Účetní a daňová specifika ve společnosti ZEOS UNI, s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Účetní a daňová specifika ve společnosti ZEOS UNI, s.r.o."

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Účetní a daňová specifika ve společnosti ZEOS UNI, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Vedoucí bakalářské práce: Jana Kovářová Ing. Pavel ŠTOHL Znojmo, 2012

2 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Účetní a daňová specifika ve společnosti ZEOS UNI, s.r.o. vypracovala samostatně pod vedením Ing. Pavla Štohla a veškerou použitou literaturu a další prameny jsem řádně označila a uvedla v přiloženém seznamu použité literatury. V Cejli dne vlastnoruční podpis autora

3 PODĚKOVÁNÍ Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucímu své bakalářské práce Ing. Pavlu Štohlovi za obětavý přístup, odborné konzultace a cenné připomínky, které mi poskytl během zpracování této bakalářské práce. Mé poděkování patří dále RNDr. Miroslavu Augustovi, jednateli společnosti ZEOS UNI, s.r.o. za jeho ochotu a vstřícnost při poskytování informací potřebných pro vypracování praktické části.

4

5

6 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na účetní a daňová specifika společnosti s ručením omezeným a je rozdělena na dvě části. V první části práce se budu věnovat teoretické stránce věci, kde ucelím poznatky o společnosti s ručením omezeným a popíši vybraná specifika s.r.o. ve srovnání s ostatními podnikatelskými subjekty. Nejprve definuji základní pojmy týkající se této obchodní společnosti, jako je například základní kapitál, rezervní fond, orgány společnosti a dále se zaměřím na to, jakými způsoby je možné odměňovat společníky a jednatele s.r.o., jakým způsobem může být provedeno ukončení účasti společníka ve společnosti a na závěr uvedu možné rozdělení zisku společnosti, a to zejména výplatu podílů na zisku. Ve druhé části bakalářské práce se zaměřím na praktickou aplikaci teoretických poznatků na konkrétní firmě ZEOS UNI, s.r.o. Klíčová slova: odměňování, daň, účet, zisk. ABSTRACT This bachelor thesis is focused on specific cases of accountancy and taxation in condition of limited (Ltd) company. The thesis is divided into 2 parts. The first part of this thesis deals with theoretical aspects. It will be mentioned comprehensive description of Ltd company in comparison with other business entities. Firstly, I will define basic information about this type of company, such as share capital, reserve fund, the management of the company. Then I will focus on ways how to remunerate limited partners, or how to terminate a member s participation in Ltd company. In conclusion of this part it will be mentioned how to distribute earnings, particularly remuneration of profit sharing. Practical part of this thesis is focused on practical application of theory in company ZEOS UNI, Ltd. Key words: remuneration, tax, account, profit

7 OBSAH 1 Úvod Cíl práce a metodika Teoretická část Charakteristika s.r.o Založení a vznik s.r.o Zakladatelé společnosti Společenská smlouva Vznik společnosti Základní kapitál s.r.o Rezervní fond Orgány společnosti Valná hromada Jednatelé Dozorčí rada Odměňování společníků a jednatelů Odměňování jednatele na základě smlouvy o výkonu funkce Jednateli není vyplácena odměna Jednatel ve vztahu pracovně-právním Příjmy společníků Daňová hlediska odměny jednatele a společníka Daňově výhodnější výše odměny společníka Změny v odměňování od Ukončení činnosti společníka ve společnosti Ukončení účasti společníka s nárokem na vypořádací podíl Určení výše vypořádacího podílu Převod obchodního podílu Daňové dopady při prodeji obchodního podílu Zjistění hospodářského výsledku Rozdělení zisku Výplata podílu na zisku Omezení výplaty podílu na zisku Porovnání daňové výhodnosti mezd odměna podíl na zisku... 32

8 4 Praktická část O společnosti ZEOS UNI, s.r.o Založení a vznik Zřizovací výdaje Základní kapitál a rezervní fond Orgány společnosti ZEOS UNI, s.r.o Odměňování společníka společnosti ZEOS UNI, s.r.o Výpočty daňové optimalizace příjmů společníka Fakturace společnosti Shrnutí Rozdělení zisku ve společnosti ZEOS UNI, s.r.o Nerozdělený zisk minulých let Výplata podílů na zisku mzda Účtování podílu na zisku Porovnání zdaňování příjmů FO PO Shrnutí Ukončení činnosti společníků ve společnosti ZEOS UNI, s.r.o Převod obchodního podílu Vypořádací podíl Shrnutí Závěr Seznam použité literatury Monografie a knižní publikace Články v odborných periodicích Zahraniční zdroje Ostatní zdroje Elektronické zdroje Zdroje použitých dokumentů společnosti ZEOS UNI, s.r.o

9 1 ÚVOD Společnost s ručením omezeným patří k nejrozšířenější formě obchodní společnosti v České republice. Pro založení společnosti je potřebný určitý počáteční kapitál, prostory pro podnikání, schopní zaměstnanci, výkonní pracovníci na vedoucí pozice a samozřejmě schopnosti a nezbytná dávka zapálení pro podnikání. Tato forma podnikání poskytuje společníkovi určitou finanční jistotu, protože neodpovídá za své závazky svým osobním majetkem, jak by tomu bylo u osobních společností. Jde o jednu z nejvhodnějších podob podnikání, obzvláště pro malé a střední společnosti. Každá společnost s ručením omezeným musí povinně mít alespoň jednoho jednatele, který společnost spravuje. Jeho rozhodování mohou ovlivnit vývoj společnosti, proto by měl společnost vést zodpovědně a s péčí řádného hospodáře. Na základě tohoto obchodního vedení může být také odměňován. Tématu odměňování společníků a jednatelů se tedy budu podrobněji věnovat ve své bakalářské práci. Společníků může být libovolný počet, celkem až 50 zakladatelů. Avšak čím více společníků ve společnosti působí, tím více konfliktů, rozporů, rozdílů a nejednoty může nastat. Každý má svůj vlastní názor a dohodnout se na společném stanovisku je někdy komplikované. Proto občas může dojít k situaci, kdy se některý ze společníků rozhodne ukončit svou činnost ve společnosti. Jde o případ velmi komplikovaný, protože odcházející společník do firmy vložil určité úsilí a požaduje tedy obvykle značné zhodnocení své minulé činnosti. Nicméně i tato skutečnost může nastat, a proto je dobré, umět si v takovéto situaci poradit. Každé účetní období sebou nese také nejistotu, jak dopadne hospodaření dané společnosti. Podaří se účetní jednotce vytvořit zisk? A pokud ano, jaké jsou možnosti jeho použití? I těmito otázkami se bude tato bakalářská práce zabývat. 8

10 2 CÍL PRÁCE A METODIKA Cílem této bakalářské práce je na základě seznámení se specifiky společnosti ZEOS UNI, s.r.o. porovnat účtování v této společnosti s účetními a daňovými předpisy a navrhnout možné jiné alternativy ekonomických, účetních a daňových rozhodnutí. Nejdříve se v teoretické části na základě deskripce odborné literatury zaměřím na vymezení právního rámce s.r.o., dále na účetní a daňová specifika s.r.o. a to konkrétně na odměňování společníků a jednatelů, na ukončení činnosti společníků ve společnosti a poté na možnosti rozdělení vytvořeného účetního zisku. V praktické části se zaměřím na specifika společnosti ZEOS UNI, s.r.o., kde popíši způsoby odměňování jednatelů a společníků v této společnosti, porovnám daňové dopady tohoto způsobu s jiným formami odměňování a navrhnu jiné alternativy z pohledu daňové optimalizace. Dále se zaměřím na ukončení činnosti společníků ve společnosti převodem obchodního podílu a ten porovnám s ukončením činnosti formou vypořádacího podílu. Na závěr zobrazím rozdělení disponibilního zisku za účetní období ve společnosti ZEOS UNI, s.r.o. a provedu rozbor dalších možných způsobů, jak nakládat s tímto disponibilním ziskem. 9

11 3 TEORETICKÁ ČÁST 3.1 CHARAKTERISTIKA S.R.O. Jednou z možných alternativ obchodní společnosti je vedle akciové společnosti, veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti také společnost s ručením omezeným. Jde o nejrozšířenější formu obchodní společnosti v České republice. Je to právnická osoba, znamená to tedy, že se povinně zapisuje do obchodního rejstříku, a proto je vždy považována obchodním zákoníkem za podnikatele. Je tedy založena za účelem podnikání, pokud zákon nestanoví jinak. Právní poměry společnosti s ručením omezeným upravuje od obchodní zákoník ustanovení 105 až 153 zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších novel. Česká republika tedy nemá samostatný zákon o s.r.o., jaký mají např. v Německu. 1 Obchodní zákoník pro s.r.o. v základních ustanoveních předepisuje, aby součástí názvu firmy zapsané v obchodním rejstříku, bylo také označení společnost s ručením omezeným nebo rovněž zkratka s.r.o. či spol. s r.o.. Společnost s ručením omezeným je obecně řazena ke kapitálovým obchodním společnostem, avšak některé publikace uvádí, že je na hranici kapitálové a osobní obchodní společnosti. Kapitálovou společností proto, že povinně vytváří základní kapitál, rozhodování je založeno na většinovém principu a není zde podmínka, že společník musí být také statutárním orgánem společnosti. Kapitálový charakter s.r.o. utvrzuje také způsob zdanění zisku vytvořený společností (u společnosti daň z příjmů právnických osob; u společníka jako podíl na zisku). Osobní společnost představují skutečnosti jako omezení počtu společníků max. 50 zakladatelů, dále omezené ručení za závazky (společníci ručí do výše svého nesplaceného vkladu) a komplikovaná převoditelnost obchodního podílu na jiné osoby. 2 1 BĚHOUNEK, Pavel. Společnost s ručením omezeným řešení účetní a daňové problematiky včetně příkladů z praxe 2011/ Olomouc : ANAG, s. ISBN , str Společnost s ručením omezeným [online]. Poslední revize 2011 [cit ]. Dostupné z: <http://cs.wikipedia.org/wiki/spole%c4%8dnost_s_ru%c4%8den%c3% ADm_omezen%C3%BDm>. 10

12 Za závazky odpovídá společnost celým svým majetkem. Společníci za závazky ručí společně a jednotně do výše souhrnu nesplacených vkladů. To znamená, že ručí i ten společník, který svůj vklad už plně splatil, pokud zbývající společníci stále svoje vklady dosud nesplatili. Jestliže je zaplaceno kterémukoliv z věřitelů, ručení i tak nezaniká ani se nesníží jeho velikost. Ručení společníků zaniká až zápisem splacení veškerých vkladů do obchodního rejstříku. 3 Historicky je společnost s ručením omezeným nejmladší podobou obchodní společnosti. Poprvé byla uzákoněna v Německu v roce V Rakousku-Uhersku se tato právní forma objevuje v roce 1906 a na Slovensku byla s.r.o. uzákoněna v roce 1920 rozšířením územní působnosti zákona č. 58/1906 ř.z došlo také ke změně v obchodním zákoníku, kdy se sjednotili právní nařízení s nařízením Evropské unie. 4 Na Slovensku je právní úprava s.r.o. velmi obdobná jako u nás. K založení společnosti s ručením omezeným na Slovensku je potřeba uskutečnit následujících 11 kroků: 1) výběr názvu společnosti (obchodní jméno) stejně jako v ČR se na konec názvu přidává dodatek s.r.o., 2) výběr předmětu činnosti společnosti, 3) určení sídla společnosti, 4) sepsání společenské smlouvy (v případě jediného společníka zakladatelská listina), 5) vyhlášení správce vkladu základní kapitál s.r.o. je eur a tuto částku musí společníci vložit do rukou správce vkladu, 6) podpisový vzor, 7) prohlášení jediného společníka pokud společnost zakládá jediný společník, je potřebné prohlášení, že není jediným společníkem ve více jak dvou s.r.o., 8) ověření notáře všechny kopie společenské smlouvy, podpisových vzorů a prohlášení správce vkladu musí být ověřeny notářem, 9) registrace na živnostenském úřadě který vydá do 5 pracovních dní osvědčení o živnostenském oprávnění, 3 BĚHOUNEK, Pavel. Společnost s ručením omezeným řešení účetní a daňové problematiky včetně příkladů z praxe 2011/ Olomouc : ANAG, s. ISBN , str.13 4 Společnost s ručením omezeným [online]. Poslední revize 2011 [cit ]. Dostupné z: <http://cs.wikipedia.org/wiki/spole%c4%8dnost_s_ru%c4%8den%c3% ADm_omezen%C3%BDm>. 11

13 10) podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku poplatek (v podobě kolku) za zápis společnosti do obchodního rejstříku je 331,50 eur. Obchodní soud rozhodne o zapsání společnosti do obchodního rejstříku v zákonné lhůtě do pěti pracovních dní, 11) registrace na daňovém úřadě pro platbu daně z příjmu (popř. daně z přidané hodnoty). Daňový úřad přidělí společnosti daňové identifikační číslo DIČ. 5 Hlavními výhodami společnosti s ručením omezeným tedy především jsou: - omezené ručení společníků za závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu, - poměrně nízká hodnota minimálního základního jmění, - obchodní podíl je možno převádět i dědit, - možnost zřízení kontrolního orgánu, - větší možnost získání bankovního úvěru. A mezi nevýhody lze zařadit: - komplikovanost při převodu podílu na jiné osoby a při vystoupení společníka ze společnosti (vypořádání majetku, popř. soudní jednání atd.), - potřebná důvěra a seriózní jednání mezi společníky, - zisk je zdaněn na straně společnosti jako daň z příjmů právnických osob, - nevýhodou pro začínající podnikatele může také být nutnost vedení (podvojného) účetnictví a administrativně náročné jednání s úřady ZALOŽENÍ A VZNIK S.R.O. Zřízení společnosti s ručením omezeným je možné rozdělit na dvě hlavní fáze, a to založení a vznik. Český právní řád mezi oběma fázemi zásadně rozlišuje. Až ukončením druhé etapy, tzn. vzniku společnosti, je proces řádně ukončen a výsledkem je existence nové právnické osoby. Založení společnosti je tedy nezbytným předpokladem ke vzniku společnosti. Bez platného založení nelze zapsat společnost do obchodního rejstříku. 7 5 Založenie s.r.o. spoločnosti s ručením obmedzeným online. Poslední revize 2011 cit Dostupné z: 6 Společnost s ručením omezeným [online]. Poslední revize 2010 [cit ]. Dostupné z: <http://www.czech.cz/cz/66806-spolecnost-s-rucenim-omezenym>. 7 DVOŘÁK, Tomáš. Společnost s ručením omezeným. 3. Praha : SPI-Wolters Kluwer, s. ISBN , str

14 3.2.1 Zakladatelé společnosti Společnost může být založena jednou FO nebo PO, maximálně však může mít s.r.o. 50 společníků. Zákon zakazuje, aby společnost, která má pouze jednoho společníka, byla jediným zakladatelem jiné společnosti s.r.o. a dále jedna FO může být společníkem maximálně ve třech s.r.o. Zakladatelem nemůže být Česká republika. Společnost musí být založena pouze osobami, které jsou plně způsobilé právně jednat. Fyzická osoba musí být starší 18 let a nesmí být zbavena způsobilosti k právnímu jednání nebo není tato způsobilost omezena soudem Společenská smlouva Společenská smlouva je tím nejdůležitějším dokumentem společnosti s ručením omezeným. Obchodní zákoník stanovuje, že velká většina důležitých a podstatných záležitostí může být řešena právě v rámci společenské smlouvy. Teprve poté, nestanovuje-li společenská smlouva daný problém, přistupuje se k zákonné úpravě. Společenská smlouva je považována za úplatný právní úkon, neboť zakladatelé se ve smlouvě zavazují k peněžitému nebo nepeněžitému plnění ve prospěch třetího = společnosti. Aby byla společenská smlouva platná, musí být písemná a je nutné ji pořídit ve formě notářského zápisu. Pokud jsou ve společenské smlouvě provedeny změny, je notářský zápis též nutný. Změnu je možné učinit kdykoliv, avšak pouze dohodou všech společníků. 9 Jestliže je společnost založena jen jedním zakladatelem, neuzavírá se společenská smlouva, ale zakladatelská listina, která je jednostranným právním úkonem. Pro zakladatelskou listinu platí stejná pravidla jako pro společenskou smlouvu. V praxi může nastat situace, kdy do společnosti s jedním zakladatelem přistoupí další společník. V tomto případě se zakladatelská listina změní na společenskou smlouvu (platí to i v opačném případě více společníků, přetrvá pouze jeden společenská smlouva se mění na zakladatelskou listinu). 8 DVOŘÁK, Tomáš. Společnost s ručením omezeným. 3. Praha : SPI-Wolters Kluwer, s. ISBN , str BŘEZINOVÁ, Hana; ŠTOHL, Pavel. Účetní a daňová specifika společnosti s ručením omezeným. 1. Znojmo : Soukromá vysoká škola ekonomická, s. ISBN , str

15 Ve společenské smlouvě mohou být uvedeny náležitosti povinné (obligatorní) nebo dobrovolné (fakultativní). Pokud smlouva neobsahuje podstatné náležitosti, není možné, aby vznikla. Mezi povinné náležitosti tedy patří tyto: 1) obchodní firma a sídlo společnosti, 2) název a sídlo společníka (PO), jméno, příjmení, bydliště (FO), 3) předmět činnosti, 4) výše ZK, 5) výše vkladu společníků, způsob splácení vkladu, 6) označení prvních jednatelů a jakým způsobem jednají za společnost, 7) označení členů dozorčí rody (pokud je zřízena), 8) tvorba a výše rezervního fondu. Ostatní (dobrovolné) náležitosti společenské smlouvy nejsou povinné, avšak je lepší je ve smlouvě ošetřit vzhledem k budoucím sporům. Jedná se například o: způsob založení společnosti (doba určitá či neurčitá), způsob výplaty vypořádacího podílu, nepřevoditelnost obchodního podílu na jiného společníka, vyloučení možnosti dědění obchodního podílu, způsoby rozdělování zisku, lhůty pro svolání valné hromady, zákaz konkurence pro společníky apod Vznik společnosti Po sestavení a podepsání společenské smlouvy je fáze založení společnosti ukončena. Společnost však jako subjekt práva zatím neexistuje. Poté, co si společnost opatří podnikatelské oprávnění (většinou od živnostenského úřadu), začíná devadesátidenní lhůta, ve které je podán návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku. Tento návrh podepisují všichni jednatelé. Společnost vzniká dnem, ke kterému byl proveden zápis společnosti do obchodního rejstříku DVOŘÁK, Tomáš. Společnost s ručením omezeným. 3. Praha : SPI-Wolters Kluwer, s. ISBN , str DVOŘÁK, Tomáš. Společnost s ručením omezeným. 3. Praha : SPI-Wolters Kluwer, s. ISBN , str

16 3.3 ZÁKLADNÍ KAPITÁL S.R.O. Základní kapitál představuje minimální objem prostředků, které musí mít společnost po celou dobu své existence k dispozici, může být tvořen jak vklady peněžitými, tak nepeněžitými (musejí být oceněny znalcem, který je nezávislý na společnosti). Zákon ukládá minimální povinnou výši ZK, která od činí Kč. Před samotným zápisem do obchodního rejstříku, musí být splaceno 30 % základního kapitálu, minimálně však Kč. Celý ZK musí být splacen do 5 let od vzniku společnosti. Povinností každého společníka je vložit do společnosti vklad alespoň ve výši Kč. Vklad je možné pro každého společníka stanovit v rozdílné výši, musí ale být dělitelný na celé tisíce a součet všech vkladů společníků musí být roven výši základního kapitálu REZERVNÍ FOND Společnost s ručením omezeným povinně ze zákona vytváří tzv. rezervní fond. Je tvořen v rozsahu, který stanovuje zákon a společenská smlouva. Rezervní fond je vždy složkou vlastního kapitálu, a proto je v účetnictví vykazován na straně pasiv (nepředstavuje však dluh společnosti). Slouží ke krytí ztrát nebo opatření, která mají překonat nepříznivé hospodaření společnosti. Rezervní fond společnost vytvoří buď ihned při svém vzniku nebo později. Pokud je rezervní fond vytvořen při vzniku společnosti, musí to být výslovně uvedeno ve společenské smlouvě a společníkům musí být tedy uložena povinnost poskytnout příplatky, které jsou nad rámec vkladů při založení společnosti. Jestliže společnost rezervní fond nevytvoří ihned při vzniku, obvykle je tvořen poprvé v roce, kdy společnost dosáhne zisku (podle řádné účetní závěrky) BŘEZINOVÁ, Hana; ŠTOHL, Pavel. Účetní a daňová specifika společnosti s ručením omezeným. 1. Znojmo : Soukromá vysoká škola ekonomická, s. ISBN , str DVOŘÁK, Tomáš. Společnost s ručením omezeným. 3. Praha : SPI-Wolters Kluwer, s. ISBN , str

17 Rezervní fond je tvořen z čistého zisku do minimální výše 10 % základního kapitálu (to znamená do Kč, pokud je ZK Kč). Pokud společnost vykáže zisk, do rezervního fondu smí vložit maximálně 5 % z hodnoty ZK (tedy Kč) ORGÁNY SPOLEČNOSTI Společnost s ručením omezeným musí mít určitou organizační strukturu. Obchodní zákoník vymezuje orgány a jejich působnost v rámci společnosti a vůči třetím osobám. U s.r.o. rozlišujeme 3 základní orgány, a to valnou hromadu, jednatele a dozorčí radu. Zákon jednoznačně nepředepisuje, zda mohou být tvořeny i jiné orgány. Proto co zákon nezakazuje, je pokládáno za dovolené Valná hromada Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Zasedání valné hromady se koná alespoň jednou ročně. V její pravomoci je rozhodnout např. o rozdělení zisku, úhradě ztráty, schválení účetní závěrky a stanov společnosti, zvýšení či snížení ZK, rozhodnutí o změně společenské smlouvy apod. Pokud má společnost jen jednoho společníka, stačí ke schválení účetní závěrky a rozdělení zisku pouze Rozhodnutí jediného společníka a svolání valné hromady není nutné. Každý společník má na každých Kč svého vkladu jeden hlas, pokud společenská smlouva nestanoví jinak Jednatelé Jednatel je statutární orgán společnosti, znamená to tedy, že je oprávněn jednat jejím jménem (pokud společenská smlouva nebo stanovy nestanoví jinak) a jestliže je ve společnosti více jednatelů, jedná každý jménem společnosti samostatně. Obvykle bývá jednatelem sám společník, ale může to být i jakákoliv jiná fyzická osoba, která je jmenována na zasedání valné hromady. Jednatel vede obchodní činnosti společnosti a je 14 Rezervní fond [online]. [cit ]. Dostupné z: http: <//www.e-sro.cz/rezervni-fond.htm>. 15 DVOŘÁK, Tomáš. Společnost s ručením omezeným. 3. Praha : SPI-Wolters Kluwer, s. ISBN , str Společnost s ručením omezeným [online]. Poslední revize 2011 [cit ]. Dostupné z: <http://cs.wikipedia.org/wiki/spole%c4%8dnost_s_ru%c4%8den%c3% ADm_omezen%C3%BDm>. 16

18 povinen zajistit správu účetnictví a předepsané evidence. Jednatel nesmí vykonávat funkci v dozorčí radě, neboť dozorčí rada kontroluje činnosti jednatelů Dozorčí rada Dozorčí rada je kontrolní orgán společnosti s ručením omezeným. Tento orgán je zřízen pouze tehdy, stanovuje-li to společenská smlouva. Je tedy zcela dobrovolný. Členy dozorčí rady zvolí valná hromada. Mezi nejběžnější činnosti dozorčí rady patří především: - dohlížet na činnost jednatelů, - nahlížet do účetních knih a dalších dokladů společnosti a kontrola tam zahrnutých údajů, - přezkoumání účetní závěrky a předložení návrhu na rozdělení zisku (popř. úhradu ztráty) valné hromadě, - alespoň jednou ročně podává zprávu valné hromadě, - pokud to vyžadují zájmy společnosti, má dozorčí rada pravomoc svolat valnou hromadu, - členové dozorčí rady mají právo účastnit se zasedání valné hromady a kdykoliv o to požádají, musí jim být uděleno slovo ODMĚŇOVÁNÍ SPOLEČNÍKŮ A JEDNATELŮ V bakalářské práci budu vycházet z předpisů platných pro rok Neberu tedy v úvahu změny, ke kterým dochází v odměňování jednatelů a společníků od Každá společnost s ručením omezeným musí mít alespoň jednoho jednatele. Vztah mezi společností a jednatelem není vztahem smluvním, společnost proto může fungovat, aniž by tento vztah nějak zvláštně řešila. Základním faktem tedy je, že se jedná o vztah obchodně-právní, nikoliv pracovně-právní. Pokud by na výkon funkce jednatele byla uzavřena pracovní smlouva, šlo by o neplatný pracovně-právní vztah. Obchodní 17 Jednatel [online]. Poslední revize 2011 [cit ]. Dostupné z: <http://cs.wikipedia.org/ wiki/jednatel>. 18 Dozorčí rada (u obchodních společností) online. cit Dostupné z: <http://business.cen ter.cz/business/pojmy/p2049-dozorci-rada.aspx>. 17

19 zákoník poskytuje jednateli mimo jiné například i právo jednatele na úplatu za výkon funkce (tzn. právo na odměnu). Jde o běžnou záležitost, avšak obchodní zákoník nedefinuje přesnou výši odměny ani způsob stanovení této výše. Proto je vhodné nárok jednatele na odměnu doložit nezpochybnitelným způsobem (aby případně odpadly potíže s uznatelností daňového nákladu společnosti). Odměnou tedy rozumíme veškeré plnění, které jednatel obdrží za výkon své funkce (dobrovolné i nárokované) Odměňování jednatele na základě smlouvy o výkonu funkce Jednatel může vykonávat svou funkci i bez smlouvy o výkonu funkce, ale přinášelo by to jisté nepraktické překážky. Obchodně-právní vztah jednatele a společnosti je možné rozšířit o vztah pracovně-právní, např. v situaci, kdy pro společnost pracuje společník, který není jednatelem společnosti, je lepší uzavřít na tuto práci pracovně-právní vztah. 20 Pokud ale společnost uzavře s jednatelem smlouvu o výkonu funkce, dochází k jistým výhodám. Ve smlouvě lze ujednat minimální výši odměny (většinou bývá doporučována výše minimální mzdy), výplatu cestovních náhrad z daňového hlediska bude brána jako daňově uznatelný náklad, jsou-li ve smlouvě uvedeny i jiné požitky (např. příspěvek na penzijní připojištění), jsou z hlediska daňové uznatelnosti posuzovány stejným způsobem jako u zaměstnanců, kteří jsou v pracovním poměru. Odměna je ve smlouvě zachycena jednoznačně a nezpochybnitelně, proto nemůže být určena jako daňový náklad. 21 Ve smlouvě o výkonu funkce jednatele je tedy nejlépe sjednat: 1) výši odměny nenastane riziko, že by odměna byla brána jako daňový náklad. Zpravidla je stanovena fixní částkou za kalendářní měsíc, výše odměny se tedy nezmění, pokud bude jednatel nepřítomen, např. z důvodu dovolené či nemoci. 19 BĚHOUNEK, Pavel. Společnost s ručením omezeným řešení účetní a daňové problematiky včetně příkladů z praxe 2011/ Olomouc : ANAG, s. ISBN str BĚHOUNEK, Pavel. Společnost s ručením omezeným řešení účetní a daňové problematiky včetně příkladů z praxe 2011/ Olomouc : ANAG, s. ISBN str BĚHOUNEK, Pavel. Společnost s ručením omezeným řešení účetní a daňové problematiky včetně příkladů z praxe 2011/ Olomouc : ANAG, s. ISBN str

20 Jestliže je ve smlouvě o výkonu funkce jednatele uvedeno, že je odměna závislá na ziskovosti společnosti, jedná se pro společnost o nákladovou položku. 2) jakým způsobem bude sjednána náhrada za vynaložené náklady, které jsou s výkonem funkce jednatele spojené jedná se např. o cestovní náhrady. 3) a jiné požitky, které jednateli za výkon funkce plynou chceme-li, aby jednatel požíval stejné daňové výhody jako zaměstnanci, např. penzijní připojištění nebo poskytnutí rekreace v nepeněžní formě. 22 Smlouva o výkonu funkce jednatele musí splňovat formální požadavky. Samozřejmě musí mít písemnou podobu a také musí být schválena valnou hromadou. Je možné ji uzavřít předtím nebo až potom, co se jistá osoba stane jednatelem. Celkově tedy smlouva posílí právní důvěru a oporu společnosti a jednatele. 23 Pokud ve společnosti působí jen jeden společník, který je zároveň i jednatelem, je uzavření smlouvy o výkonu funkce také možné, ale podpisy musí být úředně ověřeny. V tomto případě je možné upravit nároky jednatele ve vnitřním předpisu společnosti. Valná hromada by měla tento vnitřní předpis schválit. V případě společnosti, kde je jediný společník, by schválení vnitřního předpisu mělo proběhnout rozhodnutím jediného společníka. 24 O odměně jednatele rozhoduje valná hromada. Může rozhodnout o zapsání odměny do smlouvy o výkonu funkce, jestliže smlouva není nebo odměnu neupravuje, rozhodne o jejím vyplacení nebo rozhodne o vnitřním předpisu, který nárok na odměnu formuluje. 25 V každém případě uzavření smlouvy o výkonu funkce jednatele není pro společnost povinností. Je vždy na společnosti a jednateli, zda se rozhodnou společně tuto smlouvu uzavřít či nikoliv. 22 Odměna jednatele online. Poslední revize 2010 cit Dostupné z: <http://www.accon tes.cz/odmena-jednatele>. 23 Smlouva o výkonu funkce jednatele online. Poslední revize 2010 cit Dostupné z: <http://www.advokati-pravnici.cz/clanky/smlouva-o-vykonu-funkce-jednatele-21>. 24 Smlouva o výkonu funkce jednatele online. Poslední revize 2010 cit Dostupné z: <http://www.advokati-pravnici.cz/clanky/smlouva-o-vykonu-funkce-jednatele-21>. 25 BĚHOUNEK, Pavel. Společnost s ručením omezeným řešení účetní a daňové problematiky včetně příkladů z praxe 2011/ Olomouc : ANAG, s. ISBN str

21 3.6.2 Jednateli není vyplácena odměna K této situaci většinou dochází, pokud si jednatel sám přeje odměnu nedostávat nebo zpravidla jde o případ, kdy je jednatel zároveň i společníkem. Problémem se ale může stát úhrada cestovních náhrad jednateli, který svou funkci vykonává bezúplatně (je to rozporuplné). Lepším řešením, bez daňových problémů, tedy je uzavření smlouvy o výkonu funkce (či vnitřní předpis), kde se cestovní náhrady vyřeší, ale odměna se ponechá neřešená. Tím mají cestovní náhrady jednoznačný právní podklad a odměnu by řešilo obchodní právo. 26 Jestliže by ve smlouvě o výkonu funkce byla zapsána doložka, že funkce jednatel bude bezúplatná, jednalo by se o daňově nebezpečnou situaci. Riziko spočívá v tom, že by to právně mohlo být posouzeno jako předmět daně darovací. Pokud je jednatel současně i společník mohlo by to být obhajitelné, jiný majetkový prospěch u společnosti není bezúplatně nabytý (stejně jako je tomu i u bezúročné půjčky, která je poskytnuta společníkem). V každém případě je bezpochyby praktické se této překážce či záležitosti úplně vyhnout. 27 V případě, že by se jednatel v budoucnu chtěl dodatečně domáhat práva na vyplacení odměny, její výše by byla velmi nejistá. Jednatel by se tedy měl včas rozhodnout, zda-li opravdu svou funkci chce vykonávat bezúplatně, nebo ne a počítat s tímto rizikem. Žádná obvyklá výše odměny není závazně stanovena Jednatel ve vztahu pracovně-právním Tento vztah jednatele ke společnosti může existovat pouze vedle vztahu obchodněprávního a jeho náplní nemohou být činnosti, které patří do výkonu funkce jednatele. Právní předpisy ani charakter s.r.o. nebrání tomu, aby činnosti, které nepatří do výkonu funkce jednatele pro společnost, uskutečňoval jednatel na základě pracovně-právních vztahů, jestliže náplní pracovního poměru není výkon činnosti statutárního orgánu. Použití tohoto obecného úsudku je ale v praxi zpravidla velice problematické, protože 26 BĚHOUNEK, Pavel. Společnost s ručením omezeným řešení účetní a daňové problematiky včetně příkladů z praxe 2011/ Olomouc : ANAG, s. ISBN str BĚHOUNEK, Pavel. Společnost s ručením omezeným řešení účetní a daňové problematiky včetně příkladů z praxe 2011/ Olomouc : ANAG, s. ISBN str

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O.

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Studijní obor: Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM

Více

Porovnání vedení účetnictví jednotlivých obchodních společností

Porovnání vedení účetnictví jednotlivých obchodních společností JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: 6208 B Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Porovnání

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným Transformation of trade on limited liability company Bc. Vlasta Hulcová Plzeň 2012-1

Více

24 VYBRANÉ PROBLÉMY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

24 VYBRANÉ PROBLÉMY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Charakteristika společnosti s ručením omezeným VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24 24 VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24.1 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24.2 ZAHAJOVACÍ ROZVAHA 24.3

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Společnost s ručením omezeným Bakalářská práce Autor: Gabriela Vukanovičová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Ing. Hana Baštová

Více

Odměňování členů statutárních orgánů kapitálových obchodních společností

Odměňování členů statutárních orgánů kapitálových obchodních společností Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Odměňování členů statutárních orgánů kapitálových obchodních společností Bakalářská práce Autor: Michal Randůšek Právní administrativa v podnikatelské

Více

VOLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Z HLEDISKA OPTIMALIZACE DAŇOVÉ ZÁTĚŽE

VOLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Z HLEDISKA OPTIMALIZACE DAŇOVÉ ZÁTĚŽE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES VOLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Z HLEDISKA OPTIMALIZACE

Více

Problematika v založení a vzniku společnosti s ručením omezeným. Monika Janásová

Problematika v založení a vzniku společnosti s ručením omezeným. Monika Janásová Problematika v založení a vzniku společnosti s ručením omezeným Monika Janásová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou založení a vzniku společnosti s ručením

Více

Komparace účetnictví a daňové evidence

Komparace účetnictví a daňové evidence JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: 6208 B Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Komparace

Více

Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty

Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty Lektor: Mgr. Luboš Fojtík Bauerova vila, Libodřice 11. 11. 2010 Školení je realizováno v rámci projektu Vzdělávání a řemesla jako prostředek podnikání

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH

Více

ÚČTOVÁNÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK A JEJICH SPECIFIKA

ÚČTOVÁNÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK A JEJICH SPECIFIKA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ÚČTOVÁNÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK A JEJICH

Více

ÚČETNÍ OPERACE KAPITÁLOVÝCH SPOLEČNOSTÍ

ÚČETNÍ OPERACE KAPITÁLOVÝCH SPOLEČNOSTÍ Viola Šebestíková ÚČETNÍ OPERACE KAPITÁLOVÝCH SPOLEČNOSTÍ daňové a právní souvislosti úpis a úhrada vkladů vznik kapitálové společnosti operace s vlastním kapitálem - zvyšování základního kapitálu - snižování

Více

Projekt změny právní formy Zemědělského družstva Košťálov se sídlem v Košťálově, 512 02 Košťálov, IČ: 00128881 na akciovou společnost

Projekt změny právní formy Zemědělského družstva Košťálov se sídlem v Košťálově, 512 02 Košťálov, IČ: 00128881 na akciovou společnost Projekt změny právní formy Zemědělského družstva Košťálov se sídlem v Košťálově, 512 02 Košťálov, IČ: 00128881 na akciovou společnost O b s a h 1 Úvod....2 2 Firma, sídlo a IČ družstva před změnou právní

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Obchodní nauka

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Obchodní nauka 4. PODNIKÁNÍ A PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY V OBCHODĚ Cíl Cílem kapitoly je seznámení studentů se základními právními formami obchodních firem, vymezení pojmů podnikání, kdo je podnikatel, co je hospodářská

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně OPTIMALIZACE NÁKLADŮ A VÝNOSŮ Z ÚČETNÍHO

Více

POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY JEJICH ZACHYCENÍ V ÚČETNICTVÍ. POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI

POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY JEJICH ZACHYCENÍ V ÚČETNICTVÍ. POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY JEJICH ZACHYCENÍ V ÚČETNICTVÍ.

Více

Založení a vznik s.r.o. ve světle rekodifikace soukromého práva

Založení a vznik s.r.o. ve světle rekodifikace soukromého práva Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Založení a vznik s.r.o. ve světle rekodifikace soukromého práva Diplomová práce Vedoucí práce: JUDr. Hana Kelblová, Ph.D. Bc. Eliška Růžičková Brno

Více

Pohledávky a závazky - způsoby zajištění pohledávek, vymáhání, směnky

Pohledávky a závazky - způsoby zajištění pohledávek, vymáhání, směnky SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Pohledávky a závazky - způsoby zajištění pohledávek,

Více

Obchodní podíl v s. r. o.

Obchodní podíl v s. r. o. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Obchodní podíl v s. r. o. Bakalářská práce Autor: Olga Zugarová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Mgr. Kateřina Kuncová Praha

Více

Optimalizace daně z příjmů fyzických osob při využití spolupracujících osob

Optimalizace daně z příjmů fyzických osob při využití spolupracujících osob Bankovní institut vysoká škola Praha Finance a účetnictví Optimalizace daně z příjmů fyzických osob při využití spolupracujících osob Diplomová práce Autor: Bc. Silvie Létalová Finance Vedoucí práce: Ing.

Více

Optimalizace finančního řízení a cash-flow v akciové společnosti ŽĎAS - Žďár nad Sázavou

Optimalizace finančního řízení a cash-flow v akciové společnosti ŽĎAS - Žďár nad Sázavou SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Optimalizace

Více

VLIV ZMĚN OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A JEJICH DAŇOVÝ DOPAD NA NEZISKOVÉ ORGANIZACE

VLIV ZMĚN OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A JEJICH DAŇOVÝ DOPAD NA NEZISKOVÉ ORGANIZACE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES VLIV ZMĚN OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A JEJICH DAŇOVÝ DOPAD

Více

Účetní uzávěrka, závěrka a daň z příjmů právnických osob ve firmě NAVZAS s.r.o. Martin Ludvíček

Účetní uzávěrka, závěrka a daň z příjmů právnických osob ve firmě NAVZAS s.r.o. Martin Ludvíček Účetní uzávěrka, závěrka a daň z příjmů právnických osob ve firmě NAVZAS s.r.o. Martin Ludvíček Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce

Více

OPTIMALIZACE ZDANĚNÍ STUDENTŮ STUDENTS TAXATION OPTIMIZATION

OPTIMALIZACE ZDANĚNÍ STUDENTŮ STUDENTS TAXATION OPTIMIZATION VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES OPTIMALIZACE ZDANĚNÍ STUDENTŮ STUDENTS TAXATION

Více

Občanská sdružení v daňovém a účetním režimu neziskových organizací

Občanská sdružení v daňovém a účetním režimu neziskových organizací Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika 1*1*1*1*1*1*1' o T m\ i ÍÓB\ I Občanská sdružení v daňovém a účetním režimu neziskových organizací Civic associations in

Více

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR ZALOŽENÍ A PROVOZ KAVÁRNY A KOKTEJL BARU

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR ZALOŽENÍ A PROVOZ KAVÁRNY A KOKTEJL BARU M O R A V S K Á V Y S O K Á Š K O L A O L O M O U C Ústav managementu a marketingu Ondřej Vodrážka PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR ZALOŽENÍ A PROVOZ KAVÁRNY A KOKTEJL BARU Bakalářská práce Vedoucí práce: RNDr. Ing.

Více

Leasing účetní a daňové dopady

Leasing účetní a daňové dopady Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Leasing účetní a daňové dopady Diplomová práce Autor: Bc. Renata Křičková Finance, finanční obchody Vedoucí práce: Ing.

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ HUDEBNÍ FAKULTA Katedra operní režie a hudebního manažerství Podmínky pro vznik nové hudební produkční agentury v České republice: Transformace činnosti OSVČ pořádání

Více