Vnitropodnikové směrnice pro účtování, právní úprava, účetní dokumentace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vnitropodnikové směrnice pro účtování, právní úprava, účetní dokumentace"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Vnitropodnikové směrnice pro účtování, právní úprava, účetní dokumentace BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Ivana Koukalová Vedoucí bakalářské práce: Ing. Milada Dandová Znojmo, duben 2009

2 Abstrakt Bakalářská práce zpracovává téma "Vnitropodnikové směrnice pro účtování, právní úprava, účetní dokumentace". První část je zaměřená na shrnutí teoretických poznatků čerpaných především z platných legislativních předpisů a na vymezení základních pojmů upravujících oblast tvorby vnitropodnikových účetních směrnic. Obsahem praktické části je pak analýza vnitropodnikových směrnic pro účtování ve společnosti ZNOJEMSKÉ STROJÍRNY, s.r.o., porovnání jejich současného stavu s legislativními požadavky, odhalení některých nedostatků a návrh konkrétních směrnic pro tento podnik. Klíčová slova: vnitropodnikové směrnice, účetnictví, účetní doklad, legislativa, společnost, náležitosti směrnic, odpovědnost, povinnost Abstract This Bachelor thesis processes topic "The Internal Guidelines for Invoicing, Legal Regulations and Accounting Documentation." The first part is focused on the summary of theoretical knowledge driven especially on valid legislative regulations and on definition of basic terms which adjust the field of internal accounting guidelines. The content of the practical part is the analysis of internal regulations for accounting in ZNOJEMSKE STROJIRNY, Ltd, then comparison of their current condition with legislative requirements, revelation of some deficiencies and suggestion of specific guidelines for this company. Keywords: internal guidelines, accounting, accountancy document, legislative, company, directive requirements, responsibility, obligation

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vytvořila samostatně pod vedením Ing. Milady Dandové a že jsem v seznamu literatury uvedla všechny zdroje použité při zpracování práce.

4 Poděkování Na tomto místě bych chtěla poděkovat vedoucí mé bakalářské práce Ing. Miladě Dandové za množství odborných i praktických rad, připomínky a metodické vedení práce. Současně bych chtěla poděkovat ing. Ladislavu Kalovi, jednateli a ekonomickému řediteli firmy ZNOJEMSKÉ STROJÍRNY, s.r.o. za zajištění potřebného zázemí pro vznik této práce, za jeho ochotu, pomoc a trpělivost.

5 Obsah Úvod... 7 Cíl práce a metodika Teoretické poznatky Význam a smysl vnitropodnikových směrnic Právní úprava účetních vnitropodnikových směrnic Směrnice vyžadované jinými předpisy Tvorba vnitropodnikových směrnic Úprava vnitropodnikových směrnic Nejčastěji používané vnitropodnikové směrnice Praktická část Znojemské strojírny, s.r.o. jako zkoumaná firma Potřeba tvorby vnitropodnikových směrnic Analýza současného stavu směrnic ve firmě Vnitropodnikové směrnice v podmínkách firmy Návrhy směrnic včetně účetních předpisů Závěr Použité zdroje... 74

6 Úvod Téma bakalářské práce Vnitropodnikové směrnice pro účtování, právní úprava a účetní dokumentace jsem si zvolila proto, že tato oblast patří v mnohých účetních jednotkách k těm, kterým není věnována dostatečná pozornost. Přitom existují takové směrnice, jejichž vydání je právním předpisem přímo vyžadováno. Mezi právní normy, z nichž vyplývá povinnost vést směrnice, patří zejména zákon o účetnictví, zákon o daních z příjmů, obchodní zákoník a některé další předpisy. Opomíjením tvorby vnitropodnikových směrnic se tak firma dopouští protizákonného jednání ať již úmyslně nebo z neznalosti legislativních předpisů. V této práci chci poukázat na všeobecnou potřebu vnitropodnikových směrnic ve firmě. Vnitropodnikové účetní směrnice jsou písemné dokumenty popisující a usměrňující činnosti v podniku, které se pravidelně opakují. Směrnice lze členit z různých hledisek, podle činností, kterých se týkají, podle časového hlediska (směrnice dlouhodobého charakteru nebo jednorázové směrnice). Všechny vnitřní předpisy společně tvoří soubor pravidel každé účetní jednotky, jsou součástí vnitřního řídícího a kontrolního systému a podnikové kultury vůbec. Tvoří oporu pro správné vedení účetnictví. Vhodné vymezení odpovědností, povinností a pravomocí vede k odstranění neefektivních činností a k zavedení pevného řádu uvnitř organizace. Proto je velmi důležité, aby s obsahem těchto vnitropodnikových směrnic byli řádně a důkladně seznámeny všechny osoby, kterých se daná oblast přímo týká. Neméně důležité je důsledné dodržování těchto předpisů a jejich pravidelná aktualizace vyplývající z častých změn legislativních předpisů, ale také z vnitřních potřeb organizace. 7

7 Cíl práce a metodika Předmětem této bakalářské práce je tvorba vnitropodnikových směrnic pro účtování, které jsou základní podmínkou správného vedení účetnictví. Vnitropodnikovými směrnicemi jsou upravovány zásady obsažené v obecně platných účetních předpisech podle konkrétních podmínek firmy. Tvorba některých vnitropodnikových směrnic vyplývá přímo z těchto všeobecně závazných předpisů, tvorbu některých lze pak odvodit přímo z podnikatelské praxe dané účetní jednotky. Teoretická část vymezuje základní pojmy týkající se daného tématu, jsou zde uvedeny názory odborníků zabývajících se problematikou vnitropodnikových směrnic včetně citací z literatury uvedené v seznamu. Tato část obsahuje rovněž výčet nejčastěji používaných vnitropodnikových směrnic pro účtování a přehled základních právních předpisů závazných pro každou účetní jednotku, která by měla tyto směrnice vytvářet. Základ praktické části tvoří zpracování poznatků získaných teoretickým studiem příslušných podkladů a materiálů. Tyto poznatky jsou základem pro jejich aplikaci ve zkoumané firmě ZNOJEMSKÉ STROJÍRNY, s.r.o. Prostudování interních materiálů této firmy je klíčem ke konkrétním návrhům vnitropodnikových směrnic vzhledem k charakteru a specifickým aspektům činnosti, k cílům podnikatelských aktivit a dalším požadavkům stanovených vedením firmy. V této práci si kladu za cíl provést analýzu současného stavu vnitropodnikových směrnic firmy ZNOJEMSKÉ STROJÍRNY, s.r.o. Na základě získaných teoretických poznatků a výsledků analýzy současného stavu pak doporučit vhodný systém pro tvorbu těchto směrnic, navrhnout změny stávajících a tvorbu nových směrnic pro oblasti, které zatím nebyly ve firmě popsány. Dále pak eliminovat směrnice, které nemusí být v této účetní jednotce vytvářeny, protože pro ně neexistuje věcná náplň. Tyto návrhy tvořené ZNOJEMSKÝM STROJÍRNÁM, s.r.o. na míru by pak měly přispět k celkovému zlepšení podnikového řízení. Kvalitně zpracovaný systém vnitropodnikových směrnic se tak stane základem bezproblémového fungování podniku a jeho prezentace v tržním prostředí. 8

8 1. Teoretické poznatky 1.1 Význam a smysl vnitropodnikových směrnic Každá účetní jednotka je povinna respektovat ustanovení zákona o účetnictví, 8 ukládá účetním jednotkám povinnost vést účetnictví správně, úplně, průkazně, srozumitelně a způsobem zaručujícím trvalost záznamu. Přitom účetnictví je správné tehdy, jestliže je vedeno tak, že neodporuje tomuto zákonu a ostatním předpisům, ani neobchází jejich účel. Toho dosahuje účetní jednotka dodržováním pravidel pevně stanovených zákonem a pravidel vydaných v rámci vlastní působnosti účetní jednotky, tato pravidla se nazývají vnitropodnikové směrnice (vnitřní směrnice, interní směrnice). Vnitropodnikové směrnice jsou ale jednou z nejvíce zanedbávaných oblastí v účetních jednotkách. Jedním z důvodů je i to, že k jejich vypracování neexistují jasně dané a závazné postupy. Nechuť řídících pracovníků zabývat se sepisováním, schvalováním a vydáváním vnitropodnikových předpisů, a následným dodržováním stanovených kritérií, často pramení i z neznalosti a nevědomosti. Povinnost vypracovat vnitřní směrnice však vyplývá přímo (někdy i nepřímo) z textů některých ustanovení příslušných zákonů a prováděcích předpisů, s odkazem na povinnost, nutnost či potřebnost stanovit důležitá rozhodnutí, což lze interpretovat jako nařízení k vytvoření směrnice. Základním předpokladem pro tvorbu těchto směrnic je tedy pouze skutečnost, že mají být zpracovány v souladu se všemi platnými zákony a předpisy. Např. podle 12 odst. 2 zákona o účetnictví jsou účetní jednotky povinny provádět účetní zápisy průběžně v účetním období po vyhotovení účetního dokladu takovým způsobem, který neohrozí splnění požadavků rovněž jiných právních předpisů. K účetnímu zápisu musí být připojen podpisový záznam osoby odpovědné za jeho provedení, není-li shodný s podpisovým záznamem osoby odpovědné za zaúčtování účetního případu. Z toho je zřejmé, že v účetní jednotce musí být určitým předpisem vymezeno, která osoba je odpovědná za konkrétní druhy účetních případů a která za jejich řádné zaúčtování. Lze tedy konstatovat, že pokud v účetní jednotce vnitropodnikové směrnice chybí, je možné to považovat za porušení zákona z hlediska prokázání správnosti používaných účetních postupů. 9

9 Srovnáme-li zhodnocení významu vnitropodnikových směrnic různých autorů zabývajících se touto oblastí, docházíme v podstatě ke shodným závěrům, které jsou uvedeny v následujících odstavcích. Smyslem vnitřních účetních směrnic je podle Cardové (2008) aplikace zákonných norem podle konkrétních podmínek firmy. Z variantního řešení, které platné předpisy umožňují, ale také předepisují, pak vybrat to nejvhodnější. Průkazně vedené účetnictví je pak samozřejmě předpokladem úspěšného zvládnutí daňové kontroly. Jak uvádí Louša (2006), úloha vnitropodnikových směrnic spočívá v zajištění jednotného metodického postupu při sledování skutečností nastalých v různých vnitropodnikových útvarech a mají napomáhat při sestavování vnitropodnikových plánů. Tento jednotný postup musí být zajištěn i v čase, tj. vnitropodniková směrnice by měla přispět k zachování stejného postupu a stejného řešení obdobných situací v různých účetních obdobích. Kromě toho jednotný postup řešení stejných situací je potřebný pro správné vyhodnocování těchto skutečností. Toto správné hodnocení výsledků společnosti je nutným základem pro vytyčování dalších úkolů a pro rozhodovací úlohy, kterými každý podnikatel zajišťuje ziskovost jeho podnikání. V některých případech může takováto směrnice pomoci při prokazování správnosti postupu vedoucího ke stanovení daňového základu při jednání se správcem daně nebo ke zlepšení, zprůhlednění či zjednodušení auditu. Dle Kovalíkové (2008) je hlavním významem vnitropodnikových směrnic zajištění jednotného metodického postupu při sledování skutečností a zachycování hospodářských operací v různých vnitřních útvarech, a to ve stejném čase. Jednotný postup při řešení stejných operací je potřebný pro správné posuzování a hodnocení daných skutečností v účetní jednotce jako celku. Dalším důvodem, proč mít dobře zpracované vnitřní směrnice, je mnohem jednodušší postup při kontrole účetnictví prováděné pracovníky finančního úřadu. Praxe potvrzuje, že právě takový soubor vytvořených směrnic, kterými se organizace při své činnosti řídí, jim poskytuje dostatek potřebných informací a kontrolní řízení tak probíhá mnohem snadněji, rychleji a efektivněji. 10

10 Hruška (2002) doplňuje, že vnitropodnikové písemnosti nemají sloužit pouze k účelu splnění povinností daných legislativou. Mohou (a měly by!) být především nástrojem zkvalitnění vnitřního řízení účetní jednotky. To se následně promítne do průhlednější, srozumitelnější a jednodušší vnitřní (bez ohledu na to, zda ve firmě působí vnitřní kontrolor či auditor) i vnější kontroly. Následně pak mohou posloužit ke zlepšení, zprůhlednění či zjednodušení auditu nebo daňové kontroly. Management může správně formulovanou vnitropodnikovou směrnicí prosadit své cíle a záměry. Naplňováním litery této písemnosti lze předejít obavám, že operace, které jsou jejím obsahem popsány, budou uskutečňovány neorganizovaně, zmateně nebo zbytečně. Pak postačí provádět namátkové kontroly, zda průběh případu odpovídá stanoveným pravidlům. 1.2 Právní úprava účetních vnitropodnikových směrnic Základní pravidla účetnictví jsou vymezena zákonnou úpravou. Při výčtu legislativních úprav lze tato pravidla seřadit podle významu následovně: 1 - Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 2 - Vyhláška pro podnikatele č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů 3 - České účetní standardy vymezující účetní metodiku dle konkrétních typů účetních jednotek (nejsou sice závazné, ale pokud budeme respektovat postupy v nich uvedené, neměli bychom se dostat do rozporu se zákonem a vyhláškami) Je třeba konstatovat, že pokud zákon stanoví vydání vnitřního předpisu (vnitropodnikové směrnice), nemůže být účetnictví považováno za správné, jestliže takováto směrnice není vydána. Rozhodující jsou samozřejmě konkrétní podmínky účetní jednotky. Naprosto odlišné situace nastávají u drobných podnikatelů, kteří bez větších problémů vše rozhodují sami a rychle nebo u velkých jednotek se složitými organizačními strukturami, mnoha útvary a diferencovanými povinnostmi, pravomocemi a odpovědnostmi za jednotlivé oblasti. 11

11 I když je úprava v oblasti účetnictví a daní velmi rozsáhlá připouští různá variantní řešení. Zákonné normy v řadě případů výslovně stanoví: postup stanoví účetní jednotka ve svém vnitřním předpisu nebo kurs stanovený vnitřním předpisem účetní jednotky atd. Z některých předpisů lze však vhodnost či jistou povinnost stanovit vnitropodnikové principy a zásady odvodit pouze zprostředkovaně. Ovšem jak podotýká Louša (2006), lze se často setkat s takovými směrnicemi, ve kterých jsou pouze citována ustanovení zákona, případně vyhlášky nebo standardů, někdy i se všemi možnými alternativami, aniž by bylo stanoveno, která z nich má být použita. Takovéto směrnice nenaplňují na ně kladené požadavky, protože opsání obecně platných předpisů není a nemůže být vnitřní normou, a to ani když jsou tyto předpisy v poslední platné právní úpravě. Vnitřní směrnice má upravovat postup stanovený pro tu kterou konkrétní účetní jednotku, přičemž na pravidla daná obecným předpisem je možné pouze poukázat. Hruška (2002) dodává, že v účetních jednotkách často vznikají směrnice obsahující formulace heslovitých zásad, které jsou v konečném důsledku nepoužitelné, anebo naopak dlouhosáhlé citace ustanovení zákonů a opatření bez stanovení základních zásad, kterými se účetní jednotka má řídit. Délkou a rozsahem se kvalita neprokazuje. Vždyť není smyslem opisovat celé pasáže zákonů nebo vyhlášek, které se často mění a jsou platné a závazné pouze obecně, bez jakékoliv možnosti stanovit konkrétní podmínky pro danou účetní jednotku. Splnění povinnosti takovýmto způsobem je krátkozraké, neúčinné a zbytečné. Vnitropodnikové směrnice by měly být každoročně revidovány a kontrolovány. Informace o použitých účetních metodách a zásadách, o kterých účetní jednotka rozhodne svým interním předpisem, se zveřejňují v příloze k účetní závěrce a musí být v souladu s platnou legislativou. Ta se, bohužel, každoročně mění, a proto je třeba věnovat této oblasti zvýšenou pozornost a tyto změny včas do směrnic promítnout. Pokud je směrnice napsána obecněji, se zřetelem na podmínky dané účetní jednotky, zpravidla se tyto změny dotýkají samotných písemností jen okrajově. Záleží pak na rozhodnutí účetní jednotky (podnikatele, firmy), zda stávající směrnice bude rušit a nahrazovat novými nebo změny provádět číslovanými dodatky. 12

12 Vnitropodnikovou směrnicí je vyjádřena vůle odpovědných pracovníků účetní jednotky postupovat v určitých konkrétních situacích tak a ne jinak. Takto stanovené postupy plní úlohu pravidel, která jsou závazná pro všechny zaměstnance dané účetní jednotky, případně i pro pracovníky, kteří zajišťují účetnictví společnosti a nejsou jejími zaměstnanci. Schvalovány by měly být nejvyšším odpovědným pracovníkem pro daný stupeň pravomocí. Obvykle bývá touto osobou majitel firmy, jednatel nebo ředitel. Nepochybně je třeba rozlišovat i váhu jednotlivých písemností a rozhodnutí. Je-li účetní jednotka většího rozsahu, pravomoci k rozhodování o některých aktivitách bývá delegována na nižší vedoucí. Nedodržení vnitřních pravidel a postupů může být považováno za závažné porušení pracovní kázně. Je tedy nezbytně nutné zabezpečit v účetní jednotce seznámení příslušných zaměstnanců s vydanými směrnicemi. Rozhodujícím se tak stává obsah a uvedení pravidel a postupů do praxe. Není proto důležité jakým způsobem je směrnice formálně napsána, na jakém médiu vydána. Jak tvrdí Hruška (2002), sebelépe graficky a literárně dokonalé dílo je k ničemu, pokud se pracovníci účetní jednotky touto směrnicí neřídí. Pokud si takovýto pokyn ani nepřečtou, potom myšlenka a záměr vnitropodnikových směrnic pozbývá smyslu a významu. V neposlední řadě je třeba podotknout, že vnitropodnikové směrnice působí také jako ochrana vedení firmy v tom, že provedla vše pro to, aby bylo postupováno řízeným způsobem a v souladu s platnou legislativou. Při tvorbě směrnic je třeba mít na mysli krizovou situaci, kdy je tento dokument v rukou soudce, který rozhoduje o vině či nevině zúčastněných stran na vzniklém sporu. Je vhodné mít na paměti, že protistrana může usilovat o zpochybnění například v tom, že původně zněla směrnice jinak, nebo že nebyla v inkriminované době vůbec vydána. Pokud je účetní jednotka dobře a odpovědně řízena, dokáže předem vyloučit i takové alternativy. 13

13 1.3 Směrnice vyžadované jinými předpisy Kromě vnitropodnikových směrnic, které jsou nařízeny Zákonem o účetnictví, případně některým z Českých účetních standardů, kdy lze pouze podrobněji rozvádět jejich ustanovení a stanovovat praktické zásady, termíny a osoby zodpovědné za jejich naplňování, existuje řada dalších případů, které mohou v průběhu činnosti účetní jednotky nastat, a které by měly vnitřní směrnice upravovat. Vzhledem k tomu, že tématem této bakalářské práce jsou vnitropodnikové směrnice pro účtování, pro které je základním předpisem Zákon o účetnictví, dále Vyhláška pro podnikatele a České účetní standardy, budou zde následující legislativní předpisy, ze kterých lze čerpat při tvorbě směrnic, uvedeny alespoň v takových souvislostech, které poměrně úzce souvisí s prací účetních. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje některá ustanovení, která lze kolektivní smlouvou nebo vnitřním předpisem upravovat. Od roku 2008 jsou v zákoníku práce obsaženy i cestovní náhrady, které jsou upravovány vnitřní směrnicí snad v každé organizaci. Zaměstnavatel zde určuje částky stravného, které bude poskytovat svým zaměstnancům při služebních cestách. Pokud by však neměl vypracovanou tuto vnitřní směrnici, musel by určovat výši stravného pro každou služební cestu jednotlivě. V zákoníku práce najdeme též 133, který ukládá zaměstnavateli poskytovat zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky, dále je jim povinen poskytovat mycí, čistící a dezinfekční prostředky na základě rozsahu znečištění zaměstnanců při práci a též ochranné nápoje. Zákoník práce konečně stanoví, že osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čistící a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje poskytne zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně podle vlastního seznamu zpracovaného na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce. Účetní pracovníci se pak musí tímto seznamem řídit při směrování nákladů z hlediska daňové uznatelnosti. Protože takový seznam musí být nějakým způsobem formálně vyhlášen, lze tvrdit, že musí být vydán formou vnitropodnikové směrnice. Zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 6 tímto ustanovením se dala zaměstnavateli možnost stanovit paušály pro poskytování náhrad 14

14 za udržování stejnokrojů, pracovního oblečení a ochranných pracovních prostředků, dále za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce podle 131 zákoníku práce. Zákon o daních z příjmů tímto ustanovením stanoví základní pravidla, která je nutno dodržet proto, aby použité paušální náhrady bylo možno uplatnit v daňovém řízení. Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto předpisu jsou vytvářeny směrnice, kterými se řídí činnost podnikatelských jednotek, právnických osob. Tato směrnice bývá často nazývána Status účetní jednotky a jejími základními dokumenty mohou být některé z následujících listin: - společenská smlouva - zakladatelská smlouva, zakladatelská listina - notářský zápis s usnesením ustavující valné hromady společnosti - stanovy V těchto listinách by mělo být upraveno: - výše vkladů jednotlivých společníků - ocenění případného nepeněžitého vkladu - způsob náhrady nesplacené části nepeněžního vkladu - rozhodnutí o stanovení výše vypořádacího podílu - stanovení výše obchodního podílu - splatnost a způsob výplaty vypořádacího podílu - způsob jmenování likvidátora - práva a povinnosti společníků - výše úroku ze včas nesplaceného vkladu, případně jiné důsledky - pověření společníků k vedení společnosti - určení výše příplatků mimo základní kapitál - rozdělení likvidačního zůstatku - povinnost a způsob úhrady ztráty a rozdělení zisku - termín splatnosti dividend a úhrada nákladů s tím spojených - ovládací smlouva a smlouva o převodu zisku - způsob tvorby rezervního (nedělitelného) fondu a jeho výše - způsob tvorby ostatních fondů 15

15 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů České účetní standardy pro podnikatele 1.4 Tvorba vnitropodnikových směrnic Směrnice lze uspořádat do jednoho uceleného souboru, nebo mohou být vytvářeny samostatně. Pod jakým názvem budou vydávány není tak podstatné. Záleží na každé účetní jednotce, jaké označení zvolí. Směrnice mohou být vydávány zejména jako: - metodické směrnice - organizační směrnice - vnitřní /vnitropodnikové směrnice - pokyny vedoucího pracovníka - oběžníky - příkazy, nařízení, rozhodnutí Obvykle se ve větších podnicích vyskytuje několik názvů písemností, podle povahy a důležitosti. Směrnice bývá vnitropodnikovým předpisem s nejvyšší vahou a delší platností. Pokyn, rozhodnutí nebo nařízení jsou pak vydávány pro jednorázové a nahodilé akce, které reagují na změny v kratším časovém úseku. Pokud si ale účetní jednotka zvolí určitý název, měla by následně v tomto označení pokračovat. Nově vydávané směrnice je vhodné číslovat vzestupně, s uvedením platného účetního období. Ve větších podnicích bývá zavedena i jednotná grafická úprava. O tu se starají specializovaná oddělení, která vydávají, kontroluji a ve spolupráci s odbornými pracovníky aktualizují popisované písemnosti. Tento postup však není použitelný u malé účetní jednotky. Té stačí zahrnout informace a postupy do jedné vnitropodnikové směrnice. 16

16 Potřeba vnitropodnikových směrnic by měla vyplývat z vnitřní potřeby každé účetní jednotky, která si jejich tvorbu přizpůsobí konkrétní činnosti, situaci a používaným postupům. Není totiž možné vypracovat absolutně jednotný vzor vnitřních směrnic, který by se dal použít stejně v každé organizaci. Jak již bylo řečeno, podstatným je obsah vnitropodnikových směrnic. Obvykle to znamená stanovení metodiky postupu a určení osob, které budou odpovídat za jejich dodržování, osob odpovědných za udržování směrnic v aktuálním stavu, rozsah a dobu jejich platnosti a určení odpovědnosti za kontrolu jejich dodržování. Je třeba, aby tyto směrnice nezůstaly pouze na papíře, ale aby byly živým dokumentem, podle kterého je postupováno, který je pro pracovníky vodítkem v situacích, kdy potřebují znát, jak je v účetní jednotce pro určitý případ řešen metodický postup a je-li zjištěno, že potřebný postup dosud neupravují, musí být zajištěno jejich doplnění nebo provedení případné obměny, pokud již nevyhovují. Kovalíková (2008) doporučuje, aby byla většina směrnic sestavena minimálně ze dvou částí. V první obecné části je vhodné uvést předpisy, na základě kterých je směrnice vytvořena, a současně je užitečné uvést i určitou citaci příslušných předpisů. To z toho důvodu, aby každý, kdo v účetní jednotce bude postupovat podle příslušné směrnice, měl tyto citace uvedené přímo a nemusel je pracně vyhledávat. Pokud budou citace vztahujících se předpisů uvedeny přímo v konkrétní směrnici, pochopí každý mnohem lépe její smysl a zároveň i důvod, proč je daná směrnice vytvořena. Druhá část se má týkat již konkrétního postupu v účetní jednotce. Není na škodu připomenout, že nikdy by směrnice neměla být pouze obecným konstatováním právních předpisů. Kovalíková (2008) též upozorňuje na skutečnost, že určité vnitřní směrnice by měla mít vytvořena i fyzická osoba podnikatel, a to za předpokladu, že je účetní jednotkou, samozřejmě v rozsahu upraveném podle činnosti svého podnikání. 17

17 1.5 Úprava vnitropodnikových směrnic Hruška (2002) uvádí ve své publikaci obecný návod pro tvorbu směrnic. Každý takovýto písemný materiál by měl obsahovat jednotnou hlavičku či záhlaví. Tyto údaje jsou důležité například z důvodu nezpochybnitelnosti platnosti či data účinnosti, nemluvě o identifikaci toho, co materiál popisuje. Údaje, které mohou být v hlavičce obsaženy: - název účetní jednotky musí být nesporné, že se daná směrnice týká vymezeného podnikatelského subjektu a není možná záměna či jiné zpochybnění, např. při kontrole finančního úřadu - datum a místo vydání den a místo, kdy a kde byla směrnice sepsána (pozor, datum nemusí být shodný s dnem účinnosti!) - název písemnosti a její číselné (jednoznačné) označení název může být libovolný, záleží na úvaze a zvyklostech každé účetní jednotky. Jedinečné číselné určení musí být zcela nezaměnitelné. Např.: = Směrnice č. 1/2009 ředitele společnosti - název směrnice jde o identifikaci a rozlišení, o čem směrnice hovoří - schválení na každé vnitropodnikové směrnici musí být podpis (podpisový záznam) osoby schvalující danou směrnici. Tímto stvrzením se přikazuje dodržovat daná pravidla. Touto osobou může být např. majitel, jednatel, ředitel firmy, hlavní účetní atd., tedy osoba s přidělenou pravomocí přikázat a rozhodnout o dané problematice. - revize každá směrnice během času zastará a je třeba vydat směrnici novou či pozměněnou. Údaj pod tímto označením by měl udávat číslo revize, aby bylo zřejmé, o kolikáté novelizované vydání se jedná. Bylo by asi nepraktické a nepřehledné vydávat každou novelu pod zcela novým číslem. - změněné stránky v případě menších oprav a zásahů není nutné vydávat celou směrnici znovu. Pokud dochází k úpravám například na jedné stránce, je jistě ekonomičtější a jednodušší vyměnit pouze tuto jedinou stránku. 18

18 - účinnost velice důležitý údaj, podle kterého se řídí například finanční kontrola či auditor. Je samozřejmé, že změny vyvolané novelami zákonů musí být v souladu s účinností vnitropodnikových směrnic každé účetní jednotky. - vypracoval informace, kdo danou směrnici vypracoval. Tato osoba by měla být uvedena pro případ nejasností. Na ni se ostatní pracovníci budou obracet v případě řešení problémů. Uvedený pracovník by měl mít na starosti tuto normu po celou dobu její životnosti, tzn. sledovat legislativní i vnitropodnikové změny a iniciovat (sám vypracovávat) aktualizace a revize. - vydal pokud má ve větších účetních jednotkách na starosti vydávání vnitropodnikových směrnic jeden útvar (či jedna osoba), mělo by to být zde uvedeno. Tento útvar (pověřený pracovník) by měl archivovat tyto písemnosti i po skončení aktuální platnosti (stanovenou dobu). - kontrola tu provádí nadřízený pracovníka, který směrnici vypracoval (pokud to není stejná osoba). Pokud směrnici připravuje například hlavní účetní (či účetní metodik), před definitivním schválením ředitele společnosti by správnost písemnosti měl schválit parafou např. finanční ředitel. Tato praxe ale může být v každé jednotce odlišná a je třeba dodržovat zavedená interní pravidla. - vyřizuje zodpovídá li za danou problematiku jiná osoba než ta, která směrnici vypracovala, měla by zde být uvedena. Opět záleží na velikosti, organizační struktuře a mechanismu každé účetní jednotky. - rozdělovník jde o informaci o tom, kdo danou směrnici obdrží, kolik exemplářů se bude vydávat. Ve větších podnicích jsou tyto rozdělovníky vymezeny dle důležitosti a významnosti dané písemnosti. Výše uvedené skutečnosti nemusí být na každé vnitropodnikové směrnici, v každé účetní jednotce 19

19 Vzor záhlaví (hlavičky) vnitropodnikové směrnice ZNOJEMSKÉ STROJÍRNY, s.r.o. Znojmo Vzor záhlaví (hlavička) vnitropodnikové směrnice V N I T R O P O D N I K O V Á S M Ě R N I C E č. 1/2009 ředitele společnosti Název: Oběh účetních dokladů Schválil: Ing. Sigmund Josef ředitel společnosti Revize: 1 Změněné stránky: Účinnost: Vypracoval: Vyřizuje: Vydal: Kontrola: revize celé směrnice dnem vydání ekonomický úsek Ivana Koukalová, hlavní účetní odbor informační soustavy Ing. Kala Ladislav, ekonomický ředitel Rozdělovník: ŘS,OÚ,EÚ, EIS, MTZ, VÚ 20

20 1.6 Nejčastěji používané vnitropodnikové směrnice Srovnáme-li publikované materiály Kovalíkové (2008), Cardové (2008) a Louši (2006), můžeme uvést výčet nejčastěji používaných vnitropodnikových směrnic pro účtování, které podnikatelské subjekty vytvářejí. Všichni výše jmenovaní autoři tvrdí, že právě tyto směrnice by měly tvořit základ metodiky účtování v každé účetní jednotce a přispívat tak k dodržování legislativních požadavků kladených na vedení účetnictví, ale i požadavků stanovených vedením firmy. Nejčastěji používané účetní vnitropodnikové směrnice u podnikatelských subjektů: 1. Systém zpracování účetnictví, účetní metody 2. Účtový rozvrh 3. Oběh účetních dokladů včetně podpisových záznamů odpovědných osob 4. Oceňování majetku a závazků 5. Cenné papíry a podíly 6. Dlouhodobý majetek a jeho evidence odpisový plán, zařazovací a vyřazovací protokoly, úpravy majetku, technické zhodnocení, rekonstrukce, modernizace 7. Drobný majetek a jeho evidence 8. Zásoby oceňování, evidence, účtování, stanovení norem přirozených úbytků a ztratného zásob 9. Zásady pro časové rozlišení nákladů a výnosů 10. Zásady pro tvorbu dohadných položek 11. Zásady pro tvorbu a používání opravných položek 12. Zásady pro tvorbu a používání rezerv 13. Zásady pro vedení pokladny 14. Používání cizích měn, kurzy a kurzové rozdíly 15. Inventarizace majetku a závazků 16. Harmonogram účetní závěrky 17. Úschova účetních záznamů, archivace dokladů Směrnice, které souvisí s nároky zaměstnanců podle zákoníku práce: 18. Pracovní cesty, cestovní náhrady 19. Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků 20. Stravování zaměstnanců 21

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech Strana 464 52 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy pro zdravotní pojiš ovny ) 1. Cíl Cílem

Více

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ 11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy 12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví 12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu o účetnictví

Více

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 Obsah Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15 1.1 Funkce a použití Českých účetních standardů pro podnikatele v České republice.... 15

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

VNITŘNÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS č. 01/2014

VNITŘNÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS č. 01/2014 ČL. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, NÁZEV SMĚRNICE A ZÁSADY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ 1.1 V souladu s ustanoveními stanov vydává Sdružení rodičů a přátel při uměleckých školách v Opavě se sídlem Nádražní 674/11, 746 01

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Osnova 01. Úvod do předmětu podstata a význam účetnictví, právní úprava účetnictví 02.

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Ing. Olga Malíková, Ph.D.

Ing. Olga Malíková, Ph.D. UT1 (komb.) Výukový blok 1 Téma 3 Metodické prvky účetnictví Ing. Olga Malíková, Ph.D. 3. téma ÚČETNÍ ZÁZNAMY (DOKUMENTACE) OCEŇOVÁNÍ dle zákona o účetnictví, VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM Dílčí témata Účetní

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM 1. Právní úprava účetnictví Předmět a význam účetnictví Základní právní normy Zákon o účetnictví České účetní standardy - funkce Směrná účtová

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

BIATEC, s.r.o., V Borku 2125, Roudnice nad Labem. Z p r á v a

BIATEC, s.r.o., V Borku 2125, Roudnice nad Labem. Z p r á v a BIATEC, s.r.o., V Borku 2125, 413 01 Roudnice nad Labem Z p r á v a o výsledku kontroly roční účetní závěrky za rok 2012 u příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Bechlín, 411 86 Bechlín

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků - Vnitřní směrnice č.5/2011 starosty obecního úřadu ový Kramolín, kterou se řídí Inventarizace majetku a závazků 1. Předmět úpravy Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků. Inventarizace

Více

Základy účetnictví 5. přednáška

Základy účetnictví 5. přednáška Základy účetnictví 5. přednáška 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy 2) Kontrola v systému podvojného účetnictví 3) Inventarizace Ad 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy - průkaznost účetních údajů

Více

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Kvalitativní požadavky na informace poskytované účetnictvím: - věrné zobrazení (obecný požadavek,který je konkretizován požadavkem objektivnosti)

Více

ASTUR Jeseník, s. r. o. 790 01 Jeseník, Palackého 148 IČ 268 23 209 Příloha k účetním výkazům k 31. 12. 2006 Uspořádání a obsahové vymezení přílohy k účetní závěrce uvádí Vyhláška č. 500/2002 Sb., v 39.

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Název obce: Obec Dukovany IČ: Přezkoumání proběhlo: Přezkoumávané období: rok 2007

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Název obce: Obec Dukovany IČ: Přezkoumání proběhlo: Přezkoumávané období: rok 2007 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Název obce: Obec Dukovany IČ: 00289329 Sídlo: 675 56 Dukovany Přezkoumání provedl: Ing. Karel Cejpek, auditor Místo přezkoumání: Obecní úřad Dukovany Přezkoumání

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Účty a zásady účtování na účtech Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 Účty a zásady účtování na účtech 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků

VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků 270 VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků Ministerstvo financí stanoví podle 37b zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb.,

Více

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 3/2017 Jakým způsobem se postupuje v případě, kdy dochází ke změnám výměry pozemků při zpřesnění geometrického a polohového určení pozemků (digitalizace pozemků), které jsou předmětem účetnictví? Vybraná

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Směrnice č. 1/2011 Inventarizace majetku a závazků

Směrnice č. 1/2011 Inventarizace majetku a závazků Obec: Lovčice Adresa: Lovčice 185, 503 61 Lovčice IČ: 00 269 077 1. Předmět úpravy Směrnice č. 1/2011 Inventarizace majetku a závazků 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků.

Více

AKTUALITY Z VEDENÍ A KONTROLY ÚČETNICTVÍ

AKTUALITY Z VEDENÍ A KONTROLY ÚČETNICTVÍ Ing. Vladimír Schiffer AKTUALITY Z VEDENÍ A KONTROLY ÚČETNICTVÍ Linde Praha, a. s. Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví, Opletalova 35, 115 51 Praha 1 2008 Část I. Pohled na účetnictví

Více

Organizační směrnice č. 18/2012/SŘ. Inventarizace majetku, pohledávek a závazků

Organizační směrnice č. 18/2012/SŘ. Inventarizace majetku, pohledávek a závazků Organizační směrnice č. 18/2012/SŘ Inventarizace majetku, pohledávek a závazků Čj.: SŠNM/1827/2012 Zpracovala: Radka Hepnarová, finanční referentka - účetní Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka

Více

ZPRÁVA PRO VALNOU HROMADU O HOSPODAŘENÍ SČOO

ZPRÁVA PRO VALNOU HROMADU O HOSPODAŘENÍ SČOO SPOLEČENSTVO ČESKÝCH OPTIKŮ A OPTOMETRISTŮ Praha 4, Novodvorská 1062/12 (IČO: 45773092) ZPRÁVA PRO VALNOU HROMADU O HOSPODAŘENÍ SČOO ZA ROK 2015 Zpracoval ing. Čestmír Kameš, daňový a účetní poradce Duben

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Inventarizace majetku a závazků MINISTERSTVO FINANCÍ ČR

Inventarizace majetku a závazků MINISTERSTVO FINANCÍ ČR Inventarizace majetku a závazků MINISTERSTVO FINANCÍ ČR K některým dotazům z oblasti inventarizace 1. Vedení seznamu inventurních soupisů ( 2 písm. e) vyhlášky č. 270/2010 Sb.), 2. Vedení seznamu a popisu

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. (2) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. (2) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ (2) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. Obsah Dokumentace, oceňování, účetní zápisy, účetní knihy, účetní výkazy Obecné zásady účetnictví Regulace účetnictví v ČR Zásoby Dokumentace Průkazné

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Přehled přednášek a cvičení

Přehled přednášek a cvičení 1. Význam účetnictví, předmět účetnictví Právní úprava účetnictví Účetní doklady Přehled přednášek a cvičení 2. Rozvaha majetek, zdroje krytí (aktiva, pasiva) Typické změny rozvahových stavů Inventarizace

Více

O b e c S e l e t i c e. Soubor vnitřních směrnic pro vedení účetnictví obce. Obec Seletice

O b e c S e l e t i c e. Soubor vnitřních směrnic pro vedení účetnictví obce. Obec Seletice Soubor vnitřních směrnic pro vedení účetnictví obce Obec Seletice 1 OBSAH: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ.... 3 2. VNITROORGANIZAČNÍ ÚČETNICTVÍ, ÚČTOVÝ ROZVRH... 3 3. SEZNAM ÚČETNÍCH KNIH V SOUSTAVĚ PODVOJNÉHO ÚČETNICTVÍ,

Více

ZAU 3. a 4. přednáška

ZAU 3. a 4. přednáška ZAU 3. a 4. přednáška ÚČETNÍ ZÁZNAMY (DOKUMENTACE), VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM, OCEŇOVÁNÍ dle zákona o účetnictví Účetní doklady Účetní zápisy Účetní knihy Forma a průkaznost účetních záznamů, opravy účetních

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Bc. Jitka Pohnerová, září 2011 Odborné semináře pro obce, Brno Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014 UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Obsah: 2 1. Úvod do účetnictví 1.1. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Daňová evidence je upravena

Více

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E Směrnice pro vedení účetnictví Touto organizační směrnicí se stanovují základní pravidla pro

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace ve vybraných účetních jednotkách a seznámit se s povinnostmi,

Více

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví)

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví) ÚČETNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY 1)ÚČETNÍ JEDNOTKA: právnická osoba se sídlem v ČR nebo fyzická osoba, která podniká nebo provozuje samostatně výdělečnou činnost. Účetní jednotkou mohou být zahraniční osoby,

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

hospodářská operace účetní doklad účetní případ Neexistuje žádná jiná cesta, kterou by do účetnictví bylo možno vnést

hospodářská operace účetní doklad účetní případ Neexistuje žádná jiná cesta, kterou by do účetnictví bylo možno vnést Přednáška 15.11.06 1. Účetní doklady 2. Účetní zápisy a účetní knihy Účetní doklady - jsou významnou součástí systému účetnictví a jeho metody Význam účetních dokladů - evidují (zaznamenávají) hospodářské

Více

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2016 Roční závěrka je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002

Více

Otázka: Právní úprava, směrná účtová osnova. Předmět: Účetnictví. Přidal(a): Tereza P.

Otázka: Právní úprava, směrná účtová osnova. Předmět: Účetnictví. Přidal(a): Tereza P. Otázka: Právní úprava, směrná účtová osnova Předmět: Účetnictví Přidal(a): Tereza P. PŘEDMĚT ÚČETNICTVÍ A JEHO VÝZNAM - je to písemné zaznamenávání informací o hospodářských jevech podniku, a to v peněžních

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

ÚČETNÍ SMĚRNICE Platnost od 1.8.2012

ÚČETNÍ SMĚRNICE Platnost od 1.8.2012 Účetní jednotka: Sportovní klub SC Kolín Brankovická 1289, Kolín ÚČETNÍ SMĚRNICE Platnost od 1.8.2012 Systém zpracování účetnictví Úschova účetních písemností Systém zpracování účetnictví Řídí se příslušnými

Více

OBSAH ÚVOD. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část. Zákon o účetnictví. Videokurz je úvodem do účetnictví státu.

OBSAH ÚVOD. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část. Zákon o účetnictví. Videokurz je úvodem do účetnictví státu. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část Zákon o účetnictví OBSAH I. Právní rámec účetnictví státu - Vybrané účetní jednotky - Zákon o účetnictví a vyhláška 410/2009 - České účetní standardy - Technická a inventarizační

Více

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec Účetní uzávěrka str. 1 Obec ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní závěrku upravuje zákon o účetnictví v 18 a definuje ji jako nedílný celek, který je tvořen 5 účetními výkazy rozvahou, výkazem zisku a ztráty (tj. výsledovkou),

Více

České účetní standardy

České účetní standardy č. 701 Účty a zásady účtování na účtech Standard upravuje Bod 3. Účtový rozvrh Bod 4. Syntetické účty a analytické účty Bod 5. Podrozvahové účty Bod 6. Účetní zápisy Bod 7. Vnitroorganizační účetnictví

Více

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno E hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, 616 00, Brno zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84913, IČ: 03453600 TEL./FAX: 541 241 940, 541 212 066 GSM: 602 512 770, 603 290 439 E-MAIL:

Více

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 19/2014

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 19/2014 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 19/2014 Pravidla Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pro provádění inventarizací majetku a závazků ČL. 1 Úvodní ustanovení

Více

ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část

ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část Prováděcí vyhláška č. 410/2009 Sb. 1 Prováděcí vyhlášky Vyhláška č. 410/2009 Sb. stanovuje rozsah a způsob sestavování účetní závěrky Vyhláška č. 383/2009 Sb. Technická vyhláška

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Osnova Právní úprava a obecná pravidla Oceňování dlouhodobého majetku Odpisování dlouhodobého

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Obec Starkoč Čáslav. Inventarizace majetku a závazků Směrnice upravuje inventarizaci majetku a závazků v souladu s ustanovením zákona

Obec Starkoč Čáslav. Inventarizace majetku a závazků Směrnice upravuje inventarizaci majetku a závazků v souladu s ustanovením zákona Obec Starkoč 28601 Čáslav Směrnice č.2/20 11 - dodatek bodu 5.7. k Vnitřním směrnicím č. 1/2010 platných od 1.1.2010 Inventarizace majetku a závazků 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Úkolem Směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků Obce Bohatice ( Směrnice ) je stanovit jednotné zásady a postupy pro provádění inventarizace majetku a závazků

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Zásoby

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Zásoby Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 707 Zásoby 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky ! SMĚRNICE č.1/2010 HARMONOGRAM ÚČETNí ZÁVĚRKY Obec: Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn IČO: 275531 Směrnici zpracoval: Štěpánka Slezákolá Směrnici schválil: JO.s.f.F /ljovotn'! Projednáno a schváleno

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chodov IČ: 00872059 Přezkoumání

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ

PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ ÚVOD DO ÚČETNICTVÍ OBSAH KAPITOLY Podstata, význam a funkce účetnictví Účetní soustavy Účetní doklady, jejich význam, náležitosti, vyhotovování Ing. Lukáš Kučera SOŠ SE Velešín účetnictví je písemné zaznamenávání

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání

Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání 1. Právní předpisy upravující účetnictví - funkce účetnictví, evidence podnikatelské činnosti - účtový rozvrh a účtová osnova - druhy účtů 2. Účetní

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

ÚČETNÍ ŘÁD Spolku JM-Net

ÚČETNÍ ŘÁD Spolku JM-Net ÚČETNÍ ŘÁD Spolku JM-Net Rada spolku dne 8.11.2012 schválila tento Účetní řád pro vedení účetnictví dle zákona o účetnictví č. 563/91 Sb. v platném znění. Ten byl novelizován a schválen na Členské schůzi

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) IČO 28558456 Název, sídlo

Více

Etapy účetní závěrky. Obsah. Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky.

Etapy účetní závěrky. Obsah. Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky. Etapy účetní závěrky Ing. Alena Kučerová Odborné semináře pro obce, spol. s r.o. 1 Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky. 2 Obsah

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Obec Vysoké Vysoké 34, 59191,Žďár nad Sázavou IČO:00842397 Směrnice č. 2/2011 Inventarizace majetku a závazků Právní rámec: Zákon 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 270/2010

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Účetnictví ve veřejném sektoru. Ing. Hana Jurajdová, Ph.D.

Účetnictví ve veřejném sektoru. Ing. Hana Jurajdová, Ph.D. Účetnictví ve veřejném sektoru Ing. Hana Jurajdová, Ph.D. E-mail: hanaj@econ.muni.cz Právní úprava účetnictví Zákon č. 563/1991 Sb.,o účetnictví Vyhláška č. 500/2002 Sb. pro účetní jednotky, které jsou

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ PROFIL PŘEDPISU: Ročník 2015 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní

Více