P O D N I K A T E L S K Ý Z Á M Ě R

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P O D N I K A T E L S K Ý Z Á M Ě R"

Transkript

1 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R. O. IČO: , IZ: (IZO: ) Tel., fax: Zásady pro vypracování písemné maturitní práce s obhajobou P O D N I K A T E L S K Ý Z Á M Ě R Pokyny k vypracování podnikatelského záměru Tato směrnice stanoví postup při zadání, odevzdání a obhajobě písemné maturitní práce s obhajobou: Podnikatelský záměr (dále jen PZ ) v souladu s vyhl. č. 177/2009 Sb., ve znění vyhl. č. 90/2010 Sb., vyhl. č. 274/2010 Sb., vyhl. č. 54/2011 Sb. a vyhl. č. 273/2011 Sb. Písemná maturitní práce s obhajobou Podnikatelský záměr je nedílnou součástí profilové části maturitní zkoušky. PZ zpracují žáci studijních oborů ukončených maturitní zkouškou. Téma práce stanoví ředitel školy nejpozději do 26. září Touto písemnou maturitní zkouškou s obhajobou se ověřují vědomosti a dovednosti, které žák získal během studia, a jeho schopnosti využívat je při řešení konkrétních situací souvisejících s vlastními podnikatelskými aktivitami. V PZ se žák snaží podat co nejlepší obraz o svých schopnostech, o úrovni svých znalostí a osvojení si ekonomického myšlení a vyjadřování, znalosti ekonomické a právní literatury a jejich konkrétní použití. Žák se musí ve své práci vyjadřovat stručně, přesně, slohově a gramaticky správně, přitom používat kratších, dobře srozumitelných vět. Text i přílohy PZ musí být před odevzdáním pečlivě zkontrolovány, přepisy nebo chyby v tisku opraveny. Nedostatky tohoto druhu snižují klasifikaci jinak obsahově dobré práce. Vedoucí PZ je oprávněn se přesvědčit o tom, zda žák vypracoval PZ samostatně. K tomuto účelu musí být žák schopen na vyzvání předložit koncepty, poznámky, zápisky a další dokumentaci. Žerotínova 1100/36, Praha 3 Žižkov Konzultační středisko: Zdounky, Zborovská 86

2 Uspořádání podnikatelského záměru Titulní list s názvem a logem školy Čestné prohlášení Seznam zkratek, použitého značení, symbolů apod. Obsah PZ Úvod PZ Jednotlivé kapitoly PZ Závěr PZ Seznam použité literatury a dalších použitých pramenů Seznam příloh vč. zvláštní přílohy PZ se odevzdává ve dvou výtiscích, svázaných v deskách, svařených deskách apod., nemusí být svázány tiskařsky. Titulní list Titulní list obsahuje název, adresu a logo školy, označení Podnikatelský záměr a název tématu, jméno autora (žáka), třídu, školní rok a jméno vedoucího PZ. Vzor viz příloha č. 1. Čestné prohlášení Čestné prohlášení je na samostatném listu a následuje hned za titulním listem. Tímto prohlášením se žák hlásí k autorství PZ. Musí být vlastnoručně podepsáno modrou barvou podpis celým jménem, nikoli pouze parafu ve všech odevzdaných verzích. Jako datum se uvádí datum odevzdání PZ. Do prohlášení se nezařazuje poděkování konzultantům apod. Toto poděkování je možno uvést na samostatné stránce na závěr PZ. Vzor viz příloha č. 2. Seznam zkratek, značek a symbolů Pokud charakter PZ nebo odborné zaměření textu vyžadují používat více zkratek, značek či symbolů, lze do PZ zařadit samostatný list s vysvětlením těchto zkratek, značek a symbolů. Zkratky jsou uváděny v abecedním pořadí. Nejedná se o uvádění zkratek naprosto běžných a frekventovaných, jako jsou zkratky: ČR, atd., apod. a další. Obsah Tento list následuje hned za listem Čestné prohlášení nebo za Seznamem zkratek, značek či symbolů (pokud je v PZ obsažen). Zařazuje se zde seznam všech číslovaných kapitol a podkapitol, včetně odkazů na čísla stran. Do obsahu se zařazuje také Úvod, Závěr, Seznam použité literatury a případně i Seznam příloh. Nezahrnují se do něj dříve uvedené části práce Titulní list, Čestné prohlášení a případný Seznam zkratek, značek či symbolů. List (příp. listy), který nese název Obsah, se nečísluje. Obsah musí být upraven do přehledné podoby. Vzor viz příloha č. 3. 2

3 Hlavní textová část Hlavní textová část začíná úvodem, pokračuje jednotlivými kapitolami PZ, končí závěrem a zhodnocením PZ. Úvod nepodléhá desetinnému třídění, a proto není označen arabskou číslicí. Jeho rozsah je maximálně 1 stránka. Začíná na samostatném listu a je první číslovanou stránkou PZ (počínaje číslicí 1). Obsahuje zpravidla důvody výběru tématu a stručné vysvětlení zahájení podnikání. Z členění podnikatelského záměru musí vyplynout: 1. Základní údaje o firmě 2. Podmínky pro vznik firmy 3. Popis firmy 3.1. Zakladatelský rozpočet Rozpočet potřebného kapitálu Rozpočet výdajů a příjmů, příp. nákladů a výnosů 3.2. Vklady do firmy, zahajovací a počáteční rozvaha 3.3. Zaměstnanci ve firmě 3.4. Organizační struktura firmy 4. Průzkum trhu 4.1. Průzkum chování zákazníka 4.2. Průzkum konkurence 4.3. SWOT analýza 5. Segmentace trhu 6. Marketingový mix 6.1. Produkt, příp. služba 6.2. Cena 6.3. Distribuce 6.4. Propagace 7. Analýza rizik Následuje závěr, který nepodléhá desetinnému třídění, a proto není označen arabskou číslicí. Závěr, obvykle o rozsahu 1 strany textu, by měl obsahovat stručné a výstižné shrnutí výsledků práce včetně zhodnocení reálnosti PZ, příp. diskuze o reálnosti PZ. Seznam použité literatury, příp. použitých zdrojů Seznam použité literatury následuje hned za Závěrem PZ. Na začátku se doporučuje uvádět nejprve základní odbornou literaturu. Statistické ročenky, přehledy, výroční zprávy, internetové a jiné zdroje je možno uvádět samostatně na konci abecedního nebo číselného přehledu všeobecné a odborné literatury. Vzor viz příloha č. 4. Seznam příloh Seznam příloh začíná na samostatné stránce, kde jsou uvedeny číselná označení a názvy jednotlivých příloh. Jedná se o přílohy, které na základě své povahy nemohou být zařazeny 3

4 do textu PZ, např. propočty, fotografie, tabulky, loga, grafy apod. Na této stránce končí číslování stránek PZ. Vzor viz příloha č. 5. Konkrétní přílohy jsou postupně uváděny až na následujících stránkách, tyto stránky se již nečíslují. Každá příloha musí být očíslována dle Seznamu příloh, tj. nahoře v pravém horním rohu stránky je uvedeno např.: Příloha č. 1. Jednotlivé přílohy, jako jsou grafy, tabulky, mapy, obrázky, propočty atd., jsou číslovány. Například: Tabulka č. 1:, Graf č. 1: Toto označení je umístěno nad tabulkou či grafem na levé straně, není uváděno tučně, nepodtrhává se, velikost a typ písma jsou stejné jako text PZ. Každá konkrétní příloha musí mít i svůj název. Například: Graf bodového hodnocení konkurenční schopnosti Název je umístěn zpravidla nad grafem, tabulkou apod., je napsán tučně bez podtržení, stejným typem a velkostí písma jako text celého PZ a nedělá se za ním tečka. Hned pod tabulkou, grafem, obrázkem, propočtem, mapou apod. (obyčejně vlevo) se uvádí odkaz na pramen, zdroj. Velikost písma je menší (obvykle 10 bodů), nepodtrhává se. Například: Pramen: Vlastní propočet na základě Výročních zpráv SETUZY, a. s. za léta Anebo se uvede konkrétní autor či publikace s příslušným odkazem. Vzor viz příloha č. 6. Práce musí obsahovat následující přílohy: Jednotný registrační formulář, Společenská smlouva či Zakladatelská listina Inventární karta pro jeden druh dlouhodobého majetku s výpočtem daňových odpisů Pracovní smlouva, Dohoda o provedení práce, Dohoda o pracovní činnosti Výpočet čisté mzdy pro jednoho pracovníka Dotazník Grafické vyhodnocení stěžejních otázek dotazníků Ceník Leták, inzerát v tisku apod. Pokud jsou tabulky, grafy, obrázky apod. v textu vlastní práce, platí zde pro jejich názvy, zdroje a číslování stejná pravidla (nejsou zde uváděny přílohy, resp. číslování příloh). Zvláštní přílohou PZ je vhodný datový nosič (např. CD) s textem práce, příp. dalšími doplňky. 4

5 Formální náležitosti podnikatelského záměru text se zpracovává elektronicky s využitím textového editoru MS Word, tabulky a grafy v programovém systému MS Excel formát papíru je velikosti A4 s tiskem po jedné straně na bílém papíru s dostatečným kontrastem pro kopírování doporučený rozsah práce: od 15 do maximálně 30 standardních stran (včetně úvodu, závěru, seznamu literatury a seznamu příloh) normovaná strana: cca 30 řádků na stránku, minimálně 60 úhozů na řádek (včetně mezer) typ písma: Times New Roman velikost písma: 12 bodů názvy kapitol: 14 bodů tučně řádkování: 1,5 řádku zarovnání textu: do bloku okraje stránky: horní okraj 25 mm levý okraj 30 mm pravý okraj 20 mm dolní okraj 25 mm první řádek každého odstavce se odráží o 5 úhozů zleva (tabulátorem, nastavení hodnoty na 0,5 cm) číslice pro číslování stránek se umisťují dole uprostřed stránky, číslování začíná arabskou číslicí 1 na první stránce úvodu a končí číslicí na listu Seznam příloh k číslování kapitol, podkapitol a oddílů se používají arabské číslice práce se člení podle obsahu do kapitol a podkapitol každá hlavní kapitola se začíná psát vždy na nový list kapitoly a podkapitoly se průběžně číslují vlastní text jednotlivých kapitol se člení do odstavců za jedinou (samostatnou) číslicí se obvykle nedělá tečka (1) stojí-li vedle sebe dvě anebo více číslic, za poslední číslicí se tečka nedělá (2.2.1) pokud bude text obsahovat citace, pak je zdroj citace uveden: a) v zápatí dané stránky nebo b) na konci práce v Seznamu použité literatury práci je možné doplnit konkrétními výpočty (např. mezd, odpisů, nákladů, výnosů, zisku apod.), tabulkovými přehledy, grafy apod. obsáhlejší tabulky a rozměrnější grafy se nezařazují do textu, ale jsou uváděny v přílohové části PZ; v textu se však na ně odkazuje 5

6 Odevzdání podnikatelského záměru Žák odevzdává PZ ve dvojím vyhotovení, a to nejpozději do pátku 27. února Obhajoba PZ se koná dle harmonogramu maturitních zkoušek v celkové délce 30 minut (včetně 5 minutové přípravy). Žák k obhajobě zpracuje prezentaci svého PZ v MS PowerPoint včetně zohlednění připomínek vedoucího a oponenta práce dle posudků. Pokud žák nepředloží svou prezentaci před zahájením maturitní zkoušky, nemůže žák zkoušku vykonávat. Kritéria hodnocení maturitní práce Hodnocení maturitní práce provádí maturitní komise jmenovaná ředitelem školy. Při hodnocení vychází z posudků zpracovaných vedoucím a oponentem maturitní práce. Kritéria hodnocení: 1. Naplnění podnikatelského záměru 2. Samostatné vypracování práce (originalita) 3. Ekonomická část práce 4. Marketingová část práce 5. Stylistická úroveň práce 6. Použitá literatura 7. Použití grafických prvků 8. Přílohová část Vedoucí a oponent zpracují jednotlivě písemný posudek maturitní práce. Posudky jsou předány žákovi a členům maturitní komise nejpozději 14 dní před termínem obhajoby maturitní práce. Neodevzdá-li žák pro vážné důvody práci v daném termínu, omluví se písemně řediteli školy nejpozději do 3 dnů. Uzná-li ředitel omluvu, určí náhradní termín. Pokud se žák neomluví nebo neuzná-li ředitel jeho omluvu, posuzuje se, jako by danou zkoušku vykonal neúspěšně. Závěrečná ustanovení Zásady pro vypracování písemné maturitní práce s obhajobou Podnikatelský záměr mohou být dále zpřesněny směrnicí ředitele školy v souvislost s harmonogramem realizace maturitních zkoušek. Podnikatelský záměr, který nebude po formální stránce odpovídat podmínkám uvedeným v těchto zásadách, může být ohodnocen negativním posudkem. 6

7 Seznam příloh Příloha č. 1 Titulní list Příloha č. 2 Čestné prohlášení Příloha č. 3 Obsah Příloha č. 4 Seznam použité literatury a ostatních zdrojů Příloha č. 5 Seznam příloh Příloha č. 6 Vzor označení tabulek a grafů vč. zdrojů Příloha č. 7 Vzor označení obrázků vč. zdrojů Tyto zásady nabývají platnosti dnem vydání. Praha 1. září 2014 Mgr. Věra Kašajová v. r. ředitelka školy 7

8 Příloha č. 1 Střední odborná škola podnikatelská PROFIT, s. r. o. Žerotínova 1100/36, Praha 3 Žižkov P O D N I K A T E L S K Ý Z Á M Ě R Téma: Jméno žáka: Třída Školní rok: Vedoucí práce: Praha 2015

9 Příloha č. 2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem předložený podnikatelský záměr vypracoval/a sám/sama s použitím literatury a příloh uvedených v seznamu. Dále prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná, že jsem ve své práci neporušil/a autorská práva. V Praze dne (datum odevzdání) Podpis:

10 Příloha č. 3 Obsah ÚVOD 1 1. Základní údaje o firmě 2 2. Podmínky pro vznik firmy 3 3. Zakladatelský rozpočet Rozpočet potřebného kapitálu Rozpočet výdajů a příjmů 6 4. Segmentace trhu 7 5. Marketingový mix Produkt Cena Distribuce Propagace Analýza rizik 17 ZÁVĚR 18 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 19 SEZNAM PŘÍLOH 20

11 Příloha č. 4 Seznam použité literatury a ostatních zdrojů BUDÍK, J. Evropské strukturální fondy a jejich využívání, VŠFS, Praha 2009 PITROVÁ, M., FIALA, P. Evropská unie, CDK, Brno 2009 POTLUKA, O. a kol. Průvodce Strukturálními fondy Evropské unie, IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s., Praha 2003 ŠREIN, Z. Mechanismy hospodářské politiky Evropské unie, přepracované vydání 2008, UJEP Ústí nad Labem Abeceda fondů Evropské unie , Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor evropských fondů, Praha 2007, [11. dubna 2011, 15:00] Jak připravit a řídit projekt v kostce, Centrum pro regionální rozvoj, Praha 2009, [11. dubna 2011, 19:30] [15. července 2011, 13:00] [1. srpna 2011, 9:00] [20. července 2011, 9:30] Smlouva o dílo 19/2010, Dolní Beřkovice, 13. října 2010 Smlouva o poskytnutí dotace č. S/0118/RRSC/2010, Praha, 23. července 2010 SMOLOVÁ D. Ústní sdělení ze dne 1. prosince 2010, 23. srpna 2012 a 16. října 2012, Obecní úřad v Dolních Beřkovicích

12 Příloha č. 5 Seznam příloh Příloha č. 1 Společenská smlouva Příloha č. 2 Inventární karta Příloha č. 3 Pracovní smlouva prodavačky Příloha č. 4 Pracovní smlouva účetní Příloha č. 5 Výpočet čisté mzdy účetní Příloha č. 6 Dotazník Příloha č. 7 Grafické vyhodnocení dotazníků Příloha č. 8 Ceník nabízených produktů Příloha č. 9 Logo firmy Příloha č. 10 Leták Příloha č. 11 Věrnostní karta

13 Příloha č. 6 Tabulka č. 1: Rozdělení finančních prostředků fondů Evropské unie mezi cíle politiky HSS v období Cíl Fondy pro EU27 Fondy pro ČR v mld. v mld. Kč v % v mld. v mld. Kč v % Konvergence 283, ,60 81,63 25,88 729,82 96,97 Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost Evropská územní spolupráce 54, ,87 15,85 0,42 11,84 1,57 8,72 245,90 2,52 0,39 11,00 1,46 Celkem 346, ,38 100,00 26,69 752,66 100,00 Pozn.: Přepočteno dle směnného kursu 1 EUR = 28,20 CZK Zdroj: vlastní zpracování, [6. srpna 2011, 14:00] Graf č. 1: Struktura plateb do rozpočtu Evropské unie za rok 2010 (v mil. Kč) 4 618,80 12% Zdroj z HND Zdroj z DPH Tradiční vlastní zdroje 4 791,50 13% ,70 75% Zdroj: vlastní zpracování, [10. srpna 2011, 14:00]

14 Příloha č. 7 Obrázek č. 1: Mapa regionů soudržnosti České republiky Zdroj: [20. srpna 2011, 15:30]

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce Ostrava 2011 1. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

Více

INFORMACE A ZÁSADY K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

INFORMACE A ZÁSADY K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE INFORMACE A ZÁSADY K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Všeobecné informace Termíny spojené s přípravou, vypracováním a odevzdáním Podkladů pro zadání BP, Zadání BP (tzv. zadávacích listů) a vlastní bakalářské

Více

Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Rozsah platnosti dokumentu: Fakulta strojní Název: http://www.fs.vsb.cz Typ dokumentu: Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce Směrnice Číslo

Více

Diplomový seminář příručka k tvorbě absolventské práce Mgr. Stanislava Špirková

Diplomový seminář příručka k tvorbě absolventské práce Mgr. Stanislava Špirková AHOL Vyšší odborná škola o.p.s., Ostrava - Zábřeh Diplomový seminář příručka k tvorbě absolventské práce Mgr. Stanislava Špirková Vydáno pro vnitřní potřebu školy 2006 OBSAH Úvod...1 1. Téma absolventské

Více

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu RNDr.Bronislava Vláčilová Ing. Milan Koudelka Vydáno pro vnitřní potřebu školy 2013 OBSAH Úvod...2 1. Téma absolventské práce...2 2. Cíl absolventské práce...2

Více

POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Možnou koncepci závěrečné práce je třeba dobře promyslet a o návrhu se poradit se svým školitelem. Práce by měla vycházet ze studia: 1. Pedagogické psychologie, zejména

Více

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE Zpracováno na základě podkladů ze směrnic děkana FVT k realizaci Studijního a zkušebního řádu Univerzity obrany (z roku 2009) se zahrnutím specifických

Více

Pokyny pro zkoušku z Odborných předmětů konanou formou maturitní práce s obhajobou

Pokyny pro zkoušku z Odborných předmětů konanou formou maturitní práce s obhajobou Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín 760 01 Zlín, Broučkova 372 Pokyny pro zkoušku z Odborných předmětů konanou formou maturitní práce s obhajobou Obor vzdělání: 78 42 M/005

Více

METODICKÝ POKYN KE ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍHO PROJEKTU

METODICKÝ POKYN KE ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍHO PROJEKTU METODICKÝ POKYN KE ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍHO PROJEKTU (příloha č. 1) Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání 1 STRUKTURA MATURITNÍHO PROJEKTU 1.1 Rozsah práce Maturitní projekt ze společenských věd musí

Více

Pokyn rektora č. 3/2011

Pokyn rektora č. 3/2011 Pokyn rektora č. 3/2011 ke státním závěrečným zkouškám pro studenty navazujícího magisterského studijního programu Ekonomika a insolvence studijního oboru Revitalizace ekonomických subjektů a řízení zdrojů

Více

Pokyn rektora č. 1/2012

Pokyn rektora č. 1/2012 Pokyn rektora č. 1/2012 ke státním závěrečným zkouškám pro studenty bakalářského studijního programu Ekonomika a insolvence studijního oboru Krizový management pro studium v akademickém roce 2012/2013

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP. 1. Obecná doporučení

Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP. 1. Obecná doporučení Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP 1. Obecná doporučení Tato doporučení navazují a doplňují Směrnici rektorky č. 5/2007 ke zveřejňování závěrečných

Více

Specifika katedry KŘ (PA) ke zpracování a odevzdání BP a DP (určeno přednostně pro vedoucí prací)

Specifika katedry KŘ (PA) ke zpracování a odevzdání BP a DP (určeno přednostně pro vedoucí prací) Specifika katedry KŘ (PA) ke zpracování a odevzdání BP a DP (určeno přednostně pro vedoucí prací) Chronologie postupu (uvedené termíny vždy zkontrolovat s aktuálními požadavky na příslušný AR, které jsou

Více

Metodické pokyny ke zpracování absolventské práce

Metodické pokyny ke zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace Metodické pokyny ke zpracování absolventské

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací Příbram 2015 Vzor textu na deskách absolventské práce Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram

Více

Článek 1 Základní ustanovení

Článek 1 Základní ustanovení Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Datum vydání: 9.1.2013 Č.j.: 007/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Ing. Jiří Kříž, Ph.D. Účinnost: 9.1.2013 Závaznost: Fakulta podnikatelská

Více

BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS

BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS Cílem závěrečné práce je prokázat schopnost písemně formulovat výsledky samostatné odborné, resp. vědecké práce, prováděné pod dohledem vedoucího práce. Její obsah

Více

Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce

Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce (zpracovávané a obhajované v garanci Katedry aplikované ekonomie) Úvod Vypracováním diplomové práce student prokazuje orientaci ve studovaném

Více

Bratislavská vysoká škola práva Fakulta práva. Směrnice děkana č. 2/2009. Závěrečné práce

Bratislavská vysoká škola práva Fakulta práva. Směrnice děkana č. 2/2009. Závěrečné práce Bratislavská vysoká škola práva Fakulta práva Směrnice děkana č. 2/2009 Závěrečné práce Bratislava 2009 Čl. 1 Předmět úpravy Předmětem úpravy jsou pravidla o základních náležitostech závěrečných prací

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ČESKÉ BUDĚJOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2013) Tyto pokyny se také přiměřeně vztahují k vypracování seminárních

Více

VZORY GRAFICKÉ ÚPRAVY DESEK, TITULNÍ STRANY A ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE SOČ

VZORY GRAFICKÉ ÚPRAVY DESEK, TITULNÍ STRANY A ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE SOČ STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST VZORY GRAFICKÉ ÚPRAVY DESEK, TITULNÍ STRANY A ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE SOČ OBSAH Vzory, komentáře, informace a pokyny k úpravě a náležitostem prací SOČ: 1. Vzor úpravy desek

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program > Soukromá střední škola podnikatelská ALTMAN, s.r.o. JIČÍN www.sposka.cz sposka@centrum.cz tel 493 535 618 fax 493 535 618 PLATNOST : od 1. 9. 2010 do.. Školní vzdělávací program Údaje o zpracování a

Více

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE 1 JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE Obsah zprávy: I. Struktura zprávy z odborné praxe 1. Úvod Základní údaje o podniku, předmět činnosti, funkce podniku, organizační struktura, management, marketing atd.,

Více

Doporučení pro zpracování bakalářské práce

Doporučení pro zpracování bakalářské práce Vysoká škola regionálního rozvoje Doporučení pro zpracování bakalářské práce Bakalářskou prací (BP) student prokazuje, že je schopen řešit a písemně prezentovat zadaný problém a obhájit své vlastní přístupy

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE V diplomové práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního zadaného

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Pokyn děkana č. 8/2013 pro úpravy, zveřejňování a ukládání vysokoškolských kvalifikačních prací Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Pokyn děkana č. 8/2013 pro úpravy, zveřejňování

Více

Pokyny pro vypracování bakalářské práce

Pokyny pro vypracování bakalářské práce Pokyny pro vypracování bakalářské práce Bakalářská práce musí být vytištěna na papíře formátu A4 s horním, dolním a levým okrajem 2,5 cm a pravým okrajem 2,0 cm. Práce by měla být napsána písmem Times

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zadání a vedení bakalářské práce

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zadání a vedení bakalářské práce BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Bakalářské studium na fakultě se ukončuje státní závěrečnou zkouškou (dále jen SZZ). Bakalářská práce je dle zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách součástí státní závěrečné zkoušky,

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více