PREVENCE PROTI PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PREVENCE PROTI PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ"

Transkript

1 PREVENCE PROTI PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ školící podklady Prevence proti praní peněz Partner Bank AG (stav 01/2011) strana 1 /14

2 Obsah této prezentace je duševním vlastnictvím společnosti Partner Bank AG. Všechna práva, vztahující se na celkovou nebo částečnou reprodukci, zpracování nebo překlad tohoto dokumentu v jakékoliv formě, jsou vyhrazena dokud společnost Partner Bank AG neudělí písemný souhlas. Partner Banka nepřebírá, I přes řádnou rešerši, žádnou odpovědnost a záruku za správnost a úplnost uvedených údajů. Obsah povolený ke zveřejnění, citáty atd. jsou přípustné jen s udáním zdroje. Základní pojmy Základní pojmy 1: Ustanovení 165 StGB (rakouského trestního zákoníku) Cílem praní peněz je, aby peněžní prostředky pocházející z tresní činnosti vypadaly nakonec jako legální. Praní peněz se dopustí ten, kdo úmyslně skrývá části majeteku, který pochází z trestné činnosti nebo zatajuje jejich původ. Praní peněz se dopustí také ten, kdo si vědomně přisvojí, uchovává, investuje, spravuje, převádí, zhodnocuje nebo přenechává třetím osobám takovéto části majetku. Hrozí trest odnětí svobody až do výše 3 roků, od EUR ,-- až do výše 10 roků. Pod trestním činnem se rozumí všechny zločiny (= každý úmyslný trestný čin, za který hrozí trest odnětí svobody ve výši min. 3 roků) nebo provinění, které je uvedeno v odst StGB (rakouského trestního zákoníku), jako např.: padělání dokumentů nebo jejich potlačování, falšování údajů, založení nebo členství ve zločinném spolčení, křivá výpověď, úplatkářství nebo poskytování příspěvků. Podle národa to také může zahrnovat daňový únik. Základní pojmy 2: Fáze a metody praní peněz 1. fáze: proniknutí do obchodního styku přes banku nebo společnost pojišťovny 2. fáze: zahlazení stopy peněz mnoha transakcemi, mezistátnímy obchody atd. 3. fáze: legální původ je nyní doložen např. dokladem o prodeji cenných papírů Základní pojmy 3: Prevence proti praní peněz podle 40 násl. BWG V bankovnictví se hodí pro praní peněz především platební účet, nákupy cenných papírů a obchody na úvěr. Zákon o bankovnictví (BWG) uvaluje povinnost prevence proti praní peněz na úvěrové instituty. Z 40 BWG (rakouského zákonu o bankovnictví) a principu Know your Customer vyplívají jako hlavní povinnosti zjištění totožnosti klienta, původ peněžních prostředků a pozorování chování klienta. Základní pojmy 4: Partneři Partner Banky při poskytování finančních služeb V oblasti prevence proti praní peněz jste pomocník Partner Banky při zjišťování totožnosti klienta a původu prostředků. S podpisem partnerské dohody se zavazujete k povinnostem identifikace klienta a směrnici proti praní peněz Partner Bank AG. školící podklady Prevence proti praní peněz Partner Bank AG (stav 01/2011) strana 2 /14

3 I. Povinnosti indentifikace ( Know Your Customer ) Know your Customer 1: Klient Identifikace klientů se skládá z následujících kroků: 1. předložení platného dokladu totožnosti a přezkoušení údajů 2. porovnání klienta s předloženým dokladem totožnosti 3. porovnání podpisu na dokladu totožnosti s podpisem na smluvních formulářích/protokolu o rozhovoru atd. 4. kopie platného dokladu totožnosti musí být přiložena ke smluvním formulářům (kopie jen v nejlepší kvalitě např. foto a razítko jasně rozeznatelné). 1. Identifikace fyzických osob Nezbytné údaje: jméno a příjmení, datum narození a pohlaví. platný cestovní pas nebo občanský průkaz řidičský průkaz pouze u rakouských klientů 2. Společnosti (s.r.o., a.s., spolek, nadace atd.) Identifikováni musí být společnost sama oprávněný/í zástupce/i hospodářský vlastník společnosti a. Společnost sama Nezbytné údaje jsou jméno, adresa, sídlo, právní forma, registrační čislo, přemět podnikání, pověření zástupci, výkonné orgány. Vyžádán musí být výpis z obchodního rejstříku, stanovy, společenská smlouva, listina nadace atd. Z těchto dokumentů musí vyplynout také jména konatelů/oprávněných zástupců. Jestliže to tak není, musí být předložena plná moc konatele/oprávněného zástupce. b. Oprávnění zástupci viz. část fyzické osoby školící podklady Prevence proti praní peněz Partner Bank AG (stav 01/2011) strana 3 /14

4 c. Hospodářský vlastník Hospodářský vlastník je (jsou) fyzická/é osoba/y, v jejichž vlastnictví nebo pod jejichž kontrolou klient nakonec je. Podle krátkého vzorce se jedná o osobu, která vlastní 25%ní nebo větší podíl na společnosti, nebo má jiný dominatní vliv na společnost. Klient je ze zákona povinnen písemně uvést hospodářského vlastníka. Kromě toho musí být údaje hospodářského vlastníka patrné z údajů společnosti a dalších vhodných dokumentů. 3. Zástupce viz. část fyzické osoby Příklady: rodiče pro nezletilé dítě, poručník, zplnomocněnci Identifikován musí být zastoupený, zástupce a důvod zastoupení údajemi klienta a vhodnými dokumenty. Know your Customer 2: Původ prostředků Přezkoušení původu prostředků se provádí zásadně kontrolou věrohodnosti údajů klienta ve smlouvě a v protokolu z rozhovoru. Musí být zjištěno, jestli je klient podle jeho věku, povolání a finančních prostředků schopen disponovat těmi peněžními částkami a jestli je důvod transakce srozumitelný (kontrola věrohodnosti) V některých případech tato kontrola nestačí a je nutný doklad původu, z kterého vyplývá původ celé investiční částky, např. doklad o prodeji cenných papírů, doklad o dědictví, smlouva o prodeji nemovitosti atd. Know your Customer 3: Minimální obsah složky klienta fyzické osoby kupní smlouva a protokol z rozhovoru kopie dokladů totožnosti všech klientů a jejich zástupců (rodiče, poručník atd.) vhodné dokumenty k důvodu a potvrzení zastoupení eventuelně doklad původu společnosti kupní smlouva a protokol z rozhovoru firemní údaje (výpis z registru atd.) kopie dokladů totožnosti oprávněných zástupců plná moc pro oprávněné zástupce (jestliže to nevyplívá z výpisu z registru) podklady, ze kterých vyplývá kdo je hospodářský vlastník (jestliže to nevyplívá z výpisu z firemních údajů) dotazník o hospodářském vlastníku eventuelně doklad původu školící podklady Prevence proti praní peněz Partner Bank AG (stav 01/2011) strana 4 /14

5 Know your Customer 4: Okamžik identifikace a povinnost úschovy Identifikace klienta a původu prostředků musí být uspokojivě ukončena před začátkem smluvního vztahu. Doklady, které byly důležité pro indentifikaci musí být uschovány min. 5 let po ukončení smluvního vztahu s klientem. Know your Customer 5: Zvláštní otázky Evropská online-databanka Prado zobrazuje všechny evropské cestovní a identifikační dokumenty a jejich bezpečnostní prvky podle vzorů. Zapamatujte si ty, které jsou pro Vás důležité. Výjmečně může být akceptovám doklad totožnosti, jestliže je bez podezření a maximálně 1 rok prošlý. Je důležité více faktorů, např. věk klienta. Prosíme Vás o konzultaci se zákaznickým servisem Partner Banky. Informujte se, jestli má klient ještě nějaký jiný doklad totožnosti. školící podklady Prevence proti praní peněz Partner Bank AG (stav 01/2011) strana 5 /14

6 II. Zvýšené riziko praní peněz podle 40b BWG Zvýšená pozornost 1: Svěřenský obchod Svěřenský obchod je obchod na cizí účet, např. když osoba X nakoupí na svoje jméno cenné papíry, uloží je na svůj depozit, ale tato investice je pro osobu Z. Jedná se proto o peněžní prostředky osoby Z. Pozor: O svěřenský obchod nejde, pokud se jedná o zastoupení nebo oprávněného zástupce např. předseda spolku, konatel společnosti atd. Klient musí ve smluvních podkladech uvést, jestli jedná na vlastní účet nebo na cizí. Zamlčí-li klient obchod na cizí účet, je Banka povinna ihned oznámit podezřelý obchod. svěřenec musí uvést totožnosti osoby, na jejichž účet jedná svěřenec musí uvést věrohodný důvod pro svěřenský obchod a doložit vhodným dokumentem svěřenec musí odevzdat písemné prohlášení, že se osobně přesvědčil o totožnosti osoby, na jejichž účet jedná kopie dokladu totožnosti svěřence a osoby, na jejichž účet jedná úplný doklad původu, bez ohledu na výši částky Zvýšená pozornost 2: Politicky exponované osoby Jedná se o fyzické osoby, které jsou ve významných veřejných funkcích nebo vykonávají popř. vykonávali funkce v podnicích, které jsou ve vlastnictví státu. Jedná se také o jejich nejbližší rodinné příslušníky nebo o osoby, které jak je známo jsou jim blízcí. U PEO je vždy důležité opatřit kompletní doklady o původu a to nezávisle na investiční částce. Příklady: ministr, člen parlamentu, člen nejvyššího soudu atd. Tip: Další příklady najdete v části Politicky exponované osoby. školící podklady Prevence proti praní peněz Partner Bank AG (stav 01/2011) strana 6 /14

7 III. Prevence proti praní peněz a smluvní formuláře Smluvní formuláře 1: Osoba oprávněna z ekonomickéh prospěchu ÚDAJE O OSOBĚ OPRÁVNĚNÉ Z EKONOMICKÉHO PROSPĚCHU A HOSPODÁŘSKÉHO VLASTNÍKA Klient prohlašuje, že jedná na vlastní účet, tedy že nejde o svěřenský obchod, a klient sám je oprávněný z ekonomického prospěchu. Klient jedná na cizí účet / z pověření třetí osoby. Příkazce: Klient, který není rakouským státním občanem, prohlašuje, že není politicky exponovanou osobou ve smyslu bodu 21 Smluvních podmínek, případně prohlašuje, že jeho funkční období skončilo před více než jedním rokem. V případě, že by se klient po uzavření této smlouvy po dobu trvání obchodního vztahu s PARTNER BANK stal politicky exponovanou osobou ve smyslu výše uvedeného bodu 21, je povinen o této skutečnosti informovat PARTNER BANK. Pouze v případě právnické osoby: hospodářským vlastníkem je / jsou: PŮVOD FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ zaměstnanecká činnost majetek ve finančních prostředcích (např. spořící vklady) dědictví prodej cenných papírů, nemovitosti atd. jiné: Tip: Důležité jsou jasné a jednoznačné údaje! Nejasné je např., jestliže je nejdříve udělán křížek v políčku a potom zase škrtnut. Smluvní formuláře 2: Finanční poměry Pravidelné příjmy/výdaje 1. a 2. klienta celkem Suma pravidelných měsíčních příjmů (včetně původu) Suma pravidelných měsíčních finančních závazků Volný disponibilní měsíční přijem netto měsíčně netto v EURO Vermögenswerte Peněžní prostředky (např. vkladní knížka) Jmění v cenných papírech Majetek v nemovitostech Jiné jmění Z toho volné prostředky na investování výška v EURO Tip: Údaje slouží v první řadě adekvátnímu poradenství v zájmu klienta. Prosíme Vás o podpoření pochopení na straně klienta! Smluvní formuláře 3: Identifikace VYPLNÍ POUZE PARTNER PŘI POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH SLUŽEB Byl jsem jako partner při poskytování finančních služeb pověřen PARTNER BANK, abych ověřil identitu přede mnou přítomného klienta. Zjištění identity klienta jsem provedl překontrolováním jeho úředního dokladu. Kopie průkazu/ů klienta/ů je/jsou přiložena/y k tomuto pokynu. Potvrzuji, že si klient/klienti před připojením podpisu tento pokyn v mé přítomnosti přečetl/i a následně jej vlastnoručně podepsal/i. Jméno partnera při poskytování finančních služe (prosíme o zřetelné JMÉNO a PŘÍJMENÍ, NIKOLI označení společnosti) Podpis partnera při poskytování finančních služeb Tipp: V tomto políčku se smí podepsat jedině ten partner při poskytování finančních služeb, který vedl pohovor s klientem! školící podklady Prevence proti praní peněz Partner Bank AG (stav 01/2011) strana 7 /14

8 IV. Podezřelé obchody a situace se zvýšeným rizikem Obchody s cennými papíry vysoký obrat peněz, který je v rozporu s finančnímy prostředky klienta převedená částka není v souladu s údaji ve smlouvě nebo s dokladen o původu ( commingling monies ) časté transakce eventuelně v souvislosti s vyplácením (v hotovosti) bez ohledu na náklady Obchody v hotovosti při obchodu s cennými papíry není platba v hotovosti obecně obvyklá pravidelné/opakující se platby v hotovosti hotovostní platby třetí osobou Obchody na úvěr předčasné splacení úvěru Chování postižených klientů nedostatečná spolupráce a časový tlak při vysvětlení věci a identitě nastrčený člověk : klient Banky je doprovázen třetí osobou (ne partnerem při poskytování služeb) nebo jí je kontrolován podpis klienta nesouhlasí v žádném případě se vzorem na úředním dokumentu Společnosti společnost s komplexní právní konstrukcí, která odmítá nebo ztěžuje zjištění hospodářského vlastníka žádné sídlo v kontaktním státě Oznámení podezřelého obchodu se uskuteční rakouskému Federálnímu Kriminálnímu Úřadu, což má za následek zmrazení konta/depozitu a úřední/policejní šetření. školící podklady Prevence proti praní peněz Partner Bank AG (stav 01/2011) strana 8 /14

9 VI. Příslušné právní předpisy 40 BWG Povinnost svědomitosti v boji proti praní špinavých peněz a financování terorizmu (1) Úvěrové a finanční instituce mají zjistit a prověřit totožnost klienta: 1. před vytvořením trvalého obchodního vztahu; obchody se spořitelními vklady podle 31 odstavce 1 tohto spolkového zákona a obchody podle 12 zákona o úschově platí vždy jako trvalé obchodní vztahy; 2. před uskutečněním všech transakcí, které nespadají do rámce trvalého obchodního vztahu a u kterých činí obnos minimálně euro nebo tuto protihodnotu v euro, a to nezávisle na tom, či se tyto transakce uskuteční jedním nebo více postupy, mezi kterými existuje zjevná souvislost; jestliže tento obnos před začátkem transakce není znám, uskuteční se ověření totožnosti, jakmile bude tento obnos znám a zjistí se, že obnáší minimálně euro nebo tuto protihodnotu v euro; 3. jesliže existuje podezření nebo oprávněný důvod se domnívat, že klient je členem teroristické oraganizace ( 278b StGB-Trestného zákonníka) nebo že se klient objektivně účastní na transakcích, které slouží praní špinavých peňez ( 165 StGB se zřetelem na součásti majetku, které pocházejí z trestné činnosti samotného klienta) nebo financování terorizmu ( 278d StGB); 4. po 31. říjnu 2000 při každé platbě na spořitelní vklady a po 30. červnu 2002 též po každém vyplacení ze spořitelních vkladů, jak vložený tak vyplacený obnos činí minimálně euro nebo tuto protihodnotu v euro; 5. při pochybnostech o pravosti nebo přiměřenosti obdržených údajů o totožnosti klienta. Totožnost klienta sa zjišťuje osobním předložením úředně vystaveného průkazu totožnosti s fotografií. Jako úředně vystavený průkaz totožnosti s fotografií platí všechny dokumenty, vystavené státními úřady, opatřené nezaměnitelnou zřetelnou fotografií tváře dotyčné osoby, jménem, datumem narození a podpisem osoby jakož i vystavujícího orgánu; cestovní pasy cizinců nemusí obsahovat úplný datum narození, jestliže to odpovídá právu vystavujícího státu. U právnických osob a nesvéprávných fyzických osob se zjišťuje totožnost fyzických osob, oprávněných zastupováním, předložením úředně vystaveného průkazu totožnosti s fotografií a také se má prověřit oprávnění k zastupování na základě náležitých osvědčení. Zjištění totožnosti právnických osob se má uskutečnit na základě dokladových listin, které jsou podle právního standardu země k dispozici v místě sídla právnických osob. Odchylka od výše uvedených ustanovení je možná jen v případech podle odstavce 8 a 40a. Odchylka od jednotlivých kritérií úředně vystavených průkazů totožnosti s fotografií je možná, jakmile budou na základě technického pokroku zavedené jiné rovnocenné kritéria jako např. biometrické údaje, které jsou vyřazeným kritériím v účinku legitimování minimálně rovnocenné. Kritérium vystavení průkazu totožnosti státním orgánem však musí být vždy dodržené. (2) Úvěrové a finanční instituce mají klienta vyzvat, aby oznámil, jestli chce obchodní vztah (odstavec 1 č. 1) nebo transakci (odstavec 1 č. 2) vykonávat na vlastní nebo na cizí účet resp. na cizí příkaz; klient má tuto výzvu uposlechnout a změny v této souvislosti při řádném obchodního vztahu z vlastní iniciativy neodkladně oznámit. Jesliže klient oznámí, že chce obchodní vztah (odstavec 1 č. 1) nebo transakci (odstavec 1 č. 2) provádět na cizí účet resp. na cizí příkaz, musí úvěrové nebo finanční instituci doložit také totožnost zadavatele správcovského obchodu. Totožnost správce má být zjištěna podle odstavce 1 a sice výlučně za fyzické přítomnosti správce. Zjištění totožnosti správce prostřednictvím třetí osoby je vyloučeno. Doklad totožnosti zadavatele správcovského obchodu se má uskutečnit u fyzických osob předložením originálu nebo kopie úředního průkazu totožnosti s fotografií (odstavec 1), u právnických osob průkaznými doklady podle odstavce školící podklady Prevence proti praní peněz Partner Bank AG (stav 01/2011) strana 9 /14

10 1. Správce má také odevzdat písemné prohlášení vůči úvěrové nebo finanční instituci, že se osobně a prostřednictvím spolehlivých ručitelů přesvědčil o totožnosti zadavatele správcovského obchodu. Spolehlivý ručitelé jsou v tomto případě soudy a jiné státní orgány, notáři, právníci a třetí osoby ve smyslu odstavce 8. Při zvláštních správcovských účtech oprávněných správců nemovitostí pro společenstvo vlastníků nemovitostí platí jako doklad totožnosti zadavatele správcovského obchodu předložení výpisu z pozemkové knihy od spoluvlastníků, které jsou fyzickými osobami. (2a) Úvěrové a finanční instituce mají dále 1.vyzvat klienta, aby oznámil totožnost ekonomického vlastníka a klient má tuto výzvu uposlechnout. Také musí být vykonané přiměřené opatření na základě rizika na prověření totožnosti tak, aby úvěrové a finanční instituce s jistotou věděli, kdo je ekonomický vlastník; v případě právnických osob nebo kartelů je v těchto opatření na základě rizika zahrnuté také porozumění struktuřy vlastnictva a kontroly klienta, 2.vykonávat přiměřené opatření na základě rizika na zabezpečení informací o účelu a druhu obchodního vztahu o který je usilováno, 3. vykonávat přiměřené opatření na základě rizika za účelem nepřetržitého sledování obchodního vztahu, včetně prověření transakcí, vykonaných v průběhu trvání obchodního vztahu, aby bylo zajištěné, že jsou v souladu s poznatky instituce o klientovi, jeho obchodní činnosti a jeho rizikovém profilu, včetně případného původu peněžních a finančních prostředků, a aby bylo zabezpečeno, že všechny dokumenty, údaje nebo informace budou neustále aktualizované. (2b) Úvěrové a finanční instituce mají podrobit svojí obchodní činnost na základě náležitých kritérií (hlavně produkty, klienty, komplexitu transakcí, obchod s klienty, zeměpis) rizikové analýze se zřetelem na riziko a za účelem zabránění praní špinavých peněz a financování terorizmu. Úvěrové a finanční instituce musí vůči FMA (Dohled nad finančním trhem) být schopné dokázat, že rozsah opatření, vykonaných na základě analýzy se zřetelem na rizika praní špinavých peněz a financování terorizmu, je přiměřený. (2c) Při odchýlení se od odstavce 1,2 a 2a je otevření bankovního účtu přípustné za podmínky, že je dostatečně zabezpečeno, že se transakce klienta nebo pro klienta uskutečnila až po dosáhnutí úplného souladu s odstavci 1,2 a 2a za účelem ověření totožnosti klienta a získání jiných potřebných informací o obchodním vztahu. (2d) V případě, že úvěrové a finanční instituce nejsou ve stavu zabezpečit dodržení ustanovení v odstavcích 1,2 a 2a na ověření totožnosti klienta a získání dalších potřebných informací o obchodním vztahu, nesmí být vykonané žádné transakce, vytvořené žádné obchodní vztahy nebo musí být obchodní vztahy zrušené; kromě toho přichází v úvahu podání úředního hlášení o klientovi (Ohlašovna praní špinavých peněz ( 4 odstavec 2 Zákona o Spolkovém kriminálním úřadě, BGBl. I č. 22/2002)) v souladu s 41odstavec 1. (2e) Úvěrové a finanční instituce mají povinnost svědomitosti podle 40 ff na stanovení a ověření totožnosti klienta uplatňovat nejen u všech nových klientů, ale na základě rizikového zohlednění ve vhodném čase také na existující klientelu. (3) Úvěrové a finanční instituce mají uchovávat: 1. podklady, sloužící ověření totožnosti podle odstavců 1, 2, 2a a 2e, nejméně pět let po ukončení obchodního vztahu s tímto klientem; 2. doklady a záznamy všech transakcí nejméně pět let po jejich provedení, přičemž jmenované lhůty můžou být Dohledem nad finančním trhem (FMA) nařízením prodloužené až do patnácti let, pokud se to jeví nevyhnutnelné v boji proti praní špinavých peněz a finacování terorizmu. školící podklady Prevence proti praní peněz Partner Bank AG (stav 01/2011) strana 10 /14

11 (4) Úvěrové a finanční instituce mají 1. zabezpečit, že v jejich pobočkách a dcerských podnicích v rozvojových zemích budou uplatňované opatření, odpovídající minimálně těm opatřením, které jsou stanovené tímto zákonem s ohledem na povinnosti svědomitosti vůči klientům, povinnosti hlášení, strategiím a procesům, pravidlům, týkajících se osoby, pověřené praním špinavých peněz, vnitřní revizi a uchovávání záznamů, avšak jen do té míry, do jaké se to týká boje proti praní špinavých peněz a financování terorizmu; 2. informovat FMA (Dohledem nad finančním trhem) o tom, jakmile uplatnění opatření podle č. 1 není vzhledem k právním předpisům dotyčné rozvojové země přípustné, a kromě toho mají udělat jiná opatření, kterými by účinně potlačili riziko praní špinavých peněz a financování terorizmu. Dohled nad finančním trhem (FMA) má příslušné orgány jiných členských zemí a Evropskou Komisi informovat o případech, ve kterých uplatnění potřebných opatření podle č. 1 vzhledem k právním předpisům v rozvojové zemi není přípustné a snažit se o řešení v rámci dohodnutého postupu. (5) Převzetí a nákup cenných papírů pro 1. účty cenných papírů ( 11 Zákon o úschově) a 2. obchodní vztahy podle 12 Zákona o úschově, které byly otevřené nebo zahájené před 1. srpnem 1996, jsou přípustné jen tehdy, jakmile byla předtím zjištěna totožnost klienta a odpovídá odstavcům 2 a 2a. Prodej cenných papírů a vyplacení aktiv a výnosů z účtů cenných papírů ( 11 Zákona o úschově) a z obchodních vztahů podle 12 Zákona o úschově se smí po 30. červnu 2002 uskutečnit jen tehdy, pokud byla totožnost klienta ověřena a odpovídá odstavci 2. (6) Na existujících spořitelních účtech podle 31, pokud se neuskutečnilo ověření totožnosti podle odstavce 1, nesmí být převzaté ani vydané žádné platby. Taktéž nesmí být připisované žádné obnosy z převedených plateb na tyto spořitelní účty, jakmile nebyla ověřená totožnost podle odstavce 1. (7) Po 30. červnu 2002 mají být spořitelní účty, u kterých nebyla ověřena totožnost klienta podle odstavce 1, vedené jako zvláštně označené účty. Platby a vyplacení na těchto účtech nebo z těchto účtů jakož také přípisy z převodových plateb mohou být uskutečněné až po zjištění totožnosti podle odstavce 1. (8) Úvěrové a finanční instituce mohou plnění povinností podle 40 odstavce 1,2, a 2a č.1 a 2 delegovat na třetí osoby, pokud nejsou předložené upozornění, že by bylo rovnocenné plnění uvedených povinností zpochyběné. Konečná zodpovědnost plnění těchto povinností zůstává však na úvěrových a finančních institucích, delegujících na třetí osoby. Jako třetí osoby v smyslu tohoto odstavce platí, pokud nedisponují výlučně oprávněním prováděním obchodů ve směnárnách ( 1 odstavec 1 č. 22), 1. úvěrové a finanční instituce, jmenované v článku 3 č. 1 a 2 směrnice 2005/60/ES jakož také platební instituty, jmenované v 3 č. 4 ZaDiG (Zákona o platebních službách), 2. úvěrové a finanční instituce, jmenované v článku 3 č. 1 a 2 směrnice 2005/60/ES jakož také platební instituty, jmenované v 3 č. 4 ZaDiG v rozvojových zemích, a 3. osoby, jmenované v článku 2 odstavec 1 č. 3 písmeno a, b směrnice 2005/60/ES, vždy za předpokladu, že podléhají zákonu uznané povinné registrace vzhledem k jejich povolání a musí uplatňovat povinnost svědomitosti vůči klientům a povinnosti uchovávání podkladů, odpovídající 40 ff resp. stanovené směrnicí 2005/60/ES, a co se týká dodržování této směrnice, podléhají dohledu podle kapitoly V odstavec 2 této směrnice, nebo sídla v rozvojové zemi, která předepisuje požadavky, odpovídající této směrnici. Dohled nad finančním trhem (FMA) obeznámí příslušné orgány ostatních členských států a Evropskou Komisi o případech, ve kterých podle jejich uvážení rozvojová země jmenované podmínky splní. školící podklady Prevence proti praní peněz Partner Bank AG (stav 01/2011) strana 11 /14

12 Jakmile Evropská Komise vysloví rozhodnutí podle článku 40 odstavec 4 směrnice 2005/60/ES, spolková vláda se souhlasem hlavního výboru Národní Rady nařízením zakáže úvěrovým a finančním institucím delegovat plnění povinností podle odstavce 1, 2 a odstavce 2a č.1 a 2 na třetí osoby z dotyčných rozvojových zemí. Úvěrové a finanční instituce mají zabezpečit, aby jim třetí osoby dali neodkladně k dipozici informace, potřebné k plnění povinností podle odstavce 1, 2 a odstavce 2a č.1 a 2 resp. podle článku 8 odstavce 1 písmeno a až c směrnice 2005/60/ES. Dále mají úvěrové a finanční instituce zabezpečit, aby jim na požádání třetí osoby neodkladně poskytli důležité kopie údajů ohledně stanovení a ověření totožnosti klienta jakož také jiné rozhodující podklady o totožnosti klienta nebo ekonomického vlastníka. Tento odstavec neplatí pro Outsourcing - nebo poměry při zastupovaní, při kterých je na základě smlouvy poskytovatel služby Outsourcing nebo zástupce považován za vykonavatele plnění povinností podle odstavce 1,2,a 2a č.1 a 2. (9) (zrušen) 40b BWG (Zákona o bankovnictví) Zvýšená povinnost svědomitosti vůči klientům 1) Úvěrové a finanční instituce mají v případech, ve kterých vyplývajíc z jejich povahy vyvstává zvýšené riziko praní špinavých peněz nebo financování terorizmu, uplatňovat dodatečně k povinnostem 40 odstavec 1, 2, 2a a 2e další přiměřené povinnosti svědomitosti a mají podrobit obchodní vztah nepřetržitému sledování. V každém případě mají dodatečně: 1.v případech, když klient nebo fyzická osoba, pověřená zastupováním podle 40 odstavec 1, není fyzicky přítomná při ověření totožnosti a tedy osobní předložení úředního průkazu totožnosti s fotografií není možné, zavést specifické a přiměřené opatření, aby vyvážili zvýšené riziko; mají se postarat o to kromě podezření nebo oprávněném důvodu se domnívat podle 40 odstavec 1 č. 3, protože v těchto případech obchodní kontakt v žádném případě nesmí být realizovaný aby bylo přinejmenším: buď a) předložené právně-obchodní prohlášení klienta buď na základě kvalifikovaného elektronického podpisu podle 2 č. 3a Zákona o podepisování, BGBl. I č. 190/1999; nebo, jakmile to není tento případ, aby bylo odevzdané právně-obchodní prohlášení úvěrové nebo finanční instituce písemně doporučenou poštou na tu adresu klienta, kterou udal jako bydliště nebo sídlo, b) jim bylo známé jméno, datum narození a adresa klienta, u právnických osob firma a sídlo; u právnických osob musí být sídlo zároveň sídlem centrální správy, o čemž musí podat klient písemné prohlášení. Dále musí být úvěrové nebo finanční instituci ješte před uzavřením smlouvy předložená kopie úředního průkazu totožnosti s fotografií klienta nebo jeho zákonného zástupce nebo u právnických osob statutárního orgánu, pokud právní obchod nebyl uzavřen elektronicky na základě kvalifikovaného elektronického podpisu, a c) jakmile se sídlo nachází mimo EHP (Evropský hospodářský prostor), písemné potvrzení jiné úvěrové instituce, se kterou má klient trvalé obchodní spojení, že totožnost klienta byla ve smyslu 40 odstavec 1, 2 a 2a č. 1 a 2 resp. článku 8 odstavec 1 písmeno a až c směrnice 2005/60/ES ověřená a že se jedná o trvalé obchodní spojení. Jakmile má úvěrová instituce sídlo v rozvojové zemi, musí tato rozvojová země klást stejné požadavky jako jsou vyžadované ve výše zmíněné směrnici článku 16 až 18. Místo ověření totožnosti a potvrzení úvěrovou institucí je přípustné také ověření totožnosti a písemné potvrzení rakouského zastupitelského orgánu v dotyčné rozvojové zemi nebo uznávaného ověřovacího úřadu, nebo d) první platba v rámci transakce bude realizovaná přes účet, který byl otevřený na jméno klienta v úvěrové instituci ve smyslu 40 odstavec 8; v tomto případě Vám však musí být známe jméno, datum narození a adresa klienta, u právnických osob firma a sídlo, a musí být doložené kopie dokumentů klienta, na základě kterých bude možné vyčíst údaje klienta resp. fyzické osoby, pověřené jeho zastupovaním. Namísto kopií je postačující, jakmile bude doložené písemné potvrzení úvěrové instituce, přes kterou se má uskutečnit první platba, že klientova totožnost byla ve smysle 40 odstavec 1, 2, 2a a 2e resp. článku 8 odstavec 1 písmeno a až c směrnice 2005/60/ES ověřena; školící podklady Prevence proti praní peněz Partner Bank AG (stav 01/2011) strana 12 /14

13 2. v souvislosti s přeshraničními bankovními vztahy ke korespondenčním bankám v rozvojových zemích, ke korespondenčním bankám v EHP, výhradně však při posouzení jako zvýšené riziko, a) sbírat dostatečné informace o korespondenční bance, aby byl v plném rozsahu srozumitelný druh její obchodní činnosti a aby bylo možné přesvědčit se o jejím jménu a kvalitě dozoru na základě veřejně přístupných informací, b) přesvědčit se o kontrole boje proti praní špinavých peněz a financování terorizmu, který korespondenční banka provozuje, c) obstarat si souhlas vedení, předtím než se rozběhnou nové vztahy s korespondenční bankou, d) dokumentovat jednotlivé kompetence každé instituce, e) v případě "průběžných účtú ( payable through accounts ) se ujistit, že korespondenční banka ověřila totožnost klientů, kteří mají přímý přístup k účtům korespondenční banky, a tito klienti jsou i nadále podrobeni nepřetržitému sledování, a že je korespondenční banka schopná, na požádání první instituce předložit náležité údaje v souvislosti s povinností svědomitosti vůči tomuto klientovi; 3. vzhledem k transakcím nebo obchodním vztahům v souvislosti s politicky exponovanými osobami jiných členských zemí nebo rozvojových zemí, přičemž jsou těmto osobám rovnocenné ty, které se stanou politicky exponovanými až v průběhu obchodního vztahu, a) disponovat přiměřenými procesy orientovanými na riziko, prostřednictvím kterých je možné stanovit, jestli se u klienta jedná o politicky exponovanou osobu nebo ne, b) obstarat si souhlas vedení, předtím než se rozběhnou nové vztahy s korespondenční bankou, c) uplatnit přiměřené opatření, kterým je možno zjistit původ majetku a původ penězí, které budou v rámci obchodního vztahu nebo transakce použité, a d) obchodní vztah podrobit zvýšenému nepřetržitému sledování. Dohled nad finančním trhem (FMA) může kromě toho se souhlasem ministra financí nařízením uložit povinnost, dodatečně k povinnostem 40 odstavec 1, 2, 2a a 2e, uplatňovat další přiměřené povinnosti svědomitosti a obchodní vztah podrobit zvýšenému nepřetržitému dohledu pro další případy, u kterých existuje vzhledem na jejich povahu zvýšené riziko praní špinavých peněz a financování terorizmu, hlavně v souvislosti se státy, ve kterých existuje podle věrohodných zdrojů zvýšené riziko praní špinavých peněz a financování terorizmu (2) Úvěrové a finanční instituce mají obzvlášť důkladně prověřit každou transakci, jejíchž povaha je podle jejich uvážení blízká riziku praní špinavých peněz ( 165 StGB- Trestného zákonníka - při zahrnutí těch součástí majetku, které pocházejí z trestné činnosti samotného pachatele) nebo financování terorizmu ( 278d StGB) a případně uplatnit opatření, kterými by se předcházelo praní špinavých peněz a financování terorizmu. školící podklady Prevence proti praní peněz Partner Bank AG (stav 01/2011) strana 13 /14

Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b.

Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b. Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b. ze dne 5. června 2008 o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ve znění zákona: - č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé

Více

Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. platné a účinné od 15. 10. 2014 1 / 19 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice a některá

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Obsah H I. Část první Všeobecná část 1. Základní ustanovení 2. Definice pojmů 3. Výkladová pravidla II. Část druhá Společná ustanovení 1. Jednání Klienta a prokazování totožnosti

Více

Obchodní podmínky pro vydávání a odkupování podílových listů podílových fondů určených pro veřejnost u AKRO investiční společnosti, a.s.

Obchodní podmínky pro vydávání a odkupování podílových listů podílových fondů určených pro veřejnost u AKRO investiční společnosti, a.s. Obchodní podmínky pro vydávání a odkupování podílových listů podílových fondů určených pro veřejnost u AKRO investiční společnosti, a.s. účinné ode dne 1.7. 2014 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Pojmy 1.1.1.

Více

Pro zpracování školících materiálů pro doškolovací kurs se doporučuje vycházet zejména z následujících právních předpisů a literatury:

Pro zpracování školících materiálů pro doškolovací kurs se doporučuje vycházet zejména z následujících právních předpisů a literatury: Příloha č. 2 k Metodice doškolovacích kursů pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí Obsahová náplň pro doškolovací kurs odborné způsobilosti pojišťovacích zprostředkovatelů

Více

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice 3. Bankovní tajemství a ochrana osobních

Více

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky )

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stránka 1 z 17 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto

Více

Pioneer Funds Pioneer P.F.

Pioneer Funds Pioneer P.F. Pioneer Funds Pioneer P.F. A Luxembourg Investment Funds (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) PodMÍNKY pro ČESKOU republiku platné od 1. 10. 2012 Pioneer Funds Pioneer P.F. Podmínky pro Českou republiku platné

Více

Obchodní podmínky. infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu VS 2015 001 OBD V01. Část I. Společná ustanovení. Obsah:

Obchodní podmínky. infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu VS 2015 001 OBD V01. Část I. Společná ustanovení. Obsah: infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu Obchodní podmínky VS 2015 001 OBD V01 Obsah: Část I. Společná ustanovení 1. Úvodní ustanovení 2. Působnost 3. Identi kace a kontrola klienta 4. Postup

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 273 zákonem č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku v platném znění Všeobecné obchodní

Více

Poskytování informací neprofesionálním potenciálním klientům a neprofesionálním klientům před poskytnutím investiční služby

Poskytování informací neprofesionálním potenciálním klientům a neprofesionálním klientům před poskytnutím investiční služby Poskytování informací neprofesionálním potenciálním klientům a neprofesionálním klientům před poskytnutím investiční služby PROXENTA Finance, o.c.p., a.s. (dále jen Obchodník ) v souladu se zákonem č.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 OBSAH I. Úvodní ustanovení 1. Základní

Více

Náš zámer: Bojovat proti úpravě informační povinnost pojišťoven - oznamovací hranice finančních transakcí u životního pojištění 2 odst. 2 písm.

Náš zámer: Bojovat proti úpravě informační povinnost pojišťoven - oznamovací hranice finančních transakcí u životního pojištění 2 odst. 2 písm. Náš zámer: Bojovat proti úpravě informační povinnost pojišťoven - oznamovací hranice finančních transakcí u životního pojištění 2 odst. 2 písm. e PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 61/1996

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA ÚČINNÉ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH 1 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 01 1.1 Základní informace o Záložně 01 1.2 Vymezení pojmů 01 1.3 Závaznost VOP a

Více

Pioneer Funds Pioneer P.F.

Pioneer Funds Pioneer P.F. Pioneer Funds Pioneer P.F. A Luxembourg Investment Funds (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) PodMÍNKY pro ČESKOU republiku platné od 10. 8. 2009 Pioneer Funds Pioneer P.F. Podmínky pro Českou republiku platné

Více

Všeobecné obchodní podmínky Volksbank CZ, a. s.

Všeobecné obchodní podmínky Volksbank CZ, a. s. Všeobecné obchodní podmínky Volksbank CZ, a. s. Účinné od 10. 06. 2012 Úvod (1) Společnost Volksbank CZ, a.s. (dále jen Banka ), IČ: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, A.S.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, A.S. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, A.S. ČÁST PRVNÍ I. Společná ustanovení ČÁST TŘETÍ IV. TERMÍNOVANÉ VKLADY 1. PŮSOBNOST A PLATNOST VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 2 2. OBCHODNÍ

Více

Credit Suisse Fund (Lux) Podílový fond zřízený v souladu s lucemburským právem

Credit Suisse Fund (Lux) Podílový fond zřízený v souladu s lucemburským právem Podílový fond zřízený v souladu s lucemburským právem Prodejní prospekt Červenec 2010 Obsah 1. Upozornění pro budoucí investory... 3 2. Přehled tříd podílových listů (1)... 4 3. Fond... 7 4. Investiční

Více

standardní klient, ostatní 1

standardní klient, ostatní 1 ČSOB INVESTIČNÍ ÚČET KOMISIONÁŘSKÁ SMLOUVA O OBSTARÁNÍ KOUPĚ NEBO PRODEJE INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ sídlo: Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ: 00001350 pobočka: jejímž jménem jedná/jednají: (dále jen

Více

Bulletin BBH. říjen 2011. Směrnice o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD)

Bulletin BBH. říjen 2011. Směrnice o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD) Bulletin BBH říjen 2011 Směrnice o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD) - přehled nového režimu pro speciální fondy a jejich správce - Právní aktuality Finanční trh Bulletin říjen 2011 Strana

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Investičního zprostředkovatele SIGNAL TRADE s.r.o. IČ: 241 47 095 Sídlo: Kodaňská 558/25, Praha, PSČ 101 00-1/8 -

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Investičního zprostředkovatele SIGNAL TRADE s.r.o. IČ: 241 47 095 Sídlo: Kodaňská 558/25, Praha, PSČ 101 00-1/8 - VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Investičního zprostředkovatele SIGNAL TRADE s.r.o. IČ: 241 47 095 Sídlo: Kodaňská 558/25, Praha, PSČ 101 00-1/8 - Obsah: I) OBECNÁ ČÁST 3 1. Základní ustanovení 3 2. Definice

Více

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč ISIN CZ0002000813

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč ISIN CZ0002000813 Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč 4,60% hypoteční zástavní listy splatné v roce 2011 ISIN CZ0002000813 OBSAH A. SHRNUTÍ PROSPEKTU 3 B. RIZIKOVÉ FAKTORY 5 C. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ 7 D. HYPOTEČNÍ BANKOVNICTVÍ

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 111 Rozeslána dne 5. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 111 Rozeslána dne 5. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 111 Rozeslána dne 5. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H : 301. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva financí č. 85/1997 Sb., o nájemném z

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Základní ustanovení 1.1 Obecné zásady Tyto Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a. s. (dále jen VOP ) upravují základní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY Commercial Bank VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY VYDÁNÍ 2014 Citibank Europe plc, organizační složka ČESKÁ REPUBLIKA 2 OBSAH A. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA, JIMIŽ SE ŘÍDÍ VZTAH MEZI BANKOU

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 56, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 56, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 89 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 56, O B S A H : 284. Zákon o platebním styku 285. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona

Více

Částka 30. ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Částka 30. ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1166 Sbírka zákonů č. 93 / 2009 Částka 30 93 ZÁKON ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů (SH-ONP-1401)

Smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů (SH-ONP-1401) ČÍSLO SMLOUVY: A SMLUVNÍ STRANY Klient muž žena Smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů (SH-ONP-1401) NÁZEV ÚČTU: Active Invest Horizont Invest Jméno a příjmení, titul / Obchodní firma:

Více