K obsahu a podmínkám ochrany obchodního tajemství akciové společnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K obsahu a podmínkám ochrany obchodního tajemství akciové společnosti"

Transkript

1 APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2008 STANISLAVA ČERNÁ K obsahu a podmínkám ochrany obchodního tajemství akciové společnosti 1. O akciové společnosti a obchodním tajemství obecněji Akciová společnost je obchodní společností kapitálové povahy. Zákon přiznává jejím akcionářům právo na informace o věcech, které se týkají společnosti a jí ovládaných osob, avšak právě její kapitálový charakter výrazně poznamenává způsob, jakým akcionáři tyto informace získávají a determinuje i jejich rozsah. V osobních společnostech jsou společníci přímo zapojeni do řízení společnosti a mají tudíž bezprostřední přístup k informacím o všech jejích záležitostech, včetně takových, které jsou součástí jejího obchodního tajemství. I v případě, že společenská smlouva veřejné obchodní společnosti svěřuje obchodní vedení pouze některým společníkům, mají pověření společníci povinnost na požádání informovat ostatní o všech záležitostech společnosti. Každý společník je též oprávněn nahlížet do dokladů společnosti a kontrolovat tam obsažené údaje nebo k tomu zmocnit auditora či daňového poradce ( 81 odst. 5 ObchZ). 1) Obdobně to platí pro komplementáře komanditní společnosti ( 97 ve spojení s 81 odst. 5 ObchZ). Pokud jde o komanditisty, kteří představují kapitálový prvek v jinak převážně osobním uspořádání komanditní společnosti, i oni mají významná přímá informační práva, neboť i jim zákon ( 98 ObchZ) umožňuje nahlížet do účetních knih a účetních dokladů společnosti a kontrolovat tam obsažené údaje, nebo k tomu zmocnit auditora. Mají též právo na vydání stejnopisu účetní závěrky a právo požadovat od komplementářů informace o všech záležitostech společnosti. Také společníci společnosti s ručením omezeným, která má převážně kapitálový charakter, mají přímější přístup k informacím o své společnosti, než akcionáři. I když zákon ( 122 odst. 1 ObchZ) stanoví, že společníci společnosti s ručením omezeným vykonávají svá práva týkající se řízení společnosti a kontroly její činnosti na valné hromadě v rozsahu a způsobem uvedeným ve společenské smlouvě, popřípadě ve stanovách, umožňuje jim současně přímý kontakt na jednatele, když jim 1) ObchZ zák. č. 513/1991 Sb., v platném znění. APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2008 5

2 dává zejména právo požadovat od něj informace o záležitostech společnosti a právo nahlížet do dokladů společnosti a kontrolovat tam obsažené údaje, nebo obdobně jako společníci veřejné obchodní společnosti k tomu mohou zmocnit auditora nebo daňového poradce. V akciové společnosti je výkon informačních práv akcionářů podstatně formálnější. Důvod je nasnadě, uvědomíme-li si, že akciová společnost, právě díky svému již zmiňovanému kapitálovému charakteru, může mít tisíce akcionářů. Ze zákona nemají proto akcionáři mimo valnou hromadu kromě taxativně stanoveného okruhu případů 2) právo požadovat po představenstvu informace o záležitostech společnosti, nahlížet do dokladů a kontrolovat je. Takovou možnost by sice mohly založit stanovy, avšak z povahy věci zřejmě jen v soukromých společnostech s nižším počtem akcionářů, neboť jinak by nebylo možné zajistit rovný přístup akcionářů k těmto informacím a také transakční náklady spojené s širokým přímým informováním jednotlivých akcionářů by byly velmi vysoké. Proto zákon zásadně odvíjí informování akcionářů od jejich účasti na valné hromadě ( 180 odst. l ObchZ) a určuje způsob a pozitivním i negativním vymezením i rozsah informací, které nemohou být akcionáři poskytnuty. Jednou ze skupiny informací, které nesmí představenstvo akcionáři sdělit, byť je akcionář společníkem a v konečné instanci a v ekonomickém smyslu i vlastníkem společnosti, je i údaj tvořící předmět obchodního tajemství. Protože často se snahy akcionářů o prolomení informačních bariér ve vztahu k jejich společnosti týkají právě takových informací, považujeme za potřebné vymezit tento pojem, a to právě ve vztahu k ochraně obchodního tajemství před akcionáři. Legální definice obchodního tajemství je obsažena v 17 ObchZ. Podle tohoto ustanovení tvoří obchodní tajemství veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s podnikem, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, mají být podle vůle podnikatele utajeny a podnikatel odpovídajícím způsobem jejich utajení zajišťuje. Z uvedeného plyne, že to, zda určitá skutečnost bude či nebude obchodním tajemstvím, není věcí pouhého tvrzení podnikatele, případně člena jeho představenstva, ale její zařazení bude záviset na objektivním posouzení, zda skutečnost, kterou podnikatel prohlašuje za své obchodní tajemství, splňuje zákonné znaky. Na prvním místě požaduje obchodní zákoník, aby se jednalo o skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy (adresáře zákazníků, cenové kalkulace, receptury, grafy postupu montáže atd.), které souvisejí s podnikem (jsou součástí podniku, slouží k jeho provozování, nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit 5 odst. l 2) Mimo valnou hromadu musí být akcionáři zpřístupněny zejména řádné, mimořádné a konsolidované, případně i mezitímní účetní závěrky nebo vybrané údaje z ní ( 192 odst. l ObchZ), nebo zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, resp. vybrané údaje z ní ( 66a odst. 9 in fine ObchZ). Akcionář může též mimo valnou hromadu požadovat vydání kopie zápisu z valné hromady nebo jeho části po celou dobu existence společnosti ( 189 odst. 2 ObchZ), má právo žádat opis seznamu akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno ( 156 odst. 2 ObchZ), právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí ( 184 odst. 8 ObchZ). Zvláštní okruh práv na informace mimo valnou hromadu dává též akcionáři kótované společnosti právní úprava kolektivního investování či podnikání na kapitálovém trhu. 6 APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2008

3 ObchZ). Současně musí mít tyto skutečnosti skutečnou nebo alespoň potenciální materiální nebo nemateriální hodnotu. Porušení obchodního tajemství tudíž buď má, nebo je způsobilé mít negativní dopad na hospodářské poměry podnikatele. Předmětem obchodního tajemství mohou být dále jen ty skutečnosti, které nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné (nejsou známy současným či potenciálním konkurentům podnikatele, či osobám které je mohly konkurentům sdělit, a mají být podle vůle podnikatele utajeny). Podmínkou je tedy nejen vůle podnikatele utajit určité skutečnosti, ale i její projevení. Český zákonodárce se přiklonil, na rozdíl od teorie zájmu aplikované v některých jiných právních řádech, k teorii projevů vůle. 3) Podnikatel tudíž nejen musí mít vůli k utajení, ale musí ji též projevit. Konkrétní forma projevu vůle není předepsána. Může být tudíž projevena explicitně, či tím, že podnikatel přijme opatření k utajení. Posledním zákonem požadovaným znakem obchodního tajemství je, že podnikatel odpovídajícím způsobem utajení zajišťuje. 4) Kromě projevené vůle podnikatele k utajení musí tudíž být utajování také fakticky zajištěno. Prostředky zajištění budou voleny podle okolností konkrétního případu, resp. podle povahy utajovaných skutečností. V úvahu přicházejí jak prostředky materiální, jako trezory, poplašná zařízení, tak organizační, tedy opatření omezující přístup širšího okruhu osob k chráněným skutečnostem, či prostředky právní, spočívající v uzavření smluv zakládajících závazky určitých osob utajovat konkrétní skutečnosti. Výše uvedené znaky obchodního tajemství musí být splněny kumulativně. Podnikatel nemůže tudíž následně prohlásit za obchodní tajemství například skutečnost obchodní povahy, jejíž utajení odpovídajícím způsobem nezajišťuje, byť by měla skutečnou či potenciální hodnotu. Absence jediného znaku tudíž vylučuje kvalifikaci určité skutečnosti jako součásti obchodního tajemství. Spíše nadbytečně to stanoví 19 ObchZ, který spojuje trvání práva k obchodnímu tajemství s trváním skutečností uvedených v 17. Tak tomu jistě je, ale zákonodárce tak pouze deklaruje, resp. potvrzuje to, co vyplývá již z normativní definice obchodního tajemství. Obecněji vzato, zaniká-li předmět subjektivního práva (v tomto případě obchodní tajemství jako nehmotný statek), zaniká i subjektivní právo samo. Součástí obchodního tajemství mohou být za určitých podmínek i ty skutečnosti, které podnikatel chrání na základě jiného právního režimu, než který poskytuje úprava obchodního tajemství v obchodním zákoníku. Tyto skutečnosti mohou být součástí obchodního tajemství právě v tom rozsahu, který není z časového či územního hlediska pokryt úpravou zvláštního zákona. Příkladem může být vynález v období před jeho patentováním či vynález, jehož ochrana je zajišťována pouze na určitém teritoriu. 5) 3) I. Štenglová in Štenglová, I. Drápal, L. Púry, F. Korbel, F.: Obchodní tajemství, Linde. Praha 2005, str ) K tomu viz rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 7. srpna 1999, sp. zn. 3 Cmo 170/97: Pokud navrhovatel tvrdí, že odpůrce ve svém podnikání využívá obchodní tajemství navrhovatele, a proto žádá o vydání předběžného opatření, pak podmínkou pro vydání předběžného opatření je osvědčení takových skutečností, z nichž se jeví jako pravděpodobné, že určité skutečnosti jsou u navrhovatele chráněny jako obchodní tajemství podle 17 ObchZ a že předmět tohoto tajemství je bez právního důvodu k újmě oprávněného jednáním podle 51 ObchZ soutěžitelem využíván. 5) Op. cit. sub 2, str. 17. APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2008 7

4 Kromě pozitivního vymezení výše uvedenými znaky je obchodní tajemství vymezeno i negativním způsobem. V odborné literatuře se podává, že vyloučeny z množiny skutečností, které mohou tvořit předmět obchodního tajemství, jsou ty, které jsou již předmětem chráněného práva jiné osoby, dále skutečnosti, jejichž utajení vylučuje zvláštní právní předpis, 6) a konečně i takové, jejichž ochrana by odporovala dobrým mravům, či by se příčila zásadám poctivého obchodního styku. 7) 2. Ochrana obchodního tajemství Právní povahou je obchodní tajemství nehmotným statkem. Oprávněná osoba k němu má absolutní právo chráněné vůči třetím osobám. Tato ochrana je neformální. Jejím předpokladem tudíž není registrace, resp. zápis do veřejného seznamu. Z povahy absolutní ochrany pak vyplývá, že obchodní tajemství je chráněno proti každému, kdo právo k obchodnímu tajemství porušuje, tudíž bez ohledu na to, jaký je vztah mezi rušitelem a oprávněným. Vedle absolutní ochrany může majitel obchodního tajemství využít i ochranu relativní, tudíž ochranu proti tomu, kdo je s ním v určitém vztahu (relaci). Ustanovení 20 ObchZ odkazuje při porušení nebo ohrožení práva na obchodní tajemství na právní ochranu při nekalé soutěži. Právo nekalé soutěže pak na rozdíl od absolutní ochrany neposkytuje oprávněnému ochranu vůči každému rušiteli, ale pouze proti účastníku hospodářské soutěže, resp. vůči osobě, která je vůči němu v zákonem kvalifikovaném postavení a která se porušení či ohrožení práva k obchodnímu tajemství dopustila zákonem stanoveným způsobem. Rozsah ochrany právem nekalé soutěže bude tudíž omezenější co do subjektů, proti nimž je podnikatel chráněn, a co do povahy jejich jednání. Kromě ochrany podle generální klauzule nekalé soutěže vyžadující, aby se rušitel dopustil svého jednání při hospodářské soutěži způsobem odporujícím dobrým mravům soutěže, které je současně způsobilé přivodit újmu soutěžiteli nebo spotřebiteli, chrání podnikatele i speciální skutková podstata nekalé soutěže nazvaná Porušování obchodního tajemství ( 51 ObchZ). 8) Její zvláštností je, 6) Např. zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky, zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty atd. 7) Eliáš, K.: Kurs obchodního práva. Úvodní a obecná část. Soutěžní právo. C. H. Beck. Praha 1995, str ) Ustanovení 51 ObchZ zní: Porušováním obchodního tajemství je jednání, jímž jednající jiné osobě neoprávněně sdělí, zpřístupní, pro sebe nebo pro jiné využije obchodní tajemství ( 17), které může být využito v soutěži a o němž se dověděl: a) tím, že mu tajemství bylo svěřeno nebo jinak se stalo přístupným (např. z technických předloh, návodů, výkresů, modelů, vzorů) na základě jeho pracovního vztahu k soutěžiteli nebo na základě jiné vztahu k němu, popřípadě v rámci výkonu funkce, k níž byl soudem nebo jiným orgánem povolán, b) vlastním nebo cizím jednáním příčícím se zákonu. 8 APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2008

5 že většinou nedopadá na soutěžitele, ale na bývalé nebo současné zaměstnance podnikatele, členy orgánů podnikatele, kteří jsou k němu v jiném než pracovní, vztahu a též na osoby, které vykonávají funkci (pro soutěžitele), do níž byli povoláni soudem nebo jiným orgánem (např. likvidátor jmenovaný soudem, insolvenční správce). Tyto osoby se pak mohly dovědět o skutečnosti tvořící předmět obchodního tajemství, aniž by porušily zákon, tudíž legálním způsobem (při výkonu své funkce), nebo ji mohly zjistit způsobem odporujícím zákonu (například neoprávněným vniknutím do trezoru, uplacením informované osoby apod.). Důsledky svého jednání pak ponesou v případě, že tyto skutečnosti zpřístupní či pro sebe nebo pro jiného využijí. Skutkovou podstatou porušení obchodního tajemství pak není chráněno porušení jakéhokoli obchodního tajemství, ale jen to tajemství, které může být využito k soutěži ( 51 ObchZ). Majitel práva k obchodnímu tajemství se může domáhat ochrany nejen když jeho právo k obchodnímu tajemství bylo porušeno, ale i tehdy, bylo-li pouze ohroženo. 9) Právo na ochranu je postaveno na objektivním základě. Znamená to, že vznikne, i když rušitel neměl v úmyslu ohrozit nebo porušit právo k obchodnímu tajemství, nebo tak učinil z nedbalosti. Oprávněná osoba se může proti rušiteli domáhat, aby se zdržel jednání porušujícího nebo ohrožujícího jeho právo k obchodnímu tajemství a odstranil závadný stav. Může též požadovat přiměřené zadostiučinění, které může být poskytnuto i v penězích, náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení. Kromě ochrany poskytované podnikateli prostředky soukromého práva může být porušení práva k obchodnímu tajemství stíháno i prostředky práva trestního. Porušování či zneužití obchodního tajemství či jiný útok proti němu není sice v českém trestním právu hmotném výslovně prohlášen za trestný čin, avšak přesto lze útoky proti obchodnímu tajemství (např. jeho vyzrazením, neoprávněným získáním, využitím či jiným nakládáním) naplnit několik skutkových trestněprávních podstat, jinak řečeno spáchat různé trestné činy. 10) Trestní odpovědnost nicméně v českém právu dopadá pouze na konkrétní jednající fyzické osoby (např. členy představenstva akciové společnosti), nikoliv osoby právnické (samotnou akciovou společnost). Důvodem je stále ještě chybějící právní úprava trestní odpovědnosti právnických osob v českém právu. Obchodního tajemství se mohou dotýkat i předpisy správního práva. Funkcí této veřejnoprávní úpravy však není stíhat prostředky veřejného práva porušování obchodního tajemství, ale úprava kompetencí orgánu veřejné správy, která jim umožňuje do obchodního tajemství podnikatele zasahovat. Takové legální prolomení obchodního tajemství je výrazem nadřazení obecného zájmu na známosti obchodního tajemství nad soukromým zájmem k jeho utajení. Obecně totiž platí, že soukromoprávní vztahy jsou postaveny tak, že zatímco žádná soukromá vůle 9) Specifickým případem ochrany obchodního tajemství je ochrana bankovního tajemství upravená v zákoně o bankách č. 21/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 10) Např. trestný čin nekalé soutěže podle 149 TrZ, trestný čin porušování závazných pravidel hospodářského styku podle 127 TrZ, trestný čin zneužívání informací v obchodním styku podle 128 TrZ, poškození a zneužití záznamu na nosiči informací podle 257a TrZ, porušování tajemství dopravovaných zpráv podle 239, 240 TrZ atd. APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2008 9

6 není postavena výše než druhá, veřejná správa reprezentující veřejný zájem může (právě v tomto zájmu) zasahovat do práv a povinností účastníků právních vztahů a autoritativně činit rozhodnutí případně i proti jejich vůli. 11) Předpisy správního práva pak omezují způsobilý předmět obchodního tajemství (zejména tím, že stanoví, které skutečnosti podnikatel nemůže označit za předmět obchodního tajemství) 12) či omezují jeho ochranu, neboť ta se většinou nevztahuje na vynucené či alespoň účelné předávání obchodního tajemství mezi orgány státní moci při plnění úkolů náležejících do jejich působnosti. 3. Ochrana obchodního tajemství akciové společnosti před jejími akcionáři Speciální otázkou je ochrana obchodního tajemství podnikatele, který je akciovou společností, před vlastními akcionáři. Vrátíme-li se k tomu, co bylo uvedeno výše o povaze akciové společnosti a o způsobu a rozsahu akcionářova práva na informace, pak klíčovým ustanovením upravujícím vztah akcionáře k údajům tvořícím předmět obchodního tajemství je 180 odst. 4 ObchZ. Podle něho může být na valné hromadě zcela nebo zčásti odmítnuto poskytnutí informace, pokud z pečlivého podnikatelského uvážení vyplývá, že je předmětem obchodního tajemství. 13) Zákon tudíž chrání obchodní tajemství nejen před osobami stojícími mimo společnost, ale i před samotnými akcionáři. Logika omezení informační otevřenosti akciové společnosti vůči jejím vlastním akcionářům spočívá v tom, že zájmy akcionáře a zájmy akciové společnosti, ačkoli by měly být v ideálním případě souladné, se mohou odchylovat, a to i do té míry, že individuální zájem akcionáře jde proti zájmům vlastní společnosti. Vzhledem k tomu, že není možné vždy jednotlivě zkoumat vztah akcionáře vůči akciové společnosti, a dále i proto, že nelze garantovat, že informace nebude předána dalším osobám, takže by její poskytnutí mohlo být k újmě společnosti a v konečné instanci i jejím akcionářům, vyjímá zákon skutečnosti tvořící obchodní tajemství z informací přístupných akcionáři. Rozhodnutí, zda představenstvo na valné hromadě poskytne akcionáři informaci tvořící předmět obchodního tajemství společnosti proto není věcí jeho volného uvážení, ale je imperativem, jehož porušení by vedlo k závěru, že člen představenstva porušil povinnost řádně pečovat o záležitosti společnosti s veškerými z toho plynoucími odpovědnostními důsledky ( 180 odst. 4 spolu s 194 odst. 5 ObchZ). 11) Hendrych, D. a kol.: Správní právo. Obecná část. 5. vydání. C. H. Beck, Praha 2003, str ) Např. zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky, zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty atd. 13) Kromě obchodního tajemství může být podle ustanovení 180 odst. 4 ObchZ odmítnuto i poskytnutí informace, pokud by její sdělení mohlo společnosti přivodit újmu, nebo jde o vnitřní informaci podle zvláštního právního předpisu, nebo je utajovanou skutečností podle zvláštního právního předpisu. 10 APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2008

7 Pro posouzení přípustnosti poskytnout určitou informaci, resp. pro odstranění pochybností, zda určitá skutečnost je či není předmětem obchodního tajemství, stanoví zákon zvláštní přezkumný postup spočívající v posouzení žádosti akcionáře na valné hromadě dozorčí radou, která při svém rozhodování musí kvalifikovat povahu požadované informace. V případě, že i dozorčí rada dojde k závěru, že informace nemůže být požadována, jinak řečeno dozorčí rada potvrdí stanovisko představenstva o nepřípustnosti sdělit požadovanou informaci, má akcionář možnost obrátit se na soud. Ten pak rozhodne o tom, zda požadovaná informace může či nemůže být poskytnuta ( 180 odst. 4 ObchZ). Soud při svém rozhodování bude zjišťovat, zda požadovaná skutečnost obsahuje všechny znaky obchodního tajemství či nikoli. Příslušným k rozhodnutí v této věci je krajský soud, který vede obchodní rejstřík, v němž je žalovaná společnost zapsána. Uvedený postup vrcholící rozhodnutím soudu má zabránit takovým praktikám, kdy představenstvo odmítá sdělit informace, na něž měl akcionář nárok, právě s odkazem na to, že tvoří předmět obchodního tajemství. O tom, zda informace má či nemá být poskytnuta, nemůže rozhodnout valná hromada, resp. jediný akcionář v působnosti valné hromady. Rozhodnutí valné hromady o tom, že informace má být sdělena, není totiž v její působnosti a bylo by tudíž nicotným usnesením. Členy představenstva by proto nezavazovalo. Pokud by člen představenstva jednal na základě takového rozhodnutí, odpovídal by společnosti za škodu, která by tím vznikla. Působnost valné hromady by v takovém případě nemohly založit ani stanovy. Ujednání ve stanovách, které by takto rozšiřovalo působnost valné hromady, by odporovalo právnímu předpisu, konkrétně výše citovanému ustanovení 180 odst. 4 ObchZ, které závazně stanoví postup v případě, že představenstvo odmítne požadovanou informaci akcionáři sdělit (viz výše). Pro úplnost dodávám, že jiné by bylo právní posouzení věci, pokud by se akcionář domáhal na valné hromadě vysvětlení záležitosti, která není potřebná k posouzení předmětu jednání valné hromady. Rozhodnutí o odmítnutí akcionářovy žádosti náleží, podle našeho názoru, předsedovi valné hromady. Závěrem je třeba zdůraznit, že ochrana obchodního tajemství není identická s povinností mlčenlivosti, která váže členy představenstva podle výslovné úpravy 194 odst. 5 ObchZ. Povinnost mlčenlivosti je uložena členům představenstva, kteří jsou jako subjekty odlišní od akciové společnosti. Právě společnost je majitelem obchodního tajemství, které tvoří součást jejího podniku ( 5 ObchZ). Povinnost mlčenlivosti je tak jedním z nástrojů ochrany obchodního tajemství. Seznam použité literatury / References Eliáš, K.: Kurs obchodního práva. Úvodní a obecná část. Soutěžní právo. C. H. Beck. Praha Hendrych, D. a kol.: Správní právo. Obecná část. 5. vydání. C. H. Beck, Praha Štenglová, I. Drápal, L. Púry, F. Korbel, F.: Obchodní tajemství, Linde. Praha APLIKOVANÉ PRÁVO 2/

8 Klíčová slova Akciová společnost obchodní tajemství ochrana obchodního tajemství porušení obchodního tajemství ochrana obchodního tajemství v rámci akciové společnosti ochrana obchodního tajemství před akcionáři povinnost mlčenlivosti. Keywords Joint stock company trade secret trade secret protection breach of trade secret protection of trade secret within joint stock company protecting trade secret from stock-holders obligation of secrecy. Stanislava Černá On the Contents of a Trade Secret of a Joint Stock Company and the Conditions of its Protection The author looks into the conditions of protecting a joint stock company s trade secret as per the Czech legal order. Legal definition of a trade secret is contained in 17 Commercial Code. According to this provision, trade secret is all facts of a commercial, manufacturing or technical nature pertaining to the company, which have an actual or at least a potential material or non-material value, are not commonly accessible in the given business circles, it is the entrepreneur s will that they be concealed and the entrepreneur is ensuring their concealment in an adequate manner. It ensues from the aforesaid that whether a certain fact will or will not be a trade secret is not merely the question of whether the entrepreneur or a member of a board of directors states it is so, but its classification will depend on objective adjudication whether the fact which the entrepreneur states to be his trade secret corresponds with the statutory elements of a trade secret. Firstly the Commercial Code demands that the facts be of a commercial, manufacturing or technical nature (customer directories, price calculations, prescriptions, assembly procedure graphs etc.) pertaining to the company (are a part of the company, serve the running of the company or should, according to their nature, serve such purpose ( 2 para. 1 Commercial Code). Concurrently, these facts must have an actual or at least a potential material or non-material value. The breach of a trade secret therefore either has or potentially has a negative impact on the entrepreneur s economic situation. Further, only such facts which are not commonly accessible in the given business circles (are unknown to the entrepreneur s current or potential competitors or persons who could give such information to competitors and should be concealed at the entrepreneur s will) may be the subject of a trade secret. The conditions then are not only the will of the entrepreneur to conceal certain facts, but also its manifestation. Czech legislator moved towards the theory of a manifestation of a will, as oppposed to the theory of interests used in some other legal orders. The entrepreneur must therefore not only have the will to conceal, but must also manifest it. The specific form of manifesting such will is not laid down. It can therefore be manifested explicitly or by the entrepreneur s taking certain measures towards concealment. The last element 12 APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2008

9 of a trade secret prescribed by law is that the entrepreneur is ensuring the concealment in an adequate manner. Apart from the manifested will of the entrepreneur to conceal, the concealment must therefore also be factually ensured. The methods of ensuring concealment shall be chosen according to the circumstances of the specific case or the nature of facts concealed. There can be both material methods, such as safes or alarm devices, or organizational methods, i.e. measures limiting a wide circle of persons access to protected facts, or legal methods consisting of contracts forming obligations of certain persons to conceal specific facts. APLIKOVANÉ PRÁVO 2/

10

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Právní postavení podnikatele

Právní postavení podnikatele Obsah ČÁST I DÍL I Právní postavení podnikatele Zákonné vymezení pojmu podnikatel Kapitola 1 Pojem podnikatel v občanském zákoníku.............. 3 1.1 Osoby v občanském zákoníku a důvody vedoucí k úpravě

Více

Mýty a pověry o právu zaměstnance na soukromí v počítači svého zaměstnavatele. JUDr. Tomáš Sokol 2012

Mýty a pověry o právu zaměstnance na soukromí v počítači svého zaměstnavatele. JUDr. Tomáš Sokol 2012 Mýty a pověry o právu zaměstnance na soukromí v počítači svého zaměstnavatele JUDr. Tomáš Sokol 2012 Mýty a pověry zaměstnavatel má právo sledovat u svých zaměstnanců dodržování pracovní doby a jejího

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy :

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy : N Á V R H Smlouva o výkonu funkce člena představenstva společnosti uzpůsobená zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) dle 777 odst. 3 tohoto zákona

Více

1. Hospodářská soutěž. 2. Nekalá soutěž. 3. Ochrana proti nekalé soutěži. 4. Nedovolené omezování hospodářské soutěže. 5.

1. Hospodářská soutěž. 2. Nekalá soutěž. 3. Ochrana proti nekalé soutěži. 4. Nedovolené omezování hospodářské soutěže. 5. Hospodářská soutěž Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.

Více

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO Zkušební okruhy pro Státní závěrečnou zkoušku v bakalářském studijním programu Právní specializace obor Právo a podnikání v akademickém roce 2012/2013 zkušební období: JARO 2013 - ZÁŘÍ 2013 - LEDEN 2014

Více

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy NÁVRH SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 59 zák. č. 90/2012 Sb. a 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ZOK

Více

Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem

Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem 1 Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem Druh orgánu Forma společnosti Osobní společnosti Kapitálové společnosti Nejvyšší Výkonný (statutární)

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Krajský úřad Královéhradeckého kraje R O Z H O D N U T Í

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Krajský úřad Královéhradeckého kraje R O Z H O D N U T Í KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Krajský úřad Královéhradeckého kraje VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA HRADEC KRÁLOVÉ JUDr. Petr Severin / 495 817 271 30.8.2007 Účastníci řízení: paní, bytem, zastoupená

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen Smlouva

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Společnost s ručením omezeným Podíl společníka Ručení společníků Zápočet na vkladovou povinnost Podíl

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů ( Smlouva ) SMLUVNÍ

Více

Právní forma organizace. Právní formy podniku Veřejnoprávní organizace

Právní forma organizace. Právní formy podniku Veřejnoprávní organizace Právní forma organizace Právní formy podniku Veřejnoprávní organizace Právní forma podniku Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná podnikatelem samostatně, pod vlastním jménem a na vlastní odpovědnost,

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech ( Smlouva ) SMLUVNÍ

Více

Smlouva o výkonu funkce

Smlouva o výkonu funkce Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřená podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v platném znění ( Zákon o obchodních korporacích ) Smluvní strany: 1. Agria, a.s.

Více

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Obecná ustanovení Hlava I. 5 částí (I. V.) působnost OZ, definice podnikání a podnikatele, zápis

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

4 obchodní korporace. 92 Lasák

4 obchodní korporace. 92 Lasák Z důvodové zprávy: Je zavedeno obecné pravidlo o otočení důkazního břemene v neprospěch silnějších (lépe informovaných) subjektů tento koncept sleduje dosavadní trend nastavený u důkazních prostředků při

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen Smlouva

Více

Obchodní firma. 2006 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net

Obchodní firma. 2006 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Obchodní firma 2006 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Pojem obchodní firmy 8 ObZ OBCHODNÍFIRMA(FIRMA) = název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Podnikatel

Více

ČVUT, fakulta strojní, 26. 3. 2007. Národní vzdělávací fond

ČVUT, fakulta strojní, 26. 3. 2007. Národní vzdělávací fond Právní prostředky ochrany práv z průmyslového vlastnictví Prof. Ladislav Jakl ČVUT, fakulta strojní, 26. 3. 2007 Ochrany práv z průmyslového vlastnictví lze dosáhnout veřejnoprávními prostředky soukromoprávními

Více

Smlouvu o výkonu funkce předsedy představenstva.

Smlouvu o výkonu funkce předsedy představenstva. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE - předseda Stavební bytové družstvo Přerov, se sídlem Přerov, Přerov I Město, Kratochvílova ul. č. 128/41, IČ 00053236, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S,

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, NZ 28/2014 N 31/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, sepsaný dne 27.3.2014, slovy: dvacátého sedmého března roku dvoutisícího čtrnáctého, JUDr. Miroslavou Papežovou, notářkou se sídlem v Českém Brodě, Husovo

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U

M A N A G E M E N T P O D N I K U M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 1 Podnikání Právo podnikat je ústavně zaručeným subjektivním právem a omezení podnikatelské činnosti může být stanoveno jedině zákonem. Základní vymezení právní úpravy

Více

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...]

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...] DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. A [...] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA ČLENA

Více

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným N 1504/2014 NZ 1384/2014 Strana první STEJNOPIS Notářský zápis sepsaný JUDr. Miroslavem Michálkem, notářem se sídlem v Třebíči, dne 7.10.2014 (slovy: sedmého října dva tisíce čtrnáct) v kanceláři notáře

Více

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy :

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy : N Á V R H Smlouva o výkonu funkce člena představenstva společnosti uzavřená dle 59 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) níže uvedeného

Více

smlouvu o výkonu funkce člena představenstva:

smlouvu o výkonu funkce člena představenstva: Níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu následující smluvní strany: Obchodní korporace: ZNZ Přeštice, a.s. se sídlem Přeštice, Husova 438, PSČ 334 22, IČ 49790757 zastoupená: členem představenstva panem

Více

Metodické listy pro studium předmětu

Metodické listy pro studium předmětu Metodické listy pro studium předmětu Obchodní právo I Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je seznámit studenty s problematikou obchodního práva a jeho postavením v rámci českého právního systému, jeho

Více

CFO=Centrum Funkční Odpovědnosti? Aneb co pro vás znamená zákon o obchodních korporacích. André Vojtek Ondřej Ambrož

CFO=Centrum Funkční Odpovědnosti? Aneb co pro vás znamená zákon o obchodních korporacích. André Vojtek Ondřej Ambrož CFO=Centrum Funkční Odpovědnosti? Aneb co pro vás znamená zákon o obchodních korporacích André Vojtek Ondřej Ambrož Proč je toto téma relevantní? Rekodifikace a její důvody První rok aplikace Praktické

Více

VYHLÁŠKA ze dne 7. prosince 2011 o průmyslové bezpečnosti

VYHLÁŠKA ze dne 7. prosince 2011 o průmyslové bezpečnosti Strana 5334 Sbírka zákonů č. 405 / 2011 Částka 142 405 VYHLÁŠKA ze dne 7. prosince 2011 o průmyslové bezpečnosti Národní bezpečnostní úřad stanoví podle 15a odst. 7, 64, 75a odst. 4 a 135 písm. b), d),

Více

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Metodický list 1 Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Cíl: Tematický celek je věnován základním obecným institutům obchodního práva a uvádí k o problematiky právního oboru. Tematický celek

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405 IČ: 601 93 913 (dále jen společnost ) svolává

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 392. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů

Více

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti OBSAH PUBLIKACE STRANA 1 Obsah publikace A Akciová společnost představenstvo, dozorčí rada A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti A 2 Práva, povinnosti

Více

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Teplárna České Budějovice, a.s.

Teplárna České Budějovice, a.s. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČ: 60826835, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti OBSAH PUBLIKACE STRANA 1 Obsah publikace A Akciová společnost představenstvo, dozorčí rada A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti A 2 Práva, povinnosti

Více

23. BŘEZNA 2012 PHILIP MORRIS ČR A.S. PETR BUBENÍČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

23. BŘEZNA 2012 PHILIP MORRIS ČR A.S. PETR BUBENÍČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY 23. BŘEZNA 2012 PHILIP MORRIS ČR A.S. A PETR BUBENÍČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 2 4. ODMĚNA

Více

Smlouva o ochraně obchodního tajemství pro služby zpřístupnění metalických účastnických vedení a návazných služeb kolokace

Smlouva o ochraně obchodního tajemství pro služby zpřístupnění metalických účastnických vedení a návazných služeb kolokace O2 Czech Republic a.s. Výtisk číslo: č.j.: /.. Smlouva o ochraně obchodního tajemství pro služby zpřístupnění metalických účastnických vedení a návazných služeb mezi společnostmi O2 Czech Republic a.s.

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE TATO SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI: 1. Lafarge Cement, a.s., se sídlem Čížkovice čp. 27, PSČ

Více

Obecná úprava obchodních společností a družstev. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

Obecná úprava obchodních společností a družstev. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Obecná úprava obchodních společností a družstev JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Obecná charakteristika 1. Právní subjektivita, jsou právnické osoby 2. Založení na účelem podnikání (a.s. a s.r.o. mohou být

Více

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva Smlouva o výkonu funkce člena představenstva I. Účastníci Společnost VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. sídlem Ostrava Moravská Ostrava, Cihelní 1575/14, PSČ 702 00 IČ: 286 06 582 zastoupena Ing. Janem Světlíkem,

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

Otázka: Podnikání právnických osob. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Krakatit. *Právnické osoby podnikají na základě obchodního zákoníku.

Otázka: Podnikání právnických osob. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Krakatit. *Právnické osoby podnikají na základě obchodního zákoníku. Otázka: Podnikání právnických osob Předmět: Ekonomie Přidal(a): Krakatit *Právnické osoby podnikají na základě obchodního zákoníku. * Forma podnikání právnických osob =jsou obchodní společnosti. Zahájení

Více

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti uzavřená v souladu s ust. 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi 1. PATRIA Kobylí, a.s. se sídlem

Více

Základy obchodního práva

Základy obchodního práva Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Základy obchodního práva Principles of Commercial Law ZOP povinný ECTS kredity 4 Forma studia

Více

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Obchodní korporace. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Obchodní korporace. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava obchodních korporací zákon č. 90/20012, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Více

OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PROJEKTU FÚZE SLOUČENÍM DO SBÍRKY LISTIN

OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PROJEKTU FÚZE SLOUČENÍM DO SBÍRKY LISTIN OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PROJEKTU FÚZE SLOUČENÍM DO SBÍRKY LISTIN Společnost MITU Automotive a.s. se sídlem Ve svahu 482/5, Podolí, 147 00 Praha 4, identifikační číslo 27609332, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE 1) Společnost: AGRO BYSTŘICE a.s. se sídlem: č.p. 10, 507 23 Bystřice IČO: 25282409 zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1740

Více

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Obchodný zákonník do 31.12.2013 upravoval tzv. německý model hlavní akcionáři jsou zastoupení v dozorčí radě a ne v představenstvu dozorčí rada řídí představenstvo, které je

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Sp.zn. B 2405 IČO: 60193913 (dále jen společnost ) svolává řádnou

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Management podniku - VŽ 1 Znalosti vztahující se k podnikání patří k základním právním a ekonomickým znalostem občana České republiky. Téměř každý občan je buď podnikatelem

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.)

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Více

Podnikání soustavná činnost, provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní účet a s cílem dosahovat zisku

Podnikání soustavná činnost, provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní účet a s cílem dosahovat zisku Otázka: Podnik a podnikání Předmět: Ekonomie Přidal(a): Luu Podnikání, právní úprava podnikání, vznik podniku, podnikatelský záměr, druhy živností, obchodní společnosti Podnikání soustavná činnost, provozovaná

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Orgány obchodní korporace (1) Nejvyšší orgán obchodní korporace Kontrolní orgán

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. uzavřená podle 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. uzavřená podle 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku SMLOUVA O SPOLUPRÁCI uzavřená podle 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku se sídlem: Sokola Tůmy 1099/1, Hulváky 709 00 Ostrava jednající: jednatelem společnosti IČ: 023 56 937 DIČ: CZ

Více

Inovace výuky práva ve studijních oborech Finance a Finanční podnikání na ESF MU

Inovace výuky práva ve studijních oborech Finance a Finanční podnikání na ESF MU Inovace výuky práva ve studijních oborech Finance a Finanční podnikání na ESF MU Společnost s ručením omezeným Jednatelé, dozorčí rada, společníci e-mail: jsedova econ.muni.cz Brno 2011 1 Společnost s

Více

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Ekonomika IV. ročník 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) představuje jednoznačně nejpoužívanější

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Závazky z deliktů a z jiných právních důvodů ( 2894-3014 NOZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Závazky z deliktů a z jiných právních důvodů ( 2894-3014 NOZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs. ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA Závazky z deliktů a z jiných právních důvodů ( 2894-3014 NOZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Základní koncepce hradí se majetková újma (škoda) nemajetková újma

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka

Více

Základní kapitál - východiska

Základní kapitál - východiska Základní kapitál - východiska základní kapitál: tvořen peněžitými i nepeněžitými vklady společníků a je peněžním vyjádřením těchto vkladů. Povinně se tvoří u kapitálových společností a u komanditní společnosti

Více

Program jednání valné hromady:

Program jednání valné hromady: OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo obchodní společnosti Rašelina a.s. se sídlem Soběslav, Na Pískách 488, PSČ 392 01, okres Tábor zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2012 květen 2012 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2012 květen 2012 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 04_2012 květen

Více

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA 18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. A MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz STANOVISKO č. 1/2007 červen 2007 Stanovisko k aplikaci práva na ochranu osobních údajů při poskytování informací

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

RSJ Private Equity investic nı fond s prome nny m za kladnı m kapita lem, a.s. Politika vy konu hlasovacı ch pra v

RSJ Private Equity investic nı fond s prome nny m za kladnı m kapita lem, a.s. Politika vy konu hlasovacı ch pra v RSJ Private Equity investic nı fond s prome nny m za kladnı m kapita lem, a.s. Politika vy konu hlasovacı ch pra v Účinnost ke dni: 27.4.2016 Stránka 1 z 6 1. Úvodní ustanovení I. Zásady pro výkon hlasovacích

Více

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Jedinou povinností společníků-zakladatelů je vnést do společnosti vklad. Jeho výše je stanovena zákonem a liší

Více

KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích

KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích Literatura: BÁRTA, J. K některým otázkám subjektivity a sukcese právnických osob v platném právu. Právník 2/1995. Praha : Academia,

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Pražská teplárenská a.s., se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1509

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU představenstvo společnosti GLASS SERVICE, a.s. se sídlem Rokytnice 60, 755 01 Vsetín, IČO: 25849077, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více

Co to je nekalá soutěž?

Co to je nekalá soutěž? Literatura - doporučená články v časopisech Právní rozhledy a Právní rádce, zejm. Smejkal, V.: Nekalá soutěž na Internetu. Právní rádce, 2002, č. 2, s. 11 14 Macek, J.: Rozhodnutí ve věcech obchodního

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČ: 60826835 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti RENATEX CZ a.s., IČ 451 92 731, se sídlem K Myslivně 2140/61, Poruba, 708 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu představenstvo obchodní společnosti CREAM SICAV, a.s. IČ: 285 45 320 se sídlem Nuselská 262/34, Nusle, 140 00 Praha 4 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151 Za první : Společnost s ručením omezeným byla založena dne 5.4. 2007 na dobu neurčitou. ------------------------------- Za druhé : Obchodní firma : -------------------------------- Obchodní firma společnosti

Více

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Podnikový management Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Právní úprava Zakládání, provozování i zánik podnikatelských aktivit v ČR upravuje především živnostenský zákon (zákon

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Podnikání fyzických a právnických osob Ekonomika lesního hospodářství 1. cvičení Podnikání

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Název: PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Vnitřní směrnice č.: 3/2012 Obsah: Přílohy: Určena: Vytvořil: Schválil: Postupy zjišťování a řízení střetu zájmů ve Společnosti 1. Formulář evidence poskytnutých investičních

Více

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640.

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., doc. JUDr. Ivana Štenglová,

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ IČ: zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ IČ: zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání řádné valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl

Více

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU VÍTKOVICE HOLDING, a.s. a [ ] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU PRO AUDIT 1.1. VÍTKOVICE HOLDING, a.s., Článek I. Smluvní strany se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 258

Více

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady (bez nároku na odměnu) ČEZ, a. s.

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady (bez nároku na odměnu) ČEZ, a. s. Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady (bez nároku na odměnu) mezi ČEZ, a. s. a titul, jméno a příjmení 1 Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady ČEZ, a. s., společnost se sídlem v Praze 4, Duhová

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání řádné valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl

Více

smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady

smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu následující smluvní strany: Obchodní korporace: ZNZ Přeštice, a.s. se sídlem Přeštice, Husova 438, PSČ 334 22, IČ 49790757 zastoupena: členem představenstva panem

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost a komanditní společnost (dále jen

Více

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obchodní společnosti 3 2.1 Obchodní společnost jako právnická osoba 3 2.2 Osoby ve společnosti 4 2.2.1 Společníci 4

Více

Smlouva o výkonu funkce člena kontrolní komise

Smlouva o výkonu funkce člena kontrolní komise Smluvní strany: Smlouva o výkonu funkce člena kontrolní komise 1. ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo se sídlem ve Žďáře nad Sázavou, Brněnská 1146/30, IČ: 00050784, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce 1. Oprávněná osoba: Fyzická osoba Fyzická osoba prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti: a) osoba se státní příslušností

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ - INVESTICE

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ - INVESTICE Název: Vnitřní směrnice č.: Obsah: Přílohy: Určena: Vytvořil: Schválil: PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ - INVESTICE I/4/2014 Postupy zjišťování a řízení střetu zájmů ve Společnosti 1. Formulář evidence poskytnutých

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více