AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR NA ROK 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR NA ROK 2016"

Transkript

1 Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR NA ROK 2016 o Praha 2015

2 Obsah 1. Výchozí dokumenty Základní principy realizace Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti VŠRR pro rok Mise Vize Hodnoty Realizace strategických cílů v oblasti vzdělávací činnosti - zajišťování kvality Plánované úkoly a opatření k realizaci strategických cílů řízení kvality Realizace strategických cílů v oblasti vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti - zajišťování kvality Plánované úkoly a opatření k realizaci strategických cílů řízení kvality Realizace strategických cílů v oblasti internacionalizace - zajišťování kvality Plánované úkoly a opatření k realizaci strategických cílů řízení kvality Kontrolní indikátory - ukazatelé kvality Realizace strategických cílů v oblasti spolupráce s veřejností ( třetí poslání VŠRR ) - zajišťování kvality Plánované úkoly a opatření k realizaci strategických cílů řízení kvality Kontrolní indikátory - ukazatelé kvality Realizace strategických cílů v oblasti managementu s akcentem na rozvoj lidských zdrojů - zajišťování kvality Plánované úkoly a opatření k realizaci strategických cílů řízení kvality Realizace strategických cílů v oblasti finančního a materiálního zabezpečení - zajišťování kvality Plánované úkoly a opatření k realizaci strategických cílů řízení kvality Kontrolní indikátory - ukazatelé kvality VŠRR 2015 Stránka 2

3 1. Výchozí dokumenty 1. MŠMT Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období [online]. Dostupné z 2. MŠMT Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok [online]. Dostupné z 3. Individuální projekt národní pro oblast terciárního vzdělávání, výzkumu, vývoje a inovací. Zajišťování a hodnocení kvality v systému terciárního vzdělávání. IPN KVALITA. Výstupy. Praha: MŠMT, 2014.[online]. Dostupné z 4. Individuální projekt národní pro oblast terciárního vzdělávání, výzkumu, vývoje a inovací Kvalifikační rámec terciárního vzdělávání (Q-Ram). Výstupy. Praha: MŠMT, 2014.[online]. Dostupné z 5. Individuální projekt národní KREDO - Kvalita, relevance, efektivita, diverzifikace a otevřenost vysokého školství v ČR. Strategie vysokého školství do r Praha: MŠMT, Rámec rozvoje vysokého školství do roku Praha: MŠMT, [online]. Dostupné z 7. Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti VŠRR na období VŠRR, VŠRR-KREDO Strategický plán rozvoje VŠRR Podpůrný strategický plán vzdělávací činnosti Podpůrný strategický plán výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Podpůrný strategický plán internacionalizace Podpůrný strategický plán spolupráce s veřejností (třetí role VŠRR). Praha Operační program Praha Adaptabilita CZ.2.17/3.1.00/ Inovace bakalářského studijního programu v kontextu Boloňského procesu s důrazem na výsledky učení. Praha: VŠRR, Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area. 3rd edition. Helsinki, European Association for Quality Assurance in Higher Education. ISBN Strategie regionálního rozvoje ČR Praha: MMR, [online]. Dostupné z: 12. Regionální inovační strategie hl. města Prahy (Pražská RIS3). Praha: MHMP, [online]. Dostupné z _Zastupitelstva_HMP Regionalni_inovacni_strategie_hl._m._Prahy.pdf. VŠRR 2015 Stránka 3

4 2. Základní principy realizace Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti VŠRR pro rok Mise VŠRR umožňuje přístup k vysokoškolskému vzdělávání, získání odpovídající profesní kvalifikace v akreditovaných oblastech vzdělávání a přípravu pro výzkumnou práci a další náročné odborné činnosti. Jejím posláním je vytvářet a šířit vědění, které přispívá ke kvalitě života a kultuře společnosti a respektuje sdílené hodnoty, na nichž je VŠRR založena: kvalita a excelence, neustálé zlepšování, respekt k ostatním a týmová práce. 2.2 Vize VŠRR má ambice stát se v rozvojovém horizontu respektovanou univerzitou, na níž budou uskutečňovány kvalitní vzdělávací a výzkumné programy v souladu s mezinárodními trendy vysokoškolského vzdělávání a výzkumných programů, které ji učiní atraktivní nejen v národním kontextu, ale i v evropském vzdělávacím a výzkumném prostoru. VŠRR se bude významně angažovat v partnerských vztazích se vzdělávacími a výzkumnými institucemi, podniky a veřejnými institucemi s cílem podpořit relevanci a uplatnění výsledků akademických činností v regionálním, národním a evropském měřítku. 2.3 Hodnoty Vzdělávací systém Vysoké školy regionálního rozvoje vychází ze základních principů strategie rozvoje a je založen na pěti klíčových hodnotách, které jsou integrální součástí akademické kultury VŠRR. Akademičtí a ostatní pracovníci na všech úrovních sdílejí a uplatňují při své každodenní činnosti a ve vztahu s ostatními stakeholders. 1. Kvalita a excelence Vysoká škola regionálního rozvoje uplatňuje zásady kvality ve všech svých procesech a odpovídá za kvalitu poskytovaného vysokoškolského vzdělání v akreditovaných studijních programech. 2. Neustálé zlepšování - Vysoká škola regionálního rozvoje má formulovanou vizi a je vedena snahou čelit všem výzvám s odvahou a kreativitou nezbytnou k realizaci této vize. Cestou neustálého zlepšování naplňuje klíčové hodnoty strategie. 3. Respekt k ostatním Vysoká škola regionálního rozvoje vyjadřuje ve své každodenní činnosti respekt a úctu ke všem členům akademické obce, přijímá zodpovědnost a usiluje, jak nejlépe umí, o vybudování vzájemné důvěry a synergie s ostatními stakeholders. 4. Týmová práce - Vysoká škola regionálního rozvoje podporuje osobní a profesní růst akademických a ostatních pracovníků, nabízí příležitosti rozvoje a vytváří předpoklady pro maximální výkonnost týmů i jednotlivců. 5. Zodpovědnost - chápaná ve vztahu k vnějšímu prostředí jako veřejná role VŠ, zdůrazňující její úlohu jako spolutvůrce veřejného mínění a aktivního účastníka veřejné diskuse, ale také jako významného aktéra v přenosu vědění či technologií do praxe či poskytovatele veřejné služby a VŠ otevřené i znevýhodněným či minoritním skupinám. Směrem dovnitř je VŠRR 2015 Stránka 4

5 individuální zodpovědnost za vlastní volbu a strukturaci kurikula elementárním principem fungování otevřeného a vnitřně svobodného studijního prostředí. Strategické cíle rozvoje VŠRR deklarované v Dlouhodobém záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti jsou každoročně aktualizovány v souladu s postupem naplňování deklarované vize a akcentem na trvalé zvyšování kvality a excelence ve všech hlavních činnostech cestou neustálého zlepšování a flexibilní reakcí na vývoj potřeb a zájem uchazečů o vysokoškolské studium na VŠRR. 3 Priority Aktualizace Dlouhodobého závěru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti VŠRR pro rok Realizace procesů vedoucích k zajišťování, řízení a hodnocení kvality ve všech hlavních oblastech činnosti školy s akcentem na další rozvoj akreditovaných studijních programů/oborů a nárůst počtu studentů. 2. Rozvoj vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti s důrazem na transfer výstupů do vzdělávací činnosti, propojení teoretických přístupů s praxí a zapojování studentů do výzkumných aktivit. 3. Internacionalizace výuka i tvůrčí činnost VŠRR budou mít zřetelný mezinárodní charakter. 4. Analýza činností v oblasti spolupráce s veřejností ( třetí poslání VŠRR ). 5. Efektivní management s akcentem na řízení a rozvoj lidských zdrojů. 6. Implementace novely zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách (po nabytí účinnosti) do všech procesů řízení VŠRR. VŠRR 2015 Stránka 5

6 4. Realizace strategických cílů v oblasti vzdělávací činnosti - zajišťování kvality V návaznosti na misi a vizi VŠRR jsou důležitými cíli posílení profesní (akademické) profilace v systémové vazbě na klíčové výstupní znalosti a dovednosti, které umožní zvýšit uplatnění a konkurenceschopnost absolventů VŠRR na pracovním trhu a další zvyšování kvality a rozšiřování nabídky studijních programů. 4.1 Plánované úkoly a opatření k realizaci strategických cílů řízení kvality 1. Provést zpětnou evaluaci Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti VŠRR na období Kriticky posoudit naplnění stanovených cílů předchozího DZ a jeho implementaci v období platnosti. Na základě evaluace vyhodnotit zkušenosti a navrhnout doporučení pro budoucí Aktualizace DZ na období Zavést Útvar pro řízení kvality a nastavit systém vnitřního zajišťování, řízení a hodnocení kvality všech činností realizovaných na VŠRR, zejména výzkumu, vzdělávání a internacionalizace. 3. Systematicky zanalyzovat akreditované studijní programy a obory s cílem jejich aktualizace, reagovat na zpětnou vazbu vyučujících, studentů, absolventů a zaměstnavatelů. Nastavit funkční systém evaluace výuky (zodpovědnost Útvaru pro řízení kvality). 4. Dopracovat studijní opory pro kombinovanou formu studia podle metodiky akreditační komise. 5. Zpracovat analýzu míry, vývoje, příčin a důsledků neúspěšného ukončování studií (neúspěch při SZZK) na VŠRR, vyhodnotit, kde a za jakých podmínek je neúspěšnost problematickým jevem a zavést nápravná ošetření. 6. Zanalyzovat konkurenční prostředí státních, veřejných a soukromých a připravit nové SP/obory, které budou reflektovat potřeby, zájmy a možnosti široké populace studentů, včetně výjimečně nadaných, bez ohledu na jejich sociální a ekonomické zázemí, věk, národnost, předchozí vzdělávací či profesní zkušenost nebo zvláštní potřeby způsobené zdravotními či jinými obtížemi. 7. Připravit realizaci (v případě udělení akreditace, žádost o akreditaci byla podána v dubnu 2015) navazujícího magisterského studijního programu Regionální rozvoj, obor Management rozvoje měst a regionů. Zahájení výuky říjen Připravit realizaci (v případě souhlasného stanoviska Akreditační komise a rozhodnutí MŠMT o zřízení detašovaného pracoviště v Brně) akreditovaného BSP Regionální rozvoj, obor Management rozvoje měst a regionů a akreditovaného BSP Bezpečnostní management v regionech. Zahájení výuky říjen Připravit realizaci (v případě souhlasného stanoviska Akreditační komise) BSP Management rozvoje lidských zdrojů v regionech. 10. Zavést interní akreditaci zpracovávaných žádostí o akreditaci studijních programů (oborů). 11. Zaměřit se na širší využívání aktivizujících forem výuky se záměrem docílit užšího sepětí výuky s profesní praxí cestou zapojování odborníků z praxe a ze zahraničí při vytváření a realizaci studijních programů, uzavřít s nimi nové dohody o spolupráci, aktualizovat stávající. VŠRR 2015 Stránka 6

7 12. Provádět průběžnou interní evaluaci předmětů studijního plánu na katedrách s akcentem na výstupy učení a v souladu s výstupy pilotního ověřování v projektu OP Praha Adaptabilita. Poskytovat průběžnou oborovou metodickou podporu pro akademické pracovníky zajišťující výuku zaměřenou na využití výsledků učení. Zpracovat šablony dle learning outcomes pro všechny klíčové předměty. 13. Systematizovat program odborných praxí studentů u vybraných partnerů z aplikační sféry. Zejména vypracovat konkrétní postup procesu výběru a realizace praxí a nastavit kontrolní mechanismy tak, aby student praxi skutečně maximálně využil pro svůj profesní rozvoj a uplatnil a rozšířil své znalosti a dovednosti. Personálně posílit studijní oddělení o odborníka, který by měl celou agendu stáží na starosti. 14. Aktualizovat interní vnitřní předpisy v souladu s novelou zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách (po nabytí účinnosti) a v souladu s managementem změn v organizaci procesů na VŠRR. 4.2 Kontrolní indikátory - ukazatelé kvality 1. Výstupy učení odpovídají požadovaným odborným znalostem, odborným dovednostem a odborným způsobilostem absolventa BSP Regionální rozvoj, obor Management rozvoje měst a regionů a absolventa BSP Bezpečnostní management v regionech. 2. Výstupy z VaV jsou integrální součástí vzdělávacího procesu. 3. Aktualizované sylaby ke všem předmětům zahrnutým do plánů studia včetně aktualizace povinné a doporučené literatury, která je k dispozici v knihovně (v listinné či elektronické formě). Knihovna je v provozu souběžně s probíhající přímou výukou. 4. Ucelená sada studijních opor k předmětům zahrnutým do studijních plánů kombinované formy studia. U nově akreditovaných SP/oborů musí zahrnovat alespoň první semestr realizace kombinované formy studia. 5. Úspěšnost akreditací nových SP/oborů. a. Nový navazující magisterský studijní program Regionální rozvoj, obor Management rozvoje měst a regionů. b. Nový bakalářský studijní program Management rozvoje lidských zdrojů v regionech. c. Komplexní připravenost k zahájení činnosti detašovaného pracoviště v Brně (obsahová, materiální, personální, organizační). 6. Funkční systém praktických stáží, počet vyhledaných nových partnerů pro zabezpečení stáží. 7. Útvar pro zajišťování kvality, vytvořené směrnice, aktualizované procesy a vnitřní předpisy. 8. Vyhodnocení a závěry, event. opatření zpětnovazební informace studentské semestrální ankety, opatření ve vztahu k vyučujícím a ve vztahu ke studentům. 9. Systematicky monitorovaná studijní neúspěšnost ve studijních programech a opatření vedoucí k jejímu snižování při zachování kvality výstupů z učení a náročnosti atestací. 10. Vyhodnocení a závěry, event. opatření kvality přijímacího řízení 2015/2016 DOD, ankety uchazečů o studium, marketingového zabezpečení. VŠRR 2015 Stránka 7

8 5 Realizace strategických cílů v oblasti vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti - zajišťování kvality Naplňování strategických cílů 2016 v této oblasti je zaměřeno na plnění deklarované vize realizací aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ve vědních disciplínách nosných pro realizaci studijních programů Regionální rozvoj a Bezpečnostní management v regionech. V souladu s implementovaným modelem kvality bude v centru pozornosti šíření jejich výsledků prostřednictvím výuky, publikací nebo transferu znalostí. Priority v oblasti vědy, výzkumu a inovací budou zaměřeny zejména na výzvy programů Technologické agentury ČR, Grantové agentury ČR, Horizontu 2020, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ( ), zároveň bude vytvořen systém pořádání a spolupořádání vědeckých a odborných konferencí, které budou prezentovat jak výsledky vlastní vědecké, výzkumné a tvůrčí činnosti, tak vytvoří platformu pro setkávání akademických pracovníků VŠRR s dalšími akademiky (tuzemskými i zahraničními) a odborníky z praxe a dále systém vydávání odborných publikací aktivizací nakladatelství VŠRR vč. vzniku standardních vydavatelských struktur. 5.1 Plánované úkoly a opatření k realizaci strategických cílů řízení kvality 1. V rámci zavedeného institutu Interní grantové agentury (IGA) realizovat interní grantovou soutěž. Realizovat soutěž studentských prací v rámci studentské vědecké a odborné činnosti SVOČ. 2. Pokračovat a dále rozvíjet spolupráci s aplikační sférou na externích výzkumných projektech v oblasti regionalistiky (MPO, Hospodářská komora, Zemědělské muzeum, EZÚ Praha, Další vzdělávání dospělých Praha) a bezpečnostního managementu (Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, HZS). 3. Podporovat participaci akademických pracovníků v expertních týmech (např. TAČR), vědeckých, akademických, oborových radách spolupracujících vysokých škol (Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre, Akadémia Policajného zboru SR v Bratislave aj.) a dalších vědeckých institucích u nás i v zahraničí. 4. Motivovat akademické pracovníky k aktivnímu vystupování na vědeckých konferencích, seminářích, workshopech, odborných fórech apod. v národním i mezinárodním prostředí, a to zejména těch, jejichž výstupy jsou zařazeny do databází jako je SCOPUS, Web of Science apod. 5. Doplnit a aktualizovat interní pravidla pro vědeckou a výzkumnou činnost (směrnice a vyhlášky v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví apod.). 6. Uspořádat každoroční odborné konference na aktuální téma v následujících oblastech: a. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí - v partnerství s Civitas per Populi o.p.s. b. Bezpečnostní management v regionech c. Proměny bezpečnosti města, při příležitosti 150 let Bitvy u Hradce Králové ve spolupráci s městem Hradec Králové Vytvořit, schválit a naplňovat ediční plán pro rok Stanovit jednotlivým akademickým pracovníkům minimální rozsah a tematické zaměření publikačních výstupů pro rok Vykazovat tyto výstupy v Rejstříku informací o výsledcích (RIV). 7. Spoluvydat odborný recenzovaný časopisu Regionální rozvoj mezi teorií a praxí s roční periodicitou čtyři vydání za rok. Usilovat o zápis časopisu do databáze SCOPUS. VŠRR 2015 Stránka 8

9 5.2 Kontrolní indikátory - ukazatelé kvality 1. V rámci zavedeného institutu Interní grantové agentury (IGA) jsou realizována 2 kola interní grantové soutěže a projety IGA jsou řešeny dle usnesení komise IGA. 2. Realizované školní kolo soutěže studentských prací v rámci studentské vědecké a odborné činnosti SVOČ. 3. VŠRR spolupracuje s aplikační sférou min. na dvou externích výzkumných projektech v oblasti regionalistiky a na jednom externím výzkumném projektu v oblasti bezpečnostního výzkumu. 4. Min. 3 akademičtí pracovníci jsou členy expertních týmů a vědeckých, akademických, oborových rad spolupracujících vysokých škol a dalších vědeckých institucí u nás i v zahraničí. 5. Interní pravidla pro vědeckou a výzkumnou činnost (směrnice a vyhlášky) jsou kompletní a aktuální. 6. Realizovaná konference Regionální rozvoj mezi teorií a praxí na aktuální téma a z ní vydaný sborník referátů, jako jedno z čísel stejnojmenného odborného časopisu. 7. Realizovaná konference Bezpečnostní management v regionech 2016 a příspěvky z ní opublikovány v odborných časopisech. 8. Realizovaná konference Proměny bezpečnosti města na aktuální téma a příspěvky z ní opublikovány v odborných časopisech. 9. Ediční plán pro rok 2016 je schválen ediční radou a naplňován. 10. Jednotliví akademičtí pracovníci naplnili jim stanovený minimální rozsah publikačních výstupů pro rok Publikační činnost akademických pracovníků za rok 2015 je zařazena v Rejstříku informací o výsledcích (RIV) vydaná čísla odborného recenzovaného časopisu Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. 13. Časopis Regionální rozvoj mezi teorií a praxí je zařazen do databáze SCOPUS. 14. Akademičtí pracovníci realizovali min. 20 aktivních vystoupení na vědeckých konferencích, seminářích, workshopech, odborných fórech apod. v národním i mezinárodním prostředí (mimo konference pořádané VŠRR). VŠRR 2015 Stránka 9

10 6 Realizace strategických cílů v oblasti internacionalizace - zajišťování kvality Dosažení strategických cílů 2016 v oblasti mezinárodní spolupráce je v souladu s misí a vizí VŠRR a je orientováno na prohlubování spolupráce se zahraničními vysokoškolskými a dalšími odbornými zahraničními subjekty. Důraz bude kladen na kvalitu výstupů této spolupráce a na jejich implementaci do vzdělávací činnosti VŠRR s cílem rozvíjet mezinárodní a zvláště evropskou spolupráci jako integrální součást všech činností VŠRR. Hlavním cílem aktivit v oblasti internacionalizace v uvedeném období by mělo být vedle vlastní realizace mezinárodní spolupráce především nastavování a optimalizace procesů, vytváření metodik a sumarizace zdrojů pro realizaci internacionalizace. 6.1 Plánované úkoly a opatření k realizaci strategických cílů řízení kvality 1. S ohledem na posílení profilace realizovaných i plánovaných studijních programů vytipovat stěžejní obory pro rozvoj mezinárodní spolupráce včetně stanovení teritoriálních priorit. 2. Systematicky vyhledávat vhodné vědecké projekty v oblasti výzkumu řešené v úzké spolupráci se zahraničními partnery. 3. Rozšířit okruh bilaterálních smluv se zahraničními univerzitami, jež nabízejí anglicky realizované studijní programy. 4. Navýšit mobilitu akademických pracovníků a zaměstnanců VŠRR s cílem podpořit vědeckou spolupráci a vytvořit základ pro pozdější realizaci double degree programů. 5. Zaměřit se na plnění podmínek pro získání zahraniční akreditace. 6. Soustředit zdroje na vytváření podmínek pro internacionalizaci v domácím prostředí pro nevyjíždějící studenty a pedagogy. 7. Vytvořit katalog kurzů v anglickém, příp. německém jazyce pro podpoření mobility přijíždějících studentů. V této souvislosti se zaměřit na tvorbu optimálních procesů pro informování zahraničních studentů o možnostech studia na VŠRR a pro zrychlení adaptačních procesů zahraničních studentů při studiu na VŠRR. 8. Nastavit procesy internacionalizace včetně vytvoření metodik se zaměřením i na další období do roku Sumarizovat kapacity a zdroje pro realizaci internacionalizace na VŠRR. 6.2 Kontrolní indikátory - ukazatelé kvality 1. Nastavené funkční procesy internacionalizace, včetně metodik (popis kapacit a zdrojů lidských, finančních, materiálních). 2. Počet výstupů z realizovaných mezinárodních vědeckých projektů. 3. Počet předmětů vyučovaných v cizím jazyce pro domácí studenty a rozsah nabídky katalogu kurzů pro zahraniční studenty. 4. Statistika vývoje počtu uzavřených smluv o spolupráci a bilaterálních smluv s orientací na anglický jazyk. 5. Vývoj počtu akademických pracovníků zapojených do mezinárodních projektů. VŠRR 2015 Stránka 10

11 6. Statistika vývoje počtu studentů, akademických pracovníků i zaměstnanců vyslaných na zahraniční mobilitu. 7. Statistika vývoje počtu přijatých studentů, akademických pracovníků i zaměstnanců ze zahraničních vysokých škol. VŠRR 2015 Stránka 11

12 7. Realizace strategických cílů v oblasti spolupráce s veřejností ( třetí poslání VŠRR ) - zajišťování kvality VŠRR bude ve své činnosti v oblasti spolupráce s veřejností v roce 2016 reflektovat aktuální společenský vývoj, nejnovější vědecké poznatky a potřeby partnerů. Naplňování strategických cílů v oblasti spolupráce s veřejností je krokem k naplňování nového poslání VŠRR jako centra vzdělanosti a šíření znalostí vnějším subjektům, zejména vybraným aktérům regionálního rozvoje. VŠRR bude v těsném a oboustranně otevřeném kontaktu s partnery na lokální, národní i mezinárodní úrovni, s absolventy, zaměstnavateli, vědeckými a akademickými institucemi i s neziskovým sektorem a veřejnou správou. Integrální součástí je zaměření na posilování Public relations a informovanosti veřejnosti, zejména potenciálních zájemců o studium, na další prohlubování spolupráce s profesně kompatibilními školami, rozvíjení Celoživotního vzdělávání a provázání výsledků vzdělávání a VaV s aplikační sférou. 7.1 Plánované úkoly a opatření k realizaci strategických cílů řízení kvality 1. Aktualizovat plán systematické a intenzivní propagace a prezentace VŠRR reflektující potřeby státu i zájmy veřejnosti tak, aby jeho naplňování přinášelo efekt v podobě odezvy veřejnosti, zájemců a uchazečů o všechny formy studia na VŠRR. 2. Připravit projekt aktivit otevírajících školu veřejnosti a orientovaných zejména na spolupráci se středními a vyššími odbornými školami; pořádání přednášek a přípravných kurzů s cílem pomoci zájemcům se zahájením vysokoškolského studia. Integrální součástí budou i vzdělávací aktivity nad rámec studia, např. přednášky odborníků a významných osob, semináře, besedy apod. 3. Analyzovat možné vazby vnitřního a vnějšího prostředí (silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb) jako první krok k zapojení VŠRR do konceptu RIS3 strategie (Strategie inteligentní specializace) cestou partnerství klíčových aktérů z podnikatelské a výzkumné sféry, akademické obce i veřejné správy. 4. Analyzovat potřeby a zájem studentů v oblasti systematického rozvoje služeb pro studenty kariérní poradenství, pomoc s vyhledáváním stáží, brigád, ubytování. S výsledky analýzy dále pracovat při budování kariérního a poradenského centra. Proškolit pracovníky školy, kteří budou za vedení centra zodpovědní, vybavit centrum potřebnými nástroji (např. psychologické testy). 5. Implementovat promyšlený rozvoj systému Studentských vědeckých a odborných prací (SVOČ). VŠRR 2015 Stránka 12

13 7.2 Kontrolní indikátory - ukazatelé kvality 1. Výsledky vyhodnocení marketingových aktivit Public relations a informovanosti veřejnosti o aktivitách VŠRR. 2. Meziroční nárůst přijatých uchazečů ke studiu. 3. Uzavřené smlouvy o spolupráci se středními a vyššími odbornými školami s kompatibilními studijními programy. 4. Počet přednášek významných odborníků, zahraničních expertů k aktuálním odborným problémům. 5. Zapojení VŠRR do konceptu RIS3 strategie 6. Vyhlášení nového ročníku SVOČ. 7. Vybudované kariérní a poradenské centrum. 8. Počet partnerských organizací poskytujících stáže studentům VŠRR. VŠRR 2015 Stránka 13

14 8 Realizace strategických cílů v oblasti managementu s akcentem na rozvoj lidských zdrojů - zajišťování kvality Předpokladem úspěšného naplnění a realizace strategických cílů 2016 ve všech oblastech činnosti školy je kvalitní management s důrazem na řízení a rozvoj lidských zdrojů. V této souvislosti je prioritou systematický odborný růst akademických pracovníků, rozvíjení možností jejich dalšího vzdělávání směřujícího ke zvyšování pedagogických, vědeckých, řídících i dalších kompetencí. Relevantním cílem je i zvyšování firemní kultury s akademickými prvky, posilování individuální práce se studenty a uspořádanost vysokoškolského prostředí umožňující kvalitní výkon všech zaměstnanců. Strategické cíle v oblasti organizace a řízení budou zaměřeny na implementaci novely zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách do všech procesů řízení a organizace školy. (po nabytí účinnosti novely). 8.1 Plánované úkoly a opatření k realizaci strategických cílů řízení kvality 1. Rozvíjet systémy vnitřního zajišťování kvality s důrazem na kvalitu výsledků i přínosů pro jejich praktickou uplatnitelnost v oblasti studijních programů prostřednictvím výstupů z učení, tak i výzkumných a vývojových aktivit odborných týmů a pracovišť. 2. Pokračovat v získávání a výběru pracovních sil, zejména akademických pracovníků, v souladu se strategickými cíli hlavních oblastí činností VŠRR pro rok Vytvářet organizační a řídící podmínky pro zvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků (zejména možnost zahraničních stáží, účast na mezinárodních seminářích a konferencích, participace na národních a zahraničních projektech, profesní rozvoj prostřednictvím školení a hospitací). 4. Zpracovat a vyhodnotit anketu ke zjištění pracovní spokojenosti a potřeb zaměstnanců. 5. Vyhodnocovat uplatnění absolventů a budoucí požadavky trhu práce na absolventy VŠRR. Zahájit systematické získávání informací o uplatňování absolventů a o jejich připravenosti v odborné praxi jednak od nich samotných a jednak od jejich zaměstnavatelů. Na základě získaných a kriticky zhodnocených poznatků posuzovat a upravovat obsahy a výstupy z učení jednotlivých předmětů. 6. Realizovat ve spolupráci se společností EDUA Group marketingové aktivity zaměřené na zvyšování počtu studentů. 7. Pokračovat v optimalizaci organizační struktury školy cestou procesního uspořádání servisních a ekonomických služeb s vazbami na hlavní procesy školy tak, aby jejich realizace byla plynulá, efektivní a hospodárná. 8.2 Kontrolní indikátory - ukazatelé kvality 1. Počet přijatých nových interních akademických pracovníků s hodností Ph.D., docent, profesor. 2. Počet interních akademických pracovníků studujících doktorský studijní program. 3. Rozšíření nabídky vzdělávacích programů pro veřejnost v oblasti CŽV. 4. Uzavření nových smluv o spolupráci s VOŠ. 5. Funkční systém kariérního a profesního rozvoje akademických pracovníků. VŠRR 2015 Stránka 14

15 6. PR aktivity s cílem zvýšit povědomí veřejnosti o škole, komunikace s absolventy. 9. Realizace strategických cílů v oblasti finančního a materiálního zabezpečení - zajišťování kvality Hlavním zdrojem financování operačních cílů 2016 jsou zdroje společnosti VŠRR, s.r.o. Relevantním úkolem bude diverzifikovat finanční zdroje cestou vícezdrojového financování k uskutečnění priorit a operačních cílů v oblasti finančního a materiálního zabezpečení. Dalším zdrojem je získávání finančních prostředků na vědeckou a výzkumnou činnost školy z veřejných zdrojů cestou grantů, smluvních zakázek za uskutečnění tzv. smluvního (kontrahovaného výzkumu a vývoje) a uskutečňování placených kurzů prohlubujících kvalifikaci zaměstnanců subjektů aplikační sféry (podnikové vzdělávání). 9.1 Plánované úkoly a opatření k realizaci strategických cílů řízení kvality 1. Na základě styčných bodů mezi Dlouhodobým záměrem VŠRR a OP VVV monitorovat vyhlašování projektů podporovaných z veřejných zdrojů a zdrojů strukturálních a dalších fondů EU s cílem připravit a realizovat programové projekty na základě smluv o poskytnutí podpory. 2. Zpracovat žádost MŠMT o dotaci na ubytovací a sociální stipendia podle 91 odst. 2 písm. e), podle 91 odst Pokračovat ve spolupráci s Úřadem městské části Prahy 17 v udržování a zlepšování technického stavu budovy školy. 4. Pokračovat ve zkvalitňování knihovny, zejména jejího vybavení s akcentem na roční přírůstek knižních jednotek, počet odebíraných titulů odborných periodik (českých i zahraničních titulů), event. české (zahraniční) odborné e-zdroje (databáze). 5. Monitorovat počty uchazečů o studium a konfrontovat s kapacitou budovy VŠRR s cílem pokračovat v politice vytváření funkčního a přívětivého prostředí pro studium při respektování ekonomických podmínek a efektivity vložených investic. 9.2 Kontrolní indikátory - ukazatelé kvality 1. Počet a úspěšnost projektů přihlášených do veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích podporovaných z veřejných zdrojů. 2. Bilance ročního přírůstku knižních jednotek, počtu odebíraných titulů odborných periodik (českých i zahraničních titulů), event. české (zahraniční) odborné e-zdroje (databáze). 3. Rekonstruované a nové prostory pro zabezpečení vzdělávacího procesu v souladu s nárůstem studentů. VŠRR 2015 Stránka 15

16 10. Závěr Rok 2016 bude pro VŠRR prvním rokem naplňování a realizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti VŠRR Operační realizační cíle roku 2016 jsou zaměřeny na obhájení a posilování statusu kvalitní multioborové vysoké školy neuniverzitního typu profilované v oborech regionalistiky a bezpečnostního managementu. Prioritami na cestě k tomuto cíli jsou kvalita a relevance, neustálé zlepšování, otevřenost ke spolupráci a přizpůsobení se změnám ve vysokoškolské legislativě. Všichni zaměstnanci VŠRR se budou podílet na rozvíjení systému vnitřního zajišťování, řízení a hodnocení kvality s důrazem na kvalitu studijních programů prostřednictvím výstupů z učení a výzkumných a vývojových aktivit odborných týmů a pracovišť. Zpětnovazební informace studentského hodnocení vzdělávacího procesu budou relevantní v dalších procesech a systémových vazbách zajištění, řízení a hodnocení kvality. Nově zřízený Útvar pro řízení kvality bude vytvářet prostředí pro dosahování kvality procesů realizovaných na VŠRR s cílem tyto procesy sledovat a monitorovat a předkládat výkonným orgánům školy strukturovaná data pro přijímání rozhodnutí týkajících se kvality. V roce 2016 bude VŠRR pokračovat ve zvyšování kvality akreditovaných studijních programů a oborů v úzké spolupráci s praxí, pracích na rozšiřování nových studijních programů a oborů, řešení kvalifikační struktury akademických pracovníků, posilování vývoje výsledků ve vědě a výzkumu a konkurenceschopnosti školy zvyšováním zájmu uchazečů o studium. Integrální součástí aktivit je i důraz na posilování internacionalizace cestou spolupráce s novými zahraničními partnery. VŠRR si klade v roce 2016 za cíl vytvářet podmínky pro tzv. třetí roli vysokých škol, naplňování nového poslání VŠRR jako centra vzdělanosti a šíření znalostí vnějším subjektům, zejména ve vztahu k vybraným aktérům regionálního rozvoje. Půjde zejména o vytváření a realizaci programů celoživotního vzdělávání, odborné vzdělávání s akcentem na veřejný sektor, zájmové, osvětové vzdělávání a prohloubení spolupráce akademických pracovníků s podniky, úřady a institucemi cestou participace na zpracovávání koncepcí a strategických rozvojových dokumentů využitelných v manažerské praxi. Integrální součástí strategických cílů bude implementace novely zákona č. 111/1998 Sb., O Vysokých školách s důrazem na úpravu vnitřních předpisů a nastavování a posilování vnitřních mechanismů zabezpečování kvality, včetně budování administrativních a odborných kapacit (po nabytí účinnosti novely). Důležitým procesem bude i nadále udržitelnost projektu OP Praha Adaptabilita CZ.2.17/3.1.00/32599 Inovace bakalářského studijního programu v kontextu Boloňského procesu s důrazem na výsledky učení. Vedení vysoké školy i společnosti VŠRR vyjadřuje přesvědčení o tom, že plnění cílů Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti VŠRR v prvním roce realizace je reálné, měřitelné, umožňuje sdílení cílů akademickými pracovníky a ostatními zaměstnanci a odpovídá stanoveným prioritám školy i celospolečenským potřebám diverzifikace institucí a studijních programů v systému terciárního vzdělávání ČR. VŠRR 2015 Stránka 16

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o.

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. DLOUHODOBÝ ZÁMĚR vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠAPs na období 2016 2020 a aktualizace pro rok 2016 Praha,

Více

Dlouhodobý záměr Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015

Dlouhodobý záměr Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Dlouhodobý záměr Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Materiál upravený na základě jednání kolegia děkanky 10. 11. 2010 Dlouhodobý záměr Fakulty mezinárodních

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ PRO ROK 2016 Tato aktualizace plně vychází z Dlouhodobého záměru strategie rozvoje Ostravské univerzity v Ostravě 2016 2020 a rozpracovává

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Veterinární a farmaceutické univerzity Brno na rok 2016 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR NA ROK 2015 o Praha 2014 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro rok 2014 Karviná,

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR NA ROK 2014 o Praha 2013 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY EKONOMIKY A MANAGEMENTU NA OBDOBÍ 2011 2015

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY EKONOMIKY A MANAGEMENTU NA OBDOBÍ 2011 2015 FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU UNIVERZITA OBRANY DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY EKONOMIKY A MANAGEMENTU NA OBDOBÍ 2011 2015 AKTUALIZACE PRO ROK

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty vojenských technologií na období 2006 2010

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty vojenských technologií na období 2006 2010 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty vojenských technologií na období 2006 2010 Aktualizace pro rok 2009 Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací

Více

Inovace Dlouhodobého záměru EPI, s.r.o. 2012

Inovace Dlouhodobého záměru EPI, s.r.o. 2012 J:\EPI\epi_2012_2013\a35_vyzkum_DZ_publikace\dlouhodoby_zamer\inovace_dz_2012.doc - 1 - Inovace Dlouhodobého záměru EPI, s.r.o. 2012 Cíle stanovené akademické obci EPI, s.r.o. k plnění požadavků MŠMT ČR

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2014 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011 2015

Aktualizace Dlouhodobého záměru Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011 2015 Aktualizace Dlouhodobého záměru Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011 2015 pro rok 2013 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty umění a designu Univerzity

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU FAKULTA ARCHITEKTURY VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FA VUT V BRNĚ PRO ROK 2014 BRNO

Více

záměr Dlouhodobý Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na období 2016 2020 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

záměr Dlouhodobý Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na období 2016 2020 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 016 2020 Dlouhodobý záměr Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na období 2016 2020 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích University of South Bohemia in České Budějovice Vize Jihočeská univerzita

Více

Strategie Technologické agentury ČR STRATA 2020. od myšlenek k aplikacím

Strategie Technologické agentury ČR STRATA 2020. od myšlenek k aplikacím Strategie Technologické agentury ČR STRATA 2020 od myšlenek k aplikacím Hlavní cíl: Hlavním cílem realizace STRATA 2020 je významně přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky a podpořit přechod

Více

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ U N I V E R Z I T Y O B R A N Y

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ U N I V E R Z I T Y O B R A N Y FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ U N I V E R Z I T Y O B R A N Y Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI do roku 2020 s výhledem do roku 2030 OBSAH 1. Úvod 2. Vize a mise 3. Strategické cíle I. Věda a výzkum II. Vzdělávací činnost III. Rozvoj IV. Internacionalizace

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní VŠB-TUO na období 2011-2015

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní VŠB-TUO na období 2011-2015 Účinnost dokumentu od: 1. 1. 2014 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní VŠB-TUO na období 2011-2015 Aktualizace pro rok

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové Brno pro

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové Brno pro Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové Brno pro rok 2016 Dokument Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

(VČETNĚ AKTUALIZACE PRO ROK 2016)

(VČETNĚ AKTUALIZACE PRO ROK 2016) DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA VYSOKÉ ŠKOLE EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O.P.S. NA OBDOBÍ 2016-2020 (VČETNĚ AKTUALIZACE PRO

Více

Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR

Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR schválené valnou hromadou dne 20. října 2015 v Brně Legislativní proces a právní prostředí Pro jednání legislativní rady vlády přijmout pravidlo vyžadující

Více

Institucionální plán VFU Brno na rok 2015

Institucionální plán VFU Brno na rok 2015 VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Institucionální plán VFU Brno na rok 2015 předkládá: prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc. rektor VFU Brno zpracovali: prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA prorektor

Více

SVČ KROUŽKY PRO DĚTI STŘEDNÍ ČECHY

SVČ KROUŽKY PRO DĚTI STŘEDNÍ ČECHY SVČ KROUŽKY PRO DĚTI STŘEDNÍ ČECHY KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ pro období školních roku 2015/2016 až 2020/2021 V Praze dne 15. 9. 2015 Předkládá: PhDr. Mgr. Marek Vraný Projednáno na pedagogické

Více

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016 Základní teze analýzy potřeb v území v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje Únor 2016 1. Které jsou rozvojové priority kraje a jak se promítají do oblasti vzdělávání? 2. Které

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2012 o Praha 2011 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru. Jihočeské univerzity. v Českých Budějovicích. pro rok 2016. Jihočeská univerzita. v Českých Budějovicích

Aktualizace Dlouhodobého záměru. Jihočeské univerzity. v Českých Budějovicích. pro rok 2016. Jihočeská univerzita. v Českých Budějovicích 016 2016 Aktualizace Dlouhodobého záměru Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro rok 2016 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích University of South Bohemia in České Budějovice 2015 Jihočeská

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti ŠKODA AUTO Vysoké školy na období 2016 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti ŠKODA AUTO Vysoké školy na období 2016 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti ŠKODA AUTO Vysoké školy na období 2016 2020 Říjen 2015 ŠKODA AUTO Vysoká škola 1 Aktualizace DZ na rok 2016

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo pro místní rozvoj VÝZKUMNÝ PROGRAM MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NA LÉTA 200 2011 Název: VÝZKUM PRO ŘEŠENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU SOUTĚŽ VE VÝZKUMU A VÝVOJI

Více

5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření

5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření C. STRATEGICKÁ ČÁST 5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření Tato kapitola představuje klíčovou část strategické části SCLLD MAS ORLICKO. V celém procesu zpracování SCLLD se zaměřuje

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR UK FTVS

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR UK FTVS UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU DLOUHODOBÝ ZÁMĚR UK FTVS na období 2016 2020 Praha 2016 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU DLOUHODOBÝ ZÁMĚR UK FTVS

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Univerzity obrany pro rok 2016

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Univerzity obrany pro rok 2016 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Univerzity obrany pro rok 2016 Brno 2015 Úvod Univerzita obrany (dále jen UO) k naplnění potřeb

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr 2016-2020

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr 2016-2020 UNICORN COLLEGE 2015 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jan Čadil, Václav Vacek, Jiří Kleibl, Marek Beránek Naše značka: Kontakt:

Více

B. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ

B. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ B. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ Město Cheb hodlá reagovat na závěry průzkumu podnikatelského prostředí a vytvořit příznivé podmínky pro vznik a rozvoj podnikání v místě. Vědomo si svých možností a kompetencí

Více

PRACOVNÍ MATERIÁL MŠMT NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018

PRACOVNÍ MATERIÁL MŠMT NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018 PRACOVNÍ MATERIÁL MŠMT NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018 Obsah Úvod... 2 VIZE... 4 Struktura akčního plánu... 5 Strategická cesta 1: Čím dříve, tím lépe... 6 Strategická cesta

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2013 o Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6 350 11 Cheb KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY OBSAH 1. Koncepce dalšího rozvoje školy... 2 1.1 Oblast výchovně vzdělávací... 2 1.2 Oblast personální... 3 1.3 Oblast

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského kraje 2008

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského kraje 2008 KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor školství, mládeže a tělovýchovy Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského kraje 2008 V Karlových Varech dne 13. března 2008 Ing. Martina

Více

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1. Program výzkumu a vývoje v roce 2007

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1. Program výzkumu a vývoje v roce 2007 Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1 Program výzkumu a vývoje v roce 2007 Praha, 2007 1 Obsah: 1. PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE V ROCE 2007 3 1.1 Úvod 3 1.2 Souvislosti a

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

EKONOMICKÁ FAKULTA TUL

EKONOMICKÁ FAKULTA TUL Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2011 EKONOMICKÁ FAKULTA TUL 1. Kvalita a relevance

Více

Zpráva o hodnocení Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

Zpráva o hodnocení Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Zpráva o hodnocení Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice AK vlády ČR rozhodla na svém zasedání ve dnech 15. a 16. 6. 2004, že bude v souladu s par. 84 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 S.,

Více

Informace pro pracoviště AV ČR

Informace pro pracoviště AV ČR Národní 3, 117 20 Praha 1 Informace pro pracoviště AV ČR o možnosti financování vývoje a výzkumu realizovaného v Praze ze strukturálních fondů Zpracoval: Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail

Více

Metodika využití národního rámce kvality při inspekční činnosti ve školách a školských zařízeních

Metodika využití národního rámce kvality při inspekční činnosti ve školách a školských zařízeních Metodika využití národního rámce kvality při inspekční činnosti Praha, červen 2015 Obsah 1 Úvod... 3 2 Role národního rámce kvality při inspekční činnosti... 3 3 Cíle metodiky využití národního rámce kvality

Více

SOUBOR PODKLADŮ PRO STRATEGICKÉ ROZHODOVÁNí OTEVŘENOST (INFORMAČNÍ)

SOUBOR PODKLADŮ PRO STRATEGICKÉ ROZHODOVÁNí OTEVŘENOST (INFORMAČNÍ) Metodika komplexního hodnocení kvality /VŠ SOUBOR PODKLADŮ PRO STRATEGICKÉ ROZHODOVÁNí OTEVŘENOST (INFORMAČNÍ) JAN ŽUFAN A KOLEKTIV KA04 1 Tento dokument je jedním z hlavních výstupů Individuálního projektu

Více

Dlouhodobý záměr Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. na období 2011 2015

Dlouhodobý záměr Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. na období 2011 2015 Dlouhodobý záměr Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni na období 2011 2015 Duben 2011 Tento dlouhodobý záměr FAV byl projednán na zasedání vědecké rady FAV dne 18. 5. 2011. AS FAV schválil

Více

Praha, 3. 12. 2013. Vazby OP VVV a OP PIK 2014-2020

Praha, 3. 12. 2013. Vazby OP VVV a OP PIK 2014-2020 Praha, 3. 12. 2013 Vazby OP VVV a OP PIK 2014-2020 Představení OP VVV Struktura prioritních os OP Výzkum, vývoj a vzdělávání PO 1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum (ERDF) PO 2 Rozvoj vysokých škol

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Vysoké školy zdravotnické, o.p.s.

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Vysoké školy zdravotnické, o.p.s. Zpráva Akreditační komise o hodnocení Vysoké školy zdravotnické, o.p.s. duben 2016 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č. 4/2015 ve dnech 14. 16. září 2015, že bude v souladu

Více

Vnější podpora spolupráce

Vnější podpora spolupráce Vnější podpora spolupráce Ing. Martina Manová ředitelka Ústavu projektových činností Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/09.0009 Tento projekt je spolufinancován

Více

Komunikační plán Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad Akční plán komunikace 2008

Komunikační plán Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad Akční plán komunikace 2008 Komunikační plán Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad Akční plán komunikace 2008 Verze 1.0 Obsah Zdůvodnění existence Akčního plánu komunikace.. 3 Administrativní zajištění Akčního plánu

Více

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2014. Přerov říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně

Více

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 1 Obsah: Preambule... 3 Úvodní část... 5 Zajištění a ochrana lidských práv starších osob... 7 Celoživotní učení...11 Zaměstnávání

Více

KOMUNIKAČNÍ PLÁN OPERAČNÍ PROGRAMY PRAHA ADAPTABILITA A PRAHA - KONKURENCESCHNOPNOST ČERVENEC 2008

KOMUNIKAČNÍ PLÁN OPERAČNÍ PROGRAMY PRAHA ADAPTABILITA A PRAHA - KONKURENCESCHNOPNOST ČERVENEC 2008 OPERAČNÍ PROGRAMY PRAHA ADAPTABILITA A PRAHA - KONKURENCESCHNOPNOST KOMUNIKAČNÍ PLÁN ČERVENEC 2008 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti Univerzity Palackého v Olomouci

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti Univerzity Palackého v Olomouci AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti Univerzity Palackého v Olomouci na rok 2015 1 1. Rozvoj materiálně-technické základny vypracování a

Více

1. Souhrnné informace o projektu

1. Souhrnné informace o projektu 1. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo výzvy: Název výzvy: Typ účetní jednotky: Účetní osnova: CZ.2.17 OP

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu

Výzva k předkládání žádostí o podporu Výzva k předkládání žádostí o podporu Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace projektů ESF sociální začleňování vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Lifelong Learning Programme Education and Culture DG EACEA. Koordinátor projektu Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i. Praha. CSVŠ, v.v.i.

Lifelong Learning Programme Education and Culture DG EACEA. Koordinátor projektu Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i. Praha. CSVŠ, v.v.i. Projekt Identifying barriers in promoting the European Standards and Guidelines for Quality Assurance at institutional level and making recommendations as to how these might be addressed (IBAR) Lifelong

Více

Strategie migrační politiky České republiky

Strategie migrační politiky České republiky Strategie migrační politiky České republiky ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Předkládané zásady migrační politiky formulují priority České republiky v

Více

1. Kvalita a relevance UNIVERZITA OBRANY:

1. Kvalita a relevance UNIVERZITA OBRANY: Univerzita obrany Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Univerzity obrany pro rok 2015 Brno, listopad 2014 1 Úvod Aktualizace Dlouhodobého

Více

Východiska realizace Dlouhodobého záměru FMV. 1. Internacionalizace a mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávací činnosti

Východiska realizace Dlouhodobého záměru FMV. 1. Internacionalizace a mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávací činnosti Aktualizace Dlouhodobého záměru Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze na rok 2012 Východiska realizace Dlouhodobého záměru FMV Aktualizace Dlouhodobého záměru FMV na rok 2012 vychází z Dlouhodobého

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava Koaliční partneři politické hnutí ANO 2011 (ANO), Česká strana sociálně demokratická

Více

Zmapování potřeb základních, středních a vysokých škol ve vazbě na nové programovací období Ústecký kraj

Zmapování potřeb základních, středních a vysokých škol ve vazbě na nové programovací období Ústecký kraj Zmapování potřeb základních, středních a vysokých škol ve vazbě na nové programovací období Zmapování potřeb základních, středních a vysokých škol ve vazbě na nové programovací období Ústecký kraj 1 Zmapování

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2006 ŘÍJEN 2005 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM TEL +420 841 133 166, INFO@VSEM.CZ, WW.VSEM.CZ Obsah 1 ÚVOD 1.1 Základní

Více

III. Program Technologické agentury ČR na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem

III. Program Technologické agentury ČR na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem III. Program Technologické agentury ČR na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem 1. Název programu Centra kompetence (dále jen program )

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Registrační číslo CZ.4.1.3/2.1.15.3 Unikátní kód žádosti Název žadatele Vysočina, kraj se sídlem v Jihlavě Název projektu Další profesní vzdělávání pečovatelek

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Univerzitní nám. 1934/3, Karviná, 73340 Tel.: 596 398 111,, fax: 596 312 069 E-mail: dekanat@opf.slu.cz, WWW Stránka: www.opf.slu.cz

Více

1@Terciární vzdělávání

1@Terciární vzdělávání 1@Terciární vzdělávání OBSAH 1@Terciární vzdělávání... 1 A) 2@Společné otázky... II 3@Utváření terciárního sektoru vzdělávání... II 3@Potřeby hospodářství a společnosti se velmi rychle vyvíjejí.... IV

Více

Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015

Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015 Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AMU NA ROK 2016

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AMU NA ROK 2016 AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AMU NA ROK 2016 UR AMU projednala XX. 10. 2015 SR AMU projednala XX. 10. 2015 AS AMU schválil XX. 10. 2015 Obsah Úvod.... 3 Prioritní cíl 1: Zajišťování kvality.... 4 AMU

Více

Systém řízení energetického hospodářství

Systém řízení energetického hospodářství Systém řízení energetického hospodářství Návrh kroků a opatření vedoucích k zavedení energetického managementu Projekt je zaměřený na zavedení energetického managementu pro potřeby města Pardubice V Pardubicích

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

VŠ UN Aktualizace Dlouhodobého záměru

VŠ UN Aktualizace Dlouhodobého záměru Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2015 (AR 2014-15) říjen 2014 1 Úvod Dokument Aktualizace

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR 2016-2020 2020-2030 Praha 2015 Obsah Preambule... 3 1. Východiska,

Více

SIMPROKIM METODIKA PRO ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ K IZOVÉHO MANAGEMENTU

SIMPROKIM METODIKA PRO ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ K IZOVÉHO MANAGEMENTU SIMPROKIM METODIKA PRO ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ K IZOVÉHO MANAGEMENTU SIMPROKIM Metodika pro školení pracovníků krizového managementu Kolektiv autorů Ostrava, 2014 Autorský kolektiv: doc. Ing. Vilém Adamec,

Více

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor. Projednáno Vědeckou radou VŠCHT Praha dne 23. 10. 2015

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor. Projednáno Vědeckou radou VŠCHT Praha dne 23. 10. 2015 Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na rok 2016 Předkládá prof. Ing. Karel

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2013 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006

RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006 Tento projekt je financován z finančních prostředků Evropské unie RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006 Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Externí expert Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ENERGETICKÁ A STAVEBNÍ, CHOMUTOV, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA ENERGETICKÁ A STAVEBNÍ, CHOMUTOV, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace Koncepce školního poradenského střediska: pedagogicko psychologické poradenství RaDoSt (Rada dostupná studentům) 8-HP01-028/REV0 Strana 1 (celkem14) Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE 2007-2013

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE 2007-2013 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE 2007-2013 SEZNAM ZMĚN Kapitola č. Název dokumentu Změny v textu oproti verzi předcházející 1-x. Odstavec/formulace/slovo/tabulka/graf..

Více

Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ZÆhlav A5 oranzove.qxd 21.10.2003 8:50 StrÆnka 1 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci new BOZP narod prirucka.qxd 21.10.2003 8:45 StrÆnka

Více

Podnikatelská informatika obor šitý na míru

Podnikatelská informatika obor šitý na míru Podnikatelská informatika obor šitý na míru Doc. Ing. Jan Skrbek, Dr., Ing. Klára Antlová, Ph.D. Katedra informatiky Hospodářská fakulta Technické univerzity v Liberci Voroněžská 13 46117 Liberec 1. Úvod

Více

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Relevantní strategické dokumenty na krajské, regionální a lokální úrovni nejsou v rozporu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Více

Olympijská stipendia

Olympijská stipendia Olympijská stipendia Společný projekt Českého olympijského výboru a Vysoké školy ekonomie a managementu VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Studium všem! 1 www.vsem.cz ww w ww w..v.vs vse em m.cz..ccz

Více

SYNERGIE - SPOLUPRÁCE VŠ SE ZŠ A SŠ

SYNERGIE - SPOLUPRÁCE VŠ SE ZŠ A SŠ SYNERGIE - SPOLUPRÁCE VŠ SE ZŠ A SŠ Lucie Dokoupilová vedoucí projektu Doba trvání projektu Doba trvání projektu: 36 měsíců Datum zahájení: 1.6.2009 Datum ukončení: 31.5.2012 Partneři projektu celkem 21

Více

Rozvojové priority regionů ČR z pohledu budoucí kohezní politiky

Rozvojové priority regionů ČR z pohledu budoucí kohezní politiky Speciální analýzy prosinec 2010 ozvojové priority regionů Č z pohledu budoucí kohezní politiky Petr Zahradník EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Poláčkova 1976/2 140 00 Praha 4 tel.: +420 261 073 308 fax:

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje (SRUR)

Aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje (SRUR) Aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje (SRUR) Návrh postupu ke schválení RVUR 17. zasedání RVUR, 19. 2. 2015 Strategický rámec udržitelného rozvoje Schválen usnesením vlády ze dne 11. ledna

Více

Příručka pro uživatele ECTS (Evropského systému přenosu a akumulace kreditů)

Příručka pro uživatele ECTS (Evropského systému přenosu a akumulace kreditů) GŘ pro vzdělávání a kulturu Příručka pro uživatele ECTS (Evropského systému přenosu a akumulace kreditů) Vzdělávání a odborná příprava 1 Europe Direct je služba, která vám pomůže odpovědět na otázky týkající

Více

Prof. Dr. Ing. František Holešovský. Kandidát na rektora Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Prof. Dr. Ing. František Holešovský. Kandidát na rektora Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Prof. Dr. Ing. František Holešovský Kandidát na rektora Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem František Holešovský narodil jsem se 24. října 1950 jsem ženatý, mám dceru a syna titul Ing. jsem získal

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

OBSAH SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...3 SLOVNÍK POJMŮ 4 ÚVOD.. 6 1. CÍLA OPATŘENÍ 10 2. PLNĚNÍ OPATŘENÍ.. 14 3. SITUACE V ČESKÉ REPUBLICE..

OBSAH SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...3 SLOVNÍK POJMŮ 4 ÚVOD.. 6 1. CÍLA OPATŘENÍ 10 2. PLNĚNÍ OPATŘENÍ.. 14 3. SITUACE V ČESKÉ REPUBLICE.. ii. Zpráva o plnění systémových opatření v oblasti Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální

Více

Program. 119. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, která se bude konat dne 22. června 2015

Program. 119. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, která se bude konat dne 22. června 2015 Program 119. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, která se bude konat dne 22. června 2015 1. Materiály k projednání 1.1 Financování technického vysokého školství (Podkladový materiál

Více

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Z POHLEDU PROSAZOVANÝCH SYSTÉMOVÝCH ZMĚN V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ A INOVACÍ

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Z POHLEDU PROSAZOVANÝCH SYSTÉMOVÝCH ZMĚN V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ A INOVACÍ CELONÁRODNÍ KAMPAŇ ŠIROKÁ PALETA AKTIVIT A AKCÍ ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Z POHLEDU PROSAZOVANÝCH SYSTÉMOVÝCH ZMĚN V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ A INOVACÍ NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA NOVELA ZÁKONA O VYSOKÝCH

Více

Krajský kulatý stůl k udržiteln. itelnému rozvoji v Libereckém m kraji

Krajský kulatý stůl k udržiteln. itelnému rozvoji v Libereckém m kraji Krajský kulatý stůl k udržiteln itelnému rozvoji v Libereckém m kraji Základní principy UR: Propojení základních oblastí života ekonomika, společnost, životní prostředí Dlouhodobá perspektiva zvažování

Více

Metodika postupů ve veřejných službách zaměstnanosti

Metodika postupů ve veřejných službách zaměstnanosti Metodika postupů ve veřejných službách zaměstnanosti Certifikovaná metodika MPSV Projekt TAČR, OMEGA: Reforma veřejných služeb zaměstnanosti v ČR (TD020381) VÚPSV, v. v. i. 2015 Obsah PREAMBULE 4 1. VYMEZENÍ

Více

Akční plán. environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Královéhradeckém kraji na léta 2013 2015

Akční plán. environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Královéhradeckém kraji na léta 2013 2015 Akční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Královéhradeckém kraji na léta 2013 2015 Obsah Seznam použitých zkratek....3 Úvod..4 Cíl Akčního plánu pro léta 2013 2015 4 Legislativa v oblasti

Více

KA 1 Strategická mapa výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

KA 1 Strategická mapa výzkumu, experimentálního vývoje a inovací KA 1 Strategická mapa výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Tento výstup byl vytvořen v rámci realizace projektu Zefektivnění činnosti Technologické agentury ČR v oblasti podpory výzkumu, vývoje a

Více