Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb."

Transkript

1 První kroky likvidátora po prohlášení likvidace Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. 68 neplatnost spolenosti Nebyla uzavena spoleenská ani zakladatelská smlouva, zakladatelská listina nebo nebyla dodržena pedepsaná forma Pedmt podnikání je nedovolený nebo odporuje veejnému poádku Ve spoleenské nebo zakladatelské smlouv chybí pedepsané údaje Nebyla dodržena ustanovení o splacení minimálních vklad Všichni spoleníci jsou nezpsobilí k právním úkonm V rozporu se zákonem je poet zakladatel nižší než dva Ke dni právní moci rozhodnutí soudu vstupuje spolenost do likvidace 70 - Likvidace spolenosti Spolenost vstupuje do likvidace ke dni, k níž je zrušena pozor na úetnictví den ped vstupem závrka K jménu se pipíše v likvidaci Jmenováním likvidátora na nj pechází funkce statutára (soudy, starost o lidi, úetnictví majetek pozor na rozvahu, na pokladnu) 71 - Likvidátora jmenuje Statutární orgán spolenosti Soud Zeme li likvidátor, je stejným zpsobem jmenován nový (likvidace není asov omezena) Pokud urí soud sáhne do seznamu správc konkursních podstat Odmna Urí ten kdo jmenoval (mandátní smlouva) soud

2 1. V pípad jmenování soudem okamžit po doruení usnesení o jmenování likvidátorem se spojit s bývalými statutáry spolenosti a zjistit momentální situaci, navštívit sídlo spolenosti a jeho provozovny (vtšinou však je soudem jmenován likvidátor z dvodu, že spolenost dlouhodob nekomunikuje a tudíž není koho navštívit). Pokud je likvidátor jmenován soudem, je mu nejprve doruen úední dopis, ve kterém je tázán, zda bude se jmenováním souhlasit. Musí do stanoveného termínu odpovdt. 2. Spolenost pedtím rozhodla valnou hromadou o likvidaci spolenosti a podala návrh na zápis do obchodního rejstíku o likvidaci a návrh na zápis likvidátora. Notáský zápis je teba mít k dispozici, je mnohokráte poteba 3. Soud mže podle 68 Obchodního zákoníku odst 6) na návrh státního orgánu nebo osoby, která osvdí právní zájem, rozhodnout o zrušení spolenosti a o její likvidaci, jestliže a) v uplynulých dvou letech se nekonala valná hromada nebo v uplynulém roce nebyly zvoleny orgány spolenosti, kterým skonilo nebo jejichž všem lenm skonilo funkní období ped více než jedním rokem, nestanoví-li tento zákon jinak, anebo spolenost po dobu delší než dva roky neprovozuje žádnou innost, b) spolenost pozbude oprávnní k podnikatelské innosti, c) zaniknou pedpoklady vyžadované zákonem pro vznik spolenosti anebo jestliže spolenost nemže vykonávat innost pro nepekonatelné rozpory mezi spoleníky, d) spolenost porušuje povinnost vytváet rezervní fond, e) spolenost porušuje ustanovení 56 odst. 3, f) spolenost neplní povinnost prodat ást podniku nebo se rozdlit uloženou rozhodnutím Úadu pro ochranu hospodáské soutže podle zvláštního právního pedpisu. 4. Likvidátor zaznamená stavy mi plynu, elektiny a vody v provozovnách z dvodu oddlení náklad vzniklých ped a po prohlášení vstupu do likvidace. je to nkdy složité, nenajdete lovka, který by o tom vdl 5. Likvidátor vyešit problém leasingových smluv. smlouvy ukonit, domluvit se s leasingovou spoleností, je to nkdy složité

3 6. Likvidátor pevezme pokladní hotovost (mže mít více pokladen, což by mlo být zachyceno v úetní analytické evidenci). Málokdy v pokladn nco je. Pozor, je teba kumulovat prostedky na sebe, mzdy, zejména sociální a zdravotní, pozor na odpojení plynu, elektiny, vody a poplatek za pípadný návrh na konkurs až 50 tis. k (40 u Tribosu) 7. Zmní dispoziní práva k bankovním útm na likvidátora, zrušit platební karty, pípadn zídí nový bžný úet. pozor na exekuci, úad obestaví i úet v likvidaci, likvidace není nic co by chránilo. pijdou i exekutoi s Finanního úadu 8. Zajistí zabezpeení majetku, pevezme klíe od objekt v nichž se nachází majetek a písemná dokumentace. O pevzetí likvidátor sepíše pedávací protokol. v majetku vám budou dlat potíže exekutoi, nkdy mají zcela neokordinovan nálepky na tech strojích a nemají seznam dle identifikaních znak stroje. V likvidované firm se nedopátráte seznamu zabavených stroj exekutorem. 9. Pevezme klíe a technické prkazy od motorových vozidel Málokdy tam njaká vozidla jsou. Úpadek firmy není ze dne na den a tak jsou vozidla už dávnou pevedena, nejlépe dražbou teba na fyzické osoby. 10. Likvidace se vztahuje k podniku a osobám napsaným v obchodním rejstíku. Spolenost vstupuje do likvidace ke dni, k nmž je zrušena, zapisuje se do obchodního rejstíku a souasn se k názvu spolenosti pipisuje dovtek " v likvidaci. Likvidátor provede kontrolu, zda je takto spolenost zapsána, pípadn soud požádá o vyhotovení správného zápisu. Pozor na jednání bývalých jednatel i len pedstavenstva. Obyejn se už k niemu nehlásá a nechávají na vás všechny problémy je poteba vyzvednout si za 70,- K výpis z OR 11. Likvidátor oznámí vstup spolenosti do likvidace všem známým vitelm. jej jim teba napsat doporuený dopis. Pozor, stojí to peníze. Zárove je povinen bez zbyteného odkladu zveejnit nejmén dvakrát za sebou s alespo dvoutýdenním asovým odstupem rozhodnutí o zrušení spolenosti s výzvou pro vitele, aby pihlásili své pohledávky ve lht, která nesmí být kratší než ti msíce.

4 je to nkdy dost pracné, nemáte teba nikoho, kdo by tyto kroky dlal. zejména úetní teba nedostala zaplaceno a nekomunikuje. Musí se na to myslet, když si mandátní smlouvou sjednáváte podmínky, za jakých budete dlat likvidátora 12. V pípad jmenování likvidátora statutáry je teba s nimi sjednat formu a výši odmny za likvidaci. V pípad jmenování soudem urí odmnu soud svým usnesením (vtšinou do 5 tis. K za jeden pípad + prokázané náklady na likvidaci). Soud mže poskytnout formou usnesení na základ pedložené žádosti zálohu na odmnu. Pozor, nkdy je poteba si domluvit mzdu, ta je v konkursu v první tíd. Pokud fakturujete a nejsou penízem uplatníte v konkursu a pi výtžnosti eských konkurs nedostanete nic. pozor, budete potebovat prostedky na i. pípadný poplatek na vstup do konkursu ii. svoji odmnu iii. na provoz elektinu, plyn, telefony, vodu iv. na úetní, právníka, pípadn daového poradce v. na mzdy zbývajících pracovník, zejména na povinné odvody 13. Jmenováním likvidátora na nj pechází v rámci 72 Obchodního zákoníku psobnost statutárního orgánu jednat jménem spolenosti. Jeli jmenováno více likvidátor a z jmenování nevyplývá nic jiného, má tuto psobnost každý likvidátor. Jménem spolenosti iní likvidátor úkony, které smují k likvidaci spolenosti - plní závazky spolenosti, uplatuje pohledávky a pijímá plnní, zastupuje spolenost ped soudy, uzavírá smíry a dohody o zmn a zániku práv a závazk, vykonává práva spolenosti Pozor, nkdy není na právníka, pebíráte spory, o kterých nic nevíte. Bývalý právník teba nedostal zaplaceno a nehlásí se k niemu 14. Spoleníci nebo píslušný orgán spolenosti mohou zrušit své rozhodnutí o zrušení spolenosti a jejím vstupu do likvidace do doby, než bylo zapoato s rozdlováním likvidaního zstatku. Dnem úinnosti tohoto rozhodnutí koní funkce likvidátora a likvidátor je povinen pedat všechny doklady o prbhu likvidace statutárnímu orgánu spolenosti. Ke dni úinnosti tohoto rozhodnutí je teba zpracovat úetní závrku. 15. Je nutno pipravit se a pln pevzít odpovdnost za jednání s Finanním úadem, zdravotní pojišovnou, píslušnou správou sociálního zabezpeení a podobn. Reagovat na výzvy ke kontrole a podobn.

5 Zvažte adresu, bude vám chodit spoustu dopis, nkdy to teba vadí majiteli domu, kde máte regulované nájemné, nkdy stále bháte na poštu 16. Likvidátor seznámí statutáry s povinnostmi, které jsou ze zákona povinni zajistit v souvislosti s likvidací, jako je zejména: - sestavení mimoádné úetní závrky ke dni pedcházejícímu dni vyhlášení likvidace ( 19 odst. 1 zák.. 563/91), - provedení inventarizace majetku k tomuto dni ( 29 odst. 1 zák.. 563/91) 17. Písemn vyzve statutární orgán,, aby sestavil a pedal likvidátorovi seznam svého majetku a závazk s uvedením svých dlužník a vitel a jejich adres. Seznam majetku by ml být zpracován v pehledném lenní, tak aby bylo zejmé, z jakých položek se majetek skládá, kde se nalézá a jakou má hodnotu (tržní nebo úetní). Rovnž je dležité bezvýhradné prohlášení o tom, že pedložený seznam majetku a závazk je úplný a správný. 18. Písemn vyzve statutáry k pedání jejich obchodních knih a dalších potebných doklad. O fyzickém pevzetí všech dokument sepsat s pedávací protokoly. Jedná se zejména o následující dokumenty: - úetní a daová dokumentace: - úetní závrka (rozvaha, výkaz zisk a ztrát, píloha) - evidenci majetku - inventarizaní zápisy - výpisy z penžních út - daová piznání ke všem daním - pracovnprávní a mzdová agenda: - pracovní smlouvy - mzdové listy - dohody o hmotné odpovdnosti - zápotové listy - zakladatelské doklady: - spoleenská smlouva - zakladatelská listina - stanovy spolenosti

6 - organizaní ád - kniha spoleník, akcioná, len - obchodnprávní agendu - obchodní smlouvy - objednávky - dodací listy - faktury - uznání závazk - smíry - žaloby - soudní spory - soudní a správní rozhodnutí - reklamace - zápisy z jednání - nájemní smlouvy - leasingové smlouvy - úvrové smlouvy - smlouvy o dodávkách energie - ostatní dokumenty: - výpisy z katastru nemovitostí - výpisy z út u SCP - cenné papíry - razítka 19. Likvidátor zajistí inventuru majetku a nechá výsledky schválit bývalým statutárm. 20. Likvidátor sestaví ke dni vstupu spolenosti do likvidace zahajovací likvidaní úetní rozvahu a soupis jmní. Úetní závrku pedcházející dni vstupu do likvidace sestavuje statutární orgán. Nesestaví-li statutární orgán tuto úetní závrku bez zbyteného odkladu po vstupu spolenosti do likvidace, pechází tato povinnost na likvidátora. 21. Likvidátor je povinen zaslat soupis jmní každému spoleníku a viteli spolenosti, kteí o to požádají. Žádají o to zejména zástavní vitelé

7 22. Likvidátorovi jmenovanému soudem jsou tetí osoby povinny poskytnout souinnost v rozsahu, v jakém jsou povinny ji poskytnout správci konkursní podstaty podle zvláštního právního pedpisu. 23. Je nutno rozebrat v krátké dob podrobn hospodáské výsledky, pomr závazk a pohledávek ve vztahu k základnímu jmní spolenosti a v pípad, že výsledkem šetení bude konstatování, že spolenost je pedlužená, podat píslušnému Krajskému soudu návrh na konkurs. 24. V pípad konkursu právnické osoby v likvidaci, likvidace se po dobu jeho trvání perušuje. Likvidátor po tuto dobu vykonává svou psobnost pouze v rozsahu, v jakém nepešla na správce, do psobnosti likvidátora náleží rovnž souinnost se správcem. Za tuto innost má nárok na náhradu nutných náklad a na pimenou odmnu, kterou urí správce se souhlasem soudu. 25. Pokud neexistují pedpoklady k dalšímu efektivnímu provozování podnikatelské innosti, provede likvidátor opatení smující k ukonení provozu. Dle možností vypovdt nájemní smlouvy, kde spolenost vystupuje jako nájemce, zredukovat rozsah smluv s poskytovateli telekomunikaních služeb a dodavateli energie. po provedené inventarizaci a dohledání majetku je nutno pistoupit k jeho prodeji a k uspokojování pípadných vitel (napíklad formou splátek) tak, aby nkterý z nich nebyl zvýhodnn. Likvidátor uspokojí pednostn mzdové nároky zamstnanc spolenosti, není-li povinen podat návrh na prohlášení konkursu. Pozor na výpovdi, zákonné lhty, odstupné. Je lépe radji pevést pracovníky do jiné firmy. nkdy se to podaí, musí být schopný právník, který to pracovníkm vysvtlí, že je to jejich poslední šance 26. Pokud není ve firm žádný majetek, což je zejména v pípadech, je-li likvidátor ustaven z moci soudní, mže likvidátor požádat nejdíve po tech msících od posledního zveejnní v OR píslušný Finanní úad a píslušný Celní úad o souhlas s návrhem na výmaz spolenosti z Obchodního rejstíku. 27. Likvidátor musí podat i v pípad absence majetku daové piznání ke konci bžného daového období ( k ) a ke dni ukonení likvidace. I pokud se po dobu likvidace (z moci soudní) nemohl spojit se statutáry, bude po nm vyžadovat píslušný finanní úad daové piznání ke dni, pedcházejícímu nabytí právní moci vstupu do likvidace.

8 28. Spolenost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstíku ( 31 odst. 4). 29. Formulá a všechny pílohy nutné k výmazu viz

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem)

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem) Jáchymov Property Management, a.s. T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov, IO: 453 59 229 registrace v obchodním rejstíku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 207 S T A N O V Y obchodní spolenosti Jáchymov

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 513/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní

Více

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU Obchodní spolenost Léebné lázn Jáchymov a. s., I: 45359229, se sídlem: Jáchymov, T. G. Masaryka 415, okres Karlovy Vary, PS 362 51, zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 S t a n o v y Stavebního bytového družstva Bižuterie Jablonec nad Nisou Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 ÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ l. 1 (l) Družstvo pijalo firmu: Stavební

Více

4.1. Veejná obchodní spolenost

4.1. Veejná obchodní spolenost 4. 4.1. Veejná obchodní spolenost A) Veejná obchodní spolenost je upravena v 76 až 92 ObchZ. Jde o typickou osobní spolenost, protože innost spolenosti musí být vykonávána jejími spoleníky vždy osobn.

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Ureno pro projekt: uební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. Ing. Petra Koišáková, Ph.D. Ing. Leo Novotný Název: Inovace studijních

Více

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 586/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2011 586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Autoi:

Více

FZ06/2004 eské úetní standardy

FZ06/2004 eské úetní standardy FZ06/2004 eské úetní standardy pro úetní jednotky, které útují podle vyhlášky. 504/2002 Sb., ve zn&ní pozd&jších p(edpis* (dále jen " eské úetní standardy pro úetní jednotky, u kterých hlavním p(edm&tem

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ZÁKON. 357/1992 Sb., o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ve znní zákona. 18/1993 Sb., zákona. 322/1993 Sb., zákona. 42/1994 Sb., zákona. 72/1994 Sb., zákona. 85/1994 Sb., zákona. 113/1994

Více

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW BAKALÁSKÁ

Více

Úetní závrka sestavená podle IFRS

Úetní závrka sestavená podle IFRS Úetní závrka sestavená podle IFRS Léebné lázn Jáchymov a. s. za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 Obsah: 1 Výkaz finanní pozice...3 2 Výkaz souhrnného výsledku...4 3 Výkaz o zmnách ve vlastním kapitálu...5

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA 2005 Praha dne 25. dubna 2006 1. Základní údaje o konsolidaním celku: Konsolidovaná výroní zpráva je sestavena za období od 1.1.2005 31.12.2005. Konsolidaní celek je tvoen ovládající

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002,

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, 504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona #. 563/1991 Sb., o ú#etnictví, ve znní pozdjších p.edpis/, pro ú#etní jednotky, u kterých hlavním p.edmtem #innosti

Více

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP )

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztahy mezi spoleností MANUM,

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 Úplné znní zákona o ochran osobních údaj 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochran osobních údaj a o zmn nkterých zákon, ve znní zákona *. 227/2000 Sb., zákona *. 177/2001 Sb., zákona *. 450/2001

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ

OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ Oekávané výstupy dle RVP GV: žák rozlišuje a porovnává praktické využití jednotlivých forem podnikání, posoudí, která forma podnikání je v konkrétní situaci nejvýhodnjší

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux ÍSLO 1/2007 V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU 1. ROK 2007 PADESÁTÉ VÝROÍ ZALOŽENÍ ZS Vstupujeme do roku, ve kterém oslavíme 50. výroí založení našeho Svazu. Je to jist! d"vod k oslavám, ale i k zamyšlení

Více

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: Msto Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I: 002 50 805 DI: CZ00250805 Penžní ústav: Komerní banka a.s., expozitura Vimperk íslo útu: 9021 722281/0100

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁSKÁ PRÁCE Autor: Miluše

Více

LIKVIDACE OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI (A NEJEN (POZNATKY Z PRAXE) OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI) V PRAXI. Ing. Zdeněk Jelínek

LIKVIDACE OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI (A NEJEN (POZNATKY Z PRAXE) OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI) V PRAXI. Ing. Zdeněk Jelínek LIKVIDACE OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI (A NEJEN OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI) V PRAXI (POZNATKY Z PRAXE) Ing. Zdeněk Jelínek Úvodem Tento materiál byl původně zamýšlen jako skripta, avšak skripta nejsou o praxi, pouze

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Banka

Více