VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE"

Transkript

1 Dle rozdělovníku VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Veřejná zakázka: Přechody pro chodce v obci Ženklava II. zadávaná v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) jako veřejná zakázka malého rozsahu, která bude spolufinancována ze zdrojů Evropské unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, a to v rámci projektu s názvem Přechody pro chodce, Ženklava, reg. č.: CZ.1.10/1.1.00/

2 Identifikace veřejného zadavatele: Název: Obec Ženklava Sídlem Ženklava 243, Ženklava IČ: Profil zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-zenklava RNDr. Karla Mlčáková, starostka obce Zastoupení veřejného zadavatele v řízení dle 151 zákona: Název: Sídlem Zastoupena INNOVA Int. s.r.o. Jílová 1913/14, Moravská Ostrava, Ostrava Ing. Martinem Ambrůzem, jednatelem Telefon IČ: DIČ: Kontaktní osoba ve věcech výběrového řízení: CZ Mgr. et Ing. Jitka Hejlová, právník veřejné zakázky tel.: , 2

3 I. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A JEJÍ KLASIFIKACE Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících ve zhotovení chodníkového tělesa, přechodů pro chodce a autobusových zastávek v intravilánu obce podél komunikace II/480 a rovněž vybudování světelně řízeného chodeckého přechodu. Veřejná zakázka je členěna na dvě části. Část 1 - Přechody pro chodce Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících ve zhotovení chodníkového tělesa, přechodů pro chodce a autobusových zastávek v intravilánu obce podél komunikace II/480. Chodníková tělesa jsou navržena o šířce 1500 mm až 7285 mm a budou zhotovena ze zámkové dlažby typu kost, obruba bude betonová. Autobusový záliv bude mít kryt z ACO. Část 2 Světelně řízený přechod pro chodce Součástí stavby je rovněž vybudování světelně řízeného chodeckého přechodu doplněného o zastavování vozidel při překročení povolené rychlosti a dále bude chodecký přechod doplněn o bezpečnostní přisvětlení převážně v nočních hodinách. Druh veřejné zakázky: Stavební práce dle 9 zákona Název veřejné zakázky CPV kódy Předpokládaná hodnota veřejné zakázky v Kč bez DPH Přechody pro chodce Světelné signalizační zařízení Stavební práce Stavební úpravy chodníků Instalace a montáž elektrotechnického zařízení Instalace a montáž signalizačního zařízení Instalace a montáž dopravních semaforů , ,30 Veřejná zakázka je dělena na dvě části, přičemž uchazeč je oprávněn podat nabídku na jednu i obě části. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky co do části 1 je uvedena v projektové dokumentaci, která je přílohou č. 4 této výzvy, zpracované Ing. Jaroslavem Gromanem, projekční a inženýrská činnost, místem podnikání Bezručova 879, Studénka, IČ , ve stupni PDPS, z 6/2014, název stavby Přechody pro chodce, Ženklava. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky co do části 2 je uvedena v projektové dokumentaci, která je přílohou č. 5 této výzvy, zpracované společností AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 3146/2, Praha 10, IČ , zpracované ve stupni dokumentace ke stavebnímu povolení, název stavby SSZ 01 školka v obci Ženklava na komunikaci II/480 a SSZ 02 škola v obci Ženklava na komunikaci II/480. 3

4 II. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ 2.1 Doba plnění veřejné zakázky: Předpokládané zahájení plnění je v listopadu Dílo musí být provedeno nejpozději do 5 měsíců ode dne předání staveniště zhotoviteli, nejpozději však do Předpokládané termíny plnění jsou podmíněny ukončením výběrového řízení. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit termíny plnění v návaznosti na ukončení výběrového řízení a rovněž také v souvislosti s případnými nepříznivými klimatickými podmínkami. Plnění předmětu veřejné zakázky započne až po kontrole dokumentace k veřejné zakázce poskytovatelem dotace (Úřad Regionální rady pro NUTS II Moravskoslezsko), a to za předpokladu, že poskytovatel dotace označí veřejnou zakázku zrealizovanou v souladu s relevantními pravidly či předpisy. 2.2 Místo plnění veřejné zakázky: Místo dodání předmětu plnění je obec Ženklava konkrétní vymezení zájmového území je uvedeno v příloze č. 3 této výzvy (projektové dokumentaci pro část 1 a pro část 2). 2.3 Prohlídka místa plnění Prohlídka místa plnění je stanovena na od 10:00 hod. Sraz účastníků je před budou obecního úřadu. Dodavatelé, kteří se dostaví na prohlídku místa plnění, budou požádání o zapsání do seznamu účastníků prohlídky místa plnění včetně kontaktních údajů. Prohlídky místa plnění se mohou zúčastnit maximálně 2 osoby za každého dodavatele. V případě, že budou uchazeči požadovat poskytnutí dodatečných informací na prohlídce místa plnění, doporučuje zadavatel, aby své žádosti následně zaslali písemně na kontaktní administrátora veřejné zakázky na které jim bude v souladu s touto výzvou odpovězeno. III. POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Tato výzva obsahuje kompletní zadávací podmínky předmětné veřejné zakázky malého rozsahu, tzn., že plní i funkci zadávací dokumentace. Výzva včetně všech jejích příloh v elektronické formě včetně formulářů je poskytována dálkovým neomezeným přístupem na profilu zadavatele (https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-zenklava) a současně také v modulu regionální rady pro uveřejňování veřejných zakázek (http://www.rrmoravskoslezsko.cz/modules/procurements/). Zadavatel doporučuje všem uchazečům, kteří si stáhli výzvu v elektronické podobě z profilu zadavatele a po jejím prostudování mají zájem podat nabídku, aby se zaregistrovali u administrátora veřejné zakázky tel.: ) za účelem případného zaslání doplňujících informací a odpovědí na dotazy k zadávacím podmínkám veřejné zakázky. Forma registrace není předepsána, stačí např. zaslání neformální žádosti kontaktní osobě s identifikací veřejné zakázky (název), identifikačními údaji zájemce (název, IČ) a jeho kontaktními údaji (adresa, . fax, tel.) k zaslání dokumentů. V případě, že se uchazeč nebude registrovat, doporučuje zadavatel, aby uchazeč pravidelně navštěvoval profil zadavatele z důvodů případného uveřejnění dodatečných informací k veřejné zakázce, neboť zadavatel nemá evidenci uchazečů, kteří si stáhli zadávací dokumentaci z profilu zadavatele. 4

5 IV. OBCHODNÍ PODMÍNKY Veškeré obchodní a platební podmínky, které jsou závazné pro plnění předmětné veřejné zakázky, jsou obsaženy v závazném návrhu smlouvy (dále jen závazný návrh smlouvy ). Pro každou část veřejné zakázky je zpracován samostatný návrh smlouvy o dílo. Tyto návrhy smluv tvoří přílohu č. 2 a 3 této výzvy. Následující text se týká návrhů smluv pro obě části veřejné zakázky. Uchazeč je povinen akceptovat znění závazného návrhu smlouvy a není oprávněn jakkoli zasahovat do jeho textu, tímto není dotčeno vyplnění zadavatelem požadovaných částí závazného návrhu smlouvy. Nesplnění této podmínky je považováno za závažné porušení zadávacích podmínek s následkem vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. Zadavatel upozorňuje uchazeče, že předložení nepodepsaného závazného návrhu smlouvy o dílo není možné považovat za řádné předložení návrhu smlouvy. Uchazeč je povinen předložit vyplněný závazný návrh smlouvy (příloha č. 2, resp. 3 této výzvy) do své nabídky. Je oprávněn vyplnit pouze údaje, jejichž vyplnění se předpokládá (šedě podbarvená pole) především identifikační údaje zhotovitele, cena díla v Kč bez DPH, DPH, cena v Kč včetně DPH. Uchazeč dále vyplní jméno, příjmení a funkci osoby, která podepisuje smlouvu za uchazeče. Uchazeč jako přílohu závazného návrhu smlouvy o dílo připojí oceněný soupis prací (položkový rozpočet). Pokud podává nabídku více osob (tzv. společná nabídka ve smyslu 51 odst. 5 a 6 zákona), zohlední tuto skutečnost v úvodu závazného návrhu smlouvy o dílo (tj. uvedením identifikačních údajů všech smluvních stran) i v jejím závěru (podpisy všech smluvních stran). V. KVALIFIKACE Kvalifikace společná pro obě části veřejné zakázky: Uchazeč prokáže splnění kvalifikace předložením 1. výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, a to ve formě prosté kopie (není nutné předkládat originály, nebo úředně ověřené kopie), 2. čestného prohlášení dle odst. 5.1 tohoto článku. Kvalifikace pro část 1 Uchazeč prokáže splnění kvalifikace předložením 1. výpisu z živnostenského rejstříku či jiného dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky (obor Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, případně další, je-li takový obor nezbytný k plnění veřejné zakázky), a to ve formě prosté kopie (není nutné předkládat originály, nebo úředně ověřené kopie), 2. seznamu stavebních prací realizovaných dodavatelem (uchazečem) v posledních 5 letech dle odst. 5.2 písm. a) tohoto článku, včetně osvědčení, 3. doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje; uchazeč splní tento kvalifikační předpoklad předložením osvědčení o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a to v oboru dopravní stavby. Uchazeč současně uvede, v jakém vztahu je k němu osoba, prostřednictvím které odbornou způsobilost zabezpečuje (ve formě čestného prohlášení). 5

6 Kvalifikace pro část 2 Uchazeč prokáže splnění kvalifikace předložením 1. výpisu z živnostenského rejstříku či jiného dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky (obor Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení, případně další, je-li takový obor nezbytný k plnění veřejné zakázky), a to ve formě prosté kopie (není nutné předkládat originály, nebo úředně ověřené kopie), 2. seznamu významných dodávek realizovaných dodavatelem (uchazečem) v posledních 3 letech dle odst. 5.2 písm. b) tohoto článku, včetně osvědčení, resp. smlouvy s jinou osobou a dokladu o uskutečnění plnění dodavatele, 3. doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje; uchazeč splní tento kvalifikační předpoklad předložením osvědčení o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a to v oboru technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení. Uchazeč současně uvede, v jakém vztahu je k němu osoba, prostřednictvím které odbornou způsobilost zabezpečuje (ve formě čestného prohlášení). 5.1 Čestné prohlášení Uchazeč je dále povinen k prokázání kvalifikace předložit čestné prohlášení, že a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště; c) v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu; d) vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k 6

7 úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů; e) není v likvidaci; f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby; j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek; k) nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. 5.2 Seznam stavebních prací a seznam významných dodávek a) Seznam stavebních prací část 1 Uchazeč je povinen k prokázání této části kvalifikace předložit seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto prací; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. Osvědčení dle předcházející věty mohou být předkládána v prosté kopii, není nutné předkládat originály, nebo úředně ověřené kopie. Uchazeč splní tento kvalifikační předpoklad předložením alespoň 3 stavebních prací obdobného charakteru jako je předmět veřejné zakázky, a to v minimálním finančním objemu Kč bez DPH každé z nich. Zakázkou obdobného charakteru jako je předmět této veřejné zakázky se rozumí výstavba, rekonstrukce nebo úpravy chodníků či pozemních komunikací v intravilánu obce. Předmětem plnění alespoň jedné z požadovaných stavebních prací musí být vybudování světelně řízeného chodeckého přechodu. Uchazeč může k prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu využít vzorového seznamu stavebních prací, který je přílohou č. 6 této výzvy. b) Seznam významných dodávek část 2 Uchazeč je povinen k prokázání této části kvalifikace předložit významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění; přílohou tohoto seznamu musí být i. Osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli, ii. iii. Osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo Smlouvu s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení dle ii) od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Uchazeč splní tento kvalifikační předpoklad předložením alespoň 3 významných dodávek světelného signalizačního zařízení v minimálním finančním objemu Kč bez DPH každé z nich. Uchazeč může k prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu využít vzorového seznamu stavebních prací, který je přílohou č. 7 této výzvy. 7

8 VI. POŽADAVKY NA OBSAH NABÍDKY Nabídka bude zpracována v českém jazyce, bez přepisů a oprav, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Uchazečem předložená nabídka musí obsahovat: a) vyplněný krycí list nabídky podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče (viz příloha č. 1 této výzvy), b) plná moc, společenská smlouva, resp. smlouva o sdružení (je-li relevantní); c) výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán, ve formě prosté kopie (není nutné předkládat originál, nebo úředně ověřenou kopii); d) výpis z živnostenského rejstříku či jiného dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů, ve formě prosté kopie (není nutné předkládat originál, nebo úředně ověřenou kopii); e) čestné prohlášení v souladu s čl. V odst. 5.1 této výzvy; f) seznam stavebních prací ve formě čestného prohlášení v souladu s čl. V odst. 5.2 písm. a) této výzvy nebo seznam významných dodávek ve formě čestného prohlášení v souladu s čl. V odst. 5.2 písm. b) této výzvy; g) osvědčení objednatelů jako příloha seznamu stavebních prací dle písm. f) tohoto článku výzvy nebo posvědčení či smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele dle písm. f) tohoto článku výzvy; h) osvědčení o autorizaci podle čl. V bodu 5 této výzvy; i) podepsaný a vyplnění závazný návrh smlouvy o dílo v souladu s čl. IV této výzvy; j) harmonogram plnění (finanční a věcný); k) závazný návrh smlouvy včetně harmonogramu a položkových rozpočtů v elektronické podobě na CD/DVD. Podává-li uchazeč nabídku na obě části veřejné zakázky, je povinen prokázat splnění kvalifikace pro obě části veřejné zakázky současně a je povinen předložit všechny doklady vyžadované zadavatelem v této výzvě. Podáváli uchazeč nabídku pouze na jednu část, předloží doklady, které se vztahují pouze k prokázání kvalifikace příslušné části. Uchazeč do nabídky rovněž předloží finanční a věcný harmonogram, ve kterém bude navržen postup výstavby v souladu s podmínkami dle této výzvy. Pokud jedná jménem či za uchazeče zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce za návrhem smlouvy předložena platná plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii. Zadavatel doporučuje uchazeči, aby při sestavení nabídky respektoval shora uvedené pořadí dokladů, které předloží do své nabídky. Podává-li nabídku společnost ve smyslu 2716 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník musí být součástí nabídky mimo výše uvedené dokumenty následující: a) společenská smlouva, b) každý z členů společnosti předloží výpis z obchodního rejstříku v prosté kopii a čestné prohlášení dle čl. V odst. 5.1 této výzvy, 8

9 c) oprávnění k podnikání, seznam stavebních prací, seznam významných dodávek a osvědčení o autorizaci pro obor dopravní stavby nebo obor technická zařízení staveb, specializace elektrotechnická zařízení mohou členové společnosti předložit společně. Uchazeč může prokázat splnění kvalifikace (mimo výpis z obchodního rejstříku a čestného prohlášení dle čl. V odst. 5.1 této výzvy) prostřednictvím subdodavatele. V takovém případě se analogicky použije 51 odst. 4 zákona. Uchazeč je povinen předložit a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle 53 odst. 1 písm. j) zákona (čestné prohlášení, že není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek) b) doklad prokazující splnění profesního kvalifikačního předpokladu dle 54 písm. a) zákona (výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán či jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán) subdodavatelem, c) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace; tento závazek musí být vymezen konkrétně a určitě. Všechny doklady uvedené v tomto článku jsou předkládány v prosté kopii; netýká se plné moci, pokud jedná za uchazeče zmocněnec. Podání nabídek v elektronické formě nebo do datové schránky zadavatele se nepřipouští. VII. DODATEČNÉ INFORMACE Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám. Žádost o dodatečné informace musí být doručena administrátorovi veřejné zakázky nejpozději 2 dny před koncem lhůty pro podání nabídek. Na žádosti doručené po této lhůtě nebude brán zřetel. Zadavatel je povinen poskytnout dodatečné informace k zadávacím podmínkám bez zbytečného odkladu všem dodavatelům, kterým poskytl tuto výzvu nebo kteří byli osloveni touto výzvou, případně kteří se registrovali u administrátora veřejné zakázky. Dodatečné informace budou rovněž uveřejněny na profilu zadavatele a na webových stránkách poskytovatele dotace. VIII. KRITÉRIUM PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK Základním hodnotícím kritériem zadavatel stanovil pro obě části veřejné zakázky nejnižší nabídkovou cenu. Způsob hodnocení Hodnocena bude nabídková cena jako celková za celý předmět plnění, stanovená v Kč bez DPH. Nejlépe bude hodnocena nabídková cena, která bude nejnižší v rámci všech hodnocených nabídek příslušné části veřejné zakázky. Pořadí nabídkových cen bude sestaveno vzestupně podle nabídkových cen, a to samostatně pro každou část veřejné zakázky. 9

10 IX. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK Nabídky budou podávány na níže uvedenou adresu: INNOVA Int. s.r.o. Jílová 1913/ Ostrava Nabídka bude podána v uzavřené, zapečetěné obálce nadepsané názvem této veřejné zakázky ( Přechody pro chodce v obci Ženklava II. ) a dále opatřena nápisem NEOTVÍRAT a adresou, na kterou bude zasláno oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, případně rozhodnutí o vyloučení. V případě osobního podání budou nabídky přijímány pouze v pracovních dnech, a to od 8:00 do 14:00 na shora uvedené adrese u administrátora veřejné zakázky (INNOVA Int. s.r.o., Jílová 1913/14, Ostrava), a to po předchozí domluvě s Ing. Alexandrou Alčerovou, tel.: V poslední den lhůty pro podání nabídek jsou nabídky přijímány pouze do níže uvedené hodiny. Nabídky musí být doručeny administrátorovi veřejné zakázky ve lhůtě pro podání nabídek a nepostačí, že nabídka bude ve lhůtě pro podání nabídky předána k poštovní přepravě. Odpovědnost za podání nabídky ve lhůtě pro podání nabídek je na uchazeči. Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání nabídky a končí dne v 11:00 hod. X. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Tento článek obsahuje požadavky na zpracování nabídkové ceny, které se vztahují pro obě části veřejné zakázky. Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako cenu celkovou za provedení stavebních prací, případných dodávek a služeb v rozsahu požadovaných touto výzvou, závazným návrhem smlouvy o dílo a projektovou dokumentací. Pro každou část veřejné zakázky je zpracována samostatná projektová dokumentace a samostatné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen soupisy prací ). Uchazeč zpracuje nabídkovou cenu na základě soupisu prací vztahující se k příslušné části veřejné zakázky. Při vyplňování soupisu prací se uchazeč řídí také ostatními částmi projektové dokumentace. Uchazeč je povinen ocenit všechny položky soupisu prací nenulovou hodnotou. Zadavatel rovněž nepřipouští tzv. rozpuštění ceny určité položky do jiné/jiných položek. V případě, že tyto podmínky nebudou uchazečem splněny, bude se jednat o porušení zadávacích podmínek a nabídka bude posouzena jako neúplná s následkem vyloučení uchazeče z výběrového řízení. Uchazeč uvede nabídkovou cenu v krycím listu nabídky (viz příloha č. 1 zadávací dokumentace), v závazném návrhu smlouvy o dílo, který je přílohou č. 2 a 3 této výzvy. Údaje v krycím listu, v závazném návrhu smlouvy o dílo a v oceněném soupisu prací se budou shodovat. Celková nabídková cena bude v závazném návrhu smlouvy o dílo uvedena ve struktuře nabídková cena v Kč bez DPH, aktuální výše DPH, nabídková cena včetně aktuální DPH. Celková nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady uchazeče spojené s plněním zakázky. Celkovou nabídkovou cenu zpracuje uchazeč v souladu se zadávacími podmínkami vymezenými v této výzvě. 10

11 XI. OSTATNÍ 1. Předmětné výběrové řízení není zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 2. Otevírání obálek a jednání komise jsou neveřejná. 3. Zadavatel nepřipouští podání variantní nabídky. 4. Náklady spojené s podáním nabídky nese uchazeč. 5. Zadavatel je oprávněn zrušit výběrové řízení kdykoliv do uzavření smlouvy o dílo v souladu s ustanoveními metodického pokynu poskytovatele dotace. XII. PŘÍLOHY Příloha č. 1 krycí list nabídky Příloha č. 2 závazný návrh smlouvy o dílo pro část 1 Příloha č. 3 závazný návrh smlouvy o dílo pro část 2 Příloha č. 4 projektová dokumentace pro část 1 Příloha č. 5 projektová dokumentace pro část 2 Příloha č. 6 vzor seznamu stavebních prací Příloha č. 7 vzor seznamu významných dodávek Příloha č. 8 vzor čestného prohlášení dle čl. V této výzvy V Ženklavě dne RNDr. Karla Mlčáková starostka obce Vyvěšeno :

Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov opakované řízení

Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov opakované řízení Výzva k podání nabídek v rámci zakázky malého rozsahu Nejedná se o výběrové řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ). Název veřejné zakázky:

Více

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon )

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení

Více

Výkon činností TDI a BOZP - Rekonstrukce mostu přes Lobezský potok u Penny MK-15

Výkon činností TDI a BOZP - Rekonstrukce mostu přes Lobezský potok u Penny MK-15 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Sokolov Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého

Více

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (dále jen Dokumentace ) zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) pro veřejnou zakázku na

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k zakázce malého. rozsahu

Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k zakázce malého. rozsahu Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k zakázce malého Výběrové řízení pro výsadbové práce u akce: OBNOVA HISTORICKÉ ALEJE HRAD VEVEŘÍ-NOVÉ DVORY akce je spolufinancována

Více

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro obec Úmyslovice (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího předmětu:

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro obec Kateřinice (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího předmětu:

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro obec Brusné (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího předmětu:

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro obec Želešice (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího předmětu:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, místopředsedou představenstva, a Ing. Lubomírem

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na dodávky Veřejná zakázka je zadá vána v souladu s us tanovením zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a v souladu

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro Dobrovolný svazek obcí Tolštejn (MIS) Zakázka: Druh zakázky

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dynamický - bezmotorový chodník

PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dynamický - bezmotorový chodník PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ podle 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dynamický - bezmotorový

Více

Komunikace v lokalitě Nad Hejtmanem

Komunikace v lokalitě Nad Hejtmanem Zadávací dokumentace (v souladu s ustanovením zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) k veřejné zakázce Komunikace v lokalitě Nad Hejtmanem Zadavatel: Zástupce zadavatele: Město Planá nad Lužnicí

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Stavební úpravy za účelem změny užívání domu č.p. 1738

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr ZADAVATEL: Obec Milčice Milčice 32, 289 11 Milčice IČ:

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY. Zadavatel: Město Klobouky u Brna

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY. Zadavatel: Město Klobouky u Brna ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY Zadavatel: Město Klobouky u Brna Obsah 1. Identifikační údaje veřejné zakázky... 3 Identifikační údaje zadavatele... 3 Společnost

Více

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla Veřejný zadavatel: Psychiatrická nemocnice v Dobřanech Ústavní ul., 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 5 z. č. 137/2006

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Městský optický kabel I. Etapa 1. Identifikační údaje

Více

REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE

REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Nejedná se o zadávací řízení dle Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce a dodávky REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE zadávané

Více

Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor

Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor Název výběrového řízení Pronájem nebytového prostoru restauračního zařízení v budově Kulturního a společenského střediska Střelnice Název projektu

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ ZADAVATEL: Město Stříbro Sídlem: Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro Zastoupený: starostou města Bc. Karlem Lukešem IČ: 00260177 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Více

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ- č. 13/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více