ZÁKLADY DOPRAVNÍ TECHNIKY A DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADY DOPRAVNÍ TECHNIKY A DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY"

Transkript

1 ZÁKLADY DOPRAVNÍ TECHNIKY A DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY Miroslav Tesař Petr Jílek Pardubice 2012 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP VK CZ.1.07/2.2.00/ Virtuální vzdělávání v dopravě.

2 úvod do předmětu 2 Název: Základy dopravní techniky a dopravní prostředky Autor: Miroslav Tesař, Petr Jílek Vydání: první, 2012 Počet stran: 6973 Náklad: 50 Studijní materiály pro studijní obor : všechny obory, Dopravní fakulta Jana Pernera Jazyková korektura: nebyla provedena. Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Název: Virtuální vzdělávání v dopravě Číslo: CZ.1.07/2.2.00/ Realizace: Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava/Univerzita Pardubice Miroslav Tesař, Petr Jílek Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Univerzita Pardubice ISBN:

3 úvod do předmětu 3 POKYNY KE STUDIU Základy dopravní techniky, dopravní prostředky Pro předmět ZDT a DP jste obdrželi studijní balík obsahující: integrované skriptum pro distanční studium obsahující i pokyny ke studiu, přístup do e-learningového portálu obsahující doplňkové animacemi vybraných částí kapitol a doprovodné video Osobní automobil Cílem předmětu Cílem je seznámení se základními pojmy a principy v oblasti silničních vozidel. Po prostudování modulu by měl student získat základní povědomí a znalosti o principech konstrukčního uspořádání silničních vozidel. Měl by pochopit princip činnosti hlavních konstrukčních skupin vozidel a poznat podstatu zákonitostí spojených s pohybem silničního vozidla. Pro koho je předmět určen Modul je zařazen do bakalářského studia všech oborů studijního programu. Skriptum se dělí na části, kapitoly, které odpovídají logickému dělení studované látky.

4 úvod do předmětu 4 Při studiu každé kapitoly se můžete setkat s následujícími informačními symboly: Cíl: Informuje o tom, co je nejpodstatnější v dané části a co nového Vám studium přinese. Výklad Následuje vlastní výklad studované látky, zavedení nových pojmů, jejich vysvětlení, vše doprovázeno obrázky, tabulkami, řešenými příklady, odkazy na animace. Shrnutí pojmů Na závěr kapitoly jsou zopakovány hlavní pojmy, které si v ní máte osvojit. Pokud některému z nich ještě nerozumíte, vraťte se k nim ještě jednou. Otázky Pro ověření, že jste dobře a úplně látku kapitoly zvládli, máte k dispozici několik kontrolních otázek. Úlohy k řešení Bude zadána úloha k samostatnému řešení, která Vám umožní lépe pochopit podstatu studovaného problému. Klíč k řešení Výsledky zadaných příkladů budou uvedeny v závěru učebnice v Klíči k řešení. Používejte je až po vlastním vyřešení úloh, jen tak si samokontrolou ověříte, že jste obsah kapitoly skutečně úplně zvládli. V textu mohou být použity kromě výše uvedených ještě další symboly. Jejich význam je ale natolik zřejmý, že není nutné je blíže vysvětlovat Úspěšné a příjemné studium s tímto učebním textem Vám přejí autoři. Miroslav Tesař, Petr Jílek

5 úvod do předmětu 5 OBSAH 1. ÚVOD DO PŘEDMĚTU 1.1 Historie motorových vozidel 2. DRUHY SILNIČNÍCH VOZIDEL 2.1 Základní pojmy Druhy vozidel 3. KATEGORIE VOZIDEL 4. ZÁKLADNÍ ČÁSTI MOTOROVÝÁCH VOZIDEL 5. ZÁKLADNÍ USPÚOŘÁDÁNÍ (KONCEPCE) MOTOROVÝCH VOZIDEL 5.1 Celkové uspořádání poháněcí soustavy 5.2 Rozměry a hmotnosti motorových vozidel Hmotnosti vozidel Rozměry vozidel 5.3 Rámy vozidel 5.4 Karosérie vozidel 6. KOLA A PNEUMATIKY 6.1 Drtuhy a konstrukce disků a ráfků kol Disky kol Ráfky kol 6.2 Druhy a konstrukce pneumatik Rozdělení pneumatik Konstrukční provedení pneumatik Základní parametry pneumatik Značení pneumatik 6.3 Způsoby uložení kol 7. NÁPRAVY 7.1 Rozdělení náprav 7.2 Tuhé nápravy 7.3 Nezávislé zavěšení kol 8. PÉROVÁNÍ A TLUMIČE 8.1 Význam pérování a tlumení 8.2 Druhy pružících prvků Kovové pružící prvky Nekovové pružící prvky Moderní způsoby pérování 8.3 Druhy tlumičů pérování 9. BRZDY 9.1 Rozdělení brzdových soustav 9.2 Kapalinové brzdy 9.3 Bubnové brzdy 9.4 Kotoučové brzdy 9.5 Brzdová soustava s posilovačem 9.6 Elektronické systémy brzd 9.7 Vzduchotlaké brzdy

6 úvod do předmětu Zpomalovací brzdy 10. ŘÍZENÍ 10.1 Základní pojmy geometrie řízení 10.2 Druhy a konstrukce řízení 10.3 Posilovače řízení 11. SPOJKY 11.1 Účel a základní druhy spojek 12. PŘEVODOVKY 13. SPOJOVACÍ A HNACÍ HŘÍDELE 14. ROZVODOVKY

7 úvod do předmětu 7 Předkládaný učební text slouží pouze jako vodítko k usnadnění studia. Text je určen pro posluchače kombinované formy studia a v žádném případě nenahrazuje přednášky, kde budou příslušná témata rozebrána do větší hloubky. Posluchači jsou povinni se seznámit s doporučenou a s povinnou literaturou.

8 úvod do předmětu 8 1 ÚVOD DO PŘEDMĚTU Předmět Základy dopravní techniky a Dopravní prostředky umožní studentům získat přehled o problematice konstrukce silničních motorových vozidel v rozsahu potřebném pro získání základních znalosti o principech konstrukčního uspořádání silničních vozidel. Student by měl pochopit princip činnosti hlavních konstrukčních skupin vozidel a poznat podstatu zákonitostí spojených s pohybem silničního vozidla. Informace obsažené v tomto studijním materiálu jsou sestaveny tak, aby umožnily studovat danou problematiku v logickém sledu, který odpovídá návaznosti jednotlivých skupin a podskupin motorového vozidla, při přenosu točivého momentu motoru ke kolům hnací nápravy. 1.1 Historie motorových vozidel Cíl: Seznámit se stručným přehledem historie vzniku automobilu Francouzký filosof Auguste Comté kdysi řekl: Nezná svůj obor, kdo nezná jeho historii. Když se na historii motorových vozidel, nebo automobilů, podíváme trochu v širších souvislostech, musíme začít již od vlastního pojmu automobil. Slovo automobil (zastarale kolojezd), pochází z řeckého výrazu ve významu samostatně a z řeckého mobilis - ve významu pohyblivý. Odtud tedy pojem automobil, často používaný ve zkráceném tvaru auto. Ve starší češtině byl používán doslovný překlad slova automobil = samohyb. Pojmy k zapamatování Automobil je tedy definován jako samostatně se pohybující pozemní dopravní prostředek, který je nezávislý na kolejích nebo trolejích a k jehož pohybu není třeba tažných zvířat či lidské síly a je schopen se po zemi pohybovat díky svému vlastnímu pohonu. Výklad Této definici, která zahrnuje i motorová jednostopá vozidla (motorky, mopedy, motorová jízdní kola), autobusy a pojízdné pracovní stroje, však odpovídá v právních předpisech termín motorové vozidlo. Slovo automobil (auto) se používá v užším významu. Protože prvními motorovými vozidly byla vozidla, která z dnešního pohledu patří hlavně mezi automobily, můžeme při stručné procházce historií fenoménu 20. století, zvanému automobil, zůstat u tohoto obecně používaného pojmu, i když se v podstatě jedná o historii motorového vozidla jako takového.

9 úvod do předmětu 9 Zabývat se podrobně historií automobilů nelze, protože to je velmi rozsáhlá problematika. Pro účel tohoto předmětu se zaměříme pouze na stručný přehled historie automobilu ve formě hlavních historických událostí, která se dají považovat za rozhodující při formování dalšího vývoje a rozvoje tohoto nejdynamičtěji se rozvíjejícího odvětví lidské činnosti devatenáctého a dvacátého století Historie automobilů v datech Pokud se chceme věnovat čistě historii automobilu, bylo by správné začít od opravdu historicky prvního automobilu na světe, tedy něčeho co odpovídá našemu chápání automobilu jako takového. Jenže naskýtá se otázka zda by takovýto automobil spatřil světlo světa bez toho hlavního co bylo je a bude hnacím motorem lidské činnosti. A tím je odvěká touha lidstva usnadnit si svoji každodenní činnost, touha po nových poznáních a hlavně snaha využít každého nového poznání ve svůj prospěch. Nebyl tedy počátkem nebo alespoň předzvěstí začátku historie automobilů okamžik, kdy člověk využil pro tažení nákladu sílu zvířete? A nebyl počátkem okamžik kdy pro usnadnění přesunu nákladu člověk poprvé využil kolo? Možná bychom se takto dostali až na počátek lidské civilizace, kdy člověk začal přemýšlet o své činnosti a začal hledat způsoby jak si svůj nelehký pobyt na Zemi usnadnit. Pokud tedy zůstaneme u základní definice automobilu, bude asi správné začít opravdu tam, kdy se dá předpokládat, že světlo světa spatřilo poprvé KOLO. Další přehled je sestaven z nejdůležitějších událostí, o kterých se dá říci, že psala dějiny automobilů. 4 tisíce let před n.l. vynález kola. Kolo se poprvé objevilo pravděpodobně v oblasti Malé Asie. Jako značně pravděpodobnou se jeví hypotéza, že vynález kola má přímou souvislost s vynálezem hrnčířského kruhu (princip kola otáčejícího se na hřídeli). 2 tisíce let před n.l. využití kola na vozech, zejména ve starém Egyptě, v Mezopotámii se u bojových vozů objevilo významné zdokonalení paprskové kolo. Všeobecné rozšíření lehkého bojového vozu je připisováno o 350 let později Chetitům, národu obývajícímu území dnešního východního Turecka a Sýrie. Obr.1.1: Podoba prvních vozů. Tyto dva údaje lze tedy považovat za úplně první historické události související s věcí bez které by dnešní automobil nebyl tím čím je, s KOLEM. Přeskočíme nyní celé tisíciletí a začneme sledovat vznik již opravdového automobilu v jeho pravém slova smyslu.

10 úvod do předmětu Nicolas Joseph Cugnot sestrojil první samostatně se pohybující mechanické vozidlo. N.J. Cugnot byl francouzský vynálezce a dělostřelecký důstojník. Využil u svého vynálezu rozmachu parního stroje, který pro pohon svého vozidla využil. Prvenství tohoto muže je však někdy zpochybňováno a je připisováno vlámskému misionáři v Číně, Ferdinandu Verbiestovi, který měl údajně první automobil na světě vyrobit okolo roku parní vůz Josefa Boška - první automobil ve střední Evropě profesor Sibrandus Stratingh z Groningen (Holandsko), sestrojil první elektromobil. Obrázek 1.2 První samohybný stroj Obrázek.1.3: Parní automobil Josefa Boška Nicolaus Otto, vyvinil první čtyřdobý spalovací motor. Obrázek 1.4 První vznětový motor

11 úvod do předmětu Karl Benz vyvinul a sestrojil motorovou tříkolku, která je považována za opravdu první automobil tak jak jej dodnes chápeme. Obrázek 1.5- Benz - první automobil 1883 Obrázek 1.6- Replika prvního automobilu Zajímavost k tématu 29. ledna 1886 získal Karl Benz na svoji tříkolku patent. Toto datum je považováno za zrod automobilu nezávisle na Benzovi, začal automobily stavět také Gottlieb Daimler Anglický zvěrolékař John Dunlop vynalezl pneumatiku plněnou vzduchem. Do té doby se používaly plné gumové obruče ve Francii vznikla první automobilní továrna Panhard a Levassor, (dnes výrobce vojenských automobilů Panhard) Francie zavedla povinnou registraci automobilů pomocí očíslovaných tabulek Pařížský časopis Le Petit Journal uspořádal první automobilovou soutěž. Opravdový závod se ale konal až o rok později na trati Paříž-Bordeaux František Křižík, první elektromobil na území dnešní ČR Rakušan Rudolf Diesel sestrojil první provozuschopný vznětový motor první automobil na území dnešní ČR Präsident v Kopřivnické továrně

12 úvod do předmětu 12 Obrázek Původní podoba automobilu President Obrázek 1.8 První nákladní automobil 1898 první nákladní automobil vyrobený v Kopřivnické továrně první motocykl Laurin a Klement Henry Ford založil svou továrnu Spojené státy překonaly Francii v počtu vyrobených automobilů a staly se světovou jedničkou výroba aut Laurin a Klement zahájila činnost Pražská továrna na automobily (od 1910 Praga) 1908 Henry Ford zahájil výrobu modelu Ford T. Začíná éra sériové výroby. Do roku 1927 bylo vyrobeno přes 15 miliónů kusů modelu T. Od počátku 20. století se začaly psát moderní dějiny vývoje a výroby automobilů a automobilismu Kopřivnická továrna je přejmenována na TATRA Byly vyroben první nákladní vůz s naftovým motorem. První sériové dieselové osobní auto, Mercedes 260D, vzniklo v roce Plzeňská Škoda zapojila do koncernu závod L&K Američan Paul Galvin vynalezl první autorádio, položil tak základ společnosti Motorola V Německu byl představen vůz pro masy, pozdější Volkswagen Brouk. Jeho výroba skončila až v roce 2003 v Mexiku, celkem bylo vyrobeno přes 21 milionů kusů Na trhu se objevil první posilovač řízení, původně vyvinutý pro těžké nákladní automobily Američtí zákazníci si do svých vozů mohli pořídit první klimatizaci. Poprvé se objevují bezpečnostní pásy, vynález ale pochází už z konce 19. století. Dnes nejrozšířenější tříbodové pásy uvedlo na trh Volvo v roce Na americkém trhu se objevily první japonské vozy, automobilky Toyota a Nissan prodaly každá kolem 1000 vozů. Do Evropy přišli Japonci o rok později První běžně vyráběný vůz s pohonem všech kol, britský Jensen FF. Japonské Subaru přišlo se svými "čtyřkolkami" začátkem 70. let, Audi představilo první quattro v roce 1980.

13 úvod do předmětu Automobil Oldsmobile Tornado se stal prvním vozem, ve kterém si mohli zájemci koupit airbag. V Evropě patří prvenství Mercedesu, který přišel s tímto bezpečnostním prvkem v roce Na trh přišla první generace Volkswagenu Golf, který se stal nejprodávanějším automobilem světa, prodalo se přes 24 milionů vozů. V současnosti se vyrábí pátá generace V Americe se objevily první katalyzátory, dnes používaný třícestný katalyzátor s lambda sondou poprvé použilo Volvo v roce Po deseti letech vývoje přišla firma Bosch s ABS - protiblokovacím brzdovým systémem, dnes běžnou výbavou aut V Japonsku se začal prodávat první hybridní automobil, poháněný spalovacím motorem a elektřinou - Toyota Prius. To je tedy stručný přehled těch nejdůležitějších dat souvisejících s historií automobilů ve světě, ale i na území dnešní ČR. Stejně tak jako jednotlivé události, vytvářely dějiny automobilů i samotné automobily. Dá se vyjmenovat řada značek a typů automobilů, které vstoupily do historie. A to tím, že přinesly nějaký prvek, změnu, která se pak stala zcela běžnou, nebo prostě tím, že se tyto automobily staly legendou. Zajímavost k tématu Automobily, které psaly historii 29. ledna 1886 podal Karl Benz na patentním úřadě žádost o zaregistrování svého Patent Motorwagen. Za 126 let se stalo auto součástí každodenního života. Zde jsou uvedeny vizitky tuctu těch nejslavnějších aut, která se svým způsobem podílela i na tom jak vypadají a jak jsou vybaveny současné automobily a dá se říci že i na tom, kam se současný trend vývoje automobilů ubírá a která rozhodně stojí za pozornost. Nechybí mez nimi ani zástupce automobilů pocházejících z českých zemí. FORD MODEL T (vyráběn 1908 až 1927) - Automobil, který motorizoval Ameriku, továrna Henryho Forda jich vyrobila přes 15 milionů - v pozici nejprodávanějšího vozu světa ho předstihl až Volkswagen Brouk. Jednoduchý a konzervativní automobil měl motor o výkonu 20 až 22 koní, dosahoval maximální rychlosti 60 km/h. BUGATTI ROYALE (1926 až 1932) - Geniální Ettorre Bugatti se mezi světovými válkami prosadil sportovními auty. Postavil ale i jeden z nejslavnějších luxusních vozů, typ 41 Royale. Vzniklo pouze šest či sedm aut (nikdo nezná přesný počet), ovšem zcela výjimečných - každé vážilo tři tuny, poháněl je třináctilitrový řadový osmiválec vyvinutý z leteckého motoru a později upravený pro použití ve vlacích a dosahovalo rychlosti přes 160 km/h.

14 úvod do předmětu 14 MERCEDES-BENZ SSK (1928 až 1932) - Sportovní automobil zkonstruovaný Ferdinandem Porschem byl nejrychlejším autem své doby, jeho maximální rychlost se blížila 180 km/h. Na přelomu 20. a 30. let vévodil světovým závodním drahám. Přeplňovaný motor o objemu 7,1 litru dával výkon až 300 koňských sil. Předloni byl jeden z necelé čtyřicítky vyrobených kusů prodán za 4,18 milionu liber (asi 200 milionů korun TATRA 87 (1938 až 1950) - Nástupce revoluční Tatry 77, jež se vyráběla v letech 1934 až 1937 a které vzniklo ve dvou variantách jen 250 kusů. Typ 87 si zachoval aerodynamický tvar předchůdce i koncepci se vzduchem chlazeným motorem vzadu, byl ale lehčí a motor měl větší výkon; k jeho typickým znakům patřily tři přední světlomety. Tatra 87 se vyráběla za války i po jejím konci hlavně pro státní úřady, celkem vzniklo 3023 kusů. Proslavili ji mimo jiné Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund na své cestě kolem světa. VOLKSWAGEN BROUK (1941 až 2003) - Jedno z nejkultovnějších aut všech dob. Brouka zkonstruoval Ferdinand Porsche už koncem 30. let na Hitlerův popud jako auto pro lidové masy, po začátku války ale dostala přednost vojenská varianta. První sériové vozy vznikly v roce 1941, cestu ke slávě ale začal Brouk až po válce. Výroba byla obnovena v roce 1945, posledního evropského Brouka vyrobili v roce Úplně poslední ale vyjel z mexické továrny až na podzim 2003, celkem jich vzniklo přes 22 miloónů. WILLYS JEEP (1941 až 1945) - Automobil, který se stal jednou z ikon druhé světové války a byl předchůdcem dnešních terénních vozů s pohonem všech kol. Vývoj začal na konci 30. let, předkem jeepu byl vůz malé společnosti Bantam, nakonec jej ale vyráběl větší Willys, ale i Ford. Během války vzniklo téměř jeepů, po jejím skončení pak vznikla i civilní varianta CJ-2, jejíž potomek, Jeep Wrangler, se vyrábí dodnes.

15 úvod do předmětu 15 CITROËN 2CV (1948 až 1990) - Prototyp auta pro každého vnikl ve Francii už před válkou, do výroby se ale dostal až tři roky po jejím konci. Populární "kachna" dostala do vínku řadu pokrokových konstrukčních řešení včetně nezávislého zavěšení všech kol, tak užitečného na rozbitých venkovských cestách. Celkem bylo vyrobeno 3,87 milionu kusů, poslední z nich v Portugalsku. FIAT 600 (1955 až 1985) - Malé kulaté vozítko, které kromě Itálie motorizovalo i řadu dalších zemí. "Šestistovka" se v rodné zemi vyráběla 15 let, vznikala ale i v Argentině, Španělsku, Německu či Jugoslávii - právě tam pod označením Zastava 850 vyrobili v roce 1985 poslední. Originálních Fiatů 600 vyjelo z bran továrny na 2,6 milionu, podobného, ale menšího typu Fiat 500 se pak mezi lety 1957 a 1977 vyrobilo ještě o milion více. CITROËN DS (1955 až 1975) - Aerodynamický, na svou dobu nesmírně pokročilý automobil, který proslavil mimo jiné filmový Fantomas. K hlavním inovacím patřilo hydropneumatické odpružení, které se stalo poznávacím znamením velkých citroënů a jež později převzala i řada jiných automobilek. DS měl zpočátku poměrně slabý čtyřválcový motor o výkonu 75 koní, až později přibyl stokoňový agregát, plány na vývoj vidlicového šestiválce ale továrna vzdala. Celkem se vyrobilo skoro 1,5 milionu vozů. MINI (1959 až 2000) - Vůz, který prakticky celý zkonstruoval Alexander Issigonis, už koncem 50. let ukázal cestu, jakou se u malých vozů časem vydala většina značek. Auto mělo vpředu napříč uložený motor pohánějící přední kola, malé vnější rozměry s koly v rozích samonosné karoserie a relativně velký vnitřní prostor. V roce 1963 vznikla slavná sportovní varianta Mini Cooper, která mimo jiné třikrát vyhrála Rallye Monte Carlo. Do září 2000, kdy sjelo z výrobního pásů poslední, se jich vyrobilo 5,3 milionu. FORD MUSTANG (od roku 1964) - Legenda mezi sportovními vozy, dnes se vyrábí už pátá generace, vyrobilo se jich přes osm milionů. Nejslavnější ale zůstává původní mustang z roku 1964, kterého do konce výroby v roce 1973 vznikly skoro tři miliony. Automobil zkonstruovali jako levné sportovní auto pro dospívající silnou poválečnou generaci a kromě obchodního úspěchu se stal i vděčným objektem různých úprav, k nejslavnějším patřil Shelbyho Mustang GT-350.

16 úvod do předmětu 16 VOLKSWAGEN GOLF (od roku 1974) - Vůz nižší střední třídy s výklopnou zádí, neboli hatchback, který se stal jakýmsi etalonem své třídy. Začátkem 70. let se Volkswagen potýkal se slabým odbytem zastaralých Brouků a až moderní Golf s vpředu uloženým vodou chlazeným motorem a pohonem předních kol dal firmě nový impulz. Golf se stal nejprodávanějším automobilem všech dob, od konce roku 2003 se vyrábí pátá generace a loni v prosinci překročila celková výroba 24 milionů. Teprve čas ukáže, zda i v dnešní době, charakterizované obrovským rozmachem elektronizace a využíváním nejnovějších vědeckých poznatků v konstrukci automobilů, se zrodí takový automobil, o kterém příští generace budou mluvit jako o automobilových legendách, které i za 50 nebo i za 100 let, bude stát za to si připomenout. Zajímavost k tématu Úplně na závěr by možná bylo vhodné připomenout, že auto se může stát i filmovou hvězdou. Našla by se jich asi celá řada, ale za nejznámější je možné považovat automobil Aston Martin DB5, kultovní automobil slavného agenta 007, kterého na stříbrném plátně představoval neméně slavný Sean Connery. zdroj:

17 druhy silničních vozidel 17 2 DRUHY SILNIČNÍCH VOZIDEL Cíl: Seznámit s rozdělením vozidel podle druhů a kategorií. Komunikaci mezi odborníky příslušného zaměření usnadňuje jednotné, přesně definované názvosloví. Základní názvosloví v oblasti silničních vozidel je definováno normami. K základním normám definujícím základní pojmy a údaje o vozidlech patří: CSN Druhy silničních vozidel. ČSN Základní části a ústrojí vozidel. ČSN Rozměry vozidel. ČSN Motory vozidel. ČSN Údaje o vozidlech. ČSN ISO 1176 Hmotnosti terminologie a kódy. ČSN Díly vozidel. Pojmy a jejich definice jsou v některých oblastech dále zpřesňovány příslušnými zákony a vyhláškami. To platí i o druzích silničních vozidel. Problematiku silničních vozidel řeší zákon 56/2001 Sb. Zákon o podmínkách provozu na pozemních komunikacích. Další zpřesnění a rozšíření některých souvisejících oblastí řeší Vyhláška 341/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. 2.1 Základní pojmy Pojmů, které lze označit za základní je celá řada. Dále budou uvedeny a definovány pouze ty, které přímo souvisí s problematikou zahrnutou v předmětu Motorová vozidla. K těmto pojmům patří: silniční vozidlo zvláštní vozidlo přípojné vozidlo Pojmy k zapamatování Silniční vozidlo je motorové nebo nemotorové vozidlo, které je vyrobené za účelem provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí. Pojem silniční vozidlo je nejobecnější. Zahrnuje vozidla určená k provozu na pozemních komunikacích nevázaná na koleje, nebo trolejové vedení určená především pro dopravu osob nebo nákladů, pro zvláštní účely a služby.

18 druhy silničních vozidel 18 Obecně se silniční vozidla rozdělují na motorová vozidla, poháněná vlastním motorem a nemotorová vozidla, která nemají vlastní pohon a jsou tažena motorovým vozidlem. Pojmy k zapamatování Zvláštní vozidlo je vozidlo vyrobené k jiným účelům než k provozu na pozemních komunikacích, které může být při splnění podmínek stanovených příslušným zákonem (56/2001 Sb.) k provozu na pozemních komunikacích schváleno. Obecně tedy platí, že za zvláštní vozidlo je nutno požadovat každé vozidlo (motorové i nemotorové), které je vyrobeno k jinému účelu než k provozu na pozemních komunikacích. Mezi zvláštní vozidla patří různé samohybné nebo tažené pracovní stroje, zemědělské nebo lesnické traktory a stroje, jejichž prvotní určení je jiné než jaké je pro silniční vozidlo. Pojmy k zapamatování Přípojné vozidlo je silniční nemotorové vozidlo určené k tažení jiným vozidlem, s nímž je spojeno do soupravy. Z tohoto významu pojmu vyplývá, že za přípojné vozidlo se považuje pouze nemotorové silniční vozidlo, určené k tomu, aby spolu s motorovým silničním vozidlem tvořilo jízdní soupravu. Za přípojné vozidlo tedy nelze považovat nemotorové pracovní stroje, jako například zemědělské nebo stavební tažené stroje (secí stroje, rýpadla, nakladače apod) Druhy vozidel Silniční vozidla se rozdělují na jednotlivé druhy takto: Obrázek 2.1 Druhy silničních vozidel Výklad Jednotlivé druhy silničních vozidel je možné charakterizovat následujícím způsobem.

19 druhy silničních vozidel 19 Osobní automobily. Osobní automobil: Vozidlo určené zejména pro přepravu osob a jejich zavazadel nebo nákladu. Má nejvýše devět míst k sezení včetně místa řidiče. Může táhnout přívěs. Cel. hmotnost nesmí převýšit 3,5 t a prostor pro zavazadla nesmí být větší než prostor pro přepravu osob. Osobní automobil je motorové vozidlo, které má 4 nebo více kol, zpravidla poháněné spalovacím motorem nebo elektromotorem. Osobní automobily se dále dělí podle dalších znaků. Hlavní rozlišující znaky osobního automobilu: Karoserie druh Střecha typ Počet míst k sezení a jejich uspořádání Počet bočních dveří Podle těchto znaků můžeme osobní automobily rozdělit na jednotlivé typy osobních automobilů, jak je uvedeno na obrázku Obr Obrázek 2.2: Rozdělení osobních automobilů na jednotlivé typy. Podle hlavních rozlišujících znaků je možné definovat jednotlivé typy osobních automobilů takto:

20 druhy silničních vozidel 20 SEDAN KAROSERIE : STŘECHA: MÍSTA K SEZENÍ: uzavřená pevná, tuhá, část střechy může být otvíratelná 4 nebo více, nejméně ve dvou řadách Dvoudveřový sedan Čtyřdveřový sedan Sedan se splývavou zádí Sedan se šikmou zádí POZNÁMKA: v zádi mohou být dveře zasahující až ke střeše KAROSERIE : prostornější, uzavřená může mít dělící stěnu mezi LIMUSINA předními a zadními sedadly STŘECHA: pevná, tuhá, část střechy může být otvíratelná MÍSTA K SEZENÍ: 4 nebo více, nejméně ve dvou řadách případná další sedadla mohou být sklápěcí BOČNÍ DVEŘE: 4 nebo 6 Benz S classe, šestidveřová limuzína Mercedes Benz

21 druhy silničních vozidel 21 KUPÉ KAROSERIE : uzavřená, s obvykle omezeným zadním prostorem pro cestující STŘECHA: pevná, tuhá, část střechy může být otvíratelná MÍSTA K SEZENÍ: 2 až 3 vpředu, případná zadní sedadla pevná nebo sklopná BOČNÍ DVEŘE: 2 POZNÁMKA: v zádi mohou být dveře zasahující až ke střeše Kupé Peugeot 308 RC Z KABRIOLET KAROSERIE : proměnlivá bez pevných rámů bočních dveří, s pevnými sloupky čelního skla, nebo s ochranným obloukem proti převrácení STŘECHA: poddajná, stahovací, popř. tuhá, odnímatelná nebo Sklápěcí MÍSTA K SEZENÍ: 4 nebo více, nejméně ve dvou řadách BOČNÍ DVEŘE: 2 nebo 4 Cabriolet Audi Ford Focus Cabriolet

22 druhy silničních vozidel 22 ROADSTER KAROSERIE : proměnlivá bez pevných rámů bočních dveří, s pevnými sloupky čelního skla, nebo s ochranným obloukem proti převrácení, s omezeným zadním prostorem pro cestující STŘECHA: poddajná, stahovací, popř. tuhá, odnímatelná nebo sklápěcí MÍSTA K SEZENÍ: BOČNÍ DVEŘE: 2 2 až 3 vpředu, případná zadní sedadla pevná, nebo sklopná Audi TT Roadster 3.2 quattro OSOBNÍ KOMBI KAROSERIE : uzavřená, zadní část je konstruována tak, že vnitřní prostor je proti vnitřnímu prostoru sedanu zvětšen STŘECHA: pevná, tuhá, část střechy může být otvíratelná MÍSTA K SEZENÍ: 4 nebo více, nejméně ve dvou řadách. Zadní sedadla se sklopnými opěradly nebo vyjímatelná ke zvětšení ložné plochy. BOČNÍ DVEŘE: 2 až 4 a jedny zadní dveře Sedan se zvětšeným vnitřním prostorem Peugeot 308 Prologue

23 druhy silničních vozidel 23 KOMBI KAROSERIE : uzavřená, STŘECHA: pevná, tuhá, část střechy může být otvíratelná, MÍSTA K SEZENÍ: 2 nebo více, nejméně v jedné řadě. Zadní sedadla se sklopnými opěradly nebo vyjímatelná ke zvětšení ložné plochy. BOČNÍ DVEŘE: 2 až 4 a jedny zadní dveře POZNÁMKA: vztažný bod R sedadla řidiče je min. 750 mm nad vozovkou měřeno při pohotovostní hmotnosti vozidla POZNÁMKA: Kombi může být odvozeno od malého nákladního, zpravidla skříňového automobilu. Za sedadlem řidiče musí být boční okna Ford Transit kombi VÍCEÚČELOVÝ (SPECIÁLNÍ) KAROSERIE : uzavřená, otevřená nebo otvíratelná Terénní, Obytný, Obojživelný STŘECHA: pevná, stahovací nebo odnímatelná MÍSTA K SEZENÍ: 1 nebo více sedadel BOČNÍ DVEŘE: 2 až 4 případně i zadní dveře POZNÁMKA: automobil je konstruován k usnadnění příležitostné dopravy zboží Ford Ranger Mercedes G Nákladní automobily

24 druhy silničních vozidel 24 Nákladní automobil: Vozidlo určené zejména pro dopravu nákladů. Může táhnout přívěs. Rozdělení nákladních automobilů na jednotlivé typy je provedeno hlavně podle účelu použití a podle typu nástavby. Přehled typů a jejich vyobrazení je na obrázku Obr Obrázek.2.3: Rozdělení nákladních automobilů na jednotlivé typy. Na obrázku 1.11 je speciální automobil uveden jako alternativa všech základních typů. Je to z toho důvodu, že speciální automobil je určen pro plnění zpravidla jednoho specifického úkolu. Z hlediska konstrukce bude řešen právě pro tento specifický úkol. Typickým příkladem jsou cisterny pro přepravu specifických kapalných látek (pohonné hmoty, potraviny, pitná voda, atd.) Speciální automobil může být ale z hlediska konstrukce řešen i jako skříňový, nebo jako valníkový. Podle hlavních rozlišujících znaků lze jednotlivé typy nákladních automobilů charakterizovat takto: Hlavní rozlišující znaky nákladního automobilu: Karoserie druh nástavby Provedení kabiny Hlavní účel použití

25 druhy silničních vozidel 25 VALNÍKOVÝ Nákladní automobil s valníkovou karoserií a s uzavřenou kabinou POZNÁMKA: ložný prostor může být kryt plachtou, přetaženou přes odnímatelnou nosnou konstrukci Lehký valníkový automobil Střední valníkový automobil Těžký valníkový automobil SKLÁPĚČKOVÝ Nákladní automobil se sklápěcí valníkovou karoserií nebo korbou a s uzavřenou kabinou Těžký sklápěčkový automobil Lehký sklápěčkový automobil Ford Transit

26 druhy silničních vozidel 26 SKŘÍŇOVÝ Nákladní automobil se skříňovou karoserií s oddělenou skříní furgon Lehký skříňový automobil - furgon Těžký skříňový automobil s oddělenou skříní SPECIÁLNÍ nákladní Nákladní automobil který svou konstrukcí a vybavením je určen pouze pro dopravu určitých druhů, nebo skupin nákladů pro které jsou nutné zvláštní úpravy, nebo pro vykonávání specifické činnosti.

27 druhy silničních vozidel 27 PIKAP Lehký nákladní automobil zpravidla na podvozku osobního automobilu s karosérií upravenou pro přepravu nákladů. Kabina dvou nebo vícemístná je oddělena od prostoru pro náklad. Pikap s otevřenou ložnou plochou, čtyř až pětimístná kabina. Pikap s uzavřeným prostorem pro náklad, dvoumístná kabina. I když další druh nákladního automobilu není uveden v základním rozdělení, je přesto vhodné tento druh nákladního vozidla specifikovat. Jedná se o TAHAČ. V podstatě by se tento druh mohl zahrnout mezi speciální vozidla. Protože ale plní pouze přepravní úkoly i když specifickou formou, pouze tažením přípojných vozidel. Je tedy vhodné doplnit základní rozdělení nákladních automobilů o tento druh, o TAHAČ. Tahač: Tahač přívěsů: Nákladní vozidlo. Je určen výlučně pro tažení přívěsů nebo návěsů. Tahač a přípojná vozidla tvoří jízdní soupravu. Může být vybaven pomocným ložným prostorem Tahač návěsů Autobusy

Základní kategorie vozidel

Základní kategorie vozidel Základní kategorie vozidel Příloha zákona č. 56/2001 Sb. vymezuje 7 základních kategorií vozidel. Kategorie vozidel Označení Popis kategorie L* Motorová vozidla zpravidla s méně než čtyřmi koly. M** N**

Více

POVINNÁ VÝBAVA MOTOROVÝCH VOZIDEL

POVINNÁ VÝBAVA MOTOROVÝCH VOZIDEL POVINNÁ VÝBAVA MOTOROVÝCH VOZIDEL Povinná výbava motorových a přípojných vozidel při provozu na pozemních komunikacích je upravena 32 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojůč. 341/2002 Sb., o schvalování

Více

DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY A ZAŘÍZENÍ

DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY A ZAŘÍZENÍ DM DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY A ZAŘÍZENÍ 34 MOTOROVÁ VOZIDLA (KROMĚ MOTOCYKLŮ), PŘÍVĚSY 34.1 Motorová vozidla (kromě motocyklů); motory; instalace a montáže 34.10 Motorová vozidla (kromě motocyklů); motory; instalace

Více

Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ

Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: SILNIČNÍ VOZIDLA DRUHÝ NĚMEC V. 25.6.2012 Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ Rámy automobilů Rám je základní nosnou částí vozidla. S podvěsy, řízením a příslušenstvím

Více

Název zpracovaného celku: KAROSÉRIE AUTOMOBILŮ

Název zpracovaného celku: KAROSÉRIE AUTOMOBILŮ Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: SILNIČNÍ VOZIDLA DRUHÝ NĚMEC V. 25.6.2012 Název zpracovaného celku: KAROSÉRIE AUTOMOBILŮ Karosérie automobilů Karosérie je ta část automobilu, ve které jsou přepravovány

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

kapitola 87 - tabulková část

kapitola 87 - tabulková část 8700 00 00 00/80 VOZIDLA, JINÁ NEŽ KOLEJOVÁ, JEJICH ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ 8701 00 00 00/80 Traktory a tahače (jiné než tahače čísla 8709) 8701 10 00 00/80 - Jednonápravové malotraktory p/st 3

Více

Karoserie a rámy motorových vozidel

Karoserie a rámy motorových vozidel Karoserie a rámy motorových vozidel Karoserie je část vozidla, která slouží k umístění přepravovaných osob nebo nákladu. Karoserie = kabina + ložné prostory plní funkci vozidla Podvozek = rám + zavěšení

Více

TECHNICKÝ PROTOKOL č. Ověření shody vlastností ostatního zvláštního vozidla kategorie R s technickými požadavky stanovenými vyhláškou č. 341/2002 Sb.

TECHNICKÝ PROTOKOL č. Ověření shody vlastností ostatního zvláštního vozidla kategorie R s technickými požadavky stanovenými vyhláškou č. 341/2002 Sb. Ověření shody vlastností ostatního zvláštního vozidla kategorie R s technickými požadavky stanovenými Objednavatel: Výrobce: PRINOTH AG/SPA, Brennerstraße 34, I-39049 Sterzing/Vipiteno, Italy Název a typ:

Více

K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI TECHNICKÁ SPECIFIKACE

K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍLOHA Č.1 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI TECHNICKÁ SPECIFIKACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE NÁKLADNÍHO AUTOMOBILU NOSIČ VÝMĚNNÝCH NÁSTAVEB Technické údaje: Vozidlo s nesenými nástavbami musí být v souladu se zákonem

Více

TECHNICKÉ PARAMETRY CITROËN JUMPER. Duben 2014

TECHNICKÉ PARAMETRY CITROËN JUMPER. Duben 2014 TECHNICKÉ PARAMETRY CITROËN JUMPER Duben 2014 PŘEHLED MOTORŮ CITROËN JUMPER Turbo Diesel Turbo Diesel Turbo Diesel Turbo Diesel ZÁKLADNÍ přímé přímé přímé přímé TECHNICKÉ vysokotlaké vysokotlaké vysokotlaké

Více

Žádost o provedení testování historického vozidla

Žádost o provedení testování historického vozidla Číslo protokolu o testování historického nebo silničního vozidla: Klasifikace vozidla podle FIVA FIA Žádost o provedení testování historického vozidla Fotografie historického nebo silničního vozidla o

Více

Technické podmínky dodávky

Technické podmínky dodávky Digitálně podepsal Radomír Doležel DN: c=cz, o=povodí Odry, státní podnik [IČ 70890021], ou=105916, cn=radomír Doležel, serialnumber=p434615 Datum: 2015.05.29 12:46:55 +02'00' Příloha č. 1 Technické podmínky

Více

24. Nosné prvky podvozku, druhy rámů

24. Nosné prvky podvozku, druhy rámů 24. Nosné prvky podvozku, druhy rámů ( vzájemné spojení náprav, nesení karosérie, nástavby, nákladního prostoru, přenos síly mezi nápravami a vozidlem ) - Rám vozidla - Bezrámová (samonosná) konstrukce

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU. s názvem DODÁVKA AUTOMOBILŮ PRO RESORT MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - OPAKOVÁNÍ

TECHNICKÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU. s názvem DODÁVKA AUTOMOBILŮ PRO RESORT MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - OPAKOVÁNÍ Příloha č. 1 zadávací dokumentace TECHNICKÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU s názvem DODÁVKA AUTOMOBILŮ PRO RESORT MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - OPAKOVÁNÍ Automobily musí splňovat

Více

Žádost o provedení testování historického vozidla

Žádost o provedení testování historického vozidla Číslo protokolu o testování historického vozidla: Klasifikace vozidla podle FIVA / FIA Žádost o provedení testování historického vozidla Fotografie historického vozidla o rozměru 6 x 9 cm u automobilů

Více

Požadované údaje. Stránka 3 z 10

Požadované údaje. Stránka 3 z 10 Technické podmínky Každé vozidlo musí být jiné tovární značky! Uchazeč musí použít technické podmínky zadavatele a bude specifikovat údaje podle předem připravené barevné legendy: konkrétní údaj obchodní

Více

Vznětové motory. 81,0 95,5 Maximální výkon/otáčky [kw/min -1 ] 79,5 80,5 88/ / Maximální točivý moment/otáčky [Nm/min -1 ]

Vznětové motory. 81,0 95,5 Maximální výkon/otáčky [kw/min -1 ] 79,5 80,5 88/ / Maximální točivý moment/otáčky [Nm/min -1 ] Vznětové motory Technické údaje 1,6 TDI/88 kw 1,6 TDI/88 kw (A) 2,0 TDI/110 kw 2,0 TDI/110 kw (A) 2,0 TDI/140 kw 2,0 TDI/140 kw (A) Počet válců vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií

Více

b) P- V3S M2 valník P V3S valník

b) P- V3S M2 valník P V3S valník P - V3S a) P-V3S valník Automobil P-V3S je třínápravový střední nákladní terénní automobil 6 x 4 x 2 s polokapotovou valníkovou karosérií. Je určen pro přepravu materiálu nebo osob po komunikacích i v

Více

Audi A4 limuzína A4 Avant A4 allroad quattro Audi S4 limuzína S4 Avant Audi Náskok díky technice

Audi A4 limuzína A4 Avant A4 allroad quattro Audi S4 limuzína S4 Avant Audi Náskok díky technice A4 Audi A4 limuzína A4 Avant A4 allroad quattro Audi S4 limuzína S4 Avant Audi Náskok díky technice 108 Technická data Audi A4 limuzína / A4 Avant Model A4 1.8 TFSI (88 kw) A4 1.8 TFSI (125 kw) A4 1.8

Více

Konstrukční kancelář. Ing. Luboš Skopal.

Konstrukční kancelář. Ing. Luboš Skopal. Ověření shody vlastností zvláštního vozidla kategorie S P s technickými požadavky stanovenými vyhláškou č. 341/2002 Sb. Objednavatel: Výrobce: Název a typ: KOTTE Landtechnik, 49597 Rieste, Germany Výrobní

Více

Zážehové motory. Technické údaje 2,0 TSI/169 kw 2,0 TSI/169 kw (A) Motor Motor Počet válců Zdvihový objem [cm 3 ]

Zážehové motory. Technické údaje 2,0 TSI/169 kw 2,0 TSI/169 kw (A) Motor Motor Počet válců Zdvihový objem [cm 3 ] ŠKODA Octavia RS 230 Zážehové motory Technické údaje 2,0 TSI/169 kw 2,0 TSI/169 kw (A) Počet válců Zdvihový objem [cm 3 ] zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený

Více

Zážehové motory. zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč 4 Zdvihový objem [cm 3 ] 1395

Zážehové motory. zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč 4 Zdvihový objem [cm 3 ] 1395 Zážehové motory Technické údaje 1,4 TSI/92 kw 1,4 TSI/110 kw ACT 1,4 TSI/110 kw ACT (A) 1,8 TSI/132 kw 1,8 TSI/132 kw (A) 2,0 TSI/162 kw (A) Počet válců zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený

Více

ŠKODA Octavia Combi RS

ŠKODA Octavia Combi RS zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC,

Více

ŠKODA FABIA Vznětové motory

ŠKODA FABIA Vznětové motory Vznětové motory Technické údaje 1,4 TDI/55 kw*** 1,4 TDI/66 kw 1,4 TDI/66 kw (A) 1,4 TDI/77 kw Motor Motor vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový, chlazený kapalinou,

Více

1,2 TSI/63 kw* 1,0 TSI/85 kw (A) 1,8 TSI/ 132 kw (A) 1,4 TSI/ 110 kw. 1,4 TSI/ 110 kw (A) 1,8 TSI/ 132 kw. 1,0 TSI/85 kw. Technické údaje Motor

1,2 TSI/63 kw* 1,0 TSI/85 kw (A) 1,8 TSI/ 132 kw (A) 1,4 TSI/ 110 kw. 1,4 TSI/ 110 kw (A) 1,8 TSI/ 132 kw. 1,0 TSI/85 kw. Technické údaje Motor Technické údaje Motor Motor 1,2 TSI/63 kw* zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč Počet válců 4 3 4 Zdvihový objem [cm 3 ] 1197 999 1395 1798 Vrtání

Více

ŠKODA OCTAVIA Vznětové motory

ŠKODA OCTAVIA Vznětové motory Vznětové motory Technické údaje 1,6 TDI/66 kw*** 1,6 TDI/85 kw 1,6 TDI/85 kw 2,0 TDI/110 kw 2,0 TDI/110 kw Motor Motor vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový, chlazený

Více

4 v řadě - umístěné vpředu napříč. Vrtání x zdvih v mm 75 x 88,3 85 x 88 85 x 88

4 v řadě - umístěné vpředu napříč. Vrtání x zdvih v mm 75 x 88,3 85 x 88 85 x 88 JUMPY_TCH_06-2008.qxd 22.5.2008 15:58 Page 1 CITROËN JUMPY TECHNICKÉ PARAMETRY 1.6 HDi 90 k 2.0 HDI 120 k 2.0 HDi 138 k FAP MOTOR Typ vstřikování Turbodiesel Turbodiesel Turbodiesel přímé vysokotlaké s

Více

Příloha č.1 Skupiny a podskupiny řidičských oprávnění 1)Řidičské oprávnění k řízení motorových vozidel se dělí podle skupin a podskupin.

Příloha č.1 Skupiny a podskupiny řidičských oprávnění 1)Řidičské oprávnění k řízení motorových vozidel se dělí podle skupin a podskupin. Příloha č.1 Skupiny a podskupiny řidičských oprávnění 1)Řidičské oprávnění k řízení motorových vozidel se dělí podle skupin a podskupin. 2)Řidičské oprávnění skupiny A opravňuje k řízení motocyklů s postraním

Více

Skupina Rozsah oprávnění Věk Poznámka. motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km.h -1

Skupina Rozsah oprávnění Věk Poznámka. motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km.h -1 Skupiny vozidel a podmínky udělení řidičského oprávnění (Zákon č. 361/2000 Sb., 80, 80a Skupiny vozidel, 81 Rovnocennost ŘO, 82 Podmínky udělení a držení ŘO, 83 Věk, 91 Další podmínky k udělení a držení

Více

Zážehové motory. elektronické vícebodové vstřikování paliva MPI. elektronicky řízené přímé vstřikování paliva Zapalování Mazání Palivo Pohon Pohon

Zážehové motory. elektronické vícebodové vstřikování paliva MPI. elektronicky řízené přímé vstřikování paliva Zapalování Mazání Palivo Pohon Pohon Zážehové motory Technické údaje 1,0 MPI/44 kw 1,0 MPI/55 kw 1,2 TSI/66 kw 1,2 TSI/81 kw 1,2 TSI/81 kw (A) zážehový, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový,

Více

Název zpracovaného celku: Nápravy automobilů

Název zpracovaného celku: Nápravy automobilů Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla druhý NĚMEC V. 25.9.2012 Název zpracovaného celku: Nápravy automobilů Náprava vozidla je část automobilu, jehož prostřednictvím jsou dvě protější vozidlová

Více

Technická data Platná pro modelový rok Crafter. Nový

Technická data Platná pro modelový rok Crafter. Nový Technická data Platná pro modelový rok 2017 Crafter Nový Motory splňující emisní normu Euro 6 Typ motoru/počet ventilů na válec Vstřikování/přeplňování Zdvihový objem (cm 3 ) Max. výkon [kw (k)] při otáčkách

Více

Technická data - Golf

Technická data - Golf Technická data Golf I. generace (1974 1983) Informace (VW Golf I GTI, 1976) Konstrukce řadový čtyřválec Pivo benzín Plnění atmosférické sání Rozvod OHC Uložení vpředu napříč Zdvihový objem [cm3] 1588 Kompresní

Více

Vznětové motory. Technické údaje 1,4 TDI/55 kw 1,4 TDI/66 kw 1,4 TDI/66 kw (A) 1,4 TDI/77 kw Motor Motor Počet válců Zdvihový objem [cm 3 ]

Vznětové motory. Technické údaje 1,4 TDI/55 kw 1,4 TDI/66 kw 1,4 TDI/66 kw (A) 1,4 TDI/77 kw Motor Motor Počet válců Zdvihový objem [cm 3 ] Vznětové motory Technické údaje 1,4 TDI/55 kw 1,4 TDI/66 kw 1,4 TDI/66 kw (A) 1,4 TDI/77 kw Počet válců Zdvihový objem [cm 3 ] vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový,

Více

Zážehové motory. Technické údaje 1,4 MPI/59kW 1,6 MPI/75 kw 1,6 MPI/75 kw Motor. zážehový, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč

Zážehové motory. Technické údaje 1,4 MPI/59kW 1,6 MPI/75 kw 1,6 MPI/75 kw Motor. zážehový, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč ŠKODA Octavia Tour Zážehové motory Technické údaje 1,4 MPI/59kW 1,6 MPI/ kw 1,6 MPI/ kw zážehový, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč zážehový, řadový, chlazený kapalinou, OHC, uložený

Více

TECHAGRO 2016

TECHAGRO 2016 04.04.2016 TECHAGRO 2016 Adresa Ministerstva dopravy ČR - schvalování technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích: Ministerstvo dopravy ČR Odbor provozu silničních vozidel Nábřeží Ludvíka

Více

Vznětové motory. Technické údaje 2,0 TDI/81 kw 2,0 TDI/110 kw Motor Motor Počet válců Zdvihový objem [cm 3 ]

Vznětové motory. Technické údaje 2,0 TDI/81 kw 2,0 TDI/110 kw Motor Motor Počet válců Zdvihový objem [cm 3 ] Vznětové motory Technické údaje 2,0 TDI/81 kw 2,0 TDI/110 kw Počet válců Zdvihový objem [cm 3 ] vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový, chlazený kapalinou,2 OHC,

Více

Zákon o podmínkách provozu na pozemních komunikacích

Zákon o podmínkách provozu na pozemních komunikacích Zákon o podmínkách provozu na pozemních komunikacích Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj

Více

Zážehové motory. Technické údaje 1,4 MPI/59kW 1,6 MPI/75 kw 1,6 MPI/75 kw Motor. zážehový, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč

Zážehové motory. Technické údaje 1,4 MPI/59kW 1,6 MPI/75 kw 1,6 MPI/75 kw Motor. zážehový, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč ŠKODA Octavia Tour Zážehové motory Technické údaje 1,4 MPI/59kW 1,6 MPI/75 kw 1,6 MPI/75 kw zážehový, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč zážehový, řadový, chlazený kapalinou, OHC,

Více

Pravidelné technické prohlídky

Pravidelné technické prohlídky Pravidelné technické prohlídky ANOTACE 1. Pravidelné technické prohlídky silničních vozidel 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby prosinec 2012 a leden 2013 4. Obor středního vzdělání odborné

Více

TECHNICKÝ PROTOKOL č. Ověření shody vlastností zvláštního vozidla kategorie SPT s technickými požadavky stanovenými vyhláškou č. 341/2002 Sb.

TECHNICKÝ PROTOKOL č. Ověření shody vlastností zvláštního vozidla kategorie SPT s technickými požadavky stanovenými vyhláškou č. 341/2002 Sb. TECHNICKÝ PROTOKOL č. Ověření shody vlastností zvláštního vozidla kategorie SPT s technickými požadavky stanovenými vyhláškou č. 341/2002 Sb. Objednavatel: PEKASS, a. s. Přátelství 987, Praha 10 Výrobce:

Více

Vznětové motory Vrtání zdvih [mm mm] Maximální výkon/otáčky [kw/min -1 ] 66/ /

Vznětové motory Vrtání zdvih [mm mm] Maximální výkon/otáčky [kw/min -1 ] 66/ / Vznětové motory Technické údaje 1,6 TDI/66 kw 1,6 TDI/85 kw 1,6 TDI/85 kw (A) 2,0 TDI/110 kw 2,0 TDI/110 kw (A) Počet válců vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový,

Více

ELIOS 230 220 210. Agilní výkon.

ELIOS 230 220 210. Agilní výkon. ELIOS 230 220 210 Agilní výkon. Agilní výkon na míru. Zejména podniky chovající dobytek, obhospodařující louky a zpracovávající zeleninu, ale také uživatelé mimo zemědělství patří k široké řadě zákazníků

Více

Vznětové motory. dvě souosé spojky, suché, vícelamelové, elektrohydraulicky ovládané

Vznětové motory. dvě souosé spojky, suché, vícelamelové, elektrohydraulicky ovládané Vznětové motory Technické údaje 1,6 TDI CR DPF/77 kw 1,6 TDI CR DPF/77 kw (A) 2,0 TDI CR DPF/110 kw 2,0 TDI CR DPF/110 kw (A) vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový,

Více

TECHNICKÝ PROTOKOL č. Ověření shody vlastností zvláštního vozidla kategorie SPT s technickými požadavky stanovenými vyhláškou č. 341/2002 Sb.

TECHNICKÝ PROTOKOL č. Ověření shody vlastností zvláštního vozidla kategorie SPT s technickými požadavky stanovenými vyhláškou č. 341/2002 Sb. TECHNICKÝ PROTOKOL č. Ověření shody vlastností zvláštního vozidla kategorie SPT s technickými požadavky stanovenými vyhláškou č. 341/2002 Sb. Objednavatel: MANATECH CZ, s. r. o. Vosmíkova 900, 396 01 Humpolec

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 (1) Na pozemních komunikacích lze provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle tohoto zákona. (2)

Více

Homologace vozidel kategorií T, C, R, typová schvalování vozidel, zkoušky OECD, zkoušky ochranných konstrukcí, další zkoušky v SZZPLS (útvar 22)

Homologace vozidel kategorií T, C, R, typová schvalování vozidel, zkoušky OECD, zkoušky ochranných konstrukcí, další zkoušky v SZZPLS (útvar 22) STÁTNÍ ZKUŠEBNA ZEMĚDĚLSKÝCH, POTRAVINÁŘSKÝCH A LESNICKÝCH STROJŮ, a.s. Homologace vozidel kategorií T, C, R, typová schvalování vozidel, zkoušky OECD, zkoušky ochranných konstrukcí, další zkoušky v SZZPLS

Více

Technické podmínky VZ: Nákladní vozidla do 3,5 t pro SÚSPK (2016) 2. vyhlášení

Technické podmínky VZ: Nákladní vozidla do 3,5 t pro SÚSPK (2016) 2. vyhlášení Příloha č. 1 Smlouvy S1570/16 Technické podmínky VZ: Nákladní vozidla do 3,5 t pro SÚSPK (2016) 2. vyhlášení 5 ks nákladních automobilů s nástavbami Vozidlo číslo Podvozek Nástavba Místo dodání 1 NA N1

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registračníčíslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Transporter

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Transporter Technická data Platná pro modelový rok 3 Užitkové vozy Transporter Informace o spotřebě paliva a emisích CO 2 najdete uvnitř této brožury Technická data. Ne všechny kombinace motoru, převodovky a karoserie

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Amarok

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Amarok Technická data Platná pro modelový rok 2013 Užitkové vozy Amarok Informace o spotřebě paliva a emisích CO 2 najdete uvnitř této brožury Technická data. Ne všechny kombinace motoru, převodovky a karoserie

Více

Technické podmínky. pro veřejnou zakázku s názvem Centrální nákup automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí v roce 2015

Technické podmínky. pro veřejnou zakázku s názvem Centrální nákup automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí v roce 2015 Příloha č. 1 zadávací dokumentace Technické podmínky pro veřejnou zakázku s názvem Centrální nákup automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí v roce 2015 Automobily musí splňovat následující

Více

Vozidla s výměnnými nástavbami. Obecné informace o vozidlech s výměnnou nástavbou

Vozidla s výměnnými nástavbami. Obecné informace o vozidlech s výměnnou nástavbou Obecné informace o vozidlech s výměnnou nástavbou Obecné informace o vozidlech s výměnnou nástavbou Nákladní vozidla s výměnnou nástavbou jsou považovány za torzně pružné. Nákladní vozidla s výměnnou nástavbou

Více

PŘÍLOHA TECHNICKÁ SPECIFIKACE :44 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

PŘÍLOHA TECHNICKÁ SPECIFIKACE :44 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI PŘÍLOHA K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI TECHNICKÁ SPECIFIKACE Osobní automobil, obchodní třída Terénní, kompaktní SUV 4x4 (pohon všech kol), pravostranný provoz Motor o výkonu min. 80 kw, max. objem motoru 2000

Více

Terénní užitkové vozidlo

Terénní užitkové vozidlo Terénní užitkové vozidlo Společník pro práci a volný čas Mechron Je jedno, zda chcete pracovat na farmě nebo v lese, Kioti Mechron 4 4 se hodí pro všechny práce. Se čtyřmi nezávisle zavěšenými koly zadní

Více

Příloha číslo 2 A Technická specifikace

Příloha číslo 2 A Technická specifikace Příloha číslo 2 A Technická specifikace Zadavatel: MARFIL TRADE CORPORATION CZ, spol. s r.o. Název části zakázky: Mrazírenská přeprava: Mrazírenský vůz do 3,5 t: 2 ks Mrazírenský vůz 3,5 t 12 t: 1 ks 1.

Více

TATRA ARMAX. Obchodní řada ARMAX je určena pro provoz v těžkých terénních a klimatických podmínkách, pro plnění a podporu mírových misí.

TATRA ARMAX. Obchodní řada ARMAX je určena pro provoz v těžkých terénních a klimatických podmínkách, pro plnění a podporu mírových misí. TATRA ARMAX Obchodní řada ARMAX je určena pro provoz v těžkých terénních a klimatických podmínkách, pro plnění a podporu mírových misí. Koncepčně vycházejí vozidla této řady z úspěšných civilních terénních

Více

Autobus SOR BN 9,5. 1. Standardní provedení a vybavení HLAVNÍ FUNKČNÍ VLASTNOSTI VOZIDLA ROZMĚRY A HMOTNOSTI

Autobus SOR BN 9,5. 1. Standardní provedení a vybavení HLAVNÍ FUNKČNÍ VLASTNOSTI VOZIDLA ROZMĚRY A HMOTNOSTI Autobus SOR BN 9,5 1. Standardní provedení a vybavení HLAVNÍ FUNKČNÍ VLASTNOSTI VOZIDLA Obsaditelnost - počet míst - k sezení 25 (30) + 1 - k stání 48 (40) - celkem max. 73 (70) + 1 (dle provedení) Max.

Více

Zážehové motory. zážehový, řadový, chlazený kapalinou, OHC, uložený vpředu napříč

Zážehové motory. zážehový, řadový, chlazený kapalinou, OHC, uložený vpředu napříč ŠKODA Octavia Zážehové motory Technické údaje 1,4 MPI/59kW 1,6 MPI/ kw 1,6 MPI/ kw (A) 1,6 FSI/85 kw 1,6 FSI/85 kw (A) zážehový, řadový, chlazený kapalinou, 2x OHC, uložený vpředu napříč zážehový, řadový,

Více

Zážehové motory. bezolovnatý benzin min. o. č. 95 (91)*

Zážehové motory. bezolovnatý benzin min. o. č. 95 (91)* ŠKODA Octavia Zážehové motory Technické údaje 1,4 MPI/59 kw 1,6 MPI/ kw 1,6 MPI/ kw (A) 1,6 MPI/ kw Flex Fuel 1,6 MPI/ kw LPG zážehový, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč zážehový,

Více

ZÁKLADY AUTOMOBILOVÉ TECHNIKY

ZÁKLADY AUTOMOBILOVÉ TECHNIKY ZÁKLADY AUTOMOBILOVÉ TECHNIKY 1. Historie 2. Základní pojmy 3. Skupiny automobilů 4. Vlastnosti automobilů Elektrická soustava a elektronické řízení o Vztah k podvozku: Samonosná Podvozková Materiál (ocel,

Více

Informační materiál Ministerstva dopravy k měření rychlosti

Informační materiál Ministerstva dopravy k měření rychlosti Metodický zpravodaj autoškol č. 77/2012- Informace, stanoviska Informační materiál Ministerstva dopravy k měření rychlosti Legislativní rámec a judikatura ve věci měření rychlosti motorových vozidel. Měření

Více

Původní doklad k mopedu. Registrace, SPZ

Původní doklad k mopedu. Registrace, SPZ Původní doklad k mopedu Registrace, SPZ Moped Stadion nepodléhá ze zákona povinné registraci vozidel (přihlásit ho ale můžete na vlastní žádost), tzn. nemusí být vybaven registrační značkou, nemusí mít

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Transporter

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Transporter Technická data Platná pro modelový rok 2016 Nový Transporter Motory splňující emisní normu Euro 5 plus Motor 2,0 l TDI 62 kw (84 k) Motor 2,0 l TDI 75 kw (102 k) Motor / Počet ventilů na válec 4válcový

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY. učební text. Jan Famfulík. Jana Míková. Radek Krzyžanek

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY. učební text. Jan Famfulík. Jana Míková. Radek Krzyžanek Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY učební text Jan Famfulík Jana Míková Radek Krzyžanek Ostrava 2007 Recenze: Prof. Ing. Milan Lánský, DrSc. Název: Teorie údržby Autor: Ing.

Více

- Červeně označeny změny - Přeškrtnutý text vypuštěn

- Červeně označeny změny - Přeškrtnutý text vypuštěn - Červeně označeny změny - Přeškrtnutý text vypuštěn 341/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 11. července 2002 o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu

Více

TECHNICKÝ PROTOKOL č. Ověření shody vlastností zvláštního vozidla kategorie SS s technickými požadavky stanovenými vyhláškou č. 341/2002 Sb.

TECHNICKÝ PROTOKOL č. Ověření shody vlastností zvláštního vozidla kategorie SS s technickými požadavky stanovenými vyhláškou č. 341/2002 Sb. Ověření shody vlastností zvláštního vozidla kategorie SS s technickými požadavky stanovenými vyhláškou č. 341/2002 Sb. Objednavatel: PEKASS, a. s. Přátelství 987, Praha 10 Výrobce: HORSCH LEEB AS, GmbH,

Více

TATRA TAKES YOU FARTHER TATRA PHOENIX _ ZÁKLADNÍ DATA

TATRA TAKES YOU FARTHER TATRA PHOENIX _ ZÁKLADNÍ DATA TATRA TAKES YOU FARTHER TATRA PHOENIX _ ZÁKLADNÍ DATA PRODUKTIVITA S nákladními vozidly TATRA budete produktivnější! Díky unikátnímu konstrukčnímu řešení bez žebřinového rámu mezi podvozkem a nástavbou

Více

Příloha směrnice 93/34/EHS se mění v souladu se zněním. uvedeným v příloze III této směrnice. Příloha I směrnice 95/1/ES se mění v souladu se zněním

Příloha směrnice 93/34/EHS se mění v souladu se zněním. uvedeným v příloze III této směrnice. Příloha I směrnice 95/1/ES se mění v souladu se zněním 8.3.2006 Úřední věstník Evropské unie L 66/7 SMĚRNICE KOMISE 2006/27/ES ze dne 3. března 2006, kterou se z důvodu přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Rady 93/14/EHS o brzdových systémech dvoukolových

Více

Koncepce vozu OBSAH DOKUMENTU

Koncepce vozu OBSAH DOKUMENTU K o n c e p c e v o z u OBSAH DOKUMENTU 1 Úvod...3 2 Základní technické údaje...3 3 Koncepce vozu...4 3.1 Podvozek...4 3.1.1 Rám...4 3.1.2 Zavěšení...4 3.1.3 Brzdy...4 3.1.4 Ráfky...4 3.1.5 Pneumatiky...4

Více

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu T 2 - Používání VTM výzbroje a ostatní techniky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Multivan

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Multivan Technická data Platná pro modelový rok 13 Užitkové vozy Multivan Informace o spotřebě paliva, emisích CO 2 a energetických třídách najdete uvnitř této brožury Technická data. Ne všechny kombinace motoru,

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Caddy

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Caddy Technická data Platná pro modelový rok 13 Užitkové vozy Caddy Informace o spotřebě paliva, emisích CO 2 a energetických třídách najdete uvnitř této brožury Technická data. Ne všechny kombinace motoru,

Více

VITO 110CDI/K EXPRES. 2257 x 1650 x 1353 890

VITO 110CDI/K EXPRES. 2257 x 1650 x 1353 890 VITO 110CDI EXPRES Cena základního modelu VITO 110CDI/K EXPRES Cena s DPH (Kč) 478 800,- Cena bez DPH (Kč) 399 000,- Základní technická specifikace vozu Označení motoru 110CDI Typ Vznětový Počet válců

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 10 PŘEPRAVY PLM. TERMINOLOGIE A LEGISLATIVATÝKAJÍCÍ SE NADROZMĚRNÝCH PŘEPRAV. DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY. DOPLNĚNÍ OPORY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem Uspořádání převodového ústrojí se řídí podle základní konstrukční koncepce automobilu. Ve většině

Více

Technické podmínky. Centrální nákup automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí v roce 2016

Technické podmínky. Centrální nákup automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí v roce 2016 Technické podmínky Příloha č. 1 zadávací dokumentace Centrální nákup automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí v roce 2016 Automobily musí splňovat následující minimální technické parametry,

Více

Příloha č. 2 - TECHNICKÝ POPIS Automobil terénní komerční Automobil terénní komerční; Kategorie: M1G nebo N1G; Karoserie: Pick-up doublecab

Příloha č. 2 - TECHNICKÝ POPIS Automobil terénní komerční Automobil terénní komerční; Kategorie: M1G nebo N1G; Karoserie: Pick-up doublecab Příloha č. 2 - TECHNICKÝ POPIS Automobil terénní komerční Model: Automobil terénní komerční; Kategorie: M1G nebo N1G; Karoserie: Pick-up doublecab (dvojkabina); Vozidlo - parametry: - Celková délka maximálně

Více

T163 - JAMAL. Pracovní stroj. Obchodní řada vozidel T 163 - JAMAL navazuje. na nejúspěšnější verze vozidel TATRA. Tyto

T163 - JAMAL. Pracovní stroj. Obchodní řada vozidel T 163 - JAMAL navazuje. na nejúspěšnější verze vozidel TATRA. Tyto T163 - JAMAL Obchodní řada vozidel T 163 - JAMAL navazuje na nejúspěšnější verze vozidel TATRA. Tyto těžké kapotové sklápěče pro silniční a zvláštní provoz mimo silnice nabízí TATRA, a. s. jako jeden z

Více

PROTOKOL O TECHNICKÉM STAVU VOZIDLA (příloha ke kupní smlouvě ze dne: 201...)

PROTOKOL O TECHNICKÉM STAVU VOZIDLA (příloha ke kupní smlouvě ze dne: 201...) PROTOKOL O TECHNICKÉM STAVU VOZIDLA (příloha ke kupní smlouvě ze dne: 201...) Základní informace tovární značka:... typ/model:... druh (osobní/nákladní...):... rok výroby:... registrační značka (SPZ):...

Více

Kód SKP N á z e v HS/CN D VÝROBKY ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU

Kód SKP N á z e v HS/CN D VÝROBKY ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU D VÝROBKY ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU DM DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY A ZAŘÍZENÍ 34 MOTOROVÁ VOZIDLA (KROMĚ MOTOCYKLŮ), PŘÍVĚSY A NÁVĚSY; PRŮMYSLOVÉ SLUŽBY A PRÁCE 34.1 Motorová vozidla (kromě motocyklů) a jejich

Více

Ceník Mercedes-Benz Vito KAWA skříňová dodávka (2 místa k sezení) Platné od výrobního měsíce Září 2014

Ceník Mercedes-Benz Vito KAWA skříňová dodávka (2 místa k sezení) Platné od výrobního měsíce Září 2014 2800 kg 3430 4,65 5,19 (6,49) 5,68 2257(2624) x 1650 x 1353 Ceník Mercedes-Benz Vito KAWA skříňová dodávka (2 místa k sezení) Platné od výrobního měsíce Září 2014 109 CDI / K KAWA* 611 050,- 111 CDI /

Více

L. AUTOMOBILOVÝ SLALOM

L. AUTOMOBILOVÝ SLALOM L. AUTOMOBILOVÝ SLALOM 1. ŘÁD MISTROVSTVÍ ČR 1.1 Všeobecná ustanovení 1.1.1 Pro rok 2013 je vypsáno Mistrovství České republiky a Česká Trofej JUNIOR v automobilovém slalomu. 1.1.2 Mistrovství ČR se mohou

Více

automobily Jméno: Datum: 8.2 2013

automobily Jméno: Datum: 8.2 2013 automobily Jméno: Tomáš Smejkal Datum: 8.2 2013 Bugatti Veyron je nejvýkonnější sériově vyráběný osobní automobil na světě. Je pojmenován podle automobilového závodníka Pierra Veyrona, který v roce 1939

Více

OBJEVY A TECHNICKÉ VYNÁLEZY. Přírodověda 5.třída

OBJEVY A TECHNICKÉ VYNÁLEZY. Přírodověda 5.třída OBJEVY A TECHNICKÉ VYNÁLEZY Přírodověda 5.třída Kladkostroj zápis do sešitu Sestaven z několika dvojic pevné a volné kladky, gravitační síla břemene se rozloží na všechny kladky rovnoměrně. https://cs.wikipedia.org/wiki/kladka

Více

TECHNICKÉ PARAMETRY CITROËN JUMPER. Září 2015

TECHNICKÉ PARAMETRY CITROËN JUMPER. Září 2015 TECHNICKÉ PARAMETRY CITROËN JUMPER Září 2015 PŘEHLED MOTORŮ CITROËN JUMPER ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY Turbo Diesel přímé vysokotlaké vstřikování 2.2 HDi 110 MAN6 Turbo Diesel přímé vysokotlaké

Více

13.5.2009 Úřední věstník Evropské unie L 118/13

13.5.2009 Úřední věstník Evropské unie L 118/13 13.5.2009 Úřední věstník Evropské unie L 118/13 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 385/2009 ze dne 7. května 2009, kterým se nahrazuje příloha IX směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, kterou se stanoví

Více

AUTO-KLIMA Bohemia s. r. o.

AUTO-KLIMA Bohemia s. r. o. Přepravní chlazení ALEX Original TRCH2000 s topením (Chladící výkon při 0 C = 2686W ) - pohon od motoru vozidla - střešní zapuštěná kondenzační jednotka, - bez el. přípojky, s topením do + 10 C - motorová

Více

L 185/30 Úřední věstník Evropské unie 15.7.2011

L 185/30 Úřední věstník Evropské unie 15.7.2011 L 185/30 Úřední věstník Evropské unie 15.7.2011 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 678/2011 ze dne 14. července 2011, kterým se nahrazuje příloha II a mění přílohy IV, I a I směrnice Evropského parlamentu a Rady

Více

Nové Ducato. Nové Ducato

Nové Ducato. Nové Ducato Nové Ducato Vážení, Ducato představuje od svého prvního uvedení na trh v roce 1981 naprostou špičku v segmentu 2G. Krok za krokem je tento vůz inovován zaváděním nových funkcí a prvků. Nové Ducato nabízí

Více

KIOTI UNIVERZÁLNÍ KOMPAKTNÍ TRAKTORY. Servis, za kterým stojí lidé KIOTI DK451(C)/501(C)/551(C) DK751(C) 4WD. www.pal.cz

KIOTI UNIVERZÁLNÍ KOMPAKTNÍ TRAKTORY. Servis, za kterým stojí lidé KIOTI DK451(C)/501(C)/551(C) DK751(C) 4WD. www.pal.cz KIOTI UNIVERZÁLNÍ KOMPAKTNÍ TRAKTORY KIOTI DK451(C)/501(C)/551(C) DK751(C) 4WD Servis, za kterým stojí lidé www.pal.cz DK451/501/551 DK751 4WD Motor šetrný k životnímu prostředí Tiché motory s minimálními

Více

Konstrukční kancelář. Ing. Luboš Skopal.

Konstrukční kancelář. Ing. Luboš Skopal. TECHNICKÝ PROTOKOL č. Ověření shody zařízení pro vnější osvětlení a světelnou signalizaci zvláštního vozidla kategorie SS Objednavatel: PEKASS, a. s. Přátelství 987, Praha 10 Výrobce: HORSCH LEEB AS, GmbH,

Více

VÝBAVY A CENY AVEO 5DVEŘOVÉ

VÝBAVY A CENY AVEO 5DVEŘOVÉ VÝBAVY A CENY AVEO 5DVEŘOVÉ CENÍK PLATNÝ OD 1.4.2012 CENA 1.2 Edice 100 CENÍKOVÁ CENA AKČNÍ CENA 273 900 Kč Interiér Kapsa na zadní straně sedadla řidiče Kapsa na zadní straně sedadla spolujezdce Sluneční

Více

Škoda Fabia 1,2 44 kw

Škoda Fabia 1,2 44 kw Škoda Fabia 1,2 44 kw Subkritérium A1: Práce Práce (bez materiálu) Poznámka kontrola vozu: zjištění závady/ servisní prohlídka prohlédnutí vozu, ať už za účelem zjištění závady před opravou či servisní

Více

-/- K, Tm K, Tm. l; Mh; l 14; 500; 270 14; 500; 270 Jmenovitý výkon při otáčkách dle (DIN-DIN; ECE -ECE-R 24; ISO - ISO TR 14396)

-/- K, Tm K, Tm. l; Mh; l 14; 500; 270 14; 500; 270 Jmenovitý výkon při otáčkách dle (DIN-DIN; ECE -ECE-R 24; ISO - ISO TR 14396) DEUTZ-FAHR DEUTZ-FAHR 1 Parametr Jednotka Agrotron M 610 Agrotron M 620 2 Provedení (4k4; 4k2, pásové, kolopásové) - 4k4 4k4 3 Motor 4 Výrobce/model - DEUTZ / TCD 2012 L6 DEUTZ / TCD 2012 L6 5 Počet válců;

Více

Farmall U Pro Efficient Power Představení prémiového traktoru

Farmall U Pro Efficient Power Představení prémiového traktoru 1 Nabídka modelů Farmall U Pro pro rok 2013 Tier 4a made in Aust r ia Model Motor jmenovitý výkon při 2300 min -1 (k) max. výkon při 1900 min -1 (k) Převodovka Hydraulika Max. zdvihací síla Hmotnost Min.

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Caddy

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Caddy Technická data Platná pro modelový rok 2016 Nový Spotřeba paliva, emise CO 2 skříňový vůz/skříňový vůz BlueMotion novaný provoz (l/100 km) novaný provoz (g/ km) 1,2 l TSI BMT 5stupňová manuální 62 (84)

Více

Nápravy: - nesou tíhu vozidla a přenáší ji na kola - přenáší hnací, brzdné a suvné síly mezi rámem a koly

Nápravy: - nesou tíhu vozidla a přenáší ji na kola - přenáší hnací, brzdné a suvné síly mezi rámem a koly Nápravy: Účel: - nesou tíhu vozidla a přenáší ji na kola - přenáší hnací, brzdné a suvné síly mezi rámem a koly Umístění: - jsou umístěny pod rámem úplně (tuhé nápravy), nebo částečně (ostatní druhy náprav)

Více