servisní sítì ŠKODA Její

Více

DIAGNOSTICKÉ LISTY SPOJKA

DIAGNOSTICKÉ LISTY SPOJKA DIAGNOSTICKÉ LISTY SPOJKA OBSAH LIST È. TÌŽKÝ CHOD PØI ZAØAZENÍ PØEVODOVÉHO STUPNÌ, NOVÁ SPOJKA... 1 VOZIDLO SE BLOKUJE, SKORO NOVÁ SPOJKA... 2 PROKLUZOVÁNÍ SPOJKY... 3 RÁNY PØI ZAPÍNÁNÍ SPOJKY... 4 VOZIDLO

Více

. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5318.00.15

. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5318.00.15 Servis 8 Dílenská F ABA 2000 pøíruèka Automatická pøevodovka 001 Vydání 0900 Kód pøevo- dovky Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic 80053180015 - 8 Servis ; ~ --J Toto dílo je autorskoprávnì

Více

FAG opravárenská řešení ložisek kol pro užitková vozidla

FAG opravárenská řešení ložisek kol pro užitková vozidla FAG opravárenská řešení ložisek kol pro užitková vozidla Mercedes-Benz Sprinter, Viano, Vito a Volkswagen Crafter přední náprava Obsah této brožury je právně nezávazný a je určen výhradně k informačním

Více

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU Nářadí [1] Tyčka na zajištění setrvačníku (dvojitý setrvačník) : (-).0198.A [2] Přípravek pro vystředění krytu pohonu rozvodu : (-).0198.G [3] Tyčka na zajištění ozub. kola vačkového

Více

COMPASS, Prelátská 13/8, Praha 9, 198 00, CZ; tel.: 281 863 061, 281 862 427 fax: 281 864 321 e-mail: info@cmps.cz internet: www.compass.

COMPASS, Prelátská 13/8, Praha 9, 198 00, CZ; tel.: 281 863 061, 281 862 427 fax: 281 864 321 e-mail: info@cmps.cz internet: www.compass. Vodní pumpa klínový øemen FAV-FEL 1,3 Vodní pumpa 4-drážkový øemen FAV-FEL 1,3 SK0003 047 121 011 A SK0039 047 121 011 Rozdìlovaè FAV-FEL 1,3 SK0051 115 911 000 Palec rozdìlovaèe Š105-Š120-FAV-FEL 1,3

Více

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,6/75 kw Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BGU

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,6/75 kw Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BGU Servis 5 Dílenská příručka OCTAVIA II 2004 Motor 1,6/75 kw Kód motoru BGU Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně chráněno. Každé použití bez

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05 SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ÈERPADLA SVA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 60 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 46.98 16.05 Použití Samonasávací èerpadla

Více

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně Stránka č. 1 z 7 Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozidel s volantem na levé straně Potřebné speciální nářadí, zkušební a měřicí přístroje a pomocné prostředky Hadicové

Více

Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015

Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015 Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015 č. artiklu artikl počet kusů cena Kč / ks bez DPH 301069 Ventilátor alternátoru avie 2 36,89 73,78 301076 Relé alternátoru s uhlíkem 28V 1 286,63 286,63

Více

... ozubená kola se starají o pohyb v p ř e d!

... ozubená kola se starají o pohyb v p ř e d! ... ozubená kola se starají o pohyb v p ř e d! Pro změny točivého momentu a otáček montuje ŠKODA do vozů OCTAVIA moderní plně synchronizované převodovky. SP18-37 2 XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Více

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Obsah Úvodem...9 Základní technický popis...10 Škoda Felicia se představuje...10 Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Údržba a kontrola technického stavu...14 Pravidelná

Více

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C.

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C. RÙZNÉ ARMATURY evidenèní èíslo název RÙZNÉ ARMATURY jmenovitá svìtlost 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 C26 101 540 ventil odvodòovací X C26 103 516 ventil uzavírací s elektromagnetickým

Více

Servis 5. Dílenská příručka FABIA 2000. Motor 1,4/55; 1,4/74 - mechanika Vydání 08.99. Servisní služby. Technické informace AUA AUB BBY BBZ

Servis 5. Dílenská příručka FABIA 2000. Motor 1,4/55; 1,4/74 - mechanika Vydání 08.99. Servisní služby. Technické informace AUA AUB BBY BBZ Servis 5 Dílenská příručka FABIA 2000 Motor 1,4/55; 1,4/74 - mechanika Vydání 08.99 Kód motoru AUA AUB BBY BBZ Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic S00.5306.00.15 5 Servis Toto

Více

Servis.I F ABIA 2000... Topení, klimatizace Vydání 08.99. .Servisní služby. Technické informace so~~~nj~~.~o~~

Servis.I F ABIA 2000... Topení, klimatizace Vydání 08.99. .Servisní služby. Technické informace so~~~nj~~.~o~~ Servis Dílenská F ABA 2000 Topení, klimatizace Vydání 0899 pøíruèka '3 ~ Servisní služby Technické informace so~~~nj~~~o~~ f) Servis ~ ~ (o Dílenská pøíruèka je urèena výhradnì pro potøebu v rámci servisní

Více

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Kat.číslo Název 34-07-009-2 sahara 34-07-026-2 pouzdro 34-07-040-2 koleno 34-09-000-3 Převodovka kompl.p 34-09-500-3 Převodovka kompl.l 34-09-001-3 Pastorek kompletní

Více

Staré díly BOSCH k repasi :

Staré díly BOSCH k repasi : Staré díly BOSCH k repasi : - startéry a generátory - měřiče množství vzduchu - vstřikovače - jednotky centrálního vstřikování Podmínky vrácení: - originální obal - díl je dostatečně očištěn, aby bylo

Více

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ÈLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ÈERPADLA 32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Podvozek Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace. Printed in Czech Republic S00.5703.00.

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Podvozek Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace. Printed in Czech Republic S00.5703.00. Servis 5 Dílenská příručka OCTAVIA II 004 Podvozek Vydání 0.04 Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně chráněno. Každé použití bez souhlasu autora

Více

SV7 Pojistné ventily. 1. Popis

SV7 Pojistné ventily. 1. Popis IM-S13-33 CH Vydání 1 SV7 Pojistné ventily Návod k montáži a údržbì 1. Popis 2. Manipulace a skladování 3. Montáž 4. Údržba Copyright 2000 Popis Pojistné ventily øady SV7 s tìlesem ze šedé litiny nebo

Více

FAC, FAD, FAT, FAG, FAH, FACV, FADV, FATV SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.99 22.02

FAC, FAD, FAT, FAG, FAH, FACV, FADV, FATV SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.99 22.02 SIGMA PUMPY HRANICE FAC, FAD, FAT, FAG, FAH, FACV, TØÍVØETENOVÁ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz FADV, FATV

Více

Program armatur KFE Kulové kohouty, Kuelové kohouty, Napouštìcí a vypouštìcí ventily

Program armatur KFE Kulové kohouty, Kuelové kohouty, Napouštìcí a vypouštìcí ventily Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle IN-EN-ISO 9001. atový list Program armatur KFE Oventrop se pouívá v otopných soustavách, kotlích, otopných tìlesech a rozvodech, které jsou vybaveny

Více

Regulátor tlaku plynu typ RR 16

Regulátor tlaku plynu typ RR 16 (1/16) Regulátor tlaku plynu typ RR 16 Se zabudovaným bezpeènostním uzavíracím ventilem II - 33 (2/16) Regulátor tlaku plynu typ RR 16 Jmenovitý tlak PN 16 Se zabudovaným bezpeènostním uzavíracím ventilem

Více

Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou

Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Elektrický prùtokový ohøívaè vody je urèen pro pevnou instalaci v obytných a podobných

Více

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 Chladič 10 Čistič 11 Zapalování - úplné 12 Přístrojová

Více

Praga AN 1:20. www.hzscr.cz. Hasièská vystøihovánka

Praga AN 1:20. www.hzscr.cz. Hasièská vystøihovánka Oficiální premiéru si tento malý nákladní automobil odbyl na Mezinárodním pražském autosalonu poøádaném roku 92. Samotné zkrácené oznaèení nového vozu písmeny AN napovídalo o tomto automobilu trochu více.

Více

Servis (!) ..' Dílenská pøíruèka FELICIA. I Servisní prohlídky a údržba I ~ Servisní služby. Technické informace. 500.5201.00.15 Vydání 11.

Servis (!) ..' Dílenská pøíruèka FELICIA. I Servisní prohlídky a údržba I ~ Servisní služby. Technické informace. 500.5201.00.15 Vydání 11. Servis (!) ' Dílenská pøíruèka FELICIA I Servisní prohlídky a údržba I ~ ~, Servisní služby Technické informace 50052010015 Vydání 1194 I! ~I -I!! Dílenská pøíruèka je urèena výhradnì pro potøebu v rámci

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Pøi provozu nebo likvidaci zaøízení nutno dodržet pøíslušné národní pøedpisy o životním

Více

Katalog náhradních dílů IGLAND 55

Katalog náhradních dílů IGLAND 55 Katalog náhradních dílů IGLAND IG LES, s.r.o. J. Tomáška 7 0 ROKYCANY Tel.: +0 0 9 Fax: +0 0 9 Email: vacovsky@igland.cz www.igland.cz, www.igles.cz IGLAND AS Roresanden 09 N Grimstad, Norway Phone + 7

Více

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg SK 04J-2 SK04J-2 SK04J-2 VÝKON SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg KAPACITA LOPATY 390 kg VÝKON RUKU V RUCE S BEZPEÈNOSTÍ SK04J-2 je se svou šíøkou, 920 mm vèetnì kol a úzké lopaty (nadstandard),

Více

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD Návod k obsluze Zubová čerpadla řady GHD 1. Základní popis Zubová čerpadla slouží k přeměně mechanické energie v tlakovou energii kapaliny. Čerpadla řady GHD jsou určena zejména pro využití v mobilní hydraulice

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání Obsah balení 2x dvou vodičový servomotor 4x táhla 4x sada (4 šrouby, 1x objímka táhla, 1x úchytka) 1x kabelový svazek 2x pět vodičový

Více

Regulátory tlaku plynu typ 133/233

Regulátory tlaku plynu typ 133/233 (1/17) Regulátory tlaku plynu typ 133/233 II - 15 (2/17) Ragulátory tlaku plynu Typ 133 a 233 - maximální vstupní tlak bar ( bar) s bezpeènostním uzávìrem (BU) - s ochranou proti poklesu (ztrátì) tlaku

Více

ŠKODA OCTAVIA. 1.600i, 1.800i - 20 V, 1.800 Turbo - 20V Motor AEH, AKL, AGN, AGV S posilovaèem øízení

ŠKODA OCTAVIA. 1.600i, 1.800i - 20 V, 1.800 Turbo - 20V Motor AEH, AKL, AGN, AGV S posilovaèem øízení ŠKODA OCTAVIA 1.600i, 1.800i - 20 V, 1.800 Turbo - 20V Motor AEH, AKL, AGN, AGV S posilovaèem øízení Objednací èislo: YKM 309 003 (1AU10600E/6+MAN039/1) Klimatizace pro dodateènou montáž Železnièní 469/4,

Více

OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ... 11

OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ... 11 OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ............................... 11 1.1 Kontrola vůlí v řízení a v zavěšení kol....................... 12 1.1.1 Mechanická vůle řízení

Více

ZDVIH Maximální výška zdvihu 504 mm.

ZDVIH Maximální výška zdvihu 504 mm. ZDVIH Maximální výška zdvihu 504 mm. OCHRANA Pěnový obal rukojeti chrání karosérii zvedaného vozidla před poškozením. VÝŠKA Minimální světlá výška pro zasunutí zvedáku 145 mm. OCHRANA Ochranný gumový kryt

Více

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Ford Focus C-Max 1,6 l Ti s kódem motoru HXDA, SIDA Při výměně ozubeného řemene se často dělají fatální chyby. Pro zajištění

Více

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 B 1 D C E A 2.0 vydání A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia

Více

www.tona.cz 159 Dílenské vybavení 160 Vypouštění oleje 162 Svíčky 164 Brzdy 165 Kola 166 Boxy a montážní skříně Klíče Ráčny a hlavice

www.tona.cz 159 Dílenské vybavení 160 Vypouštění oleje 162 Svíčky 164 Brzdy 165 Kola 166 Boxy a montážní skříně Klíče Ráčny a hlavice Boxy a montážní skříně Klíče Ráčny a hlavice Šroubováky a bity Momentové klíče NÁŘADÍ PRO AUTOSERVISY Kleště Úderné nářadí Stříhání značení Svítidla, instalatérské nářadí pro elektrikáře a elektroniku

Více

OBSH Seznam použitých symbolù... 9 1 ÚVOD 11 2 DO TERÉNU I N SILNICI 15 2.1 Definice terénního vozidla... 17 2.2 Základní technické pøedpisy... 18 2.3 Od tvrdých tereòákù k vozidlùm pro volný èas... 18

Více

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw ELEKTRICKÉ STROJE A POHONY ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw Asynchronní dynamometry øady ASD jsou urèeny k mìøení mechanického výkonu na høídeli zkou¹eného stroje a k vyvozování regulovaného

Více

Katalog náhradních dílů na paletové vozíky různých světových značek:

Katalog náhradních dílů na paletové vozíky různých světových značek: Katalog náhradních dílů na paletové vozíky různých světových značek: OBSAH BOLZONI 5 BOLZONI TSM EASYLIFT - HYDRAULICKÁ JEDNOTKA 5 BOLZONI TSM EASYLIFT - HLAVNÍ RÁM 8 BOLZONI TSM QUICKLIFT - HYDRAULICKÁ

Více

Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2

Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2 Kostečka Group spol. s r.o. Borského 1011/1 CZ 152 00 Praha 5 IČ: 14501899 DIČ: CZ14501899 Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2 Účel použití: Domácí úpravna vody JUDO PROmi je určena k filtraci

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

Návod k montáži, obsluze a údržbě universálních motorových pohonů UM 30

Návod k montáži, obsluze a údržbě universálních motorových pohonů UM 30 Návod k montáži, obsluze a údržbě universálních motorových pohonů UM 30 pohony pro přístroje OM 30 a OMZ 30 montované na čelo kobky jmenovité napětí motoru 230 V AC 1 Universální motorové pohony UM Slouží

Více

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Topení, klimatizace Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Topení, klimatizace Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace Servis 5 Dílenská příručka OCTAVIA II 004 Topení, klimatizace Vydání 0.04 Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic S00.570.00.5 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně chráněno. Každé

Více

FABIA Montážní místa È. 1/1 I. Pojistkový box, pojistkový box na akumulátoru, reléový box, pøídavný držák pojistek.

FABIA Montážní místa È. 1/1 I. Pojistkový box, pojistkový box na akumulátoru, reléový box, pøídavný držák pojistek. FABIA Montážní místa È 1/1 I Pojistkový box, pojistkový box na akumulátoru, reléový box, pøídavný držák pojistek Obsah P k ' - Jlst ovy ox 1/2 b -Pojistkový box na akumulátoru "' " " " "' " "' 1/4 -Reléový

Více

Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání

Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání Ing. Petr Kroupa Můj podíl na projektu spočíval ve vypracování materiálu vhodného pro výuku strojních předmětů pomocí interaktivní

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

TECHNICKÝ MANUÁL ROLETOVÉ SYSTÉMY REFLEXOL, VERANDA

TECHNICKÝ MANUÁL ROLETOVÉ SYSTÉMY REFLEXOL, VERANDA TECHNICKÝ MANUÁL ROLETOVÉ SYSTÉMY REFLEXOL, VERANDA Reflexol 76 Základní specifikace produktu Reflexol 76 Řezy KAZETA VEDENÍ A SPODNÍ PROFIL Vedení lanka Spodní profil Ø 42 Spodní profil Ø 35 Spodní profil

Více

NOVINKY 01/2012. obj. číslo: 100-05075 obj. číslo: 100-05076 obj. číslo: 100-05077. Ráčna teleskopická

NOVINKY 01/2012. obj. číslo: 100-05075 obj. číslo: 100-05076 obj. číslo: 100-05077. Ráčna teleskopická - s výkyvnou hlavou - s přepínací páčkou - s vyhazovákem 1/4", 170-220 mm 3/8", 250-350 mm 1/2", 350-490 mm 72 1/4" z obj. číslo: 100-05075 obj. číslo: 100-05076 obj. číslo: 100-05077 Kleště telefonní

Více

Servis 8 F ABIA 2000... Servisní prohlídky a údržba Vydání 08.99. Servisní služby. Technické informace Printed in CR 500.5301.00.

Servis 8 F ABIA 2000... Servisní prohlídky a údržba Vydání 08.99. Servisní služby. Technické informace Printed in CR 500.5301.00. , Servis 8 Dílenská F ABIA 2000 pøíruèka Servisní prohlídky a údržba Vydání 0899 Servisní služby Technické informace Printed in CR 50053010015 8 Servis 18, Dílenská pøíruèka je urèena výhradnì pro potøebu

Více

VODA NO OVÁ ŠOUPÁTKA MEZIPØÍRUBOVÁ JEDNOSMÌRNÁ, SÉRIE 19

VODA NO OVÁ ŠOUPÁTKA MEZIPØÍRUBOVÁ JEDNOSMÌRNÁ, SÉRIE 19 NO OVÁ ŠOUPÁTKA MEZIPØÍRUBOVÁ JEDNOSMÌRNÁ, SÉRIE 19 NO OVÉ ŠOUPÁTKO MEZIPØÍRUBOVÉ JEDNOSTRANNÉ TÌSNÌNÍ BRA.19.0 a BRA.19.6 doporuèené projektové oznaèení: IVAR.BRA.19.0 - - DN, IVAR.BRA.19.6 - - DN pro

Více

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 Bezpeènostní dveøe SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 spol. s r.o. Pobøežní 8, Praha 8, 186 00 Tel: 224 816 458 Fax: 224 816 459 Nonstop infolinka: 602 335 878, 777 335 878 e-mail: next@next.cz

Více

GUMOVÉ NO IÈKY, PLAST. KRYTKY

GUMOVÉ NO IÈKY, PLAST. KRYTKY GUMOVÉ NO IÈKY, PLAST. KRYTKY Jednostrannì lepící no ièky kruhové plné A B materiál 27267 NG-R3,8-2 8 0 guma 27268 NG-R7-1 7.0 0 guma 27269 NG-R10-2 10.0 0 guma 27272 NG-R12-3 10 0 guma 27270 NG-R19-2

Více

Aktivace pomocného náhonu s dělenou hřídelí pomocí BWS

Aktivace pomocného náhonu s dělenou hřídelí pomocí BWS Všeobecné informace o funkci Všeobecné informace o funkci Pomocný náhon s dělenou hřídelí se používá především, pokud jsou požadovány velké výkony na výstupu. Výhodou je to, že poloosy jsou odpojeny a

Více

421 HRANOLY. 445 SVìRÁkY. 482 VLOŽkY STOLY PRACOVNÍ OCELOVÉ PLASTOVÉ. Strana...275. Strany...259-260. Strana...297. STOLY OTOèNÉ.

421 HRANOLY. 445 SVìRÁkY. 482 VLOŽkY STOLY PRACOVNÍ OCELOVÉ PLASTOVÉ. Strana...275. Strany...259-260. Strana...297. STOLY OTOèNÉ. 404 MAGNETICkÉ kostky UPÍNACÍ 404 POøADAèE PLASTOVÉ 405 STOLY PRACOVNÍ 421 HRANOLY OCELOVÉ Strana.....................258 Strana.....................258 Strany......259-260 Strana.....................261

Více

3 Nosníky, konzoly Nosníky

3 Nosníky, konzoly Nosníky Nosníky 3.1 Nosníky Používají se pro uložení vodorovné trubky v sestavách dvoutáhlových závěsů jako např. RH2, RH4 6, SH4 7, sestavách pružinových podpěr VS2 a kloubových vzpěr RS2. Základní rozdělení

Více

Tipo C 44. Obsah. strana. jako náhradní díly 4. - Schéma zavěšení zadních kol 4 GEOMETRIE KOL. - Geometrie předních kol 5 - Geometrie zadních kol 6

Tipo C 44. Obsah. strana. jako náhradní díly 4. - Schéma zavěšení zadních kol 4 GEOMETRIE KOL. - Geometrie předních kol 5 - Geometrie zadních kol 6 Zavěšení kol a kola Obsah strana ZAVĚŠENÍ PŘEDNÍCH KOL - Schéma zavěšení předních kol 1 - Prvky zavěšení předních kol dodávané jako náhradní díly 2 ZAVĚŠENÍ ZADNÍCH KOL - Schéma zavěšení zadních kol 4

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

Typ produktu Šířka (od do v mm) Výška (od do v mm) Max. garantovaná plocha (m2) System25 šňůrka 300 2000 300 2200 2,5

Typ produktu Šířka (od do v mm) Výška (od do v mm) Max. garantovaná plocha (m2) System25 šňůrka 300 2000 300 2200 2,5 SYSTEM 25 1. VYMĚŘENÍ ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME TÍMTO ZPŮSOBEM: Š (šířka) měříme těsně u skla od levé vnitřní hrany zasklívací lišty k pravé vnitřní hraně zasklívací lišty včetně případného gumového

Více

TEMPA05 a TEMPA06 TEMPOMAT VW T5. Montážní návod Fabia II, Roomster, T5 s/bez počítače

TEMPA05 a TEMPA06 TEMPOMAT VW T5. Montážní návod Fabia II, Roomster, T5 s/bez počítače TEMPA05 a TEMPA06 TEMPOMAT VW T5 Montážní návod Fabia II, Roomster, T5 s/bez počítače TEMPOMAT VW T5 Sada dodatečné montáže tempomatu obsahuje: Spínač směrových světel s ovládáním tempomatu 1ks Postup

Více

Obsah. Úvod... 11 Seznámení s vozidlem... 14. Příprava vozidla před jízdou... 29. Ovládáte správně svůj automobil?... 39

Obsah. Úvod... 11 Seznámení s vozidlem... 14. Příprava vozidla před jízdou... 29. Ovládáte správně svůj automobil?... 39 Obsah Úvod.............................................................. 11 Seznámení s vozidlem........................................... 14 Všeobecný technický popis...........................................

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

GF4C. Vretenový koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Možnosti. Vlastnosti. Materiály. Divadelní technika. Prumysl automatizace

GF4C. Vretenový koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Možnosti. Vlastnosti. Materiály. Divadelní technika. Prumysl automatizace GF4C Vretenový koncový spínač Vřetenový koncový spínač GF4C je určen pro použití v pomocných řídících obvodech zdvihacích a dalších průmyslových zařízeních (ovládání stykačů, PLC). Vstupní hřídel spínače

Více

Obsah. Úvodem... 9. Přehled výroby traktorů Zetor v letech 1946 2008... 17. Provoz a údržba traktorů Zetor... 141

Obsah. Úvodem... 9. Přehled výroby traktorů Zetor v letech 1946 2008... 17. Provoz a údržba traktorů Zetor... 141 Obsah Úvodem............................................................. 9 Historie traktorů Zetor................................................ 10 Traktory Zetor UŘ I..................................................

Více

Katalog výroby od 1.9.2014

Katalog výroby od 1.9.2014 Katalog výroby od 1.9.2014 Výroba: vyroba@tkmoto.cz Telefon výroba: 733 689 983 Popis výrobku Obrázek Skl. číslo Jawa pérák Krytka zadního kola, surová 0001 Krytka zadního kola, chrom 0002 Krytka předního

Více

DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040

DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040 (1/5) DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040 Prùtok do 65 m 3 /hod Provozní tlak 12 bar Zesílené vodotìsné poèítadlo Schváleno pro obchodní mìøení TCS 1433/85-531 Odpovídá pøedpisùm

Více

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40)

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40) REGULAČNÍ LAMELOVÉ KT 1015 12/11 Jmem. velikost 12; 25; 40; 63 do pn 10 MPa Vg 8,5; 19; 32; 47 cm3/ot automatické odvzdušnění umožňuje snadné uvedení do provozu nízká hlučnost hydrodynamické mazání zajišťuje

Více

ŠKODA 110R ŽIJE - www.unicos.cz/skoda

ŠKODA 110R ŽIJE - www.unicos.cz/skoda UPOZORNĚNÍ Součásti v tomto seznamu uvedené platí pro osobní vůz Škoda 110 R - (levé a pravé řízení) Série Číslo motoru 36 (od 1.1.1973) 919 970-961 969 37 (od 1.4.1973) 961 970-1002 969 38 (od 1.8.1973)

Více

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27 Obsah Úvodem............................................................ 9 Seznámení s vozidlem........................................... 10 Technický popis Škody Fabia..........................................

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00 NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00 Obsah balení 2x dvu vodičový servomotor 2x pěti vodičový servomotor 4x táhla 4x upevňovací plech 1x sada (4 šrouby,

Více

Návod na montáž. pro dřevěná okna

Návod na montáž. pro dřevěná okna pro dřevěná okna Návod na montáž Označení systému: TO hrnkové provedení hluboké frézování DT dvojité hrnkové provedení mělké frézování OBSAH Oblasti použití (velikosti, hmotnosti, bezpečnostní upozornění)

Více

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více

Zarážený profil MSP-HDG-RP

Zarážený profil MSP-HDG-RP Zarážený profil MSP-HDG-RP Ražený nosný sloupek pro konstrukci pozemního solárního parku Dostupný v různých délkách 1500 až 3600 mm Přenos síly a momentů díky tvarovaným spojům. Žárově zinkované provedení

Více

SPOJOVACÍ MATERIÁL N A B Í D K O V Ý K A T A L O G

SPOJOVACÍ MATERIÁL N A B Í D K O V Ý K A T A L O G Z E B R A F A S T N A B Í D K O V Ý K A T A L O G Z E B R A F A S T N A B Í D K O V Ý K A T A L O G Z E B R A F A S T N A B Í D K O V Ý K A T A L O G Z E B R A F A S T N A B Í D K O V Ý K A T A L O G N

Více

Trubkové pohony HiPro LT 50 / LT 60 Návod k montáži

Trubkové pohony HiPro LT 50 / LT 60 Návod k montáži Návod k montáži Přípravné práce na hřídeli Zjištění délky hřídele (B): Délka hřídele (B) = světlost otvoru (A) - rozměr uložení pohonu (C) - rozměr protiložiska (D) Hodnota (C) rozměru uložení pohonu musí

Více

TECHNOLINE s.r.o. Pneumatické spojky, šroubení, hadice a jiné pøíslušenství

TECHNOLINE s.r.o. Pneumatické spojky, šroubení, hadice a jiné pøíslušenství TECHNOLINE s.r.o. Pneumatické spojky, šroubení, hadice a jiné pøíslušenství EDICE 2015 Pøedstavení Spoleènost Pneuflex Pneumatic Co., Ltd založená v roce 2001 je jedním z pøedních svìtových výrobcù pneumatického

Více

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Kování pro posuvné dveře, zejména pro těžká křídla v ložnicových skříních. Speciální vozíky pro křídla s dřevěným nebo hliníkovým

Více

Záznamy vozidla. Popis počet cena/ks cena nakup vozu cena 169 tis. (viz smlouva) 0:00 300,00 0,00

Záznamy vozidla. Popis počet cena/ks cena nakup vozu cena 169 tis. (viz smlouva) 0:00 300,00 0,00 Záznamy vozidla Str. 1 26.6.2013 22:21:54 Záznamy vozidla SPZ: 2B6 8788 Jméno: Sobek, Martin Značka, typ: Volkswagen Passat Variant B5 3BGAVBXOS...Adresa: Na lánech 22 Motor: AVB 1,9 TDI PD 74/4000 BOLATICE

Více

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČEPADA... 2 TABUKA PAAMETŮ... 3 VZOCE POUŽITÉ PO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČEPADA... 4 PACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 DAŠÍ POŽADAVKY... 6 SMĚ OTÁČENÍ... 6 EVEZNÍ

Více

SI 25002, rev 0. PŘEVO D O V K Y A L L I S O N Příprava před odesláním na opravu

SI 25002, rev 0. PŘEVO D O V K Y A L L I S O N Příprava před odesláním na opravu PŘEVO D O V K Y A L L I S O N Příprava před odesláním na opravu Úvod: Následující instrukce se týkají situací, kdy byla převodovka určena na demontáž z vozu a odeslání do opravy v Praze. Rozhodnutí vyjmout

Více

NÁVOD K OBSLUZE NEVÝBUŠNÝ VYPÍNAČ X1AV.1 / Z. Datum vydání: 12.3.2003 Počet stran : 9 Revize: 24.4.2008, 15.11.2012 Str. 1/9

NÁVOD K OBSLUZE NEVÝBUŠNÝ VYPÍNAČ X1AV.1 / Z. Datum vydání: 12.3.2003 Počet stran : 9 Revize: 24.4.2008, 15.11.2012 Str. 1/9 ZAM-SERVIS s.r.o., Křišťanova 1116/14, 70200 Ostrava Přívoz, tel. 596 135 422, fax. 596 135 425 e-mail: obchod@zam-servis.cz NÁVOD K OBSLUZE PŘEPRAVĚ, SKLADOVÁNÍ, INSTALACI, MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ NEVÝBUŠNÝ

Více

Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál

Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál Praktičtí a nezbytní pomocníci. Pro pořádek na pracovišti a ke každému nářadí. Program spojovacího materiálu, balancérů, odolných elastických hadic z PVC

Více

TÉMA 4. Projekt: Téma: Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek

TÉMA 4. Projekt: Téma: Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Projekt: Téma: TÉMA 4 Montáž základních druhů rozebíratelných spojení, montáž šroubovitých a kolíkových spojů, montáž mechanismů a potrubí Obor: Zámečník Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Střední

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání Obsah balení 1x kabelový svazek 1x řídící jednotka 2x dvu vodičový servomotor 2x pěti vodičový servomotor 2x dálkový ovladač 4x táhla

Více

CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

Všestrannost v malém balení. 3036E Standardní kompaktní traktor

Všestrannost v malém balení. 3036E Standardní kompaktní traktor Všestrannost v malém balení 3036E Standardní kompaktní traktor 2 Ještě nikdy předtím jste neviděli takový standard Některá pravidla jsou tu proto, aby byla porušena. Když jsme konstruovali kompaktní traktor

Více

KOMPONENTY PRO INSTALACE

KOMPONENTY PRO INSTALACE 4 KOMPONENTY PRO INSTLE Komponenty pro instalace 93 Kompenzátory délkové roztažnosti 94 Komponenty pro odvzdušnění a plnění 95 Rozdělovače vody pro připojení vodoměrů, průchodky pro bytová jádra 96 Křížení

Více

180 Speciální kolo (test. zatížení je přípustné ve spojení s velikostí pneumatiky pouze do pov. zatížení nápravy 1800 kg.

180 Speciální kolo (test. zatížení je přípustné ve spojení s velikostí pneumatiky pouze do pov. zatížení nápravy 1800 kg. 118 Speciální kolo (test. zatížení je přípustné ve spojení s velikostí pneumatiky pouze do pov. zatížení nápravy 1440 kg. 138 Speciální kolo (zkoušené zatížení kola) je přípustné ve spojení s touto velikostí

Více

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 Příručka pro obsluhu a údržbu TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STROJE Důležité upozornění: Před spuštěním

Více

Venkovní odpínače Fla 15/6400 Fla 15/6410. trojpólové provedení jmenovité napětí 12, 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A

Venkovní odpínače Fla 15/6400 Fla 15/6410. trojpólové provedení jmenovité napětí 12, 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A Venkovní odpínače Fla 15/6400 Fla 15/6410 trojpólové provedení jmenovité napětí, 25 a 38,5 jmenovitý proud 400 a 630 Venkovní odpínače Fla 15/6400 a Fla 15/6410 Venkovní odpínače pro svislou montáž Fla

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Obsah Úvod... 6 1. Škoda 100, 110, 110 R... 7 2. Škoda 105, 120, 130, 135, 136, Garde, Rapid... 14 3. Škoda Favorit, Forman, Pick-up... 29 4. Škoda

Více