Vnitropodnikové směrnice pro účtování, právní úprava, účetní dokumentace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vnitropodnikové směrnice pro účtování, právní úprava, účetní dokumentace"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Vnitropodnikové směrnice pro účtování, právní úprava, účetní dokumentace BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Ivana Koukalová Vedoucí bakalářské práce: Ing. Milada Dandová Znojmo, duben 2009

2 Abstrakt Bakalářská práce zpracovává téma "Vnitropodnikové směrnice pro účtování, právní úprava, účetní dokumentace". První část je zaměřená na shrnutí teoretických poznatků čerpaných především z platných legislativních předpisů a na vymezení základních pojmů upravujících oblast tvorby vnitropodnikových účetních směrnic. Obsahem praktické části je pak analýza vnitropodnikových směrnic pro účtování ve společnosti ZNOJEMSKÉ STROJÍRNY, s.r.o., porovnání jejich současného stavu s legislativními požadavky, odhalení některých nedostatků a návrh konkrétních směrnic pro tento podnik. Klíčová slova: vnitropodnikové směrnice, účetnictví, účetní doklad, legislativa, společnost, náležitosti směrnic, odpovědnost, povinnost Abstract This Bachelor thesis processes topic "The Internal Guidelines for Invoicing, Legal Regulations and Accounting Documentation." The first part is focused on the summary of theoretical knowledge driven especially on valid legislative regulations and on definition of basic terms which adjust the field of internal accounting guidelines. The content of the practical part is the analysis of internal regulations for accounting in ZNOJEMSKE STROJIRNY, Ltd, then comparison of their current condition with legislative requirements, revelation of some deficiencies and suggestion of specific guidelines for this company. Keywords: internal guidelines, accounting, accountancy document, legislative, company, directive requirements, responsibility, obligation

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vytvořila samostatně pod vedením Ing. Milady Dandové a že jsem v seznamu literatury uvedla všechny zdroje použité při zpracování práce.

4 Poděkování Na tomto místě bych chtěla poděkovat vedoucí mé bakalářské práce Ing. Miladě Dandové za množství odborných i praktických rad, připomínky a metodické vedení práce. Současně bych chtěla poděkovat ing. Ladislavu Kalovi, jednateli a ekonomickému řediteli firmy ZNOJEMSKÉ STROJÍRNY, s.r.o. za zajištění potřebného zázemí pro vznik této práce, za jeho ochotu, pomoc a trpělivost.

5 Obsah Úvod... 7 Cíl práce a metodika Teoretické poznatky Význam a smysl vnitropodnikových směrnic Právní úprava účetních vnitropodnikových směrnic Směrnice vyžadované jinými předpisy Tvorba vnitropodnikových směrnic Úprava vnitropodnikových směrnic Nejčastěji používané vnitropodnikové směrnice Praktická část Znojemské strojírny, s.r.o. jako zkoumaná firma Potřeba tvorby vnitropodnikových směrnic Analýza současného stavu směrnic ve firmě Vnitropodnikové směrnice v podmínkách firmy Návrhy směrnic včetně účetních předpisů Závěr Použité zdroje... 74

6 Úvod Téma bakalářské práce Vnitropodnikové směrnice pro účtování, právní úprava a účetní dokumentace jsem si zvolila proto, že tato oblast patří v mnohých účetních jednotkách k těm, kterým není věnována dostatečná pozornost. Přitom existují takové směrnice, jejichž vydání je právním předpisem přímo vyžadováno. Mezi právní normy, z nichž vyplývá povinnost vést směrnice, patří zejména zákon o účetnictví, zákon o daních z příjmů, obchodní zákoník a některé další předpisy. Opomíjením tvorby vnitropodnikových směrnic se tak firma dopouští protizákonného jednání ať již úmyslně nebo z neznalosti legislativních předpisů. V této práci chci poukázat na všeobecnou potřebu vnitropodnikových směrnic ve firmě. Vnitropodnikové účetní směrnice jsou písemné dokumenty popisující a usměrňující činnosti v podniku, které se pravidelně opakují. Směrnice lze členit z různých hledisek, podle činností, kterých se týkají, podle časového hlediska (směrnice dlouhodobého charakteru nebo jednorázové směrnice). Všechny vnitřní předpisy společně tvoří soubor pravidel každé účetní jednotky, jsou součástí vnitřního řídícího a kontrolního systému a podnikové kultury vůbec. Tvoří oporu pro správné vedení účetnictví. Vhodné vymezení odpovědností, povinností a pravomocí vede k odstranění neefektivních činností a k zavedení pevného řádu uvnitř organizace. Proto je velmi důležité, aby s obsahem těchto vnitropodnikových směrnic byli řádně a důkladně seznámeny všechny osoby, kterých se daná oblast přímo týká. Neméně důležité je důsledné dodržování těchto předpisů a jejich pravidelná aktualizace vyplývající z častých změn legislativních předpisů, ale také z vnitřních potřeb organizace. 7

7 Cíl práce a metodika Předmětem této bakalářské práce je tvorba vnitropodnikových směrnic pro účtování, které jsou základní podmínkou správného vedení účetnictví. Vnitropodnikovými směrnicemi jsou upravovány zásady obsažené v obecně platných účetních předpisech podle konkrétních podmínek firmy. Tvorba některých vnitropodnikových směrnic vyplývá přímo z těchto všeobecně závazných předpisů, tvorbu některých lze pak odvodit přímo z podnikatelské praxe dané účetní jednotky. Teoretická část vymezuje základní pojmy týkající se daného tématu, jsou zde uvedeny názory odborníků zabývajících se problematikou vnitropodnikových směrnic včetně citací z literatury uvedené v seznamu. Tato část obsahuje rovněž výčet nejčastěji používaných vnitropodnikových směrnic pro účtování a přehled základních právních předpisů závazných pro každou účetní jednotku, která by měla tyto směrnice vytvářet. Základ praktické části tvoří zpracování poznatků získaných teoretickým studiem příslušných podkladů a materiálů. Tyto poznatky jsou základem pro jejich aplikaci ve zkoumané firmě ZNOJEMSKÉ STROJÍRNY, s.r.o. Prostudování interních materiálů této firmy je klíčem ke konkrétním návrhům vnitropodnikových směrnic vzhledem k charakteru a specifickým aspektům činnosti, k cílům podnikatelských aktivit a dalším požadavkům stanovených vedením firmy. V této práci si kladu za cíl provést analýzu současného stavu vnitropodnikových směrnic firmy ZNOJEMSKÉ STROJÍRNY, s.r.o. Na základě získaných teoretických poznatků a výsledků analýzy současného stavu pak doporučit vhodný systém pro tvorbu těchto směrnic, navrhnout změny stávajících a tvorbu nových směrnic pro oblasti, které zatím nebyly ve firmě popsány. Dále pak eliminovat směrnice, které nemusí být v této účetní jednotce vytvářeny, protože pro ně neexistuje věcná náplň. Tyto návrhy tvořené ZNOJEMSKÝM STROJÍRNÁM, s.r.o. na míru by pak měly přispět k celkovému zlepšení podnikového řízení. Kvalitně zpracovaný systém vnitropodnikových směrnic se tak stane základem bezproblémového fungování podniku a jeho prezentace v tržním prostředí. 8

8 1. Teoretické poznatky 1.1 Význam a smysl vnitropodnikových směrnic Každá účetní jednotka je povinna respektovat ustanovení zákona o účetnictví, 8 ukládá účetním jednotkám povinnost vést účetnictví správně, úplně, průkazně, srozumitelně a způsobem zaručujícím trvalost záznamu. Přitom účetnictví je správné tehdy, jestliže je vedeno tak, že neodporuje tomuto zákonu a ostatním předpisům, ani neobchází jejich účel. Toho dosahuje účetní jednotka dodržováním pravidel pevně stanovených zákonem a pravidel vydaných v rámci vlastní působnosti účetní jednotky, tato pravidla se nazývají vnitropodnikové směrnice (vnitřní směrnice, interní směrnice). Vnitropodnikové směrnice jsou ale jednou z nejvíce zanedbávaných oblastí v účetních jednotkách. Jedním z důvodů je i to, že k jejich vypracování neexistují jasně dané a závazné postupy. Nechuť řídících pracovníků zabývat se sepisováním, schvalováním a vydáváním vnitropodnikových předpisů, a následným dodržováním stanovených kritérií, často pramení i z neznalosti a nevědomosti. Povinnost vypracovat vnitřní směrnice však vyplývá přímo (někdy i nepřímo) z textů některých ustanovení příslušných zákonů a prováděcích předpisů, s odkazem na povinnost, nutnost či potřebnost stanovit důležitá rozhodnutí, což lze interpretovat jako nařízení k vytvoření směrnice. Základním předpokladem pro tvorbu těchto směrnic je tedy pouze skutečnost, že mají být zpracovány v souladu se všemi platnými zákony a předpisy. Např. podle 12 odst. 2 zákona o účetnictví jsou účetní jednotky povinny provádět účetní zápisy průběžně v účetním období po vyhotovení účetního dokladu takovým způsobem, který neohrozí splnění požadavků rovněž jiných právních předpisů. K účetnímu zápisu musí být připojen podpisový záznam osoby odpovědné za jeho provedení, není-li shodný s podpisovým záznamem osoby odpovědné za zaúčtování účetního případu. Z toho je zřejmé, že v účetní jednotce musí být určitým předpisem vymezeno, která osoba je odpovědná za konkrétní druhy účetních případů a která za jejich řádné zaúčtování. Lze tedy konstatovat, že pokud v účetní jednotce vnitropodnikové směrnice chybí, je možné to považovat za porušení zákona z hlediska prokázání správnosti používaných účetních postupů. 9

9 Srovnáme-li zhodnocení významu vnitropodnikových směrnic různých autorů zabývajících se touto oblastí, docházíme v podstatě ke shodným závěrům, které jsou uvedeny v následujících odstavcích. Smyslem vnitřních účetních směrnic je podle Cardové (2008) aplikace zákonných norem podle konkrétních podmínek firmy. Z variantního řešení, které platné předpisy umožňují, ale také předepisují, pak vybrat to nejvhodnější. Průkazně vedené účetnictví je pak samozřejmě předpokladem úspěšného zvládnutí daňové kontroly. Jak uvádí Louša (2006), úloha vnitropodnikových směrnic spočívá v zajištění jednotného metodického postupu při sledování skutečností nastalých v různých vnitropodnikových útvarech a mají napomáhat při sestavování vnitropodnikových plánů. Tento jednotný postup musí být zajištěn i v čase, tj. vnitropodniková směrnice by měla přispět k zachování stejného postupu a stejného řešení obdobných situací v různých účetních obdobích. Kromě toho jednotný postup řešení stejných situací je potřebný pro správné vyhodnocování těchto skutečností. Toto správné hodnocení výsledků společnosti je nutným základem pro vytyčování dalších úkolů a pro rozhodovací úlohy, kterými každý podnikatel zajišťuje ziskovost jeho podnikání. V některých případech může takováto směrnice pomoci při prokazování správnosti postupu vedoucího ke stanovení daňového základu při jednání se správcem daně nebo ke zlepšení, zprůhlednění či zjednodušení auditu. Dle Kovalíkové (2008) je hlavním významem vnitropodnikových směrnic zajištění jednotného metodického postupu při sledování skutečností a zachycování hospodářských operací v různých vnitřních útvarech, a to ve stejném čase. Jednotný postup při řešení stejných operací je potřebný pro správné posuzování a hodnocení daných skutečností v účetní jednotce jako celku. Dalším důvodem, proč mít dobře zpracované vnitřní směrnice, je mnohem jednodušší postup při kontrole účetnictví prováděné pracovníky finančního úřadu. Praxe potvrzuje, že právě takový soubor vytvořených směrnic, kterými se organizace při své činnosti řídí, jim poskytuje dostatek potřebných informací a kontrolní řízení tak probíhá mnohem snadněji, rychleji a efektivněji. 10

10 Hruška (2002) doplňuje, že vnitropodnikové písemnosti nemají sloužit pouze k účelu splnění povinností daných legislativou. Mohou (a měly by!) být především nástrojem zkvalitnění vnitřního řízení účetní jednotky. To se následně promítne do průhlednější, srozumitelnější a jednodušší vnitřní (bez ohledu na to, zda ve firmě působí vnitřní kontrolor či auditor) i vnější kontroly. Následně pak mohou posloužit ke zlepšení, zprůhlednění či zjednodušení auditu nebo daňové kontroly. Management může správně formulovanou vnitropodnikovou směrnicí prosadit své cíle a záměry. Naplňováním litery této písemnosti lze předejít obavám, že operace, které jsou jejím obsahem popsány, budou uskutečňovány neorganizovaně, zmateně nebo zbytečně. Pak postačí provádět namátkové kontroly, zda průběh případu odpovídá stanoveným pravidlům. 1.2 Právní úprava účetních vnitropodnikových směrnic Základní pravidla účetnictví jsou vymezena zákonnou úpravou. Při výčtu legislativních úprav lze tato pravidla seřadit podle významu následovně: 1 - Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 2 - Vyhláška pro podnikatele č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů 3 - České účetní standardy vymezující účetní metodiku dle konkrétních typů účetních jednotek (nejsou sice závazné, ale pokud budeme respektovat postupy v nich uvedené, neměli bychom se dostat do rozporu se zákonem a vyhláškami) Je třeba konstatovat, že pokud zákon stanoví vydání vnitřního předpisu (vnitropodnikové směrnice), nemůže být účetnictví považováno za správné, jestliže takováto směrnice není vydána. Rozhodující jsou samozřejmě konkrétní podmínky účetní jednotky. Naprosto odlišné situace nastávají u drobných podnikatelů, kteří bez větších problémů vše rozhodují sami a rychle nebo u velkých jednotek se složitými organizačními strukturami, mnoha útvary a diferencovanými povinnostmi, pravomocemi a odpovědnostmi za jednotlivé oblasti. 11

11 I když je úprava v oblasti účetnictví a daní velmi rozsáhlá připouští různá variantní řešení. Zákonné normy v řadě případů výslovně stanoví: postup stanoví účetní jednotka ve svém vnitřním předpisu nebo kurs stanovený vnitřním předpisem účetní jednotky atd. Z některých předpisů lze však vhodnost či jistou povinnost stanovit vnitropodnikové principy a zásady odvodit pouze zprostředkovaně. Ovšem jak podotýká Louša (2006), lze se často setkat s takovými směrnicemi, ve kterých jsou pouze citována ustanovení zákona, případně vyhlášky nebo standardů, někdy i se všemi možnými alternativami, aniž by bylo stanoveno, která z nich má být použita. Takovéto směrnice nenaplňují na ně kladené požadavky, protože opsání obecně platných předpisů není a nemůže být vnitřní normou, a to ani když jsou tyto předpisy v poslední platné právní úpravě. Vnitřní směrnice má upravovat postup stanovený pro tu kterou konkrétní účetní jednotku, přičemž na pravidla daná obecným předpisem je možné pouze poukázat. Hruška (2002) dodává, že v účetních jednotkách často vznikají směrnice obsahující formulace heslovitých zásad, které jsou v konečném důsledku nepoužitelné, anebo naopak dlouhosáhlé citace ustanovení zákonů a opatření bez stanovení základních zásad, kterými se účetní jednotka má řídit. Délkou a rozsahem se kvalita neprokazuje. Vždyť není smyslem opisovat celé pasáže zákonů nebo vyhlášek, které se často mění a jsou platné a závazné pouze obecně, bez jakékoliv možnosti stanovit konkrétní podmínky pro danou účetní jednotku. Splnění povinnosti takovýmto způsobem je krátkozraké, neúčinné a zbytečné. Vnitropodnikové směrnice by měly být každoročně revidovány a kontrolovány. Informace o použitých účetních metodách a zásadách, o kterých účetní jednotka rozhodne svým interním předpisem, se zveřejňují v příloze k účetní závěrce a musí být v souladu s platnou legislativou. Ta se, bohužel, každoročně mění, a proto je třeba věnovat této oblasti zvýšenou pozornost a tyto změny včas do směrnic promítnout. Pokud je směrnice napsána obecněji, se zřetelem na podmínky dané účetní jednotky, zpravidla se tyto změny dotýkají samotných písemností jen okrajově. Záleží pak na rozhodnutí účetní jednotky (podnikatele, firmy), zda stávající směrnice bude rušit a nahrazovat novými nebo změny provádět číslovanými dodatky. 12

12 Vnitropodnikovou směrnicí je vyjádřena vůle odpovědných pracovníků účetní jednotky postupovat v určitých konkrétních situacích tak a ne jinak. Takto stanovené postupy plní úlohu pravidel, která jsou závazná pro všechny zaměstnance dané účetní jednotky, případně i pro pracovníky, kteří zajišťují účetnictví společnosti a nejsou jejími zaměstnanci. Schvalovány by měly být nejvyšším odpovědným pracovníkem pro daný stupeň pravomocí. Obvykle bývá touto osobou majitel firmy, jednatel nebo ředitel. Nepochybně je třeba rozlišovat i váhu jednotlivých písemností a rozhodnutí. Je-li účetní jednotka většího rozsahu, pravomoci k rozhodování o některých aktivitách bývá delegována na nižší vedoucí. Nedodržení vnitřních pravidel a postupů může být považováno za závažné porušení pracovní kázně. Je tedy nezbytně nutné zabezpečit v účetní jednotce seznámení příslušných zaměstnanců s vydanými směrnicemi. Rozhodujícím se tak stává obsah a uvedení pravidel a postupů do praxe. Není proto důležité jakým způsobem je směrnice formálně napsána, na jakém médiu vydána. Jak tvrdí Hruška (2002), sebelépe graficky a literárně dokonalé dílo je k ničemu, pokud se pracovníci účetní jednotky touto směrnicí neřídí. Pokud si takovýto pokyn ani nepřečtou, potom myšlenka a záměr vnitropodnikových směrnic pozbývá smyslu a významu. V neposlední řadě je třeba podotknout, že vnitropodnikové směrnice působí také jako ochrana vedení firmy v tom, že provedla vše pro to, aby bylo postupováno řízeným způsobem a v souladu s platnou legislativou. Při tvorbě směrnic je třeba mít na mysli krizovou situaci, kdy je tento dokument v rukou soudce, který rozhoduje o vině či nevině zúčastněných stran na vzniklém sporu. Je vhodné mít na paměti, že protistrana může usilovat o zpochybnění například v tom, že původně zněla směrnice jinak, nebo že nebyla v inkriminované době vůbec vydána. Pokud je účetní jednotka dobře a odpovědně řízena, dokáže předem vyloučit i takové alternativy. 13

13 1.3 Směrnice vyžadované jinými předpisy Kromě vnitropodnikových směrnic, které jsou nařízeny Zákonem o účetnictví, případně některým z Českých účetních standardů, kdy lze pouze podrobněji rozvádět jejich ustanovení a stanovovat praktické zásady, termíny a osoby zodpovědné za jejich naplňování, existuje řada dalších případů, které mohou v průběhu činnosti účetní jednotky nastat, a které by měly vnitřní směrnice upravovat. Vzhledem k tomu, že tématem této bakalářské práce jsou vnitropodnikové směrnice pro účtování, pro které je základním předpisem Zákon o účetnictví, dále Vyhláška pro podnikatele a České účetní standardy, budou zde následující legislativní předpisy, ze kterých lze čerpat při tvorbě směrnic, uvedeny alespoň v takových souvislostech, které poměrně úzce souvisí s prací účetních. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje některá ustanovení, která lze kolektivní smlouvou nebo vnitřním předpisem upravovat. Od roku 2008 jsou v zákoníku práce obsaženy i cestovní náhrady, které jsou upravovány vnitřní směrnicí snad v každé organizaci. Zaměstnavatel zde určuje částky stravného, které bude poskytovat svým zaměstnancům při služebních cestách. Pokud by však neměl vypracovanou tuto vnitřní směrnici, musel by určovat výši stravného pro každou služební cestu jednotlivě. V zákoníku práce najdeme též 133, který ukládá zaměstnavateli poskytovat zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky, dále je jim povinen poskytovat mycí, čistící a dezinfekční prostředky na základě rozsahu znečištění zaměstnanců při práci a též ochranné nápoje. Zákoník práce konečně stanoví, že osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čistící a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje poskytne zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně podle vlastního seznamu zpracovaného na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce. Účetní pracovníci se pak musí tímto seznamem řídit při směrování nákladů z hlediska daňové uznatelnosti. Protože takový seznam musí být nějakým způsobem formálně vyhlášen, lze tvrdit, že musí být vydán formou vnitropodnikové směrnice. Zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 6 tímto ustanovením se dala zaměstnavateli možnost stanovit paušály pro poskytování náhrad 14

14 za udržování stejnokrojů, pracovního oblečení a ochranných pracovních prostředků, dále za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce podle 131 zákoníku práce. Zákon o daních z příjmů tímto ustanovením stanoví základní pravidla, která je nutno dodržet proto, aby použité paušální náhrady bylo možno uplatnit v daňovém řízení. Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto předpisu jsou vytvářeny směrnice, kterými se řídí činnost podnikatelských jednotek, právnických osob. Tato směrnice bývá často nazývána Status účetní jednotky a jejími základními dokumenty mohou být některé z následujících listin: - společenská smlouva - zakladatelská smlouva, zakladatelská listina - notářský zápis s usnesením ustavující valné hromady společnosti - stanovy V těchto listinách by mělo být upraveno: - výše vkladů jednotlivých společníků - ocenění případného nepeněžitého vkladu - způsob náhrady nesplacené části nepeněžního vkladu - rozhodnutí o stanovení výše vypořádacího podílu - stanovení výše obchodního podílu - splatnost a způsob výplaty vypořádacího podílu - způsob jmenování likvidátora - práva a povinnosti společníků - výše úroku ze včas nesplaceného vkladu, případně jiné důsledky - pověření společníků k vedení společnosti - určení výše příplatků mimo základní kapitál - rozdělení likvidačního zůstatku - povinnost a způsob úhrady ztráty a rozdělení zisku - termín splatnosti dividend a úhrada nákladů s tím spojených - ovládací smlouva a smlouva o převodu zisku - způsob tvorby rezervního (nedělitelného) fondu a jeho výše - způsob tvorby ostatních fondů 15

15 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů České účetní standardy pro podnikatele 1.4 Tvorba vnitropodnikových směrnic Směrnice lze uspořádat do jednoho uceleného souboru, nebo mohou být vytvářeny samostatně. Pod jakým názvem budou vydávány není tak podstatné. Záleží na každé účetní jednotce, jaké označení zvolí. Směrnice mohou být vydávány zejména jako: - metodické směrnice - organizační směrnice - vnitřní /vnitropodnikové směrnice - pokyny vedoucího pracovníka - oběžníky - příkazy, nařízení, rozhodnutí Obvykle se ve větších podnicích vyskytuje několik názvů písemností, podle povahy a důležitosti. Směrnice bývá vnitropodnikovým předpisem s nejvyšší vahou a delší platností. Pokyn, rozhodnutí nebo nařízení jsou pak vydávány pro jednorázové a nahodilé akce, které reagují na změny v kratším časovém úseku. Pokud si ale účetní jednotka zvolí určitý název, měla by následně v tomto označení pokračovat. Nově vydávané směrnice je vhodné číslovat vzestupně, s uvedením platného účetního období. Ve větších podnicích bývá zavedena i jednotná grafická úprava. O tu se starají specializovaná oddělení, která vydávají, kontroluji a ve spolupráci s odbornými pracovníky aktualizují popisované písemnosti. Tento postup však není použitelný u malé účetní jednotky. Té stačí zahrnout informace a postupy do jedné vnitropodnikové směrnice. 16

16 Potřeba vnitropodnikových směrnic by měla vyplývat z vnitřní potřeby každé účetní jednotky, která si jejich tvorbu přizpůsobí konkrétní činnosti, situaci a používaným postupům. Není totiž možné vypracovat absolutně jednotný vzor vnitřních směrnic, který by se dal použít stejně v každé organizaci. Jak již bylo řečeno, podstatným je obsah vnitropodnikových směrnic. Obvykle to znamená stanovení metodiky postupu a určení osob, které budou odpovídat za jejich dodržování, osob odpovědných za udržování směrnic v aktuálním stavu, rozsah a dobu jejich platnosti a určení odpovědnosti za kontrolu jejich dodržování. Je třeba, aby tyto směrnice nezůstaly pouze na papíře, ale aby byly živým dokumentem, podle kterého je postupováno, který je pro pracovníky vodítkem v situacích, kdy potřebují znát, jak je v účetní jednotce pro určitý případ řešen metodický postup a je-li zjištěno, že potřebný postup dosud neupravují, musí být zajištěno jejich doplnění nebo provedení případné obměny, pokud již nevyhovují. Kovalíková (2008) doporučuje, aby byla většina směrnic sestavena minimálně ze dvou částí. V první obecné části je vhodné uvést předpisy, na základě kterých je směrnice vytvořena, a současně je užitečné uvést i určitou citaci příslušných předpisů. To z toho důvodu, aby každý, kdo v účetní jednotce bude postupovat podle příslušné směrnice, měl tyto citace uvedené přímo a nemusel je pracně vyhledávat. Pokud budou citace vztahujících se předpisů uvedeny přímo v konkrétní směrnici, pochopí každý mnohem lépe její smysl a zároveň i důvod, proč je daná směrnice vytvořena. Druhá část se má týkat již konkrétního postupu v účetní jednotce. Není na škodu připomenout, že nikdy by směrnice neměla být pouze obecným konstatováním právních předpisů. Kovalíková (2008) též upozorňuje na skutečnost, že určité vnitřní směrnice by měla mít vytvořena i fyzická osoba podnikatel, a to za předpokladu, že je účetní jednotkou, samozřejmě v rozsahu upraveném podle činnosti svého podnikání. 17

17 1.5 Úprava vnitropodnikových směrnic Hruška (2002) uvádí ve své publikaci obecný návod pro tvorbu směrnic. Každý takovýto písemný materiál by měl obsahovat jednotnou hlavičku či záhlaví. Tyto údaje jsou důležité například z důvodu nezpochybnitelnosti platnosti či data účinnosti, nemluvě o identifikaci toho, co materiál popisuje. Údaje, které mohou být v hlavičce obsaženy: - název účetní jednotky musí být nesporné, že se daná směrnice týká vymezeného podnikatelského subjektu a není možná záměna či jiné zpochybnění, např. při kontrole finančního úřadu - datum a místo vydání den a místo, kdy a kde byla směrnice sepsána (pozor, datum nemusí být shodný s dnem účinnosti!) - název písemnosti a její číselné (jednoznačné) označení název může být libovolný, záleží na úvaze a zvyklostech každé účetní jednotky. Jedinečné číselné určení musí být zcela nezaměnitelné. Např.: = Směrnice č. 1/2009 ředitele společnosti - název směrnice jde o identifikaci a rozlišení, o čem směrnice hovoří - schválení na každé vnitropodnikové směrnici musí být podpis (podpisový záznam) osoby schvalující danou směrnici. Tímto stvrzením se přikazuje dodržovat daná pravidla. Touto osobou může být např. majitel, jednatel, ředitel firmy, hlavní účetní atd., tedy osoba s přidělenou pravomocí přikázat a rozhodnout o dané problematice. - revize každá směrnice během času zastará a je třeba vydat směrnici novou či pozměněnou. Údaj pod tímto označením by měl udávat číslo revize, aby bylo zřejmé, o kolikáté novelizované vydání se jedná. Bylo by asi nepraktické a nepřehledné vydávat každou novelu pod zcela novým číslem. - změněné stránky v případě menších oprav a zásahů není nutné vydávat celou směrnici znovu. Pokud dochází k úpravám například na jedné stránce, je jistě ekonomičtější a jednodušší vyměnit pouze tuto jedinou stránku. 18

18 - účinnost velice důležitý údaj, podle kterého se řídí například finanční kontrola či auditor. Je samozřejmé, že změny vyvolané novelami zákonů musí být v souladu s účinností vnitropodnikových směrnic každé účetní jednotky. - vypracoval informace, kdo danou směrnici vypracoval. Tato osoba by měla být uvedena pro případ nejasností. Na ni se ostatní pracovníci budou obracet v případě řešení problémů. Uvedený pracovník by měl mít na starosti tuto normu po celou dobu její životnosti, tzn. sledovat legislativní i vnitropodnikové změny a iniciovat (sám vypracovávat) aktualizace a revize. - vydal pokud má ve větších účetních jednotkách na starosti vydávání vnitropodnikových směrnic jeden útvar (či jedna osoba), mělo by to být zde uvedeno. Tento útvar (pověřený pracovník) by měl archivovat tyto písemnosti i po skončení aktuální platnosti (stanovenou dobu). - kontrola tu provádí nadřízený pracovníka, který směrnici vypracoval (pokud to není stejná osoba). Pokud směrnici připravuje například hlavní účetní (či účetní metodik), před definitivním schválením ředitele společnosti by správnost písemnosti měl schválit parafou např. finanční ředitel. Tato praxe ale může být v každé jednotce odlišná a je třeba dodržovat zavedená interní pravidla. - vyřizuje zodpovídá li za danou problematiku jiná osoba než ta, která směrnici vypracovala, měla by zde být uvedena. Opět záleží na velikosti, organizační struktuře a mechanismu každé účetní jednotky. - rozdělovník jde o informaci o tom, kdo danou směrnici obdrží, kolik exemplářů se bude vydávat. Ve větších podnicích jsou tyto rozdělovníky vymezeny dle důležitosti a významnosti dané písemnosti. Výše uvedené skutečnosti nemusí být na každé vnitropodnikové směrnici, v každé účetní jednotce 19

19 Vzor záhlaví (hlavičky) vnitropodnikové směrnice ZNOJEMSKÉ STROJÍRNY, s.r.o. Znojmo Vzor záhlaví (hlavička) vnitropodnikové směrnice V N I T R O P O D N I K O V Á S M Ě R N I C E č. 1/2009 ředitele společnosti Název: Oběh účetních dokladů Schválil: Ing. Sigmund Josef ředitel společnosti Revize: 1 Změněné stránky: Účinnost: Vypracoval: Vyřizuje: Vydal: Kontrola: revize celé směrnice dnem vydání ekonomický úsek Ivana Koukalová, hlavní účetní odbor informační soustavy Ing. Kala Ladislav, ekonomický ředitel Rozdělovník: ŘS,OÚ,EÚ, EIS, MTZ, VÚ 20

20 1.6 Nejčastěji používané vnitropodnikové směrnice Srovnáme-li publikované materiály Kovalíkové (2008), Cardové (2008) a Louši (2006), můžeme uvést výčet nejčastěji používaných vnitropodnikových směrnic pro účtování, které podnikatelské subjekty vytvářejí. Všichni výše jmenovaní autoři tvrdí, že právě tyto směrnice by měly tvořit základ metodiky účtování v každé účetní jednotce a přispívat tak k dodržování legislativních požadavků kladených na vedení účetnictví, ale i požadavků stanovených vedením firmy. Nejčastěji používané účetní vnitropodnikové směrnice u podnikatelských subjektů: 1. Systém zpracování účetnictví, účetní metody 2. Účtový rozvrh 3. Oběh účetních dokladů včetně podpisových záznamů odpovědných osob 4. Oceňování majetku a závazků 5. Cenné papíry a podíly 6. Dlouhodobý majetek a jeho evidence odpisový plán, zařazovací a vyřazovací protokoly, úpravy majetku, technické zhodnocení, rekonstrukce, modernizace 7. Drobný majetek a jeho evidence 8. Zásoby oceňování, evidence, účtování, stanovení norem přirozených úbytků a ztratného zásob 9. Zásady pro časové rozlišení nákladů a výnosů 10. Zásady pro tvorbu dohadných položek 11. Zásady pro tvorbu a používání opravných položek 12. Zásady pro tvorbu a používání rezerv 13. Zásady pro vedení pokladny 14. Používání cizích měn, kurzy a kurzové rozdíly 15. Inventarizace majetku a závazků 16. Harmonogram účetní závěrky 17. Úschova účetních záznamů, archivace dokladů Směrnice, které souvisí s nároky zaměstnanců podle zákoníku práce: 18. Pracovní cesty, cestovní náhrady 19. Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků 20. Stravování zaměstnanců 21

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 Obsah Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15 1.1 Funkce a použití Českých účetních standardů pro podnikatele v České republice.... 15

Více

AKTUALITY Z VEDENÍ A KONTROLY ÚČETNICTVÍ

AKTUALITY Z VEDENÍ A KONTROLY ÚČETNICTVÍ Ing. Vladimír Schiffer AKTUALITY Z VEDENÍ A KONTROLY ÚČETNICTVÍ Linde Praha, a. s. Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví, Opletalova 35, 115 51 Praha 1 2008 Část I. Pohled na účetnictví

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

VNITŘNÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS č. 01/2014

VNITŘNÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS č. 01/2014 ČL. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, NÁZEV SMĚRNICE A ZÁSADY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ 1.1 V souladu s ustanoveními stanov vydává Sdružení rodičů a přátel při uměleckých školách v Opavě se sídlem Nádražní 674/11, 746 01

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

ZAU 3. a 4. přednáška

ZAU 3. a 4. přednáška ZAU 3. a 4. přednáška ÚČETNÍ ZÁZNAMY (DOKUMENTACE), VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM, OCEŇOVÁNÍ dle zákona o účetnictví Účetní doklady Účetní zápisy Účetní knihy Forma a průkaznost účetních záznamů, opravy účetních

Více

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Kvalitativní požadavky na informace poskytované účetnictvím: - věrné zobrazení (obecný požadavek,který je konkretizován požadavkem objektivnosti)

Více

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E Směrnice pro vedení účetnictví Touto organizační směrnicí se stanovují základní pravidla pro

Více

Základy účetnictví 5. přednáška

Základy účetnictví 5. přednáška Základy účetnictví 5. přednáška 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy 2) Kontrola v systému podvojného účetnictví 3) Inventarizace Ad 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy - průkaznost účetních údajů

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

ÚČETNÍ SMĚRNICE Platnost od 1.8.2012

ÚČETNÍ SMĚRNICE Platnost od 1.8.2012 Účetní jednotka: Sportovní klub SC Kolín Brankovická 1289, Kolín ÚČETNÍ SMĚRNICE Platnost od 1.8.2012 Systém zpracování účetnictví Úschova účetních písemností Systém zpracování účetnictví Řídí se příslušnými

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Vnitřní směrnice Směrnice č. 1. Oběh účetních dokladů

Vnitřní směrnice Směrnice č. 1. Oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice Směrnice č. 1. Oběh účetních dokladů 1. Význam a účel plánu oběhu účetních dokladů Plán oběhu účetních dokladů vymezuje podmínky pro oběh dokladů, které jsou účetními doklady nebo jsou

Více

VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků

VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků 270 VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků Ministerstvo financí stanoví podle 37b zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb.,

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků - Vnitřní směrnice č.5/2011 starosty obecního úřadu ový Kramolín, kterou se řídí Inventarizace majetku a závazků 1. Předmět úpravy Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků. Inventarizace

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky ! SMĚRNICE č.1/2010 HARMONOGRAM ÚČETNí ZÁVĚRKY Obec: Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn IČO: 275531 Směrnici zpracoval: Štěpánka Slezákolá Směrnici schválil: JO.s.f.F /ljovotn'! Projednáno a schváleno

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Zásady vedení pokladny

Zásady vedení pokladny Zásady vedení pokladny Název účetní jednotky: Označení: Číslo: Zpracoval: Kontroloval: Platnost: Závaznost: Datum vydání: Vydává: Nahrazuje: Doplňuje: Počet stran: Přílohy: Struktura vnitřního předpisu

Více

Právní a věcný rámec účetní závěrky

Právní a věcný rámec účetní závěrky Právní a věcný rámec účetní závěrky Mezinárodní východisko Direktivy (směrnice EU) určitá doporučení pro členské státy EU. Pro oblast účetnictví vypracován kodex účetní legislativy EU, který obsahuje 3

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE O ÚČETNICTVÍ

VNITŘNÍ SMĚRNICE O ÚČETNICTVÍ VNITŘNÍ SMĚRNICE O ÚČETNICTVÍ č. Obec : Žernov Adresa : Žernov 112, 552 03 Česká Skalice IČO: 00273295 Obec Žernov se sídlem Žernov čp. 112, 552 03 IČO 00273295 Směrnici zpracovala: Jitka Kropáčková, účetní

Více

nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání daňových

nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání daňových Inventarizace majetku v účetních a daňových souvislostech RNDr. Ivan BRYCHTA nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání

Více

PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ

PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ ÚVOD DO ÚČETNICTVÍ OBSAH KAPITOLY Podstata, význam a funkce účetnictví Účetní soustavy Účetní doklady, jejich význam, náležitosti, vyhotovování Ing. Lukáš Kučera SOŠ SE Velešín účetnictví je písemné zaznamenávání

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

04/17 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Akademie věd České republiky

04/17 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Akademie věd České republiky Částka 1 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2005 Strana 66 04/17 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Akademie věd České republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

1/2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY PRO VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY OD 1. 1. 2011

1/2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY PRO VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY OD 1. 1. 2011 Aktuální informace str. 1 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY PRO VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY OD 1. 1. 2011 Vybrané účetní jednotky se musí řídit těmito změněnými a doplněnými předpisy: 1. vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci

Více

Interpretace I 14. Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace

Interpretace I 14. Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace Interpretace I 14 Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

hospodářská operace účetní doklad účetní případ Neexistuje žádná jiná cesta, kterou by do účetnictví bylo možno vnést

hospodářská operace účetní doklad účetní případ Neexistuje žádná jiná cesta, kterou by do účetnictví bylo možno vnést Přednáška 15.11.06 1. Účetní doklady 2. Účetní zápisy a účetní knihy Účetní doklady - jsou významnou součástí systému účetnictví a jeho metody Význam účetních dokladů - evidují (zaznamenávají) hospodářské

Více

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014 UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Obsah: 2 1. Úvod do účetnictví 1.1. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Daňová evidence je upravena

Více

2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ SMĚRNICE Obce Klokočná č. 2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo ) schválilo na svém zasedání dne 28. 01. 2015 tuto směrnici, která stanovuje postup při oběhů

Více

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 19/2014

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 19/2014 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 19/2014 Pravidla Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pro provádění inventarizací majetku a závazků ČL. 1 Úvodní ustanovení

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Bc. Jitka Pohnerová, září 2011 Odborné semináře pro obce, Brno Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace

Více

Organizační směrnice č. 31/2012/SŘ. O účetnictví

Organizační směrnice č. 31/2012/SŘ. O účetnictví Organizační směrnice č. 31/2012/SŘ O účetnictví Čj.: SŠNM/2281/2012 Podklady připravil: Jitka Hybešová, hlavní účetní V Novém Městě nad Metují dne 31. prosince 2012 Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace ve vybraných účetních jednotkách a seznámit se s povinnostmi,

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Účtování o zásobách. Příklad 1/1

Účtování o zásobách. Příklad 1/1 Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

OBSAH ÚVOD. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část. Zákon o účetnictví. Videokurz je úvodem do účetnictví státu.

OBSAH ÚVOD. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část. Zákon o účetnictví. Videokurz je úvodem do účetnictví státu. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část Zákon o účetnictví OBSAH I. Právní rámec účetnictví státu - Vybrané účetní jednotky - Zákon o účetnictví a vyhláška 410/2009 - České účetní standardy - Technická a inventarizační

Více

Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4.

Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Podklady ke schvalované účetní závěrce za rok 2013 Organizace: REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD Adresa: Kounicova 13, 602 00 Brno IČO: 75082241 Období: 1. 1. 2013 31. 12. 2013 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004 Ing. Hana Čermáková daňová poradkyně certifikovaná bilanční účetní Přechod z jednoduchého na podvojné k 1. 1. 2004 Povinnosti podnikatele při přechodu z jednoduchého (dále JÚ) na podvojné (dále PÚ): Způsob

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace 798 57 Laškov 21 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: VNITŘNÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Č.j.: /2010 Vypracoval: Mgr.Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil:

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 2 Oběh účetních dokladů 2009 1 1. Úvodní ustanovení Skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví musí být

Více

Vnitřní směrnice pro účetnictví

Vnitřní směrnice pro účetnictví Vnitřní směrnice pro účetnictví Firma: Sídlo: IČ: MAS.. Obsah předpisu: 1) Oběh účetních dokladů 2) Směrnice pro evidenci, účtování a odpisování majetku, operativní evidence 3) Zásady pro účtování nákladů

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

oběh účetních dokladů

oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice č. 5/2010 starosta obecniho úřadu Nový Kramolín kterou se řídí oběh účetních dokladů 1. Předmět úpravy 1. 1.Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů. 1.2.Směrnice upravuje

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003 R - audit, s. r. o., 180 00 Praha 8, Na Hrázi 178/25, tel.:266 315 971, 604 824 760; fax, záznam: 266 315 972; e-mail: palmovka@r-audit.cz zapsána v obchodním rejstříku MS Praha oddíl C, vložka 20496,

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT)

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) 1 Základy účetnictví 8. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Vybrané interpretace NUR (Národní účetní rada) www.nur.cz

Vybrané interpretace NUR (Národní účetní rada) www.nur.cz Vybrané interpretace NUR (Národní účetní rada) www.nur.cz Obsah: Předmluva I 05 Stanovení okamžiku zahájení účtování souvisejících nákladů spojených s pořízením DM I 10 Okamžik účtování o pohledávce z

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

Drobný hmotný majetek

Drobný hmotný majetek DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK DLO str. 1 HESLA MAJÍ PEVNĚ STANOVENOU STRUKTURU Drobný hmotný majetek Právní úprava: Vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů 7 Vymezení hmotného majetku 39 Informace

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec Účetní uzávěrka str. 1 Obec ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní závěrku upravuje zákon o účetnictví v 18 a definuje ji jako nedílný celek, který je tvořen 5 účetními výkazy rozvahou, výkazem zisku a ztráty (tj. výsledovkou),

Více

ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Směrnice č. 1

ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Směrnice č. 1 ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Směrnice č. 1 Obec: Adresa: Směrnici zpracovala: Směrnici schválil: Projednáno a schváleno v ZO: Směrnice nabývá účinnosti: Jívoví 594 51 Jívoví Valová Věra Zastupitelstvo

Více

ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy

ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy Šablona: III / 2 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_102 Jméno autora: Martina Mašková

Více

Příloha č. 3 usnesení 24. Rady města Stříbra ze dne 19.12.2011. Směrnice o časovém rozlišení

Příloha č. 3 usnesení 24. Rady města Stříbra ze dne 19.12.2011. Směrnice o časovém rozlišení Obsah směrnice: I. Úvodní ustanovení II. Metoda časového rozlišení III. Další zásady časového rozlišení IV. Závěrečná ustanovení Legislativní rámec Příloha č. 3 Příloha č. 26 Organizačního řádu MěÚ Směrnice

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Oblast - Audit Přechod z kalendářního na hospodářský rok je nutné oznámit správci daně jedno účetní období před plánovaným datem

Více

Účetnictví pro pokročilé

Účetnictví pro pokročilé Účetnictví pro pokročilé 2014 KURZY SPRINT OBSAH 1. Pohledávky, závazky a zálohy 3 2. Vlastní činnost podniku aktivace a zásoby vlastní výroby 6 3. Zaměstnanci, cestovní náhrady 8 4. Účtování daní a dotací

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob CHARAKTERISTIKA

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

1/6.3 Centrální systém účetních informací státu

1/6.3 Centrální systém účetních informací státu Aktuální informace str. 1 Centrální systém účetních informací státu Novela zákona o účetnictví provedená zákonem č. 304/2008 Sb. zařadila do zákona podmínky pro zjišťování účetních záznamů pro potřeby

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net ZÁVAZNÝ POKYN PRO INVENTARIZACI MAJETKU

Více

Příloha č. 4 usnesení 66. Rady města Stříbra ze dne 2. 6. 2010. Směrnice o účetnictví

Příloha č. 4 usnesení 66. Rady města Stříbra ze dne 2. 6. 2010. Směrnice o účetnictví Příloha č. 21 Organizačního řádu MěÚ Směrnice o účetnictví Obsah směrnice: I. Úvodní ustanovení II. Systém zpracování účetnictví III. Příjmový a výdajový okruh IV. Účtový rozvrh V. Účetní knihy a způsob

Více

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12.

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12. Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky Městské části Praha - Zbraslav za období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Zpráva byla vypracována v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb., o

Více