Publikováno Americkou obchodní komorou v České republice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Publikováno Americkou obchodní komorou v České republice"

Transkript

1 Publikováno Americkou obchodní komorou v České republice

2

3 OBSAH 4...HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS: Základní principy nové úpravy 5...Becker & Poliakoff: Aplikuje se NOZ na již uzavřené smlouvy? 6...Baker & McKenzie: Platí ZOK pro existující společnosti přechodná ustanovení 7...Kinstellar: Stručné představení společnosti s ručením omezeným dle zákona o obchodních korporacích 9...Weil, Gotshal & Manges: Stručné představení akciové společnosti dle zákona o obchodních korporacích 11...Dvořák Hager & Partners: Odpovědnost statutárního orgánu či prokuristy po rekodifikaci, souběh funkce 12...White & Case: Smlouva o výkonu funkce nově 13...Weinhold Legal: Obecné pojetí věci nemovité 15...Allen & Overy: Katastr nemovitostí nově 16...CMS Cameron McKenna: Právo stavby 18...Hogan Lovells: Podnikatelský nájem 19...Noerr: Smlouva o dílo a kupní smlouva ve světle rekodifikace 20...PETERKA & PARTNERS: Novinky týkající se změn smluvních podmínek 21...Balcar Polanský Eversheds: Zajištění závazků podle NOZ 22...Squire Sanders: Náhrada škody v novém občanském zákoníku 23...bpv Braun Partners: Odpovědnost za vady, záruka dle NOZ 24...Dentons: Jak NOZ zasáhne do vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem? 3

4 Základní principy nové úpravy Autoři: Petr Kadlec, Partner a Štěpán Štarha, advokátní koncipient, HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS, Nový občanský zákoník (NOZ) je svými autory prezentován jako moderní úprava tradičního a vyzkoušeného. Skutečně, základním ideovým vzorem pro NOZ byl vládní návrh občanského zákoníku bývalého Československa z roku Tento letitý návrh přitom představuje tradiční pojetí středoevropského právního myšlení. Vzhledem ke stáří tohoto návrhu ho však bylo nutné přizpůsobit současné době. Tím do NOZ pronikly i prvky z moderních občanských zákoníků a různých nadnárodních projektů zaměřujících se na vytváření modelových právních pravidel do NOZ je tak zařazena celá řada zcela nových institutů vypůjčených z často velmi odlišných právních řádů. Ve výsledku NOZ kombinuje tradiční a moderní prvky, odklání se od socialistických kořenů současného občanského zákoníku a měl by dle zákonodárce představovat standardní občanský zákoník kontinentálního typu. Z důvodu, že NOZ má ambici být standardním občanským zákoníkem kontinentálního typu, klade zásadní důraz na autonomii vůle. Jako základní princip nové právní úpravy proto tvůrci NOZ již nepokládají rovnost osob, ale svobodu jejích vůle. Ponechání širokého prostoru smluvní svobodě mohou jistě kvitovat zástupci podnikatelské sféry, kterým se otevírá možnost sjednat si řadu ujednání, která mohla být dříve považována za neplatná. Příkladem může být nově daná možnost sjednání zákazu zastavení věci (tzv. negative pledge) či propadné zástavy. NOZ v souladu s upřednostněním svobody vůle zejména připouští ve větší míře možnost smluvně se odchýlit od stanovených zákonných pravidel, méně lpí na povinné písemné formě a ponechává na smluvních stranách, jakou formu pro své právní jednání zvolí. Dalším projevem upřednostnění svobody vůle je také důraz na platnost smluv. NOZ oproti stávající právní úpravě omezuje důvody pro neplatnost smluv, čímž se snaží zamezit dnešnímu přístupu soudů, kdy je často smlouva prohlášena za neplatnou, ač by tomu tak nemuselo být. Nově by proto mělo být složitější označit smlouvu za neplatnou, čímž by měl být projeven větší respekt ke svobodné vůli smluvních stran. Na druhou stranu smluvní volnost a svoboda osob nemůže být bezbřehá. Proto NOZ, který také chrání možnost každého brát se o své štěstí, zakotvuje řadu institutů na ochranu slabších. Ochrana slabších se projevuje v celém NOZ počínaje úpravou rodinného práva a konče ochranou slabší strany v závazkových vztazích. Slabší smluvní strana, kterou nejsou jen spotřebitelé, ale obecně nepodnikatelé a někdy dokonce i podnikatelé, je chráněna řadou prostředků, které jsou v právní úpravě v zásadě nové. Jsou chráněni proti nevýhodným ustanovením formulářových smluv, nelze omezit jejich právo na náhradu škody, v jejich neprospěch nelze měnit délku promlčecí lhůty, atd. Vzhledem k tomu, že slabší stranou může být i podnikatel, budou zejména ti nejúspěšnější a největší podnikatelé muset být při přípravě smluv obezřetnější než dnes. Budou totiž muset dostatečným způsobem reagovat na nově stanovené požadavky ochrany slabší strany. Společně s větší možností soudů zohledňovat obecné zásady spravedlnosti, a více tak zasahovat do obsahu smluvních ujednání, může být deklarovaný respekt ke svobodě vůle naopak značně omezen. S možností nižších soudů více zohledňovat zásady spravedlnosti je přitom potenciálně spojena nižší právní jistota a vyšší nároky na justici. Bude proto záležet zejména na soudní praxi, zda bude respektovat svobodu vůle, či zda bude nadmíru využívat protekcionistických ustanovení a jak bude definovat zásady spravedlnosti. Chceme věřit, že svoboda vůle bude skutečně na prvním místě a soudy budou do smluvních vztahů, zejména těch mezi podnikateli, vstupovat zdrženlivě. 4

5 Aplikuje se NOZ na již uzavřené smlouvy? Autoři: Stanislav Janoch, advokát a Veronika Žánová, advokátní koncipient, Becker & Poliakoff, Poslední, leč nikoli nepodstatný by bylo lakonickou, nicméně výstižnou, nápovědou při odpovědi na otázku položenou v nadpisu tohoto příspěvku. V případě zákona č. 89/2012 Sb., (nový) občanský zákoník ( NOZ ) toto platí dvojnásob, kdy ustanovení přechodná a závěrečná, tj an., představují nezbytný nástroj právní kontinuity mezi stávající právní úpravou a tou novou. Vcelku očekávaně se uplatní standardní pravidlo, kdy práva a povinnosti vzniklé ode dne nabytí účinnosti NOZ ( ) se řídí touto novou právní úpravou. Naopak právní poměry (vyjma právních poměrů týkajících se práv osobních, rodinných a věcných) vzniklé přede dnem nabytí účinnosti NOZ, stejně jako práva a povinnosti z nich vzniklé, včetně práv a povinností z porušení smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti NOZ, se řídí dosavadními právními předpisy. NOZ nicméně umožňuje smluvním stranám vyloučit toto přechodné ustanovení a podřídit svůj vztah NOZ bez ohledu na dobu jeho vzniku. Práva a povinnosti ze smlouvy vznikají okamžikem jejího uzavření. Smlouva je uzavřena ve chvíli, kdy bezvýhradné přijetí návrhu na uzavření smlouvy bylo doručeno druhé smluvní straně, častěji kdy všechny smluvní strany připojily svůj podpis na písemnou smlouvu. Z uvedeného tedy bude podstatným datem datum doručení přijetí (např. doručení u s potvrzením objednávky, která je návrhem na uzavření smlouvy) nebo datum podpisu písemné smlouvy (pro zjednodušení zde neuvažujeme speciální případy, kdy je potřeba např. schválení valnou hromadou). Jak vidno, na důležitosti nabývá nenápadná kolonka na konci každé smlouvy V_ dne_, která často zůstává opomenuta. Tedy připravují-li smluvní strany smlouvu s ohledem na dosavadní právní úpravu, je nezbytné, aby tato byla také uzavřena s datem nejpozději Stejně obezřetné by smluvní strany měly být i v případě, kdy účinnost smlouvy odsouvají do minulosti. Přechodná ustanovení NOZ hovoří dle našeho názoru jasně a podřizují nové právní úpravě práva a povinnosti vzniklá (tj. nikoli účinná) po účinnosti NOZ. Z výše uvedeného pravidla existují výjimky. První z nich je obecná platnost části první hlavy I NOZ základní zásady soukromého práva, které se uplatní bez ohledu na to, jakou právní úpravou se daný smluvní vztah řídí. Další výjimku tvoří nájemní smlouvy. Vznik nájmu a práva a povinnosti, která vznikla přede dnem nabytí účinnosti NOZ, se řídí dosavadní právní úpravou. V dalším, tj. nájemní vztah trvající po účinnosti NOZ se již bude řídit novou právní úpravou, bez ohledu na dobu svého vzniku. Tedy bude-li nájemce chtít provést úpravy předmětu nájmu po , budou se jeho práva a povinnosti z takové změny řídit NOZ, bez ohledu na to, že nájemní smlouva byla uzavřena ještě v roce Obecné pravidlo nájemních smluv se neuplatí pro nájem movitých věcí a pro pacht (nový institut NOZ), které se od řídí bez výjimky novou právní úpravou. Shodný mechanismus závaznosti právních předpisů se uplatní i v případě smluv o zřízení účtu. Nová právní úprava se významně dotkne i společenských smluv právnických osob. Ta ustanovení společenských smluv, která budou odporovat donucujícím ustanovením NOZ, pozbývají dnem jeho účinnosti závaznosti. Právnickým osobám se dává lhůta tří let, aby své společenské smlouvy uvedly do souladu s NOZ a doručily je orgánu veřejné moci, který vede veřejný rejstřík, do něhož je právnická osoba zapsána. Orgán veřejné moci může nařídit likvidaci právnické osoby, která tuto povinnost nesplní ani v dodatečně stanovené lhůtě. V této souvislosti je nicméně nutno upozornit i na zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, který stanoví povinnost právnických osob uvést ustanovení svých společenských smluv do souladu s jeho ustanoveními ve lhůtě kratší, 6 měsíců od jeho účinnosti (tj. do ). S ohledem na povahu nadcházejících změn nelze ovšem než doporučit, aby obchodní společnosti byly na změnu připraveny již před

6 Platí ZOK pro existující společnosti přechodná ustanovení Autoři: Petra Jilgová-Benešová, advokátka a Michal Simčina, advokátní koncipient, Baker & McKenzie, Při natolik zásadní změně právní úpravy obchodních společností, která bude implementována do českého právního řádu nabytím účinnosti zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen ZOK ), je úkolem zákonodárce nastavit jasná pravidla přechodu existujících obchodních společností na novou právní úpravu. Česká republika se nevydala po vzoru Spojeného království, jehož právní řád před několika lety zažil obdobnou výměnu zákona o společnostech 1, kdy se tamější nový zákon začal v plném rozsahu automaticky vztahovat i na společnosti založené podle předchozí právní úpravy. Naopak, český parlament si zvolil cestu náročnější, umožňující dva možné postupy. Ty části zakladatelských dokumentů, které nebudou v rozporu s donucujícími ustanoveními ZOK, zůstanou nadále v platnosti. Součástí zakladatelských dokumentů se dále automaticky stávají i ta ustanovení obchodního zákoníku upravující práva a povinnosti společníků, od nichž se společníci v zakladatelském dokumentu neodchýlili, a za předpokladu, že nebudou v rozporu s donucujícími ustanoveními ZOK. Tento postup tedy předjímá značnou roztříštěnost právní úpravy a současnou aplikaci donucujících ustanovení ZOK, ustanovení společenských smluv/stanov, ustanovení obchodního zákoníku pokud jde o práva a povinnost společníků a dispozitivních ustanovení ZOK. Varianta koexistence staré a nové právní úpravy Český zákonodárce podřizuje všechny existující obchodní společnosti donucujícím ustanovením ZOK, a to od prvního dne jeho účinnosti (tedy s největší pravděpodobností od ). Pokud některá ustanovení zakladatelských dokumentů (nově nazývaných jako zakladatelská právní jednání) stávajících obchodních společností budou v rozporu s donucujícími ustanoveními ZOK, zrušují se tato rozporná ustanovení automaticky dnem nabytí účinnosti ZOK. Obchodní společnosti musí přizpůsobit rozporná ustanovení nové úpravě ZOK, a takto upravené zakladatelské dokumenty uložit do sbírky listin příslušného rejstříkového soudu do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti ZOK (tedy do ). V opačném případě bude hrozit těmto společnostem jejich nucené zrušení soudem s následnou likvidací. Ujednání zakladatelských dokumentů, která budou v rozporu s donucujícími ustanoveními nového občanského zákoníku 2, jehož úprava se na úpravu obchodních společností bude aplikovat subsidiárně, se stávají okamžikem účinnosti nového občanského zákoníku neúčinnými. Varianta úplného přechodu na novou právní úpravu (tzv. generální opt-in ) Druhou možností, která bude mít za následek sjednocení právní úpravy pod úpravu ZOK, je postup, kdy se společnosti do 2 let od nabytí účinnosti ZOK změnou svých zakladatelských dokumentů podřídí nové právní úpravě ZOK v plném rozsahu (tzv. generální opt-in ). Tento postup lze pouze doporučit, protože nejenže zajistí plné využití všech nových institutů ZOK, ale rovněž posílí právní jistotu společníků a akcionářů obchodních společností, kteří, pokud k optování do nové právní úpravy nedojde, budou složitými výkladovými metodami řešit, které konkrétní ustanovení kterého právního předpisu je v jednotlivých případech aplikovatelné. 1) V roce 2006 byl ve Velké Británii přijat Zákon o obchodních společnostech, který s účinností od 1. října 2009 nahradil s určitými výjimkami předchozí Zákon o obchodních společnostech z roku ) Zákon č. 89/2012 Sb. 6

7 Stručné představení společnosti s ručením omezeným dle zákona o obchodních korporacích Autoři: Kamil Blažek, Partner a Petr Měšťánek, Head of Know-How, Associate, Kinstellar, advokátní kancelář, Zákon o obchodních korporacích ( ZOK ) významně ovlivní společnosti s ručením omezeným, zejména celkovým uvolněním právní regulace a odstraněním některých problematických ustanovení současného obchodního zákoníku. Nové možnosti však s sebou mohou přinést i potenciální nechtěné důsledky, které by společníci měli předem zvážit. ZOK dá společníkům větší volnost při úpravě jejich vztahů. Společníci budou mít mnohem širší prostor pro úpravu jak práv spojených s jejich podíly tak (na rozdíl od akciové společnosti) i povinností. Společenská smlouva může například stanovit, že společníci (nebo jenom někteří z nich) jsou povinni pro společnost provádět práci nebo ji poskytovat služby. Taková povinnost by navíc v případě převodu podílu přešla na kupujícího. ZOK dále umožní, aby bylo ve společnosti více druhů podílů, se kterými budou spojena různá práva a povinnost. S jedním podílem tak například může být spojena povinnost vykonávat práci pro společnost, s jiným zase větší příplatková povinnost. Na rozdíl od současného stavu bude možné, aby jeden společník měl i více než jeden podíl (tzn. že nedojde k automatickému splynutí podílů společníka do jednoho). To například umožní společníkovi po nabytí dalšího podílu tento druhý podíl později převést bez toho, aby musel podstoupit zbytečný proces rozdělení podílu. Další novinkou je, že dle ZOKu může být podíl představován i listinným cenným papírem kmenovým listem. Toto bude ale možné jen u podílů, jejichž převoditelnost není omezena ani podmíněna. Takový cenný papír bude možné převést i jen ústní smlouvou, rubopisem a předáním kmenového listu. V případě převodu podílu je nadále vyžadována písemná smlouva s ověřenými podpisy. ZOK navíc i zjednoduší zakládání společností, zejména výrazným snížením požadavku na výši základního kapitálu. Minimální výše vkladu bude už jen 1 Kč (v současné době Kč). V případě takto nízkého vkladu ale bude třeba zvážit, zda společnosti nehrozí úpadek se všemi z toho vyplývajícími důsledky pro členy statutárního orgánu a společníky. Zjednodušují se i nepeněžité vklady do základního kapitálu. Znalec pro ohodnocení nepeněžitého vkladu nebude muset být jmenován soudem a odpadne i podmínka, že nepeněžitým vkladem může být jen majetek, který může společnost hospodářsky využít ve vztahu k předmětu podnikání. Nadále však nebude možné vkládat do základního kapitálu práce, služby a pohledávky za společností. Další revoluční změnou oproti současnému stavu je, že podíl bude možné nabýt i od nevlastníka, pokud bude nabyvatel v dobré víře. Společenskou smlouvou bude možné i nadále stanovit společníkům příplatkovou povinnost. Nově však výše povinných příplatku nebude ze zákona omezena (v současnosti je omezena na jednu polovinu základního kapitálu), což však nebrání společníkům, aby ji omezili ve společenské smlouvě. Na ochranu společníků před nepřiměřenými příplatky přibyla možnost společníka, který s příplatkovou povinností nesouhlasil, vystoupit ze společnosti. Vystoupení společníka bude možné i v dalších zákonem stanovených případech. Společenská smlouva další důvody vystoupení stanovit nemůže, na druhou stranu však může ve všech zákonem stanovených případech vystoupení vyloučit. Pokud k takovému vyloučení nedojde, nesouhlasící společník může ze společnosti vystoupit, i když valná hromada navzdory jeho nesouhlasu rozhodne o změně převažující povahy podnikání společnosti nebo o prodloužení trvání společnosti. Dále bude vystoupení možné v případě, že společenská smlouva podmíní převod podílu na jiného společníka souhlasem určitého orgánu společnosti, přičemž tento orgán převod bez udání důvodu odmítne nebo nerozhodne do šesti měsíců. 7

8 Po vystoupení společníka ze společnosti nebo jiném ukončení jeho účasti bez nástupce (například v případě smrti společníka, kdy společenská smlouva neumožňuje dědění podílu) už uvolněný podíl nebude přecházet na společnost. Společnost s takovým podílem bude nakládat jako zmocněnec a bude mít povinnost jej bez zbytečného odkladu prodat za přiměřenou cenu. Výtěžek z prodeje bude (po odečtení nákladů a započtení pohledávek za společníkem) tvořit vypořádací podíl. Vzhledem k tomu, že tato úprava nemusí být pro společníka výhodná (protože výše jeho vypořádacího podílu bude záležet na tom, za jakou cenu prodá společnost uvolněný podíl), umožňuje ZOK, aby společenská smlouva stanovila, že výše vypořádacího podílu se určí podle podílu na vlastním kapitálu nebo reálné hodnotě společnosti. Nadále už nebude existovat povinnost zřídit rezervní fond. K jeho zrušení v existujících společnostech však nestačí vypuštění relevantních ustanovení ze společenské smlouvy, ale jednatelé budou muset následně rozhodnout o jeho rozpuštění. Nová pravidla se uplatní i pro valnou hromadu. Ve společenské smlouvě bude možné stanovit nižší než zákonné kvorum nebo umožnit hlasování na valné hromadě (nebo rozhodování mimo valnou hromadu) s využitím technických prostředků. ZOK na druhou stranu zpřísní požadavky pro svolávání valné hromady. Pozvánka na valnou bude muset obsahovat i návrh usnesení. Možnost společníků vzdát se práva na včasné a řádné svolání valné hromady však zůstane zachována. Společník bude mít možnost napadnout neplatnost valné hromady pouze v případě, že v průběhu valné hromady podal protest (případně bez protestu ale pouze pokud se valné hromady nezúčastnil nebo důvody pro neplatnost usnesení valné hromady nebylo možné na této valné hromadě zjistit). Změny se dotknou i jednatelů. ZOK nově stanoví pravidla pro konflikt zájmů (která budou dopadat například na situace, kdy bude chtít jednatel nebo jeho blízká osoba uzavřít smlouvu se společností), která budou chránit společnost před zneužitím jednatelského oprávnění v těchto situacích. Společenská smlouva může stanovit, že jednatelé jsou kolektivní orgán, čímž se více přiblíží postavení představenstva v akciového společnosti (například tím, že předseda tohoto kolektivního orgánu bude mít v případě rovnosti hlasů rozhodující hlas). Pokud smlouva o výkonu funkce nestanoví odměnu jednatele, bude výkon funkce nově bezplatný. ZOK dále odstraní několik problematických ustanovení obchodního zákoníku, jako je například zákaz řetězení společností s ručením omezeným nebo problematický 196a, který upravoval transakce s konfliktem zájmů ve společnosti, a jehož důsledkem byla často neplatnost významných dispozicí s majetkem společnosti pro nesplnění formálních požadavků. Celkově přináší ZOK pro společnosti s ručením omezeným mnoho nových možností. Při jejich využití je však třeba být obezřetný. Pokud například společenská smlouva stanoví příplatkovou povinnost a zároveň vyloučí vystoupení ze společnosti, mohl by se minoritní společník dostat do nepříjemné situace, kdy bude po něm valná hromada požadovat nepřiměřeně vysoký příplatek. Ale i kdyby společenská smlouva vystoupení nevylučovala, vystavuje se zase společník riziku, že výše jeho vypořádacího podílu bude záviset na tom, za jakou cenu jeho podíl společnost prodá. Pro zamezení těchto rizik a zabránění podobným překvapením by měli společníci věnovat velkou pozornost úpravě společenských smluv do nového režimu. 8

9 Stručné představení akciové společnosti dle zákona o obchodních korporacích Autoři: Karel Muzikář, Managing Partner a Roman Janeček, Partner, Weil, Gotshal & Manges, Účinností zákona o obchodních korporacích (ZOK) dozná české právo akciových společností významných změn vedoucích k větší flexibilitě řízení a správy akciových společností a podnikatelé získají nové možnosti při strukturování svých obchodních transakcí. Weil, Gotshal & Manges s.r.o. advokátní kancelář Správní rada namísto představenstva a dozorčí rady Z hlediska struktury a kompetencí orgánů je hlavní viditelnou změnou možnost zavést namísto dosud výlučně užívaného dualistického modelu, kdy jsou řídící a kontrolní kompetence rozděleny mezi představenstvo a dozorčí radu, model monistický. V něm jsou uvedené orgány nahrazeny orgánem jediným - správní radou, která je volena valnou hromadou a má jak řídící, tak i kontrolní kompetence. Správní rada ze svého středu volí předsedu a dále jmenuje statutárního ředitele, který jedná za společnost vůči třetím osobám a vykonává obchodní vedení v rámci zaměření určeného správní radou. Statutární ředitel nemusí být nutně členem správní rady, ale musí být, stejně jako předseda správní rady, fyzickou osobou (jakožto výjimka z nově zavedené možnosti členství právnických osob v orgánech společností). Není ani vyloučeno, aby to byla jedna a táž osoba, a ZOK dokonce připouští, aby taková osoba byla zároveň jediným členem správní rady. Obdobně je i v dualistickém modelu nově obecně možné, aby představenstvo a dozorčí rada byly pouze jednočlenné (bez ohledu na počet akcionářů). Pro všechny členy orgánů se také ruší omezení funkčního období maximálně pěti lety. V regulovaných odvětvích však mohou platit odlišná pravidla. Zásadní novinkou pro společnosti s více než 50 zaměstnanci je zrušení povinného zastoupení zaměstnanců v dozorčí radě. Uvolněná místa tak půjde obsadit kandidáty akcionářů nebo neobsazená místa zrušit. Případnou účast zástupců zaměstnanců ale bude třeba vypustit ze stanov, je-li v nich obsažena. Czech Republic Law Firm of the Year 2013 International (Chambers Europe Awards for Excellence) Czech International Law Firm of the Year 2012 Czech Law Firm of the Year 2012 in the areas of M&A, Arbitration/Dispute Resolution and Best Client Services (epravo.cz in cooperation with Czech Bar Association) Czech Law Firm of the Year 2011 (International Financial Law Review / Euromoney) Valná hromada Bez ohledu na zvolený model struktury akciové společnosti zůstává jejím nejvyšším orgánem valná hromada. Její kompetence zůstávají v zásadě stejné, dochází ale ke zpřísnění procesních požadavků na její svolání. Pozvánka na valnou hromadu bude nově muset obsahovat návrh usnesení a jeho odůvodnění, včetně případných jmen osob navrhovaných na členství v Weil, Gotshal & Manges s.r.o. advokátní kancelář Křižovnické nám. 193/ Praha 1 tel.: , fax:

10 orgánech. Každá akciová společnost bude muset také zřídit internetové stránky a uveřejňovat na nich pozvánku a další vybrané informace jako například návrhy akcionářů na doplnění pořadu jednání. Úprava nově poskytuje možnost lépe čelit šikanóznímu jednání minoritních akcionářů. Akcionář, který se zúčastnil valné hromady, bude moci napadnout přijaté usnesení pouze tehdy, pokud na jednání vznesl protest. Ve stanovách půjde dále zakotvit přiměřené časové omezení pro přednes akcionářských návrhů, a čelit tak úmyslným obstrukcím. Společnosti s malým počtem akcionářů budou zase moci těžit z možnosti přijímat usnesení valné hromady korespondenční formou (tzv. per rollam) bez nutnosti podstoupit administrativně náročný a často nákladný proces svolání valné hromady. Akcie a základní kapitál V akcionářských vztazích bude hrát významnou roli nová možnost vydávat různé druhy akcií Nová úprava umožní zavést monistický model, kdy představenstvo a dozorčí radu nahradí správní rada a statutární ředitel. V dozorčích radách společností s více než 50 zaměstnanci již nadále nebudou povinně zastoupeni zaměstnanci. Nově bude možné vydat zvláštní druhy akcií, jako jsou akcie s vyšší váhou hlasů nebo s právem na zvýšený podíl na zisku. se zvláštními právy, jako například právem na rozdílný, pevný nebo podřízený podíl na zisku anebo s rozdílnou váhou hlasů. Zákon výslovně zakazuje pouze akcie s právem na úrok bez ohledu na hospodářské výsledky společnosti, ale zohlednit bude třeba také meze zásady rovného zacházení či dobrých mravů. Nová úprava také rozšiřuje okruh majetkových práv, která lze od akcií oddělit. Při zamýšlených akvizicích bude proto nezbytné na tyto změny pamatovat a provádět důkladné právní prověrky. Závěrem lze také zmínit zrušení obecné povinnosti zřizovat zákonný rezervní fond z čistého zisku. U společností, kterým tato povinnost nevyplývá ze zvláštních právních předpisů, by tak potenciálně mohlo dojít k uvolnění zadržovaného kapitálu. 10

11 Odpovědnost statutárního orgánu či prokuristy po rekodifikaci, souběh funkce Autor: Stanislav Servus, Partner, Dvořák Hager & Partners, advokátní kancelář, Nový občanský zákoník ( NOZ ) i zákon o obchodních korporacích ( ZOK ) jsou sice obecně flexibilnější právní úpravou oproti stávajícímu obchodnímu zákoníku, v případě odpovědnosti statutárních orgánů však dochází k určitému zpřísnění z pohledu členů statutárních orgánů, a to ku prospěchu korporací a jejich věřitelů. Níže shrnujeme pouze hlavní body nové právní úpravy. Základním principem jednání statutárního orgánu je i nadále péče řádného hospodáře. NOZ ji vymezuje jako povinnost vykonávat funkci (i) s nezbytnou loajalitou (tj. v zájmu společnosti), (ii) s potřebnými znalostmi (což bude záviset na typu společnosti a povaze jejích činností) a (iii) pečlivě (tj. tak, aby člen orgánu mohl při svém rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná dostatečně informovaně a správně). ZOK nově zakotvuje pravidlo tzv. podnikatelského úsudku. Dle tohoto pravidla člen orgánu, který jedná s péčí řádného hospodáře, nebude odpovědný za případné negativní dopady svého rozhodnutí, tj. i když by dané rozhodnutí společnost poškodilo. Zákonodárce tedy výslovně a správně připouští existenci podnikatelského rizika. Manažer by se tedy neměl bát učinit i riskantnější rozhodnutí, jestliže jej (na základě dostatečných podkladů) považuje z pohledu společnosti za správné. Pravidla jednání s péčí řádného hospodáře a podnikatelského úsudku dopadají nově též na prokuristy. Jelikož toto je podstatnou změnou v právním postavení prokuristů, bylo by vhodné, aby společnosti dotčené osoby na tuto novinku upozornily. Stejně jako tomu bylo doposud, bude mít v případném sporu náročnější situaci člen orgánu, neboť bude jeho povinností prokázat, že s péčí řádného hospodáře opravdu jednal. Co se stane, v případě, že statutární orgán svou zákonnou povinnost jednat s péčí řádného hospodáře poruší a společnosti vznikne újma? Člen orgánu bude jednak povinen k náhradě způsobené škody, kdy bude na společnosti prokázat vznik a výši způsobené škody. Dále bude povinen vydat veškerý případný prospěch, který mu daným jednáním mohl vzniknout. Zákon nově umožňuje uzavření dohody mezi společností a členem orgánu o vypořádání újmy vzniklé porušením péče řádného hospodáře. Takováto smlouva pak podléhá schválení valné hromady resp. jediného společníka. Stále samozřejmě platí, že pro futuro odpovědnost statutárního orgánu nelze nikterak omezit. ZOK dále zesiluje ochranu věřitelů společnosti v případě, že se dostane do úpadku. Jestliže člen orgánu věděl či mohl vědět o hrozícím úpadku společnosti a neučinil vše, co je nezbytné v souladu s principem péče řádného hospodáře (např. včas nepodal insolvenční návrh), soud bude moci rozhodnout, že člen resp. bývalý člen statutárního orgánu (i) ručí (svým vlastním majetkem) za splnění závazků společnosti a (ii) uložit členovi statutárního orgánu povinnost vyplatit do konkursní podstaty plnění získané v souvislosti s výkonem funkce, a to zpětně až za období 2 let, tj. prakticky vrátit společnosti již vyplacené odměny. Toto přísné pravidlo pak platí pouze tehdy, jestliže insolvenční řízení bylo zahájeno na návrh třetí osoby. Zajímavým tématem pro jednatele či členy představenstva je otázka možnosti souběhu funkce a pracovního poměru. Ve stávajícím obchodním zákoníku je toto od výslovně povoleno. Jelikož v novém občanském zákoníku výslovná úprava chybí, vznikly v právnické veřejnosti spory, zda souběh možný bude či nikoliv. Tvůrci zákona samozřejmě tvrdí, že souběh možný je a argumentují logikou zákona. Bohužel se však zdá, že s tvůrci zákona nesouhlasí někteří soudci na Nejvyšším soudu a tudíž nelze vyloučit, že soudní praxe výklad tvůrců zákona, ačkoliv jej považují za správný, nepotvrdí. 11

12 Smlouva o výkonu funkce nově Autoři: Ladislav Smejkal, Partner a Kamila Daňková, advokátní koncipientka, White & Case (Europe), Nová právní úprava smlouvy o výkonu funkce, kterou se řídí vztah mezi společností (obchodní korporací) a členem jejího orgánu, obsažená v zákonu o obchodních korporacích ( ZOK ) a novém občanském zákoníku ( NOZ ) je oproti stávající právní úpravě tohoto institutu v obchodním zákoníku rozsáhlejší a v mnohém detailnější a přísnější. Důraz se nově klade zejména na transparentnost odměňování členů orgánů obchodních korporací. Nová právní úprava výkonu funkce člena orgánu Od účinnosti nové právní úpravy se vztah mezi obchodní korporací a členem jejího orgánu od okamžiku jmenování tohoto orgánu bude ze zákona přiměřeně řídit úpravou příkazu dle NOZ, která sjednocuje stávající úpravu smlouvy příkazní a smlouvy mandátní, ledaže strany uzavřou smlouvu o výkonu funkce, jež komplexně upraví jejich vztah. V kapitálových společnostech, tedy především v akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným, budou strany povinny smlouvu o výkonu funkce sjednat písemně a nechat ji schválit, včetně jejích pozdějších změn, valnou hromadou jako nejvyšším orgánem společnosti (s výjimkou např. monistických akciových společností a těch, v nichž volí členy představenstva dozorčí rada). Při absenci písemné smlouvy o výkonu funkce se výkon funkce bude řídit zákonnou úpravou příkazu dle NOZ a členovi orgánu by tak za výkon funkce měla náležet odměna v obvyklé výši. Požadavky na odměňování členů orgánů ZOK obecně neupravuje, jaký obsah by smlouva o výkonu funkce měla mít. Stanoví pouze podstatné náležitosti týkající se odměňování, jež smlouva v kapitálové společnosti musí obsahovat. Mezi tyto náležitosti patří vymezení všech plnění, která náleží nebo mohou náležet členovi orgánu (včetně věcného plnění, jakým je např. užívání bytu, auta apod., příspěvku na penzijní připojištění nebo dalšího plnění), dále určení pevné výše odměny nebo dostatečně určitého způsobu jejího výpočtu a určení pravidel pro výplatu jiných zvláštních odměn, podílu na zisku, příp. odměny spočívající v cenných papírech. Pokud odměňování sjednané ve smlouvě o výkonu funkce nebude odpovídat těmto zákonným požadavkům, bude platit, že výkon funkce člena orgánu je bezplatný. Výjimkou z této úpravy bude situace, kdy smlouva nebyla uzavřena či schválena, příp. nebyla uzavřena platně nebo ujednání o odměně nejsou platná, a to z důvodů vzniklých na straně obchodní korporace. Tehdy bude členovi orgánu za výkon funkce náležet odměna obvyklá. Jakékoliv jiné plnění obchodní korporace ve prospěch člena jejího orgánu, na které neplyne nárok ze zákona, ze smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu schváleného příslušným orgánem obchodní korporace, musí být před vyplacením řádně schváleno příslušným orgánem, po případném vyjádření kontrolního orgánu obchodní korporace, pokud byl zřízen. Platí však zásada, že obchodní korporace žádné plnění (ani ze smlouvy o výkonu funkce) členovi orgánu neposkytne, pokud jeho výkon funkce zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku obchodní korporace, ledaže příslušný orgán rozhodne jinak. Další důležité otázky Judikaturou léta řešená problematika souběhu funkcí člena orgánu obchodní korporace s pracovněprávním vztahem osoby k téže korporaci v ZOK explicitně řešena není. Určitá ustanovení naznačují, že by funkci člena orgánu dokonce mohlo být možné vykonávat v pracovněprávním vztahu, ale obecně tato otázka zůstává poměrně nejasná. Dosud se ani odborná veřejnost neshodla, zda tzv. souběh podle nové právní úpravy možný bude nebo ne. Závěrem je nezbytné upozornit na přechodné ustanovení ZOK, podle něhož musí být ujednání stávajících smluv o výkonu funkce a o odměně uvedena do souladu s požadavky ZOK do 6 měsíců ode dne nabytí jeho účinnosti při zachování předpokládaného data nabytí účinnosti tedy do Pokud by se tak nestalo, bude platit, že je výkon funkce člena orgánu bezplatný. Toto ustanovení se přitom bude týkat všech společností, tedy i těch, které tzv. neoptují do nové právní úpravy ZOK. Je proto v zájmu zejména stávajících členů orgánů obchodních korporací, aby se touto otázkou včas zabývali. 12

13 Obecné pojetí věci nemovité Autor: Otakar Martinec, advokát, Weinhold Legal, Obecné pojetí věci nemovité v občanském zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Základem pojetí nemovitých věcí v občanském zákoníku je zásada superficies solo non cedit, tedy zásada, že stavba není součástí pozemku. Stavby jsou tudíž samostatnou věcí (ať již se jedná o věci movité či nemovité). Zásada je vyjádřena v 120 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb.; občanského zákoníku ve znění pozděj-ších předpisů (dále jen OZ ). Z výše uvedené zásady pak vyplývá rovněž vymezení nemovitostí dle stávající právní úpravy. Nemovitostí jsou: pozemky, tedy části zemského povrchu, oddělené od ostatních částí katastrálně významnou hranicí; stavby spojené se zemí pevným základem. Stavbou tedy může být dle veřejnoprávních (stavebních) předpisů i věc movitá, za předpokladu, že není spojena se zemí pevným základem. Tato otázka je vždy posuzována dle povahy věci a konkrétních okolností. Vznik nadzemní stavby jako samostatné věci stanovila soudní judikatura k okamžiku, kdy je jednoznačně a nezaměnitelně patrno alespoň dispoziční řešení prvního nadzemního podlaží 1. OZ nevylučuje, že by samostatnou věcí nemohla být i stavba podzemní, opět však je nutno zkoumat konkrétní okolnosti a povahu dané podzemní stavby; místní komunikace, silnice a dálnice. Judikaturou bylo dovozeno, že silnice a dálnice jsou samostatnou věcí, přičemž judikaturním vývojem prošlo zejména pojetí místní komunikace jako samostatné věci. V současné době se právní teorie přiklání k tomu, že i místní komunikace je samostatnou věcí, pokud je povrch komunikace vytvořen tak, že jeho odstranění nebude možné bez jeho zničení resp. alespoň podstatného zhoršení sjízdnosti nebo schůdnosti 2 ; další nemovité věci vymezené judikaturou. Vzhledem ke skutečnosti, že stavba je samostatnou nemovitou věcí, řešila soudní praxe široký okruh případů týkajících se otázky, zda je určitý výsledek stavební činnosti ještě součástí pozemku nebo zda je již samostatnou věcí. Samostatnou nemovitou věcí tak v současné době jsou: hráz rybníka (v závislosti na jejím stavebním provedení), skružová studna (hloubená, nikoliv vrtaná), plot (dle stavebního provedení), kanalizační a vodovodní přípojky, vedení inženýrských sítí, zatrubněná část potoka, podzemní nádrže apod. Naopak samostatnou nemovitou věcí nejsou např. parkoviště, tenisové dvorce, silážní žlaby, meliorační zařízení atd. Bytové a nebytové jednotky vymezené na základě zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o vlastnictví bytů) nejsou v právní teorii považovány za nemovitost. Právní vztahy k nim se nicméně dle 3 odst. 2 řídí ustanoveními OZ a dalších právních předpisů, které se týkají nemovitostí. Věcná ani jiná práva k nemovitým věcem dle současné právní úpravy nejsou věcí. 1) Sou R NS č. C 1008 NS sp. zn. 22 Cdo 2534/2000 2) J. Spáčil Právní rozhledy 2007, č. 2, s. 74 Obecné pojetí věci nemovité v novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) V koncepci nemovitých věcí přináší nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb., dále NOZ ) s účinností od několik novinek. Především se navrací k zásadě superficies solo cedit, tedy že povrch ustupuje půdě, což znamená, že stavby zřízené na pozemku, nad a pod pozemkem, jakož i jakákoliv vegetace a zařízení, se stávají součástí pozemku, pokud zákon nestanoví jinak. Nicméně rozvoj moderní společnosti vyžaduje značné množství výjimek z výše uvedené zásady. Pojmové vymezení nemovitých věcí stanovuje 498 NOZ. Dle definice jsou nemovitostí: pozemky; podzemní stavby se samostatným účelovým určením (např. metro, vinné sklepy, studny, podzemní nádrže, podzemní garáže atd.); věcná práva k nemovitým věcem; práva, která za nemovité věci prohlásí zákon (v současné době pouze právo stavby v souladu s 1240 NOZ). Právo stavby je věcným právem jiné osoby (stavebníka) mít na povrchu, nad nebo pod povrchem pozemku stavbu. Jedná se o právo dočasné, 13

14 jehož trvání je omezeno nejvýše na 99 let. Nabývá se smlouvou, vydržením, anebo, stanoví-li tak zákon, rozhodnutím orgánu veřejné moci. Stavba postavená na základě práva stavby se stane součástí pozemku ke dni zániku nebo ukončení práva stavby, a to za náhradu poskytnutou stavebníkovi buď ve výši sjednané ve smlouvě, nebo ve výši, která činí 50 % hodnoty stavby v době zániku práva stavby. Z tohoto důvodu lze doporučit sjednat výši náhrady poskytnuté stavebníkovi při zániku práva stavby uplynutím doby smluvně; věci, o kterých jiný právní předpis prohlásí, že nejsou součástí pozemku, pokud je nelze přenést z místa na místo bez porušení její podstaty. Podle důvodové zprávy k NOZ toto zahrnuje silnice a dálnice, letištní stavby, železniční tratě atd. Nicméně žádný z konkrétních právních předpisů výslovně nestanoví, že takové stavby nejsou součástí pozemku (vzhledem k dosavadnímu principu superficies solo non cedit), kromě horního zákona (zákon č. 44/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů), který tak stanovuje v případě vyhrazených ložisek nerostů. Veškeré další věci jsou, podle 498 odst. 2 NOZ movité. Nicméně NOZ v následujících ustanoveních vymezuje také následující za nemovité věci: dočasné stavby ( 506 odst. 1 NOZ). Koncepce stanovení dočasnosti stavby není objasněna ani v NOZ ani v důvodové zprávě. Jednou z možností je, že dočasný charakter stavby může vyplývat z jejího charakteru a úmyslu stavitele. Druhou možností je, že musí být odvozena pouze z rozhodnutí stavebního úřadu (např. kolaudační rozhodnutí apod.) Odpověď bude v budoucnosti objasněna pravděpodobně pouze rozhodnutími soudů; stroje nebo jiná upevněná zařízení nejsou součástí nemovité věci zapsané do katastru nemovitostí, bylo-li zapsáno do téhož seznamu, že stroj není ve vlastnictví vlastníka nemovité věci, ke které je upevněn ( 508 odst. 1 NOZ); inženýrské sítě, tedy vodovody, kanalizace nebo energetické či jiné vedení. Součástí inženýrských sítí jsou i stavby a technická zařízení, která s nimi provozně souvisí ( 509 NOZ); jednotky a prostorově oddělené části budovy, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech nemovitosti ( 1159 a násl. NOZ). Nabyl-li vlastník vlastnické právo alespoň k jedné jednotce v domě s byty a nebytovými prostory přede dnem nabytí účinnosti NOZ nabyvatel, tedy podle právního režimu založeného současným zákonem o vlastnictví bytů (zákon č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů), vznikne vlastnické právo k dalším jednotkám v tomto domě podle dosavadních právních předpisů; stavba ve vlastnictví jiného vlastníka než pozemek, na kterém se nachází ( 3055 odst. 1 NOZ). Dle přechodných ustanovení stavba, která není podle dosavadních právních předpisů součástí pozemku, přestává být dnem nabytí účinnosti NOZ samostatnou věcí a stává se součástí pozemku, za předpokladu, že měla v den nabytí účinnosti NOZ vlastnické právo k stavbě i vlastnické právo k pozemku táž osoba ( 3054 NOZ). Jestliže je stavba ke dni nabytí účinnosti NOZ ve vlastnictví osoby odlišné od vlastníka pozemku, tak stavba i pozemek dle ust NOZ zůstávají samostatnými nemovitými věcmi. Totéž platí o stavbě, která je v den nabytí účinnosti NOZ ve spoluvlastnictví, je-li některý ze spoluvlastníků i vlastníkem pozemku nebo jsou-li jen někteří spoluvlastníci stavby spoluvlastníky pozemku. V případech, kdy vlastnické právo k pozemku a ke stavbě náleží různým osobám, se zakládá vlastníkovi pozemku zákonné předkupní právo ke stavbě a vlastníku stavby zákonné předkupní právo k pozemku ( 3056 NOZ). V případě, že osoba, jíž náleží předkupní právo, toto právo nevyužije, zůstává ji předkupní právo zachováno i vůči novému vlastníkovi nemovitosti. Důsledkem případného porušení předkupního práva by pak byla zákonná fikce, že smlouva uzavřená při porušení předkupního práva byla uzavřena s rozvazovací podmínkou uplatnění předkupního práva viz 2145 NOZ. 14

15 Katastr nemovitostí nově Autoři: Magda Pokorná, Advokátka a Karolína Růžičková, Junior Lawyer, Allen & Overy, Údaje zapsané v katastru nemovitostí nabudou mnohem většího významu. Nejdůležitější změnou je, že, s výjimkou uvedenou níže, kupující, který získá nemovitost (i) od prodávajícího, který byl jako její vlastník zapsán v katastru nemovitostí, (ii) v dobré víře a (iii) za úplatu, se stane vlastníkem této nemovitosti i v případě, že prodávající jejím vlastníkem nebyl. Domáhat se výmazu vkladu vlastnického práva k nemovitosti bude oprávněna osoba, která byla jako její vlastník zapsána v katastru nemovitostí bezprostředně před provedením vkladu, pokud tato osoba (i) požádá do jednoho měsíce od provedení vkladu (nebo do tří let v případě, že nebyla o jeho provedení řádně vyrozuměna) o zápis poznámky spornosti do katastru nemovitostí a (ii) do dvou měsíců od podání návrhu na zápis poznámky spornosti uplatní své právo u soudu podáním žaloby na neplatnost převodní smlouvy, na základě které byl vklad proveden. Toto pravidlo se uplatní na vklady provedené před 1. lednem 2014 se zpožděním jednoho roku. Nový občanský zákoník tak dělá tlustou čáru i v případě vkladů provedených před 1. lednem 2014, a to nejpozději k 1. lednu 2018, kdy uplyne objektivní lhůta tří let pro možnost tyto vklady sporovat. Všechna věcná práva budou zapisována zásadně vkladem a bude umožněno domáhat se jeho výmazu. Záznamem budou zapisována pouze práva hospodaření s majetkem a obdobná práva ve vztahu k nemovitostem státu a územních samosprávných celků. Rovněž vzroste význam času a pořadí jednotlivých podání ke katastrálním úřadům, které budou nově evidovat nejen datum, ale i hodinu a minutu těchto podání. Stavby, které se stanou součástí pozemku, na kterém jsou postaveny, nebudou evidovány zvlášť, ale výhradně v rámci informace o tomto pozemku. Evidencí 15 nových věcných práv a 19 nových poznámek významně vzroste informativní hodnota katastru nemovitostí. Nově bude možné evidovat i nájmy. Osoba, která sporuje správnost údajů v katastru nemovitostí z jiného důvodu než pro neplatnost převodní smlouvy, jíž byla stranou (např. z důvodu odstoupení od kupní smlouvy nebo vydržení), tak musí učinit co nejdříve, protože její poznámka spornosti nebude působit retroaktivně, tj. nedosáhne se na jejím základě výmazu dříve provedeného vkladu. Za účelem zvýšení ochrany zapsaných vlastníků nemovitostí a oprávněných z jiných věcných práv k nemovitostem budou tyto osoby informovány o vyznačení, že právní poměry jsou dotčeny změnou, nebo provedení vkladu katastrem nemovitostí přímo ( em, prostřednictvím datové schránky nebo textovou zprávou) i v případě, že jsou před katastrálním úřadem zastoupeni na základě plné moci. 15

16 Právo stavby Autoři: Lukáš Hejduk, Senior Associate a Lucie Kislerová, Associate, CMS Cameron McKenna, Ačkoliv nový občanský zákoník se principielně vyhýbá oddělenému vlastnictví pozemků a staveb, které se na nich nachází, v rámci potřeby zachovat možnost využití cizího pozemku pro stavební účely zavádí nová úprava (staro)nový institut práva stavby. Podstatou práva stavby je tak oprávnění stavebníka mít stavbu na cizím pozemku (ať již na jeho povrchu nebo pod ním). Základní rysy práva stavby: Právo stavby je věcné právo k věci cizí, které zákon výslovně prohlašuje za nemovitost (nemovitou věcí však není samotná stavba, ale právo stavby). Samotná stavba, ke které se právo stavby váže, se po dobu trvání práva stavby nestane součástí pozemku, na němž se nachází, ale bude jako součást práva stavby ve vlastnictví stavebníka. Právo bude možné zřídit jak pro stavby již existující (například za účelem jejich rekonstrukce či modernizace), tak i pro stavby nové. Právo stavby bude možné převést, zatížit, vydržet a bude předmětem dědictví. Jedna z výhod oproti současné úpravě spočívá v tom, že právo stavby bude možné zatížit (např. zástavním právem) již v okamžiku, kdy bude zřízeno, a tedy i předtím než se samotná stavba vůbec začne stavět. Právo stavby je dočasné věcné právo, které je možné zřídit nejvýše na dobu 99 let. Trvání práva stavby bude možné prodloužit, a to i opakovaně, ne však na více než 99 let. Právo stavby lze nabýt smlouvou, vydržením nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci (to však pouze pokud tak stanoví zákon). Smlouva zřizující právo stavby musí mít písemnou formu. Právo stavby zřízené smlouvou vznikne až zápisem do katastru nemovitostí. Právo stavby bude možné zřídit za úplatu i bez úplaty. Pokud bude úplata sjednána v opakujících se dávkách, bude se nazývat stavební plat a právo stavby bude zatěžovat jako tzv. reálné břemeno. Výše stavebního však nemůže být závislá na nejisté budoucí události (např. na vývoji cen nemovitostí), ale je možné jeho výši vázat na míru inflace nebo deflace). Vlastník pozemku bude mít předkupní právo k právu stavby a stavebník má předkupní právo k pozemku (předkupní právo lze dohodou vyloučit nebo omezit). 00: New Czech Civil CMS_LawTax_CMYK_ eps Code What s in store for your business after 1 January, 2014? Do you understand how the new Civil Code legislation affects your business? Do you want your legal advisor to look beyond the revision of documents and translate the new law into practical advice? Get prepared with CMS. Helen Rodwell, Managing Partner, Prague , Iveta Plachá, Senior Partner, Prague , 16

17 V momentě zániku práva stavby se stavba stane součástí pozemku, a přejde tak do vlastnictví vlastníka pozemku. Stavebníkovi dle zákona náleží za stavbu náhrada ve výši poloviny hodnoty stavby v době zániku práva stavby (strany se však můžou dohodnout jinak). Odpovědi na tyto otázky nám však přinese až praxe a judikatura. Vzhledem k celkem úsporné úpravě práv a povinností stran v novém občanském zákoníku, tak lze jen doporučit, aby ve smlouvách kromě vymezení projevu vůle stran zřídit právo stavby, vymezení zatíženého pozemku, Celkově nový občanský Kdy lze využít právo stavby? doby trvání práva zákoník klade velký 1. Pokud má být ke stavebnímu záměru stavby a ujednání, zda důraz na autonomii vůle využit cizí pozemek; se právo stavby zřizuje smluvních stran a možnosti 2. V případě potřeby rekonstrukce stávající bezúplatně nebo za dohodnout se jinak oproti budovy, k lepšímu využití budovy, úplatu, byl vymezen zákonu. I bez ohledu na případně z důvodu, že vlastník se o tuto širokou volnost při budovu již nechce starat; i obsah práva stavby (zejména jaká stavba má sjednávání smluv o právu 3. Primárně pro stavby k dočasnému využití (skladiště, menší obchodní být postavena, jakým stavby, tento institut přináší centra) nebo pro stavby jejichž životnost způsobem modernizována do praxe i řadu zatím je omezena (například z důvodu atp.), práva a povinností sporných otázek. Mezi tyto použité technologie); stavebníka a vlastníka patří například: 4. V případě potřeby získání financování pozemku po dobu trvání stavby (rekonstrukce), neboť právo Jak bude řešena možnost stavby bude možné zatížit již v práva stavby, zajištění stavby na více cizích okamžiku, kdy bude zřízeno, tj. i práva stavby a aby bylo pozemcích (nový předtím než se samotná stavba vůbec stanoveno, co se bude dít začne stavět. občanský zákoník hovoří se stavbou po skončení o právu stavy zatěžující práva stavby. 1 pozemek)? Bude možné smluvně dohodnout odstoupení od práva stavby? Uplatní se zákonné možnosti ukončení na právo stavby? Bude možné zřídit více práv stavby na 1 pozemku? Bude možné v rámci práva stavby zřídit bytový dům s jednotkami? 17

18 Podnikatelský nájem Autor: Jan Lehký, Advokát, Hogan Lovells (Prague), PODNIKATELSKÝ NÁJEM PODLE SOUČASNÉ ÚPRAVY PODNIKATELSKÝ NÁJEM PODLE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU ( NOZ ) 1. Uzavírání nájemní smlouvy V současné době platí, že při uzavření nájemní smlouvy se strany musí dohodnout na celém obsahu smlouvy a jakékoliv drobné změny znamenají nový návrh smlouvy, který musí být opětovně odsouhlasen. Pasivita stran nezakládá novou smlouvu. Smlouva bude uzavřená, i pokud nebudou odsouhlaseny všechny projednávané detaily, pokud z jednání stran vyplývá, že obecně souhlasí se smlouvou. Pasivita strany způsobí, že strana může převzít závazek, který pro ni nebude výhodný. 2. Náležitosti nájemní smlouvy V současné době musí být předmět nájmu kolaudován jako nebytový prostor a smlouva musí být písemná a musí pod sankcí neplatnosti obsahovat přesně stanovené údaje (předmět a účel nájmu, výši nájemného a úhrady za ostatní plnění atd.). Nově může být předmětem nájmu jakýkoliv prostor nebo místnost, pokud je účelem nájmu převážně podnikatelská činnost. Specifikace místnosti nebo prostoru je jedinou nutnou náležitostí nájemní smlouvy. Pronajmout bude možné i věc, která vznikne v budoucnu, a proto může odpadnout potřeba uzavření budoucí nájemní smlouvy. 3. Změny některých práv a povinností Náklady na údržbu hradí pronajímatel. Pronajímatel je oprávněn provést opravu nebytového prostoru a nájemce je povinen opravu strpět. Pronajímatel není povinen umožnit nájemci umístění označení nájemce na nemovitost. Náklady na běžnou údržbu nově hradí nájemce. Nájemce je povinen opravu strpět pouze pokud nelze opravu odložit až po ukončení nájmu. Pronajímatel je obecně povinen umožnit nájemci na nemovitosti umístit označení nájemce. 4. Slevy Slevy může nájemce obecně požadovat v případě omezení nebo vyloučení užívání nebytového prostoru. NOZ zpřesňuje případy nároku na slevy a zavádí nové slevy např. při vzniku podstatných obtíží nájemce při prohlídce pronajímatelem. 5. Změna vlastnictví Při změně vlastnictví nelze nájem skončit. Nový vlastník může nájem vypovědět, pokud o něm nemohl vědět a rovněž není vázán takovými právy nájemce, která jdou nad rámec NOZ, a o kterých nevěděl. 6. Skončení nájmu Úzce vymezená pravidla pro skončení nájmu. Výpověď lze napadnout žalobou. Rozšířená pravidla pro skončení nájmu, zejména ze strany nájemce. Možnost skončení nájmu v případě podstatné změny poměrů. Přesně stanovená pravidla pro napadení výpovědi druhou stranou. Při nedodržení pravidel právo podat žalobu zaniká. Nová úprava podnikatelského nájmu se bude aplikovat od 1. ledna 2014, a to nejen na nové smlouvy, ale i na smlouvy již uzavřené, a proto si tato úprava vyžaduje zvláštní pozornost. Nová úprava je méně formalistická, více propracovaná a zapracovává pravidla vytvořená dosavadní praxí. NOZ klade větší nároky na aktivitu stran a znevýhodňuje pasivní stranu. Nastavení základní úpravy podnikatelského nájmu je vcelku vybalancované, přičemž nájemce při skončení nájmu a uplatnění slevy na nájemném jsou širší. Základní úprava není vyhovující v případech investiční výstavby (investor požaduje garanci dosažení určitého příjmu a setrvání nájemce po určitou dobu), proto v těchto případech bude nutné některá práva nájemce výrazně smluvně omezit. Nově bude možné zapsat nájem do katastru nemovitostí, a informovat tak třetí strany o existenci nájemního vztahu. 18

19 Smlouva o dílo a kupní smlouva ve světle rekodifikace Autoři: Petr Hrnčíř, advokát a Pavel Široký, advokát, Noerr, Úvodem je nutné zmínit, že kvůli složitosti a komplexnosti smluv o dílo je i nyní zavedenou praxí upravovat veškeré otázky konkrétní smlouvou mezi stranami, tedy zákonná ustanovení nastupují velmi zřídka, a pouze v otázkách smlouvou neupravených. Tento trend bude zcela jistě pokračovat i po vstupu NOZ v účinnost, zvláště s ohledem na skutečnost, že úprava smlouvy o dílo v NOZ je téměř výhradně dispozitivní, strany smlouvy se od ní tedy mohou odchýlit a ujednat si vzájemná práva a povinnosti odlišně dle svých vlastních představ. Jednou z nejpodstatnějších změn je možnost převzít dílo s vadami, za předpokladu, že tyto vady nemají vliv na to, zda je dílo způsobilé sloužit svému účelu. Stávající právní úprava naopak vylučuje možnost převzetí vadného díla, které není v souladu se smlouvou. Nakolik je tato cesta správná ukáže až aplikační praxe. Velmi důležitá je i skutečnost, že smlouvy uzavřené před účinností NOZ doběhnou ve svém režimu podle současné právní úpravy spolu s úpravou zajištění závazků z těchto smluv, aniž by se musely podřizovat režimu NOZ. NOZ zakotvuje možnost nabytí vlastnického práva od nevlastníka pro movité i nemovité věci za předpokladu, že nabyvatel bude jednat v dobré víře, to znamená, že bude přesvědčen o tom, že prodávající je skutečným vlastníkem prodávané věci, a pokud původní vlastník neprokáže, že věc pozbyl ztrátou nebo úmyslným trestným činem. Nyní tuto možnost zakotvuje ve své podstatě pouze obchodní zákoník; NOZ zavádí paušální použitelnost pro celé závazkové právo. Dle NOZ bude také zrušena zákonná záruka za jakost v délce 24 měsíců - prodávající bude za jakost nově odpovídat pouze po dobu, kterou si s kupujícím sjedná. Záruka 24 měsíců ovšem zůstává zachována při prodeji zboží v obchodě u vad, které mělo zboží již v okamžiku převzetí kupujícím. Stejně jako u smluv o dílo se i kupní smlouvy uzavřené před účinností NOZ budou řídit dosavadní právní úpravou. V úpravě kupní smlouvy nedochází k tak výrazným změnám jako u smlouvy o dílo, v podstatě se do NOZ přejímá současná úprava kupní smlouvy z obchodního zákoníku, některé záležitosti se ale přesto mění a doplňují. 19

20 Novinky týkající se změn smluvních podmínek Autor: Ondřej Majer, Partner, PETERKA & PARTNERS, advokátní kancelář, Postoupení pohledávky Nová úprava postoupení pohledávky vychází vstříc praxi úpravou dosud problematického postoupení souboru pohledávek. Lze tak postoupit soubory již existujících i budoucích pohledávek, například pohledávky určitého druhu vznikající věřiteli v určité době. Nově též již nebude vyžadována písemná forma smlouvy o postoupení pohledávky. Na rozdíl od současného stavu zákon v případě úplatného postoupení pohledávky implicitně stanoví ručení převodce za dobytnost pohledávky, kromě případu kdy nabyvatel věděl, že pohledávka je budoucí, nejistá nebo nedobytná. Jen těžko lze však předvídat, jak se soudní praxe postaví k výkladu pojmu nejistá pohledávka, proto lze z důvodu právní jistoty doporučit, aby bylo ručení převodce za dobytnost pohledávky výslovně vyloučeno ve smlouvě. Postoupení smlouvy Záměna smluvní strany je v praxi běžně používána. Dosud se uskutečňovala na základě dohody, která kombinovala postoupení pohledávky a převzetí dluhu. Protože však její aplikace nebyla zcela bezproblémová, zákon nově výslovně umožňuje postoupení smlouvy jako celku. Dohodou o postoupení smlouvy může některá ze stran převést práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy, nebo i z její části, na třetí osobu. S postoupením musí souhlasit druhá smluvní strana. Souhlas lze dát i předem např. bude možné si ve smlouvě ujednat, že kterákoliv smluvní strana může smlouvu postoupit na jiného. Jako značně problematické se v praxi může ukázat ustanovení zákona umožňující druhé smluvní straně odmítnout dodatečně zproštění převodce od plnění postoupené smlouvy. Převodce tak může i po postoupení smlouvy latentně ručit za splnění závazků nabyvatele z postoupené smlouvy, pokud se strany původní smlouvy, která je předmětem postoupení, nedohodnou jinak. Převzetí dluhu Úprava převzetí dluhu se od současného stavu příliš neliší. Významnou změnou může však být nepříliš srozumitelně formulovaná domněnka přechodu dluhu spolu se zástavním právem v případě věcí zapsaných ve veřejném seznamu, tedy zejména nemovitostí. Převzetí majetku Zcela nové ustanovení zákona o převzetí majetku není další možností změny smluvní strany: jedná se o kogentní ustanovení, které má chránit věřitele v případě, kdy je majetek dlužníka převeden na jinou osobu. Formulace tohoto ustanovení je však natolik nešťastná, že se jedná buď o zcela bezzubou ochranu, nebo naopak o institut, který se zásadním způsobem dotkne řady obchodních transakcí, kdy dochází k převodům významné části majetku převodce. Podle nové právní úpravy bude totiž platit, že ten, kdo nabude veškerý majetek převodce nebo jeho poměrně určenou část, stane se solidárně odpovědným z dluhů převodce, které s převzatým majetkem souvisí a o nichž při uzavření smlouvy musel vědět, a to až do výše hodnoty nabytého majetku. Omezení hodnotou majetku se navíc neuplatní u převodů na osoby blízké. Dá se předpokládat, že v praxi bude problematický zejména výklad pojmu poměrně určená část majetku. Pokud převládne doslovný výklad, bude dopad uvedeného ochranného ustanovení velmi omezený, protože jen velmi vzácně se převádí skutečně veškerý majetek převodce nebo poměrná část veškerého majetku (tedy zřejmě spoluvlastnický podíl). Pokud by však byl přijat extenzivní výklad rozšiřující tuto ochranu i na převody významných částí majetku převodce, mohlo by to mít zásadní dopad na obchodní transakce, kdy dochází k převodům významné části majetku (tzv. asset deals), zejména na právní jistotu nabyvatelů takového majetku. 20

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 2

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 2 Vážení klienti, v souvislosti s rekodifikací soukromého práva v České republice naše kancelář připravila cyklus Newsletterů, jejichž cílem bude Vám napomoci v lepší orientaci v nové právní úpravě. Obsahem

Více

Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát

Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát www.pwclegal.cz Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát Nový zákon o obchodních korporacích Největší změna v právu obchodních společností od roku 1989 Současný občanský zákoník Současný obchodní

Více

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST: ODŮVODNĚNÍ V roce 2012 byl vydán zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích nebo ZOK ), který nahrazuje dosavadní obchodní

Více

REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014:ČÁST 3 CO SE ZMĚNÍ PRO A.S.?

REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014:ČÁST 3 CO SE ZMĚNÍ PRO A.S.? NEWS ALERT 10/2013. REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014:ČÁST 3 CO SE ZMĚNÍ PRO A.S.? Víte, jaké změny přinese od 1.1.2014 zákon o obchodních korporacích ( NOK ) a nový občanský zákoník ( NOZ )? V našem srpnovém

Více

PŘEHLED ZMĚN NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH

PŘEHLED ZMĚN NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH PŘEHLED ZMĚN NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH V Praze, dne 10. 12. 2013 Vážení obchodní přátelé, Po mnoha politických peripetiích před i po předčasných volbách lze teprve nyní s mírou

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Společnost s ručením omezeným Podíl společníka Ručení společníků Zápočet na vkladovou povinnost Podíl

Více

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Ekonomika IV. ročník 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) představuje jednoznačně nejpoužívanější

Více

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil 21. ledna 2012, Hradec Králové Zkvalitnění podnikatelského prostředí Rekodifikace civilního

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát

Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát www.pwclegal.cz Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát Nový zákon o obchodních korporacích Největší změna v právu obchodních společností od roku 1989 Současný občanský zákoník Současný obchodní

Více

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 6

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 6 REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 6 REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 6 / VYBRANÉ ZMĚNY V NOVÉ ÚPRAVĚ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Vážení, toto vydání newsletteru Vám přiblíží vybrané změny v oblasti právní úpravy společnosti

Více

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163.

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163. Vážení klienti, dovolujeme si Vám prezentovat novinky na poli práva, kdy v rámci Legislativy došlo k průlomovému rozhodnutí Ústavního soudu České republiky. V tomto čísle si Vás dovolujeme upozornit zejména

Více

Smluvní právo v novém občanském zákoníku. Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz

Smluvní právo v novém občanském zákoníku. Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz Smluvní právo v novém občanském zákoníku Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz Nová právní úprava (nový) občanský zákoník č. 89/2012 Sb. (NOZ) zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. (ZOK) zákon o

Více

NEWS. obsah ŘÍJEN 2013 REKODIFIKACE 2014 NOVINKY, KTERÉ BY VÁM NEMĚLY UNIKNOUT PRÁVO NA VAŠÍ STRANĚ. Právní aktuality AK KVAPIL & ŠULC.

NEWS. obsah ŘÍJEN 2013 REKODIFIKACE 2014 NOVINKY, KTERÉ BY VÁM NEMĚLY UNIKNOUT PRÁVO NA VAŠÍ STRANĚ. Právní aktuality AK KVAPIL & ŠULC. NEWS Právní aktuality AK KVAPIL & ŠULC ŘÍJEN 2013 obsah REKODIFIKACE 2014 NOVINKY, KTERÉ BY VÁM NEMĚLY UNIKNOUT Změny společenských smluv a stanov k 1.1.2014 Smlouva o výkonu funkce dle zákona o obchodních

Více

Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva. JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D.

Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva. JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D. Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D. Obsah 1. Účinnost NOZ 2. Přechodná ustanovení 3. Postup při uzavírání smluv 4. Odpovědnost volených členů orgánů obcí

Více

BDO BULLETIN EKONOMICKÉ DOPADY REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA

BDO BULLETIN EKONOMICKÉ DOPADY REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA BDO Finkonsult s. r. o. Prešovská 194/15 301 00 Plzeň www.bdofinkonsult.cz BDO BULLETIN září 2013 EKONOMICKÉ DOPADY REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA Od 1.1.2014 vejde v platnost rekodifikace soukromého práva,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Nový občanský zákoník (1) Hlavní cíl nové právní úpravy úprava veškerých

Více

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-4002883/04

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-4002883/04 Město Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČO: 00262552, DIČ: CZ00262552, Se sídlem: Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou, zástupce: Bc. Tomáš Levinský, funkce: starosta města, tel..:488 880 830, email:

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona PŘIPOMÍNKY k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona V Praze dne 30. října 2008 Č.j.: 152/091000/2008 A. Obecná připomínka k předkládanému materiálu Hospodářská komora České

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

Daňový a účetní bulletin 01/2014 Nový Občanský zákoník (NOZ), Zákon o obchodních korporacích (ZOK)

Daňový a účetní bulletin 01/2014 Nový Občanský zákoník (NOZ), Zákon o obchodních korporacích (ZOK) Daňový a účetní bulletin 01/2014 Nový Občanský zákoník (NOZ), Zákon o obchodních korporacích (ZOK) 1.1.2014 dojde na 99% k tzv rekodifikaci soukromého práva, jejíž důsledky se projeví v celé řadě dalších

Více

KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích

KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích Literatura: BÁRTA, J. K některým otázkám subjektivity a sukcese právnických osob v platném právu. Právník 2/1995. Praha : Academia,

Více

SPA a jiné akviziční instrumenty. Petr Suchý

SPA a jiné akviziční instrumenty. Petr Suchý SPA a jiné akviziční instrumenty Petr Suchý Typické formy akvizice Tzv. share deal, tj. akvizice podílu (akcií) v cílové společnosti Tzv. asset deal (v širším smyslu) v českém právním prostředí buď formou

Více

Fúze a akvizice, restrukturalizace

Fúze a akvizice, restrukturalizace Obchodní právo Fúze a akvizice, restrukturalizace Bankovnictví, finance, leasing Nemovitosti a stavební právo Sporná agenda, správa pohledávek Snídaňové diskusní setkání Manažerské smlouvy a švarcsystém

Více

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY 20 (Některé důsledky převodu vlastnictví jednotky) (1) S převodem nebo přechodem vlastnictví k jednotce přechází spoluvlastnictví společných částí domu,

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM SPOLEČENSKÁ SMLOUVA SPOLEČNOSTI, SE SÍDLEM V., IČ:.., ZAPSANÉ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU SOUDU V, V ODDÍLU A VE VLOŽCE.SE MĚNÍ TAK, ŽE SE ZCELA NAHRAZUJE TÍMTO NOVÝM ÚPLNÝM ZNĚNÍM: SPOLEČENSKÁ SMLOUVA O ZALOŽENÍ

Více

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu Moravec Alexandr a Moravcová Helena Dlouhý Most 121,46312 (dále jen strana "Budoucí na straně jedné a povinná") Obec Dlouhý Most, IČO: 46744941, Se sídlem: č.p. 193,463 12 Dlouhý Most, zastoupená: Ing.

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Orgány obchodní korporace (1) Nejvyšší orgán obchodní korporace Kontrolní orgán obchodní korporace

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

PROJEKT PŘEMĚNY. Obchodní firma: Thalia, a.s. Thalia s.r.o. IČ: 630 79 542 630 79 542 Praha 6 Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 16000

PROJEKT PŘEMĚNY. Obchodní firma: Thalia, a.s. Thalia s.r.o. IČ: 630 79 542 630 79 542 Praha 6 Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 16000 PROJEKT PŘEMĚNY Projekt změny právní formy dle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, obchodní společnosti Thalia, a.s., IČ: 630 79 542, se sídlem Praha

Více

Rekodifikace soukromého práva: kupní smlouva a smlouva o dílo

Rekodifikace soukromého práva: kupní smlouva a smlouva o dílo Newsletter SPECIÁL Rekodifikace soukromého práva: kupní smlouva a smlouva o dílo Dne 1. ledna 2014 nabývá účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ). NOZ ruší 238 zákonů, vyhlášek

Více

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Možnost přezkumu rozhodčích doložek i v probíhajících exekucích Stanovisko občanskoprávního a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: (1) Obchodní firma zní: Fastport a.s. (2) Sídlem společnosti jsou Pardubice.

Více

Hospodárné nakládání s majetkem: návrh legislativního řešení Oživení, o.s., duben 2010

Hospodárné nakládání s majetkem: návrh legislativního řešení Oživení, o.s., duben 2010 Hospodárné nakládání s majetkem: návrh legislativního řešení Oživení, o.s., duben 2010 Navrhovaná novela stojí na 3 základních bodech: právní úkony územního celku vedoucí ke zcizení, pronájmu nebo výpůjčce

Více

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka Dosavadní znění stanov společnosti Strojintex IDP, a.s. se nahrazuje celé tímto novým textem: -------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------

Více

Přehled aktuální judikatury a legislativy pro praktické využití

Přehled aktuální judikatury a legislativy pro praktické využití Přehled aktuální judikatury a legislativy pro praktické využití Ondřej Dušek, advokát Praha, 19. května 2008 Vlastnické právo k nemovitostem nabývání a pozbývání 1. Odstoupení od nabývacích smluv předchozími

Více

Nový občanský zákoník z pohledu trhu nemovitostí II. Nájemní vztahy v novém občanském zákoníku

Nový občanský zákoník z pohledu trhu nemovitostí II. Nájemní vztahy v novém občanském zákoníku Nový občanský zákoník z pohledu trhu nemovitostí II. Nájemní vztahy v novém občanském zákoníku Diskusní setkání časopisu Stavební fórum ve spolupráci s advokátní kanceláří Salans Olga Humlová, Michal Hink

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Jablonec nad Nisou dne 11. 1. 2015. Starosta města Pan Bc. Tomáš Levinský

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Jablonec nad Nisou dne 11. 1. 2015. Starosta města Pan Bc. Tomáš Levinský 09.01.a JUDr. Zdeněk Holásek, advokát - Rechtsanwalt 466 01 Jablonec nad Nisou, 28. října 31 Tel & fax: 483 306 194, mobil: 602 431 044, e-mail: zdeh@quick.cz IČ: 104 20 801, DIČ: CZ5406271893, v seznamu

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

Jednání jménem společnosti Společnost s ručením omezeným v praxi

Jednání jménem společnosti Společnost s ručením omezeným v praxi Stránka č. 1 z 6 Společnost s ručením omezeným v praxi < Předchozí Následující > 3.2.1 Jednání jménem společnosti 11.2.2010, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer 3.2.1 Jednání jménem společnosti

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na jednání valné hromady obchodní společnosti RAVY CZ a.s., která se bude konat dne 27.6.2014 od 10.00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Edity Volné, Rumunská 655/9,

Více

Společenská smlouva obchodní společnosti VUSTE-APIS, s.r.o.

Společenská smlouva obchodní společnosti VUSTE-APIS, s.r.o. Společenská smlouva obchodní společnosti VUSTE-APIS, s.r.o. Článek 1 Forma a sídlo společnosti Ing. Rostislav Hůla, r. č. 520215/259, bytem Praha 4, Na Jezerce 32/1494, PSČ 140 00, Ing. František Černý,

Více

Společenská smlouva o založení s.r.o.

Společenská smlouva o založení s.r.o. Společenská smlouva o založení s.r.o. Úplné znění, obsahující změny schválené valnou hromadou společnosti, konané dne... Níže uvedené smluvní strany dospěly v zájmu realizace společných hospodářských zájmů

Více

Družstvo, bytové družstvo, sociální družstvo 552 773 NOZ

Družstvo, bytové družstvo, sociální družstvo 552 773 NOZ Družstvo, bytové družstvo, sociáln lní družstvo 552 773 NOZ Základní ustanovení Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem vzájemné podpory svých členů nebo třetích osob,

Více

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013 III N á v r h Z Á K O N ze dne 2013 o převodu vlastnického práva k jednotkám některých bytových družstev, záležitostech s tím spojených a o změně zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím

Více

OBSAH. Slovo o autorech... IX Seznam zkratek... X Úvodem... XI ČÁST I OBECNÁ ČÁST

OBSAH. Slovo o autorech... IX Seznam zkratek... X Úvodem... XI ČÁST I OBECNÁ ČÁST OBSAH Slovo o autorech... IX Seznam zkratek... X Úvodem........ XI ČÁST I OBECNÁ ČÁST 1. Obecně k povaze a úpravě obchodních společností (č. 1 7)... 3 2. Založení, vznik a neplatnost obchodní společnosti

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Kogentní vs. dispozitivní pojetí ZOK Zákonná úprava Vztahy se třetími osobami Organizace korporace

Více

NEMOVITOSTI A VĚCNÁ PRÁVA S NIMI SPOJENÁ

NEMOVITOSTI A VĚCNÁ PRÁVA S NIMI SPOJENÁ REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014: ČÁST 5 The subject matter of this Newsalert is to provide the readers with an overview of the most recent changes relating to the system of the state incentives as well

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

N je j mní í s m l uvy p od v li l v i em k r k i r z i e 18.2.2010

N je j mní í s m l uvy p od v li l v i em k r k i r z i e 18.2.2010 Nájemní smlouvy pod vlivem krize IX. ročník odborné mezinárodní konference Real Estate Market > Winter 2010 Mgr. Martin Fučík 18.2.2010 Nesolventnost nájemců a dopady na nájemní vztahy Obchodní řešení

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.)

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Více

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy NÁVRH SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 59 zák. č. 90/2012 Sb. a 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ZOK

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Společenská smlouva o založení společnosti s ručením omezeným

Společenská smlouva o založení společnosti s ručením omezeným Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vytvoření minipodniků na SŠ v rámci podpory rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků ve spolupráci

Více

Dotčená ustanovení: - 2287 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( OZ ). Stanovisko:

Dotčená ustanovení: - 2287 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( OZ ). Stanovisko: Výkladové stanovisko č. 21 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 3. března 2014 - k výpovědní době při vypovězení nájmu bytu a nájmu domu nájemcem

Více

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu Obec Veliny IČ.: 00274542 se sídlem Veliny 60, 534 01 Veliny zastoupena starostou obce Petrem Krejcarem. Tel.: 466 682 187 Bankovní spojení : 192583650257/0100 (dále jen strana Budoucí povinná ) na straně

Více

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- akciové společnosti ---------------------------------------------

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Právnické osoby Definice právnické osoby PO je organizovaný útvar,

Více

NOVĚ! s komentářem. Zákon o obchodních korporacích. Lucie Josková, Pavel Pravda. s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník

NOVĚ! s komentářem. Zákon o obchodních korporacích. Lucie Josková, Pavel Pravda. s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník Lucie Josková, Pavel Pravda Zákon o obchodních korporacích s komentářem s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník NOVĚ! obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje

Více

Dopady nového občanského zákoníku na zákon o veřejných zakázkách

Dopady nového občanského zákoníku na zákon o veřejných zakázkách Dopady nového občanského zákoníku na zákon o veřejných zakázkách Andrea Schelleová Nová právní úprava týkající se VZ v roce 2014 Zákonné opatření č. 341/2013 Sb. (změna ZVZ) Zákon č. 303/2013 Sb., kterým

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným 2006 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Právní charakteristika Právní úprava - 105 a následující Právnická osoba, obchodní společnost, má plnou právní

Více

Založení a správa základního hospodaření domácnosti

Založení a správa základního hospodaření domácnosti Založení a správa základního hospodaření domácnosti Pořízení bytu formou nájmu/ podnájmu Nájemní vztah vzniká na základě písemné smlouvy, kterou pronajímatel (vlastník) přenechává nájemci do užívání, a

Více

Všem družstvům v naší správě. V Praze dne 1.11.2013. Věc: zákonné změny týkající se bytových družstev. Vážení,

Všem družstvům v naší správě. V Praze dne 1.11.2013. Věc: zákonné změny týkající se bytových družstev. Vážení, JUDr. Hana Slabá, IČ 15313425 Provoz Správa nemovitostí Bínova 532/8, 182 00 Praha 8 Tel. 86589994, 86589996, 0603211171, 0724200899 Fax: 86589998 E-mail: REA.S@iol.cz Všem družstvům v naší správě V Praze

Více

4 obchodní korporace. 92 Lasák

4 obchodní korporace. 92 Lasák Z důvodové zprávy: Je zavedeno obecné pravidlo o otočení důkazního břemene v neprospěch silnějších (lépe informovaných) subjektů tento koncept sleduje dosavadní trend nastavený u důkazních prostředků při

Více

Práva k nemovitostem

Práva k nemovitostem Práva k nemovitostem Obsah 1. Rekodifikace přehled významných změn 2. Nemovitosti, součást, příslušenství 3. Nabývání vlastnictví k nemovitostem 4. Spoluvlastnictvía bytové spoluvlastnictví 5. Nájem bytu

Více

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí Příloha E- vyhlášky č.2 Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále

Více

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA 18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. A MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA

Více

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy :

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy : N Á V R H Smlouva o výkonu funkce člena představenstva společnosti uzavřená dle 59 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) níže uvedeného

Více

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151 Za první : Společnost s ručením omezeným byla založena dne 5.4. 2007 na dobu neurčitou. ------------------------------- Za druhé : Obchodní firma : -------------------------------- Obchodní firma společnosti

Více

STANOVY. akciové Společnosti VHS Development a.s. 1.1. Obchodní firma: VHS Development a.s. (dále jen Společnost )

STANOVY. akciové Společnosti VHS Development a.s. 1.1. Obchodní firma: VHS Development a.s. (dále jen Společnost ) Příloha č. 3 pozvánky na valnou hromadu společnosti VHS Development a.s. STANOVY akciové Společnosti VHS Development a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO A TRVÁNÍ 1.1. Obchodní firma: VHS Development a.s. (dále

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Absolutní majetková práva Absolutní účinek věcných práv Kogentnost vs. dispozitivnost

Více

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky číslo smlouvy: SLÁDEK GROUP, a.s. se sídlem Benešov, Jana Nohy 1441,PSČ 256 01 IČ: 46356886, DIČ: CZ46356886 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Smlouvy uzavírané obcí

Smlouvy uzavírané obcí Smlouvy uzavírané obcí - vybrané veřejnoprávní aspekty JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Vysoká škola CEVRO Institut Parlamentní institut Březen 2011 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

Tento dokument byl sestaven a zveřejněn s laskavým přispěním a souhlasem těchto firem:

Tento dokument byl sestaven a zveřejněn s laskavým přispěním a souhlasem těchto firem: VZOROVÁ SPOLEČENSKÁ SMLOUVA PRO S.R.O. Tento dokument obsahuje vzor společenské smlouvy určený pro společnosti s ručením omezeným, které se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ) a zákonem

Více

-----------------------------------Z

-----------------------------------Z Poznámka: Společenskou smlouvu (SS) jsme se snažili koncipovat tak, že obsahuje to co je povinné dle zákona + jsme vložili či vypustili body, o kterých si myslíme, že mohou být praktické a zjednoduší fungování

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE. Článek I Smluvní strany

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE. Článek I Smluvní strany SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE Článek I Smluvní strany Obchodní firma se sídlem IČ: jednající (dále jen Společnost ) a Jméno a příjmení narozen dne trvale bytem člen představenstva Společnosti (dále jen Člen

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s. se sídlem Teplice nad Bečvou, č. p. 63, PSČ 753 51, IČO: 451 92 570, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

Zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

Zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Hornicko-geologická fakulta, VŠB TU Ostrava Institut geodézie a důlního měřictví Zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Ing. Pavel Černota, Ph.D. Ing. Hana Staňková, Ph.D. Podle zákona

Více

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 Představenstvo společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. svolává řádnou valnou hromadu

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 5

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 5 REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 5 REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 5 VYBRANÉ ZMĚNY V NOVÉ ÚPRAVĚ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vážení, toto vydání newsletteru Vám přiblíží vybrané změny v oblasti právní úpravy akciové společnosti,

Více

březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 TÉMA MĚSÍCE Námitka promlčení a její rozpor s dobrými mravy v exekučním řízení Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 2. 2013, sp. zn. 20 Cdo 1719/2011

Více

Začínáte? Reklamace. Příručka pražského podnikatele. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.

Začínáte? Reklamace. Příručka pražského podnikatele. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Reklamace po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku Začínáte? Příručka pražského podnikatele Nový občanský

Více

Stanovy společnosti RMV trans, a.s.

Stanovy společnosti RMV trans, a.s. Stanovy společnosti RMV trans, a.s. 1. Základní ustanovení ------------------------------------------------------------------------- 1.1. Firma společnosti zní: RMV trans, a.s. --------------------------------------------------

Více

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Stanovy akciové společností SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost SPORTZONE, a.s. (dále jen společnost

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK Příloha č. 2 SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK dle ustanovení 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany 1. JUDr. Jiří Voda, LL.M., se sídlem Opletalova 57, 110

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

NEWS. obsah BŘEZEN 2014 PRÁVO NA VAŠÍ STRANĚ. Právní aktuality AK KVAPIL & ŠULC. Vážení obchodní přátelé,

NEWS. obsah BŘEZEN 2014 PRÁVO NA VAŠÍ STRANĚ. Právní aktuality AK KVAPIL & ŠULC. Vážení obchodní přátelé, NEWS Právní aktuality AK KVAPIL & ŠULC BŘEZEN 2014 obsah KOLEKTIVNÍ JEDNATELSKÝ ORGÁN V S.R.O. MONISTICKÝ MODEL ŘÍZENÍ U AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI - - POVINNOSTI VE VZTAHU K OBCHODNÍMU REJSTŘÍKU Vážení obchodní

Více

Současný stav úpravy honebního společenstva

Současný stav úpravy honebního společenstva Současný stav úpravy honebního společenstva Založení honebního společenstva ( 19 zákona č. 449/2001 Sb., dále jen zákon o myslivosti ) Návrh na založení spolu s návrhem na uznání společenstevní honitby

Více

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s.

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. V souladu se zákony č. 89 a 90/2012 Sb., navrhne dozorčí rada a představenstvo valné hromadě tuto změnu stanov AGROCHOV STARÁ PAKA: 1. Článek 2. bod 2. vymazat

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích JUDr. Richard Třeštík, advokát se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 43 tel./fax: 475 210 986, mob. tel.: 602 105 585, e-mail: trestik@aktrestik.cz, IČO 66202060, zapsán v seznamu advokátů ČAK pod č.

Více

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ]

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ] Smlouva o kontokorentním úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více