AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR NA ROK 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR NA ROK 2016"

Transkript

1 Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR NA ROK 2016 o Praha 2015

2 Obsah 1. Výchozí dokumenty Základní principy realizace Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti VŠRR pro rok Mise Vize Hodnoty Realizace strategických cílů v oblasti vzdělávací činnosti - zajišťování kvality Plánované úkoly a opatření k realizaci strategických cílů řízení kvality Realizace strategických cílů v oblasti vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti - zajišťování kvality Plánované úkoly a opatření k realizaci strategických cílů řízení kvality Realizace strategických cílů v oblasti internacionalizace - zajišťování kvality Plánované úkoly a opatření k realizaci strategických cílů řízení kvality Kontrolní indikátory - ukazatelé kvality Realizace strategických cílů v oblasti spolupráce s veřejností ( třetí poslání VŠRR ) - zajišťování kvality Plánované úkoly a opatření k realizaci strategických cílů řízení kvality Kontrolní indikátory - ukazatelé kvality Realizace strategických cílů v oblasti managementu s akcentem na rozvoj lidských zdrojů - zajišťování kvality Plánované úkoly a opatření k realizaci strategických cílů řízení kvality Realizace strategických cílů v oblasti finančního a materiálního zabezpečení - zajišťování kvality Plánované úkoly a opatření k realizaci strategických cílů řízení kvality Kontrolní indikátory - ukazatelé kvality VŠRR 2015 Stránka 2

3 1. Výchozí dokumenty 1. MŠMT Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období [online]. Dostupné z 2. MŠMT Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok [online]. Dostupné z 3. Individuální projekt národní pro oblast terciárního vzdělávání, výzkumu, vývoje a inovací. Zajišťování a hodnocení kvality v systému terciárního vzdělávání. IPN KVALITA. Výstupy. Praha: MŠMT, 2014.[online]. Dostupné z 4. Individuální projekt národní pro oblast terciárního vzdělávání, výzkumu, vývoje a inovací Kvalifikační rámec terciárního vzdělávání (Q-Ram). Výstupy. Praha: MŠMT, 2014.[online]. Dostupné z 5. Individuální projekt národní KREDO - Kvalita, relevance, efektivita, diverzifikace a otevřenost vysokého školství v ČR. Strategie vysokého školství do r Praha: MŠMT, Rámec rozvoje vysokého školství do roku Praha: MŠMT, [online]. Dostupné z 7. Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti VŠRR na období VŠRR, VŠRR-KREDO Strategický plán rozvoje VŠRR Podpůrný strategický plán vzdělávací činnosti Podpůrný strategický plán výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Podpůrný strategický plán internacionalizace Podpůrný strategický plán spolupráce s veřejností (třetí role VŠRR). Praha Operační program Praha Adaptabilita CZ.2.17/3.1.00/ Inovace bakalářského studijního programu v kontextu Boloňského procesu s důrazem na výsledky učení. Praha: VŠRR, Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area. 3rd edition. Helsinki, European Association for Quality Assurance in Higher Education. ISBN Strategie regionálního rozvoje ČR Praha: MMR, [online]. Dostupné z: Regionální inovační strategie hl. města Prahy (Pražská RIS3). Praha: MHMP, [online]. Dostupné z _Zastupitelstva_HMP Regionalni_inovacni_strategie_hl._m._Prahy.pdf. VŠRR 2015 Stránka 3

4 2. Základní principy realizace Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti VŠRR pro rok Mise VŠRR umožňuje přístup k vysokoškolskému vzdělávání, získání odpovídající profesní kvalifikace v akreditovaných oblastech vzdělávání a přípravu pro výzkumnou práci a další náročné odborné činnosti. Jejím posláním je vytvářet a šířit vědění, které přispívá ke kvalitě života a kultuře společnosti a respektuje sdílené hodnoty, na nichž je VŠRR založena: kvalita a excelence, neustálé zlepšování, respekt k ostatním a týmová práce. 2.2 Vize VŠRR má ambice stát se v rozvojovém horizontu respektovanou univerzitou, na níž budou uskutečňovány kvalitní vzdělávací a výzkumné programy v souladu s mezinárodními trendy vysokoškolského vzdělávání a výzkumných programů, které ji učiní atraktivní nejen v národním kontextu, ale i v evropském vzdělávacím a výzkumném prostoru. VŠRR se bude významně angažovat v partnerských vztazích se vzdělávacími a výzkumnými institucemi, podniky a veřejnými institucemi s cílem podpořit relevanci a uplatnění výsledků akademických činností v regionálním, národním a evropském měřítku. 2.3 Hodnoty Vzdělávací systém Vysoké školy regionálního rozvoje vychází ze základních principů strategie rozvoje a je založen na pěti klíčových hodnotách, které jsou integrální součástí akademické kultury VŠRR. Akademičtí a ostatní pracovníci na všech úrovních sdílejí a uplatňují při své každodenní činnosti a ve vztahu s ostatními stakeholders. 1. Kvalita a excelence Vysoká škola regionálního rozvoje uplatňuje zásady kvality ve všech svých procesech a odpovídá za kvalitu poskytovaného vysokoškolského vzdělání v akreditovaných studijních programech. 2. Neustálé zlepšování - Vysoká škola regionálního rozvoje má formulovanou vizi a je vedena snahou čelit všem výzvám s odvahou a kreativitou nezbytnou k realizaci této vize. Cestou neustálého zlepšování naplňuje klíčové hodnoty strategie. 3. Respekt k ostatním Vysoká škola regionálního rozvoje vyjadřuje ve své každodenní činnosti respekt a úctu ke všem členům akademické obce, přijímá zodpovědnost a usiluje, jak nejlépe umí, o vybudování vzájemné důvěry a synergie s ostatními stakeholders. 4. Týmová práce - Vysoká škola regionálního rozvoje podporuje osobní a profesní růst akademických a ostatních pracovníků, nabízí příležitosti rozvoje a vytváří předpoklady pro maximální výkonnost týmů i jednotlivců. 5. Zodpovědnost - chápaná ve vztahu k vnějšímu prostředí jako veřejná role VŠ, zdůrazňující její úlohu jako spolutvůrce veřejného mínění a aktivního účastníka veřejné diskuse, ale také jako významného aktéra v přenosu vědění či technologií do praxe či poskytovatele veřejné služby a VŠ otevřené i znevýhodněným či minoritním skupinám. Směrem dovnitř je VŠRR 2015 Stránka 4

5 individuální zodpovědnost za vlastní volbu a strukturaci kurikula elementárním principem fungování otevřeného a vnitřně svobodného studijního prostředí. Strategické cíle rozvoje VŠRR deklarované v Dlouhodobém záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti jsou každoročně aktualizovány v souladu s postupem naplňování deklarované vize a akcentem na trvalé zvyšování kvality a excelence ve všech hlavních činnostech cestou neustálého zlepšování a flexibilní reakcí na vývoj potřeb a zájem uchazečů o vysokoškolské studium na VŠRR. 3 Priority Aktualizace Dlouhodobého závěru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti VŠRR pro rok Realizace procesů vedoucích k zajišťování, řízení a hodnocení kvality ve všech hlavních oblastech činnosti školy s akcentem na další rozvoj akreditovaných studijních programů/oborů a nárůst počtu studentů. 2. Rozvoj vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti s důrazem na transfer výstupů do vzdělávací činnosti, propojení teoretických přístupů s praxí a zapojování studentů do výzkumných aktivit. 3. Internacionalizace výuka i tvůrčí činnost VŠRR budou mít zřetelný mezinárodní charakter. 4. Analýza činností v oblasti spolupráce s veřejností ( třetí poslání VŠRR ). 5. Efektivní management s akcentem na řízení a rozvoj lidských zdrojů. 6. Implementace novely zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách (po nabytí účinnosti) do všech procesů řízení VŠRR. VŠRR 2015 Stránka 5

6 4. Realizace strategických cílů v oblasti vzdělávací činnosti - zajišťování kvality V návaznosti na misi a vizi VŠRR jsou důležitými cíli posílení profesní (akademické) profilace v systémové vazbě na klíčové výstupní znalosti a dovednosti, které umožní zvýšit uplatnění a konkurenceschopnost absolventů VŠRR na pracovním trhu a další zvyšování kvality a rozšiřování nabídky studijních programů. 4.1 Plánované úkoly a opatření k realizaci strategických cílů řízení kvality 1. Provést zpětnou evaluaci Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti VŠRR na období Kriticky posoudit naplnění stanovených cílů předchozího DZ a jeho implementaci v období platnosti. Na základě evaluace vyhodnotit zkušenosti a navrhnout doporučení pro budoucí Aktualizace DZ na období Zavést Útvar pro řízení kvality a nastavit systém vnitřního zajišťování, řízení a hodnocení kvality všech činností realizovaných na VŠRR, zejména výzkumu, vzdělávání a internacionalizace. 3. Systematicky zanalyzovat akreditované studijní programy a obory s cílem jejich aktualizace, reagovat na zpětnou vazbu vyučujících, studentů, absolventů a zaměstnavatelů. Nastavit funkční systém evaluace výuky (zodpovědnost Útvaru pro řízení kvality). 4. Dopracovat studijní opory pro kombinovanou formu studia podle metodiky akreditační komise. 5. Zpracovat analýzu míry, vývoje, příčin a důsledků neúspěšného ukončování studií (neúspěch při SZZK) na VŠRR, vyhodnotit, kde a za jakých podmínek je neúspěšnost problematickým jevem a zavést nápravná ošetření. 6. Zanalyzovat konkurenční prostředí státních, veřejných a soukromých a připravit nové SP/obory, které budou reflektovat potřeby, zájmy a možnosti široké populace studentů, včetně výjimečně nadaných, bez ohledu na jejich sociální a ekonomické zázemí, věk, národnost, předchozí vzdělávací či profesní zkušenost nebo zvláštní potřeby způsobené zdravotními či jinými obtížemi. 7. Připravit realizaci (v případě udělení akreditace, žádost o akreditaci byla podána v dubnu 2015) navazujícího magisterského studijního programu Regionální rozvoj, obor Management rozvoje měst a regionů. Zahájení výuky říjen Připravit realizaci (v případě souhlasného stanoviska Akreditační komise a rozhodnutí MŠMT o zřízení detašovaného pracoviště v Brně) akreditovaného BSP Regionální rozvoj, obor Management rozvoje měst a regionů a akreditovaného BSP Bezpečnostní management v regionech. Zahájení výuky říjen Připravit realizaci (v případě souhlasného stanoviska Akreditační komise) BSP Management rozvoje lidských zdrojů v regionech. 10. Zavést interní akreditaci zpracovávaných žádostí o akreditaci studijních programů (oborů). 11. Zaměřit se na širší využívání aktivizujících forem výuky se záměrem docílit užšího sepětí výuky s profesní praxí cestou zapojování odborníků z praxe a ze zahraničí při vytváření a realizaci studijních programů, uzavřít s nimi nové dohody o spolupráci, aktualizovat stávající. VŠRR 2015 Stránka 6

7 12. Provádět průběžnou interní evaluaci předmětů studijního plánu na katedrách s akcentem na výstupy učení a v souladu s výstupy pilotního ověřování v projektu OP Praha Adaptabilita. Poskytovat průběžnou oborovou metodickou podporu pro akademické pracovníky zajišťující výuku zaměřenou na využití výsledků učení. Zpracovat šablony dle learning outcomes pro všechny klíčové předměty. 13. Systematizovat program odborných praxí studentů u vybraných partnerů z aplikační sféry. Zejména vypracovat konkrétní postup procesu výběru a realizace praxí a nastavit kontrolní mechanismy tak, aby student praxi skutečně maximálně využil pro svůj profesní rozvoj a uplatnil a rozšířil své znalosti a dovednosti. Personálně posílit studijní oddělení o odborníka, který by měl celou agendu stáží na starosti. 14. Aktualizovat interní vnitřní předpisy v souladu s novelou zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách (po nabytí účinnosti) a v souladu s managementem změn v organizaci procesů na VŠRR. 4.2 Kontrolní indikátory - ukazatelé kvality 1. Výstupy učení odpovídají požadovaným odborným znalostem, odborným dovednostem a odborným způsobilostem absolventa BSP Regionální rozvoj, obor Management rozvoje měst a regionů a absolventa BSP Bezpečnostní management v regionech. 2. Výstupy z VaV jsou integrální součástí vzdělávacího procesu. 3. Aktualizované sylaby ke všem předmětům zahrnutým do plánů studia včetně aktualizace povinné a doporučené literatury, která je k dispozici v knihovně (v listinné či elektronické formě). Knihovna je v provozu souběžně s probíhající přímou výukou. 4. Ucelená sada studijních opor k předmětům zahrnutým do studijních plánů kombinované formy studia. U nově akreditovaných SP/oborů musí zahrnovat alespoň první semestr realizace kombinované formy studia. 5. Úspěšnost akreditací nových SP/oborů. a. Nový navazující magisterský studijní program Regionální rozvoj, obor Management rozvoje měst a regionů. b. Nový bakalářský studijní program Management rozvoje lidských zdrojů v regionech. c. Komplexní připravenost k zahájení činnosti detašovaného pracoviště v Brně (obsahová, materiální, personální, organizační). 6. Funkční systém praktických stáží, počet vyhledaných nových partnerů pro zabezpečení stáží. 7. Útvar pro zajišťování kvality, vytvořené směrnice, aktualizované procesy a vnitřní předpisy. 8. Vyhodnocení a závěry, event. opatření zpětnovazební informace studentské semestrální ankety, opatření ve vztahu k vyučujícím a ve vztahu ke studentům. 9. Systematicky monitorovaná studijní neúspěšnost ve studijních programech a opatření vedoucí k jejímu snižování při zachování kvality výstupů z učení a náročnosti atestací. 10. Vyhodnocení a závěry, event. opatření kvality přijímacího řízení 2015/2016 DOD, ankety uchazečů o studium, marketingového zabezpečení. VŠRR 2015 Stránka 7

8 5 Realizace strategických cílů v oblasti vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti - zajišťování kvality Naplňování strategických cílů 2016 v této oblasti je zaměřeno na plnění deklarované vize realizací aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ve vědních disciplínách nosných pro realizaci studijních programů Regionální rozvoj a Bezpečnostní management v regionech. V souladu s implementovaným modelem kvality bude v centru pozornosti šíření jejich výsledků prostřednictvím výuky, publikací nebo transferu znalostí. Priority v oblasti vědy, výzkumu a inovací budou zaměřeny zejména na výzvy programů Technologické agentury ČR, Grantové agentury ČR, Horizontu 2020, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ( ), zároveň bude vytvořen systém pořádání a spolupořádání vědeckých a odborných konferencí, které budou prezentovat jak výsledky vlastní vědecké, výzkumné a tvůrčí činnosti, tak vytvoří platformu pro setkávání akademických pracovníků VŠRR s dalšími akademiky (tuzemskými i zahraničními) a odborníky z praxe a dále systém vydávání odborných publikací aktivizací nakladatelství VŠRR vč. vzniku standardních vydavatelských struktur. 5.1 Plánované úkoly a opatření k realizaci strategických cílů řízení kvality 1. V rámci zavedeného institutu Interní grantové agentury (IGA) realizovat interní grantovou soutěž. Realizovat soutěž studentských prací v rámci studentské vědecké a odborné činnosti SVOČ. 2. Pokračovat a dále rozvíjet spolupráci s aplikační sférou na externích výzkumných projektech v oblasti regionalistiky (MPO, Hospodářská komora, Zemědělské muzeum, EZÚ Praha, Další vzdělávání dospělých Praha) a bezpečnostního managementu (Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, HZS). 3. Podporovat participaci akademických pracovníků v expertních týmech (např. TAČR), vědeckých, akademických, oborových radách spolupracujících vysokých škol (Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre, Akadémia Policajného zboru SR v Bratislave aj.) a dalších vědeckých institucích u nás i v zahraničí. 4. Motivovat akademické pracovníky k aktivnímu vystupování na vědeckých konferencích, seminářích, workshopech, odborných fórech apod. v národním i mezinárodním prostředí, a to zejména těch, jejichž výstupy jsou zařazeny do databází jako je SCOPUS, Web of Science apod. 5. Doplnit a aktualizovat interní pravidla pro vědeckou a výzkumnou činnost (směrnice a vyhlášky v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví apod.). 6. Uspořádat každoroční odborné konference na aktuální téma v následujících oblastech: a. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí - v partnerství s Civitas per Populi o.p.s. b. Bezpečnostní management v regionech c. Proměny bezpečnosti města, při příležitosti 150 let Bitvy u Hradce Králové ve spolupráci s městem Hradec Králové Vytvořit, schválit a naplňovat ediční plán pro rok Stanovit jednotlivým akademickým pracovníkům minimální rozsah a tematické zaměření publikačních výstupů pro rok Vykazovat tyto výstupy v Rejstříku informací o výsledcích (RIV). 7. Spoluvydat odborný recenzovaný časopisu Regionální rozvoj mezi teorií a praxí s roční periodicitou čtyři vydání za rok. Usilovat o zápis časopisu do databáze SCOPUS. VŠRR 2015 Stránka 8

9 5.2 Kontrolní indikátory - ukazatelé kvality 1. V rámci zavedeného institutu Interní grantové agentury (IGA) jsou realizována 2 kola interní grantové soutěže a projety IGA jsou řešeny dle usnesení komise IGA. 2. Realizované školní kolo soutěže studentských prací v rámci studentské vědecké a odborné činnosti SVOČ. 3. VŠRR spolupracuje s aplikační sférou min. na dvou externích výzkumných projektech v oblasti regionalistiky a na jednom externím výzkumném projektu v oblasti bezpečnostního výzkumu. 4. Min. 3 akademičtí pracovníci jsou členy expertních týmů a vědeckých, akademických, oborových rad spolupracujících vysokých škol a dalších vědeckých institucí u nás i v zahraničí. 5. Interní pravidla pro vědeckou a výzkumnou činnost (směrnice a vyhlášky) jsou kompletní a aktuální. 6. Realizovaná konference Regionální rozvoj mezi teorií a praxí na aktuální téma a z ní vydaný sborník referátů, jako jedno z čísel stejnojmenného odborného časopisu. 7. Realizovaná konference Bezpečnostní management v regionech 2016 a příspěvky z ní opublikovány v odborných časopisech. 8. Realizovaná konference Proměny bezpečnosti města na aktuální téma a příspěvky z ní opublikovány v odborných časopisech. 9. Ediční plán pro rok 2016 je schválen ediční radou a naplňován. 10. Jednotliví akademičtí pracovníci naplnili jim stanovený minimální rozsah publikačních výstupů pro rok Publikační činnost akademických pracovníků za rok 2015 je zařazena v Rejstříku informací o výsledcích (RIV) vydaná čísla odborného recenzovaného časopisu Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. 13. Časopis Regionální rozvoj mezi teorií a praxí je zařazen do databáze SCOPUS. 14. Akademičtí pracovníci realizovali min. 20 aktivních vystoupení na vědeckých konferencích, seminářích, workshopech, odborných fórech apod. v národním i mezinárodním prostředí (mimo konference pořádané VŠRR). VŠRR 2015 Stránka 9

10 6 Realizace strategických cílů v oblasti internacionalizace - zajišťování kvality Dosažení strategických cílů 2016 v oblasti mezinárodní spolupráce je v souladu s misí a vizí VŠRR a je orientováno na prohlubování spolupráce se zahraničními vysokoškolskými a dalšími odbornými zahraničními subjekty. Důraz bude kladen na kvalitu výstupů této spolupráce a na jejich implementaci do vzdělávací činnosti VŠRR s cílem rozvíjet mezinárodní a zvláště evropskou spolupráci jako integrální součást všech činností VŠRR. Hlavním cílem aktivit v oblasti internacionalizace v uvedeném období by mělo být vedle vlastní realizace mezinárodní spolupráce především nastavování a optimalizace procesů, vytváření metodik a sumarizace zdrojů pro realizaci internacionalizace. 6.1 Plánované úkoly a opatření k realizaci strategických cílů řízení kvality 1. S ohledem na posílení profilace realizovaných i plánovaných studijních programů vytipovat stěžejní obory pro rozvoj mezinárodní spolupráce včetně stanovení teritoriálních priorit. 2. Systematicky vyhledávat vhodné vědecké projekty v oblasti výzkumu řešené v úzké spolupráci se zahraničními partnery. 3. Rozšířit okruh bilaterálních smluv se zahraničními univerzitami, jež nabízejí anglicky realizované studijní programy. 4. Navýšit mobilitu akademických pracovníků a zaměstnanců VŠRR s cílem podpořit vědeckou spolupráci a vytvořit základ pro pozdější realizaci double degree programů. 5. Zaměřit se na plnění podmínek pro získání zahraniční akreditace. 6. Soustředit zdroje na vytváření podmínek pro internacionalizaci v domácím prostředí pro nevyjíždějící studenty a pedagogy. 7. Vytvořit katalog kurzů v anglickém, příp. německém jazyce pro podpoření mobility přijíždějících studentů. V této souvislosti se zaměřit na tvorbu optimálních procesů pro informování zahraničních studentů o možnostech studia na VŠRR a pro zrychlení adaptačních procesů zahraničních studentů při studiu na VŠRR. 8. Nastavit procesy internacionalizace včetně vytvoření metodik se zaměřením i na další období do roku Sumarizovat kapacity a zdroje pro realizaci internacionalizace na VŠRR. 6.2 Kontrolní indikátory - ukazatelé kvality 1. Nastavené funkční procesy internacionalizace, včetně metodik (popis kapacit a zdrojů lidských, finančních, materiálních). 2. Počet výstupů z realizovaných mezinárodních vědeckých projektů. 3. Počet předmětů vyučovaných v cizím jazyce pro domácí studenty a rozsah nabídky katalogu kurzů pro zahraniční studenty. 4. Statistika vývoje počtu uzavřených smluv o spolupráci a bilaterálních smluv s orientací na anglický jazyk. 5. Vývoj počtu akademických pracovníků zapojených do mezinárodních projektů. VŠRR 2015 Stránka 10

11 6. Statistika vývoje počtu studentů, akademických pracovníků i zaměstnanců vyslaných na zahraniční mobilitu. 7. Statistika vývoje počtu přijatých studentů, akademických pracovníků i zaměstnanců ze zahraničních vysokých škol. VŠRR 2015 Stránka 11

12 7. Realizace strategických cílů v oblasti spolupráce s veřejností ( třetí poslání VŠRR ) - zajišťování kvality VŠRR bude ve své činnosti v oblasti spolupráce s veřejností v roce 2016 reflektovat aktuální společenský vývoj, nejnovější vědecké poznatky a potřeby partnerů. Naplňování strategických cílů v oblasti spolupráce s veřejností je krokem k naplňování nového poslání VŠRR jako centra vzdělanosti a šíření znalostí vnějším subjektům, zejména vybraným aktérům regionálního rozvoje. VŠRR bude v těsném a oboustranně otevřeném kontaktu s partnery na lokální, národní i mezinárodní úrovni, s absolventy, zaměstnavateli, vědeckými a akademickými institucemi i s neziskovým sektorem a veřejnou správou. Integrální součástí je zaměření na posilování Public relations a informovanosti veřejnosti, zejména potenciálních zájemců o studium, na další prohlubování spolupráce s profesně kompatibilními školami, rozvíjení Celoživotního vzdělávání a provázání výsledků vzdělávání a VaV s aplikační sférou. 7.1 Plánované úkoly a opatření k realizaci strategických cílů řízení kvality 1. Aktualizovat plán systematické a intenzivní propagace a prezentace VŠRR reflektující potřeby státu i zájmy veřejnosti tak, aby jeho naplňování přinášelo efekt v podobě odezvy veřejnosti, zájemců a uchazečů o všechny formy studia na VŠRR. 2. Připravit projekt aktivit otevírajících školu veřejnosti a orientovaných zejména na spolupráci se středními a vyššími odbornými školami; pořádání přednášek a přípravných kurzů s cílem pomoci zájemcům se zahájením vysokoškolského studia. Integrální součástí budou i vzdělávací aktivity nad rámec studia, např. přednášky odborníků a významných osob, semináře, besedy apod. 3. Analyzovat možné vazby vnitřního a vnějšího prostředí (silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb) jako první krok k zapojení VŠRR do konceptu RIS3 strategie (Strategie inteligentní specializace) cestou partnerství klíčových aktérů z podnikatelské a výzkumné sféry, akademické obce i veřejné správy. 4. Analyzovat potřeby a zájem studentů v oblasti systematického rozvoje služeb pro studenty kariérní poradenství, pomoc s vyhledáváním stáží, brigád, ubytování. S výsledky analýzy dále pracovat při budování kariérního a poradenského centra. Proškolit pracovníky školy, kteří budou za vedení centra zodpovědní, vybavit centrum potřebnými nástroji (např. psychologické testy). 5. Implementovat promyšlený rozvoj systému Studentských vědeckých a odborných prací (SVOČ). VŠRR 2015 Stránka 12

13 7.2 Kontrolní indikátory - ukazatelé kvality 1. Výsledky vyhodnocení marketingových aktivit Public relations a informovanosti veřejnosti o aktivitách VŠRR. 2. Meziroční nárůst přijatých uchazečů ke studiu. 3. Uzavřené smlouvy o spolupráci se středními a vyššími odbornými školami s kompatibilními studijními programy. 4. Počet přednášek významných odborníků, zahraničních expertů k aktuálním odborným problémům. 5. Zapojení VŠRR do konceptu RIS3 strategie 6. Vyhlášení nového ročníku SVOČ. 7. Vybudované kariérní a poradenské centrum. 8. Počet partnerských organizací poskytujících stáže studentům VŠRR. VŠRR 2015 Stránka 13

14 8 Realizace strategických cílů v oblasti managementu s akcentem na rozvoj lidských zdrojů - zajišťování kvality Předpokladem úspěšného naplnění a realizace strategických cílů 2016 ve všech oblastech činnosti školy je kvalitní management s důrazem na řízení a rozvoj lidských zdrojů. V této souvislosti je prioritou systematický odborný růst akademických pracovníků, rozvíjení možností jejich dalšího vzdělávání směřujícího ke zvyšování pedagogických, vědeckých, řídících i dalších kompetencí. Relevantním cílem je i zvyšování firemní kultury s akademickými prvky, posilování individuální práce se studenty a uspořádanost vysokoškolského prostředí umožňující kvalitní výkon všech zaměstnanců. Strategické cíle v oblasti organizace a řízení budou zaměřeny na implementaci novely zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách do všech procesů řízení a organizace školy. (po nabytí účinnosti novely). 8.1 Plánované úkoly a opatření k realizaci strategických cílů řízení kvality 1. Rozvíjet systémy vnitřního zajišťování kvality s důrazem na kvalitu výsledků i přínosů pro jejich praktickou uplatnitelnost v oblasti studijních programů prostřednictvím výstupů z učení, tak i výzkumných a vývojových aktivit odborných týmů a pracovišť. 2. Pokračovat v získávání a výběru pracovních sil, zejména akademických pracovníků, v souladu se strategickými cíli hlavních oblastí činností VŠRR pro rok Vytvářet organizační a řídící podmínky pro zvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků (zejména možnost zahraničních stáží, účast na mezinárodních seminářích a konferencích, participace na národních a zahraničních projektech, profesní rozvoj prostřednictvím školení a hospitací). 4. Zpracovat a vyhodnotit anketu ke zjištění pracovní spokojenosti a potřeb zaměstnanců. 5. Vyhodnocovat uplatnění absolventů a budoucí požadavky trhu práce na absolventy VŠRR. Zahájit systematické získávání informací o uplatňování absolventů a o jejich připravenosti v odborné praxi jednak od nich samotných a jednak od jejich zaměstnavatelů. Na základě získaných a kriticky zhodnocených poznatků posuzovat a upravovat obsahy a výstupy z učení jednotlivých předmětů. 6. Realizovat ve spolupráci se společností EDUA Group marketingové aktivity zaměřené na zvyšování počtu studentů. 7. Pokračovat v optimalizaci organizační struktury školy cestou procesního uspořádání servisních a ekonomických služeb s vazbami na hlavní procesy školy tak, aby jejich realizace byla plynulá, efektivní a hospodárná. 8.2 Kontrolní indikátory - ukazatelé kvality 1. Počet přijatých nových interních akademických pracovníků s hodností Ph.D., docent, profesor. 2. Počet interních akademických pracovníků studujících doktorský studijní program. 3. Rozšíření nabídky vzdělávacích programů pro veřejnost v oblasti CŽV. 4. Uzavření nových smluv o spolupráci s VOŠ. 5. Funkční systém kariérního a profesního rozvoje akademických pracovníků. VŠRR 2015 Stránka 14

15 6. PR aktivity s cílem zvýšit povědomí veřejnosti o škole, komunikace s absolventy. 9. Realizace strategických cílů v oblasti finančního a materiálního zabezpečení - zajišťování kvality Hlavním zdrojem financování operačních cílů 2016 jsou zdroje společnosti VŠRR, s.r.o. Relevantním úkolem bude diverzifikovat finanční zdroje cestou vícezdrojového financování k uskutečnění priorit a operačních cílů v oblasti finančního a materiálního zabezpečení. Dalším zdrojem je získávání finančních prostředků na vědeckou a výzkumnou činnost školy z veřejných zdrojů cestou grantů, smluvních zakázek za uskutečnění tzv. smluvního (kontrahovaného výzkumu a vývoje) a uskutečňování placených kurzů prohlubujících kvalifikaci zaměstnanců subjektů aplikační sféry (podnikové vzdělávání). 9.1 Plánované úkoly a opatření k realizaci strategických cílů řízení kvality 1. Na základě styčných bodů mezi Dlouhodobým záměrem VŠRR a OP VVV monitorovat vyhlašování projektů podporovaných z veřejných zdrojů a zdrojů strukturálních a dalších fondů EU s cílem připravit a realizovat programové projekty na základě smluv o poskytnutí podpory. 2. Zpracovat žádost MŠMT o dotaci na ubytovací a sociální stipendia podle 91 odst. 2 písm. e), podle 91 odst Pokračovat ve spolupráci s Úřadem městské části Prahy 17 v udržování a zlepšování technického stavu budovy školy. 4. Pokračovat ve zkvalitňování knihovny, zejména jejího vybavení s akcentem na roční přírůstek knižních jednotek, počet odebíraných titulů odborných periodik (českých i zahraničních titulů), event. české (zahraniční) odborné e-zdroje (databáze). 5. Monitorovat počty uchazečů o studium a konfrontovat s kapacitou budovy VŠRR s cílem pokračovat v politice vytváření funkčního a přívětivého prostředí pro studium při respektování ekonomických podmínek a efektivity vložených investic. 9.2 Kontrolní indikátory - ukazatelé kvality 1. Počet a úspěšnost projektů přihlášených do veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích podporovaných z veřejných zdrojů. 2. Bilance ročního přírůstku knižních jednotek, počtu odebíraných titulů odborných periodik (českých i zahraničních titulů), event. české (zahraniční) odborné e-zdroje (databáze). 3. Rekonstruované a nové prostory pro zabezpečení vzdělávacího procesu v souladu s nárůstem studentů. VŠRR 2015 Stránka 15

16 10. Závěr Rok 2016 bude pro VŠRR prvním rokem naplňování a realizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti VŠRR Operační realizační cíle roku 2016 jsou zaměřeny na obhájení a posilování statusu kvalitní multioborové vysoké školy neuniverzitního typu profilované v oborech regionalistiky a bezpečnostního managementu. Prioritami na cestě k tomuto cíli jsou kvalita a relevance, neustálé zlepšování, otevřenost ke spolupráci a přizpůsobení se změnám ve vysokoškolské legislativě. Všichni zaměstnanci VŠRR se budou podílet na rozvíjení systému vnitřního zajišťování, řízení a hodnocení kvality s důrazem na kvalitu studijních programů prostřednictvím výstupů z učení a výzkumných a vývojových aktivit odborných týmů a pracovišť. Zpětnovazební informace studentského hodnocení vzdělávacího procesu budou relevantní v dalších procesech a systémových vazbách zajištění, řízení a hodnocení kvality. Nově zřízený Útvar pro řízení kvality bude vytvářet prostředí pro dosahování kvality procesů realizovaných na VŠRR s cílem tyto procesy sledovat a monitorovat a předkládat výkonným orgánům školy strukturovaná data pro přijímání rozhodnutí týkajících se kvality. V roce 2016 bude VŠRR pokračovat ve zvyšování kvality akreditovaných studijních programů a oborů v úzké spolupráci s praxí, pracích na rozšiřování nových studijních programů a oborů, řešení kvalifikační struktury akademických pracovníků, posilování vývoje výsledků ve vědě a výzkumu a konkurenceschopnosti školy zvyšováním zájmu uchazečů o studium. Integrální součástí aktivit je i důraz na posilování internacionalizace cestou spolupráce s novými zahraničními partnery. VŠRR si klade v roce 2016 za cíl vytvářet podmínky pro tzv. třetí roli vysokých škol, naplňování nového poslání VŠRR jako centra vzdělanosti a šíření znalostí vnějším subjektům, zejména ve vztahu k vybraným aktérům regionálního rozvoje. Půjde zejména o vytváření a realizaci programů celoživotního vzdělávání, odborné vzdělávání s akcentem na veřejný sektor, zájmové, osvětové vzdělávání a prohloubení spolupráce akademických pracovníků s podniky, úřady a institucemi cestou participace na zpracovávání koncepcí a strategických rozvojových dokumentů využitelných v manažerské praxi. Integrální součástí strategických cílů bude implementace novely zákona č. 111/1998 Sb., O Vysokých školách s důrazem na úpravu vnitřních předpisů a nastavování a posilování vnitřních mechanismů zabezpečování kvality, včetně budování administrativních a odborných kapacit (po nabytí účinnosti novely). Důležitým procesem bude i nadále udržitelnost projektu OP Praha Adaptabilita CZ.2.17/3.1.00/32599 Inovace bakalářského studijního programu v kontextu Boloňského procesu s důrazem na výsledky učení. Vedení vysoké školy i společnosti VŠRR vyjadřuje přesvědčení o tom, že plnění cílů Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti VŠRR v prvním roce realizace je reálné, měřitelné, umožňuje sdílení cílů akademickými pracovníky a ostatními zaměstnanci a odpovídá stanoveným prioritám školy i celospolečenským potřebám diverzifikace institucí a studijních programů v systému terciárního vzdělávání ČR. VŠRR 2015 Stránka 16

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2013 o Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2012 o Praha 2011 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015

Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015 Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKTUALIZACE 2016 Brno, květen 2015 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2013 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2016 1 Dokument Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 Za vedení školy: RNDr. Josef Tesařík, ředitel Duben 2014 1

Více

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha (říjen 2014) Schváleno AS VŠCHT Praha (21. 10.

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha (říjen 2014) Schváleno AS VŠCHT Praha (21. 10. Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na rok 2015 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.,

Více

1. Kvalita a relevance. Úvod. Profilace institucí a studijních programů

1. Kvalita a relevance. Úvod. Profilace institucí a studijních programů Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2014 Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Institucionální plán. Západočeské univerzity v Plzni. na rok 2015

Institucionální plán. Západočeské univerzity v Plzni. na rok 2015 Institucionální plán Západočeské univerzity v Plzni na rok 2015 Plzeň, říjen 2014 Úvod Tento dokument obsahuje institucionální plán rozvoje univerzity pro kalendářní rok 2015. Navazuje na roční aktualizaci

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro rok 2015 Karviná,

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Přerov září 2011 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 www.kredo.reformy-msmt.cz Úvodní SWOT analýza IPN KREDO Byla provedena analýza 33 domén v 7 strategických

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 (Schváleno Kolegiem rektora dne 13. 2. 2012) 1 1. Úvod

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Indikativní plán výzev PO 1 a 2 OP VVV v roce 2015

Indikativní plán výzev PO 1 a 2 OP VVV v roce 2015 Indikativní plán výzev PO 1 a 2 OP VVV v roce 2015 Mgr. Inka Vaverková (inka.vaverkova@msmt.cz) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Grant Office Network http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vvv

Více

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015 INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015 Institucionální plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015: projednala Vědecká rada UJEP

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2013 2014

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2013 2014 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2013 2014 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 14. prosince 2012. Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

Ministerstvo pro místnm. programu rozvoje lidských zdrojů v cestovním m ruchu

Ministerstvo pro místnm. programu rozvoje lidských zdrojů v cestovním m ruchu m Seznámen mení s projekty Operačního programu rozvoje lidských zdrojů v cestovním m ruchu Konference Hospitality & Tourism Summit 29. 10. 2007-30. 10.2007 Evropský sociáln lní fond součást finančních

Více

Příležitosti a hrozby pro další vzdělávání v novém programovacím období (Konference AIVD)

Příležitosti a hrozby pro další vzdělávání v novém programovacím období (Konference AIVD) Příležitosti a hrozby pro další vzdělávání v novém programovacím období (Konference AIVD) 20. 11. 2014 Praha Miroslav Procházka, FDV O čem budu hovořit Podpora DV FDV kdo jsme FDV co děláme Vybrané projekty

Více

AKTUALIZACE NA ROK 2014

AKTUALIZACE NA ROK 2014 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní TU v Liberci na období 2011 2015 AKTUALIZACE NA ROK 2014 Aktualizaci Dlouhodobého záměru schválil Akademický

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VYSOKÉ ŠKOLY REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA OBDOBÍ 2011 2015 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU CENTRUM SPORTOVNÍCH AKTIVIT VUT V BRNĚ VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU CENTRUM SPORTOVNÍCH AKTIVIT VUT V BRNĚ VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI CENTRUM SPORTOVNÍCH AKTIVIT VUT V BRNĚ PRO ROK 2015 BRNO, 29.12.2014 Aktualizace Dlouhodobého

Více

Jak nás vidí OECD. Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014

Jak nás vidí OECD. Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014 Jak nás vidí OECD Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014 Autoři studie Jaana Puukka, FR/FI Maite Martinez, ES Patrick Dubarle, FR Andrea Hofer, OECD Tomas Karlsson,

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 Aktualizace 2011 Brno, září 2010 1. ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní pro rok 2011 Praha říjen 2010 1 OBSAH Východiska

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 2016 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014 Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

PŘÍLOHA IV - FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ, KRITÉRIA A TERMÍNY

PŘÍLOHA IV - FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ, KRITÉRIA A TERMÍNY Dlouhodobý záměr a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2011 PŘÍLOHA IV - FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ, KRITÉRIA A TERMÍNY REALIZACE VYBRANÝCH OPATŘENÍ Index opatření Znění opatření Kritérium realizace Zodpovědnost

Více

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace do terciárního vzdělávání Michal Karpíšek, David Václavík Členové expertního týmu IPn Reforma terciárního vzdělávání Semináře pro VOŠ Praha a Brno, 10.

Více

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa.

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa. Obsah Představení JAIP RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa Inovační vouchery Portál Gate2Biotech OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Inovační

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVY UNIVERZITY INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2015 Východiska Rok 2015 bude pro Masarykovu univerzitu rokem bilancování a vyhodnocování současné pětileté strategie a rovněž i obdobím definování priorit

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O.

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. NA ROK 2012 UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA 2011 Tato

Více

Seminář Výstupy z učení

Seminář Výstupy z učení Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Seminář Výstupy z učení Přerov, Vysoká škola logistiky, o.p.s. I. Vytváření kvalifikačního

Více

Vybrané závěry projektu k zamyšlení

Vybrané závěry projektu k zamyšlení Vybrané závěry projektu k zamyšlení Petr Kolář Tým KA04 konference KREDO, Praha, 24. 9. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Obsah 1. Co je KA04? 1. Cíl 2. Tým 3. Činnost 2. Náměty a doporučení 1. Řízení vysokých

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové na období 2011 2015 Říjen 2010 Dlouhodobý záměr byl

Více

Celoživotní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků pro praxi Helena Bouzková Národní lékařská knihovna Praha

Celoživotní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků pro praxi Helena Bouzková Národní lékařská knihovna Praha Celoživotní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků pro praxi Helena Bouzková Národní lékařská knihovna Praha Potřeba vzdělávání Odborné povolání knihovníka i informačního pracovníka vyţaduje technicky,

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní pro rok 2013 Praha říjen 2012 1 OBSAH Východiska aktualizace

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15. 1. 2015

Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15. 1. 2015 Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15. 1. 2015 PANEL A personalistický 1. Potřebná úroveň VŠ kvalifikace, uplatnitelnost absolventů bakalářského, magisterského

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Preambule Vysoké školy jsou nenahraditelnou součástí

Více

Univerzity jako zdroje inovací?

Univerzity jako zdroje inovací? Univerzity jako zdroje inovací? Aleš Vlk Agentura CZECHINVEST 4.5. 2006 Brno Role inovací při rozvoji konkurenceschopných klastrů Obsah prezentace Vybraná fakta o inovacích Případová studie Twente Universiteit

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Přehled priorit a opatření

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Přehled priorit a opatření Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Přehled priorit a opatření Říjen 2007 Prioritní osy programu Prioritní osy programu... 1 Prioritní osa 1: Počáteční vzdělávání... 2 Prioritní osa 2:

Více

Financování vysokého školství shrnutí doporučení TA04 pro období 2016-2020

Financování vysokého školství shrnutí doporučení TA04 pro období 2016-2020 Financování vysokého školství shrnutí doporučení TA04 pro období 2016-2020 Libor Svoboda Tým TA04 konference KREDO, Praha, 24. 9. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Tým TA04? Za dobu řešení se zapojilo cca

Více

Strana 1. Zasedání KD - www.fjfi.cvut.cz/vav_zs

Strana 1. Zasedání KD - www.fjfi.cvut.cz/vav_zs KD 17.12.2008 Informace z oblasti VaV Informace z oblasti ZS Informace z oblasti DS ( Pozn.: prezentace je k dispozici na adrese www.fjfi.cvut.cz/vav_zs ) Strana 1 Informace z oblasti VaV (1) Hodnocení

Více

aneb Růžena PETŘÍKOVÁ; r.petrikova@dtocz.cz OS Kvalita ve vzdělávání 35. zasedánírady kvality ČR, 7. 10. 2009 1

aneb Růžena PETŘÍKOVÁ; r.petrikova@dtocz.cz OS Kvalita ve vzdělávání 35. zasedánírady kvality ČR, 7. 10. 2009 1 VZDĚLÁVÁNÍ PRO BUDOUCNOST aneb Nová kvalita technického ho vzdělávání (Nosnátémata OS č.. 3) Růžena PETŘÍKOVÁ; r.petrikova@dtocz.cz OS Kvalita ve vzdělávání 35. zasedánírady kvality ČR, 7. 10. 2009 1 Bohatství

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH Vladislav Čadil Ondřej Pokorný Technologické centrum AV ČR 10. prosince 2012 Struktura prezentace 1. Vymezení konceptu

Více

1. Kvalita a relevance

1. Kvalita a relevance Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2013. Přerov říjen 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC, o.p.s.

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC, o.p.s. MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC, o.p.s. DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA OBDOBÍ 2011-2015 srpen 2011 Rektorka: doc. RNDr. Eva Grublová, CSc.

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2011 2012 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 10. prosince 2010. ÚVOD Národní akční program bezpečnosti

Více

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010 Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010 Výroční zpráva vyjadřuje naplňování Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Více

Vzdeláváním k pestrejšímu životu

Vzdeláváním k pestrejšímu životu Asociace institucí Největší profesní asociace ve vzdělávání dospělých s tradicí od roku 1990 ˇ ˇ Vzdeláváním k pestrejšímu životu 33 Kdo jsme? Asociace institucí je největší profesní asociací ve vzdělávání

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní pro rok 2014 (AR 2013-2014) Praha říjen 2013

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Pavel Šubrt Smart Specialization Strategy S3 Strategický přístup k ekonomickému rozvoji státu/regionu (hospodářská strategie) prostřednictvím

Více

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Mezinárodní konference o energetických úsporách Úspory energie a metoda EPC hotel Diplomat, 27. 11. 2012 Praha Obsah Postoj

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Podpora profesního rozvoje pedagogů a spolupráce škol se zaměstnavateli

Podpora profesního rozvoje pedagogů a spolupráce škol se zaměstnavateli OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Podpora profesního rozvoje pedagogů a spolupráce škol se zaměstnavateli reg. č.: CZ.1.07/1.3.44/02.0045 Okresní hospodářská komora Karviná www.hkok.cz Představení

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti

Dlouhodobý záměr. vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti Ústavu sociální práce Univerzity Hradec Králové na období 2011-2015 Úvod Zřízení Ústavu sociální práce navázalo

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007 Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007 Třebíč, květen 2008 Zpracoval: Ing. Jakub John, předseda správní rady ZMVŠ Ing.

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Moravskoslezský pakt zaměstnanosti 5. září 2012 Setkání Tajemníků měst a obcí Lotyšska Petr Rachunek Pakt zaměstnanosti PROČ? Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou strukturou dovedností důležitý

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Přehled výzkumných, vývojových a rozvojových projektů červenec 2013 Řešené a aktuálně ukončené významné projekty Česká šlechta v proměnách 20. století Modernizace

Více

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax:

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax: Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia Jiří Skládanka MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP VK: Excelence

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Historie VŠRR státní souhlas MŠMT v listopadu 2003 akreditace prvního studijního oboru Regionální rozvoj ve studijním programu Regionální rozvoj v prosinci 2003 (PS) rozšíření

Více

Aktualizovaný dlouhodobý záměr

Aktualizovaný dlouhodobý záměr Aktualizovaný dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti listopad 2008 Praha CEVRO Institut Dlouhodobý záměr rozvoje 1 Obsah: A. POSLÁNÍ, SDÍLENÉ HODNOTY A VIZE...

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Projekt, do kterého se škola přihlásila Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí 19. listopad 2009 Projekt UNIV (1) Výsledky projektu UNIV (1)

Více

Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní

Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní na období 2011 2015 Praha, září 2010 Dlouhodobý záměr rozvoje

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY EKONOMIKY A MANAGEMENTU NA OBDOBÍ 2011 2015

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY EKONOMIKY A MANAGEMENTU NA OBDOBÍ 2011 2015 FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU UNIVERZITA OBRANY DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY EKONOMIKY A MANAGEMENTU NA OBDOBÍ 2011 2015 AKTUALIZACE PRO ROK

Více

Strategie CŽU ČR a její implementace. FÓRUM PRE ROZVOJ CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA 20.9.11, Bratislava, AIVD SK

Strategie CŽU ČR a její implementace. FÓRUM PRE ROZVOJ CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA 20.9.11, Bratislava, AIVD SK Strategie CŽU ČR a její implementace FÓRUM PRE ROZVOJ CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA 20.9.11, Bratislava, AIVD SK Strategie celoživotního učení ČR 2 Situace v ČR Snižující se počet nastupujících do středního

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více