PREVENCE PROTI PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PREVENCE PROTI PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ"

Transkript

1 PREVENCE PROTI PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ školící podklady Prevence proti praní peněz Partner Bank AG (stav 01/2011) strana 1 /14

2 Obsah této prezentace je duševním vlastnictvím společnosti Partner Bank AG. Všechna práva, vztahující se na celkovou nebo částečnou reprodukci, zpracování nebo překlad tohoto dokumentu v jakékoliv formě, jsou vyhrazena dokud společnost Partner Bank AG neudělí písemný souhlas. Partner Banka nepřebírá, I přes řádnou rešerši, žádnou odpovědnost a záruku za správnost a úplnost uvedených údajů. Obsah povolený ke zveřejnění, citáty atd. jsou přípustné jen s udáním zdroje. Základní pojmy Základní pojmy 1: Ustanovení 165 StGB (rakouského trestního zákoníku) Cílem praní peněz je, aby peněžní prostředky pocházející z tresní činnosti vypadaly nakonec jako legální. Praní peněz se dopustí ten, kdo úmyslně skrývá části majeteku, který pochází z trestné činnosti nebo zatajuje jejich původ. Praní peněz se dopustí také ten, kdo si vědomně přisvojí, uchovává, investuje, spravuje, převádí, zhodnocuje nebo přenechává třetím osobám takovéto části majetku. Hrozí trest odnětí svobody až do výše 3 roků, od EUR ,-- až do výše 10 roků. Pod trestním činnem se rozumí všechny zločiny (= každý úmyslný trestný čin, za který hrozí trest odnětí svobody ve výši min. 3 roků) nebo provinění, které je uvedeno v odst StGB (rakouského trestního zákoníku), jako např.: padělání dokumentů nebo jejich potlačování, falšování údajů, založení nebo členství ve zločinném spolčení, křivá výpověď, úplatkářství nebo poskytování příspěvků. Podle národa to také může zahrnovat daňový únik. Základní pojmy 2: Fáze a metody praní peněz 1. fáze: proniknutí do obchodního styku přes banku nebo společnost pojišťovny 2. fáze: zahlazení stopy peněz mnoha transakcemi, mezistátnímy obchody atd. 3. fáze: legální původ je nyní doložen např. dokladem o prodeji cenných papírů Základní pojmy 3: Prevence proti praní peněz podle 40 násl. BWG V bankovnictví se hodí pro praní peněz především platební účet, nákupy cenných papírů a obchody na úvěr. Zákon o bankovnictví (BWG) uvaluje povinnost prevence proti praní peněz na úvěrové instituty. Z 40 BWG (rakouského zákonu o bankovnictví) a principu Know your Customer vyplívají jako hlavní povinnosti zjištění totožnosti klienta, původ peněžních prostředků a pozorování chování klienta. Základní pojmy 4: Partneři Partner Banky při poskytování finančních služeb V oblasti prevence proti praní peněz jste pomocník Partner Banky při zjišťování totožnosti klienta a původu prostředků. S podpisem partnerské dohody se zavazujete k povinnostem identifikace klienta a směrnici proti praní peněz Partner Bank AG. školící podklady Prevence proti praní peněz Partner Bank AG (stav 01/2011) strana 2 /14

3 I. Povinnosti indentifikace ( Know Your Customer ) Know your Customer 1: Klient Identifikace klientů se skládá z následujících kroků: 1. předložení platného dokladu totožnosti a přezkoušení údajů 2. porovnání klienta s předloženým dokladem totožnosti 3. porovnání podpisu na dokladu totožnosti s podpisem na smluvních formulářích/protokolu o rozhovoru atd. 4. kopie platného dokladu totožnosti musí být přiložena ke smluvním formulářům (kopie jen v nejlepší kvalitě např. foto a razítko jasně rozeznatelné). 1. Identifikace fyzických osob Nezbytné údaje: jméno a příjmení, datum narození a pohlaví. platný cestovní pas nebo občanský průkaz řidičský průkaz pouze u rakouských klientů 2. Společnosti (s.r.o., a.s., spolek, nadace atd.) Identifikováni musí být společnost sama oprávněný/í zástupce/i hospodářský vlastník společnosti a. Společnost sama Nezbytné údaje jsou jméno, adresa, sídlo, právní forma, registrační čislo, přemět podnikání, pověření zástupci, výkonné orgány. Vyžádán musí být výpis z obchodního rejstříku, stanovy, společenská smlouva, listina nadace atd. Z těchto dokumentů musí vyplynout také jména konatelů/oprávněných zástupců. Jestliže to tak není, musí být předložena plná moc konatele/oprávněného zástupce. b. Oprávnění zástupci viz. část fyzické osoby školící podklady Prevence proti praní peněz Partner Bank AG (stav 01/2011) strana 3 /14

4 c. Hospodářský vlastník Hospodářský vlastník je (jsou) fyzická/é osoba/y, v jejichž vlastnictví nebo pod jejichž kontrolou klient nakonec je. Podle krátkého vzorce se jedná o osobu, která vlastní 25%ní nebo větší podíl na společnosti, nebo má jiný dominatní vliv na společnost. Klient je ze zákona povinnen písemně uvést hospodářského vlastníka. Kromě toho musí být údaje hospodářského vlastníka patrné z údajů společnosti a dalších vhodných dokumentů. 3. Zástupce viz. část fyzické osoby Příklady: rodiče pro nezletilé dítě, poručník, zplnomocněnci Identifikován musí být zastoupený, zástupce a důvod zastoupení údajemi klienta a vhodnými dokumenty. Know your Customer 2: Původ prostředků Přezkoušení původu prostředků se provádí zásadně kontrolou věrohodnosti údajů klienta ve smlouvě a v protokolu z rozhovoru. Musí být zjištěno, jestli je klient podle jeho věku, povolání a finančních prostředků schopen disponovat těmi peněžními částkami a jestli je důvod transakce srozumitelný (kontrola věrohodnosti) V některých případech tato kontrola nestačí a je nutný doklad původu, z kterého vyplývá původ celé investiční částky, např. doklad o prodeji cenných papírů, doklad o dědictví, smlouva o prodeji nemovitosti atd. Know your Customer 3: Minimální obsah složky klienta fyzické osoby kupní smlouva a protokol z rozhovoru kopie dokladů totožnosti všech klientů a jejich zástupců (rodiče, poručník atd.) vhodné dokumenty k důvodu a potvrzení zastoupení eventuelně doklad původu společnosti kupní smlouva a protokol z rozhovoru firemní údaje (výpis z registru atd.) kopie dokladů totožnosti oprávněných zástupců plná moc pro oprávněné zástupce (jestliže to nevyplívá z výpisu z registru) podklady, ze kterých vyplývá kdo je hospodářský vlastník (jestliže to nevyplívá z výpisu z firemních údajů) dotazník o hospodářském vlastníku eventuelně doklad původu školící podklady Prevence proti praní peněz Partner Bank AG (stav 01/2011) strana 4 /14

5 Know your Customer 4: Okamžik identifikace a povinnost úschovy Identifikace klienta a původu prostředků musí být uspokojivě ukončena před začátkem smluvního vztahu. Doklady, které byly důležité pro indentifikaci musí být uschovány min. 5 let po ukončení smluvního vztahu s klientem. Know your Customer 5: Zvláštní otázky Evropská online-databanka Prado zobrazuje všechny evropské cestovní a identifikační dokumenty a jejich bezpečnostní prvky podle vzorů. Zapamatujte si ty, které jsou pro Vás důležité. Výjmečně může být akceptovám doklad totožnosti, jestliže je bez podezření a maximálně 1 rok prošlý. Je důležité více faktorů, např. věk klienta. Prosíme Vás o konzultaci se zákaznickým servisem Partner Banky. Informujte se, jestli má klient ještě nějaký jiný doklad totožnosti. školící podklady Prevence proti praní peněz Partner Bank AG (stav 01/2011) strana 5 /14

6 II. Zvýšené riziko praní peněz podle 40b BWG Zvýšená pozornost 1: Svěřenský obchod Svěřenský obchod je obchod na cizí účet, např. když osoba X nakoupí na svoje jméno cenné papíry, uloží je na svůj depozit, ale tato investice je pro osobu Z. Jedná se proto o peněžní prostředky osoby Z. Pozor: O svěřenský obchod nejde, pokud se jedná o zastoupení nebo oprávněného zástupce např. předseda spolku, konatel společnosti atd. Klient musí ve smluvních podkladech uvést, jestli jedná na vlastní účet nebo na cizí. Zamlčí-li klient obchod na cizí účet, je Banka povinna ihned oznámit podezřelý obchod. svěřenec musí uvést totožnosti osoby, na jejichž účet jedná svěřenec musí uvést věrohodný důvod pro svěřenský obchod a doložit vhodným dokumentem svěřenec musí odevzdat písemné prohlášení, že se osobně přesvědčil o totožnosti osoby, na jejichž účet jedná kopie dokladu totožnosti svěřence a osoby, na jejichž účet jedná úplný doklad původu, bez ohledu na výši částky Zvýšená pozornost 2: Politicky exponované osoby Jedná se o fyzické osoby, které jsou ve významných veřejných funkcích nebo vykonávají popř. vykonávali funkce v podnicích, které jsou ve vlastnictví státu. Jedná se také o jejich nejbližší rodinné příslušníky nebo o osoby, které jak je známo jsou jim blízcí. U PEO je vždy důležité opatřit kompletní doklady o původu a to nezávisle na investiční částce. Příklady: ministr, člen parlamentu, člen nejvyššího soudu atd. Tip: Další příklady najdete v části Politicky exponované osoby. školící podklady Prevence proti praní peněz Partner Bank AG (stav 01/2011) strana 6 /14

7 III. Prevence proti praní peněz a smluvní formuláře Smluvní formuláře 1: Osoba oprávněna z ekonomickéh prospěchu ÚDAJE O OSOBĚ OPRÁVNĚNÉ Z EKONOMICKÉHO PROSPĚCHU A HOSPODÁŘSKÉHO VLASTNÍKA Klient prohlašuje, že jedná na vlastní účet, tedy že nejde o svěřenský obchod, a klient sám je oprávněný z ekonomického prospěchu. Klient jedná na cizí účet / z pověření třetí osoby. Příkazce: Klient, který není rakouským státním občanem, prohlašuje, že není politicky exponovanou osobou ve smyslu bodu 21 Smluvních podmínek, případně prohlašuje, že jeho funkční období skončilo před více než jedním rokem. V případě, že by se klient po uzavření této smlouvy po dobu trvání obchodního vztahu s PARTNER BANK stal politicky exponovanou osobou ve smyslu výše uvedeného bodu 21, je povinen o této skutečnosti informovat PARTNER BANK. Pouze v případě právnické osoby: hospodářským vlastníkem je / jsou: PŮVOD FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ zaměstnanecká činnost majetek ve finančních prostředcích (např. spořící vklady) dědictví prodej cenných papírů, nemovitosti atd. jiné: Tip: Důležité jsou jasné a jednoznačné údaje! Nejasné je např., jestliže je nejdříve udělán křížek v políčku a potom zase škrtnut. Smluvní formuláře 2: Finanční poměry Pravidelné příjmy/výdaje 1. a 2. klienta celkem Suma pravidelných měsíčních příjmů (včetně původu) Suma pravidelných měsíčních finančních závazků Volný disponibilní měsíční přijem netto měsíčně netto v EURO Vermögenswerte Peněžní prostředky (např. vkladní knížka) Jmění v cenných papírech Majetek v nemovitostech Jiné jmění Z toho volné prostředky na investování výška v EURO Tip: Údaje slouží v první řadě adekvátnímu poradenství v zájmu klienta. Prosíme Vás o podpoření pochopení na straně klienta! Smluvní formuláře 3: Identifikace VYPLNÍ POUZE PARTNER PŘI POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH SLUŽEB Byl jsem jako partner při poskytování finančních služeb pověřen PARTNER BANK, abych ověřil identitu přede mnou přítomného klienta. Zjištění identity klienta jsem provedl překontrolováním jeho úředního dokladu. Kopie průkazu/ů klienta/ů je/jsou přiložena/y k tomuto pokynu. Potvrzuji, že si klient/klienti před připojením podpisu tento pokyn v mé přítomnosti přečetl/i a následně jej vlastnoručně podepsal/i. Jméno partnera při poskytování finančních služe (prosíme o zřetelné JMÉNO a PŘÍJMENÍ, NIKOLI označení společnosti) Podpis partnera při poskytování finančních služeb Tipp: V tomto políčku se smí podepsat jedině ten partner při poskytování finančních služeb, který vedl pohovor s klientem! školící podklady Prevence proti praní peněz Partner Bank AG (stav 01/2011) strana 7 /14

8 IV. Podezřelé obchody a situace se zvýšeným rizikem Obchody s cennými papíry vysoký obrat peněz, který je v rozporu s finančnímy prostředky klienta převedená částka není v souladu s údaji ve smlouvě nebo s dokladen o původu ( commingling monies ) časté transakce eventuelně v souvislosti s vyplácením (v hotovosti) bez ohledu na náklady Obchody v hotovosti při obchodu s cennými papíry není platba v hotovosti obecně obvyklá pravidelné/opakující se platby v hotovosti hotovostní platby třetí osobou Obchody na úvěr předčasné splacení úvěru Chování postižených klientů nedostatečná spolupráce a časový tlak při vysvětlení věci a identitě nastrčený člověk : klient Banky je doprovázen třetí osobou (ne partnerem při poskytování služeb) nebo jí je kontrolován podpis klienta nesouhlasí v žádném případě se vzorem na úředním dokumentu Společnosti společnost s komplexní právní konstrukcí, která odmítá nebo ztěžuje zjištění hospodářského vlastníka žádné sídlo v kontaktním státě Oznámení podezřelého obchodu se uskuteční rakouskému Federálnímu Kriminálnímu Úřadu, což má za následek zmrazení konta/depozitu a úřední/policejní šetření. školící podklady Prevence proti praní peněz Partner Bank AG (stav 01/2011) strana 8 /14

9 VI. Příslušné právní předpisy 40 BWG Povinnost svědomitosti v boji proti praní špinavých peněz a financování terorizmu (1) Úvěrové a finanční instituce mají zjistit a prověřit totožnost klienta: 1. před vytvořením trvalého obchodního vztahu; obchody se spořitelními vklady podle 31 odstavce 1 tohto spolkového zákona a obchody podle 12 zákona o úschově platí vždy jako trvalé obchodní vztahy; 2. před uskutečněním všech transakcí, které nespadají do rámce trvalého obchodního vztahu a u kterých činí obnos minimálně euro nebo tuto protihodnotu v euro, a to nezávisle na tom, či se tyto transakce uskuteční jedním nebo více postupy, mezi kterými existuje zjevná souvislost; jestliže tento obnos před začátkem transakce není znám, uskuteční se ověření totožnosti, jakmile bude tento obnos znám a zjistí se, že obnáší minimálně euro nebo tuto protihodnotu v euro; 3. jesliže existuje podezření nebo oprávněný důvod se domnívat, že klient je členem teroristické oraganizace ( 278b StGB-Trestného zákonníka) nebo že se klient objektivně účastní na transakcích, které slouží praní špinavých peňez ( 165 StGB se zřetelem na součásti majetku, které pocházejí z trestné činnosti samotného klienta) nebo financování terorizmu ( 278d StGB); 4. po 31. říjnu 2000 při každé platbě na spořitelní vklady a po 30. červnu 2002 též po každém vyplacení ze spořitelních vkladů, jak vložený tak vyplacený obnos činí minimálně euro nebo tuto protihodnotu v euro; 5. při pochybnostech o pravosti nebo přiměřenosti obdržených údajů o totožnosti klienta. Totožnost klienta sa zjišťuje osobním předložením úředně vystaveného průkazu totožnosti s fotografií. Jako úředně vystavený průkaz totožnosti s fotografií platí všechny dokumenty, vystavené státními úřady, opatřené nezaměnitelnou zřetelnou fotografií tváře dotyčné osoby, jménem, datumem narození a podpisem osoby jakož i vystavujícího orgánu; cestovní pasy cizinců nemusí obsahovat úplný datum narození, jestliže to odpovídá právu vystavujícího státu. U právnických osob a nesvéprávných fyzických osob se zjišťuje totožnost fyzických osob, oprávněných zastupováním, předložením úředně vystaveného průkazu totožnosti s fotografií a také se má prověřit oprávnění k zastupování na základě náležitých osvědčení. Zjištění totožnosti právnických osob se má uskutečnit na základě dokladových listin, které jsou podle právního standardu země k dispozici v místě sídla právnických osob. Odchylka od výše uvedených ustanovení je možná jen v případech podle odstavce 8 a 40a. Odchylka od jednotlivých kritérií úředně vystavených průkazů totožnosti s fotografií je možná, jakmile budou na základě technického pokroku zavedené jiné rovnocenné kritéria jako např. biometrické údaje, které jsou vyřazeným kritériím v účinku legitimování minimálně rovnocenné. Kritérium vystavení průkazu totožnosti státním orgánem však musí být vždy dodržené. (2) Úvěrové a finanční instituce mají klienta vyzvat, aby oznámil, jestli chce obchodní vztah (odstavec 1 č. 1) nebo transakci (odstavec 1 č. 2) vykonávat na vlastní nebo na cizí účet resp. na cizí příkaz; klient má tuto výzvu uposlechnout a změny v této souvislosti při řádném obchodního vztahu z vlastní iniciativy neodkladně oznámit. Jesliže klient oznámí, že chce obchodní vztah (odstavec 1 č. 1) nebo transakci (odstavec 1 č. 2) provádět na cizí účet resp. na cizí příkaz, musí úvěrové nebo finanční instituci doložit také totožnost zadavatele správcovského obchodu. Totožnost správce má být zjištěna podle odstavce 1 a sice výlučně za fyzické přítomnosti správce. Zjištění totožnosti správce prostřednictvím třetí osoby je vyloučeno. Doklad totožnosti zadavatele správcovského obchodu se má uskutečnit u fyzických osob předložením originálu nebo kopie úředního průkazu totožnosti s fotografií (odstavec 1), u právnických osob průkaznými doklady podle odstavce školící podklady Prevence proti praní peněz Partner Bank AG (stav 01/2011) strana 9 /14

10 1. Správce má také odevzdat písemné prohlášení vůči úvěrové nebo finanční instituci, že se osobně a prostřednictvím spolehlivých ručitelů přesvědčil o totožnosti zadavatele správcovského obchodu. Spolehlivý ručitelé jsou v tomto případě soudy a jiné státní orgány, notáři, právníci a třetí osoby ve smyslu odstavce 8. Při zvláštních správcovských účtech oprávněných správců nemovitostí pro společenstvo vlastníků nemovitostí platí jako doklad totožnosti zadavatele správcovského obchodu předložení výpisu z pozemkové knihy od spoluvlastníků, které jsou fyzickými osobami. (2a) Úvěrové a finanční instituce mají dále 1.vyzvat klienta, aby oznámil totožnost ekonomického vlastníka a klient má tuto výzvu uposlechnout. Také musí být vykonané přiměřené opatření na základě rizika na prověření totožnosti tak, aby úvěrové a finanční instituce s jistotou věděli, kdo je ekonomický vlastník; v případě právnických osob nebo kartelů je v těchto opatření na základě rizika zahrnuté také porozumění struktuřy vlastnictva a kontroly klienta, 2.vykonávat přiměřené opatření na základě rizika na zabezpečení informací o účelu a druhu obchodního vztahu o který je usilováno, 3. vykonávat přiměřené opatření na základě rizika za účelem nepřetržitého sledování obchodního vztahu, včetně prověření transakcí, vykonaných v průběhu trvání obchodního vztahu, aby bylo zajištěné, že jsou v souladu s poznatky instituce o klientovi, jeho obchodní činnosti a jeho rizikovém profilu, včetně případného původu peněžních a finančních prostředků, a aby bylo zabezpečeno, že všechny dokumenty, údaje nebo informace budou neustále aktualizované. (2b) Úvěrové a finanční instituce mají podrobit svojí obchodní činnost na základě náležitých kritérií (hlavně produkty, klienty, komplexitu transakcí, obchod s klienty, zeměpis) rizikové analýze se zřetelem na riziko a za účelem zabránění praní špinavých peněz a financování terorizmu. Úvěrové a finanční instituce musí vůči FMA (Dohled nad finančním trhem) být schopné dokázat, že rozsah opatření, vykonaných na základě analýzy se zřetelem na rizika praní špinavých peněz a financování terorizmu, je přiměřený. (2c) Při odchýlení se od odstavce 1,2 a 2a je otevření bankovního účtu přípustné za podmínky, že je dostatečně zabezpečeno, že se transakce klienta nebo pro klienta uskutečnila až po dosáhnutí úplného souladu s odstavci 1,2 a 2a za účelem ověření totožnosti klienta a získání jiných potřebných informací o obchodním vztahu. (2d) V případě, že úvěrové a finanční instituce nejsou ve stavu zabezpečit dodržení ustanovení v odstavcích 1,2 a 2a na ověření totožnosti klienta a získání dalších potřebných informací o obchodním vztahu, nesmí být vykonané žádné transakce, vytvořené žádné obchodní vztahy nebo musí být obchodní vztahy zrušené; kromě toho přichází v úvahu podání úředního hlášení o klientovi (Ohlašovna praní špinavých peněz ( 4 odstavec 2 Zákona o Spolkovém kriminálním úřadě, BGBl. I č. 22/2002)) v souladu s 41odstavec 1. (2e) Úvěrové a finanční instituce mají povinnost svědomitosti podle 40 ff na stanovení a ověření totožnosti klienta uplatňovat nejen u všech nových klientů, ale na základě rizikového zohlednění ve vhodném čase také na existující klientelu. (3) Úvěrové a finanční instituce mají uchovávat: 1. podklady, sloužící ověření totožnosti podle odstavců 1, 2, 2a a 2e, nejméně pět let po ukončení obchodního vztahu s tímto klientem; 2. doklady a záznamy všech transakcí nejméně pět let po jejich provedení, přičemž jmenované lhůty můžou být Dohledem nad finančním trhem (FMA) nařízením prodloužené až do patnácti let, pokud se to jeví nevyhnutnelné v boji proti praní špinavých peněz a finacování terorizmu. školící podklady Prevence proti praní peněz Partner Bank AG (stav 01/2011) strana 10 /14

11 (4) Úvěrové a finanční instituce mají 1. zabezpečit, že v jejich pobočkách a dcerských podnicích v rozvojových zemích budou uplatňované opatření, odpovídající minimálně těm opatřením, které jsou stanovené tímto zákonem s ohledem na povinnosti svědomitosti vůči klientům, povinnosti hlášení, strategiím a procesům, pravidlům, týkajících se osoby, pověřené praním špinavých peněz, vnitřní revizi a uchovávání záznamů, avšak jen do té míry, do jaké se to týká boje proti praní špinavých peněz a financování terorizmu; 2. informovat FMA (Dohledem nad finančním trhem) o tom, jakmile uplatnění opatření podle č. 1 není vzhledem k právním předpisům dotyčné rozvojové země přípustné, a kromě toho mají udělat jiná opatření, kterými by účinně potlačili riziko praní špinavých peněz a financování terorizmu. Dohled nad finančním trhem (FMA) má příslušné orgány jiných členských zemí a Evropskou Komisi informovat o případech, ve kterých uplatnění potřebných opatření podle č. 1 vzhledem k právním předpisům v rozvojové zemi není přípustné a snažit se o řešení v rámci dohodnutého postupu. (5) Převzetí a nákup cenných papírů pro 1. účty cenných papírů ( 11 Zákon o úschově) a 2. obchodní vztahy podle 12 Zákona o úschově, které byly otevřené nebo zahájené před 1. srpnem 1996, jsou přípustné jen tehdy, jakmile byla předtím zjištěna totožnost klienta a odpovídá odstavcům 2 a 2a. Prodej cenných papírů a vyplacení aktiv a výnosů z účtů cenných papírů ( 11 Zákona o úschově) a z obchodních vztahů podle 12 Zákona o úschově se smí po 30. červnu 2002 uskutečnit jen tehdy, pokud byla totožnost klienta ověřena a odpovídá odstavci 2. (6) Na existujících spořitelních účtech podle 31, pokud se neuskutečnilo ověření totožnosti podle odstavce 1, nesmí být převzaté ani vydané žádné platby. Taktéž nesmí být připisované žádné obnosy z převedených plateb na tyto spořitelní účty, jakmile nebyla ověřená totožnost podle odstavce 1. (7) Po 30. červnu 2002 mají být spořitelní účty, u kterých nebyla ověřena totožnost klienta podle odstavce 1, vedené jako zvláštně označené účty. Platby a vyplacení na těchto účtech nebo z těchto účtů jakož také přípisy z převodových plateb mohou být uskutečněné až po zjištění totožnosti podle odstavce 1. (8) Úvěrové a finanční instituce mohou plnění povinností podle 40 odstavce 1,2, a 2a č.1 a 2 delegovat na třetí osoby, pokud nejsou předložené upozornění, že by bylo rovnocenné plnění uvedených povinností zpochyběné. Konečná zodpovědnost plnění těchto povinností zůstává však na úvěrových a finančních institucích, delegujících na třetí osoby. Jako třetí osoby v smyslu tohoto odstavce platí, pokud nedisponují výlučně oprávněním prováděním obchodů ve směnárnách ( 1 odstavec 1 č. 22), 1. úvěrové a finanční instituce, jmenované v článku 3 č. 1 a 2 směrnice 2005/60/ES jakož také platební instituty, jmenované v 3 č. 4 ZaDiG (Zákona o platebních službách), 2. úvěrové a finanční instituce, jmenované v článku 3 č. 1 a 2 směrnice 2005/60/ES jakož také platební instituty, jmenované v 3 č. 4 ZaDiG v rozvojových zemích, a 3. osoby, jmenované v článku 2 odstavec 1 č. 3 písmeno a, b směrnice 2005/60/ES, vždy za předpokladu, že podléhají zákonu uznané povinné registrace vzhledem k jejich povolání a musí uplatňovat povinnost svědomitosti vůči klientům a povinnosti uchovávání podkladů, odpovídající 40 ff resp. stanovené směrnicí 2005/60/ES, a co se týká dodržování této směrnice, podléhají dohledu podle kapitoly V odstavec 2 této směrnice, nebo sídla v rozvojové zemi, která předepisuje požadavky, odpovídající této směrnici. Dohled nad finančním trhem (FMA) obeznámí příslušné orgány ostatních členských států a Evropskou Komisi o případech, ve kterých podle jejich uvážení rozvojová země jmenované podmínky splní. školící podklady Prevence proti praní peněz Partner Bank AG (stav 01/2011) strana 11 /14

12 Jakmile Evropská Komise vysloví rozhodnutí podle článku 40 odstavec 4 směrnice 2005/60/ES, spolková vláda se souhlasem hlavního výboru Národní Rady nařízením zakáže úvěrovým a finančním institucím delegovat plnění povinností podle odstavce 1, 2 a odstavce 2a č.1 a 2 na třetí osoby z dotyčných rozvojových zemí. Úvěrové a finanční instituce mají zabezpečit, aby jim třetí osoby dali neodkladně k dipozici informace, potřebné k plnění povinností podle odstavce 1, 2 a odstavce 2a č.1 a 2 resp. podle článku 8 odstavce 1 písmeno a až c směrnice 2005/60/ES. Dále mají úvěrové a finanční instituce zabezpečit, aby jim na požádání třetí osoby neodkladně poskytli důležité kopie údajů ohledně stanovení a ověření totožnosti klienta jakož také jiné rozhodující podklady o totožnosti klienta nebo ekonomického vlastníka. Tento odstavec neplatí pro Outsourcing - nebo poměry při zastupovaní, při kterých je na základě smlouvy poskytovatel služby Outsourcing nebo zástupce považován za vykonavatele plnění povinností podle odstavce 1,2,a 2a č.1 a 2. (9) (zrušen) 40b BWG (Zákona o bankovnictví) Zvýšená povinnost svědomitosti vůči klientům 1) Úvěrové a finanční instituce mají v případech, ve kterých vyplývajíc z jejich povahy vyvstává zvýšené riziko praní špinavých peněz nebo financování terorizmu, uplatňovat dodatečně k povinnostem 40 odstavec 1, 2, 2a a 2e další přiměřené povinnosti svědomitosti a mají podrobit obchodní vztah nepřetržitému sledování. V každém případě mají dodatečně: 1.v případech, když klient nebo fyzická osoba, pověřená zastupováním podle 40 odstavec 1, není fyzicky přítomná při ověření totožnosti a tedy osobní předložení úředního průkazu totožnosti s fotografií není možné, zavést specifické a přiměřené opatření, aby vyvážili zvýšené riziko; mají se postarat o to kromě podezření nebo oprávněném důvodu se domnívat podle 40 odstavec 1 č. 3, protože v těchto případech obchodní kontakt v žádném případě nesmí být realizovaný aby bylo přinejmenším: buď a) předložené právně-obchodní prohlášení klienta buď na základě kvalifikovaného elektronického podpisu podle 2 č. 3a Zákona o podepisování, BGBl. I č. 190/1999; nebo, jakmile to není tento případ, aby bylo odevzdané právně-obchodní prohlášení úvěrové nebo finanční instituce písemně doporučenou poštou na tu adresu klienta, kterou udal jako bydliště nebo sídlo, b) jim bylo známé jméno, datum narození a adresa klienta, u právnických osob firma a sídlo; u právnických osob musí být sídlo zároveň sídlem centrální správy, o čemž musí podat klient písemné prohlášení. Dále musí být úvěrové nebo finanční instituci ješte před uzavřením smlouvy předložená kopie úředního průkazu totožnosti s fotografií klienta nebo jeho zákonného zástupce nebo u právnických osob statutárního orgánu, pokud právní obchod nebyl uzavřen elektronicky na základě kvalifikovaného elektronického podpisu, a c) jakmile se sídlo nachází mimo EHP (Evropský hospodářský prostor), písemné potvrzení jiné úvěrové instituce, se kterou má klient trvalé obchodní spojení, že totožnost klienta byla ve smyslu 40 odstavec 1, 2 a 2a č. 1 a 2 resp. článku 8 odstavec 1 písmeno a až c směrnice 2005/60/ES ověřená a že se jedná o trvalé obchodní spojení. Jakmile má úvěrová instituce sídlo v rozvojové zemi, musí tato rozvojová země klást stejné požadavky jako jsou vyžadované ve výše zmíněné směrnici článku 16 až 18. Místo ověření totožnosti a potvrzení úvěrovou institucí je přípustné také ověření totožnosti a písemné potvrzení rakouského zastupitelského orgánu v dotyčné rozvojové zemi nebo uznávaného ověřovacího úřadu, nebo d) první platba v rámci transakce bude realizovaná přes účet, který byl otevřený na jméno klienta v úvěrové instituci ve smyslu 40 odstavec 8; v tomto případě Vám však musí být známe jméno, datum narození a adresa klienta, u právnických osob firma a sídlo, a musí být doložené kopie dokumentů klienta, na základě kterých bude možné vyčíst údaje klienta resp. fyzické osoby, pověřené jeho zastupovaním. Namísto kopií je postačující, jakmile bude doložené písemné potvrzení úvěrové instituce, přes kterou se má uskutečnit první platba, že klientova totožnost byla ve smysle 40 odstavec 1, 2, 2a a 2e resp. článku 8 odstavec 1 písmeno a až c směrnice 2005/60/ES ověřena; školící podklady Prevence proti praní peněz Partner Bank AG (stav 01/2011) strana 12 /14

13 2. v souvislosti s přeshraničními bankovními vztahy ke korespondenčním bankám v rozvojových zemích, ke korespondenčním bankám v EHP, výhradně však při posouzení jako zvýšené riziko, a) sbírat dostatečné informace o korespondenční bance, aby byl v plném rozsahu srozumitelný druh její obchodní činnosti a aby bylo možné přesvědčit se o jejím jménu a kvalitě dozoru na základě veřejně přístupných informací, b) přesvědčit se o kontrole boje proti praní špinavých peněz a financování terorizmu, který korespondenční banka provozuje, c) obstarat si souhlas vedení, předtím než se rozběhnou nové vztahy s korespondenční bankou, d) dokumentovat jednotlivé kompetence každé instituce, e) v případě "průběžných účtú ( payable through accounts ) se ujistit, že korespondenční banka ověřila totožnost klientů, kteří mají přímý přístup k účtům korespondenční banky, a tito klienti jsou i nadále podrobeni nepřetržitému sledování, a že je korespondenční banka schopná, na požádání první instituce předložit náležité údaje v souvislosti s povinností svědomitosti vůči tomuto klientovi; 3. vzhledem k transakcím nebo obchodním vztahům v souvislosti s politicky exponovanými osobami jiných členských zemí nebo rozvojových zemí, přičemž jsou těmto osobám rovnocenné ty, které se stanou politicky exponovanými až v průběhu obchodního vztahu, a) disponovat přiměřenými procesy orientovanými na riziko, prostřednictvím kterých je možné stanovit, jestli se u klienta jedná o politicky exponovanou osobu nebo ne, b) obstarat si souhlas vedení, předtím než se rozběhnou nové vztahy s korespondenční bankou, c) uplatnit přiměřené opatření, kterým je možno zjistit původ majetku a původ penězí, které budou v rámci obchodního vztahu nebo transakce použité, a d) obchodní vztah podrobit zvýšenému nepřetržitému sledování. Dohled nad finančním trhem (FMA) může kromě toho se souhlasem ministra financí nařízením uložit povinnost, dodatečně k povinnostem 40 odstavec 1, 2, 2a a 2e, uplatňovat další přiměřené povinnosti svědomitosti a obchodní vztah podrobit zvýšenému nepřetržitému dohledu pro další případy, u kterých existuje vzhledem na jejich povahu zvýšené riziko praní špinavých peněz a financování terorizmu, hlavně v souvislosti se státy, ve kterých existuje podle věrohodných zdrojů zvýšené riziko praní špinavých peněz a financování terorizmu (2) Úvěrové a finanční instituce mají obzvlášť důkladně prověřit každou transakci, jejíchž povaha je podle jejich uvážení blízká riziku praní špinavých peněz ( 165 StGB- Trestného zákonníka - při zahrnutí těch součástí majetku, které pocházejí z trestné činnosti samotného pachatele) nebo financování terorizmu ( 278d StGB) a případně uplatnit opatření, kterými by se předcházelo praní špinavých peněz a financování terorizmu. školící podklady Prevence proti praní peněz Partner Bank AG (stav 01/2011) strana 13 /14

14 165 Rakouského Trestného zákonníka (StGB) Praní špinavých peněz Praní špinavých peněz 165. (1) Kdo schovává nebo zatajuje původ součástí majetku, pocházejících ze zločinecké činnosti, z konání proti cizímu majetku, ohroženému trestem odnětí svobody víc než jeden rok, z přečinů podle 223, 224, 225, 229, 230, 269, 278, 288, 289, 293, 295 nebo 304 až 308, z profesionálního organizovaného přečinu vůči předpisům práva nehmotných statků nebo z finančního přečinu pašování nebo zatajení vstupních nebo výstupních poplatků, spadajících do pravomoci soudů, hlavně jakmile udá v právním styku falešné údaje o původu nebo skutečné povaze těchto součástí majetku, o jejich vlastnictví nebo jiných právech, s nimi spojenými, o oprávnění disponování s těmito součástmi majetku, o jejich převodu a o tom, kde se nacházejí, bude potrestán trestem odnětí svobody až do třech let. (2) Také bude potrestán ten, kdo si vědomě obstará součásti majetku, pocházející z trestné činnosti, vykonanou jinou osobou, ohroženou trestem odnětí svobody a uvedené v odstavci 1, tyto součásti majetku přechovává, dává do úschovy, spravuje, mění je, zhodnocuje nebo přenáší na třetího. (3) Také bude potrestán ten, kdo si vědomě obstará součásti majetku, kterými je oprávněna disponovat kriminální organizace ( 278a) nebo teroristické sdružení ( 278b) na jejich příkaz nebo v jejich zájmu, tyto součásti majetku přechováva, dává do úschovy, spravuje, mění je, zhodnocuje nebo přenáší na třetího. (4) Kdo spácha tento čin v souvislosti s hodnotou, přesahující euro nebo jako člen kriminálního sdružení, které se zavázalo k pokračujícímu praní špinavých peněz, bude potrestaný trestem odnětí svobody od jednoho do deseti let. (5) Součásti majetku pocházejí z trestné činnosti, jakmile je pachatel trestné činnosti získá činem samotným nebo je obdrží za spáchání takovéhoto činu nebo jakmile tyto součásti majetku představují hodnotu původně získané nebo přijaté majetkové hodnoty. školící podklady Prevence proti praní peněz Partner Bank AG (stav 01/2011) strana 14 /14

Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013

Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013 Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013 PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ - proškolení ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování

Více

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 Třídící znak 2 0 1 1 5 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 k některým ustanovením zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech týkajícím se jednotné licence

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s.

Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s. Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s. (Verze platná ode dne 1. ledna 2015) I. Obecná ustanovení 1. Investiční kapitálová společnost KB,

Více

IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍMI KOMERČNÍ BANKY, A.S. V OBLASTI PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ

IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍMI KOMERČNÍ BANKY, A.S. V OBLASTI PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍMI KOMERČNÍ BANKY, A.S. V OBLASTI PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU Vážená klientko, vážený kliente, rádi

Více

PRÁVO PRO POSKYTOVATELE FINANČNÍCH SLUŽEB PRAVIDLA BEZŮHONNOSTI

PRÁVO PRO POSKYTOVATELE FINANČNÍCH SLUŽEB PRAVIDLA BEZŮHONNOSTI PRÁVO PRO POSKYTOVATELE FINANČNÍCH SLUŽEB PRAVIDLA BEZŮHONNOSTI Druhy služeb cenných papírů 1. Investiční poradenství s testem způsobilosti Investiční poradenství zahrnuje individuální doporučení nebo

Více

Podmínky výběrového řízení

Podmínky výběrového řízení Podmínky výběrového řízení Společnost JIHLAVAN, a.s. se sídlem Jihlava, Znojemská 5594/54 (dále jen Vyhlašovatel ) tímto vyhlašuje veřejné výběrové řízení Prodej zbytného nemovitého majetku v areálu společnosti

Více

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X P R O D U K T O V É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X Tyto produktové obchodní podmínky (dále jen POP ) upravují právní vztahy mezi Evropsko-ruskou bankou, a.s.

Více

Článek I. Smluvní strany. Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava Bc. Martinem Vítečkem, primátorem Mgr. Bc. Pavel Vltavský

Článek I. Smluvní strany. Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava Bc. Martinem Vítečkem, primátorem Mgr. Bc. Pavel Vltavský 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00GDAOR SMLOUVA O SPRÁVĚ NEMOVITOSTI uzavřená podle 2430 a násl. občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Vlastník: Sídlo: Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746

Více

Žádost o spotřebitelský úvěr

Žádost o spotřebitelský úvěr infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu Žádost o spotřebitelský úvěr fyzická osoba občan podnikatel* Identifikace žadatele Trvalý pobyt: 1) Tel.: Email : Počet vyživovaných dětí: do 6 let:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

Smlouva o běžném účtu

Smlouva o běžném účtu Smlouva o běžném účtu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. DUBNA 2015 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

Věstník ČNB částka 6/2007 ze dne 12. února 2007

Věstník ČNB částka 6/2007 ze dne 12. února 2007 Třídící znak 1 0 1 0 7 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 1 ZE DNE 6. ÚNORA 2007 K VNITŘNÍMU ŘÍDICÍMU A KONTROLNÍMU SYSTÉMU SPOŘITELNÍHO A ÚVĚRNÍHO DRUŽSTVA PRO OBLAST PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ

Více

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VZ/2010/01 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 38 k veřejné

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013 OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

ŽÁDOST (2015) o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

ŽÁDOST (2015) o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Identifikace žádosti PID ORP: vyplní ORP Identifikace žádosti PID MK: vyplní MK Obec s rozšířenou působností: Kraj: Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 1, 118 11, Praha 1 Malá Strana, tel.: 257

Více

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) Každý klient GE Money Bank, a.s. (dále jen Banka ) má právo vyjádřit svou nespokojenost s poskytovanými bankovními službami, produkty či chováním

Více

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ- č. 13/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

Systém vnitřních zásad

Systém vnitřních zásad Systém vnitřních zásad (podle zákona č. 61/1996 Sb. po novele provedené zákonem č. 284/2004 Sb.) Povinná osoba: IČ: Adresa: Osoba zodpovědná za plnění oznamovací povinnosti a k zajišťování průběžného styku

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Změna adresy pro korespondenci (adresu pro korespondenci vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště)

Změna adresy pro korespondenci (adresu pro korespondenci vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště) DODATEK KE SMLOUVĚ O PENZIJNÍM PŘIPOJIŠTĚNÍ V TRANSFORMOVANÉM FONDU STABILITA ČSOB PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI, A. S., ČLENA SKUPINY ČSOB se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, 150 57, IČO 61859265, zapsaná v obchodním

Více

Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost

Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2012 1. Akce obnovy kulturní památky Název akce obnovy:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o platebním styku. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o platebním styku. Čl. I III. N á v r h ZÁKON ze dne 2013 kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Úvod - legislativa Zákony upravující pobyt cizinců na území ČR: z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění; z.č. 262/2006 Sb.,

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel., fax: 222516437 Jak začít s podnikáním (fyzické osoby - živnostníci) Odpověď na tuto a související

Více

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ZÁKON 312/2006 Sb. ze dne 23. května 2006 o insolvenčních správcích Změna: 108/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Žádost. Obec s rozšířenou působností

Žádost. Obec s rozšířenou působností Obec s rozšířenou působností Kraj Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 1. Žadatel

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

SMLOUVA O BĚŽNÉM A VKLADOVÉM AM ÚČTU

SMLOUVA O BĚŽNÉM A VKLADOVÉM AM ÚČTU SMLOUVA O BĚŽNÉM A VKLADOVÉM AM ÚČTU sídlo: (dále jen ČSOB ) za ČSOB Ing. Alena Praxová, korporátní bankéř a Ing. Lenka Cieplá, korporátní klientský pracovník a obchodní firma. sídlo. IČO/ZEČO:. zapsaná

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Kontaktní osoba: Martin Čech Tel.: 267 994 535 Fax: 272 936 386 E-mail: martin.cech@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství pro program GIS (Zelená úsporám) Zadávací dokumentace dle ustanovení

Více

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Příloha č. 1 Krycí list nabídky na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Údaje o uchazeči Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se

Více

Dohoda o výměně bytů

Dohoda o výměně bytů Dohoda o výměně bytů uzavřená ve smyslu ust. 715 občanského zákoníku mezi níže uvedenými účastníky výměny bytů: 1. Směnitel:...rod.č.:... je nájemcem...pokojového bytu č:...kategorie:...v...poschodí..

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Žádost o převzetí úvěru zajištěného nemovitostí pro fyzické osoby

Žádost o převzetí úvěru zajištěného nemovitostí pro fyzické osoby movitostí pro fyzické osoby Údaje o novém klientovi: Přebírající klient Klient číslo 1 Klient číslo 2 Titul, jméno a příjmení: Rodné číslo: Datum narození (má-li RČ bo známé) Státní příslušnost (u cizinců

Více

DOHODA O ZALOŽENÍ ÚČTU PRO PRÁVNICKÉ OSOBY

DOHODA O ZALOŽENÍ ÚČTU PRO PRÁVNICKÉ OSOBY DOHODA O ZALOŽENÍ ÚČTU PRO PRÁVNICKÉ OSOBY ZÁSTUPCE PRÁVNICKÉ OSOBY Jméno: Příjmení: Místo narození: Číslo OP nebo pasu: Doklad totožnosti je platný do: Rodné číslo: Nemá exspiraci Zastoupení: ADRESA TRVALÉHO

Více

Střední škola zahradnická, Kopidlno. Náměstí Hilmarovo 1, 507 32 Kopidlno. www.zahradnicka-skola-kopidlno.cz. Ing. Lenka Nosková, ředitelka

Střední škola zahradnická, Kopidlno. Náměstí Hilmarovo 1, 507 32 Kopidlno. www.zahradnicka-skola-kopidlno.cz. Ing. Lenka Nosková, ředitelka Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v uţším zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky VÝBĚR

Více

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr)

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Interinstitucionální spis: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Využití externích služeb v oblasti posílení personálního zajištění administrace grantového schématu v Opatření 1.1 a 4.1 vyhlašovaného Úřadem práce v Ostravě ZADAVATEL Česká republika

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k jednání ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Licence databáze - Merck Index Online zadávané v souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název zakázky: dodavatele školících aktivit pro projekt Prostor pro potenciál zaměstnanců Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s. Registrační

Více

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení 1. Dotací se pro účely těchto pravidel rozumí finanční prostředky poskytnuté dle ustanovení 85 písm. c)

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Stavební úpravy za účelem změny užívání domu č.p. 1738

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č. I.. /...

O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č. I.. /... PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště tel.:575 753 053,fax: 572 555 325 e-mail: info@peneznidum.cz, web: www.peneznidum.cz Číslo žádosti: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č.

Více

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Následující přehled není úplným výčtem povinností podnikatele plynoucích z živnostenského zákona. Pro potřeby rychlého přehledu a základní orientace

Více

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Od 1. 4. 2012 dochází ke změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb, jejíž součástí jsou mimo jiné tyto dokumenty: Obchodní podmínky

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Městský optický kabel I. Etapa 1. Identifikační údaje

Více

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Název zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravovaní Předmět zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravování dvou skupin pedagogických pracovníků

Více

S M L O U V A - VZOR

S M L O U V A - VZOR Příloha 11.8. Obecných pravidel S M L O U V A - VZOR o poskytnutí dotace statutárního města České Budějovice na kofinancování projektu podpořeného v rámci Dotačního programu města České Budějovice na podporu

Více

Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení 2. Zadavatel 3. Druh a předmět zakázky Druh zakázky: Předmět zakázky: 4.

Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení 2. Zadavatel 3. Druh a předmět zakázky Druh zakázky: Předmět zakázky: 4. Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení Zjednodušené podlimitní řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ). 2.

Více

Žádost o odstoupení (vyvázání) klienta od úvěru

Žádost o odstoupení (vyvázání) klienta od úvěru Údaje o odstupujícím Klientovi: Odstupující Klient Klient 1 Klient 2 Klient 3 Titul: Jméno: Příjmení: Rodné číslo: Datum narození (má-li RČ bo známé) Státní příslušnost (u cizinců uveďte zemi) Trvalé bydliště:

Více

VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ)

VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ) VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ) Druhou část monitorovací zprávy o realizaci projektu je třeba vyplnit ve formátu.doc (MS Word), vytisknout a odeslat společně s první

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Vkladové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Vkladové služby bank. Bc. Alena Kozubová Vkladové služby bank Bc. Alena Kozubová Vkladové služby Banky získávájí peněžní prostředky od vkladatelů tj. fyzických nebo právnických osob. Banky s těmito peněžními prostředky dále podnikají. Klient

Více

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU Založení podniku Osnova: Výběr právní formy podnikání Zahájení podnikání živnostenské podnikání Založení společnosti Vznik společnosti Založení a vznik s.r.o. detailní postup rozklíčování zřizovacích výdajů

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx Příloha č. 2 ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx Část I Poskytovatel a příjemce dotace 1. Poskytovatel dotace:

Více

PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12

PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12 PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12 Etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu/hlášení o pokroku 1 předkládá

Více

Prevence a opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, povinnost identifikace

Prevence a opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, povinnost identifikace Prevence a opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, povinnost identifikace 1. Úvod a účel Tento dokument je věnován základnímu výkladu povinností a opatření v boji proti

Více

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE ODBOR FINANČNÍ A MAJETKOVÝ tel: +420 384 342 194, fax: +420 384 723 505 e-mail: jan.benisek@mesto-trebon.cz MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Zvyšování konkurenceschopnosti zaměstnanců firmy Volvo Truck Czech s. r. o. pomocí vzdělávacího procesu Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00237 1. Identifikační

Více

ÚKLID PROSTOR MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOLÍN

ÚKLID PROSTOR MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOLÍN Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k podlimitní veřejné zakázce na služby zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Poskytnutí úvěru na realizaci investiční akce - Vybudování splaškové kanalizace v obci

Více

náměstek ministra financí

<jméno a příjmení> náměstek ministra financí Příloha č. 3 a) náměstek ministra financí V Praze dne Č.j.: /******/20yy-pm PID: Název projektu/sub projektu/iniciativy: název projektu/sub projekt/iniciativy č. (dále jen projekt/sub

Více

ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ OTÁZKY A ODPOVĚDI

ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ OTÁZKY A ODPOVĚDI ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ OTÁZKY A ODPOVĚDI Vážený kliente, Komerční banka si velmi váží Vaší důvěry v její bankovní produkty a služby, a proto předkládá následující výňatek z Oznámení, kterým se zavazuje

Více

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 1/2012 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Všeobecná pravidla FOKUS OPTIK klubu

Všeobecná pravidla FOKUS OPTIK klubu Všeobecná pravidla FOKUS OPTIK klubu FOKUS OPTIK klub (dále jen klub) je program pro zákazníkyspolečnosti FOKUS optik, as se sídlem v ulici Třeboradická 1110/51, Praha 8 (dále jen FOKUS optik) Tento program

Více

Rozsah zpracovávaných osobních údajů uživatele

Rozsah zpracovávaných osobních údajů uživatele Příloha č. 3 Poučení o ochraně osobních údajů uživatelů Ústřední knihovny VŠB TU Ostrava Ústřední knihovna VŠB-TUO (dále jen ÚK), shromažďuje a zpracovává osobní údaje uživatelů za účelem poskytování knihovnických

Více

Oznámení o konání valné hromady

Oznámení o konání valné hromady Oznámení o konání valné hromady Představenstvo společnosti s obchodní firmou ENERGOAQUA, a. s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61, ČR, IČ: 155 03 461 zapsané v obch. rejstříku vedeném

Více

Erste Group Bank AG FN 33209 m

Erste Group Bank AG FN 33209 m Erste Group Bank AG FN 33209 m Představenstvo společnosti Erste Group Bank AG zve akcionáře (ISIN AT0000652011) a majitele účastnických cenných papírů (ISIN AT0000A0D4T3) společnosti na 18. řádnou valnou

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2 Sbírka zákonů č. 1 / 2012 1 ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slušovice uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení 159 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 20.12.2013 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Ukázková Rodné číslo: 764530/0000 Narozen:

Více

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 PRAVIDLA o pronajímání bytů z majetku města Mimoň a Mimoňské komunální a.s. Stran:

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby ÚVĚR NA SPOLUFINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH AKCÍ V ROCE 2005 SOUTĚŽ č. 1/2005 Název zadavatele: Město Ždírec nad Doubravou IČ zadavatele:

Více

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územní pracoviště v, ve, pro 01 Daňové identifi kační číslo otisk podacího razítka

Více

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích.

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích. Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Dne 14.8.2014 Věc: Výzva k podání nabídky Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Vás vyzývá k podání nabídky

Více

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č..

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č.. S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního programu města Hrádek nad Nisou pro rok 2015, Podprogram. schválená Radou/Zastupitelstvem města Hrádek nad Nisou dne usnesením č. Smluvní

Více

o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu

o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu 215/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. června 2012 o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu Česká národní banka stanoví podle 170 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém

Více

Směrnice pro žadatele FMP Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński

Směrnice pro žadatele FMP Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika

Více

2.4. Pravidla a podmínky

2.4. Pravidla a podmínky 2.4. Pravidla a podmínky 1. BONUS PROGRAM + 1.1. Věrnostní program BONUS + (dále jen BONUS + ) je provozován obchodní společností BLOK, spol. s r. o., se sídlem Bojkovice, Nádražní 953, PSČ 687 71, Česká

Více

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Díl 11 Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovem vkladu, akreditívu a inkasu 2662 2675 NOZ NOZ neupravuje tzv. platební účet Upravuje Zákon č. 284/2009 Sb. o platebním

Více