vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů"

Transkript

1 Příloha č. 5 Vyhodnocení společného jednání o návrhu vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů územního plánu Lopeník včetně 1. Základní údaje Územní plán řeší využití pozemků na celém katastrálním území obce. Zastupitelstvo obce Lopeník schválilo zadání územního plánu dne pod číslem usnesení 2/ Způsob projednávání Návrh územního plánu byl projednán v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), který nabyl účinnosti takto: K projednávanému návrhu územního plánu Lopeník bylo oznámeno společné jednání dotčeným orgánům a sousedním obcím dne s možností nahlížení do projednávaného materiálu do 3.června 2011 na Městském úřadě v Uherském Brodě odboru stavebního úřadu a územního plánování a Obecním úřadě Lopeník. Společné jednání o návrhu proběhlo dne 3. června 2011 na Městském úřadě v Uherském Brodě. Pro uplatnění stanovisek od dotčených orgánů, připomínek od obcí a správcům sítí bylo stanoveno do 30 ti dnů ode dne jednání tj. do 3. července Návrh územního plánu včetně zprávy o projednání byl předložen v souladu s 51 odst. 1 Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, k posouzení před řízením o jeho vydání dne Stanovisko nadřízeného orgánu Krajského úřadu Zlínského kraje bylo vydáno 7. října 2011 pod č. KUZL 71390/2011. Pořizovatel společně s určeným zastupitelem za obec Ing. Dulínkem vyhodnotil stanoviska dotčených orgánů a připomínky vyhodnocení včetně kopií stanovisek dotčených orgánů byla předána Ing. arch. Dujkovi, který provedl opravy v textové i grafické části. 3. Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů k návrhu územního plánu 3.1 Městský úřad Uherský Brod koordinované stanovisko Vodní hospodářství: - 18 a 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění, - 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183ú2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění K předloženému Návrhu územního plánu obce Lopeník MěÚ Uherský Brod, odbor ŽP, jako příslušný vodoprávní orgán neuplatňuje žádné připomínky. Masarykovo nám. 100, Uherský Brod, Česká republika, P. O. BOX 33 Bankovní spojení: KB, a. s., Uherský Brod, příjmy: /0100, výdaje: /0100, IČO: Úřední hodiny: pondělí, středa 8:00 17:00, fax: , elektronická podatelna:

2 Odpadové hospodářství - 79 odst. 1 písm. j zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů neuplatňuje žádné připomínky. Státní správa lesů: - zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, 48 odst. 2 písm. b) S předloženým Návrhem zadání územního plánu obce Lopeník, MěÚ Uherský Brod, odbor ŽP jako příslušný orgán státní správy lesů souhlasí za předpokladu, že v případě plochy RI 41 bude respektováno ochranné pásmo lesa a plocha nebude umístěna ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa. Respektujeme, návrhová plocha byla vypuštěna. Odbor stavebního úřadu a ÚP- památková péče - zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, 29 odst. 2 písm. c) neuplatňuje žádné připomínky. Bereme na vědomí Odbor dopravy - zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 40 odst. 4 písm. c) neuplatňujeme žádné připomínky Bereme na vědomí Závěr: Městský úřad Uherský Brod na základě výše uvedených dílčích stanovisek vydaných podle zvláštních předpisů s předloženým Návrhem územního plánu obce Lopeník souhlasí. Respektujeme, připomínky byly upraveny dle požadavku. 3.2 Čeká republika Ministerstvo obrany - VUSS Brno K předloženému návrhu územního plánu nemáme připomínek. Řešené území obce se nenachází v zájmovém území Ministerstva obrany dle 175 zákona č. 183/2006 Sb. a předložené zemně plánovací dokumentace z hlediska urbanistické koncepce funkčního využití ploch není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany. Strana 2 (celkem 12)

3 3.3 Ministerstvo zdravotnictví ČR Praha Západní část řešeného území se nachází v ochranném pásmu II. stupně II c přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Luhačovice.tento limit využití území je uveden v textové části odůvodnění územního plánu a jeho hranice je zakreslena v koordinačním výkresu. Navrhovaný způsob využití ploch na území ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů není v rozporu s podmínkami jejich ochrany. Český inspektorát lázní a zřídel tedy neuplatňuje z hlediska ochrany přírodních léčivých zdrojů k projednávanému návrhu územního plánu žádné připomínky. 3.4 Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha Z hlediska působnosti MPO ve věci využívání nerostného bohatství a těžby nerostných surovin neuplatňujeme podle ustanovení 50 odst. 2 stavebního zákona k výše uvedené územně plánovací dokumentaci žádné připomínky, protože v k.ú. Lopeník se nenacházejí výhradní ložiska nerostných surovin. 3.5 Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Uh. Hradiště nemáme připomínek, nedotýká se v současné době zájmů PÚ 3.6 Obvodní Báňský úřad v Ostravě Kontrolou dokumentace bylo zjištěno, že návrh není situován v žádném dobývacím prostoru (dále DP ) vedeném OBÚ v Ostravě v evidenci DP a jejich změn v příslušných knihách DP: Návrh není rovněž situován v chráněném ložiskovém území (dále Chlup) stanoveném pro ložisko vyhrazeného nerostu. K potvrzení uvedené skutečnosti je nutno vyžádat si stanovisko od Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu státní správy VIII, pracoviště Krapkova 3, Olomouc, které vede dle ustanovení 29 odst. 2 horního zákona evidenci CHLÚ. Bereme na vědomí, Ministerstvo životního prostředí Olomouc bylo při projednání územního plánu obesláno. 3.7 Správa CHKO Bílé Karpaty a krajské středisko Zlín K návrhu územního plánu Lopeník máme následující požadavky: a) Vypustit z návrhu plochu BI 1 z důvodu rozporu s ust. 26 odst. 2 písm. a) zákona, podle kterého je na území první zóny chráněné krajinné oblasti zakázáno umisťovat a povolovat nové stavby, a s ust. 26 ods. 3 písm. a) zákona, podle něhož je na území první a druhé zóny CHKO mj. nevratně poškozovat půdní povrch, měnit vodní režim či provádět terénní úpravy značného rozsahu. Návrhová plocha BI 1 je situována zčásti v první (p. č. KN 1604 k. ú. Lopeník) a zčásti ve druhé (p. č. KN 1605 a 1606/1 k. ú. Lopeník) zóně odstupňované ochrany přírody a vzhledem k modelaci a svažitosti terénu a vlhkostním poměrům dotčeného stanoviště by si hlavní i přípustné využití plochy vyžádalo změnu vodního režimu i terénní úpravy značného rozsahu. Strana 3 (celkem 12)

4 b) Z důvodu ochrany dochované sídelní struktury (dvorcové zástavby) jakožto zásadního znaku historické a kulturní charakteristiky krajinné oblasti Moravské Kopanice vypustit návrhové plochy BI 8, BI 17, BI 20, BI 28, BI 35, BI 36, BI 48, BX 16, BX 21, BX 30, BX 32, BX 34, BX 37, RH 46, RI 39, RI 41-43, RI 45 a zmenšit návrhové plochy BI 18, BI 19, BX 31, BX 33 (všechny na velikost pro jednu obytnou stavbu) a BI 27 (pro dvě obytné stavby); návrh upraveného vymezení ploch bude zaslán v elektronické podobě přímo zpracovateli. c) Vypustit návrhovou plochu BI 26 z důvodu ochrany zvláště chráněných rostlin ve smyslu ust. 49 odst. 1 zákona. Jedná se o extenzivní pastvinu s výskytem vstavače obecného (Orchis morio) prohlášeného za silně ohrožený druh cévnaté rostliny. d) Vypustit návrhovou plochu RI 40 z důvodu rozporu s ust. 26 ods. 3 písm. a) zákona. Dotčená plocha je zařazena do druhé zóny odstupňované ochrany přírody a nachází se na ní luční svahové prameniště, tj. biotop úzce vázaný na vodní režim. Hlavní i přípustné využití plochy by si vyžádalo změnu vodního režimu i terénní úpravy značného rozsahu, tedy činnosti, které jsou podle výše citovaného ustanovení ve druhé zóně CHKO zakázány. e) Z důvodu ochrany kamenné zvonice, která se ve vnímání celkového krajinného obrazu uplatňuje jako významná lokální kulturní a historická dominanta, vypustit návrhovou plochu BX 29. f) Ze stávajících ploch individuálního bydlení BI vypustit pozemky p. č. KN 803/4 a 1555/25 k. ú. Lopeník z důvodu ochrany zvláště chráněných rostlin ve smyslu ust. 49 odst. 1 zákona. Jedná se o udržovaný podrost extenzivního sadu s výskytem zvláště chráněných druhů cévnatých rostlin silně ohroženého vemeníčku zeleného (Coeloglossum viride), silně ohroženého prstnatce bezového (Dactylorhiza sambucina) a ohroženého prstnatce májového (Dactylorhiza majalis). Dotčené pozemky budou zařazeny do ploch sídelní zeleně. g) Zmenšit rozsah stávajících ploch individuálního bydlení BI, ploch bydlení specifických forem BX a ploch rodinné rekreace RI z důvodu ochrany sídelní struktury (zásadního znaku historické a kulturní charakteristiky krajinné oblasti Moravské Kopanice) a ochrany zapojení sídla do krajinného rámce prostřednictvím vzrostlé zeleně sadů a zahrad (spoluurčujícího znaku historické a kulturní charakteristiky). Stavební činností v těchto plochách by mohlo dojít k nepřiměřenému zahuštění dvorcové zástavby a nežádoucí redukci zeleně sadů a zahrad obklopujících jednotlivá stavení příp. jejich seskupení a tím k potlačení významu výše uvedených znaků historické a kulturní charakteristiky v celkovém krajinném obrazu dotčené oblasti. Plochy navazující na stávající objekty budou zmenšeny na takový rozsah, který umožní stavební úpravy včetně přístaveb, pozemky s úplnou absencí jakýchkoliv stavebních objektů budou ze stávajících ploch vypuštěny nebo budou zařazeny do zastavitelných ploch (pouze v příp. historického osídlení); návrh upraveného vymezení ploch bude zaslán v elektronické podobě přímo zpracovateli. h) Vzhledem k charakteru obytné zástavby nad levým břehem potoka Hrubár zařadit všechny plochy v zastavěném území a zastavitelné plochy do ploch bydlení specifických forem BX. i) Na části pozemku p. č. KN 1545/2 k. ú. Lopeník na vrcholu Velkého Lopeníka vymezit plochu občanského vybavení s ohledem na aktuální využití. Plocha bude zahrnovat objekt rozhledny a navazující okolní bezlesou část pozemku využívanou jako manipulační plochu v souvislosti s provozem rozhledny. Z důvodu ochrany pohledového horizontu nadregionálního významu, na němž je podle Preventivního hodnocení krajinného rázu CHKO Bílé Karpaty rozhledna umístěna, bude výšková regulace zástavby pro tuto konkrétní plochu (nikoliv pro funkční typ) stanovena diferencovaně a to max. 21 m resp. podle skutečné výšky rozhledny. j) Dílce 319 A a 319 F lesního majetku zahrnující reprezentativní společenstva bukového vegetačního stupně s vysokým zastoupením vývojově zralých porostů a porostů ve stadiu rozpadu (150 a více let) zařadit do ploch přírodních (návrh na vyhlášení přírodní rezervace Hladké). Lokální biocentrum Pod Malým Lopeníkem vložené do regionálního biokoridoru RK 160 nahradit novým existujícím regionálním biocentrem Hladké vymezeným na hranice výše uvedených jednotek prostorového rozdělení lesa. k) Vzhledem k charakteru krajinného rámce a znakům kulturní a historické charakteristiky sídla v Preventivním hodnocení krajinného rázu CHKO Bílé Karpaty (sídlo ve svahu, dochovaná urbanistická struktura, vyrovnaná hladina zástavby s převažujícím tradičním výrazem, určující harmonický vizuální projev zástavby v krajinnném obrazu, přítomnost architektonicky cenných staveb a dochovaných objektů lidové architektury) požadujeme pro zastavěné území a zastavitelné plochy bez ohledu na zatřídění podle rozdílného způsobu využití stanovit základní podmínky ochrany krajinného rázu: 1) ochrana sídelní struktury respektovat dochované půdorysné uspořádání zástavby, 2) ochrana forem zástavby novostavby budou respektovat tradiční proporcionalitu (poměry základních proporcí Strana 4 (celkem 12)

5 regionálně typických staveb) a jejich architektonický výraz bude korespondovat s dochovanou architekturou, 3) výšková regulace zástavby u novostaveb max. 8 m nad terénem, 4) intenzita využití pro zastavěné území hustota zástavby daná počtem hlavních staveb bude odpovídat počtu stavebních parcel s č. p. resp. č. e., příp. počtu stavebních parcel zapsaných v KN jako zbořeniště nebo počtu stavebních parcel ve zjednodušené evidenci, 5) intenzita využití pro zastavitelné plochy v plochách BI 13, BI 15 a BX 24 budou přípustné max. dvě hlavní stavby, v ploše BI 27 max. tři hlavní stavby a ve všech ostatních max. jedna hlavní stavba. l) V nepřípustném využití všech typů funkčních ploch zastavěného území bude uvedeno umísťování nových hlavních staveb, v podmíněně přípustném využití bude stanoveno provádění stavebních úprav v souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny. m) V plochách zemědělských Z a zemědělských specifických Z.1 budou v podmíněně přípustném využití uvedeny stavby, zařízení a jiná opatření pouze pro zemědělství a pro ochranu přírody a krajiny, tzn. hospodářské objekty funkčně i tvaroslovně související se zemědělskou malovýrobou, hrazení pastevních areálů a dočasné stavby sloužící ke skupinové ochraně nově založených trvalých porostů před poškozením zvěří a to za podmínky souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny. Nepřípustným využitím těchto ploch budou kromě činností, zařízení a staveb, které nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím, také budovy pro zemědělskou výrobu, skladování a manipulaci o výměře větší než 100 m 2. n) Mezi hlavní využití ploch přírodních P budou kromě pozemků biocenter uvedeny také pozemky v přírodních památkách a první zóně odstupňované ochrany přírody. o) V plochách krajinné zeleně a plochách přírodních budou přípustné stavby a zařízení úzce vázané na hlavní využití (např. dočasné stavby a zařízení sloužící k ochraně ploch před poškozováním zvěří). p) V přípustném využití všech typů funkčních ploch nezastavěného území nebude uvedena nezbytná související dopravní a technická infrastruktura. Dopravní infrastruktura související s hlavním využitím a technická infrastruktura s výjimkou staveb a zařízení elektronických komunikací bude podmíněně přípustná za podmínky souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny. q) Vymezit následující architektonicky a urbanisticky významné stavby jakožto nositele typických znaků tradičního stavebního tvarosloví, které patří mezi spoluurčující znaky historické a kulturní charakteristiky oblasti: usedlosti č. p. 6, 11, 52, 117, 132, 141 a 145. Upozorňujeme, že uvedené stavby byly vytipovány také na základě terénního výzkumu prováděného Slováckým muzeem v Uherském Hradišti v roce 2007 v rámci grantového úkolu "Identifikace a dokumentace tradičního lidového stavitelství ve Zlínském kraji". a) Návrhová plocha BI 1 byla z návrhu územního plánu vypuštěna. b) Plochy BI 4,5,6, 9,10,12 a 14 budou sloučeny do stávajících ploch, plochy BI 8, BI 20, BI 28, BI 48, BX 21, BX 30, RH 46, RI 39, RI 41, RI 42, RI 43, RI 45 budou vypuštěny. V lokalitě BX 16 zůstane východní část plochy, v ploše plocha BI 17 zůstane západní část a plocha BI 18 bude zmenšena (zůstane východní část), plocha BI 19 bude zmenšena zůstane západní část, BX 31 zůstane v návrhové ploše byla v platném ÚPSÚ, BX 32 zůstane plocha z platného ÚPSÚ, v ploše BX 33 zůstane část z platného ÚP, BX 34 zůstane plocha z ÚP, BX 37 zůstane plocha dle ÚPSÚ, BI 27 zůstane zachována, BI 35 a BI 36 zůstanou v návrhu ÚP (tyto plochy byly v platném územním plánu SÚ pouze byly navrženy severozápadně). c) BI 26 zůstane jako návrhová plocha, poněvadž je v zahrnuta v územním plánu k zastavění s tím, že v podmínkách bude omezení, aby na ní nebyla umístěny stavba, bude sloužit jako celek se stávající plochou pro bydlení d) Návrhová plocha RI 40 byla vypuštěna. e) Plocha BX 29 byla vypuštěna. f) Pozemky parcelního čísla 803/4 a 1555/25 byly vypuštěny z ploch pro bydlení BI, a jsou navrženy jako plochy sídelní zeleně. g) Zmenšení stávajících ploch individuálního bydlení BI, ploch bydlení specifických BX a ploch rodinné rekreace RI na základě výrobních výborů ze dne a za účasti pořizovatele, pověřeného zastupitele za obec a Správy CHKO bylo zmenšení dopřesněno a upraven návrh územního plánu. h) Zařazení ploch v zastavěném území a zastavitelné plochy do ploch pro bydlení specifických forem BX nad levým břehem potoka Hrubár po upřesnění byly návrhové plochy upraveny na plochy bydlení specifických forem BX. i) Na části pozemku parcelního čísla 1545/2 je plocha občanské vybavenosti vymezena (pro rozhlednu) Strana 5 (celkem 12)

6 s výškovou regulací do 21 metrů. j) Dílce 319 A a 319 F lesního majetku jsou zařazeny do ploch přírodních, lokální biocentrum Pod Malým Lopeníkem - toto bude upřesněno na hranice výše uvedených jednotek. k) Základní prvky krajinného rázu včetně ochrany sídelní struktury, respektování tradiční proporcionality, to znamená plošné a prostorové regulace jsou zapracovány v textové části návrhu územního plánu. Intenzita využití pro zastavitelné plochy BI 13, BI 15 BX 24 (maximálně dvě hlavní stavby rodinné domy, v ploše BI 27 maximálně tři rodinné domy, ve všech ostatních plochách max. jeden rodinný dům) je zapracován v textové části odůvodnění. l) V nepřípustném využití všech typů funkčních ploch zastavěného území nebude uvedeno umísťování nových hlavních staveb. V textové části bude dále uvedeno, že současná zástavba ve stávajících plochách nebude zahušťována dalšími hlavními stavbami (rodinnými domy, stavbami pro rekreaci, stavbami ubytovacích zařízení a stavbami pro výrobu a skladování) a stavební úpravy budou v souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny. m) V plochách zemědělských specifických Z.1 bude v přípustném využití mj. uvedeno: Stavby, zařízení a jiná opatření pouze pro zemědělství a ochranu přírody a krajiny, to znamená hospodářské objekty funkčně i tvarově související se zemědělskou malovýrobou, hrazení pastevních areálů a dočasné stavby sloužící ke skupinové ochraně nově založených trvalých porostů před poškozováním zvěří. V nepřípustném využití bude doplněno: - opatření zamezující průchodnost krajiny - činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustném využití - budovy pro zemědělskou výrobu, skladování a manipulaci o výměře větší než 100 m 2 n) Mezi hlavní využití ploch přírodních P budou kromě pozemků biocenter uvedeny ještě pozemky v přírodních památkách a první zóně odstupňované ochrany přírody. o) V plochách krajinné zeleně a plochách přírodních přípustnost staveb a zařízení úzce vázaných na hlavní využití (dočasné stavby a zařízení sloužící k ochraně ploch před poškozováním zvěří), je v návrhu územního plánu zapracováno. p) Dopravní a technická infrastruktura související s hlavním využitím a technická infrastruktura s výjimkou staveb a zařízení elektronických komunikací bude podmíněně přípustná u všech typů funkčních ploch za podmínky souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny. q) Architektonicky a urbanisticky významné stavby: usedlosti č. p. 6, 11, 52, 117, 132, 141 a 145 jsou v územním plánu vymezeny. 3.8 Krajský úřad Zlínského kraje koordinované stanovisko o Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný správní orgán na úseku ochrany ZPF podle ustanovení 17a písmene a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů: Orgán ochrany zemědělského půdního fondu posoudil předloženou dokumentaci k Návrhu územního plánu Lopeník a ve smyslu ust. 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, uplatňuje kladné stanovisko za podmínky: - Navrhované lokality BI 16,19, a 20 plochy pro bydlení budou vypuštěny, navrhované lokality BI 29, 32, 33 a 34 pro bydlení budou vypuštěny popřípadě minimalizovány jen na co nejnutnější plochu (na část navrhované lokality, která je přebírána z původního územního plánu). - Výše navrženými lokalitami pro bydlení dochází k záboru zemědělské půdy zařazené do II. třídy ochrany. Vhledem k tomu, že dokumentace uvádí, že platný územní plán má navrženy plochy určené pro tento účel, které nejsou doposud zcela využity, není zřejmé dodržení zásad ochrany zemědělského půdního fondu ve smyslu ust. 4 a 5 zákona č. 334/1992 Sb. a není prokázána nezbytnost navržení těchto ploch i ve srovnání s velikostí celé obce. Je nezbytné, aby pořizovatelé a projektanti navrhovali pouze takovou výměru, která je pro zajištění požadované funkce (tj. bydlení) pro rozvoj obce v daném území nezbytná. Rozsah navrhovaných lokalit pro bydlení je nadhodnocený a neopodstatněný. Takto upravená dokumentace, bude předložena ke kontrole orgánu ochrany ZPF ještě před veřejným projednáním. Strana 6 (celkem 12)

7 Respektujeme, návrhové plochy BI 16, 20 byly vypuštěny, plocha BI 19 byla minimalizována - zůstala jen západní část, plocha BX 29 byla zrušena, BX 33 byla zmenšena zůstala plocha východně od středu lokality, plocha BX 34 byla zrušena. Nezbytnost ploch, které zůstávají navrženy k zastavění v návrhu územního plánu byla zdůvodněna. o Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství jako příslušný správní orgán na úseku dopravy podle ustanovení 40 odst. 3 písmene f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů: Z hlediska silnic II. a III. třídy prochází řešeným územím silnice III/4984. Vzhledem k malému dopravnímu významu této silnice nemáme z hlediska dopravy k návrhu územního plánu Lopeník žádné připomínky. Krajský úřad Zlínského kraje na základě výše uvedených stanovisek, vydaných dle jednotlivých úseků veřejné správy, v nichž chrání veřejný zájem, uplatňuje k Návrhu územního plánu Lopeník kladné koordinované stanovisko. Poznámka: Upozorňujeme, že celé řešené území je územím s archeologickými nálezy a ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči musí být respektována již od doby přípravy stavebních prací na území s archeologickými nálezy příslušná ustanovení cit. zákona (ust. 22 odst. 2 a další). Respektujeme, že se jedná o území s archeologickými nálezy je zapracováno v návrhu ÚP, podrobnosti budou řešeny stavebním úřadem při ohlašování nebo povolování jednotlivých staveb. Na základě stanovisek dotčených orgánů, byl návrh územního plánu upraven a projednán opětovně s dotčenými orgány, kterých se úpravy jednaly. 3.9 Správa CHKO Bílé Karpaty a krajské středisko Zlín K upravenému návrhu územního plánu Lopeník nemáme námitky Městský úřad Uherský Brod - koordinované stanovisko Odbor životního prostředí a zemědělství Státní správa lesů: - zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, 48 odst. 2 písm. b) K upravenému návrhu územního plánu Lopeník, MěÚ Uherský Brod, odbor ŽP jako příslušný orgán státní správy lesů neuplatňuje žádné připomínky. Pouze požadujeme prověřit umístění plochy pro chatu na pozemcích p.č. 41/1 a 274/2, která se dle našeho názoru ve skutečnosti nachází na pozemku p.č, 353/3. Strana 7 (celkem 12)

8 Bereme na vědomí, před úpravou územního plánu k veřejnému jednání projektant prověří plochu pro rekreační chatu na výše uvedených pozemcích a případnou úpravu zapracuje do návrhu ÚP k veřejnému jednání. Odbor stavebního úřadu a ÚP- památková péče - zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, 29 odst. 2 písm. c) neuplatňuje žádné připomínky. Bereme na vědomí Odbor dopravy - zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 40 odst. 4 písm. c) neuplatňuje žádné připomínky Bereme na vědomí Závěr: Městský úřad Uherský Brod na základě výše uvedených dílčích stanovisek vydaných podle zvláštních předpisů s předloženým Návrhem územního plánu obce Lopeník souhlasí Správa CHKO Bílé Karpaty Luhačovice Správa CHKO Bílé Karpaty jako orgán státní správy ochrany přírody a krajin, podle ustanovení 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) vydává v souladu s 2 odst. 2 písm. g) zákona následující stanovisko K upravenému návrhu územního plánu Lopeník nemáme námitky Krajský úřad Zlínského kraje Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný správní orgán na úseku ochrany ZPF podle ustanovení 17a písmene a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů: Orgán ochrany zemědělského půdního fondu posoudil předloženou upravenou dokumentaci k Návrhu územního plánu Lopeník a ve smyslu ust. 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, uplatňuje kladné stanovisko za podmínky: - V dokumentaci bude doplněna tabulková i grafická část vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond dle ust. 3 a přílohy č. 3 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. Takto upravená dokumentace bude předložena ke kontrole orgánu ochrany ZPF ještě před dnem konání veřejného projednání. Strana 8 (celkem 12)

9 Respektujeme, upravená dokumentace bude předložena orgánu ZPF ke kontrole. 4. Vyjádření orgánů územního plánování sousedních územních obvodů Žádné sousední obce nevznesly v dané lhůtě žádné připomínky. 5. Podněty a připomínky fyzických, právnických osob, iniciativních skupin a komisí 5.1 Slovácké vodárny a kanalizace Uherské Hradiště SVK,a.s. Uh. Hradiště nemá námitek k návrhu územního plánu Lopeník. Sdělujeme, že vodovod a kanalizace nejsou v majetku a provozování SVK, a.s. Uherské Hradiště. 5.2 Centrum dopravního výzkumu Brno Výhledové zájmy námi sledované sítě železniční, letecké a vodní dopravy nejsou uvedeným návrhem ÚP Lopeník dotčeny. 5.3 Povodí Moravy, s.p., Brno Pod zn. PM058991/ /Je ze dne jsme poskytli stanovisko správce povodí k návrhu zadání ÚP Lopeník. Respektujeme, návrh územního plánu je zpracován v souladu s vodním zákonem číslo 254/2001 Sb., požadavky na vymezování pozemků a staveb na nich jsou řešeny ve vyhlášce číslo 501/2006 Sb. v návaznosti na stavební zákon číslo 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 5.4 Zemědělská vodohospodářská správa Brno Zemědělská vodohospodářská správa, územní pracoviště Brno, vám tímto sděluje, že dnem přestala být ZVHS v důsledku transformace správcem drobných vodních toků a novým správcem toků byly určeny státní podniky povodí Moravy a Lesy ČR. V případě katastrálního území Lopeník se jedná o vodní toky v povodí číslo , a Správce toků lze dohledat na internetových stránkách v části evidence ISVS. V daném katastrálním území se nenachází žádné hlavní odvodňovací zařízení. Proti oznámení o společném jednání o návrhu územního plánu obce Lopeník nemá zemědělská vodohospodářská správa připomínky. Strana 9 (celkem 12)

10 Bereme na vědomí, na Povodí Moravy a Lesy ČR bylo Oznámení o společném jednání o návrhu ÚP Lopeník zasláno. Stanovisko nadřízené orgánu - Krajského úřadu Zlínského kraje odboru stavebního úřadu a územního plánování bylo vydáno 5. srpna B. Posouzení a) Zajištění koordinace využívání území zejména s ohledem na širší územní vztahy Z hlediska širších vztahů a koordinace území nemáme k návrhu ÚP Lopeník zásadní připomínky. b) Soulad s politikou územního rozvoje Návrh ÚP Lopeník není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR 2008 schválenou dne usnesením vlády ČR č.929. c) Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem Pro řešené území vyplývají ze Zásad územního rozvoje Zlínského kraje (dále jen ZÚR ZK) požadavky na respektování kritérií podmínek pro rozhodování o změnách v území vyplývající z vymezení: - PU27 plocha regionálního biocentra RBC 66 - Bošačky - PU100 plocha regionálního biocentra RBC Dlouhý háj - PU131 plocha regionálního biokoridoru RBK Zlatný potok - Bošačky - PU132 plocha regionálního biokoridoru RBK Bošačky - Na Zárubě - PU137 plocha regionálního biokoridoru RBK 166 Hrabovčina. Řešené území se nachází dle ZÚR ZK v území speciálních zájmů, v němž je vymezena plocha pro ochranu pohledových horizontů nadregionálního významu (Bílé Karpaty). V obci Lopeník je ZÚR ZK stanovena potřeba zpracování územní studie Rozvoj dopravní infrastruktury, obslužnosti a vybavenosti pro sport a rekreaci příhraničního československého prostoru. Lze konstatovat soulad návrhu Územního plánu Lopeník se Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje, které vydalo Zastupitelstvo Zlínského kraje formou opatření obecné povahy usnesením č. 0761/Z23/08 dne a které nabyly účinnosti dne C. Ostatní Textová část návrhu - textová část musí obsahovat pouze informace o tom, co projektant navrhuje, musí být stručná a jednoznačná; - doplnit na str. 6 v odst. f) Doprava v klidu pro stupeň automobilizace 1:3 vysvětlení - 1automobil/3obyvatele; - v Tab. A.3.1. Navržené plochy pro bydlení v kap Vymezení zastavitelných ploch neodpovídají názvy některých lokalit názvům uvedených v tabulkách v Odůvodnění na str.13 a 29 (lokality 47, 48, 38); - z kap Územní systém ekologické stability není zřejmé, zda se jedná o návrh či stávající stav prvků ÚSES. Vzhledem k tomu, že se jedná o popis stávajícího stavu (viz grafická část), přesunout výše uvedené do Odůvodnění; - v kap Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití neuvádět pro jednotlivé regulativy podmínku plošného uspořádání - pro každé dva hektary zastavitelné plochy vymezení plochy veřejného prostranství o výměře min. 0,1 ha Tuto podmínku danou vyhláškou je třeba zapracovat v rámci konkrétního řešení (vymezením příslušných ploch), nikoliv pouze obecně stanovit; - v kap Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití v bodě 7. Plochy silniční dopravy je uvedeno:..v navržených plochách přestavby. Upozorňujeme, že ÚP Lopeník nenavrhuje plochy přestavby, není tedy důvodné se na ně odkazovat. - v kap Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití změnit název bodu 8. Plochy ostatní dopravy na Plochu dopravní infrastruktury (viz Sjednocení HKH ), upravit v celém ÚP; - v kap.6.3. Stanovení podmínek prostorového uspořádání na str. 18 je uvedeno:..výšková hladina nové zástavby v plochách individuálního bydlení, v plochách bydlení specifických forem a plochách rodinné (individuální rekreace) nesmí přesáhnout 2 nadzemní podlaží, pokud není uvedeno jinak V Podmínkách pro využití u jednotlivých ploch zde citovaných (str.10, 11) je uvedeno: výšková hladina zástavby nesmí přesáhnout 1 nadzemní podlaží. Uvedené dát do souladu; - v kap Stanovení podmínek prostorového uspořádání na str. 18 je neopodstatněná věta: U všech objektů určených pro bydlení a rekreaci lze pro bydlení a rekreaci využít i podkroví. Doporučujeme její vypuštění; - max. výšku zástavby 20m vyplývající z navrženého jevu ochranné pásmo pohledových horizontů promítnout přímo do regulativů ploch (do kap Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití); Strana 10 (celkem 12)

11 - samostatné kap.6.3. Stanovení podmínek prostorového uspořádání a kap Základní podmínky ochrany krajinného rázu řazené až následně po kap Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití jsou zavádějící a nezaručují dostatečnou informovanost o dotčených plochách. Jednoznačnost zaručí jejich začlenění do kap. 6.2.; - v kap.6.5. Požadavky ochrany a bezpečnosti státu neuvádět procesní podmínky vycházející z právních předpisů. (projednání s VUSS Brno..). Je možné uvést v Odůvodnění; - v kap. 7. Vymezení ploch, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií doplnit lhůtu pořízení ÚS, jejich schválení pořizovatelem a vložení dat o těchto studiích do evidence územně plánovací činnosti; Textová část odůvodnění - v kap 1.1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území opravit číslo a název železniční trati zde uvedené; - do kap Vyhodnocení souladu ÚP s územně plánovací dokumentací vydanou krajem doplnit do odst. a) Zásady územního rozvoje ZK plochu regionálního biocentra RBC Dlouhý háj (PU 100), ležící na rozhraní k.ú. Lopeník s k.ú. Bánov a s k.ú. Bystřice pod Lopeníkem, viz Zásady územního rozvoje Zlínského kraje; - v kap Vyhodnocení souladu ÚP s rozvojovými programy a koncepcemi ZK doplnit vyhodnocení ÚP s Plánem oblastí povodí Moravy; - zdůvodnění proluk navržených jako plochy návrhové (ohled na velikost a charakter sídla) na str. 9 neodpovídá umístění proluk v ÚP Lopeník. V ÚP Lopeník se jedná o plochy do 0,2 ha umístěné uvnitř zastavěného území a sousedící se stávající plochou bydlení. Dochází tedy ke zbytečnému dělení území. Zvažte přehodnocení těchto návrhových ploch; - v kap. 3. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území jsou nedostatečně odůvodněné jednotlivé návrhy ploch, chybí odůvodnění vymezení zastavěného území, stanovení podmínek pro využití ploch, vymezení ploch, ve kterých bude uloženo prověření územní studií, vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření, vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt. Tato kapitola by měla kopírovat kapitoly návrhu a veškeré návrhy, úvahy či postupy projektanta při projektování návrhu ÚP zde musí být podrobně popsány ÚP bude vydaný formou opatření obecné povahy a každý v něm musí najít dostatečné odůvodnění řešení ÚP jako celku. Nedostatečné zdůvodnění, příp. nejednoznačnost ÚP může vést k nepřezkoumatelnosti, a tudíž ke zrušení opatření obecné povahy; - v kap. 4. Údaje o plošných rezervách pro výstavbu rodinných domů v Tab. B.3.4. Navržené plochy pro bydlení (str. 13) není uvedena plocha 48 (BI); je zde ale uvedena plocha 49, což je plocha občanského vybavení, která má bydlení pouze v přípustném využití. Současně je zavádějící označení - nadpis této kapitoly, kde slovo rezerva označuje zde uvedené návrhy ploch pro bydlení; Grafická část návrhu a odůvodnění - opravit v legendách výkresů popis označení ploch na identifikátor ploch, příp. index.. ; - dát do souladu použité mapové podklady s copyrighty ; - lokalita 28 nemá zajištěný přístup, doplnit; - ve výkrese A.2.3. Dopravní a technické infrastruktura nelze zakreslovat technické řešení infrastruktury, výkres může obsahovat pouze návrhové plochy převzaté z hlavního výkresu; - v případě zpracování dalších samostatných výkresů (např. urbanistické koncepce, koncepce krajiny nebo veřejné infrastruktury (nejčastěji samostatné výkresy dopravní a technické infrastruktury), musí tyto výkresy, pokud jsou umístěny do Návrhové části ÚP, obsahovat pouze výtah odpovídajících ploch z Hlavního výkresu. Nesmí obsahovat technická řešení staveb nebo jejich schémata. Výkresy se schematickým znázorněním navržených řešení, která se buď do Hlavního výkresu nepromítnou jako samostatné funkční plochy (jsou přípustné v jiných funkčních plochách), jsou součástí Odůvodnění ÚP. Pokud tedy existuje potřeba zpracovat další výkresy (např. urbanistické koncepce, koncepce krajiny nebo veřejné infrastruktury), je mnohem účelnější je zpracovat ve formě schémat v části Odůvodnění ÚP. Tato schémata už mohou obsahovat i technická řešení staveb, apod.; - v Koordinačním výkresu znázornit pokračování navrhovaných ploch (koridorů) i na sousední katastrální území; - v Koordinačním výkresu doplnit názvy sousedních obcí, katastrů; - název ochranné pásmo lesa nahradit pojmem vzdálenost 50m od okraje lesa. Strana 11 (celkem 12)

12 Nápravu nedostatků uvedených v bodě C. Ostatní tohoto stanoviska je možné, za použití ust. 171 stavebního zákona, krajským úřadem jako orgánem územního plánování dozorovat. Požadujeme, aby byly tyto nedostatky odstraněny. Na základě doloženého stanoviska byla provedena kontrola návrhu územního plánu, připomínky a nepřesnosti byly projednány s projektantem Ing. arch Dujkou. Rovněž tak nedostatky, které vyplynuly ze zpracování územního plánu podle metodiky Zlínského kraje byly po konzultaci s pracovníky Krajského úřadu Zlínského kraje upraveny projektantem před veřejným projednáním územního plánu. Strana 12 (celkem 12)

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic B. Změny č. 2 Územního plánu MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic Textová část 1.příloha: Vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 Ko1: Bydlení v severozápadní části obce Ko2: Bydlení na východním okraji Ko3: Bydlení v lokalitě Dvorce Ko4: Bydlení v západní části

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A N Á M Ě S T Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L T E N E T, S P O L.

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ VODA U HOŘIC KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST červenec 2013 Územní plán Dobrá Voda u Hořic Objednatel: Obec Dobrá Voda u Hořic Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad

Více

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem,

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU V UPLYNULÉM OBDOBÍ (07/2008 10/2014) návrh určený ke konzultaci s dotčenými orgány a Krajským úřadem Ústeckého kraje dle ustanovení 55 odst. 1 zákona

Více

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Příloha č.1 schváleného Úpn SÚ Odolena Voda Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Územní plán sídelního útvaru Odolena Voda, Čistopis (3) návrhu řešení Textová část Objednatel: Pořizovatel: Město Odolena

Více

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE ÚZEMNÍ PLÁN VÍTKOVICE LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE TEXTOVÁ ČÁST květen 2014 Územní plán Vítkovice Objednatel: Obec Vítkovice Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Jilemnice Liberecký kraj Zhotovitel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti:

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti: ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor rozvoje Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán O B E C Z L O S Y Ň Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Správní orgán vydávající územní plán Záznam o účinnosti označení správního orgánu číslo jednací datum vydání datum nabytí účinnosti Oprávněná úřední

Více

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Ú Z E M N Í P L Á N J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Srpen 2012 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP JOSEFOV zahrnující právní stav po vydání poslední změny Správní orgán, který poslední změnu

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Obec Lipí. územní plán Lipí

Obec Lipí. územní plán Lipí Obec Lipí V Lipí dne Zastupitelstvo obce Lipí, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen stavební zákon

Více

Územní plán Městyse Škvorce. ZMĚNA č. 1

Územní plán Městyse Škvorce. ZMĚNA č. 1 Územní plán Městyse Škvorce ZMĚNA č. 1 I. TEXTOVÁ ČÁST změny č. 1 územního plánu s vyznačením změn Upravený text po veřejném projednání (R 1) I. Textová část změny č. 1 ÚP Škvorec 1 ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTYS

Více

ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, Odbor rozvoje a správy, náměstí T.G.Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Objednatel: Obec Lednice, Zámecké náměstí 70,

Více

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M.

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M. TEXTOVÁ ČÁST str. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU ÚP KOSTOMLATY POD M. vydalo Číslo usnesení zastupitelstva obce Číslo jednací Datum vydání Datum nabytí účinnosti Pořizovatel Oprávněná

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

P Ř Í C H O V I C E O D Ů V O D N Ě N Í

P Ř Í C H O V I C E O D Ů V O D N Ě N Í OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH II. O D Ů V O D N Ě N Í ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU PŘÍCHOVICE SÍDLO KUCÍNY A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC PŘÍCHOVICE, P Ř Í C H

Více

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Brno, červenec 2013 Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U Územní plán Textová část řešení Zakázkové č.: 11 03 04 Objednatel: Město Žďár nad Sázavou Pořizovatel: Městský úřad

Více

Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín. Návrh zadání

Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín. Návrh zadání Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín Návrh zadání Pořizovatel: Městský úřad Hořice... Zastupitel určený ke spolupráci při pořízení Změn II.:... Technická spolupráce : Městský

Více

UPLAN, s. r. o., a) postup při pořízení změny. příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část

UPLAN, s. r. o., a) postup při pořízení změny. příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část UPLAN, s. r. o., Vlastiboř 21, 392 01 Soběslav datum vyhotovení: srpen 2010 vypracovali: Ing. Markéta Báčová, Ing.

Více

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část Územní plán Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3 textová část OBSAH strana 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 3. Urbanistická koncepce,

Více

příloha č. 3 opatření obecné povahy odůvodnění územního plánu Sedlečko u Soběslavě textová část

příloha č. 3 opatření obecné povahy odůvodnění územního plánu Sedlečko u Soběslavě textová část příloha č. 3 opatření obecné povahy odůvodnění územního plánu Sedlečko u Soběslavě textová část UPLAN, s. r. o., Vlastiboř 21, 392 01 Soběslav datum vyhotovení: květen 2010 vypracoval: Ing. Vlastimil Smítka

Více

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Nymburk Datum: Červen 2008 2 I. Textová část změny územního plánu str.

Více

Územní plán Chrástu XI/2013. Návrh. P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L :

Územní plán Chrástu XI/2013. Návrh. P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L : P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L : Obec Chrást ŽALUDA, projektová kancelář XI/2013 P R O J E K T A N T : Ing. Eduard Žaluda P A R E A U T

Více

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Obec Starý Kolín ÚZEMNÍ PLÁN STARÝ KOLÍN ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Č.183/2006Sb. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Ú Z E M N Í P L Á N P O D Ě Š Í N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚ NY Č.1 A1

Ú Z E M N Í P L Á N P O D Ě Š Í N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚ NY Č.1 A1 Ú Z E M N Í P L Á N P O D Ě Š Í N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚ NY Č.1.. A1 T e x t o v á č á s t ZÁZNAM O ÚČ INOSTI: Pořizovatel: Městský úřad Žďár nad Sázavou; odbor rozvoje a územního plánování Oprávněná

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN I/0 TEXTOVÁ ČÁST POŘIZOVATEL ZPRACOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KOSTELNÍ MYSLOVÁ, KRAJ VYSOČINA H-PROJEKT AKCE SVATOJÁNSKÁ 604, 588 56 TELČ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KOSTELNÍ MYSLOVÁ ZHOTOVITEL

Více

PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1

PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 Obsah A. Vymezení zastavěného území 3 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot 3 C. Urbanistická koncepce, včetně

Více