Účetní a daňová specifika ve společnosti ZEOS UNI, s.r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Účetní a daňová specifika ve společnosti ZEOS UNI, s.r.o."

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Účetní a daňová specifika ve společnosti ZEOS UNI, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Vedoucí bakalářské práce: Jana Kovářová Ing. Pavel ŠTOHL Znojmo, 2012

2 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Účetní a daňová specifika ve společnosti ZEOS UNI, s.r.o. vypracovala samostatně pod vedením Ing. Pavla Štohla a veškerou použitou literaturu a další prameny jsem řádně označila a uvedla v přiloženém seznamu použité literatury. V Cejli dne vlastnoruční podpis autora

3 PODĚKOVÁNÍ Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucímu své bakalářské práce Ing. Pavlu Štohlovi za obětavý přístup, odborné konzultace a cenné připomínky, které mi poskytl během zpracování této bakalářské práce. Mé poděkování patří dále RNDr. Miroslavu Augustovi, jednateli společnosti ZEOS UNI, s.r.o. za jeho ochotu a vstřícnost při poskytování informací potřebných pro vypracování praktické části.

4

5

6 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na účetní a daňová specifika společnosti s ručením omezeným a je rozdělena na dvě části. V první části práce se budu věnovat teoretické stránce věci, kde ucelím poznatky o společnosti s ručením omezeným a popíši vybraná specifika s.r.o. ve srovnání s ostatními podnikatelskými subjekty. Nejprve definuji základní pojmy týkající se této obchodní společnosti, jako je například základní kapitál, rezervní fond, orgány společnosti a dále se zaměřím na to, jakými způsoby je možné odměňovat společníky a jednatele s.r.o., jakým způsobem může být provedeno ukončení účasti společníka ve společnosti a na závěr uvedu možné rozdělení zisku společnosti, a to zejména výplatu podílů na zisku. Ve druhé části bakalářské práce se zaměřím na praktickou aplikaci teoretických poznatků na konkrétní firmě ZEOS UNI, s.r.o. Klíčová slova: odměňování, daň, účet, zisk. ABSTRACT This bachelor thesis is focused on specific cases of accountancy and taxation in condition of limited (Ltd) company. The thesis is divided into 2 parts. The first part of this thesis deals with theoretical aspects. It will be mentioned comprehensive description of Ltd company in comparison with other business entities. Firstly, I will define basic information about this type of company, such as share capital, reserve fund, the management of the company. Then I will focus on ways how to remunerate limited partners, or how to terminate a member s participation in Ltd company. In conclusion of this part it will be mentioned how to distribute earnings, particularly remuneration of profit sharing. Practical part of this thesis is focused on practical application of theory in company ZEOS UNI, Ltd. Key words: remuneration, tax, account, profit

7 OBSAH 1 Úvod Cíl práce a metodika Teoretická část Charakteristika s.r.o Založení a vznik s.r.o Zakladatelé společnosti Společenská smlouva Vznik společnosti Základní kapitál s.r.o Rezervní fond Orgány společnosti Valná hromada Jednatelé Dozorčí rada Odměňování společníků a jednatelů Odměňování jednatele na základě smlouvy o výkonu funkce Jednateli není vyplácena odměna Jednatel ve vztahu pracovně-právním Příjmy společníků Daňová hlediska odměny jednatele a společníka Daňově výhodnější výše odměny společníka Změny v odměňování od Ukončení činnosti společníka ve společnosti Ukončení účasti společníka s nárokem na vypořádací podíl Určení výše vypořádacího podílu Převod obchodního podílu Daňové dopady při prodeji obchodního podílu Zjistění hospodářského výsledku Rozdělení zisku Výplata podílu na zisku Omezení výplaty podílu na zisku Porovnání daňové výhodnosti mezd odměna podíl na zisku... 32

8 4 Praktická část O společnosti ZEOS UNI, s.r.o Založení a vznik Zřizovací výdaje Základní kapitál a rezervní fond Orgány společnosti ZEOS UNI, s.r.o Odměňování společníka společnosti ZEOS UNI, s.r.o Výpočty daňové optimalizace příjmů společníka Fakturace společnosti Shrnutí Rozdělení zisku ve společnosti ZEOS UNI, s.r.o Nerozdělený zisk minulých let Výplata podílů na zisku mzda Účtování podílu na zisku Porovnání zdaňování příjmů FO PO Shrnutí Ukončení činnosti společníků ve společnosti ZEOS UNI, s.r.o Převod obchodního podílu Vypořádací podíl Shrnutí Závěr Seznam použité literatury Monografie a knižní publikace Články v odborných periodicích Zahraniční zdroje Ostatní zdroje Elektronické zdroje Zdroje použitých dokumentů společnosti ZEOS UNI, s.r.o

9 1 ÚVOD Společnost s ručením omezeným patří k nejrozšířenější formě obchodní společnosti v České republice. Pro založení společnosti je potřebný určitý počáteční kapitál, prostory pro podnikání, schopní zaměstnanci, výkonní pracovníci na vedoucí pozice a samozřejmě schopnosti a nezbytná dávka zapálení pro podnikání. Tato forma podnikání poskytuje společníkovi určitou finanční jistotu, protože neodpovídá za své závazky svým osobním majetkem, jak by tomu bylo u osobních společností. Jde o jednu z nejvhodnějších podob podnikání, obzvláště pro malé a střední společnosti. Každá společnost s ručením omezeným musí povinně mít alespoň jednoho jednatele, který společnost spravuje. Jeho rozhodování mohou ovlivnit vývoj společnosti, proto by měl společnost vést zodpovědně a s péčí řádného hospodáře. Na základě tohoto obchodního vedení může být také odměňován. Tématu odměňování společníků a jednatelů se tedy budu podrobněji věnovat ve své bakalářské práci. Společníků může být libovolný počet, celkem až 50 zakladatelů. Avšak čím více společníků ve společnosti působí, tím více konfliktů, rozporů, rozdílů a nejednoty může nastat. Každý má svůj vlastní názor a dohodnout se na společném stanovisku je někdy komplikované. Proto občas může dojít k situaci, kdy se některý ze společníků rozhodne ukončit svou činnost ve společnosti. Jde o případ velmi komplikovaný, protože odcházející společník do firmy vložil určité úsilí a požaduje tedy obvykle značné zhodnocení své minulé činnosti. Nicméně i tato skutečnost může nastat, a proto je dobré, umět si v takovéto situaci poradit. Každé účetní období sebou nese také nejistotu, jak dopadne hospodaření dané společnosti. Podaří se účetní jednotce vytvořit zisk? A pokud ano, jaké jsou možnosti jeho použití? I těmito otázkami se bude tato bakalářská práce zabývat. 8

10 2 CÍL PRÁCE A METODIKA Cílem této bakalářské práce je na základě seznámení se specifiky společnosti ZEOS UNI, s.r.o. porovnat účtování v této společnosti s účetními a daňovými předpisy a navrhnout možné jiné alternativy ekonomických, účetních a daňových rozhodnutí. Nejdříve se v teoretické části na základě deskripce odborné literatury zaměřím na vymezení právního rámce s.r.o., dále na účetní a daňová specifika s.r.o. a to konkrétně na odměňování společníků a jednatelů, na ukončení činnosti společníků ve společnosti a poté na možnosti rozdělení vytvořeného účetního zisku. V praktické části se zaměřím na specifika společnosti ZEOS UNI, s.r.o., kde popíši způsoby odměňování jednatelů a společníků v této společnosti, porovnám daňové dopady tohoto způsobu s jiným formami odměňování a navrhnu jiné alternativy z pohledu daňové optimalizace. Dále se zaměřím na ukončení činnosti společníků ve společnosti převodem obchodního podílu a ten porovnám s ukončením činnosti formou vypořádacího podílu. Na závěr zobrazím rozdělení disponibilního zisku za účetní období ve společnosti ZEOS UNI, s.r.o. a provedu rozbor dalších možných způsobů, jak nakládat s tímto disponibilním ziskem. 9

11 3 TEORETICKÁ ČÁST 3.1 CHARAKTERISTIKA S.R.O. Jednou z možných alternativ obchodní společnosti je vedle akciové společnosti, veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti také společnost s ručením omezeným. Jde o nejrozšířenější formu obchodní společnosti v České republice. Je to právnická osoba, znamená to tedy, že se povinně zapisuje do obchodního rejstříku, a proto je vždy považována obchodním zákoníkem za podnikatele. Je tedy založena za účelem podnikání, pokud zákon nestanoví jinak. Právní poměry společnosti s ručením omezeným upravuje od obchodní zákoník ustanovení 105 až 153 zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších novel. Česká republika tedy nemá samostatný zákon o s.r.o., jaký mají např. v Německu. 1 Obchodní zákoník pro s.r.o. v základních ustanoveních předepisuje, aby součástí názvu firmy zapsané v obchodním rejstříku, bylo také označení společnost s ručením omezeným nebo rovněž zkratka s.r.o. či spol. s r.o.. Společnost s ručením omezeným je obecně řazena ke kapitálovým obchodním společnostem, avšak některé publikace uvádí, že je na hranici kapitálové a osobní obchodní společnosti. Kapitálovou společností proto, že povinně vytváří základní kapitál, rozhodování je založeno na většinovém principu a není zde podmínka, že společník musí být také statutárním orgánem společnosti. Kapitálový charakter s.r.o. utvrzuje také způsob zdanění zisku vytvořený společností (u společnosti daň z příjmů právnických osob; u společníka jako podíl na zisku). Osobní společnost představují skutečnosti jako omezení počtu společníků max. 50 zakladatelů, dále omezené ručení za závazky (společníci ručí do výše svého nesplaceného vkladu) a komplikovaná převoditelnost obchodního podílu na jiné osoby. 2 1 BĚHOUNEK, Pavel. Společnost s ručením omezeným řešení účetní a daňové problematiky včetně příkladů z praxe 2011/ Olomouc : ANAG, s. ISBN , str Společnost s ručením omezeným [online]. Poslední revize 2011 [cit ]. Dostupné z: <http://cs.wikipedia.org/wiki/spole%c4%8dnost_s_ru%c4%8den%c3% ADm_omezen%C3%BDm>. 10

12 Za závazky odpovídá společnost celým svým majetkem. Společníci za závazky ručí společně a jednotně do výše souhrnu nesplacených vkladů. To znamená, že ručí i ten společník, který svůj vklad už plně splatil, pokud zbývající společníci stále svoje vklady dosud nesplatili. Jestliže je zaplaceno kterémukoliv z věřitelů, ručení i tak nezaniká ani se nesníží jeho velikost. Ručení společníků zaniká až zápisem splacení veškerých vkladů do obchodního rejstříku. 3 Historicky je společnost s ručením omezeným nejmladší podobou obchodní společnosti. Poprvé byla uzákoněna v Německu v roce V Rakousku-Uhersku se tato právní forma objevuje v roce 1906 a na Slovensku byla s.r.o. uzákoněna v roce 1920 rozšířením územní působnosti zákona č. 58/1906 ř.z došlo také ke změně v obchodním zákoníku, kdy se sjednotili právní nařízení s nařízením Evropské unie. 4 Na Slovensku je právní úprava s.r.o. velmi obdobná jako u nás. K založení společnosti s ručením omezeným na Slovensku je potřeba uskutečnit následujících 11 kroků: 1) výběr názvu společnosti (obchodní jméno) stejně jako v ČR se na konec názvu přidává dodatek s.r.o., 2) výběr předmětu činnosti společnosti, 3) určení sídla společnosti, 4) sepsání společenské smlouvy (v případě jediného společníka zakladatelská listina), 5) vyhlášení správce vkladu základní kapitál s.r.o. je eur a tuto částku musí společníci vložit do rukou správce vkladu, 6) podpisový vzor, 7) prohlášení jediného společníka pokud společnost zakládá jediný společník, je potřebné prohlášení, že není jediným společníkem ve více jak dvou s.r.o., 8) ověření notáře všechny kopie společenské smlouvy, podpisových vzorů a prohlášení správce vkladu musí být ověřeny notářem, 9) registrace na živnostenském úřadě který vydá do 5 pracovních dní osvědčení o živnostenském oprávnění, 3 BĚHOUNEK, Pavel. Společnost s ručením omezeným řešení účetní a daňové problematiky včetně příkladů z praxe 2011/ Olomouc : ANAG, s. ISBN , str.13 4 Společnost s ručením omezeným [online]. Poslední revize 2011 [cit ]. Dostupné z: <http://cs.wikipedia.org/wiki/spole%c4%8dnost_s_ru%c4%8den%c3% ADm_omezen%C3%BDm>. 11

13 10) podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku poplatek (v podobě kolku) za zápis společnosti do obchodního rejstříku je 331,50 eur. Obchodní soud rozhodne o zapsání společnosti do obchodního rejstříku v zákonné lhůtě do pěti pracovních dní, 11) registrace na daňovém úřadě pro platbu daně z příjmu (popř. daně z přidané hodnoty). Daňový úřad přidělí společnosti daňové identifikační číslo DIČ. 5 Hlavními výhodami společnosti s ručením omezeným tedy především jsou: - omezené ručení společníků za závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu, - poměrně nízká hodnota minimálního základního jmění, - obchodní podíl je možno převádět i dědit, - možnost zřízení kontrolního orgánu, - větší možnost získání bankovního úvěru. A mezi nevýhody lze zařadit: - komplikovanost při převodu podílu na jiné osoby a při vystoupení společníka ze společnosti (vypořádání majetku, popř. soudní jednání atd.), - potřebná důvěra a seriózní jednání mezi společníky, - zisk je zdaněn na straně společnosti jako daň z příjmů právnických osob, - nevýhodou pro začínající podnikatele může také být nutnost vedení (podvojného) účetnictví a administrativně náročné jednání s úřady ZALOŽENÍ A VZNIK S.R.O. Zřízení společnosti s ručením omezeným je možné rozdělit na dvě hlavní fáze, a to založení a vznik. Český právní řád mezi oběma fázemi zásadně rozlišuje. Až ukončením druhé etapy, tzn. vzniku společnosti, je proces řádně ukončen a výsledkem je existence nové právnické osoby. Založení společnosti je tedy nezbytným předpokladem ke vzniku společnosti. Bez platného založení nelze zapsat společnost do obchodního rejstříku. 7 5 Založenie s.r.o. spoločnosti s ručením obmedzeným online. Poslední revize 2011 cit Dostupné z: 6 Společnost s ručením omezeným [online]. Poslední revize 2010 [cit ]. Dostupné z: <http://www.czech.cz/cz/66806-spolecnost-s-rucenim-omezenym>. 7 DVOŘÁK, Tomáš. Společnost s ručením omezeným. 3. Praha : SPI-Wolters Kluwer, s. ISBN , str

14 3.2.1 Zakladatelé společnosti Společnost může být založena jednou FO nebo PO, maximálně však může mít s.r.o. 50 společníků. Zákon zakazuje, aby společnost, která má pouze jednoho společníka, byla jediným zakladatelem jiné společnosti s.r.o. a dále jedna FO může být společníkem maximálně ve třech s.r.o. Zakladatelem nemůže být Česká republika. Společnost musí být založena pouze osobami, které jsou plně způsobilé právně jednat. Fyzická osoba musí být starší 18 let a nesmí být zbavena způsobilosti k právnímu jednání nebo není tato způsobilost omezena soudem Společenská smlouva Společenská smlouva je tím nejdůležitějším dokumentem společnosti s ručením omezeným. Obchodní zákoník stanovuje, že velká většina důležitých a podstatných záležitostí může být řešena právě v rámci společenské smlouvy. Teprve poté, nestanovuje-li společenská smlouva daný problém, přistupuje se k zákonné úpravě. Společenská smlouva je považována za úplatný právní úkon, neboť zakladatelé se ve smlouvě zavazují k peněžitému nebo nepeněžitému plnění ve prospěch třetího = společnosti. Aby byla společenská smlouva platná, musí být písemná a je nutné ji pořídit ve formě notářského zápisu. Pokud jsou ve společenské smlouvě provedeny změny, je notářský zápis též nutný. Změnu je možné učinit kdykoliv, avšak pouze dohodou všech společníků. 9 Jestliže je společnost založena jen jedním zakladatelem, neuzavírá se společenská smlouva, ale zakladatelská listina, která je jednostranným právním úkonem. Pro zakladatelskou listinu platí stejná pravidla jako pro společenskou smlouvu. V praxi může nastat situace, kdy do společnosti s jedním zakladatelem přistoupí další společník. V tomto případě se zakladatelská listina změní na společenskou smlouvu (platí to i v opačném případě více společníků, přetrvá pouze jeden společenská smlouva se mění na zakladatelskou listinu). 8 DVOŘÁK, Tomáš. Společnost s ručením omezeným. 3. Praha : SPI-Wolters Kluwer, s. ISBN , str BŘEZINOVÁ, Hana; ŠTOHL, Pavel. Účetní a daňová specifika společnosti s ručením omezeným. 1. Znojmo : Soukromá vysoká škola ekonomická, s. ISBN , str

15 Ve společenské smlouvě mohou být uvedeny náležitosti povinné (obligatorní) nebo dobrovolné (fakultativní). Pokud smlouva neobsahuje podstatné náležitosti, není možné, aby vznikla. Mezi povinné náležitosti tedy patří tyto: 1) obchodní firma a sídlo společnosti, 2) název a sídlo společníka (PO), jméno, příjmení, bydliště (FO), 3) předmět činnosti, 4) výše ZK, 5) výše vkladu společníků, způsob splácení vkladu, 6) označení prvních jednatelů a jakým způsobem jednají za společnost, 7) označení členů dozorčí rody (pokud je zřízena), 8) tvorba a výše rezervního fondu. Ostatní (dobrovolné) náležitosti společenské smlouvy nejsou povinné, avšak je lepší je ve smlouvě ošetřit vzhledem k budoucím sporům. Jedná se například o: způsob založení společnosti (doba určitá či neurčitá), způsob výplaty vypořádacího podílu, nepřevoditelnost obchodního podílu na jiného společníka, vyloučení možnosti dědění obchodního podílu, způsoby rozdělování zisku, lhůty pro svolání valné hromady, zákaz konkurence pro společníky apod Vznik společnosti Po sestavení a podepsání společenské smlouvy je fáze založení společnosti ukončena. Společnost však jako subjekt práva zatím neexistuje. Poté, co si společnost opatří podnikatelské oprávnění (většinou od živnostenského úřadu), začíná devadesátidenní lhůta, ve které je podán návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku. Tento návrh podepisují všichni jednatelé. Společnost vzniká dnem, ke kterému byl proveden zápis společnosti do obchodního rejstříku DVOŘÁK, Tomáš. Společnost s ručením omezeným. 3. Praha : SPI-Wolters Kluwer, s. ISBN , str DVOŘÁK, Tomáš. Společnost s ručením omezeným. 3. Praha : SPI-Wolters Kluwer, s. ISBN , str

16 3.3 ZÁKLADNÍ KAPITÁL S.R.O. Základní kapitál představuje minimální objem prostředků, které musí mít společnost po celou dobu své existence k dispozici, může být tvořen jak vklady peněžitými, tak nepeněžitými (musejí být oceněny znalcem, který je nezávislý na společnosti). Zákon ukládá minimální povinnou výši ZK, která od činí Kč. Před samotným zápisem do obchodního rejstříku, musí být splaceno 30 % základního kapitálu, minimálně však Kč. Celý ZK musí být splacen do 5 let od vzniku společnosti. Povinností každého společníka je vložit do společnosti vklad alespoň ve výši Kč. Vklad je možné pro každého společníka stanovit v rozdílné výši, musí ale být dělitelný na celé tisíce a součet všech vkladů společníků musí být roven výši základního kapitálu REZERVNÍ FOND Společnost s ručením omezeným povinně ze zákona vytváří tzv. rezervní fond. Je tvořen v rozsahu, který stanovuje zákon a společenská smlouva. Rezervní fond je vždy složkou vlastního kapitálu, a proto je v účetnictví vykazován na straně pasiv (nepředstavuje však dluh společnosti). Slouží ke krytí ztrát nebo opatření, která mají překonat nepříznivé hospodaření společnosti. Rezervní fond společnost vytvoří buď ihned při svém vzniku nebo později. Pokud je rezervní fond vytvořen při vzniku společnosti, musí to být výslovně uvedeno ve společenské smlouvě a společníkům musí být tedy uložena povinnost poskytnout příplatky, které jsou nad rámec vkladů při založení společnosti. Jestliže společnost rezervní fond nevytvoří ihned při vzniku, obvykle je tvořen poprvé v roce, kdy společnost dosáhne zisku (podle řádné účetní závěrky) BŘEZINOVÁ, Hana; ŠTOHL, Pavel. Účetní a daňová specifika společnosti s ručením omezeným. 1. Znojmo : Soukromá vysoká škola ekonomická, s. ISBN , str DVOŘÁK, Tomáš. Společnost s ručením omezeným. 3. Praha : SPI-Wolters Kluwer, s. ISBN , str

17 Rezervní fond je tvořen z čistého zisku do minimální výše 10 % základního kapitálu (to znamená do Kč, pokud je ZK Kč). Pokud společnost vykáže zisk, do rezervního fondu smí vložit maximálně 5 % z hodnoty ZK (tedy Kč) ORGÁNY SPOLEČNOSTI Společnost s ručením omezeným musí mít určitou organizační strukturu. Obchodní zákoník vymezuje orgány a jejich působnost v rámci společnosti a vůči třetím osobám. U s.r.o. rozlišujeme 3 základní orgány, a to valnou hromadu, jednatele a dozorčí radu. Zákon jednoznačně nepředepisuje, zda mohou být tvořeny i jiné orgány. Proto co zákon nezakazuje, je pokládáno za dovolené Valná hromada Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Zasedání valné hromady se koná alespoň jednou ročně. V její pravomoci je rozhodnout např. o rozdělení zisku, úhradě ztráty, schválení účetní závěrky a stanov společnosti, zvýšení či snížení ZK, rozhodnutí o změně společenské smlouvy apod. Pokud má společnost jen jednoho společníka, stačí ke schválení účetní závěrky a rozdělení zisku pouze Rozhodnutí jediného společníka a svolání valné hromady není nutné. Každý společník má na každých Kč svého vkladu jeden hlas, pokud společenská smlouva nestanoví jinak Jednatelé Jednatel je statutární orgán společnosti, znamená to tedy, že je oprávněn jednat jejím jménem (pokud společenská smlouva nebo stanovy nestanoví jinak) a jestliže je ve společnosti více jednatelů, jedná každý jménem společnosti samostatně. Obvykle bývá jednatelem sám společník, ale může to být i jakákoliv jiná fyzická osoba, která je jmenována na zasedání valné hromady. Jednatel vede obchodní činnosti společnosti a je 14 Rezervní fond [online]. [cit ]. Dostupné z: http: <//www.e-sro.cz/rezervni-fond.htm>. 15 DVOŘÁK, Tomáš. Společnost s ručením omezeným. 3. Praha : SPI-Wolters Kluwer, s. ISBN , str Společnost s ručením omezeným [online]. Poslední revize 2011 [cit ]. Dostupné z: <http://cs.wikipedia.org/wiki/spole%c4%8dnost_s_ru%c4%8den%c3% ADm_omezen%C3%BDm>. 16

18 povinen zajistit správu účetnictví a předepsané evidence. Jednatel nesmí vykonávat funkci v dozorčí radě, neboť dozorčí rada kontroluje činnosti jednatelů Dozorčí rada Dozorčí rada je kontrolní orgán společnosti s ručením omezeným. Tento orgán je zřízen pouze tehdy, stanovuje-li to společenská smlouva. Je tedy zcela dobrovolný. Členy dozorčí rady zvolí valná hromada. Mezi nejběžnější činnosti dozorčí rady patří především: - dohlížet na činnost jednatelů, - nahlížet do účetních knih a dalších dokladů společnosti a kontrola tam zahrnutých údajů, - přezkoumání účetní závěrky a předložení návrhu na rozdělení zisku (popř. úhradu ztráty) valné hromadě, - alespoň jednou ročně podává zprávu valné hromadě, - pokud to vyžadují zájmy společnosti, má dozorčí rada pravomoc svolat valnou hromadu, - členové dozorčí rady mají právo účastnit se zasedání valné hromady a kdykoliv o to požádají, musí jim být uděleno slovo ODMĚŇOVÁNÍ SPOLEČNÍKŮ A JEDNATELŮ V bakalářské práci budu vycházet z předpisů platných pro rok Neberu tedy v úvahu změny, ke kterým dochází v odměňování jednatelů a společníků od Každá společnost s ručením omezeným musí mít alespoň jednoho jednatele. Vztah mezi společností a jednatelem není vztahem smluvním, společnost proto může fungovat, aniž by tento vztah nějak zvláštně řešila. Základním faktem tedy je, že se jedná o vztah obchodně-právní, nikoliv pracovně-právní. Pokud by na výkon funkce jednatele byla uzavřena pracovní smlouva, šlo by o neplatný pracovně-právní vztah. Obchodní 17 Jednatel [online]. Poslední revize 2011 [cit ]. Dostupné z: <http://cs.wikipedia.org/ wiki/jednatel>. 18 Dozorčí rada (u obchodních společností) online. cit Dostupné z: <http://business.cen ter.cz/business/pojmy/p2049-dozorci-rada.aspx>. 17

19 zákoník poskytuje jednateli mimo jiné například i právo jednatele na úplatu za výkon funkce (tzn. právo na odměnu). Jde o běžnou záležitost, avšak obchodní zákoník nedefinuje přesnou výši odměny ani způsob stanovení této výše. Proto je vhodné nárok jednatele na odměnu doložit nezpochybnitelným způsobem (aby případně odpadly potíže s uznatelností daňového nákladu společnosti). Odměnou tedy rozumíme veškeré plnění, které jednatel obdrží za výkon své funkce (dobrovolné i nárokované) Odměňování jednatele na základě smlouvy o výkonu funkce Jednatel může vykonávat svou funkci i bez smlouvy o výkonu funkce, ale přinášelo by to jisté nepraktické překážky. Obchodně-právní vztah jednatele a společnosti je možné rozšířit o vztah pracovně-právní, např. v situaci, kdy pro společnost pracuje společník, který není jednatelem společnosti, je lepší uzavřít na tuto práci pracovně-právní vztah. 20 Pokud ale společnost uzavře s jednatelem smlouvu o výkonu funkce, dochází k jistým výhodám. Ve smlouvě lze ujednat minimální výši odměny (většinou bývá doporučována výše minimální mzdy), výplatu cestovních náhrad z daňového hlediska bude brána jako daňově uznatelný náklad, jsou-li ve smlouvě uvedeny i jiné požitky (např. příspěvek na penzijní připojištění), jsou z hlediska daňové uznatelnosti posuzovány stejným způsobem jako u zaměstnanců, kteří jsou v pracovním poměru. Odměna je ve smlouvě zachycena jednoznačně a nezpochybnitelně, proto nemůže být určena jako daňový náklad. 21 Ve smlouvě o výkonu funkce jednatele je tedy nejlépe sjednat: 1) výši odměny nenastane riziko, že by odměna byla brána jako daňový náklad. Zpravidla je stanovena fixní částkou za kalendářní měsíc, výše odměny se tedy nezmění, pokud bude jednatel nepřítomen, např. z důvodu dovolené či nemoci. 19 BĚHOUNEK, Pavel. Společnost s ručením omezeným řešení účetní a daňové problematiky včetně příkladů z praxe 2011/ Olomouc : ANAG, s. ISBN str BĚHOUNEK, Pavel. Společnost s ručením omezeným řešení účetní a daňové problematiky včetně příkladů z praxe 2011/ Olomouc : ANAG, s. ISBN str BĚHOUNEK, Pavel. Společnost s ručením omezeným řešení účetní a daňové problematiky včetně příkladů z praxe 2011/ Olomouc : ANAG, s. ISBN str

20 Jestliže je ve smlouvě o výkonu funkce jednatele uvedeno, že je odměna závislá na ziskovosti společnosti, jedná se pro společnost o nákladovou položku. 2) jakým způsobem bude sjednána náhrada za vynaložené náklady, které jsou s výkonem funkce jednatele spojené jedná se např. o cestovní náhrady. 3) a jiné požitky, které jednateli za výkon funkce plynou chceme-li, aby jednatel požíval stejné daňové výhody jako zaměstnanci, např. penzijní připojištění nebo poskytnutí rekreace v nepeněžní formě. 22 Smlouva o výkonu funkce jednatele musí splňovat formální požadavky. Samozřejmě musí mít písemnou podobu a také musí být schválena valnou hromadou. Je možné ji uzavřít předtím nebo až potom, co se jistá osoba stane jednatelem. Celkově tedy smlouva posílí právní důvěru a oporu společnosti a jednatele. 23 Pokud ve společnosti působí jen jeden společník, který je zároveň i jednatelem, je uzavření smlouvy o výkonu funkce také možné, ale podpisy musí být úředně ověřeny. V tomto případě je možné upravit nároky jednatele ve vnitřním předpisu společnosti. Valná hromada by měla tento vnitřní předpis schválit. V případě společnosti, kde je jediný společník, by schválení vnitřního předpisu mělo proběhnout rozhodnutím jediného společníka. 24 O odměně jednatele rozhoduje valná hromada. Může rozhodnout o zapsání odměny do smlouvy o výkonu funkce, jestliže smlouva není nebo odměnu neupravuje, rozhodne o jejím vyplacení nebo rozhodne o vnitřním předpisu, který nárok na odměnu formuluje. 25 V každém případě uzavření smlouvy o výkonu funkce jednatele není pro společnost povinností. Je vždy na společnosti a jednateli, zda se rozhodnou společně tuto smlouvu uzavřít či nikoliv. 22 Odměna jednatele online. Poslední revize 2010 cit Dostupné z: <http://www.accon tes.cz/odmena-jednatele>. 23 Smlouva o výkonu funkce jednatele online. Poslední revize 2010 cit Dostupné z: <http://www.advokati-pravnici.cz/clanky/smlouva-o-vykonu-funkce-jednatele-21>. 24 Smlouva o výkonu funkce jednatele online. Poslední revize 2010 cit Dostupné z: <http://www.advokati-pravnici.cz/clanky/smlouva-o-vykonu-funkce-jednatele-21>. 25 BĚHOUNEK, Pavel. Společnost s ručením omezeným řešení účetní a daňové problematiky včetně příkladů z praxe 2011/ Olomouc : ANAG, s. ISBN str

21 3.6.2 Jednateli není vyplácena odměna K této situaci většinou dochází, pokud si jednatel sám přeje odměnu nedostávat nebo zpravidla jde o případ, kdy je jednatel zároveň i společníkem. Problémem se ale může stát úhrada cestovních náhrad jednateli, který svou funkci vykonává bezúplatně (je to rozporuplné). Lepším řešením, bez daňových problémů, tedy je uzavření smlouvy o výkonu funkce (či vnitřní předpis), kde se cestovní náhrady vyřeší, ale odměna se ponechá neřešená. Tím mají cestovní náhrady jednoznačný právní podklad a odměnu by řešilo obchodní právo. 26 Jestliže by ve smlouvě o výkonu funkce byla zapsána doložka, že funkce jednatel bude bezúplatná, jednalo by se o daňově nebezpečnou situaci. Riziko spočívá v tom, že by to právně mohlo být posouzeno jako předmět daně darovací. Pokud je jednatel současně i společník mohlo by to být obhajitelné, jiný majetkový prospěch u společnosti není bezúplatně nabytý (stejně jako je tomu i u bezúročné půjčky, která je poskytnuta společníkem). V každém případě je bezpochyby praktické se této překážce či záležitosti úplně vyhnout. 27 V případě, že by se jednatel v budoucnu chtěl dodatečně domáhat práva na vyplacení odměny, její výše by byla velmi nejistá. Jednatel by se tedy měl včas rozhodnout, zda-li opravdu svou funkci chce vykonávat bezúplatně, nebo ne a počítat s tímto rizikem. Žádná obvyklá výše odměny není závazně stanovena Jednatel ve vztahu pracovně-právním Tento vztah jednatele ke společnosti může existovat pouze vedle vztahu obchodněprávního a jeho náplní nemohou být činnosti, které patří do výkonu funkce jednatele. Právní předpisy ani charakter s.r.o. nebrání tomu, aby činnosti, které nepatří do výkonu funkce jednatele pro společnost, uskutečňoval jednatel na základě pracovně-právních vztahů, jestliže náplní pracovního poměru není výkon činnosti statutárního orgánu. Použití tohoto obecného úsudku je ale v praxi zpravidla velice problematické, protože 26 BĚHOUNEK, Pavel. Společnost s ručením omezeným řešení účetní a daňové problematiky včetně příkladů z praxe 2011/ Olomouc : ANAG, s. ISBN str BĚHOUNEK, Pavel. Společnost s ručením omezeným řešení účetní a daňové problematiky včetně příkladů z praxe 2011/ Olomouc : ANAG, s. ISBN str

5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ÚČETNICTVÍ 3 5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

Vztah k účetnictví Sestavit zahajovací rozvahu a otevřít účty.

Vztah k účetnictví Sestavit zahajovací rozvahu a otevřít účty. Založení obchodní společnosti Společnost se zakládá společenskou smlouvou podepsanou všemi zakladateli. Pravost podpisů zakladatelů musí být úředně ověřena. Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným

Více

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku Dle 34 ZOK náleží právo na podíl na zisku především společníkům. Společníci se podílejí na zisku v poměru

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com LITERATURA Povinná literatura: SRPOVÁ, J. -- ŘEHOŘ, V. Základy podnikání: teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů.

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným 2006 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Právní charakteristika Právní úprava - 105 a následující Právnická osoba, obchodní společnost, má plnou právní

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

6. 1 ÚČTOVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍHO PODNIKATELE

6. 1 ÚČTOVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍHO PODNIKATELE 6 KAPITÁLOVÉ ÚČTY A DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY Obsah: 6. 1 Účtování individuálního podnikatele 6. 2 Základní kapitál v obchodní společnosti 6. 3 Výsledek hospodaření a jeho rozdělení 6. 4 Zálohy na podíly na zisku

Více

24 VYBRANÉ PROBLÉMY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

24 VYBRANÉ PROBLÉMY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Charakteristika společnosti s ručením omezeným VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24 24 VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24.1 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24.2 ZAHAJOVACÍ ROZVAHA 24.3

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte?

http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte? http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte? Poradíme vám 25. 7. Daniel Morávek Takřka všichni spolumajitelé

Více

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Jedinou povinností společníků-zakladatelů je vnést do společnosti vklad. Jeho výše je stanovena zákonem a liší

Více

20. V. O. S., K. S. A INDIVIDUÁLNÍ PODNIKATEL

20. V. O. S., K. S. A INDIVIDUÁLNÍ PODNIKATEL 20. V. O. S., K. S. A INDIVIDUÁLNÍ PODNIKATEL VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST CHARAKTERISTIKA - není požadován ZK ani vklady společníků a nevytváří se povinně ani ZRF - v. o. s. mohou založit minimálně 2 společníci,

Více

Rozdělování zisku obchodní společnosti

Rozdělování zisku obchodní společnosti Rozdělování zisku obchodní společnosti 1. Pravidla pro rozdělování zisku... 1 2. Srážková daň z podílů na zisku... 3 3. Zálohy na podíl na zisku... 4 1. Pravidla pro rozdělování zisku Podmínky, za kterých

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Uzavření a podepsání společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny

Uzavření a podepsání společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny Otázka: Založení a vznik společnosti s ručením omezeným Předmět: Ekonomie Přidal(a): Majký Základní charakteristika společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) nejnižší počet zakladatelů 1 fyzická nebo 1 právnická

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e7_obchodní společnosti Ekonomika P4 Anotace: Materiál lze využít jako prezentaci a

Více

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Ekonomika IV. ročník 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) představuje jednoznačně nejpoužívanější

Více

P O Z V Á N K A KOVOLIT, a.s., IČO: 00010235 řádnou valnou hromadu na úterý 23. června 2015 v 10.00 hodin, Pořad jednání:

P O Z V Á N K A KOVOLIT, a.s., IČO: 00010235 řádnou valnou hromadu na úterý 23. června 2015 v 10.00 hodin, Pořad jednání: P O Z V Á N K A Představenstvo společnosti KOVOLIT, a.s., IČO: 00010235, se sídlem Nádražní 344, 664 42 Modřice, zapsané v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, odd. B, vl. 246 s v o l á v á řádnou

Více

Účetní senior Účetnictví pro pokročilé

Účetní senior Účetnictví pro pokročilé Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Školící centrum akreditované MŠMT ČR Účetní senior Účetnictví pro pokročilé Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2012 Příklad č.22: Opravné položky k pohledávkám Společnost

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S,

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, NZ 28/2014 N 31/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, sepsaný dne 27.3.2014, slovy: dvacátého sedmého března roku dvoutisícího čtrnáctého, JUDr. Miroslavou Papežovou, notářkou se sídlem v Českém Brodě, Husovo

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO, DOBA TRVÁNÍ 1.1 Obchodní firma společnosti: SAB Finance a.s. 1.2 Sídlo společnosti: Praha 1.3 Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Více

2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti

2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti 2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti vymezuje 7 odst. 1 a 2 ZDP. Rozdělení těchto činností je poměrně důležité, neboť pro určení ZD mohou vykazovat určitá specifika jako např.:

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP)

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) 2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) Příjmy ze závislé činnosti jsou zejména: - příjmy z pracovněprávního nebo obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce je povinen dbát příkazu plátce ( 6

Více

Obecná úprava obchodních společností a družstev. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

Obecná úprava obchodních společností a družstev. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Obecná úprava obchodních společností a družstev JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Obecná charakteristika 1. Právní subjektivita, jsou právnické osoby 2. Založení na účelem podnikání (a.s. a s.r.o. mohou být

Více

ZVLÁŠTNOSTI ÚČETNICTVÍ V OBCHODNÍCH KORPORACÍCH, ÚČETNICTVÍ INDIVIDUÁLNÍHO PODNIKATELE

ZVLÁŠTNOSTI ÚČETNICTVÍ V OBCHODNÍCH KORPORACÍCH, ÚČETNICTVÍ INDIVIDUÁLNÍHO PODNIKATELE Otázka: Zvláštnosti v obchodních korporacích, účetnictví podnikatele Předmět: Účetnictví Přidal(a): Tereza P. ZVLÁŠTNOSTI ÚČETNICTVÍ V OBCHODNÍCH KORPORACÍCH, ÚČETNICTVÍ INDIVIDUÁLNÍHO PODNIKATELE SPOLEČNOST

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným N 1504/2014 NZ 1384/2014 Strana první STEJNOPIS Notářský zápis sepsaný JUDr. Miroslavem Michálkem, notářem se sídlem v Třebíči, dne 7.10.2014 (slovy: sedmého října dva tisíce čtrnáct) v kanceláři notáře

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

Založení společnosti s ručením omezeným:

Založení společnosti s ručením omezeným: Založení společnosti s ručením omezeným: Obchodní firma: (nesmí se krýt s již zapsanou firmou v obch. Rejstříku - lze ověřit na serveru www.justice.cz) Sídlo: (ve společenské smlouvě lze uvést jak přesnou

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

1 VKLADY DO SPOLEČNOSTI

1 VKLADY DO SPOLEČNOSTI 1 VKLADY DO SPOLEČNOSTI 1.1 Definice a rozdělení vkladů S vklady do obchodních společností se setkáváme nejen při zakládání společností, ale i při zvyšování základního kapitálu. V mnoha případech jsou

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČ: 60826835 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 9.. KAPITOLA: VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ-VÝPOČET DANĚ, DAŇ Z PŘÍJMŮ SPLATNÁ, DAŇ Z PŘÍJMŮ ODLOŽENÁ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI V E Ř E J N Á O B C H O D N Í S P O L E Č N O S T K O M A N D I T N Í S P O L E Č N O S T VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST Osobní společnost Charakteristiky: Založena za účelem podnikání

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

Základy účetnictví. 10. tématický okruh: Dlouhodobé zdroje financování

Základy účetnictví. 10. tématický okruh: Dlouhodobé zdroje financování Základy účetnictví 10. tématický okruh: Dlouhodobé zdroje financování Financování podniku kapitál sloužící k pořízení aktiv může pocházet z různých zdrojů rozhodujícím kritériem pro členění zdrojů financování

Více

Obchodní společnosti I.

Obchodní společnosti I. Obchodní společnosti I. Charakteristika OS dělení OS Zákaz zneužití hlasů majetkové poměry OS založení a vznik zákaz konkurence práva a povinnosti orgánů a jejích členů zrušení a zánik os Charakteristika

Více

ŠTOHL 3. 3 SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM FORMY PODNIKÁNÍ. Společnost s ručením omezeným Založení a vznik společnosti s ručením omezeným

ŠTOHL 3. 3 SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM FORMY PODNIKÁNÍ. Společnost s ručením omezeným Založení a vznik společnosti s ručením omezeným 3 FORMY PODNIKÁNÍ Společnost s ručením omezeným 3. 3 SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM Právní úprava: Zákon o obchodních korporacích v 132 až 242. Společnost s ručením omezeným je označována za obchodní společnost

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U

M A N A G E M E N T P O D N I K U M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 1 Podnikání Právo podnikat je ústavně zaručeným subjektivním právem a omezení podnikatelské činnosti může být stanoveno jedině zákonem. Základní vymezení právní úpravy

Více

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva Smlouva o výkonu funkce člena představenstva I. Účastníci Společnost VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. sídlem Ostrava Moravská Ostrava, Cihelní 1575/14, PSČ 702 00 IČ: 286 06 582 zastoupena Ing. Janem Světlíkem,

Více

Kapitálové společnosti. Bc. Alena Kozubová

Kapitálové společnosti. Bc. Alena Kozubová Kapitálové společnosti Bc. Alena Kozubová Kapitálové společnosti Kapitálové obchodní společnosti nejsou úzce vázány na své konkrétní zakladatele, majetkové podíly v nich lze snadno prodat. Jsou snadno

Více

ZAKLADATELSKÁ LISTINA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NORDIC MOBILE s.r.o. aktuální znění ke dni

ZAKLADATELSKÁ LISTINA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NORDIC MOBILE s.r.o. aktuální znění ke dni ZAKLADATELSKÁ LISTINA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NORDIC MOBILE s.r.o. aktuální znění ke dni 24.4.2015 Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: NORDIC MOBILE s.r.o.

Více

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty Klíčové pojmy Mzda Postup výpočtu mzdy Hrubá mzda Čistá mzda Částka k výplatě Výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti Mzda peněžité plnění (příp. naturální) poskytované

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA Tuto smlouvu o výkonu funkce (dále jen Smlouva) uzavřely v souladu ust. 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. (dále jen ZOK) a za použití ust. 2430 a násl. zákona

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 12. KAPITOLA: DENÍK PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ U NEPLÁTCE DPH,, PLÁTCE DPH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 00/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném

Více

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I.

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I. Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, Hodonín

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, Hodonín Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační číslo Označení UM Ročník Tematická oblast a předmět CZ.1.07/1.5.00/34.0412 VY_32_INOVACE_Úč24.15 ruhý a třetí Účtové třídy

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Jedná se o příjmy ze samostatné činnosti dle 7 odst. 1 ZDP: a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 6. prosince 2012 Ročník: druhý

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech Strana 464 52 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy pro zdravotní pojiš ovny ) 1. Cíl Cílem

Více

Podnikatelé a osoby samostatně výdělečně činné

Podnikatelé a osoby samostatně výdělečně činné Podnikatelé a osoby samostatně výdělečně činné 1. přednáška 1FU311 Ing. Jana Skálová, Ph.D. Podnikání Je vymezeno v 2 obchodního zákoníku Soustavná činnost Prováděná samostatně podnikatelem Vlastním jménem

Více

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU Založení podniku Osnova: Výběr právní formy podnikání Zahájení podnikání živnostenské podnikání Založení společnosti Vznik společnosti Založení a vznik s.r.o. detailní postup rozklíčování zřizovacích výdajů

Více

Porovnání vedení účetnictví jednotlivých obchodních společností

Porovnání vedení účetnictví jednotlivých obchodních společností JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: 6208 B Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Porovnání

Více

S P O L E Č E N S K Á S M L O U V A

S P O L E Č E N S K Á S M L O U V A S P O L E Č E N S K Á S M L O U V A o založení společnosti s ručením omezeným, uzavřená dle 105 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění Uvedeného dne, měsíce a roku níže podepsaní

Více

ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Strana 4378 Sbírka zákonů č. 351 / 2011 351 ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 INVENTARIZACE ING. JAN BŘÍZA TENTO

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

4. 3 SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM

4. 3 SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM 4. 3 SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM Právní úprava: Zákon o obchodních korporacích v 132 až 242. Společnost s ručením omezeným je označována za obchodní společnost kapitálového typu, resp. za kapitálovou

Více

Základní ustanovení - oddíl prvý

Základní ustanovení - oddíl prvý Základní ustanovení - oddíl prvý.. Stanovy Načeradské služby s.r.o. I. Založení společnosti Společnost byla založena Obcí Načeradec jako jediným zakladatelem. O založení společnosti rozhodlo v souladu

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Pražská teplárenská a.s., se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1509

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2009

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2009 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2009 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy :

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy : N Á V R H Smlouva o výkonu funkce člena představenstva společnosti uzpůsobená zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) dle 777 odst. 3 tohoto zákona

Více

Emisní podmínky dluhopisů společnosti Lloyds Carl Capital CO. LTD

Emisní podmínky dluhopisů společnosti Lloyds Carl Capital CO. LTD Emisní podmínky dluhopisů společnosti Lloyds Carl Capital CO. LTD Tyto emisní podmínky vymezují práva a povinnosti Emitenta a Vlastníka dluhopisů, jakož i náležitosti dluhopisů a jejich emise. Dluhopisy

Více

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace Ekonomika III. ročník 019_Obchodní korporace Zákon o obchodních korporacích Tržní hospodářství je postavené na existenci vlastnických vztahů, všichni vlastníci mají rovnocenné právní postavení (ochrana

Více

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s.

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha k závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z ch

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11 obsah 3 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy:

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: PŘÍKLAD Č. 1 AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: 311/2 Zahraniční pohledávky FAV A... 6 500,- - FAV B...

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2014 únor 2014

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost a komanditní společnost (dále jen

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

ZAKLÁDÁNÍ BEC DRUŽSTEV V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH 2. PRACOVNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ / WORKSHOP

ZAKLÁDÁNÍ BEC DRUŽSTEV V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH 2. PRACOVNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ / WORKSHOP ZAKLÁDÁNÍ BEC DRUŽSTEV V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH 2. PRACOVNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ / WORKSHOP Projekt BEC2 jako nástroj lokálního rozvoje č. CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_024/0002768 je spolufinancován z Evropské unie.

Více