Zápis z dílčího přezkoum ání hospodař ení obce Koclířov, IČ za rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z dílčího přezkoum ání hospodař ení obce Koclířov, IČ 00276839 za rok 2013"

Transkript

1 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zápis z dílčího přezkoum ání hospodař ení obce Koclířov, IČ za rok 2013 Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Dílčí přezkoumání proběhlo na Obecním úřadě Koclířov, Koclířov 123, Koclířov Přezkoumané období od do Dílčí přezkoumání vykonaly: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Ivana Bednaříková - kontroloři: - Miloslava Jílková Zástupci obce: - Jiří Tesař - starosta obce - Rudolf Kala - člen finančního a kontrolního výboru - Markéta Pospíšilová - účetní obce

2 2 A. Přezkoumané písemnosti Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Koclířov byly přezkoumány následující písemnosti: Druh písemnosti Popis písemnosti Návrh rozpočtu zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup od do Rozpočtová opatření č. 1/ schváleno usnesením ZO č. 4/ ze dne č. 2/ schváleno usnesením ZO č. 3/ ze dne č. 3/ schváleno usnesením ZO č. 6/ ze dne Rozpočtový výhled sestaven na r Usnesením č. 2/3 ze dne vzalo ZO na vědomí aktualizovaný rozpočtový výhled k Schválený rozpočet usnesení ZO č. 7/4 ze dne Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím Závěrečný účet Výše příspěvku na provoz pro ZŠ a MŠ Koclířov na r byla schválena v rámci rozpočtu obce na r ve výši ,- Kč - oznámeno dopisem zřizovatele ze dne Usnesením č. 7/4 ze dne , bodem č. V. uložilo ZO starostovi obce sdělit příspěvkové organizaci výši příspěvku v rozpočtu obce na r Zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup od do , byl projednán a schválen usnesením ZO č. 4/2-2013, bod I. písm. a). ze dne s výhradou. Nápravná opatření ke zjištěným chybám a nedostatkům byla přijata stejným usnesením a termín pro jejich odstranění byl stanoven do Bankovní výpis Výpis z kontokorentního účtu vedený u České spořitelny, a.s. ze dne Výpis z účtu u České národní banky ze dne Výpis z běžného účtu (Fond rozvoje bydlení) vedený u České spořitelny, a.s. ze dne Výpisy z úvěrových účtů vedených u České spořitelny, a.s. ze dne Evidence poplatků předpis poplatku ze psů a za svoz TKO na r dokladem č ze dne Faktura Vydané faktury č č za období 01/ /2013. Přijaté faktury č. 101/ č. 199/2013 za období 04/ /2013. Odměňování členů zastupitelstva Výše odměn neuvolněným členům ZO schválena usnesením ZO ze dne Usnesením ZO ze dne 4/ ze dne bylo rozhodnuto o výši odměny pro nově zvoleného neuvolněného starostu obce a pro neuvolněnou 1. místostarostku obce ode dne Ověřeno na rekapitulace mezd za období 01-08/2013. Příloha rozvahy sestavená ke dni Rozvaha sestavená ke dni

3 3 Účetní doklad průvodky č. 1/ č. 112/2013 k vydaným fakturám průvodky č. 101/ č. 199/2013 k došlým fakturám interní doklady č č k výpisům kontokorentního účtu za období 06/2013 Výkaz pro hodnocení Fin 2-12 M sestavený ke dni plnění rozpočtu Výkaz zisku a ztráty sestavený ke dni Rozvaha zřízených ZŠ a MŠ Koclířov sestavená ke dni a příspěvkových organizací Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací ZŠ a MŠ Koclířov sestavený ke dni a Závěrečný účet příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Koclířov za r a rozdělení hospodářského výsledku bylo schváleno usnesením ZO č. 4/ ze dne , bodem č. III. a). Byl schválen převod do Dohody o provedení práce Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod) Smlouvy o přijetí úvěru Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem Vnitřní předpis a směrnice rezervního fondu, i když byl výsledek hospodaření za r nulový. uzavřené dne příprava volebních lístků a obálek, nadepisování adres dle volebních seznamů, kontrola volebních seznamů, příprava volební místnosti, úklid volební místnosti, dne doručování volebních lístků účelově určená neinvestiční dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním volby prezidenta ČR v r (pol. 4111, ÚZ 98008) - na základě Avíza pro změnu rozpočtu obce č. 1 ze dne přiznáno ,- Kč, vyúčtováno , čerpáno ve výši ,- Kč neinvestiční grant PK z Programu podpory kulturních aktivit na r na akci "Hřebečský slunovrat" (pol. 4122) - na základě Smlouvy o poskytnutí grantu ev. č. 2013/22162 ze dne bylo přiznáno ,- Kč, vyúčtování do Kupní smlouvy k prodeji pozemků ze dne a Kupní smlouva k nákupu nemovitostí ze dne Smlouva o úvěru uzavřená s Českou spořitelnou, a.s. Praha 4 dne do výše ,- Kč za účelem financování projektu "Financování 3 pečovatelských a 4 vstupních bytů v č.p. 243". k prodeji pozemků zveřejněny v souladu s 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů Vnitřní organizační směrnice č. 1/2011 o účetnictví, včetně dodatku č. 1 (podpisové vzory) - postupy účtování dle účtových tříd - časové rozlišení - podrozvaha - opravné položky k pohledávkám Vnitřní organizační směrnice č. 5/2011 o odepisování dlouhodobého majetku obce Vnitřní organizační směrnice č. 6/2011 o oceňování a inventarizaci majetku obce Vnitřní organizační směrnice č. 2/2012 o finanční kontrole

4 4 Vnitřní předpis a směrnice Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení Vnitřní organizační směrnice č. 1/2013 k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji Vnitřní organizační směrnice č. 1/2013 o poskytování cestovních náhrad ze dne , , , , , , , , , Finanční výbor Zápisy finančního výboru ze dne , , , a Kontrolní výbor Zápis ze společné schůze finančního a kontrolního výboru konané dne Obecně závazné vyhlášky Společnost s ručením omezeným Změna členů ZO č. 1/2012 a č. 1/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. K vyhlášce č. 1/2012 byl dne zpracován právní rozbor obecně závazné vyhlášky. Vyhotoveno Ministerstvem vnitra ČR, odborem dozoru a kontroly veřejné správy, oddělení dozoru Pardubice. V závěru byl konstatován rozpor s 93 odst. 1 daňového řádu. Na základě rozboru byla vydána obecně závazná vyhláška č. 1/ účinnost dnem vyhlášení z důvodu naléhavého obecného zájmu, zveřejněna od do č. 2/2010, o místním poplatku ze psů Na základě Notářského zápisu NZ 173/2009 N 190/2009 ze dne byla sepsána Společenská smlouva o založení společnosti s ručeným omezením mezi účastníky: Obec Koclířov a Společností ALTENERGIE DEVELOP s. r. o., Jevíčko - obchodní název firmy SEKO Koclířov, s. r. o. s předmětem podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, výroba elektrické energie. Výše obchodních podílů: Obec Koclířov - 70 %, ALTENERGIE DEVELOP s. r. o., Jevíčko - 30 %. Peněžitý vklad Obce Koclířov do společnosti SEKO Koclířov, s. r. o. činí ,- Kč. Na základě Leasingové smlouvy č ze dne uzavřené mezi SEKO Koclířov, s. r. o. a Raiffeisen - Leasing, s. r. o. byl příjemci poskytnutí finanční leasing na Technologii fotovoltaické elektrárny s instalovaným výkonem do 30 kwp v pořizovací ceně ,- Kč vč. DPH. Zajištění: prohlášením o ručení dle 303 a násl. obchodního zákoníku vydané třetí osobou akceptovanou poskytovatelem, a to: Obec Koclířov a ALTENERGIE DEVELOP s. r. o., Jevíčko. Dále byla zřízena Smlouvou o zřízení věcného břemene č ze dne věcná břemena k nemovitostem: budova bez č.p./č.e. na parcele st. 616, k. ú. Koclířov, parcela st. 616 k. ú. Koclířov, parcela st k. ú. Koclířov, parcela st k. ú. Koclířov, které jsou v majetku obce Koclířov. Z časových důvodů nebyla prověřována platnost výše provedených úkonů v návaznosti na usnesení zastupitelstva obce Koclířov. Usnesením č. 7/4 ze dne vzalo ZO na vědomí odstoupení p. Lenocha z funkce starosty a člena zastupitelstva obce.

5 5 Změna členů ZO Usnesením ZO č. 7/5 ze dne byl ZO vyjádřen souhlas s rozšířením funkce neuvolněných místostarostů na prvního a druhého místostarostu. Stejným usnesením byl do funkce neuvolněného starosty zvolen p. Tesař. Usnesením č. 4/ ze dne bylo rozhodnuto o opravě v zápisu ze zasedání č. 7 ze dne volba do funkce neuvolněného starosty, volba do funkce členky rady a do funkce neuvolněné 1. místostarostky. B. Zjištění z dílčího přezkoumání Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Koclířov byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky: Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků Právní předpis: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 77 odst. 2 - Zastupitelstvo obce nestanovilo den, od kterého se neuvolněnému členovi zastupitelstva poskytuje odměna, nebo jej stanovilo chybně (zpětně). Usnesením č. 7/4 ze dne vzalo ZO na vědomí odstoupení p. Lenocha z funkce starosty a člena zastupitelstva obce. Usnesením ZO č. 7/5 ze dne byl ZO vyjádřen souhlas s rozšířením funkce neuvolněných místostarostů na prvního a druhého místostarostu. Stejným usnesením byl do funkce neuvolněného starosty zvolen p. Tesař. Usnesením ZO ze dne 4/ ze dne bylo rozhodnuto o výši odměny pro nově zvoleného neuvolněného starostu obce a pro neuvolněnou 1. místostarostku obce ode dne Kontrolou rekapitulace mezd za období 07/2013 bylo zjištěno, že odměna byla skutečně vyplacena zpětně od poměrnou částí. Jedná se o nesprávný postup. Odměnu nelze vyplácet zpětně. Právní předpis: Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů 26 odst. 1 písm. a) - Uvnitř orgánu veřejné správy nebyla zajištěna předběžná řídící kontrola plánovaných a připravovaných operací vedoucím tohoto orgánu nebo vedoucími zaměstnanci jím pověření k nakládání s veřejnými prostředky orgánu veřejné správy jako příkazci operací. Kontrolou účetních dokladů za období 06/2013 a vydaných faktur za období 01/ /2013 bylo zjištěno, že provedení předběžné veřejnosprávní kontroly příkazcem operace nebylo stvrzeno jeho podpisem na výše uvedených dokladech v souladu s vnitřní organizační směrnicí č. 2/2012 o finanční kontrole.

6 6 Právní předpis: Vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti Příloha č. 4 odst. 3 - Rozpočet byl pořízen do výkazu FIN 2-12 M v odlišné podobě, než jak je schválil příslušný orgán územního celku. Kontrolou schváleného rozpočtu na r na výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M bylo zjištěno, že rozpočet byl zanesen ve výdajové části do výkazu v odlišné podobě. Schválený rozpočet dle usnesení ZO č. 7/4 ze dne výdaje celkem ,- Kč - výše odpovídala částce v návrhu rozpočtu. Dle výkazu činily výdaje celkem ve schváleném rozpočtu ,- Kč - rozdíl ve výši 400,- Kč. V návrhu rozpočtu byla uvedena ručně psaná poznámka o změně výše výdajů na OdPa 6171/pol (nespecifikované rezervy) - snížení o 2.000,- Kč - přesun na OdPa 3429/pol (do výkazu byla změna zanesena). Rozdíl ve výši 400,- Kč vzniknul na OdPa 6171/pol. 5901, kde došlo oproti návrhu rozpočtu ke snížení o 2.400,- Kč namísto 2.000,- Kč. Výše příjmů celkem a výše financování odpovídala výši dle schváleného rozpočtu. Dle usnesení č. 7/4 ze dne byl rozpočet schválen jako vyrovnaný, přestože bylo do rozpočtu zapojeno financování na pol. 8115, 8123 a Byly zjištěny následující závažné chyby a nedostatky: Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků Právní předpis: Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 16 - Rozpočtové opatření bylo schváleno a provedeno až po uskutečnění výdaje finančních prostředků. Ke kontrole byly předloženy dodavatelské faktury, které byly uhrazeny, aniž by byla schválena změna rozpočtu. Jedná se např. o dodavatelské faktury č. 203/2013 a č. 229/2013 vystavené BcA. Markem Běťákem, Němčice 7 na restaurátorské práce - na částku ,- Kč a ,- Kč - dle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu k byl upravený rozpočet na OdPa 3330/pol v nulové výši. Vzhledem k tomu, že závazným ukazatel rozpočtu byly rozpočtové položky, bylo ověřováno čerpání rozpočtu zejména ve výdajové části na tyto závazné ukazatele. K překročení čerpání došlo také na OdPa 1032/pol. 5169, 3312/pol a pol nerozpočtováno, 3330/5169 nerozpočtováno, 3612/5154 překročeno, 3612/5169 překročeno, OdPa 3631 překročeno, 3632/nerozpočtována pol a 6121, OdPa 3639/pol. 5011, 5031, 5032, 3639/5169 překročeno, 3726/6121, aj.

7 7 UPOZORNĚNÍ: - Riziko související se závazky obce a s ručitelskými závazky - Obci jako společníku společnosti s ručeným omezením vyplynuly povinnosti mj. k finančnímu leasingu, který je popsán viz výše. Ke dni dílčího přezkoumání hospodaření obce a s ohledem na předložené účetní výkazy - rozvahu, výkaz zisku a ztráty k a výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k je nutno upozornit na zůstatek dlouhodobých závazků (dlouhodobých úvěrů - účet 451) ve výši ,28 Kč a krátkodobých závazků (dodavatelé - účet 321) ve výši ,53 Kč. Zůstatek peněžních prostředků na běžných účtech celkem ke dni činil celkem ,48 Kč. Upozorňujeme na riziko možného vzniku platební neschopnosti a vzhledem k ručitelským závazkům i na riziko spojené se zastaveným majetkem. - Vnitřní předpisy a směrnice - Kontrolní skupina upozorňuje na dodržování vnitřního předpisu - Vnitřní organizační směrnice 1/2013 k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji obce Koclířov a Vnitřní organizační směrnice č. 1/2011 o účetnictví obce Koclířov. - Reálná hodnota - dodržovat směrnicí stanovenou hranici významnosti pro přeceňování majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou. - O účetnictví - aktuální postupy při použití účetní metody ke tvorbě opravných položek k pohledávkám na účtu 315. C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky: Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků Právní předpis: Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 17 odst. 2, 3 a 5 - Závěrečný účet neobsahoval stanovené náležitosti. (napraveno). Součástí závěrečného účtu obce za r nebyly údaje o hospodaření zřízené příspěvkové organizace - ZŠ a MŠ Koclířov za r Zřizovatelem nebylo rozhodnuto o rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 7.778,87 Kč do fondů (viz. 30 a 32 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů). Usnesením rady obce ze dne byl hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Koclířov vzat pouze na vědomí. - Závěrečný účet obce (splněno dne: ) - Závěrečný účet obce za r byl zveřejněn na úřední desce i způsobem umožňujícím dálkový přístup od do Jeho součástí byly mj. i výkazy zřízené příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Koclířov sestavené ke dni rozvaha, výkaz zisku a

8 8 ztráty a příloha. Výsledek hospodaření běžného účetního období příspěvkové organizace činil za hlavní činnost ztrátu ve výši 3.161,42 Kč a za hospodářskou činnost zisk ve výši 3.161,42 Kč, tj. hospodářský výsledek ZŠ a MŠ za r byl nulový. Závěrečný účet obce za r byl projednán a schválen usnesením ZO č. 4/2-2013, bod I. písm. a). ze dne s výhradou. Nápravná opatření ke zjištěným chybám a nedostatkům byla přijata stejným usnesením a termín pro jejich odstranění byl stanoven do Usnesením č. 4/ ze dne , bod III. ZO schválilo závěrečný účet příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Koclířov za r a rozdělení hospodářského výsledku do rezervního fondu (hospodářský výsledek za r byl nulový). ZO dále schválilo příspěvkové organizaci rozdělení hospodářského výsledku za r do rezervního fondu (HV za r činil 7.778,87 Kč). Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem Právní předpis: Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků 8 odst. 4 - Příloha dodatečného inventurního soupisu neobsahovala požadované údaje a informace. (nenapraveno). Kontrolou inventarizace majetku a závazků obce ke ni bylo zjištěno, že k inventurním soupisům účtů 079, 081, 082, 192, 194 a 403 nebyly doloženy přílohy - seznamy všech inventarizačních evidencí, které byly využity při zjišťování skutečných stavů majetku. b) při předchozích dílčích přezkoumáních nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

9 9 V Koclířově dne Podpisy kontrolorů: Miloslava Jílková.... Ing. Ivana Bednaříková kontrolor pověřený řízením přezkoumání S obsahem zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Koclířov o počtu 9 stran byl seznámen a jeho stejnopis číslo 1 obdržel.. Dne: Jiří Tesař starosta obce Rozdělovník : Stejnopis Počet výtisků Předáno Převzal 1 1 x Koclířov Jiří Tesař 2 1 x Pardubický kraj Ing. Ivana Bednaříková

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pomezí nad Ohří IČ: 00572730

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0067/13/Vrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 3. 2. 2014 na základě

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nebanice Přezkoumání se

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Č. j.: LK-0083/14/Vrb Přezkoumání hospodaření obce Kořenov za rok 2014

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodslavice, IČ 00297917 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodslavice, IČ 00297917 za rok 2014 Elektronický podpis - 13.2.2015 KUMSX01GJUD2 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0236/13/Her Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 18.9.2013 a

Více

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í Č.j.: KUJCK 22015/2014 OEKO-PŘ stejnopis č. 1 Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radimovice, IČ00671932, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radimovice, IČ00671932, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radimovice, IČ00671932, za rok 2014. Č. j.: LK-0160/14/Gro Přezkoumání hospodaření obce Radimovice za rok

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014 Elektronický podpis - 18.2.2015 KUMSX01GP2L8 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE. IČ: 00639745 za rok 2014

SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE. IČ: 00639745 za rok 2014 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE IČ: 00639745 za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Štíhlice

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Velká Jesenice, IČ: 00273163 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Krajský úřad Zlinského kraje

Krajský úřad Zlinského kraje Krajský úřad Zlínského kraje., r --------------------,-----------:--==:--------------'-.J IMd;,CfllltIK Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní V Obec Dolní Bečva tj.-v{'iy/ Dolní Bečva 340 75655 Dolní

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0232/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 7. 11. 2013, 17.

Více

Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument

Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument - Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Vyškovec Vyškovec 65 68774 Starý Hrozenkov datum pověřená úřední osoba číslo jednací

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hoštice Hoštice 74 768 13 Litenčice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30. dubna 2014 Ing. Ivo Lejsal KUZL 41201/2013 KŘ KUSP 41201/2013

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: ĹK-0083/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8. 10. 2013 a 6. 5.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HR6SA Čj.: MSK 57328/2015 Sp. zn.: KON/17701/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Bc. Jana Breuerová Telefon:

Více

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Křekov Křekov 5 766 01 Valašské Klobouky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 474/2013 KUSP 474/2013 KŘ

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Ktová, IČ 00580821 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Ktová, IČ 00580821 za rok 2012 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0092/12/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Ktová, IČ 00580821 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 19. 2. 2013 na základě zákona

Více

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bohuslavice nad Vláří Bohuslavice nad Vláří 62 763 21 Slavičín datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 15.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 470/2012

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice, IČ00275824, za rok 2014.

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice, IČ00275824, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0079/14/Gro ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice, IČ00275824, za rok 2014. Přezkoumání hospodaření obce Karlovice za rok 2014

Více

Město Vysoké Veselí Mírové náměstí 9 507 03 Vysoké Veselí

Město Vysoké Veselí Mírové náměstí 9 507 03 Vysoké Veselí KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Město Vysoké Veselí, IČ: 00272418 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly I,,v ", KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly SpZn: Čj: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Kohoutov, IČ: 00278017 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK. IČ: 00239526 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK. IČ: 00239526 za rok 2014 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 045464/2014/KUSK 006676/2015/KUSK Stejnopis č. 2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK IČ: 00239526 za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Okřínek

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR EKONOMICKÝ, ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY Škroupova 18. 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR EKONOMICKÝ, ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY Škroupova 18. 306 13 Plzeň KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR EKONOMICKÝ, ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY Škroupova 18. 306 13 Plzeň Výtisk č. 1 Čj: EK/3053/11 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Předslav,

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j. . CI o~ ~o,::) ::x: '1.0.1..-.. >~-T ~ -"I -.J - :,:). O Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 19125/2013 Počet stejnopisů:

Více

Krajský úřad Zlinského kraje

Krajský úřad Zlinského kraje Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Študlov Študlov 142 756 12 Horní Lideč datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 21.2.2012 Ing. Antonín Putala

Více