Optimalizace a ekonomika lesního hospodářství

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Optimalizace a ekonomika lesního hospodářství"

Transkript

1 Optimalizace a ekonomika lesního hospodářství Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. ÚHÚL Brandýs nad Labem 2012

2 Pro ÚHÚL Brandýs n.labem sestavil Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc., katedra Ekonomiky a řízení lesního hospodářství, FLD, ČZU Praha Březen 2011, Praha. Odpovědný vedoucí M. Polívka DiS. aktualizace: ÚHÚL Brandýs nad Labem 2012

3 ÚVOD VYBRANÉ EKONOMICKÉ CHARAKTERISTIKY LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ ČR A JEHO VÝZNAM PRO NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ VÝROBNÍ PODMÍNKY A HOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ VELIKOST A STAV LESNÍHO MAJETKU LESNÍ PODNIK LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ A ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ FORMY PODNIKŮ A ORGANIZACÍ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ FUNKCE PODNIKU OPTIMALIZACE PRÁVNÍ FORMY HOSPODAŘENÍ NA LESNÍM MAJETKU VÝHRADNÍ PŘÍMÉ OBHOSPODAŘOVÁNÍ VLASTNÍKEM PŘÍMÉ OBHOSPODAŘOVÁNÍ VLASTNÍKEM SE SPOLUÚČASTÍ JINÉHO SUBJEKTU PRONÁJEM JINÉ OSOBĚ VYHODNOCENÍ A POROVNÁNÍ RIZIK ÚČETNICTVÍ HISTORICKÝ VÝVOJ ÚČETNICTVÍ LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA ÚČETNICTVÍ SOUSTAVA ÚČETNICTVÍ VYBRANÉ ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY V LH OBECNÁ LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA NABÝVÁNÍ A POZBÝVÁNÍ LESNÍCH POZEMKŮ VKLAD LESNÍHO MAJETKU DO PODNIKÁNÍ PRONÁJEM LESNÍHO MAJETKU ÚČETNICTVÍ A DANĚ PŘI HOSPODAŘENÍ V LESÍCH SPECIFICKÉ DAŇOVÉ ÚPRAVY V PODMÍNKÁCH LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ DOTACE EKONOMICKÉ ASPEKTY A ANALÝZY HOSPODAŘENÍ NA LESNÍCH MAJETCÍCH ZÁKLADNÍ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ EKONOMICKÉ ANALÝZY EKONOMICKÁ ANALÝZA VÝSLEDKY ANALÝZY A JEJICH INTERPRETACE...55 LITERATURA...57 ÚHÚL Brandýs nad Labem 2012

4 Ekonomický systém je ve stavu Paretovského optima tehdy a právě tehdy a nikdy jindy, pokud nelze zvýšit užitek kohokoli, aniž by se snížil užitek kohokoli jiného, tedy na jeho úkor. (Paretovské optimum 1 ) ÚVOD Lesnická strategie Evropské unie deklaruje, že evropské lesní hospodářství pro zajištění funkcí, jimiž les přispívá k trvale udržitelnému rozvoji společnosti, musí stát na třech rovnocenných pilířích ekologickém, ekonomickém a sociálním a kulturním. 4. ministerská konference o ochraně evropských lesů (Vídeň 2003) přijala rezoluci V2 Zvyšování ekonomické životaschopnosti trvale udržitelného obhospodařování lesů v Evropě, z níž mj. vyplývá, že: ekonomická životaschopnost je klíčovým pilířem trvale udržitelného obhospodařování lesů a má rozhodující význam pro udržení lesů a jejich mnohostranný užitek pro společnost. [1] Také další závěry mezinárodních summitů ale i národních dokumenty (např. národní lesnické programy) [6] dosvědčují narůstající význam ekonomického pojetí obhospodařování lesů. Odvětví lesnictví nabývá postupně na významu ve vztahu k sociálně ekonomické problematice venkova. Tento význam podtrhuje řada mezinárodních strategických dokumentů. Například: od Lesnické strategie Evropské unie z roku 1998 po Akční plán EU v oblasti lesnictví pro období , z roku Organicky zde patří také závěry v úvodu zmíněných ministerských konferencí k ochraně Evropských lesů (Lisabon 1998, Vídeň 2003, Varšava 2007). Na národní úrovni zde patří zejména Národní strategický plán rozvoje venkova ČR pro léta ; jmenovitě pro lesnictví je to pak Národní lesnický program pro období do roku 2013, přijatý Vládou ČR v roce Na ně svým způsobem navazují i regionální programy vyšších územně samosprávných celků (krajů) či programy územně samosprávných celků (měst a obcí). V úvodu textu se uvádí některé ekonomické charakteristiky lesního hospodářství vč. významu lesního hospodářství ČR v makroekonomickém rámci národního hospodářství. Stěžejní část je věnována zásadním ekonomickým činitelům, jež představují výrobní podmínky a hospodářská opatření v lesním hospodářství. Další kapitola je věnována lesnímu podniku coby základnímu systému tvorby ekonomických hodnot. Nedílně se zde uplatňuje legislativní úprava podnikání a základní právní formy podniků a organizací. Logicky návaznou částí je problematika optimalizace právní formy hospodaření na lesním majetku v členění základních možností, jimiž jsou: výhradní přímé obhospodařování vlastníkem, přímé obhospodařování vlastníkem se spoluúčastí jiného subjektu, pronájem majetku. Vedle výhod, nevýhod a daňových aspektů je zde i vyhodnocení a porovnání rizik V podmínkách ekonomické praxe v podnikové sféře, ale také u dalších subjektů provozujících např. správu majetku (pozn.: pro potřeby účetnictví souhrnně tzv. účetních jednotek ÚJ), jako základní informační nástroj vystupuje účetnictví. Účetnictví je jádrem každé ekonomické informační soustavy od ekonomicky činných fyzických osob až po např. národní hospodářství. Opět v logické návaznosti zde pak následně patří vybrané účetní a daňové aspekty v lesním hospodářství. Integrující kapitolou k výše uvedenému, ale i k ústřednímu tématu optimalizace a ekonomika lesního hospodářství, jsou ekonomické aspekty a analýzy hospodaření na lesních majetcích. 1 Vilfredo Frederico Damaso Pareto ( ) - italský ekonom, sociolog a politolog, profesor na univerzitě v Lausanne. Kromě toho byl sociologem a průkopníkem ekonometrie. ÚHÚL Brandýs nad Labem

5 1 VYBRANÉ EKONOMICKÉ CHARAKTERISTIKY LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Ekonomika lesního hospodářství (angl. economy of the forestry sector) je odvětvovou ekonomikou, jejímž předmětem je využívání výrobních faktorů (činitelů) v lesním hospodářství, z nichž základním výrobním faktorem je les. Podle lesního zákona se lesem rozumějí lesní porosty s jejich prostředím a pozemky určené k plnění funkcí lesa 1. Les (angl. forest) je možno definovat jako jev přírodní, ekonomický a společenský (veřejný). Les jako jev přírodní je velmi složitý heterotypický systém lesní ekosystém, tvořený složkou rostlinnou (fytocenóza), živočišnou (zoocenóza) a biotopem (abiotické prostředí). (Vorel 1994, in Kupčák 2006) Les jako jev ekonomický je tehdy, jestliže se stane objektem přivlastňování, přičemž hlavními dlouhodobými cíli vlastnictví lesa a lesního hospodářství je regulace růstových procesů lesních dřevin, odnímání produkce lesa a sociálně ekonomické aspekty využívání produkce lesního hospodářství. Les zde vystupuje jako objekt národního hospodářství. Les jako jev společenský je tehdy, jestliže lidská společnost vytváří na les společenskou poptávku - multifunkční využívání lesa. Les zde především vystupuje jako objekt životního prostředí. Uvedené přístupy jsou předmětem oboru lidské činnosti - lesnictví. Základní filosofií v konkrétních aktivitách lesnictví a hospodářského využívání lesů - lesní výroby by měl být princip trvale udržitelného lesního hospodářství. Lesnictví je označení pro široký obor lidské působnosti, která se zabývá udržením a zvelebením lesů a plným využitím jejich užitků ve prospěch vlastníků i společnosti. Původně bylo lesnictví založeno na praktických zkušenostech a poznatcích, jež byly postupně doplňovány teoretickým výzkumem 2. Dnes se pojem lesnictví a lesnická věda používá spíše v souvislosti se systémem věd. (Lasák 1994, in Kupčák 2006) Lesní výroba (angl. forest production) je cílevědomé působení člověka na les, přičemž determinujícím znakem je záměr člověka (výrobce) les hospodářsky využívat. Jako součást společenské výroby, lze lesní výrobu charakterizovat takto: a) je zbožní výrobou, protože finální výrobky (zejména dříví) jsou předmětem směny, b) vztahy mezi subjekty směny jsou tržními vztahy, c) výsledky výrobní činnosti a produkci lesa lze zpravidla vyjadřovat v naturálních (měrných) jednotkách (např. ha, ks, m 3 ) či hodnotových charakteristikách (peníze). Vedle uvedených obecných znaků však u lesní výroby objektivně existují zvláštnosti, jimiž se výrazně odlišuje od výroby v jiných odvětví zvláštnosti lesní výroby, vč. skutečnosti, že část výsledků lesní výroby není předmětem směny (nemateriální produkce). Lesní hospodářství (angl. forestry) je systémovým (organizovaným) uspořádáním základních výrobních faktorů (z nichž dominující složkou je les), výrobních procesů a obchodních činností. Je odvětvím materiální (tržní) i nemateriální (netržní) produkce v rámci národního hospodářství a součástí tzv. lesnicko dřevařského sektoru. Pod pojmem lesní hospodářství (LH) se zahrnuje nejen lesní výroba, ale i další specifické činnosti např. hospodářská úprava lesů, správa vodních toků, stavební činnost, strojírenská činnost atd. Ze stavebních činností jsou nejvýznamnější výstavba a údržba lesních komunikací, hrazení bystřin, případně také výstavba malých vodních nádrží souhrnně tzv. 1 Zákon o lesích č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 2 za zakladatele lesnictví, jako samostatného oboru, je považován H. C. Carlowitz ( ), který jeho zásady popsal v díle Silvicultura oekonomica (lesnické hospodářství). V 18. století se lesnictví začíná odlišovat od myslivosti a jeho další rozvoj souvisí s rozvojem matematických a přírodních věd. První systém lesnických věd publikoval A. C. Moser v r ÚHÚL Brandýs nad Labem 2012

6 stavby pro plnění funkcí lesa. Strojírenská činnost, vč. výzkumu a vývoje, souvisí se speciální lesnickou technikou (motorové pily, speciální traktory, lesní lanovky, harvestory apod.). 1.1 Lesní hospodářství ČR a jeho význam pro národní hospodářství ČR patří k zemím s vysokou lesnatostí lesní pozemky pokrývají v současné době výměru přes ha, což představuje 33,7 % z celkového území státu. Podíl soukromého vlastnictví lesa představuje 23 %, ve vlastnictví obcí, krajů a veřejných vysokých škol je přes 17 %, ve státním vlastnictví je 59 % lesů. Podle převažujících funkcí (ve smyslu kategorizace určené zákonem o lesích) je v ČR 76 % lesů hospodářských, 21 % lesů zvláštního určení a 3 % lesů ochranných. Vedle toho se cca 28 % z celkové výměry lesů nachází v chráněných územích, vymezených příslušnými ustanoveními zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. V souvislosti s požadavkem na udržitelné obhospodařování lesů stát klade stále větší důraz na lesnictví jako poskytovatele obnovitelné přírodní suroviny (dřeva), biologické rozmanitosti a společensky prospěšných funkcí ve veřejném zájmu. Druhová a prostorová skladba lesů v ČR vychází z dlouhodobé minulosti, a převládá zde podíl jehličnatých dřevin (76 %) nad listnatými (24 %). Produkčním možnostem lesů odpovídá i těžba dříví údaje za období uvádí tab. č Tab. 1.1 Těžba dříví v ČR rok těžba dříví (mil. m 3 ) 14,4 14,4 14,5 15,1 15,6 15,5 17,7 18,5 16,2 15,5 - jehličnatá 12,8 12,7 13,0 13,7 13,9 13,9 16,1 17,3 14,9 14,0 - listnatá 1,5 1,7 1,5 1,4 1,7 1,6 1,6 1,2 1,3 1,5 Zdroj:MZe Z tabulky je zřejmá dřevinná skladba vytěženého dříví, kdy jehličnaté dříví dosahuje téměř 90 % a z toho jmenovitě smrk 75 %. To je mj. důležité z hlediska zpracování dříví v rámci českého dřevozpracujícího průmyslu. Zásoby dříví v lesních porostech (na základě Národní inventarizace lesů z roku 2005) jsou okolo 907 mil. m 3. Vývoji produkčních schopností lesů odpovídá i těžba dříví. Průměrná roční výše (tzv. obnovní a výchovné těžby) se pohybuje okolo 16 mil. m 3, zatímco celkový průměrný přírůst okolo 17 mil. m 3 (ukazatel trvale udržitelné výše těžby). Výjimkou byly roky 2007 a 2008, kdy těžba přesáhla 18 mil. m 3 v důsledku živelných kalamit (orkány Kyrill a Emma). Úhrnná tržní produkce LH se pohybuje mezi mld. Kč ročně. Ekonomické výsledky hospodaření v lesích mají dlouhodobě klesající trend. Činnosti v LH, zejména pěstební činnost, jsou v podstatě financovány ze zisku z prodeje dříví. Použití veřejných financí (dotace) je v zásadě situováno na intenzifikace celospolečenských funkcí lesů (nikoli na běžné hospodaření), a v současné době se pohybuje okolo 800 mil. Kč ročně. Taktéž zdravotní stav lesů v ČR není uspokojivý. Z hlediska trendů, v závislosti na lokálních podmínkách, ho ovlivňují především zejména následující faktory: - extrémní meteorologické jevy jako důsledek možných globálních klimatických změn, - staré i současné imisní a ekologické zátěže, - biotičtí škodliví činitelé a jejich aktivizace (zejména hmyzí škůdci). Specifikem LH, a povinností pro vlastníka lesa, je lesní hospodářský plán LHP (ve smyslu zákona o lesích), vypracovávaným na 10 let (tzv. decennium), vč. stanovených závazných ukazatelů LHP. ÚHÚL Brandýs nad Labem

7 Důležitým aspektem LH je jeho státní správa. Výkon státní správy je zde zajišťován Ministerstvem zemědělství ČR jako ústředním orgánem. Výkon státní správy ve věcech životního prostředí (les jako složka životního prostředí podle zák. č. 14/1992, o životním prostředí) je však také zajišťován Ministerstvem životního prostředí ČR jako ústředním orgánem státní správy a na nižší úrovni krajskými úřady a orgány měst a obcí. Pro výkon státního dozoru v ochraně ovzduší a vod, v odpadovém hospodářství a v ochraně lesa a přírody je zákonem č. 282/1991 Sb. zřízena Česká inspekce životního prostředí. Jako odvětví národního hospodářství ČR LH spadá pod Ministerstvo zemědělství ČR (MZe). Podle klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) je zařazeno do sekce A Zemědělství, lesnictví a rybářství; subsekce 02 Lesnictví a těžba dřeva. Odvětvové charakteristiky českého lesního hospodářství (LH) vychází ze statistického zjišťování, informace dále zajišťuje MZe, např. prostřednictvím ročních výkazů o hospodaření. Komplexní, avšak v podstatě jediný oficiální soubor informací o LH, představují pravidelně Zprávy o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky za příslušný rok (systematicky od roku 1994) tzv. Zelené zprávy. Na HDP se LH podílí pouze 0,7 %, počet osob v zaměstnaneckém poměru se pohybuje okolo 25 tis. osob. Připočteme-li však návazný zpracovatelský průmysl (např. dřevařský průmysl - okolo 150 tis. zaměstnanců), pak se úhrnný podíl obou odvětví na HDP přibližuje 6 %. Využití dřevní suroviny a její zhodnocení tuzemskými zpracovatelskými kapacitami a rovněž spotřeba dřevěných výrobků jsou však velmi nízké, a více než polovina vytěženého dříví v surovém stavu nebo v polotovarech s nízkou přidanou hodnotou (řezivo, nebělená buničina) se vyváží. V poslední době vzrůstá význam LH v souvislosti s obnovitelnými zdroji energií. V zásadě však: v národohospodářských charakteristikách nejsou zahrnovány tzv. mimoprodukční účinky či funkce lesů (např. půdoochranná, vodoochranná, vodohospodářská) až po zásadní premisu, na níž se asi shodnou všichni: Tuto planetu si nelze bez lesů představit. 1.2 Výrobní podmínky a hospodářská opatření v lesním hospodářství Výrobní podmínky v LH lze rozdělit podle skupin faktorů, jež tvoří zejména: přírodní podmínky,výrobní podmínky pracovišť, faktory řízení. Přírodní podmínky vyjadřují obecně produkční a polohovou charakteristiku lesních porostů, již lze z velké části ztotožnit s typologickým členěním lesů. Rozdílnost přírodních podmínek se projevuje v odlišné dřevině, kvalitativní i věkové struktuře porostů a z toho vyplývající sortimentní skladbě a výši těžebních etátů, v rozdílných terénních poměrech a na nich závislé vzdálenosti přibližování, odvozů a terénní třídě. Přírodní podmínky nejsou objektivním činitelem a možnosti jejich ovlivnění řídícím subjektem jsou nepatrné. Ve výrobních podmínkách pracovišť se promítají konkrétní přírodní poměry dané oblasti a z části i úroveň technologické přípravy. Mezi ukazatele výrobních podmínek patří zejména průměrný objem těženého dříví, přibližovací a odvozní vzdálenost, terénní třída, druhová a sortimentní skladba vyrobeného dříví, sklon terénu, vlivy počasí apod. V pěstební činnosti se zde promítá intenzita pěstebních opatření a charakterizující faktory, které působí na pracnost a nákladovost pěstebních prací. Výrobní podmínky patří převážně k objektivním činitelům, člověk je však může ovlivňovat hospodářskou úpravou lesa, technologickou přípravou, intenzitou hospodářské činnosti. Faktory řízení zahrnují širokou škálu vlivů na dosahované výsledky hospodářské činnosti, vyvolaných lidskou činností. Zejména u této skupiny je někdy obtížné stanovit, který faktor je subjektivní a který je objektivní, a to i vzhledem k úrovni poznání. Subjektivita 4 ÚHÚL Brandýs nad Labem 2012

8 těchto podmínek je často podmíněna právní úpravou, organizačním stupněm, respektive okruhem zodpovědnosti a pravomocí svěřené danému řídícímu subjektu. Objektivita těchto podmínek souvisí s lidským činitelem člověkem obecně, počínaje výkonem práce a konče manažerskými dovednostmi při vedení lidí, včetně složitých psychologických a sociálních aspektů a projevů. Konkrétní struktura a rozsah faktorů, činností a výkonů, jejich efektivnost při hospodaření v lesích a jejich váhy vytváří systémový komplex výrobních podmínek a hospodářských opatření, vycházejících z: - charakteru lesní biogeocenózy, - velikosti a stavu lesního majetku, - poměrů pěstební a těžební činnosti, - technické a technologické úrovně vybavenosti, - sociálně ekonomických podmínek lesní výroby. Podle možnosti ovlivnění charakteru lesní biogeocenózy lze zjednodušeně vyčlenit složky, jejichž účast v procesu lesní výroby nelze, nebo lze jen zčásti ovlivňovat hospodářskými opatřeními, a složky, jejichž účast ovlivňovat lze. K hospodářskými opatřeními neovlivnitelné nebo zčásti ovlivnitelné skupině složek lesní biogeocenózy patří: - činitelé produkce dříví závislí na lesní půdě (matečná hornina, množství přístupných minerálních živin, vodní režim, půdní edafon, půdní mikroklima apod.); úroveň těchto činitelů se obvykle vyjadřuje formou půdních typů a půdních druhů, - činitelé produkce dříví, kteří podmiňují asimilační proces (světlo, teplo, atmosférické srážky, vlhkost vzduchu, obsah CO 2 ve vzduchu apod.); úroveň těchto činitelů je v podstatě dána zeměpisnou šířkou, expozicí, nadmořskou výškou a klimatickou polohou, - klimatičtí a jiní činitelé (vítr, teplotní extrémy, obtížný hmyz apod.), kteří ovlivňují průběh pracovního procesu, - reliéf terénu, který působí jako limitující činitel zejména při volbě technologií lesní výroby, - podzemní a záplavová voda (vrchoviště, slatiny, močály, glejové a semiglejové půdy, záplavy), které rovněž působí jako limitující činitel při volbě technologií lesní výroby. Ke složkám lesní biogeocenózy, jejichž účast v procesu lesní výroby je ovlivnitelná hospodářskými opatřeními, patří: - druhová skladba porostů lesních dřevin, - věková a prostorová skladba porostů lesních dřevin, - množství a jakost zásoby dříví na pni; jejich úroveň je v rozhodující míře výsledkem působení již uvedených výrobních podmínek a dosavadních hospodářských opatření. Při hodnocení objektivně působících faktorů výrobních podmínek v rámci dvou hlavních činností pěstební a těžební je nutno přihlížet k působení nevýznamnějších činitelů. V pěstební činnosti: - dřevina, - věk (sazenic, porostu), - půdní podmínky (rozpojitelnost zeminy, kamenitost terénu, půdní vlhkost aj.), - půdní pokryv, - plocha a tvar pracoviště, - koncentrace pracovišť, - klimatické podmínky. V těžební činnosti: - dřevina, hospodářský způsob, ÚHÚL Brandýs nad Labem

9 - střední objem kmene (těženého, dopravovaného), - vzrůstový stupeň (tvar těžených kmenů, zavětvení), - stupeň opracování kmene v dané fázi, - terénní podmínky (sklon, kamenitost, únosnost půdy, půdní pokryv), - vzdálenost (soustřeďování, dopravy), - stav lesní dopravní sítě, - koncentrace pracovišť, - klimatické podmínky. K základním výrobním podmínkám, z pohledu technické vybavenosti a technologické úrovně, patří: - hustota, kategorie a typy lesních komunikací, - počet a technické parametry používaných strojů, - ekonomická efektivnost používaných strojů a technoogií. Sociálně ekonomické podmínky lesní výroby se člení na: - dlouhodobé, tj. takové které se zpravidla mění v časovém horizontu, jenž přesahuje decenium (vzdálenost lesních celků od odbytových možností apod.), - krátkodobé, tj. takové, jejichž změna je většinou možná v časovém horizontu, který je kratší než decenium. 1.3 Velikost a stav lesního majetku Velikost a stav lesního majetku zakládá relativně velmi široký komplex podmínek, s různým stupněm vzájemné závislosti (podmíněnosti) a závislosti na geografických a urbanistických poměrech území a dalších antropogenních vlivech. Prioritně vychází z rozlohy lesního majetku a současně z poměru lesní půdy k ostatním pozemkům (lesnatost); vedle toho se zde významně promítá stupeň plošné homogenity resp. roztříštěnosti lesního majetku. Rozloha lesního majetku úzce souvisí s podmínkami nákladové a výnosové vyrovnanosti, vycházející ze stavu lesa, jako souboru identifikovatelných odchylek od modelu normálního lesa. Stav lesa tak reflektuje dřívější hospodářská opatření (hospodářský tvar, hospodářský způsob, kategorie lesa). Obecně se uvádí, že minimální plocha lesního majetku s normálním rozložením věkových tříd by měla být 200 ha, optimálně však 500 ha. Tato plošná výměra již většinou umožňuje zmíněnou nákladovou a výnosovou vyrovnanost hospodaření, tvorbu zdrojů (kapitálu) pro majetkovou reprodukci, infrastrukturní vybavenost, vč. odborného personálu pro správu a ochranu majetku. Vedle toho vytváří podmínky pro efektivní uplatnění lesních technologií. Ze specifikací výrobních podmínek, jejich seskupení podle charakteristických znaků do skupin a zobecnění do typů vychází ekonomická typizace podle Pulkraba (1994). Ekonomická typizace lesních podniků může takto charakterizovat: - přírodní podmínky (průměrná nadmořská výška, terénní náročnost, ohrožení lesa imisemi, klimatické, srážkové a sněhové podmínky apod.), - vnitřní ekonomické podmínky (např. výměra podniku, lesnatost, hustota dopravní sítě, taxační charakteristiky, kvalifikační struktura, vybavenost strojními investicemi), - vnější ekonomické podmínky (hustota obyvatel v zájmovém území, tržní podmínky apod.), - výrobní úkoly (objem pěstební a těžební činnosti, ostatní činnosti atd.). Posuzování vlivu výrobních podmínek a hospodářských opatření na předpokládané výsledky je v LH velmi náročné a zpravidla vyžaduje individuální přístup. Působení jednotlivých faktorů na efektivnost různých postupů a technologií, pořadí jejich významnosti, včetně skutečnosti že jednotlivé faktory se vzájemně ovlivňují a kombinují, je mnohdy značně rozdílné. Nejdůležitějším jednotícím ekonomickým kritériem efektivnosti je do jisté míry 6 ÚHÚL Brandýs nad Labem 2012

10 spotřeba času na jednotku výroby pracnost. Význam tohoto kritéria je, vedle obecného významu času jako ekonomické kategorie, v podmínkách LH posílen dlouhodobým výrobním procesem a relativně vysokým podílem a vlivem lidské práce při pracovních procesech. K základnímu schématu výrobních podmínek a hospodářských opatření je nutno ještě přiřadit legislativní determinace, reflektující například preference veřejných funkcí lesa. Dále se zde promítají historické souvislosti a samozřejmě vůle vlastníka lesa znát, formulovat a dosahovat určitých cílů lesní výroby. V neposlední řadě zde patří také optimalizace právní formy hospodaření na lesním majetku. Některé legislativní odkazy: Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin) Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 79/1996 Sb., o služebních stejnokrojích zaměstnanců orgánů státní správy lesů a o jejich označení Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 52/1999 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 79/1996 Sb., o služebních stejnokrojích zaměstnanců orgánů státní správy lesů a o jejich označení Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 82/1996 Sb., o genetické klasifikaci, obnově lesa, zalesňování a o evidenci při nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 100/1996 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 236/2000 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 433/2001 Sb., kterou se stanoví technické požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa Oznámení Ministerstva zemědělství č. 153/1993 Sb., o vydání výnosu, kterým se stanoví kvalifikační předpoklady odborných lesních hospodářů 2 LESNÍ PODNIK ÚHÚL Brandýs nad Labem

11 Podnikání (podnikatelství, angl. entrepreneurship) je základním atributem tržní ekonomiky. Nejčastěji je jím označována cílevědomá lidská činnost k uspokojování cizích potřeb, za účelem dosahování zisku, resp. rozmnožení majetku či zvětšení bohatství (uspokojování vlastních potřeb). Obchodní zákoník (zák. 513/1991 Sb.) je základní a systémovou právní normou pro oblast obchodu a podnikání, reguluje a ošetřuje obchodní a podnikatelské vztahy. Podle obchodního zákoníku se podnikáním rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku. Podnikatel (angl. entrepreneur) je organizující prvek výroby. Odpovídá (nese riziko) za ekonomická rozhodnutí co vyrábět, kolik vyrábět a jaké použít výrobní metody. Postava podnikatele se objevuje již v 18. století, uvádí se, že prvním autorem, který zavedl tento pojem byl R. Cantillon 1, který rozlišuje dvě skupiny lidí: podnikatelů, žijících ve stálé nejistotě, a tzv. námezdních lidí, jež mají zajištěný stálý příjem. Teorie podnikání se začala prudce rozvíjet začátkem 20. století. J.A. Schumpeter 2 charakterizuje podnikatele jako motor ekonomického vývoje, který vnáší do podnikání nové prvky, využívá poznatků vědy a techniky, zhodnocuje vložený kapitál. V současné době jsou podnikatelské prostředí, podmínky a subjekty podnikání atp. upraveny příslušnými právními normami. K nejvýznamnějším předpisům zde patří: občanský zákoník, obchodní zákoník, zákoník práce, zákon o živnostenském podnikání, zákon o účetnictví, daňové zákony. 2.1 Legislativní úprava podnikání a základní právní formy podniků a organizací Právní forma podnikání patří k základním formálním předpokladům činnosti podnikatelů, založení a existence podniku. V rámci struktury právních subjektů se podnikatelé v prvé úrovni rozlišují na fyzické a právnické osoby. Fyzická osoba je člověk jako jednotlivec, základním předpokladem je jeho způsobilost k právním úkonům. Fyzická osoba je jediným vkladatelem kapitálového vkladu a nositelem rizika za svá ekonomická rozhodnutí. Obvykle vystupuje ve dvojjediné roli, a to jak v roli podnikatele, tak v roli výkonné pracovní síly. Právnická osoba je většinou skupina subjektů (fyzických i právnických osob) jež přináší kapitálový vklad, avšak tyto osoby mohou, nebo také nemusejí v podniku vykonávat činné funkce rozhodování a řízení (management firmy). Do právních vztahů vstupuje právnická osoba vlastním jménem a práva a povinnosti na sebe bere jako celek Ke zřízení právnické osoby je zpravidla potřebná písemná smlouva nebo zakládací listina. Fyzické i právnické osoby, vyvíjející podnikatelskou činnost musí při vyhovět právní úpravě podnikání. Podle zákona o živnostenském podnikání je nutno k podnikatelské činnosti disponovat živnostenským nebo jiným oprávněním. Živnostenské oprávnění vydává příslušný živnostenský úřad, jež také přiděluje fyzickým a právnickým osobám identifikační číslo (IČ). Vedle toho mají tyto osoby povinnost registrace u místně příslušného správce daně (finanční úřad), jež jim přiděluje daňové identifikační číslo (DIČ). Zákonem stanovené osoby mají také povinnost zápisu do obchodního rejstříku. Osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění jsou, vedle živnostenského úřadu, evidovány v registru živnostenského podnikání, v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Ostatní osoby provozující výdělečnou činnost podle zvláštních předpisů jsou 1 Cantillon Richard ( ) irský bankéř, ekonom a demograf. 2 Schumpeter Joseph Alois ( ) americký ekonom českého původu. Zbýval se teorií společnosti a institucionálních změn, teorií inovace a inovačního cyklu. 8 ÚHÚL Brandýs nad Labem 2012

12 registrovány ve speciálních registrech (např. registr soudních znalců vedený krajskými soudy, seznam auditorů vedený Komorou auditorů ČR apod.). Obchodní rejstřík je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem vyjmenované údaje o podnikatelských subjektech. Je veden v rámci působnosti Ministerstva spravedlnosti ČR. Rejstříky vedou obchodní soudy a jsou přístupny každému. Základním nositelem aktuálních i historických informací je výpis z obchodního rejstříku, obsahující stěžejní skutečnosti - např.: obchodní jméno, sídlo, právní forma, předmět podnikání, jméno, rodné číslo a bydliště osob, které jsou statutárními orgány společnosti, způsob jednání za společnost, výše a splacení základního kapitálu. Další informace jsou evidovány ve sbírce listin. Ta obsahuje zejména základní údaje o vzniku a změnách podniku, uložení účetní závěrky a další významné údaje o právních poměrech. Podnik vzniká právním aktem v závislosti na druhu podniku. Státní podniky vznikají rozhodnutím zřizovatele - státu. Soukromé podniky jsou zakládány podle příslušných právních předpisů (živnostenský zákon, obchodní zákoník, aj.). Právnické osoby vznikají ke dni zápisu do obchodního rejstříku. Právně upraven je i zánik podniku. Nejčastějšími způsoby jsou zrušení, sloučení, rozdělení, likvidace, změna právní formy podnikání, prohlášení konkurzu. Okolnosti vzniku podniku, vymezení předmětu činnosti, složení statutárních orgánů a další aspekty řízení obsahuje tzv. statutární dokumentace (např. zakládací listiny, společenské smlouvy, stanovy, řídící akty atd.). Obchodní firma (dříve obchodní jméno) je název pod kterým je podnikatel zapsán do příslušného rejstříku. Podle právní formy se podnikateské subjekty rozdělují na: státní podniky, soukromé podniky (podnik jednotlivce), obchodní společnosti a družstva. Přehled forem právních subjektů v ČR uvádí obr Obr. 2.1 Struktura právních subjektů v ČR právní subjekty právnické osoby ziskové neziskové státní podnik obchodní společnosti družstvo ostatní formy rozpočtová organizace příspěvková organizace ostatní formy fyzické osoby soukromý podnik (živnosti) svobodná povolání zemědělský podnikatel Státní podnik (angl. state-owned company) je právnická osoba zřízená podle zákona o státním podniku (zákon č. 77/1997 Sb.), má delegované právo hospodaření s majetkem státu. Zakladatelem (zřizovatelem) podniku je stát (na základě návrhu příslušného ministerstva a se souhlasem vlády), jež v zakládací listině vymezí státní majetek, který bude tvořit kapitál podniku (tzv. kmenový kapitál). Zakladatel má k podniku určité povinnosti, především kontrolní. Stát neručí za závazky podniku. Orgány státního podniku tvoří ředitel a dozorčí rada. Ředitel jako statutární orgán řídí podnik. Jmenuje jej ministr, nebo vláda. Dozorčí rada musí mít minimálně 3 členy, třetinu tvoří zaměstnanci (zvolení). Dozorčí rada zejména projednává koncepci rozvoje podniku, výroční zprávu, účetní závěrku. ÚHÚL Brandýs nad Labem

13 V LH ČR působí státní podniky: Lesy České republiky, s. p., se sídlem v Hradci Králové (zkr. LČR) a Vojenské lesy a statky ČR, s.p., se sídlem v Praze (zkr. VLS). Obchodní společnosti se v první úrovni člení na osobní společnosti a kapitálové společnosti. K osobním společnostem patří veřejná obchodní společnost a komanditní společnost, ke kapitálovým společnostem patří společnost s ručením omezeným (zkratka: spol. s r.o. nebo s.r.o.) a akciová společnost (a.s.). Zakládání obchodních společností se řídí obchodním zákoníkem. Procesně je dvoustupňové: 1. založení obchodní společnosti - sepsání zakladatelské smlouvy mezi zakládajícími subjekty, 2. vznik obchodní společnosti - dnem zápisu do obchodního rejstříku (počátek právní existence). Obchodní zákoník u společnosti s ručením omezeným umožňuje a u akciové společnosti nařizuje vydání stanov společnosti, které vedle zakladatelské smlouvy podrobněji upravují vztahy mezi společníky. V souvislosti se založení obchodní společnosti je důležité vymezení vkladu do společnosti - základní kapitál, jež je peněžním vyjádřením souhrnu peněžních i nepeněžních vkladů jednotlivých společníků. Jako vklad je možno vedle peněz použít vše, co se dá penězi ocenit a dá se to využít pro dané podnikání (pozemky, budovy, stroje, cenné papíry, knowhow, vynález, autorská práva, pohledávky apod.). Základní kapitál je součástí vlastního kapitálu společnosti, jeho výše a splacení se zapisuje do obchodního rejstříku. Povinně se vytváří u komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti. Podíl společníka (akcionáře) vyjadřuje jeho účast ve společnosti (podíl na základním kapitálu) a z ní plynoucí práva a povinnosti. Oceňuje se jako podíl na čistém obchodním majetku společnosti. V průběhu činnosti kapitálové společnosti povinně vytvářejí z čistého zisku rezervní fond (u s.r.o. činí minimálně 10% ze základního kapitálu, u a.s. minimálně 20% ze základního kapitálu). Rezervní fond slouží především ke krytí ztrát společnosti. V podmínkách LH zastupují obchodní společnosti zejména akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným. Společnost s ručením omezeným (angl. limited liability company LTD.). Základní kapitál je tvořen vklady společníků; výše základního kapitálu je nejméně 200 tis. Kč, minimální výše vkladu jednoho společníka je 20 tis. Kč. Společnost ručí za své závazky svým majetkem, společníci ručí za závazky společnosti do výše nesplacených částí vkladů zapsaných v obchodním rejstříku. Práva a povinnosti společníků se řídí společenskou smlouvou, obchodní podíl společníka se určuje podle výše vkladu a jeho poměru k základnímu kapitálu. Zisk společnosti se dělí mezi společníky podle poměru jejich obchodních podílů. Orgány společnosti s ručením omezeným jsou: valná hromada, jednatelé, dozorčí rada. Valná hromada je nejvyšší orgán společnosti. Je tvořena všemi společníky - každý z nich má jeden hlas za každých 1 tis. Kč svého vkladu - rozhoduje se alespoň prostou většinou přítomných společníků. Valná hromada určuje (schvaluje) jednatele a dozorčí radu (a příp. likvidátora); schvaluje účetní závěrky, dělení zisku, úhrady ztrát, stanovy, změny výše kapitálu; rozhoduje o vyloučení společníka, fúzích, změnách společenské smlouvy. Jednatelé jsou statutárním orgánem společnosti, vykonávají obchodní vedení společnosti. Jednatel je povinen nejméně jednou za rok svolat valnou hromadu, o svolání mohou požádat také společníci. Dozorčí rada se ustanovuje, stanoví-li tak společenská smlouva. Zejména dohlíží na hospodářskou činnost jednatelů, kontroluje účetnictví společnosti. Akciová společnost (angl. joint stock company, v USA incorporated company). Základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě, výše základního kapitálu je stanovena na minimálně 2 mil. Kč. Společnost ručí za závazky celým svým majetkem, akcionáři za závazky společnosti neručí. Práva a povinnosti akcionářů jsou stanovena zakladatelskou smlouvou. Ze zákona má akcionář právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo na podíl na zisku dividendu. Zakladatelská smlouva obsahuje: název společnosti, sídlo a předmět podnikání (činnosti), navrhovaný základní kapitál, počet akcií a jejich jmenovitou hodnotu, podobu, znění (akcie na jméno nebo na majitele), přibližnou výši nákladů, které v souvislosti se založením společnosti vzniknou, určení správce vkladu, návrh stanov. 10 ÚHÚL Brandýs nad Labem 2012

14 Stanovy obsahují, vedle údajů ze zakladatelské smlouvy: způsob splácení emisního kursu akcií, počet hlasů spojených s jednou akcií a způsob hlasování na valné hromadě, způsob svolávání valné hromady, její působnost a způsob jejího rozhodování, počet členů orgánů společnosti, jednání za společnost, způsob a výši tvorby rezervního fondu, způsob rozdělení zisku a úhrady ztráty. Orgány akciové společnosti tvoří valná hromada, představenstvo, dozorčí rada. Valná hromada je nejvyšší orgán společnosti, tvořena je akcionáři. Koná se nejméně jednou ročně, je schopna se usnášet jestliže přítomní akcionáři mají akcie v nominální hodnotě nejméně 30% základního kapitálu. Rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů; schvaluje účetní závěrku a rozdělení zisku, volí představenstvo a dozorčí radu. Představenstvo je statutární orgán společnosti. Řídí společnost a jedná jejím jménem, zabezpečuje obchodní vedení. Má nejméně 3 členy a je voleno valnou hromadou, nebo dozorčí radou na maximálně 5 leté funkční období. Dozorčí rada je kontrolní orgán společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva, přezkoumává účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku. Musí být nejméně tříčlenná, počet členů musí být dělitelný třemi. Členy volí valná hromada, pokud má a.s. 50 a více zaměstnanců je třetina členů rady zvolena zaměstnanci. Dozorčí rada je volena maximálně na 5 let, člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva. Představenstvo a dozorčí rada může mít při řízení společnosti v konkrétních případech různou úlohu či váhu delegovaných kompetencí. Převládajícím trendem je tzv. německý model, kdy hlavní akcionáři jsou současně zastoupeni v dozorčí radě. Dozorčí rada řídí představenstvo, které je tvořeno najatými manažery. Další variantou je tzv. americký model, kdy hlavní akcionáři tvoří představenstvo, jež řídí dozorčí radu a management. Soukromý podnik (podnik jednotlivce) se řídí především živnostenským zákonem. Vyznačuje se tím, že podnikatel (živnostník) je jediným zakladatelem a vlastníkem podniku (nebo jen s tichým společníkem), za podnikatelskou činnost nese celé riziko a neomezeně ručí za závazky podniku (nejen částí kapitálového vkladu, kterou vložil do podniku, ale i svým osobním majetkem). Výše kapitálového vkladu a tvorba základního kapitálu není zákonnou podmínkou vzniku a činnosti podniku. Obdobné postavení jako podnikatel v soukromém podniku mají osoby, které provozují výdělečnou činnost na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů. Zemědělským podnikatelem (dříve soukromě hospodařící rolník) podle zák. č. 252/1997 Sb., o zemědělství ( 2e) je fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, za podmínek stanovených tímto zákonem. 2.2 Základní ekonomické funkce podniku Podnik (angl. enterprise) je právně a ekonomicky samostatná podnikatelská jednotka, založená za účelem podnikání. Podle obchodního zákoníku se podnikem rozumí soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit. Základní znaky podniku jsou: dispozice a kombinace výrobních faktorů, právní samostatnost, ekonomická samostatnost. Každá podnikatelská činnost musí být vybavena na straně vstupů hmotnými, pracovními a finančními zdroji, neboli výrobními faktory (podle klasické ekonomie: půda, práce, kapitál). Právní samostatnost (právní subjektivita) podniku umožňuje vstup do právních vztahů k ostatním subjektům (občansko právních, majetkových a ostatních hospodářských vztahů). Ekonomická samostatnost podniku se projevuje ve výkonu podnikových funkcí - podnik samostatně rozhoduje o výrobním programu, o pořizování materiálních a personálních zdrojů, rozsahu a způsobu výroby, prodeji výrobků, o získávání a používání finančních prostředků ÚHÚL Brandýs nad Labem

15 apod. K dalším projevům patří, že podnik své výdaje hradí z inkasovaných příjmů, investice hradí z disponibilního zisku, plní ze zákona dané závazky vůči státu a státnímu rozpočtu. Vzhledem k věcnému předmětu podnikatelství, formálnímu uspořádání podniků a právnímu rámci, základním znakům, ekonomickým projevům a poslání v rámci národního hospodářství vystupuje podnik jako společenský systém Podnik jako systém Systém 1 (angl. system) je soubor na sebe vzájemně působících složek (prvků nebo subsystémů), které tvoří celek, jehož vlastnosti se liší od vlastností jeho jednotlivých složek. Složky systému jsou mezi sebou spojeny vazbami. Prvek je základní část systému, která není na dané rozlišovací úrovni již dále dělitelná Struktura systému charakterizuje jeho vnitřní uspořádání. Společenské systémy vykazují cílové chování, které je reprezentováno dosažením určitého stavu. (Kořínek 1993) Činnosti systému, které směřují k dosažení cíle, se nazývají funkcemi systému a jeho složek. Jestliže každá složka vykonává svoji specifickou funkci, která směřuje k dosažení určitého cíle, pak přispívá k dosažení cíle systému jako celku. Podle Ruhleho (1973) je podnik otevřený, dynamický, komplexní, částečně stochastický, částečně autonomní, cílově řízený a cíle hledající, produktivní a sociální systém. V podnikových systémech jsou identifikovatelné parciální subsystémy: technický (výrobní), sociální, ekonomický, organizační a řídící (manažerský). Technický subsystém je charakterizován věcným členěním výrobních faktorů a prvků výrobního procesu, především majetkovou strukturou ve vlastnictví podniku (nemovitosti, stroje a zařízení se svými funkčními vlastnostmi a technickými parametry, používaná technologie, charakter výrobního procesu, potřebné druhy materiálů a energií, parametry vyráběné produkce), počtem a kvalifikací pracovní síly apod. V tomto sybsystému se realizují základní procesy naturální produkce a reprodukce. Systémovými analýzami výrobních subsystémů se zabývají především technické disciplíny. Sociální subsystém podniku vytváří především mezilidské pracovní vztahy, faktor osobnosti a jeho význam při vzniku a utváření požadovaných vztahů, identifikační vazby vůči řídícím subjektům, poznání jednotlivých složek pracovního prostředí, řízení procesu adaptace, efektivní stimulace požadovaného chování pracovníků, komunikace 2, sociální konflikty a jejich řešení. Studiemi z tohoto pohledu se zabývá sociologie a psychologie. Ekonomický subsystém je charakterizován strukturou a vývojem ekonomických veličin a vztahů mezi nimi. Obchodní zákoník řadí k základním ekonomickým veličinám podniku: obchodní majetek, obchodní kapitál a čistý obchodní majetek. Tyto veličiny je nutno rozlišovat podle právní formy podnikatele. Stav a chování ekonomického subsystému je výsledkem reakcí systému (podniku) na podněty z okolí. Projevují se v kvantifikovatelné podobě jako stavové a tokové veličiny. Stavové veličiny podniku tvoří disponibilní množství produktivních činitelů, které je vyjádřeno hodnotově, které umožňuje jejich využívání ve vhodném časovém okamžiku, potřebném množství a požadované struktuře. Jejich úroveň vyjadřujeme stavem k určitému okamžiku, případně diskrétní změnou jejich stavu. Tito činitelé v podniku vystupují v podobě majetkové a kapitálové struktury. 1 z řeckého výrazu sýstéma - to, co je složené, seskupené v celek ; spojení, skupina, složenina, skladba, celek, státní zřízení. 2 z latinského základu communis, tj. společný, pospolitý, obecný; communicatio společná účast, sdílení, sdělení. 12 ÚHÚL Brandýs nad Labem 2012

16 Tokové veličiny podniku představují poměrné ekonomické parametry (output - input) udávající základní projevy výrobního procesu za určité období. V oblasti vstupů jsou to např. náklady, výdaje, v oblasti výstupů výnosy, příjmy, zisk, Mezi stavovými a tokovými veličinami existují spojovací články, vyjadřující míru i dynamiku rozvoje podniku (např. kladný rozdíl mezi příjmy a výdaji za určité období jako přírůst finančního majetku, zisk jako kladný rozdíl mezi výnosy a náklady znamená zvýšení vlastního kapitálu, část zisku, určená pro zvětšení majetku podniku apod.). Studiemi ekonomických subsystémů se zabývá statistický obor - ekonometrie. Organizační a řídící subsystémy uspořádávají dynamiku celého objektu (podniku). Jejich prvky tvoří organizační jednotky podniku (útvary, střediska, pracovní týmy a skupiny) a vztahy mezi nimi, s určitým formálně-systémovým uspořádáním (např. organizační řád). Nedílnou a nezbytnou součástí každého organizačního a řídícího subsystému je informační systém. Studiemi řídících subsystémů se zabývají kybernetika, synergetika a manažerská metodologie. V praxi lesních podniků dochází k systémovému prolínání procesu lesní výroby a hospodářského řízení. Lesní výroba v systémovém pojetí spočívá v usměrňování procesu tvorby dřeva, který probíhá v daném životním cyklu živých organizmů stromů. Základním prvkem a nositelem tvorby dřeva je autoregulační systém metabolismu stromu. Tímto geneticky získaným systémem strom reaguje na prostředí, k němuž je svým životním cyklem připoután, a to regulací vývoje svých orgánů. Jde tu o autonomní systém regulace, podmíněné organickou soustavou stromů, kdy přirozeným rysem tohoto systému není jen společenství (množství) stromů, ale i jejich trvalé a vzájemné ovlivňování. V tomto smyslu je les otevřeným systémem, který výrazným způsobem, vedle zpětné vazby na lesní výrobu, ovlivňuje i další složky životního prostředí. Předmětem hospodářského řízení jsou vztahy mezi výrobními faktory vztahy řízeného a výkonného systému. V tomto pojetí vystupují výrobní faktory mezi sebou (např. systémy stroj-stroj ), člověk a výrobní faktory (např. systémy člověk-stroj ), lidé mezi sebou ( člověk-člověk ). Obecný model hospodářského řízení (managementu) zahrnuje plánování, organizování, operativní řízení a kontrolu. Tyto činnosti patří k základním funkcím (úlohám) managementu. Plánování obsahuje předvídání a projektování. K základním plánovacím činnostem patří: vědomé stanovení cílů, rozhodování o variantách k jejich realizaci, volby technických možností, časových rámců, předvídání důsledků rozhodnutí apod. Dále plánování zahrnuje soustřeďování a uspořádání výrobních faktorů, vytváření, změny a udržování zúčastněných systémů. Výstupem plánování je soustava podnikových plánů (viz kap ). Organizování řeší věcné a časové uspořádání systémů, funkci jednotlivých složek, dělbu práce atd. U stávajících organizačních systémů jde o jejich změny a přizpůsobení novým podmínkám. Operativní řízení obsahuje činnosti, kde se při usměrňování procesů prolínají prvky řízení a regulování (v kybernetickém pojetí). Základní funkcí je zde regulace odchylek od cílového chování (např. odchylek od plánu, reakce na tržní podněty), či udržování odchylek v přípustných mezích (v LH např. přednostní zpracování kalamity). Kontrola 1 v obecném smyslu představuje přezkoušení, ověřování, přezkoumávání, dozor, dohled. V podnikové praxi jde o nedílnou součást řízení a řídících systémů, sledující plnění určité normy, příkazu, nebo průběh a výsledek práce. (Bluďovský 1999) 1 z latinských výrazů contra (proti) a rotulus (svitek, písemnost) - původně se kontrola chápala jako ověřování správnosti zápisů, listin, jako zkoumání správnosti záznamů, resp. zda zapsané odpovídá skutečnému stavu věcí. ÚHÚL Brandýs nad Labem

17 Integrující aktivitou, spojovanou s hospodářským řízením je controlling 2. Východiskem controllingu je vyhodnocování stavu plnění podnikových plánů a rozpočtů na základě údajů, poskytovaných účetnictvím, rozbory nákladů, odbytu atd. tak, aby bylo možné včas reagovat na odchylky od stanovených cílů. Jeho úlohou je poskytovat managementu vhodné informace sloužící k permanentní koordinaci, ovlivňování a usměrňování podnikových aktivit, v souladu s požadovaných chováním systému podniku a jeho cíli Cíle podniku Při rozhodování o cílech podnikání vystupují do popředí tři stěžejní otázky: Proč? Co? Jak? (podnikat, vyrábět). Klasická ekonomická teorie vycházela z pojetí, že cílem podniku v konkurenčním tržním prostředí je maximalizace zisku. Tento cíl byl dlouho pokládán za dominantní, neboť zisk jako syntetický ekonomický ukazatel v sobě komplexně ztělesňuje výsledky hospodaření podniku. Pojetí zisku jako všeobecného ekonomického cíle se však může projevit i rozporně - krátkodobá maximalizace zisku nemusí vždy zabezpečovat dlouhodobé trvání podniku. Proto se jako cíl začal prosazovat dlouhodobý růst podniku, který by zabezpečil jeho vnitřní stabilitu a přežití v dlouhodobé perspektivě. Zisk je ve vztahu k tomuto pojetí jak prostředkem, tak i výsledkem růstu podniku. Synek (1994) definuje základní cíl podnikání jako všechny činnosti jež vedou a napomáhají maximalizaci hodnoty podniku (firmy). V dalším vývoji do soustavy podnikových cílů začaly pronikat aspekty sociální a ekologické, které mohou někdy i převažovat. Syntézou tohoto vývoje vznikla představa globálního cíle podniku: dosahování přiměřeného zisku v dlouhodobém rozvoji podniku při respektování společenských a ekologických požadavků a omezení. Stanovení cílů podniku sestává ze tří fází: - kritické analýzy dosavadní činnosti, - stanovení hlavních směrů hospodářského rozvoje (strategická fáze), - určení klíčových činností a předpokladů k jejich realizaci (taktická fáze). Smyslem kritické analýzy dosavadní činnosti podniku je získat reálný pohled na silné a slabé stránky podniku 3. Zaměřuje se externě a interně. Těžiště externích analýz tvoří zejména: analýza politického, ekonomického a sociálního prostředí, analýza trhu, konkurence a klientů. Interní analýzy se zaměřují hlavně na: analýzu faktorů (používané výrobní faktory, technologie, pracovní síla, informační systém, administrativa, podnikatelské aktivity), analýzu výrobků a služeb (struktura, podíl na trhu, ziskovost, poptávka), analýzu vnitřních zdrojů (finanční zdroje a možnosti, struktura majetku, kvalita pracovních sil). Stanovení hlavních směrů hospodářského rozvoje je odvozováno od prostoru působnosti podniku a vnějších činitelů. Podnik může ovlivňovat cíle v rámci: - podmínek územního celku, ve kterém podnik vyvíjí činnost (působnost), - trhu a tržního prostředí, - obecných ekonomických pravidel a informací, - operativních ekonomických nástrojů, - právních norem apod. 2 controlling (angl.) - kontrolování; složka řízení podniku, kdy dochází k vyhodnocování odchylek skutečných výsledků od plánovaných hodnot, analýze příčin odchylek, jejich předvídání a realizaci opatření k jejich odstranění. 3 jednou z často užívaných analytických metod je tzv. SWOT analýza, pomocí níž se vyjadřují silné stránky (Strengths), slabé stránky (Weaknesses), příležitosti (Opportunities) a rizika, resp. hrozby (Threats). 14 ÚHÚL Brandýs nad Labem 2012

18 Výstupem stanovení hlavních směrů jsou dlouhodobé koncepce rozvoje podniku se strategickými cíli, nejčastěji v časovém horizontu 3 5 (10) let. Klíčové činnosti mají na konečné výsledky a rozvoj podniku rozhodující vliv. Jsou odvozeny z hlavních směrů hospodářského rozvoje a vyúsťují zpravidla do souboru specifických - taktických cílů. Mezi tyto cíle může patřit: - rozšíření nebo zúžení sortimentu výrobků nebo služeb, - získávání nových trhů, - zvyšování obratu, resp. podílu na trhu, - vědeckotechnický pokrok, zavádění nových technologických postupů ve výrobě, informační systém, ekologicky šetrné technologie, - zvyšování produktivity práce, - zvyšování rentability vloženého kapitálu, - optimalizace likvidity podniku, - udržení nebo zvýšení zaměstnanosti, zlepšení pracovních a sociálních podmínek zaměstnanců, apod. Strategické, taktické i operativní cíle podniku jsou zapracovány a konkretizovány do soustavy podnikových plánů. Podnikové plánování představuje tedy formulaci cílů a jejich rozpis v časové i věcné rovině. Základním podnikovým plánem je plán na hospodářský rok - roční prováděcí plán. Zpravidla se u výrobních podniků člení na dílčí, avšak organicky propojené plány, jež tvoří: - plán investic (využívání, reprodukce, investiční výstavby), - plán zásobování (nakupovaných zásob, zásob rozpracované výroby a výrobků), - výrobní plán (činností, výkonů, produkce výrobků a služeb), - plán práce (pracovníků, mezd a osobních nákladů, sociálních výdajů), - plán odbytu a servisu (obchodní plán), - plán nákladů a výnosů, hospodářských výsledků, - finanční plán (příjmů a výdajů), - ostatní plány (rozvoje a řízení, ekologický plán atd.). Jádrem ročního plánu je plán výroby a odbytu, integrujícím plánem je plán finanční. Pro dosahování cílů (zajišťování a realizaci plánů) vykonává podnik činnosti, jimiž plní hospodářské funkce: nákup a skladování, zásobování, výroba, marketing, odbyt, financování, investiční výstavba, plánování, management, zajišťování informací (informační systém). Při těchto činnostech je důležitý mechanismus zpětné vazby, umožňující korekci či generující podněty k novým cílům. Jedná se tedy o permanentní proces vzájemného ovlivňování. Nezbytným předpokladem zajišťování základních funkcí podniku a dosahování cílů je určitá a disponibilní majetková a kapitálová struktura. Některé legislativní odkazy: Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník Zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů Zákon č. 191/1950 Ú.l., zákon směnečný a šekový Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech ÚHÚL Brandýs nad Labem

19 3 OPTIMALIZACE PRÁVNÍ FORMY HOSPODAŘENÍ NA LESNÍM MAJETKU Při rozhodování o nakládání s lesním majetkem je třeba posoudit jednotlivé formy hospodaření z hlediska legislativního, daňové zátěže a porovnat navzájem rizika, která jednotlivé formy vztahu vlastníka a majetku přinášejí pro vlastníka samotného, ale především pro kvalitu a trvalou a přitom vyrovnanou výnosovost lesního majetku. Lze zde uvažovat s těmito základními možnostmi: - výhradní přímé obhospodařování vlastníkem, - přímé obhospodařování vlastníkem se spoluúčastí jiného subjektu, - pronájem majetku. 3.1 Výhradní přímé obhospodařování vlastníkem U fyzických osob je zde nejrozšířenější formou obhospodařování v kategorii zemědělský podnikatel. Z hlediska právnických osob z právních forem, zejména z pohledu územně samosprávných celků měst a obcí (ÚSC), zde připadají v úvahu: příspěvková organizace, organizační složka obce Zemědělský podnikatel Zemědělským podnikatelem (dříve soukromě hospodařící rolník) podle zák. č. 252/1997 Sb., o zemědělství ( 2e) je fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, za podmínek stanovených tímto zákonem a která, pokud jde o osobu fyzickou: - dosáhla věku 18 let, - má způsobilost k právním úkonům, - má trvalý pobyt na území České republiky, nejedná-li se o občana České republiky nebo o občana členského státu Evropské unie, - pohovorem před místně příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností prokáže základní znalost jazyka českého, nejedná-li se o občana České republiky nebo o občana členského státu Evropské unie; Zemědělskou výrobou včetně hospodaření na vodních plochách se rozumí: a) rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické a energetické užití na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků, b) živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání, zpracování a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní, c) produkce chovných a plemenných zvířat, využití jejich genetického materiálu a získávání zárodečných produktů, pokud jde o zvířata uvedená v písmenu b), d) výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin, e) úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby, f) chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin ve vodním útvaru povrchových vod na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu, g) hospodaření v lese, na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu, h) hospodaření s vodou pro zemědělské a lesnické účely. 16 ÚHÚL Brandýs nad Labem 2012

20 Zemědělský podnikatel podle tohoto zákona je oprávněn rovněž poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělskému podnikateli k zemědělské výrobě. Podnikání v zemědělství podléhá evidenci na obecním úřadě s rozšířenou působností - viz 2f Evidence zemědělského podnikatele Příspěvková organizace Příspěvková organizace (PO) je právnická osoba, kterou může ÚSC zejména k hospodářskému využívání svého majetku a k zabezpečení veřejně prospěšných činností. PO by měl ÚSC zřizovat především pro takové činnosti ve své působnosti, které jsou neziskové a jejichž rozsah, struktura a složitost vyžadují samostatnou právní subjektivitu. Obhospodařování lesů formou PO jsou např.: Lesy hl.m. Prahy, Městské lesy Dobřany, Městské lesy Znojmo, Městské lesy Fulnek, Lesy Města Jirkova, Lesy Jáchymov, Lesní a vodní hospodářství Švihov. a) Výhody: - organizace je ovládána zřizovatelem, - nemusí vytvářet složitý systém výkonných a dozorčích orgánů, - možnost získávání finančních prostředků z různých zdrojů (vlastní činnost, prostředky z rozpočtu zřizovatele, prostředky ze svých fondů, peněžité dary od fyzických a právnických osob, peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí), - možnost provozování doplňkové hospodářské činnosti (mimo hlavní činnost), pro kterou byla zřízena, - organizace nemusí vytvářet základní kapitál, - zřizovatel může stanovit PO odvody do svého rozpočtu, - hmotná zainteresovanost na hospodářských výsledcích má pro PO motivační funkci, - zůstatky peněžních fondů PO po skončení roku nepropadají a převádějí se do roku následujícího, - vztah rozpočtu PO k rozpočtu zřizovatele lze za určitých podmínek během roku měnit, - zřizovatel má právo kontrolovat hospodaření PO. b) Nevýhody: - má být zřizována zpravidla k neziskovým činnostem, - práva a závazky PO přecházejí dnem jejího zániku na zřizovatele, - omezení podnikatelské a investiční činnosti (některé činnosti a úkony může PO provádět pouze se souhlasem zřizovatele), - povinnost zřizovat zákonem určené fondy. c) Daňové aspekty: - PO je pro účely daně z příjmů řazena mezi poplatníky, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, - předmětem daně z příjmů nejsou u PO příjmy z činností vyplývající z jiného poslání (ovšem za podmínky, že náklady vynaložené na jejich dosažení jsou vyšší než tyto příjmy), - předmětem daně z příjmů nejsou příjmy z dotací a podpor z rozpočtu ÚSC, - upravený základ daně si může PO dále snížit až o 30% (maximálně však o Kč), použije-li takto získané prostředky ke krytí nákladů souvisejících s činnostmi, z nichž získané příjmy nejsou předmětem daně, a to ve třech bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích. V případech, že třicetiprocentní snížení činí méně než Kč, lze odečíst částku celých Kč (maximálně však do výše základu daně), - je povinna vést účetnictví tak, aby byly odděleně vedeny příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů, které předmětem daně nejsou. Totéž platí i pro vykazování výdajů, - od základu daně si nemůže odečíst hodnotu poskytnutých darů, - zisk zdaňován aktuální sazbou daně z příjmů právnických osob. PO je zřizována za účelem odborného, a přitom z hlediska zájmů vlastníka průhledného obhospodařování majetku. Tato forma, která vyžaduje (s ohledem na složitost a odbornou náročnost činností) právní subjektivitu, se vyznačuje hospodařením odděleným od účetnictví ÚSC, s dostatečnou možností prokazování skutečného přínosu. Vliv vlastníka na vlastní hospodaření přitom není nikterak oslaben. ÚHÚL Brandýs nad Labem

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Podnikání fyzických a právnických osob Ekonomika lesního hospodářství 1. cvičení Podnikání

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Jedinou povinností společníků-zakladatelů je vnést do společnosti vklad. Jeho výše je stanovena zákonem a liší

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem 2. Stavební firma Klíčová slova: Stavební firma, právní formy podnikání, hlavní a podpůrné činnosti stavební firmy, funkce stavební firmy, strategie stavební firmy. Anotace textu: Obsahem textu je seznámení

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

Obchodní zákoník. nehmotných statků (značka firmy, licence, software, atd.), a osobníc složek podnikání (kvalita týmu lidí, kteří v podniku pracují).

Obchodní zákoník. nehmotných statků (značka firmy, licence, software, atd.), a osobníc složek podnikání (kvalita týmu lidí, kteří v podniku pracují). Obchodní zákoník Je nejdůležitější právní normou pro podnikatele. Upravuje vztahy mezi podnikateli, ale v některých případech se obracíme k obecnější právní normě, kterou je Občanský zákoník. Obchodní

Více

Osnova učiva: Učivo o podniku a podnikání. Po obsahové stránce je učivo zaměřeno především na věcnou, právní a organizační problematiku daného tématu.

Osnova učiva: Učivo o podniku a podnikání. Po obsahové stránce je učivo zaměřeno především na věcnou, právní a organizační problematiku daného tématu. Učivo o podniku a podnikání 2. tématický celek Osnova učiva: 1. Zařazení učiva 2. Didaktická analýza učiva 3. Struktura učiva a jeho rozvržení v tématickém plánu 4. Metodické zpracování učiva týkající

Více

Podnikání = soustavná činnost provozovaná samostatným podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.

Podnikání = soustavná činnost provozovaná samostatným podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Obchodní právo Je souhrn právních norem upravujících postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy a další vztahy související s podnikáním. Patří do soukromého práva vzniklo vyčleněním z odvětví občanského

Více

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 126EKMN - Ekonomika a management letní semestr 2013/2014 Ing. Eduard Hromada, Ph.D. eduard.hromada@fsv.cvut.cz Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme

Více

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace Ekonomika III. ročník 019_Obchodní korporace Zákon o obchodních korporacích Tržní hospodářství je postavené na existenci vlastnických vztahů, všichni vlastníci mají rovnocenné právní postavení (ochrana

Více

Učivo o podniku a podnikání. Osnova učiva:

Učivo o podniku a podnikání. Osnova učiva: Učivo o podniku a podnikání 2. tématický celek Osnova učiva: 1. Zařazení učiva 2. Didaktická analýza učiva 3. Struktura učiva a jeho rozvržení v tématickém plánu 4. Metodické zpracování učiva týkající

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Podniková ekonomie a management Vyučující: Ing. J.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Připravil: Ing. Vlastimil Vala, CSc. Správa a systém lesního hospodářství strana 3 Základní

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Produkční a mimoprodukční funkce lesa Ekonomika lesního hospodářství 8. cvičení Funkce lesa

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Příklad dobré praxe V

Příklad dobré praxe V Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe V pro průřezové téma Člověk a svět práce Richard Samec 2010

Více

Učivo o podnikání. Osnova učiva: 7.4.2014. 1. Zařazení učiva

Učivo o podnikání. Osnova učiva: 7.4.2014. 1. Zařazení učiva Učivo o podnikání 2. tématický celek Osnova učiva: 1. Zařazení učiva 2. Didaktická analýza učiva 3. Struktura učiva a jeho rozvržení v tematickém plánu 4. Metodické zpracování učiva týkající se vymezení

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatel Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která soustavně podniká. Nezáleží přitom na objemu podnikatelských

Více

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Obecná ustanovení Hlava I. 5 částí (I. V.) působnost OZ, definice podnikání a podnikatele, zápis

Více

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Podnikový management Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Právní úprava Zakládání, provozování i zánik podnikatelských aktivit v ČR upravuje především živnostenský zákon (zákon

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ

PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ Osnova: Podnikání, podnikatel Obchodní rejstřík Volba právní formy Podnik a jeho členění Oceňování podniku PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL Podnikání je u nás upraveno obchodním zákoníkem

Více

Testy k předmětu Nauka o podniku I. TEST 1 (Správné (ale není jisté, že jsou správné) odpovědi jsou červené)

Testy k předmětu Nauka o podniku I. TEST 1 (Správné (ale není jisté, že jsou správné) odpovědi jsou červené) Testy k předmětu Nauka o podniku I TEST 1 (Správné (ale není jisté, že jsou správné) odpovědi jsou červené) 1. Které znaky podniku jsou závisle na hospodářském systému: a. Výdělečný princip b. Princip

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba 4. Jednání s klientem 5. Komunikace 6. Vnitřní správa - zabezpečení

Více

Subjekty tržní ekonomiky II. Pátek 30. 3. 2012 Kateřina Jančová

Subjekty tržní ekonomiky II. Pátek 30. 3. 2012 Kateřina Jančová Subjekty tržní ekonomiky II. Pátek 30. 3. 2012 Kateřina Jančová Právní předpisy Občanský zákoník Obchodní zákoník Nový občanský zákoník (+ přidružené zákony: zejm. Zákon o obchodních společnostech a družstvech)

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo, Ekonomika, Základy podnikání Tematický okruh:

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo, Ekonomika, Základy podnikání Tematický okruh: Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo, Ekonomika, Základy podnikání Tematický okruh: Obchodní právo Téma: Kapitálové obchodní společnosti

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU Založení podniku Osnova: Výběr právní formy podnikání Zahájení podnikání živnostenské podnikání Založení společnosti Vznik společnosti Založení a vznik s.r.o. detailní postup rozklíčování zřizovacích výdajů

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PODNIK A JEHO MAJETEK

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PODNIK A JEHO MAJETEK E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PODNIK A JEHO MAJETEK Podnik je soubor hmotných, nehmotných a osobních složek. o hmotné složky: budovy, stroje, zařízení. o osobní složky: znalosti a zkušenosti zaměstnanců

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing.Lenka Vlasáková 1 Obchodní zákoník je norma speciální

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Stanovy akciové společností SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost SPORTZONE, a.s. (dále jen společnost

Více

Pojem a předmět obchodního práva

Pojem a předmět obchodního práva Úvod Podnikání (EK!) organizování kapitálu a práce za účelem produkce výrobků a služeb => nezbytná regulace! Právní úpravy podnikání v různých státech odlišné (politické, geografické, sociální, historické

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

Vytváření organizačních struktur. Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace

Vytváření organizačních struktur. Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace Vytváření organizačních struktur Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace A. Organizační struktury vycházející z dělby pravomocí 1. Liniová organizační struktura -

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice VOLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e7_obchodní společnosti Ekonomika P4 Anotace: Materiál lze využít jako prezentaci a

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích JUDr. Richard Třeštík, advokát se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 43 tel./fax: 475 210 986, mob. tel.: 602 105 585, e-mail: trestik@aktrestik.cz, IČO 66202060, zapsán v seznamu advokátů ČAK pod č.

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Podnikání, podnik a jeho typy, vznik a zánik podniků

Podnikání, podnik a jeho typy, vznik a zánik podniků Podnikání, podnik a jeho typy, vznik a zánik podniků Podnikání Soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku Podnikání upravuje Obchodní

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL HOLDING, a.s. Úplné znění ke dni 1. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL HOLDING, a.s. (dále jen společnost

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Město Česká Skalice S M Ě R N I C E RADY MĚSTA ČESKÁ SKALICE č.4/2004 ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - 1 - l. Úvod 1.1. Pro výkon vybraných činností, které jsou zpravidla neziskové a jejichž obsah, struktura

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Zim04 Vypracoval, Dne

Více

Minimální úloha státu 1) Vnitřní bezpečnost 2) Vnější bezpečnost 3) Nezávislé soudní instituce 4) Financování státní správy, školství, vědy, kontrola

Minimální úloha státu 1) Vnitřní bezpečnost 2) Vnější bezpečnost 3) Nezávislé soudní instituce 4) Financování státní správy, školství, vědy, kontrola 1 Minimální úloha státu 1) Vnitřní bezpečnost 2) Vnější bezpečnost 3) Nezávislé soudní instituce 4) Financování státní správy, školství, vědy, kontrola zdravotnictví 5) a) Stanovit pravidla hospodářské

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Kapitálové společnosti. Bc. Alena Kozubová

Kapitálové společnosti. Bc. Alena Kozubová Kapitálové společnosti Bc. Alena Kozubová Kapitálové společnosti Kapitálové obchodní společnosti nejsou úzce vázány na své konkrétní zakladatele, majetkové podíly v nich lze snadno prodat. Jsou snadno

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

Z ř i z o v a c í l i s t i n a

Z ř i z o v a c í l i s t i n a V Hradci Králové dne Čj. K R Á L O V É H R A D E C K Ý K R A J Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje Z ř i z o v a c í l i s t i n a Příspěvkové organizace Královéhradeckého

Více

Základní pojmy. Právní formy podnikání.

Základní pojmy. Právní formy podnikání. Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Základní pojmy. Právní formy podnikání. Eva Štichhauerová Technická univerzita v

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění jejích dodatků

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění jejích dodatků Město Krásná Lípa, Masarykova 6/246, 407 46, Krásná Lípa ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění jejích dodatků Název: Město Krásná Lípa Sídlo: Masarykova 246/6, 407 46 Krásná Lípa IČ: 00261459 Okres: Děčín

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvik Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní formy

Více

Typy právnických osob podle občanského zákoníku č.89/2012 Sb.

Typy právnických osob podle občanského zákoníku č.89/2012 Sb. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická České Budějovice, Husova 3, 371 60, IČ: 00582239 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0001 Název projektu: Podpora rozvoje podnikatelských

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO, DOBA TRVÁNÍ 1.1 Obchodní firma společnosti: SAB Finance a.s. 1.2 Sídlo společnosti: Praha 1.3 Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Více

http://www.slovenskespolecnosti.info/images/z6.jpg

http://www.slovenskespolecnosti.info/images/z6.jpg http://www.slovenskespolecnosti.info/images/z6.jpg STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Výtah ze semináře 09 Ekonomika a podnikání 20091109

Výtah ze semináře 09 Ekonomika a podnikání 20091109 Výtah ze semináře 09 Ekonomika a podnikání 20091109 1.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PODNIKATELSKÉHO SUBJEKTU Ekonomie rozlišuje tři základní ekonomické subjekty: domácnosti; firmy; stát. Z tohoto hlediska právo

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Druh učebního mateirálu: Textový materiál a pracovní list pro žáky

Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Druh učebního mateirálu: Textový materiál a pracovní list pro žáky Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:vy_32_inovace_18_eko_18 Autor: Bc. Jitka

Více

Základní ustanovení - oddíl prvý

Základní ustanovení - oddíl prvý Základní ustanovení - oddíl prvý.. Stanovy Načeradské služby s.r.o. I. Založení společnosti Společnost byla založena Obcí Načeradec jako jediným zakladatelem. O založení společnosti rozhodlo v souladu

Více

319/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 25. května 2006

319/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 25. května 2006 319/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. května 2006 o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory, a o změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

Více

Ekonomika Právní formy podnikání v ČR. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Právní formy podnikání v ČR. Ing. Ježková Eva Ekonomika Právní formy podnikání v ČR Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti RENATEX CZ a.s., IČ 451 92 731, se sídlem K Myslivně 2140/61, Poruba, 708 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 Představenstvo společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. svolává řádnou valnou hromadu

Více

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Ekonomický systém a systém ekonomického řízení AČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obchodní společnosti 3 2.1 Obchodní společnost jako právnická osoba 3 2.2 Osoby ve společnosti 4 2.2.1 Společníci 4

Více