Vnitropodnikové směrnice pro účtování, právní úprava, účetní dokumentace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vnitropodnikové směrnice pro účtování, právní úprava, účetní dokumentace"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Vnitropodnikové směrnice pro účtování, právní úprava, účetní dokumentace BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Ivana Koukalová Vedoucí bakalářské práce: Ing. Milada Dandová Znojmo, duben 2009

2 Abstrakt Bakalářská práce zpracovává téma "Vnitropodnikové směrnice pro účtování, právní úprava, účetní dokumentace". První část je zaměřená na shrnutí teoretických poznatků čerpaných především z platných legislativních předpisů a na vymezení základních pojmů upravujících oblast tvorby vnitropodnikových účetních směrnic. Obsahem praktické části je pak analýza vnitropodnikových směrnic pro účtování ve společnosti ZNOJEMSKÉ STROJÍRNY, s.r.o., porovnání jejich současného stavu s legislativními požadavky, odhalení některých nedostatků a návrh konkrétních směrnic pro tento podnik. Klíčová slova: vnitropodnikové směrnice, účetnictví, účetní doklad, legislativa, společnost, náležitosti směrnic, odpovědnost, povinnost Abstract This Bachelor thesis processes topic "The Internal Guidelines for Invoicing, Legal Regulations and Accounting Documentation." The first part is focused on the summary of theoretical knowledge driven especially on valid legislative regulations and on definition of basic terms which adjust the field of internal accounting guidelines. The content of the practical part is the analysis of internal regulations for accounting in ZNOJEMSKE STROJIRNY, Ltd, then comparison of their current condition with legislative requirements, revelation of some deficiencies and suggestion of specific guidelines for this company. Keywords: internal guidelines, accounting, accountancy document, legislative, company, directive requirements, responsibility, obligation

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vytvořila samostatně pod vedením Ing. Milady Dandové a že jsem v seznamu literatury uvedla všechny zdroje použité při zpracování práce.

4 Poděkování Na tomto místě bych chtěla poděkovat vedoucí mé bakalářské práce Ing. Miladě Dandové za množství odborných i praktických rad, připomínky a metodické vedení práce. Současně bych chtěla poděkovat ing. Ladislavu Kalovi, jednateli a ekonomickému řediteli firmy ZNOJEMSKÉ STROJÍRNY, s.r.o. za zajištění potřebného zázemí pro vznik této práce, za jeho ochotu, pomoc a trpělivost.

5 Obsah Úvod... 7 Cíl práce a metodika Teoretické poznatky Význam a smysl vnitropodnikových směrnic Právní úprava účetních vnitropodnikových směrnic Směrnice vyžadované jinými předpisy Tvorba vnitropodnikových směrnic Úprava vnitropodnikových směrnic Nejčastěji používané vnitropodnikové směrnice Praktická část Znojemské strojírny, s.r.o. jako zkoumaná firma Potřeba tvorby vnitropodnikových směrnic Analýza současného stavu směrnic ve firmě Vnitropodnikové směrnice v podmínkách firmy Návrhy směrnic včetně účetních předpisů Závěr Použité zdroje... 74

6 Úvod Téma bakalářské práce Vnitropodnikové směrnice pro účtování, právní úprava a účetní dokumentace jsem si zvolila proto, že tato oblast patří v mnohých účetních jednotkách k těm, kterým není věnována dostatečná pozornost. Přitom existují takové směrnice, jejichž vydání je právním předpisem přímo vyžadováno. Mezi právní normy, z nichž vyplývá povinnost vést směrnice, patří zejména zákon o účetnictví, zákon o daních z příjmů, obchodní zákoník a některé další předpisy. Opomíjením tvorby vnitropodnikových směrnic se tak firma dopouští protizákonného jednání ať již úmyslně nebo z neznalosti legislativních předpisů. V této práci chci poukázat na všeobecnou potřebu vnitropodnikových směrnic ve firmě. Vnitropodnikové účetní směrnice jsou písemné dokumenty popisující a usměrňující činnosti v podniku, které se pravidelně opakují. Směrnice lze členit z různých hledisek, podle činností, kterých se týkají, podle časového hlediska (směrnice dlouhodobého charakteru nebo jednorázové směrnice). Všechny vnitřní předpisy společně tvoří soubor pravidel každé účetní jednotky, jsou součástí vnitřního řídícího a kontrolního systému a podnikové kultury vůbec. Tvoří oporu pro správné vedení účetnictví. Vhodné vymezení odpovědností, povinností a pravomocí vede k odstranění neefektivních činností a k zavedení pevného řádu uvnitř organizace. Proto je velmi důležité, aby s obsahem těchto vnitropodnikových směrnic byli řádně a důkladně seznámeny všechny osoby, kterých se daná oblast přímo týká. Neméně důležité je důsledné dodržování těchto předpisů a jejich pravidelná aktualizace vyplývající z častých změn legislativních předpisů, ale také z vnitřních potřeb organizace. 7

7 Cíl práce a metodika Předmětem této bakalářské práce je tvorba vnitropodnikových směrnic pro účtování, které jsou základní podmínkou správného vedení účetnictví. Vnitropodnikovými směrnicemi jsou upravovány zásady obsažené v obecně platných účetních předpisech podle konkrétních podmínek firmy. Tvorba některých vnitropodnikových směrnic vyplývá přímo z těchto všeobecně závazných předpisů, tvorbu některých lze pak odvodit přímo z podnikatelské praxe dané účetní jednotky. Teoretická část vymezuje základní pojmy týkající se daného tématu, jsou zde uvedeny názory odborníků zabývajících se problematikou vnitropodnikových směrnic včetně citací z literatury uvedené v seznamu. Tato část obsahuje rovněž výčet nejčastěji používaných vnitropodnikových směrnic pro účtování a přehled základních právních předpisů závazných pro každou účetní jednotku, která by měla tyto směrnice vytvářet. Základ praktické části tvoří zpracování poznatků získaných teoretickým studiem příslušných podkladů a materiálů. Tyto poznatky jsou základem pro jejich aplikaci ve zkoumané firmě ZNOJEMSKÉ STROJÍRNY, s.r.o. Prostudování interních materiálů této firmy je klíčem ke konkrétním návrhům vnitropodnikových směrnic vzhledem k charakteru a specifickým aspektům činnosti, k cílům podnikatelských aktivit a dalším požadavkům stanovených vedením firmy. V této práci si kladu za cíl provést analýzu současného stavu vnitropodnikových směrnic firmy ZNOJEMSKÉ STROJÍRNY, s.r.o. Na základě získaných teoretických poznatků a výsledků analýzy současného stavu pak doporučit vhodný systém pro tvorbu těchto směrnic, navrhnout změny stávajících a tvorbu nových směrnic pro oblasti, které zatím nebyly ve firmě popsány. Dále pak eliminovat směrnice, které nemusí být v této účetní jednotce vytvářeny, protože pro ně neexistuje věcná náplň. Tyto návrhy tvořené ZNOJEMSKÝM STROJÍRNÁM, s.r.o. na míru by pak měly přispět k celkovému zlepšení podnikového řízení. Kvalitně zpracovaný systém vnitropodnikových směrnic se tak stane základem bezproblémového fungování podniku a jeho prezentace v tržním prostředí. 8

8 1. Teoretické poznatky 1.1 Význam a smysl vnitropodnikových směrnic Každá účetní jednotka je povinna respektovat ustanovení zákona o účetnictví, 8 ukládá účetním jednotkám povinnost vést účetnictví správně, úplně, průkazně, srozumitelně a způsobem zaručujícím trvalost záznamu. Přitom účetnictví je správné tehdy, jestliže je vedeno tak, že neodporuje tomuto zákonu a ostatním předpisům, ani neobchází jejich účel. Toho dosahuje účetní jednotka dodržováním pravidel pevně stanovených zákonem a pravidel vydaných v rámci vlastní působnosti účetní jednotky, tato pravidla se nazývají vnitropodnikové směrnice (vnitřní směrnice, interní směrnice). Vnitropodnikové směrnice jsou ale jednou z nejvíce zanedbávaných oblastí v účetních jednotkách. Jedním z důvodů je i to, že k jejich vypracování neexistují jasně dané a závazné postupy. Nechuť řídících pracovníků zabývat se sepisováním, schvalováním a vydáváním vnitropodnikových předpisů, a následným dodržováním stanovených kritérií, často pramení i z neznalosti a nevědomosti. Povinnost vypracovat vnitřní směrnice však vyplývá přímo (někdy i nepřímo) z textů některých ustanovení příslušných zákonů a prováděcích předpisů, s odkazem na povinnost, nutnost či potřebnost stanovit důležitá rozhodnutí, což lze interpretovat jako nařízení k vytvoření směrnice. Základním předpokladem pro tvorbu těchto směrnic je tedy pouze skutečnost, že mají být zpracovány v souladu se všemi platnými zákony a předpisy. Např. podle 12 odst. 2 zákona o účetnictví jsou účetní jednotky povinny provádět účetní zápisy průběžně v účetním období po vyhotovení účetního dokladu takovým způsobem, který neohrozí splnění požadavků rovněž jiných právních předpisů. K účetnímu zápisu musí být připojen podpisový záznam osoby odpovědné za jeho provedení, není-li shodný s podpisovým záznamem osoby odpovědné za zaúčtování účetního případu. Z toho je zřejmé, že v účetní jednotce musí být určitým předpisem vymezeno, která osoba je odpovědná za konkrétní druhy účetních případů a která za jejich řádné zaúčtování. Lze tedy konstatovat, že pokud v účetní jednotce vnitropodnikové směrnice chybí, je možné to považovat za porušení zákona z hlediska prokázání správnosti používaných účetních postupů. 9

9 Srovnáme-li zhodnocení významu vnitropodnikových směrnic různých autorů zabývajících se touto oblastí, docházíme v podstatě ke shodným závěrům, které jsou uvedeny v následujících odstavcích. Smyslem vnitřních účetních směrnic je podle Cardové (2008) aplikace zákonných norem podle konkrétních podmínek firmy. Z variantního řešení, které platné předpisy umožňují, ale také předepisují, pak vybrat to nejvhodnější. Průkazně vedené účetnictví je pak samozřejmě předpokladem úspěšného zvládnutí daňové kontroly. Jak uvádí Louša (2006), úloha vnitropodnikových směrnic spočívá v zajištění jednotného metodického postupu při sledování skutečností nastalých v různých vnitropodnikových útvarech a mají napomáhat při sestavování vnitropodnikových plánů. Tento jednotný postup musí být zajištěn i v čase, tj. vnitropodniková směrnice by měla přispět k zachování stejného postupu a stejného řešení obdobných situací v různých účetních obdobích. Kromě toho jednotný postup řešení stejných situací je potřebný pro správné vyhodnocování těchto skutečností. Toto správné hodnocení výsledků společnosti je nutným základem pro vytyčování dalších úkolů a pro rozhodovací úlohy, kterými každý podnikatel zajišťuje ziskovost jeho podnikání. V některých případech může takováto směrnice pomoci při prokazování správnosti postupu vedoucího ke stanovení daňového základu při jednání se správcem daně nebo ke zlepšení, zprůhlednění či zjednodušení auditu. Dle Kovalíkové (2008) je hlavním významem vnitropodnikových směrnic zajištění jednotného metodického postupu při sledování skutečností a zachycování hospodářských operací v různých vnitřních útvarech, a to ve stejném čase. Jednotný postup při řešení stejných operací je potřebný pro správné posuzování a hodnocení daných skutečností v účetní jednotce jako celku. Dalším důvodem, proč mít dobře zpracované vnitřní směrnice, je mnohem jednodušší postup při kontrole účetnictví prováděné pracovníky finančního úřadu. Praxe potvrzuje, že právě takový soubor vytvořených směrnic, kterými se organizace při své činnosti řídí, jim poskytuje dostatek potřebných informací a kontrolní řízení tak probíhá mnohem snadněji, rychleji a efektivněji. 10

10 Hruška (2002) doplňuje, že vnitropodnikové písemnosti nemají sloužit pouze k účelu splnění povinností daných legislativou. Mohou (a měly by!) být především nástrojem zkvalitnění vnitřního řízení účetní jednotky. To se následně promítne do průhlednější, srozumitelnější a jednodušší vnitřní (bez ohledu na to, zda ve firmě působí vnitřní kontrolor či auditor) i vnější kontroly. Následně pak mohou posloužit ke zlepšení, zprůhlednění či zjednodušení auditu nebo daňové kontroly. Management může správně formulovanou vnitropodnikovou směrnicí prosadit své cíle a záměry. Naplňováním litery této písemnosti lze předejít obavám, že operace, které jsou jejím obsahem popsány, budou uskutečňovány neorganizovaně, zmateně nebo zbytečně. Pak postačí provádět namátkové kontroly, zda průběh případu odpovídá stanoveným pravidlům. 1.2 Právní úprava účetních vnitropodnikových směrnic Základní pravidla účetnictví jsou vymezena zákonnou úpravou. Při výčtu legislativních úprav lze tato pravidla seřadit podle významu následovně: 1 - Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 2 - Vyhláška pro podnikatele č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů 3 - České účetní standardy vymezující účetní metodiku dle konkrétních typů účetních jednotek (nejsou sice závazné, ale pokud budeme respektovat postupy v nich uvedené, neměli bychom se dostat do rozporu se zákonem a vyhláškami) Je třeba konstatovat, že pokud zákon stanoví vydání vnitřního předpisu (vnitropodnikové směrnice), nemůže být účetnictví považováno za správné, jestliže takováto směrnice není vydána. Rozhodující jsou samozřejmě konkrétní podmínky účetní jednotky. Naprosto odlišné situace nastávají u drobných podnikatelů, kteří bez větších problémů vše rozhodují sami a rychle nebo u velkých jednotek se složitými organizačními strukturami, mnoha útvary a diferencovanými povinnostmi, pravomocemi a odpovědnostmi za jednotlivé oblasti. 11

11 I když je úprava v oblasti účetnictví a daní velmi rozsáhlá připouští různá variantní řešení. Zákonné normy v řadě případů výslovně stanoví: postup stanoví účetní jednotka ve svém vnitřním předpisu nebo kurs stanovený vnitřním předpisem účetní jednotky atd. Z některých předpisů lze však vhodnost či jistou povinnost stanovit vnitropodnikové principy a zásady odvodit pouze zprostředkovaně. Ovšem jak podotýká Louša (2006), lze se často setkat s takovými směrnicemi, ve kterých jsou pouze citována ustanovení zákona, případně vyhlášky nebo standardů, někdy i se všemi možnými alternativami, aniž by bylo stanoveno, která z nich má být použita. Takovéto směrnice nenaplňují na ně kladené požadavky, protože opsání obecně platných předpisů není a nemůže být vnitřní normou, a to ani když jsou tyto předpisy v poslední platné právní úpravě. Vnitřní směrnice má upravovat postup stanovený pro tu kterou konkrétní účetní jednotku, přičemž na pravidla daná obecným předpisem je možné pouze poukázat. Hruška (2002) dodává, že v účetních jednotkách často vznikají směrnice obsahující formulace heslovitých zásad, které jsou v konečném důsledku nepoužitelné, anebo naopak dlouhosáhlé citace ustanovení zákonů a opatření bez stanovení základních zásad, kterými se účetní jednotka má řídit. Délkou a rozsahem se kvalita neprokazuje. Vždyť není smyslem opisovat celé pasáže zákonů nebo vyhlášek, které se často mění a jsou platné a závazné pouze obecně, bez jakékoliv možnosti stanovit konkrétní podmínky pro danou účetní jednotku. Splnění povinnosti takovýmto způsobem je krátkozraké, neúčinné a zbytečné. Vnitropodnikové směrnice by měly být každoročně revidovány a kontrolovány. Informace o použitých účetních metodách a zásadách, o kterých účetní jednotka rozhodne svým interním předpisem, se zveřejňují v příloze k účetní závěrce a musí být v souladu s platnou legislativou. Ta se, bohužel, každoročně mění, a proto je třeba věnovat této oblasti zvýšenou pozornost a tyto změny včas do směrnic promítnout. Pokud je směrnice napsána obecněji, se zřetelem na podmínky dané účetní jednotky, zpravidla se tyto změny dotýkají samotných písemností jen okrajově. Záleží pak na rozhodnutí účetní jednotky (podnikatele, firmy), zda stávající směrnice bude rušit a nahrazovat novými nebo změny provádět číslovanými dodatky. 12

12 Vnitropodnikovou směrnicí je vyjádřena vůle odpovědných pracovníků účetní jednotky postupovat v určitých konkrétních situacích tak a ne jinak. Takto stanovené postupy plní úlohu pravidel, která jsou závazná pro všechny zaměstnance dané účetní jednotky, případně i pro pracovníky, kteří zajišťují účetnictví společnosti a nejsou jejími zaměstnanci. Schvalovány by měly být nejvyšším odpovědným pracovníkem pro daný stupeň pravomocí. Obvykle bývá touto osobou majitel firmy, jednatel nebo ředitel. Nepochybně je třeba rozlišovat i váhu jednotlivých písemností a rozhodnutí. Je-li účetní jednotka většího rozsahu, pravomoci k rozhodování o některých aktivitách bývá delegována na nižší vedoucí. Nedodržení vnitřních pravidel a postupů může být považováno za závažné porušení pracovní kázně. Je tedy nezbytně nutné zabezpečit v účetní jednotce seznámení příslušných zaměstnanců s vydanými směrnicemi. Rozhodujícím se tak stává obsah a uvedení pravidel a postupů do praxe. Není proto důležité jakým způsobem je směrnice formálně napsána, na jakém médiu vydána. Jak tvrdí Hruška (2002), sebelépe graficky a literárně dokonalé dílo je k ničemu, pokud se pracovníci účetní jednotky touto směrnicí neřídí. Pokud si takovýto pokyn ani nepřečtou, potom myšlenka a záměr vnitropodnikových směrnic pozbývá smyslu a významu. V neposlední řadě je třeba podotknout, že vnitropodnikové směrnice působí také jako ochrana vedení firmy v tom, že provedla vše pro to, aby bylo postupováno řízeným způsobem a v souladu s platnou legislativou. Při tvorbě směrnic je třeba mít na mysli krizovou situaci, kdy je tento dokument v rukou soudce, který rozhoduje o vině či nevině zúčastněných stran na vzniklém sporu. Je vhodné mít na paměti, že protistrana může usilovat o zpochybnění například v tom, že původně zněla směrnice jinak, nebo že nebyla v inkriminované době vůbec vydána. Pokud je účetní jednotka dobře a odpovědně řízena, dokáže předem vyloučit i takové alternativy. 13

13 1.3 Směrnice vyžadované jinými předpisy Kromě vnitropodnikových směrnic, které jsou nařízeny Zákonem o účetnictví, případně některým z Českých účetních standardů, kdy lze pouze podrobněji rozvádět jejich ustanovení a stanovovat praktické zásady, termíny a osoby zodpovědné za jejich naplňování, existuje řada dalších případů, které mohou v průběhu činnosti účetní jednotky nastat, a které by měly vnitřní směrnice upravovat. Vzhledem k tomu, že tématem této bakalářské práce jsou vnitropodnikové směrnice pro účtování, pro které je základním předpisem Zákon o účetnictví, dále Vyhláška pro podnikatele a České účetní standardy, budou zde následující legislativní předpisy, ze kterých lze čerpat při tvorbě směrnic, uvedeny alespoň v takových souvislostech, které poměrně úzce souvisí s prací účetních. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje některá ustanovení, která lze kolektivní smlouvou nebo vnitřním předpisem upravovat. Od roku 2008 jsou v zákoníku práce obsaženy i cestovní náhrady, které jsou upravovány vnitřní směrnicí snad v každé organizaci. Zaměstnavatel zde určuje částky stravného, které bude poskytovat svým zaměstnancům při služebních cestách. Pokud by však neměl vypracovanou tuto vnitřní směrnici, musel by určovat výši stravného pro každou služební cestu jednotlivě. V zákoníku práce najdeme též 133, který ukládá zaměstnavateli poskytovat zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky, dále je jim povinen poskytovat mycí, čistící a dezinfekční prostředky na základě rozsahu znečištění zaměstnanců při práci a též ochranné nápoje. Zákoník práce konečně stanoví, že osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čistící a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje poskytne zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně podle vlastního seznamu zpracovaného na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce. Účetní pracovníci se pak musí tímto seznamem řídit při směrování nákladů z hlediska daňové uznatelnosti. Protože takový seznam musí být nějakým způsobem formálně vyhlášen, lze tvrdit, že musí být vydán formou vnitropodnikové směrnice. Zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 6 tímto ustanovením se dala zaměstnavateli možnost stanovit paušály pro poskytování náhrad 14

14 za udržování stejnokrojů, pracovního oblečení a ochranných pracovních prostředků, dále za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce podle 131 zákoníku práce. Zákon o daních z příjmů tímto ustanovením stanoví základní pravidla, která je nutno dodržet proto, aby použité paušální náhrady bylo možno uplatnit v daňovém řízení. Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto předpisu jsou vytvářeny směrnice, kterými se řídí činnost podnikatelských jednotek, právnických osob. Tato směrnice bývá často nazývána Status účetní jednotky a jejími základními dokumenty mohou být některé z následujících listin: - společenská smlouva - zakladatelská smlouva, zakladatelská listina - notářský zápis s usnesením ustavující valné hromady společnosti - stanovy V těchto listinách by mělo být upraveno: - výše vkladů jednotlivých společníků - ocenění případného nepeněžitého vkladu - způsob náhrady nesplacené části nepeněžního vkladu - rozhodnutí o stanovení výše vypořádacího podílu - stanovení výše obchodního podílu - splatnost a způsob výplaty vypořádacího podílu - způsob jmenování likvidátora - práva a povinnosti společníků - výše úroku ze včas nesplaceného vkladu, případně jiné důsledky - pověření společníků k vedení společnosti - určení výše příplatků mimo základní kapitál - rozdělení likvidačního zůstatku - povinnost a způsob úhrady ztráty a rozdělení zisku - termín splatnosti dividend a úhrada nákladů s tím spojených - ovládací smlouva a smlouva o převodu zisku - způsob tvorby rezervního (nedělitelného) fondu a jeho výše - způsob tvorby ostatních fondů 15

15 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů České účetní standardy pro podnikatele 1.4 Tvorba vnitropodnikových směrnic Směrnice lze uspořádat do jednoho uceleného souboru, nebo mohou být vytvářeny samostatně. Pod jakým názvem budou vydávány není tak podstatné. Záleží na každé účetní jednotce, jaké označení zvolí. Směrnice mohou být vydávány zejména jako: - metodické směrnice - organizační směrnice - vnitřní /vnitropodnikové směrnice - pokyny vedoucího pracovníka - oběžníky - příkazy, nařízení, rozhodnutí Obvykle se ve větších podnicích vyskytuje několik názvů písemností, podle povahy a důležitosti. Směrnice bývá vnitropodnikovým předpisem s nejvyšší vahou a delší platností. Pokyn, rozhodnutí nebo nařízení jsou pak vydávány pro jednorázové a nahodilé akce, které reagují na změny v kratším časovém úseku. Pokud si ale účetní jednotka zvolí určitý název, měla by následně v tomto označení pokračovat. Nově vydávané směrnice je vhodné číslovat vzestupně, s uvedením platného účetního období. Ve větších podnicích bývá zavedena i jednotná grafická úprava. O tu se starají specializovaná oddělení, která vydávají, kontroluji a ve spolupráci s odbornými pracovníky aktualizují popisované písemnosti. Tento postup však není použitelný u malé účetní jednotky. Té stačí zahrnout informace a postupy do jedné vnitropodnikové směrnice. 16

16 Potřeba vnitropodnikových směrnic by měla vyplývat z vnitřní potřeby každé účetní jednotky, která si jejich tvorbu přizpůsobí konkrétní činnosti, situaci a používaným postupům. Není totiž možné vypracovat absolutně jednotný vzor vnitřních směrnic, který by se dal použít stejně v každé organizaci. Jak již bylo řečeno, podstatným je obsah vnitropodnikových směrnic. Obvykle to znamená stanovení metodiky postupu a určení osob, které budou odpovídat za jejich dodržování, osob odpovědných za udržování směrnic v aktuálním stavu, rozsah a dobu jejich platnosti a určení odpovědnosti za kontrolu jejich dodržování. Je třeba, aby tyto směrnice nezůstaly pouze na papíře, ale aby byly živým dokumentem, podle kterého je postupováno, který je pro pracovníky vodítkem v situacích, kdy potřebují znát, jak je v účetní jednotce pro určitý případ řešen metodický postup a je-li zjištěno, že potřebný postup dosud neupravují, musí být zajištěno jejich doplnění nebo provedení případné obměny, pokud již nevyhovují. Kovalíková (2008) doporučuje, aby byla většina směrnic sestavena minimálně ze dvou částí. V první obecné části je vhodné uvést předpisy, na základě kterých je směrnice vytvořena, a současně je užitečné uvést i určitou citaci příslušných předpisů. To z toho důvodu, aby každý, kdo v účetní jednotce bude postupovat podle příslušné směrnice, měl tyto citace uvedené přímo a nemusel je pracně vyhledávat. Pokud budou citace vztahujících se předpisů uvedeny přímo v konkrétní směrnici, pochopí každý mnohem lépe její smysl a zároveň i důvod, proč je daná směrnice vytvořena. Druhá část se má týkat již konkrétního postupu v účetní jednotce. Není na škodu připomenout, že nikdy by směrnice neměla být pouze obecným konstatováním právních předpisů. Kovalíková (2008) též upozorňuje na skutečnost, že určité vnitřní směrnice by měla mít vytvořena i fyzická osoba podnikatel, a to za předpokladu, že je účetní jednotkou, samozřejmě v rozsahu upraveném podle činnosti svého podnikání. 17

17 1.5 Úprava vnitropodnikových směrnic Hruška (2002) uvádí ve své publikaci obecný návod pro tvorbu směrnic. Každý takovýto písemný materiál by měl obsahovat jednotnou hlavičku či záhlaví. Tyto údaje jsou důležité například z důvodu nezpochybnitelnosti platnosti či data účinnosti, nemluvě o identifikaci toho, co materiál popisuje. Údaje, které mohou být v hlavičce obsaženy: - název účetní jednotky musí být nesporné, že se daná směrnice týká vymezeného podnikatelského subjektu a není možná záměna či jiné zpochybnění, např. při kontrole finančního úřadu - datum a místo vydání den a místo, kdy a kde byla směrnice sepsána (pozor, datum nemusí být shodný s dnem účinnosti!) - název písemnosti a její číselné (jednoznačné) označení název může být libovolný, záleží na úvaze a zvyklostech každé účetní jednotky. Jedinečné číselné určení musí být zcela nezaměnitelné. Např.: = Směrnice č. 1/2009 ředitele společnosti - název směrnice jde o identifikaci a rozlišení, o čem směrnice hovoří - schválení na každé vnitropodnikové směrnici musí být podpis (podpisový záznam) osoby schvalující danou směrnici. Tímto stvrzením se přikazuje dodržovat daná pravidla. Touto osobou může být např. majitel, jednatel, ředitel firmy, hlavní účetní atd., tedy osoba s přidělenou pravomocí přikázat a rozhodnout o dané problematice. - revize každá směrnice během času zastará a je třeba vydat směrnici novou či pozměněnou. Údaj pod tímto označením by měl udávat číslo revize, aby bylo zřejmé, o kolikáté novelizované vydání se jedná. Bylo by asi nepraktické a nepřehledné vydávat každou novelu pod zcela novým číslem. - změněné stránky v případě menších oprav a zásahů není nutné vydávat celou směrnici znovu. Pokud dochází k úpravám například na jedné stránce, je jistě ekonomičtější a jednodušší vyměnit pouze tuto jedinou stránku. 18

18 - účinnost velice důležitý údaj, podle kterého se řídí například finanční kontrola či auditor. Je samozřejmé, že změny vyvolané novelami zákonů musí být v souladu s účinností vnitropodnikových směrnic každé účetní jednotky. - vypracoval informace, kdo danou směrnici vypracoval. Tato osoba by měla být uvedena pro případ nejasností. Na ni se ostatní pracovníci budou obracet v případě řešení problémů. Uvedený pracovník by měl mít na starosti tuto normu po celou dobu její životnosti, tzn. sledovat legislativní i vnitropodnikové změny a iniciovat (sám vypracovávat) aktualizace a revize. - vydal pokud má ve větších účetních jednotkách na starosti vydávání vnitropodnikových směrnic jeden útvar (či jedna osoba), mělo by to být zde uvedeno. Tento útvar (pověřený pracovník) by měl archivovat tyto písemnosti i po skončení aktuální platnosti (stanovenou dobu). - kontrola tu provádí nadřízený pracovníka, který směrnici vypracoval (pokud to není stejná osoba). Pokud směrnici připravuje například hlavní účetní (či účetní metodik), před definitivním schválením ředitele společnosti by správnost písemnosti měl schválit parafou např. finanční ředitel. Tato praxe ale může být v každé jednotce odlišná a je třeba dodržovat zavedená interní pravidla. - vyřizuje zodpovídá li za danou problematiku jiná osoba než ta, která směrnici vypracovala, měla by zde být uvedena. Opět záleží na velikosti, organizační struktuře a mechanismu každé účetní jednotky. - rozdělovník jde o informaci o tom, kdo danou směrnici obdrží, kolik exemplářů se bude vydávat. Ve větších podnicích jsou tyto rozdělovníky vymezeny dle důležitosti a významnosti dané písemnosti. Výše uvedené skutečnosti nemusí být na každé vnitropodnikové směrnici, v každé účetní jednotce 19

19 Vzor záhlaví (hlavičky) vnitropodnikové směrnice ZNOJEMSKÉ STROJÍRNY, s.r.o. Znojmo Vzor záhlaví (hlavička) vnitropodnikové směrnice V N I T R O P O D N I K O V Á S M Ě R N I C E č. 1/2009 ředitele společnosti Název: Oběh účetních dokladů Schválil: Ing. Sigmund Josef ředitel společnosti Revize: 1 Změněné stránky: Účinnost: Vypracoval: Vyřizuje: Vydal: Kontrola: revize celé směrnice dnem vydání ekonomický úsek Ivana Koukalová, hlavní účetní odbor informační soustavy Ing. Kala Ladislav, ekonomický ředitel Rozdělovník: ŘS,OÚ,EÚ, EIS, MTZ, VÚ 20

20 1.6 Nejčastěji používané vnitropodnikové směrnice Srovnáme-li publikované materiály Kovalíkové (2008), Cardové (2008) a Louši (2006), můžeme uvést výčet nejčastěji používaných vnitropodnikových směrnic pro účtování, které podnikatelské subjekty vytvářejí. Všichni výše jmenovaní autoři tvrdí, že právě tyto směrnice by měly tvořit základ metodiky účtování v každé účetní jednotce a přispívat tak k dodržování legislativních požadavků kladených na vedení účetnictví, ale i požadavků stanovených vedením firmy. Nejčastěji používané účetní vnitropodnikové směrnice u podnikatelských subjektů: 1. Systém zpracování účetnictví, účetní metody 2. Účtový rozvrh 3. Oběh účetních dokladů včetně podpisových záznamů odpovědných osob 4. Oceňování majetku a závazků 5. Cenné papíry a podíly 6. Dlouhodobý majetek a jeho evidence odpisový plán, zařazovací a vyřazovací protokoly, úpravy majetku, technické zhodnocení, rekonstrukce, modernizace 7. Drobný majetek a jeho evidence 8. Zásoby oceňování, evidence, účtování, stanovení norem přirozených úbytků a ztratného zásob 9. Zásady pro časové rozlišení nákladů a výnosů 10. Zásady pro tvorbu dohadných položek 11. Zásady pro tvorbu a používání opravných položek 12. Zásady pro tvorbu a používání rezerv 13. Zásady pro vedení pokladny 14. Používání cizích měn, kurzy a kurzové rozdíly 15. Inventarizace majetku a závazků 16. Harmonogram účetní závěrky 17. Úschova účetních záznamů, archivace dokladů Směrnice, které souvisí s nároky zaměstnanců podle zákoníku práce: 18. Pracovní cesty, cestovní náhrady 19. Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků 20. Stravování zaměstnanců 21

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vnitropodnikové směrnice upravující účetnictví v praxi konkrétního podniku

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vnitropodnikové směrnice upravující účetnictví v praxi konkrétního podniku ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vnitropodnikové směrnice upravující účetnictví v praxi konkrétního podniku Internal directives on accounting practice in a particular

Více

Vnitropodnikové směrnice v účetnictví včetně elektronické přílohy CD-ROM 5. aktualizované vydání

Vnitropodnikové směrnice v účetnictví včetně elektronické přílohy CD-ROM 5. aktualizované vydání Edice Účetnictví a daně Ing. František Louša Vnitropodnikové směrnice v účetnictví včetně elektronické přílohy CD-ROM 5. aktualizované vydání Vydala GRADA Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7, jako svou

Více

Vnitropodnikové směrnice pro firmu EUROCORP, s. r. o. Petra Řeháková

Vnitropodnikové směrnice pro firmu EUROCORP, s. r. o. Petra Řeháková Vnitropodnikové směrnice pro firmu EUROCORP, s. r. o. Petra Řeháková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením vnitropodnikových směrnic pro firmu EUROCORP, s. r. o.,

Více

Aktualizace vnitřních směrnic KÚ ZK se zaměřením na oblast účetnictví. Martina Hrdličková

Aktualizace vnitřních směrnic KÚ ZK se zaměřením na oblast účetnictví. Martina Hrdličková Aktualizace vnitřních směrnic KÚ ZK se zaměřením na oblast účetnictví Martina Hrdličková Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím

Více

Zásady vedení účetnictví

Zásady vedení účetnictví Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Boční II 1401, 141 31 Praha 4 Zásady vedení účetnictví Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Obsahem tohoto interního předpisu ředitele je stanovení zásad vedení účetnictví v účetnictví

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

Závěrečná práce posluchače kurzu. Manažeři - kurz efektivního řízení 2006/2007. Finanční řízení a předpisy

Závěrečná práce posluchače kurzu. Manažeři - kurz efektivního řízení 2006/2007. Finanční řízení a předpisy Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2006/2007 Název práce: Finanční řízení a předpisy Jméno a příjmení autora: Marcela Adámková Rok: 2007 - 2 - OBSAH 1) ÚVOD 2 2) OBECNÁ

Více

Účetní uzávěrka, závěrka a daň z příjmů právnických osob ve firmě NAVZAS s.r.o. Martin Ludvíček

Účetní uzávěrka, závěrka a daň z příjmů právnických osob ve firmě NAVZAS s.r.o. Martin Ludvíček Účetní uzávěrka, závěrka a daň z příjmů právnických osob ve firmě NAVZAS s.r.o. Martin Ludvíček Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků VZOROVÉ INTERNÍ SMĚRNICE PRO SOKOLSKÉ ŽUPY A JEDNOTY Samostatná příloha časopisu SOKOL Následující vzorové interní směrnice mohou sokolské župy a tělocvičné jednoty využít ke zpracování vlastních směrnic.

Více

Masarykova univerzita ZJEDNODUŠENÉ PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ U NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ

Masarykova univerzita ZJEDNODUŠENÉ PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ U NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika ZJEDNODUŠENÉ PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ U NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Hana Jurajdová

Více

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol.

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. Vzor citace: KRAJČOVÁ, J., PALOCHOVÁ, M., PŠENKOVÁ, Y. a kol. Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů.

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ EKONOMIKY A POLITIKY FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. Brno 2014 Tato skripta byla vytvořena

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ UZÁVĚRKA V ÚČETNÍ JEDNOTCE

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ UZÁVĚRKA V ÚČETNÍ JEDNOTCE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ UZÁVĚRKA V ÚČETNÍ JEDNOTCE

Více

Účetní uzávěrka a závěrka, účetní výkazy a cash flow

Účetní uzávěrka a závěrka, účetní výkazy a cash flow SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Účetní uzávěrka a závěrka, účetní výkazy a cash flow

Více

Specifika účtování majetku v obcích

Specifika účtování majetku v obcích SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Specifika účtování majetku v obcích BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Strana 1 / 36 VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Číslo dle rozdělovníku: Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval: ekonomka Anna Hnízdilová 2.3.2009 Kontroloval: Místostarostka, PVK Bc. Jana

Více

Optimalizace finančního řízení a cash-flow v akciové společnosti ŽĎAS - Žďár nad Sázavou

Optimalizace finančního řízení a cash-flow v akciové společnosti ŽĎAS - Žďár nad Sázavou SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Optimalizace

Více

Účetní a ekonomický software jako součást informačního systému podniku

Účetní a ekonomický software jako součást informačního systému podniku ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Účetní a ekonomický software jako součást informačního systému podniku The Accounting and Economic Software as a Part of Information System

Více

Účetní uzávěrka a závěrka, účetní výkazy a cash flow Zemědělského družstva Šatov

Účetní uzávěrka a závěrka, účetní výkazy a cash flow Zemědělského družstva Šatov SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Účetní uzávěrka a závěrka, účetní výkazy a cash flow

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Studijní obor: Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM

Více

Vnitřní směrnice pro účetnictví

Vnitřní směrnice pro účetnictví Vnitřní směrnice pro účetnictví Firma: Sídlo: IČ: MAS.. Obsah předpisu: 1) Oběh účetních dokladů 2) Směrnice pro evidenci, účtování a odpisování majetku, operativní evidence 3) Zásady pro účtování nákladů

Více

Zpráva o forenzním šetření hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Červený Kostelec za období 01/2013 až 04/2014

Zpráva o forenzním šetření hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Červený Kostelec za období 01/2013 až 04/2014 Zpráva o forenzním šetření hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Červený Kostelec za období 01/2013 až 04/2014 Termín: leden - březen 2015 Obsah: strana: 1 Úvod... 5 1.1 Příjemce

Více

VNITROPODNIKOVÉ SMĚRNICE VYBRANÉ FIRMY

VNITROPODNIKOVÉ SMĚRNICE VYBRANÉ FIRMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT VNITROPODNIKOVÉ SMĚRNICE VYBRANÉ FIRMY INTERNAL

Více

POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY JEJICH ZACHYCENÍ V ÚČETNICTVÍ. POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI

POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY JEJICH ZACHYCENÍ V ÚČETNICTVÍ. POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY JEJICH ZACHYCENÍ V ÚČETNICTVÍ.

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ Kapitola 2 Jitka Mrkosová Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Edika Brno 2014 Kapitola 2 Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Jitka Mrkosová Obálka: Martin Sodomka Odpovědná redaktorka: Eva Mrázková

Více

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Účetnictví I. Distanční studijní opora Jaroslav Sedláček Brno 2005 Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie v rámci programu

Více

V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E

V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E příspěvk. org., r. 2014 1 Městské kulturní středisko, Mlýnská 152, Tišnov E K O N O M I C K Ý Ú S E K V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E (platnost pro r. 2015) OBSAH: 1/ A K T U Á L N Í Ú Č

Více