ZÁKLADY DOPRAVNÍ TECHNIKY A DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADY DOPRAVNÍ TECHNIKY A DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY"

Transkript

1 ZÁKLADY DOPRAVNÍ TECHNIKY A DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY Miroslav Tesař Petr Jílek Pardubice 2012 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP VK CZ.1.07/2.2.00/ Virtuální vzdělávání v dopravě.

2 úvod do předmětu 2 Název: Základy dopravní techniky a dopravní prostředky Autor: Miroslav Tesař, Petr Jílek Vydání: první, 2012 Počet stran: 6973 Náklad: 50 Studijní materiály pro studijní obor : všechny obory, Dopravní fakulta Jana Pernera Jazyková korektura: nebyla provedena. Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Název: Virtuální vzdělávání v dopravě Číslo: CZ.1.07/2.2.00/ Realizace: Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava/Univerzita Pardubice Miroslav Tesař, Petr Jílek Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Univerzita Pardubice ISBN:

3 úvod do předmětu 3 POKYNY KE STUDIU Základy dopravní techniky, dopravní prostředky Pro předmět ZDT a DP jste obdrželi studijní balík obsahující: integrované skriptum pro distanční studium obsahující i pokyny ke studiu, přístup do e-learningového portálu obsahující doplňkové animacemi vybraných částí kapitol a doprovodné video Osobní automobil Cílem předmětu Cílem je seznámení se základními pojmy a principy v oblasti silničních vozidel. Po prostudování modulu by měl student získat základní povědomí a znalosti o principech konstrukčního uspořádání silničních vozidel. Měl by pochopit princip činnosti hlavních konstrukčních skupin vozidel a poznat podstatu zákonitostí spojených s pohybem silničního vozidla. Pro koho je předmět určen Modul je zařazen do bakalářského studia všech oborů studijního programu. Skriptum se dělí na části, kapitoly, které odpovídají logickému dělení studované látky.

4 úvod do předmětu 4 Při studiu každé kapitoly se můžete setkat s následujícími informačními symboly: Cíl: Informuje o tom, co je nejpodstatnější v dané části a co nového Vám studium přinese. Výklad Následuje vlastní výklad studované látky, zavedení nových pojmů, jejich vysvětlení, vše doprovázeno obrázky, tabulkami, řešenými příklady, odkazy na animace. Shrnutí pojmů Na závěr kapitoly jsou zopakovány hlavní pojmy, které si v ní máte osvojit. Pokud některému z nich ještě nerozumíte, vraťte se k nim ještě jednou. Otázky Pro ověření, že jste dobře a úplně látku kapitoly zvládli, máte k dispozici několik kontrolních otázek. Úlohy k řešení Bude zadána úloha k samostatnému řešení, která Vám umožní lépe pochopit podstatu studovaného problému. Klíč k řešení Výsledky zadaných příkladů budou uvedeny v závěru učebnice v Klíči k řešení. Používejte je až po vlastním vyřešení úloh, jen tak si samokontrolou ověříte, že jste obsah kapitoly skutečně úplně zvládli. V textu mohou být použity kromě výše uvedených ještě další symboly. Jejich význam je ale natolik zřejmý, že není nutné je blíže vysvětlovat Úspěšné a příjemné studium s tímto učebním textem Vám přejí autoři. Miroslav Tesař, Petr Jílek

5 úvod do předmětu 5 OBSAH 1. ÚVOD DO PŘEDMĚTU 1.1 Historie motorových vozidel 2. DRUHY SILNIČNÍCH VOZIDEL 2.1 Základní pojmy Druhy vozidel 3. KATEGORIE VOZIDEL 4. ZÁKLADNÍ ČÁSTI MOTOROVÝÁCH VOZIDEL 5. ZÁKLADNÍ USPÚOŘÁDÁNÍ (KONCEPCE) MOTOROVÝCH VOZIDEL 5.1 Celkové uspořádání poháněcí soustavy 5.2 Rozměry a hmotnosti motorových vozidel Hmotnosti vozidel Rozměry vozidel 5.3 Rámy vozidel 5.4 Karosérie vozidel 6. KOLA A PNEUMATIKY 6.1 Drtuhy a konstrukce disků a ráfků kol Disky kol Ráfky kol 6.2 Druhy a konstrukce pneumatik Rozdělení pneumatik Konstrukční provedení pneumatik Základní parametry pneumatik Značení pneumatik 6.3 Způsoby uložení kol 7. NÁPRAVY 7.1 Rozdělení náprav 7.2 Tuhé nápravy 7.3 Nezávislé zavěšení kol 8. PÉROVÁNÍ A TLUMIČE 8.1 Význam pérování a tlumení 8.2 Druhy pružících prvků Kovové pružící prvky Nekovové pružící prvky Moderní způsoby pérování 8.3 Druhy tlumičů pérování 9. BRZDY 9.1 Rozdělení brzdových soustav 9.2 Kapalinové brzdy 9.3 Bubnové brzdy 9.4 Kotoučové brzdy 9.5 Brzdová soustava s posilovačem 9.6 Elektronické systémy brzd 9.7 Vzduchotlaké brzdy

6 úvod do předmětu Zpomalovací brzdy 10. ŘÍZENÍ 10.1 Základní pojmy geometrie řízení 10.2 Druhy a konstrukce řízení 10.3 Posilovače řízení 11. SPOJKY 11.1 Účel a základní druhy spojek 12. PŘEVODOVKY 13. SPOJOVACÍ A HNACÍ HŘÍDELE 14. ROZVODOVKY

7 úvod do předmětu 7 Předkládaný učební text slouží pouze jako vodítko k usnadnění studia. Text je určen pro posluchače kombinované formy studia a v žádném případě nenahrazuje přednášky, kde budou příslušná témata rozebrána do větší hloubky. Posluchači jsou povinni se seznámit s doporučenou a s povinnou literaturou.

8 úvod do předmětu 8 1 ÚVOD DO PŘEDMĚTU Předmět Základy dopravní techniky a Dopravní prostředky umožní studentům získat přehled o problematice konstrukce silničních motorových vozidel v rozsahu potřebném pro získání základních znalosti o principech konstrukčního uspořádání silničních vozidel. Student by měl pochopit princip činnosti hlavních konstrukčních skupin vozidel a poznat podstatu zákonitostí spojených s pohybem silničního vozidla. Informace obsažené v tomto studijním materiálu jsou sestaveny tak, aby umožnily studovat danou problematiku v logickém sledu, který odpovídá návaznosti jednotlivých skupin a podskupin motorového vozidla, při přenosu točivého momentu motoru ke kolům hnací nápravy. 1.1 Historie motorových vozidel Cíl: Seznámit se stručným přehledem historie vzniku automobilu Francouzký filosof Auguste Comté kdysi řekl: Nezná svůj obor, kdo nezná jeho historii. Když se na historii motorových vozidel, nebo automobilů, podíváme trochu v širších souvislostech, musíme začít již od vlastního pojmu automobil. Slovo automobil (zastarale kolojezd), pochází z řeckého výrazu ve významu samostatně a z řeckého mobilis - ve významu pohyblivý. Odtud tedy pojem automobil, často používaný ve zkráceném tvaru auto. Ve starší češtině byl používán doslovný překlad slova automobil = samohyb. Pojmy k zapamatování Automobil je tedy definován jako samostatně se pohybující pozemní dopravní prostředek, který je nezávislý na kolejích nebo trolejích a k jehož pohybu není třeba tažných zvířat či lidské síly a je schopen se po zemi pohybovat díky svému vlastnímu pohonu. Výklad Této definici, která zahrnuje i motorová jednostopá vozidla (motorky, mopedy, motorová jízdní kola), autobusy a pojízdné pracovní stroje, však odpovídá v právních předpisech termín motorové vozidlo. Slovo automobil (auto) se používá v užším významu. Protože prvními motorovými vozidly byla vozidla, která z dnešního pohledu patří hlavně mezi automobily, můžeme při stručné procházce historií fenoménu 20. století, zvanému automobil, zůstat u tohoto obecně používaného pojmu, i když se v podstatě jedná o historii motorového vozidla jako takového.

9 úvod do předmětu 9 Zabývat se podrobně historií automobilů nelze, protože to je velmi rozsáhlá problematika. Pro účel tohoto předmětu se zaměříme pouze na stručný přehled historie automobilu ve formě hlavních historických událostí, která se dají považovat za rozhodující při formování dalšího vývoje a rozvoje tohoto nejdynamičtěji se rozvíjejícího odvětví lidské činnosti devatenáctého a dvacátého století Historie automobilů v datech Pokud se chceme věnovat čistě historii automobilu, bylo by správné začít od opravdu historicky prvního automobilu na světe, tedy něčeho co odpovídá našemu chápání automobilu jako takového. Jenže naskýtá se otázka zda by takovýto automobil spatřil světlo světa bez toho hlavního co bylo je a bude hnacím motorem lidské činnosti. A tím je odvěká touha lidstva usnadnit si svoji každodenní činnost, touha po nových poznáních a hlavně snaha využít každého nového poznání ve svůj prospěch. Nebyl tedy počátkem nebo alespoň předzvěstí začátku historie automobilů okamžik, kdy člověk využil pro tažení nákladu sílu zvířete? A nebyl počátkem okamžik kdy pro usnadnění přesunu nákladu člověk poprvé využil kolo? Možná bychom se takto dostali až na počátek lidské civilizace, kdy člověk začal přemýšlet o své činnosti a začal hledat způsoby jak si svůj nelehký pobyt na Zemi usnadnit. Pokud tedy zůstaneme u základní definice automobilu, bude asi správné začít opravdu tam, kdy se dá předpokládat, že světlo světa spatřilo poprvé KOLO. Další přehled je sestaven z nejdůležitějších událostí, o kterých se dá říci, že psala dějiny automobilů. 4 tisíce let před n.l. vynález kola. Kolo se poprvé objevilo pravděpodobně v oblasti Malé Asie. Jako značně pravděpodobnou se jeví hypotéza, že vynález kola má přímou souvislost s vynálezem hrnčířského kruhu (princip kola otáčejícího se na hřídeli). 2 tisíce let před n.l. využití kola na vozech, zejména ve starém Egyptě, v Mezopotámii se u bojových vozů objevilo významné zdokonalení paprskové kolo. Všeobecné rozšíření lehkého bojového vozu je připisováno o 350 let později Chetitům, národu obývajícímu území dnešního východního Turecka a Sýrie. Obr.1.1: Podoba prvních vozů. Tyto dva údaje lze tedy považovat za úplně první historické události související s věcí bez které by dnešní automobil nebyl tím čím je, s KOLEM. Přeskočíme nyní celé tisíciletí a začneme sledovat vznik již opravdového automobilu v jeho pravém slova smyslu.

10 úvod do předmětu Nicolas Joseph Cugnot sestrojil první samostatně se pohybující mechanické vozidlo. N.J. Cugnot byl francouzský vynálezce a dělostřelecký důstojník. Využil u svého vynálezu rozmachu parního stroje, který pro pohon svého vozidla využil. Prvenství tohoto muže je však někdy zpochybňováno a je připisováno vlámskému misionáři v Číně, Ferdinandu Verbiestovi, který měl údajně první automobil na světě vyrobit okolo roku parní vůz Josefa Boška - první automobil ve střední Evropě profesor Sibrandus Stratingh z Groningen (Holandsko), sestrojil první elektromobil. Obrázek 1.2 První samohybný stroj Obrázek.1.3: Parní automobil Josefa Boška Nicolaus Otto, vyvinil první čtyřdobý spalovací motor. Obrázek 1.4 První vznětový motor

11 úvod do předmětu Karl Benz vyvinul a sestrojil motorovou tříkolku, která je považována za opravdu první automobil tak jak jej dodnes chápeme. Obrázek 1.5- Benz - první automobil 1883 Obrázek 1.6- Replika prvního automobilu Zajímavost k tématu 29. ledna 1886 získal Karl Benz na svoji tříkolku patent. Toto datum je považováno za zrod automobilu nezávisle na Benzovi, začal automobily stavět také Gottlieb Daimler Anglický zvěrolékař John Dunlop vynalezl pneumatiku plněnou vzduchem. Do té doby se používaly plné gumové obruče ve Francii vznikla první automobilní továrna Panhard a Levassor, (dnes výrobce vojenských automobilů Panhard) Francie zavedla povinnou registraci automobilů pomocí očíslovaných tabulek Pařížský časopis Le Petit Journal uspořádal první automobilovou soutěž. Opravdový závod se ale konal až o rok později na trati Paříž-Bordeaux František Křižík, první elektromobil na území dnešní ČR Rakušan Rudolf Diesel sestrojil první provozuschopný vznětový motor první automobil na území dnešní ČR Präsident v Kopřivnické továrně

12 úvod do předmětu 12 Obrázek Původní podoba automobilu President Obrázek 1.8 První nákladní automobil 1898 první nákladní automobil vyrobený v Kopřivnické továrně první motocykl Laurin a Klement Henry Ford založil svou továrnu Spojené státy překonaly Francii v počtu vyrobených automobilů a staly se světovou jedničkou výroba aut Laurin a Klement zahájila činnost Pražská továrna na automobily (od 1910 Praga) 1908 Henry Ford zahájil výrobu modelu Ford T. Začíná éra sériové výroby. Do roku 1927 bylo vyrobeno přes 15 miliónů kusů modelu T. Od počátku 20. století se začaly psát moderní dějiny vývoje a výroby automobilů a automobilismu Kopřivnická továrna je přejmenována na TATRA Byly vyroben první nákladní vůz s naftovým motorem. První sériové dieselové osobní auto, Mercedes 260D, vzniklo v roce Plzeňská Škoda zapojila do koncernu závod L&K Američan Paul Galvin vynalezl první autorádio, položil tak základ společnosti Motorola V Německu byl představen vůz pro masy, pozdější Volkswagen Brouk. Jeho výroba skončila až v roce 2003 v Mexiku, celkem bylo vyrobeno přes 21 milionů kusů Na trhu se objevil první posilovač řízení, původně vyvinutý pro těžké nákladní automobily Američtí zákazníci si do svých vozů mohli pořídit první klimatizaci. Poprvé se objevují bezpečnostní pásy, vynález ale pochází už z konce 19. století. Dnes nejrozšířenější tříbodové pásy uvedlo na trh Volvo v roce Na americkém trhu se objevily první japonské vozy, automobilky Toyota a Nissan prodaly každá kolem 1000 vozů. Do Evropy přišli Japonci o rok později První běžně vyráběný vůz s pohonem všech kol, britský Jensen FF. Japonské Subaru přišlo se svými "čtyřkolkami" začátkem 70. let, Audi představilo první quattro v roce 1980.

13 úvod do předmětu Automobil Oldsmobile Tornado se stal prvním vozem, ve kterém si mohli zájemci koupit airbag. V Evropě patří prvenství Mercedesu, který přišel s tímto bezpečnostním prvkem v roce Na trh přišla první generace Volkswagenu Golf, který se stal nejprodávanějším automobilem světa, prodalo se přes 24 milionů vozů. V současnosti se vyrábí pátá generace V Americe se objevily první katalyzátory, dnes používaný třícestný katalyzátor s lambda sondou poprvé použilo Volvo v roce Po deseti letech vývoje přišla firma Bosch s ABS - protiblokovacím brzdovým systémem, dnes běžnou výbavou aut V Japonsku se začal prodávat první hybridní automobil, poháněný spalovacím motorem a elektřinou - Toyota Prius. To je tedy stručný přehled těch nejdůležitějších dat souvisejících s historií automobilů ve světě, ale i na území dnešní ČR. Stejně tak jako jednotlivé události, vytvářely dějiny automobilů i samotné automobily. Dá se vyjmenovat řada značek a typů automobilů, které vstoupily do historie. A to tím, že přinesly nějaký prvek, změnu, která se pak stala zcela běžnou, nebo prostě tím, že se tyto automobily staly legendou. Zajímavost k tématu Automobily, které psaly historii 29. ledna 1886 podal Karl Benz na patentním úřadě žádost o zaregistrování svého Patent Motorwagen. Za 126 let se stalo auto součástí každodenního života. Zde jsou uvedeny vizitky tuctu těch nejslavnějších aut, která se svým způsobem podílela i na tom jak vypadají a jak jsou vybaveny současné automobily a dá se říci že i na tom, kam se současný trend vývoje automobilů ubírá a která rozhodně stojí za pozornost. Nechybí mez nimi ani zástupce automobilů pocházejících z českých zemí. FORD MODEL T (vyráběn 1908 až 1927) - Automobil, který motorizoval Ameriku, továrna Henryho Forda jich vyrobila přes 15 milionů - v pozici nejprodávanějšího vozu světa ho předstihl až Volkswagen Brouk. Jednoduchý a konzervativní automobil měl motor o výkonu 20 až 22 koní, dosahoval maximální rychlosti 60 km/h. BUGATTI ROYALE (1926 až 1932) - Geniální Ettorre Bugatti se mezi světovými válkami prosadil sportovními auty. Postavil ale i jeden z nejslavnějších luxusních vozů, typ 41 Royale. Vzniklo pouze šest či sedm aut (nikdo nezná přesný počet), ovšem zcela výjimečných - každé vážilo tři tuny, poháněl je třináctilitrový řadový osmiválec vyvinutý z leteckého motoru a později upravený pro použití ve vlacích a dosahovalo rychlosti přes 160 km/h.

14 úvod do předmětu 14 MERCEDES-BENZ SSK (1928 až 1932) - Sportovní automobil zkonstruovaný Ferdinandem Porschem byl nejrychlejším autem své doby, jeho maximální rychlost se blížila 180 km/h. Na přelomu 20. a 30. let vévodil světovým závodním drahám. Přeplňovaný motor o objemu 7,1 litru dával výkon až 300 koňských sil. Předloni byl jeden z necelé čtyřicítky vyrobených kusů prodán za 4,18 milionu liber (asi 200 milionů korun TATRA 87 (1938 až 1950) - Nástupce revoluční Tatry 77, jež se vyráběla v letech 1934 až 1937 a které vzniklo ve dvou variantách jen 250 kusů. Typ 87 si zachoval aerodynamický tvar předchůdce i koncepci se vzduchem chlazeným motorem vzadu, byl ale lehčí a motor měl větší výkon; k jeho typickým znakům patřily tři přední světlomety. Tatra 87 se vyráběla za války i po jejím konci hlavně pro státní úřady, celkem vzniklo 3023 kusů. Proslavili ji mimo jiné Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund na své cestě kolem světa. VOLKSWAGEN BROUK (1941 až 2003) - Jedno z nejkultovnějších aut všech dob. Brouka zkonstruoval Ferdinand Porsche už koncem 30. let na Hitlerův popud jako auto pro lidové masy, po začátku války ale dostala přednost vojenská varianta. První sériové vozy vznikly v roce 1941, cestu ke slávě ale začal Brouk až po válce. Výroba byla obnovena v roce 1945, posledního evropského Brouka vyrobili v roce Úplně poslední ale vyjel z mexické továrny až na podzim 2003, celkem jich vzniklo přes 22 miloónů. WILLYS JEEP (1941 až 1945) - Automobil, který se stal jednou z ikon druhé světové války a byl předchůdcem dnešních terénních vozů s pohonem všech kol. Vývoj začal na konci 30. let, předkem jeepu byl vůz malé společnosti Bantam, nakonec jej ale vyráběl větší Willys, ale i Ford. Během války vzniklo téměř jeepů, po jejím skončení pak vznikla i civilní varianta CJ-2, jejíž potomek, Jeep Wrangler, se vyrábí dodnes.

15 úvod do předmětu 15 CITROËN 2CV (1948 až 1990) - Prototyp auta pro každého vnikl ve Francii už před válkou, do výroby se ale dostal až tři roky po jejím konci. Populární "kachna" dostala do vínku řadu pokrokových konstrukčních řešení včetně nezávislého zavěšení všech kol, tak užitečného na rozbitých venkovských cestách. Celkem bylo vyrobeno 3,87 milionu kusů, poslední z nich v Portugalsku. FIAT 600 (1955 až 1985) - Malé kulaté vozítko, které kromě Itálie motorizovalo i řadu dalších zemí. "Šestistovka" se v rodné zemi vyráběla 15 let, vznikala ale i v Argentině, Španělsku, Německu či Jugoslávii - právě tam pod označením Zastava 850 vyrobili v roce 1985 poslední. Originálních Fiatů 600 vyjelo z bran továrny na 2,6 milionu, podobného, ale menšího typu Fiat 500 se pak mezi lety 1957 a 1977 vyrobilo ještě o milion více. CITROËN DS (1955 až 1975) - Aerodynamický, na svou dobu nesmírně pokročilý automobil, který proslavil mimo jiné filmový Fantomas. K hlavním inovacím patřilo hydropneumatické odpružení, které se stalo poznávacím znamením velkých citroënů a jež později převzala i řada jiných automobilek. DS měl zpočátku poměrně slabý čtyřválcový motor o výkonu 75 koní, až později přibyl stokoňový agregát, plány na vývoj vidlicového šestiválce ale továrna vzdala. Celkem se vyrobilo skoro 1,5 milionu vozů. MINI (1959 až 2000) - Vůz, který prakticky celý zkonstruoval Alexander Issigonis, už koncem 50. let ukázal cestu, jakou se u malých vozů časem vydala většina značek. Auto mělo vpředu napříč uložený motor pohánějící přední kola, malé vnější rozměry s koly v rozích samonosné karoserie a relativně velký vnitřní prostor. V roce 1963 vznikla slavná sportovní varianta Mini Cooper, která mimo jiné třikrát vyhrála Rallye Monte Carlo. Do září 2000, kdy sjelo z výrobního pásů poslední, se jich vyrobilo 5,3 milionu. FORD MUSTANG (od roku 1964) - Legenda mezi sportovními vozy, dnes se vyrábí už pátá generace, vyrobilo se jich přes osm milionů. Nejslavnější ale zůstává původní mustang z roku 1964, kterého do konce výroby v roce 1973 vznikly skoro tři miliony. Automobil zkonstruovali jako levné sportovní auto pro dospívající silnou poválečnou generaci a kromě obchodního úspěchu se stal i vděčným objektem různých úprav, k nejslavnějším patřil Shelbyho Mustang GT-350.

16 úvod do předmětu 16 VOLKSWAGEN GOLF (od roku 1974) - Vůz nižší střední třídy s výklopnou zádí, neboli hatchback, který se stal jakýmsi etalonem své třídy. Začátkem 70. let se Volkswagen potýkal se slabým odbytem zastaralých Brouků a až moderní Golf s vpředu uloženým vodou chlazeným motorem a pohonem předních kol dal firmě nový impulz. Golf se stal nejprodávanějším automobilem všech dob, od konce roku 2003 se vyrábí pátá generace a loni v prosinci překročila celková výroba 24 milionů. Teprve čas ukáže, zda i v dnešní době, charakterizované obrovským rozmachem elektronizace a využíváním nejnovějších vědeckých poznatků v konstrukci automobilů, se zrodí takový automobil, o kterém příští generace budou mluvit jako o automobilových legendách, které i za 50 nebo i za 100 let, bude stát za to si připomenout. Zajímavost k tématu Úplně na závěr by možná bylo vhodné připomenout, že auto se může stát i filmovou hvězdou. Našla by se jich asi celá řada, ale za nejznámější je možné považovat automobil Aston Martin DB5, kultovní automobil slavného agenta 007, kterého na stříbrném plátně představoval neméně slavný Sean Connery. zdroj:

17 druhy silničních vozidel 17 2 DRUHY SILNIČNÍCH VOZIDEL Cíl: Seznámit s rozdělením vozidel podle druhů a kategorií. Komunikaci mezi odborníky příslušného zaměření usnadňuje jednotné, přesně definované názvosloví. Základní názvosloví v oblasti silničních vozidel je definováno normami. K základním normám definujícím základní pojmy a údaje o vozidlech patří: CSN Druhy silničních vozidel. ČSN Základní části a ústrojí vozidel. ČSN Rozměry vozidel. ČSN Motory vozidel. ČSN Údaje o vozidlech. ČSN ISO 1176 Hmotnosti terminologie a kódy. ČSN Díly vozidel. Pojmy a jejich definice jsou v některých oblastech dále zpřesňovány příslušnými zákony a vyhláškami. To platí i o druzích silničních vozidel. Problematiku silničních vozidel řeší zákon 56/2001 Sb. Zákon o podmínkách provozu na pozemních komunikacích. Další zpřesnění a rozšíření některých souvisejících oblastí řeší Vyhláška 341/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. 2.1 Základní pojmy Pojmů, které lze označit za základní je celá řada. Dále budou uvedeny a definovány pouze ty, které přímo souvisí s problematikou zahrnutou v předmětu Motorová vozidla. K těmto pojmům patří: silniční vozidlo zvláštní vozidlo přípojné vozidlo Pojmy k zapamatování Silniční vozidlo je motorové nebo nemotorové vozidlo, které je vyrobené za účelem provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí. Pojem silniční vozidlo je nejobecnější. Zahrnuje vozidla určená k provozu na pozemních komunikacích nevázaná na koleje, nebo trolejové vedení určená především pro dopravu osob nebo nákladů, pro zvláštní účely a služby.

18 druhy silničních vozidel 18 Obecně se silniční vozidla rozdělují na motorová vozidla, poháněná vlastním motorem a nemotorová vozidla, která nemají vlastní pohon a jsou tažena motorovým vozidlem. Pojmy k zapamatování Zvláštní vozidlo je vozidlo vyrobené k jiným účelům než k provozu na pozemních komunikacích, které může být při splnění podmínek stanovených příslušným zákonem (56/2001 Sb.) k provozu na pozemních komunikacích schváleno. Obecně tedy platí, že za zvláštní vozidlo je nutno požadovat každé vozidlo (motorové i nemotorové), které je vyrobeno k jinému účelu než k provozu na pozemních komunikacích. Mezi zvláštní vozidla patří různé samohybné nebo tažené pracovní stroje, zemědělské nebo lesnické traktory a stroje, jejichž prvotní určení je jiné než jaké je pro silniční vozidlo. Pojmy k zapamatování Přípojné vozidlo je silniční nemotorové vozidlo určené k tažení jiným vozidlem, s nímž je spojeno do soupravy. Z tohoto významu pojmu vyplývá, že za přípojné vozidlo se považuje pouze nemotorové silniční vozidlo, určené k tomu, aby spolu s motorovým silničním vozidlem tvořilo jízdní soupravu. Za přípojné vozidlo tedy nelze považovat nemotorové pracovní stroje, jako například zemědělské nebo stavební tažené stroje (secí stroje, rýpadla, nakladače apod) Druhy vozidel Silniční vozidla se rozdělují na jednotlivé druhy takto: Obrázek 2.1 Druhy silničních vozidel Výklad Jednotlivé druhy silničních vozidel je možné charakterizovat následujícím způsobem.

19 druhy silničních vozidel 19 Osobní automobily. Osobní automobil: Vozidlo určené zejména pro přepravu osob a jejich zavazadel nebo nákladu. Má nejvýše devět míst k sezení včetně místa řidiče. Může táhnout přívěs. Cel. hmotnost nesmí převýšit 3,5 t a prostor pro zavazadla nesmí být větší než prostor pro přepravu osob. Osobní automobil je motorové vozidlo, které má 4 nebo více kol, zpravidla poháněné spalovacím motorem nebo elektromotorem. Osobní automobily se dále dělí podle dalších znaků. Hlavní rozlišující znaky osobního automobilu: Karoserie druh Střecha typ Počet míst k sezení a jejich uspořádání Počet bočních dveří Podle těchto znaků můžeme osobní automobily rozdělit na jednotlivé typy osobních automobilů, jak je uvedeno na obrázku Obr Obrázek 2.2: Rozdělení osobních automobilů na jednotlivé typy. Podle hlavních rozlišujících znaků je možné definovat jednotlivé typy osobních automobilů takto:

20 druhy silničních vozidel 20 SEDAN KAROSERIE : STŘECHA: MÍSTA K SEZENÍ: uzavřená pevná, tuhá, část střechy může být otvíratelná 4 nebo více, nejméně ve dvou řadách Dvoudveřový sedan Čtyřdveřový sedan Sedan se splývavou zádí Sedan se šikmou zádí POZNÁMKA: v zádi mohou být dveře zasahující až ke střeše KAROSERIE : prostornější, uzavřená může mít dělící stěnu mezi LIMUSINA předními a zadními sedadly STŘECHA: pevná, tuhá, část střechy může být otvíratelná MÍSTA K SEZENÍ: 4 nebo více, nejméně ve dvou řadách případná další sedadla mohou být sklápěcí BOČNÍ DVEŘE: 4 nebo 6 Benz S classe, šestidveřová limuzína Mercedes Benz

21 druhy silničních vozidel 21 KUPÉ KAROSERIE : uzavřená, s obvykle omezeným zadním prostorem pro cestující STŘECHA: pevná, tuhá, část střechy může být otvíratelná MÍSTA K SEZENÍ: 2 až 3 vpředu, případná zadní sedadla pevná nebo sklopná BOČNÍ DVEŘE: 2 POZNÁMKA: v zádi mohou být dveře zasahující až ke střeše Kupé Peugeot 308 RC Z KABRIOLET KAROSERIE : proměnlivá bez pevných rámů bočních dveří, s pevnými sloupky čelního skla, nebo s ochranným obloukem proti převrácení STŘECHA: poddajná, stahovací, popř. tuhá, odnímatelná nebo Sklápěcí MÍSTA K SEZENÍ: 4 nebo více, nejméně ve dvou řadách BOČNÍ DVEŘE: 2 nebo 4 Cabriolet Audi Ford Focus Cabriolet

22 druhy silničních vozidel 22 ROADSTER KAROSERIE : proměnlivá bez pevných rámů bočních dveří, s pevnými sloupky čelního skla, nebo s ochranným obloukem proti převrácení, s omezeným zadním prostorem pro cestující STŘECHA: poddajná, stahovací, popř. tuhá, odnímatelná nebo sklápěcí MÍSTA K SEZENÍ: BOČNÍ DVEŘE: 2 2 až 3 vpředu, případná zadní sedadla pevná, nebo sklopná Audi TT Roadster 3.2 quattro OSOBNÍ KOMBI KAROSERIE : uzavřená, zadní část je konstruována tak, že vnitřní prostor je proti vnitřnímu prostoru sedanu zvětšen STŘECHA: pevná, tuhá, část střechy může být otvíratelná MÍSTA K SEZENÍ: 4 nebo více, nejméně ve dvou řadách. Zadní sedadla se sklopnými opěradly nebo vyjímatelná ke zvětšení ložné plochy. BOČNÍ DVEŘE: 2 až 4 a jedny zadní dveře Sedan se zvětšeným vnitřním prostorem Peugeot 308 Prologue

23 druhy silničních vozidel 23 KOMBI KAROSERIE : uzavřená, STŘECHA: pevná, tuhá, část střechy může být otvíratelná, MÍSTA K SEZENÍ: 2 nebo více, nejméně v jedné řadě. Zadní sedadla se sklopnými opěradly nebo vyjímatelná ke zvětšení ložné plochy. BOČNÍ DVEŘE: 2 až 4 a jedny zadní dveře POZNÁMKA: vztažný bod R sedadla řidiče je min. 750 mm nad vozovkou měřeno při pohotovostní hmotnosti vozidla POZNÁMKA: Kombi může být odvozeno od malého nákladního, zpravidla skříňového automobilu. Za sedadlem řidiče musí být boční okna Ford Transit kombi VÍCEÚČELOVÝ (SPECIÁLNÍ) KAROSERIE : uzavřená, otevřená nebo otvíratelná Terénní, Obytný, Obojživelný STŘECHA: pevná, stahovací nebo odnímatelná MÍSTA K SEZENÍ: 1 nebo více sedadel BOČNÍ DVEŘE: 2 až 4 případně i zadní dveře POZNÁMKA: automobil je konstruován k usnadnění příležitostné dopravy zboží Ford Ranger Mercedes G Nákladní automobily

24 druhy silničních vozidel 24 Nákladní automobil: Vozidlo určené zejména pro dopravu nákladů. Může táhnout přívěs. Rozdělení nákladních automobilů na jednotlivé typy je provedeno hlavně podle účelu použití a podle typu nástavby. Přehled typů a jejich vyobrazení je na obrázku Obr Obrázek.2.3: Rozdělení nákladních automobilů na jednotlivé typy. Na obrázku 1.11 je speciální automobil uveden jako alternativa všech základních typů. Je to z toho důvodu, že speciální automobil je určen pro plnění zpravidla jednoho specifického úkolu. Z hlediska konstrukce bude řešen právě pro tento specifický úkol. Typickým příkladem jsou cisterny pro přepravu specifických kapalných látek (pohonné hmoty, potraviny, pitná voda, atd.) Speciální automobil může být ale z hlediska konstrukce řešen i jako skříňový, nebo jako valníkový. Podle hlavních rozlišujících znaků lze jednotlivé typy nákladních automobilů charakterizovat takto: Hlavní rozlišující znaky nákladního automobilu: Karoserie druh nástavby Provedení kabiny Hlavní účel použití

25 druhy silničních vozidel 25 VALNÍKOVÝ Nákladní automobil s valníkovou karoserií a s uzavřenou kabinou POZNÁMKA: ložný prostor může být kryt plachtou, přetaženou přes odnímatelnou nosnou konstrukci Lehký valníkový automobil Střední valníkový automobil Těžký valníkový automobil SKLÁPĚČKOVÝ Nákladní automobil se sklápěcí valníkovou karoserií nebo korbou a s uzavřenou kabinou Těžký sklápěčkový automobil Lehký sklápěčkový automobil Ford Transit

26 druhy silničních vozidel 26 SKŘÍŇOVÝ Nákladní automobil se skříňovou karoserií s oddělenou skříní furgon Lehký skříňový automobil - furgon Těžký skříňový automobil s oddělenou skříní SPECIÁLNÍ nákladní Nákladní automobil který svou konstrukcí a vybavením je určen pouze pro dopravu určitých druhů, nebo skupin nákladů pro které jsou nutné zvláštní úpravy, nebo pro vykonávání specifické činnosti.

27 druhy silničních vozidel 27 PIKAP Lehký nákladní automobil zpravidla na podvozku osobního automobilu s karosérií upravenou pro přepravu nákladů. Kabina dvou nebo vícemístná je oddělena od prostoru pro náklad. Pikap s otevřenou ložnou plochou, čtyř až pětimístná kabina. Pikap s uzavřeným prostorem pro náklad, dvoumístná kabina. I když další druh nákladního automobilu není uveden v základním rozdělení, je přesto vhodné tento druh nákladního vozidla specifikovat. Jedná se o TAHAČ. V podstatě by se tento druh mohl zahrnout mezi speciální vozidla. Protože ale plní pouze přepravní úkoly i když specifickou formou, pouze tažením přípojných vozidel. Je tedy vhodné doplnit základní rozdělení nákladních automobilů o tento druh, o TAHAČ. Tahač: Tahač přívěsů: Nákladní vozidlo. Je určen výlučně pro tažení přívěsů nebo návěsů. Tahač a přípojná vozidla tvoří jízdní soupravu. Může být vybaven pomocným ložným prostorem Tahač návěsů Autobusy

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Elektromobily a hybridní automobily Radek Hojný Bakalářská práce 2009 PROHLÁŠENÍ AUTORA Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu. Zpracoval:pplk. doc. Ing. Jaromír MAREŠ,CSc.

Studijní opora. Název předmětu: Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu. Zpracoval:pplk. doc. Ing. Jaromír MAREŠ,CSc. Studijní opora Název předmětu: Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu Zpracoval:pplk. doc. Ing. Jaromír MAREŠ,CSc. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Pro účely těchto postupů se rozumí schvalovacím dokumentem zejména:

Pro účely těchto postupů se rozumí schvalovacím dokumentem zejména: Základní postupy a podmínky pro vyplňování Základních technických popisů vzniklých automatizovaným převodem z COC listů (ZTP-COC), platné pro kategorie vozidel M a N Zde jsou uvedeny postupy pro jednotné

Více

Náklady na provoz silničních motorových vozidel

Náklady na provoz silničních motorových vozidel Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Náklady na provoz silničních motorových vozidel BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Adéla KOŘÍNKOVÁ Vedoucí bakalářské

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUT OF FORENSIC ENGINEERING ANALÝZA JÍZDY OSOBNÍHO VOZIDLA S PŘÍVĚSEM ANALYSIS OF DRIVING A PASSENGER VEHICLE

Více

Suzuki SX4. Větší, chytřejší, praktičtější... DRAGSTERY. Konečně! Oblíbený crossover se dočkal centimetrů navíc

Suzuki SX4. Větší, chytřejší, praktičtější... DRAGSTERY. Konečně! Oblíbený crossover se dočkal centimetrů navíc č. 9, ročník 12, vychází 3. Září 2013 časopis pro širokou motoristickou veřejnost / zdarma Škoda 130 RS n. 49 winner rally Monte Carlo 1977 1:43 FOXTOYS obj. č.: FOXS104 990 Kč www.foxtoys.cz představujeme

Více

ELEKTRICKÁ TRAKCE 1 PŘEHLED PROBLEMATIKY

ELEKTRICKÁ TRAKCE 1 PŘEHLED PROBLEMATIKY 4.11.2008 ETR120.doc Elektrická trakce 1. Přehled problematiky Obsah Doc. Ing. Jiří Danzer CSc. ELEKTRICKÁ TRAKCE 1 PŘEHLED PROBLEMATIKY 2. vydání Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Obecné úvahy... 3 1.1.1 Pohybové

Více

STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM

STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta elektrotechniky a informatiky ČESKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM Ing. Bohumil HORÁK, Ph.D. Ing. Jiří KOZIOREK, Ph.D.

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Základní pojmy

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Základní pojmy 341/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 11. července 2002 o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Ministerstvo dopravy

Více

341/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů

341/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů 341/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 11. července 2002 o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Změna: 100/2003 Sb.

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 2. SILNIČNÍ DOPRAVA. Učební text. Vladislav Křivda, Michal Richtář, Ivana Olivková

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 2. SILNIČNÍ DOPRAVA. Učební text. Vladislav Křivda, Michal Richtář, Ivana Olivková Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 2. SILNIČNÍ DOPRAVA Učební text Vladislav Křivda, Michal Richtář, Ivana Olivková Ostrava 2007 Recenze: Doc. Ing. Jaroslav Muller, CSc. Název: Autor: Vladislav

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 4. LETECKÁ DOPRAVA. Učební text. Vladislav Křivda

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 4. LETECKÁ DOPRAVA. Učební text. Vladislav Křivda Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 4. LETECKÁ DOPRAVA Učební text Vladislav Křivda Ostrava 2007 Recenze: Doc. Ing. Jaroslav Muller, CSc. Název: Autor: Vladislav Křivda Vydání: první, 2007

Více

mo2 Trvale obytný automobil

mo2 Trvale obytný automobil Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav konstruování Odbor průmyslového designu Brno, květen 2003 seminární práce Trvale obytný automobil vypracoval: Michal Páca vedoucí d.p.:

Více

SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL

SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL Učební text doc. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Ostrava 2011 Tyto studijní materiály vznikly za finanční

Více

Jan Neumann. Autobus Škoda 706 RO. historie, vývoj, technika, jiné využití. Grada Publishing

Jan Neumann. Autobus Škoda 706 RO. historie, vývoj, technika, jiné využití. Grada Publishing Jan Neumann Autobus Škoda 706 RO historie, vývoj, technika, jiné využití Grada Publishing Jan Neumann Autobus Škoda 706 RO Vydala Grada Publishing, a. s. U Průhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz

Více

ALTERNATIVNÍ POHONY MOTOROVÝCH VOZIDEL

ALTERNATIVNÍ POHONY MOTOROVÝCH VOZIDEL Prof. Ing. František Vlk, DrSc. ALTERNATIVNÍ POHONY MOTOROVÝCH VOZIDEL Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav dopravní techniky Vzhledem k docházejícím zásobám ropy a nesmírným

Více

KATALOG AUTOMOBILNÍ A PÁSOVÉ TECHNIKY POUŽÍVANÉ V AČR

KATALOG AUTOMOBILNÍ A PÁSOVÉ TECHNIKY POUŽÍVANÉ V AČR KATALOG AUTOMOBILNÍ A PÁSOVÉ TECHNIKY POUŽÍVANÉ V AČR Ing. Vojtěch Kolmaš, Ing. Jaroslav Kohoutek, Ing. Jindřich Vymětal Praha 2007 @ Ministerstvo obrany České republiky AVIS, duben 2007 ISBN 978-80-7278-382-3

Více

Branko Remek. Grada Publishing

Branko Remek. Grada Publishing Branko Remek 1885 1886 1908 1964 2005 Branko Remek Grada Publishing Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována

Více

Mercedes-Benz. 15. let Hoffmann & Žižák. Hoffmann & žižák. Mercedes- -Benz. Značkový servis se vyplatí, nejen na jaře. Klenot nejen na obdivování

Mercedes-Benz. 15. let Hoffmann & Žižák. Hoffmann & žižák. Mercedes- -Benz. Značkový servis se vyplatí, nejen na jaře. Klenot nejen na obdivování Hoffmann & žižák 01 10 Mercedes-Benz SLS 63 AMG Klenot nejen na obdivování 15. let Hoffmann & Žižák Mercedes- -Benz Actros Borec na stavby Značkový servis se vyplatí, nejen na jaře Hoffmann & ŽiŽák včera

Více

Vážení klienti, vážení obchodní přátelé,

Vážení klienti, vážení obchodní přátelé, 1 Vážení klienti, vážení Vážení obchodní klienti, přátelé, vážení obchodní přátelé, končí rok 2005 a s ním desáté výročí od začátku působení D.A.S. v České republice. Naše společnost je průkopníkem pojištění

Více

Co stojí za nečekaným úspěchem tohoto vozu?

Co stojí za nečekaným úspěchem tohoto vozu? č. 12 1, ročník 12, vychází 3. PROSINCE 2013 časopis pro širokou motoristickou veřejnost / zdarma DÁLNIČNÍ ZNÁMKA na rok 2014 ZDARMA k povinnému ručení CarFIX Více informací na straně 5 enerali_inzerce[95x62]_podzim2013_zena_fin.indd

Více

HYUNDAI i40. Žralok lovící ve vodách střední třídy 7NEJLEPŠÍCH OSOBNOSTOST. Octavia Green E Line. Oblíbený crossover po omlazení

HYUNDAI i40. Žralok lovící ve vodách střední třídy 7NEJLEPŠÍCH OSOBNOSTOST. Octavia Green E Line. Oblíbený crossover po omlazení Č. 2, ROČNÍK 11, VYCHÁZÍ 7. ÚNORA 2012 ČASOPIS PRO ŠIROKOU MOTORISTICKOU VEŘEJNOST / ZDARMA TEST Větší než byste čekali TEST SUZUKI SX4 Oblíbený crossover po omlazení HYUNDAI i40 Žralok lovící ve vodách

Více

hyundai i30 kombi Škoda Octavia Dostatek prostoru i slušná cena Hledali jsme chyby! A našli? Jakub Kornfeil Auto přímo pro Čechy

hyundai i30 kombi Škoda Octavia Dostatek prostoru i slušná cena Hledali jsme chyby! A našli? Jakub Kornfeil Auto přímo pro Čechy č. 5, ročník 12, vychází 7. května 2013 časopis pro širokou motoristickou veřejnost / zdarma Skladové vozy ŠKODA ihned k odběru Octavia Ambition 1.4 TSI 469 500 Kč představujeme Auto přímo pro Čechy www.klokocka.cz

Více

Automobily terénní střední (dále jen ATS) jsou i po provedených restrikcích v předchozích letech nejrozšířenější

Automobily terénní střední (dále jen ATS) jsou i po provedených restrikcích v předchozích letech nejrozšířenější Stav procesu přezbrojení AČR automobilem terénním středním Článek pojednává o přezbrojení Armády České republiky automobily terénními středními v letech 2008 a 2009. Představuje již dříve zavedený automobil

Více

E-mobilita. Rady, tipy, informace

E-mobilita. Rady, tipy, informace E-mobilita Rady, tipy, informace Obsah Obsah Projekty Pražské energetiky 4 Co je PRE a jaké jsou její projekty v oblasti e-mobility. Historické začátky 8 Na počátku 20. století byly elektromobily obvyklým

Více

únor 2002 ročník 7 číslo 2 zdarma

únor 2002 ročník 7 číslo 2 zdarma DP kontakt Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost únor 2002 ročník 7 číslo 2 zdarma První kloubový Citybus vyjel do pražských ulic 7. ledna Tak by mohl palcový titulek v novinách oznámit jeden

Více

KNIHOVNIČKA OSOBNÍCH FINANCÍ JAK KOUPIT AUTOMOBIL. Pavel Novotný a kolektiv

KNIHOVNIČKA OSOBNÍCH FINANCÍ JAK KOUPIT AUTOMOBIL. Pavel Novotný a kolektiv KNIHOVNIČKA OSOBNÍCH FINANCÍ JAK KOUPIT AUTOMOBIL Pavel Novotný a kolektiv Obsah: Užitné vlastnosti 3 Rozdělení automobilů 3 Barva automobilu 4 Auto a pohodlí 5 Provozní náklady automobilu 7 Spolehlivost

Více

ÚVOD DO PRÁCE S ELEKTRONICKÝMI INFORMAČNÍMI ZDROJI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOPRAVĚ

ÚVOD DO PRÁCE S ELEKTRONICKÝMI INFORMAČNÍMI ZDROJI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOPRAVĚ ÚVOD DO PRÁCE S ELEKTRONICKÝMI INFORMAČNÍMI ZDROJI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOPRAVĚ ČÁST MODELOVÁNÍ EMISÍ, IMISÍ V DOPRAVĚ Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. Mgr. Ivo Dostál Ing. Jakub Tichý Ing. Jiří

Více

Praktická dílna. Spalovací motory I. utoexper. Servis Podvozek Organizace práce. Motor Systémy a příslušenství. Automobil od A do Z.

Praktická dílna. Spalovací motory I. utoexper. Servis Podvozek Organizace práce. Motor Systémy a příslušenství. Automobil od A do Z. omobil od A do Z Servis Podvozek Organizace práce Motor Systémy a příslušenství Bezpečnost a hygiena práce Geometrie Nářadí a vybavení dílen Paliva a maziva Diagnostika a měření Elektr. zařízení, elektronika

Více

FEDERACE KLUBŮ HISTORICKÝCH VOZIDEL ČR NÁRODNÍ AUTORITA - ANF FIVA

FEDERACE KLUBŮ HISTORICKÝCH VOZIDEL ČR NÁRODNÍ AUTORITA - ANF FIVA FEDERACE KLUBŮ HISTORICKÝCH VOZIDEL ČR NÁRODNÍ AUTORITA - ANF FIVA POSTUP PRO TESTOVÁNÍ A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ŽÁDOSTI O PROVEDENÍ TESTOVÁNÍ HISTORICKÉHO VOZIDLA K ZAPSÁNÍ DO REGISTRU HISTORICKÝCH A SPORTOVNÍCH

Více